OPIS / SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS / SPECYFIKACJA TECHNICZNA"

Transkrypt

1 OPIS / SPECYFIKACJA TECHNICZNA REMONT (WRAZ Z MONTAŻEM/ INSTALACJĄ) I. Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego: Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Malczyce CZĘŚĆ 2. Remont stacji uzdatniania wody w Malczycach, Mazurowicach, Wilczkowie, Dębicy i oczyszczalni ścieków w Malczycach II. Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamówienia pod nazwą zadania: Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Malczyce cz.2.,,remont stacji uzdatniania wody w Malczycach, Mazurowicach, Wilczkowie, Dębicy i oczyszczalni ścieków w Malczycach Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata i działania: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. 2. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień : Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Instalowanie rozdzielni elektrycznych Instalowanie alarmów włamaniowych Roboty w zakresie uzdatniania wody Roboty w zakresie oczyszczania ścieków Sporządził: mgr inż. Wojciech Grabek

2 Spis treści: III. Wymagania ogólne.. 3 IV. Opis zakresu robót Remont stacji uzdatniania wody w Malczycach. 5 a. Remont automatyki.. 5 b. Montaż przepływomierzy. 7 c. Remont zestawu pompowego. 7 d. Wymiana pompy głębinowej Remont Stacji Uzdatniania Wody w Mazurowicach. 8 a. Remont automatyki. 8 b. Montaż przepływomierzy. 10 c. Remont zestawu pompowego. 10 d. Wymiana pompy głębinowej Remont Stacji Uzdatniania Wody w Wilczkowie 10 a. Remont automatyki. 11 b. Montaż przepływomierzy. 12 c. Remont przepustnic filtrów F1, F2, F d. Wymiana pompy głębinowej Remont Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy.. 13 a. Remont automatyki. 13 b. Montaż przepływomierzy. 14 c. Remont filtra F1 15 d. Wymiana filtrów F1, F2 15 e. Instalacja dmuchawy.. 15 f. Instalacja agregatu sprężarkowego Remont oczyszczalni ścieków w Malczycach.. 16 a. Remont systemu napowietrzania.. 16 b. Remont systemu recyrkulacji. 17 c. Modernizacja pompowni głównej d. Remont automatyki pompowni głównej 18 e. Przystosowanie automatyki oczyszczalni ścieków do monitoringu.. 19 f. Zakup urządzeń wspomagania systemu oczyszczania Remont przepompowni ścieków. 22 a. Remont przepompowni ścieków przy Porcie.. 22 b. Remont przepompowni ścieków przy Targu Monitoring stacji uzdatniania wody i oczyszczalni Zasilanie rezerwowe 26 a. Dostawa agregatu przewoźnego w obudowie całorocznej i przyczepy.. 26 b. Przystosowanie SUW w Malczycach do podłączenia agregatu przew.. 28 c. Przystosowanie SUW w Mazurowicach do podłączenia agregatu przew.. 28 d. Przystosowanie SUW w Wilczkowie do podłączenia agregatu przew.. 28 e. Przystosowanie SUW w Dębicy do podłączenia agregatu przew.. 28 f. Przystosowanie oczyszczalni ścieków do podłączenia agregatu przew Montaż systemu SSW i logowania dla SUW 29 V. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Organizacja robót i przekazanie placu budowy Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony p.poż. oraz wymagania dotyczące ochrony środowiska Podstawowe wymagania dotyczące materiałów Podstawowe wymagania dotyczące sprzętu Podstawowe wymagania dotyczące środków transportu Wymagania dotyczące wykonania robót Odbiór robót

3 III. Wymagania ogólne 1. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umownymi, ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, złożoną ofertą, zasadami sztuki, a także zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz z zastosowanymi technologiami, materiałami i urządzeniami danych producentów przy realizacji zamówienia. 2. Wszystkie wymienione w Specyfikacji Technicznej dane urządzeń stanowią ich główne parametry i oczekuje się, że urządzenia oferowane przez Uczestnika przetargu będą je posiadały. Dopuszcza się zastąpienie podanych w opisie materiałów, wyrobów i urządzeń innymi o parametrach nie gorszych niż określone w opisie oraz o posiadaniu przez zamienniki wymaganych polskich świadectw i certyfikatów. 3. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia i wymianą rozdzielnic zasilającosterowniczych, przygotuje dokumentację wykonawczą rozdzielnic i uzgodni ją z Eksploatatorem, zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji i dobrą praktyką inżynierską. 4. Dostawa i montaż/wymiana urządzeń objętych niniejszą specyfikacją w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje również niezbędny rozruch techniczno-technologiczny ujęć, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków i pompowni, na który składają się: - rozruch mechaniczny, - rozruch hydrauliczny, - w przypadku prac dotyczących Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy i oczyszczalni ściekówrozruch technologiczny zakończony osiągnięciem założonego efektu ekologicznego. Rozruch mechaniczny ma na celu sprawdzenie: - połączenia przewodów technologicznych, - działania armatury, - prawidłowości montażu maszyn i urządzeń oraz ich działania, uruchomienie maszyn i mechanizmów ( zgodnie z instrukcjami obsługi i DT-R poszczególnych urządzeń), dokonanie prób ruchowych, -sprawdzenie funkcjonalności, sterowania blokady, sygnalizacji, zabezpieczeń i urządzeń pomiarowych, - sprawdzenie instalacji do smarowania i chłodzenia, -przeprowadzenie regulacji pod względem pomiarowym. Rozruch hydrauliczny polega na przeprowadzeniu prób rozruchowych pod obciążeniem wodą/ściekami i ma na celu sprawdzenie szczelności i wzajemnego usytuowania obiektów oraz jakości prac montażowych a także regulacja armatury sterowanej ręcznie i automatycznie. Rozruch technologiczny Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy Rozruch technologiczny SUW w Dębicy ma na celu uzyskanie efektu ekologicznego jakim jest dostarczenie do sieci odbiorców dostatecznej ilości wody pitnej o jakości odpowiadającej aktualnie obowiązującym wymogom. W ramach rozruchu Wykonawca dobierze parametry pracy urządzeń i dawki środków chemicznych wspomagających proces uzdatniania wody, aby uzyskać zamierzony efekt tj. wodę o parametrach zgodnych z wymaganiami dla wody przeznaczonej do spożycia określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U nr 61 poz. 417 z późn. zm.) potwierdzonych wynikami analiz przeprowadzonych w akredytowanym laboratorium. W szczególności ocenie podlegać winny następujące wskaźniki: 3

4 Wskaźnik Wartość projektowana Barwa 0 mgpt/dm 3 Mętność < 1 mg SiO 2 /dm 3 Odczyn 6,5 9,5 ph Zapach akceptowalny Jon amonowy <0,5 mg /dm3 Azotyny <0,1 mg NO 2 /dm 3 Azotany <50 mg NO 3 /dm 3 Mangan <0,05 mg Mn/dm 3 Żelazo <0,20 mg Fe/dm 3 Po zakończeniu rozruchu Wykonawca opracuje instrukcję eksploatacji stacji i Dokumentację Techniczno-Ruchową urządzeń i instalacji. Rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków Rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków ma na celu uzyskanie efektu ekologicznego w postaci ścieków oczyszczonych zgodnych z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U nr 137 poz. 984 z późn. zm.) dla oczyszczalni o RLM 2000 do 9999 tj.: Wskaźnik Wartość projektowana BZT 5 < 25 mg 0 2 /dm 3 ChZT <125 mg 0 2 /dm 3 Zawiesina ogólna < 35 mg/dm 3 Wykonawca w ramach rozruchu dobierze parametry pracy urządzeń do napowietrzania i recyrkulacji ścieków, aby uzyskać zamierzony efekt oczyszczania potwierdzony wynikami analiz jakości ścieków oczyszczonych przeprowadzonymi w akredytowanym laboratorium. Po zakończeniu rozruchu Wykonawca opracuje instrukcję eksploatacji bloku biologicznego oczyszczalni oraz Dokumentację Techniczno-Ruchową urządzeń i instalacji. 6. Poza pracami bezpośrednio wynikającymi z dokumentacji przetargowej, przedmiot umowy obejmuje również wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest lub okaże się niezbędne do zrealizowania zamówienia. 7. Zaleca się, aby Wykonawca przed przystąpieniem do złożenia oferty zapoznał się z zakresem prac w terenie. 4

5 IV. Opis zakresu robót: 1. Remont stacji uzdatniania wody w Malczycach. W skład stacji uzdatniania wody w Malczycach obecnie wchodzą : - trzy studnie głębinowe (2x18kW + 1x15kW) praca przemienna parami ( obecnie są sprawne dwie z nich) - układ napowietrzania - blok uzdatniania złożony z dwóch filtrów ciśnieniowych pionowych pośpiesznych pracujących równoległe filtracja jednostopniowa, z zasuwami ręcznymi - trzy zbiorniki retencyjne wody czystej ( dwa znajdują się bezpośrednio pod filtrami oraz jeden na zewnątrz, podziemny zbiornik wody czystej nieopomiarowany) - sprężarki powietrza szt.2 - pompa płucząca - zestaw pompowni hydroforowej II-stopnia ( dwa zestawy pomp sieciowych 4x4kW + 2x4kW) ; dwie szafki sterownicze jedna ze sterownikiem PLC plus czujnik ciśnienia 4-20mA bez falownika); druga starsza bez PLC sterowanie presostatami. - stacja dezynfekcji wody ( pompka dozowania + zbiornik podchlorynu sodu) - odstojnik popłuczyn ( nieopomiarowany ) - rozdzielni elektryczna główna na hali technologicznej - rozdzielnia elektryczna ujęć wody w budynku agregatorni - szafki sterownicze oświetlenia oraz technologii ( sterowanie ujęciami ) w dyżurce - agregat prądotwórczy ( starego typu, bez stabilizacji napięcia i częstotliwości) Remont stacji uzdatniania wody w Malczycach obejmuje : a. remont automatyki : - demontaż istniejących szafek sterowniczych w dyżurce - dostawa i montaż nowej szafki sterowniczej RSM w dyspozytorni - dostawa i montaż sond hydrostatycznych i pływakowych - modernizacja szafy zasilania studni głębinowych - montaż czujników obecności wody w komorze pomp sieciowych - montaż czujników pracy sprężarek, pomp dozowania - wymiana i montaż nowego okablowania modernizowanych urządzeń Nowa szafka RSM będzie pełnić funkcję : - sterowania pracą trzech pomp głębinowych ( praca przemienna 2 z 3 ) - tryb ręka / 0 / automat dla każdej pompy - sterowanie i kontrola stanu napełniania zbiorników wody czystej - monitorowanie pracy urządzeń SUW - komunikacja ze sterownikiem PLC zestawu hydroforowego (monitorowanie zestawu pomp sieciowych ) - sygnalizacja i alarmowanie stanów awaryjnych SUW - wysyłanie SMS ów alarmowych na wybrane numery telefonów komórkowych - komunikacja z modułem GPRS w celu monitoringu i zdalnego sterowania z komputera stanowiska wizualizacji pracy stacji uzdatniania w Malczycach w siedzibie Ekspoatatora. Nowa szafka RSM musi zawierać co najmniej : - sterownik PLC swobodnie programowalny ( min.50 DI, 12DO, 8AI, 2AO, RS232, RS485, ethernet) - moduł komunikacyjny GPRS/GSM modbus 5

6 - kolorowy panel dotykowy 10 - zasilacz buforowy 24 VDC - baterie akumulatorów 7Ah szt2 ( podtrzymanie zasilania) - ochronnik przeciwprzepięciowy kl.c - ochronniki / seperatory sygnałów 4-20mA i sterowniczych - wył. główny - przełączniki trybu pracy pomp ( ręka/0/automat) - przyciski zał/wył ( sterowanie ręczne studni) - kolorowe lampki LED stan pracy urządzeń - sygnalizator akustyczno-optyczny - obwody zasilania i oświetlenia potrzeb ogólnych (wg aktualnego stanu) Panel kolorowy dotykowy 10 będzie pełnił funkcję : - lokalnej wizualizacji pracy stacji uzdatniania wody - sterowania urządzeniami SUW - zmiany nastaw technologicznych i sterowniczych ( ochrona indywidualnymi kodami dostępu ) - sygnalizacji alarmów - prezentacji graficznej wyników mierzonych danych pomiarowych ( np. czas pracy, przepływu, poziomu, ciśnienia itp.) - możliwość zapisu danych pomiarowych na nośniku z wejściem USB. Na stacji będą monitorowane i przekazywane do komputera centralnego w siedzibie Eksploatatora następujące sygnały: - przepływ i objętość wody surowej SUW z każdej studni oddzielnie ; - łączna objętość wody surowej na wejściu SUW - ciśnienie na wyjściu SUW; - przepływ i objętość na wyjściu z SUW - przepływ i objętość wody na płukaniu - poziomy wody w zbiornikach; - czasy pracy pomp - praca/awaria pomp; - prąd pomp głębinowych - otwarcie pokryw zbiornika zewn. wody czystej - sucho-bieg studni - ustawienie trybu pracy pomp głębinowych i sieciowych - możliwość zdalnego sterowania pompami głębinowymi oraz - obecność wody w komorze pompowni sieciowej - temperatura w obiekcie - brak napięcia zasilania, brak którejkolwiek fazy - brak napięcia 24 V, stan pracy - akumulator UPS - zużycie energii na poszczególnych studniach Wymiana elementów łączeniowych i zabezpieczających w istniejącej szafie studni głębinowych : - styczniki - 3 kpl ( DILM 25 1 szt. ; DILM 40 2szt ) - wyłączniki silnikowe 3 kpl. ( PKZMO-25; PKZM4-40 2szt) - przekładniki prądowe z wyj. 4-20mA 3 kpl. - czujniki zaniku faz 3 kpl. 6

7 Instalacje czujników : w rozdzielni RE : - dostawa i montaż czujnika obecności i zaniku faz 1 kpl pozostałe : - instalacja czujników, dostawa i montaż : pracy sprężarek 2szt, pomp dozowania 1 szt, zaworu napowietrzania 1kpl obecności wody (zalania) w komorze pomp sieciowych 1kpl otwarcia pokryw zbiorników wody czystej 3kpl temperatury na hali technologicznej 1 kpl Instalacja sond, dostawa i montaż: hydrostatycznych z wyj ma zakres pom. 0-4m H 2 O 4 kpl ( zwc-3 kpl + zb. popłuczyn -1 kpl) sygnalizatorów pływakowych 3kpl ( zwc 2kpl. + zb.popłuczyn 1kpl.) Wymiana presostatów na rurociągu tłocznym zestawu hydroforowego na nowe : - 2 kpl (sterowanie awaryjne 1 szt, zabezpieczenie ciśnienia max. na wyjściu -1 szt) zakres czujników : -0,2-8 bar, delta 0,4 1,5 bara Wymiana i instalacja kabli i korytek kablowych w sposób dostosowany do uzbrojenia budynku. Do połączeń kablowych zastosować kable typu lub odpowiedniki : - do sterowania pomiędzy szafką RSM a szafką zasilania studni YvKSLY 8 x 0,75m oraz YvKSLYekw-P 6 x 2 x 0,75 - do zbiornika nr 3 kable YvKSLYekw-P 6 x 2 x 0,75 oraz YvKSLY 8 x 0,75m - do sond i przetworników ciśnienia, temperatury, przepływu na hali typu LiYCY 4 x 0,75 mm2 - sterownicze kable na hali YStY 4 x 0,75mm2 - do zasilania przepływomierzy YStY 3 x1,5mm2 b. montaż przepływomierzy - dostawa i montaż wodomierza typu MWN DN 150 z nadajnikiem NKO 1 kpl ( rurociąg wody surowej na hali ze studni 3z) - wymiana wstaw pomiarowych w istniejących wodomierzach MW 100 wody surowej na wstawy z nadajnikiem NKO 2 kpl - dostawa i montaż przepływomierzy elektromagnetycznych DN 150 z wyj. 4-20mA i impulsowym szt. 2 ( na rurociągu tłocznym do sieci w miejsce obecnego wodomierza 1 kpl ; oraz na rurociągu wody płucznej - 1kpl ). Zasilanie przepływomierzy 230V, wykładzina elastomer, temp. pracy : C, atest PZH, do celów rozliczeniowych dla wody pitnej, wersja nierozłączna przetwornik zamontowany na czujniku. Wymagane przepustnice z napędem ręcznym przed i za przepływomierzem o odpowiedniej dymensji. c. remont zestawu pompowego - demontaż czterech istniejących pomp sieciowych - dostawa i montaż nowych pomp sieciowych 4 kpl Parametry pompy : N= 4kW, 50HZ, wydajność od 9-24m3/h Q = 20m3/h przy H= 50mH20 ; H=75mH20 przy Q=0m3/h, obudowa ze stali nierdzewnej, sprawność nie niższa niż 80%, obroty 2900, pionowa, wielostopniowa - dostawa i wymiana szafki sterowania pompami sieciowymi Szafka zestawu pompowego powinna być wykonana : 7

8 - w oparciu o najnowsze elementy automatyki, zgodną z obecnymi normami - w obudowie metalowej, kolor RAL 7035,wyk. IP 55 - posiadająca zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, nadprądowe, zwarciowe, zaniku i asymetrii faz, wyłączniki silnikowe dla pomp itd. - wyposażona w aparaturę łączeniową i zabezpieczeniową - wyposażoną w sterownik PLC swobodnie programowalny - na drzwiach szafy zainstalowane przełączniki trybu pracy każdej pompy, kolorowe diody LED sygnalizujące stan pracy, awarii, sucho-biegu - kolorowy pulpit techniczny dotykowy 7 z lokalną wizualizacją z pulpitu można wyłączyć z konfiguracji poszczególne pompy, ustawiać parametry sterowania, wykonać wykresy np. czasu pracy pomp, ciśnienia wody na sieci, przepływu, skopiowania danych na pendrive a i przeniesienie np. do Excela. - wyposażona w falownik tzw. kroczący do sterowania zestawem pomp sieciowych - system automatyki dostosowany do pracy zestawu hydroforowego bez falownika (np. przy awarii falownika)- - możliwość sterowania pompami starego zestawu ( 2 x 4kW zasilanych z osobnej szafki) - przystosowana do zdalnego monitoringu i wizualizacji. d. wymiana pompy głębinowej - demontaż armatury i oprzyrządowania studni - dostawa i montaż nowej pompy głębinowej : wydajność Q=30m3/h, podnoszenie H=68m, sprawność w tym punkcie nie niższa niż 80%. dla wydajności Q=50m3/h podnoszenie nie niższe niż 45m przy wydajności Q=0m3/h podnoszenie nie wyższe niż 90m w zakresie wydajności Q=23m3/h do Q=50m3/h sprawność nie niższa niż 70%. korpusy wykonane z żeliwa, wirniki wykonane z mosiądzu. dopuszczalna zawartość piasku w wodzie 100mg/l pompa wyposażona w zawór zwrotny o zakończeniu kołnierzowym DN80,PN40 silnik o mocy nie większej niż 11kW, zalany woda, przezwajalny. - montaż armatury i oprzyrządowania uprzednio zdemontowanej 2. Remont stacji uzdatniania wody w Mazurowicach W skład stacji uzdatniania wody w Mazurowicach obecnie wchodzą : cztery studnie głębinowe, praca przemienna parami ( obecnie są sprawne trzy z nich) układ napowietrzania zbiornik kontaktowy z sondami konduktometrycznymi pompy przewałowe 2 szt. blok uzdatniania złożony z dwóch filtrów ciśnieniowych pionowych pośpiesznych pracujących równoległe filtracja jednostopniowa, z przepustnicami ( 5 szt. na każdym ) pneumatycznymi, dwu-cewkowymi sterowanych elektrycznie 24VDC dwa zbiorniki retencyjne wody czystej z sondami konduktometrycznymi każdy sprężarki powietrza szt.1 pompa płucząca-1szt zestaw pompowy hydroforowy II-stopnia składający się z czterech pomp sterowanych z własnej szafki zasilająco-sterującej ze sterownikiem PLC, sterowanych czujnikiem ciśnienia z wyj. 4-20mA bez falownika) 8

9 stacja dezynfekcji wody ( pompka dozowania + zbiornik podchlorynu sodu) odstojnik popłuczyn przelewowy rozdzielnia zasilająco-sterująca ze sterownikiem PLC Micrologic 1400, z pulpitem kolorowym dotykowym 10, sterująca całym SUW oprócz zestawu hydroforowego a. remont automatyki W ramach remontu automatyki SUW Mazurowice należy wykonać: Instalacja sond, dostawa i montaż: - hydrostatycznych z wyj ma, zakres pom. 0-10m H 2 O + ochronnik 2 kpl (zwc) - hydrostatycznych z wyj ma, zakres pom. 0-4 m H 2 O + 1 kpl (zb.kontaktowy) Wymiana presostatów na rurociągu tłocznym zestawu hydroforowego na nowe -2 kpl ( sterowanie awaryjne 1 szt, zabezpieczenie ciśnienia max. na wyjściu 1 szt ) ; zakres czujników : -0,2-8 bar, delta 0,4 1,5 bara Uzupełnienie wyposażenia istniejącej szafy zasilająco- sterującej : - dostawa i montaż modułu komunikacyjnego GSM/GPRS modbus 1 kpl - montaż seperatorów dla sond hydrostatycznych szt.3 - uzupełnienie sterownika PLC - dostawa i montaż moduł 16 DI 1 szt. - dostawa i montaż wyłączniki silnikowe+ zestyk pomocn. dla pomp N=2,2kW 4 szt - dostawa i montaż styczniki mocy + zestyk pomocn. dla pomp N=2,2kW 8 szt - falownik do sterowania pompami jak wyżej w układzie tzw. kroczącym 1kpl - odrutowanie zainstalowanych nowych elementów w szafie -1 kpl - modernizacja oprogramowania istniejącego sterownika PLC - kpl - modernizacja oprogramowania istniejącego panelu dotykowego 10 - kpl Wymiana i ułożenie nowych kabli. Do połączeń kablowych zastosować kable typu lub odpowiedniki : - do zasilania pomp sieciowych 2YLSLCY-J 4x1,5mm2 - do sond i przetworników ciśnienia, przepływu na hali typu LiYCY 4 x 0,75 mm2 - sterownicze kable na hali YStY 4 x 0,75mm2 - do zasilania przepływomierzy YStY 3 x1,5mm2 Na stacji SUW Mazurowice będą monitorowane i przekazywane do komputera centralnego w siedzibie Eksploatatora następujące sygnały: - przepływ i objętość wody surowej SUW na wejściu SUW - przepływ i objętość wody uzdatnionej na wyjściu z SUW - przepływ i objętość wody na płukaniu - ciśnienie na wyjściu SUW - kontrola ciśnienia powietrza - poziomy wody w zbiornikach wody czystej i zbiorniku kontaktowym - czasy pracy pomp - praca/awaria pomp, sprężarek - stan pracy filtrów, data i godz, ostatniego płukania - otwarcie pokryw zbiornika zewn. wody czystej - sucho-biegi - ustawienia trybu pracy pomp - możliwość zdalnego sterowania pompami - temperatura na hali w obiekcie - brak napięcia 24 V, stan pracy - akumulator - brak napięcia zasilania, brak którejkolwiek fazy - zasilanie z agregatu prądotwórczego 9

10 b. montaż przepływomierzy - demontaż istniejących wodomierzy śrubowych 3 kpl - dostawa i montaż przepływomierzy elektromagnetycznych DN 80 z wyj. 4-20mA i impulsowym szt. 3 ( woda surowa 1 kpl; na rurociągu wody płucznej - 1kpl, wyjście na sieć 1 szt ). Zasilanie przepływomierzy 230V, wykładzina elastomer, temp. pracy : C, atest PZH, do celów rozliczeniowych dla wody pitnej, wersja nierozłączna przetwornik zamontowany na czujniku. Wymagane przepustnice z napędem ręcznym przed i za przepływomierzem o odpowiedniej dymensji. c. remont zestawu pompowego - demontaż czterech istniejących pomp sieciowych - dostawa i montaż nowych pomp sieciowych 4 kpl Parametry pompy : N= 2,2kW, 50HZ, wydajność od 9-23m3/h Q = 20m3/h przy H= 20mH20 ; H=30mH20 przy Q=0m3/h, obudowa ze stali nierdzewnej, sprawność nie niższa niż 80%, obroty 2900, pionowe, wielostopniowe - wymiana manometrów na wodzie surowej, płukania, na powietrzu, do sieci o zakresach i parametrach analogicznych jak obecne - 4 kpl d. wymiana pompy głębinowej - demontaż armatury i oprzyrządowania studni - dostawa i montaż nowej pompy głębinowej : wydajność Q=15m3/h, podnoszenie H=66m, sprawność w tym punkcie nie niższa niż 70%. dla wydajności Q=18m3/h podnoszenie nie niższe niż 53m przy wydajności Q=0m3/h podnoszenie nie wyższe niż 80m korpusy wykonane z żeliwa, wirniki wykonane z leksanu. dopuszczalna zawartość piasku w wodzie 50mg/l pompa wyposażona w zawór zwrotny o gwintowym zakończeniu G2 silnik o mocy nie większej niż 5,5kW, zalany woda, przezwajalny. - montaż armatury i oprzyrządowania uprzednio zdemontowanej 3. Remont stacji uzdatniania wody w Wilczkowie Stacji uzdatniania wody w Wilczkowie składa się : studnie głębinowe 2 kpl, ( 11kW- 1szt. ; 7,5 kw -1szt. ) układ napowietrzania aerator 1 kpl blok uzdatniania złożony z trzech filtrów ciśnieniowych pionowych pośpiesznych pracujących równoległe filtracja jednostopniowa, z przepustnicami ręcznymi ( 6 szt. na każdym filtrze ) dwa zbiorniki hydroforowe z wyłącznikiem ciśnieniowym typ LCA sprężarka powietrza szt.1 odstojnik popłuczyn przelewowy 10

11 rozdzielnia elektryczna starego typu zbudowana z szeregu skrzynek żeliwnych SUW w Wilczkowie pracuje obecnie w systemie półautomatycznym hydroforowym. Pompy głębinowe poprzez filtry tłoczą wodę na sieć. Płukanie odbywa się ręcznie wodą surową. a. remont automatyki W ramach remontu automatyki SUW Wilczków należy wykonać: demontaż istniejących skrzynek żeliwnych w części zalicznikowej dostawa i montaż nowej szafy zasilająco-sterującej dostawa i montaż przetwornika ciśnienia z wyj. 4-20mA, zakres pom. 0-10bar, przeciążalność 16bar modernizacja okablowania stacji w zakresie sterowania urządzeniami stacji Nowa szafa zasilająco-sterownicza ma spełniać funkcję : - zasilanie odbiorów potrzeb ogólnych (oświetlenie, gniazda itp.) - zasilanie i sterowanie urządzeniami technologicznymi - komunikacji w systemie zdalnego monitoringu i wizualizacji Nowa szafa zasilająco-sterownicza powinna być wykonana zgodnie z obecnymi normami w oparciu o najnowsze elementy automatyki i zawierać co najmniej : - zabezpieczenie przeciwprzepięciowe B+C, nadprądowe, zwarciowe, zaniku i asymetri faz, wyłączniki silnikowe dla pomp i niezbędną aparaturę łączeniową. - wyłącznik główny zasilania jako przełącznik zasilania sieć/0/agregat - falownik z detekcją sucho-biegu na zasilaniu każdej pompy głębinowej oddzielnie - sterownik PLC swobodnie programowalny ( min.50 DI, 12DO, 4AI, 2AO, RS232, RS485, ethernet) - moduł komunikacyjny GPRS/GSM modbus - na drzwiach szafy zainstalowane przełączniki trybu pracy ( R/0/A ), włączniki zał/wył do ręcznego załączania każdej pompy, kolorowe diody LED sygnalizujące stan pracy, awarii, sucho-biegu poszczególnych urządzeń. - kolorowy pulpit techniczny dotykowy co najmniej 10 z lokalną wizualizacją. Z pulpitu można załączać poszczególne urządzenia, ustawiać parametry sterowania, wykonać wykresy np. czasu pracy pomp, ciśnienia wody na sieci, przepływu, wykonać awaryjne płukania w trybie ręcznym, a także musi mieć możliwość skopiowania danych na pendrive a i przeniesienie np. do Excela. - w sterowniku musi być zainstalowana aplikacja sterowania stacją wody w oparciu o algorytmy zgodne z obecną technologią uzdatniania wody. Większość procesów winna być sparametryzowana, co umożliwi użytkownikowi optymalny dobór właściwego procesu technologicznego a także dokonywania odpowiednich nastaw. Dostęp do istotnych parametrów technologicznych chroniony ma być hasłem. - zasilacz buforowy 24 VDC - baterie akumulatorów 7Ah szt2 ( podtrzymanie zasilania) - ochronniki / seperatory sygnałów 4-20mA i sterowniczych Na stacji będą monitorowane i przekazywane do komputera centralnego w siedzibie Eksploatatora następujące sygnały: - przepływ i objętość wody surowej SUW na wejściu SUW - przepływ i objętość wody uzdatnionej na wyjściu z SUW - ciśnienie na wyjściu SUW - kontrola ciśnienia powietrza 11

12 - czasy pracy pomp - praca/awaria pomp, sprężarek - stan pracy filtrów, data i godz, ostatniego płukania - sucho-biegi - ustawienia trybu pracy pomp - możliwość zdalnego sterowania pompami głębinowymi - temperatura na hali w obiekcie - brak napięcia 24 V, stan pracy - akumulator - brak napięcia zasilania, brak którejkolwiek fazy - zasilanie z agregatu prądotwórczego Wymiana i ułożenie nowych kabli. Do połączeń kablowych zastosować kable typu lub odpowiedniki : - do sterowania przepustnicami YKSLY 8 x 0,75mm2 - do przetworników ciśnienia, przepływu na hali typu LiYCY 4 x 0,75 mm2 - sterownicze kable na hali YStY 4 x 0,75mm2 - do zasilania przepływomierzy YStY 3 x1,5mm2 b. montaż przepływomierzy - demontaż istn. wodomierzy śrubowych 2 kpl - dostawa i montaż przepływomierzy elektromagnetycznych DN 80 z wyj. 4-20mA i impulsowym szt. 3 ( woda surowa 1 kpl ; wyjście na sieć 1 szt ). Zasilanie przepływomierzy 230V, wykładzina elastomer, temp. pracy : C, atest PZH, do celów rozliczeniowych dla wody pitnej, wersja nierozłączna przetwornik zamontowany na czujniku. Wymagane przepustnice z napędem ręcznym przed i za przepływomierzem o odpowiedniej dymensji. c. remont przepustnic filtrów F1,F2,F3 - demontaż istniejących przepustnic 18 kpl - dostawa i montaż przepustnic typu wafer, zaporowych z napędem pneumatycznym jednocewkowe, DN kpl. (ciśnienie nominalne PN10, korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego, dysk klapy wykonany ze stali nierdzewnej, trzpień wykonany ze stali nierdzewnej, pierścień uszczelniający i O-ring z NBR lub EPDM, zasilanie 24VDC) - remont instalacji rozdziału sprężonego powietrza na bazie istniejącej sprężarki Należy wykonać instalację sprężonego powietrza doprowadzającą medium do siłowników przepustnic z napędem pneumatycznym za pomocą węży poliamidowych fi 12 i fi 8 : - filtr/reduktor 1 kpl - odolejacz 1 kpl - zawór zwrotny 1 kpl - rozdzielacze 3 kpl - zawory kulowe 3 kpl - manometr kontaktowy 1 kpl b. wymiana pompy głębinowej - dostawa i montaż nowej pompy głębinowej : wydajność Q=25m3/h, podnoszenie H=58m, sprawność w tym punkcie nie niższa niż 74%. 12

13 dla wydajności Q=35m3/h podnoszenie nie niższe niż 43m przy wydajności Q=0m3/h podnoszenie nie wyższe niż 70m w zakresie wydajności Q=20m3/h do Q=31m3/h sprawność nie niższa niż 70%. korpusy wykonane z żeliwa, wirniki wykonane z mosiądzu. dopuszczalna zawartość piasku w wodzie 100mg/l pompa wyposażona w zawór zwrotny o zakończeniu kołnierzowym DN80,PN40 silnik o mocy nie większej niż 7,5kW, zalany wodą, przezwajalny. 4. Remont stacji uzdatniania wody w Dębicy W skład stacji uzdatniania wody w Dębicy obecnie wchodzą : dwie studnie głębinowe (5,5kW+5,7kW) układ napowietrzania (inżektor, zbiornik reakcji, instalacja dawkowania podchlorynu) - 1kpl blok uzdatniania w układzie dwustopniowym : I stopień to zbiornik reakcji adaptowany na filtr z głowicą wielodrogową typu Praher 1 kpl ; II stopień filtry typu KUNA 2kpl sprężarka powietrza szt.1 pompa płucząca (4kW) -1szt stacja dezynfekcji wody ( pompka dozowania + zbiornik podchlorynu sodu) zbiornik retencyjny wody czystej (oddalony) z sondami konduktometrycznymi odstojnik popłuczyn z pompą do wody brudnej 0,52 kw + pływak rozdzielnie zasilające i sterujące 4 szt. a. remont automatyki W ramach remontu automatyki SUW Dębice należy wykonać: demontaż istniejących rozdzielni zasilająco sterujących dostawa i montaż nowej szafy zasilająco-sterującej dostawa i montaż sondy hydrostatycznej z wyj. 4-20mA, zakres pom. 0-4m H 2 O dostawa i wymiana sond sucho-biegu studni głębinowych dostawa i wymiana gniazd trójfazowych 3P+N+PE 400V/ 16A (sprężarka, dmuchawa) modernizacja okablowania stacji w zakresie sterowania urządzeniami stacji Nowa szafa zasilając-sterownicza ma spełniać funkcję : - zasilanie odbiorów potrzeb ogólnych (oświetlenie, gniazda itp.) - zasilanie i sterowanie urządzeniami technologicznymi - komunikacji w systemie zdalnego monitoringu i wizualizacji Nowa szafa zasilająco-sterownicza powinna być wykonana zgodnie z obecnymi normami w oparciu o najnowsze elementy automatyki i zawierać co najmniej : - zabezpieczenie przeciwprzepięciowe B+C, nadprądowe, zwarciowe, zaniku i asymetrii faz, wyłączniki silnikowe dla pomp i niezbędną aparaturę łączeniową. - wyłącznik główny zasilania jako przełącznik zasilania sieć/0/agregat - falownik z detekcją sucho-biegu na zasilaniu każdej pompy głębinowej oddzielnie - falownik na zasilaniu pompy płuczącej - falownik na zasilaniu dmuchawy - sterownik PLC swobodnie programowalny ( min.50 DI, 12DO, 4AI, 2AO, RS232, RS485, ethernet) - moduł komunikacyjny GPRS/GSM modbus 13

14 - na drzwiach szafy zainstalowane przełączniki trybu pracy ( R/0/A ), włączniki zał/wył do ręcznego załączania każdej pompy, kolorowe diody LED sygnalizujące stan pracy, awarii, sucho-biegu poszczególnych urządzeń. - kolorowy pulpit techniczny dotykowy co najmniej 10 z lokalną wizualizacją. Z pulpitu można załączać poszczególne urządzenia, ustawiać parametry sterowania, wykonać wykresy np. czasu pracy pomp, ciśnienia wody na sieci, przepływu, wykonać awaryjne płukania w trybie ręcznym, a także musi mieć możliwość skopiowania danych na pendrive a i przeniesienie np. do Excela. - w sterowniku musi być zainstalowana aplikacja sterowania stacją wody w oparciu o algorytmy zgodne z obecną technologią uzdatniania wody. Większość procesów winna być sparametryzowana, co umożliwi użytkownikowi optymalny dobór właściwego procesu technologicznego a także dokonywania odpowiednich nastaw. Dostęp do istotnych parametrów technologicznych chroniony ma być hasłem. - zasilacz buforowy 24 VDC - baterie akumulatorów 7Ah szt2 ( podtrzymanie zasilania) - ochronniki / separatory sygnałów 4-20mA i sterowniczych Na stacji będą monitorowane i przekazywane do komputera centralnego w siedzibie Eksploatatora następujące sygnały: - przepływ i objętość wody surowej SUW na wejściu SUW - przepływ i objętość wody na płukaniu - przepływ i objętość wody uzdatnionej na wyjściu z SUW - ciśnienie na wyjściu SUW - kontrola ciśnienia powietrza - czasy pracy pomp - praca/awaria pomp, sprężarek - stan pracy filtrów, data i godzina ostatniego płukania - sucho-biegi - ustawienia trybu pracy pomp - możliwość zdalnego sterowania pompami - temperatura na hali w obiekcie - brak napięcia 24 V, stan pracy - akumulator - brak napięcia zasilania, brak którejkolwiek fazy - zasilanie z agregatu prądotwórczego Wymiana i ułożenie nowych kabli. Do połączeń kablowych zastosować kable typu lub odpowiedniki : - do sterowania przepustnicami YKSLY 8 x 0,75mm2 - do przetworników ciśnienia, przepływu na hali typu LiYCY 4 x 0,75 mm2 - sterownicze kable na hali YStY 4 x 0,75mm2 - do zasilania przepływomierzy YStY 3 x1,5mm2 - do zasilania dmuchawy YDY 4 x 4 mm2 b. montaż przepływomierzy - demontaż istn. wodomierzy śrubowych 2 kpl - dostawa i montaż przepływomierzy elektromagnetycznych DN 80 z wyj. 4-20mA i impulsowym szt. 3 ( woda surowa 1 kpl ; na rurociągu wody płucznej - 1kpl, wyjście na sieć woda uzdatniona 1 szt ). Zasilanie przepływomierzy 230V, wykładzina elastomer, temp. pracy : C, atest PZH, do celów rozliczeniowych dla wody pitnej, wersja nierozłączna przetwornik zamontowany na czujniku. Wymagane przepustnice z napędem ręcznym przed i za przepływomierzem o odpowiedniej dymensji. 14

15 c. remont filtra F1 W ramach remontu filtra F1 należy zdemontować istniejącą głowicę wielodrogową i wykonać nowe orurowanie filtra z rur polietylenowych średnicy zewnętrznej 90 mm (PVC lub PEHD) ze wszystkimi niezbędnymi kształtkami, trójnikami, kołnierzami dla zainstalowania przepustnic zaporowych z napędem pneumatycznym DN 80 6 kpl. Dostawa i montaż przepustnic typu wafer, zaporowych z napędem pneumatycznym jednocewkowe, (ciśnienie nominalne PN10, korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego, dysk klapy wykonany ze stali nierdzewnej, trzpień wykonany ze stali nierdzewnej, pierścień uszczelniający i O-ring z NBR lub EPDM, zasilanie 24VDC) d. wymiana filtrów F2,F3 Wymiana filtrów nr 2 i 3 ( typ Kuna) ma polegać na demontażu starych filtrów oraz na dostawie i montażu dwóch kompletnych filtrów pionowych fi 800 mm z pełnym orurowaniem z rur polietylenowych średnicy zewnętrznej 90 mm (PVC lub PEHD) ze wszystkimi niezbędnymi kształtkami, trójnikami, kołnierzami, przepustnicami zaporowymi z napędem pneumatycznym, kompletnym złożem żwirowopiaskowym i wpięciem w istniejący układ uzdatniania. Nowe filtry mają być z rusztem filtracyjnym klasycznym, płytowym z dyszami filtracyjnymi w płycie dennej. Na górze filtra zawór odpowietrzający. Każdy filtr wyposażony w 6 przepustnic typu wafer z napędem pneumatycznym i identyczne jak dla filtra nr F1. e. instalacja dmuchawy Dostawa i montaż dmuchawy do płukania powietrzem filtrów : Q= 81m 3 /h p dm = 3,8 m P=3,0kW, La <77±2 dba. Powietrze do płukania doprowadzić bezpośrednio do każdego filtra. Intensywność płukania l/s*m 2. Zestaw dmuchawy składa się z następujących elementów: dmuchawy boczno-kanałowej, filtra powietrza wlotowego, filtra powietrza wylotowego, zaworu bezpieczeństwa, zaworu odcinającego, zaworu zwrotnego, łącznika amortyzacyjnego, okablowania elektrycznego, orurowania ze stali nierdzewnej lub PEHD, konstrukcji wsporczej ze stali nierdzewnej na podkładkach wibroizolacyjnych, - obudowy dźwiękochłonnej. f. instalacja agregatu sprężarkowego Dostawa i montaż nowego agregatu sprężarkowego zblokowanego na wspólnej ramie do napowietrzania wody surowej i zasilania siłowników przepustnic pneumatycznych. Sprężarka olejowa, 2-tłokowa, wyposażona w elektryczny kabel przyłączeniowy z wtyczką zasilane 230V/50Hz, filtr z reduktorem, manometrem i dwoma szybkozłączami, dodatkowe bezpośrednie przyłącze na zbiorniku 1/2' 15

16 Parametry sprężarki : Pojemność zbiornika l Wydajność l/min Maksymalne ciśnienie - 8 bar Moc silnika - 1,5 kw Obroty obr/min Instalację rozdziału sprężonego powietrza rozprowadzić przewodami poliamidowymi fi 12 i fi 8 mm. Na instalacji przewidzieć manometr kontaktowy do sygnalizacji awarii pracy stacji w przypadku spadku ciśnienia sprężonego powietrza poniżej nastawy. Dostawa i montaż nowej rozdzielni pneumatycznej. Rozdzielnia realizuje proces przygotowania powietrza do aeracji i zasilania siłowników. W jej skład wchodzą: - obudowa filtra G 50 3/8 - wkład filtra M 50-P mic 3/8 - wkład filtra M 50-Y 0,01 mic 3/8 - separator kondensatu (woda-olej) zawartość oleju w kondensacie nie może przekroczyć 15 mg/litr - obudowa filtra wspornik G 50, G100 - reduktor ½ - manometr fi 50 t 1/ bar -zawór dławiąco-zwrotny -zawór elektromagnetyczny -zawór odcinający -mieszacz wodno-statyczny -rotametr. Po zamontowaniu urządzeń technologicznych, rurociągów i armatury wykonawca przeprowadzi próby szczelności i płukania, a następnie przeprowadzi rozruch technologiczny zgodnie z punktem III. 5. Specyfikacji. 5. Remont oczyszczalni ścieków w Malczycach a. remont systemu napowietrzania Do napowietrzania ścieków obecnie na oczyszczalni służą dwie dmuchawy o mocy 11 kw każda. W celu zwiększenia efektywności procesu napowietrzania ścieków i jednocześnie zmniejszenia energochłonności należy zainstalować falownikowy układ regulacji napowietrzania ścieków. W dwóch punktach otwartych komór biologicznej oczyszczalni ścieków zainstalować czujniki do pomiaru stężenia tlenu. Czujnik tlenowy amperometryczny z ogniwem Clarka z wbudowanym czujnikiem temperatury, niewymagający czyszczenia (wymiana raz na pół roku) do współpracy z modułem pomiarowym tlenu rozpuszczonego oraz jednostką centralną. Do instalacji czujników na pomoście wykorzystać głowice z łańcuchem oraz wysięgnikiem ze stali nierdzewnej. Jednostka centralna powinna być wyposażona w moduł wyjść prądowych do współpracy ze sterownikiem PLC. W pomieszczeniu dmuchaw zainstalować szafkę sterowniczą przeznaczoną do sterowania dmuchaw wyposażoną w : 16

17 - sterownik PLC swobodnie programowalny ( min.12 DI, 8DO, 4AI, 2AO, RS232, RS485, ethernet) 1kpl - radiomodem w paśmie 868MHz 1kpl - kolorowy panel dotykowy min 7-1 kpl - zabezpieczenia naprądowe, czujniki zaniku faz - kpl - falowniki 18,5kW 2szt - zasilacz buforowy 24 VDC 1kpl - baterie akumulatorów 7Ah szt2 ( podtrzymanie zasilania) - ochronnik przeciwprzepięciowy kl.c 1kpl - ochronniki / separatory sygnałów 4-20mA i sterowniczych - kpl - wył. główny 1szt - przełączniki trybu pracy dmuchaw ( ręka/0/automat) 2 kpl - przyciski zał/wył ( sterowanie ręczne dmuchaw) 2kpl - kolorowe lampki LED stan pracy urządzeń Pomiędzy modułami na obiekcie oraz do szafki sterowniczej ułożyć kable typu : - YvKSLYekw-P 3x2x0,75 - YvKSLYekw-P 2x2x0,75 b. remont systemu recyrkulacji - dostawa i montaż pomp zatapialnych do recyrkulacji zewnętrznej - łańcuchy, uchwyty ze stali K.O. - rurociągi recyrkulacji zewnętrznej (dwie nitki) - dostawa i montaż szafki sterującej - montaż kasety sterowniczej w wyłącznikiem awaryjnym na pomoście Pompa zatapialna : Q= 12 m 3 /h przy H = 3m N= 0,37 kw Obroty 1380 min -1 Uszczelnienia węglik krzemu Średnica wirnika 140 Masa agregatu 21 kg IP 68 Szafkę zasilającą pompy zainstalować w pomieszczeniu dmuchaw i zasilić przewodem YDY 4x2,5 mm2 z rozdzielni RG oczyszczalni. Na pomoście zainstalować kasetę z wyłącznikiem awaryjnym podłączonym do szafki pomp recyrkulacji. c. modernizacja pompowni głównej Modernizacja pompowni głównej obejmuje : demontaż i montaż nowych pomp zatapialnych demontaż i montaż nowego orurowania przepompowni demontaż i montaż nowych zaworów zwrotnych oraz zasuw odcinających demontaż i montaż nowych prowadnic oraz wsporników demontaż i montaż nowych stóp sprzęgających Minimalne wymagania odnośnie pomp pompowni głównej 2 kpl: 17

18 czynnik pompowany: ścieki surowe wydajność: 0 36 dm3 / s wysokość podnoszenia 13 5 m moc nominalna pompy 4 kw obroty nominalne 1390 obr/min sprawność maks. 60 % średnica króćca tłocznego DN80 PN16 łańcuch 5m, stal nierdzewna (np ) kabel zasilająco-sterowniczy 10m czujnik temperatury uzwojeń silnika: bimetal wykonanie materiałowe: wirnik żeliwo JL 1040 wał stal nierdzewna korpus silnika żeliwo JL 1040 uchwyt sprzęgający żeliwo JL 1040 masa pompy 70 kg Wymaga się, aby kolano pompy miało króciec przyłączeniowy DN 100. Piony tłoczne DN 100, kołnierze, trójniki, prowadnice, wsporniki, łańcuchy podciągające,śruby, nakrętki wszystko ze stali nierdzewnej. Armatura zwrotna DN 100, odcinająca DN 100 pokryta trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków. Wszystkie uszczelki dla połączeń kołnierzowych wykonane z gumy odpornej na działanie ścieków. d. remont automatyki pompowni głównej W ramach remontu automatyki pompowni głównej wykonawca : zdemontuje istniejącą szafkę zasilająco-sterującą dostarczy i zamontuje nową szafkę zasilająco-sterującą dostarczy i zamontuje sondę hydrostatyczną do ścieków z wyj. 4-20mA, zakres 0-4m H 2 O 2 szt. dostarczy i zamontuje komplet sygnalizatorów pływakowych 4szt. podłączy istniejący przepływomierz ścieków do szafki pompowni głównej Szafka zasilająco-sterownicza : wykonana w obudowie z tworzywa odpornego nad działania agresywnego środowiska w budynku pompowni z podwójnymi drzwiami wyłącznik główny zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe dla każdej pompy softstarty dla pomp powyżej 5kW przełącznik tryb pracy ręka/0/automat podświetlane przyciski zał/wył pompy wyłączniki zabezpieczenia termicznego silników pomp sterownik PLC swobodnie programowalny ( min.12 DI, 8DO, 4AI, 2AO, RS232, RS485, ethernet) radiomodem w paśmie 868MHz zasilacz buforowy 24 VDC bateria akumulatorów 7Ah szt1 ( podtrzymanie zasilania) ochronnik przeciwprzepięciowy kl.c ochronniki / separatory sygnałów 4-20mA i sterowniczych gniazdo 230V Wymagania układu sterowania szafki pompowni głównej : sterowanie układem dwóch pomp 18

19 naprzemienne sterowanie pompami kontrola temperatury uzwojenia silnika kontrola przepełnienia kontrola suchobiegu ciągły pomiar poziomu za pomocą sondy hydrostatycznej dołączenie drugiej pompy powyżej poziomu maksymalnego niezależnie od pracy sterownika PLC w trybie pracy ręcznej sterowanie załączaniem i wyłączaniem niezależnie od poziomu ścieków w komorze kontrola zasilania (faz, stanu baterii) czas pracy poszczególnych pomp e. przystosowanie automatyki oczyszczalni ścieków do monitoringu W celu umożliwienia zdalnej wizualizacji i monitoringu oczyszczalni ścieków należy w pomieszczeniu dmuchaw zainstalować szafkę monitoringu. Szafka monitoringu będzie pełnić funkcję : - monitorowania pracy zespołu pomp recyrkulacji - komunikacji ze sterownikiem szafki pompowni głównej poprzez radiomodem ( monitorowanie pracy pompowni głównej) - komunikacji ze sterownikiem szafki dmuchaw ( monitorowanie pracy zespołu napowietrzania ścieków) - komunikacja za pomocą modułu GSM/GPRS w celu monitoringu i wizualizacji z komputera stanowiska wizualizacji pracy oczyszczalni ścieków w Malczycach w siedzibie Eksploatatora - komunikacji z czytnikiem identyfikującym PIN-kod oraz centralą alarmową w celu przekazania danych oraz ewentualnych alarmów do komputera centralnego w siedzibie Eksploatatora. Szafka monitoringu musi zawierać co najmniej : - sterownik PLC swobodnie programowalny ( min.20 DI, 12DO, 4AI, 2AO, RS232, RS485, ethernet) - moduł komunikacyjny GPRS/GSM modus + antena - radiomodem w paśmie 868MHz - kolorowy panel dotykowy 7 - zasilacz buforowy 24 VDC - baterie akumulatorów 7Ah szt2 ( podtrzymanie zasilania) - ochronnik przeciwprzepięciowy kl.c - ochronniki / separatory sygnałów 4-20mA i sterowniczych - wył. główny - kolorowe lampki LED stan pracy urządzeń - przekaźniki interfejsowe monitorowania pracy pomp recyrkulacji Prace na oczyszczalni ścieków należy zakończyć rozruchem technicznotechnologicznym zgodnie z punktem III. 5. Specyfikacji. f. dostawa urządzeń wspomagania pracy systemu oczyszczania 19

20 zakup i dostawa urządzenia wysokociśnieniowego do specjalistycznego czyszczenia przewodów kanalizacyjnych o średnicy do 500 mm, przystosowane do różnych prac czyszczących, zbudowane w całości na ramie, zabudowane na przyczepie transportowej przystosowanej do ciągnięcia przez ciągnik Wymagane parametry: pompa wysokociśnieniowa z tłokami ceramicznymi o parametrach: - minimalne ciśnienie robocze 150 bar z dodatkowym regulatorem ciśnienia (płynna regulacja ciśnienia), - minimalny wydatek wody 75 l/min. napęd urządzenia silnik benzynowy o mocy min. 35 KM z rozrusznikiem elektrycznym; elektryczne sterowanie obrotami silnika przez przyciski. zbiornik paliwa min. 20 l, wąż wysokociśnieniowy NW 13 o długości minimum 80 m, zamontowany na bębnie o napędzie hydraulicznym zwijanie, rozwijanie, płynna regulacja prędkości obrotowej bębna. Sterowanie pracą bębna ciśnieniowego poprzez przyciski elektryczne. Bęben wyposażony w prowadnicę węża ułatwiającą jego układania na bębnie podczas nawijania wraz z licznikiem metrów. Zabezpieczenie pompy przed pracą bez wody polegające na zatrzymaniu pracy pompy w momencie osiągnięcia stanu minimalnego wody w zbiorniku. Możliwość awaryjnego uruchomienia pompy w celu nawinięcia węża ciśnieniowego na bęben pomimo osiągnięcia stanu minimalnego wody w zbiorniku. Rozwiązanie uniemożliwiające pozostawienie włączonej pompy bez nadzoru. Wąż napełniający NW 19 zamontowany na bębnie o długości minimum 50 m, Zbiornik wody o pojemności całkowitej minimum 1000 l z możliwością napełniania z hydrantu lub przez wąż napełniający, Zbiornik oleju hydraulicznego wyposażony we wskaźnik poziomu oleju i wskaźnik temperatury. Wyposażenie: Urządzenie wysokociśnieniowe do czyszczenia kanalizacji musi być wyposażone w: 1. głowicę czyszczącą ślepą, 2. głowicę przebijającą Quattro, 3. głowicę rotacyjną do czyszczenia tłuszczy, 4. głowicę ciężką granat do silnie zanieczyszczonych rur, 5. pistolet wysokociśnieniowy, 6. prowadnice węża wysokociśnieniowego 2 kpl., 7. kamerę do inspekcji TV kanalizacji, o parametrach: a) praca co najmniej w zakresie od 30 mm do 150 mm, b) kabel o długości minimum 30 m, c) licznik metrów, d) kompresja MPEG-4, s) tryb pracy: podgląd, nagrywanie, odtwarzanie, f) język menu: polski i/lub angielski, g) obsługa urządzenia: sterowanie z pulpitu monitora oraz dodatkowo pilot zdalnego sterowania. - wizja: a) liczba wejść wideo 1, b) wyjście wideo 1 x RCA, 20

Załącznik nr 3 do SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT

Załącznik nr 3 do SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT Załącznik nr 3 do SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT Przepompownia P 1 Wycenę przepompowni według poniższych opisów należy przyjąć do poz. 7.3 przedmiaru robót KNRw 0202 19210100 Montaż elementów prefabrykowanych,

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Drain STS 40

Opis serii: Wilo-Drain STS 40 Opis serii: Wilo-Drain STS 4 H[m] Wilo-Drain STS 4 1 8 6 4 2 2 4 6 8 1 12 14 16 Q[m³/h] Budowa Pompa zatapialna do ścieków Zastosowanie Tłoczenie mediów zawierających duże zanieczyszczenia w następujących

Bardziej szczegółowo

Trzypompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKM35/3-8/3

Trzypompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKM35/3-8/3 1 Trzypompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKM35/3-8/3 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konstrukcja zestawu ZKM35/3-8/3... 4 3. Zastosowanie... 7 4. Regulacja pracy pompy w zestawie... 7 5. Montaż zestawu

Bardziej szczegółowo

Opis systemu monitoringu i sterowania Stacji Uzdatniania Wody

Opis systemu monitoringu i sterowania Stacji Uzdatniania Wody Załącznik nr 4 do SIWZ Opis systemu monitoringu i sterowania Stacji Uzdatniania Wody 1. Technologia komunikacji i sterowania - system oparty powinien być na dwukierunkowej transmisji danych poprzez sieć

Bardziej szczegółowo

Zestawy jednopompowe ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY ZALETY OBSZAR UŻYTKOWANIA

Zestawy jednopompowe ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY ZALETY OBSZAR UŻYTKOWANIA ZJ... ZASTOSOWANIE Tłoczenie i podwyższanie ciśnienia wody dla: budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej, instalacji przemysłowych, rolnictwa i ogrodnictwa (zraszanie i podlewanie), instalacji

Bardziej szczegółowo

SUW PIOTROWICE MAŁE gm. NAŁĘCZÓW. MODERNIZACJA BRANŻY AKPiA

SUW PIOTROWICE MAŁE gm. NAŁĘCZÓW. MODERNIZACJA BRANŻY AKPiA SUW PIOTROWICE MAŁE gm. NAŁĘCZÓW MODERNIZACJA BRANŻY AKPiA Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji układów zasilającosterowniczych branży AKPiA modernizowanej stacji uzdatniania

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Drain TP 50/TP 65

Opis serii: Wilo-Drain TP 50/TP 65 Opis serii: Wilo-Drain TP 50/TP 65 0H/m 20 16 12 8 4 0 10 20 30 40 50 Wilo-Drain TP 50/TP 65 Q/m³/h Budowa Pompa zatapialna do ścieków Zastosowanie Tłoczenie mediów zawierających duże cząstki zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

Zestawienie istniejącej armatury - SUW Graboszyce Nazwa: DN DN Opis

Zestawienie istniejącej armatury - SUW Graboszyce Nazwa: DN DN Opis Zator, dnia 29.08.2016 r. DI.271.6.2016 Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego dotyczące przetargu nr DI.271.6.2016 na: Modernizację istniejącej stacji uzdatniania wody (dalej SUW) w Graboszycach,

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO Kościan, dnia 31.03.2016 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy: 5/ZP/2016 pn. Wykonanie i montaż zestawu hydroforowego

Bardziej szczegółowo

1. POMPOWNIA P WYPOSAśENIE 1.2 AUTOMATYKA

1. POMPOWNIA P WYPOSAśENIE 1.2 AUTOMATYKA 1. POMPOWNIA P1 1.1 WYPOSAśENIE Zatapialna pompa FLYGT NP 3102.181 SH/256-2 szt. Wykonanie: Ŝeliwne, standardowe; Medium: ścieki i osady komunalne, Tmax=40 C; Instalacja stacjonarna, "mokra": do opuszczania

Bardziej szczegółowo

ZMIANA UZGODNIENIA USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA W PIEŃSKU

ZMIANA UZGODNIENIA USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA W PIEŃSKU Projekt: ZMIANA UZGODNIENIA USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA W PIEŃSKU ZMIANA OPINII NR 134/2010 z dnia 19.05.2010r. Projekt dotyczy zmiany w zakresie tras prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW WOŁOMIN WYTYCZNE - STEROWANIA, SYGNALIZACJI I KOMUNIKACJI. maj 2012 r.

PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW WOŁOMIN WYTYCZNE - STEROWANIA, SYGNALIZACJI I KOMUNIKACJI. maj 2012 r. PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW WOŁOMIN STADIUM: WYTYCZNE - STEROWANIA, SYGNALIZACJI I KOMUNIKACJI maj 2012 r. - 2 - SPIS TREŚCI 1.OPIS INSTALACJI 1.1 Instalacje siły, sterowania i oświetlenia przepompowni 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-DrainLift Box

Opis serii: Wilo-DrainLift Box Opis serii: Wilo-DrainLift Bo H/m Wilo-DrainLift Bo 1 1 Bo /1 Bo 3/ Budowa Urządzenie do przetłaczania wody zanieczyszczonej (instalacja podpodłogowa) Zastosowanie Do instalacji podpodłogowej, możliwość

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr A do SIWZ I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie kompletnego zespołu pompowego pompy diagonalnej oraz podłączenie do

Bardziej szczegółowo

REMONT POMPOWNI ŚCIEKÓW

REMONT POMPOWNI ŚCIEKÓW PROJEKT BUDOWLANY Instalacje elektryczne i automatyka STR. 1 REMONT POMPOWNI ŚCIEKÓW Wieliszew Inwestor: Urząd Gminy Wieliszew Główny projektant: mgr inż. Piotr Dyk upr. KL-48/93 Projektant: mgr inż. Edward

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA UJĘĆ GŁĘBINOWYCH SZKÓŁKA LEŚNA NADLEŚNICTWA SUWAŁKI

AUTOMATYKA UJĘĆ GŁĘBINOWYCH SZKÓŁKA LEŚNA NADLEŚNICTWA SUWAŁKI AUTOMATYKA UJĘĆ GŁĘBINOWYCH SZKÓŁKA LEŚNA NADLEŚNICTWA SUWAŁKI OPIS W gospodarstwie szkółkarskim Nadleśnictwa Suwałki obecnie eksploatowana jest jedna studnia głębinowa zapewniająca wodę na cele podlewania

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany wymiany zestawu hydroforowego

Projekt budowlany wymiany zestawu hydroforowego EGZ. NR 1 Projekt budowlany wymiany zestawu hydroforowego Zamawiający: Inwestor: Obiekt: Adres: Branża: Kod CPV: Gmina Radzyń Podlaski Adres: 21-300 Radzyń Podlaski ul Warszawska 32 Gmina Radzyń Podlaski

Bardziej szczegółowo

Pompy zatapialne z rozdrabniaczem DRENA MIX EKO ZASTOSOWANIE OBSZAR UŻYTKOWANIA KONCEPCJA BUDOWY

Pompy zatapialne z rozdrabniaczem DRENA MIX EKO ZASTOSOWANIE OBSZAR UŻYTKOWANIA KONCEPCJA BUDOWY Pompy zatapialne z rozdrabniaczem DRENA MIX EKO ZASTOSOWANIE Tłoczenie ścieków zwierzęcych, gnojówki, fekalii, cieczy zanieczyszczonych miękkimi ciałami stałymi, cieczy z zanieczyszczeniami włóknistymi,

Bardziej szczegółowo

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego:

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego: Wykonywanie usług utrzymania i obsługi, tj. okresowych przeglądów i konserwacji systemu gwarantowanego zasilania i klimatyzacji, w tym z UPS i systemem wizualizacji i sterowania (BMS) I. Wykonywanie przeglądów

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Modernizacja instalacji elektrycznej, oraz systemu automatyki, sterowania i pomiarów.

WYTYCZNE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Modernizacja instalacji elektrycznej, oraz systemu automatyki, sterowania i pomiarów. WYTYCZNE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Temat: Branża: Obiekt: Modernizacja instalacji elektrycznej, oraz systemu automatyki, sterowania i pomiarów. Elektryczna i AKPiA Stacja Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY KRAFT WELE - SDG DIGITAL SILENT-

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY KRAFT WELE - SDG DIGITAL SILENT- AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY KRAFT WELE - SDG 60 000 DIGITAL SILENT- Super Silent series generators. ZDJĘCIA POGLĄDOWE: TECHNOLOGY CLOSER Dwuskrzydłowe drzwi wyposażone w zamek, umożliwiające bezproblemową eksploatację

Bardziej szczegółowo

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa ELMAST BIAŁYSTOK F40-5001 F63-5001 F90-5001 ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO W E N T Y L A T O R Ó W PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa 2 ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE F40-5001,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW. str. 1

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW. str. 1 SPIS TREŚCI 1 DANE OGÓLNE 2 1.1 INWESTOR, INWESTYCJA 2 1.2 PODSTAWA i AUTOR OPRACOWANIA, 2 1.3 ZAKRES PROJEKTU 2 1.4 MATERIAŁY WYJŚCIOWE 2 2 PARAMETRY TECHNICZNE 3 2.1 UKŁAD OPRACOWANIA 3 2.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ELMAST BIAŁYSTOK F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

ELMAST F S F S F S F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK

ELMAST F S F S F S F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK ELMAST BIAŁYSTOK F6-3002 S F 40-4001 S F16-3002 S F63-4001 S F90-4001 S F6-4002 S F 40-5001 S F16-4002 S F63-5001 S F90-5001 S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia BranŜa: Sanitarna Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa studni zastępczej wraz z przebudową układu napowietrzania wody oraz przebudową

Bardziej szczegółowo

14. O P I S U S Ł U G

14. O P I S U S Ł U G 14. O P I S U S Ł U G Zawartość: A. Szafy i obudowy, B. Aparatura obiektowa wraz z okablowaniem, C. Uruchomienie układów automatyki bez BMS D. Sprzęt komputerowy, oprogramowanie E. Uruchomienie systemu

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Drain MTS

Opis serii: Wilo-Drain MTS Opis serii: Wilo-Drain MTS H/m 35 30 25 20 15 10 5 0 0 2 4 6 8 10 12 14 Wilo-Drain MTS 40 MTS 40/39 MTS 40/35 MTS 40/31 MTS 40/27 MTS 40/24 MTS 40/21 Q/m³/h Budowa Pompa zatapialna do ścieków z wewnętrznym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POMP WIROWYCH DŁAWNICOWYCH STOSOWANYCH W W.S.C.

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POMP WIROWYCH DŁAWNICOWYCH STOSOWANYCH W W.S.C. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POMP WIROWYCH DŁAWNICOWYCH STOSOWANYCH W W.S.C. Wymagania techniczne dla pomp dławnicowych do c.o. i c.t. (przeznaczonych głównie do wyposażania węzłów cieplnych grupowych i ciepłowni

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Sub TWI 6-..-B

Opis serii: Wilo-Sub TWI 6-..-B Opis serii: Wilo-Sub TWI 6-..-B H/m 360 Wilo-Sub TWI 6-..-B 280 200 120 40 3 4 5 6 7 10 15 20 30 40 50 Q/m³/h Budowa Wielostopniowa pompa głębinowa 6 w wersji z taśmami ściągowymi, do montażu pionowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: Rozbudowa systemu kontroli dostępu w jednym z obiektów Uniwersytetu Śląskiego". 2. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

B U D O W L A N Y WYKONAWCZY

B U D O W L A N Y WYKONAWCZY PROJEKT B U D O W L A N Y WYKONAWCZY MODERNIZACJI STACJI UZDATNIA NIA WODY W MIEJSCOWOŚCI SZCZYTNO, GMINA KAMPINOS CZĘŚĆ DRUGA AUTOMATYKA (AKPiA) Lokalizacja: Inwestor: GRUNTY WSI SZCZYTNO GMINA KAMPINOS

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert 1. Zamawiający: Zakłady Mechaniczne BUMAR ŁABĘDY S.A. ul. Mechaników 9, 44-109 Gliwice 2. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg ograniczony pisemny, postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

6. STACJE I ARMATURA AUTOMATYCZNA

6. STACJE I ARMATURA AUTOMATYCZNA 6. STACJE I ARMATURA AUTOMATYCZNA 6.1. ZAWORY SZTANGOWE 6.2. ZAWORY Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM 6.3. ZAWORY Z NAPĘDEM PNEUMATYCZNYM 6.4. ZAWORY ELEKTROMAGNETYCZNE 6.5. AUTOMATYCZNE STACJE UZDATNIANIA STRONA

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania. Dot. Przetargu nieograniczonego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Darnowo

Odpowiedzi na pytania. Dot. Przetargu nieograniczonego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Darnowo Znak sprawy: ZP.272.02.2012 Kościan, dnia 02.03.2012 r. Do wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ Odpowiedzi na pytania Dot. Przetargu nieograniczonego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Darnowo

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE OBSZAR UŻYTKOWANIA KONCEPCJA BUDOWY

ZASTOSOWANIE OBSZAR UŻYTKOWANIA KONCEPCJA BUDOWY INFRA EKO ZASTOSOWANIE Pompowanie ścieków o dużej zawartości ciał stałych, ciał włóknistych, tłoczenie wody z zawartością piasku, szlamu i innych zanieczyszczeń. Tłoczenie gnojówki i fekalii. Znajdują

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POMP WIROWYCH BEZDŁAWNICOWYCH STOSOWANYCH W W.S.C.

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POMP WIROWYCH BEZDŁAWNICOWYCH STOSOWANYCH W W.S.C. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POMP WIROWYCH BEZDŁAWNICOWYCH STOSOWANYCH W W.S.C. Wymagania techniczne dla pomp bezdławnicowych do c.o., c.w. i c.t. (przeznaczonych głównie do wyposażania węzłów cieplnych indywidualnych)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2. WARUNKI PRZYŁĄCZENIA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO O MOCY 60 KVA REZERWUJĄCEGO ZASILANIE OBIEKTÓW NADLEŚNICTWA W

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH BERLING REFRIGERATION GROUP KZBT-2/10-PL

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH BERLING REFRIGERATION GROUP KZBT-2/10-PL ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH BERLING REFRIGERATION GROUP KZBT-2/10-PL Spis treści 1. Standardowy zakres dostawy... 2. Opcje... 3. Moduły dodatkowe... 4. Wydajność chłodnicza

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Wykonawca: Obmiar robót Adres budowy Obiekt Rodzaj robót Charakterystyka robót Kody CPV Data oprac. Podstawa opracowania

Inwestor: Wykonawca: Obmiar robót Adres budowy Obiekt Rodzaj robót Charakterystyka robót Kody CPV Data oprac. Podstawa opracowania Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie plac Wolności 1 87-410 Kowalewo Pomorskie Wykonawca: "INTEM" Sp. z o. o. ul. Niska 3b 40-678 Katowice Obmiar robót Adres budowy: ul. Jana Pawła II, 87-410 Kowalewo Pomorskie

Bardziej szczegółowo

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej INSTYTUT Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy Tel. 081 473 14 00, fax. 081 473 14 10 e-mail: ins@ins.pulawy.pl, www.ins.pulawy.pl Regon: 000041619, NIP: 716-000-20-98 Nr projektu /zadania

Bardziej szczegółowo

ILOŚ Ć JEDNO- STKA NAZWA ELEMENTU

ILOŚ Ć JEDNO- STKA NAZWA ELEMENTU Lp 1 1-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NAZWA ELEMENTU Filtr samopłuczący, grawitacyjny DynaSand dostosowany do pracy ze złożem katalitycznym, kompletny z króćcami do połączeń kołnierzowych, rurkami pomiarowymi, pomostem

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis Przedmiotu Zamówienia Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów Polska Tel. (+48 77) 410-52-22 Fax.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW I ARMATURY DLA STACJI UZDATNIANIA WODY W MOGIELNICY

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW I ARMATURY DLA STACJI UZDATNIANIA WODY W MOGIELNICY ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW I ARMATURY DLA STACJI UZDATNIANIA WODY W MOGIELNICY Lp Ozn. Wyszczególnienie Jm. Ilość Studnie głębinowe 1 OB Obudowa studni z tworzyw sztucznych typ LANGE 1440*800*1300 mm z wewnętrznym

Bardziej szczegółowo

Suche przepompownie ścieków EDP KATALOG PRODUKTÓW

Suche przepompownie ścieków EDP KATALOG PRODUKTÓW Suche przepompownie ścieków EDP KATALOG PRODUKTÓW Wersja 01.016 SUCHE PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW EDP Dane techniczne Zgodność z normami zharmonizowanymi: PN-EN 1050-1, PN-EN 1050-, PN-EN 1050-4 Zgodność z wymogami

Bardziej szczegółowo

ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W KPWiK Sp. z o.o.

ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W KPWiK Sp. z o.o. Załącznik nr 4 ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W KPWiK Sp. z o.o. W danej grupie wyrobów asortyment ma być wykonany w całości przez jednego producenta. 1. Zasuwa kołnierzowa krótka

Bardziej szczegółowo

GK Świętajno, WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

GK Świętajno, WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ GK. 7012.2.2.2014 Świętajno, 2014-12-19 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GK. 7012.2.2.2014 Nazwa zadania: Budowa stacji uzdatniania wody w Świętajnie.

Bardziej szczegółowo

WODROPOL SA WROCŁAW, UL. MOKRONOSKA 2 DATA OPRACOWANIA : Poziom cen : I kw. 2012

WODROPOL SA WROCŁAW, UL. MOKRONOSKA 2 DATA OPRACOWANIA : Poziom cen : I kw. 2012 WODROPOL SA WROCŁAW, UL. MOKRONOSKA 2 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA,ROZBUDOWA I MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY PRZYCHÓW GM. BOBROWICE ADRES INWESTYCJI : m.przychów INWESTOR : GMINA

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY PRZEPOMPOWNI : 1. Pompy produkcji ABS (typy pomp wg tabeli) - szt.2 Punkt pracy to Q=4 l/sek H=13,0 m

PARAMETRY PRZEPOMPOWNI : 1. Pompy produkcji ABS (typy pomp wg tabeli) - szt.2 Punkt pracy to Q=4 l/sek H=13,0 m PARAMETRY PRZEPOMPOWNI : 1. Pompy produkcji ABS (typy pomp wg tabeli) - szt.2 Punkt pracy to Q=4 l/sek H=13,0 m 2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z polimerobetonu Wyposażenie zbiornika: - podest

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CENOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY

WYKAZ CENOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY Załącznik Nr 3 WYKAZ CENOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY 1. Aparat oddechowy (6 sztuk). Wyposażony co najmniej w: dwupunktowy system przycisków wypinających, reduktor wysokiego ciśnienia typu tłokowego,

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU ZAŁĄCZNIK NR 9 Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Dobór przepompowni ścieków wykonanych przez firmę Purator 1

Załącznik nr 1 Dobór przepompowni ścieków wykonanych przez firmę Purator 1 Załącznik nr 1 Dobór przepompowni ścieków wykonanych przez firmę 1 Przepompownia ścieków sanitarnych PURAPOMP P1 - Rajkowy Wydajność: 0,99 m3/h m i wysokości 3,54 m (wraz z płytą przykrycia) Konieczność

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys opracowany przez: mgr inż. Witold Franke,...

Przedmiar robót. Kosztorys opracowany przez: mgr inż. Witold Franke,... Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Nazwy i kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Adres obiektu budowlanego: 35-959 Rzeszów; ul. ks J. Jałowego 23A Nazwa i adres zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. UL. WESOŁA 7 58-150 STRZEGOM OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. UL. WESOŁA 7 58-150 STRZEGOM OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Strzegom 2013-09-02 WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. UL. WESOŁA 7 58-150 STRZEGOM OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP, DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE WYPOSAŻENIA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P-3 I P-4 WRAZ

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (tzw. układ Kaźmierz - Kiączyn) Obiekt : Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA

ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA DRENA PRO EKO Pompy zatapialne ZASTOSOWANIE Tłoczenie wody czystej, spienionej, zaszlamionej, wolnej od zanieczyszczeń włóknistych pochodzenia roślinnego, zawierającej części stałe i ścierające o małych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA DO TERMOKOMINKÓW AUTOMATYKA Zestaw automatyki AERO ecokom

AKCESORIA DO TERMOKOMINKÓW AUTOMATYKA Zestaw automatyki AERO ecokom AKCESORIA DO TERMOKOMINKÓW AUTOMATYKA Zestaw automatyki AERO ecokom AERO ecokom jest nowoczesnym urządzeniem elektronicznym służącym do regulacji i optymalizacji procesu spalania w kominku z płaszczem

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI. Cena Podstawa Opis

KOSZTORYS INWESTORSKI. Cena Podstawa Opis 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 1 3 4 5 6 KOSZTORYS INWESTORSKI 1 BLOK FILTRACYJNY 011-05 01-01 01-03 013-05 004-04 007-04 007-03 006-0 006-04 006-03 006-01 006-01 Zbiornik Filtracyjny o

Bardziej szczegółowo

Zestawy szeregowe ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA ZALETY. część pompowa. sterowanie

Zestawy szeregowe ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA ZALETY. część pompowa. sterowanie ZASTOSOWANIE Tłoczenie i podwyższanie ciśnienia wody dla: budynków mieszkalnych budynków użyteczności publicznej wodociągów KONCEPCJA BUDOWY część pompowa OBSZAR UŻYTKOWANIA Wydajność do 70 m 3 /h Wys.

Bardziej szczegółowo

6. STACJE I ARMATURA AUTOMATYCZNA

6. STACJE I ARMATURA AUTOMATYCZNA 6. STACJE I ARMATURA AUTOMATYCZNA 6.1. ZAWORY SZTANGOWE 6.2. ZAWORY ELEKTROMAGNETYCZNE 6.3. AUTOMATYCZNE STACJE UZDATNIANIA STRONA 6.1. ZAWORY SZTANGOWE Automatyczny system płukania Zawory besgo są sterowane

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności

Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności L.p Warunki Zamawiającego Uwagi Rozwiązania proponowane przez Oferenta 1 2 3 4 Agregat pompowy dużej wydajności fabrycznie nowy wyprodukowany

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA SZAFY STEROWNICZEJ DLA PRZEPOMPOWNI (98465267) 2 POMPY SD 6-10

DOKUMENTACJA SZAFY STEROWNICZEJ DLA PRZEPOMPOWNI (98465267) 2 POMPY SD 6-10 DOKUMENTACJA SZAFY STEROWNICZEJ DLA PRZEPOMPOWNI (98465267) 2 POMPY SD 6-10 SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 1. OPIS SZAFY STEROWNICZEJ... 2 1.1 Obudowa... 2 1.2 Drzwi wewnętrzne szafy... 2 1.3 Układ ogrzewania

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y PROJEKTOWANIE: NADZORY: - wodociągi - autorskie - kanalizacja - inwestorskie - ogrzewanie - gaz KONSULTACJE - wentylacja - uzdatnianie wody Siedziba firmy: 02-784 Warszawa, ul. J. Cybisa 6/46, tel. kom.

Bardziej szczegółowo

MPA-W z nagrzewnicą wodną

MPA-W z nagrzewnicą wodną z nagrzewnicą wodną MPA to nawiewna centrala wentylacyjna w skład której wchodzi: filtr klasy G, kanałowy wentylator z łopatkami wirnika zagiętymi do przodu, nagrzewnica elektryczna (MPA E) lub nagrzewnica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGICZNY WSTĘPNY: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody Budzień

PROJEKT TECHNOLOGICZNY WSTĘPNY: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody Budzień WT Projekt Wojciech Treffler ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 9/4A, 44-100 Gliwice Tel. 48 507 023 303 e-mail: treffler_w@poczta.onet.pl PROJEKT TECHNOLOGICZNY WSTĘPNY: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZASILANIA ZALICZNIKOWEGO PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P1 dz.167/12 i P1/1 dz.186/92

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZASILANIA ZALICZNIKOWEGO PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P1 dz.167/12 i P1/1 dz.186/92 INWESTOR URZĄD GMINY JONKOWO UL. KLONOWA 2 11-042 JONKOWO NAZWA I ADRES OBIEKTU SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ OSIEDLE LEŚNE GUTKOWO GMINA JONKOWO RODZAJ OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-DrainLift XS-F

Opis serii: Wilo-DrainLift XS-F Opis serii: H[m] 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Budowa Małe urządzenie do przetłaczania (montaż na ścianie) Zastosowanie Gotowe do podłączenia urządzenie do przetłaczania fekaliów do ograniczonego

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H

ELMAST F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H ELMAST BIAŁYSTOK F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa wydanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

CPV: urządzenia chłodzące i wentylacyjne

CPV: urządzenia chłodzące i wentylacyjne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTU INSTALACJI SCHŁADZAJĄCEJ WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM AGREGATU SCHŁADZAJĄCEGO, SPEŁNIAJĄCEGO WYMAGANIA ISO 9001/14001 NA STACJI A-18 PLAC WILSONA

Bardziej szczegółowo

HYDROVAR Zalety układów pompowych z systemami HYDROVAR. Xylem Water Solutions

HYDROVAR Zalety układów pompowych z systemami HYDROVAR. Xylem Water Solutions HYDROVAR Zalety układów pompowych z systemami HYDROVAR Xylem Water Solutions Wszystkie niezbędne elementy w jednym urządzeniu Pompa odśrodkowa Falownik o stopniu IP55 Czujniki ciśnienia i inne Sterownik

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Sub TWU 3

Opis serii: Wilo-Sub TWU 3 Opis serii: Wilo-Sub TWU 3 H[m] 100 80 60 40 20-0145 -0130-0123 -0115 Wilo-Sub TWU 3-... 0 0 0,5 1,0 1,5 2,0 Q[m³/h] Zmiany zastrzeżone www.wilo.pl 50 EU 2014-03 1 / 5 Opis serii: Wilo-Sub TWU 3 Budowa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Zabudowa instalacji do czyszczenia wymienników Alfa Laval

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Zabudowa instalacji do czyszczenia wymienników Alfa Laval Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zabudowa instalacji do czyszczenia wymienników Alfa Laval Lublin, październik 2013 Strona 1 z 6 Zawartość 1. Przedmiot zamówienia... 3 2. Opis stanu istniejącego...

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: Klient: Numer klienta: Kontakt:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: Klient: Numer klienta: Kontakt: Pozycja Ilość Opis Cena jednostkowa 1 SEG.40.12.2.50B,00 EUR Nr katalogowy: 96075905 Pompy zatapialne SEG z poziomym króćcem tłocznym są przeznaczone do tłoczenia wody zanieczyszczonej z toalet. Pompy

Bardziej szczegółowo

ENEL-AUTOMATYKA Spółka z o. o. 44-101 Gliwice ul. Gen. J. Sowińskiego 3 tel. (32) 237-61-80 fax. (32) 237-62-69 CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA.

ENEL-AUTOMATYKA Spółka z o. o. 44-101 Gliwice ul. Gen. J. Sowińskiego 3 tel. (32) 237-61-80 fax. (32) 237-62-69 CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA. ENEL-AUTOMATYKA Spółka z o. o. PROJEKT NR EA/007/0211 44-101 Gliwice ul. Gen. J. Sowińskiego 3 tel. (32) 237-61-80 fax. (32) 237-62-69 CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA Temat: Modernizacja ujęcia wody Część elektryczna

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach. mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław

Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach. mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław 2 Cele prezentacji Celem prezentacji jest przybliżenie automatyki przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Sub TWU 4

Opis serii: Wilo-Sub TWU 4 Opis serii: Wilo-Sub TWU 4 0H[m] 280 240 200 160 120 80 40 1 2 3 4 5 10 14 Wilo-Sub TWU 4-...-C Q[m³/h] Budowa Pompa głębinowa, wielostopniowa Zastosowanie Zaopatrzenie w wodę ze studni głębinowych i cystern

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA I. Wymagania dla zestawu pompowego. 1. Zastosować wielostopniowe wysokosprawne pionowe pompy in-line ; elementy przepływowe elementy pompy wykonane ze stali nierdzewnej,

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia dla opomiarowania istniejących komór Swd2, Swd3 i Swd4 zlokalizowanych na magistrali wodociągowej DN500 Osowa Kiełpino w Gdańsku Roboty

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zestaw komputerowy A składających się z jednostki centralnej oraz monitora i UPS zgodnych z poniższą specyfikacją: Jednostka centralna: 1. Komplet zestawu

Bardziej szczegółowo

Agregat prądotwórczy kogeneracyjny AGV 200 zasilany gazem.

Agregat prądotwórczy kogeneracyjny AGV 200 zasilany gazem. Mamy przyjemność przedstawić ofertę techniczną, kogeneracyjnego zespołu prądotwórczego AGV200. Oferta na agregat 200 kwel zabudowany w kontenerze 20-stopowym. Wykorzystano 12- cylindrowy silnik JAMZ (diesel

Bardziej szczegółowo

Gmina Besko ul. Podkarpacka Besko Znak:SR Besko,

Gmina Besko ul. Podkarpacka Besko Znak:SR Besko, Gmina Besko ul. Podkarpacka 5 38-524 Besko Znak:SR.271.11-2.2011 Besko, 2011-07-07 Odpowiedzi na pytania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Besko 1. Pytanie: Czy oferta

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE NA BAZIE SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH DO ZASTOSOWAŃ NISKO-TEMPERATUROWYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBS-1/15-PL

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE NA BAZIE SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH DO ZASTOSOWAŃ NISKO-TEMPERATUROWYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBS-1/15-PL ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE NA BAZIE SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH DO ZASTOSOWAŃ NISKO-TEMPERATUROWYCH Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBS-1/15-PL Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Wykonanie standardowe 3 Opcje 3-4

Bardziej szczegółowo

ASQ systemy sterowania zestawami pomp

ASQ systemy sterowania zestawami pomp systemy sterowania zestawami pomp CECHY CHARAKTERYSTYCZNE sterowanie prędkością obrotową pompy zasilanej z przemiennika częstotliwości w celu zapewnienia stabilizacji ciśnienia automatyczne lub ręczne

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW IP.271.1.2013 Lubsko, dnia 9 maja 2013 roku ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na KONTRAKT 4 - MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W LUBSKU dla Projektu

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Sętal, ADRES: Gmina Dywity, Obręb nr17 - Sętal, nr geodezyjny działki 189/1, 189/31

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Sętal, ADRES: Gmina Dywity, Obręb nr17 - Sętal, nr geodezyjny działki 189/1, 189/31 EGZEMPLARZ NR 2 KONCEPCJA ROZWIIĄZAŃ TECHNOLOGIICZNYCH ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 7 stron OBIEKT: Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Sętal, Gmina Dywity ADRES: Gmina Dywity, Obręb nr17 -

Bardziej szczegółowo

SILNIK Aksa A4CRX22 Aksa A4CRX25 Aksa A4CRX25T Aksa A3CRX32T Wysokoprężny, z bezpośrednim wtryskiem, chłodzony cieczą, wolnossący

SILNIK Aksa A4CRX22 Aksa A4CRX25 Aksa A4CRX25T Aksa A3CRX32T Wysokoprężny, z bezpośrednim wtryskiem, chłodzony cieczą, wolnossący www.sbt.com.pl Agregat prądotwórczy APD 20 A APD 25 A APD 33 A APD 40 A Moc LTP (kva / kw) 20 / 16 25 / 20 33 / 26 40 / 32 Moc PRP (kva / kw) 18 / 14,4 23 / 18 30 / 24 36 / 29 Częstotliwość Napięcie 50

Bardziej szczegółowo

CZUJNIK POZIOMU CIECZY DO SZAMBA Typ : CP-2S + stycznik

CZUJNIK POZIOMU CIECZY DO SZAMBA Typ : CP-2S + stycznik CZUJNIK POZIOMU CIECZY DO SZAMBA Typ : CP-2S + stycznik INSTRUKCJA OBSŁUGI Producent i dystrybutor : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe E L E K T R O N 65-154 Zielona Góra ul. Dolina Zielona 46 a Tel/Fax

Bardziej szczegółowo

1. URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE (dedykowane do SPA)

1. URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE (dedykowane do SPA) 1. URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE (dedykowane do SPA) 1.1. AUTOMATYCZNE STACJE UZDATNIANIA 1.2. ZBIORNIKI PRZELEWOWE 1.3. REGULATORY POZIOMU WODY 1.4. ZAWORY SZTANGOWE 5D I 3D 1.5. STEROWNIK BASENOWY AS CONTROL

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 127711-2012; data zamieszczenia: 11.06.2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 127711-2012; data zamieszczenia: 11.06.2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 114819-2012 z dnia 2012-05-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wiązownica 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZCZUTOWIE

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZCZUTOWIE OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZCZUTOWIE I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa i adres obiektu budowlanego Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

Wrocław kwiecień 2007

Wrocław kwiecień 2007 ul. Ciepła 9/11 lok. 6L, 50-524 Wrocław tel./fax 071/336-08-60, e-mail: biuro@ as-tech-pl.com Temat opracowania : Szafa zasilająco-sterująca studni 13z Lokalizacja : Szczepanów działka nr.962/7 gm. Środa

Bardziej szczegółowo

ZASUWA NOŻOWA PN10 Z NAPĘDEM PNEUMATYCZNYM

ZASUWA NOŻOWA PN10 Z NAPĘDEM PNEUMATYCZNYM CHARAKTERYSTYKA Zasuwy nożowe S-GATE wyposażone w siłownik pneumatyczny przeznaczone są do automatyzacji przepływu w sieciach przesyłowych i zbiornikach. Obszary zastosowania zasuw to uzdatnianie wody,

Bardziej szczegółowo

V. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZĄDZEŃ I ARMATURY

V. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZĄDZEŃ I ARMATURY V. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZĄDZEŃ I ARMATURY Uwaga: Dopuszcza się zmianę urządzeń i armatury na urządzenia i armaturę o równorzędnych parametrach za zgodą projektanta. L.p Wyszczególnienie elementów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do siwz,znak sprawy ZGK-PN/7/09/2009

Załącznik Nr 3 do siwz,znak sprawy ZGK-PN/7/09/2009 Załącznik Nr 3 do siwz,znak sprawy ZGK-PN/7/09/2009 Specyfikacja techniczna dostawy i montażu przepompowni ścieków dla zadania : kanalizacja sanitarna Brzeziny oś. Za Obwodem 1.Założenia projektowe pompowni

Bardziej szczegółowo

Pompy zanurzeniowe, ostrzegawcze i sterownicze

Pompy zanurzeniowe, ostrzegawcze i sterownicze Pompy zanurzeniowe, urządzenia 4.1 P 21 Wys. podnosz. H (mh 2 O) Wys. podnoszenia H (mh 2 O) Landesgewerbeanstalt Bayern Landesgewerbeanstalt Bayern Pompy zanurzeniowe do ścieków bez fekaliów do Aqualift

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie parametrów Jedn. Wartości graniczne Temperatura odparowania t o C od 30 do +5 Temperatura skraplania t k C od +20 do +40

Wyszczególnienie parametrów Jedn. Wartości graniczne Temperatura odparowania t o C od 30 do +5 Temperatura skraplania t k C od +20 do +40 CHŁODNICZE typu D58ARS Jednostopniowe agregaty sprężarkowe typu D58 są przeznaczone do pracy w lądowych i morskich urządzeniach chłodniczych w zakresie temperatur wrzenia 35 o C do +10 o C i temperatur

Bardziej szczegółowo

Pompy zatapialne. korpus pompy, wirnik, sito wlotowe z technopolimeru sito o otworach 5 lub 10 mm potrójne pierścieniowe uszczelnienie wału

Pompy zatapialne. korpus pompy, wirnik, sito wlotowe z technopolimeru sito o otworach 5 lub 10 mm potrójne pierścieniowe uszczelnienie wału DRENA ZASTOSOWANIE Tłoczenie wody czystej i lekko zanieczyszczonej o granulacji zanieczyszczeń do 10 mm. Stosowane do pracy w: gospodarstwach domowych przemyśle rzemiośle ogrodnictwie Awaryjne opróżnianie:

Bardziej szczegółowo