OPIS / SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS / SPECYFIKACJA TECHNICZNA"

Transkrypt

1 OPIS / SPECYFIKACJA TECHNICZNA REMONT (WRAZ Z MONTAŻEM/ INSTALACJĄ) I. Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego: Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Malczyce CZĘŚĆ 2. Remont stacji uzdatniania wody w Malczycach, Mazurowicach, Wilczkowie, Dębicy i oczyszczalni ścieków w Malczycach II. Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamówienia pod nazwą zadania: Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Malczyce cz.2.,,remont stacji uzdatniania wody w Malczycach, Mazurowicach, Wilczkowie, Dębicy i oczyszczalni ścieków w Malczycach Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata i działania: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. 2. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień : Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Instalowanie rozdzielni elektrycznych Instalowanie alarmów włamaniowych Roboty w zakresie uzdatniania wody Roboty w zakresie oczyszczania ścieków Sporządził: mgr inż. Wojciech Grabek

2 Spis treści: III. Wymagania ogólne.. 3 IV. Opis zakresu robót Remont stacji uzdatniania wody w Malczycach. 5 a. Remont automatyki.. 5 b. Montaż przepływomierzy. 7 c. Remont zestawu pompowego. 7 d. Wymiana pompy głębinowej Remont Stacji Uzdatniania Wody w Mazurowicach. 8 a. Remont automatyki. 8 b. Montaż przepływomierzy. 10 c. Remont zestawu pompowego. 10 d. Wymiana pompy głębinowej Remont Stacji Uzdatniania Wody w Wilczkowie 10 a. Remont automatyki. 11 b. Montaż przepływomierzy. 12 c. Remont przepustnic filtrów F1, F2, F d. Wymiana pompy głębinowej Remont Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy.. 13 a. Remont automatyki. 13 b. Montaż przepływomierzy. 14 c. Remont filtra F1 15 d. Wymiana filtrów F1, F2 15 e. Instalacja dmuchawy.. 15 f. Instalacja agregatu sprężarkowego Remont oczyszczalni ścieków w Malczycach.. 16 a. Remont systemu napowietrzania.. 16 b. Remont systemu recyrkulacji. 17 c. Modernizacja pompowni głównej d. Remont automatyki pompowni głównej 18 e. Przystosowanie automatyki oczyszczalni ścieków do monitoringu.. 19 f. Zakup urządzeń wspomagania systemu oczyszczania Remont przepompowni ścieków. 22 a. Remont przepompowni ścieków przy Porcie.. 22 b. Remont przepompowni ścieków przy Targu Monitoring stacji uzdatniania wody i oczyszczalni Zasilanie rezerwowe 26 a. Dostawa agregatu przewoźnego w obudowie całorocznej i przyczepy.. 26 b. Przystosowanie SUW w Malczycach do podłączenia agregatu przew.. 28 c. Przystosowanie SUW w Mazurowicach do podłączenia agregatu przew.. 28 d. Przystosowanie SUW w Wilczkowie do podłączenia agregatu przew.. 28 e. Przystosowanie SUW w Dębicy do podłączenia agregatu przew.. 28 f. Przystosowanie oczyszczalni ścieków do podłączenia agregatu przew Montaż systemu SSW i logowania dla SUW 29 V. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Organizacja robót i przekazanie placu budowy Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony p.poż. oraz wymagania dotyczące ochrony środowiska Podstawowe wymagania dotyczące materiałów Podstawowe wymagania dotyczące sprzętu Podstawowe wymagania dotyczące środków transportu Wymagania dotyczące wykonania robót Odbiór robót

3 III. Wymagania ogólne 1. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umownymi, ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, złożoną ofertą, zasadami sztuki, a także zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz z zastosowanymi technologiami, materiałami i urządzeniami danych producentów przy realizacji zamówienia. 2. Wszystkie wymienione w Specyfikacji Technicznej dane urządzeń stanowią ich główne parametry i oczekuje się, że urządzenia oferowane przez Uczestnika przetargu będą je posiadały. Dopuszcza się zastąpienie podanych w opisie materiałów, wyrobów i urządzeń innymi o parametrach nie gorszych niż określone w opisie oraz o posiadaniu przez zamienniki wymaganych polskich świadectw i certyfikatów. 3. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia i wymianą rozdzielnic zasilającosterowniczych, przygotuje dokumentację wykonawczą rozdzielnic i uzgodni ją z Eksploatatorem, zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji i dobrą praktyką inżynierską. 4. Dostawa i montaż/wymiana urządzeń objętych niniejszą specyfikacją w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje również niezbędny rozruch techniczno-technologiczny ujęć, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków i pompowni, na który składają się: - rozruch mechaniczny, - rozruch hydrauliczny, - w przypadku prac dotyczących Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy i oczyszczalni ściekówrozruch technologiczny zakończony osiągnięciem założonego efektu ekologicznego. Rozruch mechaniczny ma na celu sprawdzenie: - połączenia przewodów technologicznych, - działania armatury, - prawidłowości montażu maszyn i urządzeń oraz ich działania, uruchomienie maszyn i mechanizmów ( zgodnie z instrukcjami obsługi i DT-R poszczególnych urządzeń), dokonanie prób ruchowych, -sprawdzenie funkcjonalności, sterowania blokady, sygnalizacji, zabezpieczeń i urządzeń pomiarowych, - sprawdzenie instalacji do smarowania i chłodzenia, -przeprowadzenie regulacji pod względem pomiarowym. Rozruch hydrauliczny polega na przeprowadzeniu prób rozruchowych pod obciążeniem wodą/ściekami i ma na celu sprawdzenie szczelności i wzajemnego usytuowania obiektów oraz jakości prac montażowych a także regulacja armatury sterowanej ręcznie i automatycznie. Rozruch technologiczny Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy Rozruch technologiczny SUW w Dębicy ma na celu uzyskanie efektu ekologicznego jakim jest dostarczenie do sieci odbiorców dostatecznej ilości wody pitnej o jakości odpowiadającej aktualnie obowiązującym wymogom. W ramach rozruchu Wykonawca dobierze parametry pracy urządzeń i dawki środków chemicznych wspomagających proces uzdatniania wody, aby uzyskać zamierzony efekt tj. wodę o parametrach zgodnych z wymaganiami dla wody przeznaczonej do spożycia określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U nr 61 poz. 417 z późn. zm.) potwierdzonych wynikami analiz przeprowadzonych w akredytowanym laboratorium. W szczególności ocenie podlegać winny następujące wskaźniki: 3

4 Wskaźnik Wartość projektowana Barwa 0 mgpt/dm 3 Mętność < 1 mg SiO 2 /dm 3 Odczyn 6,5 9,5 ph Zapach akceptowalny Jon amonowy <0,5 mg /dm3 Azotyny <0,1 mg NO 2 /dm 3 Azotany <50 mg NO 3 /dm 3 Mangan <0,05 mg Mn/dm 3 Żelazo <0,20 mg Fe/dm 3 Po zakończeniu rozruchu Wykonawca opracuje instrukcję eksploatacji stacji i Dokumentację Techniczno-Ruchową urządzeń i instalacji. Rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków Rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków ma na celu uzyskanie efektu ekologicznego w postaci ścieków oczyszczonych zgodnych z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U nr 137 poz. 984 z późn. zm.) dla oczyszczalni o RLM 2000 do 9999 tj.: Wskaźnik Wartość projektowana BZT 5 < 25 mg 0 2 /dm 3 ChZT <125 mg 0 2 /dm 3 Zawiesina ogólna < 35 mg/dm 3 Wykonawca w ramach rozruchu dobierze parametry pracy urządzeń do napowietrzania i recyrkulacji ścieków, aby uzyskać zamierzony efekt oczyszczania potwierdzony wynikami analiz jakości ścieków oczyszczonych przeprowadzonymi w akredytowanym laboratorium. Po zakończeniu rozruchu Wykonawca opracuje instrukcję eksploatacji bloku biologicznego oczyszczalni oraz Dokumentację Techniczno-Ruchową urządzeń i instalacji. 6. Poza pracami bezpośrednio wynikającymi z dokumentacji przetargowej, przedmiot umowy obejmuje również wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest lub okaże się niezbędne do zrealizowania zamówienia. 7. Zaleca się, aby Wykonawca przed przystąpieniem do złożenia oferty zapoznał się z zakresem prac w terenie. 4

5 IV. Opis zakresu robót: 1. Remont stacji uzdatniania wody w Malczycach. W skład stacji uzdatniania wody w Malczycach obecnie wchodzą : - trzy studnie głębinowe (2x18kW + 1x15kW) praca przemienna parami ( obecnie są sprawne dwie z nich) - układ napowietrzania - blok uzdatniania złożony z dwóch filtrów ciśnieniowych pionowych pośpiesznych pracujących równoległe filtracja jednostopniowa, z zasuwami ręcznymi - trzy zbiorniki retencyjne wody czystej ( dwa znajdują się bezpośrednio pod filtrami oraz jeden na zewnątrz, podziemny zbiornik wody czystej nieopomiarowany) - sprężarki powietrza szt.2 - pompa płucząca - zestaw pompowni hydroforowej II-stopnia ( dwa zestawy pomp sieciowych 4x4kW + 2x4kW) ; dwie szafki sterownicze jedna ze sterownikiem PLC plus czujnik ciśnienia 4-20mA bez falownika); druga starsza bez PLC sterowanie presostatami. - stacja dezynfekcji wody ( pompka dozowania + zbiornik podchlorynu sodu) - odstojnik popłuczyn ( nieopomiarowany ) - rozdzielni elektryczna główna na hali technologicznej - rozdzielnia elektryczna ujęć wody w budynku agregatorni - szafki sterownicze oświetlenia oraz technologii ( sterowanie ujęciami ) w dyżurce - agregat prądotwórczy ( starego typu, bez stabilizacji napięcia i częstotliwości) Remont stacji uzdatniania wody w Malczycach obejmuje : a. remont automatyki : - demontaż istniejących szafek sterowniczych w dyżurce - dostawa i montaż nowej szafki sterowniczej RSM w dyspozytorni - dostawa i montaż sond hydrostatycznych i pływakowych - modernizacja szafy zasilania studni głębinowych - montaż czujników obecności wody w komorze pomp sieciowych - montaż czujników pracy sprężarek, pomp dozowania - wymiana i montaż nowego okablowania modernizowanych urządzeń Nowa szafka RSM będzie pełnić funkcję : - sterowania pracą trzech pomp głębinowych ( praca przemienna 2 z 3 ) - tryb ręka / 0 / automat dla każdej pompy - sterowanie i kontrola stanu napełniania zbiorników wody czystej - monitorowanie pracy urządzeń SUW - komunikacja ze sterownikiem PLC zestawu hydroforowego (monitorowanie zestawu pomp sieciowych ) - sygnalizacja i alarmowanie stanów awaryjnych SUW - wysyłanie SMS ów alarmowych na wybrane numery telefonów komórkowych - komunikacja z modułem GPRS w celu monitoringu i zdalnego sterowania z komputera stanowiska wizualizacji pracy stacji uzdatniania w Malczycach w siedzibie Ekspoatatora. Nowa szafka RSM musi zawierać co najmniej : - sterownik PLC swobodnie programowalny ( min.50 DI, 12DO, 8AI, 2AO, RS232, RS485, ethernet) - moduł komunikacyjny GPRS/GSM modbus 5

6 - kolorowy panel dotykowy 10 - zasilacz buforowy 24 VDC - baterie akumulatorów 7Ah szt2 ( podtrzymanie zasilania) - ochronnik przeciwprzepięciowy kl.c - ochronniki / seperatory sygnałów 4-20mA i sterowniczych - wył. główny - przełączniki trybu pracy pomp ( ręka/0/automat) - przyciski zał/wył ( sterowanie ręczne studni) - kolorowe lampki LED stan pracy urządzeń - sygnalizator akustyczno-optyczny - obwody zasilania i oświetlenia potrzeb ogólnych (wg aktualnego stanu) Panel kolorowy dotykowy 10 będzie pełnił funkcję : - lokalnej wizualizacji pracy stacji uzdatniania wody - sterowania urządzeniami SUW - zmiany nastaw technologicznych i sterowniczych ( ochrona indywidualnymi kodami dostępu ) - sygnalizacji alarmów - prezentacji graficznej wyników mierzonych danych pomiarowych ( np. czas pracy, przepływu, poziomu, ciśnienia itp.) - możliwość zapisu danych pomiarowych na nośniku z wejściem USB. Na stacji będą monitorowane i przekazywane do komputera centralnego w siedzibie Eksploatatora następujące sygnały: - przepływ i objętość wody surowej SUW z każdej studni oddzielnie ; - łączna objętość wody surowej na wejściu SUW - ciśnienie na wyjściu SUW; - przepływ i objętość na wyjściu z SUW - przepływ i objętość wody na płukaniu - poziomy wody w zbiornikach; - czasy pracy pomp - praca/awaria pomp; - prąd pomp głębinowych - otwarcie pokryw zbiornika zewn. wody czystej - sucho-bieg studni - ustawienie trybu pracy pomp głębinowych i sieciowych - możliwość zdalnego sterowania pompami głębinowymi oraz - obecność wody w komorze pompowni sieciowej - temperatura w obiekcie - brak napięcia zasilania, brak którejkolwiek fazy - brak napięcia 24 V, stan pracy - akumulator UPS - zużycie energii na poszczególnych studniach Wymiana elementów łączeniowych i zabezpieczających w istniejącej szafie studni głębinowych : - styczniki - 3 kpl ( DILM 25 1 szt. ; DILM 40 2szt ) - wyłączniki silnikowe 3 kpl. ( PKZMO-25; PKZM4-40 2szt) - przekładniki prądowe z wyj. 4-20mA 3 kpl. - czujniki zaniku faz 3 kpl. 6

7 Instalacje czujników : w rozdzielni RE : - dostawa i montaż czujnika obecności i zaniku faz 1 kpl pozostałe : - instalacja czujników, dostawa i montaż : pracy sprężarek 2szt, pomp dozowania 1 szt, zaworu napowietrzania 1kpl obecności wody (zalania) w komorze pomp sieciowych 1kpl otwarcia pokryw zbiorników wody czystej 3kpl temperatury na hali technologicznej 1 kpl Instalacja sond, dostawa i montaż: hydrostatycznych z wyj ma zakres pom. 0-4m H 2 O 4 kpl ( zwc-3 kpl + zb. popłuczyn -1 kpl) sygnalizatorów pływakowych 3kpl ( zwc 2kpl. + zb.popłuczyn 1kpl.) Wymiana presostatów na rurociągu tłocznym zestawu hydroforowego na nowe : - 2 kpl (sterowanie awaryjne 1 szt, zabezpieczenie ciśnienia max. na wyjściu -1 szt) zakres czujników : -0,2-8 bar, delta 0,4 1,5 bara Wymiana i instalacja kabli i korytek kablowych w sposób dostosowany do uzbrojenia budynku. Do połączeń kablowych zastosować kable typu lub odpowiedniki : - do sterowania pomiędzy szafką RSM a szafką zasilania studni YvKSLY 8 x 0,75m oraz YvKSLYekw-P 6 x 2 x 0,75 - do zbiornika nr 3 kable YvKSLYekw-P 6 x 2 x 0,75 oraz YvKSLY 8 x 0,75m - do sond i przetworników ciśnienia, temperatury, przepływu na hali typu LiYCY 4 x 0,75 mm2 - sterownicze kable na hali YStY 4 x 0,75mm2 - do zasilania przepływomierzy YStY 3 x1,5mm2 b. montaż przepływomierzy - dostawa i montaż wodomierza typu MWN DN 150 z nadajnikiem NKO 1 kpl ( rurociąg wody surowej na hali ze studni 3z) - wymiana wstaw pomiarowych w istniejących wodomierzach MW 100 wody surowej na wstawy z nadajnikiem NKO 2 kpl - dostawa i montaż przepływomierzy elektromagnetycznych DN 150 z wyj. 4-20mA i impulsowym szt. 2 ( na rurociągu tłocznym do sieci w miejsce obecnego wodomierza 1 kpl ; oraz na rurociągu wody płucznej - 1kpl ). Zasilanie przepływomierzy 230V, wykładzina elastomer, temp. pracy : C, atest PZH, do celów rozliczeniowych dla wody pitnej, wersja nierozłączna przetwornik zamontowany na czujniku. Wymagane przepustnice z napędem ręcznym przed i za przepływomierzem o odpowiedniej dymensji. c. remont zestawu pompowego - demontaż czterech istniejących pomp sieciowych - dostawa i montaż nowych pomp sieciowych 4 kpl Parametry pompy : N= 4kW, 50HZ, wydajność od 9-24m3/h Q = 20m3/h przy H= 50mH20 ; H=75mH20 przy Q=0m3/h, obudowa ze stali nierdzewnej, sprawność nie niższa niż 80%, obroty 2900, pionowa, wielostopniowa - dostawa i wymiana szafki sterowania pompami sieciowymi Szafka zestawu pompowego powinna być wykonana : 7

8 - w oparciu o najnowsze elementy automatyki, zgodną z obecnymi normami - w obudowie metalowej, kolor RAL 7035,wyk. IP 55 - posiadająca zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, nadprądowe, zwarciowe, zaniku i asymetrii faz, wyłączniki silnikowe dla pomp itd. - wyposażona w aparaturę łączeniową i zabezpieczeniową - wyposażoną w sterownik PLC swobodnie programowalny - na drzwiach szafy zainstalowane przełączniki trybu pracy każdej pompy, kolorowe diody LED sygnalizujące stan pracy, awarii, sucho-biegu - kolorowy pulpit techniczny dotykowy 7 z lokalną wizualizacją z pulpitu można wyłączyć z konfiguracji poszczególne pompy, ustawiać parametry sterowania, wykonać wykresy np. czasu pracy pomp, ciśnienia wody na sieci, przepływu, skopiowania danych na pendrive a i przeniesienie np. do Excela. - wyposażona w falownik tzw. kroczący do sterowania zestawem pomp sieciowych - system automatyki dostosowany do pracy zestawu hydroforowego bez falownika (np. przy awarii falownika)- - możliwość sterowania pompami starego zestawu ( 2 x 4kW zasilanych z osobnej szafki) - przystosowana do zdalnego monitoringu i wizualizacji. d. wymiana pompy głębinowej - demontaż armatury i oprzyrządowania studni - dostawa i montaż nowej pompy głębinowej : wydajność Q=30m3/h, podnoszenie H=68m, sprawność w tym punkcie nie niższa niż 80%. dla wydajności Q=50m3/h podnoszenie nie niższe niż 45m przy wydajności Q=0m3/h podnoszenie nie wyższe niż 90m w zakresie wydajności Q=23m3/h do Q=50m3/h sprawność nie niższa niż 70%. korpusy wykonane z żeliwa, wirniki wykonane z mosiądzu. dopuszczalna zawartość piasku w wodzie 100mg/l pompa wyposażona w zawór zwrotny o zakończeniu kołnierzowym DN80,PN40 silnik o mocy nie większej niż 11kW, zalany woda, przezwajalny. - montaż armatury i oprzyrządowania uprzednio zdemontowanej 2. Remont stacji uzdatniania wody w Mazurowicach W skład stacji uzdatniania wody w Mazurowicach obecnie wchodzą : cztery studnie głębinowe, praca przemienna parami ( obecnie są sprawne trzy z nich) układ napowietrzania zbiornik kontaktowy z sondami konduktometrycznymi pompy przewałowe 2 szt. blok uzdatniania złożony z dwóch filtrów ciśnieniowych pionowych pośpiesznych pracujących równoległe filtracja jednostopniowa, z przepustnicami ( 5 szt. na każdym ) pneumatycznymi, dwu-cewkowymi sterowanych elektrycznie 24VDC dwa zbiorniki retencyjne wody czystej z sondami konduktometrycznymi każdy sprężarki powietrza szt.1 pompa płucząca-1szt zestaw pompowy hydroforowy II-stopnia składający się z czterech pomp sterowanych z własnej szafki zasilająco-sterującej ze sterownikiem PLC, sterowanych czujnikiem ciśnienia z wyj. 4-20mA bez falownika) 8

9 stacja dezynfekcji wody ( pompka dozowania + zbiornik podchlorynu sodu) odstojnik popłuczyn przelewowy rozdzielnia zasilająco-sterująca ze sterownikiem PLC Micrologic 1400, z pulpitem kolorowym dotykowym 10, sterująca całym SUW oprócz zestawu hydroforowego a. remont automatyki W ramach remontu automatyki SUW Mazurowice należy wykonać: Instalacja sond, dostawa i montaż: - hydrostatycznych z wyj ma, zakres pom. 0-10m H 2 O + ochronnik 2 kpl (zwc) - hydrostatycznych z wyj ma, zakres pom. 0-4 m H 2 O + 1 kpl (zb.kontaktowy) Wymiana presostatów na rurociągu tłocznym zestawu hydroforowego na nowe -2 kpl ( sterowanie awaryjne 1 szt, zabezpieczenie ciśnienia max. na wyjściu 1 szt ) ; zakres czujników : -0,2-8 bar, delta 0,4 1,5 bara Uzupełnienie wyposażenia istniejącej szafy zasilająco- sterującej : - dostawa i montaż modułu komunikacyjnego GSM/GPRS modbus 1 kpl - montaż seperatorów dla sond hydrostatycznych szt.3 - uzupełnienie sterownika PLC - dostawa i montaż moduł 16 DI 1 szt. - dostawa i montaż wyłączniki silnikowe+ zestyk pomocn. dla pomp N=2,2kW 4 szt - dostawa i montaż styczniki mocy + zestyk pomocn. dla pomp N=2,2kW 8 szt - falownik do sterowania pompami jak wyżej w układzie tzw. kroczącym 1kpl - odrutowanie zainstalowanych nowych elementów w szafie -1 kpl - modernizacja oprogramowania istniejącego sterownika PLC - kpl - modernizacja oprogramowania istniejącego panelu dotykowego 10 - kpl Wymiana i ułożenie nowych kabli. Do połączeń kablowych zastosować kable typu lub odpowiedniki : - do zasilania pomp sieciowych 2YLSLCY-J 4x1,5mm2 - do sond i przetworników ciśnienia, przepływu na hali typu LiYCY 4 x 0,75 mm2 - sterownicze kable na hali YStY 4 x 0,75mm2 - do zasilania przepływomierzy YStY 3 x1,5mm2 Na stacji SUW Mazurowice będą monitorowane i przekazywane do komputera centralnego w siedzibie Eksploatatora następujące sygnały: - przepływ i objętość wody surowej SUW na wejściu SUW - przepływ i objętość wody uzdatnionej na wyjściu z SUW - przepływ i objętość wody na płukaniu - ciśnienie na wyjściu SUW - kontrola ciśnienia powietrza - poziomy wody w zbiornikach wody czystej i zbiorniku kontaktowym - czasy pracy pomp - praca/awaria pomp, sprężarek - stan pracy filtrów, data i godz, ostatniego płukania - otwarcie pokryw zbiornika zewn. wody czystej - sucho-biegi - ustawienia trybu pracy pomp - możliwość zdalnego sterowania pompami - temperatura na hali w obiekcie - brak napięcia 24 V, stan pracy - akumulator - brak napięcia zasilania, brak którejkolwiek fazy - zasilanie z agregatu prądotwórczego 9

10 b. montaż przepływomierzy - demontaż istniejących wodomierzy śrubowych 3 kpl - dostawa i montaż przepływomierzy elektromagnetycznych DN 80 z wyj. 4-20mA i impulsowym szt. 3 ( woda surowa 1 kpl; na rurociągu wody płucznej - 1kpl, wyjście na sieć 1 szt ). Zasilanie przepływomierzy 230V, wykładzina elastomer, temp. pracy : C, atest PZH, do celów rozliczeniowych dla wody pitnej, wersja nierozłączna przetwornik zamontowany na czujniku. Wymagane przepustnice z napędem ręcznym przed i za przepływomierzem o odpowiedniej dymensji. c. remont zestawu pompowego - demontaż czterech istniejących pomp sieciowych - dostawa i montaż nowych pomp sieciowych 4 kpl Parametry pompy : N= 2,2kW, 50HZ, wydajność od 9-23m3/h Q = 20m3/h przy H= 20mH20 ; H=30mH20 przy Q=0m3/h, obudowa ze stali nierdzewnej, sprawność nie niższa niż 80%, obroty 2900, pionowe, wielostopniowe - wymiana manometrów na wodzie surowej, płukania, na powietrzu, do sieci o zakresach i parametrach analogicznych jak obecne - 4 kpl d. wymiana pompy głębinowej - demontaż armatury i oprzyrządowania studni - dostawa i montaż nowej pompy głębinowej : wydajność Q=15m3/h, podnoszenie H=66m, sprawność w tym punkcie nie niższa niż 70%. dla wydajności Q=18m3/h podnoszenie nie niższe niż 53m przy wydajności Q=0m3/h podnoszenie nie wyższe niż 80m korpusy wykonane z żeliwa, wirniki wykonane z leksanu. dopuszczalna zawartość piasku w wodzie 50mg/l pompa wyposażona w zawór zwrotny o gwintowym zakończeniu G2 silnik o mocy nie większej niż 5,5kW, zalany woda, przezwajalny. - montaż armatury i oprzyrządowania uprzednio zdemontowanej 3. Remont stacji uzdatniania wody w Wilczkowie Stacji uzdatniania wody w Wilczkowie składa się : studnie głębinowe 2 kpl, ( 11kW- 1szt. ; 7,5 kw -1szt. ) układ napowietrzania aerator 1 kpl blok uzdatniania złożony z trzech filtrów ciśnieniowych pionowych pośpiesznych pracujących równoległe filtracja jednostopniowa, z przepustnicami ręcznymi ( 6 szt. na każdym filtrze ) dwa zbiorniki hydroforowe z wyłącznikiem ciśnieniowym typ LCA sprężarka powietrza szt.1 odstojnik popłuczyn przelewowy 10

11 rozdzielnia elektryczna starego typu zbudowana z szeregu skrzynek żeliwnych SUW w Wilczkowie pracuje obecnie w systemie półautomatycznym hydroforowym. Pompy głębinowe poprzez filtry tłoczą wodę na sieć. Płukanie odbywa się ręcznie wodą surową. a. remont automatyki W ramach remontu automatyki SUW Wilczków należy wykonać: demontaż istniejących skrzynek żeliwnych w części zalicznikowej dostawa i montaż nowej szafy zasilająco-sterującej dostawa i montaż przetwornika ciśnienia z wyj. 4-20mA, zakres pom. 0-10bar, przeciążalność 16bar modernizacja okablowania stacji w zakresie sterowania urządzeniami stacji Nowa szafa zasilająco-sterownicza ma spełniać funkcję : - zasilanie odbiorów potrzeb ogólnych (oświetlenie, gniazda itp.) - zasilanie i sterowanie urządzeniami technologicznymi - komunikacji w systemie zdalnego monitoringu i wizualizacji Nowa szafa zasilająco-sterownicza powinna być wykonana zgodnie z obecnymi normami w oparciu o najnowsze elementy automatyki i zawierać co najmniej : - zabezpieczenie przeciwprzepięciowe B+C, nadprądowe, zwarciowe, zaniku i asymetri faz, wyłączniki silnikowe dla pomp i niezbędną aparaturę łączeniową. - wyłącznik główny zasilania jako przełącznik zasilania sieć/0/agregat - falownik z detekcją sucho-biegu na zasilaniu każdej pompy głębinowej oddzielnie - sterownik PLC swobodnie programowalny ( min.50 DI, 12DO, 4AI, 2AO, RS232, RS485, ethernet) - moduł komunikacyjny GPRS/GSM modbus - na drzwiach szafy zainstalowane przełączniki trybu pracy ( R/0/A ), włączniki zał/wył do ręcznego załączania każdej pompy, kolorowe diody LED sygnalizujące stan pracy, awarii, sucho-biegu poszczególnych urządzeń. - kolorowy pulpit techniczny dotykowy co najmniej 10 z lokalną wizualizacją. Z pulpitu można załączać poszczególne urządzenia, ustawiać parametry sterowania, wykonać wykresy np. czasu pracy pomp, ciśnienia wody na sieci, przepływu, wykonać awaryjne płukania w trybie ręcznym, a także musi mieć możliwość skopiowania danych na pendrive a i przeniesienie np. do Excela. - w sterowniku musi być zainstalowana aplikacja sterowania stacją wody w oparciu o algorytmy zgodne z obecną technologią uzdatniania wody. Większość procesów winna być sparametryzowana, co umożliwi użytkownikowi optymalny dobór właściwego procesu technologicznego a także dokonywania odpowiednich nastaw. Dostęp do istotnych parametrów technologicznych chroniony ma być hasłem. - zasilacz buforowy 24 VDC - baterie akumulatorów 7Ah szt2 ( podtrzymanie zasilania) - ochronniki / seperatory sygnałów 4-20mA i sterowniczych Na stacji będą monitorowane i przekazywane do komputera centralnego w siedzibie Eksploatatora następujące sygnały: - przepływ i objętość wody surowej SUW na wejściu SUW - przepływ i objętość wody uzdatnionej na wyjściu z SUW - ciśnienie na wyjściu SUW - kontrola ciśnienia powietrza 11

12 - czasy pracy pomp - praca/awaria pomp, sprężarek - stan pracy filtrów, data i godz, ostatniego płukania - sucho-biegi - ustawienia trybu pracy pomp - możliwość zdalnego sterowania pompami głębinowymi - temperatura na hali w obiekcie - brak napięcia 24 V, stan pracy - akumulator - brak napięcia zasilania, brak którejkolwiek fazy - zasilanie z agregatu prądotwórczego Wymiana i ułożenie nowych kabli. Do połączeń kablowych zastosować kable typu lub odpowiedniki : - do sterowania przepustnicami YKSLY 8 x 0,75mm2 - do przetworników ciśnienia, przepływu na hali typu LiYCY 4 x 0,75 mm2 - sterownicze kable na hali YStY 4 x 0,75mm2 - do zasilania przepływomierzy YStY 3 x1,5mm2 b. montaż przepływomierzy - demontaż istn. wodomierzy śrubowych 2 kpl - dostawa i montaż przepływomierzy elektromagnetycznych DN 80 z wyj. 4-20mA i impulsowym szt. 3 ( woda surowa 1 kpl ; wyjście na sieć 1 szt ). Zasilanie przepływomierzy 230V, wykładzina elastomer, temp. pracy : C, atest PZH, do celów rozliczeniowych dla wody pitnej, wersja nierozłączna przetwornik zamontowany na czujniku. Wymagane przepustnice z napędem ręcznym przed i za przepływomierzem o odpowiedniej dymensji. c. remont przepustnic filtrów F1,F2,F3 - demontaż istniejących przepustnic 18 kpl - dostawa i montaż przepustnic typu wafer, zaporowych z napędem pneumatycznym jednocewkowe, DN kpl. (ciśnienie nominalne PN10, korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego, dysk klapy wykonany ze stali nierdzewnej, trzpień wykonany ze stali nierdzewnej, pierścień uszczelniający i O-ring z NBR lub EPDM, zasilanie 24VDC) - remont instalacji rozdziału sprężonego powietrza na bazie istniejącej sprężarki Należy wykonać instalację sprężonego powietrza doprowadzającą medium do siłowników przepustnic z napędem pneumatycznym za pomocą węży poliamidowych fi 12 i fi 8 : - filtr/reduktor 1 kpl - odolejacz 1 kpl - zawór zwrotny 1 kpl - rozdzielacze 3 kpl - zawory kulowe 3 kpl - manometr kontaktowy 1 kpl b. wymiana pompy głębinowej - dostawa i montaż nowej pompy głębinowej : wydajność Q=25m3/h, podnoszenie H=58m, sprawność w tym punkcie nie niższa niż 74%. 12

13 dla wydajności Q=35m3/h podnoszenie nie niższe niż 43m przy wydajności Q=0m3/h podnoszenie nie wyższe niż 70m w zakresie wydajności Q=20m3/h do Q=31m3/h sprawność nie niższa niż 70%. korpusy wykonane z żeliwa, wirniki wykonane z mosiądzu. dopuszczalna zawartość piasku w wodzie 100mg/l pompa wyposażona w zawór zwrotny o zakończeniu kołnierzowym DN80,PN40 silnik o mocy nie większej niż 7,5kW, zalany wodą, przezwajalny. 4. Remont stacji uzdatniania wody w Dębicy W skład stacji uzdatniania wody w Dębicy obecnie wchodzą : dwie studnie głębinowe (5,5kW+5,7kW) układ napowietrzania (inżektor, zbiornik reakcji, instalacja dawkowania podchlorynu) - 1kpl blok uzdatniania w układzie dwustopniowym : I stopień to zbiornik reakcji adaptowany na filtr z głowicą wielodrogową typu Praher 1 kpl ; II stopień filtry typu KUNA 2kpl sprężarka powietrza szt.1 pompa płucząca (4kW) -1szt stacja dezynfekcji wody ( pompka dozowania + zbiornik podchlorynu sodu) zbiornik retencyjny wody czystej (oddalony) z sondami konduktometrycznymi odstojnik popłuczyn z pompą do wody brudnej 0,52 kw + pływak rozdzielnie zasilające i sterujące 4 szt. a. remont automatyki W ramach remontu automatyki SUW Dębice należy wykonać: demontaż istniejących rozdzielni zasilająco sterujących dostawa i montaż nowej szafy zasilająco-sterującej dostawa i montaż sondy hydrostatycznej z wyj. 4-20mA, zakres pom. 0-4m H 2 O dostawa i wymiana sond sucho-biegu studni głębinowych dostawa i wymiana gniazd trójfazowych 3P+N+PE 400V/ 16A (sprężarka, dmuchawa) modernizacja okablowania stacji w zakresie sterowania urządzeniami stacji Nowa szafa zasilając-sterownicza ma spełniać funkcję : - zasilanie odbiorów potrzeb ogólnych (oświetlenie, gniazda itp.) - zasilanie i sterowanie urządzeniami technologicznymi - komunikacji w systemie zdalnego monitoringu i wizualizacji Nowa szafa zasilająco-sterownicza powinna być wykonana zgodnie z obecnymi normami w oparciu o najnowsze elementy automatyki i zawierać co najmniej : - zabezpieczenie przeciwprzepięciowe B+C, nadprądowe, zwarciowe, zaniku i asymetrii faz, wyłączniki silnikowe dla pomp i niezbędną aparaturę łączeniową. - wyłącznik główny zasilania jako przełącznik zasilania sieć/0/agregat - falownik z detekcją sucho-biegu na zasilaniu każdej pompy głębinowej oddzielnie - falownik na zasilaniu pompy płuczącej - falownik na zasilaniu dmuchawy - sterownik PLC swobodnie programowalny ( min.50 DI, 12DO, 4AI, 2AO, RS232, RS485, ethernet) - moduł komunikacyjny GPRS/GSM modbus 13

14 - na drzwiach szafy zainstalowane przełączniki trybu pracy ( R/0/A ), włączniki zał/wył do ręcznego załączania każdej pompy, kolorowe diody LED sygnalizujące stan pracy, awarii, sucho-biegu poszczególnych urządzeń. - kolorowy pulpit techniczny dotykowy co najmniej 10 z lokalną wizualizacją. Z pulpitu można załączać poszczególne urządzenia, ustawiać parametry sterowania, wykonać wykresy np. czasu pracy pomp, ciśnienia wody na sieci, przepływu, wykonać awaryjne płukania w trybie ręcznym, a także musi mieć możliwość skopiowania danych na pendrive a i przeniesienie np. do Excela. - w sterowniku musi być zainstalowana aplikacja sterowania stacją wody w oparciu o algorytmy zgodne z obecną technologią uzdatniania wody. Większość procesów winna być sparametryzowana, co umożliwi użytkownikowi optymalny dobór właściwego procesu technologicznego a także dokonywania odpowiednich nastaw. Dostęp do istotnych parametrów technologicznych chroniony ma być hasłem. - zasilacz buforowy 24 VDC - baterie akumulatorów 7Ah szt2 ( podtrzymanie zasilania) - ochronniki / separatory sygnałów 4-20mA i sterowniczych Na stacji będą monitorowane i przekazywane do komputera centralnego w siedzibie Eksploatatora następujące sygnały: - przepływ i objętość wody surowej SUW na wejściu SUW - przepływ i objętość wody na płukaniu - przepływ i objętość wody uzdatnionej na wyjściu z SUW - ciśnienie na wyjściu SUW - kontrola ciśnienia powietrza - czasy pracy pomp - praca/awaria pomp, sprężarek - stan pracy filtrów, data i godzina ostatniego płukania - sucho-biegi - ustawienia trybu pracy pomp - możliwość zdalnego sterowania pompami - temperatura na hali w obiekcie - brak napięcia 24 V, stan pracy - akumulator - brak napięcia zasilania, brak którejkolwiek fazy - zasilanie z agregatu prądotwórczego Wymiana i ułożenie nowych kabli. Do połączeń kablowych zastosować kable typu lub odpowiedniki : - do sterowania przepustnicami YKSLY 8 x 0,75mm2 - do przetworników ciśnienia, przepływu na hali typu LiYCY 4 x 0,75 mm2 - sterownicze kable na hali YStY 4 x 0,75mm2 - do zasilania przepływomierzy YStY 3 x1,5mm2 - do zasilania dmuchawy YDY 4 x 4 mm2 b. montaż przepływomierzy - demontaż istn. wodomierzy śrubowych 2 kpl - dostawa i montaż przepływomierzy elektromagnetycznych DN 80 z wyj. 4-20mA i impulsowym szt. 3 ( woda surowa 1 kpl ; na rurociągu wody płucznej - 1kpl, wyjście na sieć woda uzdatniona 1 szt ). Zasilanie przepływomierzy 230V, wykładzina elastomer, temp. pracy : C, atest PZH, do celów rozliczeniowych dla wody pitnej, wersja nierozłączna przetwornik zamontowany na czujniku. Wymagane przepustnice z napędem ręcznym przed i za przepływomierzem o odpowiedniej dymensji. 14

15 c. remont filtra F1 W ramach remontu filtra F1 należy zdemontować istniejącą głowicę wielodrogową i wykonać nowe orurowanie filtra z rur polietylenowych średnicy zewnętrznej 90 mm (PVC lub PEHD) ze wszystkimi niezbędnymi kształtkami, trójnikami, kołnierzami dla zainstalowania przepustnic zaporowych z napędem pneumatycznym DN 80 6 kpl. Dostawa i montaż przepustnic typu wafer, zaporowych z napędem pneumatycznym jednocewkowe, (ciśnienie nominalne PN10, korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego, dysk klapy wykonany ze stali nierdzewnej, trzpień wykonany ze stali nierdzewnej, pierścień uszczelniający i O-ring z NBR lub EPDM, zasilanie 24VDC) d. wymiana filtrów F2,F3 Wymiana filtrów nr 2 i 3 ( typ Kuna) ma polegać na demontażu starych filtrów oraz na dostawie i montażu dwóch kompletnych filtrów pionowych fi 800 mm z pełnym orurowaniem z rur polietylenowych średnicy zewnętrznej 90 mm (PVC lub PEHD) ze wszystkimi niezbędnymi kształtkami, trójnikami, kołnierzami, przepustnicami zaporowymi z napędem pneumatycznym, kompletnym złożem żwirowopiaskowym i wpięciem w istniejący układ uzdatniania. Nowe filtry mają być z rusztem filtracyjnym klasycznym, płytowym z dyszami filtracyjnymi w płycie dennej. Na górze filtra zawór odpowietrzający. Każdy filtr wyposażony w 6 przepustnic typu wafer z napędem pneumatycznym i identyczne jak dla filtra nr F1. e. instalacja dmuchawy Dostawa i montaż dmuchawy do płukania powietrzem filtrów : Q= 81m 3 /h p dm = 3,8 m P=3,0kW, La <77±2 dba. Powietrze do płukania doprowadzić bezpośrednio do każdego filtra. Intensywność płukania l/s*m 2. Zestaw dmuchawy składa się z następujących elementów: dmuchawy boczno-kanałowej, filtra powietrza wlotowego, filtra powietrza wylotowego, zaworu bezpieczeństwa, zaworu odcinającego, zaworu zwrotnego, łącznika amortyzacyjnego, okablowania elektrycznego, orurowania ze stali nierdzewnej lub PEHD, konstrukcji wsporczej ze stali nierdzewnej na podkładkach wibroizolacyjnych, - obudowy dźwiękochłonnej. f. instalacja agregatu sprężarkowego Dostawa i montaż nowego agregatu sprężarkowego zblokowanego na wspólnej ramie do napowietrzania wody surowej i zasilania siłowników przepustnic pneumatycznych. Sprężarka olejowa, 2-tłokowa, wyposażona w elektryczny kabel przyłączeniowy z wtyczką zasilane 230V/50Hz, filtr z reduktorem, manometrem i dwoma szybkozłączami, dodatkowe bezpośrednie przyłącze na zbiorniku 1/2' 15

16 Parametry sprężarki : Pojemność zbiornika l Wydajność l/min Maksymalne ciśnienie - 8 bar Moc silnika - 1,5 kw Obroty obr/min Instalację rozdziału sprężonego powietrza rozprowadzić przewodami poliamidowymi fi 12 i fi 8 mm. Na instalacji przewidzieć manometr kontaktowy do sygnalizacji awarii pracy stacji w przypadku spadku ciśnienia sprężonego powietrza poniżej nastawy. Dostawa i montaż nowej rozdzielni pneumatycznej. Rozdzielnia realizuje proces przygotowania powietrza do aeracji i zasilania siłowników. W jej skład wchodzą: - obudowa filtra G 50 3/8 - wkład filtra M 50-P mic 3/8 - wkład filtra M 50-Y 0,01 mic 3/8 - separator kondensatu (woda-olej) zawartość oleju w kondensacie nie może przekroczyć 15 mg/litr - obudowa filtra wspornik G 50, G100 - reduktor ½ - manometr fi 50 t 1/ bar -zawór dławiąco-zwrotny -zawór elektromagnetyczny -zawór odcinający -mieszacz wodno-statyczny -rotametr. Po zamontowaniu urządzeń technologicznych, rurociągów i armatury wykonawca przeprowadzi próby szczelności i płukania, a następnie przeprowadzi rozruch technologiczny zgodnie z punktem III. 5. Specyfikacji. 5. Remont oczyszczalni ścieków w Malczycach a. remont systemu napowietrzania Do napowietrzania ścieków obecnie na oczyszczalni służą dwie dmuchawy o mocy 11 kw każda. W celu zwiększenia efektywności procesu napowietrzania ścieków i jednocześnie zmniejszenia energochłonności należy zainstalować falownikowy układ regulacji napowietrzania ścieków. W dwóch punktach otwartych komór biologicznej oczyszczalni ścieków zainstalować czujniki do pomiaru stężenia tlenu. Czujnik tlenowy amperometryczny z ogniwem Clarka z wbudowanym czujnikiem temperatury, niewymagający czyszczenia (wymiana raz na pół roku) do współpracy z modułem pomiarowym tlenu rozpuszczonego oraz jednostką centralną. Do instalacji czujników na pomoście wykorzystać głowice z łańcuchem oraz wysięgnikiem ze stali nierdzewnej. Jednostka centralna powinna być wyposażona w moduł wyjść prądowych do współpracy ze sterownikiem PLC. W pomieszczeniu dmuchaw zainstalować szafkę sterowniczą przeznaczoną do sterowania dmuchaw wyposażoną w : 16

17 - sterownik PLC swobodnie programowalny ( min.12 DI, 8DO, 4AI, 2AO, RS232, RS485, ethernet) 1kpl - radiomodem w paśmie 868MHz 1kpl - kolorowy panel dotykowy min 7-1 kpl - zabezpieczenia naprądowe, czujniki zaniku faz - kpl - falowniki 18,5kW 2szt - zasilacz buforowy 24 VDC 1kpl - baterie akumulatorów 7Ah szt2 ( podtrzymanie zasilania) - ochronnik przeciwprzepięciowy kl.c 1kpl - ochronniki / separatory sygnałów 4-20mA i sterowniczych - kpl - wył. główny 1szt - przełączniki trybu pracy dmuchaw ( ręka/0/automat) 2 kpl - przyciski zał/wył ( sterowanie ręczne dmuchaw) 2kpl - kolorowe lampki LED stan pracy urządzeń Pomiędzy modułami na obiekcie oraz do szafki sterowniczej ułożyć kable typu : - YvKSLYekw-P 3x2x0,75 - YvKSLYekw-P 2x2x0,75 b. remont systemu recyrkulacji - dostawa i montaż pomp zatapialnych do recyrkulacji zewnętrznej - łańcuchy, uchwyty ze stali K.O. - rurociągi recyrkulacji zewnętrznej (dwie nitki) - dostawa i montaż szafki sterującej - montaż kasety sterowniczej w wyłącznikiem awaryjnym na pomoście Pompa zatapialna : Q= 12 m 3 /h przy H = 3m N= 0,37 kw Obroty 1380 min -1 Uszczelnienia węglik krzemu Średnica wirnika 140 Masa agregatu 21 kg IP 68 Szafkę zasilającą pompy zainstalować w pomieszczeniu dmuchaw i zasilić przewodem YDY 4x2,5 mm2 z rozdzielni RG oczyszczalni. Na pomoście zainstalować kasetę z wyłącznikiem awaryjnym podłączonym do szafki pomp recyrkulacji. c. modernizacja pompowni głównej Modernizacja pompowni głównej obejmuje : demontaż i montaż nowych pomp zatapialnych demontaż i montaż nowego orurowania przepompowni demontaż i montaż nowych zaworów zwrotnych oraz zasuw odcinających demontaż i montaż nowych prowadnic oraz wsporników demontaż i montaż nowych stóp sprzęgających Minimalne wymagania odnośnie pomp pompowni głównej 2 kpl: 17

18 czynnik pompowany: ścieki surowe wydajność: 0 36 dm3 / s wysokość podnoszenia 13 5 m moc nominalna pompy 4 kw obroty nominalne 1390 obr/min sprawność maks. 60 % średnica króćca tłocznego DN80 PN16 łańcuch 5m, stal nierdzewna (np ) kabel zasilająco-sterowniczy 10m czujnik temperatury uzwojeń silnika: bimetal wykonanie materiałowe: wirnik żeliwo JL 1040 wał stal nierdzewna korpus silnika żeliwo JL 1040 uchwyt sprzęgający żeliwo JL 1040 masa pompy 70 kg Wymaga się, aby kolano pompy miało króciec przyłączeniowy DN 100. Piony tłoczne DN 100, kołnierze, trójniki, prowadnice, wsporniki, łańcuchy podciągające,śruby, nakrętki wszystko ze stali nierdzewnej. Armatura zwrotna DN 100, odcinająca DN 100 pokryta trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków. Wszystkie uszczelki dla połączeń kołnierzowych wykonane z gumy odpornej na działanie ścieków. d. remont automatyki pompowni głównej W ramach remontu automatyki pompowni głównej wykonawca : zdemontuje istniejącą szafkę zasilająco-sterującą dostarczy i zamontuje nową szafkę zasilająco-sterującą dostarczy i zamontuje sondę hydrostatyczną do ścieków z wyj. 4-20mA, zakres 0-4m H 2 O 2 szt. dostarczy i zamontuje komplet sygnalizatorów pływakowych 4szt. podłączy istniejący przepływomierz ścieków do szafki pompowni głównej Szafka zasilająco-sterownicza : wykonana w obudowie z tworzywa odpornego nad działania agresywnego środowiska w budynku pompowni z podwójnymi drzwiami wyłącznik główny zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe dla każdej pompy softstarty dla pomp powyżej 5kW przełącznik tryb pracy ręka/0/automat podświetlane przyciski zał/wył pompy wyłączniki zabezpieczenia termicznego silników pomp sterownik PLC swobodnie programowalny ( min.12 DI, 8DO, 4AI, 2AO, RS232, RS485, ethernet) radiomodem w paśmie 868MHz zasilacz buforowy 24 VDC bateria akumulatorów 7Ah szt1 ( podtrzymanie zasilania) ochronnik przeciwprzepięciowy kl.c ochronniki / separatory sygnałów 4-20mA i sterowniczych gniazdo 230V Wymagania układu sterowania szafki pompowni głównej : sterowanie układem dwóch pomp 18

19 naprzemienne sterowanie pompami kontrola temperatury uzwojenia silnika kontrola przepełnienia kontrola suchobiegu ciągły pomiar poziomu za pomocą sondy hydrostatycznej dołączenie drugiej pompy powyżej poziomu maksymalnego niezależnie od pracy sterownika PLC w trybie pracy ręcznej sterowanie załączaniem i wyłączaniem niezależnie od poziomu ścieków w komorze kontrola zasilania (faz, stanu baterii) czas pracy poszczególnych pomp e. przystosowanie automatyki oczyszczalni ścieków do monitoringu W celu umożliwienia zdalnej wizualizacji i monitoringu oczyszczalni ścieków należy w pomieszczeniu dmuchaw zainstalować szafkę monitoringu. Szafka monitoringu będzie pełnić funkcję : - monitorowania pracy zespołu pomp recyrkulacji - komunikacji ze sterownikiem szafki pompowni głównej poprzez radiomodem ( monitorowanie pracy pompowni głównej) - komunikacji ze sterownikiem szafki dmuchaw ( monitorowanie pracy zespołu napowietrzania ścieków) - komunikacja za pomocą modułu GSM/GPRS w celu monitoringu i wizualizacji z komputera stanowiska wizualizacji pracy oczyszczalni ścieków w Malczycach w siedzibie Eksploatatora - komunikacji z czytnikiem identyfikującym PIN-kod oraz centralą alarmową w celu przekazania danych oraz ewentualnych alarmów do komputera centralnego w siedzibie Eksploatatora. Szafka monitoringu musi zawierać co najmniej : - sterownik PLC swobodnie programowalny ( min.20 DI, 12DO, 4AI, 2AO, RS232, RS485, ethernet) - moduł komunikacyjny GPRS/GSM modus + antena - radiomodem w paśmie 868MHz - kolorowy panel dotykowy 7 - zasilacz buforowy 24 VDC - baterie akumulatorów 7Ah szt2 ( podtrzymanie zasilania) - ochronnik przeciwprzepięciowy kl.c - ochronniki / separatory sygnałów 4-20mA i sterowniczych - wył. główny - kolorowe lampki LED stan pracy urządzeń - przekaźniki interfejsowe monitorowania pracy pomp recyrkulacji Prace na oczyszczalni ścieków należy zakończyć rozruchem technicznotechnologicznym zgodnie z punktem III. 5. Specyfikacji. f. dostawa urządzeń wspomagania pracy systemu oczyszczania 19

20 zakup i dostawa urządzenia wysokociśnieniowego do specjalistycznego czyszczenia przewodów kanalizacyjnych o średnicy do 500 mm, przystosowane do różnych prac czyszczących, zbudowane w całości na ramie, zabudowane na przyczepie transportowej przystosowanej do ciągnięcia przez ciągnik Wymagane parametry: pompa wysokociśnieniowa z tłokami ceramicznymi o parametrach: - minimalne ciśnienie robocze 150 bar z dodatkowym regulatorem ciśnienia (płynna regulacja ciśnienia), - minimalny wydatek wody 75 l/min. napęd urządzenia silnik benzynowy o mocy min. 35 KM z rozrusznikiem elektrycznym; elektryczne sterowanie obrotami silnika przez przyciski. zbiornik paliwa min. 20 l, wąż wysokociśnieniowy NW 13 o długości minimum 80 m, zamontowany na bębnie o napędzie hydraulicznym zwijanie, rozwijanie, płynna regulacja prędkości obrotowej bębna. Sterowanie pracą bębna ciśnieniowego poprzez przyciski elektryczne. Bęben wyposażony w prowadnicę węża ułatwiającą jego układania na bębnie podczas nawijania wraz z licznikiem metrów. Zabezpieczenie pompy przed pracą bez wody polegające na zatrzymaniu pracy pompy w momencie osiągnięcia stanu minimalnego wody w zbiorniku. Możliwość awaryjnego uruchomienia pompy w celu nawinięcia węża ciśnieniowego na bęben pomimo osiągnięcia stanu minimalnego wody w zbiorniku. Rozwiązanie uniemożliwiające pozostawienie włączonej pompy bez nadzoru. Wąż napełniający NW 19 zamontowany na bębnie o długości minimum 50 m, Zbiornik wody o pojemności całkowitej minimum 1000 l z możliwością napełniania z hydrantu lub przez wąż napełniający, Zbiornik oleju hydraulicznego wyposażony we wskaźnik poziomu oleju i wskaźnik temperatury. Wyposażenie: Urządzenie wysokociśnieniowe do czyszczenia kanalizacji musi być wyposażone w: 1. głowicę czyszczącą ślepą, 2. głowicę przebijającą Quattro, 3. głowicę rotacyjną do czyszczenia tłuszczy, 4. głowicę ciężką granat do silnie zanieczyszczonych rur, 5. pistolet wysokociśnieniowy, 6. prowadnice węża wysokociśnieniowego 2 kpl., 7. kamerę do inspekcji TV kanalizacji, o parametrach: a) praca co najmniej w zakresie od 30 mm do 150 mm, b) kabel o długości minimum 30 m, c) licznik metrów, d) kompresja MPEG-4, s) tryb pracy: podgląd, nagrywanie, odtwarzanie, f) język menu: polski i/lub angielski, g) obsługa urządzenia: sterowanie z pulpitu monitora oraz dodatkowo pilot zdalnego sterowania. - wizja: a) liczba wejść wideo 1, b) wyjście wideo 1 x RCA, 20

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUTOWLANO WYKONAWCZEGO budowy stacji uzdatniania wody ze studniami głębinowymi w m. Krojanty gmina Chojnice

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUTOWLANO WYKONAWCZEGO budowy stacji uzdatniania wody ze studniami głębinowymi w m. Krojanty gmina Chojnice OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUTOWLANO WYKONAWCZEGO budowy stacji uzdatniania wody ze studniami głębinowymi w m. Krojanty gmina Chojnice 1. Dane ogólne 1.1. Podstawa opracowania Projekt opracowano w oparciu

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ W NOWEM AUTOMATYKA

PRZEBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ W NOWEM AUTOMATYKA p Generalny Wykonawca dokumentacji technicznej Nazwa opracowania: PRZEBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ W NOWEM AUTOMATYKA Adres obiektu: 99-333 Nowe powiat kutnowski, woj. Lódzkie Inwestor: Gmina Krośniewice

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ą PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY MODERNIZACJA ZAKŁADU PRODUKCJI WODY W TYM: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Modernizacja Zakładu Produkcji Wody w tym: - Zmiana napowietrzania (aeratory)

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Stacja Uzdatniania Wody w KROBICY

OPIS TECHNICZNY Stacja Uzdatniania Wody w KROBICY Stacja Uzdatniania Wody w KROBICY 0pracował : Jarosław Pospieszyński Poznań; 20 grudzień. 2007r. Spis treści I. Opis techniczny 1. Wstęp 1.1. Inwestor 1.2. Tytuł inwestycji 1.3. Lokalizacja inwestycji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NIP 879-156-29-21 PROJEKTANT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA GMINNEJ STACJI WODOCIĄGOWEJ GRĄŻAWY TECHNOLOGICZNA

PROJEKT BUDOWLANY NIP 879-156-29-21 PROJEKTANT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA GMINNEJ STACJI WODOCIĄGOWEJ GRĄŻAWY TECHNOLOGICZNA PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ BIOBOX Wiesław Mikołajczuk ul. Polna 101 87-100 Toruń tel./fax. (56) 659-70-03, tel. (56) 664-37-17, e-mail: biobox@wp.pl PROJEKTUJEMY MODERNIZUJEMY PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka BPBK BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka W R O C Ł A W 52-00 Wrocław, ul. Opolska -9 lok. Znak rej. S8-2/203 Zleceniodawca (Inwestor): Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

ST-A-02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE AKPiA

ST-A-02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE AKPiA ul. Ciasna 2; 80-111 Gdańsk tel. (48 58) 522 09 90; fax. (48 58) 522 09 99 pracownia@menos.gda.pl; www.menos.gda.pl faza projektu PROJEKT WYKONAWCZY 2014.04.30 data Branża AKPiA nazwa opracowania Przebudowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła, tel. +48 / 67 215 16 01, fax +48 / 67 215 16 44, mecpila@mecpila.pl Załącznik nr 3 do SIWZ i NR 1 do umowy o roboty budowlane,

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8 Załącznik nr 8 do SIWZ Nr sprawy: 1/PN/PZP/POIiŚ/ZAD8/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8 Oznaczenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppkpodhale.pl Nowy Targ: Dostawa i montaż wyposażenia przepompowni ścieków w miejscowości Niedzica

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie Adres obiektu budowlanego: 27-415 Kunów ul. Łąkowa 5 Nazwy i kody robót

Bardziej szczegółowo

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE SST IN Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE Dla obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach Dokumentację opracowali: Krzysztof Duda Przemysław Marek Adam Wiej Katowice,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Warunki techniczne wykonania robót elektrycznych i AKPiA dla pompowni

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Warunki techniczne wykonania robót elektrycznych i AKPiA dla pompowni Załącznik nr 2.5 do SIWZ Warunki techniczne wykonania robót elektrycznych i AKPiA dla pompowni. Tytuł Zamówienia: Kontrakt 4 - Rozbudowa systemu monitorowania przepompowni ścieków i sieci wodociągowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Dotyczy projektu: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na montażu kompletnych instalacji solarnych w ramach projektu: Zakup i montaż kolektorów słonecznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt: BUDYNEK POWIATOWEGO URZĘDU PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin Inwestor: POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Hallera 8, 63-200 Jarocin Tytuł opracowania: SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacji

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr nadany sprawie przez Zamawiającego: TT.15.1-50/2011 dla postępowania,

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW Zakład Ogólnobudowlany 50-251 WROCŁAW NIP 895-000-23-77 UL. Św. Wincentego 35 REGON 006046233 PRACOWNIA PROJEK TOWA INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW PRZEDSIĘWZIĘCIE: przebudowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Sanitarna Pracownia Projektowa mgr inż. Gerard Pobłocki 8 7-1 0 0 T o r u ń, u l. W ł o c ł a w s k a 2 8 7 N I P 9 5 6-1 0 1-1 8-0 4 R e g o n 8 7 1 2 0 6 3 4 2 tel. : 0048 56 654 61 47 e-mail : gerard@sappgp.pl

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.:

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Załącznik nr 9 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Utworzenie Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji zasobów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Nazwy i kody przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: Grupa robót: 323, 349, 351, 513, 519, 713, 453 Klasa robót: 3232, 3497, 3512, 5131, 5190, 7132, 4531 Kategoria robót: 32323, 34971,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8. 1.1. Normy i przepisy związane 6 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8. 1.1. Normy i przepisy związane 6 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 1.1. Normy i przepisy związane 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8 2.2. ZAKRES PROJEKTU 8 2.3. OPIS TECHNICZNY 9 2.3.1. Charakterystyka jazu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności Zakup realizowany w ramach projektu pn.: Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, integracja i uruchomienie elementów zespołu napędowego o mocy 6 MW dla stanowiska badawczego Warszawa, kwiecień 2015 Strona 1/17 SPIS TREŚCI 1. UWAGI WSTĘPNE... 3 2.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo