WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (s.i.w.z.)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (s.i.w.z.)"

Transkrypt

1 Sąd Rejonowy Lublin- Zachód w Lublinie Lublin, 17 maja 2012 ul. Krakowskie Przedmieście Lublin sprawa: ZP /12 WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (s.i.w.z.) I. Dnia 16 maja 2012 r. do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie (Zamawiającego) wpłynęło niŝej zacytowane pytanie dotyczące postępowania na Dostawę sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych. Szanowni Państwo, W związku z toczącym się postępowaniem przetargowym nr ZP /12 na Dostawę sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych, zwracamy się z prośbą o przesłanie wyjaśnień dotyczących SIWZ. Czy Zamawiający zgodzi się na rezygnację z konieczności dostarczenia podajników kopert do drukarki HP 4015? Podajnik ten został wycofany z kanałów dystrybucyjnych i nie jest dostępny. II. W nawiązaniu do powyŝszego pytania, Zamawiający (Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie) informuje, Ŝe rezygnuje z zakupu podajników kopert do drukarki HP Z uwagi na powyŝsze, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej w skrócie ustawą p.z.p., Zamawiający wprowadza następujące zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w skrócie: s.i.w.z.): 1. z treści s.i.w.z. i wzoru umowy (załącznik nr 4 do s.i.w.z.) usuwa się wszystkie następujące zapisy: Podajników kopert do drukarki HP 4015dn 7 sztuk, 12 miesięcy - podajniki kopert do drukarki HP 4015dn ; 2. w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - Specyfikacji technicznej (załącznik nr 1 do s.i.w.z.) usuwa się wszystkie zapisy odnoszące się do poz. 03. Podajnik kopert do drukarki HP 4015dn, ilość 7 szt.; 3. we wzorze Formularza cenowego (załącznik nr 3 do s.i.w.z.) usuwa się zapisy dotyczące L.P. 3. Wymienione powyŝej załączniki do s.i.w.z.: Wzór Formularza cenowego, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Specyfikacja techniczna i wzór Umowy uwzględniające wprowadzone zmiany stanowią załączniki do niniejszego pisma. III. Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy p.z.p. treść zapytania wraz dokonaną zmianą specyfikacji, Zamawiający przekaŝe Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej (w miejscu udostępniania s.i.w.z.). IV. PowyŜsze wyjaśnienia i zmiana treści s.i.w.z. zostaną dołączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą stanowić jej integralną część. V. Wprowadzona zmiana treści s.i.w.z. powoduje zmianę terminu składania i otwarcia ofert, a takŝe zmianę terminu wnoszenia wadium.

2 Termin składania ofert upływa dnia 23 maja 2012 r. o godzinie 13:00. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 23 maja 2012 r. o godzinie 13:30. Termin wnoszenia wadium upływa dnia 23 maja 2012 r. o godzinie 13:00. Z powaŝaniem Kierownik Finansowy Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie Wiesława Zwierz W załączeniu: - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do s.i.w.z) po zmianach - Formularz cenowy(załącznik nr 3 do s.i.w.z.) po zmianach - Wzór umowy (załącznik nr 4 do s.i.w.z.) po zmianach

3 Wykonawca:... załącznik nr 1 do s.i.w.z. po zmianach załącznik nr. do oferty** Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Specyfikacja techniczna 01. KOMPUTER BIUROWY jednostka centralna, ilość 70 szt. Nazwa producenta, model lub kod produktu: ** 1. Procesor Uzyskujący co najmniej 2472 punktów w teście Passmark CPU Mark dla systemów jednoprocesorowych (w celu weryfikacji spełnienia warunku wyniki pomiaru powinny być opublikowane na stronie: (dot. tylko wydajności procesora bez względu na testowaną konfigurację komputera). Producent procesora... Oznaczenie procesora. 2. Płyta główna Chipset rekomendowany przez producenta procesora. MoŜliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do systemu operacyjnego i dostępu do BIOS komputera - zabezpieczenia te muszą działać niezaleŝnie od siebie. MoŜliwość zabezpieczenia dysku twardego w sposób uniemoŝliwiający moŝliwość odczytu danych po podłączeniu dysku do innego komputera. MoŜliwość wyłączenia pracy wielordzeniowej procesora z pozycji BIOS, moŝliwość wyłączenia portów COM, USB, FDD z BIOS komputera bez pośrednictwa systemu operacyjnego ani bez pośrednictwa urządzeń zewnętrznych. gniazda DIMM - min. 4 szt., gniazda USB min. 10 szt., Producent płyty.. Oznaczenie płyty...

4 złącza PCI-Express x16-1 szt., PCI-Express x1 2 szt., PCI 1 szt,. Zintegrowany kontroler Serial ATA III obsługujący - min. 1 złącze SATA III oraz min. 3 złącza SATA II. wyjście audio 3. Porty I/O 10 x USB 2.0 (w tym 2 na panelu przednim) 1 x RS-232, 2 x PS2, 1 x wejście audio, 2 x wyjście audio 2 x wejście mikrofonowe; 1 x RJ45, 1x 15-stykowe D-Sub oraz 1x DVI (zamiennie za DVI dopuszcza się DisplayPort + DP/DVI Adapter) W przypadku gdy oferowany komputer biurowy jak i oferowany w zestawie monitor LCD będą wyposaŝone w złącza DisplayPort umoŝliwiające połączenie urządzeń bez wykorzystania adapterów Zamawiający nie będzie wymagał dostarczenia wraz z komputerem adaptera DP/DVI. Musi istnieć moŝliwość wyposaŝenia oferowanego sprzętu w złącze USB 3.0. Nie dopuszcza się moŝliwości zasłonięcia złączy USB znajdujących się na panelu przednim jakimikolwiek zaślepkami, maskownicami utrudniającymi wzrokową weryfikację ich uŝycia np. obecności klucza USB czy innego urządzenia podłączonego do złączy na panelu przednim obudowy komputera. 4. Pamięć RAM 4 GB. 5. Napęd optyczny DVD-RW SATA z oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania płyt DVD 6. Dysk HDD Min. 320 GB, 7200 rpm, NCQ/6Gbit, 16 MB cache 7. Karta audio Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna ze standardem Audio High Definition. 8. Karta graficzna Zintegrowana, z moŝliwością zaalokowania pamięci współdzielonej do 1,5 GB

5 pamięci własnej lub współdzielonej z pamięcią systemową (nie wymagane jest uzupełnienie pamięci RAM) 9. Karta sieciowa 10/100/1000 MB/s, PXE, WoL 10. Mysz Optyczna, PS/2 lub USB z rolką przewijającą (bez przejściówek). Długość kabla połączeniowego min. 170 cm (mierzona bez przedłuŝek). Podać nazwę producenta i model oferowanej myszy: 11. Klawiatura QWERTY, min. 104 klawisze, PS/2 lub USB (bez przejściówek), długość kabla połączeniowego min. 170 cm (mierzony bez przedłuŝek). Podać nazwę producenta i model oferowanej klawiatury: 12. Obudowa Małogabarytowa, typu SFF umoŝliwiająca pracę w pionie i poziomie (wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami typu nóŝki, podstawki, mocowania itp. zapewniające moŝliwość ustawienia stacji w pozycji pionowej lub poziomej w zaleŝności od potrzeb uŝytkownika). Suma wymiarów trzech boków (tj. szerokości, głębokości, wysokości) nie większa niŝ 822 mm (mierzona po krawędziach zewnętrznych). podać wymiary S/G/W:. /./.. Wykonana z metalu, zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera, trwale oznaczona jego logo. WyposaŜona we wnęki umoŝliwiające instalację co najmniej: - 1 urządzenia formatu 5,25 (pełnej wysokości) z dostępem zewnętrznym - 1 urządzenia formatu 3,5 z dostępem zewnętrznym

6 - 1 urządzenia formatu 3,5 we wnęce wewnętrznej. Dostęp do wnętrza obudowy oraz instalacja kart rozszerzeń i napędów moŝliwa bez uŝycia narzędzi. We wnętrzu obudowy zintegrowany głośnik odtwarzający sygnał generowany przez kartę audio. 13. Zasilacz Moc max. zasilacza nie mniejsza niŝ 240W i nie większa niŝ 280W, sprawność zasilacza przy obciąŝeniu 50% co najmniej 86%. Dołączyć dokument potwierdzający poziom sprawności tego zasilacza określony w procentach (dopuszcza się wydruk ze strony internetowej producenta lub dokumentację techniczną komputera lub zasilacza). 14. Oprogramowanie MS Windows 7 Professional 32 bit PL OEM (dołączony nośnik z systemem operacyjnym, dopuszcza się nośnik typu Recovery). System nie wymagający przeprowadzania procedury aktywacyjnej (za pomocą połączenia internetowego lub telefonicznego) równieŝ po jego reinstalacji lub równowaŝne *. podać moc max. zasilacza Podać oferowane oprogramowanie. W przypadku równowaŝnego zamieścić dodatkowo szczegółowy opis Dodatkowe wymagania Poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO 9296 w trybie jałowym (tryb IDLE przy uruchomionym systemie Microsoft Windows 7 lub Vista Business) powinien wynosić nie więcej niŝ 29 db. Dołączyć dokument potwierdzający ten parametr (dopuszcza się wydruk ze strony internetowej producenta lub dokumentację techniczną lub raport z badań laboratoryjnych lub certyfikat). podać poziom głośności..db Zgodność oferowanego komputera z systemem operacyjnym potwierdzona przez producenta systemu operacyjnego. Dołączyć dokument potwierdzający ten parametr (dopuszcza się wydruk ze strony internetowej producenta lub dokumentację techniczną lub raport z badań laboratoryjnych lub certyfikat).

7 16. Certyfikaty i normy - CE, Telefoniczna infolinia techniczna producenta komputera, dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umoŝliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia (naleŝy podać numer telefonu): - weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć); - czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji. MoŜliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy uŝyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera. - Energy Star, - zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z normą ISO 9001:2000, Numer telefonicznej infolinii technicznej MONITOR LCD do komputera biurowego, ilość 70 szt. Nazwa producenta, model lub kod produktu 17. Przekątna ekran Nie mniejszy niŝ 20 cali i nie większy niŝ 22 cale. podać wymiar przekątnej ekranu: 18. Proporcje matrycy Panoramiczny 19. Wielkość plamki max. 0,28 mm 20. Rozdzielczość nominalna 1600 x 900 pikseli 21. Czas reakcji matrycy nie dłuŝszy niŝ 5 ms 22. Jasność jasność min. 250 cd/m Kontrast statyczny min. 1000:1

8 24. Kąt widzenia min. poziomy 170º, min. pionowy 160º 25. Typ gniazda wejściowego 1 x 15-stykowe D-Sub oraz 1x DVI (zamiennie za DVI dopuszcza się DisplayPort) 26. Regulacja Wysokości w zakresie min. 11 cm, pochylenia panela min. w zakresie -5º / +20 º, obrót min.: ±340º 27. Wymagane certyfikaty i normy - CE, - Energy Star 5.0, - TCO Displays 5.0, - zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z normą ISO 9001:2000, - monitor trwale oznaczony znakiem firmowym producenta monitora na froncie monitora i na tabliczce znamionowej monitora. 02. Podajnik kopert do drukarki Lexmark T652dn, ilość 12 szt. Nazwa producenta i kod produktu**: 1. Obsługiwana gramatura papieru od 60 do 105 g/m 2 2. Obsługiwane rodzaje koperty nośników 3. Obsługiwane rozmiary koperta 10, koperta 7 3/4, koperta 9, koperta DL nośników 4. Wyjaśnienia Nazwa producenta została uŝyta w celu doprecyzowania opisu. UŜywana w opisie nazwa własna producenta została podana ze względu na posiadane przez Zamawiającego drukarki.

9 04. Maintenance kit do drukarki Lexmark T652/T654, ilość 20 szt. Nazwa producenta ** 1. Wyjaśnienia Nazwa producenta została uŝyta w celu doprecyzowania opisu. UŜywana w opisie nazwa własna producenta została podana ze względu na posiadane przez Zamawiającego drukarki. 05. Maintenance kit do drukarki HP 4015dn, ilość 5 szt. Nazwa producenta** 1. Wyjaśnienia Nazwa producenta została uŝyta w celu doprecyzowania opisu. UŜywana w opisie nazwa własna producenta została podana ze względu na posiadane przez Zamawiającego drukarki. 06. Separator podajnika ręcznego do drukarki HP LJ 2055dn, ilość 10 szt. Nazwa producenta**: 1. Wyjaśnienia Nazwa producenta została uŝyta w celu doprecyzowania opisu. UŜywana w opisie nazwa własna producenta została podana ze względu na posiadane przez Zamawiającego drukarki.

10 07. Rolka pobierająca podajnika ręcznego do drukarki HP LJ 2055dn, ilość 20 szt. Nazwa producenta**: 1. Wyjaśnienia Nazwa producenta została uŝyta w celu doprecyzowania opisu. UŜywana w opisie nazwa własna producenta została podana ze względu na posiadane przez Zamawiającego drukarki. 08. Przełącznik\switch 8 port, ilość 10 szt. Nazwa producenta, model lub kod produktu** 1. Architektura sieci LAN FastEthernet. 2. Liczba portów 10/100BaseT (RJ45) 8 szt. 3. Obsługiwane protokoły i standardy IEEE BASE-T, IEEE 802.3u 10BASE-TX, IEEE 802.3x - Flow Control, IEEE NWay we wszystkich portach, Auto MDI/MDI-X, half/full duplex. 4. Algorytm przełączania Store-and-forward. 5. Uczenie się adresów MAC Automatyczna aktualizacja.

11 6. Bufor RAM Min. 57 KB na urządzenie. 7. Przepustowość 100 Mb/s półduplex, 200 Mb/s pełny duplex. 8. Szybkość filtrowania / przesyłania pakietów Ethernet (10 Mb/s): p/s, Fast Ethernet (100 Mb/s): p/s. 9. Obudowa UmoŜliwiająca montaŝ na ścianie. 10. Dodatkowe wyposaŝenie Kołki przystosowane do mocowania urządzenia na ścianie. 09. Pendrive 32 GB, ilość 10 szt. Nazwa producenta, model lub kod produktu** 1. Pojemność 32 GB 2. Złącze USB Maksymalna szybkość transferu danych podana przez producenta dla zapisu co najmniej 22 MB/s, dla odczytu co najmniej 90 MB/s 4. Obudowa Zapewniająca: wodoszczelność i wstrząsoodporność. 10. Karta graficzna, ilość 3 szt. Nazwa producenta, model lub kod produktu ** 1. Typ złącza PCI Express x16 2.0

12 2. Pamięć wideo min. 512MB 3. Taktowanie GPU min. 589 MHz 4. Taktowanie pamięci min.1200 MHz 5. Interfejsy D-SUB x1, Wyjście DVI x1, Wyjście HDMI xx1 (wszystkie bez przejściówek) 6. Obsługa DirectX DirectX Wsparcie HDCP Tak 8. Dodatkowe wyposaŝenie Nośnik z sterownikami do Windows 7, niskoprofilowy wspornik 9. Wersja BOX 11. Kabel sieciowy UTP 5e linka, ilość 305 m. Nazwa producenta** 1. Kategoria UTP kat.5e 2. Liczba par w Ŝyle 4x2 3. Rodzaj Linka, kable o wiązkach parowych (skrętkach), nieekranowane. 4. Przewodnik śyły miedziane wielodrutowe

13 12. Kabel sieciowy UTP 5e drut, ilość 305 m. Nazwa producenta** 1. Kategoria UTP kat.5e 2. Liczba par w Ŝyle 4x2 3. Rodzaj Drut, kable o wiązkach parowych (skrętkach), nieekranowane. 4. Przewodnik śyły miedziane 13. Akumulator Ŝelowy 5AH do UPS EVER DUO 350, ilość 10 szt. Nazwa producenta**: 1. Typ akumulatora Ŝelowy Pojemność min. 5 Ah Napięcie 12 V Wymiary (W / S / G) 101 / 70 / 90 mm 5. Wyjaśnienia Nazwa producenta została uŝyta w celu doprecyzowania opisu. UŜywana w opisie nazwa własna producenta została podana ze względu na posiadane przez Zamawiającego UPS-y.

14 14. Moduł światłowodowy do przełącznika CISCO N5K-C5010P-BF, ilość 4 szt. Nazwa producenta, kod produktu**: 1. Obudowa SFP 2. Interfejs (medium) Fibre Channel FC-PI 400-SM-LC-L, FC-PI 400-SM-LC-M 3. Złącze LC (podwójne przeznaczone do podłączenia dwóch włókien światłowodu obsługujących transmisję dupleks) 4. Obsługiwane rodzaje światłowodu wielomodowy 5. Długość fali światła dla światłowodu 850 nm 6. Wyjaśnienia Nazwa producenta została uŝyta w celu doprecyzowania opisu. UŜywana w opisie nazwa własna producenta została podana ze względu na posiadane przez Zamawiającego urządzenie. * W przypadku oprogramowania MS Windows 7 Professional 32 bit PL OEM pod znaczeniem lub równowaŝne Zamawiający rozumie, iŝ system operacyjny musi pozwalać na przyłączanie komputera do domen sieci Windows Server Powinien pozwalać na wędrowanie profilu uŝytkownika. UmoŜliwić kontrolę dostępu do danych i określać jakie operacje na tych danych mogą być wykonywane przez poszczególnych uŝytkowników. Posiadać przyjazne dla uŝytkownika środowisko graficzne (okienkowe). System musi pozwalać na instalację najnowszych aplikacji biurowych słuŝących do tworzenia dokumentów tekstowych i ich swobodnego przetwarzania oraz archiwizowania na powszechnie dostępnych nośnikach. Ponadto koniecznie musi współpracować z aplikacją LEX w wersji sieciowej i jednostanowiskowej zgodnie z posiadanymi przez Sąd licencjami oraz spełnić minimalne wymogi dla ww. aplikacji. Musi prawidłowo współpracować z oprogramowaniem BackOffice firmy Currenda będącym oprogramowaniem wykorzystywanym w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym. System musi pozwalać na instalację aplikacji biurowych słuŝących do tworzenia dokumentów tekstowych takich jak MS Word 2010, których licencje Zamawiający posiada i zamierza je zainstalować na zakupywanym sprzęcie. System musi pozwalać na pełną obsługę komputerowych urządzeń peryferyjnych po porcie USB, takich jak drukarki i skanery, pamięci USB oraz zapewniać pełen dostęp do odpowiedniej wersji sterowników dla tych urządzeń. System operacyjny musi być w polskiej wersji językowej.

15 Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równowaŝne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, Ŝe oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały normy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równowaŝne opisywanym. Objaśnienia: * * Wypełnia Wykonawca * * * Wszystkie pozycje z kolumny wypełnia Wykonawca (Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upowaŝnieniu)

16 WYKONAWCA. Załącznik nr 3 do s.i.w.z. po zmianach WZÓR FORMULARZA CENOWEGO Obliczenie kosztów dostawy sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych L.P. Nazwa asortymentu: J.m. Ilość: Cena jednostkowa netto (zł) Wartość netto (zł) Stawka VAT ( w % ) Kwota podatku VAT (zł) Wartość ogółem brutto (zł) a b c 1. Komputer biurowy wraz z oprogramowaniem szt. d 70 e f = d x e g h = f x g i= f + h Podajnik kopert do drukarki Lexmark T652dn Maintenance kit do drukarki Lexmark T652/T654 Maintenance kit do drukarki HP 4015dn szt. 12 szt. 20 szt Separator podajnika ręcznego do drukarki HP LJ 2055dn Rolka pobierająca podajnika ręcznego do drukarki HP LJ 2055 dn szt. 10 szt. 8. Przełącznik /switch 8 port szt Pendraive 32 GB szt Karta graficzna szt Kabel sieciowy UTP 5e (linka) metr Kabel sieciowy UTP 5e (drut) metr Akumulator Ŝelowy 5AH do UPS EVER DUO 350 Moduł światłowodowy do przełącznika CISCO N5K- C5010P-BF szt. 10 szt. 4

17 15. Razem (suma pozycji od 1 do 14) słownie złotych brutto:... Informacja dla Wykonawców: - zaoferowaną wartość netto i brutto (poz. 15 z kolumn oznaczonych literami f i i ) naleŝy wpisać odpowiednio w pkt 1 Formularza ofertowego... Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upowaŝnieniu

18 wzór UMOWA NR z dnia załącznik nr 4 do s.i.w.z. po zmianach Niniejsza umowa, zwana dalej Umową została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Sądem Rejonowym Lublin - Zachód w Lublinie Lublin ul. Krakowskie Przedmieście 76 NIP: , REGON: reprezentowanym przez:... zwanym dalej w treści Umowy Zamawiającym a... z siedzibą w..., przy ul...., wpisaną/ym do rejestru KRS pod nr.. / prowadzącą/ącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej NIP: REGON.. reprezentowaną/ym przez: 1)... 2)... zwaną/ym dalej w treści Umowy Wykonawcą 1 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa na rzecz Zamawiającego fabrycznie nowych, nieuszkodzonych, nieuŝywanych, nieregenerowanych, nieobciąŝonych prawami osób lub podmiotów trzecich: a) komputerów biurowych (jednostka centralna wraz z klawiaturą i myszką oraz monitorem) 70 sztuk, b) podajników kopert do drukarki Lexmark T652dn 12 sztuk, d) maintenance kit do drukarki Lexmark T652/T sztuk, e) maintenance kit do drukarki HP 4015dn 5 sztuk, f) separatorów podajnika ręcznego do drukarki HP LJ 2055dn 10 sztuk, g) rolek pobierających podajnika ręcznego do drukarki HP LJ 2055dn 20 sztuk, h) przełączników/switchy 8 port 10 sztuk, i) pendrive 32 GB 10 sztuk, j) kart graficznych 3 sztuki, k) kabla sieciowego UTP 5e, linka 305 metrów, l) kabla sieciowego UTP 5e, drut 305 metrów,

19 m) akumulatorów Ŝelowych 5AH do UPS EVER DUO sztuk, n) modułów światłowodowych do przełącznika CISCO N5K-C5010P-BF 4 sztuki, zwanych dalej Sprzętem. 2. Dostarczony Sprzęt, o którym mowa w ust. 1 powinien być zgodny z opisem zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w skrócie s.i.w.z.), a w szczególności w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załączniku nr 1 do s.i.w.z.). Sprzęt powinien spełniać normy bezpieczeństwa oraz parametry techniczne, konfiguracje określone w Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 3. Wszystkie egzemplarze oferowanych komputerów biurowych muszą pochodzić od tego samego producenta i być tego samego modelu. Wszystkie egzemplarze oferowanych monitorów wchodzących w skład zamawianych zestawów komputerowych muszą pochodzić od tego samego producenta i być tego samego modelu. Wszystkie egzemplarze oferowanych pendrive 32 GB muszą pochodzić od tego samego producenta i być tego samego modelu. Wszystkie egzemplarze oferowanych modułów światłowodowych do przełącznika CISCO muszą pochodzić od tego samego producenta Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne i prawne Sprzętu, stanowiącego przedmiot Umowy. 2. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność dostarczonego Sprzętu z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w s.i.w.z. oraz w załączniku nr 1 do s.i.w.z. Przez wadę fizyczną rozumie się takŝe cechy zmniejszające wartość lub uŝyteczność przedmiotu zamówienia lub jego części, ze względu na cel w Umowie oznaczony, albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia lub obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą techniczną, warunkami technicznymi oraz innymi dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa. 3. Wykonawca oświadcza, Ŝe jest uprawniony do dostarczenia systemu operacyjnego, objętego zamówieniem oraz oświadcza i zapewnia, Ŝe wykonanie niniejszej Umowy w części dotyczącej dostarczenia systemu operacyjnego do komputerów, nie stanowi naruszenia praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich ani jakichkolwiek innych praw osób trzecich. W przypadku gdyby jednak jakakolwiek osoba trzecia, w tym przede wszystkim autor, wystąpiła z roszczeniami wobec Zamawiającego z tytułu naruszenia jej praw, Wykonawca zapewni naleŝytą ochronę interesów Zamawiającego oraz będzie zobowiązany naprawić wszelkie udowodnione i udokumentowane szkody wyrządzone Zamawiającemu z powodu zgłoszenia takich roszczeń. 4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu pisemnej informacji o podwykonawcy/podwykonawcach, jeŝeli umowa będzie realizowana z ich udziałem. 5. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować Zamawiającego o kaŝdej zmianie podwykonawcy/ów biorących udział w realizacji niniejszej Umowy. 6. JeŜeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu opierał się na zasobach podwykonawcy, zmiana, o której mowa w ust. 5 będzie dopuszczalna pod warunkiem,

20 Ŝe nowy podwykonawca wykaŝe spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym, niŝ wskazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotychczasowy podwykonawca Wykonawca zobowiązany jest do: 1) dostarczenia całego Sprzętu na własny koszt i na własne ryzyko, do budynku zajmowanego przez Zamawiającego połoŝonego w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 78 w terminie do 14 dni liczonych od dnia zawarcia (podpisania) Umowy, 2) przekazania Zamawiającemu wraz ze Sprzętem: - sporządzonej w języku polskim dokumentacji potrzebnej do korzystania ze Sprzętu, w tym instrukcji obsługi i konserwacji dostarczonego sprzętu komputerowego, opisów i innych posiadanych informacji, - licencji do zainstalowanego oprogramowania, - szczegółowej pisemnej informacji dotyczącej trybu zgłaszania awarii w okresie gwarancji, zgodnego z postanowieniami 4 niniejszej Umowy wraz z numerem telefonu, faksu oraz adresem, a takŝe adresem poczty elektronicznej, - wykazu dostarczonych urządzeń wraz z numerami seryjnymi, - kart gwarancyjnych, zgodnych z postanowieniami 4 niniejszej Umowy, 3) dostarczenia, rozładowania i złoŝenia Sprzętu w pomieszczeniu wyznaczonym przez Zamawiającego, 4) niezwłocznego informowania Zamawiającego o jakichkolwiek zmianach danych dotyczących serwisu. 2. W trakcie dostarczenia przedmiotu Umowy, Zamawiający dokonywał będzie odbioru ilościowego Sprzętu, który potwierdzony zostanie przez upowaŝnione osoby ze strony Zamawiającego i Wykonawcy odpowiednim protokołem. 3. Po dostawie Sprzętu przez Wykonawcę, Zamawiający dokona w ciągu 7 dni odbioru jakościowego Sprzętu pod kątem jego zgodności ze Specyfikacją techniczną. 4. Po dokonaniu przez Zamawiającego czynności, o której mowa w ust. 3, nastąpi podpisanie przez upowaŝnione osoby ze strony Zamawiającego i Wykonawcy protokołu odbioru Wykonawca zapewnia, Ŝe dostarczony Sprzęt jest wolny od wad. 2. Wykonawca udziela gwarancji przez okres: 1) 36 miesięcy - komputery biurowe (jednostka centralna wraz z klawiaturą i myszką oraz monitorem), 2) 12 miesięcy podajniki kopert do drukarki Lexmark T652dn, 4) 12 miesięcy - maintenance kit do drukarki Lexmark T652/T654, 5) 12 miesięcy - maintenance kit do drukarki HP 4015dn, 6) 12 miesięcy separatory podajnika ręcznego do drukarki HP LJ 2055dn, 7) 12 miesięcy rolki pobierające podajnika ręcznego do drukarki HP LJ 2055dn,

21 8) 12 miesięcy przełącznik/switch 8 port, 9) 60 miesięcy pendrive 32 GB, 10) 24 miesiące karty graficzne, 11) 12 miesięcy - kable sieciowe UTP 5e, 12) 36 miesięcy akumulatory Ŝelowe 5AH do UPS EVER DUO 350, 13) 12 miesięcy moduły światłowodowe do przełącznika CISCO N5K-C5010P- BF, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w 3 ust. 4 Umowy bez zastrzeŝeń. 3. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji Sprzętu i oprogramowania usterki i wady oraz uszkodzenia, powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją jego uŝytkowania. 4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu moŝliwość zgłaszania nieprawidłowego działania Sprzętu (awarię) od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zgłoszenia wad, usterek i zleceń serwisowych będą przesyłane za pomocą telefonu, faksu, poczty komputerowej lub listownie. Zgłoszenie telefoniczne będzie potwierdzane faksem. 5. Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do usunięcia awarii Sprzętu w dniu roboczym, nie później niŝ w ciągu 3 dni (włącznie z dniami wolnymi od pracy) od otrzymania informacji o awarii (w sposób podany w ust. 4). Czas skutecznej naprawy nie moŝe być dłuŝszy niŝ 14 dni roboczych. 6. Naprawy będą dokonywane w miejscu instalacji Sprzętu. W przypadku niemoŝności dokonania naprawy na miejscu i konieczności dostarczenia Sprzętu do punktu serwisowego wskazanego przez Wykonawcę, koszty dostarczenia Sprzętu do punktu serwisowego oraz z punktu serwisowego do miejsca instalacji pokrywa Wykonawca. 7. Potwierdzeniem wykonania naprawy będzie protokół odbioru jakościowego sporządzony i podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 8. W razie, gdy naprawa Sprzętu potrwa dłuŝej niŝ 3 dni robocze, Wykonawca na Ŝądanie Zamawiającego dostarczy na swój koszt w następnym dniu roboczym Sprzęt zastępczy o takich samych parametrach i standardach lub uzgodniony sprzęt o podobnej funkcjonalności. 9. W przypadku, gdy czas naprawy uszkodzonego Sprzętu będzie dłuŝszy niŝ 6 tygodni lub jakikolwiek podzespół (jednostka centralna, monitor, klawiatura, itp.) będzie wymagał naprawy po raz trzeci w czasie okresu gwarancyjnego, Wykonawca wymieni na własny koszt naprawiany Sprzęt na nowy, taki sam lub inny uzgodniony z Zamawiającym, o co najmniej takich samych parametrach, funkcjonalności i standardzie, w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia Ŝądania przez Zamawiającego. 10. W przypadku awarii dysku twardego, powodującej konieczność jego wymiany, uszkodzony dysk pozostanie u Zamawiającego. Koszty dysków twardych wymienianych z powodu awarii ponosi Wykonawca. Zwrotowi moŝe podlegać jedynie płyta elektroniki dysku. 11. Po zakończeniu naprawy komputerów biurowych Wykonawca ponownie zainstaluje oprogramowanie na własny koszt. 12. Okres trwania gwarancji będzie automatycznie wydłuŝony o czas trwania wszelkich napraw.

22 13. W okresie gwarancji Zamawiający ma prawo do: a) instalowania i wymiany w zakupionym Sprzęcie standardowych kart i urządzeń (np. modemów, sterowników sieci, dysków) przez wykwalifikowany personel i zgodnie z zasadami sztuki, b) powierzania Sprzętu osobom trzecim celem jego instalacji i konserwacji w miejscu eksploatacji, c) przenoszenia dostarczonego Sprzętu w przypadku zmiany siedziby Zamawiającego, d) przekazywania dostarczonego Sprzętu do innych jednostek organizacyjnych Zamawiającego. 14. NiezaleŜnie od udzielonej gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady dostarczonego Sprzętu na zasadach ogólnych Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zobowiązania Umowy z naleŝytą starannością, dostarczyć Sprzęt o parametrach i konfiguracji odpowiadającej wymaganiom Zamawiającego. 2. Wykonawca zapewni wykonanie zobowiązań, prawidłowe funkcjonowanie Sprzętu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego ustalonymi w niniejszej Umowie oraz w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy (złoŝona przez Wykonawcę wraz z ofertą Specyfikacja techniczna). 3. Wykonawca zapewni do wykonania zobowiązań Umowy osoby o odpowiednich kwalifikacjach, zdolne do ich wykonania zgodnie z przepisami BHP. 4. Wykonawca przy wykonaniu Umowy ponosi pełną odpowiedzialność za kompetentne, rzetelne i terminowe wykonanie zobowiązań Umowy. 5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób/podmiotów, którym powierzy wykonanie określonych czynności związanych z realizacją niniejszej Umowy Zamawiającemu przysługują kary umowne: a) w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy, w stosunku do terminu wskazanego w 3 ust. 1 pkt 1) Umowy - w wysokości 0,2 % wartości brutto niniejszej Umowy określonej w 7 ust.1 Umowy - za kaŝdy rozpoczęty dzień opóźnienia, b) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi i gwarancji, w tym - w stosunku do terminów wskazanych w 4 ust. 5 Umowy - w wysokości 0,1 % wartości brutto niniejszej Umowy określonej w 7 ust. 1 Umowy - za kaŝdy rozpoczęty dzień opóźnienia, c) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu lub wymianie Sprzętu w stosunku do terminów określonych w 4 ust. 8 i 9 Umowy w wysokości 50 zł za kaŝdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 2. Z zastrzeŝeniem ust. 3 poniŝej, Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Wykonawca nie wypełnia ustaleń niniejszej Umowy, w szczególności narusza termin wykonania Umowy lub narusza terminy wyznaczone na usunięcie wad, określone w 3 ust.1 pkt 1) lub w 4 ust. 5 Umowy. Prawo odstąpienia od Umowy

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Lublin, dnia 22 października 2013 r. D.ZP-2820/8/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO dla Biura Państwowej Komisji Akredytacyjnej W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Zakup i dostawa serwerów dla Sądu Rejonowego w Gnieźnie ul. Franciszkańska 9/10, 62-200 Gniezno Wydział Ksiąg Wieczystych.

Zakup i dostawa serwerów dla Sądu Rejonowego w Gnieźnie ul. Franciszkańska 9/10, 62-200 Gniezno Wydział Ksiąg Wieczystych. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Zakup i dostawa serwerów dla Sądu Rejonowego w Gnieźnie ul. Franciszkańska 9/10, 62-200 Gniezno Wydział Ksiąg Wieczystych. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach Zamawiający - Sąd Rejonowy w Kartuzach ul. Kościuszki 26 83-300 Kartuzy Zatwierdził: Piotr Kryszewski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 R01/55/2014 MATERIAŁY PRZETARGOWE Dotyczy: przetargu otwartego na Zakup fabrycznie nowych zestawów komputerowych z

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA ul. Szosa Zambrowska 1/27 tel/fax 86-2156949 NIP 718-16 - 85-955 ZP- komputery /2011 07.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM,

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ UL. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ UL. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ UL. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Dostawa komputerów, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych. Zatwierdził: ZASTĘPCA DYREKTORA ds.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać

Bardziej szczegółowo

Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu

Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach art. 11 ust 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

2. 1, 05-552 +48/22/ 736 7009, +48/22/ 756 14 17 REGON 000326196, NIP:

2. 1, 05-552 +48/22/ 736 7009, +48/22/ 756 14 17 REGON 000326196, NIP: Projekt Nr POIG.02.03.00-00-034/10- Rozwój infrastruktury teleinformatycznej wspierającej prowadzenie badań i wymianę wiedzy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr WZP-341-1/25/09 NA DOSTAWY. Specyfikacja niniejsza (zwana dalej SIWZ) zawiera 26 stron, w tym:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr WZP-341-1/25/09 NA DOSTAWY. Specyfikacja niniejsza (zwana dalej SIWZ) zawiera 26 stron, w tym: Gmina Otwock, którą reprezentuje: Prezydent Miasta Otwocka ul. Armii Krajowej 5 05-400 Otwock tel. (0-22) 779 20 01 fax (0-22) 779 42 25 www.otwock.pl umotwock@otwock.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: IAM-ZP/109/2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: IAM-ZP/109/2011 Instytut Adama Mickiewicza Ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu IT

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-53/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA KOMPUTERÓW STACJONARNYCH, PRZENOŚNYCH I MONITORÓW 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie

Bardziej szczegółowo

Realizacja usługi katalogowej Active Directory dla Państwowej Inspekcji Pracy

Realizacja usługi katalogowej Active Directory dla Państwowej Inspekcji Pracy 1 Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Krucza 38/42 00-926 Warszawa tel. 224203754 fax. 224203481 strona www www.pip.gov.pl NIP 5261026544 REGON - 007021519 Numer sprawy: GOZ-353-221-PO4/10

Bardziej szczegółowo

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na na dostawę 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka. znak sprawy: ZO-261-08-2013 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zawarcie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy:

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów Zarządem Transportu Miejskiego w Rzeszowie ul. Trembeckiego 3, 35-234

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BgS-321-49/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 31/BAF-VI/PN/08 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby DCEP. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Gmina

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR SPRAWY ZP/12/13/WIŁ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR SPRAWY ZP/12/13/WIŁ WOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI im. prof. Janusza GROSZKOWSKIEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA WIŁ W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl Kraków, dnia 09 lipca 2012 r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo