SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 4 do SIWZ Wymagania minimalne, dopuszcza się rozwiązania o parametrach równoważnych lub lepszych, pod warunkiem udokumentowania przez Oferenta równoważnej lub lepszej funkcjonalności i wydajności. Do oferty należy załączyć szczegółową specyfikację oferowanego sprzętu oraz oprogramowania, celem potwierdzenia zgodności z niniejszą specyfikacją. 1. Instalacja sieci LAN Należy wykonać okablowanie strukturalne sieci komputerowej na w budynku Urzędu Miejskiego, w ilości 35 punktów abonenckich. Rozmieszczenie gniazd na poszczególnych kondygnacja pokazane jest na rys. 1piętro.tif, 2piętro.tif oraz parter.tif będących integralną częścią niniejszego załącznika. Zamawiający informuje, o szczególnych utrudnieniach w trakcie wykonywania umowy przez wykonawcę robót - ze względu na konieczność utrzymania ciągłej pracy w budynku, w którym będzie przeprowadzany przedmiot zamówienia do treści umowy zostanie wprowadzony punkt o takim przeprowadzaniu prac, które gwarantować będą ciągłe utrzymanie pracy w przedmiotowym budynku i konieczność uzgadniania terminów i miejsca wykonania poszczególnych etapów prac z zamawiającym Zasady doboru standardu okablowania strukturalnego sieci logicznej Wszystkie elementy pasywne okablowania sieci logicznej wchodzące w skład toru transmisyjnego muszą pochodzić z jednolitej oferty, reprezentującej kompletny system okablowania w takim zakresie, aby zostały spełnione warunki do uzyskania certyfikatu producenta systemu okablowania. Producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego powinien spełniać wymagania normy dotyczącej zarządzania jakością i zapewnienia jakości ISO 9000 w zakresie oferowanego systemu okablowania Szczegółowe wymagania techniczne dla okablowania poziomego Okablowanie poziome ma być wykonane skrętką 4-parową UTP spełniającą co najmniej wymagania kategorii 6. Pozostałe elementy toru transmisyjnego okablowania strukturalnego również muszą spełniać co najmniej wymagania kategorii 6 oraz wymagania norm: ISO 11801, EN Okablowanie strukturalne będzie wykonywane w kategorii VI UTP z zachowaniem wszystkich norm właściwych dla tejże kategorii oraz po wykonaniu certyfikowane na koszt wykonawcy w ramach zaproponowanego standardu okablowania strukturalnego 2. Dni i godziny wykonywania prac należy uzgodnić z przedstawicielem zamawiającego 3. Po zakończeniu prac instalacyjnych, firma realizująca prace instalacyjne przeprowadzi testy oraz pomiary połączeń pomiędzy punktami końcowymi kabli. Raport z tych testów zostanie przekazany osobie wyznaczonej przez zamawiającego 4. Kanały kablowe należy prowadzić w miejscach zapewniających maksymalne możliwe bezpieczeństwo (uniemożliwiających dostęp osób postronnych). Należy zastosować koryta dwudzielne. 5. Po wykonaniu prac instalatorskich pomieszczenia zostaną doprowadzone do stanu nie gorszego niż przed instalacją okablowania, co zostanie potwierdzone przez przedstawiciela zamawiającego i jest warunkiem koniecznym do podpisania protokołu odbioru końcowego. 6. Koryta mają być położone estetycznie, równo, muszą być zakryte na całej długości. Otwory w ścianach oraz ubytki tynku zagipsowane oraz pomalowane kolorem, jaki został użyty do pomalowania pomieszczenia Minimalne parametry elementów pasywnych sieci lokalnych Panele z gniazdami RJ45. Panele służące do zakończenia okablowania poziomego powinny posiadać certyfikat Instytutu Łączności. Certyfikat powinny potwierdzać zgodność z wymaganiami kategorii 6 także na poziomie komponentu. Moduły RJ45 Okablowanie poziome od strony użytkownika musi być zakończone na modułach xrj45 posiadających certyfikat Instytutu Łączności. Certyfikat powinien potwierdzać zgodność z wymaganiami kategorii 6 także na poziomie komponentu. Kable krosowe Powinny być homologowane lub posiadać certyfikat Instytutu Łączności. Certyfikat powinien potwierdzać zgodność z wymaganiami kategorii 6 także na poziomie komponentu. Wtyk wraz z systemem mocowania wtyku powinien być chroniony gumową odgiętką nakładaną fabrycznie. Konstrukcja odgiętki powinna uniemożliwiać jej usunięcie bez uszkodzenia kabla krosowego Strona 1/26

2 Na życzenie powinna istnieć możliwość wykonania przez dostawcę systemu niestandardowych kabli krosowych, tj. o różnych długościach lub niestandardowej sekwencji. System Producent systemu powinien wykazać szczególną dbałość o jakość popartą wdrożeniem Systemu Zapewnienia Jakości ISO System musi być chroniony 25-letnia gwarancją producenta. Szafa krosowa Okablowanie poziome powinno zostać zakończone w szafie krosowej stojącej o wysokości min 36U, o wymiarach 800x800 mm, wykonanej z blachy stalowej, pomalowanej farbą proszkową, z drzwiami przednimi przeszklonymi. Szafa krosowa powinna zostać wyposażona w panel wentylacyjny sterowany termostatem oraz listwę zasilającą. 2. Zabezpieczenie serwerowni 2.1. System kontroli dostępu System kontroli dostępu KD powinien nadzorować i zabezpieczać pomieszczenie serwerowni przed niepowołanym dostępem. Funkcjonować będzie w oparciu o pojedynczy czytnik kart elektronicznych sterujący zworą elektromagnetyczną zainstalowaną na drzwiach. Zwora elektromagnetyczna powinna być zailana poprzez zasilacz buforowy zapewniający autonomię pracy na min 24h Otwarcie drzwi przy pomocy karty elektronicznej będzie rejestrowane i przechowywanie w systemie. Kontrola dostępu realizowana będzie jako jedna z funkcji centrali alarmowej klimatyzator Pomieszczenie serwera wyposażone zostanie w instalację klimatyzacyjną typu split inwerter, tylko chłodzenie z jednostką wewnętrzną typu naściennego. Kontrola i regulacja temperatury powietrza zapewniająca optymalne warunki dla sprzętu komputerowego: temperatura 20 o C +/- 3 o C, i wilgotność 45-50%; System klimatyzacyjny: Moc chłodnicza 5,4 kw; urządzenie klimatyzacyjne o podwyższonej efektywności energetycznej, sterowanie sprężarką za pomocą Modulacji Amplitudy Impulsu (PAM) zmniejszającą straty energii poprzez kontrolowanie częstotliwości załączania i wyłączania inwertera. Klasa energetyczna A, min. wartość EER 3,21; czynnik chłodniczy R 410A; zasilanie 1~, 230V/ 230V; 50Hz; zakres pracy temp. jednostki zewnętrznej -10 ~ 46 o C; sprężarka typu swing ; podwójny nawiew przestrzenny; filtr oczyszczający powietrze z funkcją fotokatalitycznego usuwania zapachów; zdalny sterownik bezprzewodowy; 2.3. drzwi celem zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń i danych umieszczonych w serwerowni planuje się wymianę istniejących drzwi na drzwi antywłamaniowe spełniające wymagania stawiane drzwiom o zwiększonej odporności na włamanie - klasa C wg normy PN-90/B (nr 53/95) o szerokości 90 cm centrala selektywnego alarmowania Dla zabezpieczenia elektronicznego serwerowni wykonana zostanie instalacja sygnalizacji włamania i napadu (SWiN) oraz kontroli dostępu (KD), sterująca zworą elektromagnetyczną na drzwiach oraz odbierająca sygnały od czujki PIR oraz czujek magnetycznych umieszczonych na oknach i drzwiach. Naruszenie strefy chronionej systemem alarmowym spowoduje uruchomienie sygnalizatora optyczno-akustycznego na korytarzu przy serwerowni, oraz na parterze przy portierni, istnieje również możliwość przekazania komunikatu głosowego pod zaprogramowany wcześniej numer telefonu. Programowanie i obsługa centrali możliwa jest z manipulatora oraz komputera. Instalacja podtrzymywana będzie zasilaczem buforowym zapewniającym autonomię pracy przez min 24h. Kontrola dostępu oraz sygnalizacja włamania i napadu zrealizowana zostanie w oparciu o pojedynczą centralę składającej się z następujących modułów funkcjonalnych: Płyta główna centrali - 1 szt. Strona 2/26

3 Obudowa z transformatorem i akumulatorem - 1 szt. Ekspander czytników kart zbliżeniowych -1 szt. Manipulator LCD z czytnikiem kart elektronicznych 1 szt. Czujka PIR z antymaskingiem 1 szt. Czujnik magnetyczny 3 szt. Sygnalizator wewnętrzny 2 szt. Producent oferowanej centrali alarmowej powinien spełniać wymagania normy dotyczącej zarządzania jakością i zapewnienia jakości ISO 9000 Płyta główna centrali 8 wejść 8 wyjść programowalnych (2 wysokoprądowe i 6 niskoprądowych) 3 wyjścia zasilające (bezpieczniki polimerowe szyna manipulatorów umożliwiająca podłączenie do 4 manipulatorów magistrala ekspanderów umożliwiająca podłączenie do 32 modułów 4 partycje 16 stref 32 timery systemowe 16 komunikatów głosowych 32 komunikaty na pager 64 hasła użytkowników pamięć pamięć 899 zdarzeń zasilacz impulsowy - wydajność: 1,7A - zabezpieczenie przeciwzwarciowe - układ ładowania i kontroli akumulatora - odłączanie rozładowanego akumulatora wybór konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC - szeroki wybór typów reakcji - kontrola obecności i poprawności działania czujek od 8 do 32, wyjść od 16 - strefy mogą być sterowane przez użytkowników, timery, wejścia sterujące lub ich stan może zależeć od stanu innych stref - czasowa blokada strefy sterowanie systemem: - manipulator LCD - komputer użytkownika (przez port RS-232, linię telefoniczną lub sieć komputerową) - klawiatura strefowa program centrali - oprogramowanie zapisane w pamięci typu FLASH - aktualizacja oprogramowania bez konieczności demontażu centrali programowanie ustawień centrali - lokalnie przy pomocy manipulatora LCD - lokalnie przy pomocy komputera podłączonego do portu RS zdalnie przy pomocy komputera łączącego się z centralą za pomocą modemu pamięć FLASH zachowująca ustawienia centrali nawet po odłączeniu zasilania hasła - 1 hasło serwisowe - menu funkcji w manipulatorze zależne od typu hasła i uprawnień użytkownika - określanie dostępu do klawiatur, zamków szyfrowych i czytników kart zbliżeniowych - okresowa zmiana haseł przy pomocy prefiksów, zapewniających lepszą ochronę przed nieuprawnionym dostępem do obiektu - definiowanie stref chronionych dwoma hasłami edycja nazw: użytkowników, stref, wejść, wyjść i modułów, co ułatwia sterowanie systemem i jego nadzór timery - timery strefowe definiowane przez użytkowników pamięć zdarzeń - rejestrowanie zdarzeń: załączenie/wyłączenie czuwania, alarmy, kasowanie alarmów, blokowanie/odblokowywanie wejść, awarie, korzystanie z funkcji użytkownika, uruchomienie trybu serwisowego itp. - rejestrowanie zdarzeń związanych z kontrolą dostępu - data i czas wystąpienia zdarzenia rozbudowana funkcja wydruku zdarzeń - możliwość selekcji zdarzeń - nazwy wejść, modułów i użytkowników takie, jakie zdefiniowano w systemie kontrola dostępu - kontrola stanu drzwi i sterowanie ryglami przy pomocy klawiatur strefowych, zamków szyfrowych, czytników kart Strona 3/26

4 zbliżeniowych i pastylek DALLAS - sterowanie zamkiem elektromagnetycznym nie zmniejsza ilości dostępnych wyjść centrali monitoring telefoniczny - 4 numery stacji monitorujących (2+2 numery rezerwowe) - 9 identyfikatorów - potwierdzenie odbioru komunikatu hasłem z klawiatury telefonu (DTMF) odpowiadanie na telefon - rejestrowane w pamięci zdarzeń - sprawdzenie stanu stref centrali - sterowanie odpowiednio zaprogramowanymi wyjściami zaawansowana analiza sygnału centrali telefonicznej - rozpoznawanie sygnałów telefonicznych zgodnych z normą TBR 21 - inteligentne ponawianie próby transmisji danych - programowalny algorytm postępowania centrali modem wewnętrzny 300bps obsługa szybkich modemów zewnętrznych - sprawna wymiana informacji z komputerem - obsługa modemów analogowych, ISDN i GSM magistrale komunikacyjne - możliwość rozbudowy systemu niestandardowe funkcje sterowania za pomocą operacji logicznych na wyjściach automatyczna diagnostyka podstawowych elementów systemu podtrzymywany bateryjnie zegar czasu rzeczywistego z kalendarzem sygnalizacja optyczna stanu wyjść, układu ładowania akumulatora i dialera telefonicznego zabezpieczenie elektryczne wszystkich wejść, wyjść i magistral komunikacyjnych atest TECHOM w klasie S Manipulator 1 szt. wyświetlacz LCD - 2x16 znaków - odczyt pamięci zdarzeń - stan wejść centrali - stan stref - zegar systemu i data - notatka serwisowa - wygodny sposób przypomnienia użytkownikowi m.in. o okresowej konserwacji systemu podświetlenie klawiatury i wyświetlacza - stałe - czasowe po naciśnięciu klawisza - uaktywniane dowolnym wejściem centrali lub czasem na wejście alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury 6 diod LED informujących o stanie systemu sygnalizacja dźwiękowa - alarm - awaria - czas na wejście - czas na wyjście - czas autouzbrojenia - naruszenie wejść (gong) - potwierdzenie operacji klawiatury 2 wejścia mikroprzełącznik wykrywający sabotaż manipulatora sygnalizacja utraty łączności z centralą czytnik kart zbliżeniowych w manipulatorze Ekspander czytników kart zbliżeniowych - 1 szt. przekaźnik do sterowania elektrozaczepem, ryglem lub blokadą elektromagnetyczną wejście (NC) do kontroli stanu drzwi współpraca z 1 lub 2 głowicami odczytującymi kod karty zbliżeniowej współpraca z urządzeniami nadającymi w formacie EM Marin np. z transponderem CZ-EMM Czujka PIR - 1 szt. - poczwórny pyroelement, wyposażona w funkcję antymaskingu - filtr odcinający ultrafiolet oraz pasmo światła widzialnego - duża odporność na zakłócenia elektromagnetyczne - niski poziom szumów, cyfrowa filtracja sygnału z pyroelementu i mikrofali, oddzielne procesory dla pyroelementu i układu Strona 4/26

5 mikrofalowego, 2 tryby pracy - tryb podstawowy: alarm jedynie w przypadku wykrycia ruchu przez czujniki PIR i MW - tryb licznikowy mikrofali: alarm zarówno w przypadku wykrycia ruchu przez oba czujniki, jak po określonej liczbie naruszeń MW funkcja antymaskingu mikrofalowego - cyfrowa kompensacja temperatury - trzystopniowa regulacja czułości - kontrola stanu zasilania mały pobór prądu - wymienne soczewki Fresnela - ekstra szerokokątne 141 stopni - dalekiego zasięgu z kontrolą strefy podejścia - kurtyna pionowa - regulowany uchwyt do montażu na ścianie lub suficie atest TECHOM w klasie S Sygnalizator wewnętrzny 1 szt. - współpraca z dowolnym źródłem sygnału alarmowego - sygnalizacja akustyczna - przetwornik piezoelektryczny - możliwość wyboru sygnału alarmowego - 3 rodzaje - obudowa z poliwęglanu - zabezpieczenie antysabotażowe - przed otwarciem i oderwaniem od podłoża czujki magnetyczne na oknach - 3 szt. - selekcjonowany przełącznik kontaktronowy - wyposażona w dodatkową pętlę sabotażową - obudowa plastikowa dostępna w kolorze białym - montaż powierzchniowy 3. Sprzęt 3.1. Stacja robocza typu A Płyta główna Chipset: dedykowany dla procesora, rekomendowany przez producenta procesora. Typ podstawki: dedykowany dla procesora; Ilość slotów PCI: 3 Ilość slotów PCI-E: 1x PCI-E x 16, 1 x PCI-E x 1 Ilość slotów pamięci RAM:4 ( 2 x DDR, 2 x DDR2 ) Kontrolery dysków: 1xUDMA (100), 2xSATA (150), 1xFDD Ilość portów USB: 4+4 Typ portów USB: 2.0 Procesor z rodziny x86 uzyskujący w teście SiSoftware Sandra Professional Unicode , CPU Arithmetic Benchmark wynik Dhrystone ALU 8300 MIPS, Whetstone FPU 2200 MFLOPS, isse MFLOPS CPU Multi-Media. Benchmark wynik Integer x 8 isse it/s, Float x 4 i SSE it/s. Pamięć RAM DDR2 533, 1 GB (2x 512 MB) Dysk twardy System ochrony dysku twardego z oprogramowaniem zarządzajacym 80 GB; 7200 obr/min; SATA Karta instalowana w slocie PCI Obsługa kontrolerów: IDE, EIDE, SCSI Obsługa dysków: PIO, DMA 33/66/100/133, ATA-100, Ultra ATA-100 IDE oraz S- ATA Obsługa systemów plików: FAT16, FAT32 oraz NTFS Obsługa systemów operacyjne: DOS, Windows 9x/Me, Windows NT/2000, Windows XP, Windows Funkcja zabezpieczania przed zmianami BIOS i CMOS. Funkcja zabezpieczenia ładowania tylko w dysku twardego. Możliwość wyboru chronionej partycji dysku. Możliwość instalacji bez konieczności formatowania dysku i ponownej instalacji systemu. Możliwość zarządzania funkcjami i ustawieniami kart w sieci LAN, dzięki któremu możliwe jest: Strona 5/26

6 o o o o zbiorcze zapisywanie nowo wprowadzonych danych, zbiorcze przywracanie danych na wszystkich lub na grupie wybranych komputerów, zbiorcze wyłączenie lub ponowne uruchomienie wszystkich lub części komputerów, zmienienie dowolnych ustawień w menu Karty. Możliwość tworzenia grup komputerów w obrębie sieci dla usprawnienia zarządzania kartami. Możliwość ustanowienia administratora dla każdej grupy komputerów. Możliwość stałego monitorowania stanu (tryb chroniony, tryb otwarty, ilość wolnego miejsca na dysku itp.) poszczególnych komputerów w sieci. Możliwość automatycznego przenoszenia niektórych katalogów (np. Moje Dokumenty, Ulubione Strony) na partycje niechronione. Obsługa menu karty w języku polskim. Napęd FDD 1.44 MB Napęd optyczny 1 DVD R/RW+/- DL w kolorze obudowy Napęd optyczny 2 brak Karta muzyczna Zintegrowana Karta sieciowa Zintegrowana 10/100 wparcie dla PXE Karta graficzna Zintegrowana do 128 MB Obudowa MIDI TOWER ( zew.4 zatoki 5,25 [w tym 3 wolne], zew.2 zatoki 3,5 ); Zasilacz: 350 W PFC 2 x USB z na przednim panelu obudowy, Przygotowana do współpracy z zabezpieczeniem KENSINGTON LOCK Obudowa wyposażona w wewnętrzny głośnik podłączony do karty dźwiękowej. Mysz Producenta komputera, PS2; optyczna, 2 przyciski + rolka, pad pod mysz Klawiatura Producenta komputera, PS2 System operacyjny Oprogramowanie MICROSOFT WINDOWS XP PROFESSIONAL OEM PL 1. Załączone i zainstalowane oprogramowanie producenta komputera w języku polskim do zdalnego zarządzania i diagnostyki komputera umożliwiające: - zdalne blokowanie zasobów: portów ( w tym USB ) i napędu FDD - zdalną aktualizację BIOS a - zdalne odtwarzanie ustawień CMOS - zdalne ustawienie hasła na SETUP - zdalne ustawienie kolejności bootowania - zdalny monitoring sprzętowy - zdalny monitoring zainstalowanych aplikacji - zdalny restart poszczególnych komputerów - zdalne włączanie wybranego komputera - zdalne rozłączanie wszystkich lub pojedynczego użytkownika 2. Polskojęzyczny pakiet oprogramowana (wersja OEM) w skład którego wchodzą: aplikacja do przetwarzania tekstu, przetwarzania danych (arkusz kalkulacyjny), wsparcie pracy zespołowej poprzez gromadzenie informacji i dzielenia się nimi w obrębie struktury. Cechy oprogramowania: - możliwość automatycznej instalacji komponentów (przy użyciu instalatora systemowego), - możliwość zdalnej instalacji komponentów, - całkowicie zlokalizowany w języku polskim system komunikatów i podręcznej pomocy technicznej w pakiecie, - obsługa języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej, słownik wyrazów bliskoznacznych, autokorekta. - możliwość prowadzenia dyskusji i subskrypcji dokumentów w sieci z automatycznym powiadomieniem o zmianach w dokumentach, - w systemach pocztowych możliwość delegacji uprawnień do otwierania, drukowania, modyfikowania i czytania załączanych dokumentów i informacji, - możliwość blokowania niebezpiecznej lub niechcianej poczty, - wsparcie dla formatu XML w podstawowych aplikacjach, - pełna zgodność dokumentów z formatami biurowymi.doc i.xls - automatyczne przesyłanie poczty na podstawie reguł, automatyczne odpowiedzi, - automatyczne wypisywanie hyperlinków, Strona 6/26

7 - możliwość automatycznego odświeżania danych pochodzących z Internetu w arkuszach kalkulacyjnych, - możliwość dodawania do dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych podpisów cyfrowych, pozwalających na stwierdzenie czy dany dokument/arkusz pochodzi z bezpiecznego źródła i nie został w żaden sposób zmieniony, - możliwość zaszyfrowania danych w dokumentach i arkuszach kalkulacyjnych zgodnie ze standardem CryptoAPI, - możliwość automatycznego odzyskiwania dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych w wypadku odcięcia dopływu prądu, - bezproblemowa konwersja wszystkich elementów i atrybutów dokumentu. - wykorzystanie dokumentów do pobierania danych z systemów bazodanowych, - łatwość dostosowania dokumentów, szablonów do potrzeb przedsiębiorstwa, - narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorcow, - narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy, wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy), - arkusz kalkulacyjny umożliwiający tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych, - narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych - współpraca z systemem operacyjnym zainstalowanym na serwerze aplikacji (pkt niniejszego załącznika) w zakresie pracy grupowej. Gwarancja 36 miesięcy w systemie DOOR TO DOOR. Certyfikaty - ISO 9001 na proces projektowania i produkcji. - Producent sprzętu winien posiadać certyfikat ISO Dokumenty winny być załączone do oferty. Inne wymagane dokumenty ( dołączone do dokumentacji przetargowej ) - Deklaracja producenta o zgodności z dyrektywami : 73/23/EEC oraz 89/336/EEC ( oznaczenia CE ) sporządzona na podstawie raportu z badań jednostki niezależnej. - Deklaracja producenta sprzętu dotycząca wartości poziomu ciśnienia akustycznego zgodnie z normami PN-EN ISO 7779:2005 oraz PN-ISO 9296 nie przekraczającego 29 db sporządzona na podstawie raportu z badań jednostki niezależnej. - oferowany komputer musi znajdować się na liście Windows Marketplace Tested Products List oraz posiadać logo Designer for Microsoft Windows XP Professional Edition, przy opisie musi widnieć minimum 1 komponent oferowanego komputera wymagany wydruk ze strony. Producent sprzętu winien posiadać certyfikat ISO wymagana załączona kopia certyfikatu Stacja robocza typu B Płyta główna Chipset: dedykowany dla procesora, rekomendowany przez producenta procesora. Typ podstawki: dedykowany dla procesora; Ilość slotów PCI: 3 Ilość slotów PCI-E: 1x PCI-E x 16, 1 x PCI-E x 1 Ilość slotów pamięci RAM:4 ( 2 x DDR, 2 x DDR2 ) Kontrolery dysków: 1xUDMA (100), 2xSATA (150), 1xFDD Ilość portów USB: 4+4 Typ portów USB: 2.0 Procesor z rodziny x86 uzyskujący w teście SiSoftware Sandra Professional Unicode , CPU Arithmetic Benchmark wynik Dhrystone ALU 8300 MIPS, Whetstone FPU 2200 MFLOPS, isse MFLOPS CPU Multi-Media. Benchmark wynik Integer x 8 isse it/s, Float x 4 i SSE it/s. Pamięć RAM DDR2 533, 512 MB (1x 512 MB) Dysk twardy 80 GB; 7200 obr/min; SATA Strona 7/26

8 System ochrony dysku twardego z oprogramowaniem zarządzajacym Karta instalowana w slocie PCI Obsługa kontrolerów: IDE, EIDE, SCSI Obsługa dysków: PIO, DMA 33/66/100/133, ATA-100, Ultra ATA-100 IDE oraz S- ATA Obsługa systemów plików: FAT16, FAT32 oraz NTFS Obsługa systemów operacyjne: DOS, Windows 9x/Me, Windows NT/2000, Windows XP, Windows Funkcja zabezpieczania przed zmianami BIOS i CMOS. Funkcja zabezpieczenia ładowania tylko w dysku twardego. Możliwość wyboru chronionej partycji dysku. Możliwość instalacji bez konieczności formatowania dysku i ponownej instalacji systemu. Możliwość zarządzania funkcjami i ustawieniami kart w sieci LAN, dzięki któremu możliwe jest: o zbiorcze zapisywanie nowo wprowadzonych danych, o o o zbiorcze przywracanie danych na wszystkich lub na grupie wybranych komputerów, zbiorcze wyłączenie lub ponowne uruchomienie wszystkich lub części komputerów, zmienienie dowolnych ustawień w menu Karty. Możliwość tworzenia grup komputerów w obrębie sieci dla usprawnienia zarządzania kartami. Możliwość ustanowienia administratora dla każdej grupy komputerów. Możliwość stałego monitorowania stanu (tryb chroniony, tryb otwarty, ilość wolnego miejsca na dysku itp.) poszczególnych komputerów w sieci. Możliwość automatycznego przenoszenia niektórych katalogów (np. Moje Dokumenty, Ulubione Strony) na partycje niechronione. Obsługa menu karty w języku polskim. Napęd FDD 1.44 MB Napęd optyczny 1 COMBO 52x32x52x16 w kolorze obudowy Napęd optyczny 2 brak Karta muzyczna Zintegrowana Karta sieciowa Zintegrowana 10/100 wparcie dla PXE Karta graficzna Zintegrowana do 128 MB Obudowa MIDI TOWER ( zew.4 zatoki 5,25 [w tym 3 wolne], zew.2 zatoki 3,5 ); Zasilacz: 350 W PFC 2 x USB z na przednim panelu obudowy, Przygotowana do współpracy z zabezpieczeniem KENSINGTON LOCK Obudowa wyposażona w wewnętrzny głośnik podłączony do karty dźwiękowej. Mysz Producenta komputera, PS2; optyczna, 2 przyciski + rolka, pad pod mysz Klawiatura Producenta komputera, PS2 System operacyjny Oprogramowanie MICROSOFT WINDOWS XP PROFESSIONAL OEM PL 1. Załączone i zainstalowane oprogramowanie producenta komputera w języku polskim do zdalnego zarządzania i diagnostyki komputera umożliwiające: - zdalne blokowanie zasobów: portów ( w tym USB ) i napędu FDD - zdalną aktualizację BIOS a - zdalne odtwarzanie ustawień CMOS - zdalne ustawienie hasła na SETUP - zdalne ustawienie kolejności bootowania - zdalny monitoring sprzętowy - zdalny monitoring zainstalowanych aplikacji - zdalny restart poszczególnych komputerów - zdalne włączanie wybranego komputera - zdalne rozłączanie wszystkich lub pojedynczego użytkownika 2. Polskojęzyczny pakiet oprogramowana (wersja OEM) w skład którego wchodzą: aplikacja do przetwarzania tekstu, przetwarzania danych (arkusz kalkulacyjny), wsparcie pracy zespołowej poprzez gromadzenie informacji i dzielenia się nimi w obrębie struktury. Cechy oprogramowania: - możliwość automatycznej instalacji komponentów (przy użyciu instalatora systemowego), - możliwość zdalnej instalacji komponentów, Strona 8/26

9 - całkowicie zlokalizowany w języku polskim system komunikatów i podręcznej pomocy technicznej w pakiecie, - obsługa języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej, słownik wyrazów bliskoznacznych, autokorekta. - możliwość prowadzenia dyskusji i subskrypcji dokumentów w sieci z automatycznym powiadomieniem o zmianach w dokumentach, - w systemach pocztowych możliwość delegacji uprawnień do otwierania, drukowania, modyfikowania i czytania załączanych dokumentów i informacji, - możliwość blokowania niebezpiecznej lub niechcianej poczty, - wsparcie dla formatu XML w podstawowych aplikacjach, - pełna zgodność dokumentów z formatami biurowymi.doc i.xls - automatyczne przesyłanie poczty na podstawie reguł, automatyczne odpowiedzi, - automatyczne wypisywanie hyperlinków, - możliwość automatycznego odświeżania danych pochodzących z Internetu w arkuszach kalkulacyjnych, - możliwość dodawania do dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych podpisów cyfrowych, pozwalających na stwierdzenie czy dany dokument/arkusz pochodzi z bezpiecznego źródła i nie został w żaden sposób zmieniony, - możliwość zaszyfrowania danych w dokumentach i arkuszach kalkulacyjnych zgodnie ze standardem CryptoAPI, - możliwość automatycznego odzyskiwania dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych w wypadku odcięcia dopływu prądu, - bezproblemowa konwersja wszystkich elementów i atrybutów dokumentu. - wykorzystanie dokumentów do pobierania danych z systemów bazodanowych, - łatwość dostosowania dokumentów, szablonów do potrzeb przedsiębiorstwa, - narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorcow, - narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy, wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy), - arkusz kalkulacyjny umożliwiający tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych, - narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych - współpraca z systemem operacyjnym zainstalowanym na serwerze aplikacji (pkt niniejszego załącznika) w zakresie pracy grupowej. Gwarancja 36 miesięcy w systemie DOOR TO DOOR. Certyfikaty - ISO 9001 na proces projektowania i produkcji. - Producent sprzętu winien posiadać certyfikat ISO Dokumenty winny być załączone do oferty. Inne wymagane dokumenty ( dołączone do dokumentacji przetargowej ) - Deklaracja producenta o zgodności z dyrektywami : 73/23/EEC oraz 89/336/EEC ( oznaczenia CE ) sporządzona na podstawie raportu z badań jednostki niezależnej. - Deklaracja producenta sprzętu dotycząca wartości poziomu ciśnienia akustycznego zgodnie z normami PN-EN ISO 7779:2005 oraz PN-ISO 9296 nie przekraczającego 29 db sporządzona na podstawie raportu z badań jednostki niezależnej. - oferowany komputer musi znajdować się na liście Windows Marketplace Tested Products List oraz posiadać logo Designer for Microsoft Windows XP Professional Edition, przy opisie musi widnieć minimum 1 komponent oferowanego komputera wymagany wydruk ze strony. Producent sprzętu winien posiadać certyfikat ISO wymagana załączona kopia certyfikatu Monitor LCD Typ LCD matryca aktywna TFT 17 Średnica plamki mm Rozdzielczość maksymalna 1280x1024 Współczynnik kontrastu 500:1 Strona 9/26

10 Jasność 300 ( cd/m2 ) Czas reakcji 16 ( ms ) Maksymalna liczba kolorów 16,2 mln. Wbudowane głośniki tak Gwarancja 36 m-cy Obudowa Trwale oznaczona znakiem firmowym producenta stacji roboczej Spełniane normy TCO 99 Producent sprzętu winien posiadać certyfikat ISO wymagana załączona kopia certyfikatu Serwer aplikacji Płyta główna dwuprocesorowa 2 x procesor klasy x86 dedykowany do pracy w serwerach, zaprojektowany do pracy w układach dwu procesorowych, umożliwiająca w teście SPEC CPU 2000 osiągnięcie następujących wyników: Procesor CINT 2000 Base wynik min CFP 2000 Base wynik min CINT 2000 Rate Base ( dwie kopie ) wynik min. 13,8 CFP 2000 Rate Base ( dwie kopie ) wynik min. 12,4 Chipset Rekomendowany przez producenta procesora MB DDR2, MHz ECC Registered Pamięć RAM możliwość rozbudowy do 16GB DDR2 400/533 ECC Registered, osiem banków, instalacja parami Dyski twarde - 3 x 73 GB SCSI U320, RPM 80 PIN w kieszeniach HOT SWAP - zintegrowany SCSI Ultra320, dwukanałowy, obsługa Host RAID 0,1,10,JBOD Kontroler dysków twardych - kontroler SATA, dwa porty, obsługa RAID 0,1,JBOD - podwójny kontroler EIDE obsługujący do 4 urządzeń IDE Kontroler RAID SCSI, 128 MB cache, 64 bit, 133 MHz PCI-X, 2 kanały U320, RAID 0,1,5,10, JBOD Karta sieciowa dwie zintegrowane Gigabit Ethernet - 2 x PCI- Express x8, - 1 x PCI- Express x4, Sloty rozszerzeń - 1 x 64-bit 133MHz PCI-X, - 2 x 64-bit 100MHz PCI-X, - 2 x RS232 (2 tył) Porty I/O - 1 x port LPT - 4 x USB 2.0 (2 tył, 2 płyta czołowa) - stacja dyskietek 3,5 1,44 MB Napędy optyczne - DVD R/RW +/- dwuwarstwowa. Karta graficzna zintegrowana, 8MB Moduł zdalnego zarządzania - Zainstalowany moduł zdalnego zarządzania pracujący w standardzie IPMI2.0 - Tower z możliwością instalacji w szafie typu RACK, - 3 zatoki 5,25 w obracalnym module o 90 o w przypadku konwersji do RACK wraz z panelem kontrolnym Obudowa - 8 x kieszeń SCSI HOT SWAP - montaż kart rozszerzeń bez użycia narzędzi - trwale oznaczona znakiem firmowym producenta stacji roboczej Zasilacz Redundantny 760 W ( 3 x 380 W ) redundancja wentylatory 8cm typu Hot Swap chłodzące zatoki twardych dysków i zatokę napędów 5,25, Chłodzenie - 2 wentylatory typu Hot Swap na tylnej ściance obudowy, - wewnątrz kanał wentylacyjny obejmujący radiatory procesorów Załączone oprogramowanie producenta serwera do zdalnego zarządzania i diagnostyki serwera umożliwiające: - przejmowanie konsoli zarządzającej serwera przez internet - zdalny ( przez Internet ) restart lub wyłączenie serwera. Oprogramowanie zarządzające - definiowanie nowych użytkowników - udostępnianie konsoli zarządzającej serwera - monitorowanie: obrotów wentylatorów, poziomu napięcia zasilania, temperatury pracy procesora, ogólnego stanu systemu. - generowanie raportów dot. pracy serwera i zainstalowanego systemu operacyjnego. Strona 10/26

11 System operacyjny Wsparcie techniczne dla systemu operacyjnego Wyposażenie dodatkowe Certyfikaty Inne wymagane dokument Microsoft Windows 2003 Server Standard lub równoważny. - zlokalizowane w języku polskim co najmniej następujące elementy: instrukcja obsługi, konsola administracyjna do zarządzania, dodawania użytkowników i konfiguracji serwera (dodawanie kont pocztowych i sieciowych, grup użytkowników oraz pojedynczych licencji), oprogramowanie do pracy grupowej (udostępniające pocztę elektroniczną, kalendarz, zarządzanie dokumentami i zadaniami). - pełna kompatybilność z pakietem klasy Office zainstalowanym na stacjach roboczych w zakresie pracy grupowej. - licencje pozwalające na jednoczesne podłączenie 35 użytkowników do serwera. Wsparcie dla systemu operacyjnego świadczone będzie przez certyfikowanych inżynierów Microsoft jako wsparcie telefoniczne i kontakt poczta elektroniczną w dni robocze, w godzinach Wsparcie obejmuje problemy krytyczne dla działania systemu operacyjnego. W ramach wsparcia dostarczane będą rozwiązania problemów jakie mogą pojawić się w eksploatacji systemu. Maksymalny czas reakcji 4 godz., okres wsparcia 1 rok od daty dostawy serwera. Wymagania dla dostawcy wsparcia technicznego: Zatrudnionych 2 pracowników z tytułem Microsoft Certified System Administrator potwierdzone stosownym dokumentem. Zatrudnionych 2 pracowników z tytułem Microsoft Certified System Engineer potwierdzone stosownym dokumentem. Umowa z producentem wspieranego systemu operacyjnego gwarantująca wsparcie inżynierskie drugiej linii dla inżynierów dostawcy wsparcia technicznego. W przypadku zaoferowania systemu operacyjnego innego producenta, wymagane jest udokumentowanie równoważnych kwalifikacji zawodowych pracowników świadczących wsparcie techniczne. Klawiatura, mysz, podkładka pod mysz - ISO 9001 na proces projektowania i produkcji Dokumenty winny być załączone do oferty. - Deklaracja producenta o zgodności z dyrektywami : 73/23/EEC oraz 89/336/EEC - Oferowane serwery muszą znajdować się na Windows Serwer Katalog designer for the Windows 2003 family jako zaprojektowane zgodnie z MS Windows 2003 Server wymagany wydruk ze strony. Gwarancja 36 m-cy ON SITE, czas reakcji 24h, czas naprawy 48h lub sprzęt zastępczy Producent sprzętu winien posiadać certyfikat ISO wymagana załączona kopia certyfikatu Serwer plików Płyta główna dwuprocesorowa 2 x procesor klasy x86 dedykowany do pracy w serwerach, zaprojektowany do pracy w układach dwu procesorowych, umożliwiająca w teście SPEC CPU 2000 osiągnięcie następujących wyników: Procesor CINT 2000 Base wynik min CFP 2000 Base wynik min CINT 2000 Rate Base ( dwie kopie ) wynik min. 13,8 CFP 2000 Rate Base ( dwie kopie ) wynik min. 12,4 Chipset Rekomendowany przez producenta procesora MB DDR2, MHz ECC Registered Pamięć RAM możliwość rozbudowy do 16GB DDR2 400/533 ECC Registered, osiem banków, instalacja parami - 3 x 143 GB SCSI U320, RPM 80 PIN w kieszeniach HOT SWAP, Dyski twarde - 2 x 73 GB SCSI U320, RPM 80 PIN w kieszeniach HOT SWAP - zintegrowany SCSI Ultra320, dwukanałowy, obsługa Host RAID 0,1,10,JBOD Kontroler dysków twardych - kontroler SATA, dwa porty, obsługa RAID 0,1,JBOD - podwójny kontroler EIDE obsługujący do 4 urządzeń IDE Kontroler RAID SCSI, 128 MB cache, 64 bit, 133 MHz PCI-X, 2 kanały U320, RAID 0,1,5,10, JBOD Karta sieciowa dwie zintegrowane Gigabit Ethernet - 2 x PCI- Express x8, - 1 x PCI- Express x4, Sloty rozszerzeń - 1 x 64-bit 133MHz PCI-X, - 2 x 64-bit 100MHz PCI-X, Porty I/O - 2 x RS232 (2 tył) Strona 11/26

12 - 1 x port LPT - 4 x USB 2.0 (2 tył, 2 płyta czołowa) - stacja dyskietek 3,5 1,44 MB Napędy optyczne - DVD R/RW +/- dwuwarstwowa. Karta graficzna zintegrowana, 8MB Moduł zdalnego zarządzania - Zainstalowany moduł zdalnego zarządzania pracujący w standardzie IPMI2.0 - Tower z możliwością instalacji w szafie typu RACK, - 3 zatoki 5,25 w obracalnym module o 90 o w przypadku konwersji do RACK wraz z panelem kontrolnym Obudowa - 8 x kieszeń SCSI HOT SWAP - montaż kart rozszerzeń bez użycia narzędzi - trwale oznaczona znakiem firmowym producenta stacji roboczej Zasilacz Redundantny 760 W ( 3 x 380 W ) redundancja wentylatory 8cm typu Hot Swap chłodzące zatoki twardych dysków i zatokę napędów 5,25, Chłodzenie - 2 wentylatory typu Hot Swap na tylnej ściance obudowy, - wewnątrz kanał wentylacyjny obejmujący radiatory procesorów Załączone oprogramowanie producenta serwera do zdalnego zarządzania i diagnostyki serwera umożliwiające: - przejmowanie konsoli zarządzającej serwera przez internet - zdalny ( przez Internet ) restart lub wyłączenie serwera. Oprogramowanie zarządzające - definiowanie nowych użytkowników - udostępnianie konsoli zarządzającej serwera - monitorowanie: obrotów wentylatorów, poziomu napięcia zasilania, temperatury pracy procesora, ogólnego stanu systemu. - generowanie raportów dot. pracy serwera i zainstalowanego systemu operacyjnego. Microsoft Windows 2003 Server Standard lub równoważny. - zlokalizowane w języku polskim co najmniej następujące elementy: instrukcja obsługi, konsola administracyjna do zarządzania, dodawania użytkowników i konfiguracji serwera (dodawanie kont pocztowych i sieciowych, grup użytkowników oraz pojedynczych licencji), System operacyjny oprogramowanie do pracy grupowej (udostępniające pocztę elektroniczną, kalendarz, zarządzanie dokumentami i zadaniami). - licencje pozwalające na jednoczesne podłączenie 35 użytkowników do serwera. Wsparcie dla systemu operacyjnego świadczone będzie przez certyfikowanych inżynierów Microsoft jako wsparcie telefoniczne i kontakt poczta elektroniczną w dni robocze, w godzinach Wsparcie obejmuje problemy krytyczne dla działania systemu operacyjnego. W ramach wsparcia dostarczane będą rozwiązania problemów jakie mogą pojawić się w eksploatacji systemu. Maksymalny czas reakcji 4 godz., okres wsparcia 1 rok od daty dostawy serwera. Wsparcie techniczne dla systemu operacyjnego Wyposażenie dodatkowe Certyfikaty Inne wymagane dokument Wymagania dla dostawcy wsparcia technicznego: Zatrudnionych 2 pracowników z tytułem Microsoft Certified System Administrator potwierdzone stosownym dokumentem. Zatrudnionych 2 pracowników z tytułem Microsoft Certified System Engineer potwierdzone stosownym dokumentem. Umowa z producentem wspieranego systemu operacyjnego gwarantująca wsparcie inżynierskie drugiej linii dla inżynierów dostawcy wsparcia technicznego. W przypadku zaoferowania systemu operacyjnego innego producenta, wymagane jest udokumentowanie równoważnych kwalifikacji zawodowych pracowników świadczących wsparcie techniczne. Klawiatura, mysz, podkładka pod mysz - ISO 9001na proces projektowania i produkcji Dokumenty winny być załączone do oferty. - Deklaracja producenta o zgodności z dyrektywami : 73/23/EEC oraz 89/336/EEC - Oferowane serwery muszą znajdować się na Windows Serwer Katalog designer for the Windows 2003 family jako zaprojektowane zgodnie z MS Windows 2003 Server wymagany wydruk ze strony. Gwarancja 36 m-cy ON SITE, czas reakcji 24h, czas naprawy 48h lub sprzęt zastępczy Producent sprzętu winien posiadać certyfikat ISO wymagana załączona kopia certyfikatu. Strona 12/26

13 3.6. Serwer WWW Płyta główna dwuprocesorowa 2 x procesor klasy x86 dedykowany do pracy w serwerach, zaprojektowany do pracy w układach dwu procesorowych, umożliwiająca w teście SPEC CPU 2000 osiągnięcie następujących wyników: Procesor CINT 2000 Base wynik min CFP 2000 Base wynik min CINT 2000 Rate Base ( dwie kopie ) wynik min. 13,8 CFP 2000 Rate Base ( dwie kopie ) wynik min. 12,4 Chipset Rekomendowany przez producenta procesora MB DDR2, MHz ECC Registered Pamięć RAM możliwość rozbudowy do 16GB DDR2 400/533 ECC Registered, osiem banków, instalacja parami Dyski twarde - 3 x 73 GB SCSI U320, RPM 80 PIN w kieszeniach HOT SWAP. - zintegrowany SCSI Ultra320, dwukanałowy, obsługa Host RAID 0,1,10,JBOD Kontroler dysków twardych - kontroler SATA, dwa porty, obsługa RAID 0,1,JBOD - podwójny kontroler EIDE obsługujący do 4 urządzeń IDE Kontroler RAID SCSI, 128 MB cache, 64 bit, 133 MHz PCI-X, 2 kanały U320, RAID 0,1,5,10, JBOD Karta sieciowa dwie zintegrowane Gigabit Ethernet - 2 x PCI- Express x8, - 1 x PCI- Express x4, Sloty rozszerzeń - 1 x 64-bit 133MHz PCI-X, - 2 x 64-bit 100MHz PCI-X, - 2 x RS232 (2 tył) Porty I/O - 1 x port LPT - 4 x USB 2.0 (2 tył, 2 płyta czołowa) - stacja dyskietek 3,5 1,44 MB Napędy optyczne - DVD R/RW +/- dwuwarstwowa. Karta graficzna zintegrowana, 8MB Moduł zdalnego zarządzania - Zainstalowany moduł zdalnego zarządzania pracujący w standardzie IPMI2.0 - Tower z możliwością instalacji w szafie typu RACK, - 3 zatoki 5,25 w obracalnym module o 90 o w przypadku konwersji do RACK wraz z panelem kontrolnym Obudowa - 8 x kieszeń SCSI HOT SWAP - montaż kart rozszerzeń bez użycia narzędzi - trwale oznaczona znakiem firmowym producenta stacji roboczej Zasilacz Redundantny 760 W ( 3 x 380 W ) redundancja wentylatory 8cm typu Hot Swap chłodzące zatoki twardych dysków i zatokę napędów 5,25, Chłodzenie - 2 wentylatory typu Hot Swap na tylnej ściance obudowy, - wewnątrz kanał wentylacyjny obejmujący radiatory procesorów Załączone oprogramowanie producenta serwera do zdalnego zarządzania i diagnostyki serwera umożliwiające: - przejmowanie konsoli zarządzającej serwera przez internet - zdalny ( przez Internet ) restart lub wyłączenie serwera. Oprogramowanie zarządzające - definiowanie nowych użytkowników - udostępnianie konsoli zarządzającej serwera - monitorowanie: obrotów wentylatorów, poziomu napięcia zasilania, temperatury pracy procesora, ogólnego stanu systemu. - generowanie raportów dot. pracy serwera i zainstalowanego systemu operacyjnego. Microsoft Windows 2003 Server Standard lub równoważny. - zlokalizowane w języku polskim co najmniej następujące elementy: instrukcja obsługi, konsola administracyjna do zarządzania, dodawania użytkowników i konfiguracji serwera (dodawanie kont pocztowych i sieciowych, grup użytkowników oraz pojedynczych licencji), System operacyjny oprogramowanie do pracy grupowej (udostępniające pocztę elektroniczną, kalendarz, zarządzanie dokumentami i zadaniami). - licencje pozwalające na jednoczesne podłączenie 35 użytkowników do serwera. Wsparcie techniczne dla systemu operacyjnego Wsparcie dla systemu operacyjnego świadczone będzie przez certyfikowanych inżynierów Microsoft jako wsparcie telefoniczne i kontakt poczta elektroniczną w dni robocze, w godzinach Wsparcie obejmuje problemy krytyczne dla działania systemu operacyjnego. W ramach wsparcia dostarczane będą rozwiązania problemów jakie mogą pojawić się w eksploatacji systemu. Maksymalny czas reakcji 4 godz., okres wsparcia 1 rok od daty dostawy serwera. Strona 13/26

14 Wymagania dla dostawcy wsparcia technicznego: Zatrudnionych 2 pracowników z tytułem Microsoft Certified System Administrator potwierdzone stosownym dokumentem. Zatrudnionych 2 pracowników z tytułem Microsoft Certified System Engineer potwierdzone stosownym dokumentem. Umowa z producentem wspieranego systemu operacyjnego gwarantująca wsparcie inżynierskie drugiej linii dla inżynierów dostawcy wsparcia technicznego. Wyposażenie dodatkowe Certyfikaty Inne wymagane dokument W przypadku zaoferowania systemu operacyjnego innego producenta, wymagane jest udokumentowanie równoważnych kwalifikacji zawodowych pracowników świadczących wsparcie techniczne. Klawiatura, mysz, podkładka pod mysz - ISO 9001 na proces projektowania i produkcji Dokumenty winny być załączone do oferty. - Deklaracja producenta o zgodności z dyrektywami : 73/23/EEC oraz 89/336/EEC - Oferowane serwery muszą znajdować się na Windows Serwer Katalog designer for the Windows 2003 family jako zaprojektowane zgodnie z MS Windows 2003 Server wymagany wydruk ze strony. Gwarancja 36 m-cy ON SITE, czas reakcji 24h, czas naprawy 48h lub sprzęt zastępczy Producent sprzętu winien posiadać certyfikat ISO wymagana załączona kopia certyfikatu System wykonywania kopii bezpieczeństwa Celem zabezpieczenia danych znajdujących się na serwerach zainstalowany zostanie system do tworzenia kopii zapasowych (backupu). Na serwerze zarządzającym backupem (serwer aplikacji) zainstalowany będzie jeden napęd taśmowy (streamer). Na pozostałych dwóch serwerach zainstalowane będzie oprogramowanie typu agent wykonujące kopie bezpieczeństwa przez sieć LAN przy wykorzystaniu streamera zainstalowanego w serwerze aplikacji. Minimalne wymagania dla napędu taśmowego: Typ nośnika: DLT VS 160 Pojemność natywna: 80 GB bez kompresji Pojemność z kompresją: 160 GB Wielkość bufora: 16MB Transfer (compressed:) 16 MB/s transfer (native): 8 MB/s Średni czas dostępu do pliku: 68 sek. Interfejs: SCSI Ultra 160, LVD/SE Tape alert compilant: TAK Okres gwarancji: 3 lata Format zapisu: DLT VS160 Sposób kodowania/dekodowania: PRML Ilość ścieżek zapisu: 240 Kompatybilność w odczycie (czyta taśmy): DLT1, DLT VS80 Trwałość zapisu 30 lat Błedy głowicy zapisującej: mniej niż 10^-17 Mtbf: 250,000 godzin Kompresja (typ): DLZ Systemy operacyje (zgodność): Microsoft Windows Server 2003 lub inny system operacyjny oferowany wraz z serwerami Maksymalny ładowania nośnika: 90 sek Predkość zapisu (native): 28 GB/h Prędkość zapisu (compressed): 57 GB/h Do streamera należy załączyć 10 szt. kompatybilnych taśm o pojemności natywnej 80GB bez kompresji oraz 2 szt. Taśmy czyszczącej. Taśmy winny być tej samej marki i producenta co streamer. Wymagania dla oprogramowania: 1. Oprogramowanie ma pracować pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 2003 zainstalowanego na serwerach i zapewniać tworzenie kopii bezpieczeństwa systemów. W przypadku zaoferowania innego systemu operacyjnego oprogramowanie musi być kompatybilne z systemem operacyjnym oferowanym wraz z serwerami. 2. Oprogramowanie ma zapewniać obsługę zarówno pojedynczych urządzeń taśmowych jak i urządzeń automatycznych, 3. Oprogramowanie ma zapewniać możliwość backupu na dysk, Strona 14/26

15 4. Oprogramowanie powinno zapewniać funkcjonalność D2D2T (disk staging) 5. Oprogramowanie powinno posiadać interface w języku polskim, 6. Oprogramowanie ma zapewniać możliwość backupu w tym samym czasie z kilku źródeł (serwerów) na jeden napęd taśmowy multiplexing, 7. Oprogramowanie ma zapewniać możliwość wykorzystania bazy MS SQL jako repozytorium do przetrzymywania informacji o backupie, 8. Oprogramowanie ma zapewniać możliwość tworzenia raportów o wykonanych zadaniach backupowych, 9. Wymagana jest funkcjonalność pozwalająca na tworzenie kopii otwartych plików na jednym z serwerów Windows, 10. Oprogramowanie musi umożliwiać późniejsze rozszerzenie o funkcjonalność pozwalającą na backup w trybie online aplikacji pracy grupowej takich jak MS Exchange, 11. Backup MS Exchange w trybie online ma zapewniać możliwość: - backup i odtwarzanie zasobów całego serwera - backup i odtwarzanie pojedynczych skrzynek - backup i odtwarzanie pojedynczych dokumentów 3.8. Przełącznik sieciowy Klasa produktu Architektura sieci LAN Liczba portów 10/100BaseTX (RJ45) Liczba portów 1000BaseT (RJ45) SWITCH - przełącznik sieciowy FastEthernet 48 szt. 2 szt. Porty komunikacji RS232 (DB9) Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja SNMPv1 - Simple Network Management Protocol ver. 1 Obsługiwane protokoły i standardy zarządzanie przez przeglądarkę WWW Telnet RMON - Remote Monitoring RMON II - Remote Monitoring ver. 2 IEEE 802.1D - Spanning Tree IEEE 802.1p - Priority IEEE 802.1Q - Virtual LANs IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree IEEE BaseT IEEE 802.3u - 100BaseTX IEEE 802.3ab BaseT IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol IEEE 802.3x - Flow Control UDP - datagramowy protokół użytkownika ICMP - internetowy protokół komunikatów TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol ARP - Address Resolution Protocol TFTP - Trivial File Transfer Protocol BOOTP - BOOTstrap Protocol DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol HTTP - Hypertext Transfer Protocol IGMP - Internet Group Management Protocol Rozmiar tablicy adresów MAC 8000 Algorytm przełączania store-and-forward Prędkość magistrali wew. 13,6 Gb/s Przepustowość 10,1 mpps Warstwa przełączania 2 Możliwość łączenia w stos Tak Strona 15/26

16 Maksymalna liczba urządzeń w stosie 4 Typ obudowy rack 19" Maksymalny pobór mocy 60 Wat Wyposażenie standardowe kabel zasilający Szerokość 440 mm 19 cali Wysokość 44 mm 1 U Gwarancja/rękojmia Rękojmia Lifetime 3.9. UPS Klasa produktu UPS - zasilacz awaryjny Moc pozorna 5000 VA Moc rzeczywista 3500 Wat Architektura UPSa on-line (podwójna konwersja) Maks. czas przełączenia na baterię 0 ms Liczba, typ gniazd wyj. z podtrzymaniem zasilania stałe styki (1f, N, G) Typ gniazda wejściowego połączenia stałe (1f, N, PE) Czas podtrzymania dla obciążenia 100% 10 min Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% 22 min Zimny start Tak Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR) Tak Sinus przy pracy bateryjnej Tak Porty komunikacji RS232 (DB9) USB Port ochrony linii danych brak Diody sygnalizacyjne praca z sieci zasilającej praca z baterii pracy w trybie bypass Alarmy dźwiękowe awaria praca w trybie bypass praca z baterii znaczne wyczerpanie baterii Typ obudowy Tower Wyposażenie standardowe Wyświetlacz LCD DB-Slot - gniazdo na dodatkowe karty komunikacyjne - 1szt. styki do podłączenia wyłącznika EPO Dodatkowe funkcje system ładowania nieciągłego baterii ABM przedłuża żywotność akumulator o 50% wydłużenie czasu podtrzymania poprzez dołożenie dodatkowych zewnetrznych baterii Dołączone oprogramowanie Powerware LANSafe v.5 dla HP-UX/IBM AIX/MAC OS/Linux/Unix Powerware LANSafe v.5 dla Novell NetWare 5.x/6.x Powerware LANSafe v.5 dla Win98/ME/NT4/2000/XP/2003 Gwarancja/rękojmia Uwagi: W przypadku zaoferowania serwerów z systemem operacyjnym innym niż wyspecyfikowany, należy zaoferować oprogramowanie kompatybilne z oferowanym serwerowym systemem operacyjnym. W przypadku zaoferowania oprogramowania innego niż wyspecyfikowane, należy udokumentować równoważną lub wyższą funkcjonalność. Gwarancja producenta 24 msc System bezpieczeństwa sieci LAN 1. System musi posiadać zintegrowaną architekturę bezpieczeństwa - w jednym urządzeniu realizuje następujące funkcje: [FW] Zapora Ogniowa / Firewall Stateful Inspection [AV] Antywirus [IDP] System detekcji i prewencji włamań (IPS+IDS) [VPN] Szyfracji danych: IPSec z rozbudową do SSL Strona 16/26

17 [AS] Filtrację SPAMu (Antyspam) [WF] Filtrację stron www (Web Filter) [QoS] Kontrolę pasma (Traffic Management) 2. Wszystkie funkcje muszą być realizowane w oparciu w technologie i podzespoły jednego producenta. 3. System powinien pracować bez użycia dysków twardych, jedynie w oparci o pamięci FLASH. 4. Funkcjonalność antywirusa powinna być zaimplementowana w oparciu o sprzętowy akcelerator (ASIC). 5. Firewall powinien obsługiwać NAT traversal dla protokołów SIP i H Firewall powinien umożliwiać uwierzytelnienie i autoryzację użytkowników w oparciu o bazę lokalną, zewnętrzny serwer RADIUS lub LDAP. 7. Antywirus powinien skanować protokoły HTTP, FTP, POP3, IMAP i SMTP 8. Antywirus powinien móc transferować częściowo przeskanowany plik do klienta w celu zapobieżenia przekroczeniu dopuszczalnego czasu oczekiwania (timeout) 9. Antywirus powinien skanować zarówno na bazie sygnatur jak i heurystycznie 10. Urządzenie powinno obsługiwać NAT Traversal dla VPN 11. Producent powinien móc dostarczyć klienta VPN własnej produkcji wyposażonego dodatkowo w moduł firewall i antywirusowy 12. Urządzenie powinno móc być klientem usług dynamicznego DNS u 13. Zawarty moduł antyspamowy powinien pracować w obrębie protokołów SMTP, POP3 i IMAP 14. Antyspam powinien bazować na wielu czynnikach, takich jak: sprawdzenie zdefiniowanych przez administratora adresów IP przez które przechodził mail, sprawdzenie zdefiniowanych przez administratora adresów pocztowych, RBL, ORDBL Sprawdzenie treści pod kątem zadanych przez administratora słów kluczowych 15. Oprócz powyższego mechanizm antyspamowy powinien umożliwiać skorzystanie z zewnętrznej, wieloczynnikowej bazy spamu 16. Moduł filtracji stron www powinien mieć możliwość filtracji: Na bazie białej i czarnej listy URL W oparciu o zawarte w stronie słowa kluczowe Javy, cookies i ActiveX 17. Oprócz powyższego moduł filtracji powinien umożliwiać kategoryzację w oparciu o bazę przynajmniej 25 mln stron www pogrupowanych w 56 kategorii. 18. Wszystkie moduły programowe i funkcje powinny pochodzić od jednego producenta. 19. Urządzenie powinno dawać możliwość ustawienia trybu pracy jako router warstwy trzeciej lub jako bridge warstwy drugiej. 20. Urządzenie powinno wspierać konfigurację wysokiej dostępności w klastrach do 32 nodów zarówno w trybie Active-Active jak i Active-Standby w obu trybach (p. 8) 21. Urządzenie powinno wspierać routing statyczny i dynamiczny w oparciu o protokoły RIP i OSPF 22. Urządzenie powinno wspierać policy routing w oparciu o adres źródła, porty, interface wejściowy 23. Urządzenie powinno wspierać różne poziomy i domeny uprawnień dla administratorów 24. Dla urządzenia powinno być dostępne zewnętrzne sprzętowe urządzenie logujące pochodzące od tego samego producenta 25. Dla urządzenia powinna być dostępna zewnętrzna sprzętowa platforma centralnego zarządzania pochodząca od tego samego producenta 26. Założenia serwisowe - system powinien być objęty: Roczną gwarancją producenta Subskrypcją oprogramowania i serwisu na okres: 12 (m-cy) W przypadku awarii, serwisem logistycznym na terenie Polski z dostawą urządzenia zastępczego na drugi dzień roboczy (NBD) System antywirusowy Oprogramowanie w ilości 35 szt. na stacje robocze z systemem Windows zapewniające ochronę przed: - niepowołanym dostępem [funkcja firewall] - wirusami [Anty wirus] - włamaniami [IDS - Intrusion Detection Systems] - aplikacjami typu spyware. - Oprogramowanie dodatkowo powinno posiadać następujące cechy: - Zapewniać bezpieczeństwo przesyłanych informacji przez szyfrację danych [VPN IPSec]. - Obsługiwać protokoły [DES], [3DES] i [ AES 128/192/256]. - Pozwalać na dostęp z każdego miejsca sieci i Internetu [NAT Traversal]. - Umożliwiać kontrolę rejestrów systemowych oraz usług www [web content filtering]. - Umożliwiać centralne zarządzania prez administratora profilami ustawień systemów antywirusowych na poszczególnych stacjach roboczych w sposób niezauważalny i nieprzerywający pracy użytkownika stacji. Strona 17/26

18 Zarówno oprogramowanie jak i sprzęt dla kompleksowego systemu ochrony informacji muszą pochodzić od jednego producenta." 4. System obiegu dokumentów 4.1. Wymogi dla systemu obiegu dokumentów 1. System zbudowany w oparciu o nowoczesne technologie posiadające wsparcie wśród wiodących na rynku producentów sprzętu i oprogramowania, 2. System musi wykorzystywać relacyjną bazę danych SQL, 3. System musi oferować intuicyjną obsługę, łatwy i czytelny interfejs w języku polskim, 4. System musi zapewnić mechanizmy administrowania niewymagające fachowej wiedzy, 5. System musi zapewnić możliwość pracy poprzez przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji 5.5 lub nowszą, Firebird lub inną zgodną, 6. System musi gwarantować dostęp do pełnej funkcjonalności poprzez przeglądarkę internetową, 7. System musi informować użytkownika o aktualizacjach, terminach, zmianach zachodzących na jego koncie bez konieczności logowania się, 8. System musi umożliwiać przekazywanie wymaganych informacji do posiadanego przez Zamawiającego Biuletynu Informacji Publicznej, w formacie akceptowanym przez Biuletyn Informacji Publicznej, zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, 9. System musi posiadać mechanizm umożliwiający swobodne korzystanie z powszechnego podpisu elektronicznego bez konieczności posiadania fachowej wiedzy, 10. System w swych modułach musi umożliwiać opatrywanie tworzonych dokumentów bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym, 11. System w swych modułach musi umożliwiać weryfikację podpisów elektronicznych, którymi opatrzone są przetwarzane przez niego dokumenty. Możliwość weryfikacji musi być zapewniona dla podpisów bezpiecznych w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym, jak również dla podpisów składanych za pomocą kluczy powiązanych z certyfikatami niekwalifikowanymi zgodnymi ze standardami dopuszczanymi w rozporządzeniach do ustawy o podpisie elektronicznym, 12. System musi wspierać zarządzanie dokumentami zgodne z założeniami norm ISO serii 9000, 13. System musi spełnić podstawowe warunki bezpieczeństwa poprzez: 14. dostęp do repozytorium dokumentów jedynie poprzez system 15. logowanie operacji wykonywanych przez użytkownika 16. system uprawnień (odczyt, zapis, usuwanie) dla elementów systemu 17. szyfrowanie informacji przesyłanych do użytkownika z systemu protokołem SSL 18. System musi umożliwiać jednoznaczną identyfikację użytkownika, 19. System musi umożliwiać monitorowanie aktywności użytkowników: 20. otrzymane dokumenty aktywność w ich załatwianiu, 21. prowadzone sprawy aktywność w ich realizacji, 22. System musi być opatrzony polskojęzyczną dokumentacja opisującą szczegółowo zarówno aspekty techniczne oraz funkcjonalne, 23. System musi umożliwiać kontrolę pracy oraz przebiegu pracy i wydajności użytkowników, 24. System musi pracować poprawnie pod kontrolą systemu operacyjnego Linux (Unix) oraz Windows. Dotyczy to oprogramowania serwera oraz klienta. 25. System musi posiadać mechanizm logowania zintegrowanego z systemem operacyjnym 26. System musi gwarantować transakcyjność zapisywania danych zapewniając spójność bazy danych, 27. System musi umożliwiać grupowanie dokumentów za pomocą rejestrów dokumentów udostępnianych wybranym użytkownikom, 28. Systemu musi posiadać wbudowanego klienta poczty elektronicznej. 29. System musi zapewnić możliwość konfiguracji dowolnej ilości kont poczty elektronicznej dla każdego użytkownika. 30. System musi posiadać mechanizm rejestracji dokumentów/pism przychodzących, wychodzących i wewnętrznych w dowolnej liczbie jednostek Zamawiającego, rozproszonych geograficznie, 31. System musi rozróżniać poszczególne punkty rejestracji oraz osoby rejestrujące, 32. System musi nadawać automatycznie numer wszystkim rodzajom dokumentów, 33. System musi zawierać mechanizm tworzenia wersji dla poszczególnych elementów nie tylko dokumentów przychodzących, wychodzących, wewnętrznych, 34. System musi sygnalizować próbę użycia nieaktualnej wersji dokumentu, 35. System musi umożliwiać korzystanie, definicję i ustalanie uprawnień dla obowiązujących szablonów dokumentów, 36. System musi umożliwiać klasyfikację pism/dokumentów względem parametrów opisujących dokument, 37. System musi posiadać możliwość przechowywania dowolnej treści istniejącej w postaci elektronicznej, 38. System musi umożliwiać lokalizację dokumentów w postaci papierowej oraz możliwość zmiany informacji o lokalizacji, Strona 18/26

19 39. System powinien umożliwić szybkie przeszukiwanie wszystkich elementów wg opisujących je atrybutów, 40. System musi umożliwiać przeglądanie historii zmian oraz wersji dotyczącej dokumentów i spraw z określeniem czasu i opisu zmian oraz informacją o osobach, które tych zmian dokonały, 41. System musi umożliwiać łączenie dowolnych dokumentów, 42. System musi umożliwiać hierarchiczne łączenie spraw, 43. System musi posiadać mechanizm automatycznej rozbudowy bazy teleadresowej, 44. System musi umożliwiać rejestrację dokumentu przez każdego użytkownika oraz możliwość przekazania dokumentu do rejestracji wybranemu użytkownikowi, 45. System musi posiadać mechanizm umożliwiający przesłanie dowolnego elementu do akceptacji, weryfikacji czy opiniowania, 46. System musi posiadać wbudowaną książkę pocztową, 47. System musi posiadać możliwość definicji zespołów roboczych złożonych z dowolnych użytkowników, 48. System musi posiadać mechanizm umożliwiający automatyczną rejestrację korespondencji faksowej i mailowej bez konieczności użycia zewnętrznego oprogramowania 49. System musi posiadać możliwość rozsyłania korespondencji do dowolnej liczby odbiorców bez konieczności jej powielania (każdy dokument w systemie musi istnieć tylko w jednym egzemplarzu), 50. System musi być wyposażony w mechanizm prowadzenia korespondencji seryjnej, 51. System musi posiadać możliwość rejestracji kosztów w przypadku rejestracji korespondencji związanej z opłatami, 52. System musi posiadać zintegrowany mechanizm skanowania dokumentów i rozpoznawania tekstu - OCR, 53. System musi posiadać możliwość dołączania do dokumentów i spraw dowolnych elementów w formie elektronicznej, 54. System musi posiadać możliwość tworzenia przez każdego z użytkowników kartotek (teczek) ułatwiających grupowanie dokumentów i spraw, 55. System musi posiadać mechanizm wielopoziomowej dekretacji, 56. System musi posiadać funkcję określenia terminu realizacji dokumentu lub sprawy oraz informacji o przekroczonym terminie, 57. System musi posiadać mechanizm definicji dowolnego raportu z danych, do których dostęp ma użytkownik np.: książka podawcza, rejestry dokumentów, książka korespondencji przychodzącej/wychodzącej, 58. System musi posiadać możliwość przesyłania notatek wewnętrznych pomiędzy użytkownikami, 59. System musi posiadać możliwość zakładania spraw przez każdego użytkownika, 60. System musi posiadać mechanizm automatycznie łączący sprawę z danymi teleadresowymi podmiotu będącego przyczyną założenia sprawy, 61. System musi posiadać mechanizmy pracy grupowej umożliwiające np.: wspólną pracę nad prowadzonymi sprawami, 62. System musi posiadać funkcję określenia cykliczności przypomnień dla realizowanych spraw, 63. System musi umożliwiać dzielenie spraw na sprawy podrzędne i delegowania ich do różnych osób i różnych wydziałów, 64. System musi posiadać możliwość oddelegowywania spraw bez utraty kontroli nad ich realizacją, 65. System musi posiadać funkcję automatycznego tworzenia teczek łączących wszystkie elementy związane ze sprawą oraz chronologiczny sposób prezentacji informacji zawartych w teczkach, 66. System musi posiadać możliwość połączenia dokumentu z wieloma sprawami i dziedziczenie numerów spraw przez dokument, 67. System musi posiadać możliwość wglądu do spraw z poziomu dokumentu oraz wglądu do dokumentów z poziomu spraw, 68. System musi posiadać możliwość definiowania ścieżki workflow poprzez graficzne narzędzie dostępne z poziomu systemu, 69. System musi posiadać mechanizm graficznego przedstawienia ścieżki automatycznego przebiegu dokumentu, 70. System musi zawierać kalendarz dostępny dla każdego użytkownika, 71. System musi zawierać mechanizm kalendarzy grupowych umożliwiający ustalanie i kontrolę nad terminami użytkowników, 72. System musi posiadać mechanizm umożliwiający swobodny wgląd do konta użytkownika przez osoby pełniące rolę jego przełożonych 73. System musi posiadać funkcję umożliwiającą rezerwowanie zasobów (sale konferencyjne, sprzęt itp.), 74. System musi być wyposażony w pola słownikowe (uczące się) oraz mechanizm zarządzania słownikami ze szczególnym uwzględnieniem formularzy rejestracji dokumentów, 75. System musi posiadać funkcję umożliwiającą swobodne definiowanie wielopoziomowej struktury organizacyjnej, 76. System musi posiadać mechanizm definicji JRWA zgodnego z wymaganiami Zamawiającego, 77. System musi posiadać mechanizm definiowania raportów, zestawień i rejestrów dokumentów oraz przyznawania dostępu do nich wybranym użytkownikom, 78. System musi umożliwiać swobodną definicję podległości służbowych, 79. System musi posiadać mechanizm przejmowania spraw i dokumentów między użytkownikami, 80. System musi powiadamiać użytkownika o otrzymaniu nowego dokumentu, sprawy, bez konieczności zalogowania się do systemu, 81. System musi zapewnić możliwość monitorowania pracy podwładnych, Strona 19/26

20 82. System musi zapewnić możliwość zablokowania dostępu do danego zadania/dokumentu dla danego użytkownika któremu wcześniej zadanie/dokument został przydzielony, 83. System musi oferować możliwość dostosowania interfejsu dla każdego użytkownika (sposób wyświetlania list dokumentów itp.), 84. System musi oferować użytkownikowi możliwość tworzenia reguł wg. których dokumenty/zadania będą katalogowane. System powinien zawierać następujące moduły: 85. moduł elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. 2005, Nr 200, Poz. 1651), 86. moduł formularzy elektronicznych. System powinien działać w technologii cienkiego klienta i umożliwiać: 87. publikowanie formularzy na stronie WWW, 88. wypełnienie formularza na stronie WWW, 89. podpisywanie z poziomu przeglądarki WWW bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu Ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001, Nr 130, Poz. 1450), 90. automatyczne przesłanie podpisanego dokumentu do modułu elektronicznej skrzynki podawczej urzędu. System powinien umożliwiać również: 91. pobranie przez petenta ze stron WWW publikowanego tam formularza i zapisane na własnej stacji roboczej (komputerze lokalnym), 92. wypełnienie go na własnej stacji roboczej (komputerze lokalnym), 93. podpisanie na własnej stacji roboczej (komputerze lokalnym) bezpiecznym podpisem elektronicznym w określonym standardzie i zgodnie z określoną polityka podpisu 94. przesłanie podpisanego dokumentu na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu. Moduł elektroniczne skrzynki podawczej powinien umożliwiać: 95. weryfikację bezpiecznego podpisu elektronicznego, którym opatrzony jest dokument wpływający do skrzynki podawczej, za pomocą certyfikatów kwalifikowanych wydanych przez dowolnego polskiego wystawcę, 96. generowanie urzędowego poświadczenia odbioru w rozumieniu Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2005, Nr 64, Poz. 565) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjnotechnicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym Dz. U. 2005, Nr 200, Poz. 1651), Warunki szczegółowe systemu formularzy elektronicznych i skrzynki podawczej: 97. Dostarczone formularze powinny być prezentowane w formie graficznej zgodnej ze wzorem przedstawionym przez zamawiającego. 98. Systemem powinien obsługiwać szablony formularzy opisane językiem XML. 99. Szablony formularzy obsługiwanych przez system powinny być poświadczone elektronicznie w celu zapewnienia integralności struktury formularza System powinien weryfikować fakt wypełnienia pól zaznaczonych jako pola wymagane (obowiązkowe do wypełnienia) System powinien weryfikować prawidłowość wypełnienia wymaganych pól formularza o znanej i ustalonej składni np. PESEL, NIP, REGON, kod pocztowy, data itp. 102.System powinien umożliwiać dołączanie do obsługiwanych formularzy załączników w postaci plików. 103.Po wypełnieniu wszystkich pól formularza system powinien generować statyczny dokument XML i prezentować go użytkownikowi wraz z informacją o ewentualnych załącznikach w celu weryfikacji poprawności wypełnienia i akceptacji podpisywanej treści. Użytkownik powinien mieć możliwość akceptacji prezentowanej treści lub powrotu do formularza i poprawienia uprzednio wprowadzonych danych. 104.Akceptacja prezentowanej treści powinna wywołać proces składania bezpiecznego podpisu elektronicznego pod wygenerowanym statycznym dokumentem XML wraz z ewentualnymi załącznikami, a następnie przekazanie do modułu elektronicznej skrzynki podawczej. 105.System powinien umożliwiać podpisywanie bezpiecznym podpisem elektronicznym statycznych dokumentów XML wraz z ewentualnymi załącznikami z poziomu dowolnej przeglądarki WWW, obsługującej wirtualną maszynę Java. 106.W momencie przyjęcia podpisanego elektronicznie dokumentu przez moduł elektronicznej skrzynki podawczej, dokument powinien być automatycznie numerowany unikalnym numerem, który później będzie przenoszony na poświadczenie odbioru i będzie służył do monitorowania stanu realizacji sprawy poprzez BIP. 107.System powinien umożliwiać opatrywanie formularzy bezpiecznym podpisem elektronicznym zgodnym ze standardzie ETSI TS lub ETSI TS Strona 20/26

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Projekt e-urząd w Gminie Bukowina Tatrzańska zakłada planowy rozwój systemów informatycznych Urzędu Gminy. W szczególności dostarczony sprzęt komputerowy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPRZĘT

OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPRZĘT OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPRZĘT Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego i peryferyjnego ( między innymi serwery, stacje robocze, drukarki, sprzęt sieciowy

Bardziej szczegółowo

1. Jednostki centralne szt. 16

1. Jednostki centralne szt. 16 1. Jednostki centralne szt. 16 Proszę podać nazwę, model, producenta urządzenia 1. Płyta główna Płyta główna oparta na chipsecie współpracującym z procesorami dwurdzeniowymi, dedykowanym dla procesora,

Bardziej szczegółowo

SIEC BEZPRZEWODOWA I ELEKTRONICZNY OBIEG SPRAW W KUL

SIEC BEZPRZEWODOWA I ELEKTRONICZNY OBIEG SPRAW W KUL Zał. nr 10 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II SIEC BEZPRZEWODOWA I ELEKTRONICZNY OBIEG SPRAW W KUL Lublin, luty 2009 Strona 1 Spis

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II K UL. Lublin, luty 2009.

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II K UL. Lublin, luty 2009. PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II S I E C B E Z P R Z E W O DO WA I E L E K T R O N ICZN Y O B I E G S P R A W W K UL Lublin, luty 2009

Bardziej szczegółowo

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Przedmiot zamówienia: Załącznik nr 2

Opis techniczny. Przedmiot zamówienia: Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 Opis Techniczny Załącznik nr 2 Opis techniczny Przedmiot zamówienia: wykonanie zadania dotyczącego Dostawy i wdrażania systemu informatycznego dla projektu pn.: Rozwój elektronicznej platformy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OFEROWANEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA PODSTAWOWEGO

WYKAZ OFEROWANEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA PODSTAWOWEGO ROZWOJU REGIONALNEGO IN-II.272.46.2013 Załącznik nr 8 do SIWZ. wykonawca.. data WYKAZ OFEROWANEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA PODSTAWOWEGO Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

... WYKAZ OFEROWANEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA PODSTAWOWEGO ... Znak sprawy: 13/11/U/M/PN/SZP Załącznik nr 8

... WYKAZ OFEROWANEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA PODSTAWOWEGO ... Znak sprawy: 13/11/U/M/PN/SZP Załącznik nr 8 Znak sprawy: 13/11/U/M/PN/SZP Załącznik nr 8...... Wykonawca (miejscowość, data) WYKAZ OFEROWANEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA PODSTAWOWEGO Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 17 do SIWZ. Sprzęt komputerowy. A. Serwery. Wymagania ogólne wobec sprzętu komputerowego

Załącznik Nr 17 do SIWZ. Sprzęt komputerowy. A. Serwery. Wymagania ogólne wobec sprzętu komputerowego Załącznik Nr 17 do SIWZ Sprzęt komputerowy A. Serwery Wymagania ogólne wobec sprzętu komputerowego 1. Oferowane rozwiązanie sprzętowe musi zawierać elementy fabrycznie nowe, posiadać niezbędne certyfikaty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna Sprzętu

Specyfikacja techniczna Sprzętu Specyfikacja techniczna Sprzętu Załącznik nr 6 do SIWZ. Komputer stacjonarny typ1 92 szt. STACJA ROBOCZA, Nazwa producenta i model (*). Deklaracja zgodności z opisem wymagań minimalnymi (**) (TAK / NIE)

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ROZDZIAŁ III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego. Dostawa i instalacja infrastruktury technicznej na potrzeby systemów IT Instytutu Techniki Budowlanej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 43 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061/ 8270-500, fax. 0-61/ 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTARCZANEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTARCZANEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA Załącznik nr 1 do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTARCZANEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów promocyjnych.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 1 TABELA 1. ZESTAWIENIE LICZBOWE WYMAGANEGO SPRZĘTU... 3 1 URZĄDZENIE BEZPIECZEŃSTWA SIECI KOMPUTEROWYCH - TYP I...

SPIS TREŚCI... 1 TABELA 1. ZESTAWIENIE LICZBOWE WYMAGANEGO SPRZĘTU... 3 1 URZĄDZENIE BEZPIECZEŃSTWA SIECI KOMPUTEROWYCH - TYP I... Spis Treści SPIS TREŚCI... 1 TABELA 1. ZESTAWIENIE LICZBOWE WYMAGANEGO SPRZĘTU... 3 1 URZĄDZENIE BEZPIECZEŃSTWA SIECI KOMPUTEROWYCH - TYP I... 4 2 URZĄDZENIE BEZPIECZEŃSTWA SIECI KOMPUTEROWYCH - TYP II...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 5 Jeżeli w Opisie Przedmiotu Zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie należy przyjąć, że wskazano patenty, znaki towarowe,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego:

Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego: Załącznik nr 5 do SIWZ Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego: PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY I 4 szt. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametr oferowany Producent Nazwa producenta: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa i instalacja sprzętu oraz oprogramowania dla Gminy Stryków w ramach realizacji projektu Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU WYMAGANA I OFEROWANA 1.1 Serwer

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU WYMAGANA I OFEROWANA 1.1 Serwer Załącznik Nr 17.1 do oferty Dotyczy postępowania MZK/D/2/2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zaprojektowanie, dostawę, instalację oraz konfigurację kompleksowego systemu dla zadania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Lublin, luty 2010. Spis treści

Lublin, luty 2010. Spis treści Specyfikacja techniczna urządzeń i oprogramowania niezbędnych do realizacji projektu pn. E-usługi publiczne źródłem wzrostu standardów obsługi mieszkańców gminy Józefów Lublin, luty 2010 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS PROJEKTU: WYMAGANIA OGÓLNE DLA DOSTARCZONYCH ROZWIĄZAŃ: MODERNIZACJA SIECI KOMPUTEROWEJ

OGÓLNY OPIS PROJEKTU: WYMAGANIA OGÓLNE DLA DOSTARCZONYCH ROZWIĄZAŃ: MODERNIZACJA SIECI KOMPUTEROWEJ OGÓLNY OPIS PROJEKTU: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sieci komputerowej w Muzeum Sztuki w tym budowa szkieletu światłowodowego oraz dostarczenie, instalacja i konfiguracja sieciowych urządzeń

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego OOG.042.1.2.2015 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Cel Celem projektu Budowa systemu e-usług

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/123/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Dostawa fabrycznie nowych, nie używanych stacjonarnych zestawów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. /pieczęć oferenta/ Formularz cenowy. 1) Komputer: 78 sztuk. Wymagane minimalne parametry techniczne.

Załącznik nr 3. /pieczęć oferenta/ Formularz cenowy. 1) Komputer: 78 sztuk. Wymagane minimalne parametry techniczne. /pieczęć oferenta/ Załącznik nr 3 Formularz cenowy 1) Komputer: 78 sztuk Nazwa komponentu Płyta główna Chipset Procesor Wymagane minimalne parametry techniczne Zaprojektowana na zlecenie producenta jednostki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W TYŃCU MAŁYM Zamawiający: GMINA KOBIERZYCE AL. PAŁACOWA 1 55-040 KOBIERZYCE tel. +48 71 36 98 130 faks +48 71 31 11 252 strona internetowa: www.ugk.pl przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

II. budowa sieci logicznej światłowodowej wraz z remontem dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu

II. budowa sieci logicznej światłowodowej wraz z remontem dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu Załącznik nr 11 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na rozbudowę systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Piszu wraz z dostawą sprzętu komputerowego i biurowego. Zawartość: I. stworzenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo