PREZYDENT MIASTA. z wykonania budżetu miasta za 2008 rok. Tczew 10 marca 2009r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PREZYDENT MIASTA. z wykonania budżetu miasta za 2008 rok. Tczew 10 marca 2009r."

Transkrypt

1 PREZYDENT MIASTA SPRAWOZDANIE OPISOWE z wykonania budżetu miasta za 2008 rok Tczew 10 marca 2009r.

2 Spis treści strona I.Wykonanie budżetu miasta za 2008 rok 2 I.1. Dane ogólne o wykonaniu budżetu miasta za 2008 rok 2 I.2. Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2008r. 7 I.2.1. Dochody własne 9 I Wpływy z podatków i opłat lokalnych 9 I Dochody komunalne i pozostałe dochody 10 I.2.2. Udziały w dochodach budżetu państwa 12 I.2.3. Subwencje z budżetu państwa 13 I.2.4. Dotacje celowe z budżetu państwa 13 I.2.5. Środki pozyskane z innych źródeł 15 I.3. Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Tczewa za 2008r. 16 I.4.Podsumowanie 83 II. Wykonanie budżetu za 2008 rok przez zakłady budżetowe objęte dotowaniem z budżetu miasta. 86 II.1. Zakład Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie 86 II. 2. Przedszkola Samorządowe 89 III Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2008 rok. 94 III.1. Miejska Biblioteka Publiczna 95 III.2. Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie 100 Spis wykresów 105 Spis tabel 105 Wykaz załączników 106 1

3 I. Wykonanie budżetu miasta za 2008 rok I.1. Dane ogólne o wykonaniu budżetu miasta za 2008 rok Budżet miasta Tczewa na 2008 rok uchwalony został przez Radę Miejską w Tczewie w dniu 27 grudnia 2007r. po stronie dochodów w wysokości po stronie wydatków w wysokości zł, zł. Planowany deficyt w wysokości zł oraz planowane rozchody związane z wykupem VI i VII raty obligacji komunalnych na kwotę zł, a także spłatą raty kredytu na rzecz Banku Ochrony Środowiska w Gdańsku w wysokości zł zabezpieczono przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie zł oraz z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie zł. Struktura uchwalonych na 2008 rok wydatków budżetu miasta przedstawiała się następująco: wydatki bieżące zł, tj. 80,78% planu, wydatki majątkowe zł, tj. 19,22 % planu, w tym: wydatki inwestycyjne zł, tj. 19,07 % planu. Źródłem pokrycia planowanych wydatków były wpływy do budżetu miasta, których struktura ukształtowała się następująco: dochody własne zł, tj. 32,02 % planu, udziały w dochodach budżetu państwa zł, tj. 25,29 % planu, subwencje zł, tj. 25,74 % planu, dotacje celowe z budżetu państwa zł, tj. 15,18 % planu, środki pozyskane z innych źródeł zł, tj. 1,77 % planu. Z uwagi na otrzymane zawiadomienia o ustaleniu wielkości dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej oraz subwencji i udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, a także zagospodarowania wolnych środków pochodzących z realizacji budżetu za rok ubiegły, na przestrzeni 2008 roku plan dochodów i wydatków ulegał zmianom. I tak: Uchwałą Nr XVIII/155/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 marca 2008r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez: 2

4 zwiększenie planu dochodów o kwotę zł, w tym: subwencje zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę zł, w tym: wydatki bieżące zł, wydatki majątkowe z tego: wydatki inwestycyjne zł, zł. Powstały deficyt budżetu miasta w wysokości zł został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych. Uchwałą Nr XIX/165/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 10 kwietnia 2008r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez: zwiększenie planu dochodów o kwotę zł, w tym: dochody własne zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę zł, w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe z tego: wydatki inwestycyjne zł, zł, zł, Powstały deficyt budżetu miasta w wysokości zł pokryty został z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie zł oraz z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie zł. Uchwałą Nr XXII/176/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 maja 2008r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez: zwiększenie planu dochodów o kwotę zł, w tym: dochody własne zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę zł, w tym: wydatki majątkowe z tego: wydatki inwestycyjne zł, zł, Uchwałą Nr XXIII/183/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 czerwca 2008r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez: zwiększenie planu dochodów o kwotę zł,

5 w tym: dochody własne udziały w dochodach budżetu państwa środki pozyskane z innych źródeł zł, zł, zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę zł, w tym: wydatki bieżące zł, wydatki majątkowe zł, z tego: wydatki inwestycyjne zł. Uchwałą Nr XXV/200/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 sierpnia 2008r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez: zwiększenie planu dochodów o kwotę zł, w tym: dochody własne zł, subwencje zł, dotacje celowe z budżetu państwa zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę zł, w tym: wydatki bieżące zł, wydatki majątkowe zł, z tego: wydatki inwestycyjne zł. Uchwałą Nr XXVI/206/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 września 2008r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez: zmniejszenie planu dochodów o kwotę netto zł, w tym: dochody własne zmniejszenie w wysokości zł, dotacje celowe z budżetu państwa zwiększenie o kwotę zł, środki pozyskane z innych źródeł zwiększenie o kwotę zł. zwiększenie planu wydatków o kwotę netto zł, w tym: wydatki bieżące zwiększenie o kwotę zł, wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę zł, z tego: wydatki inwestycyjne zł. Powstały deficyt budżetu miasta w wysokości zł został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych. 4

6 Uchwałą Nr XXVIII/224/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 listopada 2008r. dokonano zmiany budżetu miasta poprzez: zwiększenie planu dochodów o kwotę netto zł, w tym: dochody własne zwiększenie o kwotę zł, subwencje zwiększenie o kwotę zł, zmniejszenie planu wydatków o kwotę netto zł, z tego: wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę netto w tym: wydatki inwestycyjne zmniejszenie o kwotę zł zł, zł, Powstała nadwyżka budżetu miasta w wysokości zł zmniejszyła planowany deficyt budżetu miasta na 2008 rok. Ponadto Zarządzeniami Prezydenta Miasta: Nr 570/2008 z dnia 28 marca 2008r., Nr 589/2008 z dnia 11 kwietnia 2008r., Nr 619/2008 z dnia 14 maja 2008r., Nr 654/2008 z dnia 30 maja 2008r., Nr 676/2008 z dnia 27 czerwca 2008r., Nr 727/2008 z dnia 12 sierpnia 2008r., Nr 778/2008 z dnia 18 września 2008r., Nr 808/2008 z dnia 24 października 2008r., Nr 838/2008 z dnia 21 listopada 2008r., Nr 840/2008 z dnia 28 listopada 2008r., Nr 849/2008 z dnia 12 grudnia 2008r., dokonano zwiększenia budżetu miasta o kwotę netto zł, w tym z tytułu: zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa za zadania własne i zlecone administracji rządowej w wysokości z przeznaczeniem na zadania z zakresu: zł, pomocy społecznej zł, oświaty i wychowania zł, edukacyjnej opieki wychowawczej zł, rolnictwa zł, oraz 5

7 zmniejszenia dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu naczelnych organów władzy państwowej o kwotę zł. Reasumując, wszelkie zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego w stosunku do kwot uchwalonych w budżecie osiągnęły wielkość: po stronie dochodów zwiększenie o kwotę zł, po stronie wydatków zwiększenie o kwotę zł, z tego: wydatki bieżące o kwotę wydatki majątkowe o kwotę w tym: wydatki inwestycyjne zł, zł, zł. Biorąc pod uwagę skutki zmian wprowadzonych w budżecie na przestrzeni 2008 roku ostateczny plan budżetu miasta ukształtował się następująco: po stronie dochodów w wysokości zł, po stronie wydatków w wysokości zł. Struktura źródeł dochodów budżetu miasta, wg planu po korektach, przedstawiała się następująco: dochody własne zł, tj. 32,39% planu, udziały w dochodach budżetu państwa zł, tj. 23,93% planu, subwencje zł, tj. 25,20% planu, dotacje celowe z budżetu państwa zł, tj. 16,41% planu, środki pozyskane z innych źródeł zł, tj. 2,07% planu, natomiast ustalone w budżecie wydatki ukształtowały się wg struktury, jak niżej: wydatki bieżące zł, tj. 77,00% planu, wydatki majątkowe zł, tj. 23,00% planu, w tym: wydatki inwestycyjne zł, tj. 22,74% planu. Planowany deficyt budżetu miasta w wysokości zł, pokryty został przychodami pochodzącymi z: nadwyżki budżetu miasta z lat ubiegłych w kwocie zł, wolnych środków budżetu miasta z lat ubiegłych w kwocie zł. Pozostałe, wolne środki z lat ubiegłych w wysokości zł przeznaczone zostały na: planowaną spłatę raty kredytu w kwocie zł, planowany wykup VI i VII raty obligacji komunalnych w kwocie zł.

8 I. 2. Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2008r. Realizacja dochodów ogółem za 2008 rok zamknęła się kwotą zł, tj. w wysokości 99,14% planu, z tego: dochody własne zł, tj. 93,78% planu, udziały w dochodach budżetu państwa zł, tj. 108,79% planu, subwencje zł, tj. 100,00% planu, dotacje celowe z budżetu państwa zł, tj. 93,65% planu, środki pozyskane z innych źródeł zł, tj. 104,59% planu. Strukturę wykonania dochodów budżetu miasta za 2008 rok przedstawia wykres nr 1, natomiast wykonanie dochodów budżetu miasta za 2008 rok w stosunku do planu uchwalonego na r. i planu po zmianach na r. przedstawia wykres nr 2 i tabela nr 1. Wykres nr 1 Struktura wykonania dochodów budżetu miasta za 2008r. 15,50% 2,19% 30,64% 25,41% 26,26% Dochody własne (30,64) Udziały w dochodach budżetu państwa (26,26) Subwencje z budżetu państwa (25,41) Dotacje celowe (15,50) Środki pozyskane z innych źródeł (2,19) 7

9 Wykres nr 2 Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2008 rok w stosunku do planu uchwalonego na r. i planu po zmianach na r kwota w zł Dochody w łasne Udziały w dochodach budżetu państw a Subw encje z budżetu państw a Dotacje celow e Środki pozyskane z innych źródeł Źródła dochodów Plan na Plan na Wykonanie Tabela nr 1 Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2008 rok w stosunku do planu uchwalonego na r. i planu po zmianach na r. Lp. Źródła dochodów Plan na Zmiana budżetu Plan na Wykonanie na r. % wyk 6 : w zł % wyk 6 : 5 I Dochody własne ,02 93,78 II. Udziały w dochodach budżetu państwa ,66 108,79 III Subwencje z budżetu państwa ,27 100,00 IV. Dotacje celowe ,85 93,65 V Środki pozyskane z innych źródeł ,15 104,59 OGÓŁEM ,59 99,14 8

10 I Dochody własne Ustalony plan w wysokości zł wykonany został w kwocie zł, tj. 93,78% planu, a jego realizacja w poszczególnych źródłach dochodów przedstawiała się następująco: I Wpływy z podatków i opłat lokalnych Wykonanie finansowe w wysokości zł, co stanowi 101,01% planu, obejmuje wpływy z tytułu: podatku od nieruchomości podatku od środków transportowych opłaty od posiadania psów opłaty targowej zł, tj. 96,83% planu, zł, tj. 76,44% planu, zł, tj. 101,69% planu, zł, tj. 117,69% planu, odsetek za nieterminowe regulowanie należności zł, tj. 167,87% planu, podatku rolnego podatku leśnego podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilno-prawnych karty podatkowej opłaty skarbowej wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wpływów z innych lokalnych opłat rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zł, tj. 88,46% planu, 150 zł, tj. 75,00% planu, zł, tj. 123,61% planu, zł, tj. 123,20% planu, zł, tj. 115,60% planu, zł, tj. 92,03% planu, zł, tj. 116,23% planu, zł, tj. 133,02% planu, zł, tj. 100,00% planu. Największe przekroczenie założonego planu w tej grupie dochodów nastąpiło we wpływach z tytułu: opłaty targowej o kwotę zł, tj. 17,69% ponad plan. Tak wysokie wykonanie spowodowane było wzrostem zainteresowania tą formą handlu i pojawieniem się większej liczby sprzedających na targowiskach miejskich, co niestety trudne jest do wyliczenia. podatku od czynności cywilno-prawnych o kwotę zł, tj. 23,20% ponad plan i podatku od spadków i darowizn o kwotę zł, tj. 23,61% ponad plan, dla których organami podatkowymi są Naczelnicy Urzędów Skarbowych.

11 Wykonanie tych dochodów z nadwyżką jest konsekwencją szacunkowych danych przyjmowanych do konstruowania założeń budżetowych, w oparciu o dane z lat ubiegłych, z uwzględnieniem odpowiedniego wzrostu. Ponadto wielkość wpływów jest trudna do oszacowania, z uwagi na ich szczególny charakter, ponieważ nie można ich wyliczyć na podstawie żadnych mierzalnych wskaźników. odsetek za nieterminowe regulowanie należności o kwotę zł, tj. 67,87% ponad plan, co związane było z prowadzoną egzekucją i znaczną spłatą zaległości głównie przez osoby prawne. opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę zł, tj. 16,23% ponad plan, co spowodowane było zwiększeniem w 2008r. liczby przyznanych zezwoleń o 10 zgodnie z podjętą uchwałą Nr XVII/151/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 lutego 2008r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zwierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. innych lokalnych opłat o kwotę zł, tj. 33,02% ponad plan. Tak wysokie wykonanie założonego planu dotyczyło wpływów z naliczonych opłat adiacenckich i rent planistycznych, co związane było z obrotem nieruchomościami sprzedażą działek pod budownictwo mieszkaniowe przez osoby fizyczne. O niepełnym wykonaniu planu w tej grupie dochodów można jedynie mówić we wpływach z tytułu podatku od środków transportowych, gdzie wykonanie w wysokości 76,44% planu, tj. o zł mniej niż zakładano spowodowane zostało spadkiem liczby pojazdów podlegających opodatkowaniu: z 918 szt na dzień 31 grudnia 2007r. do 723 pojazdów na dzień 31 grudnia 2008r. I Dochody komunalne i pozostałe dochody Na wykonanie finansowe w wysokości zł, tj. 82,02% planu składają się w szczególności: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste sprzedaż mienia komunalnego dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wpływy z różnych opłat zł, tj. 101,91% planu, zł, tj. 41,42% planu, zł, tj. 94,62% planu, zł, tj. 121,50% planu, zł, tj. 102,62% planu, 10

12 wpływy z usług grzywny i inne kary pieniężne odsetki bankowe wpływy z różnych dochodów wpływy z tytułu pomocy finansowej między jst i dotacji realizowanych na podstawie porozumień między jst zł, tj. 112,97% planu, zł, tj. 203,63% planu, zł, tj. 136,36% planu, zł, tj. 165,66% planu, zł, tj. 100,00% planu. Największe, znaczące, przekroczenie planu w tej grupie dochodów wystąpiło z tytułu: wpływów z usług o kwotę zł, tj. 12,97% ponad plan, które dotyczyły usług świadczonych przez gminne jednostki budżetowe, m.in.: Centrum Edukacji Dorosłych z tytułu prowadzonych kursów - wpływy w wysokości zł, tj. o zł ponad plan, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu odpłatności osób korzystających ze Środowiskowych Domów Samopomocy i za świadczone usługi opiekuńcze wpływy w wysokości zł, tj. o zł ponad plan, Zakład Usług Komunalnych z tytułu wynajmu sprzętu, wycinki drzew, odpłatności za korzystanie z szaletów miejskich wpływy w wysokości zł, tj. o zł ponad plan, Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji z tytułu korzystania z basenów, kortów, siłowni, sauny, itp. wpływy w wysokości zł, tj. o zł ponad plan, szkoły podstawowe z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci na zimowisku i półkoloniach szkolnych wpływy w wysokości zł, tj. o zł mniej niż plan. grzywien i innych kar pieniężnych o kwotę zł, tj. o 103,63% ponad plan, co związane było z naliczeniem kar umownych dla wykonawców za nieterminowe wykonywanie umów, oraz z większą ilością nałożonych mandatów przez Straż Miejską. wpływów z tytułu odsetek bankowych od środków znajdujących się na lokatach terminowych i rachunkach bankowych jednostek budżetowych gminy, w których nadwyżka wpływów w stosunku do uchwalonego planu wyniosła zł, tj. 36,36% ponad plan. Osiągnięcie wyższych wpływów z tego tytułu spowodowane było lokowaniem wolnych środków na korzystnych, negocjowanych lokatach terminowych. wpływów z różnych dochodów o kwotę zł, tj. o 65,66% ponad plan 11

13 co spowodowane było przekazaniem na dochody kwoty niewykorzystanej przez Powiat Tczewski dotacji na realizację zadań ujętych jako niewygasające wydatki 2007 roku tj.: modernizacja układu komunikacyjnego od węzła Stanisławie do mostu Tczewskiego, przebudowa skrzyżowania ul. Mostowej z ul. Gdańską, budowa zatoki autobusowej ul. Nowowiejska, modernizacja układu komunikacyjnego trasy obwodowej podmiejskiej. Niepełne wykonanie planu dochodów wystąpiło natomiast we wpływach ze sprzedaży mienia komunalnego na kwotę zł, co stanowi 58,58% niewykonania planu. Na ogólną kwotę dochodów ze sprzedaży mienia w wysokości zł wpłynęły dochody ze sprzedaży: prawa użytkowania wieczystego 51 działek zł, tj. 183,80% planu, działki pod stację trafo zł, 8 działek na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej zł, tj. 112,60% planu, gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne przy ul. Jana Brzechwy zł, tj. 174,80% planu, 117 lokali mieszkalnych zł, tj. 149,08% planu, pozostałe wpływy, tj. spłaty rat ze sprzedaży mieszkań komunalnych w latach poprzednich i inne zł. Uwzględniona w planie dochodów sprzedaż: dwóch działek pod funkcję usługowo-produkcyjną przy ul. Czerwonego Kapturka, działki przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne przy ul. Jasia i Małgosi, gruntu do oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat pod usługi przy ul. Czerwonego Kapturka. z uwagi na brak oferentów nie przyniosła rezultatu i w związku z tym plan nie został wykonany. I.2.2. Udziały w dochodach budżetu państwa Ustalony plan w wysokości zł wykonany został w kwocie zł, tj. 108,79%, w tym: udziały gminy we wpływach z PIT-ów udziały gminy we wpływach z CIT-ów zł, tj. 110,91% planu, zł, tj. 81,28% planu. 12

14 Tak niskie wykonanie planu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku CIT (niższe nawet o kwotę od wykonania za 2007r. o kwotę zł) świadczy zapewne o znacznym pogorszeniu się kondycji finansowej firm na rynku tczewskim już w II półroczu 2008 roku. I.2.3. Subwencje z budżetu państwa Ustalony plan subwencji ogólnej w wysokości zł wykonany został w 100%, a jego realizacja przedstawiała się następująco: część oświatowa zł, część wyrównawcza zł, część równoważąca zł, część rekompensująca zł, uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin zł. I.2.4. Dotacje celowe z budżetu państwa Ustalony plan dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie zł wykonany został w wysokości zł, tj. 93,65% planu, w tym: dotacje celowe na realizację zadań zleconych administracji rządowej z przeznaczeniem na: zadania z zakresu opieki społecznej zadania z zakresu administracji państwowej zadania z zakresu rolnictwa zł, tj. 94,79% planu, zł, tj. 94,69% planu, zł, tj. 100,00% planu, zł, tj. 99,98% planu, prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zł, tj. 100,00% planu, zadania związane z ochroną zdrowia dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na: zadania z zakresu oświaty i wychowania zadania z zakresu opieki społecznej zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej realizację projektu In Water i Hinterland zł, tj. 100,00% planu zł, tj. 100,00% planu, zł, tj. 87,36% planu, zł, tj. 75,38% planu, zł, tj. 92,66% planu, zł, tj. 83,58% planu,

15 rozliczenie końcowe projektów dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na zasadzie porozumień dotacje celowe na realizację inwestycji własnych gmin zł, tj. 100,00% planu zł, tj. 100,00% planu, zł, tj.100,00% planu, Otrzymane z budżetu państwa dotacje celowe nie zostały wykorzystane w wysokości zł i dotyczyły: realizacji zadań z zakresu opieki społecznej na kwotę zł, realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej na kwotę zł. W przypadku zadań z zakresu opieki społecznej niewykorzystana kwota spowodowana była znacznym spadkiem liczby świadczeniobiorców w nowym okresie zasiłkowym 2008/2009 oraz niewykorzystaniem planowanych etatów na specjalistyczne usługi opiekuńcze, w związku z brakiem kandydatów do pracy spełniających wymogi ustawowe. Natomiast, w przypadku zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej przyczyny jej niewykorzystania były różne, i tak.: dotacja na zakończenie dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej w okresie od stycznia do sierpnia 2008r. niewykorzystana kwota w wysokości zł. Tak niskie wykonanie dotacji wynika z tego, że otrzymana dotacja przewiduje wynagrodzenie dla nauczyciela za 1 godzinę pracy w kwocie 43 zł. Natomiast zajęcia języka angielskiego, ze względu na braki kadrowe, prowadzone są głównie przez nauczycieli bez kwalifikacji (za zgodą Kuratora Oświaty) bądź przez nauczycieli o najniższym stopniu awansu zawodowego, których stawka godzinowa wynosi często poniżej 20 zł. Ponadto nie wszystkie planowane godziny zostały zrealizowane. dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników niewykorzystana kwota w wysokości Zapotrzebowanie na niezbędne środki finansowe, które należy wypłacić pracodawcom za przygotowanie zawodowe młodocianych, dokonywane jest w oparciu o złożone przez pracodawców oświadczenia o przyjęciu młodocianego do pracy. Wypłata należnego dofinansowania odbywa się na podstawie zł. 14

16 złożonych wniosków przez pracodawców, po zdaniu przez młodocianego stosownych egzaminów. Zdarza się, że młodociani nie kończą przyuczenia i wówczas pracodawca nie może ubiegać się o dofinansowanie, a środki zostały zaplanowane. dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej niewykorzystana kwota w wysokości wynika z tego, że plan przygotowywany jest w miesiącach wakacyjnych (brak kontaktu z wnioskodawcami-rodzicami) i sporządza się go w oparciu o dane z lat ubiegłych. Ostatecznie ilość złożonych wniosków na dofinansowanie przez rodziców spełniających kryterium dochodowe okazała się mniejsza od planu złożonego przez szkoły. dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym niewykorzystana kwota Środki finansowe na stypendia i zasiłki szkolne przyznawane są z budżetu w oparciu o określony przepisami algorytm, bez zapotrzebowania składanego przez Gminę. Realizacja natomiast odbywa się na podstawie złożonych wniosków. Pomimo przyznania wszystkim spełniającym kryteria stypendiów w najwyższej możliwej kwocie nie została rozdysponowana cała dotacja, która ponadto pod koniec roku została jeszcze zwiększona. I.2.5. Środki pozyskane z innych źródeł zł, zł. Ustalony plan w wysokości zł wykonany został w kwocie zł, tj. 104,59% planu, a jego realizacja dotyczyła: refundacji poniesionych kosztów w związku z realizacją projektu pn. Infrastruktura turystyczna drogi wodnej Berlin-Kaliningrad- Kłajpeda w Tczewie i Kłajpedzie dotacji ze Związku Miast Nadwiślańskich na dofinansowanie specjalistycznego wyposażenia przystani w Tczewie refundacji poniesionych kosztów w związku z realizacją projektów: In Water, Urbamas i Hinterland dotacji rozwojowej na realizację projektu pn. Akademia Aktywnych-rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie zł, zł, zł, zł. 15

17 Szczegółową realizację wpływów wg poszczególnych źródeł dochodów zawiera załącznik Nr 1 i Nr 1a do niniejszego sprawozdania. I.3. Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za 2008r. Na przestrzeni 2008 roku wydatkowano z budżetu miasta ogółem kwotę zł, co stanowi 96,25% planu. Z kwoty tej przypada na: wydatki bieżące zł, tj. 96,38% planu, wydatki majątkowe zł, tj. 95,81% planu, z tego: - wydatki inwestycyjne zł, tj. 95,76% planu. Strukturę wykonania wydatków budżetu miasta za 2008 rok wg ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia wykres nr 3, natomiast wykonanie wydatków budżetu miasta za 2008r. w stosunku do planu uchwalonego na r. i planu po zmianach na r. wg działów klasyfikacji budżetowej wykres nr 4 i tabela nr 2. Szczegółowe wykonanie zadań rzeczowych w zakresie wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania, natomiast szczegółową realizację wydatków w poszczególnych działach gospodarczych, w rozbiciu na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacje, pozostałe wydatki. i wydatki majątkowe zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania. 16

18 Wykres nr 3 Struktura wykonania wydatków budżetu miasta w 2008r. 5,26% 14,22% 3,40% 4,11% 6,79% 7,16% 18,93% 8,11% Transport i łączność (14,22%) 32,02% Gospodarka mieszkaniowa (7,16%) Administracja publiczna (8,11%) Oświata i wy chowanie wraz z edukacy jną opieką wy chowawczą (32,02%) Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polity ki społecznej (18,93%) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6,79%) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3,40%) Kultura f izy czna i sport (4,11%) Pozostałe (rolnictwo i łowiectwo, tury sty ka, działalność usługowa, urzędy naczlny ch organów władzy państwowej, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, obsługa długu, różne rozliczenia, ochrona zdrowia) (5,26%) Wykres nr Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2008r. W stosunku do planu uchwalonego na r. I planu po zmianach na r. WARTOŚĆ W ZŁ DZIAŁY Plan na Plan na Wykonanie 17

19 Tabela nr 2 Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2008r. w stosunku do planu uchwalonego na r. i planu po zmianach na r. L.p. Dz. Rodzaj wydatku Plan na zmiana bud żetu Plan na Wykonanie % wyk 7: w zł % wyk 7: Rolnictwo i łowiectwo ,01 96, Transport i łączność ,94 97, Turystyka ,44 97, Gospodarka mieszkaniowa ,43 95, Działalność usługowa ,07 95, Administracja publiczna ,75 96, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,52 100, ,43 84, ,95 93, Obsługa długu publicznego ,36 97, Różne rozliczenia ,09 64, Oświata i wychowanie ,17 98, Ochrona zdrowia ,61 95, Pomoc społeczna ,91 94, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Edukacyjna opieka wychowawcza ,62 88, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,97 96, ,86 99, Kultura fizyczna i sport ,13 97,37 OGÓŁEM ,66 96,25 Analizując wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej należy stwierdzić, że przebiegało ono prawidłowo i to zarówno planu wydatków bieżących, jak i majątkowych, których wykonanie stanowi 95,76% planu, a niewykorzystana kwota wynosi zł. Jest to tym bardziej dobry wskaźnik wykonania, gdyż plan wydatków majątkowych w ujęciu całego 2008 roku ulegał znacznemu zwiększeniu. W wyniku zaangażowania 18

20 do budżetu środków pochodzących z nadwyżki budżetowej i z wolnych środków z lat ubiegłych wprowadzono do realizacji 25 dodatkowych zadań inwestycyjnych na ogólna kwotę zł. Z zaplanowanych 75 zadań nie wykonano zaledwie 4 zadań na ogólna kwotę zł, w tym: 1. Utrzymanie portalu Wrota Tczewa zł. Z uwagi na to, że kwota zabezpieczona w budżecie okazała się niewystarczająca odstąpiono od realizacji zadania. 2. Wykonanie dokumentacji projektowej rozdziału istniejącej sieci oświetlenia ulicznego na terenie osiedla Bajkowego zł. W dniu r. podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji do dnia r. Niestety, do dnia dzisiejszego wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy. 3. Dokumentacja projektowa na wykonanie fontanny na bulwarze nadwiślańskim zł. Ze względu na brak ofert, na wykonanie zadania, nie zostało ono zrealizowane. 4. Budowa kociewskiego Kompleksu Aktywnego Wypoczynku Kanonka w Tczewie zł. Z uwagi na to, że wniosek aplikacyjny o dofinansowanie ze środków UE nie będzie na razie składany, realizacja zadania została przesunięta w czasie. Pozostała, niewykorzystana kwota w wysokości zł pochodziła: z oszczędności uzyskanych w wyniku postępowań przetargowych bądź zapytań ofertowych na kwotę zł, z niewykorzystania przez Powiat Tczewski udzielonej pomocy finansowej w wysokości zł, z uwagi na zmniejszenie zakresu przedmiotowego zadania pn. Przebudowa układu drogowego stanowiącego dojazd do węzła autostradowego Stanisławie-odcinek od Mostu Tczewskiego do Drogi krajowej nr 1 Zgodnie z uchwałą Nr XXIX/242/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2008r. ustalono wykaz 25 zadań na łączną kwotę zł jako wydatki budżetu miasta, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego Były to przeważnie zadania, które zostały wykonane, ale pozostały jeszcze do usunięcia usterki, czy w przypadku dokumentacji należało je zweryfikować. Większość zadań została zakończona i rozliczona w m-cu styczniu 2009r., co zostanie omówione w dalszej części sprawozdania. 19

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42 DOCHODY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 155 178,76 156 300,73 Pozostała działalność 155 178,76 156 300,73 Dochody z

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015 r. U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r. II. DOCHODY BUDŻETU MIASTA Plan dochodów ogółem po zmianach wyniósł 45 752 010,40 zł i został wykonany w wysokości 23 384 883,25

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014 DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 8 /2013 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 3 stycznia 2014 r. I. DOCHODY WŁASNE, w tym :.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 600,00.01095

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 2 0 1 5 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2015 rok w dniu 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 15.857.554,59 zł W 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 15.847.554,59 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia 28.12.2007 r. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 90 000,00 zł Rozdział 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2007r. - część tabelaryczna Dział Rozdział Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,-

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,- Załącznik Nr 1 Do uchwały budżetowej na rok 2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku NR XIX / 107 / 2004 DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 23 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 23 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2010 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2010 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2010 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0 zał. Nr 1 do Uchwały Nr III/12/14 DOCHODY BUDŻETU na 2015rok z dnia 29 grudnia 2014r. Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 2015 UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2015 rok 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,0 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

BUDŻET. jest to plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, uchwalany na rok kalendarzowy w formie uchwały budżetowej PRZYCHODY

BUDŻET. jest to plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, uchwalany na rok kalendarzowy w formie uchwały budżetowej PRZYCHODY Przedstawiamy Państwu krótki informator dotyczący gospodarki finansowej gminy JelczLaskowice. Dane w nim zawarte dotyczą lat 2003 2005. Dane liczbowe dotyczące lat 2003 i 2004 pochodzą ze sprawozdań z

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa-

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa- UZASADNIENIE Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok - część opisowa- Budżet Gminy na rok 2007 oszacowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy roku 2006 oraz ustawy o finansach publicznych. Podatki zaplanowano

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ Zał. Nr 1do uchwały nr IV/22/2002 DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ 010 Rolnictwo 900,00 - dochody za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt 500,00 - dochody

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3309 SPRAWOZDANIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY RUDZINIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. Wykonanie za 9 615,0 615,0 50 000,0 37 494,00 50 000,0 50 000,0 147 645,0 227 519,46 196 743,0

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. Wykonanie za 9 615,0 615,0 50 000,0 37 494,00 50 000,0 50 000,0 147 645,0 227 519,46 196 743,0 Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. DOCHODY - plan na 2008 rok Dz. Rozdz. Wykonanie za 9 WYSZCZEGÓLNIENIE Plan 2007r. m-cy 2007r. PLAN 2008r. UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2008 rok 010

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/7/212 Rady Miejskiej Rumi z dnia 2 grudnia 212 r. BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 DOCHODY Dział Rozdz. 1 2 DOCHODY OGÓŁEM 12 112 9 12 272 9 56 995 2 8 NDF 12 112 9 12 272

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Łęczna na 2016 rok - DOCHODY

Budżet Gminy Łęczna na 2016 rok - DOCHODY Budżet Gminy Łęczna na 06 rok - DOCHODY Dział P L A N 06 rok 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 00 6006 Drogi publiczne gminne 4 00 A DOCHODY BIEŻĄCE 4 00 Opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2016 r. Poz. 3828 UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 roku

Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 roku Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 rok według źródeł powstawania w złotych Lp. % wskaźnik % struktura DOCHODY GMINY I. PODATKI,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo