Jakość i dostęp do informacji internetowych. społecznej edukacji zdrowotnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jakość i dostęp do informacji internetowych. społecznej edukacji zdrowotnej"

Transkrypt

1 Jakość i dostęp do informacji internetowych jako źródło społecznej edukacji zdrowotnej prof. UM dr hab. MARIA DANUTA GŁOWACKA

2 INFORMACJA, WIEDZA, EDUKACJA ZDROWOTNA - ustalenia definicyjne 2

3 Wiedza pacjenta i wiedza środowisk, w których realizuje on swoje role Ŝyciowe, jest warunkiem skutecznego uczestnictwa w tworzeniu, utrzymywaniu i poszerzaniu zachowań prozdrowotnych, jak równieŝ świadomego udziału w procesie podejmowania decyzji na rzecz zdrowia. 3

4 Edukacja zdrowotna powinna być rozumiana jako proces, podczas którego człowiek uczy się troski o zdrowie własne i zdrowie społeczności w której Ŝyje. Proces ten obejmuje szereg działań (kształcenie, wychowanie, kierowanie własnym rozwojem) i wykorzystuje sprzyjające warunki i sytuacje celem propagowania prozdrowotnych tendencji. 4

5 7 Międzynarodowych Standardów Edukacji Zdrowotnej 1. Rozumienie pojęć związanych z promocją zdrowia i zapobieganiem chorobom. 2. Wykazywanie się umiejętnością dotarcia do waŝnych informacji zdrowotnych, produktów oraz usług promujących zdrowie. 3. Wykazywanie się umiejętnościami zastosowania w praktyce zachowań wzmacniających zdrowie oraz redukujących wpływ czynników ryzyka wystąpienia chorób. 4. Świadomie poddawanie analizie wpływu kultury, mediów, technologii oraz innych faktorów oddziałujących na zdrowie jednostki. 5

6 7 Międzynarodowych Standardów Edukacji Zdrowotnej 5. Wykorzystywanie technik komunikacji interpersonalnej dla wzmacniania poŝądanych zachowań zdrowotnych. 6. Wykazywanie się umiejętnością podejmowania decyzji oraz wyznaczania celów Ŝyciowych, które jednocześnie uwzględniają polepszanie stanu zdrowia. 7. Wspieranie działań ukierunkowanych na zdrowie jednostki, rodziny i społeczeństwa. 6

7 INTERAKTYWNA KOMUNIKACJA W PROCESIE EDUKACJI PACJENTA 7

8 PRAKTYCZNA EKSPLORACJA ZAGADNIENIA na podstawie: What I've learned from E-patients. Hoch D., Ferguson T. Harvard Medical School, Boston, Massachusetts, USA 8

9 70% internautów zapewnia sobie wzajemnie krótki kurs przygotowawczy w zakresie postępowania z chorobą: dyskutuje na tematy związane z anatomią czy fizjologią omawia dostępne formy leczenia danej jednostki chorobowej oraz ich efekty uboczne opisuje codzienne czynności wykonywane w związku z chorobą (np. przewlekłą) określa stopień przenikania choroby do Ŝycia rodzinnego czy zawodowego 9

10 30% interakcji zachodzących pomiędzy uczestnikami internetowej komunikacji związane jest z jednej strony z udzielaniem wsparcia m.in. poprzez opisywanie własnych doświadczeń medycznych, z drugiej zaś stanowi ofertę aktywnego słuchania, współczucia i zrozumienia. 10

11 Najczęściej omawiane zagadnienia: 31% - dostępne warianty leczenia 28% - naturalna historia choroby 20% - wymiana doświadczeń 18% - efekty uboczne stosowanych terapii 3% - inne tematy 11

12 Opinie pacjentów: 1. Czy uwaŝasz, Ŝe nieprawdziwe bądź niedokładne informacje zamieszczone na stronie internetowej lub forum negatywnie odbiły się na Twoim doświadczeniu zdrowotnym? Nie 95% 2. Czy miałbyś coś przeciwko profesjonalnej analizie Twoich wypowiedzi na forach internetowych celem lepszego zrozumienia potrzeb i oczekiwań pacjenta oraz wymagań stawianych dostawcom usług medycznych? Nie 96% 3. Czy korzystasz z forów internetowych, poniewaŝ dostawca usług medycznych nie dostarczył Ci, lub nie moŝe dostarczyć, niezbędnych informacji? Tak 64% 12

13 Około 6% postów na stronach internetowych, wg specjalistów medycznych, zawiera informacje częściowo nieprawdziwe, źle zinterpretowane, nieaktualne lub niepełne. 13

14 INTERAKTYWNA KOMUNIKACJA W PROCESIE EDUKACJI PACJENTA 14

15 Interaktywną komunikację ukierunkowaną na zdrowie moŝna określić jako proces wzajemnego oddziaływania zachodzący pomiędzy indywidualnymi konsumentami, pacjentami, dostawcami usług zdrowotnych czy profesjonalistami medycznymi. Proces ten bazuje na urządzeniach elektronicznych lub róŝnorodnych technikach porozumiewania się. Celem tego procesu jest przekazywanie lub zapewnienie dostępu do informacji zdrowotnych, a takŝe uzyskanie pomocy, wskazówek, porad w kwestiach powiązanych ze zdrowiem. 15

16 Aplikacje interaktywnej komunikacji ukierunkowanej na zdrowie stanowią narzędzia w edukowaniu pacjentów, przyczyniając się do kształtowania prozdrowotnych postaw przez wspieranie samoopieki oraz występowania we własnym imieniu. 16

17 Do podstawowych funkcji spełnianych przez te aplikacje naleŝy: przekazywanie informacji umoŝliwienie pacjentom podejmowania decyzji w oparciu o rzetelne dane promowanie zachowań sprzyjających zdrowiu promowanie bezpośredniej wymiany informacji i wsparcia emocjonalnego zarządzanie zapotrzebowaniem na usługi zdrowotne. 17

18 18

19 STRONY INTERNETOWE ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 19

20 Strony internetowe lekarzy oraz zakładów opieki zdrowotnej powinny bazować nie tylko na pasywnych narzędziach komunikacji, tj. takich jak np. przewodniki dla pacjentów, ale takŝe stosować aplikacje, podobne do tych wykorzystywanych w e-handlu, umoŝliwiające przeprowadzanie transakcji i wymianę informacji. 20

21 Opisywane zmiany obejmują: zamieszczanie linków do stron zewnętrznych wyróŝnionych ze względu na kryterium jakości informacji np.: organizacje wspierające pacjentów opracowanie interaktywnych zabezpieczonych zakładek, indywidualnych dla kaŝdego pacjenta, zawierających informacje odnośnie stosowanych leków, wyniki przeprowadzonych badań diagnostycznych, kopie prowadzonej korespondencji czy wypis ze szpitala 21

22 Opisywane zmiany obejmują: umoŝliwienie pacjentom prowadzenia własnej biografii zdrowotnej ; w Wielkiej Brytanii taką moŝliwość daje strona NHS (odpowiednik polskiego NFZ) healthspace.nhs.uk przygotowanie formularzy do rejestracji on-line oraz ponownego przepisania stosowanych medykamentów wprowadzenie ustrukturyzowanych formularzy do natychmiastowej oceny symptomów wskazanych przez pacjenta 22

23 E - ZDROWIE 23

24 Według Gustafsona i Wyatta e-zdrowie polega na wykorzystywaniu przez pacjentów czy społeczeństwo Internetu i/lub innych mediów elektronicznych do rozpowszechniania, zapewnienia dostępu do usług lub informacji nt. zdrowia, zdrowego stylu Ŝycia. E-zdrowie bazuje głównie na aktywnych narzędziach komunikacji, a więc aplikacjach, które umoŝliwiają przeprowadzanie transakcji i wymianę informacji. 24

25 Interdyscyplinarność terminu e-zdrowie ujęta została na poniŝszym rysunku 25

26 Internetowe przekazywanie informacji, jak kaŝde zjawisko społeczne, posiada swoje mocne i słabe strony. Do oczywistych zalet internetowych przekazów informacji zdrowotnej naleŝą: powszechność, dostępność, interaktywność, anonimowość. Wśród słabości wskazać moŝna: nierówność dostępu, problemy nawigacyjne, niską jakość materiałów informacyjnych. 26

27 PODSUMOWANIE 27

28 Istnieją obawy, iŝ gwałtowny rozwój technik komunikacji internetowej w medycynie moŝe przyczynić się do powiększania nierówności w zdrowiu, dostępie do świadczeń. Stan zdrowia mniej zamoŝnych i niewykształconych osób jest gorszy. Dodatkowo znacznie rzadziej korzystają oni z Internetu. Przesuwanie usług świadczonych w ramach medycyny tradycyjnej do e-zdrowia lub telemedycyny moŝe zbudować cyber-przepaść, której osoby te nie będą w stanie pokonać. 28

29 Internet jest narzędziem promującym indywidualność, wolność oraz współzawodnictwo. JednakŜe w aspekcie zdrowotnym istotna wydaje się jakościowa ocena usług, informacji czy produktów dostępnych za jego pośrednictwem oraz kontrola komercyjnych dostawców wywierających wpływ lub wprowadzających w błąd pacjentów korzystających z sieci. Zasadne wydaje się wprowadzenie uregulowań prawnych funkcjonowania tej dziedziny. 29

30 Dziękuję za uwagę Kontakt: prof. UM dr hab. Maria Danuta Głowacka tel. (061)

31 31

Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy

Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Telepraca Scala Rodzinę G0107d2 Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy Szkolenie trenerów - przewodnik

Bardziej szczegółowo

ZAPOTRZEBOWANIE SPOŁECZNOŚCI REGIONALNEJ NA PODNOSZENIE KOMPETENCJI INFORMATYCZNYCH

ZAPOTRZEBOWANIE SPOŁECZNOŚCI REGIONALNEJ NA PODNOSZENIE KOMPETENCJI INFORMATYCZNYCH ZAPOTRZEBOWANIE SPOŁECZNOŚCI REGIONALNEJ NA PODNOSZENIE KOMPETENCJI INFORMATYCZNYCH Andrzej TUBIELEWICZ, Marcin FORKIEWICZ Streszczenie: Kreowanie regionalnego społeczeństwa informacyjnego, w którym informacja

Bardziej szczegółowo

E-administracja w perspektywie kontroli (RAPORT)

E-administracja w perspektywie kontroli (RAPORT) E-administracja w perspektywie kontroli (RAPORT) Listopad 2004 2 1. WSTĘP...7 2. TRENDY W E-ADMINISTRACJI...9 2.1. Wstęp...9 2.2 E-administracja: co to jest?...9 2.3 Przykłady zastosowań e-administracji...11

Bardziej szczegółowo

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Rozprawa doktorska mgr inŝ. Luiza Fabisiak promotor: dr hab. BoŜena Śmiałkowska Szczecin 2012 1 Rozdział I... 4 Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka problemu...

Bardziej szczegółowo

STANDARD PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO DLA

STANDARD PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO DLA Grażyna Kaczmarek, Beata Karlińska, Anna Kruczek, Iwona Płatek, Małgorzata Polak, Mirosław Sobkowiak STANDARD PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I ICH RODZIN, Z UWZGLĘDNIENIEM

Bardziej szczegółowo

Wpływ standaryzacji świadczeń medycznych na jakość opieki zdrowotnej

Wpływ standaryzacji świadczeń medycznych na jakość opieki zdrowotnej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu Ewa Jakubek Wpływ standaryzacji świadczeń medycznych na jakość opieki zdrowotnej Rozprawa doktorska Promotor: dr hab. Maria

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Diagnoza i kierunki reformy

SYSTEM OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Diagnoza i kierunki reformy SYSTEM OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Diagnoza i kierunki reformy Praca zespołowa pod kierunkiem dr. Andrzeja Mądrali 2014 WARSZAWA AUTORZY - ZESPÓŁ REDAKCYJNY Grzegorz Byszewski Pracodawcy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

208 Podręcznik Model GSWB. Standardy Zdrowia STANDARDY ZDROWIA

208 Podręcznik Model GSWB. Standardy Zdrowia STANDARDY ZDROWIA 208 Podręcznik Model GSWB 209 4 STANDARDY ZDROWIA 210 Podręcznik Model GSWB 211 Wprowadzenie i społecznego, a nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności. Definiowane jest w kategoriach wartości pozytywnej

Bardziej szczegółowo

Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych

Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych CSL Limited Lipiec 2013r. Spis treści > < Poprzednia strona Spis treści Następna strona > Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych Koncentracji

Bardziej szczegółowo

STANDARD SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNEGO, DLA RODZINY Z DZIEĆMI

STANDARD SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNEGO, DLA RODZINY Z DZIEĆMI Dorota Ławniczak, Magdalena Marszałkowska, Beata Mierzejewska, Danuta Polczyk, Lidia Zeller STANDARD SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNEGO, DLA RODZINY Z DZIEĆMI Strona1 Projekt 1.18 Tworzenie i rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST)

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Szczecin, kwiecień 2009. 1 Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Cel opracowania... 4 1.2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WARSZAWIE

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WARSZAWIE SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WARSZAWIE Agnieszka Deja DEFINICJE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Światowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych (The World Programme of Action for Disabled Persons) oraz

Bardziej szczegółowo

Borgis Edukacja terapeutyczna w cukrzycy typu 1 u dzieci

Borgis Edukacja terapeutyczna w cukrzycy typu 1 u dzieci Prace poglądowe Review papers Borgis Edukacja terapeutyczna w cukrzycy typu 1 u dzieci *Ewa Kobos, Mariola Pietrzak, Zofia Sienkiewicz Zakład Pielęgniarstwa Społecznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie i Edukacja

Zarz¹dzanie i Edukacja Zarz¹dzanie i Edukacja Zarządzanie służbą zdrowia Edukacja prozdrowotna Nowe ścieżki edukacyjne w kontekście przemian gospodarczych i społecznych NUMER 81 marzec kwiecień 2012 ISSN 1428-474X DWUMIESIÊCZNIK

Bardziej szczegółowo

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 2 Trenerzy

Bardziej szczegółowo

Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT KOŃCOWY Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ze środków

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W MAŁOPOLSCE:

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W MAŁOPOLSCE: KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W MAŁOPOLSCE: BADANIE JAKOŚCIOWE PRZEDSIĘBIORSTW Z REGIONU MAŁOPOLSKI Raport z czwartego etapu badań naukowych Jarosław Górniak Magdalena Jelonek Seweryn Krupnik Anna Szczucka Barbara

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA DIABETOLOGICZNA

EDUKACJA DIABETOLOGICZNA 6/I/2009 ISSN 1689-8435 Kwartał I 2009 EDUKACJA DIABETOLOGICZNA TERAŹNIEJSZOŚĆ A WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI MATERIAŁY Z KONFERENCJI PFED ZNACZENIE EDUKACJI PACJENTA Z CUKRZYCĄ DLA PROMOWANIA ZACHOWAŃ PROZDROWOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska S.A. i Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska i Imperial Tobacco Polska

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan

Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan Załącznik nr 1 do Uchwały nr 930/274/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan GDAŃSK 2013 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

HEALTH INFORMATION LITERACY. BIBLIOTEKI NA ZDROWIE! [HEALTH INFORMATION LITERACY. LIBRARIES FOR THE BETTER!]

HEALTH INFORMATION LITERACY. BIBLIOTEKI NA ZDROWIE! [HEALTH INFORMATION LITERACY. LIBRARIES FOR THE BETTER!] Małgorzata Kisilowska * Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytet Warszawski HEALTH INFORMATION LITERACY. BIBLIOTEKI NA ZDROWIE! [HEALTH INFORMATION LITERACY. LIBRARIES FOR THE

Bardziej szczegółowo

European Primary Immunodeficiencies Consensus Conference Consensus Report and Recommendations

European Primary Immunodeficiencies Consensus Conference Consensus Report and Recommendations European Primary Immunodeficiencies Consensus Conference Consensus Report and Recommendations European Commission Raport Europejskiej Konferencji Konsensusu Pierwotnych Niedoborów Odporności Zawartość

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE INTERNETOWYCH SERWISÓW REGIONALNYCH

ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE INTERNETOWYCH SERWISÓW REGIONALNYCH ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE INTERNETOWYCH SERWISÓW REGIONALNYCH Janina Banasikowska Paweł Banasikowski Wstęp Technologie informatyczne stosowane są praktycznie w kaŝdej dziedzinie Ŝycia, a pojawienie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO TWORZENIA MODELOWYCH PROGRAMÓW KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

WYTYCZNE DO TWORZENIA MODELOWYCH PROGRAMÓW KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE Załącznik nr 2 do Programu WYTYCZNE DO TWORZENIA MODELOWYCH PROGRAMÓW KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE I. Interwencje wobec sprawców przemocy-wprowadzenie 1. Obowiązek realizacji

Bardziej szczegółowo

Plan działań na rzecz polepszenia komunikacji Urzędu m.st. Warszawy z młodzieŝą

Plan działań na rzecz polepszenia komunikacji Urzędu m.st. Warszawy z młodzieŝą Plan działań na rzecz polepszenia komunikacji Urzędu m.st. Warszawy z młodzieŝą Dokument przygotowany przez Federację Mazowia, Fundację Civis Polonus oraz Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, w ramach ścieŝki

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica

Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica Załącznik do Uchwały Nr... Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica 1 SPIS TREŚCI Wstęp......3 I. Sytuacja epidemiologiczna w jednostkach psychiatrycznej opieki stacjonarnej

Bardziej szczegółowo