LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO SZCZECIN, UL. KU SŁONCU 124

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO SZCZECIN, UL. KU SŁONCU 124"

Transkrypt

1 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO SZCZECIN, UL. KU SŁONCU 124 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 124 maj 2015 Szczecin, maj 2015

2 1. WSTĘP INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z NIEJAWNYMI MATERIAŁAMI EGZAMINACYJNYMI SPOSÓB ZABEZPIECZENIA I PRZECHOWYWANIA MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH FORMA I TERMINY PRZESZKOLENIA OSÓB MAJĄCYCH DOSTĘP DO NIEJAWNYCH MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH TERMINARZ REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM I PRZEPROWADZENIEM EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/ ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH SZCZEGÓLNYCH: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEKOMPLETNOŚCI LUB NARUSZENIA PAKIETÓW ZAWIERAJĄCYCH ARKUSZE EGZAMINACYJNE POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAGINIĘCIA PAKIETU ZAWIERAJĄCEGO ARKUSZE EGZAMINACYJNE POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU UJAWNIENIA ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU STWIERDZENIA BRAKU STRON LUB INNYCH USTEREK W ARKUSZACH EGZAMINACYJNYCH POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NAGŁEGO ZAKŁÓCENIA PRZEBIEGU EGZAMINU POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA USTERKI PŁYTY CD/DVD PODCZAS EGZAMINU Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO PROCEDURA UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU ZASADY OBIEGU INFORMACJI DOTYCZACYCH EGZAMINU MATURALNEGO PRZYGOTOWANIE EGZAMINU DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO TERMIN DODATKOWY TERMIN POPRAWKOWY ZWOLNIENIE Z EGZAMINU MATURALNEGO ORGANIZACJA KONSULTACJI I PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO INFORMOWANIE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI INFORMACJA O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH PRZEBIEGU EGZAMINU MATURALNEGO ZGŁASZANIE ZASTRZEŻEŃ POWOŁYWANIE I SZKOLENIE ZE, PZE I ZN PRZEBIEG EGZAMINU INFORMACJE OGÓLNE PRZYGOTOWANIE I ORGANIZACJA EGZAMINU W CZĘŚCI USTNEJ PRZYGOTOWANIE EGZAMINU W CZĘŚCI USTNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO ORGANIZACJA CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO /W ROKU 2015 EGZAMIN USTNY BĘDZIE PRZEPROWADZONY Z WYKORZYSTANIEM ZADAŃ W FORMIE WYDRUKÓW/ PRZYGOTOWANIE I ORGANIZACJA EGZAMINU W CZĘŚCI USTNEJ Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO BEZ OKREŚLANIA POZIOMU OCENIANIE EGZAMINU DOKUMENTACJA EGZAMINU HARMONOGRAM CZĘŚCI USTNEJ Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego maj

3 9.7. SZKOLENIE I PRZYDZIAŁ ZADAŃ DLA CZŁONKÓW PZE PRZYGOTOWANIE I ORGANIZACJA CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU MATURALNEGO WARUNKI PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W JEDNEJ SALI PRZEBIEG EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI W CZĘŚCI DRUGIEJ PRZEBIEG I DOKUMENTOWANIE EGZAMINU TECHNICZNE WARUNKI PRZEPROWADZENIA EGZAMINU ZADANIA ADMINISTRATORA (OPIEKUNA) PRACOWNI KOMPUTEROWEJ INSTRUKCJE INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z KOMPUTERA PODCZAS PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO DOTYCZY ABSOLWENTÓW SKIEROWANYCH DO SZKOŁY NA TERENIE INNEJ OKE W instrukcji zastosowano skróty: ZE - Zespół Egzaminacyjny, PZE - Przedmiotowy Zespół Egzaminacyjny, ZN - Zespół Nadzorujący, OKE - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, CKE - Centralna Komisja Egzaminacyjna. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego maj

4 1. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 124 została przygotowana w oparciu o: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zmianami.: DzU z 2007 r. Nr 130, poz. 906) - Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 CKE Warszawa 2014r. wersja uaktualniona 1 grudnia 2014r. 2. Treść Wewnątrzszkolnej instrukcji przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Liceum Ogólnokształcącym /LO/ Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie jest dostępny w bibliotece szkolnej, w sekretariacie oraz na stronach internetowych szkoły 3. Z treścią Wewnątrzszkolnej instrukcji przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego zostają zapoznani: Rada Pedagogiczna LO Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie przez wyłożenie do wglądu w pokoju nauczycielskim, Rodzice uczniów klas zdających egzamin maturalny na miesiąc na miesiąc przed egzaminem maturalnym podczas zebrań z rodzicami, Uczniowie poprzez wychowawców klas na godzinach wychowawczych; uczniowie na tydzień przed egzaminem otrzymują indywidualnie,, Instrukcję dla ucznia wyciąg z procedur, członkowie SZE poprzez szkolenie prowadzone przez Dyrektora Szkoły według harmonogramu. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego maj

5 2. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z NIEJAWNYMI MATERIAŁAMI EGZAMINACYJNYMI 2.1. Sposób zabezpieczenia i przechowywania materiałów egzaminacyjnych 1. Niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi są przesyłki zawierające zbiory zestawów zadań do ustnej części egzaminu maturalnego, płyty CD z zestawami zadań na część ustną z języka polskiego oraz przesyłki zawierające pakiety z arkuszami egzaminacyjnymi i innymi materiałami egzaminacyjnymi do części pisemnej egzaminu maturalnego. 2. Dyrektor Szkoły jako przewodniczący ZE odbiera i wspólnie z wyznaczonym przez siebie członkiem ZE sprawdza bezpośrednio po otrzymaniu pakietu od dystrybutora i przelicza zgodnie z i instrukcją, czy liczba i rodzaj arkuszy egzaminacyjnych od powiadają zapotrzebowaniu. W przypadku stwierdzenia niezgodności niezwłocznie zawiadamia dystrybutora, a także zgłasza ten fakt do OKE. 3. Za prawidłowe zabezpieczenie i ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem materiałów egzaminacyjnych odpowiada przewodniczący ZE. 4. Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej informuje przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego o miejscu, czasie i sposobie odbioru zestawów egzaminacyjnych dla zdających w szkole zgodnie ze złożonym zamówieniem. 5. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego (z dowodem tożsamości) lub upoważniony przez niego członek szkolnego zespołu egzaminacyjnego (z pisemnym upoważnieniem i dowodem tożsamości) kwituje odbiór pakietów z zestawami egzaminacyjnymi. 6. Przewodniczący SZE odbiera od członków SZE i pracownika sekretariatu szkoły oświadczenia o zobowiązaniu się do przestrzegania zasad postępowania z materiałami niejawnymi i w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem. 7. Dyrektor Szkoły jako przewodniczący SZE odbiera i wspólnie z wyznaczonym przez siebie członkiem SZE sprawdza nienaruszenie przesyłek zawierających pakiety z materiałami egzaminacyjnymi. 8. Materiały egzaminacyjne są zabezpieczone przed dostępem osób nie upoważnionych, przechowywane są w kasie pancernej znajdującej się w sekretariacie w głównym budynku szkoły. 9. Szafę pancerną z materiałami egzaminacyjnymi w dniu odbioru przesyłki otwiera i zamyka swoim kluczem PSZE. 10. W szkole są dwa klucze do szafy z materiałami egzaminacyjnymi. Jeden przechowuje przewodniczący SZE. Drugi zapasowy klucz, w zapieczętowanej kopercie, znajduje się w gabinecie Dyrektora szkoły w miejscu znanym z-cy przewodniczącego SZE. Klucz ten może być użyty wyłącznie w sytuacji, w której przewodniczący SZE nie może normalnie wypełniać swoich obowiązków (np. szczególne sytuacje losowe w tym choroba, itp.) 11. Dostęp do materiałów egzaminacyjnych mają następujące osoby: - przewodniczący ZE - w czasie: od momentu odbioru zbiorów zestawów zadań do części ustnej egzaminu, płyt CD z zestawami zadań na część ustna egzaminu z języka polskiego oraz przesyłek zawierających pakiety z arkuszami egzaminacyjnymi i innymi materiałami egzaminacyjnymi do części pisemnej do momentu przekazania przewodniczącym przew. ZN w dniu egzaminu, - członkowie PZE z języka polskiego na 1,5 godziny przed rozpoczęciem egzaminu (otrzymują do wglądu wydrukowane zestawy egzaminacyjne lub hasła do zadań na dany dzień jeśli egzamin przebiega z wykorzystaniem komputera), Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego maj

6 - członkowie PZE z języków obcych - jeden dzień przed rozpoczęciem egzaminu (otrzymują do wglądu zestawy zadań do części ustnej), - przewodniczący PZE - w każdym dniu części ustnej egzaminu (zestaw zadań egzaminacyjnych na dany dzień egzaminu), - przewodniczący ZN - bezpośrednio przed każdą częścią egzaminu pisemnego (arkusze egzaminacyjne do danej sali egzaminacyjnej) w obecności członka ZN z innej szkoły i 2 uczniów, - informatyk szkolny, którego zadaniem jest wydrukowanie z folderów na płycie CD zestawów zadań na część ustną z języka polskiego. 12. Przewodniczący ZE sprawdza w dniu egzaminu, przed jego rozpoczęciem, czy pakiety zawierające arkusze i materiały egzaminacyjne są naruszone, a w przypadku ich naruszenia niezwłocznie zawiadamia dyrektora OKE, który podejmuje dalsze decyzje w porozumieniu z dyrektorem CKE o zawieszeniu egzaminu w całości lub części i ustaleniu nowego terminu. 13. W dniu egzaminu przewodniczący ZN lub ZE w obecności członka ZN z innej szkoły i 2 uczniów odbiera od przew. SZE pakiet materiałów egzaminacyjnych i niezwłocznie przenosi go do sali. 14. Do czasu rozdania arkuszy zdającym nikt nie może mieć wglądu do ich treści. 15. Członkowie ZN nie otwierają dodatkowych, rezerwowych, niewykorzystanych arkuszy. 16. Po zakończeniu egzaminu członkowie ZN zbierają arkusze egzaminacyjne od zdających. Odebrane od zdających zestawy gromadzone są przez przewodniczącego ZN w jednym miejscu sali tak, aby nikt z obecnych na sali nie miał do nich wglądu. 17. Przewodniczący ZN porządkuje, kompletuje i zabezpiecza materiały egzaminacyjne, listy zdających, protokoły odbioru, prac i zestawy /także nagrane płyty CD-ROM oznaczone numerem PESEL zdającego w przypadku egzaminu z informatyki/ wg zaleceń OKE oraz niezwłocznie dostarcza je wraz z wypełnionymi podpisanymi protokołami z egzaminu przewodniczącemu SZE po zakończeniu egzaminu. 18. Do czasu odbioru materiałów egzaminacyjnych przez przewodniczącego SZE sekretariat w dniu sprawdzianu jest nieczynny. 19. Przewodniczący SZE po zakończeniu egzaminu przechowuje materiały egzaminacyjne do czasu przekazania przedstawicielowi OKE w sejfie szkolnym. 20. Pozostała w szkole dokumentacja dotycząca przygotowania i przebiegu egzaminu zabezpieczona jest przez Dyrektora Szkoły przed nieuprawnionym ujawnieniem. 21. W razie wystąpienia sytuacji szczególnej, nieuwzględnionej w przepisach prawa, przewodniczący PZE lub ZN niezwłocznie przekazuje niezbędne informacje przewodniczącemu ZE i postępuje zgodnie z podjętymi przez niego decyzjami. 22. Szkolenia osób mających dostęp do niejawnych materiałów egzaminacyjnych na każdym etapie egzaminu maturalnego odbywać się będą co roku w kwietniu. Przewodniczący ZE w terminie do końca kwietnia szkoli i przygotowuje do przeprowadzenia egzaminu nauczycieli ze swojej szkoły, w tym nauczycieli oddelegowanych do innych szkół. Zakres szkolenia obejmuje m.in. postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi, procedury awaryjnymi oraz odbiera oświadczenia o przestrzeganiu ustaleń w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieujawnionym ujawnieniem. 23. Jeżeli przewodniczący ZE z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn, nie może pełnić swoich obowiązków wszystkie jego zadania przejmuje zastępca przewodniczącego ZE. 24. Członkowie ZE oraz osoby odpowiedzialne za przechowywanie materiałów egzaminacyjnych składają do połowy kwietnia przewodniczącemu ZE podpisane oświadczenia o przestrzeganiu ustaleń w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego maj

7 2.2. Forma i terminy przeszkolenia osób mających dostęp do niejawnych materiałów egzaminacyjnych 1. Szkolenie Rady Pedagogicznej: a/ wstępne, pierwsze szkolenie w formie szkolenia Rady Pedagogicznej przed przeprowadzeniem próby egzaminu maturalnego zgodnie z terminem wyznaczonym przez OKE. b/ drugie szkolenie odbywa się w trakcie rady szkoleniowej po próbnym egzaminie omówienie wyników próbnych egzaminów i spostrzeżenia dotyczące prawidłowości przebiegu egzaminu. c/ trzecie szkolenie odbywa się po radzie klasyfikacyjnej maturzystów w ramach omawianych procedur związanych z przygotowaniem egzaminu maturalnego. Jest to szkolenie zespołów nadzorujących z zakresu ich obowiązków i wypełniania dokumentacji egzaminacyjnej d/ szkolenia odbywają się w każdym roku szkolnym. 2. Przed każdym dniem egzaminu maturalnego odbywa się krótkie przypomnienie procedur egzaminacyjnych dla członków ZN w danym dniu. 3. Indywidualna samodzielne zapoznanie się z przepisami prawa, w tym z Wewnątrzszkolną instrukcją przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego. 4. Szkolenie członków PZE i ZN prowadzone we właściwych grupach (zespołach) przez przewodniczącego ZE i zastępcę przewodniczącego SZE: nie później niż tydzień przed rozpoczęciem części ustnej egzaminu maturalnego w każdym roku szkolnym. 5. Członkowie ZE i inne osoby biorące udział w egzaminie maturalnym mają obowiązek podpisania oświadczenia o przestrzeganiu ustaleń w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem. 3. TERMINARZ REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM I PRZEPROWADZENIEM EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Termin Zadanie Podstawa prawna 07 maja 2014r Do końca maja /przed pierwszym próbnym egzaminem maturalnym/ 6-9 czerwca 2014r. 10 września 2014r. Pierwsze zapoznanie rodziców /prawnych opiekunów/ uczniów klas II LO na zebraniach z możliwymi formami dostosowania formy i warunków egzaminu oraz z zasadami organizowania egzaminu maturalnymi oraz planowanymi zmianami na maturze 2015 Wstępne szkolenie uczniów klas II LO przez v-ce dyrektora z zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego /przed pierwszym próbnym egzaminem maturalnym/ Pierwszy próbny egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych Ponowne zapoznanie rodziców /prawnych opiekunów/ uczniów klas III LO i na zebraniach z aktualnym komunikatem dyrektora CKE o dostosowaniu formy i warunków egzaminu z dnia 29 sierpnia 2014r. oraz z procedurami związanymi z organizacją i przeprowadzaniem egzaminu maturalnego w maju 2015r. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego maj

8 do r. wrzesień 2014r. październik 2014r./przed pierwszymi próbnymi egzaminami w r. szk. 2014/15/ Zebranie od uczniów i absolwentów wstępnych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego. Potwierdzenie odbioru deklaracji, sporządzenie kopii i przekazanie ich zdającym. Zebranie od uczniów orzeczenia/opinii PPP z Poradni Psych. Pedag. lub zaświadczenia o chorobie przewlekłej wydanego przez lekarza będących podstawą dostosowań. Udział w szkoleniach dyrektorów szkół na temat wyników egzaminów zewnętrznych w 2013 r. Ponowne szkolenie uczniów przed próbnym egzaminem maturalnym z zasad i procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego obow. w roku 2014/ Procedury Komunikat Dyr. CKE październik/marzec Próbne egzaminy maturalne do r r. do r r. do r. do r. do r. do r. do r. Zebranie od uczniów i absolwentów ostatecznych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego. Potwierdzenie odbioru deklaracji, sporządzenie kopii i przekazanie ich zdającym. Jeśli uczeń lub absolwent złożył wyłącznie wstępną deklarację, a nie złożył deklaracji ostatecznej, deklaracja wstępna staje się ostateczną deklaracją. Przesłanie Dyrektorowi OKE w formie elektronicznej i papierowej informacji oraz danych do egzaminu maturalnego (wersja papierowa potwierdzona podpisem zdającego). Przesłanie Dyrektorowi OKE informacji o zdających wnioskujących o skierowanie na egzamin do innych szkół. Uczestniczenie wraz z zastępcą w szkoleniu w zakresie organizacji egzaminu maturalnego organizowanym przez OKE. Powołanie na podstawie pisemnego porozumienia z dyrektorem innej szkoły lub placówki członków zespołu egzaminacyjnego spoza szkoły. Powołanie zastępcy przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego i członków zespołu egzaminacyjnego. Powołanie przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego. Opracowanie i ogłoszenie szkolnego harmonogramu przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego i przesłanie go niezwłocznie dyrektorowi OKE. Ogłoszenie harmonogramu części pisemnej Przekazanie zdającym treści komunikatu dyrektora CKE o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w czasie części pisemnej egzaminu maturalnego Procedury Procedury Procedury 95. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego maj

9 do r r. Do końca kwietnia 2015r. najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem części ustnej egzaminu maturalnego od do r. od do r. od do r. od do r r r r. do r. do r r. od do r. Powołanie zespołów nadzorujących przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego i wyznaczenie przewodniczących tych zespołów. Przeprowadzenie szkolenia zespołów nadzorujących z zakresu ich obowiązków i wypełniania dokumentacji egzaminacyjnej. Właściwe przygotowanie sal egzaminacyjnych do przeprowadzenia części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego. Odbiór w obecności innego członka zespołu egzaminacyjnego i zabezpieczenie zbioru zestawów zadań egzaminacyjnych do przeprowadzenia części ustnej egzaminu z języków obcych nowożytnych i z języka polskiego Przeprowadzenie egzaminów ustnych z języków obcych nowożytnych według szkolnego harmonogramu i nadzór nad ich przebiegiem. Przeprowadzenie egzaminów ustnych z języka polskiego według szkolnego harmonogramu i nadzór nad ich przebiegiem. Odbiór w obecności innego członka zespołu egzaminacyjnego i zabezpieczenie przesyłek z arkuszami egzaminacyjnymi. Przeprowadzenie egzaminów pisemnych i nadzór nad ich przebiegiem. Odbiór z OKE wyników egzaminów, świadectw dojrzałości i aneksów. Ogłoszenie wyników i wydanie absolwentom świadectw dojrzałości i aneksów. Przekazanie absolwentom informacji o uprawnieniach i zasadach zgłoszeń do sesji poprawkowej oraz egzaminu w kolejnych latach. Odbiór pisemnych oświadczeń absolwentów o ponownym przystąpieniu do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym. Przekazanie do OKE informacji dotyczących zgłoszeń do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym. Przeprowadzenie pisemnego egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym. Przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym Procedury Procedury a i września 2015r. Odbiór świadectw dojrzałości po terminie poprawkowym Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego maj

10 4. ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH SZCZEGÓLNYCH: 4.1. Postępowanie w przypadku stwierdzenia niekompletności lub naruszenia pakietów zawierających arkusze egzaminacyjne 1. Przewodniczący ZE lub upoważniona przez niego osoba, w obecności innego członka tego zespołu, bezpośrednio po otrzymaniu pakietu od dystrybutora sprawdza i przelicza zgodnie z instrukcją, czy liczba i rodzaj arkuszy egzaminacyjnych odpowiadają zapotrzebowaniu i wykazowi zawartości przesyłki. W przypadku stwierdzenia niezgodności niezwłocznie zawiadamia w ustalony sposób dystrybutora, a także zgłasza ten fakt do dyrektora OKE i dalej postępuje zgodnie z instrukcją zawarta w przesyłce lub zaleceniami dyrektora OKE. 2. W przypadku stwierdzenia, że w wyniku uszkodzenia pakietu zaistniała możliwość ujawnienia arkuszy, dyrektor OKE, powiadamia o zaistniałej sytuacji dyrektora CKE, który podejmuje decyzję dotyczącą przebiegu i ustaleniu nowego terminu całości lub części egzaminu. W innych przypadkach decyzję co do dalszego przebiegu lub zawieszenia egzaminu podejmuje dyrektor OKE w porozumieniu z dyrektorem CKE. 3. Zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej, do momentu otrzymania od przewodniczącego ZE informacji o decyzji odpowiednio dyrektora OKE lub dyrektora CKE. 4. Decyzję dotyczącą egzaminu, dyrektor OKE lub jego przedstawiciel przekazuje telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną przewodniczącemu ZE. 5. Do szkoły informacja musi dotrzeć obowiązkowo dwiema niezależnymi drogami Postępowanie w przypadku zaginięcia pakietu zawierającego arkusze egzaminacyjne 1. Przewodniczący ZE po stwierdzeniu zaginięcia pakietu zawierającego arkusze egzaminacyjne powiadamia o tym fakcie dyrektora OKE, który przeprowadza postępowanie wyjaśniające. 2. Dyrektor OKE, w porozumieniu z dyrektorem CKE, podejmuje decyzję o ewentualnym zawieszeniu egzaminu lub jego części, a dyrektor CKE ustala nowy termin egzaminu. 3. O nowym terminie egzaminu dyrektor CKE powiadamia dyrektorów OKE, a dyrektorzy OKE przewodniczących ZE. 4. Informację o nowym terminie egzaminu zdający uzyskuje w szkole, w której zdaje egzamin Postępowanie w przypadku ujawnienia zadań egzaminacyjnych 1. W przypadku stwierdzenia, że zadania lub arkusze zostały nieprawnie ujawnione, decyzję co do dalszego przebiegu egzaminu podejmuje dyrektor CKE. 2. W przypadku wstrzymania egzaminu lub jego części dyrektor CKE ustala nowy termin egzaminu. 3. O nowym terminie egzaminu dyrektor CKE powiadamia dyrektorów OKE, a dyrektorzy OKE przewodniczących ZE. 4. Informację o nowym terminie egzaminu zdający uzyskuje w szkole, w której zdaje egzamin Postępowanie w przypadku stwierdzenia braku stron lub innych usterek w arkuszach egzaminacyjnych 1. W przypadku stwierdzenia braku stron lub innych usterek w arkuszu przewodniczący ZE egzaminacyjnego odnotowuje ten fakt w protokole przebiegu egzaminu i podejmuje decyzję o wykorzystaniu arkuszy rezerwowych. 2. Jeżeli liczna zestawów rezerwowych jest niewystarczająca do przeprowadzenia egzaminu lub części egzaminu, przewodniczący ZE powiadamia dyrektora OKE w Poznaniu, który Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego maj

11 podejmuje decyzję co do dalszego przebiegu egzaminu lub części egzaminu. Zadający czekają na decyzję, nie opuszczając sali egzaminacyjnej. NIE WYKONUJE SIĘ KSEROKOPII ARKUSZY EGZAMNACYNYCH. 3. Decyzję dotyczącą dalszego przebiegu egzamin lub części egzaminu, dyrektor OKE w Poznaniu lub jego przedstawiciel przekazuje telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego Postępowanie w przypadku nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu 1. W przypadku nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu przewodniczący ZE powiadamia dyrektora OKE. 2. Jeżeli zagrożenie zostało zażegnane przed otwarciem pakietów z arkuszami egzaminacyjnymi, ale nie później niż godzinę po planowanym rozpoczęciu egzaminu, to egzamin może odbyć się, za zgodą dyrektora OKE, w tym samym dniu i w tym samym miejscu, przy czym kolejne części egzaminu rozpoczynają się w wyznaczonych terminach, a część która się nie odbyła pisana jest na końcu. Zdającym nie wolno kontaktować się w czasie przerw z osobami z zewnątrz. 3. Jeżeli zagrożenie nastąpiło po rozpieczętowaniu pakietów z arkuszami egzaminacyjnymi na daną część egzaminu, po ustaniu zagrożenia zdający kontynuują pisanie pozostałych części. 4. Jeżeli zagrożenie nie zostało zażegnane, dyrektor OKE, w porozumieniu z dyrektorem CKE, zawiesza/unieważnia dany egzamin i zarządza jego ponowne przeprowadzenie w nowym terminie ustalonym przez dyrektora CKE. 5. Dyrektor OKE, w porozumieniu z dyrektorem CKE, jeżeli zachodzi taka potrzeba, podejmuje decyzję o zmianie miejsca przeprowadzania egzaminu. 6. W przypadku ustalenia nowego terminu egzaminu, o nowym terminie egzaminu dyrektor CKE powiadamia dyrektorów OKE, a dyrektorzy OKE przewodniczących ZE. 7. Informację o nowym terminie (ewentualnie miejscu) egzaminu zdający uzyskuje w szkole, w której zdaje egzamin Postępowanie w przypadku wystąpienia usterki płyty CD/DVD podczas egzaminu z języka obcego nowożytnego Teksty do poszczególnych zadań są nagrane na płycie CD jako odrębne ścieżki: arkusz na poziomie podstawowym arkusz na poziomie rozszerzonym arkusz na poziomie dwujęzycznym ścieżka 1. wstęp oraz zadanie 1. ścieżka 2. zadanie 2. ścieżka 3. zadanie 3. ścieżka 1. wstęp oraz zadanie 1. ścieżka 2. zadanie 2. ścieżka 3. zadanie 3. ścieżka 1. wstęp oraz zadanie 1. ścieżka 2. zadanie 2. ścieżka 3. zadanie 3. Odtworzenie kolejnej ścieżki dźwiękowej w odtwarzaczu CD następuje automatycznie, podział nagrania na poszczególne ścieżki ma jedynie ułatwić przejście do odpowiedniego zadania w przypadku wystąpienia usterki płyty CD. 2. W przypadku wystąpienia usterki płyty CD (płyta nie odtwarza się lub zacina się) przewodniczący zespołu nadzorującego, w porozumieniu z przewodniczącym zespołu Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego maj

12 egzaminacyjnego, przerywa pracę z arkuszem, poleca zdającym zamknięcie arkuszy, a zespołowi nadzorującemu dopilnowanie, aby zdający zastosowali się do polecenia oraz podejmuje decyzję o wykorzystaniu płyty rezerwowej. 3. Jeżeli usterka płyty CD wystąpiła od momentu włączenia płyty do rozpoczęcia nagrania do zadania 1., po wymienieniu płyty CD przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w widocznym miejscu, nowy czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem. Po zapisaniu czasu na tablicy (planszy) włącza nową płytę. 4. Jeżeli usterka płyty CD wystąpiła po rozpoczęciu nagrania do zadania 1., przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w widocznym miejscu, czas rozpoczęcia przerwy związanej z wymianą płyty CD wymienia płytę CD na rezerwową zapisuje na tablicy, w widocznym miejscu, czas zakończenia przerwy związanej z wymianą płyty CD oraz nowy czas zakończenia pracy z arkuszem, wydłużając go odpowiednio o czas przerwy związanej z wymianą płyty CD przechodzi do ścieżki odpowiadającej numerowi zadania, podczas którego wystąpiła usterka płyty CD (por. pkt 1. powyżej), i odtwarza nagranie. 5. W przypadku stwierdzenia, że płyta CD nie odpowiada rodzajowi zestawu egzaminacyjnego przewodniczący zespołu nadzorującego postępuje w sposób analogiczny do tego, który opisano w pkt 3. powyżej. 6. Konieczność wymiany płyty CD należy każdorazowo odnotować w protokole przebiegu egzaminu. 5. Procedura unieważnienie egzaminu 1. Unieważnienie egzaminu może nastąpić w przypadku: a) stwierdzenia, podczas trwania egzaminu, niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego, b) wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE albo korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego lub niedopuszczonych do użytku materiałów i przyborów. c) zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający prace pozostałym zdającym, d) stwierdzenia, podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych, niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdających z danego przedmiotu w części pisemnej, e) stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej zadającego występowania w jego pracy egzaminacyjnej jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu zdającemu lub korzystania z rozwiązań innego zdającego, f) zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku możliwości ustalenia wyniku części pisemnej egzaminu, g) stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przebiegu egzaminu, na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik danego egzaminu, Uwaga! Unieważnienia w przypadku oznaczonym literą a, b, c dokonuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) (załączniki L_12), w przypadkach oznaczonych literą d, e, f, g dyrektor OKE w porozumieniu z dyrektorem CKE. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego maj

13 2. W przypadkach oznaczonych literami d, e, f, g komisja okręgowa, za pośrednictwem dyrektora szkoły, przekazuje absolwentowi, któremu unieważniono dany egzamin, pisemną informację o przyczynach unieważnienia. 3. W przypadkach zakłócenia spokoju na sali lub innych wypadków przyjmuje się następujące postępowanie: a. przewodniczący zespołu nadzorującego, po konsultacji z pozostałymi członkami zespołu, prosi do sali przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, /poprzez osobę dyżurującą przed salą egzaminacyjną lub osobiście przekazując swoje uprawnienie jednemu z członków ZN/, b. przewodniczący zespołu nadzorującego powiadamia przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego o stwierdzeniu niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdającego, zakłócania przebiegu egzaminu, wniesienia lub korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego lub niedopuszczonych do użytku materiałów i przyborów, c. przewodniczący zespołu egzaminacyjnego podejmuje decyzję o przerwaniu części egzaminu maturalnego tego zdającego i unieważnia jego pracę oraz nakazuje zdającemu opuszczenie sali egzaminacyjnej, d. przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sporządza decyzję o przerwaniu części egzaminu maturalnego (Załącznik 12), e. przewodniczący zespołu egzaminacyjnego włącza decyzję o przerwaniu egzaminu i unieważniony zestaw egzaminacyjny zdającego, któremu przerwano egzamin, do protokołu zbiorczego przebiegu egzaminu. 6. ZASADY OBIEGU INFORMACJI DOTYCZACYCH EGZAMINU MATURALNEGO 1. Źródła informacji: a) Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zmianami.: DzU z 2007 r. Nr 130, poz. 906) b) Informatory maturalne z poszczególnych przedmiotów, c) Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 roku. CKE Warszawa 2014, d) Harmonogramy i komunikaty CKE, e) Harmonogramy i instrukcje przekazywane przez OKE, f) Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego, g) Wewnątrzszkolne harmonogramy maturalne, h) strony internetowe: oraz 2. Sposób zapoznawania nauczycieli: a) Szkolenie Rady Pedagogicznej w ramach WDN rada plenarna, rada szkoleniowa październik, rada klasyfikacyjna kwiecień, b) Wyłożenie w bibliotece materiałów dotyczących matury: akty prawne, informatory maturalne, c) Indywidualne strony internetowe: oraz d) Udział nauczycieli w warsztatach metodycznych, seminariach z poszczególnych przedmiotów. e) Bieżąca informacja Dyrektora Szkoły o zmianach w przepisach prawa oświatowego dotyczących egzaminu maturalnego tablica w pokoju nauczycielskim. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego maj

14 3. Sposób zapoznawania rodziców: a) Ogólne zebranie rodziców uczniów klas drugich LO maj każdego roku szkolnego, b) Ogólne zebranie rodziców uczniów klas programowo najwyższych kończących się maturą wrzesień - październik każdego roku szkolnego, c) Ogólne zebranie rodziców uczniów klas pierwszych informacja o rozszerzeniach programowych, d) Zebraniach z wychowawcą rodziców wszystkich klas szkół kończących się maturą o sposobie docierania do informacji maturalnych - listopad każdego roku szkolnego. 4. Sposób zapoznawania uczniów: a) Godziny z wychowawcą w każdej klasie szkół kończących się maturą - według planu pracy wychowawcy klasowego, b) Spotkania z dyrektorem lub v-ce dyrektorem szkoły, c) Informacje na tablicy organizacyjnej, d) Zajęcia edukacyjne z przedmiotów maturalnych - wrzesień - październik każdego roku szkolnego, e) Materiały w czytelni, f) Strony internetowe szkoły. 5. Przewodniczący ZE w czasie posiedzenia rady pedagogicznej zapoznaje nauczycieli z zasadami organizacji i przebiegu, strukturą i formą egzaminu maturalnego na podstawie rozporządzenia MEN, procedur egzaminu, harmonogramów i instrukcji przekazanych przez OKE, harmonogramów i instrukcji wewnątrzszkolnych oraz zapewnia dostęp do dokumentów i materiałów związanych z egzaminem. 6. Przewodniczący ZE informuje uczniów o zasadach organizacji i przebiegu, strukturze i formie egzaminu, a w szczególności o: a) prawie przystąpienia do egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych, b) prawie laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych do zwolnienia z egzaminu z danego przedmiotu, oraz o wykazie tych olimpiad, c) pomocach, z jakich mogą korzystać na poszczególnych egzaminach w części pisemnej, d) miejscu i terminie składania deklaracji do następnych sesji egzaminacyjnych, e) ustalonym sposobie postępowania członków zespołów nadzorujących w przypadku przerwania przez zdającego egzaminu z przyczyn losowych lub zdrowotnych, f) o prawie do złożenia pisemnej prośby do Dyrektora OKE o umożliwienie wglądu do jego sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej, g) o możliwości zgłoszenia pisemnego zastrzeżenia do Dyrektora OKE, jeżeli zdający uzna, że w trakcie egzaminu maturalnego zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzenia. 7. Przewodniczący ZE w obecności wychowawców klas maturalnych, odbywa w terminie do końca października zebranie z rodzicami i informuje ich o zasadach organizacji i przebiegu, strukturze i formie egzaminu maturalnego w danym roku szkolnym. 8. Przewodniczący ZE lub jego zastępca w obecności wychowawców klas, w terminie najpóźniej do 10 czerwca organizuje zebranie z rodzicami uczniów klas II LO na który informuje o organizacji, przebiegu, strukturze i formie egzaminu maturalnego określonych w dokumentach Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego OKE i Wewnątrzszkolnej instrukcji przeprowadzania egzaminu maturalnego. Wychowawcy klas dokumentują to spotkanie zapisem w dzienniku. 9. Wychowawcy klas zapoznają uczniów ze strukturą, formą, zasadami organizacji i przebiegu egzaminu maturalnego do 15 września każdego roku szkolnego i dokumentują to zapisem w dzienniku lekcyjnym klasy. Na bieżąco przypominają rodzicom i uczniom o adresach stron internetowych dotyczących egzaminu maturalnego. 10. Nauczyciele przedmiotów maturalnych zapoznają uczniów z podstawą programową, Informatorami maturalnymi, adresem strony CKE na której umieszczone są Informatory Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego maj

15 maturalne ze wszystkich przedmiotów, zasadami przeprowadzania egzaminów w części ustnej i pisemnej z danego przedmiotu do 15 września każdego roku szkolnego i dokumentują to zapisem w dzienniku lekcyjnym elektronicznym klasy. 12. Komunikaty dotyczące egzaminu maturalnego przewodniczący ZE wywiesza na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim, a komunikaty, dotyczące uczniów i absolwentów również w gablocie na piętrze budynku LO oraz na stronie internetowej szkoły. Materiały przeznaczone dla uczniów i absolwentów wykładane są w wyznaczonym miejscu w bibliotece. 13. Informacje o strukturze, formie, zasadach organizacji i przebiegu egzaminu maturalnego Przewodniczący ZE umieszcza w gablocie na parterze holu, na stronie internetowej szkoły i umożliwia nauczycielom i uczniom korzystanie z nich. 14. Nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych organizują uczniom klasy III zajęcia powtórzeniowe oraz konsultacje w ramach obowiązkowych lub dodatkowych zajęć.. 7. PRZYGOTOWANIE EGZAMINU 7.1. Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego 1. Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (Dyrektorowi Szkoły) w terminie do 30 września 2014r., wstępną deklarację - załącznik L_1a, 2. Termin złożenia deklaracji ostatecznej mija 7 lutego 2015r. Po tym terminie nie ma już możliwości dokonywania zmian w deklaracji dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów ( z wyjątkiem laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych). W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej z dniem 8 lutego 2015r. deklaracja wstępna staje się deklaracja ostateczną. 3. Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu zdający przekłada dyrektorowi szkoły razem z deklaracja do 30 września 2014r. Dokumentacja może być uzupełniona do 7 lutego 2015r. Ostateczny termin złożenia tych dokumentów upływa 7 lutego 2015r. Wyjątek stanowią uczniowie chorzy lub niepełnosprawni czasowo, którzy zaświadczenie o stanie zdrowia mogą złożyć w terminie późniejszym. 4. Uczeń ma obowiązek podać w deklaracji dokładne dane teleadresowe umożliwiające stały, niezawodny z nim kontakt aż do terminu ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego. Zdający podpisuje także w deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego oświadczenie o wyrażeniu zgody lub braku zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na studia. 5. Osoba składająca deklarację wstępną i/lub ostateczną otrzymuje od dyrektora jej kopię z potwierdzeniem przyjęcia Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego 1. Zdający ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawni, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, mają prawo przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach i formach określonych w Komunikacie dyrektora CKE z 29 sierpnia 2014 w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/15 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi opublikowanym na stronie internetowej CKE. Za dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu do potrzeb zdających odpowiada PZE. 2. Sposób lub sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu do potrzeb i możliwości uczniów wskazuje rada pedagogiczna, wybierając spośród możliwych sposobów Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego maj

16 dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu wymienionych w Tabeli 1b wskazanego wyżej Komunikatu na podstawie: a. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, b. orzeczenia o potrzebie indywidualnego kształcenia, c. opinii poradni psychologiczno pedagogicznej, d. zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza, e. pozytywnej opinii rady pedagogicznej wydanej na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno pedagogicznej, prowadzącego w szkole zajęcia z uczniem ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną po uzyskaniu zgody rodziców lub (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia, f. pozytywnej opinii rady pedagogicznej wydanej na wniosek rodziców /prawnych opiekunów/ albo pełnoletniego ucznia, który był objęty w szkole pomocą psychologiczno pedagogiczną ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granica, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuacji kryzysowej lub traumatycznej Termin dodatkowy 1. Zdający ma prawo, w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie w maju - zgodnie z harmonogramem do części ustnej lub pisemnej egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów, zdawać egzamin w dodatkowym terminie czerwcu 2015r. 2. Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają do dyrektora macierzystej szkoły udokumentowany wniosek L_19 - najpóźniej w dniu w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu o umożliwienie przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi dokumentami dyrektorowi OKE najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu wniosku. 3. Dyrektor OKE rozpatruje wniosek, w terminie 2 dni od daty jego otrzymania i może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu w terminie dodatkowym. Rozstrzygnięcie dyrektora OKE jest ostateczne. 4. Zdający, który uzyskał zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu pisemnego w dodatkowym terminie, przystępuje do egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie ustalonym przez dyrektora CKE i ogłoszonym na stronie CKE Informację o harmonogramie i miejscu przeprowadzania egzaminu dyrektor właściwej OKE ogłasza na stronie OKE w ostatnim tygodniu maja 2015r. 5. Zdający, który uzyskał zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu ustnego w dodatkowym terminie, przystępuje do egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły. Egzamin ustny z języka polskiego powinien odbyć się nie później niż od 8 do 13 czerwca 2015r, z języków obcych nowożytnych od 1 do 17 czerwca 2015r Termin poprawkowy 1. Egzamin maturalny w terminie poprawkowym jest przeprowadzany w sierpniu 2015r. w terminie ustalonym przez dyrektora CKE. 2. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent który: - przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w maju/czerwcu w części ustnej i pisemnej i żaden nie został unieważniony, Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego maj

17 - przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony, - nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej bez określania poziomu ALBO w części pisemnej na poziomie podstawowym, - w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu (nie później niż do 7 lipca 2015r.) złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu (załącznik L_18a), zgodnie z deklaracja ostateczną. 3. Dyrektor w terminie 10 dni (nie później niż do 10 lipca) od daty ogłoszenia wyników egzaminu przesyła do dyrektora OKE w formie elektronicznej informacje o osobach, które złożyły oświadczenie o woli przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym. 4. Ponowny egzamin (egzamin w terminie poprawkowym) jest przeprowadzany w części ustnej w macierzystej szkole zdającego (między 24 a 28 sierpnia 2015r.), a w części pisemnej (25 sierpnia) w miejscach wskazanych przez dyrektora OKE. 4.Informacje o miejscu przeprowadzania egzaminu ogłasza dyrektor OKE na stronie internetowej w terminie do 10 sierpnia 2015r. Informację o harmonogramie ustnych egzaminów zdający uzyskuje w szkole w której przystąpił do egzaminu Zwolnienie z egzaminu maturalnego 1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych znajdujących się w wykazie na rok 2015, ogłoszonym przez dyrektora CKE na stronie są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, jeżeli zadeklarowali wcześniej zdawanie egzaminu z tego przedmiotu. Uprawnienie to przysługuje laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych także wtedy, gdy przedmiot nie był objęty szkolnym planem nauczania danej szkoły. 2. W przypadku przedmiotów zadeklarowanych jako obowiązkowe, zwolnienie laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku z egzaminu z danego przedmiotu w części ustnej oraz w części pisemnej na poziomie podstawowym. 3. W przypadku przedmiotów zadeklarowanych jako dodatkowe w części pisemnej, zwolnienie laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku z egzaminu z danego przedmiotu na poziomie rozszerzonym albo w przypadku języka obcego nowożytnego będącego drugim językiem nauczania w szkole lub oddziale dwujęzycznym najwyższego wyniku na poziomie dwujęzycznym. 4. W przypadku egzaminów z języka obcego nowożytnego zadeklarowanych jako dodatkowe w części ustnej, zwolnienie laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku z egzaminu bez określania poziomu. 5. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych przed egzaminem z danego przedmiotu przedstawiają przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady, na podstawie którego przewodniczący zespołu egzaminacyjnego stwierdza uprawnienie do zwolnienia z egzaminu. 6. W przypadku, gdy zdający uzyskał tytuł laureata lub finalisty z innego przedmiotu niż wskazany w deklaracji, może dokonać zmiany tego przedmiotu, w tym języka obcego nowożytnego, lub zmienić poziom egzaminu z języka nowożytnego. Wniosek w sprawie wprowadzenia tych zmian składa do dyrektora szkoły nie później niż do 20 kwietnia 2015r Organizacja konsultacji i próbnych egzaminów maturalnych 1. W miarę możliwości finansowych Dyrektor Szkoły organizuje zajęcia fakultatywne z przedmiotów zadeklarowanych przez uczniów. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego maj

18 2. Zajęcia fakultatywne prowadzi nauczyciel danego przedmiotu w wymiarze ustalonym przez Dyrektora Szkoły. 3. Uczniowie mogą również korzystać z konsultacji ze wszystkich przedmiotów w godzinach ustalonych przez nauczycieli. 4. Uczniowie klas maturalnych mają przeprowadzane próbne egzaminy maturalne z zadeklarowanych przedmiotów w roku kończącym się egzaminem maturalnym w miesiącach październik marzec wg osobnego grafiku. Wyniki są szczegółowo analizowane z uczniami i przedstawiane rodzicom. 5. Próbny egzamin maturalny w części pisemnej organizowany jest /niezależnie od szkolnych prób/ przez OKE w Poznaniu zgodnie z harmonogramem OKE. 6. Wyniki próbnych egzaminów nauczyciele szczegółowo analizują z uczniami. 7. Z wynikami mogą zapoznać się rodzice u wychowawcy klasy lub nauczyciela danego przedmiotu. 8. Arkusze egzaminacyjne /dostosowane do etapu edukacyjnego/ przygotowywane są przez nauczycieli przedmiotów. 9. Próbne egzaminy maturalne organizowane są w czerwcu każdego roku dla uczniów klas drugich LO. Jest on traktowany jako diagnoza końcowa po drugim roku nauczania Informowanie o wynikach egzaminu maturalnego 1. Wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego ustalone przez OKE ogłasza Dyrektor Szkoły niezwłocznie po otrzymaniu ich z OKE w terminie ustalonym przez dyrektora CKE. Miejsce ogłoszenia wyników - gabinet Dyrektora Szkoły. 2. Wyniki części ustnej egzaminu maturalnego ogłasza przewodniczący PZE bezpośrednio po zakończeniu całego egzaminu lub dla części zdających w danym dniu w sali, w której odbywał się egzamin. Wyniki są ostateczne. 3. Wyniki egzaminu maturalnego są ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego 7.8. Świadectwa dojrzałości 1. Zdający, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego odpis wydane przez OKE. Świadectwa dojrzałości wydawane są w macierzystej szkole zdającego za potwierdzeniem odbioru 2. Na świadectwie dojrzałości odnotowane są wyniki każdego egzaminu zdawanego w części ustnej w procentach oraz wyniki uzyskane w części pisemnej (w procentach i na skali centylowej z wyjątkiem wyniku z dodatkowych zadań rozwiązywanych w języku obcym, w przypadku których podawany jest wynik wyłącznie w procentach) 3. Wyniki uzyskane w części pierwszej i w części drugiej egzaminu pisemnego z informatyki odnotowywane są łącznie. 4. Zdający otrzymuje świadectwo dojrzałości, jeżeli: a. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych i je zdał ORAZ b. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego i egzamin ten nie został mu unieważniony. 5. Zdający nie otrzymuje świadectwa dojrzałości, jeżeli nie został spełniony którykolwiek z warunków określonych w punkcie W przypadku gdy zdający nie przystąpił do zadeklarowanego: a. egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów dodatkowych ( z wyjątkiem jednego przedmiotu dodatkowego zdawanego obowiązkowo) Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego maj

19 b. rozwiązywania dodatkowych zadań egzaminacyjnych w drugim języku nauczania, na świadectwie dojrzałości w miejscu przeznaczonym na wpisaniu wyniku odpowiednio z egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego albo dodatkowych zadań egzaminacyjnych wpisuje się 0%. 7. W przypadku unieważnienia egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego ( za wyjątkiem jednego przedmiotu dodatkowego zdawanego obowiązkowo) na świadectwie dojrzałości w miejscu przeznaczonym na wpisanie wyniku egzaminu maturalnego z danego przedmiotu wpisuje się 0% Informacja o nieprawidłowościach przebiegu egzaminu maturalnego 1. Każda stwierdzona nieprawidłowość w organizacji i przebiegu egzaminu maturalnego powinna być niezwłocznie zgłoszona do przewodniczącego ZE. 2. Przewodniczący ZE ocenia sytuację; w przypadku potwierdzenia naruszenia procedur maturalnych, niezwłocznie powiadamia dyrektora OKE. 3. Decyzje podjęte przez dyrektora OKE lub dyrektora CKE przesłane przewodniczącemu ZE są ostateczne Zgłaszanie zastrzeżeń 1. Jeżeli zdający uzna, że w trakcie egzaminu maturalnego zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzenia, może, w terminie 2 dni roboczych od daty egzaminu maturalnego 0 w części ustnej lub pisemnej z danego przedmiotu, zgłosić pisemnie zastrzeżenia do dyrektora OKE. Zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji. 2. Dyrektor OKE rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów może unieważnić dany egzamin w stosunku do wszystkich zdających albo zdających w jednej sali, a także w stosunku do poszczególnych zdających i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie. Rozstrzygnięcie dyrektora OKE jest ostateczne. Nowy termin egzaminu ustala dyrektor CKE Powoływanie i szkolenie ZE, PZE i ZN 1. Dyrektor szkoły informuje Radę Pedagogiczną o strukturze, formie i zasadach organizacji oraz przebiegu egzaminu na podstawie następujących dokumentów i materiałów: - rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, - procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego, - harmonogramu i komunikatów ogłaszanych przez CKE i OKE, - harmonogramu i instrukcji wewnątrzszkolnych - informatorów przedmiotowych. 2. Przewodniczący ZE nie później niż na 2 miesiące przed terminem egzaminu maturalnego tj. do 4 marca 2015r. powołuje zastępcę przewodniczącego ZE oraz pozostałych członków ZE. 3. Powołuje spośród członków ZE PZE na 2 miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu tj. do 4 marca 2015r. 4.Powołuje na podstawie pisemnego porozumienia z dyrektorem innej szkoły członków PZE spoza szkoły. 5.Przewodniczący ZE szkoli i zapoznaje z wewnątrzszkolną instrukcją przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego członków PZE ze swojej szkoły oraz nauczycieli delegowanych do zespołów przedmiotowych w innych szkołach oraz nauczycieli spoza swojej szkoły. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego maj

20 6. Przewodniczący ZE wskazuje członka ZE, który jest obecny przy odbiorze i prawidłowym zabezpieczeniu materiałów na część ustną i pisemną egzaminu. 7. Przewodniczący ZE powołuje ZN przebieg części pisemnej co najmniej miesiąc przed terminem części pisemnej egzaminu. Liczba ZN zależy od liczby sal egzaminacyjnych w danym dniu. 8. Przewodniczący ZE upoważnia w swoim zastępstwie członka ZE do odbioru i prawidłowego zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych tzn. sprawdzenia, przechowywania i zabezpieczenia przed nieuprawnionym ujawnieniem przesyłek zawierających zbiory zestawów zadań egzaminacyjnych do części ustnej egzaminu oraz przesyłek zawierających pakiety z arkuszami egzaminacyjnymi i innymi materiałami egzaminacyjnymi do części pisemnej egzaminu. 9. Przewodniczący ZE ustala następujący skład każdego PZE: a) przewodniczący egzaminator danego przedmiotu wpisany do ewidencji egzaminatorów, b) nauczyciel danego przedmiotu jako członek, z uwzględnieniem, że żadna z tych osób nie prowadziła ze zdającymi zajęć z danego przedmiotu w ostatnim roku nauki (dotyczy zdających, którzy w danym roku szkolnym ukończą szkołę), a co najmniej jedna z nich jest zatrudniona w innej szkole. 10. Przewodniczący ZE przedstawia powołanym osobom: a) listę zadań i ich obowiązki, b) procedurę przebiegu egzaminu ustnego z danego języka, c) wzory protokołów i określa sposób ich wypełnienia, a także wzory kart oceny, d) wewnątrzszkolną instrukcję postępowania z materiałami egzaminacyjnymi objętymi ochroną i konsekwencje wynikające z jej nieprzestrzegania, e) kryteria oceniania części ustnej egzaminu z języków obcych. 11. Przewodniczący ZE odbiera od członków PZE oświadczenia o przestrzeganiu ustaleń w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych. 12. Przewodniczący ZE przechowuje w dokumentacji egzaminu protokoły powołania członków PZE i ich oświadczenia wraz z potwierdzoną kopią dokumentu nadającego kwalifikacje egzaminatora pełniącego funkcję przewodniczącego PZE. 8. PRZEBIEG EGZAMINU INFORMACJE OGÓLNE 1. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego (Dyrektor Szkoły) ogłasza harmonogram: części pisemnej egzaminu, ogłoszony przez dyrektora CKE na stronie internetowej części ustnej egzaminu dwa miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu tj. do 4 marca 2015r. 2. Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin punktualnie, zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez Przew. SZE. Na egzamin należy zgłosić się z dowodem tożsamości z aktualnym zdjęciem, a w przypadku zdających skierowanych przez OKE również ze świadectwem ukończenia szkoły. 3. Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej ani korzystać z nich w tej sali z żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani elektronicznych nośników informacji, poza tymi, które są stosowane w danym egzaminie. Nieprzestrzeganie tej zasady stanowi podstawę do unieważnienia egzaminu. 4. Zdający w trakcie egzaminu może korzystać z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłasza dyrektor CKE dwa miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu do 4 marca 2015r.na stronie Zdający nie może wnosić do sali innych materiałów i przyborów. Uwaga osobny wykaz materiałów dla starej formuły egzaminu osobny wykaz dla nowej formuły od 2015r. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego maj

21 5. Dyrektor Szkoły informuje absolwentów, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpią do egzaminu z danego przedmiotu, o warunkach i terminie złożenia wniosku o wyrażenie zgody na przystąpienie do egzaminu w sesji czerwcowej (dodatkowej). 6. Stwierdzenie niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego albo wniesienie przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE, lub korzystanie przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego lub niedopuszczonych do użytku materiałów i przyborów, albo zakłócanie przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym jest podstawą do unieważnienia egzaminu. Egzamin można także unieważnić w przypadku naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu, które mogło wpłynąć na wynik egzaminu. 8. Niezdanie albo nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub części pisemnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminu maturalnego z pozostałych przedmiotów. 9. PRZYGOTOWANIE I ORGANIZACJA EGZAMINU W CZĘŚCI USTNEJ 9.1. Przygotowanie egzaminu w części ustnej z języka polskiego 1. Dyrektor Szkoły ogłasza szkolny harmonogram części ustnej egzaminów nie później niż 2 miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu nie później niż do 4 marca 2015r. 3. Harmonogram powinien zawierać: - informacje o miejscu, dacie i godzinie zdawania egzaminu przez każdego zdającego, liczbę przerw i czas ich trwania oraz wskazuje miejsce i przybliżoną godzinę ogłoszenia wyników w danym dniu, - informację w/w dla zdających skierowanych na egzamin poza szkołę. Każdy zdający dostaje indywidualnie harmonogram części ustnej. 4. PZE może w danym dniu przeprowadzić egzamin dla nie więcej niż 20 osób. 5. Wyniki egzaminu ogłaszane są po zakończeniu egzaminu dla 5 zdających. 6. Ogłoszenie wyników jest publiczne pod warunkiem uzyskania zgody wszystkich zdających w danej grupie. Przed odczytaniem wyników należy zapytać, kto nie wyraża zgody na publiczne odczytanie wyniku. 4. Nie zdanie lub nie przystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu części pisemnej. 5. Przew. ZE otrzymuje 5 maja 2015r. płytę CD (2 egzemplarze do każdej szkoły) zawierającą 12 folderów z zadaniami do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego. Każdy folder zawierać będzie zadania przeznaczone na kolejny dzień. Dodatkowo wyłącznie jako zabezpieczenie na ewentualność otrzymaniu obu wadliwych płyt wszystkie materiały będzie można pobrać 8 maja 2015 z serwisu OKE dla dyrektorów szkół. 6. Każdy folder będzie zawierał 18 zadań. Każde zadanie będzie przekazane w postaci odrębnego pliku zabezpieczonego hasłem. Hasła do plików będą przesłane drogą elektroniczną dzień przed egzaminem, ok za pośrednictwem serwisu OKE. Kartki z numerem zadania należy wydrukować do przygotowania biletów do losowania dla zdających (tnąc kartkę na bilety). Przykładowe bilety: Nr zadania: 1101 Hasło: magnolia 11 maja 2015r. Nr zadania: 1102 Hasło: storczyk 11 maja 2015r. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego maj

22 7. Po odkodowaniu plików PZE lub z-ca /ewent. Informatyk szkolny/ drukuje wszystkie zadania egzaminacyjne przeznaczone na dany dzień w warunkach i w sposób zapewniający zabezpieczenie materiałów przed nieuprawnionym ujawnieniem. 8. Nie wcześniej niż 1,5 godziny przed egzaminem PZE udostępnia członkom PZE zadania egzaminacyjne Organizacja części ustnej egzaminu z języka polskiego /w roku 2015 egzamin ustny będzie przeprowadzony z wykorzystaniem zadań w formie wydruków/. Wydruk zadań w obecności z-cy przew. ZE prowadzi informatyk szkolny. 1. Przebieg egzaminu: Część ustna egzaminu z języka polskiego przebiega w następujący sposób: a) Zdający, po okazaniu dowodu tożsamości, wchodzi do sali egzaminacyjnej w kolejności ustalonej na liście. b) W sali może przebywać dwóch zdających jeden przygotowujący się do egzaminu i drugi udzielający odpowiedzi. c) Zdający losuje kartkę z wydrukowanym zadaniem egzaminacyjnym spośród zadań wyłożonych na stole. Informacje o wylosowanym numerze zadania przekazuje członkom PZE. Do 16 osoby włącznie wykorzystane zadania zespół przedmiotowy odkłada, nie włączając ich do puli zadań. 17 osoba i kolejne losują zadanie ponownie z całej puli zadań przeznaczonej na dany dzień. d) Zdający otrzymuje czyste kartki, opieczętowane pieczęcią szkoły, do sporządzenia notatek pomocniczych, konspektu lub ramowego planu wypowiedzi. e) Zdający zapoznaje się z treścią wylosowanego zadania egzaminacyjnego zawierającego tekst kultury i odnoszącego się do niego polecenia i w czasie nie dłuższym niż 15 minut przygotowuje się do udzielenia odpowiedzi. Po 15 minutach wchodzi druga osoba, która losuje zadanie i przygotowuje się do odpowiedzi. W trakcie przygotowywania się drugiej osoby, pierwsza osoba zdaje egzamin przed zespołem przedmiotowym. Zdający nie może robić notatek na wydruku zadania. Notatki zapisuje wyłącznie na kartkach z pieczątka szkoły. f) Po zakończeniu czasu przeznaczonego na przygotowanie zdający przez ok. 10 minut wygłasza wypowiedź monologową na wskazany w poleceniu temat. Członkowie PZE nie przerywają wypowiedzi zdającego, chyba, że zostanie przekroczony limit czasu. Zdający może wygłosić swoja wypowiedź w czasie krótszym niż 10 minut. Czas zdawania nie może być jedynym i wiążącym kryterium negatywnej oceny. g) Po zakończeniu wypowiedzi monologowej zdający przez ok. 5 minut rozmawia z ZE na jej temat. Rozmowa może dotyczyć jedynie treści związanych z problemem określonym w zadaniu, tekstem literackim dołączonym do zadania oraz zagadnieniami, które poruszył zdający w wypowiedzi. h) Po zakończeniu egzaminu zdający oddaje PZE kartki z notatkami, wylosowane zadanie. i) W czasie egzaminu zdający nie może korzystać z żadnych słowników oraz własnych kartek. 2. Ocenianie egzaminu a) Ocenie podlegają wszystkie elementy egzaminu zgodnie z obowiązującymi kryteriami oceniania. Członkowie PZE indywidualnie oceniają każdego zdającego w trakcie odpowiedzi, z zastrzeżeniem, że egzaminujący powinien ograniczyć robienie notatek do niezbędnego minimum. Swoje propozycje członkowie PZE nanoszą na kartę indywidualnej oceny (załącznik L_5b) b) Zespół egzaminacyjny ustala wynik każdego zdającego zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez przew. ZE po 5 zdających. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego maj

23 c) W przypadku braku możliwości uzgodnienia wyniku egzaminu przez zespół decydujący głos ma przewodniczący. Wynik ustalony przez zespół jest ostateczny. d) Podczas ustalania wyników w sali nie mogą przebywać zdający, ani przygotowujący się do egzaminu. e) Wyniki tej części egzaminu przewodniczący przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego ogłasza tego samego dnia, o godzinie określonej w harmonogramie po grupie 5 zdających. 3. Dokumentacja egzaminu a) Przewodniczący przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego lub członek zespołu wypełnia protokół indywidualny części ustnej egzaminu maturalnego (załącznik L_5a). b) Po ustaleniu liczby punktów za poszczególne elementy egzaminu przewodniczący lub członek zespołu wpisuje wyniki egzaminu do protokołu indywidualnego części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, - zdał/a, jeżeli zdający uzyskał minimum 30% punktów możliwych do uzyskania (minimum 12 pkt) - nie zdał/a, jeżeli zdający uzyskał poniżej 30% punktów możliwych do uzyskania (poniżej 12 pkt). d) Wypełnione protokoły podpisują członkowie zespołu i obserwatorzy. e) Dokumentacja przekazywana jest PZE. d) Kartki z notatkami, wylosowany bilet po zakończeniu egzaminu, zdający przekazuje PZE, który zabezpiecza w/w materiały i przechowuje przez kres, w którym zdający może się odwołać od procedur przeprowadzania egzaminu (co najmniej dwa dni) Przygotowanie i organizacja EGZAMINU W CZĘŚCI USTNEJ Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO BEZ OKREŚLANIA POZIOMU 1. Część ustna egzaminu z języka obcego nowożytnego bez określania poziomu przebiega w następujący sposób: a) Zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość (a w przypadku zdających skierowanych na egzamin przez dyrektora OKE również świadectwa ukończenia szkoły), wchodzi do sali egzaminacyjnej w ustalonej kolejności. b) W sali przebywa jeden zdający. c) Egzamin prowadzony jest w danym języku obcym nowożytnym, trwa ok. 15 minut i składa się z rozmowy wstępnej i trzech zadań; czas na zapoznanie się z treścią zadań jest wliczony w czas przeznaczony na wykonanie poszczególnych zadań. d) Zdający losuje zestaw egzaminacyjny i przekazuje go egzaminującemu. e) Egzamin rozpoczyna się od rozmowy wstępnej, podczas której egzaminujący zadaje zdającemu kilka pytań związanych z jego życiem i zainteresowaniami; po rozmowie wstępnej egzaminujący przekazuje wylosowany wcześniej zestaw zdającemu. f) Po otrzymaniu zestawu zdający przystępuje do wykonania zadań od 1. do 3.: zadanie pierwsze polega na przeprowadzeniu rozmowy, w której zdający i egzaminujący odgrywają wskazane w poleceniu role; w zadaniu drugim zdający opisuje ilustrację zamieszczoną w wylosowanym zestawie oraz odpowiada na trzy pytania postawione przez egzaminującego; w zadaniu trzecim zdający wypowiada się na podstawie materiału stymulującego i odpowiada na dwa pytania postawione przez egzaminującego g) Zdający wykonuje zadania w takiej kolejności, w jakiej są one zamieszczone w zestawie egzaminacyjnym; nie ma możliwości powrotu do zadania, które zostało zakończone lub opuszczone h) W czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystać ze słowników i innych pomocy. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego maj

24 2. Przewodniczący decyduje o tym, czy sam egzaminuje zdającego, czy egzamin przeprowadza członek zespołu, oraz dba o to, aby egzaminujący przeprowadzał egzamin korzystając z zegara z sekundnikiem/stopera. 3. Przeprowadzając egzamin, egzaminujący postępuje zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w zestawie dla egzaminującego. 4. W rozmowie wstępnej oraz zadaniach 2. i 3. egzaminujący zadaje wyłącznie pytania zamieszczone w zestawie dla egzaminującego. 9.4 Ocenianie egzaminu 1. Ocenie podlegają wszystkie elementy egzaminu zgodnie z obowiązującymi kryteriami oceniania. Członkowie PZE indywidualnie oceniają każdego zdającego w trakcie odpowiedzi. Swoje propozycje nanoszą na kartę indywidualnej oceny. 2. W przypadku egzaminu bez określania poziomu PZE ustala wynik każdego zdającego bezpośrednio po jego wyjściu z sali egzaminacyjnej. 3. W przypadku braku możliwości ustalenia wyniku przez zespół, decydujący głos ma przewodniczący. Wynik ustalony przez zespół jest ostateczny. 4. Podczas ustalenia wyników w sali nie może przebywać zdający i przygotowujący się do egzaminu. 5. Po ustaleniu liczby punktów za poszczególne elementy egzaminu przewodniczący lub członek zespołu wpisuje wyniki egzaminu do protokołu indywidualnego części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (załącznik L_ 6a lub L_7a). 6. Wynik egzaminu przew. PZE ogłasza tego samego dnia o godzinie określonej w harmonogramie. 9.5 Dokumentacja egzaminu 1. Po zakończeniu egzaminu każdego zdającego przewodniczący lub członek przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego wypełnia protokół indywidualny części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (załącznik L_6a lub L_ 7a). 2. Przewodniczący lub członek zespołu wpisuje: w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego bez określania poziomu zdawanego jako przedmiot obowiązkowy. - zdał/a, jeżeli zdający uzyskał minimum 30% punktów możliwych do uzyskania (minimum 9 pkt) - nie zdał/a, jeżeli zdający uzyskał poniżej 30% punktów możliwych do uzyskania (poniżej 9 pkt) 3. Wypełnione protokoły podpisują członkowie zespołu i obserwatorzy. 4. Wyniki tej części egzaminu PZE ogłasza tego samego dnia o godz. określonej w harmonogramie. Przed odczytaniem wyników należy się zapytać kto nie wyraża zgody na publiczne odczytanie wyniku. 5. Po ogłoszeniu wyników egzaminu w danym dniu przewodniczący przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego przekazuje przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego w danej szkole uporządkowane zestawy i podpisane protokoły Harmonogram części ustnej 1. Przewodniczący SZE nie później niż 2 miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu maturalnego do 4 marca opracowuje szkolny harmonogram przeprowadzenia części ustnej egzaminu, przesyła go do OKE oraz ogłasza uczniom poprzez: odczytanie przez wychowawcę, Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego maj

25 wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz wręczenie każdemu zdającemu indywidualnego harmonogramu, 2. Przewodniczący ZE przydziela na piśmie zadania członkom PZE Szkolenie i przydział zadań dla członków PZE 1. Przewodniczący SZE przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej przeprowadza szkolenie członków PZE. 2. Szkolenie obejmuje zapoznanie z : Wewnątrzszkolną instrukcją przygotowania i organizacji egzaminu, z procedurami przebiegu egzaminu, z odpowiedzialnością za ujawnienie materiałów egzaminacyjnych, zadaniami przewodniczącego i członków PZE. 10. PRZYGOTOWANIE I ORGANIZACJA CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 1. Przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego nadzorują ZN powołane przez przewodniczącego SZE co najmniej miesiąc przed terminem części pisemnej egzaminu maturalnego z zachowaniem następujących zasad: - w skład ZN wchodzi co najmniej trzech nauczycieli, z których jeden jest zatrudniony w innej szkole, - jeżeli liczba zdających w danej sali przekracza 30 osób, przewodniczący SZE zwiększa liczbę osób w ZN według zasady: o 1 członka ZN więcej na każdych kolejnych 20 zdających, - przewodniczący SZE wyznacza spośród członków ZN przewodniczącego każdego ZN, - w skład ZN nie może wchodzić nauczyciel danego przedmiotu egzaminacyjnego oraz wychowawcy zdających, - w przypadku choroby przewodniczącego lub członka ZN, skład ZN uzupełniany jest o innego nauczyciela zatrudnionego w danej lub innej szkole zgodnie z ogólnymi zasadami tworzenia ZN. 2. Przewodniczący ZE szkoli zgodnie z harmonogramem wszystkich członków ZN w zakresie: zadań i obowiązków członków ZN, procedury przebiegu części pisemnej egzaminu, sposobu wypełniania protokołów przebiegu egzaminu, postępowania z materiałami egzaminacyjnymi objętymi ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem. 2. Przewodniczący ZE przedstawia zadania członkom ZN, odbiera od członków ZN oświadczenia o przestrzeganiu ustaleń w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem i ochrony danych osobowych, przechowuje w dokumentacji egzaminu powołania ZN i oświadczenia ich członków. 3. Przewodniczący ustala wspólnie z przew. ZN na dany dzień, sposób rozmieszczenia stolików przyporządkowanie każdemu członkowi ZN obszaru i numeru stolików, które znajdują się pod jego osobistym nadzorem. Każdy członek ZN odpowiada za samodzielność pracy zdających, poprawność i kompletność zakodowania arkuszy przez zdających w przydzielonej mu przestrzeni sali egzaminacyjnej /załącznik L_21/. 4. Czynności organizacyjne i przebieg egzaminu w części pisemnej Egzamin maturalny w dniach odbędzie się w sali nr 200 /aula szkolna/. W pozostałych dniach w sali 148 /mała aula/. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego maj

26 DZIEŃ, GODZ. godziny orientacyjne Przed egzaminem ZADANIA, CZYNNOŚCI 1.Odbiór od dystrybutora i zabezpieczenie przed nieuprawnionym ujawnieniem przesyłki zawierającej pakiety z arkuszami egzaminacyjnymi i innymi materiałami egzaminacyjnymi. 2. Sprawdzenie czy nie zostały naruszone, przeliczenie zgodnie z instrukcją, czy liczba i rodzaj pakietów odpowiada zapotrzebowaniu oraz sprawdzenie czy zawierają wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminu W przypadku stwierdzenia niezgodności lub naruszenia pakietów zawiadomienie dyrektora OKE w Poznaniu ODPOWIE DZIALNY Przewodni czący SZE Przew. SZE Na dzień przed każdym dniem egzaminu stan sali sprawdzamy z z-cą przew. ZE /lub w tym samym dniu 7.45/ Sprawdzenie przygotowania szkoły do przeprowadzenia egzaminu - przygotowanie sal egzaminacyjnych uwzględniając potrzeby uczniów udokumentowane opinią, orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaleceniem lekarskim: - rozmieszczenie odpowiedniej ilości stolików w sposób zapewniający samodzielną prace zdających i zgodnie z wcześniej ustalonym planem sali, - przygotowanie miejsc dla członków ZN, obserwatorów sprawdzających prawidłowość przeprowadzania egzaminu /przy stole 1 przew. ZN, nauczyciel z Witkiewicza, obserwator, pozostali w różnych miejscach sali zgodnie z ustalonym planem sali na dany dzień/, - sprawdzenie listy zdających /listy drukowane z serwisu internetowego w sekretariacie szkoły, - zamieszczenie zegarów w widocznych miejscach, - sprawdzenie kopert z naklejkami zdających, - przygotowanie numerków do losowania, - przyklejenie numerków na stolikach w prawym rogu, - przygotowanie tablicy lub kartki papieru A3 + pisaka do zapisania rozpoczęcia i zakończenia czasu pisania egzaminu osobno dla nowej i starej formuły egzaminu maturalnego - przygotowanie stolika na pomoce dopuszczone przez dyr. CKE, - przygotowanie pomocy dopuszczonych przez dyr. CKE do danego przedmiotu osobno dla nowej i starej formuły egzaminu maturalnego, - przygotowanie zapasowych długopisów, - ustawienie stolika przed aulą woda, kubeczki, - punkt sanitarny /środki lecznicze i opatrunkowe/, - przyklejenie listy zdających na drzwiach, - przyklejenie kartki na drzwiach Uwaga Egzamin maturalny.. - przygotowanie techniczne szkoły /łączność telefoniczna/ Powyższe czynności : przygotowanie i sprawdzenie stanu sali odbywa się każdego dnia przed egzaminem ok. godz. 13 i w danym dniu ok. godz W dniu egzaminu 8.00 Spotkanie członków Zespołu Nadzorującego gabinet z-cy - sprawdzenie obecności, - w razie nieobecności członka ZN: wyjaśnienie przyczyn nieobecności i powołanie w skład ZN nauczyciela z listy przeszkolonych, - przypomnienie zadań członków ZN i procedur przeprowadzania części pisemnej egzaminu maturalnego, - przypomnienie procedur awaryjnych i procedury unieważnienia egzaminu, - określenie sposobu postępowania w przypadku kłopotów zdrowotnych uczniów, - sprawdzenie planu sali na dany dzień i przygotowania sali egzaminacyjnej wspólnie z z-cą przew. ZE, - odbiór przez przew. ZN: - teczek z sekretariatu zawierających: listy zdających, protokoły przebiegu egzaminu z sali i zbiorczy, koperty z naklejkami zdających, decyzje o unieważnieniu egzaminu - zapasowych przyborów do pisania, - pomocy dydaktycznych na dany dzień, - tablic/wzorów - osobno dla nowej i starej formuły egzaminu maturalnego - bezpiecznych kopert - osobno dla nowej i starej formuły egzaminu maturalnego Przew. ZN M. Szlempo pielęgniarka Przew. ZE lub z-ca Przew. ZN 8.00 Przyjście uczniów do szkoły, pozostawienie kurtek, urządzeń telekomunikacyjnych i elektronicznych nośników M. Szlempo Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego maj

27 informacji, niedozwolonych pomocy dydaktycznych w szafkach uczniowskich, w sali 146 lub w czytelni Sprawdzenie przygotowania sali - Zamkniecie dolnego korytarza przy hali ławka + kartki lub w przypadku auli zamknięcie wszystkich korytarzy bocznych przy auli jeśli jakiekolwiek lekcje odbywać się będą w budynku głównym 8 maja wtorek matematyka P i 10 maja czwartek język angielski P - Wywieszenie kartek na drzwiach Uwaga Egzamin maturalny prosimy o zachowanie ciszy Wyznaczeni nauczyciele dyżurujący 8.10 Słówko, modlitwa przed egzaminem ksiądz 8.15 Zbiórka uczniów w holu przed salą egzaminacyjną, ustawienie zgodnie z listą, odbiór telefonów komórkowych i 1 członek ZN innych niedozwolonych urządzeń elektronicznych 8.20 Wyczytywanie zdającego z listy zdających i pojedyncze wejście do sali Przew. ZN UCZNIOWIE WCHODZĄ POJEDYNCZO DO SALI Sprawdzenie dowodu tożsamości /w przypadku braku dowodu osobistego potwierdzenie tożsamości inny dokument z PESELEM, lub przez dyrektora szkoły lub z-cę/ Losowanie numerków stolików. Członek ZN odnotowuje wylosowane numery na liście zdających. Od losowania można odstąpić w przypadku zdających, którzy korzystają z leków, opieki medycznej oraz w innych uzasadnionych przypadkach (np. zezwolenie spóźnionemu zdającemu na przystąpienie do egzaminu) 2 członek ZN 3 członek ZN Wręczenie zdającemu indywidualnej koperty z jego naklejkami z kodem kreskowym i PESELem Sprawdzenie przez zdającego poprawności numeru PESEL i potwierdzenie poprawności danych osobowych oraz wylosowanego numeru stolika podpisem na liście zdających W przypadku błędu w numerze PESEL zdający zwraca ZN naklejkę z błędnym numerem, koryguje numer na liście zdających, umieszcza na niej adnotację o stwierdzeniu błędu, po czym podpisuje listę. Poprawność wpisanego przez zdającego numeru PESEL potwierdza przewodniczący ZN podpisując się na liście zdających. Naklejki z błędnym numerem PESEL członek ZN odbiera od zdającego zdający koduje wówczas prace wyłącznie przez odręczne wpisanie prawidłowego numeru PESEL w wyznaczonych na to miejscach, a członek zespołu nadzorującego wpisuje identyfikator szkoły. W przypadku braku numeru PESEL zdający wpisuje w miejscach przeznaczonych na naklejkę serie i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Wszystkie listy zdających muszą być podpisane przez wszystkich członków ZN po zaznaczeniu odbioru prac. Jeżeli zaistniała konieczność dokonania korekty danych osobowych /błędna pisownia imienia, nazwiska, skreślenie z listy uczniów, negatywna klasyfikacja roczna/ to należy nanieść ją czytelnie, kolorem czerwonym i uwierzytelnić mała okrągłą pieczątką sekretariat szkoły. Zmiana musi być podpisana przez przew. ZE Uczniowie wnoszą do sali tylko dozwolone środki pomocnicze, mogą chusteczki do nosa /żadnych torebek, plecaków, maskotek, telefonów komórkowych, korektorów Odbiór materiałów egzaminacyjnych i bezpiecznych kopert od przew. ZE w sekretariacie odrębnie do każdej części egzaminu, przeliczenie w obecności uczniów i stwierdzenie nienaruszalności. W przypadku naruszenia arkuszy egzaminacyjnych lub niezgodności z zapotrzebowaniem postępujemy zgodnie z procedurami awaryjnymi Postępowanie w przypadku uszkodzenia pakietów zawierających arkusze egzaminacyjne. 1 członek 1 członek ZN Przew. ZN, członek ZN z innej szkoły + 2 uczniów: LO Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego maj

28 Część organizacyjna Zajęcie miejsc przez członków ZN wskazanych przez przew. ZN zapewniających możliwość nadzorowania wszystkich uczniów. Przypomnienie zdającym o: - obowiązku zapoznania się z informacja na pierwszej stronie arkusza oraz sprawdzenia kompletności i czytelności arkuszy egzaminacyjnych tj. czy zawiera wszystkie zadania, ma wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane, - czy otrzymał WŁAŚCIWE arkusze egzaminacyjne inne dla starej i inne dla nowej formuły egzaminu maturalnego. Nowe arkusze pionowy czerwony pasek przez cała stronę tytułową. - czy otrzymał WŁAŚCIWE - osobno dla nowej i starej formuły egzaminu maturalnego zestawy tablic matematycznych wraz z uzupełnieniem oraz czy otrzymał kartę wzorów dotyczy egzaminu z matematyki, fizyki, chemii, BIOLOGII Zauważone braki uczeń zgłasza przewodniczącemu ZN i otrzymuje kompletny arkusz z arkuszy rezerwowych /NIE WYKONUJE SIĘ KSEROKOPII ARKUSZY EGZAMINACYJNYCH/. Wymiana arkusza lub zestawu tablic/wzorów odnotowywana jest w protokole przebiegu egzaminu z sali L_10 i potwierdzona podpisem zdającego, któremu wymieniono arkusz lub tablice. W przypadku wadliwych arkuszy lub stron w arkuszach przew. ZN postępuje zgodnie z czynnościami opisanymi w Procedurach awaryjnych pkt. 4 - sposobie kodowania arkusza egzaminacyjnego i karty odpowiedzi: o o o wpisanie swojego numeru PESEL na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi, starannym naklejeniu naklejek z kodem kreskowym: jedna na stronę tytułową, druga na kartę odpowiedzi, naklejka nie może przekraczać obszaru prostokąta przewidzianego do tego celu, pozostałe naklejki zostają nienaruszone w kopercie i są zbierane przez członków ZN po wykonaniu czynności organizacyjnych przez uczniów, odręcznym wpisaniu przez zdającego numeru PESEL w wyznaczonych miejscach na arkuszu i karcie odpowiedzi. W przypadku naklejki z błędnym kodem zdający koduje prace poprzez odręczne wpisanie prawidłowego numeru PESEL. Członek ZN wpisuje identyfikator szkoły. W przypadku braku numeru PESEL zdający wpisuje w miejscach przeznaczonych na naklejkę z kodem serie i numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. - zaznaczeniu dysfunkcji D :jeśli ma dysleksje to x, jeśli dysgrafie to wpisuje ręcznie - sposobie zakreślania błędnych odpowiedzi zakreślić w kółko /nawet w dystraktorze strzałka napis dobrze, lub przy dobrej odpowiedzi strzałka dobrze - o obowiązku zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi: DWUKROTNIE: pierwszy raz przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań, drugi raz na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na prace z arkuszem /w przypadku zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi: fizyka TYLKO STARA FORMUŁA POZIOM P i R, matematyka POZIOM P, j. angielski P/ - przypomnieć jeśli jest cos w brudnopisie do oceny, zakreślić, napisać, że jest do sprawdzenia, - obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie, - zasadach oddawania prac po zakończeniu egzaminu, - zasadach oddawania prac przed końcem egzaminu, - o pozostaniu do końca egzaminu w celu ewentualnej poprawy złego kodowania, - zasadach korzystania z pomocy dopuszczonych przez dyrektora CKE, - możliwości przerwania i unieważnieniu egzaminu w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egz. lub zakłócenia przebiegu egzaminu, - zapytanie o zdrowie, gotowość i wolę zdawania egzaminu Przew. ZN Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego maj

29 ROZPOCZĘCIE EGZAMINU Rozdanie uczniom zabezpieczonych arkuszy egzaminacyjnych Rozpoczęcie egzaminu - punktualnie o godz, 9.00 zerwanie banderoli na arkuszach!!. Uwaga należy zwrócić specjalną uwagę na to, by zdający otrzymali arkusze na zadeklarowanym poziomie. Po rozdaniu zdającym arkuszy spóźnieni nie zostaną wpuszczeni do sali. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż do zakończenia czynności organizacyjnych /tzn. z chwila zapisania w widocznym miejscu czasu rozpoczęcia i zakończenia egzaminu/, decyzje o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej spóźnionego podejmuje przewodniczący ZE, ale zdający kończy pracę z zestawem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy. Uczniowie nie otwierają prac arkusze leżą na prawym boku stolika. Na wyraźne polecenie przew. ZN - otwarcie arkuszy egzaminacyjnych. Przew. musi się zapytać czy uczniowie dostali WŁASCIWY /odpowiedni/ arkusz Uczniowie zapoznają się z informacją na pierwszej stronie, Otwierają arkusze i sprawdzają kompletność i czytelność arkuszy. Zauważone braki zgłaszają przewodniczącemu ZN i otrzymują kompletne arkusze z rezerwy nie wykonuje się kserokopii arkuszy fakt ten zostaje odnotowany w protokole i podpisany przez ucznia. Członkowie ZN Zdający kodują swój arkusz egzaminacyjny i kartę odpowiedzi. Kodowanie polega na: a) umieszczeniu w odpowiednich miejscach na arkuszu egz. i karcie odpowiedzi naklejek otrzymanych od członków ZN z nadanym kodem, zawierającym m.in. numer PESEL zdającego, b) odręcznym wpisaniu przez zdającego w wyznaczonych miejscach na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi numeru PESEL zdającego. Zdający sprawdza poprawność numeru PESEL na naklejce. Np.9.08 W przypadku wystąpienia błędu na naklejce w numerze PESEL zdający wpisuje odręcznie prawidłowy PESEL /nie naklejać naklejek z błędnym numerem PESEL!/, w wyznaczonych miejscach. W miejscach przeznaczonych na naklejkę z kodem zdający wpisuję odręcznie poprawny numer PESEL, a członek ZN wpisuje identyfikator szkoły na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi. Zapytanie przez przewodniczącego o pytania do instrukcji lub sposobu kodowania Można udzielać odpowiedzi tylko na pytania związane z kodowaniem i rozumieniem instrukcji. Nauczyciele zgodnie z rozmieszczeniem na planie sali zbierają od uczniów koperty z naklejkami w swoich obszarach. Koperty z naklejkami przekazują przew. ZN. Uczniowie po wykonaniu czynności organizacyjnych odkładają arkusze na brzeg stolika. Po czynnościach organizacyjnych Przewodniczący pyta czy wszyscy są gotowi Przew. ZN ROZPOCZYNA EGZAMIN zapisanie na tablicy czasu rozpoczęcia i zakończenia egzaminu osobno dla nowej i starej formuły egzaminu maturalnego Czas jest liczony od momentu zapisania go na tablicy. Uczniowie wypełniają arkusze wyłącznie czarnym długopisem; nie wolno im używać korektora ani ołówka. Przew. ZN Przew. ZN Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego maj

30 Odbiór prac Zakończenie egzaminu Zakończenie egzaminu Praca z arkuszem, przebieg egzaminu W czasie trwania części pisemnej egz. maturalnego: - zdającym nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani nie komentuje się zadań egzaminacyjnych, - zdający nie mogą opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przew. ZN może zezwolić zdającemu na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomoc medyczną. W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taka potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przew. ZN, zdający pozostawia zamknięty arkusz na swoim stoliku, a fakt opuszczenia sali i czas nieobecności zdającego jest odnotowany w protokole przebiegu egzaminu, - Jeśli zdający chce skorzystać z materiałów pomocniczych zgłasza ten fakt przez podniesienie ręki i po uzyskaniu zgody przew. ZN podchodzi do stolika, - Jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, odkłada zamknięty arkusz na brzeg stolika, zgłasza ukończenie pracy przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki. Odpowiedni członek /zgodnie z planem sali/ podchodzi do zdającego w SWOIM OBSZARZE, sprawdza poprawność kodowania, przeniesienie odpowiedzi na karte odpowiedzi / w przypadku zdających, którzy maja obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi/, odbiera arkusz, zezwala zdającemu na opuszczenie sali nie zakłócając pracy pozostałym zdającym. Arkusz odnosi do przewodniczącego. - W pozostałych przypadkach członkowie ZN sprawdzają poprawność kodowania dopiero po zakończeniu egzaminu członkowie ZN podchodza do uczniów W SWOICH OBSZARACH, sprawdzają poprawność kodowania i odbierają arkusze. - W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego, wniesienia do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE, albo korzystania przez zdającego z urządzenia telekomunikacyjnego lub zakłócania przez niego przebiegu egzaminu, przew. ZN powiadamia /poprzez nauczyciela dyżurnego/ przew. SZE, który przerywa egzamin tego zdającego, unieważnia jego egzamin i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej. Fakt ten odnotowany zostaje w protokole przerwania i unieważnienia egzaminu. Przew. ZN może powiadomić osobiście przew. ZE na ten czas swoje zadania powierza wyznaczonemu członkowi ZN Przewodniczący na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na prace z arkuszem przypomina zdającym o obowiązku zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi wyłącznie na egzaminie z języków obcych PP i PR cz. II, matematyki PP, fizyki PP TYLKO STARA FORMUŁA!. Po tym przypomnieniu już żaden uczeń nie wychodzi z sali i nie zgłasza zakończenia pracy z arkuszem czekają do oficjalne zakończenia egzaminu. Przew. ZN 1. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań danej części egzaminu przew. ZN ogłasza zakończenie egzaminu i prosi zdających o odłożenie prac na brzeg stolika. 2. Uczniowie odkładają arkusze na brzeg stołu i pozostają na miejscach oczekując na odbiór prac. Członkowie ZN odbierają prace i sprawdzają poprawność kodowania arkusza i karty odpowiedzi. Członkowie ZN podchodzą do uczniów. Członkowie ZN - ZGODNIE Z PLANEM SALI, odbierają arkusze egzaminacyjne od swoich uczniów, - członkowie ZN w obecności uczniów sprawdzają kompletność materiałów /arkusz + karta odpowiedzi/, poprawność kodowania i ewentualnie zaznaczenie dysleksji na pierwszej stronie litera D, - członkowie ZN przynoszą arkusze do przewodniczącego ZN, który odnotowuje na listach obecności fakt odbioru arkusza od zdającego. Adnotację o odbiorze dokonuje się w rubryce Odbiór prac egzaminacyjnych przy pomocy znaku umieszczonego w legendzie listy. - po zebraniu wszystkich arkuszy od wszystkich uczniów i odnotowania oddania arkuszy na listach obecności przew. ZN zezwala zdającym na opuszczenie sali. Wyznacza dwóch uczniów, którzy pozostają w sali i są obecni przy pakowaniu prac. KAŻDĄ LISTĘ MUSZĄ PODPISAĆ WSZYSCY CZŁONKOWIE ZN. 2. Wyznaczony członek ZN dba w tym czasie o porządek na sali. 3. Dwóch ostatnich uczniów pozostaje w sali obserwując pakowanie arkuszy egzaminujących. Po spakowaniu prac uczniowie podpisują się czytelnie w protokole. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego maj

31 ARKUSZ II Pakowanie arkuszy 1. Po zebraniu prac od zdających należy w obecności 2 przedstawicieli zdających : - rozdzielić prace LO i Technikum /absolwenci/ wg identyfikatora, absolwentów, - rozdzielić prace na starej formuły egzaminu maturalnego i nowej formuły - prace absolwentów danego typu szkoły powinny być pakowane oddzielnie, - rozdzielić poziomy /jeśli są ze starej formuły absolwenci/, - ułożyć prace wg kolejności kodów, - sprawdzić kompletność podpisów zdających egzamin oraz członków ZN i prawidłowość adnotacji na listach, - sprawdzić czy jest podpisany plan sali, który jest załącznikiem do dokumentacji - zapakować arkusze egzaminacyjne, w tym karty odpowiedzi zgodnie z instrukcją OKE do zwrotnych kopert osobno dla każdego poziomu, szkoły, FORMUŁY EGZAMINU - opisać /nakleić naklejkę z identyfikatorem szkoły/bezpieczne koperty, - zakleić bezpieczne koperty w obecności wszystkich członków ZN i obserwatora oraz przedstawicieli zdających, - dokonać weryfikacji listy zdających - sekretariat, - zapakować arkusze niewykorzystane w oddzielną, papierową kopertę albo bezpieczną kopertę jeżeli taka dysponuje, /prace uczniów, którym przerwano i unieważniono egzamin stanowią załącznik do protokołu przerwania egzaminu/, - wypełnić protokół z sali podpisany przez wszystkich członków ZN, obserwatora, osobno dla nowej i starej formuły egzaminu maturalnego - wypełnić protokół przerwania lub unieważnienia egzaminu jeśli taka sytuacja wystąpiła, - niezwłocznie przekazać wszystkie prace egzaminacyjne i dokumentację przewodniczącemu ZE. Członkowie ZN Przew. ZN KOMPLETOWANIE MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH Zestawy egzaminacyjne Protokół przebiegu egzaminu Listy zdających - podpisane Prace zdających Bezpieczna koperta max. 20 sztuk Każdy poziom, typ szkoły i nową i starą formułę Niewykorzyst ane arkusze Nie kodujemy prac nieobecnych Arkusze zdających, którym przerwano egzamin lub sami przerwali W obecności zdających PRZEWODNICZĄCY SZE Przerwa dotyczy tylko egzaminu z informatyki. Przerwa między pierwszą, a druga częścią egzaminu z informatyki trwa 30 minut. W przypadku egzaminu z informatyki przewodniczący ZN ogłasza przerwę i zdający wychodzą z sali co najmniej jeden przedstawiciel zdających zostaje w sali i jest obecny przy pakowaniu prac z części pierwszej egzaminu. W przypadku egzaminu z informatyki zdawanego na poziomie rozszerzonym, po przerwie odbywa się druga część egzaminu. DOKUMENTACJA: Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego maj

32 Do miejsca wskazanego przez OKE: 1. Uporządkowane i zapakowane w bezpieczne koperty zgodnie z instrukcją OKE arkusze egzaminacyjne zgodnie z listą z OKE, 2. Zweryfikowane imienne listy zdających egzamin w danej sali wraz z podpisami, 3. Protokół zbiorczy przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego, 4. Potwierdzone kopie zaświadczeń laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, 5. Wadliwe arkusze egzaminacyjne wraz z wykazem reklamacji, 6. Nienaruszone niewykorzystane arkusze egzaminacyjne, 7. Protokół przerwania egzaminu i unieważnienia pracy zdającego wraz z unieważnieniem arkuszem 8. Uwierzytelnioną kopię specyfikacji arkuszy oraz bezpiecznych kopert otrzymaną od dystrybutora 9. Niewykorzystane bezpieczne koperty, 10. Kopie decyzji o przerwaniu egzaminu z załączonym arkuszem egzaminacyjnym W szkolnej dokumentacji pozostają: - powołanie zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego, - powołanie zespołów nadzorujących, - oświadczenie w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem - protokoły przebiegu etapu pisemnego egzaminu w poszczególnych salach, - kserokopia protokołu zbiorczego przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego, - kserokopia list zdających w poszczególnych salach, - kopie decyzji o przerwaniu egzaminu, - upoważnienia do odbioru przesyłek. Na stolikach uczniowskich mogą leżeć wyłącznie arkusze egzaminacyjne, przybory do pisania /czarne/ i materiały pomocnicze dopuszczone przez dyrektora CKE /żadnych maskotek, kanapek itp./!!, Nauczyciele zostawiają telefony komórkowe w sekretariacie szkoły lub u v-ce Nauczyciele w komisjach nie rozmawiają, nie czytają! Łączność z przew. ZE przez osobę dyżurującą na zewnątrz M. Szlempo. Przewodniczący ZN po zakończeniu każdej części egzaminu w danej sali: Uzupełnia kolumnę na liście zdających potwierdzenie odbioru arkusza zgodnie ze stanem faktycznym, Wypełnia protokoły przerwania egzaminu lub unieważnienia pracy ( w przypadku wystąpienia takiej sytuacji), Dzieli prace zdających ze względu na identyfikator szkoły, formułe starej i nowej matury, Układa prace w porządku zgodnym z listą OKE, Pakuje prace: standardowe A1 i A4 w bezpieczne koperty (max. 20 prac w jedną kopertę) niestandardowe A6 i A7 w oddzielną kopertę, arkusze niewykorzystane oraz prace zdających, którym przerwano egzamin nie muszą być pakowane w bezpieczne koperty, Opis bezpiecznej koperty MAX. 20 ARKUSZY Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego maj

33 W protokole - osobny dla przebiegu części pisemnej STAREJ I NOWEJ FORMUŁY MATURY jeśli wszystko odbyło się zgodnie z procedurami w Inne uwagi piszemy: Egzamin przebiegał zgodnie z procedurami OKE. Porządkowanie, kompletowanie i pakowanie materiałów egzaminacyjnych odbyło się zgodnie z instrukcją OKE w obecności uczniów:., podpisy uczniów W czasie kiedy przewodniczący przekazuje materiały egzaminacyjne i dokumentacje egzaminu, członkowie porządkują salę egzaminacyjną /należy wszystko odnieść, pomoce, długopisy, numerki itp./ Przewodniczący ZN są odpowiedzialni za całość egzaminu w swojej sali : jej przygotowanie dekoracje, liczba stolików, nakrycie stołu, - SPORZĄDZENIE PLANU SALI rozmieszczenie stolików, uczniów, członków ZN i obserwatorów - przyklejenie numerków na stolikach, - przyklejenie kartki z wykazem materiałów i przyborów pomocniczych dopuszczonych na dany przedmiot, - przygotowanie odpowiedniej ilości numerków do losowania - sprawdzenie kopert z naklejkami z Peselami i kodem kreskowym szkoły, - przygotowanie tablic do zapisania godziny rozpoczęcia i zakończenia osobno dla nowej i starej formuły egzaminu maturalnego - zegary, - przygotowanie zapasowych długopisów, - przygotowanie sprzętu - sprawdzenie sprawności sprzętu, zapasowych baterii - przygotowanie pomocy dopuszczonych do korzystania na egzaminie kalkulatory, lupy, tablice wzorów mat. z uzupełnieniem, fiz., chem. biologiczne zgodnie z komunikatem dyr. CKE osobno dla nowej i starej formuły egzaminu maturalnego - przygotowanie i rozwieszenie kartek na korytarzach UWAGA TRWA EGZAMIN MATURALNY PROSIMY O ZACHOWANIE CISZY Po zakończeniu egzaminu w danym dniu ok. godz. 13 przed dzień kolejnego egzaminu przewodniczący ZN w następnym dniu wspólnie z z-cą sprawdzają stan sali, teczki, koperty, materiały pomocnicze. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego maj

Harmonogram zadań dotyczących egzaminu maturalnego w roku 2014

Harmonogram zadań dotyczących egzaminu maturalnego w roku 2014 Harmonogram zadań dotyczących egzaminu maturalnego w roku 2014 Data do 10 września do 30 września do 21 grudnia Zadanie Nauczyciele języka polskiego zapoznają zdających ze szkolną listą tematów. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO

Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO Hrubieszów 2014 Spis treści 1. Podstawa prawna 2. Postępowanie z materiałami niejawnymi 3. Terminarz

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji. SPRAWDZIANU KLAS VI ORAZ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Zespole Szkół w Starej Łubiance

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji. SPRAWDZIANU KLAS VI ORAZ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Zespole Szkół w Starej Łubiance Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji SPRAWDZIANU KLAS VI ORAZ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Zespole Szkół w Starej Łubiance Rok szkolny 2011/2012 1 SPIS TREŚCI I. Postępowanie z niejawnymi

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja postępowania z materiałami egzaminacyjnymi objętymi ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem w Zespole Szkół nr 18

Wewnątrzszkolna instrukcja postępowania z materiałami egzaminacyjnymi objętymi ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem w Zespole Szkół nr 18 Wewnątrzszkolna instrukcja postępowania z materiałami egzaminacyjnymi objętymi ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem w Zespole Szkół nr 18 I. Procedura tworzenia list tematów i przechowywania bibliografii

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Gimnazjum.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Gimnazjum. Uchwała Nr 136/2013 Rady Pedagogicznej Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania Gimnazjum Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uzyskanie z tych egzaminów wyniku równego co najmniej 30% gwarantuje otrzymanie świadectwa maturalnego.

Uzyskanie z tych egzaminów wyniku równego co najmniej 30% gwarantuje otrzymanie świadectwa maturalnego. Matura 2016 język polski (bez określania poziomu) język polski (poziom podstawowy) język obcy nowożytny (bez określania poziomu) język obcy nowożytny (poziom podstawowy) matematyka (poziom podstawowy)

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ (UWZGLĘDNIAJĄCY PROCEDURY CKE I ROZPORZĄDZENIE MEN) ROK SZKOLNY 2015/2016 TERMIN REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY w 2017 roku

EGZAMIN MATURALNY w 2017 roku EGZAMIN MATURALNY w 2017 roku Egzamin maturalny w 2017 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe związane z kierunkiem dalszego

Bardziej szczegółowo

maturalnego w roku szkolnym 2014/2015

maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 w Zespole Szkół Technicznych w Grudziądzu Opracowano na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty. w Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Niechorzu

Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty. w Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Niechorzu Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty w Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Niechorzu Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE Z UCZNIAMI KLAS TRZECICH. 21 września 2012r.

SPOTKANIE Z UCZNIAMI KLAS TRZECICH. 21 września 2012r. SPOTKANIE Z UCZNIAMI KLAS TRZECICH 21 września 2012r. MATURA - CZĘŚĆ OBOWIĄZKOWA Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo w części ustnej: a) język polski (egzamin bez określania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w 2015 r. DLA OGÓLNOKSZTALCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II st. W ZESPOLE PAŃSTWOWYCH SZKÓL MUZYCZNYCH IM. M. KARŁOWICZA W KRAKOWIE Skróty

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH SZCZEGÓLNYCH / Opracowane w oparciu o procedury OKE w Poznaniu/

SZKOLNE PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH SZCZEGÓLNYCH / Opracowane w oparciu o procedury OKE w Poznaniu/ SZKOLNE PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH SZCZEGÓLNYCH / Opracowane w oparciu o procedury OKE w Poznaniu/ I. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi 1. Za właściwe zabezpieczenie i ochronę

Bardziej szczegółowo

Co należy wiedzieć o egzaminie maturalnym w 2014 roku?

Co należy wiedzieć o egzaminie maturalnym w 2014 roku? Co należy wiedzieć o egzaminie maturalnym w 2014 roku? 1 Egzamin maturalny w 2014 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie

Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016 I. Harmonogram

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2014/2015 roku

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2014/2015 roku Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2014/2015 roku 1 Spis treści: I. Postępowanie z niejawnymi

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. GEN. J. WYBICKIEGO W MANIECZKACH

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. GEN. J. WYBICKIEGO W MANIECZKACH WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. GEN. J. WYBICKIEGO W MANIECZKACH I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY w 2015 roku

EGZAMIN MATURALNY w 2015 roku EGZAMIN MATURALNY w 2015 roku Egzamin maturalny w 2015 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe związane z kierunkiem dalszego

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2013/2014 roku

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2013/2014 roku Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2013/2014 roku 1 Spis treści: I. Postępowanie z niejawnymi

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY w 2016 roku

EGZAMIN MATURALNY w 2016 roku EGZAMIN MATURALNY w 2016 roku Egzamin maturalny w 2016 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe związane z kierunkiem dalszego

Bardziej szczegółowo

Kalendarz dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej sesja 2012/2013

Kalendarz dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej sesja 2012/2013 Kalendarz dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej sesja / Opracowano na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

XIX. ORGANIZACJA SPRAWDZIANU KLAS VI

XIX. ORGANIZACJA SPRAWDZIANU KLAS VI XIX. ORGANIZACJA SPRAWDZIANU KLAS VI 1 1. W klasie VI szkoły podstawowej przeprowadzany jest sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, ustalony w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY w 2016 roku. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

EGZAMIN MATURALNY w 2016 roku. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży EGZAMIN MATURALNY w 2016 roku Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży Egzamin maturalny w 2016 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO w ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w OPOCZNIE w roku szkolnym 2014/2015 Instrukcja została opracowana na podstawie:

Bardziej szczegółowo

A. POSTĘPOWANIE Z NIEJAWNYMI MATERIAŁAMI EGZAMINACYJNYMI.

A. POSTĘPOWANIE Z NIEJAWNYMI MATERIAŁAMI EGZAMINACYJNYMI. WEWNĄTRZSZKOLNA PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z MATERIAŁAMI EGZAMINACYJNYMI OBJĘTYMI OCHRONĄ PRZED NIEUPRAWNIONYM UJAWNIENIEM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM A. POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY w 2014 roku

EGZAMIN MATURALNY w 2014 roku EGZAMIN MATURALNY w 2014 roku Egzamin maturalny w 2014 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe związane z kierunkiem dalszego

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego -2016

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego -2016 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego -2016 I Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. 1. Zabezpieczanie i przechowywanie materiałów egzaminacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w roku 2009, czyli co każdy uczeń, absolwent, nauczyciel, rodzic powinien wiedzieć na temat matury w 2009 roku.

Egzamin maturalny w roku 2009, czyli co każdy uczeń, absolwent, nauczyciel, rodzic powinien wiedzieć na temat matury w 2009 roku. SALON MATURZYSTÓW 1 Egzamin maturalny w roku 2009, czyli co każdy uczeń, absolwent, nauczyciel, rodzic powinien wiedzieć na temat matury w 2009 roku. 2 Deklaracja Egzamin maturalny nie jest obowiązkowy,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 1 W PUSZCZYKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 I.

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 1 W PUSZCZYKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 I. WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 1 W PUSZCZYKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji

Bardziej szczegółowo

b) Postępowanie w przypadku zaginięcia pakietu zawierającego arkusze egzaminacyjne

b) Postępowanie w przypadku zaginięcia pakietu zawierającego arkusze egzaminacyjne 1 I. Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi 1. Materiały egzaminacyjne będą zabezpieczone i przechowywane w sejfie znajdującym się w sekretariacie szkoły. 2. Do w/w materiałów

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI DYREKTORA PRZEWODNICZĄCEGO SZKOLNEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO W ZWIĄZKU Z EGZAMINEM MATURALNYM W 2011 roku

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI DYREKTORA PRZEWODNICZĄCEGO SZKOLNEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO W ZWIĄZKU Z EGZAMINEM MATURALNYM W 2011 roku OKE w Warszawie HARMONOGRAM CZYNNOŚCI DYREKTORA PRZEWODNICZĄCEGO SZKOLNEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO W ZWIĄZKU Z EGZAMINEM MATURALNYM W 2011 roku Regulacja prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Samochodowych w Szczecinie. Matura informacja o sposobie organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego. wrzesień 2015 r.

Zespół Szkół Samochodowych w Szczecinie. Matura informacja o sposobie organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego. wrzesień 2015 r. Zespół Szkół Samochodowych w Szczecinie Matura 2016 informacja o sposobie organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego wrzesień 2015 r. Niniejsza prezentacja zawiera informacje opublikowane przez

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN 2. ZADANIA PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO

SPRAWDZIAN 2. ZADANIA PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO SPRAWDZIAN na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572), Rozporządzenia MEN z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W MIELCU WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA EGZAMINU MATURALNEGO

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W MIELCU WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA EGZAMINU MATURALNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W MIELCU WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA EGZAMINU MATURALNEGO 2015/2016 Wstęp podstawa prawna Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2016

EGZAMIN MATURALNY 2016 1 EGZAMIN MATURALNY 2016 2 3 INFORMACJE OGÓLNE Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłasza dyrektor CKE dwa miesiące przed terminem

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W SZKOLE

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W SZKOLE WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W SZKOLE Opracowano na podstawie: Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO w ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w OPOCZNIE w roku szkolnym 2015/2016 MATURA 2016 Instrukcja została opracowana

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach I. Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014 Przebieg egzaminu informacje ogólne 1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor

INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014 Przebieg egzaminu informacje ogólne 1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014 Przebieg egzaminu informacje ogólne 1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) ogłasza szkolny harmonogram części ustnej egzaminu

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja. przygotowania i organizacji egzaminu. maturalnego w roku szkolnym 2016/2017. w Zespole Szkół Technicznych.

Wewnątrzszkolna instrukcja. przygotowania i organizacji egzaminu. maturalnego w roku szkolnym 2016/2017. w Zespole Szkół Technicznych. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017 w Zespole Szkół Technicznych w Grudziądzu Opracowano zgodnie z: - ustawą z dnia 7 września 1991r. o

Bardziej szczegółowo

I Liceum Ogólnokształcące im Jana Zamoyskiego w Zamościu Akademicka Zamość tel./fax

I Liceum Ogólnokształcące im Jana Zamoyskiego w Zamościu Akademicka Zamość tel./fax I Liceum Ogólnokształcące im Jana Zamoyskiego w Zamościu Akademicka 8 22-400 Zamość tel./fax 084 639 22 06 e-mail: zam.1lo@2com.pl Egzamin maturalny 2013/2014 Procedury organizowania i przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2014 ZSO Wolsztyn

Egzamin maturalny 2014 ZSO Wolsztyn Egzamin maturalny 2014 ZSO Wolsztyn 1 Egzamin maturalny składa się z dwóch części: CZĘŚĆ USTNA CZĘŚĆ PISEMNA oceniana w szkole przez przedmiotowe zespoły egzaminacyjne oceniana przez egzaminatorów okręgowej

Bardziej szczegółowo

MATURA 2013 OPRACOWANO NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 30 KWIETNIA

MATURA 2013 OPRACOWANO NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 30 KWIETNIA MATURA 2013 OPRACOWANO NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 30 KWIETNIA 2007 r. I KOMUNIKATÓW CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH Podstawę do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE ZEWNĘTRZNE informacja dla ucznia i rodzica

OCENIANIE ZEWNĘTRZNE informacja dla ucznia i rodzica OCENIANIE ZEWNĘTRZNE informacja dla ucznia i rodzica Załącznik do Statutu nr 14 SPRAWDZIAN W SZKOLE PODSTAWOWEJ I EGZAMIN W GIMNAZJUM 1 1. W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian

Bardziej szczegółowo

DO JAKICH EGZAMINÓW TRZEBA PRZYSTĄPIĆ?

DO JAKICH EGZAMINÓW TRZEBA PRZYSTĄPIĆ? DO JAKICH EGZAMINÓW TRZEBA PRZYSTĄPIĆ? Absolwent obowiązkowo przystępuje do: dwóch egzaminów w części ustnej oraz czterech egzaminów w części pisemnej. Obowiązkowe egzaminy w części ustnej: egzamin z języka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA UCZNIA/ABSOLWENTA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

INFORMACJE DLA UCZNIA/ABSOLWENTA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE INFORMACJE DLA UCZNIA/ABSOLWENTA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 1. Opis egzaminu Egzamin zawodowy jest przeprowadzany dla: uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników, uczniów

Bardziej szczegółowo

maturalnego w roku szkolnym 2015/2016

maturalnego w roku szkolnym 2015/2016 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Technicznych w Grudziądzu Opracowano zgodnie z: - ustawą z dnia 7 września 1991r. o

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W WYSZKOWIE 2

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W WYSZKOWIE 2 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W WYSZKOWIE 2 W instrukcji zastosowano następujące skróty: SZE Szkolny Zespół

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Gimnazjum nr 2 w Gryfinie

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Gimnazjum nr 2 w Gryfinie I. WSTĘP WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Gimnazjum nr 2 w Gryfinie 1. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego w Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY w 2013 roku

EGZAMIN MATURALNY w 2013 roku EGZAMIN MATURALNY w 2013 roku Egzamin maturalny w 2013 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe związane z kierunkiem dalszego

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH im. gen. Wł. Sikorskiego w Rzeszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO

ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH im. gen. Wł. Sikorskiego w Rzeszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH im. gen. Wł. Sikorskiego w Rzeszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO rok szkolny 2012/2013 1 SPIS TREŚCI I. Podstawa prawna II. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO 2015. Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO 2015. Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO 2015 Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku (opracowana na podstawie Rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ZGIERZU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ZGIERZU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ZGIERZU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WSTĘP Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla maturzysty 2016r.

Instrukcja dla maturzysty 2016r. Instrukcja dla maturzysty 2016r. 1. Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin w części ustnej i pisemnej punktualnie, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łańcucie Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego I. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi... str. 2 II. Zasady

Bardziej szczegółowo

Informacja dla zdającego egzamin maturalny w roku szkolnym 2014 /15

Informacja dla zdającego egzamin maturalny w roku szkolnym 2014 /15 Informacja dla zdającego egzamin maturalny w roku szkolnym 2014 /15 1. Obowiązki zdającego a) Zdający przystępuje do egzaminu i zdaje obowiązkowo: - w części ustnej egzaminy z następujących przedmiotów:

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Publicznym Gimnazjum Nr 5 z oddziałami integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Bełchatowie I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH im. gen. Wł. Sikorskiego w Rzeszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO

ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH im. gen. Wł. Sikorskiego w Rzeszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH im. gen. Wł. Sikorskiego w Rzeszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO rok szkolny 2013/2014 1 SPIS TREŚCI I. Podstawa prawna II. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przeprowadzania sprawdzianu szóstoklasisty

Wewnątrzszkolna instrukcja przeprowadzania sprawdzianu szóstoklasisty Prywatna Szkoła Podstawowa Morska Kraina w Kołobrzegu Wewnątrzszkolna instrukcja przeprowadzania sprawdzianu szóstoklasisty Podstawy prawne 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U.2004.256.2572

Bardziej szczegółowo

MATURA I. Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi

MATURA I. Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO w LXVIII Liceum Ogólnokształcącym im. T. Chałubińskiego w Warszawie w roku szkolnym 2013/2014 MATURA 2014 I.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁLCĄCYM FILOMATA W GLIWICACH

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁLCĄCYM FILOMATA W GLIWICACH WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁLCĄCYM FILOMATA W GLIWICACH Spis treści: I. Instrukcja postępowania z niejawnymi

Bardziej szczegółowo

Ramowy kalendarz egzaminacyjny dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2014/2015

Ramowy kalendarz egzaminacyjny dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2014/2015 Ramowy kalendarz egzaminacyjny dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2014/2015 Opracowano na pstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w roku 2016

Egzamin maturalny w roku 2016 Egzamin maturalny w roku 2016 (Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego).

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW

INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW MATURA 2015 INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW Strona internetowa szkoły www.animator.halogen.org.pl - zakładka MATURA Tablica ogłoszeń przy sekretariacie Serwis www.cke.edu.pl Serwis www.oke.jaworzno.pl Informatory

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO 2014. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO 2014. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO 2014 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu (opracowana na podstawie Rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

W opracowaniu zastosowano następujące skróty:

W opracowaniu zastosowano następujące skróty: Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016 PODSTAWOWE INFORMACJE.

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016 PODSTAWOWE INFORMACJE. EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016 PODSTAWOWE INFORMACJE. PODSTAWA PRAWNA ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.), w tym w szczególności z ustawą

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2017

EGZAMIN MATURALNY 2017 1 EGZAMIN MATURALNY 2017 2 3 INFORMACJE OGÓLNE Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłasza dyrektor CKE dwa miesiące przed terminem

Bardziej szczegółowo

1 3 4 5 W części ustnej (bez określania poziomu) język polski język obcy nowożytny W części pisemnej język polski (poziom podstawowy) język obcy nowożytny (poziom podstawowy) matematyka (poziom podstawowy)

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W SZKOLE

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W SZKOLE WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W SZKOLE Opracowano na podstawie: Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w roku szkolnym 2015/2016

w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w roku szkolnym 2015/2016 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w roku szkolnym 2015/2016 1 WSTĘP Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU ZAWODOWEGO ROK SZKOLNY 2013/2014

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU ZAWODOWEGO ROK SZKOLNY 2013/2014 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU ZAWODOWEGO ROK SZKOLNY 2013/2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W WAŁCZU Opracowano na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30

Bardziej szczegółowo

FRAGMENTY PROCEDURY. organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

FRAGMENTY PROCEDURY. organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie FRAGMENTY PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 2. INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 2.1. Opis egzaminu Egzamin zawodowy

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH im. gen. Wł. Sikorskiego w Rzeszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO

ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH im. gen. Wł. Sikorskiego w Rzeszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH im. gen. Wł. Sikorskiego w Rzeszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO rok szkolny 2010/2011 1 SPIS TREŚCI I. Podstawa prawna II. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI i PRZEPROWADZENIA EGZAMINU MATURALNEGO 2015

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI i PRZEPROWADZENIA EGZAMINU MATURALNEGO 2015 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI i PRZEPROWADZENIA EGZAMINU MATURALNEGO 2015 w CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO w ŻORACH Wstęp 1) Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 1 IM POLSKICH NOBLISTÓW W ŚREMIE

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 1 IM POLSKICH NOBLISTÓW W ŚREMIE WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 1 IM POLSKICH NOBLISTÓW W ŚREMIE I. Wstęp 1. Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie na rok szkolny 2016/2017 I. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2015/2016 DALEJ

ROK SZKOLNY 2015/2016 DALEJ EGZAMIN MATURALNY ROK SZKOLNY 2015/2016 DALEJ Deklaracja Warunkiem koniecznym do tego, by móc zdawać w danym roku szkolnym maturę jest złożenie deklaracji: wstępnej w terminie do 30 września ostatecznej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO w LXVIII Liceum Ogólnokształcącym im. T. Chałubińskiego w Warszawie w roku szkolnym 2014/2015 MATURA 2015 I.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2017

EGZAMIN MATURALNY 2017 EGZAMIN MATURALNY 2017 MATURA 2016 Do matury przystąpiło 139 uczniów. Zdało 134 uczniów, co stanowi 96%. 2013-2015 EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA Wskaźnik humanistyczny dla lat: 2013-2015. Pozycja szkoły ze

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 49

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 49 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 49 w WARSZAWIE w SESJI WIOSENNEJ 2017 (opracowana na podstawie Rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r. w

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego 2015

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego 2015 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego 2015 2014-2015 SPIS TREŚCI I. Podstawa prawna II. Postępowanie z materiałami niejawnymi. III. Terminarz prac

Bardziej szczegółowo

Ramowy kalendarz egzaminacyjny dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2013/2014

Ramowy kalendarz egzaminacyjny dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2013/2014 Ramowy kalendarz egzaminacyjny dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2013/2014 Opracowano na pstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY w 2012 roku

EGZAMIN MATURALNY w 2012 roku EGZAMIN MATURALNY w 2012 roku Egzamin maturalny w 2012 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe związane z kierunkiem dalszego

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny 2014 Arkusze egzaminacyjne z lat 2002-2012 http://cke.edu.pl/index.php/arkusze-egzaminacyjne-left/egzamingimnazjalny Procedury: http://cke.edu.pl/images/files/gimnazjum/procedury_egzamin_gimn

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2013/ 2014 w ZSGiH w Bielsku - Białej

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2013/ 2014 w ZSGiH w Bielsku - Białej Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2013/ 2014 w ZSGiH w Bielsku - Białej 1 Podstawa Prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI i PRZEPROWADZENIA EGZAMINU MATURALNEGO 2016

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI i PRZEPROWADZENIA EGZAMINU MATURALNEGO 2016 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI i PRZEPROWADZENIA EGZAMINU MATURALNEGO 2016 w CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO w ŻORACH Wstęp 1) Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 dla uczniów LO Przebieg egzaminu informacje ogólne 1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) ogłasza

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/ 2015 w ZSGiH w Bielsku - Białej

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/ 2015 w ZSGiH w Bielsku - Białej Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/ 2015 w ZSGiH w Bielsku - Białej 1 Podstawa Prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja. przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w 2014 roku. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku

Wewnątrzszkolna instrukcja. przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w 2014 roku. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w 2014 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku Opracowano na podstawie Rozporządzenia z 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego 1. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi a) Materiały egzaminacyjne oraz arkusze (zbiory zestawów zadań do części

Bardziej szczegółowo

przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego rok szkolny 2013/2014 Załącznik do Procedur

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja. przygotowania. i organizacji egzaminu maturalnego. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach 2014/2015

Wewnątrzszkolna instrukcja. przygotowania. i organizacji egzaminu maturalnego. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach 2014/2015 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach 2014/2015 1 Instrukcja opracowana na podstawie: Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 dla uczniów Technikum, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2015/16 Dostępne na stronie: www.zstio-skoczow.pl/dla-uczniow/procedury-maturalne

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 dla uczniów techników Przebieg egzaminu informacje ogólne 1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły)

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 77 Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19 im. Bolesława Prusa w Warszawie Spotkanie z rodzicami uczniów klas trzecich

Zespół Szkół nr 77 Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19 im. Bolesława Prusa w Warszawie Spotkanie z rodzicami uczniów klas trzecich Zespół Szkół nr 77 Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19 im. Bolesława Prusa w Warszawie Spotkanie z rodzicami uczniów klas trzecich marzec 2015 1 Tematyka spotkania 1. Kalendarz egzaminacyjny. 2.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I SPRAWDZIANU W GIMNAZJUM NR 49 I SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 213 W ŁODZI

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I SPRAWDZIANU W GIMNAZJUM NR 49 I SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 213 W ŁODZI Załącznik nr.1 do zarządzenia 4/1014 z dnia 12.02.2014 r. Dyrektora MOS nr.2 w Łodzi WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I SPRAWDZIANU W GIMNAZJUM NR 49 I SZKOLE

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego Opracowano na podstawie : Rozporządzenia MEN w sprawie

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2012/2013

Rok szkolny 2012/2013 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU SPRAWDZIANU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 PRZY MZS IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM Rok szkolny 2012/2013 Podstawa prawna: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo