OPIS / SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS / SPECYFIKACJA TECHNICZNA"

Transkrypt

1 OPIS / SPECYFIKACJA TECHNICZNA REMONT (WRAZ Z MONTAŻEM/ INSTALACJĄ) I. Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego: Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Malczyce CZĘŚĆ 2. Remont stacji uzdatniania wody w Malczycach, Mazurowicach, Wilczkowie, Dębicy i oczyszczalni ścieków w Malczycach II. Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamówienia pod nazwą zadania: Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Malczyce cz.2.,,remont stacji uzdatniania wody w Malczycach, Mazurowicach, Wilczkowie, Dębicy i oczyszczalni ścieków w Malczycach Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata i działania: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. 2. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień : Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Instalowanie rozdzielni elektrycznych Instalowanie alarmów włamaniowych Roboty w zakresie uzdatniania wody Roboty w zakresie oczyszczania ścieków Sporządził: mgr inż. Wojciech Grabek

2 Spis treści: III. Wymagania ogólne.. 3 IV. Opis zakresu robót Remont stacji uzdatniania wody w Malczycach. 5 a. Remont automatyki.. 5 b. Montaż przepływomierzy. 7 c. Remont zestawu pompowego. 7 d. Wymiana pompy głębinowej Remont Stacji Uzdatniania Wody w Mazurowicach. 8 a. Remont automatyki. 8 b. Montaż przepływomierzy. 10 c. Remont zestawu pompowego. 10 d. Wymiana pompy głębinowej Remont Stacji Uzdatniania Wody w Wilczkowie 10 a. Remont automatyki. 11 b. Montaż przepływomierzy. 12 c. Remont przepustnic filtrów F1, F2, F d. Wymiana pompy głębinowej Remont Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy.. 13 a. Remont automatyki. 13 b. Montaż przepływomierzy. 14 c. Remont filtra F1 15 d. Wymiana filtrów F1, F2 15 e. Instalacja dmuchawy.. 15 f. Instalacja agregatu sprężarkowego Remont oczyszczalni ścieków w Malczycach.. 16 a. Remont systemu napowietrzania.. 16 b. Remont systemu recyrkulacji. 17 c. Modernizacja pompowni głównej d. Remont automatyki pompowni głównej 18 e. Przystosowanie automatyki oczyszczalni ścieków do monitoringu.. 19 f. Zakup urządzeń wspomagania systemu oczyszczania Remont przepompowni ścieków. 22 a. Remont przepompowni ścieków przy Porcie.. 22 b. Remont przepompowni ścieków przy Targu Monitoring stacji uzdatniania wody i oczyszczalni Zasilanie rezerwowe 26 a. Dostawa agregatu przewoźnego w obudowie całorocznej i przyczepy.. 26 b. Przystosowanie SUW w Malczycach do podłączenia agregatu przew.. 28 c. Przystosowanie SUW w Mazurowicach do podłączenia agregatu przew.. 28 d. Przystosowanie SUW w Wilczkowie do podłączenia agregatu przew.. 28 e. Przystosowanie SUW w Dębicy do podłączenia agregatu przew.. 28 f. Przystosowanie oczyszczalni ścieków do podłączenia agregatu przew Montaż systemu SSW i logowania dla SUW 29 V. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Organizacja robót i przekazanie placu budowy Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony p.poż. oraz wymagania dotyczące ochrony środowiska Podstawowe wymagania dotyczące materiałów Podstawowe wymagania dotyczące sprzętu Podstawowe wymagania dotyczące środków transportu Wymagania dotyczące wykonania robót Odbiór robót

3 III. Wymagania ogólne 1. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umownymi, ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, złożoną ofertą, zasadami sztuki, a także zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz z zastosowanymi technologiami, materiałami i urządzeniami danych producentów przy realizacji zamówienia. 2. Wszystkie wymienione w Specyfikacji Technicznej dane urządzeń stanowią ich główne parametry i oczekuje się, że urządzenia oferowane przez Uczestnika przetargu będą je posiadały. Dopuszcza się zastąpienie podanych w opisie materiałów, wyrobów i urządzeń innymi o parametrach nie gorszych niż określone w opisie oraz o posiadaniu przez zamienniki wymaganych polskich świadectw i certyfikatów. 3. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia i wymianą rozdzielnic zasilającosterowniczych, przygotuje dokumentację wykonawczą rozdzielnic i uzgodni ją z Eksploatatorem, zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji i dobrą praktyką inżynierską. 4. Dostawa i montaż/wymiana urządzeń objętych niniejszą specyfikacją w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje również niezbędny rozruch techniczno-technologiczny ujęć, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków i pompowni, na który składają się: - rozruch mechaniczny, - rozruch hydrauliczny, - w przypadku prac dotyczących Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy i oczyszczalni ściekówrozruch technologiczny zakończony osiągnięciem założonego efektu ekologicznego. Rozruch mechaniczny ma na celu sprawdzenie: - połączenia przewodów technologicznych, - działania armatury, - prawidłowości montażu maszyn i urządzeń oraz ich działania, uruchomienie maszyn i mechanizmów ( zgodnie z instrukcjami obsługi i DT-R poszczególnych urządzeń), dokonanie prób ruchowych, -sprawdzenie funkcjonalności, sterowania blokady, sygnalizacji, zabezpieczeń i urządzeń pomiarowych, - sprawdzenie instalacji do smarowania i chłodzenia, -przeprowadzenie regulacji pod względem pomiarowym. Rozruch hydrauliczny polega na przeprowadzeniu prób rozruchowych pod obciążeniem wodą/ściekami i ma na celu sprawdzenie szczelności i wzajemnego usytuowania obiektów oraz jakości prac montażowych a także regulacja armatury sterowanej ręcznie i automatycznie. Rozruch technologiczny Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy Rozruch technologiczny SUW w Dębicy ma na celu uzyskanie efektu ekologicznego jakim jest dostarczenie do sieci odbiorców dostatecznej ilości wody pitnej o jakości odpowiadającej aktualnie obowiązującym wymogom. W ramach rozruchu Wykonawca dobierze parametry pracy urządzeń i dawki środków chemicznych wspomagających proces uzdatniania wody, aby uzyskać zamierzony efekt tj. wodę o parametrach zgodnych z wymaganiami dla wody przeznaczonej do spożycia określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U nr 61 poz. 417 z późn. zm.) potwierdzonych wynikami analiz przeprowadzonych w akredytowanym laboratorium. W szczególności ocenie podlegać winny następujące wskaźniki: 3

4 Wskaźnik Wartość projektowana Barwa 0 mgpt/dm 3 Mętność < 1 mg SiO 2 /dm 3 Odczyn 6,5 9,5 ph Zapach akceptowalny Jon amonowy <0,5 mg /dm3 Azotyny <0,1 mg NO 2 /dm 3 Azotany <50 mg NO 3 /dm 3 Mangan <0,05 mg Mn/dm 3 Żelazo <0,20 mg Fe/dm 3 Po zakończeniu rozruchu Wykonawca opracuje instrukcję eksploatacji stacji i Dokumentację Techniczno-Ruchową urządzeń i instalacji. Rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków Rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków ma na celu uzyskanie efektu ekologicznego w postaci ścieków oczyszczonych zgodnych z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U nr 137 poz. 984 z późn. zm.) dla oczyszczalni o RLM 2000 do 9999 tj.: Wskaźnik Wartość projektowana BZT 5 < 25 mg 0 2 /dm 3 ChZT <125 mg 0 2 /dm 3 Zawiesina ogólna < 35 mg/dm 3 Wykonawca w ramach rozruchu dobierze parametry pracy urządzeń do napowietrzania i recyrkulacji ścieków, aby uzyskać zamierzony efekt oczyszczania potwierdzony wynikami analiz jakości ścieków oczyszczonych przeprowadzonymi w akredytowanym laboratorium. Po zakończeniu rozruchu Wykonawca opracuje instrukcję eksploatacji bloku biologicznego oczyszczalni oraz Dokumentację Techniczno-Ruchową urządzeń i instalacji. 6. Poza pracami bezpośrednio wynikającymi z dokumentacji przetargowej, przedmiot umowy obejmuje również wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest lub okaże się niezbędne do zrealizowania zamówienia. 7. Zaleca się, aby Wykonawca przed przystąpieniem do złożenia oferty zapoznał się z zakresem prac w terenie. 4

5 IV. Opis zakresu robót: 1. Remont stacji uzdatniania wody w Malczycach. W skład stacji uzdatniania wody w Malczycach obecnie wchodzą : - trzy studnie głębinowe (2x18kW + 1x15kW) praca przemienna parami ( obecnie są sprawne dwie z nich) - układ napowietrzania - blok uzdatniania złożony z dwóch filtrów ciśnieniowych pionowych pośpiesznych pracujących równoległe filtracja jednostopniowa, z zasuwami ręcznymi - trzy zbiorniki retencyjne wody czystej ( dwa znajdują się bezpośrednio pod filtrami oraz jeden na zewnątrz, podziemny zbiornik wody czystej nieopomiarowany) - sprężarki powietrza szt.2 - pompa płucząca - zestaw pompowni hydroforowej II-stopnia ( dwa zestawy pomp sieciowych 4x4kW + 2x4kW) ; dwie szafki sterownicze jedna ze sterownikiem PLC plus czujnik ciśnienia 4-20mA bez falownika); druga starsza bez PLC sterowanie presostatami. - stacja dezynfekcji wody ( pompka dozowania + zbiornik podchlorynu sodu) - odstojnik popłuczyn ( nieopomiarowany ) - rozdzielni elektryczna główna na hali technologicznej - rozdzielnia elektryczna ujęć wody w budynku agregatorni - szafki sterownicze oświetlenia oraz technologii ( sterowanie ujęciami ) w dyżurce - agregat prądotwórczy ( starego typu, bez stabilizacji napięcia i częstotliwości) Remont stacji uzdatniania wody w Malczycach obejmuje : a. remont automatyki : - demontaż istniejących szafek sterowniczych w dyżurce - dostawa i montaż nowej szafki sterowniczej RSM w dyspozytorni - dostawa i montaż sond hydrostatycznych i pływakowych - modernizacja szafy zasilania studni głębinowych - montaż czujników obecności wody w komorze pomp sieciowych - montaż czujników pracy sprężarek, pomp dozowania - wymiana i montaż nowego okablowania modernizowanych urządzeń Nowa szafka RSM będzie pełnić funkcję : - sterowania pracą trzech pomp głębinowych ( praca przemienna 2 z 3 ) - tryb ręka / 0 / automat dla każdej pompy - sterowanie i kontrola stanu napełniania zbiorników wody czystej - monitorowanie pracy urządzeń SUW - komunikacja ze sterownikiem PLC zestawu hydroforowego (monitorowanie zestawu pomp sieciowych ) - sygnalizacja i alarmowanie stanów awaryjnych SUW - wysyłanie SMS ów alarmowych na wybrane numery telefonów komórkowych - komunikacja z modułem GPRS w celu monitoringu i zdalnego sterowania z komputera stanowiska wizualizacji pracy stacji uzdatniania w Malczycach w siedzibie Ekspoatatora. Nowa szafka RSM musi zawierać co najmniej : - sterownik PLC swobodnie programowalny ( min.50 DI, 12DO, 8AI, 2AO, RS232, RS485, ethernet) - moduł komunikacyjny GPRS/GSM modbus 5

6 - kolorowy panel dotykowy 10 - zasilacz buforowy 24 VDC - baterie akumulatorów 7Ah szt2 ( podtrzymanie zasilania) - ochronnik przeciwprzepięciowy kl.c - ochronniki / seperatory sygnałów 4-20mA i sterowniczych - wył. główny - przełączniki trybu pracy pomp ( ręka/0/automat) - przyciski zał/wył ( sterowanie ręczne studni) - kolorowe lampki LED stan pracy urządzeń - sygnalizator akustyczno-optyczny - obwody zasilania i oświetlenia potrzeb ogólnych (wg aktualnego stanu) Panel kolorowy dotykowy 10 będzie pełnił funkcję : - lokalnej wizualizacji pracy stacji uzdatniania wody - sterowania urządzeniami SUW - zmiany nastaw technologicznych i sterowniczych ( ochrona indywidualnymi kodami dostępu ) - sygnalizacji alarmów - prezentacji graficznej wyników mierzonych danych pomiarowych ( np. czas pracy, przepływu, poziomu, ciśnienia itp.) - możliwość zapisu danych pomiarowych na nośniku z wejściem USB. Na stacji będą monitorowane i przekazywane do komputera centralnego w siedzibie Eksploatatora następujące sygnały: - przepływ i objętość wody surowej SUW z każdej studni oddzielnie ; - łączna objętość wody surowej na wejściu SUW - ciśnienie na wyjściu SUW; - przepływ i objętość na wyjściu z SUW - przepływ i objętość wody na płukaniu - poziomy wody w zbiornikach; - czasy pracy pomp - praca/awaria pomp; - prąd pomp głębinowych - otwarcie pokryw zbiornika zewn. wody czystej - sucho-bieg studni - ustawienie trybu pracy pomp głębinowych i sieciowych - możliwość zdalnego sterowania pompami głębinowymi oraz - obecność wody w komorze pompowni sieciowej - temperatura w obiekcie - brak napięcia zasilania, brak którejkolwiek fazy - brak napięcia 24 V, stan pracy - akumulator UPS - zużycie energii na poszczególnych studniach Wymiana elementów łączeniowych i zabezpieczających w istniejącej szafie studni głębinowych : - styczniki - 3 kpl ( DILM 25 1 szt. ; DILM 40 2szt ) - wyłączniki silnikowe 3 kpl. ( PKZMO-25; PKZM4-40 2szt) - przekładniki prądowe z wyj. 4-20mA 3 kpl. - czujniki zaniku faz 3 kpl. 6

7 Instalacje czujników : w rozdzielni RE : - dostawa i montaż czujnika obecności i zaniku faz 1 kpl pozostałe : - instalacja czujników, dostawa i montaż : pracy sprężarek 2szt, pomp dozowania 1 szt, zaworu napowietrzania 1kpl obecności wody (zalania) w komorze pomp sieciowych 1kpl otwarcia pokryw zbiorników wody czystej 3kpl temperatury na hali technologicznej 1 kpl Instalacja sond, dostawa i montaż: hydrostatycznych z wyj ma zakres pom. 0-4m H 2 O 4 kpl ( zwc-3 kpl + zb. popłuczyn -1 kpl) sygnalizatorów pływakowych 3kpl ( zwc 2kpl. + zb.popłuczyn 1kpl.) Wymiana presostatów na rurociągu tłocznym zestawu hydroforowego na nowe : - 2 kpl (sterowanie awaryjne 1 szt, zabezpieczenie ciśnienia max. na wyjściu -1 szt) zakres czujników : -0,2-8 bar, delta 0,4 1,5 bara Wymiana i instalacja kabli i korytek kablowych w sposób dostosowany do uzbrojenia budynku. Do połączeń kablowych zastosować kable typu lub odpowiedniki : - do sterowania pomiędzy szafką RSM a szafką zasilania studni YvKSLY 8 x 0,75m oraz YvKSLYekw-P 6 x 2 x 0,75 - do zbiornika nr 3 kable YvKSLYekw-P 6 x 2 x 0,75 oraz YvKSLY 8 x 0,75m - do sond i przetworników ciśnienia, temperatury, przepływu na hali typu LiYCY 4 x 0,75 mm2 - sterownicze kable na hali YStY 4 x 0,75mm2 - do zasilania przepływomierzy YStY 3 x1,5mm2 b. montaż przepływomierzy - dostawa i montaż wodomierza typu MWN DN 150 z nadajnikiem NKO 1 kpl ( rurociąg wody surowej na hali ze studni 3z) - wymiana wstaw pomiarowych w istniejących wodomierzach MW 100 wody surowej na wstawy z nadajnikiem NKO 2 kpl - dostawa i montaż przepływomierzy elektromagnetycznych DN 150 z wyj. 4-20mA i impulsowym szt. 2 ( na rurociągu tłocznym do sieci w miejsce obecnego wodomierza 1 kpl ; oraz na rurociągu wody płucznej - 1kpl ). Zasilanie przepływomierzy 230V, wykładzina elastomer, temp. pracy : C, atest PZH, do celów rozliczeniowych dla wody pitnej, wersja nierozłączna przetwornik zamontowany na czujniku. Wymagane przepustnice z napędem ręcznym przed i za przepływomierzem o odpowiedniej dymensji. c. remont zestawu pompowego - demontaż czterech istniejących pomp sieciowych - dostawa i montaż nowych pomp sieciowych 4 kpl Parametry pompy : N= 4kW, 50HZ, wydajność od 9-24m3/h Q = 20m3/h przy H= 50mH20 ; H=75mH20 przy Q=0m3/h, obudowa ze stali nierdzewnej, sprawność nie niższa niż 80%, obroty 2900, pionowa, wielostopniowa - dostawa i wymiana szafki sterowania pompami sieciowymi Szafka zestawu pompowego powinna być wykonana : 7

8 - w oparciu o najnowsze elementy automatyki, zgodną z obecnymi normami - w obudowie metalowej, kolor RAL 7035,wyk. IP 55 - posiadająca zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, nadprądowe, zwarciowe, zaniku i asymetrii faz, wyłączniki silnikowe dla pomp itd. - wyposażona w aparaturę łączeniową i zabezpieczeniową - wyposażoną w sterownik PLC swobodnie programowalny - na drzwiach szafy zainstalowane przełączniki trybu pracy każdej pompy, kolorowe diody LED sygnalizujące stan pracy, awarii, sucho-biegu - kolorowy pulpit techniczny dotykowy 7 z lokalną wizualizacją z pulpitu można wyłączyć z konfiguracji poszczególne pompy, ustawiać parametry sterowania, wykonać wykresy np. czasu pracy pomp, ciśnienia wody na sieci, przepływu, skopiowania danych na pendrive a i przeniesienie np. do Excela. - wyposażona w falownik tzw. kroczący do sterowania zestawem pomp sieciowych - system automatyki dostosowany do pracy zestawu hydroforowego bez falownika (np. przy awarii falownika)- - możliwość sterowania pompami starego zestawu ( 2 x 4kW zasilanych z osobnej szafki) - przystosowana do zdalnego monitoringu i wizualizacji. d. wymiana pompy głębinowej - demontaż armatury i oprzyrządowania studni - dostawa i montaż nowej pompy głębinowej : wydajność Q=30m3/h, podnoszenie H=68m, sprawność w tym punkcie nie niższa niż 80%. dla wydajności Q=50m3/h podnoszenie nie niższe niż 45m przy wydajności Q=0m3/h podnoszenie nie wyższe niż 90m w zakresie wydajności Q=23m3/h do Q=50m3/h sprawność nie niższa niż 70%. korpusy wykonane z żeliwa, wirniki wykonane z mosiądzu. dopuszczalna zawartość piasku w wodzie 100mg/l pompa wyposażona w zawór zwrotny o zakończeniu kołnierzowym DN80,PN40 silnik o mocy nie większej niż 11kW, zalany woda, przezwajalny. - montaż armatury i oprzyrządowania uprzednio zdemontowanej 2. Remont stacji uzdatniania wody w Mazurowicach W skład stacji uzdatniania wody w Mazurowicach obecnie wchodzą : cztery studnie głębinowe, praca przemienna parami ( obecnie są sprawne trzy z nich) układ napowietrzania zbiornik kontaktowy z sondami konduktometrycznymi pompy przewałowe 2 szt. blok uzdatniania złożony z dwóch filtrów ciśnieniowych pionowych pośpiesznych pracujących równoległe filtracja jednostopniowa, z przepustnicami ( 5 szt. na każdym ) pneumatycznymi, dwu-cewkowymi sterowanych elektrycznie 24VDC dwa zbiorniki retencyjne wody czystej z sondami konduktometrycznymi każdy sprężarki powietrza szt.1 pompa płucząca-1szt zestaw pompowy hydroforowy II-stopnia składający się z czterech pomp sterowanych z własnej szafki zasilająco-sterującej ze sterownikiem PLC, sterowanych czujnikiem ciśnienia z wyj. 4-20mA bez falownika) 8

9 stacja dezynfekcji wody ( pompka dozowania + zbiornik podchlorynu sodu) odstojnik popłuczyn przelewowy rozdzielnia zasilająco-sterująca ze sterownikiem PLC Micrologic 1400, z pulpitem kolorowym dotykowym 10, sterująca całym SUW oprócz zestawu hydroforowego a. remont automatyki W ramach remontu automatyki SUW Mazurowice należy wykonać: Instalacja sond, dostawa i montaż: - hydrostatycznych z wyj ma, zakres pom. 0-10m H 2 O + ochronnik 2 kpl (zwc) - hydrostatycznych z wyj ma, zakres pom. 0-4 m H 2 O + 1 kpl (zb.kontaktowy) Wymiana presostatów na rurociągu tłocznym zestawu hydroforowego na nowe -2 kpl ( sterowanie awaryjne 1 szt, zabezpieczenie ciśnienia max. na wyjściu 1 szt ) ; zakres czujników : -0,2-8 bar, delta 0,4 1,5 bara Uzupełnienie wyposażenia istniejącej szafy zasilająco- sterującej : - dostawa i montaż modułu komunikacyjnego GSM/GPRS modbus 1 kpl - montaż seperatorów dla sond hydrostatycznych szt.3 - uzupełnienie sterownika PLC - dostawa i montaż moduł 16 DI 1 szt. - dostawa i montaż wyłączniki silnikowe+ zestyk pomocn. dla pomp N=2,2kW 4 szt - dostawa i montaż styczniki mocy + zestyk pomocn. dla pomp N=2,2kW 8 szt - falownik do sterowania pompami jak wyżej w układzie tzw. kroczącym 1kpl - odrutowanie zainstalowanych nowych elementów w szafie -1 kpl - modernizacja oprogramowania istniejącego sterownika PLC - kpl - modernizacja oprogramowania istniejącego panelu dotykowego 10 - kpl Wymiana i ułożenie nowych kabli. Do połączeń kablowych zastosować kable typu lub odpowiedniki : - do zasilania pomp sieciowych 2YLSLCY-J 4x1,5mm2 - do sond i przetworników ciśnienia, przepływu na hali typu LiYCY 4 x 0,75 mm2 - sterownicze kable na hali YStY 4 x 0,75mm2 - do zasilania przepływomierzy YStY 3 x1,5mm2 Na stacji SUW Mazurowice będą monitorowane i przekazywane do komputera centralnego w siedzibie Eksploatatora następujące sygnały: - przepływ i objętość wody surowej SUW na wejściu SUW - przepływ i objętość wody uzdatnionej na wyjściu z SUW - przepływ i objętość wody na płukaniu - ciśnienie na wyjściu SUW - kontrola ciśnienia powietrza - poziomy wody w zbiornikach wody czystej i zbiorniku kontaktowym - czasy pracy pomp - praca/awaria pomp, sprężarek - stan pracy filtrów, data i godz, ostatniego płukania - otwarcie pokryw zbiornika zewn. wody czystej - sucho-biegi - ustawienia trybu pracy pomp - możliwość zdalnego sterowania pompami - temperatura na hali w obiekcie - brak napięcia 24 V, stan pracy - akumulator - brak napięcia zasilania, brak którejkolwiek fazy - zasilanie z agregatu prądotwórczego 9

10 b. montaż przepływomierzy - demontaż istniejących wodomierzy śrubowych 3 kpl - dostawa i montaż przepływomierzy elektromagnetycznych DN 80 z wyj. 4-20mA i impulsowym szt. 3 ( woda surowa 1 kpl; na rurociągu wody płucznej - 1kpl, wyjście na sieć 1 szt ). Zasilanie przepływomierzy 230V, wykładzina elastomer, temp. pracy : C, atest PZH, do celów rozliczeniowych dla wody pitnej, wersja nierozłączna przetwornik zamontowany na czujniku. Wymagane przepustnice z napędem ręcznym przed i za przepływomierzem o odpowiedniej dymensji. c. remont zestawu pompowego - demontaż czterech istniejących pomp sieciowych - dostawa i montaż nowych pomp sieciowych 4 kpl Parametry pompy : N= 2,2kW, 50HZ, wydajność od 9-23m3/h Q = 20m3/h przy H= 20mH20 ; H=30mH20 przy Q=0m3/h, obudowa ze stali nierdzewnej, sprawność nie niższa niż 80%, obroty 2900, pionowe, wielostopniowe - wymiana manometrów na wodzie surowej, płukania, na powietrzu, do sieci o zakresach i parametrach analogicznych jak obecne - 4 kpl d. wymiana pompy głębinowej - demontaż armatury i oprzyrządowania studni - dostawa i montaż nowej pompy głębinowej : wydajność Q=15m3/h, podnoszenie H=66m, sprawność w tym punkcie nie niższa niż 70%. dla wydajności Q=18m3/h podnoszenie nie niższe niż 53m przy wydajności Q=0m3/h podnoszenie nie wyższe niż 80m korpusy wykonane z żeliwa, wirniki wykonane z leksanu. dopuszczalna zawartość piasku w wodzie 50mg/l pompa wyposażona w zawór zwrotny o gwintowym zakończeniu G2 silnik o mocy nie większej niż 5,5kW, zalany woda, przezwajalny. - montaż armatury i oprzyrządowania uprzednio zdemontowanej 3. Remont stacji uzdatniania wody w Wilczkowie Stacji uzdatniania wody w Wilczkowie składa się : studnie głębinowe 2 kpl, ( 11kW- 1szt. ; 7,5 kw -1szt. ) układ napowietrzania aerator 1 kpl blok uzdatniania złożony z trzech filtrów ciśnieniowych pionowych pośpiesznych pracujących równoległe filtracja jednostopniowa, z przepustnicami ręcznymi ( 6 szt. na każdym filtrze ) dwa zbiorniki hydroforowe z wyłącznikiem ciśnieniowym typ LCA sprężarka powietrza szt.1 odstojnik popłuczyn przelewowy 10

11 rozdzielnia elektryczna starego typu zbudowana z szeregu skrzynek żeliwnych SUW w Wilczkowie pracuje obecnie w systemie półautomatycznym hydroforowym. Pompy głębinowe poprzez filtry tłoczą wodę na sieć. Płukanie odbywa się ręcznie wodą surową. a. remont automatyki W ramach remontu automatyki SUW Wilczków należy wykonać: demontaż istniejących skrzynek żeliwnych w części zalicznikowej dostawa i montaż nowej szafy zasilająco-sterującej dostawa i montaż przetwornika ciśnienia z wyj. 4-20mA, zakres pom. 0-10bar, przeciążalność 16bar modernizacja okablowania stacji w zakresie sterowania urządzeniami stacji Nowa szafa zasilająco-sterownicza ma spełniać funkcję : - zasilanie odbiorów potrzeb ogólnych (oświetlenie, gniazda itp.) - zasilanie i sterowanie urządzeniami technologicznymi - komunikacji w systemie zdalnego monitoringu i wizualizacji Nowa szafa zasilająco-sterownicza powinna być wykonana zgodnie z obecnymi normami w oparciu o najnowsze elementy automatyki i zawierać co najmniej : - zabezpieczenie przeciwprzepięciowe B+C, nadprądowe, zwarciowe, zaniku i asymetri faz, wyłączniki silnikowe dla pomp i niezbędną aparaturę łączeniową. - wyłącznik główny zasilania jako przełącznik zasilania sieć/0/agregat - falownik z detekcją sucho-biegu na zasilaniu każdej pompy głębinowej oddzielnie - sterownik PLC swobodnie programowalny ( min.50 DI, 12DO, 4AI, 2AO, RS232, RS485, ethernet) - moduł komunikacyjny GPRS/GSM modbus - na drzwiach szafy zainstalowane przełączniki trybu pracy ( R/0/A ), włączniki zał/wył do ręcznego załączania każdej pompy, kolorowe diody LED sygnalizujące stan pracy, awarii, sucho-biegu poszczególnych urządzeń. - kolorowy pulpit techniczny dotykowy co najmniej 10 z lokalną wizualizacją. Z pulpitu można załączać poszczególne urządzenia, ustawiać parametry sterowania, wykonać wykresy np. czasu pracy pomp, ciśnienia wody na sieci, przepływu, wykonać awaryjne płukania w trybie ręcznym, a także musi mieć możliwość skopiowania danych na pendrive a i przeniesienie np. do Excela. - w sterowniku musi być zainstalowana aplikacja sterowania stacją wody w oparciu o algorytmy zgodne z obecną technologią uzdatniania wody. Większość procesów winna być sparametryzowana, co umożliwi użytkownikowi optymalny dobór właściwego procesu technologicznego a także dokonywania odpowiednich nastaw. Dostęp do istotnych parametrów technologicznych chroniony ma być hasłem. - zasilacz buforowy 24 VDC - baterie akumulatorów 7Ah szt2 ( podtrzymanie zasilania) - ochronniki / seperatory sygnałów 4-20mA i sterowniczych Na stacji będą monitorowane i przekazywane do komputera centralnego w siedzibie Eksploatatora następujące sygnały: - przepływ i objętość wody surowej SUW na wejściu SUW - przepływ i objętość wody uzdatnionej na wyjściu z SUW - ciśnienie na wyjściu SUW - kontrola ciśnienia powietrza 11

12 - czasy pracy pomp - praca/awaria pomp, sprężarek - stan pracy filtrów, data i godz, ostatniego płukania - sucho-biegi - ustawienia trybu pracy pomp - możliwość zdalnego sterowania pompami głębinowymi - temperatura na hali w obiekcie - brak napięcia 24 V, stan pracy - akumulator - brak napięcia zasilania, brak którejkolwiek fazy - zasilanie z agregatu prądotwórczego Wymiana i ułożenie nowych kabli. Do połączeń kablowych zastosować kable typu lub odpowiedniki : - do sterowania przepustnicami YKSLY 8 x 0,75mm2 - do przetworników ciśnienia, przepływu na hali typu LiYCY 4 x 0,75 mm2 - sterownicze kable na hali YStY 4 x 0,75mm2 - do zasilania przepływomierzy YStY 3 x1,5mm2 b. montaż przepływomierzy - demontaż istn. wodomierzy śrubowych 2 kpl - dostawa i montaż przepływomierzy elektromagnetycznych DN 80 z wyj. 4-20mA i impulsowym szt. 3 ( woda surowa 1 kpl ; wyjście na sieć 1 szt ). Zasilanie przepływomierzy 230V, wykładzina elastomer, temp. pracy : C, atest PZH, do celów rozliczeniowych dla wody pitnej, wersja nierozłączna przetwornik zamontowany na czujniku. Wymagane przepustnice z napędem ręcznym przed i za przepływomierzem o odpowiedniej dymensji. c. remont przepustnic filtrów F1,F2,F3 - demontaż istniejących przepustnic 18 kpl - dostawa i montaż przepustnic typu wafer, zaporowych z napędem pneumatycznym jednocewkowe, DN kpl. (ciśnienie nominalne PN10, korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego, dysk klapy wykonany ze stali nierdzewnej, trzpień wykonany ze stali nierdzewnej, pierścień uszczelniający i O-ring z NBR lub EPDM, zasilanie 24VDC) - remont instalacji rozdziału sprężonego powietrza na bazie istniejącej sprężarki Należy wykonać instalację sprężonego powietrza doprowadzającą medium do siłowników przepustnic z napędem pneumatycznym za pomocą węży poliamidowych fi 12 i fi 8 : - filtr/reduktor 1 kpl - odolejacz 1 kpl - zawór zwrotny 1 kpl - rozdzielacze 3 kpl - zawory kulowe 3 kpl - manometr kontaktowy 1 kpl b. wymiana pompy głębinowej - dostawa i montaż nowej pompy głębinowej : wydajność Q=25m3/h, podnoszenie H=58m, sprawność w tym punkcie nie niższa niż 74%. 12

13 dla wydajności Q=35m3/h podnoszenie nie niższe niż 43m przy wydajności Q=0m3/h podnoszenie nie wyższe niż 70m w zakresie wydajności Q=20m3/h do Q=31m3/h sprawność nie niższa niż 70%. korpusy wykonane z żeliwa, wirniki wykonane z mosiądzu. dopuszczalna zawartość piasku w wodzie 100mg/l pompa wyposażona w zawór zwrotny o zakończeniu kołnierzowym DN80,PN40 silnik o mocy nie większej niż 7,5kW, zalany wodą, przezwajalny. 4. Remont stacji uzdatniania wody w Dębicy W skład stacji uzdatniania wody w Dębicy obecnie wchodzą : dwie studnie głębinowe (5,5kW+5,7kW) układ napowietrzania (inżektor, zbiornik reakcji, instalacja dawkowania podchlorynu) - 1kpl blok uzdatniania w układzie dwustopniowym : I stopień to zbiornik reakcji adaptowany na filtr z głowicą wielodrogową typu Praher 1 kpl ; II stopień filtry typu KUNA 2kpl sprężarka powietrza szt.1 pompa płucząca (4kW) -1szt stacja dezynfekcji wody ( pompka dozowania + zbiornik podchlorynu sodu) zbiornik retencyjny wody czystej (oddalony) z sondami konduktometrycznymi odstojnik popłuczyn z pompą do wody brudnej 0,52 kw + pływak rozdzielnie zasilające i sterujące 4 szt. a. remont automatyki W ramach remontu automatyki SUW Dębice należy wykonać: demontaż istniejących rozdzielni zasilająco sterujących dostawa i montaż nowej szafy zasilająco-sterującej dostawa i montaż sondy hydrostatycznej z wyj. 4-20mA, zakres pom. 0-4m H 2 O dostawa i wymiana sond sucho-biegu studni głębinowych dostawa i wymiana gniazd trójfazowych 3P+N+PE 400V/ 16A (sprężarka, dmuchawa) modernizacja okablowania stacji w zakresie sterowania urządzeniami stacji Nowa szafa zasilając-sterownicza ma spełniać funkcję : - zasilanie odbiorów potrzeb ogólnych (oświetlenie, gniazda itp.) - zasilanie i sterowanie urządzeniami technologicznymi - komunikacji w systemie zdalnego monitoringu i wizualizacji Nowa szafa zasilająco-sterownicza powinna być wykonana zgodnie z obecnymi normami w oparciu o najnowsze elementy automatyki i zawierać co najmniej : - zabezpieczenie przeciwprzepięciowe B+C, nadprądowe, zwarciowe, zaniku i asymetrii faz, wyłączniki silnikowe dla pomp i niezbędną aparaturę łączeniową. - wyłącznik główny zasilania jako przełącznik zasilania sieć/0/agregat - falownik z detekcją sucho-biegu na zasilaniu każdej pompy głębinowej oddzielnie - falownik na zasilaniu pompy płuczącej - falownik na zasilaniu dmuchawy - sterownik PLC swobodnie programowalny ( min.50 DI, 12DO, 4AI, 2AO, RS232, RS485, ethernet) - moduł komunikacyjny GPRS/GSM modbus 13

14 - na drzwiach szafy zainstalowane przełączniki trybu pracy ( R/0/A ), włączniki zał/wył do ręcznego załączania każdej pompy, kolorowe diody LED sygnalizujące stan pracy, awarii, sucho-biegu poszczególnych urządzeń. - kolorowy pulpit techniczny dotykowy co najmniej 10 z lokalną wizualizacją. Z pulpitu można załączać poszczególne urządzenia, ustawiać parametry sterowania, wykonać wykresy np. czasu pracy pomp, ciśnienia wody na sieci, przepływu, wykonać awaryjne płukania w trybie ręcznym, a także musi mieć możliwość skopiowania danych na pendrive a i przeniesienie np. do Excela. - w sterowniku musi być zainstalowana aplikacja sterowania stacją wody w oparciu o algorytmy zgodne z obecną technologią uzdatniania wody. Większość procesów winna być sparametryzowana, co umożliwi użytkownikowi optymalny dobór właściwego procesu technologicznego a także dokonywania odpowiednich nastaw. Dostęp do istotnych parametrów technologicznych chroniony ma być hasłem. - zasilacz buforowy 24 VDC - baterie akumulatorów 7Ah szt2 ( podtrzymanie zasilania) - ochronniki / separatory sygnałów 4-20mA i sterowniczych Na stacji będą monitorowane i przekazywane do komputera centralnego w siedzibie Eksploatatora następujące sygnały: - przepływ i objętość wody surowej SUW na wejściu SUW - przepływ i objętość wody na płukaniu - przepływ i objętość wody uzdatnionej na wyjściu z SUW - ciśnienie na wyjściu SUW - kontrola ciśnienia powietrza - czasy pracy pomp - praca/awaria pomp, sprężarek - stan pracy filtrów, data i godzina ostatniego płukania - sucho-biegi - ustawienia trybu pracy pomp - możliwość zdalnego sterowania pompami - temperatura na hali w obiekcie - brak napięcia 24 V, stan pracy - akumulator - brak napięcia zasilania, brak którejkolwiek fazy - zasilanie z agregatu prądotwórczego Wymiana i ułożenie nowych kabli. Do połączeń kablowych zastosować kable typu lub odpowiedniki : - do sterowania przepustnicami YKSLY 8 x 0,75mm2 - do przetworników ciśnienia, przepływu na hali typu LiYCY 4 x 0,75 mm2 - sterownicze kable na hali YStY 4 x 0,75mm2 - do zasilania przepływomierzy YStY 3 x1,5mm2 - do zasilania dmuchawy YDY 4 x 4 mm2 b. montaż przepływomierzy - demontaż istn. wodomierzy śrubowych 2 kpl - dostawa i montaż przepływomierzy elektromagnetycznych DN 80 z wyj. 4-20mA i impulsowym szt. 3 ( woda surowa 1 kpl ; na rurociągu wody płucznej - 1kpl, wyjście na sieć woda uzdatniona 1 szt ). Zasilanie przepływomierzy 230V, wykładzina elastomer, temp. pracy : C, atest PZH, do celów rozliczeniowych dla wody pitnej, wersja nierozłączna przetwornik zamontowany na czujniku. Wymagane przepustnice z napędem ręcznym przed i za przepływomierzem o odpowiedniej dymensji. 14

15 c. remont filtra F1 W ramach remontu filtra F1 należy zdemontować istniejącą głowicę wielodrogową i wykonać nowe orurowanie filtra z rur polietylenowych średnicy zewnętrznej 90 mm (PVC lub PEHD) ze wszystkimi niezbędnymi kształtkami, trójnikami, kołnierzami dla zainstalowania przepustnic zaporowych z napędem pneumatycznym DN 80 6 kpl. Dostawa i montaż przepustnic typu wafer, zaporowych z napędem pneumatycznym jednocewkowe, (ciśnienie nominalne PN10, korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego, dysk klapy wykonany ze stali nierdzewnej, trzpień wykonany ze stali nierdzewnej, pierścień uszczelniający i O-ring z NBR lub EPDM, zasilanie 24VDC) d. wymiana filtrów F2,F3 Wymiana filtrów nr 2 i 3 ( typ Kuna) ma polegać na demontażu starych filtrów oraz na dostawie i montażu dwóch kompletnych filtrów pionowych fi 800 mm z pełnym orurowaniem z rur polietylenowych średnicy zewnętrznej 90 mm (PVC lub PEHD) ze wszystkimi niezbędnymi kształtkami, trójnikami, kołnierzami, przepustnicami zaporowymi z napędem pneumatycznym, kompletnym złożem żwirowopiaskowym i wpięciem w istniejący układ uzdatniania. Nowe filtry mają być z rusztem filtracyjnym klasycznym, płytowym z dyszami filtracyjnymi w płycie dennej. Na górze filtra zawór odpowietrzający. Każdy filtr wyposażony w 6 przepustnic typu wafer z napędem pneumatycznym i identyczne jak dla filtra nr F1. e. instalacja dmuchawy Dostawa i montaż dmuchawy do płukania powietrzem filtrów : Q= 81m 3 /h p dm = 3,8 m P=3,0kW, La <77±2 dba. Powietrze do płukania doprowadzić bezpośrednio do każdego filtra. Intensywność płukania l/s*m 2. Zestaw dmuchawy składa się z następujących elementów: dmuchawy boczno-kanałowej, filtra powietrza wlotowego, filtra powietrza wylotowego, zaworu bezpieczeństwa, zaworu odcinającego, zaworu zwrotnego, łącznika amortyzacyjnego, okablowania elektrycznego, orurowania ze stali nierdzewnej lub PEHD, konstrukcji wsporczej ze stali nierdzewnej na podkładkach wibroizolacyjnych, - obudowy dźwiękochłonnej. f. instalacja agregatu sprężarkowego Dostawa i montaż nowego agregatu sprężarkowego zblokowanego na wspólnej ramie do napowietrzania wody surowej i zasilania siłowników przepustnic pneumatycznych. Sprężarka olejowa, 2-tłokowa, wyposażona w elektryczny kabel przyłączeniowy z wtyczką zasilane 230V/50Hz, filtr z reduktorem, manometrem i dwoma szybkozłączami, dodatkowe bezpośrednie przyłącze na zbiorniku 1/2' 15

16 Parametry sprężarki : Pojemność zbiornika l Wydajność l/min Maksymalne ciśnienie - 8 bar Moc silnika - 1,5 kw Obroty obr/min Instalację rozdziału sprężonego powietrza rozprowadzić przewodami poliamidowymi fi 12 i fi 8 mm. Na instalacji przewidzieć manometr kontaktowy do sygnalizacji awarii pracy stacji w przypadku spadku ciśnienia sprężonego powietrza poniżej nastawy. Dostawa i montaż nowej rozdzielni pneumatycznej. Rozdzielnia realizuje proces przygotowania powietrza do aeracji i zasilania siłowników. W jej skład wchodzą: - obudowa filtra G 50 3/8 - wkład filtra M 50-P mic 3/8 - wkład filtra M 50-Y 0,01 mic 3/8 - separator kondensatu (woda-olej) zawartość oleju w kondensacie nie może przekroczyć 15 mg/litr - obudowa filtra wspornik G 50, G100 - reduktor ½ - manometr fi 50 t 1/ bar -zawór dławiąco-zwrotny -zawór elektromagnetyczny -zawór odcinający -mieszacz wodno-statyczny -rotametr. Po zamontowaniu urządzeń technologicznych, rurociągów i armatury wykonawca przeprowadzi próby szczelności i płukania, a następnie przeprowadzi rozruch technologiczny zgodnie z punktem III. 5. Specyfikacji. 5. Remont oczyszczalni ścieków w Malczycach a. remont systemu napowietrzania Do napowietrzania ścieków obecnie na oczyszczalni służą dwie dmuchawy o mocy 11 kw każda. W celu zwiększenia efektywności procesu napowietrzania ścieków i jednocześnie zmniejszenia energochłonności należy zainstalować falownikowy układ regulacji napowietrzania ścieków. W dwóch punktach otwartych komór biologicznej oczyszczalni ścieków zainstalować czujniki do pomiaru stężenia tlenu. Czujnik tlenowy amperometryczny z ogniwem Clarka z wbudowanym czujnikiem temperatury, niewymagający czyszczenia (wymiana raz na pół roku) do współpracy z modułem pomiarowym tlenu rozpuszczonego oraz jednostką centralną. Do instalacji czujników na pomoście wykorzystać głowice z łańcuchem oraz wysięgnikiem ze stali nierdzewnej. Jednostka centralna powinna być wyposażona w moduł wyjść prądowych do współpracy ze sterownikiem PLC. W pomieszczeniu dmuchaw zainstalować szafkę sterowniczą przeznaczoną do sterowania dmuchaw wyposażoną w : 16

17 - sterownik PLC swobodnie programowalny ( min.12 DI, 8DO, 4AI, 2AO, RS232, RS485, ethernet) 1kpl - radiomodem w paśmie 868MHz 1kpl - kolorowy panel dotykowy min 7-1 kpl - zabezpieczenia naprądowe, czujniki zaniku faz - kpl - falowniki 18,5kW 2szt - zasilacz buforowy 24 VDC 1kpl - baterie akumulatorów 7Ah szt2 ( podtrzymanie zasilania) - ochronnik przeciwprzepięciowy kl.c 1kpl - ochronniki / separatory sygnałów 4-20mA i sterowniczych - kpl - wył. główny 1szt - przełączniki trybu pracy dmuchaw ( ręka/0/automat) 2 kpl - przyciski zał/wył ( sterowanie ręczne dmuchaw) 2kpl - kolorowe lampki LED stan pracy urządzeń Pomiędzy modułami na obiekcie oraz do szafki sterowniczej ułożyć kable typu : - YvKSLYekw-P 3x2x0,75 - YvKSLYekw-P 2x2x0,75 b. remont systemu recyrkulacji - dostawa i montaż pomp zatapialnych do recyrkulacji zewnętrznej - łańcuchy, uchwyty ze stali K.O. - rurociągi recyrkulacji zewnętrznej (dwie nitki) - dostawa i montaż szafki sterującej - montaż kasety sterowniczej w wyłącznikiem awaryjnym na pomoście Pompa zatapialna : Q= 12 m 3 /h przy H = 3m N= 0,37 kw Obroty 1380 min -1 Uszczelnienia węglik krzemu Średnica wirnika 140 Masa agregatu 21 kg IP 68 Szafkę zasilającą pompy zainstalować w pomieszczeniu dmuchaw i zasilić przewodem YDY 4x2,5 mm2 z rozdzielni RG oczyszczalni. Na pomoście zainstalować kasetę z wyłącznikiem awaryjnym podłączonym do szafki pomp recyrkulacji. c. modernizacja pompowni głównej Modernizacja pompowni głównej obejmuje : demontaż i montaż nowych pomp zatapialnych demontaż i montaż nowego orurowania przepompowni demontaż i montaż nowych zaworów zwrotnych oraz zasuw odcinających demontaż i montaż nowych prowadnic oraz wsporników demontaż i montaż nowych stóp sprzęgających Minimalne wymagania odnośnie pomp pompowni głównej 2 kpl: 17

18 czynnik pompowany: ścieki surowe wydajność: 0 36 dm3 / s wysokość podnoszenia 13 5 m moc nominalna pompy 4 kw obroty nominalne 1390 obr/min sprawność maks. 60 % średnica króćca tłocznego DN80 PN16 łańcuch 5m, stal nierdzewna (np ) kabel zasilająco-sterowniczy 10m czujnik temperatury uzwojeń silnika: bimetal wykonanie materiałowe: wirnik żeliwo JL 1040 wał stal nierdzewna korpus silnika żeliwo JL 1040 uchwyt sprzęgający żeliwo JL 1040 masa pompy 70 kg Wymaga się, aby kolano pompy miało króciec przyłączeniowy DN 100. Piony tłoczne DN 100, kołnierze, trójniki, prowadnice, wsporniki, łańcuchy podciągające,śruby, nakrętki wszystko ze stali nierdzewnej. Armatura zwrotna DN 100, odcinająca DN 100 pokryta trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków. Wszystkie uszczelki dla połączeń kołnierzowych wykonane z gumy odpornej na działanie ścieków. d. remont automatyki pompowni głównej W ramach remontu automatyki pompowni głównej wykonawca : zdemontuje istniejącą szafkę zasilająco-sterującą dostarczy i zamontuje nową szafkę zasilająco-sterującą dostarczy i zamontuje sondę hydrostatyczną do ścieków z wyj. 4-20mA, zakres 0-4m H 2 O 2 szt. dostarczy i zamontuje komplet sygnalizatorów pływakowych 4szt. podłączy istniejący przepływomierz ścieków do szafki pompowni głównej Szafka zasilająco-sterownicza : wykonana w obudowie z tworzywa odpornego nad działania agresywnego środowiska w budynku pompowni z podwójnymi drzwiami wyłącznik główny zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe dla każdej pompy softstarty dla pomp powyżej 5kW przełącznik tryb pracy ręka/0/automat podświetlane przyciski zał/wył pompy wyłączniki zabezpieczenia termicznego silników pomp sterownik PLC swobodnie programowalny ( min.12 DI, 8DO, 4AI, 2AO, RS232, RS485, ethernet) radiomodem w paśmie 868MHz zasilacz buforowy 24 VDC bateria akumulatorów 7Ah szt1 ( podtrzymanie zasilania) ochronnik przeciwprzepięciowy kl.c ochronniki / separatory sygnałów 4-20mA i sterowniczych gniazdo 230V Wymagania układu sterowania szafki pompowni głównej : sterowanie układem dwóch pomp 18

19 naprzemienne sterowanie pompami kontrola temperatury uzwojenia silnika kontrola przepełnienia kontrola suchobiegu ciągły pomiar poziomu za pomocą sondy hydrostatycznej dołączenie drugiej pompy powyżej poziomu maksymalnego niezależnie od pracy sterownika PLC w trybie pracy ręcznej sterowanie załączaniem i wyłączaniem niezależnie od poziomu ścieków w komorze kontrola zasilania (faz, stanu baterii) czas pracy poszczególnych pomp e. przystosowanie automatyki oczyszczalni ścieków do monitoringu W celu umożliwienia zdalnej wizualizacji i monitoringu oczyszczalni ścieków należy w pomieszczeniu dmuchaw zainstalować szafkę monitoringu. Szafka monitoringu będzie pełnić funkcję : - monitorowania pracy zespołu pomp recyrkulacji - komunikacji ze sterownikiem szafki pompowni głównej poprzez radiomodem ( monitorowanie pracy pompowni głównej) - komunikacji ze sterownikiem szafki dmuchaw ( monitorowanie pracy zespołu napowietrzania ścieków) - komunikacja za pomocą modułu GSM/GPRS w celu monitoringu i wizualizacji z komputera stanowiska wizualizacji pracy oczyszczalni ścieków w Malczycach w siedzibie Eksploatatora - komunikacji z czytnikiem identyfikującym PIN-kod oraz centralą alarmową w celu przekazania danych oraz ewentualnych alarmów do komputera centralnego w siedzibie Eksploatatora. Szafka monitoringu musi zawierać co najmniej : - sterownik PLC swobodnie programowalny ( min.20 DI, 12DO, 4AI, 2AO, RS232, RS485, ethernet) - moduł komunikacyjny GPRS/GSM modus + antena - radiomodem w paśmie 868MHz - kolorowy panel dotykowy 7 - zasilacz buforowy 24 VDC - baterie akumulatorów 7Ah szt2 ( podtrzymanie zasilania) - ochronnik przeciwprzepięciowy kl.c - ochronniki / separatory sygnałów 4-20mA i sterowniczych - wył. główny - kolorowe lampki LED stan pracy urządzeń - przekaźniki interfejsowe monitorowania pracy pomp recyrkulacji Prace na oczyszczalni ścieków należy zakończyć rozruchem technicznotechnologicznym zgodnie z punktem III. 5. Specyfikacji. f. dostawa urządzeń wspomagania pracy systemu oczyszczania 19

20 zakup i dostawa urządzenia wysokociśnieniowego do specjalistycznego czyszczenia przewodów kanalizacyjnych o średnicy do 500 mm, przystosowane do różnych prac czyszczących, zbudowane w całości na ramie, zabudowane na przyczepie transportowej przystosowanej do ciągnięcia przez ciągnik Wymagane parametry: pompa wysokociśnieniowa z tłokami ceramicznymi o parametrach: - minimalne ciśnienie robocze 150 bar z dodatkowym regulatorem ciśnienia (płynna regulacja ciśnienia), - minimalny wydatek wody 75 l/min. napęd urządzenia silnik benzynowy o mocy min. 35 KM z rozrusznikiem elektrycznym; elektryczne sterowanie obrotami silnika przez przyciski. zbiornik paliwa min. 20 l, wąż wysokociśnieniowy NW 13 o długości minimum 80 m, zamontowany na bębnie o napędzie hydraulicznym zwijanie, rozwijanie, płynna regulacja prędkości obrotowej bębna. Sterowanie pracą bębna ciśnieniowego poprzez przyciski elektryczne. Bęben wyposażony w prowadnicę węża ułatwiającą jego układania na bębnie podczas nawijania wraz z licznikiem metrów. Zabezpieczenie pompy przed pracą bez wody polegające na zatrzymaniu pracy pompy w momencie osiągnięcia stanu minimalnego wody w zbiorniku. Możliwość awaryjnego uruchomienia pompy w celu nawinięcia węża ciśnieniowego na bęben pomimo osiągnięcia stanu minimalnego wody w zbiorniku. Rozwiązanie uniemożliwiające pozostawienie włączonej pompy bez nadzoru. Wąż napełniający NW 19 zamontowany na bębnie o długości minimum 50 m, Zbiornik wody o pojemności całkowitej minimum 1000 l z możliwością napełniania z hydrantu lub przez wąż napełniający, Zbiornik oleju hydraulicznego wyposażony we wskaźnik poziomu oleju i wskaźnik temperatury. Wyposażenie: Urządzenie wysokociśnieniowe do czyszczenia kanalizacji musi być wyposażone w: 1. głowicę czyszczącą ślepą, 2. głowicę przebijającą Quattro, 3. głowicę rotacyjną do czyszczenia tłuszczy, 4. głowicę ciężką granat do silnie zanieczyszczonych rur, 5. pistolet wysokociśnieniowy, 6. prowadnice węża wysokociśnieniowego 2 kpl., 7. kamerę do inspekcji TV kanalizacji, o parametrach: a) praca co najmniej w zakresie od 30 mm do 150 mm, b) kabel o długości minimum 30 m, c) licznik metrów, d) kompresja MPEG-4, s) tryb pracy: podgląd, nagrywanie, odtwarzanie, f) język menu: polski i/lub angielski, g) obsługa urządzenia: sterowanie z pulpitu monitora oraz dodatkowo pilot zdalnego sterowania. - wizja: a) liczba wejść wideo 1, b) wyjście wideo 1 x RCA, 20

Opis serii: Wilo-Drain STS 40

Opis serii: Wilo-Drain STS 40 Opis serii: Wilo-Drain STS 4 H[m] Wilo-Drain STS 4 1 8 6 4 2 2 4 6 8 1 12 14 16 Q[m³/h] Budowa Pompa zatapialna do ścieków Zastosowanie Tłoczenie mediów zawierających duże zanieczyszczenia w następujących

Bardziej szczegółowo

Opis systemu monitoringu i sterowania Stacji Uzdatniania Wody

Opis systemu monitoringu i sterowania Stacji Uzdatniania Wody Załącznik nr 4 do SIWZ Opis systemu monitoringu i sterowania Stacji Uzdatniania Wody 1. Technologia komunikacji i sterowania - system oparty powinien być na dwukierunkowej transmisji danych poprzez sieć

Bardziej szczegółowo

SUW PIOTROWICE MAŁE gm. NAŁĘCZÓW. MODERNIZACJA BRANŻY AKPiA

SUW PIOTROWICE MAŁE gm. NAŁĘCZÓW. MODERNIZACJA BRANŻY AKPiA SUW PIOTROWICE MAŁE gm. NAŁĘCZÓW MODERNIZACJA BRANŻY AKPiA Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji układów zasilającosterowniczych branży AKPiA modernizowanej stacji uzdatniania

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Modernizacja instalacji elektrycznej, oraz systemu automatyki, sterowania i pomiarów.

WYTYCZNE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Modernizacja instalacji elektrycznej, oraz systemu automatyki, sterowania i pomiarów. WYTYCZNE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Temat: Branża: Obiekt: Modernizacja instalacji elektrycznej, oraz systemu automatyki, sterowania i pomiarów. Elektryczna i AKPiA Stacja Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego:

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego: Wykonywanie usług utrzymania i obsługi, tj. okresowych przeglądów i konserwacji systemu gwarantowanego zasilania i klimatyzacji, w tym z UPS i systemem wizualizacji i sterowania (BMS) I. Wykonywanie przeglądów

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ELMAST BIAŁYSTOK F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW. str. 1

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW. str. 1 SPIS TREŚCI 1 DANE OGÓLNE 2 1.1 INWESTOR, INWESTYCJA 2 1.2 PODSTAWA i AUTOR OPRACOWANIA, 2 1.3 ZAKRES PROJEKTU 2 1.4 MATERIAŁY WYJŚCIOWE 2 2 PARAMETRY TECHNICZNE 3 2.1 UKŁAD OPRACOWANIA 3 2.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania. Dot. Przetargu nieograniczonego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Darnowo

Odpowiedzi na pytania. Dot. Przetargu nieograniczonego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Darnowo Znak sprawy: ZP.272.02.2012 Kościan, dnia 02.03.2012 r. Do wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ Odpowiedzi na pytania Dot. Przetargu nieograniczonego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Darnowo

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Wykonawca: Obmiar robót Adres budowy Obiekt Rodzaj robót Charakterystyka robót Kody CPV Data oprac. Podstawa opracowania

Inwestor: Wykonawca: Obmiar robót Adres budowy Obiekt Rodzaj robót Charakterystyka robót Kody CPV Data oprac. Podstawa opracowania Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie plac Wolności 1 87-410 Kowalewo Pomorskie Wykonawca: "INTEM" Sp. z o. o. ul. Niska 3b 40-678 Katowice Obmiar robót Adres budowy: ul. Jana Pawła II, 87-410 Kowalewo Pomorskie

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH BERLING REFRIGERATION GROUP KZBT-2/10-PL

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH BERLING REFRIGERATION GROUP KZBT-2/10-PL ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH BERLING REFRIGERATION GROUP KZBT-2/10-PL Spis treści 1. Standardowy zakres dostawy... 2. Opcje... 3. Moduły dodatkowe... 4. Wydajność chłodnicza

Bardziej szczegółowo

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej INSTYTUT Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy Tel. 081 473 14 00, fax. 081 473 14 10 e-mail: ins@ins.pulawy.pl, www.ins.pulawy.pl Regon: 000041619, NIP: 716-000-20-98 Nr projektu /zadania

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW I ARMATURY DLA STACJI UZDATNIANIA WODY W MOGIELNICY

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW I ARMATURY DLA STACJI UZDATNIANIA WODY W MOGIELNICY ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW I ARMATURY DLA STACJI UZDATNIANIA WODY W MOGIELNICY Lp Ozn. Wyszczególnienie Jm. Ilość Studnie głębinowe 1 OB Obudowa studni z tworzyw sztucznych typ LANGE 1440*800*1300 mm z wewnętrznym

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA

ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA DRENA PRO EKO Pompy zatapialne ZASTOSOWANIE Tłoczenie wody czystej, spienionej, zaszlamionej, wolnej od zanieczyszczeń włóknistych pochodzenia roślinnego, zawierającej części stałe i ścierające o małych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CENOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY

WYKAZ CENOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY Załącznik Nr 3 WYKAZ CENOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY 1. Aparat oddechowy (6 sztuk). Wyposażony co najmniej w: dwupunktowy system przycisków wypinających, reduktor wysokiego ciśnienia typu tłokowego,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis Przedmiotu Zamówienia Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów Polska Tel. (+48 77) 410-52-22 Fax.

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. UL. WESOŁA 7 58-150 STRZEGOM OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. UL. WESOŁA 7 58-150 STRZEGOM OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Strzegom 2013-09-02 WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. UL. WESOŁA 7 58-150 STRZEGOM OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP, DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE WYPOSAŻENIA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P-3 I P-4 WRAZ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności

Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności L.p Warunki Zamawiającego Uwagi Rozwiązania proponowane przez Oferenta 1 2 3 4 Agregat pompowy dużej wydajności fabrycznie nowy wyprodukowany

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y PROJEKTOWANIE: NADZORY: - wodociągi - autorskie - kanalizacja - inwestorskie - ogrzewanie - gaz KONSULTACJE - wentylacja - uzdatnianie wody Siedziba firmy: 02-784 Warszawa, ul. J. Cybisa 6/46, tel. kom.

Bardziej szczegółowo

Zestawy szeregowe ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA ZALETY. część pompowa. sterowanie

Zestawy szeregowe ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA ZALETY. część pompowa. sterowanie ZASTOSOWANIE Tłoczenie i podwyższanie ciśnienia wody dla: budynków mieszkalnych budynków użyteczności publicznej wodociągów KONCEPCJA BUDOWY część pompowa OBSZAR UŻYTKOWANIA Wydajność do 70 m 3 /h Wys.

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H

ELMAST F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H ELMAST BIAŁYSTOK F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa wydanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGICZNY WSTĘPNY: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody Budzień

PROJEKT TECHNOLOGICZNY WSTĘPNY: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody Budzień WT Projekt Wojciech Treffler ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 9/4A, 44-100 Gliwice Tel. 48 507 023 303 e-mail: treffler_w@poczta.onet.pl PROJEKT TECHNOLOGICZNY WSTĘPNY: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA SZAFY STEROWNICZEJ DLA PRZEPOMPOWNI (98465267) 2 POMPY SD 6-10

DOKUMENTACJA SZAFY STEROWNICZEJ DLA PRZEPOMPOWNI (98465267) 2 POMPY SD 6-10 DOKUMENTACJA SZAFY STEROWNICZEJ DLA PRZEPOMPOWNI (98465267) 2 POMPY SD 6-10 SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 1. OPIS SZAFY STEROWNICZEJ... 2 1.1 Obudowa... 2 1.2 Drzwi wewnętrzne szafy... 2 1.3 Układ ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: Klient: Numer klienta: Kontakt:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: Klient: Numer klienta: Kontakt: Pozycja Ilość Opis Cena jednostkowa 1 SEG.40.12.2.50B,00 EUR Nr katalogowy: 96075905 Pompy zatapialne SEG z poziomym króćcem tłocznym są przeznaczone do tłoczenia wody zanieczyszczonej z toalet. Pompy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZASILANIA ZALICZNIKOWEGO PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P1 dz.167/12 i P1/1 dz.186/92

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZASILANIA ZALICZNIKOWEGO PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P1 dz.167/12 i P1/1 dz.186/92 INWESTOR URZĄD GMINY JONKOWO UL. KLONOWA 2 11-042 JONKOWO NAZWA I ADRES OBIEKTU SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ OSIEDLE LEŚNE GUTKOWO GMINA JONKOWO RODZAJ OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

ENEL-AUTOMATYKA Spółka z o. o. 44-101 Gliwice ul. Gen. J. Sowińskiego 3 tel. (32) 237-61-80 fax. (32) 237-62-69 CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA.

ENEL-AUTOMATYKA Spółka z o. o. 44-101 Gliwice ul. Gen. J. Sowińskiego 3 tel. (32) 237-61-80 fax. (32) 237-62-69 CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA. ENEL-AUTOMATYKA Spółka z o. o. PROJEKT NR EA/007/0211 44-101 Gliwice ul. Gen. J. Sowińskiego 3 tel. (32) 237-61-80 fax. (32) 237-62-69 CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA Temat: Modernizacja ujęcia wody Część elektryczna

Bardziej szczegółowo

Agregat prądotwórczy kogeneracyjny AGV 200 zasilany gazem.

Agregat prądotwórczy kogeneracyjny AGV 200 zasilany gazem. Mamy przyjemność przedstawić ofertę techniczną, kogeneracyjnego zespołu prądotwórczego AGV200. Oferta na agregat 200 kwel zabudowany w kontenerze 20-stopowym. Wykorzystano 12- cylindrowy silnik JAMZ (diesel

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2015 r WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania czerwiec 2015 r. Data zatwierdzenia

DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2015 r WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania czerwiec 2015 r. Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja stacji uzdatniania wody V=50 m3/h dla Spółdzielni Mleczarskiej w Łapach ADRES INWESTYCJI : ul. Brańska 8 18-100 Łapy INWESTOR : Spółdzielnia Mleczarska w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach. mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław

Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach. mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław 2 Cele prezentacji Celem prezentacji jest przybliżenie automatyki przemysłowej

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE NA BAZIE SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH DO ZASTOSOWAŃ NISKO-TEMPERATUROWYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBS-1/15-PL

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE NA BAZIE SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH DO ZASTOSOWAŃ NISKO-TEMPERATUROWYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBS-1/15-PL ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE NA BAZIE SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH DO ZASTOSOWAŃ NISKO-TEMPERATUROWYCH Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBS-1/15-PL Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Wykonanie standardowe 3 Opcje 3-4

Bardziej szczegółowo

Wrocław kwiecień 2007

Wrocław kwiecień 2007 ul. Ciepła 9/11 lok. 6L, 50-524 Wrocław tel./fax 071/336-08-60, e-mail: biuro@ as-tech-pl.com Temat opracowania : Szafa zasilająco-sterująca studni 13z Lokalizacja : Szczepanów działka nr.962/7 gm. Środa

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW IP.271.1.2013 Lubsko, dnia 9 maja 2013 roku ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na KONTRAKT 4 - MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W LUBSKU dla Projektu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie elektrycznym

PRZEDMIAR. Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie elektrycznym 1 Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie elektrycznym kpl. o masie 0.5 t - demontaż 5.00 kpl. 5.000 2 Demontaż zbiornika hydroforowego o pojemności do 800 dm3 szt. 3 Cięcie

Bardziej szczegółowo

V. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZĄDZEŃ I ARMATURY

V. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZĄDZEŃ I ARMATURY V. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZĄDZEŃ I ARMATURY Uwaga: Dopuszcza się zmianę urządzeń i armatury na urządzenia i armaturę o równorzędnych parametrach za zgodą projektanta. L.p Wyszczególnienie elementów

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia dla opomiarowania istniejących komór Swd2, Swd3 i Swd4 zlokalizowanych na magistrali wodociągowej DN500 Osowa Kiełpino w Gdańsku Roboty

Bardziej szczegółowo

stacji bazowej monitoringu. 2. Szczegółowy zakres doboru i dostawy: 2.1 Parametry do doboru

stacji bazowej monitoringu. 2. Szczegółowy zakres doboru i dostawy: 2.1 Parametry do doboru Strona 1 z 7 Nowy Targ: Dostawa i montaż przepompowni ścieków w miejscowości Maniowy Numer ogłoszenia: 99090-2011; data zamieszczenia: 04.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR OFERTA. ZADANIE INWESTYCYJNE : Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Drzewcach. ADRES BUDOWY : Drzewce działka nr 281/1

PRZEDMIAR OFERTA. ZADANIE INWESTYCYJNE : Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Drzewcach. ADRES BUDOWY : Drzewce działka nr 281/1 1 PRZEDMIAR OFERTA ZADANIE INWESTYCYJNE : Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Drzewcach ADRES BUDOWY : Drzewce działka nr 281/1 OBIEKT: Stacja uzdatniania wody BRANśA: Technologia ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 127711-2012; data zamieszczenia: 11.06.2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 127711-2012; data zamieszczenia: 11.06.2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 114819-2012 z dnia 2012-05-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wiązownica 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości

Bardziej szczegółowo

MODUŁ STEROWANIA ZAWOREM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM

MODUŁ STEROWANIA ZAWOREM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM MODUŁ STEROWANIA ZAWOREM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM Moduł sterowania zaworem stanowi niezbędny element pomiędzy organem wykonawczym jakim jest zawór ze swoim napędem, a komputerowym systemem zdalnego sterowania.

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT do ST i Projektu dla zadania:

SUPLEMENT do ST i Projektu dla zadania: Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 SUPLEMENT do ST i Projektu dla zadania: Budowa

Bardziej szczegółowo

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości Seria Jubileuszowa Każda sprężarka śrubowa z przetwornicą częstotliwości posiada regulację obrotów w zakresie od 50 do 100%. Jeżeli zużycie powietrza

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI

BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI 09 402 PŁOCK ul. 3go Maja 12/ 68 TEL. (024) 366 40 48 FAX (024) 366 40 48 e-mail: biuro@bptelecom.pl Umowa Nr Obiekt: Branża: elektryczna Egz. nr Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana Załącznik nr 2 do zapytania z dnia 10.12.2014 r. Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

REWALORYZACJA PARKU W ŻELAZOWEJ WOLI Projekt Wykonawczy Pompownia dla celów nawadniania. PROJEKT WYKONAWCZY POMPOWNIA DLA CELÓW NAWADNIANIA

REWALORYZACJA PARKU W ŻELAZOWEJ WOLI Projekt Wykonawczy Pompownia dla celów nawadniania. PROJEKT WYKONAWCZY POMPOWNIA DLA CELÓW NAWADNIANIA PROJEKT WYKONAWCZY POMPOWNIA DLA CELÓW NAWADNIANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY. 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Zakres opracowania 1.3. Opis rozwiązań technicznych 1.4. Wytyczne elektryczne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW - UJĘCIA

PRZEDMIAR ROBÓT REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW - UJĘCIA STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW Obiekt : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA

Bardziej szczegółowo

System monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków w technologii GSM/GPRS w Gminie Łukta

System monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków w technologii GSM/GPRS w Gminie Łukta System monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków w technologii GSM/GPRS w Gminie Łukta 1. Informacje podstawowe o funkcjonującym systemie monitoringu. System składa się z dwóch podstawowych elementów:

Bardziej szczegółowo

2. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.

2. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. W GRYFINIE NA LATA 2010 2014 Załącznik do uchwały nr LIII/571/10 WIELOLETNI

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

SUW w Dębem Wielkim przy ul. Zielonej 1. ul. Zielona 1 w Dębem Wielkim

SUW w Dębem Wielkim przy ul. Zielonej 1. ul. Zielona 1 w Dębem Wielkim Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROJEKTOR inż. Włodzimierz Kamiński 08-110 Siedlce, ul. Okrężna 55 tel./fax. +48(05) 6 91 44 e-mail: bp_projektor@o.pl EGZ- NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT REMONTU SUW

Bardziej szczegółowo

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. 26-900 Kozienice ul. Przemysłowa 15 NIP 812-18-78-705; REGON 141511694

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. 26-900 Kozienice ul. Przemysłowa 15 NIP 812-18-78-705; REGON 141511694 KZP/183/13/DB Kozienice 24.05.2013 r. Uczestnicy postępowania Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie modernizacji pomp obiegowych Pompy obiegowe dla sieci ciepłowniczej miasta Kozienice w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III Załącznik nr 3 do SIWZ ZP.342-7/PW/14 Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne 30230000-0

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

AGREGATY CHŁODNICZE. AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C. Wersje B podstawowa I INTEGRATA

AGREGATY CHŁODNICZE. AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C. Wersje B podstawowa I INTEGRATA AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C Wersje B podstawowa I INTEGRATA Wykonanie ST standardowe LN wersja wyciszona Wyposażenie AS standardowe DS desuperheater HR całkowity

Bardziej szczegółowo

20140428-1610. Oferta Firmy 2014. www.apautomatyka.pl

20140428-1610. Oferta Firmy 2014. www.apautomatyka.pl 20140428-1610 Oferta Firmy 2014 www.apautomatyka.pl Oferta firmy AP Automatyka urządzenia do pomiaru wilgotności i temperatury Rotronic urządzenia do pomiaru stężenia CO2 Rotronic urządzenia do kontroli

Bardziej szczegółowo

AGREGATY SKRAPLAJĄCE NA BAZIE PÓŁHERMETYCZNYCH SPRĘŻAREK TŁOKOWYCH BITZER NEW ECOLINE. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KABT-1/16-PL

AGREGATY SKRAPLAJĄCE NA BAZIE PÓŁHERMETYCZNYCH SPRĘŻAREK TŁOKOWYCH BITZER NEW ECOLINE. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KABT-1/16-PL AGREGATY SKRAPLAJĄCE NA BAZIE PÓŁHERMETYCZNYCH SPRĘŻAREK TŁOKOWYCH BITZER NEW ECOLINE Producent: ARKTON Sp. z o.o. KABT-2/12-PL 1 Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Wykonanie standardowe 3 Opcje 3-4 Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

7,5 5,5 77,0 70,1 12,4 16,8 3\ 400\50 3\ 400\50

7,5 5,5 77,0 70,1 12,4 16,8 3\ 400\50 3\ 400\50 solidne, żeliwne, pompy zatapialne z silnikami dwu i czterobiegunowymi do ścieków pochodzących z obiektów mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych. Wielokanałowy wirnik o zmniejszonej do minimum możliwości

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. Al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin

PROJEKT BUDOWLANY. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. Al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin ul. Tamka 16, 00-349 Warszawa Telefon: 0-22 / 825-09-73 Fax: 0-22 / 825-18-04 www.ctbk.pl ctbk@ctbk.pl TYTUŁ PROJEKTU: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W LUBLINIE.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 3/WS/PW/DR-R/D/0/B-K (Nr postępowania) Druk Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Pieczęć Zamawiającego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU TRYB POSTĘPOWANIA: przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIKOWNIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

WYMIENNIKOWNIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: BUDOWA CENTRUM ENERGETYKI Z GARAŻEM PODZIEMNYM WIELOSTANOWISKOWYM, INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNĄ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I WEWNĘTRZNYM UKŁADEM DROGOWYM jako Etap

Bardziej szczegółowo

2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI

2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI 2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 12 ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI 2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Ogólnie Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Charakterystyki pomp Zastosowanie Pompa Silnik Warunki pracy Oznaczenie produktu Opis konstrukcji.

Informacje ogólne. Charakterystyki pomp Zastosowanie Pompa Silnik Warunki pracy Oznaczenie produktu Opis konstrukcji. Spis treści Informacje ogólne Charakterystyki pomp Zastosowanie Pompa Silnik Warunki pracy Oznaczenie produktu Opis konstrukcji Dane techniczne Charakterystyki pomp CB, CBI 2, 4 Wymiary i masa CB, CBI

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA UŻYWANY SAMOCHÓD Z CIŚNIENIOWĄ ZABUDOWĄ DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI TYP B 55 NA Mercedes Benz Sprinter 412 D

OFERTA NA UŻYWANY SAMOCHÓD Z CIŚNIENIOWĄ ZABUDOWĄ DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI TYP B 55 NA Mercedes Benz Sprinter 412 D OFERTA NA UŻYWANY SAMOCHÓD Z CIŚNIENIOWĄ ZABUDOWĄ DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI TYP B 55 NA Mercedes Benz Sprinter 412 D UNIMARK Sp. z o.o. Wadowice 03.2012 DANE TECHNICZNE Samochód Używany Mercedes Benz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. proj. 85-01-01-000-00 ZUW Dłubnia- Modernizacja filtrów pośpiesznych

Przedmiar robót. proj. 85-01-01-000-00 ZUW Dłubnia- Modernizacja filtrów pośpiesznych Przedmiar robót proj. 85-01-01-000-00 ZUW Dłubnia- Modernizacja filtrów pośpiesznych Data: 2014-06-12 Budowa: Technologia Nr STWiOR: 85-03-01-000-00 Kody CPV: 45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody

Bardziej szczegółowo

GUDEPOL katalog produktów strona 3

GUDEPOL katalog produktów strona 3 GUDEPOL katalog produktów strona 3 1 sprężarki tłokowe sprężarki tłokowe z napędem bezpośrednim sprężarki tłokowe z napędem bezpośrednim Te urządzenia mogą być używane jako źródło sprężonego powietrza

Bardziej szczegółowo

Zawory za- i odpowietrzające 1.12 i 1.32

Zawory za- i odpowietrzające 1.12 i 1.32 Zawory za- i odpowietrzające 1.12 i 1.32-1 - 1. Zasada działania Za- i odpowietrzniki odprowadzają powietrze lub gazy z urządzeń lub rurociągów. Za- i odpowietrzniki należą do armatur sterowanych pływakiem.

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 KRYRY UL.ŁOSKUTOWA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 KRYRY UL.ŁOSKUTOWA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 KRYRY UL.ŁOSKUTOWA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 6 3. ZDALNY MONITORING STR. 7 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

Opis systemu sterowania i monitoringu pracy pompowni ścieków za pomocą dwukierunkowej transmisji danych GPRS

Opis systemu sterowania i monitoringu pracy pompowni ścieków za pomocą dwukierunkowej transmisji danych GPRS Opis systemu sterowania i monitoringu pracy pompowni ścieków za pomocą dwukierunkowej transmisji danych GPRS Informacje podstawowe o systemie monitoringu : System składa się z dwóch podstawowych elementów:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Warunki techniczne wykonania robót elektrycznych i AKPiA dla pompowni

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Warunki techniczne wykonania robót elektrycznych i AKPiA dla pompowni Załącznik nr 2.5 do SIWZ Warunki techniczne wykonania robót elektrycznych i AKPiA dla pompowni. Tytuł Zamówienia: Kontrakt 4 - Rozbudowa systemu monitorowania przepompowni ścieków i sieci wodociągowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY REMONT DWÓCH PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW

PROJEKT WYKONAWCZY REMONT DWÓCH PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW PROJEKT WYKONAWCZY REMONT DWÓCH PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W DZIELNICY WESOŁA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY w pasie drogowym ulicy Teodozji działka nr 50/6 obręb 8-07-02 w pasie drogowym ulicy Mazowieckiej działka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu termoizolacyjnej obudowy studni głębinowej ETO-TERM

Instrukcja montażu termoizolacyjnej obudowy studni głębinowej ETO-TERM Instrukcja montażu termoizolacyjnej obudowy studni głębinowej ETO-TERM Opis produktu Termoizolacyjna obudowa studni głębinowej ETO-term produkcji EOTECH stanowi innowacyjne rozwiązanie w swojej kategorii.

Bardziej szczegółowo

1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie

1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie SPIS TREŚCI Część opisowa Część graficzna PZT Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Młynarzach projekt zagospodarowania terenu. 1 : 500 CZĘŚĆ OPISOWA do projektu zagospodarowania terenu: Rozbudowa stacji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT OPIS ROBÓT WYMIANA PALNIKA Z ZABEZPIECZENIEM TEMPERATURY POWROTU KOTŁA W kotle należy wymienić istniejący, awaryjny palnik kotła i zainstalować nowy,

Bardziej szczegółowo

System monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków w technologii GSM/GPRS

System monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków w technologii GSM/GPRS System monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków w technologii GSM/GPRS 1. Informacje podstawowe o systemie monitoringu. a) obiekt zdalny przepompownia ścieków wyposażony w: moduł telemetryczny GSM/GPRS

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. ATI/234-09/Ostoja/10. Załącznik nr 6a

KOSZTORYS ŚLEPY. ATI/234-09/Ostoja/10. Załącznik nr 6a ATI/234-09/Ostoja/10 Załącznik nr 6a ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA UKŁADU KOGENERACYJNEGO ADRES INWESTYCJI : Ośrodek Szkoleniowo - Badawczy w Ostoi INWESTOR : Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Bardziej szczegółowo

POMPA SMAROWA PMP. Charakterystyka wyrobu. Dane techniczne. TriboTec Polska Sp. z o.o. KARTA KATALOGOWA

POMPA SMAROWA PMP. Charakterystyka wyrobu. Dane techniczne. TriboTec Polska Sp. z o.o. KARTA KATALOGOWA POMPA SMAROWA PMP Charakterystyka wyrobu Pompa smarowa PMP jest wielowylotową pompą tłoczkową z napędem elektrycznym. Jest ona stosowana jako źródło ciśnienia środka smarnego w progresywnych lub wieloprzewodowych

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica elektryczna LEO EL

Nagrzewnica elektryczna LEO EL Nagrzewnica elektryczna LEO EL Spis treści Ogólna charakterystyka...3 Konstrukcja...4 Wymiary...5 Dane techniczne...5 Montaż...6 Sterowanie...8 Schemat blokowy...9 Prędkość nawiewanego powietrza LEO EL

Bardziej szczegółowo

smart thinking APARATURA GÓRNICZA AGREGATY SPRĘŻARKOWE KATALOG PRODUKTÓW

smart thinking APARATURA GÓRNICZA AGREGATY SPRĘŻARKOWE KATALOG PRODUKTÓW smart thinking APARATURA GÓRNICZA AGREGATY SPRĘŻARKOWE KATALOG PRODUKTÓW APARATURA GÓRNICZA Wizja Grupa Apator Lider w Europie Środkowo-Wschodniej w zakresie systemów i aparatury pomiarowej oraz aparatury

Bardziej szczegółowo

Więcej niż automatyka More than Automation

Więcej niż automatyka More than Automation Więcej niż automatyka More than Automation ZASTOSOWANIE SIŁOWNIKI PNEUMATYCZNE MEMBRANOWE WIELOSPRĘŻYNOWE TYP P5/R5 Z INTEGRALNYM USTAWNIKIEM ELEKTROPNEUMATYCZNYM Siłowniki pneumatyczne membranowe wielosprężynowe

Bardziej szczegółowo

Zawory Valvex stosowane w górnictwie

Zawory Valvex stosowane w górnictwie Zawory Valvex stosowane w górnictwie Sprawdzona technika Wydział Sterowania i Napędów Elektromagnetycznych firmy Voith Turbo GmbH & Co. KG zajmuje się rozwojem oraz produkcją elektrozaworów Valvex oraz

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ W NOWEM AUTOMATYKA

PRZEBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ W NOWEM AUTOMATYKA p Generalny Wykonawca dokumentacji technicznej Nazwa opracowania: PRZEBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ W NOWEM AUTOMATYKA Adres obiektu: 99-333 Nowe powiat kutnowski, woj. Lódzkie Inwestor: Gmina Krośniewice

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. W załączniku Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część I sprzęt komputerowy - otrzymuje następujące brzmienie:

OGŁOSZENIE. W załączniku Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część I sprzęt komputerowy - otrzymuje następujące brzmienie: OR-SO.271.20.4.2011 PN-11/14/2011 OGŁOSZENIE o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego pn.: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu i wyposażenia dla szkół w Gminie

Bardziej szczegółowo

Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Krasne. Inwestor: Gmina Krasne. System monitoringu

Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Krasne. Inwestor: Gmina Krasne. System monitoringu Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Krasne Inwestor: Gmina Krasne System monitoringu System monitoringu i wizualizacji obiektów gospodarki wodno - ściekowej w technologii GSM/GPRS 1.

Bardziej szczegółowo

Grupa pompowa jednodrogowa i dwudrogowa

Grupa pompowa jednodrogowa i dwudrogowa Grupa pompowa jednodrogowa i dwudrogowa Funkcje: Pompy jedno i dwudrogowe są elementami obiegu podłączonymi do podstawowego systemu solarnego oraz głównego panelu sterowania, który pokazuje zbiornik płynu

Bardziej szczegółowo

EKOWATER SP. Z O.O. ul. Warszawska 31, 05-092 Łomianki tel. 22 833 38 12, fax. 22 832 31 98

EKOWATER SP. Z O.O. ul. Warszawska 31, 05-092 Łomianki tel. 22 833 38 12, fax. 22 832 31 98 Wykonawca: Inwestor: EKOWATER SP. Z O.O. ul. Warszawska 31, 05-092 Łomianki tel. 22 833 38 12, fax. 22 832 31 98 Gmina Grabów nad Pilicą ul. K. Pułaskiego 51 26-902 Grabów nad Pilica PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

Cennik produktów - Odciągi spalin samochodowych. Opis

Cennik produktów - Odciągi spalin samochodowych. Opis ODCIĄGI SPALIN SAMOCHODOWYCH Pojedynczy odciąg spalin samochodowych Śr. węża Ø Podwieszenie Wąż Dł.węża Ssawka 75 mm (3") Paskowe NTP 5 m - 20813063 1 200,00 zł 100 mm (4") Paskowe NTP 5 m - 20813163 1

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy: Wizualizacja procesów na oczyszczalni ścieków w Twardogórze

Projekt wykonawczy: Wizualizacja procesów na oczyszczalni ścieków w Twardogórze Zakład Ochrony Środowiska SUPERBOS Sp. z o.o. ul.trzcińska 15 58-506 Jelenia Góra POLAND; tel/fax (+4875) 752 6018, 752 5496 www.superbos.pl e-mail: sbos@kki.net.pl NIP 611-020-25-35 Regon 230020065 Sąd

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: Pozycja Ilość Opis Cena jednostkowa 1 UPS 2555 180 Nr katalogowy: 52002110 Bezdławnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, uszczelniona tylko dwoma uszczelkami spoczynkowymi. Pompa i silnik stanowią

Bardziej szczegółowo

System zasilania w wodę Carlsberg oddział w Sierpcu.

System zasilania w wodę Carlsberg oddział w Sierpcu. System zasilania w wodę Carlsberg oddział w Sierpcu. browaru Zadaniem nowego układu zasilania kaskadami pomp jest zapewnienie stałego ciśnienia wody w instalacji dla Browaru Carlsberg w Sierpcu. Układ

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 34 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 35 1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego. Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. ul. Kosynierów Racławickich 35 39-200 Dębica zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Wysokowydajna pompa do wody pitnej. Calio-Therm S. Zeszyt typoszeregu

Wysokowydajna pompa do wody pitnej. Calio-Therm S. Zeszyt typoszeregu Wysokowydajna pompa do wody pitnej Calio-Therm S Zeszyt typoszeregu Nota wydawnicza Zeszyt typoszeregu Calio-Therm S Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez pisemnej zgody producenta zawartość nie może być rozpowszechniana,

Bardziej szczegółowo

W NOWEM 62, gm. KROŚNIEWICE

W NOWEM 62, gm. KROŚNIEWICE Załącznik nr 8 do SIWZ KONCEPCJA MODERNIZACJI STACJI UZDATNIANIA WODY W NOWEM 62, gm. KROŚNIEWICE I. STACJA UZDATNIANIA WODY W NOWEM 62, GM. KROŚNIEWICE Zapotrzebowanie na wodę (na podstawie danych uzyskanych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4 do opracowania Aquanet SA pt.: Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy. Wymagania ogólne.

ZAŁĄCZNIK NR 4 do opracowania Aquanet SA pt.: Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy. Wymagania ogólne. Warunki techniczne wykonania przepompowni z pompami zatapialnymi i przepompowni tłoczni branŝa elektryczna, automatyki i pomiarów (AKP) oraz przekazu do lokalnego Komputerowego Systemu Nadzoru. ZAŁĄCZNIK

Bardziej szczegółowo

ERRATA DO PRZEDMIARU ROBÓT OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW UL. IGIELSKA SIECI TECHNOLOGICZNE. Przedmiar robót - Oczyszczalnia Chojnice-sieci technologiczne

ERRATA DO PRZEDMIARU ROBÓT OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW UL. IGIELSKA SIECI TECHNOLOGICZNE. Przedmiar robót - Oczyszczalnia Chojnice-sieci technologiczne ERRATA DO PRZEDMIARU ROBÓT OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW UL. IGIELSKA SIECI TECHNOLOGICZNE Przedmiar robót - Oczyszczalnia Chojnice-sieci technologiczne Dz. 01 Rurociągi od istn. fi 600 do komory rozdziału przed

Bardziej szczegółowo