SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 27/BAF-VI/PN/09 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Przedmiot: Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych Zamawiający: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Stefana Batorego 5, Warszawa

2 WPROWADZENIE 1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz ze zm.), zwanej dalej ustawą. W zakresie nieuregulowanym poniŝej stosuje się przepisy ustawy. 2. Niniejsze zamówienie jest współfinansowane w 85 % przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 3. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 5. Oznaczenie postępowania: Postępowanie oznaczone jest znakiem 27/BAF-VI/PN/09, Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyŝej podane oznaczenie. I INFORMACJE DODATKOWE 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców. 4. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeŝeniem art. 93 ust. 4 ustawy. II NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Stefana Batorego 5, Warszawa (godz. pracy 8:15 16:15) III TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów reklamowych w celu promocji 7 i 8 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zgodnie ze specyfikacją rodzajowo-ilościową, stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wszystkie materiały muszą zawierać zestaw znaków graficznych Unii Europejskiej i Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, wg załącznika nr 2 do SIWZ Katalog wzorów, oznaczeń i barw. Kod wg CPV: z 24

3 V TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. W ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, Zamawiający wskaŝe podczas spotkania w siedzibie Zamawiającego rozmieszczenie obowiązkowych elementów promocji na zamawianych materiałach. 2. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonanych ustaleń, przedstawi Zamawiającemu do akceptacji wizualizację rozmieszczenia obowiązkowych elementów promocji na kaŝdym z materiałów promocyjnych. 3. Zamawiający w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania wizualizacji akceptuje przedstawione wzorce lub zgłasza uwagi. 4. Wykonawca uwzględni zgłoszone przez Zamawiającego uwagi nie później niŝ w terminie 2 dni roboczych od dnia ich otrzymania. 5. Po ostatecznej akceptacji wzorców przez Zamawiającego, co zostanie potwierdzone osobnym pismem, Wykonawca dostarczy po jednym gotowym, oznakowanym egzemplarzu kaŝdego z zamawianych materiałów promocyjnych w celu sprawdzenia poprawności wykonania nadruków i zgodności z ofertą. 6. Wykonawca dostarczy całość przedmiotu umowy nie później niŝ w terminie do dnia 23 grudnia br. VI OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. W tym zakresie wykonawca powinien spełniać następujące warunki szczegółowe: Ad. pkt 2 wykaŝe się niezbędnym doświadczeniem, tj. naleŝytym wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej trzech zamówień odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, przez które Zamawiający rozumie wykonanie i dostawy artykułów promocyjnych i reklamowych, o wartości nie mniejszej niŝ zł brutto kaŝda. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń metodą spełnia/nie spełnia. 3 z 24

4 VII WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCY MAJĄ DOSTARCZYĆ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Wykonawca składa wraz z ofertą: 1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy - załącznik nr 5 do SIWZ Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, polegających na wykonaniu materiałów promocyjnych i reklamowych, o wartości nie mniejszej niŝ zł brutto kaŝda, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (wg załącznika nr 6 do SIWZ) oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe dostawy te zostały wykonane naleŝycie. 2. W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia: 2.1. Oświadczenie wymienione w pkt 1.1. składane jest przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub przez pełnomocnika upowaŝnionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy, 2.2. Dokument wymieniony w pkt 1.2. składa kaŝdy z wykonawców Dokument wymieniony w pkt 1.3 musi potwierdzać spełnienie warunków szczegółowych łącznie przez Wykonawców składających wspólnie ofertę JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1.2., składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentu, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminu określonego w pkt Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) podpisującą ofertę. Dokument, o którym mowa w pkt 1.1. naleŝy przedstawić w formie oryginału Zamawiający moŝe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złoŝona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości Ponadto, wszelkie dokumenty sporządzone w innym języku niŝ polski winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. 4 z 24

5 VIII INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW W przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 27 ustawy, Zamawiający dopuszcza moŝliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji: pisemnie na adres: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro Administracyjno-Finansowe, Wydział do Spraw Zamówień Publicznych ul. S. Batorego 5, Warszawa faksem na nr (0-22) KaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej obowiązana jest potwierdzić fakt otrzymania faksu. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. Wykonawca moŝe zwrócić się na piśmie do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba Ŝe prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego na mniej niŝ 6 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaŝe wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści je na stronie internetowej (link: zamówienia publiczne). W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaŝe niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej (link: zamówienia publiczne). JeŜeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuŝy termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści te informacje na stronie internetowej (link: zamówienia publiczne). W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŝe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych ofert. Zamawiający, o poprawionych w tekście oferty oczywistych omyłkach pisarskich, oczywistych omyłkach rachunkowych oraz innych omyłkach polegających na niezgodności oferty z SIWZ, niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. IX WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI sprawy merytoryczne Pan Marcin Wrona tel. (0-22) sprawy proceduralne Pani Agnieszka Skrzymowska tel. (0-22) X WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 5 z 24

6 XI TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. XII OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 2. Wykonawca moŝe złoŝyć jedną ofertę. Oferta winna być sporządzona w języku polskim. Oferta pod rygorem niewaŝności winna być złoŝona w formie pisemnej. 3. Ofertę naleŝy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 4. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie, które części zamówienia będą wykonywane przez podwykonawców, jeŝeli zamierza przedmiotowe zamówienie wykonywać z ich udziałem. 5. Do oferty naleŝy dołączyć: - kalkulację ceny - załącznik nr 4 do SIWZ, - dokumenty wymienione w części VII SIWZ. 6. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu, czytelnym pismem (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy). Wymaga się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były ponumerowane i połączone ze sobą w sposób trwały. 7. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy, do załączenia do oferty dokumentu ustanawiającego pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upowaŝnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Pełnomocnictwo moŝe być złoŝone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) udzielającą pełnomocnictwa lub notarialnie. 9. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę. 10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 11. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami naleŝy umieścić w jednej kopercie i zaadresować na Zamawiającego w następujący sposób: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro Administracyjno Finansowe Wydział do Spraw Zamówień Publicznych Warszawa, ul. S. Batorego 5, pok. 429 z adnotacją: oferta na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych nr post. 27/BAF-VI/PN/09 Koperta winna być opatrzona w nazwę i adres Wykonawcy, aby oferty złoŝone po terminie mogły być zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 12. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą po jednym egzemplarzu okazowym dla kaŝdego zamawianego artykułu promocyjnego. Egzemplarze okazowe muszą odpowiadać opisowi zawartemu w załączniku nr 1 do SIWZ. Dostarczone próbki 6 z 24

7 nie muszą posiadać wymaganych przez Zamawiającego oznaczeń lub mogą posiadać przykładowe oznaczenia firmowe. Wykonawca, w przypadku podpisania z nim umowy, jest zobowiązany do dostarczenia artykułów odpowiadających przedstawionym próbkom i posiadających specjalny nadruk odpowiednich znaków i logotypów, określonych w załączniku nr 2 do SIWZ. W przypadku niedostarczenia egzemplarzy okazowych lub niedostarczenia egzemplarza okazowego danego artykułu, oferta zostanie odrzucona. Wykonawca winien jest umieścić wszystkie egzemplarze okazowe w oddzielnym od oferty opakowaniu w sposób uniemoŝliwiający jego przypadkowe otwarcie. Opakowanie naleŝy zaadresować na Zamawiającego, tj. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wydział do Spraw Zamówień Publicznych BAF, ul. S. Batorego 5, Warszawa, pok. 429 i opisać: Egzemplarze okazowe do oferty na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych nr post. 27/BAF-VI/PN/09 Opakowanie winno być równieŝ opatrzone w nazwę i adres Wykonawcy. Egzemplarze okazowe zostaną zwrócone Wykonawcom na ich wniosek po zakończeniu postępowania na zasadach przewidzianych w art. 97 ust. 2 ustawy. 13. Wykonawca moŝe przed upływem terminu składania ofert wprowadzić zmiany w złoŝonej ofercie. Zmiana oferty wymaga formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie naleŝy opatrzyć napisem,,zmiana. 14. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać się z postępowania poprzez złoŝenie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie naleŝy opatrzyć napisem WYCOFANIE. 15. Ofertę złoŝoną po terminie Zamawiający zwraca bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. XIII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Ofertę w zamkniętej kopercie - opisanej jak w części XII naleŝy złoŝyć do dnia 16 listopada 2009 r. do godz w Wydziale ds. Zamówień Publicznych Biura Administracyjno Finansowego MSWiA Warszawa, ul. S. Batorego 5 blok F, pokój nr 429 Otwarcie ofert odbędzie się 16 listopada 2009 r. o godz w Wydziale ds. Zamówień Publicznych Biura Administracyjno Finansowego MSWiA Warszawa, ul. S. Batorego 5 blok F, pokój nr 432 Wejście do siedziby Zamawiającego przez biuro przepustek od ul. Rakowieckiej 2a, za okazaniem przepustki wystawionej na podstawie dokumentu ze zdjęciem. Celem wystawienia przepustki naleŝy skontaktować się z osobą pod numerem telefonu lub z biura przepustek w godz z 24

8 XIV OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Wykonawca określi cenę przedmiotu zamówienia korzystając z załącznika nr 4 do SIWZ. 2. Cena oferty brutto musi obejmować wszystkie koszty jakie mogą powstać w trakcie realizacji zamówienia, w tym opłaty celne, podatkowe, ubezpieczeniowe, transportowe, koszty przygotowania i dostarczenia próbek, itp. 3. JeŜeli w złoŝonej ofercie, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Cena oferty winna być wyraŝona w złotych polskich, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami rachunkowymi. 5. Wykonawca moŝe podać tylko jedną cenę bez proponowania rozwiązań wariantowych. XV OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 1. Cena 50 % (50 pkt) wg wzoru: Cn C = x 50 pkt Co Cn najniŝsza cena spośród badanych ofert Co cena oferty badanej 2. Jakość 50 % (50 pkt): Ocen punktowych dokonywać będą członkowie Komisji przetargowej na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę egzemplarzy okazowych. KaŜdy z członków Komisji będzie przyznawał punkty dla kaŝdego egzemplarza okazowego, uwzględniając następujące cechy: 1) funkcjonalność (0-10 pkt) tj. czy produkt dobrze spełnia swoją funkcję zgodnie z przeznaczeniem, wygoda i łatwość uŝytkowania, np. czy długopis nie przerywa w trakcie pisania, lekko i miękko przesuwa się po papierze, czy mata dobrze przytrzymuje przedmioty, itp. (odpowiednio do rodzaju artykułu); 2) trwałość (0-15 pkt) tj. czy w trakcie zwykłego uŝywania produkt nie ulega trwałym zniekształceniom, uszkodzeniom, np. czy torba nie rozrywa się podczas wkładania i wyjmowania materiałów, czy podczas otwierania notatnika kartki nie odrywają się samoczynnie, itp. (odpowiednio do rodzaju artykułu); 3) staranność i estetyka wykonania (0-25 pkt) tj. czy brak jest zarysowań, przebarwień, pęknięć i innej niestaranności wykonania, np. niestaranność klejenia, czy poszczególne elementy produktu są dobrze do siebie dopasowane oraz zamocowane, np. czy opakowanie od płyt CD nie otwiera się samoczynnie oraz otwiera się i zamyka bez utrudnień, czy końcówka długopisu nie odpada z obsady podczas pisania, itp. (odpowiednio do rodzaju artykułu). Dla kaŝdego egzemplarza okazowego zostanie wyciągnięta średnia liczba punktów wg wzoru: 8 z 24

9 Pśr. = P + P P P n liczba punktów przyznana przez poszczególnego członka Komisji dla danego artykułu n liczba oceniających Liczba punktów w kryterium jakość zostanie obliczona wg wzoru: J = n Psr + Psr Psr 1 2 n Pśr n średnia liczba punktów przyznana dla danego artykułu 9 liczba wszystkich artykułów podlegających ocenie n 3. Ostateczna ilość punktów (OLP) uzyskana przez daną ofertę zostanie obliczona wg wzoru: OLP = C + J C liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium cena J liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium jakość Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna tę ofertę, która uzyskała największą łączną liczbę punktów (max. 100). XVI INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. JeŜeli w przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia, Zamawiający moŝe Ŝądać (przed podpisaniem umowy) dostarczenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŝ 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. XVII WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. XVIII ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. [Przedmiot umowy] 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów reklamowych w celu promocji 7 i 8 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zgodnych z opisem i w ilościach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 2. Wszystkie materiały muszą zawierać zestaw znaków graficznych Unii Europejskiej i Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, opisanych w załączniku nr 2 do SIWZ Katalog wzorów, oznaczeń i barw. 3. Wykonawca oświadcza, Ŝe dostarczony przedmiot umowy jest dobrej jakości i wolny od wad, odpowiada przeznaczeniu wynikającemu z SIWZ i jest w pełni z nią zgodny. 9 z 24

10 2. [Realizacja umowy i odbiór prac] 1. W ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, podczas spotkania w siedzibie Zamawiającego, mieszczącej się przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie, Zamawiający wskaŝe rozmieszczenie obowiązkowych elementów promocji na zamawianych materiałach, o których mowa w 1 ust Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonanych ustaleń, przedstawi Zamawiającemu do akceptacji wizualizację rozmieszczenia obowiązkowych elementów promocji na kaŝdym z materiałów promocyjnych. 3. Zamawiający w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania wizualizacji akceptuje przedstawione wzorce lub zgłasza uwagi. 4. Wykonawca uwzględni zgłoszone przez Zamawiającego uwagi nie później niŝ w terminie 2 dni roboczych od dnia ich otrzymania. 5. Po ostatecznej akceptacji wzorców przez Zamawiającego, co zostanie potwierdzone osobnym pismem, Wykonawca dostarczy po jednym gotowym, oznakowanym egzemplarzu kaŝdego z zamawianych materiałów promocyjnych w celu sprawdzenia poprawności wykonania nadruków i zgodności z ofertą. 6. Wykonawca dostarczy całość przedmiotu umowy nie później niŝ w terminie do dnia 23 grudnia br., do siedziby Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie, transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko. 7. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o planowanym terminie dostawy. 8. Przyjęcie przedmiotu umowy będzie potwierdzone protokołem przekazania-odbioru, podpisanym przez obie strony bez zastrzeŝeń, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT. 9. W przypadku stwierdzenia wady w odbieranym przedmiocie umowy, Wykonawca dostarczy nowe egzemplarze wolne od wad. JeŜeli termin naleŝytego wykonania umowy przekracza termin określony w ust. 6 powoduje to konsekwencje określone w Prawidłową realizację zobowiązań nadzoruje: 1) ze strony Zamawiającego Pan Marcin Wrona tel. (0-22) ; 2) ze strony Wykonawcy. tel.. 3. [Wartość umowy i warunki płatności] 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie zł netto (słownie złotych: ), podatek VAT w kwocie zł (słownie złotych:.. ), co stanowi kwotę zł brutto (słownie złotych: ). 2. Wartość przedmiotu umowy jest ostateczna i obejmuje wszystkie koszty jakie powstaną w związku z dostawą przedmiotu umowy, w tym opłaty celne, podatkowe, ubezpieczenie, koszty transportu i rozładunku. 3. Wynagrodzenie płatne będzie jednorazowo po dostarczeniu przedmiotu umowy, w terminie 14 dni od daty wpływu do Biura Administracyjno-Finansowego MSWiA prawidłowo wystawionej faktury VAT i protokołu przekazania-odbioru podpisanego przez obie strony bez zastrzeŝeń. 4. Zapłata nastąpi przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy. Jako datę zapłaty faktury rozumie się datę obciąŝenia rachunku Zamawiającego. 4. [Gwarancja] 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wskazane w zał. nr 1 do SIWZ artykuły oraz na wykonane na wszystkich artykułach obowiązkowe elementy promocji (tj. nadruki) 10 z 24

11 przez okres 12 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu przekazania-odbioru, podpisanego przez obie strony bez zastrzeŝeń. 2. W przypadku stwierdzenia wady uniemoŝliwiającej lub utrudniającej prawidłowe uŝytkowanie przedmiotu umowy w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest, w ciągu 7 dni od otrzymania reklamacji, do wymiany/naprawy wadliwego przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad. 3. W przypadku stwierdzenia wady elementu promocyjnego, przejawiającej się w szczególności przez ścieranie, rozmazywanie, zmianę kolorów, bądź stwierdzenia niemoŝliwości lub trudności prawidłowego odczytania oznaczeń w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest, w ciągu 7 dni od otrzymania reklamacji, do wymiany wadliwego przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad. 4. Na wszystkie materiały promocyjne oraz na wykonane na tych materiałach elementy promocji, wymienione w wyniku obowiązków gwaranta, okres gwarancji biegnie na nowo od daty podpisania protokołu przekazania-odbioru, podpisanego przez obie strony bez zastrzeŝeń. 5. Proces technologiczny, związany z naniesieniem obowiązkowych elementów promocji, nie moŝe naruszać gwarancji producenta na materiały. 6. Uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji nie wyłączają moŝliwości dochodzenia przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi za wady. 5. [Kary umowne] 1. W przypadku niewykonania lub nienaleŝytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w 3 ust W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu zobowiązań objętych umową, Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy w całości, bez wyznaczania terminu dodatkowego na wykonanie zobowiązania, z konsekwencjami w postaci zapłaty przez Wykonawcę kary umownej opisanej w pkt W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu zobowiązań objętych umową, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy za kaŝdy dzień opóźnienia ponad terminy określone w umowie. 4. Wykonawca wyraŝa zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia, o którym mowa w 3 ust Przewidziane w niniejszej umowie kary nie wyłączają moŝliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych. 6. W przypadku, gdy wskutek niewykonania lub nienaleŝytego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający poniesie szkodę, w szczególności nastąpi utrata środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Zamawiający ma prawo domagać się odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości poniesionej szkody. 6. [Postanowienia końcowe] 1. Niniejsza umowa jest finansowana w 85 % ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 11 z 24

12 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności, z zastrzeŝeniem art. 144 Pzp. Przeniesienie uprawnień, obowiązków i wierzytelności z niniejszej umowy wymaga zgody drugiej strony. 4. Pisma przesłane na adresy stron określone w komparycji umowy uwaŝa się za skutecznie doręczone, chyba Ŝe strony poinformują się pismem poleconym o zmianie adresu. 5. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 6. Umowa zostaje zawarta z chwilą podpisania jej przez obie strony. 7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŝdej ze stron. XIX POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy odnoszące się do postępowań o wartości nieprzekraczającej 133 tys. euro: Protest, zgodnie z art. 180 ustawy, który wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŝytej staranności moŝna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uwaŝa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł zapoznać się z jego treścią. Odwołanie zgodnie z art. 184 ustawy od rozstrzygnięcia protestu, które wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania zamawiającemu. ZłoŜenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu. W niniejszym postępowaniu odwołanie moŝe zostać wniesione w przypadkach określonych w art. 184 ust. 1a Pzp. Wykaz załączników do SIWZ: Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 - Katalog wzorów, oznaczeń i barw Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy Załącznik nr 4 - Kalkulacja ceny Załącznik nr 5 - Oświadczenie z art. 22 Pzp Załącznik nr 6 - Wykaz dostaw 12 z 24

13 Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Nazwa artykułu Ilość Opis Wymagane oznaczenie 1 2 Mata typu nano pad Pendrive typu karta płatnicza ze smyczą Długopis Torba papierowa Materiał: mata, która dzięki specjalnej strukturze przytrzymuje przedmioty - Kolor: czarny - Kształt: prostokąt o zaokrąglonych rogach - Wymiary: min. 9x14 cm - Materiał: aluminium - Wymiary: max. 55x85x3,5 mm - Waga: max. 10 g - Kolor: C:M:Y:K: 80:0:40:0 - Kompatybilność z: Windows 2000, XP, Vista - Wysuwana wtyczka USB - Interfejs: USB 2.0, zgodny wstecz z USB Pojemność: 4 GB - Transfer: przy odczycie min. 12 MB/s, przy zapisie min. 4 MB/s - Zabezpieczenie hasłem - Gwarancja: 12 miesięcy - Akcesoria: smycz wraz z etui na pendrive - Materiał: plastik - Kształt: elipsa - Wymiary: min. 13,5x1 cm - Kolor: korpus biały, końcówka dolna kolor C:M:Y:K: 80:0:40:0 - Wykończenie: długopis automatyczny, końcówka dolna przykręcana, uchwyt mocujący - Wkład: cienko piszący w kolorze niebieskim, wymienny - Wymiary: 230 (szerokość) x 100 (szerokość dna) x 330 (wysokość) mm - Materiał: papier typu Kraft 110 g, gładki - Usztywniane dno - Kolor: biały - Uchwyt sznurkowy (trwały, Nadruk: 4 kolory, jednostronny, na górze maty, tampondruk lub sitodruk, nadruk znaków i logotypów wersja A i D Nadruk: 4 kolory, jednostronny, tampondruk lub sitodruk, nadruk znaków i logotypów wersja A i D Nadruk na korpusie: 4 kolory, laser, nadruk znaków i logotypów wersja A i D1 Nadruk: 4 kolory, jednostronny, tampondruk lub sitodruk, nadruk znaków i logotypów wersja A i D 13 z 24

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 15/BAF-VI/PN/09 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa serwerów, dysków do macierzy dyskowej oraz obsługa serwisowa i wsparcie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 73/BAF-VI/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zakup oprogramowania dla jednostek organizacyjnych MSW Wspólny słownik zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/18/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/18/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 kwietnia 2013 r. ZATWIERDZAM DYERKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej /Cezary Pyl/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/18/2013 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 ZATWIERDZAM Małgorzata Filipek Zastępca Dyrektora 03.02.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie i dostawa materiałów reklamowych i promocyjnych

Wykonanie i dostawa materiałów reklamowych i promocyjnych N u m e r s p r a w y : Z P / E G / 3 4 1 / I I - 1 5 7 / 1 0 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BgS-321-49/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ministerstwo Edukacji Narodowej, 00-918 Warszawa, al. J. Ch. Szucha 25 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BS-321-21/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na usługę organizacji i przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 31/BAF-VI/PN/08 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby DCEP. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

Wrocław, kwiecień/maj 2009 r.

Wrocław, kwiecień/maj 2009 r. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Poznań, dnia 04.11.2009r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 133.000 euro na:

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania 48/BAF-VI/UE/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zakup usług konferencyjnych i restauracyjnych na potrzeby organizacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/09 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach z dnia 16 kwietnia 2009 r.

Uchwała Nr 11/09 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach z dnia 16 kwietnia 2009 r. Uchwała Nr 11/09 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zakup i dostawę notebooków Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę, podłączenie i konfigurację systemu wykonywania i składowania kopii zapasowych (systemu

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: CRZP/01 /009/U/12, ZP/01/WETI/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna znak sprawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) IP.ZP.341-32-2/06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004r

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Filozoficznego UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/319/2012

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Filozoficznego UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/319/2012 BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl Kraków, dnia 27 czerwca 2012r.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP 370-39/11 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zakup i dostawa kopert

Bardziej szczegółowo