PREZYDENT MIASTA. z wykonania budżetu miasta za 2008 rok. Tczew 10 marca 2009r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PREZYDENT MIASTA. z wykonania budżetu miasta za 2008 rok. Tczew 10 marca 2009r."

Transkrypt

1 PREZYDENT MIASTA SPRAWOZDANIE OPISOWE z wykonania budżetu miasta za 2008 rok Tczew 10 marca 2009r.

2 Spis treści strona I.Wykonanie budżetu miasta za 2008 rok 2 I.1. Dane ogólne o wykonaniu budżetu miasta za 2008 rok 2 I.2. Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2008r. 7 I.2.1. Dochody własne 9 I Wpływy z podatków i opłat lokalnych 9 I Dochody komunalne i pozostałe dochody 10 I.2.2. Udziały w dochodach budżetu państwa 12 I.2.3. Subwencje z budżetu państwa 13 I.2.4. Dotacje celowe z budżetu państwa 13 I.2.5. Środki pozyskane z innych źródeł 15 I.3. Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Tczewa za 2008r. 16 I.4.Podsumowanie 83 II. Wykonanie budżetu za 2008 rok przez zakłady budżetowe objęte dotowaniem z budżetu miasta. 86 II.1. Zakład Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie 86 II. 2. Przedszkola Samorządowe 89 III Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2008 rok. 94 III.1. Miejska Biblioteka Publiczna 95 III.2. Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie 100 Spis wykresów 105 Spis tabel 105 Wykaz załączników 106 1

3 I. Wykonanie budżetu miasta za 2008 rok I.1. Dane ogólne o wykonaniu budżetu miasta za 2008 rok Budżet miasta Tczewa na 2008 rok uchwalony został przez Radę Miejską w Tczewie w dniu 27 grudnia 2007r. po stronie dochodów w wysokości po stronie wydatków w wysokości zł, zł. Planowany deficyt w wysokości zł oraz planowane rozchody związane z wykupem VI i VII raty obligacji komunalnych na kwotę zł, a także spłatą raty kredytu na rzecz Banku Ochrony Środowiska w Gdańsku w wysokości zł zabezpieczono przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie zł oraz z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie zł. Struktura uchwalonych na 2008 rok wydatków budżetu miasta przedstawiała się następująco: wydatki bieżące zł, tj. 80,78% planu, wydatki majątkowe zł, tj. 19,22 % planu, w tym: wydatki inwestycyjne zł, tj. 19,07 % planu. Źródłem pokrycia planowanych wydatków były wpływy do budżetu miasta, których struktura ukształtowała się następująco: dochody własne zł, tj. 32,02 % planu, udziały w dochodach budżetu państwa zł, tj. 25,29 % planu, subwencje zł, tj. 25,74 % planu, dotacje celowe z budżetu państwa zł, tj. 15,18 % planu, środki pozyskane z innych źródeł zł, tj. 1,77 % planu. Z uwagi na otrzymane zawiadomienia o ustaleniu wielkości dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej oraz subwencji i udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, a także zagospodarowania wolnych środków pochodzących z realizacji budżetu za rok ubiegły, na przestrzeni 2008 roku plan dochodów i wydatków ulegał zmianom. I tak: Uchwałą Nr XVIII/155/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 marca 2008r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez: 2

4 zwiększenie planu dochodów o kwotę zł, w tym: subwencje zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę zł, w tym: wydatki bieżące zł, wydatki majątkowe z tego: wydatki inwestycyjne zł, zł. Powstały deficyt budżetu miasta w wysokości zł został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych. Uchwałą Nr XIX/165/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 10 kwietnia 2008r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez: zwiększenie planu dochodów o kwotę zł, w tym: dochody własne zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę zł, w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe z tego: wydatki inwestycyjne zł, zł, zł, Powstały deficyt budżetu miasta w wysokości zł pokryty został z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie zł oraz z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie zł. Uchwałą Nr XXII/176/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 maja 2008r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez: zwiększenie planu dochodów o kwotę zł, w tym: dochody własne zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę zł, w tym: wydatki majątkowe z tego: wydatki inwestycyjne zł, zł, Uchwałą Nr XXIII/183/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 czerwca 2008r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez: zwiększenie planu dochodów o kwotę zł,

5 w tym: dochody własne udziały w dochodach budżetu państwa środki pozyskane z innych źródeł zł, zł, zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę zł, w tym: wydatki bieżące zł, wydatki majątkowe zł, z tego: wydatki inwestycyjne zł. Uchwałą Nr XXV/200/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 sierpnia 2008r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez: zwiększenie planu dochodów o kwotę zł, w tym: dochody własne zł, subwencje zł, dotacje celowe z budżetu państwa zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę zł, w tym: wydatki bieżące zł, wydatki majątkowe zł, z tego: wydatki inwestycyjne zł. Uchwałą Nr XXVI/206/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 września 2008r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez: zmniejszenie planu dochodów o kwotę netto zł, w tym: dochody własne zmniejszenie w wysokości zł, dotacje celowe z budżetu państwa zwiększenie o kwotę zł, środki pozyskane z innych źródeł zwiększenie o kwotę zł. zwiększenie planu wydatków o kwotę netto zł, w tym: wydatki bieżące zwiększenie o kwotę zł, wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę zł, z tego: wydatki inwestycyjne zł. Powstały deficyt budżetu miasta w wysokości zł został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych. 4

6 Uchwałą Nr XXVIII/224/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 listopada 2008r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez: zwiększenie planu dochodów o kwotę netto zł, w tym: dochody własne zwiększenie o kwotę zł, subwencje zwiększenie o kwotę zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę netto zł, z tego: wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę netto w tym: wydatki inwestycyjne zmniejszenie o kwotę zł zł, zł, Powstała nadwyżka budżetu miasta w wysokości zł zmniejszyła planowany deficyt budżetu miasta na 2008 rok. Ponadto Zarządzeniami Prezydenta Miasta: Nr 570/2008 z dnia 28 marca 2008r., Nr 589/2008 z dnia 11 kwietnia 2008r., Nr 619/2008 z dnia 14 maja 2008r., Nr 654/2008 z dnia 30 maja 2008r., Nr 676/2008 z dnia 27 czerwca 2008r., Nr 727/2008 z dnia 12 sierpnia 2008r., Nr 778/2008 z dnia 18 września 2008r., Nr 808/2008 z dnia 24 października 2008r., Nr 838/2008 z dnia 21 listopada 2008r., Nr 840/2008 z dnia 28 listopada 2008r., Nr 849/2008 z dnia 12 grudnia 2008r., dokonano zwiększenia budżetu miasta o kwotę netto zł, w tym z tytułu: zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa za zadania własne i zlecone administracji rządowej w wysokości z przeznaczeniem na zadania z zakresu: zł, pomocy społecznej zł, oświaty i wychowania zł, edukacyjnej opieki wychowawczej zł, rolnictwa zł, oraz 5

7 zmniejszenia dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu naczelnych organów władzy państwowej o kwotę zł. Reasumując, wszelkie zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego w stosunku do kwot uchwalonych w budżecie osiągnęły wielkość: po stronie dochodów zwiększenie o kwotę zł, po stronie wydatków zwiększenie o kwotę zł, z tego: wydatki bieżące o kwotę wydatki majątkowe o kwotę w tym: wydatki inwestycyjne zł, zł, zł. Biorąc pod uwagę skutki zmian wprowadzonych w budżecie na przestrzeni 2008 roku ostateczny plan budżetu miasta ukształtował się następująco: po stronie dochodów w wysokości zł, po stronie wydatków w wysokości zł. Struktura źródeł dochodów budżetu miasta, wg planu po korektach, przedstawiała się następująco: dochody własne zł, tj. 32,39% planu, udziały w dochodach budżetu państwa zł, tj. 23,93% planu, subwencje zł, tj. 25,20% planu, dotacje celowe z budżetu państwa zł, tj. 16,41% planu, środki pozyskane z innych źródeł zł, tj. 2,07% planu, natomiast ustalone w budżecie wydatki ukształtowały się wg struktury, jak niżej: wydatki bieżące zł, tj. 77,00% planu, wydatki majątkowe zł, tj. 23,00% planu, w tym: wydatki inwestycyjne zł, tj. 22,74% planu. Planowany deficyt budżetu miasta w wysokości zł, pokryty został przychodami pochodzącymi z: nadwyżki budżetu miasta z lat ubiegłych w kwocie zł, wolnych środków budżetu miasta z lat ubiegłych w kwocie zł. Pozostałe, wolne środki z lat ubiegłych w wysokości zł przeznaczone zostały na: planowaną spłatę raty kredytu w kwocie zł, planowany wykup VI i VII raty obligacji komunalnych w kwocie zł.

8 I. 2. Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2008r. Realizacja dochodów ogółem za 2008 rok zamknęła się kwotą zł, tj. w wysokości 99,14% planu, z tego: dochody własne zł, tj. 93,78% planu, udziały w dochodach budżetu państwa zł, tj. 108,79% planu, subwencje zł, tj. 100,00% planu, dotacje celowe z budżetu państwa zł, tj. 93,65% planu, środki pozyskane z innych źródeł zł, tj. 104,59% planu. Strukturę wykonania dochodów budżetu miasta za 2008 rok przedstawia wykres nr 1, natomiast wykonanie dochodów budżetu miasta za 2008 rok w stosunku do planu uchwalonego na r. i planu po zmianach na r. przedstawia wykres nr 2 i tabela nr 1. Wykres nr 1 Struktura wykonania dochodów budżetu miasta za 2008r. 15,50% 2,19% 30,64% 25,41% 26,26% Dochody własne (30,64) Udziały w dochodach budżetu państwa (26,26) Subwencje z budżetu państwa (25,41) Dotacje celowe (15,50) Środki pozyskane z innych źródeł (2,19) 7

9 Wykres nr 2 Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2008 rok w stosunku do planu uchwalonego na r. i planu po zmianach na r kwota w zł Dochody w łasne Udziały w dochodach budżetu państw a Subw encje z budżetu państw a Dotacje celow e Środki pozyskane z innych źródeł Źródła dochodów Plan na Plan na Wykonanie Tabela nr 1 Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2008 rok w stosunku do planu uchwalonego na r. i planu po zmianach na r. Lp. Źródła dochodów Plan na Zmiana budżetu Plan na Wykonanie na r. % wyk 6 : w zł % wyk 6 : 5 I Dochody własne ,02 93,78 II. Udziały w dochodach budżetu państwa ,66 108,79 III Subwencje z budżetu państwa ,27 100,00 IV. Dotacje celowe ,85 93,65 V Środki pozyskane z innych źródeł ,15 104,59 OGÓŁEM ,59 99,14 8

10 I Dochody własne Ustalony plan w wysokości zł wykonany został w kwocie zł, tj. 93,78% planu, a jego realizacja w poszczególnych źródłach dochodów przedstawiała się następująco: I Wpływy z podatków i opłat lokalnych Wykonanie finansowe w wysokości zł, co stanowi 101,01% planu, obejmuje wpływy z tytułu: podatku od nieruchomości podatku od środków transportowych opłaty od posiadania psów opłaty targowej zł, tj. 96,83% planu, zł, tj. 76,44% planu, zł, tj. 101,69% planu, zł, tj. 117,69% planu, odsetek za nieterminowe regulowanie należności zł, tj. 167,87% planu, podatku rolnego podatku leśnego podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilno-prawnych karty podatkowej opłaty skarbowej wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wpływów z innych lokalnych opłat rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zł, tj. 88,46% planu, 150 zł, tj. 75,00% planu, zł, tj. 123,61% planu, zł, tj. 123,20% planu, zł, tj. 115,60% planu, zł, tj. 92,03% planu, zł, tj. 116,23% planu, zł, tj. 133,02% planu, zł, tj. 100,00% planu. Największe przekroczenie założonego planu w tej grupie dochodów nastąpiło we wpływach z tytułu: opłaty targowej o kwotę zł, tj. 17,69% ponad plan. Tak wysokie wykonanie spowodowane było wzrostem zainteresowania tą formą handlu i pojawieniem się większej liczby sprzedających na targowiskach miejskich, co niestety trudne jest do wyliczenia. podatku od czynności cywilno-prawnych o kwotę zł, tj. 23,20% ponad plan i podatku od spadków i darowizn o kwotę zł, tj. 23,61% ponad plan, dla których organami podatkowymi są Naczelnicy Urzędów Skarbowych.

11 Wykonanie tych dochodów z nadwyżką jest konsekwencją szacunkowych danych przyjmowanych do konstruowania założeń budżetowych, w oparciu o dane z lat ubiegłych, z uwzględnieniem odpowiedniego wzrostu. Ponadto wielkość wpływów jest trudna do oszacowania, z uwagi na ich szczególny charakter, ponieważ nie można ich wyliczyć na podstawie żadnych mierzalnych wskaźników. odsetek za nieterminowe regulowanie należności o kwotę zł, tj. 67,87% ponad plan, co związane było z prowadzoną egzekucją i znaczną spłatą zaległości głównie przez osoby prawne. opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę zł, tj. 16,23% ponad plan, co spowodowane było zwiększeniem w 2008r. liczby przyznanych zezwoleń o 10 zgodnie z podjętą uchwałą Nr XVII/151/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 lutego 2008r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zwierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. innych lokalnych opłat o kwotę zł, tj. 33,02% ponad plan. Tak wysokie wykonanie założonego planu dotyczyło wpływów z naliczonych opłat adiacenckich i rent planistycznych, co związane było z obrotem nieruchomościami sprzedażą działek pod budownictwo mieszkaniowe przez osoby fizyczne. O niepełnym wykonaniu planu w tej grupie dochodów można jedynie mówić we wpływach z tytułu podatku od środków transportowych, gdzie wykonanie w wysokości 76,44% planu, tj. o zł mniej niż zakładano spowodowane zostało spadkiem liczby pojazdów podlegających opodatkowaniu: z 918 szt na dzień 31 grudnia 2007r. do 723 pojazdów na dzień 31 grudnia 2008r. I Dochody komunalne i pozostałe dochody Na wykonanie finansowe w wysokości zł, tj. 82,02% planu składają się w szczególności: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste sprzedaż mienia komunalnego dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wpływy z różnych opłat zł, tj. 101,91% planu, zł, tj. 41,42% planu, zł, tj. 94,62% planu, zł, tj. 121,50% planu, zł, tj. 102,62% planu, 10

12 wpływy z usług grzywny i inne kary pieniężne odsetki bankowe wpływy z różnych dochodów wpływy z tytułu pomocy finansowej między jst i dotacji realizowanych na podstawie porozumień między jst zł, tj. 112,97% planu, zł, tj. 203,63% planu, zł, tj. 136,36% planu, zł, tj. 165,66% planu, zł, tj. 100,00% planu. Największe, znaczące, przekroczenie planu w tej grupie dochodów wystąpiło z tytułu: wpływów z usług o kwotę zł, tj. 12,97% ponad plan, które dotyczyły usług świadczonych przez gminne jednostki budżetowe, m.in.: Centrum Edukacji Dorosłych z tytułu prowadzonych kursów - wpływy w wysokości zł, tj. o zł ponad plan, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu odpłatności osób korzystających ze Środowiskowych Domów Samopomocy i za świadczone usługi opiekuńcze wpływy w wysokości zł, tj. o zł ponad plan, Zakład Usług Komunalnych z tytułu wynajmu sprzętu, wycinki drzew, odpłatności za korzystanie z szaletów miejskich wpływy w wysokości zł, tj. o zł ponad plan, Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji z tytułu korzystania z basenów, kortów, siłowni, sauny, itp. wpływy w wysokości zł, tj. o zł ponad plan, szkoły podstawowe z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci na zimowisku i półkoloniach szkolnych wpływy w wysokości zł, tj. o zł mniej niż plan. grzywien i innych kar pieniężnych o kwotę zł, tj. o 103,63% ponad plan, co związane było z naliczeniem kar umownych dla wykonawców za nieterminowe wykonywanie umów, oraz z większą ilością nałożonych mandatów przez Straż Miejską. wpływów z tytułu odsetek bankowych od środków znajdujących się na lokatach terminowych i rachunkach bankowych jednostek budżetowych gminy, w których nadwyżka wpływów w stosunku do uchwalonego planu wyniosła zł, tj. 36,36% ponad plan. Osiągnięcie wyższych wpływów z tego tytułu spowodowane było lokowaniem wolnych środków na korzystnych, negocjowanych lokatach terminowych. wpływów z różnych dochodów o kwotę zł, tj. o 65,66% ponad plan 11

13 co spowodowane było przekazaniem na dochody kwoty niewykorzystanej przez Powiat Tczewski dotacji na realizację zadań ujętych jako niewygasające wydatki 2007 roku tj.: modernizacja układu komunikacyjnego od węzła Stanisławie do mostu Tczewskiego, przebudowa skrzyżowania ul. Mostowej z ul. Gdańską, budowa zatoki autobusowej ul. Nowowiejska, modernizacja układu komunikacyjnego trasy obwodowej podmiejskiej. Niepełne wykonanie planu dochodów wystąpiło natomiast we wpływach ze sprzedaży mienia komunalnego na kwotę zł, co stanowi 58,58% niewykonania planu. Na ogólną kwotę dochodów ze sprzedaży mienia w wysokości zł wpłynęły dochody ze sprzedaży: prawa użytkowania wieczystego 51 działek zł, tj. 183,80% planu, działki pod stację trafo zł, 8 działek na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej zł, tj. 112,60% planu, gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne przy ul. Jana Brzechwy zł, tj. 174,80% planu, 117 lokali mieszkalnych zł, tj. 149,08% planu, pozostałe wpływy, tj. spłaty rat ze sprzedaży mieszkań komunalnych w latach poprzednich i inne zł. Uwzględniona w planie dochodów sprzedaż: dwóch działek pod funkcję usługowo-produkcyjną przy ul. Czerwonego Kapturka, działki przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne przy ul. Jasia i Małgosi, gruntu do oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat pod usługi przy ul. Czerwonego Kapturka. z uwagi na brak oferentów nie przyniosła rezultatu i w związku z tym plan nie został wykonany. I.2.2. Udziały w dochodach budżetu państwa Ustalony plan w wysokości zł wykonany został w kwocie zł, tj. 108,79%, w tym: udziały gminy we wpływach z PIT-ów udziały gminy we wpływach z CIT-ów zł, tj. 110,91% planu, zł, tj. 81,28% planu. 12

14 Tak niskie wykonanie planu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku CIT (niższe nawet o kwotę od wykonania za 2007r. o kwotę zł) świadczy zapewne o znacznym pogorszeniu się kondycji finansowej firm na rynku tczewskim już w II półroczu 2008 roku. I.2.3. Subwencje z budżetu państwa Ustalony plan subwencji ogólnej w wysokości zł wykonany został w 100%, a jego realizacja przedstawiała się następująco: część oświatowa zł, część wyrównawcza zł, część równoważąca zł, część rekompensująca zł, uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin zł. I.2.4. Dotacje celowe z budżetu państwa Ustalony plan dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie zł wykonany został w wysokości zł, tj. 93,65% planu, w tym: dotacje celowe na realizację zadań zleconych administracji rządowej z przeznaczeniem na: zadania z zakresu opieki społecznej zadania z zakresu administracji państwowej zadania z zakresu rolnictwa zł, tj. 94,79% planu, zł, tj. 94,69% planu, zł, tj. 100,00% planu, zł, tj. 99,98% planu, prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zł, tj. 100,00% planu, zadania związane z ochroną zdrowia dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na: zadania z zakresu oświaty i wychowania zadania z zakresu opieki społecznej zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej realizację projektu In Water i Hinterland zł, tj. 100,00% planu zł, tj. 100,00% planu, zł, tj. 87,36% planu, zł, tj. 75,38% planu, zł, tj. 92,66% planu, zł, tj. 83,58% planu,

15 rozliczenie końcowe projektów dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na zasadzie porozumień dotacje celowe na realizację inwestycji własnych gmin zł, tj. 100,00% planu zł, tj. 100,00% planu, zł, tj.100,00% planu, Otrzymane z budżetu państwa dotacje celowe nie zostały wykorzystane w wysokości zł i dotyczyły: realizacji zadań z zakresu opieki społecznej na kwotę zł, realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej na kwotę zł. W przypadku zadań z zakresu opieki społecznej niewykorzystana kwota spowodowana była znacznym spadkiem liczby świadczeniobiorców w nowym okresie zasiłkowym 2008/2009 oraz niewykorzystaniem planowanych etatów na specjalistyczne usługi opiekuńcze, w związku z brakiem kandydatów do pracy spełniających wymogi ustawowe. Natomiast, w przypadku zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej przyczyny jej niewykorzystania były różne, i tak.: dotacja na zakończenie dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej w okresie od stycznia do sierpnia 2008r. niewykorzystana kwota w wysokości zł. Tak niskie wykonanie dotacji wynika z tego, że otrzymana dotacja przewiduje wynagrodzenie dla nauczyciela za 1 godzinę pracy w kwocie 43 zł. Natomiast zajęcia języka angielskiego, ze względu na braki kadrowe, prowadzone są głównie przez nauczycieli bez kwalifikacji (za zgodą Kuratora Oświaty) bądź przez nauczycieli o najniższym stopniu awansu zawodowego, których stawka godzinowa wynosi często poniżej 20 zł. Ponadto nie wszystkie planowane godziny zostały zrealizowane. dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników niewykorzystana kwota w wysokości Zapotrzebowanie na niezbędne środki finansowe, które należy wypłacić pracodawcom za przygotowanie zawodowe młodocianych, dokonywane jest w oparciu o złożone przez pracodawców oświadczenia o przyjęciu młodocianego do pracy. Wypłata należnego dofinansowania odbywa się na podstawie zł. 14

16 złożonych wniosków przez pracodawców, po zdaniu przez młodocianego stosownych egzaminów. Zdarza się, że młodociani nie kończą przyuczenia i wówczas pracodawca nie może ubiegać się o dofinansowanie, a środki zostały zaplanowane. dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej niewykorzystana kwota w wysokości wynika z tego, że plan przygotowywany jest w miesiącach wakacyjnych (brak kontaktu z wnioskodawcami-rodzicami) i sporządza się go w oparciu o dane z lat ubiegłych. Ostatecznie ilość złożonych wniosków na dofinansowanie przez rodziców spełniających kryterium dochodowe okazała się mniejsza od planu złożonego przez szkoły. dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym niewykorzystana kwota Środki finansowe na stypendia i zasiłki szkolne przyznawane są z budżetu w oparciu o określony przepisami algorytm, bez zapotrzebowania składanego przez Gminę. Realizacja natomiast odbywa się na podstawie złożonych wniosków. Pomimo przyznania wszystkim spełniającym kryteria stypendiów w najwyższej możliwej kwocie nie została rozdysponowana cała dotacja, która ponadto pod koniec roku została jeszcze zwiększona. I.2.5. Środki pozyskane z innych źródeł zł, zł. Ustalony plan w wysokości zł wykonany został w kwocie zł, tj. 104,59% planu, a jego realizacja dotyczyła: refundacji poniesionych kosztów w związku z realizacją projektu pn. Infrastruktura turystyczna drogi wodnej Berlin-Kaliningrad- Kłajpeda w Tczewie i Kłajpedzie dotacji ze Związku Miast Nadwiślańskich na dofinansowanie specjalistycznego wyposażenia przystani w Tczewie refundacji poniesionych kosztów w związku z realizacją projektów: In Water, Urbamas i Hinterland dotacji rozwojowej na realizację projektu pn. Akademia Aktywnych-rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie zł, zł, zł, zł. 15

17 Szczegółową realizację wpływów wg poszczególnych źródeł dochodów zawiera załącznik Nr 1 i Nr 1a do niniejszego sprawozdania. I.3. Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za 2008r. Na przestrzeni 2008 roku wydatkowano z budżetu miasta ogółem kwotę zł, co stanowi 96,25% planu. Z kwoty tej przypada na: wydatki bieżące zł, tj. 96,38% planu, wydatki majątkowe zł, tj. 95,81% planu, z tego: - wydatki inwestycyjne zł, tj. 95,76% planu. Strukturę wykonania wydatków budżetu miasta za 2008 rok wg ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia wykres nr 3, natomiast wykonanie wydatków budżetu miasta za 2008r. w stosunku do planu uchwalonego na r. i planu po zmianach na r. wg działów klasyfikacji budżetowej wykres nr 4 i tabela nr 2. Szczegółowe wykonanie zadań rzeczowych w zakresie wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania, natomiast szczegółową realizację wydatków w poszczególnych działach gospodarczych, w rozbiciu na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacje, pozostałe wydatki. i wydatki majątkowe zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania. 16

18 Wykres nr 3 Struktura wykonania wydatków budżetu miasta w 2008r. 5,26% 14,22% 3,40% 4,11% 6,79% 7,16% 18,93% 8,11% Transport i łączność (14,22%) 32,02% Gospodarka mieszkaniowa (7,16%) Administracja publiczna (8,11%) Oświata i wy chowanie wraz z edukacy jną opieką wy chowawczą (32,02%) Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polity ki społecznej (18,93%) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6,79%) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3,40%) Kultura f izy czna i sport (4,11%) Pozostałe (rolnictwo i łowiectwo, tury sty ka, działalność usługowa, urzędy naczlny ch organów władzy państwowej, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, obsługa długu, różne rozliczenia, ochrona zdrowia) (5,26%) Wykres nr Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2008r. W stosunku do planu uchwalonego na r. I planu po zmianach na r. WARTOŚĆ W ZŁ DZIAŁY Plan na Plan na Wykonanie 17

19 Tabela nr 2 Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2008r. w stosunku do planu uchwalonego na r. i planu po zmianach na r. L.p. Dz. Rodzaj wydatku Plan na zmiana bud żetu Plan na Wykonanie % wyk 7: w zł % wyk 7: Rolnictwo i łowiectwo ,01 96, Transport i łączność ,94 97, Turystyka ,44 97, Gospodarka mieszkaniowa ,43 95, Działalność usługowa ,07 95, Administracja publiczna ,75 96, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,52 100, ,43 84, ,95 93, Obsługa długu publicznego ,36 97, Różne rozliczenia ,09 64, Oświata i wychowanie ,17 98, Ochrona zdrowia ,61 95, Pomoc społeczna ,91 94, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Edukacyjna opieka wychowawcza ,62 88, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,97 96, ,86 99, Kultura fizyczna i sport ,13 97,37 OGÓŁEM ,66 96,25 Analizując wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej należy stwierdzić, że przebiegało ono prawidłowo i to zarówno planu wydatków bieżących, jak i majątkowych, których wykonanie stanowi 95,76% planu, a niewykorzystana kwota wynosi zł. Jest to tym bardziej dobry wskaźnik wykonania, gdyż plan wydatków majątkowych w ujęciu całego 2008 roku ulegał znacznemu zwiększeniu. W wyniku zaangażowania 18

20 do budżetu środków pochodzących z nadwyżki budżetowej i z wolnych środków z lat ubiegłych wprowadzono do realizacji 25 dodatkowych zadań inwestycyjnych na ogólna kwotę zł. Z zaplanowanych 75 zadań nie wykonano zaledwie 4 zadań na ogólna kwotę zł, w tym: 1. Utrzymanie portalu Wrota Tczewa zł. Z uwagi na to, że kwota zabezpieczona w budżecie okazała się niewystarczająca odstąpiono od realizacji zadania. 2. Wykonanie dokumentacji projektowej rozdziału istniejącej sieci oświetlenia ulicznego na terenie osiedla Bajkowego zł. W dniu r. podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji do dnia r. Niestety, do dnia dzisiejszego wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy. 3. Dokumentacja projektowa na wykonanie fontanny na bulwarze nadwiślańskim zł. Ze względu na brak ofert, na wykonanie zadania, nie zostało ono zrealizowane. 4. Budowa kociewskiego Kompleksu Aktywnego Wypoczynku Kanonka w Tczewie zł. Z uwagi na to, że wniosek aplikacyjny o dofinansowanie ze środków UE nie będzie na razie składany, realizacja zadania została przesunięta w czasie. Pozostała, niewykorzystana kwota w wysokości zł pochodziła: z oszczędności uzyskanych w wyniku postępowań przetargowych bądź zapytań ofertowych na kwotę zł, z niewykorzystania przez Powiat Tczewski udzielonej pomocy finansowej w wysokości zł, z uwagi na zmniejszenie zakresu przedmiotowego zadania pn. Przebudowa układu drogowego stanowiącego dojazd do węzła autostradowego Stanisławie-odcinek od Mostu Tczewskiego do Drogi krajowej nr 1 Zgodnie z uchwałą Nr XXIX/242/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2008r. ustalono wykaz 25 zadań na łączną kwotę zł jako wydatki budżetu miasta, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego Były to przeważnie zadania, które zostały wykonane, ale pozostały jeszcze do usunięcia usterki, czy w przypadku dokumentacji należało je zweryfikować. Większość zadań została zakończona i rozliczona w m-cu styczniu 2009r., co zostanie omówione w dalszej części sprawozdania. 19

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Załącznik Nr 3 Do części zasadniczej CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA 1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2008 r. w ciągu roku. Budżet na 2008 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE z budżetu miasta Pyskowice za 2012r. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU Stopień realizacji budżetu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.157.2014 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 26.08.2014r. INFORMACJA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.157.2014 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 26.08.2014r. INFORMACJA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.157.2014 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 26.08.2014r. INFORMACJA o przebiegu budżetu miasta Pyskowice za I półrocze 2014r. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU Stopień

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Piły, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r ZARZĄDZENIE NR 17/2006 WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r.

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 31/2011 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 marca 2011r.

Zarządzenie nr 31/2011 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 marca 2011r. Zarządzenie nr 31/2011 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 28 grudnia 2010 r. Nr 249 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 4196 Burmistrza Jaworzyny Ņląskiej nr 39/B/10 z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie przedłoŋenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK Budżet Gminy Strzyżewice na 2009 rok zatwierdzony został Uchwałą Rady Gminy Strzyżewice Nr XXX/132/08 z dnia 16 grudnia 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1 Sprawozdanie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łowicza za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2012 Budżet Miasta i Gminy na 2012 rok został uchwalony dnia 31 stycznia 2012 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/93/2012 w wysokości:

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2008 r.

Gliwice, marzec 2008 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Gliwice za 2007 rok Gliwice, marzec 2008 r. Spis treści str. Część opisowa...3-132 1. Wstęp...3-4 2. Analiza wskaźnikowa

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2738 Nr II/11/2006 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1812 Nr 17/03 Burmistrza Ciechanowca z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr /VI/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006 Pisz, 02 marzec 2007 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006 Powiat prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu. Budżet powiatu piskiego na

Bardziej szczegółowo