Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14."

Transkrypt

1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty EURO w formie zapytania ofertowego na zadanie pn.: Produkcja filmu promocyjnego o projekcie Białe Kruki strefa gospodarcza Gminy Olszewo-Borki Zatwierdzam, dn. sierpnia 2012 r. Strona 1 z 24

2 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Gmina Olszewo-Borki adres: Olszewo-Borki, ul. Broniewskiego 13 tel: , fax: NIP: INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMANTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim. 2) Zamawiający i Wykonawcy przekazują np. zawiadomienia, informacje, oświadczenia, wyjaśnienia za pomocą faksu, drogą elektroniczną lub pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu czy drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarta do adresata przed upływem wyznaczonego terminu. 3) Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: a) w sprawie przedmiotu zamówienia: Renata Kochańska b) w sprawach formalnych i proceduralnych: Emilia Żebrowska w godzinach od :00 w każdy dzień roboczy od poniedziałku do piątku. 3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm) zwanej w dalszej części SIWZ ustawą Pzp. 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia jest produkcja filmu promocyjnego przeznaczonego do umieszczenia na stronach internetowych, emisji podczas konferencji oraz nieodpłatnej dystrybucji bezpośredniej na płytach DVD, dla potrzeb Gminy Olszewo-Borki w związku z realizacją projektu Białe Kruki strefa gospodarcza Gminy Olszewo-Borki współfinansowanego z środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.3 Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został w załączniku nr 1 do SIWZ. 2) Wspólny Słownik Zamówień CPV: Usługi w zakresie promocji Strona 2 z 24

3 5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie należy zrealizować w terminie 30 września 2012 roku. 6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 1) W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) posiadania wiedzy i doświadczenia; Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje należycie dwie usługi, których przedmiotem była realizacja produkcji filmowych o charakterze promocyjnym i/lub reklamowym, z których co najmniej dwie z wykonanych usług były o wartości przekraczającej ,00 zł każda z usług. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunku według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie załączonego do oferty wykazu dwóch usług wykonanych bądź wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przy czym przedmiotem każdej usługi była realizacja produkcji filmowej o charakterze promocyjnym i/lub reklamowym, z podaniem nazwy jednostki, dla której była realizowana, zakresem realizacji, datą jej realizacji oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi wymienione w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. referencje). Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie powinny zostać przedstawione w formie oryginału lub czytelnej kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Nie wykazanie spełnienia w/w warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp. b) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje: jedną osobą proponowana jako reżyser, posiadającą wykształcenie kierunkowe (np. studia wyższe lub studia podyplomowe na kierunku reżyserskim lub ukończenie szkoły filmowej o kierunku reżyserskim), przy czym osoba ta musi się wykazać doświadczeniem przy realizacji dwóch produkcji filmowych o charakterze promocyjnym i/lub reklamowym; jedną osobą proponowaną jako operator/montażysta, przy czym osoba ta musi się wykazać doświadczeniem przy realizacji dwóch produkcji filmowych o charakterze promocyjnym i/lub reklamowym; Strona 3 z 24

4 Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunku według formuły spełnia/nie spełnia" na podstawie załączonego do oferty wykazu zawierającego imię i nazwisko co najmniej 1 osoby, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia jako reżyser oraz co najmniej 1 osoby, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia jako operator wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, doświadczenia zawodowego niezbędnego do wykonania zamówienia (wskazanie po 2 produkcje filmowe o charakterze promocyjnym i/lub informacyjnym, w których realizacji uczestniczyły te osoby), z podaniem nazwy jednostki, dla której były realizowane. Dodatkowo należy podać informację, jaka będzie podstawa dysponowania tymi osobami przy realizacji niniejszego zamówienia (np. umowa cywilno-prawna, umowa o dzieło, umowa zlecenie czy deklaracje uczestnictwa tych osób w realizacji zamówienia). Nie wykazanie spełnienia w/w warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2pkt4 ustawy Pzp. 2) O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, iż nie zachodzą podstawy do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Ocena spełnienia w/w warunku zostanie dokonana według formuły: spełnia/nie spełnia na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów wymienionych w ust. 7 pkt 2 SIWZ. Nie wykazanie spełnienia w/w warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 3) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1) W zakresie wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wg Załącznika Nr 3 do SIWZ b) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, Strona 4 z 24

5 oraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. - wg Załącznika Nr 6 do SIWZ c) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg Załącznika Nr 7 do SIWZ 2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wg Załącznika Nr 4 do SIWZ b) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - wg Załącznika Nr 4 do SIWZ 3) Dokument, o którym mowa w pkt 2 lit. b powinien zostać przedstawiony w formie oryginału lub czytelnej kserokopii poświadczonej Za zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. W sytuacjach, w których uprawnienie do występowania w imieniu Wykonawcy nie wynika z w/w dokumentu należy załączyć stosowne pełnomocnictwo. W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. 4) Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie: a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. b) Przepisy dot. Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. c) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców 5) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wymienionego w pkt 2 lit. b, składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. W/w dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Strona 5 z 24

6 6) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 4, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Oświadczenie powinno być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8. OPIS PRZEDMIOTU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 1) Oferta musi być sporządzona dokładnie wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ lub na nim. 2) Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3) Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna. W celach porządkowych zaleca się, aby oferta była spięta, miała ponumerowane kartki oraz miała wykazaną łączną liczbę kartek oraz liczbę załączników. 4) Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 5) Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. 6) Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną i dołączone do oferty. 7) Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski, powinien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 8) W przypadku, gdy Wykonawca pragnie zastrzec, przed dostępem dla innych uczestników postępowania, informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.) o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, do oferty powinien dołączyć wykaz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa podając precyzyjnie nazwę dokumentu i numer strony oraz podstawę prawną tajemnicy. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 9) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 10) Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 11) Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 12) Wszelkie błędy w zapisach oferty powinny być poprawione przez skreślenie dotychczasowej treści i Strona 6 z 24

7 wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu oraz podpisanie poprawki przez osobę podpisującą ofertę. 13) Na ofertę składają się: a) formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ; b) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - Załącznik Nr 3 do SIWZ; c) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia wynikających z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp - Załącznik Nr 4 do SIWZ; d) aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie wg Załącznika Nr 4 do SIWZ; e) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile ofertę składa osoba upoważniona przez Wykonawcę; f) wypełniony po stronie Wykonawcy projekt umowy - Załącznik Nr 5 do SIWZ; g) wykaz wykonanych usług wraz z potwierdzeniem należytego ich wykonania - Załącznik Nr 6 do SIWZ; h) wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia - Załącznik Nr 7 do SIWZ; i) koncepcję/scenariusz wraz ze story board filmu jako Załącznik Nr 8 do oferty. 14) Wszystkie dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną. 9. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ 1) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 2) Korespondencję należy kierować na adres: Gmina Olszewo-Borki, ul. Broniewskiego 13, Olszewo-Borki. 3) W korespondencji każdorazowo należy powoływać się na numer postępowania RIGKiD RPO ) Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ. 5) Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach oraz niezwłocznie powiadomi o tym wszystkich Wykonawców oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej pod ogłoszeniem postępowania. Strona 7 z 24

8 10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 1) Przez cenę Zamawiający rozumie cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty, wynikające z nie uwzględnienia wszystkich okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę, obciążają Wykonawcę. Cenę brutto zamówienia należy podać liczbowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i pisemnie zgodnie z formularzem ofertowym. 2) Obliczenia ceny należy dokonać zgodnie z matematyczną zasadą zaokrąglania oraz zgodnie z 5 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360). 3) Cena powinna być wyrażona w złotych polskich. 4) Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i ceny tej nie może zmienić przez okres trwania umowy. 11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1) Ofertę przetargową należy dostarczyć w zaklejonej kopercie, opisanej nazwą i adresem Wykonawcy oraz hasłem: OFERTA PRODUKCJA FILMU PROMOCYJNEGO Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert 2) W razie braku powyższej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem otwarcia bądź nie otwarcie w wyznaczonym terminie otwarcia ofert. 3) Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w biurze podawczym w godzinach od (w dni robocze - od poniedziałku do piątku) w terminie do dnia 4 września 2012 r. do godz. 10:00 4) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej przez siebie ofercie. Za skuteczne wprowadzenie zmiany Zamawiający uzna zmiany wprowadzone przed upływem terminu składania ofert przez pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian w złożonej ofercie. Zmiany te muszą zostać przygotowane i oznaczone tak jak oferta, dodatkowo koperta ta powinna zostać oznaczona określeniami ZMIANA. 5) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia. Powiadomienie musi zostać przygotowane i oznaczone tak jak oferta, dodatkowo koperta ta powinna zostać oznaczona określeniem WYCOFANIE. 12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą Strona 8 z 24

9 z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 13. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 września 2012 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego: Olszewo- Borki, ul. Broniewskiego 13, sala konferencyjna na parterze. 2) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3) Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy, adresy Wykonawców oraz informację dotyczącą ceny. 4) Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w tej części prac komisji przetargowej. 5) Informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3 Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek. 14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT 1) Ocenie zostaną poddane oferty niepodlegające odrzuceniu. 2) Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom złożonym w postępowaniu odbywać się będzie wg następującej zasady: Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o przyjęte kryteria zgodnie z metodą wskazaną poniżej: L.p. Kryterium Liczba punktów (waga) 1. Cena Koncepcja filmu 20 Razem 100 W ramach kryterium Cena Wykonawcy zostaną przyznane punkty w skali od 0 do 80 przy czym do porównania cen zostanie przyjęta podana w ofertach całkowita cena brutto za wykonanie niniejszego zamówienia. Punktacja w ramach tego kryterium będzie przyznawana według poniższego wzoru: P1 = cena oferty minimalnej x 80 pkt cena oferty badanej Strona 9 z 24

10 W ramach kryterium Koncepcja filmu Wykonawcy zostanie przyznanych max. 20 punktów. W przedmiotowym kryterium będzie oceniana: a) oryginalność, unikalność, wyjątkowość, indywidualne i ciekawe podejście wyróżniające od innych filmów tego rodzaju - do 20 pkt: 3) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów obliczoną według następującego wzoru: P = Punktacja kryterium 1 + Punktacja kryterium 2. 4) Oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów w kryterium opisanym w pkt. 2 i 3 zostanie uznana za najkorzystniejszą. 15. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, w oparciu o podane w pkt 14.2 kryterium wyboru. 2) Zamawiający powiadomi Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz o ofertach odrzuconych z podaniem uzasadnienia prawnego i faktycznego. 3) Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zamieści informacje określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp na stronie internetowej oraz na TABLICY OGŁOSZEŃ w siedzibie Zamawiającego. 4) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie określonym w art. 94 ustawy Pzp. 5) W przypadku udzielenia zamówienia przedsiębiorcom prowadzącym działalność w ramach spółki cywilnej, Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę wspólników. 6) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust INFORMACJA W PRZYPADKU UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA 1) Zamawiający może unieważnić postępowanie na warunkach określonych w art. 93 ustawy Pzp. 2) O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: a) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, b) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert. Strona 10 z 24

11 17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 18. WYMAGANIA DOTYCĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 19. ISTOTNE WARUNKI UMOWY 1) Istotne dla stron postanowienia zawarte zostały w Projekcie umowy - Załącznik Nr 5. 2) Wykonawca wyłoniony w postępowaniu będący osobą fizyczną na 4 dni przed podpisaniem umowy poproszony będzie przez Zamawiającego o dostarczenie aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, chyba że taki dokument został załączony do złożonej oferty. 3) Do umowy w sprawach zamówień publicznych, zwanych dalej umową, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 4) Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 5) Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. 6) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 7) W przypadku, o którym mowa w pkt 6. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 20. INFORMACJE DODATKOWE 1) Zamawiający nie dopuszcza: a) składania ofert wariantowych; b) składania ofert częściowych; 2) Zamawiający nie przewiduje: a) prowadzenia aukcji elektronicznej; b) udzielania zamówień uzupełniających; c) rozliczenia w walutach obcych - rozliczenie między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będzie w walucie PLN; d) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu; Strona 11 z 24

12 e) wymagań, o których mowa w art. 29 ust.4 ustawy Pzp; f) zawarcia umowy ramowej; 21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY I INNYM OSOBOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wykonawcom i innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługuje odwołanie na podstawie art ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Strona 12 z 24

13 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest produkcja filmu promocyjnego przeznaczonego do umieszczenia na stronach internetowych, emisji podczas konferencji oraz nieodpłatnej dystrybucji bezpośredniej na płytach DVD, dla potrzeb Gminy Olszewo-Borki w związku z realizacją projektu Białe Kruki strefa gospodarcza Gminy Olszewo-Borki współfinansowanego z środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.3 Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą. Celem Materiału promocyjnego" jest pokazanie rezultatów projektu realizowanego przez Gminę Olszewo-Borki pn. Białe Kruki strefa gospodarcza Gminy Olszewo-Borki, jego promocja jako przykładu dobrych praktyk" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Film promocyjny 1) Treść filmu promocyjnego stanowić będzie historia realizacji projektu na podstawie zgromadzonego materiału przez Zamawiającego w formie filmów i zdjęć wykonanych techniką cyfrową, jak również materiału przygotowanego przez Wykonawcę w trakcie trwania zamówienia. Planowany jest także udział maksymalnie 3 bohaterów wskazanych przez Zamawiającego. Dodatkowo przewiduje się również udział przedstawiciela Gminy Olszewo-Borki. 2) Długość filmu około 8 minut, ale nie więcej jednak niż 8 minut 30 sekund. 3) Ilość dni zdjęciowych zależna od ustalonego scenariusza, minimum jednak 2 dni zdjęciowe (10 godz.). 4) Wykonawca zapewni udział lektora, który wejdzie w rolę komentatora treści nagrania. 5) Wykonawca zapewni podkład muzyczny (możliwość wyboru z co najmniej 3 propozycji). Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie o nabyciu praw do użycia wybranego przez Zamawiającego fragmentu muzycznego do produkcji Materiału promocyjnego będącego przedmiotem niniejszego zamówienia. 6) Zdjęcia do filmu będą realizowane zarówno w pomieszczeniach jak i w plenerze. Należy uwzględnić również możliwość wykonania zdjęć w studio (w zależności od scenariusza). Przewidywane miejsca realizacji zdjęć to miejsce wykonywania inwestycji na terenie gm. Olszewo-Borki (ostateczna ilość lokalizacji może ulec zmniejszeniu po ostatecznym ustaleniu treści scenariusza). 7) Produkcja filmu promocyjnego z użyciem profesjonalnego sprzętu, w tym: kamery cyfrowej Full HD, jazdy (ruchu) kamerą, profesjonalnego oświetlenia filmowego. Strona 13 z 24

14 8) Praca przy produkcji musi odbywać się z udziałem ekipy realizacyjnej mającej doświadczenie w realizacji produkcji filmowych o charakterze promocyjnym i/lub reklamowym odpowiadających swoim zakresem przedmiotowi zamówienia. 9) W cenie usługi Wykonawca zapewni opracowanie scenariusza. 10) W cenie usługi Wykonawca zapewni: montaż, profesjonalne oświetlenie, udźwiękowienie, przygotowanie wizażowe bohaterów (makijaż), efekty specjalne, opracowanie graficzne, transport, nośniki, digitalizację. 11) W przypadku braku możliwości nagrania materiału w plenerze ze względu na złe warunki atmosferyczne w cenie usługi Wykonawca uwzględni możliwość wykorzystania materiałów własnych. 2. Montaż materiału amatorskiego nagranego przez Zamawiającego kamerą cyfrową HD 1) Wykonawca dokona montażu i przygotuje scenariusz amatorskiego materiału nagranego przez Zamawiającego w trakcie realizacji projektu dokumentującego jego przebieg (nagrania wykonane w trakcie projektu). 2) Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże nagrany materiał na płycie DVD w formacie AVCHD (.mts). 3) Materiał ten ma stanowić załącznik ( post scriptum ) do w/w profesjonalnego filmu promocyjnego o charakterze wspomnieniowym, dokumentalnym. 4) Długość materiału: min. 50 sekund, maksymalnie 1 minuta 30 sekund. 5) Wykonawca zapewni podkład muzyczny (wybór z co najmniej trzech propozycji), udział lektora, opracowanie graficzne, trading (opracowanie kolorystyczne), efekty specjalne. 3. Założenia dotyczące terminu realizacji 1) Scenariusze Materiału promocyjnego (film promocyjny oraz post scriptum do niego) zostaną uzgodnione z Zamawiającym i zaakceptowane przez obie strony w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. 2) Zamawiający ma prawo do zgłoszenia poprawek w terminie 2 dni roboczych od przedstawienia w/w scenariuszy a Wykonawca zobowiązuje się nanieść poprawki. 3) W terminie 8 dni roboczych od akceptacji scenariusza Wykonawca zorganizuje kolaudację, podczas której przedstawi Zamawiającemu do akceptacji zmontowany Materiał promocyjny. 4) W terminie 2 dni roboczych od przedstawienia zmontowanego Materiału promocyjnego Zamawiającemu przysługuje prawo do poprawek a Wykonawca zobowiązuje się nanieść poprawki. 5) Poprawki Zamawiający zgłasza w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną do upoważnionej przez Wykonawcę osoby. 6) Zaakceptowany przez Zamawiającego Materiał promocyjny Wykonawca przekaże w terminie 4 dni od akceptacji, jednak nie później niż 30 września 2012 r. utrwalony na kasecie Betacam SP, płycie DVD-Video (5 sztuk) oraz w postaci plików komputerowych do umieszczenia na stronach Strona 14 z 24

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 73/BAF-VI/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zakup oprogramowania dla jednostek organizacyjnych MSW Wspólny słownik zamówień

Bardziej szczegółowo

BZP.AP.341 71/11. Strona 1

BZP.AP.341 71/11. Strona 1 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w zł równowartości kwoty 193.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Odbiór i unieszkodliwienie skratek pochodzących z eksploatowanych przez WPWiK Sp. z o.o. oczyszczalni ścieków

Odbiór i unieszkodliwienie skratek pochodzących z eksploatowanych przez WPWiK Sp. z o.o. oczyszczalni ścieków WAŁBRZYSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W WAŁBRZYCHU Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Odbiór i unieszkodliwienie skratek pochodzących z eksploatowanych przez WPWiK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania 48/BAF-VI/UE/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zakup usług konferencyjnych i restauracyjnych na potrzeby organizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

Usługa całodobowej ochrony fizycznej na terenie bazy montażowej w Skierniewicach.

Usługa całodobowej ochrony fizycznej na terenie bazy montażowej w Skierniewicach. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako SIWZ ) w ramach postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługa całodobowej ochrony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kłodzko Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do

Bardziej szczegółowo

Wykonanie papierowych żonkili zgodnie z projektem

Wykonanie papierowych żonkili zgodnie z projektem Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie papierowych żonkili zgodnie z projektem o wartości

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Zespół Szkół im. St. Staszica 28-200 Staszów ul. Koszarowa 7 tel/fax 015 864-25-39 e-mail:zsstaszow@poczta.fm www.zs.staszow.com Staszów, dnia 11.09.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr spr. ZP/5//14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno użytkowego dla zadania inwestycyjnego p.n. Polsko-niemieckie centrum jeździeckie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: przeprojektowanie, wykonanie, zainstalowanie, uruchomienie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO Znak: ZP- 341/16 /2010 Zamawiający: Gmina Mircze 22-530 Mircze; ul. Kryłowska 20 tel. (84) 6519004, (84) 6519015, fax (84) 6519015 strona internetowa: www.mircze.biuletyn.net e-mail: gmina@mircze.pl S

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy GM.I.271.15.2011 S P E C Y F I KACJA ISTOTNYC H WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia: hala namiotowa, komplety rekreacyjne (stół + 2 ławki) oraz parasole do obsługi

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie 36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5, woj. podkarpackie S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Druk naklejek promocyjnych

Druk naklejek promocyjnych Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Druk naklejek promocyjnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH W WARSZAWIE ul. Ludwika Krzywickiego 34, 02-078 WARSZAWA tel. cent. (+48 22) 621-84-41, fax (+48 22) 629-92-70 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA URE BDG 260/02/2014 Al. Jerozolimskie 181 02 222 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, ZGODNIE Z PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych.

Szkolenie Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku ul. Krakowska 30, 37 200 Przeworsk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo