SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 IZP Dostawa wyposażenia sprzęt teleinformatyczny (ICT) elektroniczny i oprogramowanie na potrzeby oddziałów przedszkolnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZP.271.I na realizację zadania: Dostawa wyposażenia sprzęt teleinformatyczny (ICT) elektroniczny i oprogramowanie na potrzeby oddziałów przedszkolnych (PROJEKT WESOŁE PRZEDSZKOLE) Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity: Dz.U z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Specyfikacja powyższa liczy 33 stron(y) Strona 1/33

2 Strona 2/33

3 I. Nazwa oraz adres Zamawiającego Gmina Gródek nad Dunajcem reprezentowana przez Wójta Gminy Siedziba: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem Gródek nad Dunajcem Gródek nad Dunajcem REGON: NIP: Telefon faks w strona internetowa: godz. urzędowania: pon: 7:15 16:00 wt Pt 7:15-15:15 II. Opis przedmiotu zamówienia 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 2. Dostawa wyposażenia sprzęt teleinformatyczny (ICT) elektroniczny i oprogramowanie na potrzeby oddziałów przedszkolnych 3. Rodzaj zamówienia: DOSTAWY 4. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z CPV Cyfrowe urządzenia powielające Komputery osobiste Dysk magnetyczny Sprzęt telewizyjny i audiowizualny Urządzenia multimedialne Ekrany Aparaty fotograficzne Kamery cyfrowe Pakiety oprogramowania edukacyjnego Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe 5. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu teleinformatycznego (ICT) elektronicznego i oprogramowania na potrzeby oddziałów przedszkolnych dla oddziałów przedszkolnych w gminie Gródek nad Dunajcem w ramach realizacji projektu WESOŁE PRZEDSZKOLE. 6. Zakres zamówienia obejmuje dostarczenie następujących artykułów: 6.1. komputera wraz z oprogramowaniem 12 egz 6.2. projektor multimedialny 12 egz 6.3. ekran do projektora 12 egz 6.4. uchwyt do projektora 12 egz 6.5. Zakup sprzętu audiowizualnego: 6.6. Telewizor 12 egz 6.7. odtwarzacza DVD 10 egz 6.8. dysk przenośny 2 egz 6.9. radio z odtwarzaczem CD 12 egz aparat cyfrowy 12 egz kamera cyfrowa 12 egz Zakup tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem 12 egz OPROGRAMOWANIE I 11 zestawów (6 programów) OPROGRAMOWANIE II 1 zestaw (5 programów) Kserokopiarka 12 egz Wykorzystanie technologii ICT w zarządzaniu placówką przedszkolną 1 program 7. Zamówienie obejmuje także dostarczenie ww wyposażenia do poszczególnych szkół zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 8. Powyższe zamówienie będzie realizowane w ramach projektu nr WND-POKL /13 Nazwa projektu: WESOŁE PRZEDSZKOLE realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i Strona 3/33

4 zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. 9. Maksymalna wartość dostaw przypadających na jeden oddział przedszkolny, wskazana w opisie przedmiotu zamówienia została ustalona w kwocie 24500,00 zł brutto. Przekroczenie tej wartości stanowić może podstawę do ograniczenia zakresu dostaw dla danego oddziału przedszkolnego. 10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 5 do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia III. Termin wykonania zamówienia 1. Wymagany przez Zamawiającego okres realizacji zamówienia: do 15 dni od daty podpisania umowy IV. Wymagania dotyczące wadium 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. V. Termin związania ofertą 1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. 1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. O zmówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz.U z późn. zm.), a także pozostałe warunki określone w SIWZ oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 w/w ustawy. 2. W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, w którym członkowie konsorcjum upełnomocnili jeden podmiot do reprezentowania wszystkich w postępowaniu o udzielenie zamówienia(zgodnie z art. 23 ust. 2 Pzp), które musi obejmować również wszystkie czynności podejmowane przez wykonawców w trakcie postępowania (w tym podpisanie oferty). 3. Żaden z podmiotów występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 4.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający nie formułuje wymagań w zakresie warunku. Ocena spełniania niniejszego warunku będzie oceniana na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 4.2. posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający nie formułuje wymagań w zakresie warunku. Ocena spełniania niniejszego warunku będzie oceniana na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 4.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający nie formułuje wymagań w zakresie warunku. Ocena spełniania niniejszego warunku będzie oceniana na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający nie formułuje wymagań w zakresie warunku. Ocena spełniania niniejszego warunku będzie oceniana na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Strona 4/33

5 5. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą: spełnia (1); nie spełnia (0). Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnia. 6. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania 7. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 7.1. Wypełniony formularz OFERTA, który należy sporządzić wg wzoru formularza stanowiącego zał. Nr 1 do SIWZ. Formularz musi być podpisany przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy Arkusz cenowy załącznik nr 1a do SIWZ 7.3. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w zamówieniu do oferty należy dołączyć: 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru oświadczenia stanowiącego zał. Nr 2 do SIWZ, 7.5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do oferty należy dołączyć: 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z wykorzystaniem wzoru stanowiącego zał. Nr 3 do SIWZ 2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 7.6. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, do oferty należy dołączyć: 1. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ 7.7. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganie wykluczeniu wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą. 1. Gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w punkcie 7.5. lit b niniejszego rozdziału składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); 2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wymienionych w lit. a zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio w kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapisy dotyczące terminów wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań w zakresie zgodności przez oferowane dostawy z wymaganiami zamawiającego 1. Zamawiający oczekuje, że wykonawca dostarczy wraz z ofertą próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego 2. Zamawiający preferuje w powyższym zakresie opisy lub fotografie w wersji elektronicznej na nośniku (płyta CD lub pendrive), dostarczanie próbek nie jest wymagane. Strona 5/33

6 3. W przypadku dostarczenia próbek Zamawiający zastrzega, że zostaną one zwrócone wykonawcy niezwłocznie po zakończeniu postępowania. 8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) dokumenty, o których mowa w pkt. 7.5 i 7.6. niniejszego rozdziału (warunki wykluczające) składa każdy podmiot oddzielnie. Pozostałe dokumenty przedstawia pełnomocnik (lider) wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia działający w imieniu wszystkich podmiotów. 9. Dysponowanie zasobami innych podmiotów: 9.1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia udowadniającego, że Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów niezbędnym do realizacji zamówienia. W szczególności dokument ten (zobowiązanie) winien zawierać zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakter stosunki jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem oraz zakres prac i okres udziały innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 4 niniejszego rozdziału, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych pkt. 9.1., a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 7.5. VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami. 1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie: 1.1. pisemnej, 1.2. lub faksem (nr faksu Zamawiającego: w. 20) 1.3. lub za pomocą poczty elektronicznej ( ) 2. Na żądanie każda ze stron potwierdzi czytelność faksu poprzez zwrotne przesłanie pisma z adnotacją potwierdzam czytelność faksu godzina, data i podpis. 3. Dokument przesłany faksem należy niezwłocznie potwierdzić pismem. 4. Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: 4.1. Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych Wojciech Błażusiak, pokój 5c, telefon: /018/ w.34, 4.2. inspektor Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem Lesław Czul, pokój 5a, telefon: /018/ w.39, 5. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 Prawa Zamówień Publicznych. 6. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie. 7. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty oraz wnoszenia środków ochrony prawnej. VIII. Opis sposobu przygotowania oferty 1. OFERTA 1.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Strona 6/33

7 1.2. Ofertę stanowi wypełniony druk Oferta z wypełnionymi załącznikami i wymaganymi dokumentami, zaświadczeniami i oświadczeniami W ofercie Wykonawca winien skalkulować cenę dla całości przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich wymogów realizacji zamówienia określonych niniejszą specyfikacją. Cena ofertowa musi zostać określona w oparciu o arkusz cenowy stanowiący załącznik nr 1a do niniejszej specyfikacji Zamawiający poprawi ewentualne omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w arkuszu kalkulacyjnym zakładając zawsze, że prawidłowo podano ceny jednostkowe netto, korygując odpowiednio wartości poszczególnych towarów i łączną wartość oferty Arkusz kalkulacyjny będzie stanowił podstawę ewentualnych rozliczeń między Wykonawcą a Zamawiającym, jeśli nie dojdzie do zrealizowania umowy w całości Wykonawca ponosi wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty Oznaczenie (adresowanie) ofert: 1. Ofertę należy umieścić w zamkniętej i zabezpieczonej przed przypadkowym otwarciem kopercie w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności do terminu otwarcia ofert. 2. Kopertę z ofertą należy zaadresować Nazwa i adres wykonawcy (ewentualnie pieczęć) Przetarg nr IZP Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem OFERTA Dostawa wyposażenia sprzęt teleinformatyczny (ICT) elektroniczny i oprogramowanie na potrzeby oddziałów przedszkolnych (PROJEKT WESOŁE PRZEDSZKOLE) Nie otwierać przed terminem wskazanym jako termin otwarcia ofert 2. FORMA OFERTY 2.1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta powinna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką Pożądane jest aby wszystkie zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane Ofertę należy złączyć w sposób uniemożliwiający dekompletację oferty poprzez wysunięcie się którejkolwiek z kartek Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na każdej zapisanej stronie poświadczanego dokumentu, z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez ustanowionego pełnomocnika). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. DzU z 2003 r. nr 153, poz ze zm.), wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje. Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje Nie podlegają zastrzeżeniu informacje obejmujące: nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, cenę oferty, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności. 3. PODPISY 3.1. Osoba/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (firmy), zgodnie z formą reprezentacji wskazaną w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym muszą podpisać: 1. druk Oferta 2. załączniki 3. w miejscach w których wykonawca naniósł zmiany (poprawki) Strona 7/33

8 3.2. Wszystkie wyżej wymienione dokumenty winne być ponadto opatrzone pieczęcią wykonawcy. 4. PEŁNOMOCNICTWO W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające zakres jego upoważnienia i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wskazaną w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym. 5. ZMIANY, WYCOFANIE OFERTY 5.1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać wszystkim zasadom niniejszej specyfikacji, a koperta dodatkowo musi być oznaczona napisem ZMIANA. Podczas otwarcia ofert, koperta ta zostanie otwarta w pierwszej kolejności Wycofania dokonuje się na wniosek wykonawcy złożony zamawiającemu z zastrzeżeniem pkt. 5.1, podpisany przez osoby/ę upoważnione/ą do jego reprezentowania, co winno być udokumentowane odpisem z właściwego rejestru (ewentualnie dodatkowo pełnomocnictwem). Wykonawca ma prawo do żądania zwrotu wycofanej oferty przed upływem terminu składania ofert. IX. Miejsce oraz termin składania ofert. 1. Oferty należy składać na adres: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54 Dziennik Podawczy, pok. nr 3 do dnia 10 września 2014 roku do godziny w siedzibie zamawiającego: - dziennik podawczy pok. nr. 3. Dziennik Podawczy jest czynny od poniedziałku do piątku od 7:15 do 15:15 Oferty złożone po terminie nie będą otwierane. Zostaną one niezwłocznie zwrócone bez otwierania. Zamawiający zastrzega jednak, że jeśli w inny sposób nie będzie mógł ustalić nadawcy, oferta zostanie otwarta w celu ustalenia adresu, pod jaki winna zostać zwrócona. Oferty przysłane pocztą - w tym przypadku rozpatrywane będą oferty, które wpłyną do Zamawiającego przed wymaganym terminem do składania ofert. 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj.: 2.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 września 2014 roku o godzinie 09:05. w siedzibie zamawiającego: sala konferencyjna Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia 2.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach Informacje, o których mowa w pkt. 2.3., przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert - na ich wniosek. X. Opis sposobu obliczenia ceny 1. Podstawą do określenia ceny oferty jest podany zakres zamówienia. 2. Cena ofertowa powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego wykonawcy niezbędne do zrealizowania zamówienia. Oznacza to, że cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, konieczności wykonania wszelkich prac towarzyszących, mogących pojawić się w trakcie realizacji zamówienia, ryzyko związane ze zmianami kursów walut, stawek VAT, ceł, koszty załadunku i rozładunku we wskazane miejsca dostawy, koszty transportu, ubezpieczenia itp. obciąża wykonawcę i należy uwzględnić je w ofercie. 3. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie ewentualne upusty. 4. Wszystkie wartości, powinny być liczone w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2002 r. nr 97, poz ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. z 1994 r. nr 84, poz. 386 ze zm.) 5. Cena przyjęta w formularzu oferty oraz ceny w arkuszu cenowym będą stałe w czasie objętym umową. Strona 8/33

9 XI. Kryteria oceny oferty 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena (wartość oferty brutto)- waga 100% 2. Ocena ofert dokonywana będzie w kryterium ceny oferty - cena brutto (z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia według następującego wzoru: XII. XIII. najniższa cena ofertowa brutto C = x 100% cena oferty badanej brutto Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium. 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której cena będzie najniższa. 4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium. 5. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 1. Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze z zachowywaniem terminów określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych 2. O terminie i miejscu (siedziba Zamawiającego) podpisania umowy Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę. 3. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wykonawcy zobowiązani są dostarczyć zamawiającemu w terminie przez niego wyznaczonym umowę regulującą ich współpracę. 4. Umowa regulująca współpracę wykonawców składających wspólnie ofertę powinna określać m.in.: 4.1. podmioty składające ofertę; 4.2. cel gospodarczy, dla którego została zawarta umowa; 4.3. zasady reprezentacji i prowadzenia spraw, w tym wskazania podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie rozliczeń z Zamawiającym (wystawienia faktur) oznaczenie czasu trwania umowy (wymaga się, aby czas trwania umowy był nie krótszy niż okres realizacji zamówienia oraz okres gwarancji i/lub rękojmi) Umowa nie może być umową przedwstępną ani umową zawartą pod warunkiem zawieszającym. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XIV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy. Projekt umowy został określony w załączniku nr 6 do specyfikacji. XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 1. Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz skargi do sądu. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1.1. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 1.2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 1.3. odrzucenia oferty odwołującego. Strona 9/33

10 2. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. 3. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych. XVI. Podwykonawcy. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Zamawiający może żądać wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. XVII. Opis części zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. XVIII. Zamówienia uzupełniające. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. XIX. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z zamawiającym. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. XX. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne: Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu XXI. Ogłoszenia wyników przetargu Wynik postępowania zostanie ogłoszony zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych oraz w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej: w dziale Przetargi. XXII. POZOSTAŁE INFORMACJE. 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy. 2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy. 3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 4. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 5. Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej. 6. Zamawiający nie przewiduje wypłacania zaliczek. 7. Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 29 ust 4 pkt 1. XXIII. Załączniki 1. Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: 1.1. Zał. nr 1 - Formularz ofertowy (wzór) 1.2. Zał. nr 1a - Arkusz kalkulacyjny (wzór) 1.3. Zał. nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ustawy (wzór) 1.4. Zał. Nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wzór) 1.5. Zał. Nr 4 - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej (wzór) 1.6. Zał. Nr 5 - Opis przedmiotu zamówienia 1.7. Zał. Nr 6 - Wzór umowy Gródek nad Dunajcem, 2 września 2014 roku Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem /-/ mgr inż. Józef Tobiasz Strona 10/33

11 IZP Dostawa wyposażenia sprzęt teleinformatyczny (ICT) elektroniczny i oprogramowanie na potrzeby oddziałów przedszkolnych Załącznik nr 1 do specyfikacji Dostawa wyposażenia sprzęt teleinformatyczny (ICT) elektroniczny i oprogramowanie na potrzeby oddziałów przedszkolnych (PROJEKT WESOŁE PRZEDSZKOLE) FORMULARZ OFERTY Zarejestrowana nazwa (firma) Wykonawcy Zarejestrowany adres (siedziba) Wykonawcy: ul kod - miejscowość powiat telefon województwo fax: NIP REGON I. Składając ofertę na realizację zamówienia publicznego objętego niniejszym przetargiem oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za następującą cenę: Cena brutto:.. zł Słownie: Cena/y zawiera/ją obowiązujący podatek VAT II. Jednocześnie: 1. OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:... (wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę) 2. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 3. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie 15 dni od daty podpisania umowy. 5. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia gwarancji jakości na 24 miesięczny okres na dostarczone materiały i urządzenia. 6. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 7. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni. Strona 11/33

12 8. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami/przy udziale podwykonawców*. Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia: 1) (opis zamówienia zlecanego podwykonawcy) 2) (opis zamówienia zlecanego podwykonawcy) 9. OŚWIADCZAMY, że niniejsza oferta jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za wyjątkiem informacji zawartych na stronach OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 11. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do: Firma.. Adres:. Telefon:.. Fax:. 12. OFERTĘ niniejszą składamy na. kolejno ponumerowanych stronach, zgodnie z następującym spisem treści: 1)... 2) miejscowość, data... pieczęć i podpisy osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy (wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawny) Strona 12/33

13 IZP Dostawa wyposażenia sprzęt teleinformatyczny (ICT) elektroniczny i oprogramowanie na potrzeby oddziałów przedszkolnych Załącznik nr 1a do specyfikacji Arkusz cenowy Dostawa wyposażenia sprzęt teleinformatyczny (ICT) elektroniczny i oprogramowanie na potrzeby oddziałów przedszkolnych (PROJEKT WESOŁE PRZEDSZKOLE) OSOBNY PLIK (zał. nr 1a - arkusz kalkulacyjny.xls) Strona 13/33

14 IZP Dostawa wyposażenia sprzęt teleinformatyczny (ICT) elektroniczny i oprogramowanie na potrzeby oddziałów przedszkolnych Załącznik nr 2 do specyfikacji.. Nazwa wykonawcy O Ś W I A D C Z E N I E z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz.U z późn. zm.) Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Dostawa wyposażenia sprzęt teleinformatyczny (ICT) elektroniczny i oprogramowanie na potrzeby oddziałów przedszkolnych (PROJEKT WESOŁE PRZEDSZKOLE) oświadczam/y, że spełniam/y warunki dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.... miejscowość, data... pieczęć i podpisy osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy (wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawny) Strona 14/33

15 IZP Dostawa wyposażenia sprzęt teleinformatyczny (ICT) elektroniczny i oprogramowanie na potrzeby oddziałów przedszkolnych Załącznik nr 3 do specyfikacji... Nazwa wykonawcy O Ś W I A D C Z E N I E O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Dostawa wyposażenia sprzęt teleinformatyczny (ICT) elektroniczny i oprogramowanie na potrzeby oddziałów przedszkolnych (PROJEKT WESOŁE PRZEDSZKOLE) oświadczam/y, że nasza Firma nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz.U z późn. zm.)... miejscowość, data... pieczęć i podpisy osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy (wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawny) Strona 15/33

16 IZP Dostawa wyposażenia sprzęt teleinformatyczny (ICT) elektroniczny i oprogramowanie na potrzeby oddziałów przedszkolnych Załącznik nr 4 do specyfikacji... Nazwa wykonawcy INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz.U z późn. zm.) Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Dostawa wyposażenia sprzęt teleinformatyczny (ICT) elektroniczny i oprogramowanie na potrzeby oddziałów przedszkolnych (PROJEKT WESOŁE PRZEDSZKOLE) Informuję, że należę*/nie należę* do grupy kapitałowej**... miejscowość, data... pieczęć i podpisy osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy (wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawny) * niepotrzebne skreślić ** W przypadku wyboru opcji należę wykonawca zobowiązany jest do dołączenie do oferty listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej Strona 16/33

17 IZP Dostawa wyposażenia sprzęt teleinformatyczny (ICT) elektroniczny i oprogramowanie na potrzeby oddziałów przedszkolnych Załącznik nr 5 do specyfikacji D Dostawa wyposażenia sprzęt teleinformatyczny (ICT) elektroniczny i oprogramowanie na potrzeby oddziałów przedszkolnych (PROJEKT WESOŁE PRZEDSZKOLE) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia sprzętu teleinformatycznego (ICT) elektronicznego i oprogramowania na potrzeby oddziałów przedszkolnych (PROJEKT WESOŁE PRZEDSZKOLE) dla oddziałów przedszkolnych (PROJEKT WESOŁE PRZEDSZKOLE) na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem. Lp Nazwa towaru komputer wraz z oprogramowaniem -projektor multimedialny -ekran uchwyt do projektora Telewizor odtwarzacz DVD dysk przenośny radio z odtwarzaczem CD aparat cyfrowy kamera cyfrowa Zakup tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem OPROGRAMOWANIE I OPROGRAMOWANIE II Kserokopiarka Wykorzystanie technologii ICT w zarządzaniu placówką przedszkolną Razem ilość SP PODOLE (O/1) SP PODOLE (O/2) SP GRÓDEK (O/1) SP GRÓDEK (O/2) W tym: SIENNA JELNA LIPIE PRZYDONICA (O/1) PRZYDONICA (O/2) ROZTOKA ROŻNÓW (O/1) ROŻNÓW (O/2) Strona 17/33

18 2. Opis techniczny Lp Nazwa towaru Opis/parametry 1 komputera wraz z oprogramowaniem Typ Płyta główna Chipset Procesor Pamięć RAM Dysk twardy Napęd optyczny Karta dźwiękowa i inne wyposażenie Komunikacja Wyświetlacz Karta graficzna Porty wejścia/wyjścia Zasilanie Klawiatura, wskaźnik Mysz Bezpieczeństwo System operacyjny Komputer przenośny. Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera. Chipset rekomendowany przez producenta komputera, (dostosowany do oferowanego procesora). Procesor dedykowany do pracy w komputerach przenośnych, zapewniający uzyskanie w teście PassMarkCPU Mark (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php ) co najmniej 3200 pkt lub równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wydruk z w/w strony internetowej lub z w/w programu testującego potwierdzający ilość punktów oferowanego procesora wg wymaganych testów. Układ musi pracować z fabrycznymi ustawieniami producenta (niedozwolony tzw. overclocking ). - min 4GB DDR3. - możliwość rozbudowy do min. 8 GB, min. 500 GB. Zintegrowany w obudowie DVD +/- RW, Dołączone licencjonowane oprogramowanie umożliwiające odtwarzanie i nagrywanie płyt CD/DVD. Wbudowana, zgodna z HD Audio, wbudowane głośniki stereo, wbudowany mikrofon, wbudowana kamera Zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 MBit/s LAN, bezprzewodowa pracująca w standardzie IEEE n, IEEE g, IEEE b, moduł Bluetooth V4.0 + EDR Matryca TFT, 15,6 z podświetleniem w technologii LED, matryca wykonana jako matowa- nie błyszcząca, Zalecana rozdzielczość: minimum 1600x900, Układ powinien osiągać w teście wydajności 3DMark11 wyniku co najmniej 1200 punktów (http://www.futuremark.com/hardware/gpu) lub równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wydruk ze strony internetowej lub programu testującego potwierdzający ilość punktów oferowanej karty wg wymaganych testów minimum 1x USB 3.0 złącze słuchawek, złącze mikrofonu, HDMI, VGA, RJ-45, czytnik kart multimedialnych(min 4 w 1). Zasilacz zewnętrzny, bateria umożliwiająca co najmniej 3-godzinną pracę komputera bez zasilania sieciowego. Klawiatura odporna na zalanie, gładzik z minimum dwoma przyciskami, wbudowana klawiatura numeryczna. Mysz optyczna, USB, bezprzewodowa - dwuprzyciskowa, rolka (scroll) jako trzeci przycisk. Zamawiający nie dopuszcza myszy typu mini. Złącze typu Kensington Lock wraz z linką zabezpieczającą. Do zainstalowanego systemu należy dołączyć nośnik umożliwiający przywrócenie systemu wraz z licencją, dopuszcza się oprogramowanie producenta sprzętu umożliwiające wykonanie kopii zapasowej partycji. Zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu. Spełniający warunki: Funkcja dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet oraz centralnie za pomocą dostarczonego systemu aktualizacji zdalnej Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bezpłatnie) wymagane podanie nazwy strony serwera WWW Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi) Praca systemu w trybie graficznym Strona 18/33

19 Lp Nazwa towaru Opis/parametry 2 -projektor multimedialny Gwarancja Inne Oprogramowanie antywirusowe Oprogramowaniepakiet biurowy Funkcja zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu Zamawiający wymaga, aby dla oferowanego systemu był dostępny zorganizowany system szkoleń i materiały edukacyjne w języku polskim Wbudowany system pomocy w języku polskim Koszt połączenia do telefonicznego serwisu technicznego powinien być równoważny co najwyżej połączeniu lokalnemu Telefoniczne wsparcie techniczne w języku polskim w dni robocze od 8:00 do 17:00 zapewniony przez producenta lub wykonawcę co najmniej przez 5 lat od chwili zakupu System operacyjny jest wyposażony w mechanizmy przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących) System operacyjny umożliwiający współpracę z oferowaną tablicą interaktywną i projektorem Ze względu na inne posiadane przez Zamawiającego oprogramowanie systemowe system operacyjny zapewniający pełną współpracę z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem operacyjnym Windows (Windows 7 lub Windows 8) Co najmniej 36 miesięcy Dołączony nośnik ze sterownikami i systemem operacyjnym oraz torba na laptopa (wykonana z nylonu lub poliestru o rozmiarach dostosowanych do zaoferowanego komputera przenośnego, kolor ciemny) Zainstalowane na komputerze oprogramowanie antywirusowe i firewall chroniące przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem z Internetu, z licencją na bezpłatny dostęp do aktualnej bazy sygnatury wirusów i zagrożeń. Zainstalowane na komputerze oprogramowanie pozwalające na zabezpieczenie niepełnoletnich użytkowników przed dostępem do treści dla nich nieprzeznaczonych znajdujących się w Internecie. Zainstalowany pakiet aplikacji biurowych, w tym co najnmniej edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, program umożliwiający tworzenie prezentacji multimedialnych. Licencja musi spełniać warunki użyczenia oprogramowania. Należy dostarczyć nośnik wraz z licencją. Edytor tekstu musi umożliwiać: - Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności, - Wstawianie oraz formatowanie tabel, - Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych, - Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego, - Automatyczne tworzenie spisów treści, - Formatowanie nagłówków i stopek stron, - Określenie układu strony, - Wydruk dokumentów. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: Tworzenie wykresów liniowych, słupkowych, kołowych, Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje, matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych, Wyszukiwanie i zamianę danych, Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności. Program do tworzenia prezentacji musi umożliwiać: Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, Umieszczanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo, Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego. Technologia 3xLCD 2. Jasność min ANSI lumenów 3. Kontrast min. 3000:1 4. Rozdzielczość XGA min. 1024x768, 5. Krótka ogniskowa obraz o przekątnej 80 wyświetlany jest przy odległości nie większej niż 100 cm. 6. Żywotność lampy min godzin w trybie normalnym. 7. Porty wejścia min.: 2xVGA (DB15) Strona 19/33

20 Lp Nazwa towaru Opis/parametry ekranu uchwyt do projektora Telewizor 1 x HDMI 1xcomposite video (RCA), 1xS-video, 2xaudio stereo mini Jack, 1xaudio RCA 8. Porty wyjścia min.: 1xVGA (DB-15), 1xaudio stereo mini Jack lub 2RCA 9. Waga (max) 4 kg 10. Głośność pracy (max) 38dB w trybie pełnej jasności 11. Łączna moc wbudowanych głośników min. 1 x 10 W 12. Zabezpieczenie antykradzieżowe: kodem PIN lub hasłem, Kensington Lock 13. Uchwyt umożliwiający montaż projektora na ścianie, osłona dostarczana przez producenta razem z uchwytem na element mocujący do ściany tak aby nie były widoczne śruby mocujące, regulacje: odległość od ściany; pochylenie projektora przód/tył; pochylenie na prawo/lewo; odchylenie od ściany prawo/lewo konstrukcja pozwalająca na ukrycie kabli tak aby były prowadzone wewnątrz uchwytu 14. Akcesoria dostarczane w zestawie z projektorem: kabel zasilający, kabel VGA, pilot z bateriami, instrukcja w języku polskim. 15. Certyfikowany przez producenta projektora serwis w Polsce. Gwarancja 2 lata na projektor, 3 lata na lampę / Parametry podane stanowią parametry minimalne Rozmiar min 244cm x 244cm ramka wokół ekranu Powierzchnia matowa biała Mocowanie do sufitu i ściany Rozwijany za pomocą pilota na radio Elektryczny sterownik na kablu + pilot zdalnego sterowania Proporcja 4:3 Ekran ma zapewnić prawidłową współpracę z dostarczonym projektorem Parametry podane stanowią parametry minimalne Regulowany wysięgnik w zakresie: mm. 4 regulowane ramiona montażowe. Maksymalne obciążenie: 12 kg. Regulacja projektora w pionie i w poziomie. Kolumna pionowa wykonana z metalu System ukrycia kabli. Pokrywa zakrywająca mocowanie do sufitu. Kąt nachylenia projektora 20 stopni. Kąt obrotu projektora: 360 stopni Uchwyt współpracujący z dostarczonym projektorem Parametry podane stanowią parametry minimalne Telewizor z podświetleniem LED. Wyposażony w tuner DVB-T i DVB-C, dwurdzeniowy procesor, sytstem Clear Motion Rate 100 Hz i HyperReal Engine. Wyposażenie 3 złącza HDMI, 2 x USB, Component Video i cyfrowe wyjście optyczne. Przekątna ekranu [cal] 32 Format ekranu 16/9 Format HD Full HD Strona 20/33

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS wymagań i cech sprzętu

SZCZEGÓŁOWY OPIS wymagań i cech sprzętu SZCZEGÓŁOWY OPIS wymagań i cech sprzętu 1. projektory multimedialny... 6 szt. Parametry optyczne : o Panel LCD... 0,63 P-Si TFT 3 o Rozdzielczość... 1024 768 (XGA) pikseli o Jasność... 2200 lumenów ANSI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne. 2 szt. Tablica multimedialna

Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne. 2 szt. Tablica multimedialna Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne Lp. Nazwa Ilość Załącznik nr 7 Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca) Tablica multimedialna 2 szt 1. Parametry/warunki

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Pełna nazwa Wykonawcy:... Adres siedziby:... NIP:... REGON:...

OFERTA. Pełna nazwa Wykonawcy:... Adres siedziby:... NIP:... REGON:... Nr postępowania: ZSMI.271.6.2014 Załącznik nr 1 do SIWZ... dnia..... pieczątka firmy Zespół Szkół Mechaniczno- Informatycznych ul. Marcinkowskiego 1 84-300 Lębork woj. pomorskie I. Dane dotyczące Wykonawcy:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Opis przedmiotu zamówienia na dostawę oraz instalację sprzętu elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 1 oraz w Szkole Podstawowej nr 3 w Lublińcu w ramach projektu Indywidualizacja nauczania w szkołach

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zakup sprzętu ICT, audiowizualnego, tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zakup sprzętu ICT, audiowizualnego, tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zakup sprzętu ICT, audiowizualnego, tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem Lp. Nazwa Specyfikacja Dane techniczne oferowanego

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wójt Gminy Chełmiec ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec www.chelmiec.pl, e-mail: przetargi@chelmiec.pl tel.: 018-414-56-24, fax:018-414-56-43

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowieniach-2015-r. Skierniewice: Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wilczyn, ul. Strzelińska 12 D, 62-550 Wilczyn, woj. wielkopolskie, tel. 63 26 83 032,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy realizacji projektu w ramach PO KL Numer wniosku o dofinansowanie: WND-POKL /13. Tytuł projektu:

Dotyczy realizacji projektu w ramach PO KL Numer wniosku o dofinansowanie: WND-POKL /13. Tytuł projektu: Dotyczy realizacji projektu w ramach PO KL Numer wniosku o dofinansowanie: WND-POKL.09.01.01-26-044/13 Tytuł projektu: Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie nowe oddziały integracyjne w przedszkolach

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Mrozy Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Mrozy Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Mrozy Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia L.p. Parametr Parametry minimalne 1. Komputer przenośny - 23 szt. (dotyczy laptopów w zestaw multimedialnych(zamówienie

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Oleśnica ZP Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Oleśnica ZP Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Oleśnica ZP.271.1.12.2016. Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia L.p. Parametr Parametry minimalne 1. Komputer przenośny - 2 szt. (dotyczy laptopa w zestawie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie poniżej 14 000,00 EURO Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zamówienia realizowane jest w ramach działań informacyjno promocyjnych projektu

Bardziej szczegółowo

MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT

MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT GK. 271.19.2012 Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Doposażenie szkól w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Komputer - Notebook wraz z oprogramowaniem biurowym- 1 szt.

Komputer - Notebook wraz z oprogramowaniem biurowym- 1 szt. Sulików, dnia 13.07.2010r. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwincentego.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwincentego.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwincentego.pl Gdynia: Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy nowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin (Regionalna Izba Obrachunkowa jest

Bardziej szczegółowo

OFERTA (nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców konsorcja, spółki cywilne)

OFERTA (nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców konsorcja, spółki cywilne) Załącznik 1 do SIWZ (miejscowość i data) pieczęć Wykonawcy / Wykonawców) OFERTA MIASTO ŁOMŻA ul. Stary Rynek 14 18-400 Łomża W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Kraków: Dostawa ręczników papierowych Numer ogłoszenia: 24753-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Kraków, r. Zapytanie ofertowe

Kraków, r. Zapytanie ofertowe Kraków, 7.09.2015 r. Zapytanie ofertowe Zakup i dostawa zestawów komputerowych na potrzeby prowadzenia zajęć na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna finansowanych z Dotacji projakościowej MNiSW

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2014-04-02 13:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl lub bip.poznan.pl Poznań: Zakup i dostawa oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Pszczółkach

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Pszczółkach Tczew, dnia 5 marca 2012 r. Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Pszczółkach I. ZAMAWIAJĄCY I WYKONAWCA Zamawiającym jest: Zespół Opieki Zdrowotnej "MEDICAL"

Bardziej szczegółowo

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO.

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO. Numer sprawy: SP-12/431/2/2014 Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego, zestawu interaktywnego i aparatu fotograficznego w ramach konkursu Moja wymarzona Eko- pracownia w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumgornictwa.pl Zabrze: Zakup sprzętu multimedialnego i komputerów na cele ekspozycyjne

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma:

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: b) REGON: c) kod, miejscowość, województwo, powiat:,,, d) ulica, nr:,,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ 1. Komputer typu All-In-One, sztuk 18, o parametrach

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KORZENNA 33-322 KORZENNA tel. (0-18) 440-66-10, faks. (0-18) 441-70-39 www.korzenna.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa materiałów dydaktycznych oraz wyposażenia na potrzeby

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 5/ZSZ/12/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 5/ZSZ/12/2016 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 5/ZSZ/12/2016 Wleń, dnia 14 grudzień 2016r. w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę zestawów komputerowych stacjonarnych

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę zestawów komputerowych stacjonarnych Kozienice, dnia 26.09.2016 r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Szkoła Muzyczna I

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Biała Podlaska: Dostawa oprogramowania specjalistycznego na potrzeby interdyscyplinarnego centrum obliczeniowego oraz laboratorium modelowania ruchu człowieka i ergonomii, Regionalnego Ośrodka Badań i

Bardziej szczegółowo

1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma:

1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: MZS.274..6.204 FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego zestawu składającego się z tablicy interaktywnej z oprogramowaniem w języku polskim, projektora krótkoogniskowego oraz uchwytu ściennego ) NAZWA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2014-09-22 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa tonerów, tuszy, taśm do urządzeń drukujących

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Atrakcyjne Gimnazjum szansą na dobry start uczniów

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Atrakcyjne Gimnazjum szansą na dobry start uczniów Zamawiający Zespół Szkół w Przegini, 403 Przeginia 32-049 NIP 5130170430 REGON 120750283 Zapytanie cenowe Przeginia, dnia 3.10.2013 r. W związku z realizacją projektu (nr umowy WND- ) który realizowany

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Łódź: Dostawa sprzętu medycznego - 8/ZP/2015 Numer ogłoszenia: 62876-2015; data zamieszczenia: 20.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Łódź: Dostawa sprzętu medycznego - 8/ZP/2015 Numer ogłoszenia: 62876-2015; data zamieszczenia: 20.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 7 2015-03-20 12:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Łódź: Dostawa sprzętu medycznego - 8/ZP/2015 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wssk.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wssk.wroc.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wssk.wroc.pl Wrocław: DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH STOSOWANYCH W KARDIOLOGII INWAZYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Drugi etap modernizacji zarządzania, komunikacji i systemu informacyjnego OPZZ Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Drugi etap modernizacji zarządzania, komunikacji i systemu informacyjnego OPZZ Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ZAPYTANIE OFERTOWE na sprzedaż i dostawę 29 zestawów komputerowych z wyposażeniem i oprogramowaniem w ramach projektu pn. Drugi etap modernizacji zarządzania, komunikacji i systemu informacyjnego OPZZ,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer Znak sprawy: SP.253.07.16 Przytoczna, dnia 20.07.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hospital.com.pl Bielsko-Biała: Świadczenie usług w zakresie wykonywania przeglądów technicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego do Centrum Medycznego Żelazna Sp. z

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

Poznań: Dostawa aplikacji MAPA V8 SDO Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Dostawa aplikacji MAPA V8 SDO Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2013-04-15 16:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa aplikacji MAPA V8 SDO Numer ogłoszenia: 57009-2013;

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich wykonawców

Do wszystkich wykonawców ZSP3.ZP.1.2013 Tarnobrzeg 18.01.2013r. Do wszystkich wykonawców Dotyczy : przetargu nieograniczonego pn. Dostawa komputerowego oraz wyposażenia multimedialnego dla Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 3

Bardziej szczegółowo

IW.2710.4.2015 Gostycyn, dnia 21.07.2015 r. MODYFIKACJA SIWZ

IW.2710.4.2015 Gostycyn, dnia 21.07.2015 r. MODYFIKACJA SIWZ IW.2710.4.2015 Gostycyn, dnia 21.07.2015 r. MODYFIKACJA SIWZ Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Unijnych Projektów Transportowych, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Unijnych Projektów Transportowych, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, 1 z 6 2011-09-26 13:10 Warszawa: Rozbudowa centrali telefonicznej oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych Numer ogłoszenia: 254715-2011; data zamieszczenia: 26.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego do szkół w Gminie Wydminy -modyfikacja

Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego do szkół w Gminie Wydminy -modyfikacja Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/ Załącznik nr 4a do Części I SIWZ Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów FORMULARZ CENOWY dla części I zamówienia Informacje dot. oferowanego urządzenia Ilość sztuk Cena

Bardziej szczegółowo

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN),

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN), FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ 1. KOMPUTERY PRZENOŚNE (LAPTOP) w zestawie z torbą i myszą optyczną z przeznaczeniem do prac biurowych oraz dla potrzeb dydaktyczno prezentacyjnych. ILOŚĆ SZTUK: 4+4 ** Procesor

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-1/15 Warszawa, 14 stycznia 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-11-13 13:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: Zakup sprzętu komputerowego: 3 tablety, 2 komputery

Bardziej szczegółowo

komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Numer ogłoszenia: 333194-2013; data zamieszczenia: 19.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Numer ogłoszenia: 333194-2013; data zamieszczenia: 19.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Zakup wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu komputerowego dla Zakładu

Bardziej szczegółowo

Skierniewice: Dostawa aparatury badawczej Numer ogłoszenia: 293276-2015; data zamieszczenia: 02.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Skierniewice: Dostawa aparatury badawczej Numer ogłoszenia: 293276-2015; data zamieszczenia: 02.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowieniach-2015-r. Skierniewice: Dostawa aparatury

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek Administracji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/08/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/08/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016

ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016 Łochów, dnia 23.08.2016 r. ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016 Zamawiający: Zespół Obsługi Szkół Samorządowych w Łochowie Aleja Pokoju 75 07-130 Łochów NIP 824-11-83-029 zoss_lochow@wp.pl Tel. 25 643 78 50 I. Opis

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In... Katowice: Dostawy wzorców oraz materiałów certyfikowanych do badań laboratoryjnych, dostawy surowic do badań laboratoryjnych, dostawy produktów do badań mikrobiologicznych, dostawy odczynników chemicznych.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel..., fax... REGON... NIP... Internet: http//...

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel..., fax... REGON... NIP... Internet: http//... Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel...., fax... REGON... NIP... Internet: http//... e-mail:... Osoba wyznaczona do kontaktów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty na mniejszą liczbę sztuk niż jest wyszczególnione w danej części.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty na mniejszą liczbę sztuk niż jest wyszczególnione w danej części. SuperMemo World sp. z o.o. ul. Romana Maya 1 61-371 Poznań Poznań, 19.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCY: SuperMemo World spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Romana Maya 1 w

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 58/2014 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa 20 szt. laptopów Numer ogłoszenia: 31694-2015; data zamieszczenia: 12.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa 20 szt. laptopów Numer ogłoszenia: 31694-2015; data zamieszczenia: 12.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kprm.gov.pl/portal/kpr/84/postepowania_wszczete.html. Warszawa: Dostawa 20 szt.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl. lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Hosting dedykowany oraz

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Kowalewo Pomorskie: Wykonanie nowych i/lub modernizację starych placów zabaw wraz z położeniem bezpiecznej nawierzchni oraz ogrodzenia na terenie gminy Kowalewo Pomorskie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumgornictwa.pl Zabrze: Zakup sprzętu multimedialnego i komputerów na cele ekspozycyjne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Znak sprawy: OKM.776.22.2014 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) Oddzuiał Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul.

ZATWIERDZAM. Znak sprawy: OKM.776.22.2014 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) Oddzuiał Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Oddzuiał Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 Znak sprawy: OKM.776.22.2014 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Malbork: Zakup oświetlenia LED na hangar nr 1 w 22 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku

Malbork: Zakup oświetlenia LED na hangar nr 1 w 22 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku Egzemplarz nr 1 Malbork, dnia 16.03.2016 r. Wszyscy Zainteresowani (strona internetowa Zamawiającego) Malbork: Zakup oświetlenia LED na hangar nr 1 w 22 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo