Spis treści: Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty Zabezpieczenie należytego wykonania umowy...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści: Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty... 13 16. 17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy..."

Transkrypt

1

2 Rozdział Spis treści: 1. Postanowienia ogólne Opis przedmiotu zamówienia Termin wykonania zamówienia Warunki udziału w postępowaniu i ich ocena Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie należy dostarczyć Informacje o sposobie porozumiewania się Opis sposobu udzielania wyjaśnień Wymagania dotyczące wadium Termin związania ofertą Opis sposobu przygotowania oferty Miejsce i termin składania oferty Miejsce oraz termin otwarcia ofert Opis sposobu obliczania ceny Opis kryteriów wyboru oferty Udzielenie zamówienia Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty str. 17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Istotne postanowienia umowy Środki ochrony prawnej Załączniki /49

3 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej SIWZ i innych dokumentach dotyczących niniejszego postępowania mowa jest o: 1) ustawie Prawo zamówień publicznych zwanej dalej ustawą Pzp lub Pzp, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.); 2) ofercie, należy przez to rozumieć złożony u Zamawiającego formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ wraz z wymaganymi dokumentami; 3) kopiach dokumentów, należy przez to rozumieć kserokopię oryginałów tych dokumentów; 4) osobie upoważnionej do występowania i podpisywania w imieniu wykonawcy, należy przez to rozumieć osobę wymienioną w dokumencie uprawniającym wykonawcę do występowania w obrocie prawnym lub upoważnioną oddzielnym dokumentem do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5) Wykonawcy, należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 2. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 3. Zamawiający informuje, że wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich. 4. Wszystkie załączniki do niniejszej specyfikacji stanowią jej integralną część. Załączniki należy wypełnić ściśle według warunków i postanowień zawartych w SIWZ, bez dokonywania w nich jakichkolwiek zmian. 5. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej SIWZ przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób. 6. musi obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani ofert alternatywnych. 7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 8. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany treści SIWZ. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku takiej zmiany informacja o tym zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej oraz przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ i będzie dla nich wiążąca. 9. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione jedynie w przypadkach określonych w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych. O fakcie unieważnienia postępowania, Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia. 10. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w okresie 3 lat od podpisania umowy, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 11. Wykonawca poniesie wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania. 12. W zakresie nie uregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp. 3/49

4 Rozdział 2 Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, części i akcesoriów komputerowych oraz pakietów oprogramowania dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku, w ilościach wymienionych poniżej: Część I: Sprzęt i akcesoria komputerowe: 1) zestaw komputerowe z monitorem - 8 szt. 2) zestaw komputerowy bez monitora - 1 szt. 3) laptop 10-3 szt. 4) laptop 15-1 szt. 5) drukarka laserowa - 2 szt. 6) drukarka laserowa, sieciowa - 4 szt. 7) monitor 24 z matrycą S-IPS - 2 szt. 8) monitor 21-1 szt. 9) monitor przemysłowy 19-1 szt. 10) karta grafiki - 2 szt. 11) kalibrator do monitorów i drukarek - 1 szt. 12) pilot do pokazów slajdów z wskaźnikiem laserowym - 1 szt. 13) kamera internetowa - 3 szt. 14) switch 48-portowy - 1 szt. 15) UPS do szafy rakowej - 1 szt. 16) dysk zewnętrzny 1 TB USB szt. 17) pamięć RAM DDR2-20 kompletów 18) pamięć RAM DDR - 20 szt. 19) dysk twardy - 5 szt. 20) zasilacz - 5 szt. 21) konwerter IDE/SATA na USB szt. 22) zewnętrzny napęd optyczny - 1 szt. 23) pendrive (USB Flash) 16 GB - 3 szt. 24) pendrive (USB Flash) 8 GB - 5 szt. 25) czytnik kart elektronicznych - 2 szt. Część II: Pakiety oprogramowania: 1) Adobe Acrobat X Professional PL WIN GOV Upgrade z wersji Pro - 4 szt. 2) Adobe Acrobat X Professional PL WIN GOV - 2 szt. 3) CorelDRAW Graphics Suite X5 PL Upgrade z wersji X4-4 szt. 4) CorelDRAW Graphics Suite X5 BOX PL - 2 szt. 5) Adobe Creative Suit 5.5 Designe Premium PL Win BOX Upgrade z CS5.0 1 szt. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający parametry i wymagania minimalne urządzeń stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Opis przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV), zgodnie z art. 30 ust. 7 ustawy Pzp: Część I: Sprzęt i akcesoria komputerowe: Podstawowy: stacje robocze, Dodatkowy: komputery przenośne, drukarki laserowe, monitory ekranowe, 4/49

5 części komputerów, akcesoria komputerowe, akcesoria zasilające, urządzenia sieciowe, Część II: Pakiety oprogramowania: pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów, pakiety oprogramowania graficznego. 4. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom (załącznik nr 7 do SIWZ). 5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 ustawy Pzp. Rozdział 3 Termin wykonania zamówienia Termin realizacji zamówienia: 21 dni kalendarzowych, licząc od daty zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. Rozdział 4 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie niniejszego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 2) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia; Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w ciągu w ostatnich 3-lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej trzy dostawy tożsame z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż ,00 zł brutto każda, oraz że zamówienia te wykonał z należytą starannością. 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie niniejszego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający żąda ważnej i opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczeniową nie mniejszą niż ,00 zł (sto tysięcy złotych). Polisa powinna obejmować okres związania ofertą. 5/49

6 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. 1.1) 1.4) winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. 4. Warunek określony w pkt. 2 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. 5. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 6. Wykonawca powołujący się na potencjał innych podmiotów w zakresie doświadczenia zobowiązany jest do wykazania spełnienia warunku poprzez wskazanie części zamówienia jaką powierzy podwykonawcom. 7. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wyszczególnionych w rozdz. 5 niniejszej SIWZ. Rozdział 5 Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie należy dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, do oferty należy dołączyć: 1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ (oryginał); 2) wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że te dostawy zostały wykonane należycie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ; 3) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 4) oświadczenie o podwykonawcach na druku stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnieniu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. 2. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp muszą złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji: 6/49

7 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, wg wzoru na załączniku nr 5 do SIWZ (oryginał), 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2. ppkt. 2-4 i 6, składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych, płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Dokumenty, o których mowa w pkt a) i c) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt. B) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Rozdział 6 Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązuje pisemna forma porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, co oznacza, że oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub poczty elektronicznej 7/49

8 zostaną uznane za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faxu lub adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 5. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: Urząd Statystyczny w Gdańsku ul. Danusi 4, Gdańsk fax z dopiskiem: numer sprawy WG / W sprawach związanych z przedmiotem zamówienia należy kontaktować się z Panem Andrzejem Żochowskim, tel lub , 7. W sprawie procedury przetargowej należy porozumiewać się z Panią Heleną Kinowską, tel lub , Zamawiający udziela informacji w dni robocze w godzinach: od 7 00 do Rozdział 7 Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą - wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie na piśmie niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej (www.stat.gov.pl/gdansk), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 2. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 3. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej (www.stat.gov.pl/gdansk). Rozdział 8 Wymagania dotyczące wadium 1. Wykonawca przystępując do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości odpowiednio, dla: 8/49

9 części I: w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100), części II: w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Statystycznego w Gdańsku: O/O NBP w Gdańsku, nr z dopiskiem wadium - numer sprawy: WG /2011 Wadium wniesione w pieniądzu będzie wniesione skutecznie, jeżeli rachunek bankowy zostanie uznany kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu nie może zawierać klauzuli warunkującej zapłatę przez gwaranta należnej kwoty polegającej na zapisie, że żądanie zapłaty powinno być przekazane za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, który potwierdzi podpisy złożone na żądaniu wypłaty lub polegające na żądaniu gwaranta dostarczenia mu kserokopii wzorów podpisów z banku prowadzącego rachunek Zamawiającego. Zamawiający posiada rachunek w NBP, który nie świadczy tego rodzaju usług. 5. Brak wniesienia wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 6. Wraz z ofertą należy złożyć stosowne dokumenty: 1) oryginały w przypadku wnoszenia wadium w jednej z form, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy, 2) w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wskazane jest złożenie kserokopii dowodu jego wniesienia. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że Wykonawca udowodni Zamawiającemu, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Rozdział 9 Termin związania ofertą 1. Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 9/49

10 Rozdział 10 Opis sposobu przygotowania oferty 1. musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 3. wraz z załącznikami musi być czytelna i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 4. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i musi być ono złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 5. Ofertę wraz z załącznikami należy sporządzić w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 6. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 7. Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. powinny być parafowane przez Wykonawcę. 8. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron. 9. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503) i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 10. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 11. Wykonawca wskaże w ofercie tą część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 12. Na ofertę składają się: a) formularz ofertowy (załącznik nr 2 do SIWZ), b) formularz cenowy (załącznik nr 3 do SIWZ) wraz z wypełnionym opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ), c) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wg załączonego wzoru (załącznik nr 4 do SIWZ), d) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, dotyczące braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp, wg załączonego wzoru (załącznik nr 5 do SIWZ), e) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 10/49

11 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, f) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, g) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, h) wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że dostawy zostały wykonane należycie (załącznik nr 6 do SIWZ), i) oświadczenie o częściach zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy lub podwykonawcom (załącznik nr 7 do SIWZ), j) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, k) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik. Rozdział 11 Miejsce oraz termin składania ofert 1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Gdańsku przy ul. Danusi 4, w Sekretariacie Urzędu pok. 204, II piętro, w terminie: do dnia 15 listopada 2011 roku, do godz Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Urzędu Statystycznego w Gdańsku (ul. Danusi 4, Gdańsk) oraz opisane: na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku numer sprawy: WG /2011 Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert. 3. otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składanie oferty tj. w kopercie 11/49

12 odpowiednio oznakowanej napisem ZMIANA. Koperty oznaczone ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie WYCOFANIE. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane. Rozdział 12 Miejsce oraz termin otwarcia ofert 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Gdańsku przy ul. Danusi 4, w Sali Konferencyjnej, pokój nr 12, parter, w dniu 15 listopada 2011 roku o godz Otwarcie ofert jest jawne. 3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy), adresy Wykonawców, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 5. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle informację z otwarcia ofert na jego pisemny wniosek. Rozdział 13 Opis sposobu obliczania ceny 1. Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 2. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty towarzyszące, jakie mogą powstać w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, w tym wszelkie opłaty i podatki w szczególności podatek od towarów i usług (VAT). 3. Wykonawca może podać tylko jedną cenę oferty. 4. Przed obliczeniem i podaniem ceny Wykonawca winien zapoznać się w szczególności ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. Rozdział 14 Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny: cena brutto % Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi Opis sposobu oceniania oferty. Oferty oceniane będą w następujący sposób: 12/49

13 gdzie: K K = C min C of 13/49 x 100 pkt. x 100 % - współczynnik oceny oferty (liczony z dokładnością do czterech miejsc po przecinku), C min - najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert (łącznie z podatkiem VAT), C of - cena ocenianej oferty (łącznie z podatkiem VAT). Rozdział 15 Udzielenie zamówienia 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacji i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza. 2. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 3. Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający może żądać od Wykonawców, w wyznaczonym przez siebie terminie, złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń i dokumentów. 4. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oferty zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, niezwłocznie zawiadamiając o tym fakcie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę. 5. Zamawiający odrzuci ofertę jeśli zajdą okoliczności wymienione w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Rozdział 16 Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, określone w art. 92 ust. 1 ustawy Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej (www.stat.gov.pl/gdansk) oraz w swojej siedzibie na Tablicy ogłoszeń, oraz zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 2. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy. 3. Jeżeli zostanie wybrana oferta osoby fizycznej to najpóźniej w chwili zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 4. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia (art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

14 5. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Rozdział 17 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie będzie wymagał od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Rozdział 18 Istotne postanowienia umowy 1. Zamawiający przewiduje zawarcie z Wykonawcą umowy o treści zgodnej ze Wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. Wzór umowy określa również przypadki i warunki ewentualnych zmian umowy. 2. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. 3. Realizacja płatności dokonywana będzie przelewem z konta bankowego Zamawiającego na konto Wykonawcy podane na fakturze. 4. Za opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia naliczane będą kary umowne w wysokości określonej w projekcie umowy. 5. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian w umowie: 1) zmiana terminu wykonania umowy, pod warunkiem, że: a) zmiana będzie wynikała z niezależnych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; b) zmiana będzie wynikała z udokumentowanych, nie zawinionych przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2) zmiany wysokości wynagrodzenia, pod warunkiem wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany w wysokości stawek podatku VAT, 3) zmiana wynikająca z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, noszących znamiona siły wyższej jako zdarzenia niemożliwego do zapobieżenia. 6. Wykonawcy stanowi integralną cześć umowy. 7. Do umowy w sprawie zamówienia publicznego stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, nie stanowią inaczej. Rozdział 19 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 1. Wobec postanowień SIWZ i czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do których jest zobowiązany na podstawie ustawy Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp, tj. odwołanie oraz skarga do sądu. 2. Zgodnie z art. 180 ustawy: 14/49

15 1) odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, 2) odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania, 3) odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, 4) odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy. 3. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 3 i 4 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Załączniki Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ: 1. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 2. Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy, 3. Załącznik nr 3 - Formularz Cenowy, 4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, 5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, 6. Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych dostaw, 7. Załącznik nr 7 - Wykaz podwykonawców, 8. Załącznik nr 8 - Projekt umowy. Gdańsk, dnia 4 listopada 2011 r. 15/49

16 ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostarczany sprzęt komputerowy musi być fabrycznie nowy. 2. Wymagane warunki pracy dostarczonego sprzętu komputerowego: a) temperatura: od +15 C do +32 C, b) wilgotność względna: od 15% do 80%, c) zasilanie: 230 V, 50 Hz, wymagania dodatkowe zamieszczone w tabelach. 3. Specyfikacja sprzętu (parametry i wymagania minimalne) dla wszystkich urządzeń, każdej części zamówienia zamieszczona jest w poniższych tabelach. 4. Wypełniając kolumnę w tabelach, należy stosować odpowiednią dla danego parametru lub wymagania symbolikę. 5. Dostarczany sprzęt musi posiadać deklarację zgodności na oznaczenie sprzętu znakiem CE zgodnie z dyrektywami UE w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa dla wszystkich produktów wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej oraz musi być oznaczony znakiem CE. Uwaga: Potwierdzenie spełniania powyższych wymagań wraz z wypełnionymi tabelami należy dołączyć do formularza ofertowego. 16/49

17 Część I: Sprzęt i akcesoria komputerowe 1. Zestawy komputerowe wraz z monitorami 7 szt. Tabela 1 parametry i wymagania minimalne urządzenia Lp. Parametr 1. Producent Nazwa producenta: 2. Identyfikator produktu Typ produktu, model: 3. Procesor Procesor klasy x86, min. czterordzeniowy, osiągający min. 230 punktów w teście SYSmark 2007 Preview wg. Kategorii SYSmark 2007 Preview Rating. (należy podać typ zaoferowanego procesora) 4. Płyta główna Wbudowana w płytę główną technologia : zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym, działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera, posiadająca sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, sprzętowy (zintegrowany z płytą) kontroler RAID umożliwiający obsługę RAID 0 i RAID 1. Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania powinna umożliwiać: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację BIOSu, zdalne uaktualnienie BIOSu; - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej, (należy podać typ zaoferowanej płyty głównej) 5. Gniazda rozszerzające 2 wolne gniazda PCI 6. Pamięć RAM 4 GB DDR3 1333MHz z możliwością rozszerzenia do min. 8 GB, bez konieczności wymiany zainstalowanych modułów pamięci 7. Dysk twardy min. 2 x 500 GB, 7200 rpm, SATA III 8. Napęd nośnika DVD+/-RW Dual Layer, wewnętrzny z optycznego oprogramowaniem do nagrywania płyt 9. Grafika PCI-Express min. kolor. 24 bit, 1280x1024, Zewnętrza karta 512MB RAM graficzna Wyjście analogowe lub cyfrowe (zgodne z dostarczonym monitorem LCD) 10. Obudowa Typu Tower 17/49

18 11. Złącza zewnętrzne 12. Sieć (karta sieciowa zintegrowana z płytą główną) 13. Dźwięk (zintegrowana lub karta) 14. Kieszenie na dodatkowe napędy 1 x złącze równoległe 1 x złącze szeregowe 6 x USB 2.0 (w tym 2 na panelu przednim: 1x wejście mikrofonowe; 1x wyjście słuchawkowe) Ethernet 10/100/1000, RJ45; Kabel kategorii 5e o długości 5m; 16 bit Konstrukcja komputera musi pozwalać na zainstalowanie wewnątrz (poza już zainstalowanymi napędami) minimum: - jednego dodatkowego standardowego napędu 5,25 dostępnego z zewnątrz komputera - jednego dysku twardego 3,5 15. BIOS Typ FLASH EPROM z funkcją plug&play i ochroną hasłem 16. Klawiatura US standard, PS/2, lub USB 17. Urządzenia wskazujące Mysz optyczna przewodowa, PS/2 lub USB oraz podkładka pod mysz 18. Poziom hałasu Poziom emisji hałasu dla dostarczonego komputera nie powinien przekraczać poziomu 35 db (w jałowym trybie pracy) oraz 40 db (podczas dostępu do napędu twardego dysku oraz napędu DVD). 19. Zasilanie komputera i monitora 230V, 50 Hz, wskazane zasilanie monitora z zasilacza komputera (w przypadku braku takiej możliwości zasilanie z odpowiedniego dostarczonego rozgałęziacza). Zasilacz powinien posiadać (po zainstalowaniu wszystkich podzespołów wyszczególnionych w wykazie) dodatkowo min. 25% mocy rezerwowej do obsługi dodatkowego wyposażenia (np.: dodatkowej pamięci RAM, dysku HDD); Komplet kabli zasilających 5 m dla całego zestawu z angielską wtyczką. 20. Oprogramowani e systemowe Licencja Windows 7 Professional PL 32-bit wraz z kopią nośnika instalacyjnego (na CD/DVD), pre-instalowane z aktualnym Service Pack (w dniu dostawy) Możliwość automatycznego przywracania systemu operacyjnego wraz ze sterownikami z wykorzystaniem mechanizmów DVD Recovery lub Recovery Partition 21. Dokumentacja Podręcznik użytkownika komputera w języku 22. Świadectwa i certyfikaty polskim, wraz z danymi technicznymi Wymagane kopie: Deklaracja zgodności na oznaczenie sprzętu znakiem CE, 24. Monitor LCD 19, aktywny TFT; kąt widzenia min. 160x160 stopni, jasność 250 cd/m2, kontrast 1000x1, czas reakcji nie większy niż 5 ms, rozdzielczość fizyczna 1280x1024; 25. Wejście monitora Analogowe lub cyfrowe, wraz z kablem przyłączeniowym do oferowanego 18/49

19 komputera 26. Dokumentacja Podręcznik użytkownika monitora w języku polskim 27. Serwis Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest zgodny z dokumentacją techniczną. Warunki gwarancji są jednolite dla całej dostawy. Wykonawca gwarantuje poprawność działania sprzętu przez okres 36 miesięcy, poczynając od daty podpisania protokołu odbioru. Dopuszcza się możliwość pozostawienia uszkodzonego dysku HDD u Zamawiającego w przypadku braku możliwości elektronicznego usunięcia zarejestrowanych na nim danych. 2. Zestaw komputerowy wraz z monitorem 1 szt. Tabela 2 parametry i wymagania minimalne urządzenia Lp. Parametr 1. Producent Nazwa producenta: 2. Identyfikator produktu Typ produktu, model: 3. Procesor Procesor klasy x64, min. czterordzeniowy, osiągający min. 230 punktów w teście SYSmark 2007 Preview wg. Kategorii SYSmark 2007 Preview Rating. (należy podać typ zaoferowanego procesora) 4. Płyta główna Wbudowana w płytę główną technologia : zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym, działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera, posiadająca sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, sprzętowy (zintegrowany z płytą) kontroler RAID umożliwiający obsługę RAID 0 i RAID 1. Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania powinna umożliwiać: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację BIOSu, zdalne uaktualnienie BIOSu; - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane 19/49

20 uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej, (należy podać typ zaoferowanej płyty głównej) 5. Gniazda 2 wolne gniazda PCI rozszerzające 6. Pamięć RAM 4 GB DDR3 1333MHz z możliwością rozszerzenia do min. 8 GB, bez konieczności wymiany zainstalowanych modułów pamięci 7. Dysk twardy min. 2 x 500 GB, 7200 rpm, SATA III 8. Napęd nośnika DVD+/-RW Dual Layer, wewnętrzny z optycznego 9. Grafika Zewnętrza karta graficzna oprogramowaniem do nagrywania płyt PCI-Express min. kolor. 24 bit, 1280x1024, 512MB RAM Wyjście analogowe lub cyfrowe (zgodne z dostarczonym monitorem LCD) 10. Obudowa Typu Tower 11. Złącza zewnętrzne 1 x złącze równoległe 1 x złącze szeregowe 6 x USB 2.0 (w tym 2 na panelu przednim: 1x wejście mikrofonowe; 1x wyjście słuchawkowe) 12. Sieć (karta sieciowa zintegrowana z płytą główną) 13. Dźwięk (zintegrowana lub karta) 14. Kieszenie na dodatkowe napędy Ethernet 10/100/1000, RJ45; Kabel kategorii 5e o długości 5m; 16 bit Konstrukcja komputera musi pozwalać na zainstalowanie wewnątrz (poza już zainstalowanymi napędami) minimum: - jednego dodatkowego standardowego napędu 5,25 dostępnego z zewnątrz komputera - jednego dysku twardego 3,5 15. BIOS Typ FLASH EPROM z funkcją plug&play i ochroną hasłem 16. Klawiatura US standard, PS/2, lub USB 17. Urządzenia wskazujące Mysz optyczna przewodowa, PS/2 lub USB oraz podkładka pod mysz 18. Poziom hałasu Poziom emisji hałasu dla dostarczonego komputera nie powinien przekraczać poziomu 35 db (w jałowym trybie pracy) oraz 40 db (podczas dostępu do napędu twardego dysku oraz napędu DVD). 19. Zasilanie komputera i monitora 20. Oprogramowanie systemowe 230V, 50 Hz, wskazane zasilanie monitora z zasilacza komputera (w przypadku braku takiej możliwości zasilanie z odpowiedniego dostarczonego rozgałęziacza). Zasilacz powinien posiadać (po zainstalowaniu wszystkich podzespołów wyszczególnionych w wykazie) dodatkowo min. 25% mocy rezerwowej do obsługi dodatkowego wyposażenia (np.: dodatkowej pamięci RAM, dysku HDD); Komplet kabli zasilających 5 m dla całego zestawu z angielską wtyczką. Licencja Windows 7 Professional PL 64- bit wraz z kopią nośnika instalacyjnego (na 20/49

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ

Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Nr referencyjny: COI-ZZAK.3201.10.2013 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: COI-ZZAK.3201.12.2013 Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PROWADZONY W TRYBIE USTAWY Z DN. 29.01.2004 R - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ - USTAWA PZP) (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR SPRAWY ZP/12/13/WIŁ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR SPRAWY ZP/12/13/WIŁ WOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI im. prof. Janusza GROSZKOWSKIEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA WIŁ W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Świercze ul. Pułtuska 47 06-150 Świercze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Świercze ul. Pułtuska 47 06-150 Świercze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Gmina Świercze ul. Pułtuska 47 06-150 Świercze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA ul. Szosa Zambrowska 1/27 tel/fax 86-2156949 NIP 718-16 - 85-955 ZP- komputery /2011 07.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego

NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń biurowych.

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ 1 Numer sprawy: MW.JRP-3202/3/2012 ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 31/BAF-VI/PN/08 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby DCEP. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Dostawa zestawów komputerowych

Dostawa zestawów komputerowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: 089-522-95-00, fax. 089-522-95-05, www.kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zamawiający Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu OKE / WOA / 150 / 3 / 013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ),,Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA SPRZĘTU SERWEROWEGO WRAZ Z OSPRZĘTEM I OPROGRAMOWANIEM W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA SPRZĘTU SERWEROWEGO WRAZ Z OSPRZĘTEM I OPROGRAMOWANIEM W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWA SPRZĘTU SERWEROWEGO WRAZ Z OSPRZĘTEM I OPROGRAMOWANIEM W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach art. 11 ust 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56, 01 755 Warszawa tel. 261 85 26 89, fax. 261 85 27 15, NIP: 118 00 59-744 Numer sprawy: 17/ZP/15 Warszawa...05.2015r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa komputerów na potrzeby Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ZATWIERDZAM Grzegorz Żbikowski (pracownik zamawiającego, któremu Kierownik zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: WIF-212-6/2014 Warszawa, 2014-10-16

Nr sprawy: WIF-212-6/2014 Warszawa, 2014-10-16 Nr sprawy: WIF-212-6/2014 Warszawa, 2014-10-16 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania: WPR.341-31/1/2010 Zatwierdzam: Wójt Gminy Chełmiec Bernard Stawiarski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-10/2012 Tarnobrzeg. 14.11. 2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa sprzętu informatycznego do Sądu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę jednostek centralnych dla Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę jednostek centralnych dla Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu PROKURATURA OKRĘGOWA WE WROCŁAWIU Wydział VII Budżetowo-Administracyjny ul. Podwale 30 50-950 Wrocław tel. centr. 71/371 81 14-18, fax :71/371 81 52 Wrocław, dnia 27 sierpnia 2013 r. VII.2711/16/13 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo