SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 27/BAF-VI/PN/09 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Przedmiot: Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych Zamawiający: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Stefana Batorego 5, Warszawa

2 WPROWADZENIE 1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz ze zm.), zwanej dalej ustawą. W zakresie nieuregulowanym poniŝej stosuje się przepisy ustawy. 2. Niniejsze zamówienie jest współfinansowane w 85 % przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 3. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 5. Oznaczenie postępowania: Postępowanie oznaczone jest znakiem 27/BAF-VI/PN/09, Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyŝej podane oznaczenie. I INFORMACJE DODATKOWE 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców. 4. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeŝeniem art. 93 ust. 4 ustawy. II NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Stefana Batorego 5, Warszawa (godz. pracy 8:15 16:15) III TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów reklamowych w celu promocji 7 i 8 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zgodnie ze specyfikacją rodzajowo-ilościową, stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wszystkie materiały muszą zawierać zestaw znaków graficznych Unii Europejskiej i Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, wg załącznika nr 2 do SIWZ Katalog wzorów, oznaczeń i barw. Kod wg CPV: z 24

3 V TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. W ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, Zamawiający wskaŝe podczas spotkania w siedzibie Zamawiającego rozmieszczenie obowiązkowych elementów promocji na zamawianych materiałach. 2. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonanych ustaleń, przedstawi Zamawiającemu do akceptacji wizualizację rozmieszczenia obowiązkowych elementów promocji na kaŝdym z materiałów promocyjnych. 3. Zamawiający w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania wizualizacji akceptuje przedstawione wzorce lub zgłasza uwagi. 4. Wykonawca uwzględni zgłoszone przez Zamawiającego uwagi nie później niŝ w terminie 2 dni roboczych od dnia ich otrzymania. 5. Po ostatecznej akceptacji wzorców przez Zamawiającego, co zostanie potwierdzone osobnym pismem, Wykonawca dostarczy po jednym gotowym, oznakowanym egzemplarzu kaŝdego z zamawianych materiałów promocyjnych w celu sprawdzenia poprawności wykonania nadruków i zgodności z ofertą. 6. Wykonawca dostarczy całość przedmiotu umowy nie później niŝ w terminie do dnia 23 grudnia br. VI OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. W tym zakresie wykonawca powinien spełniać następujące warunki szczegółowe: Ad. pkt 2 wykaŝe się niezbędnym doświadczeniem, tj. naleŝytym wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej trzech zamówień odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, przez które Zamawiający rozumie wykonanie i dostawy artykułów promocyjnych i reklamowych, o wartości nie mniejszej niŝ zł brutto kaŝda. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń metodą spełnia/nie spełnia. 3 z 24

4 VII WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCY MAJĄ DOSTARCZYĆ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Wykonawca składa wraz z ofertą: 1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy - załącznik nr 5 do SIWZ Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, polegających na wykonaniu materiałów promocyjnych i reklamowych, o wartości nie mniejszej niŝ zł brutto kaŝda, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (wg załącznika nr 6 do SIWZ) oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe dostawy te zostały wykonane naleŝycie. 2. W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia: 2.1. Oświadczenie wymienione w pkt 1.1. składane jest przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub przez pełnomocnika upowaŝnionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy, 2.2. Dokument wymieniony w pkt 1.2. składa kaŝdy z wykonawców Dokument wymieniony w pkt 1.3 musi potwierdzać spełnienie warunków szczegółowych łącznie przez Wykonawców składających wspólnie ofertę JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1.2., składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentu, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminu określonego w pkt Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) podpisującą ofertę. Dokument, o którym mowa w pkt 1.1. naleŝy przedstawić w formie oryginału Zamawiający moŝe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złoŝona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości Ponadto, wszelkie dokumenty sporządzone w innym języku niŝ polski winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. 4 z 24

5 VIII INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW W przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 27 ustawy, Zamawiający dopuszcza moŝliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji: pisemnie na adres: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro Administracyjno-Finansowe, Wydział do Spraw Zamówień Publicznych ul. S. Batorego 5, Warszawa faksem na nr (0-22) KaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej obowiązana jest potwierdzić fakt otrzymania faksu. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. Wykonawca moŝe zwrócić się na piśmie do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba Ŝe prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego na mniej niŝ 6 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaŝe wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści je na stronie internetowej (link: zamówienia publiczne). W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaŝe niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej (link: zamówienia publiczne). JeŜeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuŝy termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści te informacje na stronie internetowej (link: zamówienia publiczne). W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŝe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych ofert. Zamawiający, o poprawionych w tekście oferty oczywistych omyłkach pisarskich, oczywistych omyłkach rachunkowych oraz innych omyłkach polegających na niezgodności oferty z SIWZ, niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. IX WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI sprawy merytoryczne Pan Marcin Wrona tel. (0-22) sprawy proceduralne Pani Agnieszka Skrzymowska tel. (0-22) X WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 5 z 24

6 XI TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. XII OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 2. Wykonawca moŝe złoŝyć jedną ofertę. Oferta winna być sporządzona w języku polskim. Oferta pod rygorem niewaŝności winna być złoŝona w formie pisemnej. 3. Ofertę naleŝy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 4. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie, które części zamówienia będą wykonywane przez podwykonawców, jeŝeli zamierza przedmiotowe zamówienie wykonywać z ich udziałem. 5. Do oferty naleŝy dołączyć: - kalkulację ceny - załącznik nr 4 do SIWZ, - dokumenty wymienione w części VII SIWZ. 6. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu, czytelnym pismem (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy). Wymaga się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były ponumerowane i połączone ze sobą w sposób trwały. 7. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy, do załączenia do oferty dokumentu ustanawiającego pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upowaŝnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Pełnomocnictwo moŝe być złoŝone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) udzielającą pełnomocnictwa lub notarialnie. 9. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę. 10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 11. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami naleŝy umieścić w jednej kopercie i zaadresować na Zamawiającego w następujący sposób: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro Administracyjno Finansowe Wydział do Spraw Zamówień Publicznych Warszawa, ul. S. Batorego 5, pok. 429 z adnotacją: oferta na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych nr post. 27/BAF-VI/PN/09 Koperta winna być opatrzona w nazwę i adres Wykonawcy, aby oferty złoŝone po terminie mogły być zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 12. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą po jednym egzemplarzu okazowym dla kaŝdego zamawianego artykułu promocyjnego. Egzemplarze okazowe muszą odpowiadać opisowi zawartemu w załączniku nr 1 do SIWZ. Dostarczone próbki 6 z 24

7 nie muszą posiadać wymaganych przez Zamawiającego oznaczeń lub mogą posiadać przykładowe oznaczenia firmowe. Wykonawca, w przypadku podpisania z nim umowy, jest zobowiązany do dostarczenia artykułów odpowiadających przedstawionym próbkom i posiadających specjalny nadruk odpowiednich znaków i logotypów, określonych w załączniku nr 2 do SIWZ. W przypadku niedostarczenia egzemplarzy okazowych lub niedostarczenia egzemplarza okazowego danego artykułu, oferta zostanie odrzucona. Wykonawca winien jest umieścić wszystkie egzemplarze okazowe w oddzielnym od oferty opakowaniu w sposób uniemoŝliwiający jego przypadkowe otwarcie. Opakowanie naleŝy zaadresować na Zamawiającego, tj. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wydział do Spraw Zamówień Publicznych BAF, ul. S. Batorego 5, Warszawa, pok. 429 i opisać: Egzemplarze okazowe do oferty na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych nr post. 27/BAF-VI/PN/09 Opakowanie winno być równieŝ opatrzone w nazwę i adres Wykonawcy. Egzemplarze okazowe zostaną zwrócone Wykonawcom na ich wniosek po zakończeniu postępowania na zasadach przewidzianych w art. 97 ust. 2 ustawy. 13. Wykonawca moŝe przed upływem terminu składania ofert wprowadzić zmiany w złoŝonej ofercie. Zmiana oferty wymaga formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie naleŝy opatrzyć napisem,,zmiana. 14. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać się z postępowania poprzez złoŝenie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie naleŝy opatrzyć napisem WYCOFANIE. 15. Ofertę złoŝoną po terminie Zamawiający zwraca bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. XIII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Ofertę w zamkniętej kopercie - opisanej jak w części XII naleŝy złoŝyć do dnia 16 listopada 2009 r. do godz w Wydziale ds. Zamówień Publicznych Biura Administracyjno Finansowego MSWiA Warszawa, ul. S. Batorego 5 blok F, pokój nr 429 Otwarcie ofert odbędzie się 16 listopada 2009 r. o godz w Wydziale ds. Zamówień Publicznych Biura Administracyjno Finansowego MSWiA Warszawa, ul. S. Batorego 5 blok F, pokój nr 432 Wejście do siedziby Zamawiającego przez biuro przepustek od ul. Rakowieckiej 2a, za okazaniem przepustki wystawionej na podstawie dokumentu ze zdjęciem. Celem wystawienia przepustki naleŝy skontaktować się z osobą pod numerem telefonu lub z biura przepustek w godz z 24

8 XIV OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Wykonawca określi cenę przedmiotu zamówienia korzystając z załącznika nr 4 do SIWZ. 2. Cena oferty brutto musi obejmować wszystkie koszty jakie mogą powstać w trakcie realizacji zamówienia, w tym opłaty celne, podatkowe, ubezpieczeniowe, transportowe, koszty przygotowania i dostarczenia próbek, itp. 3. JeŜeli w złoŝonej ofercie, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Cena oferty winna być wyraŝona w złotych polskich, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami rachunkowymi. 5. Wykonawca moŝe podać tylko jedną cenę bez proponowania rozwiązań wariantowych. XV OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 1. Cena 50 % (50 pkt) wg wzoru: Cn C = x 50 pkt Co Cn najniŝsza cena spośród badanych ofert Co cena oferty badanej 2. Jakość 50 % (50 pkt): Ocen punktowych dokonywać będą członkowie Komisji przetargowej na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę egzemplarzy okazowych. KaŜdy z członków Komisji będzie przyznawał punkty dla kaŝdego egzemplarza okazowego, uwzględniając następujące cechy: 1) funkcjonalność (0-10 pkt) tj. czy produkt dobrze spełnia swoją funkcję zgodnie z przeznaczeniem, wygoda i łatwość uŝytkowania, np. czy długopis nie przerywa w trakcie pisania, lekko i miękko przesuwa się po papierze, czy mata dobrze przytrzymuje przedmioty, itp. (odpowiednio do rodzaju artykułu); 2) trwałość (0-15 pkt) tj. czy w trakcie zwykłego uŝywania produkt nie ulega trwałym zniekształceniom, uszkodzeniom, np. czy torba nie rozrywa się podczas wkładania i wyjmowania materiałów, czy podczas otwierania notatnika kartki nie odrywają się samoczynnie, itp. (odpowiednio do rodzaju artykułu); 3) staranność i estetyka wykonania (0-25 pkt) tj. czy brak jest zarysowań, przebarwień, pęknięć i innej niestaranności wykonania, np. niestaranność klejenia, czy poszczególne elementy produktu są dobrze do siebie dopasowane oraz zamocowane, np. czy opakowanie od płyt CD nie otwiera się samoczynnie oraz otwiera się i zamyka bez utrudnień, czy końcówka długopisu nie odpada z obsady podczas pisania, itp. (odpowiednio do rodzaju artykułu). Dla kaŝdego egzemplarza okazowego zostanie wyciągnięta średnia liczba punktów wg wzoru: 8 z 24

9 Pśr. = P + P P P n liczba punktów przyznana przez poszczególnego członka Komisji dla danego artykułu n liczba oceniających Liczba punktów w kryterium jakość zostanie obliczona wg wzoru: J = n Psr + Psr Psr 1 2 n Pśr n średnia liczba punktów przyznana dla danego artykułu 9 liczba wszystkich artykułów podlegających ocenie n 3. Ostateczna ilość punktów (OLP) uzyskana przez daną ofertę zostanie obliczona wg wzoru: OLP = C + J C liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium cena J liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium jakość Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna tę ofertę, która uzyskała największą łączną liczbę punktów (max. 100). XVI INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. JeŜeli w przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia, Zamawiający moŝe Ŝądać (przed podpisaniem umowy) dostarczenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŝ 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. XVII WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. XVIII ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. [Przedmiot umowy] 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów reklamowych w celu promocji 7 i 8 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zgodnych z opisem i w ilościach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 2. Wszystkie materiały muszą zawierać zestaw znaków graficznych Unii Europejskiej i Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, opisanych w załączniku nr 2 do SIWZ Katalog wzorów, oznaczeń i barw. 3. Wykonawca oświadcza, Ŝe dostarczony przedmiot umowy jest dobrej jakości i wolny od wad, odpowiada przeznaczeniu wynikającemu z SIWZ i jest w pełni z nią zgodny. 9 z 24

10 2. [Realizacja umowy i odbiór prac] 1. W ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, podczas spotkania w siedzibie Zamawiającego, mieszczącej się przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie, Zamawiający wskaŝe rozmieszczenie obowiązkowych elementów promocji na zamawianych materiałach, o których mowa w 1 ust Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonanych ustaleń, przedstawi Zamawiającemu do akceptacji wizualizację rozmieszczenia obowiązkowych elementów promocji na kaŝdym z materiałów promocyjnych. 3. Zamawiający w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania wizualizacji akceptuje przedstawione wzorce lub zgłasza uwagi. 4. Wykonawca uwzględni zgłoszone przez Zamawiającego uwagi nie później niŝ w terminie 2 dni roboczych od dnia ich otrzymania. 5. Po ostatecznej akceptacji wzorców przez Zamawiającego, co zostanie potwierdzone osobnym pismem, Wykonawca dostarczy po jednym gotowym, oznakowanym egzemplarzu kaŝdego z zamawianych materiałów promocyjnych w celu sprawdzenia poprawności wykonania nadruków i zgodności z ofertą. 6. Wykonawca dostarczy całość przedmiotu umowy nie później niŝ w terminie do dnia 23 grudnia br., do siedziby Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie, transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko. 7. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o planowanym terminie dostawy. 8. Przyjęcie przedmiotu umowy będzie potwierdzone protokołem przekazania-odbioru, podpisanym przez obie strony bez zastrzeŝeń, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT. 9. W przypadku stwierdzenia wady w odbieranym przedmiocie umowy, Wykonawca dostarczy nowe egzemplarze wolne od wad. JeŜeli termin naleŝytego wykonania umowy przekracza termin określony w ust. 6 powoduje to konsekwencje określone w Prawidłową realizację zobowiązań nadzoruje: 1) ze strony Zamawiającego Pan Marcin Wrona tel. (0-22) ; 2) ze strony Wykonawcy. tel.. 3. [Wartość umowy i warunki płatności] 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie zł netto (słownie złotych: ), podatek VAT w kwocie zł (słownie złotych:.. ), co stanowi kwotę zł brutto (słownie złotych: ). 2. Wartość przedmiotu umowy jest ostateczna i obejmuje wszystkie koszty jakie powstaną w związku z dostawą przedmiotu umowy, w tym opłaty celne, podatkowe, ubezpieczenie, koszty transportu i rozładunku. 3. Wynagrodzenie płatne będzie jednorazowo po dostarczeniu przedmiotu umowy, w terminie 14 dni od daty wpływu do Biura Administracyjno-Finansowego MSWiA prawidłowo wystawionej faktury VAT i protokołu przekazania-odbioru podpisanego przez obie strony bez zastrzeŝeń. 4. Zapłata nastąpi przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy. Jako datę zapłaty faktury rozumie się datę obciąŝenia rachunku Zamawiającego. 4. [Gwarancja] 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wskazane w zał. nr 1 do SIWZ artykuły oraz na wykonane na wszystkich artykułach obowiązkowe elementy promocji (tj. nadruki) 10 z 24

11 przez okres 12 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu przekazania-odbioru, podpisanego przez obie strony bez zastrzeŝeń. 2. W przypadku stwierdzenia wady uniemoŝliwiającej lub utrudniającej prawidłowe uŝytkowanie przedmiotu umowy w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest, w ciągu 7 dni od otrzymania reklamacji, do wymiany/naprawy wadliwego przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad. 3. W przypadku stwierdzenia wady elementu promocyjnego, przejawiającej się w szczególności przez ścieranie, rozmazywanie, zmianę kolorów, bądź stwierdzenia niemoŝliwości lub trudności prawidłowego odczytania oznaczeń w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest, w ciągu 7 dni od otrzymania reklamacji, do wymiany wadliwego przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad. 4. Na wszystkie materiały promocyjne oraz na wykonane na tych materiałach elementy promocji, wymienione w wyniku obowiązków gwaranta, okres gwarancji biegnie na nowo od daty podpisania protokołu przekazania-odbioru, podpisanego przez obie strony bez zastrzeŝeń. 5. Proces technologiczny, związany z naniesieniem obowiązkowych elementów promocji, nie moŝe naruszać gwarancji producenta na materiały. 6. Uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji nie wyłączają moŝliwości dochodzenia przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi za wady. 5. [Kary umowne] 1. W przypadku niewykonania lub nienaleŝytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w 3 ust W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu zobowiązań objętych umową, Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy w całości, bez wyznaczania terminu dodatkowego na wykonanie zobowiązania, z konsekwencjami w postaci zapłaty przez Wykonawcę kary umownej opisanej w pkt W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu zobowiązań objętych umową, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy za kaŝdy dzień opóźnienia ponad terminy określone w umowie. 4. Wykonawca wyraŝa zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia, o którym mowa w 3 ust Przewidziane w niniejszej umowie kary nie wyłączają moŝliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych. 6. W przypadku, gdy wskutek niewykonania lub nienaleŝytego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający poniesie szkodę, w szczególności nastąpi utrata środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Zamawiający ma prawo domagać się odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości poniesionej szkody. 6. [Postanowienia końcowe] 1. Niniejsza umowa jest finansowana w 85 % ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 11 z 24

12 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności, z zastrzeŝeniem art. 144 Pzp. Przeniesienie uprawnień, obowiązków i wierzytelności z niniejszej umowy wymaga zgody drugiej strony. 4. Pisma przesłane na adresy stron określone w komparycji umowy uwaŝa się za skutecznie doręczone, chyba Ŝe strony poinformują się pismem poleconym o zmianie adresu. 5. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 6. Umowa zostaje zawarta z chwilą podpisania jej przez obie strony. 7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŝdej ze stron. XIX POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy odnoszące się do postępowań o wartości nieprzekraczającej 133 tys. euro: Protest, zgodnie z art. 180 ustawy, który wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŝytej staranności moŝna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uwaŝa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł zapoznać się z jego treścią. Odwołanie zgodnie z art. 184 ustawy od rozstrzygnięcia protestu, które wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania zamawiającemu. ZłoŜenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu. W niniejszym postępowaniu odwołanie moŝe zostać wniesione w przypadkach określonych w art. 184 ust. 1a Pzp. Wykaz załączników do SIWZ: Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 - Katalog wzorów, oznaczeń i barw Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy Załącznik nr 4 - Kalkulacja ceny Załącznik nr 5 - Oświadczenie z art. 22 Pzp Załącznik nr 6 - Wykaz dostaw 12 z 24

13 Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Nazwa artykułu Ilość Opis Wymagane oznaczenie 1 2 Mata typu nano pad Pendrive typu karta płatnicza ze smyczą Długopis Torba papierowa Materiał: mata, która dzięki specjalnej strukturze przytrzymuje przedmioty - Kolor: czarny - Kształt: prostokąt o zaokrąglonych rogach - Wymiary: min. 9x14 cm - Materiał: aluminium - Wymiary: max. 55x85x3,5 mm - Waga: max. 10 g - Kolor: C:M:Y:K: 80:0:40:0 - Kompatybilność z: Windows 2000, XP, Vista - Wysuwana wtyczka USB - Interfejs: USB 2.0, zgodny wstecz z USB Pojemność: 4 GB - Transfer: przy odczycie min. 12 MB/s, przy zapisie min. 4 MB/s - Zabezpieczenie hasłem - Gwarancja: 12 miesięcy - Akcesoria: smycz wraz z etui na pendrive - Materiał: plastik - Kształt: elipsa - Wymiary: min. 13,5x1 cm - Kolor: korpus biały, końcówka dolna kolor C:M:Y:K: 80:0:40:0 - Wykończenie: długopis automatyczny, końcówka dolna przykręcana, uchwyt mocujący - Wkład: cienko piszący w kolorze niebieskim, wymienny - Wymiary: 230 (szerokość) x 100 (szerokość dna) x 330 (wysokość) mm - Materiał: papier typu Kraft 110 g, gładki - Usztywniane dno - Kolor: biały - Uchwyt sznurkowy (trwały, Nadruk: 4 kolory, jednostronny, na górze maty, tampondruk lub sitodruk, nadruk znaków i logotypów wersja A i D Nadruk: 4 kolory, jednostronny, tampondruk lub sitodruk, nadruk znaków i logotypów wersja A i D Nadruk na korpusie: 4 kolory, laser, nadruk znaków i logotypów wersja A i D1 Nadruk: 4 kolory, jednostronny, tampondruk lub sitodruk, nadruk znaków i logotypów wersja A i D 13 z 24

14 5 Płyta CD z nadrukiem w opakowaniu Ramka cyfrowa Notatnik A dobrze zamocowany) - Wytrzymująca obciąŝenie do 4 kg - Pojemność: min. 700 MB, min. 52 x - Rodzaj: CD-R - Opakowanie: plastikowe typu slim, przeźroczyste bez zabarwienia, wykonane z tworzywa sztucznego - Rodzaj ekranu: LCD - Przekątna ekranu: min. 7 cali - Rozdzielczość: min. 480x234 - Obsługiwane formaty: JPEG, MPEG1,2, MP3, MPEG4, VOB, WMA, AVI, DIVIX - MoŜliwość edycji zdjęć razem z muzyką - Funkcje: rotacji obrazu, regulowanie prędkości - Interfejs: USB Wbudowany czytnik kart: MMC, MS, SD, SDHC - Wbudowana pamięć wewnętrzna: min. 1 MB - Oprawa: klasyczne drewno/ aluminium/plastik/szkło - Waga: max. 600 g - Wgrana bez moŝliwości usunięcia prezentacja dot. PO IG - Akcesoria: pilot, regulowana stopka, kabel AV do TV, zasilacz, instrukcja w języku polskim - Gwarancja: 12 miesięcy - Format: A5 - Objętość: 50 stron, kratka -Wykończenie: klejenie po krótszym boku (górna część notesu), podkładka karton jednostronnie kredowany g/m2 - materiał: offset 80 g Nadruk na płycie: obszar zadruku: mm, druk wielokolorowy 4 kolory, sitodruk, nadruk znaków i logotypów wersja A i D1 wykończenie: srebrne lub białe tło Nadruk: 1 kolor, jednostronny, tampondruk lub sitodruk, nadruk znaków i logotypów wersja B i E Nadruk: na okładce i kartkach jednostronny, kolorowy (4+0 kolory), nadruk znaków i logotypów wersja A i D; tekst w lewym dolnym rogu: Instytucja Pośrednicząca dla 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Informatyzacji Warszawa ul. Domaniewska 36/38 tel. (022) fax. (022) tekst w prawym dolnym rogu: Instytucja Pośrednicząca dla 8. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Ministerstwo Spraw 14 z 24

15 8 9 Ładowarka słoneczna do telefonów komórkowych Bloczek samoprzylepny Wymiary: max. 150x85x25 mm - Wbudowany akumulator litowojonowy: min mah - Panel słoneczny: polikrystaliczny mA - Wskaźniki ładowania: czerwony i zielony - Waga: max. 250 g - Wejście dodatkowe: mini USB - Akcesoria: zestaw adapterów do telefonów typu Motorola, Nokia, Samsung, Sony-Ericsson, przedłuŝacz, przyssawki, przewód USB-mini USB - Gwarancja: 12 miesięcy - Wymiary: 75x102 mm - Ilość karteczek w bloczku: Kolor: biały - Kolor dolnego paska: C:M:Y:K: 30:0:15:0 (11 mm) C:M:Y:K: 80:0:40:0 (91 mm) - Szerokość dolnego paska: 3 mm - Klej wzdłuŝ górnej krawędzi - Szerokość paska kleju: 10 mm - KaŜdy bloczek opakowany w przeźroczystą folię Wewnętrznych i Administracji Departament Społeczeństwa Informacyjnego Warszawa ul. Domaniewska 36/38 tel. (022) fax. (022) Nadruk: 4 kolory, jednostronny, tampondruk lub sitodruk, nadruk znaków i logotypów wersja A i D1 Nadruk: na kartkach jednostronny, kolorowy (4+0 kolory), nadruk znaków i logotypów wersja A i D; tekst w lewym górnym rogu: Instytucja Pośrednicząca dla 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Informatyzacji Warszawa ul. Domaniewska 36/38 tel. (022) fax. (022) tekst w prawym górnym rogu: Instytucja Pośrednicząca dla 8. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Społeczeństwa Informacyjnego Warszawa ul. Domaniewska 36/38 tel. (022) fax. (022) z 24

16 Załącznik nr 2 do SIWZ KATALOG WZORÓW, OZNACZEŃ I BARW (A) logotyp PO IG, wersja podstawowa, pełnokolorowa: (B) logotyp PO IG, wersja podstawowa, jednobarwna: (C) logotyp PO IG, wersja podstawowa, w odcieniach szarości: 16 z 24

17 (D) godło UE, wersja kolorowa: (D1) wersja dla małych materiałów: (E) godło UE, wersja jednobarwna: (E1) wersja dla małych materiałów: Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania logo Unii Europejskiej znajdują się pod adresem internetowym: Szczegółowy opis kolorystyki znaku PO IG oraz UE znajduje się w Księdze Identyfikacji Wizualnej Załącznik nr 1 do Strategii Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata Dokument dostępny jest pod adresem internetowym: 17 z 24

18 PoniŜej przykład zastosowania kolorystyki, słuŝy jedynie celom ilustracyjnym. Kolory naleŝy dobierać wg wartości podanych w kartach wartości zamieszczonych w wyŝej wymienionym dokumencie. 18 z 24

19 19 z 24

20 Załącznik nr 3 do SIWZ pieczęć firmowa Wykonawcy O F E R T A Nazwa i siedziba Wykonawcy: TEL.... FAX... REGON... Do: nazwa i siedziba Zamawiającego: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Stefana Batorego Warszawa Przystępując do prowadzonego przez Ministra SWiA postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 27/BAF-VI/PN/09 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ: 1. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę: netto:.. zł podatek VAT: (. %) zł brutto: zł cena brutto (słownie):.. zł 2. Przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału / z udziałem* podwykonawców. Część zamówienia, której wykonanie zamierzam powierzyć podwykonawcy/om obejmuje: z 24

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Międzyrzec Podlaski, dn. 02 marca 2009 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Międzyrzec Podlaski, dn. 02 marca 2009 r. ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Międzyrzec Podlaski, dn. 02 marca 2009 r. Przedmiot: Artykuły biurowe. Zamawiający: Instytut Postępowania Twórczego Sp. z o.o. ul. Senatorska 14/16, 93-192 Łódź Projekt: Daj sobie szansę

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ, w imieniu którego działają:

UMOWA (wzór) zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ, w imieniu którego działają: Załącznik nr 1 do wniosku WPP-1 UMOWA (wzór) zawarta w dniu w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków, z siedzibą przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- ART. 39 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJACY: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŚRÓDMIEŚCIE w OPOLU 45-047 OPOLE ul. Waryńskiego 30 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA SZCZEPIONEK DO SZCZEPIEŃ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do siwz UMOWA (wzór)

Załącznik nr 1 do siwz UMOWA (wzór) Załącznik nr 1 do siwz UMOWA (wzór) zawarta w dniu w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków, z siedzibą przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, w imieniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

ZP.272.40.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 14.10.2011r. pod numerem: 335402-2011

ZP.272.40.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 14.10.2011r. pod numerem: 335402-2011 ZP.272.40.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 14.10.2011r. pod numerem: 335402-2011 Cieszyn, dnia 14.10.2011r. ZAMAWIAJĄCY (art. 41 pkt 1), 3) upzp) Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3 dotyczy zamówienia publicznego o wartości poniŝej euro

Zapytanie ofertowe nr 3 dotyczy zamówienia publicznego o wartości poniŝej euro Dotyczy sprawy: Projekt Mała szkoła na miarę XXI wieku Zapytanie ofertowe nr 3 dotyczy zamówienia publicznego o wartości poniŝej 14 000 euro DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 96/2013 na: Dostawę 1000 sztuk balonów z wykonanym nadrukiem reklamowym.

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 96/2013 na: Dostawę 1000 sztuk balonów z wykonanym nadrukiem reklamowym. Nysa, 06.08.2013 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 96/2013 na: Dostawę 1000 sztuk balonów z wykonanym nadrukiem reklamowym. 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) znak sprawy OEIIZK:1/78110/2007/PN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTERÓW ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa Postępowanie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065)

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065) BURMISTRZ KOBYLINA 63-740 KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) 548 24 01, fax (065) 548 21 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: 1/UIO/ZK. Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia 55, Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: 1/UIO/ZK. Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia 55, Warszawa Załącznik nr 1 Warszawa, dnia 14 grudnia 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: 1/UIO/ZK Przedmiot: wynajem sal szkoleniowych Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-109-KS/07 na wykonanie oraz dostawę artykułów promujących Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 21/2012 na: druk gazetki informacyjnej, plakatów i ulotek

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 21/2012 na: druk gazetki informacyjnej, plakatów i ulotek 1. Zamawiający. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 21/2012 na: druk gazetki informacyjnej, plakatów i ulotek Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa. Nysa, 15.03.2012

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniŝej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSPEKTORAT WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA 00-909 Warszawa, ul. Królewska 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA 2011 R. RESORTOWYCH SPZOZ/IB. Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej dla projektu pn: Budowa infrastruktury drogowej w otoczeniu

Wrocław: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej dla projektu pn: Budowa infrastruktury drogowej w otoczeniu Wrocław: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej dla projektu pn: Budowa infrastruktury drogowej w otoczeniu Stadionu piłkarskiego EURO 2012 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 261372-2010;

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, Ostróda

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, Ostróda Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, 14-100 Ostróda tel/fax (89)646-79-57 REGON 511429271 NIP 741-18-94-712 www.atut.org.pl Znak sprawy: ATUT/OCB/ /2011 Ostróda,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań, woj. Strona 1 z 5 Poznań: Wykonanie wraz z dostawą gadŝetów promocyjnych z logo powiatu poznańskiego z moŝliwością składania ofert częściowych - VI części. Numer ogłoszenia: 178952-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO58/2012 na: dostawę trybunki reklamowej i ścianki reklamowej.

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO58/2012 na: dostawę trybunki reklamowej i ścianki reklamowej. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO58/2012 na: dostawę trybunki reklamowej i ścianki reklamowej. Nysa, 06.07.2012 r. 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 09.11.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę kart płatniczych

Warszawa, dnia 09.11.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę kart płatniczych DKZ/129/2011 Warszawa, dnia 09.11.2011r. Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. z 2010 r. Dz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź zaprasza do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Oferty naleŝy składać do dnia 29.07.2010r. do godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego ul. Złota 43, 62-800 Kalisz SEKRETARIAT (I piętro).

Oferty naleŝy składać do dnia 29.07.2010r. do godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego ul. Złota 43, 62-800 Kalisz SEKRETARIAT (I piętro). Kalisz, dnia 23.07.2010r. ZDM.- 51 /Z/10 ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu, zaprasza do złoŝenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z wymaganymi

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Biblioteka Publiczna

Zamawiający: Biblioteka Publiczna Zamawiający: Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Kościuszki 11 tel.(0-41)394-23-13 fax.(0-41)394-23-13 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury

Bardziej szczegółowo

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I Zał. Nr 1 do SIWZ Część I Afisze, plakaty Format B2 Format B2 Format B3 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Kolor - 2 kolory - 80 szt Kolor - 1 pełny - 4.170 szt. kolor 2 kolory - 200 szt.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. L.p. Nazwa Opis Ilość

UMOWA NR. L.p. Nazwa Opis Ilość Załącznik nr 7 Wzór umowy UMOWA NR W dniu 2013 r. w Nisku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nisku, ul. 3 go Maja 10, 37 400 Nisko, NIP: 865-20-63-309, REGON: 006214618 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

KARTA INDYWIDUALNYCH USŁUG DORADCZYCH wzór

KARTA INDYWIDUALNYCH USŁUG DORADCZYCH wzór KARTA INDYWIDUALNYCH USŁUG DORADCZYCH wzór Załącznik nr 1. Numer projektu Tytuł projektu Nazwisko Imię Adres zamieszkania Dane Uczestnika projektu Data usługi: Godziny (od do): Czas trwania: Podpis uczestnika

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

ZAMÓWIENIE W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO oznaczenie sprawy OKE/3/2009 UZP nr 41984-2009 z 26.02.2009r. Zatwierdzam Wicedyrektor OKE w Gdańsku Irena Kulesz Gdańsk, dn. 26.02.2009r. ZAMÓWIENIE W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro .271..2015 Mielec, 06.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro 1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa 60: AranŜacja, projekt i dostawa mebli i wyposaŝenia do sali klubowej i konferencyjnej (oznaczenie sprawy: ZP-25-Log-2009) Numer ogłoszenia: 227188-2009; data zamieszczenia: 07.07.2009

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 51/2013 na: dostawę 40 sztuk czapek z daszkiem z haftowanym komputerowo napisem i logo.

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 51/2013 na: dostawę 40 sztuk czapek z daszkiem z haftowanym komputerowo napisem i logo. Nysa, 25.04.2013 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 51/2013 na: dostawę 40 sztuk czapek z daszkiem z haftowanym komputerowo napisem i logo. 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie,

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

II. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia: do 14 dni licząc od daty podpisania umowy.

II. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia: do 14 dni licząc od daty podpisania umowy. Numer sprawy ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 30.000 euro Zamawiający : Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki tel. (84) 677 33 33 fax (84) 638 66 69 Zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Opole: Usługi restauracyjne i hotelarskie oraz udostępnianie sal konferencyjnych dla Sądu Okręgowego w Opolu w podziale na zadania Numer ogłoszenia: 195152-2011; data zamieszczenia: 12.07.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-7/2010

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-7/2010 Załącznik nr 7B do SIWZ (zadanie 2) UMOWA Nr. (wzór) zawarta w dniu..2010 r. w Warszawie, pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą przy ul. J. S. Bacha

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01 OR.IV.3331-5/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj. mazowieckie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj. mazowieckie, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl. lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Wykonanie materiałów reklamowych

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. (22) 551 55 80, nr fax: (22) 551 55 80

1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. (22) 551 55 80, nr fax: (22) 551 55 80 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I. ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. (22) 551 55 80, nr fax: (22) 551 55 80 2. Adres

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Na wykonanie i dostawę 14 szt. grafik nadrukowanych na płycie forex.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Na wykonanie i dostawę 14 szt. grafik nadrukowanych na płycie forex. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Pieczęć Funduszu Znak sprawy: WFOŚ-231-A.I./(12/2011)/2011

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA I INWESTYCJI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KIELCACH. Zapytanie ofertowe

WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA I INWESTYCJI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KIELCACH. Zapytanie ofertowe WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA I INWESTYCJI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KIELCACH ZP/533/2012 Kielce, dn. 06.12.2012r. Zapytanie ofertowe Wyszczególnienie wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia (Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Kryterium oceny ofert: najniższa cena

OGŁOSZENIE. Kryterium oceny ofert: najniższa cena OGŁOSZENIE Gmina Ostrowiec Świętokrzyski zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi promocyjnej obejmującej: opracowanie i druk ulotek, plakatów i naklejek, dostarczenie podkładek pod myszy i pamięci

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl. lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Hosting dedykowany oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) I. Informacje o Zamawiającym. Województwo Małopolskie z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, zwane w dalszej części Zamawiającym, zaprasza

Bardziej szczegółowo

WIW.Z-322/PN-9/09 Projekt umowy Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA

WIW.Z-322/PN-9/09 Projekt umowy Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA UMOWA Zawarta w dniu... w Kielcach pomiędzy: Inspekcją Weterynaryjną Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Kielcach z siedzibą przy ul. Ks. P. Ściegiennego 205, 25-116 Kielce, NIP 657-02-38-960 REGON

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zamówienie o wartości szacunkowej poniŝej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych) Działając w oparciu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 241733-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 241733-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Nr sprawy: BPM.ZZP.341-1033/09 Nowy Sącz: Przyjmowanie do schroniska dla bezdomnych zwierząt psów z terenu Miasta Nowego Sącza oraz ich utrzymanie w schronisku wraz z wykonywaniem usług weterynaryjnych.

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA. firmą,... wpisaną do. Regon...

WZÓR UMOWA. firmą,... wpisaną do. Regon... Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR UMOWA zawarta w dniu.. w Warszawie w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Gminny Zakład Komunalny ul. Jastrzębia 62, śołędowo 86-031 Osielsko NIP: 953-00-00-171 Tel. (052) 328-26-00 fax. (052) 328-26-01 2.Tryb postępowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 WZÓR. Oryginał/Kopia. UMOWA (wzór)

Załącznik nr 5 WZÓR. Oryginał/Kopia. UMOWA (wzór) Załącznik nr 5 WZÓR Oryginał/Kopia UMOWA (wzór) zawarta w Krakowie w dniu 2008 roku pomiędzy: Województwem Małopolskim, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

Tyszowce, dnia 06 grudnia 2010r. Zaproszenie. do złoŝenia oferty na dostawę bonów towarowych w trybie zapytanie o cenę

Tyszowce, dnia 06 grudnia 2010r. Zaproszenie. do złoŝenia oferty na dostawę bonów towarowych w trybie zapytanie o cenę Tyszowce, dnia 06 grudnia 2010r. Zaproszenie do złoŝenia oferty na dostawę bonów towarowych w trybie zapytanie o cenę Dom Pomocy Społecznej w Tyszowcach informuje, Ŝe przeprowadza postępowanie zapytanie

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008

Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008 1 z 5 2008-05-27 12:18 Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych. w ramach szkolenia Księgowość komputerowa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych. w ramach szkolenia Księgowość komputerowa Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów tel. +48 (14) 623-55-00, fax +48 (14) 621-39-55 e-mail: tarr@tarr.tarnow.pl, www.tarr.tarnow.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/03/MF/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP MEBLI BIUROWYCH MIĘKKICH - KRZESEŁ OBROTOWYCH 1.Nazwa i adres Zamawiającego. Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie... na:... netto: zł (słownie:.

FORMULARZ OFERTY. W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie... na:... netto: zł (słownie:. Załącznik nr 1 (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Nazwa Wykonawcy:. Adres:... TEL./FAX:. REGON: NIP: Dla (ZAMAWIAJĄCY): W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

Bardziej szczegółowo

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013 Katowice 04.10.2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań:

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań: Numer sprawy: OS-DN-776-201/2012 ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (dalej IWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest większa niż 5 000,00 zł netto. UWAGA! Do niniejszego postępowania

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 66/2013 na: wykonanie i dostawa tablic promocyjnych oraz druk i dostawa plakatów.

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 66/2013 na: wykonanie i dostawa tablic promocyjnych oraz druk i dostawa plakatów. Nysa, 17.05.2013 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 66/2013 na: wykonanie i dostawa tablic promocyjnych oraz druk i dostawa plakatów. 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie, ul.

Bardziej szczegółowo

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena 100 %

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena 100 % OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT tytuł projektu: Zwiększenie dostępności do usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów poprzez uruchomienie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul. MontaŜ dźwigu osobowego oraz likwidacja starego bunkra na opał, wykonanie dojazdu dla niepełnosprawnych, przebudowa pomieszczeń - wykonanie nowych toalet w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Zalącznik Nr 5 do SIWZ

Wzór umowy. Zalącznik Nr 5 do SIWZ Zalącznik Nr 5 do SIWZ Wzór umowy W związku z wyborem oferty najkorzystniejszej dokonanym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (art.39

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Formularz ofertowy Załącznik Nr 1... Nazwa Oferenta Do... /nazwa Zamawiającego/ Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na: Wykonanie i dostawę materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu: Kobiecy kapitał.

ZAPYTANIE OFERTOWE. na: Wykonanie i dostawę materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu: Kobiecy kapitał. Białystok, dnia 17.06.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Wykonanie i dostawę materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu: Kobiecy kapitał. 1. OZNACZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: OSPP-341/1/2008 UMOWA

Nr sprawy: OSPP-341/1/2008 UMOWA UMOWA Zawarta w dniu... r. pomiędzy: Ochotniczą StraŜą PoŜarną w Pyszkowie, Pyszków 53B, 98-275 Brzeźnio, nr NIP... reprezentowaną przez: 1. Bogumiła Lesiaka Wiceprezesa Zarządu zwanego dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 11.03.2009r. zmiana 12.03.2009r., zmiana 16.03.2009r. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo