Kurs przewodnicki Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, edycja jesienna 2016

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kurs przewodnicki Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, edycja jesienna 2016"

Transkrypt

1 Kurs przewodnicki Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, edycja jesienna 2016 Lista lektur Galeria Pierwsze spotkania Gordecki Roman, Dzieje Żydów w Polsce do końca XIV w. [w:] Polska Piastowska, wyd. Jerzy Wyrozumski, Warszawa 1969, s Zaremska Hanna, Wprowadzenie. Z Ziemi Obiecanej do Polski, [w:] Atlas Historii Żydów Polskich, 2010, s Zaremska Hanna, Początki żydowskiej obecności i osadnictwa na ziemiach polskich (X-XV), s Galeria Paradisus Iudaeorum Goldberg Jakub, Żydowski Sejm Czterech Ziem w społecznym i politycznym ustroju dawnej Rzeczpospolitej, [w:] Żydzi w dawnej Rzeczpospolitej. Materiały z konferencji Autonomia Żydów w Rzeczpospolitej szlacheckiej, UJ IX 1986, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991, s Guldon Zenon, Osadnictwo żydowskie i liczebność ludności żydowskiej na ziemiach Rzeczypospolitej w okresie przedrozbiorowym. Stan i program badań, [w:]: Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. Materiały z konferencji, Kraków XI 1995, red. K. Pilarczyk, Kraków 1997, s Heyde Juergen, Szlachta polska a Żydzi u progu Rzeczypospolitej szlacheckiej , [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, t.3, red. K. Pilarczyk, Kraków 2003, s Horn Maurycy, Udział Żydów w kontaktach dyplomatycznych i handlowych Polski i Litwy z zagranicą w XV-XVII w. (ze szczególnym uwzględnieniem roli serwitorów i faktorów królewskich i wielkoksiążęcych), Biuletyn ŻIH 1990, nr 3-4, s Kot Stanisław, Polska rajem dla Żydów, piekłem dla chłopów, niebem dla szlachty, Warszawa 1937 (nadbitka artykułu z pracy zbiorowej Kultura i nauka, ofiarowanej S. Michalskiemu). Krasnowolski Bogdan, Rozwój urbanistyczny i architektoniczny miasta żydowskiego na krakowskim Kazimierzu, Krzysztofory 1988, nr 15, s Morgensztern Janina, O działalności gospodarczej Żydów w Zamościu w XVI i XVII wieku, Biuletyn ŻIH, 53,1965. Tazbir Janusz, Żydzi w opinii staropolskiej, [w:] Świat panów Pasków. Eseje i studia, Łódź 1986, s Wijaczka Jacek, Długi złoty wiek dziejów Żydów w Rzeczpospolitej (od początku XVI do połowy XVII w.), [w:] Atlas Historii Żydów Polskich, Warszawa 2010, s Galeria Miasteczko Goldberg Jakub, Żyd w karczma wiejska w XVIII wieku, Wiek Oświecenia, t.9, 1993, s Hundert Gershon David, Żydzi w Rzeczpospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku. Genealogia nowoczesności, Warszawa 2007, s (chasydyzm nowa droga).

2 A.Kaźmierczyk, Polscy biskupi wobec Żydów w XVIII wieku, [w:] Rzeczpospolita wielu wyznań, pod red. A. Kaźmierczyk et al., Kraków 2005, p Majmon Salomon, Autobiografia, t.1, Warszawa 2007, s Małkowska Bieniek Ewa, Opowieść o Przymierzu i czasach ostatecznych. Próba analizy ikonograficznej malowideł sklepienia synagogi w Gwoźdźcu BHS 2/2013 Matwijowski Krystyn, Z dziejów ludności żydowskiej w czasach Jana III Sobieskiego, [w:] Z historii ludności żydowskiej w Polsce i na Śląsku, pod red. K. Matwijowskiego, Wrocław 1994, s Michałowska-Mycielska Anna, Między tradycją a nowoczesnością. Społeczeństwo żydowskie w drugiej połowie XVIII w., Przegląd Humanistyczny, r. 50, 2006, nr 3, s Pamiętniki Reba Dowa z Bolechowa ( ), opracował Roman Marcinkowski Rosman Mosze, Żydzi pańscy. Stosunki magnacko-żydowskie w Rzeczypospolitej XIII wieku, Warszawa 2005 Stampfer Shaul, What actually happened to the Jews of Ukraine in 1648?, Jewish History, 17,2003, s Wijaczka Jacek, Oskarżenia I procesy o mordy rytualne w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku, [w:] Mord rytualny. Legenda w historii europejskiej, pod red. S. Buttaroni i S. Musiała SJ, Kraków-Norymberga-Frankfurt 2003, s Zienkowska Krystyna, Stereotyp Żyda w publicystyce polskiej w drugiej połowie XVIII w., [w:] Lud żydowski w narodzie polskim, pod red. Jerzego Michalskiego, Warszawa 1994, s Galeria Wyzwania nowoczesności Bartal Israel, The Jews of Eastern Europe, , Philadelphia 2002, s , 58-81, Polonsky Antony, The Jews in Poland and Russia, Oxford 2010, t.2. s Wodziński Marcin, Żydzi w okresie zaborów, [w:] Atlas historii Żydów polskich, Warszawa 2010, s Wróbel Piotr, Przed odzyskaniem niepodległości, [w:] Najnowsze dzieje Żydów w Polsce w zarysie (do 1950 roku), red. Jerzy Tomaszewski, Warszawa 1993, s , 36-68, , Lektury dodatkowe, zalecane Agnieszka Jagodzińska, Pomiędzy. Akulturacja Żydów Warszawy w drugiej połowie XIX wieku, Wrocław 2008 Alina Cała, Asymilacja Żydów w Królestwie Polskim ( ). Postawy, konflikty, stereotypy, Warszawa 1989 Artur Eisenbach, Emancypacja Żydów na ziemiach polskich na tle europejskim, Warszawa 1989 Assaf David Chasydyzm: zarys historii, dostęp online: Izraelita , wybór źródel, oprac. Marcin Wodziński, Agnieszka Jagodzińska Kraków 2015 Kołodziejska Zuzanna, Izraelita ( ) Znaczenie kulturowe i literackie czasopisma Warszawa 2014 Polacy - Niemcy - Żydzi w Łodzi w XIX-XX wieku. Sąsiedzi dalecy i bliscy, red. P. Samuś, Łódź 1997 Poliakov Leon, Historia antysemityzmu, t.2, Kraków 2008

3 Polin: Studies in Polish Jewry, Volume 12, Focusing on Galicia: Jews, Poles, and Ukrainians, , Edited by Israel Bartal and Antony Polonsky, 1999 Pollack Martin, Cesarz Ameryki. Wielka ucieczka z Galicji, Czarne 2011 Światło i słońce. Studia z dziejów chasydyzmu, pod red. M. Galasa, Kraków 2006 Ury Scott, Barricades and Banners: The Revolution of 1905 and the Transformation of Warsaw Jewry, Stanford University Press, 2012 Żyndul Jolanta, Kłamstwo krwi. Legenda mordu rytualnego na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, Warszawa 2012 Galeria Ulica Jerzy Tomaszewski, Najnowsze dzieje Żydów w Polsce w zarysie do 1950 r., Warszawa 1993, s ; ; Cała Alina, Ostatnie pokolenie, autobiografia polskiej młodzieży żydowskiej okresu międzywojennego, Warszawa 2003, k. XI-XXXVII. Gross Natan, Film żydowski w Polsce, 2002, s ; 31-35; 49-59; 92-97; Nowogródzki Emanuel, Żydowska Partia Robotnicza Bund w Polsce , Warszawa 2005, s Polit Monika, Szymaniak Karolina, Warszawska awangarda jidysz. Antologia tekstów, Gdańsk 2005, s ; Prokop-Janiec Eugenia, Międzywojenna literatura polsko-żydowska jako zjawisko kulturowe i artystyczne, Kraków 1992, s Rudnicki Szymon, Żydzi w parlamencie II Rzeczypospolitej, Warszawa 2003, s. 9-16; ; ; ; ; Zieliński Konrad, Stosunki polsko-żydowskie na ziemiach Królestwa Polskiego w czasie pierwszej wojny światowej, Lublin 2005, s Galeria Zagłada Browning Christoper R., Geneza ostatecznego rozwiązania. Ewolucja nazistowskiej polityki wobec Żydów. Wrzesień marzec 1942, przy współpr. Jurgena Matthausa, przeł. B. Gutowska-Nowak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012; s ; ; ; Engelking Barbara, Po stronie aryjskiej, [w:] Zagłada i pamięć. Doświadczenie Holocaustu i jego konsekwencje opisane na podstawie relacji autobiograficznych, Warszawa 1994, s Engelking Barbara, Leociak Jacek, Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście, wyd. II., zmienione, poprawione i rozszerzone, Warszawa 2013; s ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; Grabowski Jan, Szmalcownicy i ich ofiary oraz Szantażowanie Żydów [w:] Ja tego Żyda znam. Szantażowanie Żydów w Warszawie, , Warszawa 2004, s ,

4 Gross Jan Tadeusz, Ja za takie oswobodzenie im dziękuję i proszę ich żeby to było ostatni raz, [w:] Upiorna dekada. Trzy eseje o stereotypach na temat Żydów, Polaków, Niemców i komunistów , Kraków 1998, s Gutman Israel, Stosunki polsko-żydowskie w pierwszym okresie okupacji, [w:] Żydzi warszawscy Getto podziemie walka, przeł. Z. Pelermuter, Warszawa 1993, s Kłosowska Antonina, Polacy wobec zagłady Żydów polskich. Próba typologii postaw, Kultura i Społeczeństwo, 1988, nr 4, s Krakowski Samuel, Żydowski opór w Generalnym Gubernatorstwie, [w:] Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, red. D. Libionka., s Leociak Jacek, Topografia getta warszawskiego i jego granice, [w:] Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście. Mapy, oprac. Kartograficzne P.E. Weszpiński, Warszawa Maranda Michał, Obozy zagłady historia i funkcjonowanie, [w:] Nazistowskie obozy zagłady. Opis i próba analizy zjawiska, Warszawa 2002, s Musiał Bogdan, Przypadek modelowy dotyczący eksterminacji Żydów. Początki Akcji Reinhardt planowanie masowego mordu Żydów w GG, [w:] Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, red. D. Libionka., s Piper Franciszek, Masowa zagłada Żydów, [w:] Auschwitz. Nazistowski obóz śmierci, red. F. Piper, T. Świebocka, Państwowe Wydawnictwo Muzeum Oświęcim-Brzezinka 2004, s Urynowicz Marcin, Rada Pomocy Żydom Żegota, (rozdz. z artykułu Zorganizowana i indywidualna pomoc Polaków dla ludności żydowskiej eksterminowanej przez okupanta niemieckiego w okresie drugiej wojny światowej), [w:] Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką Studia i materiały, red. A. Żbikowski, IPN, Warszawa 2006, s Galeria Powojnie Auerbach Karen, Rodziny Żydowskie w domu w Alejach Ujazdowskich 16 w powojennej Warszawie. Dylematy etyczne w badaniach nad asymilacją w Polsce, [w:] Społeczność żydowska w PRL przed kampanią antysemicką i po niej, red. Berendt Grzegorz, Warszawa 2009, s Berendt Grzegorz, Życie żydowskie w Polsce w latach , Gdańsk 2006, s ; ; Datner Helena, Alina Cała, Dzieje Żydów w Polsce Teksty źródłowe, wyd. ŻIH 1997, s ; ; ; Datner Helena, Współczesna społeczność żydowska w Polsce, [w:] Następstwa Zagłady, red. Grabowska Adamczyk Monika, Tych Feliks, Wydawnictwo UMCS, ŻIH, Lublin 2011, s Forecki Piotr, Jedwabne w dyskursie moralności, [w:] Od Shoah do strachu. Spory o polsko-żydowską przeszłość i pamięć w debatach publicznych, Poznań 2010, s Forecki Piotr, O Strachu bez strachu Jedwabne w dyskursie moralności, [w:] Od Shoah do Strachu. Spory o polsko-żydowską przeszłość i pamięć w debatach publicznych, Poznań 2010, s Hurwic-Nowakowska Irena, Żydzi polscy Analiza więzi społecznej ludności żydowskiej, IFiS PAN, Warszawa 1996

5 Janicka Elżbieta, Festung Warschau. Raport z oblężonego miasta, Wydawnictwo Krytyka Polityczna, Warszawa Kowalski Sergiusz, Dwie? Jedna? Ile Solidarności? O Marku Edelmanie i domniemanej zdradzie panny S, Midrasz, 1991 nr 11. Kula Witold, Nasza w tym rola (głos pesymisty), [w:] Przeciw antysemityzmowi , red. A. Michnik, tom 2, Olejnik Jacek, Żydzi łódzcy w latach , [w:] Społeczność żydowska w PRL przed kampanią antysemicką i po niej, red. Berendt Grzegorz, Warszawa 2009, s Osęka Piotr, Syjoniści, inspiratorzy, wichrzyciele. Obraz wroga w propagandzie Marca 1968, Warszawa 1999, s Schatz Jeff, Świat mentalności i świadomości komunistów polsko-żydowskich szkic do portretu, [w:] Społeczność żydowska w PRL przed kampanią antysemicką i po niej, red. Berendt Grzegorz, Warszawa 2009, s Dokument nr 6 (R. Gontarz, Inspiratorzy, Kurier Polski, , s ). Dokument nr 29 (Bukowska, Wybrańscy, W służbie narodu, [Klub Babel] s ). Lektury dodatkowe: kultura i religia Świat żydowski. Wielkie kultury świata; Nicholas de Lange; Warszawa 1996 Historia i kultura Żydów polskich. Słownik; A. Cała, H. Węgrzynek, G. Zalewska, Warszawa 2000 Żydzi w Polsce. Dzieje i kultura. Leksykon; red. J. Tomaszewski, A. Żbikowski, Warszawa 2001 Żydzi, judaizm, Polska; Stanisław Krajewski, Warszawa 1997 Żydzi. Wiara i życie; Alan Unterman, Książka i Wiedza, 2005 Encyklopedia tradycji i legend żydowskich; Alan Unterman, Książka i wiedza 2014

MONIKA ADAMCZYK-GARBOWSKA

MONIKA ADAMCZYK-GARBOWSKA MONIKA ADAMCZYK-GARBOWSKA jest profesorem zwyczajnym literatury amerykańskiej i porównawczej, kierownikiem Zakładu Kultury i Historii Żydów w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Historia i kultura Żydów. Bibliografia w wyborze

WSTĘP. Historia i kultura Żydów. Bibliografia w wyborze WSTĘP Historia i kultura Żydów. Bibliografia w wyborze Bibliografia Historia i kultura Żydów. Bibliografia w wyborze jest wyodrębnionym typem bibliografii specjalnej. Głównym celem opracowania jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Ludność Polski w XX w.

Ludność Polski w XX w. BIBLIOGRAFIA Adamczewski Wojciech, 1998, Statystyka w Polsce przed powstaniem Głównego Urzędu Statystycznego. Wiadomości Statystyczne, 43, 11, s. 113 116. Adelson Józef, 1993, W Polsce zwanej Ludową, [w:]

Bardziej szczegółowo

PRACA PRZYMUSOWA I NIEWOLNICZA OBYWATELI POLSKICH NA RZECZ III RZESZY 1939-1945 BIBLIOGRAFIA. WYBÓR OPRACOWAŁ ZENON KACZYŃSKI

PRACA PRZYMUSOWA I NIEWOLNICZA OBYWATELI POLSKICH NA RZECZ III RZESZY 1939-1945 BIBLIOGRAFIA. WYBÓR OPRACOWAŁ ZENON KACZYŃSKI PRACA PRZYMUSOWA I NIEWOLNICZA OBYWATELI POLSKICH NA RZECZ III RZESZY 1939-1945 BIBLIOGRAFIA. WYBÓR OPRACOWAŁ ZENON KACZYŃSKI # ŹRÓDŁA Zbiory dokumentów 1. Aby świat się dowiedział... Nielegalne dokumenty

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze. W obliczu Zagłady. Kalendarium. Terminy i postaci kluczowe:

Materiały pomocnicze. W obliczu Zagłady. Kalendarium. Terminy i postaci kluczowe: Terminy i postaci kluczowe: Sprawiedliwy wśród Narodów Świata Yad Vashem szmalcownik sprawca Rada Pomocy Żydom Żegota ludobójstwo zbrodniarz wojenny proces norymberski Zofia Kossak-Szczucka Irena Sendlerowa

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć edukacyjnych. Sztuka przetrwania Żydzi ukrywający się po stronie aryjskiej

Scenariusz zajęć edukacyjnych. Sztuka przetrwania Żydzi ukrywający się po stronie aryjskiej Scenariusz zajęć edukacyjnych Sztuka przetrwania Żydzi ukrywający się po stronie aryjskiej Jacek Konik, Anna Ziarkowska Proponowany czas trwania zajęć: 90 min Powiązania z podstawą programową Podstawa

Bardziej szczegółowo

Bibliografia publikacji pracowników IBL - 2011

Bibliografia publikacji pracowników IBL - 2011 Bibliografia publikacji pracowników IBL - 2011 Batora Katarzyna: Bereś Stanisław. (Ser.: Wydawn. IBL; Fundacja Akademia Batora Katarzyna: Buras Jacek Stanisław. (Ser.: Wydawn. IBL; Fundacja Akademia Batora

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć Holokaust. Robert Szuchta Piotr Trojański

Zrozumieć Holokaust. Robert Szuchta Piotr Trojański Zrozumieć Holokaust Robert Szuchta Piotr Trojański Robert Szuchta Piotr Trojański Zrozumieć Holokaust Książka pomocnicza do nauczania o zagładzie Żydów Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Bardziej szczegółowo

«Nadzieja spełniona dzieło Ireny Sendlerowej w ratowaniu dzieci żydowskich»

«Nadzieja spełniona dzieło Ireny Sendlerowej w ratowaniu dzieci żydowskich» Dr Bogusława Filipowicz IPSiR Uniwersytet Warszawski «Nadzieja spełniona dzieło Ireny Sendlerowej w ratowaniu dzieci żydowskich» Irena Sendlerowa, z domu Krzyżanowska urodziła się w Warszawie, 15 lutego

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PRAC PROFESORA RYSZARDA KANTORA ZA LATA 1974-2012 (wybór)

BIBLIOGRAFIA PRAC PROFESORA RYSZARDA KANTORA ZA LATA 1974-2012 (wybór) BIBLIOGRAFIA PRAC PROFESORA RYSZARDA KANTORA ZA LATA 1974-2012 (wybór) Prof. dr hab. Ryszard Kantor, etnolog. Kierownik Katedry Antropologii Kultury Współczesnej w Instytucie Studiów Regionalnych UJ. Pracuje

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23

R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23 R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23 Poz. 15826-16389 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Sesje naukowe Kraków w dziejach narodu 1. 19.04.1981 Rola Krakowa na przełomie XIX i XX wieku Jan Małecki Kraków w dobie autonomii

Sesje naukowe Kraków w dziejach narodu 1. 19.04.1981 Rola Krakowa na przełomie XIX i XX wieku Jan Małecki Kraków w dobie autonomii Sesje naukowe Kraków w dziejach narodu 1. 19.04.1981 Rola Krakowa na przełomie XIX i XX wieku Jan Małecki Kraków w dobie autonomii galicyjskiej(1867-1914) Wiesław Bieńkowski Rola Krakowa w polskim życiu

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz

prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz książki Spis publikacji oraz udział w konferencjach; promotorstwo prac licencjackich, magisterskich i doktorskich; recenzje (stan: kwiecień 2015 r.) 1991 1. Zbiory

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, czerwiec 2011 r. Nr 25a

R. 67(79) Warszawa, czerwiec 2011 r. Nr 25a R. 67(79) Warszawa, czerwiec 2011 r. Nr 25a Poz. 15514-16037 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

Tematy: Newsletter Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Lipiec 2012 r. ... Edytorial. Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy!

Tematy: Newsletter Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Lipiec 2012 r. ... Edytorial. Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy! Newsletter Niemieckiego Instytutu Historycznego. Lipiec 2012 r. Tematy:... Edytorial Imprezy Publikacje Terminy Edytorial Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy! Zbliża się ku końcowi kolejny semestr letni

Bardziej szczegółowo

Między konspiracją a sektą

Między konspiracją a sektą Tomasz Szczepański Między konspiracją a sektą Lewackie ugrupowania opozycji politycznej w PRL o mniejszościach narodowych (1980-1989) Do ugrupowań lewackich opozycji w PRL zaliczam anarchistów, trockistów,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. listopad 2013 r.

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. listopad 2013 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW listopad 2013 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące Wykazu Nabytków

Bardziej szczegółowo

Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego. Czesław Miłosz w zbiorach Przemyskiej Biblioteki Publicznej

Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego. Czesław Miłosz w zbiorach Przemyskiej Biblioteki Publicznej Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego Agata Pilawa Czesław Miłosz w zbiorach Przemyskiej Biblioteki Publicznej Bibliografia podmiotowo przedmiotowa w wyborze Przemyśl 2011 WSTĘP 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI

Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI Rozkład zaj ç w klasach IV VI szkoły podatawowej 25 Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI KLASA IV ROZDZIAŁ I JA I MOJE OTOCZENIE Temat 1. Kim jestem? (PP) istota i znaczenie narodzin dziecka dla

Bardziej szczegółowo

Państwo i Społeczeństwo

Państwo i Społeczeństwo Państwo i Społeczeństwo w numerze m.in.: Kazim ierz Z. Sowa - o tożsamości Europy Zbigniew Pucek - o więzi społecznej w wielokulturowej rzeczywistości Galicji Tadeusz Paleczny - o komunikacji międzykulturowej

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 16-22 czerwca 2013 r. Nr 25

R. 69(81) Warszawa, 16-22 czerwca 2013 r. Nr 25 R. 69(81) Warszawa, 16-22 czerwca 2013 r. Nr 25 Poz. 16492-17184 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Publikacje na temat architektury modernistycznej wydane na przestrzeni ostatnich 20 lat.

Publikacje na temat architektury modernistycznej wydane na przestrzeni ostatnich 20 lat. Publikacje na temat architektury modernistycznej wydane na przestrzeni ostatnich 20 lat. Rozdziały: - Polska Polska architektura modernistyczna na tle innych krajów Europy środkowo-wschodniej Polscy architekci

Bardziej szczegółowo

LISTA NR 11/2009 DRUKI ZWARTE POLSKIE

LISTA NR 11/2009 DRUKI ZWARTE POLSKIE Anna Jaszkiewicz Książnica Pomorska Oddział Gromadzenia Wymiana i Dary ul. Podgórna 15/16 70-205 Szczecin Tel. 48 91 48 19 146 e-mail: a.jaszkiewicz@ksiaznica.szczecin.pl Zamówienia prosimy składać pocztą

Bardziej szczegółowo

POZA GRANICĄ SOLIDARNOŚCI STOSUNKI POLSKO-ŻYDOWSKIE 1939-1945

POZA GRANICĄ SOLIDARNOŚCI STOSUNKI POLSKO-ŻYDOWSKIE 1939-1945 POZA GRANICĄ SOLIDARNOŚCI STOSUNKI POLSKO-ŻYDOWSKIE 1939-1945 Ewa Kurek POZA GRANICĄ SOLIDARNOŚCI STOSUNKI POLSKO-ŻYDOWSKIE 1939-1945 Wyższa Szkoła Umiejętności Kielce 2006 DZIĘKUJĘ SOCIETE HISTORIQUE

Bardziej szczegółowo

MOTYWY LITERACKIE W LITERATURZE POLSKIEJ I OBCEJ.

MOTYWY LITERACKIE W LITERATURZE POLSKIEJ I OBCEJ. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Wydział Informacji Pedagogicznej i Wydawnictw ul. Narutowicza 2 33-300 Nowy Sącz tel. 440 73 72 MOTYWY LITERACKIE W LITERATURZE POLSKIEJ I OBCEJ. Oprac. Beata Góra Data

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI październik 2014 r.

NOWOŚCI październik 2014 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW NOWOŚCI październik 2014 r. książki można wypożyczyć korzystając z zakładki katalogu on-line BG AON Uwagi dotyczące

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 10 październik 2010 poz. 28721-32239 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, 10-16 kwietnia 2011 r. Nr 15

R. 67(79) Warszawa, 10-16 kwietnia 2011 r. Nr 15 R. 67(79) Warszawa, 10-16 kwietnia 2011 r. Nr 15 Poz. 8561-9250 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

DZIEDZICTWO KULTUROWE ŻYDÓW NA LUBELSZCZYŹNIE

DZIEDZICTWO KULTUROWE ŻYDÓW NA LUBELSZCZYŹNIE DZIEDZICTWO KULTUROWE ŻYDÓW NA LUBELSZCZYŹNIE Redakcja merytoryczna Marta Kubiszyn, Grzegorz Żuk, Monika Adamczyk-Garbowska Redakcja metodyczna Sławomir J. Żurek Lublin 2003 Wydawcy: Projectguggenheim

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 1. Geneza inteligencji polskiej. Przemiany, funkcje, miejsce w strukturze społecznej 2. Rola elit w społeczeństwie polskim dwudziestolecia

Ćwiczenia 1. Geneza inteligencji polskiej. Przemiany, funkcje, miejsce w strukturze społecznej 2. Rola elit w społeczeństwie polskim dwudziestolecia Nazwa przedmiotu Społeczeństwo Polskie XX wieku Wykładowca dr Jarosław Chodak Typ przedmiotu(w,ćw, W + CA kw, sem.) Rok studiów I rok studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych Semestr letni Liczba

Bardziej szczegółowo