WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (s.i.w.z.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (s.i.w.z.)"

Transkrypt

1 Sąd Rejonowy Lublin- Zachód w Lublinie Lublin, 17 maja 2012 ul. Krakowskie Przedmieście Lublin sprawa: ZP /12 WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (s.i.w.z.) I. Dnia 16 maja 2012 r. do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie (Zamawiającego) wpłynęło niŝej zacytowane pytanie dotyczące postępowania na Dostawę sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych. Szanowni Państwo, W związku z toczącym się postępowaniem przetargowym nr ZP /12 na Dostawę sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych, zwracamy się z prośbą o przesłanie wyjaśnień dotyczących SIWZ. Czy Zamawiający zgodzi się na rezygnację z konieczności dostarczenia podajników kopert do drukarki HP 4015? Podajnik ten został wycofany z kanałów dystrybucyjnych i nie jest dostępny. II. W nawiązaniu do powyŝszego pytania, Zamawiający (Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie) informuje, Ŝe rezygnuje z zakupu podajników kopert do drukarki HP Z uwagi na powyŝsze, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej w skrócie ustawą p.z.p., Zamawiający wprowadza następujące zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w skrócie: s.i.w.z.): 1. z treści s.i.w.z. i wzoru umowy (załącznik nr 4 do s.i.w.z.) usuwa się wszystkie następujące zapisy: Podajników kopert do drukarki HP 4015dn 7 sztuk, 12 miesięcy - podajniki kopert do drukarki HP 4015dn ; 2. w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - Specyfikacji technicznej (załącznik nr 1 do s.i.w.z.) usuwa się wszystkie zapisy odnoszące się do poz. 03. Podajnik kopert do drukarki HP 4015dn, ilość 7 szt.; 3. we wzorze Formularza cenowego (załącznik nr 3 do s.i.w.z.) usuwa się zapisy dotyczące L.P. 3. Wymienione powyŝej załączniki do s.i.w.z.: Wzór Formularza cenowego, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Specyfikacja techniczna i wzór Umowy uwzględniające wprowadzone zmiany stanowią załączniki do niniejszego pisma. III. Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy p.z.p. treść zapytania wraz dokonaną zmianą specyfikacji, Zamawiający przekaŝe Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej (w miejscu udostępniania s.i.w.z.). IV. PowyŜsze wyjaśnienia i zmiana treści s.i.w.z. zostaną dołączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą stanowić jej integralną część. V. Wprowadzona zmiana treści s.i.w.z. powoduje zmianę terminu składania i otwarcia ofert, a takŝe zmianę terminu wnoszenia wadium.

2 Termin składania ofert upływa dnia 23 maja 2012 r. o godzinie 13:00. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 23 maja 2012 r. o godzinie 13:30. Termin wnoszenia wadium upływa dnia 23 maja 2012 r. o godzinie 13:00. Z powaŝaniem Kierownik Finansowy Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie Wiesława Zwierz W załączeniu: - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do s.i.w.z) po zmianach - Formularz cenowy(załącznik nr 3 do s.i.w.z.) po zmianach - Wzór umowy (załącznik nr 4 do s.i.w.z.) po zmianach

3 Wykonawca:... załącznik nr 1 do s.i.w.z. po zmianach załącznik nr. do oferty** Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Specyfikacja techniczna 01. KOMPUTER BIUROWY jednostka centralna, ilość 70 szt. Nazwa producenta, model lub kod produktu: ** 1. Procesor Uzyskujący co najmniej 2472 punktów w teście Passmark CPU Mark dla systemów jednoprocesorowych (w celu weryfikacji spełnienia warunku wyniki pomiaru powinny być opublikowane na stronie: (dot. tylko wydajności procesora bez względu na testowaną konfigurację komputera). Producent procesora... Oznaczenie procesora. 2. Płyta główna Chipset rekomendowany przez producenta procesora. MoŜliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do systemu operacyjnego i dostępu do BIOS komputera - zabezpieczenia te muszą działać niezaleŝnie od siebie. MoŜliwość zabezpieczenia dysku twardego w sposób uniemoŝliwiający moŝliwość odczytu danych po podłączeniu dysku do innego komputera. MoŜliwość wyłączenia pracy wielordzeniowej procesora z pozycji BIOS, moŝliwość wyłączenia portów COM, USB, FDD z BIOS komputera bez pośrednictwa systemu operacyjnego ani bez pośrednictwa urządzeń zewnętrznych. gniazda DIMM - min. 4 szt., gniazda USB min. 10 szt., Producent płyty.. Oznaczenie płyty...

4 złącza PCI-Express x16-1 szt., PCI-Express x1 2 szt., PCI 1 szt,. Zintegrowany kontroler Serial ATA III obsługujący - min. 1 złącze SATA III oraz min. 3 złącza SATA II. wyjście audio 3. Porty I/O 10 x USB 2.0 (w tym 2 na panelu przednim) 1 x RS-232, 2 x PS2, 1 x wejście audio, 2 x wyjście audio 2 x wejście mikrofonowe; 1 x RJ45, 1x 15-stykowe D-Sub oraz 1x DVI (zamiennie za DVI dopuszcza się DisplayPort + DP/DVI Adapter) W przypadku gdy oferowany komputer biurowy jak i oferowany w zestawie monitor LCD będą wyposaŝone w złącza DisplayPort umoŝliwiające połączenie urządzeń bez wykorzystania adapterów Zamawiający nie będzie wymagał dostarczenia wraz z komputerem adaptera DP/DVI. Musi istnieć moŝliwość wyposaŝenia oferowanego sprzętu w złącze USB 3.0. Nie dopuszcza się moŝliwości zasłonięcia złączy USB znajdujących się na panelu przednim jakimikolwiek zaślepkami, maskownicami utrudniającymi wzrokową weryfikację ich uŝycia np. obecności klucza USB czy innego urządzenia podłączonego do złączy na panelu przednim obudowy komputera. 4. Pamięć RAM 4 GB. 5. Napęd optyczny DVD-RW SATA z oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania płyt DVD 6. Dysk HDD Min. 320 GB, 7200 rpm, NCQ/6Gbit, 16 MB cache 7. Karta audio Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna ze standardem Audio High Definition. 8. Karta graficzna Zintegrowana, z moŝliwością zaalokowania pamięci współdzielonej do 1,5 GB

5 pamięci własnej lub współdzielonej z pamięcią systemową (nie wymagane jest uzupełnienie pamięci RAM) 9. Karta sieciowa 10/100/1000 MB/s, PXE, WoL 10. Mysz Optyczna, PS/2 lub USB z rolką przewijającą (bez przejściówek). Długość kabla połączeniowego min. 170 cm (mierzona bez przedłuŝek). Podać nazwę producenta i model oferowanej myszy: 11. Klawiatura QWERTY, min. 104 klawisze, PS/2 lub USB (bez przejściówek), długość kabla połączeniowego min. 170 cm (mierzony bez przedłuŝek). Podać nazwę producenta i model oferowanej klawiatury: 12. Obudowa Małogabarytowa, typu SFF umoŝliwiająca pracę w pionie i poziomie (wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami typu nóŝki, podstawki, mocowania itp. zapewniające moŝliwość ustawienia stacji w pozycji pionowej lub poziomej w zaleŝności od potrzeb uŝytkownika). Suma wymiarów trzech boków (tj. szerokości, głębokości, wysokości) nie większa niŝ 822 mm (mierzona po krawędziach zewnętrznych). podać wymiary S/G/W:. /./.. Wykonana z metalu, zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera, trwale oznaczona jego logo. WyposaŜona we wnęki umoŝliwiające instalację co najmniej: - 1 urządzenia formatu 5,25 (pełnej wysokości) z dostępem zewnętrznym - 1 urządzenia formatu 3,5 z dostępem zewnętrznym

6 - 1 urządzenia formatu 3,5 we wnęce wewnętrznej. Dostęp do wnętrza obudowy oraz instalacja kart rozszerzeń i napędów moŝliwa bez uŝycia narzędzi. We wnętrzu obudowy zintegrowany głośnik odtwarzający sygnał generowany przez kartę audio. 13. Zasilacz Moc max. zasilacza nie mniejsza niŝ 240W i nie większa niŝ 280W, sprawność zasilacza przy obciąŝeniu 50% co najmniej 86%. Dołączyć dokument potwierdzający poziom sprawności tego zasilacza określony w procentach (dopuszcza się wydruk ze strony internetowej producenta lub dokumentację techniczną komputera lub zasilacza). 14. Oprogramowanie MS Windows 7 Professional 32 bit PL OEM (dołączony nośnik z systemem operacyjnym, dopuszcza się nośnik typu Recovery). System nie wymagający przeprowadzania procedury aktywacyjnej (za pomocą połączenia internetowego lub telefonicznego) równieŝ po jego reinstalacji lub równowaŝne *. podać moc max. zasilacza Podać oferowane oprogramowanie. W przypadku równowaŝnego zamieścić dodatkowo szczegółowy opis Dodatkowe wymagania Poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO 9296 w trybie jałowym (tryb IDLE przy uruchomionym systemie Microsoft Windows 7 lub Vista Business) powinien wynosić nie więcej niŝ 29 db. Dołączyć dokument potwierdzający ten parametr (dopuszcza się wydruk ze strony internetowej producenta lub dokumentację techniczną lub raport z badań laboratoryjnych lub certyfikat). podać poziom głośności..db Zgodność oferowanego komputera z systemem operacyjnym potwierdzona przez producenta systemu operacyjnego. Dołączyć dokument potwierdzający ten parametr (dopuszcza się wydruk ze strony internetowej producenta lub dokumentację techniczną lub raport z badań laboratoryjnych lub certyfikat).

7 16. Certyfikaty i normy - CE, Telefoniczna infolinia techniczna producenta komputera, dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umoŝliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia (naleŝy podać numer telefonu): - weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć); - czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji. MoŜliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy uŝyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera. - Energy Star, - zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z normą ISO 9001:2000, Numer telefonicznej infolinii technicznej MONITOR LCD do komputera biurowego, ilość 70 szt. Nazwa producenta, model lub kod produktu 17. Przekątna ekran Nie mniejszy niŝ 20 cali i nie większy niŝ 22 cale. podać wymiar przekątnej ekranu: 18. Proporcje matrycy Panoramiczny 19. Wielkość plamki max. 0,28 mm 20. Rozdzielczość nominalna 1600 x 900 pikseli 21. Czas reakcji matrycy nie dłuŝszy niŝ 5 ms 22. Jasność jasność min. 250 cd/m Kontrast statyczny min. 1000:1

8 24. Kąt widzenia min. poziomy 170º, min. pionowy 160º 25. Typ gniazda wejściowego 1 x 15-stykowe D-Sub oraz 1x DVI (zamiennie za DVI dopuszcza się DisplayPort) 26. Regulacja Wysokości w zakresie min. 11 cm, pochylenia panela min. w zakresie -5º / +20 º, obrót min.: ±340º 27. Wymagane certyfikaty i normy - CE, - Energy Star 5.0, - TCO Displays 5.0, - zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z normą ISO 9001:2000, - monitor trwale oznaczony znakiem firmowym producenta monitora na froncie monitora i na tabliczce znamionowej monitora. 02. Podajnik kopert do drukarki Lexmark T652dn, ilość 12 szt. Nazwa producenta i kod produktu**: 1. Obsługiwana gramatura papieru od 60 do 105 g/m 2 2. Obsługiwane rodzaje koperty nośników 3. Obsługiwane rozmiary koperta 10, koperta 7 3/4, koperta 9, koperta DL nośników 4. Wyjaśnienia Nazwa producenta została uŝyta w celu doprecyzowania opisu. UŜywana w opisie nazwa własna producenta została podana ze względu na posiadane przez Zamawiającego drukarki.

9 04. Maintenance kit do drukarki Lexmark T652/T654, ilość 20 szt. Nazwa producenta ** 1. Wyjaśnienia Nazwa producenta została uŝyta w celu doprecyzowania opisu. UŜywana w opisie nazwa własna producenta została podana ze względu na posiadane przez Zamawiającego drukarki. 05. Maintenance kit do drukarki HP 4015dn, ilość 5 szt. Nazwa producenta** 1. Wyjaśnienia Nazwa producenta została uŝyta w celu doprecyzowania opisu. UŜywana w opisie nazwa własna producenta została podana ze względu na posiadane przez Zamawiającego drukarki. 06. Separator podajnika ręcznego do drukarki HP LJ 2055dn, ilość 10 szt. Nazwa producenta**: 1. Wyjaśnienia Nazwa producenta została uŝyta w celu doprecyzowania opisu. UŜywana w opisie nazwa własna producenta została podana ze względu na posiadane przez Zamawiającego drukarki.

10 07. Rolka pobierająca podajnika ręcznego do drukarki HP LJ 2055dn, ilość 20 szt. Nazwa producenta**: 1. Wyjaśnienia Nazwa producenta została uŝyta w celu doprecyzowania opisu. UŜywana w opisie nazwa własna producenta została podana ze względu na posiadane przez Zamawiającego drukarki. 08. Przełącznik\switch 8 port, ilość 10 szt. Nazwa producenta, model lub kod produktu** 1. Architektura sieci LAN FastEthernet. 2. Liczba portów 10/100BaseT (RJ45) 8 szt. 3. Obsługiwane protokoły i standardy IEEE BASE-T, IEEE 802.3u 10BASE-TX, IEEE 802.3x - Flow Control, IEEE NWay we wszystkich portach, Auto MDI/MDI-X, half/full duplex. 4. Algorytm przełączania Store-and-forward. 5. Uczenie się adresów MAC Automatyczna aktualizacja.

11 6. Bufor RAM Min. 57 KB na urządzenie. 7. Przepustowość 100 Mb/s półduplex, 200 Mb/s pełny duplex. 8. Szybkość filtrowania / przesyłania pakietów Ethernet (10 Mb/s): p/s, Fast Ethernet (100 Mb/s): p/s. 9. Obudowa UmoŜliwiająca montaŝ na ścianie. 10. Dodatkowe wyposaŝenie Kołki przystosowane do mocowania urządzenia na ścianie. 09. Pendrive 32 GB, ilość 10 szt. Nazwa producenta, model lub kod produktu** 1. Pojemność 32 GB 2. Złącze USB Maksymalna szybkość transferu danych podana przez producenta dla zapisu co najmniej 22 MB/s, dla odczytu co najmniej 90 MB/s 4. Obudowa Zapewniająca: wodoszczelność i wstrząsoodporność. 10. Karta graficzna, ilość 3 szt. Nazwa producenta, model lub kod produktu ** 1. Typ złącza PCI Express x16 2.0

12 2. Pamięć wideo min. 512MB 3. Taktowanie GPU min. 589 MHz 4. Taktowanie pamięci min.1200 MHz 5. Interfejsy D-SUB x1, Wyjście DVI x1, Wyjście HDMI xx1 (wszystkie bez przejściówek) 6. Obsługa DirectX DirectX Wsparcie HDCP Tak 8. Dodatkowe wyposaŝenie Nośnik z sterownikami do Windows 7, niskoprofilowy wspornik 9. Wersja BOX 11. Kabel sieciowy UTP 5e linka, ilość 305 m. Nazwa producenta** 1. Kategoria UTP kat.5e 2. Liczba par w Ŝyle 4x2 3. Rodzaj Linka, kable o wiązkach parowych (skrętkach), nieekranowane. 4. Przewodnik śyły miedziane wielodrutowe

13 12. Kabel sieciowy UTP 5e drut, ilość 305 m. Nazwa producenta** 1. Kategoria UTP kat.5e 2. Liczba par w Ŝyle 4x2 3. Rodzaj Drut, kable o wiązkach parowych (skrętkach), nieekranowane. 4. Przewodnik śyły miedziane 13. Akumulator Ŝelowy 5AH do UPS EVER DUO 350, ilość 10 szt. Nazwa producenta**: 1. Typ akumulatora Ŝelowy Pojemność min. 5 Ah Napięcie 12 V Wymiary (W / S / G) 101 / 70 / 90 mm 5. Wyjaśnienia Nazwa producenta została uŝyta w celu doprecyzowania opisu. UŜywana w opisie nazwa własna producenta została podana ze względu na posiadane przez Zamawiającego UPS-y.

14 14. Moduł światłowodowy do przełącznika CISCO N5K-C5010P-BF, ilość 4 szt. Nazwa producenta, kod produktu**: 1. Obudowa SFP 2. Interfejs (medium) Fibre Channel FC-PI 400-SM-LC-L, FC-PI 400-SM-LC-M 3. Złącze LC (podwójne przeznaczone do podłączenia dwóch włókien światłowodu obsługujących transmisję dupleks) 4. Obsługiwane rodzaje światłowodu wielomodowy 5. Długość fali światła dla światłowodu 850 nm 6. Wyjaśnienia Nazwa producenta została uŝyta w celu doprecyzowania opisu. UŜywana w opisie nazwa własna producenta została podana ze względu na posiadane przez Zamawiającego urządzenie. * W przypadku oprogramowania MS Windows 7 Professional 32 bit PL OEM pod znaczeniem lub równowaŝne Zamawiający rozumie, iŝ system operacyjny musi pozwalać na przyłączanie komputera do domen sieci Windows Server Powinien pozwalać na wędrowanie profilu uŝytkownika. UmoŜliwić kontrolę dostępu do danych i określać jakie operacje na tych danych mogą być wykonywane przez poszczególnych uŝytkowników. Posiadać przyjazne dla uŝytkownika środowisko graficzne (okienkowe). System musi pozwalać na instalację najnowszych aplikacji biurowych słuŝących do tworzenia dokumentów tekstowych i ich swobodnego przetwarzania oraz archiwizowania na powszechnie dostępnych nośnikach. Ponadto koniecznie musi współpracować z aplikacją LEX w wersji sieciowej i jednostanowiskowej zgodnie z posiadanymi przez Sąd licencjami oraz spełnić minimalne wymogi dla ww. aplikacji. Musi prawidłowo współpracować z oprogramowaniem BackOffice firmy Currenda będącym oprogramowaniem wykorzystywanym w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym. System musi pozwalać na instalację aplikacji biurowych słuŝących do tworzenia dokumentów tekstowych takich jak MS Word 2010, których licencje Zamawiający posiada i zamierza je zainstalować na zakupywanym sprzęcie. System musi pozwalać na pełną obsługę komputerowych urządzeń peryferyjnych po porcie USB, takich jak drukarki i skanery, pamięci USB oraz zapewniać pełen dostęp do odpowiedniej wersji sterowników dla tych urządzeń. System operacyjny musi być w polskiej wersji językowej.

15 Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równowaŝne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, Ŝe oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały normy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równowaŝne opisywanym. Objaśnienia: * * Wypełnia Wykonawca * * * Wszystkie pozycje z kolumny wypełnia Wykonawca (Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upowaŝnieniu)

16 WYKONAWCA. Załącznik nr 3 do s.i.w.z. po zmianach WZÓR FORMULARZA CENOWEGO Obliczenie kosztów dostawy sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych L.P. Nazwa asortymentu: J.m. Ilość: Cena jednostkowa netto (zł) Wartość netto (zł) Stawka VAT ( w % ) Kwota podatku VAT (zł) Wartość ogółem brutto (zł) a b c 1. Komputer biurowy wraz z oprogramowaniem szt. d 70 e f = d x e g h = f x g i= f + h Podajnik kopert do drukarki Lexmark T652dn Maintenance kit do drukarki Lexmark T652/T654 Maintenance kit do drukarki HP 4015dn szt. 12 szt. 20 szt Separator podajnika ręcznego do drukarki HP LJ 2055dn Rolka pobierająca podajnika ręcznego do drukarki HP LJ 2055 dn szt. 10 szt. 8. Przełącznik /switch 8 port szt Pendraive 32 GB szt Karta graficzna szt Kabel sieciowy UTP 5e (linka) metr Kabel sieciowy UTP 5e (drut) metr Akumulator Ŝelowy 5AH do UPS EVER DUO 350 Moduł światłowodowy do przełącznika CISCO N5K- C5010P-BF szt. 10 szt. 4

17 15. Razem (suma pozycji od 1 do 14) słownie złotych brutto:... Informacja dla Wykonawców: - zaoferowaną wartość netto i brutto (poz. 15 z kolumn oznaczonych literami f i i ) naleŝy wpisać odpowiednio w pkt 1 Formularza ofertowego... Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upowaŝnieniu

18 wzór UMOWA NR z dnia załącznik nr 4 do s.i.w.z. po zmianach Niniejsza umowa, zwana dalej Umową została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Sądem Rejonowym Lublin - Zachód w Lublinie Lublin ul. Krakowskie Przedmieście 76 NIP: , REGON: reprezentowanym przez:... zwanym dalej w treści Umowy Zamawiającym a... z siedzibą w..., przy ul...., wpisaną/ym do rejestru KRS pod nr.. / prowadzącą/ącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej NIP: REGON.. reprezentowaną/ym przez: 1)... 2)... zwaną/ym dalej w treści Umowy Wykonawcą 1 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa na rzecz Zamawiającego fabrycznie nowych, nieuszkodzonych, nieuŝywanych, nieregenerowanych, nieobciąŝonych prawami osób lub podmiotów trzecich: a) komputerów biurowych (jednostka centralna wraz z klawiaturą i myszką oraz monitorem) 70 sztuk, b) podajników kopert do drukarki Lexmark T652dn 12 sztuk, d) maintenance kit do drukarki Lexmark T652/T sztuk, e) maintenance kit do drukarki HP 4015dn 5 sztuk, f) separatorów podajnika ręcznego do drukarki HP LJ 2055dn 10 sztuk, g) rolek pobierających podajnika ręcznego do drukarki HP LJ 2055dn 20 sztuk, h) przełączników/switchy 8 port 10 sztuk, i) pendrive 32 GB 10 sztuk, j) kart graficznych 3 sztuki, k) kabla sieciowego UTP 5e, linka 305 metrów, l) kabla sieciowego UTP 5e, drut 305 metrów,

19 m) akumulatorów Ŝelowych 5AH do UPS EVER DUO sztuk, n) modułów światłowodowych do przełącznika CISCO N5K-C5010P-BF 4 sztuki, zwanych dalej Sprzętem. 2. Dostarczony Sprzęt, o którym mowa w ust. 1 powinien być zgodny z opisem zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w skrócie s.i.w.z.), a w szczególności w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załączniku nr 1 do s.i.w.z.). Sprzęt powinien spełniać normy bezpieczeństwa oraz parametry techniczne, konfiguracje określone w Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 3. Wszystkie egzemplarze oferowanych komputerów biurowych muszą pochodzić od tego samego producenta i być tego samego modelu. Wszystkie egzemplarze oferowanych monitorów wchodzących w skład zamawianych zestawów komputerowych muszą pochodzić od tego samego producenta i być tego samego modelu. Wszystkie egzemplarze oferowanych pendrive 32 GB muszą pochodzić od tego samego producenta i być tego samego modelu. Wszystkie egzemplarze oferowanych modułów światłowodowych do przełącznika CISCO muszą pochodzić od tego samego producenta Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne i prawne Sprzętu, stanowiącego przedmiot Umowy. 2. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność dostarczonego Sprzętu z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w s.i.w.z. oraz w załączniku nr 1 do s.i.w.z. Przez wadę fizyczną rozumie się takŝe cechy zmniejszające wartość lub uŝyteczność przedmiotu zamówienia lub jego części, ze względu na cel w Umowie oznaczony, albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia lub obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą techniczną, warunkami technicznymi oraz innymi dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa. 3. Wykonawca oświadcza, Ŝe jest uprawniony do dostarczenia systemu operacyjnego, objętego zamówieniem oraz oświadcza i zapewnia, Ŝe wykonanie niniejszej Umowy w części dotyczącej dostarczenia systemu operacyjnego do komputerów, nie stanowi naruszenia praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich ani jakichkolwiek innych praw osób trzecich. W przypadku gdyby jednak jakakolwiek osoba trzecia, w tym przede wszystkim autor, wystąpiła z roszczeniami wobec Zamawiającego z tytułu naruszenia jej praw, Wykonawca zapewni naleŝytą ochronę interesów Zamawiającego oraz będzie zobowiązany naprawić wszelkie udowodnione i udokumentowane szkody wyrządzone Zamawiającemu z powodu zgłoszenia takich roszczeń. 4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu pisemnej informacji o podwykonawcy/podwykonawcach, jeŝeli umowa będzie realizowana z ich udziałem. 5. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować Zamawiającego o kaŝdej zmianie podwykonawcy/ów biorących udział w realizacji niniejszej Umowy. 6. JeŜeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu opierał się na zasobach podwykonawcy, zmiana, o której mowa w ust. 5 będzie dopuszczalna pod warunkiem,

20 Ŝe nowy podwykonawca wykaŝe spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym, niŝ wskazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotychczasowy podwykonawca Wykonawca zobowiązany jest do: 1) dostarczenia całego Sprzętu na własny koszt i na własne ryzyko, do budynku zajmowanego przez Zamawiającego połoŝonego w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 78 w terminie do 14 dni liczonych od dnia zawarcia (podpisania) Umowy, 2) przekazania Zamawiającemu wraz ze Sprzętem: - sporządzonej w języku polskim dokumentacji potrzebnej do korzystania ze Sprzętu, w tym instrukcji obsługi i konserwacji dostarczonego sprzętu komputerowego, opisów i innych posiadanych informacji, - licencji do zainstalowanego oprogramowania, - szczegółowej pisemnej informacji dotyczącej trybu zgłaszania awarii w okresie gwarancji, zgodnego z postanowieniami 4 niniejszej Umowy wraz z numerem telefonu, faksu oraz adresem, a takŝe adresem poczty elektronicznej, - wykazu dostarczonych urządzeń wraz z numerami seryjnymi, - kart gwarancyjnych, zgodnych z postanowieniami 4 niniejszej Umowy, 3) dostarczenia, rozładowania i złoŝenia Sprzętu w pomieszczeniu wyznaczonym przez Zamawiającego, 4) niezwłocznego informowania Zamawiającego o jakichkolwiek zmianach danych dotyczących serwisu. 2. W trakcie dostarczenia przedmiotu Umowy, Zamawiający dokonywał będzie odbioru ilościowego Sprzętu, który potwierdzony zostanie przez upowaŝnione osoby ze strony Zamawiającego i Wykonawcy odpowiednim protokołem. 3. Po dostawie Sprzętu przez Wykonawcę, Zamawiający dokona w ciągu 7 dni odbioru jakościowego Sprzętu pod kątem jego zgodności ze Specyfikacją techniczną. 4. Po dokonaniu przez Zamawiającego czynności, o której mowa w ust. 3, nastąpi podpisanie przez upowaŝnione osoby ze strony Zamawiającego i Wykonawcy protokołu odbioru Wykonawca zapewnia, Ŝe dostarczony Sprzęt jest wolny od wad. 2. Wykonawca udziela gwarancji przez okres: 1) 36 miesięcy - komputery biurowe (jednostka centralna wraz z klawiaturą i myszką oraz monitorem), 2) 12 miesięcy podajniki kopert do drukarki Lexmark T652dn, 4) 12 miesięcy - maintenance kit do drukarki Lexmark T652/T654, 5) 12 miesięcy - maintenance kit do drukarki HP 4015dn, 6) 12 miesięcy separatory podajnika ręcznego do drukarki HP LJ 2055dn, 7) 12 miesięcy rolki pobierające podajnika ręcznego do drukarki HP LJ 2055dn,

21 8) 12 miesięcy przełącznik/switch 8 port, 9) 60 miesięcy pendrive 32 GB, 10) 24 miesiące karty graficzne, 11) 12 miesięcy - kable sieciowe UTP 5e, 12) 36 miesięcy akumulatory Ŝelowe 5AH do UPS EVER DUO 350, 13) 12 miesięcy moduły światłowodowe do przełącznika CISCO N5K-C5010P- BF, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w 3 ust. 4 Umowy bez zastrzeŝeń. 3. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji Sprzętu i oprogramowania usterki i wady oraz uszkodzenia, powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją jego uŝytkowania. 4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu moŝliwość zgłaszania nieprawidłowego działania Sprzętu (awarię) od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zgłoszenia wad, usterek i zleceń serwisowych będą przesyłane za pomocą telefonu, faksu, poczty komputerowej lub listownie. Zgłoszenie telefoniczne będzie potwierdzane faksem. 5. Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do usunięcia awarii Sprzętu w dniu roboczym, nie później niŝ w ciągu 3 dni (włącznie z dniami wolnymi od pracy) od otrzymania informacji o awarii (w sposób podany w ust. 4). Czas skutecznej naprawy nie moŝe być dłuŝszy niŝ 14 dni roboczych. 6. Naprawy będą dokonywane w miejscu instalacji Sprzętu. W przypadku niemoŝności dokonania naprawy na miejscu i konieczności dostarczenia Sprzętu do punktu serwisowego wskazanego przez Wykonawcę, koszty dostarczenia Sprzętu do punktu serwisowego oraz z punktu serwisowego do miejsca instalacji pokrywa Wykonawca. 7. Potwierdzeniem wykonania naprawy będzie protokół odbioru jakościowego sporządzony i podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 8. W razie, gdy naprawa Sprzętu potrwa dłuŝej niŝ 3 dni robocze, Wykonawca na Ŝądanie Zamawiającego dostarczy na swój koszt w następnym dniu roboczym Sprzęt zastępczy o takich samych parametrach i standardach lub uzgodniony sprzęt o podobnej funkcjonalności. 9. W przypadku, gdy czas naprawy uszkodzonego Sprzętu będzie dłuŝszy niŝ 6 tygodni lub jakikolwiek podzespół (jednostka centralna, monitor, klawiatura, itp.) będzie wymagał naprawy po raz trzeci w czasie okresu gwarancyjnego, Wykonawca wymieni na własny koszt naprawiany Sprzęt na nowy, taki sam lub inny uzgodniony z Zamawiającym, o co najmniej takich samych parametrach, funkcjonalności i standardzie, w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia Ŝądania przez Zamawiającego. 10. W przypadku awarii dysku twardego, powodującej konieczność jego wymiany, uszkodzony dysk pozostanie u Zamawiającego. Koszty dysków twardych wymienianych z powodu awarii ponosi Wykonawca. Zwrotowi moŝe podlegać jedynie płyta elektroniki dysku. 11. Po zakończeniu naprawy komputerów biurowych Wykonawca ponownie zainstaluje oprogramowanie na własny koszt. 12. Okres trwania gwarancji będzie automatycznie wydłuŝony o czas trwania wszelkich napraw.

22 13. W okresie gwarancji Zamawiający ma prawo do: a) instalowania i wymiany w zakupionym Sprzęcie standardowych kart i urządzeń (np. modemów, sterowników sieci, dysków) przez wykwalifikowany personel i zgodnie z zasadami sztuki, b) powierzania Sprzętu osobom trzecim celem jego instalacji i konserwacji w miejscu eksploatacji, c) przenoszenia dostarczonego Sprzętu w przypadku zmiany siedziby Zamawiającego, d) przekazywania dostarczonego Sprzętu do innych jednostek organizacyjnych Zamawiającego. 14. NiezaleŜnie od udzielonej gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady dostarczonego Sprzętu na zasadach ogólnych Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zobowiązania Umowy z naleŝytą starannością, dostarczyć Sprzęt o parametrach i konfiguracji odpowiadającej wymaganiom Zamawiającego. 2. Wykonawca zapewni wykonanie zobowiązań, prawidłowe funkcjonowanie Sprzętu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego ustalonymi w niniejszej Umowie oraz w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy (złoŝona przez Wykonawcę wraz z ofertą Specyfikacja techniczna). 3. Wykonawca zapewni do wykonania zobowiązań Umowy osoby o odpowiednich kwalifikacjach, zdolne do ich wykonania zgodnie z przepisami BHP. 4. Wykonawca przy wykonaniu Umowy ponosi pełną odpowiedzialność za kompetentne, rzetelne i terminowe wykonanie zobowiązań Umowy. 5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób/podmiotów, którym powierzy wykonanie określonych czynności związanych z realizacją niniejszej Umowy Zamawiającemu przysługują kary umowne: a) w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy, w stosunku do terminu wskazanego w 3 ust. 1 pkt 1) Umowy - w wysokości 0,2 % wartości brutto niniejszej Umowy określonej w 7 ust.1 Umowy - za kaŝdy rozpoczęty dzień opóźnienia, b) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi i gwarancji, w tym - w stosunku do terminów wskazanych w 4 ust. 5 Umowy - w wysokości 0,1 % wartości brutto niniejszej Umowy określonej w 7 ust. 1 Umowy - za kaŝdy rozpoczęty dzień opóźnienia, c) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu lub wymianie Sprzętu w stosunku do terminów określonych w 4 ust. 8 i 9 Umowy w wysokości 50 zł za kaŝdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 2. Z zastrzeŝeniem ust. 3 poniŝej, Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Wykonawca nie wypełnia ustaleń niniejszej Umowy, w szczególności narusza termin wykonania Umowy lub narusza terminy wyznaczone na usunięcie wad, określone w 3 ust.1 pkt 1) lub w 4 ust. 5 Umowy. Prawo odstąpienia od Umowy

UMOWA NR. z dnia roku

UMOWA NR. z dnia roku UMOWA NR. z dnia. 2013 roku Załącznik Nr 4 do SIWZ wzór umowy Niniejsza umowa, zwana dalej Umową została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Rejonowy Lublin- Zachód w Lublinie Lublin, 6 czerwca 2013 ul. Krakowskie Przedmieście 76 20-950 Lublin WYKONAWCY

Rejonowy Lublin- Zachód w Lublinie Lublin, 6 czerwca 2013 ul. Krakowskie Przedmieście 76 20-950 Lublin WYKONAWCY Rejonowy Lublin- Zachód w Lublinie Lublin, 6 czerwca 2013 ul. Krakowskie Przedmieście 76 20-950 Lublin sprawa: ZP-2401-3-17/13 WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. reprezentowaną przez:

UMOWA. reprezentowaną przez: Projekt UMOWA zawarta w dniu roku w siedzibie Urzędu Gminy w Sławnie pow. opoczyński, woj. łódzkie pomiędzy Gminą Sławno reprezentowaną przez Wójta Gminy Sławno mgr Tadeusza Wojciechowskiego zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... ... wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy

UMOWA NR... ... wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy Załącznik nr 3 do siwz wzór UMOWA NR... zawarta w dniu... 2008 r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin - Miejskim Zakładem Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Czesława

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma:

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: b) REGON: c) kod, miejscowość, województwo, powiat:,,, d) ulica, nr:,,

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ZESTAWY KOMPUTEROWE I KOMPUTERY PRZENOŚNE A. ZESTAWY KOMPUTEROWE ZESTAW KOMPUTEROWY I szt. 49 1. Komputer

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr /2014

WZÓR UMOWY. Umowa nr /2014 Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY Umowa nr /2014 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław - Szkołą Podstawową nr 64 im. Władysława Broniewskiego z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wojszyckiej 1, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice Nr zapytania ofertowego 37/2015 Zapytanie ofertowe W związku z zamiarem zakupu przez BetaMed S.A. z siedzibą w Katowicach zestawów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa i siedziba Wykonawcy lub Wykonawców*... NIP... REGON... Nr konta... Bank... Tel... Fax...

FORMULARZ OFERTY. Nazwa i siedziba Wykonawcy lub Wykonawców*... NIP... REGON... Nr konta... Bank... Tel... Fax... Załącznik nr 2 (pieczęć ) FORMULARZ OFERTY Nazwa i siedziba Wykonawcy lub Wykonawców*.................. NIP... REGON... Nr konta... Bank... Tel.... Fax. e-mail:... składając ofertę na rzecz Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny, dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 ... (oznaczenie wykonawcy) FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 1. Notebook typ I Oferowane parametry Ilość sztuk: 21 Nazwa producenta i model: Załącznik

Bardziej szczegółowo

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance Olszanka 42 08-207 Olszanka ops.olszanka@poczta.fm Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza 4 sztuki Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni.

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni. zadanie nr 1 Dostawa drukarek Lp. Nazwa komponentu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza: 4 szt Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/ Załącznik nr 4a do Części I SIWZ Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów FORMULARZ CENOWY dla części I zamówienia Informacje dot. oferowanego urządzenia Ilość sztuk Cena

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej, Skrzatusz 1A, 64-

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej, Skrzatusz 1A, 64- Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: spskrzatusz.biposwiata.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi Szydłowo: Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR RUII/ /2008 NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH. w dniu... 2008 r. 1... -.. 2... -..

UMOWA NR RUII/ /2008 NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH. w dniu... 2008 r. 1... -.. 2... -.. UMOWA NR RUII/ /2008 NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH Załącznik nr 8 do SIWZ zawarta z Wykonawcą wybranym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE, ŻE OFEROWANY SPRZĘT SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Tabela zgodności - Zad nr 1

OŚWIADCZENIE, ŻE OFEROWANY SPRZĘT SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Tabela zgodności - Zad nr 1 WS-Z.280..242.205 Załącznik do formularza ofertowego OŚWIADCZENIE, ŻE OFEROWANY SPRZĘT SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Tabela zgodności - Zad nr I. Komputer PC biurowy Rodzaj sprzętu Komputer

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu komputerowego

Specyfikacja sprzętu komputerowego Załącznik nr 2 Specyfikacja sprzętu komputerowego Zestaw nr 1. 1 Procesor KONFIGURACJA OCZEKIWANA Technologia dwurdzeniowa; Taktowanie min 2,8 Ghz; Pamięć cache min 2 MB; Taktowanie wewnętrzne FSB 1066MHz;

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 1) Serwera o parametrach technicznych: a) Procesor. b) Pamięć operacyjna RAM. c) Pamięć masowa. Ksawerów, dn r.

Zapytanie ofertowe. 1) Serwera o parametrach technicznych: a) Procesor. b) Pamięć operacyjna RAM. c) Pamięć masowa. Ksawerów, dn r. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDiKSA Ul. Jana Pawła II 27 95-054 Ksawerów NIP 731-18-20-105 Ksawerów, dn. 17.08.2016 r. L.dz. 753 / 2016 Zapytanie ofertowe Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA. Nie otwierać przed 25 listopada 2013 r. godz

MODYFIKACJA. Nie otwierać przed 25 listopada 2013 r. godz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki MODYFIKACJA W związku z zapytaniem Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0/3.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez:

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (WZÓR) Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, Regon 000276386, NIP 813-026-80-24,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt)

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt) Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZEŚĆ

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia roku w Warszawie. 1 Przedmiot Umowy

WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia roku w Warszawie. 1 Przedmiot Umowy Załącznik nr 1 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa Nr... pomiędzy: zawarta dnia..2008 roku w Warszawie Ministerstwem Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie 1 PRZEDMIOT UMOWY

U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie 1 PRZEDMIOT UMOWY Znak sprawy: BDG-III-3820-19/07 Załącznik nr 2 do SIWZ WZÓR U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Sprawiedliwości, działającego

Bardziej szczegółowo

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11.

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11. Załącznik nr 6 A Część A Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.1 SIWZ I. Zestaw komputerowy ( Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami ) - 10 szt. o poniżej wskazanych

Bardziej szczegółowo

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt.

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Lp. 1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Część składowa / cechy podstawowe 1 PROCESOR 2 DYSK TWARDY [Dell Precision M4300] Parametry nie gorsze niż Intel Core i5 (2.60GHz/3MB/1066MHz) lub równoważny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ILOŚCIOWO CENOWE ZAMAWIANEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

ZESTAWIENIE ILOŚCIOWO CENOWE ZAMAWIANEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Strona 1 ZESTAWIENIE ILOŚCIOWO CENOWE ZAMAWIANEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Lp. Nazwa sprzętu Ilość sztuk Cena netto za 1 szt. Wartość netto za całość Stawka VAT 1. komputer typ 1 17 23% 2. komputer typ 2

Bardziej szczegółowo

Projekt Załącznik nr 2 Umowa dotycząca zakupu sprzętu komputerowego. W dniu...2008 roku pomiędzy Gminą Tarnobrzeg, reprezentowaną przez:

Projekt Załącznik nr 2 Umowa dotycząca zakupu sprzętu komputerowego. W dniu...2008 roku pomiędzy Gminą Tarnobrzeg, reprezentowaną przez: Projekt Załącznik nr 2 Umowa dotycząca zakupu sprzętu komputerowego W dniu...2008 roku pomiędzy Gminą Tarnobrzeg, reprezentowaną przez: 1. Prezydenta Miasta - Jana Dziubińskiego zwanym dalej Zamawiającym......

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- minimalne wymagania (zestawienie asortymentowo-ilościowe) PAKIET nr 2 CENA NAZWA ASORTYMENTU.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- minimalne wymagania (zestawienie asortymentowo-ilościowe) PAKIET nr 2 CENA NAZWA ASORTYMENTU. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- minimalne wymagania (zestawienie asortymentowo-ilościowe) ZAŁĄCZNIK NR 2a Nr postępowania BZP.243.2.2012.KP PAKIET nr 2 CENA NAZWA ASORTYMENTU Zaoferowana ZAOFEROWANY SPRZĘT

Bardziej szczegółowo

Komputer przenośny musi spełniać następujące wymagania minimalne.

Komputer przenośny musi spełniać następujące wymagania minimalne. Część I - Zadanie nr 2.2: Komputer przenośny Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę wraz z uruchomieniem Komputerów

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań tel. 61 85 66 004 fax. 61 85 66 087 e-mail: sekr.dyr@poznan.so.gov.pl Poznań, dnia 19 października 2012 r. ZP-226-30/12 Wszyscy

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron 1 L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Zamawiającym a reprezentowanym przez :

zwaną dalej Zamawiającym a reprezentowanym przez : Umowa ( projekt) zawarta w dniu 2011r. w Bytowie pomiędzy: Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. 77-131 Rekowo, Sierzno NIP 842-171-72-48, REGON 220597269 wpisanym do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DO PROJEKTU DOMOWY ASYSTENT OSÓB STARSZYCH I CHORYCH

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DO PROJEKTU DOMOWY ASYSTENT OSÓB STARSZYCH I CHORYCH ZAŁĄCZNIK I DO SIWZ CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DO PROJEKTU DOMOWY ASYSTENT OSÓB STARSZYCH I CHORYCH 1. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy komputera - tabletu Liczba - 1 sztuk.

Bardziej szczegółowo

Wielordzeniowy ze wsparciem dla wirtualizacji, obsługujący systemy 32/64 bitowe

Wielordzeniowy ze wsparciem dla wirtualizacji, obsługujący systemy 32/64 bitowe Pozycja 1 Stacja Robocza (jednostka) przeznaczony do przetwarzania danych, w konfiguracji umoŝliwiającej późniejszą rozbudowę. Liczba sztuk: 14 Komputer biurowy Minimalne wymagania Zamawiającego Procesor

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IGM-ZP.. 1. Starosty Lubelskiego - Pawła Pikuli, 2. Członka Zarządu Dariusz Gajo. zwanym dalej Zamawiającym. a firmą. reprezentowaną przez

UMOWA Nr IGM-ZP.. 1. Starosty Lubelskiego - Pawła Pikuli, 2. Członka Zarządu Dariusz Gajo. zwanym dalej Zamawiającym. a firmą. reprezentowaną przez Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie zadania pn. Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Lublinie. UMOWA Nr IGM-ZP.. W dniu..

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Część I A I. Komputer przenośny Liczba sztuk: 4 Oferowany model*.. Producent*..

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Część I A I. Komputer przenośny Liczba sztuk: 4 Oferowany model*.. Producent*.. CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Część I A I. Komputer przenośny Liczba sztuk: 4 Oferowany model*.. Producent*.. Lp. Opis wymagań minimalnych 1 Procesor: Procesor dwurdzeniowy zgodny

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa zestawów komputerowych, komputerów przenośnych oraz tonerów. Wykaz sprzętu oraz szczegółowe parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1 Załącznik nr 8 (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu Przedmiot postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Zał. Nr 1 do zaproszenia 1. Komputer (szt. 3) Opis przedmiotu zamówienia Parametry oferowane (dokładne parametry oferowanego asortymentu) Płyta główna Gniazdo procesora Socket 1151, 1x PCIE 3.0, 2 x SATA3,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWĘ WYPOSAśENIA I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWĘ WYPOSAśENIA I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NO-0420-08/KM/06 Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWĘ WYPOSAśENIA I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 1. Switch 48-portowy - 1szt. Wydajność Przepustowość przełączania 13,6 Gb/s 10,1 mln pakietów

Bardziej szczegółowo

Węgliniec dnia r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego Węgliniec , tel/fax

Węgliniec dnia r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego Węgliniec , tel/fax PR.ZP.4-8/4/13 ( nr postępowania) Węgliniec dnia 07.06.2013r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego 3 59-940 Węgliniec 075 77 11 435, tel/fax. 075 77 12 551 Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Laserowa min. 1600dpi z rolką na PS2 lub USB. Zgodna z zaproponowanym procesorem

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Laserowa min. 1600dpi z rolką na PS2 lub USB. Zgodna z zaproponowanym procesorem Załącznik Nr 2 do SIWZ... Pieczątka firmowa wykonawcy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. 1. Stacje robocze: ilość sztuk - 2 Napęd optyczny Karta sieciowa Klawiatura Mysz DVD-RW FastEthernet 100Mb

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15 W dniu w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Pełna nazwa Wykonawcy:... Adres siedziby:... NIP:... REGON:...

OFERTA. Pełna nazwa Wykonawcy:... Adres siedziby:... NIP:... REGON:... Nr postępowania: ZSMI.271.6.2014 Załącznik nr 1 do SIWZ... dnia..... pieczątka firmy Zespół Szkół Mechaniczno- Informatycznych ul. Marcinkowskiego 1 84-300 Lębork woj. pomorskie I. Dane dotyczące Wykonawcy:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 47/DI/PN/2011 (wzór umowy nie załączać do oferty)

UMOWA Nr 47/DI/PN/2011 (wzór umowy nie załączać do oferty) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 47/DI/PN/2011 UMOWA Nr 47/DI/PN/2011 (wzór umowy nie załączać do oferty) W dniu... 2011 roku w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą

Bardziej szczegółowo

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA:

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: Załącznik nr 6 C Część C Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.3 SIWZ I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: 1. Procesor

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław fax: +48 71 721-58-11 Nr nadany sprawie przez Zamawiającego: SOP/2021/8998/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTEROWA STACJA ROBOCZA - konfiguracja wzorcowa lub inny równoważny

1. KOMPUTEROWA STACJA ROBOCZA - konfiguracja wzorcowa lub inny równoważny Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/PN/47/2014 ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ CZĘŚĆ I OFEROWANY MODEL Cena netto/1 szt. Potwierdzenie zgodności technicznej oferty 1. KOMPUTEROWA

Bardziej szczegółowo

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia: 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Nr RI Pieczęć firmowa Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 1 do SIWZ Nr RI Pieczęć firmowa Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY Pieczęć firmowa Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ Nr RI. 272.3.2014 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa (imię i nazwisko) Siedziba (adres). Tel.. Faks.. E-mail.... NIP...PESEL *...REGON:...Ser.

Bardziej szczegółowo

W Y K O N A W C Y MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI. Komisja Przetargowa. Sygn.: 30/dost./2008. BA/zp/19038/2008. Warszawa, 06 listopada 2008 r.

W Y K O N A W C Y MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI. Komisja Przetargowa. Sygn.: 30/dost./2008. BA/zp/19038/2008. Warszawa, 06 listopada 2008 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Komisja Przetargowa Sygn.: 30/dost./2008 BA/zp/19038/2008 Warszawa, 06 listopada 2008 r. W Y K O N A W C Y Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie 1: Zestawy komputerowe... 2 Zadanie 2: Zestawy komputerowe... 4 Zadanie 3: Zestaw komputerowy... 6 Zadanie 4: Zestaw komputerowy... 8 Zadanie 5: Oprogramowanie... 10

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie s.i.w.z.)

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie s.i.w.z.) Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie Lublin, 29 października 2012 ul. Krakowskie Przedmieście 76 20-950 Lublin sprawa: ZP-2401-11-18/12 WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy a) jednostka centralna

1. Zestaw komputerowy a) jednostka centralna 1. Zestaw komputerowy a) jednostka centralna 1. procesor Dwurdzeniowy procesor zgodny z architekturą x86, 2. pamięć RAM DDR2 2 GB (2*1GB dwukanałowy dostęp), 667MHz 3. płyta główna : Płyta główna kompatybilna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Część nr 1 Komputer stacjonarny model wg opisu w części nr 1 (zestaw składający się m.in. z jednostki centralnej, klawiatury, myszy optycznej, spełniający

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie zapisy Konfiguracji minimalnej Zamawiającego naleŝy traktować jako parametry minimalne. Zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro Gdańsk, dnia. 08.12.2011 r. SE.EA/24/241/02/TK/11 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro 1. Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

(numer sprawy: 16 /07/WŁ)

(numer sprawy: 16 /07/WŁ) ZATWIERDZAM ZASTĘPCA KOMENDANTA CENTRUM SZKOLENIA POLICJI kom. Piotr KUCIA Legionowo, 27.03.2007 r. OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA PONIśEJ 60 000 EURO NA: dostawę sprzętu informatycznego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

1. Komputer - typ A - - 9 szt., o parametrach:

1. Komputer - typ A - - 9 szt., o parametrach: Specyfikacja sprzętu komputerowego i oprogramowania: 1. Komputer - typ A - - 9 szt., o parametrach: Producent komputera Fujitsu lub Dell lub HP lub Actina lub Lenovo Core i3-4170 lub lepszy tego samego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

OG/328/2012 Katowice, dn. 11.09.2012r. TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA SIWZ

OG/328/2012 Katowice, dn. 11.09.2012r. TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA SIWZ OG/328/2012 Katowice, dn. 11.09.2012r. TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego wg Wewnętrznego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron 1 L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I

KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I Lp. Mysz komputerowa Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis Jedn. miary Ilość jedn. Cena jednostkowa brutto [zł]*** Wartość brutto [zł] Mysz optyczna ze złączem USB z rolką,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Ja (My), niżej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

INFORMACJA. Ja (My), niżej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 4 do... ( pieczęć wykonawcy) INFORMACJA Ja (My), niżej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz : (pełna nazwa wykonawcy) (adres siedziby wykonawcy) w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu

Bardziej szczegółowo

sprawy: MZŻ/T/262/9/12 załącznik nr 2 FORMULARZ CENOWY Dostawa sprzętu komputerowego do żłobków oraz administracji MZŻ

sprawy: MZŻ/T/262/9/12 załącznik nr 2 FORMULARZ CENOWY Dostawa sprzętu komputerowego do żłobków oraz administracji MZŻ ......... (nazwa i siedziba oferenta) FORMULARZ CENOWY Dostawa sprzętu komputerowego do żłobków oraz administracji MZŻ 1. Zestaw komputerowy Komputer PC z monitorem LCD i systemem operacyjnym 30 kpl. Część

Bardziej szczegółowo

16x. Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1. Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny. Ilość 1 sztuka

16x. Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1. Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny. Ilość 1 sztuka Pakiet nr 1 Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny Ilość 1 sztuka Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany do obsług wielu aplikacji

Bardziej szczegółowo