Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsppoddebice.pl/bip"

Transkrypt

1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Poddębice: Dostawa komputerów przenośnych z oprogramowaniem, urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek laserowych wraz z materiałami eksploatacyjnymi oraz telefaksu na potrzeby projektu: ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach działający w imieniu Powiatu Poddębickiego, ul. Polna 13/15, Poddębice, woj. łódzkie, tel. (43) , faks (43) Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa komputerów przenośnych z oprogramowaniem, urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek laserowych wraz z materiałami eksploatacyjnymi oraz telefaksu na potrzeby projektu: ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa 52 komputerów przenośnych z oprogramowaniem, 3 urządzeń wielofunkcyjnych i 3 drukarek laserowych wraz z materiałami eksploatacyjnymi oraz 1 telefaksu na potrzeby projektu: ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA. Przedmiot zamówienia podzielono na 4 części. Część I: Dostawa 52 komputerów przenośnych z oprogramowaniem na potrzeby projektu ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA; Część II: Dostawa 3 urządzeń wielofunkcyjnych wraz z materiałami eksploatacyjnymi na potrzeby projektu ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA; Część III: Dostawa 3 drukarek laserowych wraz z materiałami eksploatacyjnymi na potrzeby projektu ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA; Część IV: Dostawa 1 telefaksu na potrzeby projektu ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku nr 1 do SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego..

2 II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 10. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na zasadzie spełnia / nie spełnia na podstawie załączonego do oferty Oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 3 do SIWZ) III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na zasadzie spełnia / nie spełnia na podstawie załączonego do oferty Oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 3 do SIWZ) III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na zasadzie spełnia / nie spełnia na podstawie załączonego do oferty Oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 3 do SIWZ) III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

3 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na zasadzie spełnia / nie spełnia na podstawie załączonego do oferty Oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 3 do SIWZ) III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na zasadzie spełnia / nie spełnia na podstawie załączonego do oferty Oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 3 do SIWZ) III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

4 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że będą one na korzyść Zamawiającego albo zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 2. terminu wykonania umowy pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 3. wynagrodzenia umownego pod warunkiem, że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub zmiany te będą spowodowane zmniejszeniem zakresu przedmiotu zamówienia bądź zmiany te będą spowodowane zmianami w przepisach prawa. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach, ul. Polna 13/15, Poddębice, Sekretariat, pokój 105. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 09:30, miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach, ul. Polna 13/15, Poddębice, Sekretariat, pokój 105. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

5 IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z realizacją projektu: ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa 52 komputerów przenośnych z oprogramowaniem na potrzeby projektu: ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa 52 komputerów przenośnych z oprogramowaniem na potrzeby projektu: ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA 1 Typ Komputer przenośny 2 Zastosowanie Aplikacje edukacyjne, aplikacje biurowe, aplikacje obliczeniowe; 3 Procesor - osiągający wynik min pkt. w teście PassMark CPU MARK 4 Dysk Pojemność min GB 5 Wewnętrzny napęd optyczny DVD+/-RW 6 Wyświetlacz przekątna min rozdzielczość: min. WXGA 1366 x Grafika Zintegrowany układ z procesorem 8 Pamięć operacyjna Minimum 8 GB 9 Porty Min. 1 x USB 3.0 Min. 2 x USB 2.0 Min. 1 x VGA Min. 1 x wejście audio (mikrofon stereo) Min.1 x wyjście audio (słuchawki stereo) Min. 1 x RJ /1000Mbps Min. 1X HDMI 10 Wbudowane czytniki 1 x czytnik kart pamięci 11 Wolne gniazda Rozszerzeń - 12 Kamera internetowa Tak 13 Technologie bezprzewodowe Bluetooth min EDR WiFi a/b/g/n 14 Audio wbudowane głośniki stereo, wbudowany mikrofon 15 Klawiatura Z blokiem numerycznym 16 Zgodność oznaczenie CE 17 Gwarancja min. 24 miesięcy laptop, min. 6 miesięcy akumulator, door-to-door 18 typ akumulatora litowo-jonowy 19 czas pracy na akumulatorze (normatywny) min.1,5 godz. 20 oprogramowanie Zainstalowany system operacyjny, wraz z nośnikiem, nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu, musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: Musi umożliwiać dokonywanie aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek. Musi umożliwiać dokonywanie uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet. Musi umożliwiać darmową aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat). Internetowa aktualizacja musi być zapewniona w języku polskim. Musi posiadać wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych, w tym co najmniej: drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi. Musi posiadać funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer. Musi posiadać interfejs użytkownika działający w trybie graficznym zintegrowaną z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu

6 służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. Musi umożliwiać co najmniej: zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, kont i profili użytkowników, zarządzanie zdalne; pracę systemu w trybie ochrony kont użytkowników. Musi posiadać zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów, w tym min.: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania musi być oparty na konfigurowalnym przez użytkownika, module indeksacji zasobów lokalnych. Musi posiadać zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. Musi posiadać system pomocy w języku polskim. Musi umożliwiać przystosowanie stanowiska dla osób niepełnosprawnych, w tym słabo widzących. Musi posiadać wsparcie dla Sun Java i.net Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 lub programów równoważnych, tj. - umożliwiających uruchomienie aplikacji działających we wskazanych środowiskach. Musi umożliwiać zdalną pomoc i współdzielenie aplikacji - możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. Musi posiadać graficzne środowisko instalacji i konfiguracji. Musi posiadać możliwość przywracania plików systemowych. Musi umożliwiać przywrócenie systemu do stanu poprzedniego, w którym system działał, po poważnej awarii Musi posiadać zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, możliwość nagrywania płyt cd/dvd, pomoc, komunikaty systemowe. Zainstalowane oprogramowanie biurowe wraz z nośnikiem w pełni współpracujące z systemem operacyjnym wymienionym wyżej - kompletny pakiet oprogramowania biurowego z edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, oprogramowaniem do tworzenia prezentacji multimedialnych, do tworzenia baz danych i do składu tekstu. 1) Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: a. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika b. Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych, 2) Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do własnych potrzeb. 3) W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy) 4) Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. 5) Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: a. Edytor tekstów b. Arkusz kalkulacyjny, c. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, d. Bazy danych, e. Narzędzie wykorzystywane do składu tekstu. 6) Edytor tekstów musi umożliwiać: a. Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty b. Wstawianie oraz formatowanie tabel c. Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych d. Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne) e. Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków f. Automatyczne tworzenie spisów treści g. Formatowanie nagłówków i stopek stron h. Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników i. dodawanie komentarzy j. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności k. Określenie układu (pionowa/pozioma) i wymiarów strony l. Wydruk dokumentów m. Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego n. Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007 i 2010 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu o. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem

7 modyfikacji p. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi (kontrolki) umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa. 7) Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: a. Tworzenie raportów tabelarycznych b. Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych c. Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu. d. Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe) e. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych f. Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych g. Wyszukiwanie i zamianę danych h. Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego i. Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie j. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności k. Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem l. Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. m. Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 i 2010, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń.. n. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji 8) Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: a. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: b. Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego c. Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek d. Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu. e. Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji f. Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera g. Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo h. Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i. Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym j. Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów k. Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera l. Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i Oprogramowanie i system operacyjny kompatybilne z tablicami interaktywnymi. Zainstalowany program antywirusowy musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: Prawo do bezpłatnych aktualizacji baz wirusów przez okres min. 3 lat od dnia odbioru Pełne wsparcie dla systemów operacyjnych Windows 7 i 8. Wsparcie dla 64-bitowych wersji systemów Windows 7 i 8. Interfejsy programu, pomoce i podręczniki w języku polskim. System pomocy technicznej w języku polskim. Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami. Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych programów: adware, spyware, scareware, phishing, hacktools itp. Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami wykrywająca aktywne i nieaktywne rootkity. Skanowanie w czasie rzeczywistym Skaner antywirusowy umożliwiający skanowanie plików, katalogów, napędów zewnętrznych (typu pendrive) dysków, całego komputera jak i pojedynczych partycji, jak i poczty elektronicznej Kontrola rejestru i pliku autostartu. Kontrola autostartu - możliwość opóźnienia uruchamiania aplikacji z autostartu podczas startu systemu. Skanowanie w

8 trybie bezczynności - pełne skanowanie komputera min. raz na 2 tygodnie uruchamiane i wznawiane automatycznie, podczas gdy nie jest używany. Możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików na żądanie lub według harmonogramu. Możliwość utworzenia wielu różnych zadań skanowania według harmonogramu (np.: co godzinę, po zalogowaniu, po uruchomieniu komputera). Każde zadanie może być uruchomione z innymi ustawieniami (metody skanowania, obiekty skanowania, czynności, rozszerzenia przeznaczone do skanowania, priorytet skanowania). Wykrywanie obecności zasilania bateryjnego przed uruchamianiem skanowania. Skanowanie na żądanie pojedynczych plików lub katalogów przy pomocy skrótu w menu kontekstowym. Możliwość eksportowania i importowania ustawień programu. Możliwość zabezpieczenia ustawień programu hasłem. Możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych. Rozpoznawanie i skanowanie wszystkich znanych formatów kompresji. Możliwość definiowania listy plików, folderów i napędów pomijanych przez skaner dostępowy. Możliwość przeniesienia zainfekowanych plików i załączników poczty w bezpieczny obszar dysku (do katalogu kwarantanny) w celu dalszej kontroli. Pliki muszą być przechowywane w katalogu kwarantanny w postaci zaszyfrowanej. Skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzącej POP3 w czasie rzeczywistym, zanim zostanie dostarczona do klienta pocztowego zainstalowanego na stacji roboczej (niezależnie od zastosowanego klienta pocztowego). Automatyczna integracja skanera POP3 z dowolnym klientem pocztowym bez konieczności zmian w konfiguracji. Możliwość definiowania różnych portów dla POP3, SMTP i IMAP na których ma odbywać się skanowanie. Możliwość opcjonalnego dołączenia informacji o przeskanowaniu do każdej odbieranej wiadomości lub tylko do zainfekowanych wiadomości e- mail. Skanowanie ruchu HTTP. Zainfekowany ruch jest automatycznie blokowany a użytkownikowi wyświetlane jest stosowne powiadomienie. Automatyczna integracja z dowolną przeglądarką internetową bez konieczności zmian w konfiguracji. Możliwość ręcznego wysłania próbki nowego zagrożenia z katalogu kwarantanny do laboratorium producenta. Dane statystyczne zbierane przez producenta na podstawie otrzymanych próbek nowych zagrożeń powinny być w pełni anonimowe. Aktualizacja dostępna z bezpośrednio Internetu, lub offline - z pliku pobranego zewnętrznie. Możliwość określenia częstotliwości aktualizacji w odstępach min. 1 godzinowych. Program wyposażony w tylko w jeden skaner uruchamiany w pamięci, z którego korzystają wszystkie funkcje systemu (antywirus, antyspyware, metody heurystyczne, antyspam, skaner HTTP). Raportowanie wykrytych zagrożeń i wszystkich przeprowadzonych działań. Kreator płyt startowych umożliwiających nagrywanie płyt skanujących komputer bez udziału systemu operacyjnego. Kreator musi nagrywać obraz płyty bezpośrednio na nośnik CD lub zapisać go na dysku. Program musi umożliwiać uaktualnienie sygnatur wirusów przez Internet przed rozpoczęciem skanowania. Program musi automatycznie wykrywać sieci bezprzewodowe. Interfejs programu musi informować o terminie ważności licencji. Program musi wyświetlać monity o zbliżającym się zakończeniu licencji, a także powiadamiać o zakończeniu licencji. Użytkownik musi mieć możliwość podejrzenia numeru rejestracyjnego zastosowanego w programie. Ochrona przed atakami hakerów działającymi w sieci lokalnej i w Internecie. Kontrola aktywności sieciowej uruchomionych aplikacji (ciągłe filtrowanie wychodzącego i przychodzącego ruchu sieciowego). Powiadamianie o każdej próbie ataku na komputer. Wbudowane zestawy (schematy, profile) reguł umożliwiające prostą konfigurację programu. Ustawienie ręcznego lub automatycznego trybu pracy zapory. Automatyczne wykrywanie nowych połączeń sieciowych Natychmiastowe informowanie o nowych, niechronionych połączeniach. Automatyczna konfiguracja

9 (DHCP) podczas fazy startowej. Wsparcie dla protokołu IPv6. Sprawdzanie sum kontrolnych plików aplikacji mających dostęp do sieci. Wykrywanie prób nawiązania komunikacji za pośrednictwem zaufanych aplikacji, przez inne oprogramowanie. Filtrowanie pakietów ICMP. Wykrywanie i blokowanie ataków typu Port Scans, Ping of Death, Land, SYN Flood, UDP Flood, ICMP Flood, Helkern, SMB Die, Lovesan. Predefiniowane schematy (zestawy) reguł do zastosowania dla różnych rodzajów połączeń. Protokoły - szczegółowa lista zablokowanych i zaakceptowanych połączeń z i Internetem Moduł lub program kontroli rodzicielskiej: Konta użytkowników programu mogą być zintegrowane z kontami systemu operacyjnego. Aktywowanie funkcji już w momencie jego logowania się do systemu. Możliwość definiowania własnych filtrów niedozwolonych stron internetowych (czarne i białe listy). Szybkie testowanie działania (ustawień) modułu. Możliwość kontrolowania czasu dostępu użytkownika do komputera/internetu z możliwością określenia limitów czasowych.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , ) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 10. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa 3 urządzeń wielofunkcyjnych wraz z materiałami eksploatacyjnymi na potrzeby projektu: ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część II: Dostawa 3 urządzeń wielofunkcyjnych wraz z materiałami eksploatacyjnymi na potrzeby projektu: ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA Dane ogólne : Szybkość urządzenia tryb cz.-b. w str./min (A4): min. 18 tryb cz.-b. w str./min (A3): min. 11 Format papieru: min.- maks.: A6R - A3 Gramatura papieru (g/m2 ;): min. od 60 do 190 Pojemność: standardowa (arkuszy): min. 350 arkuszy Czas nagrzewania (w sekundach): max. 25 Pamięć ogólna min./maks. (MB): min.64 Pobór mocy (kw) max 1,3 Kserokopiarka: Format oryginału (maks.): A3 Czas pierwszej kopii cz.-b. (sek.): max 8 Kopiowanie ciągłe (maks. kopii): min. 999 Rozdzielczość skanowania w trybie cz.-b. (dpi): min. 600 x 600 Rozdzielczość druku (dpi): min. 600 x 600 Gradacja (liczba odcieni) - tryb czarno-biały: min. 256 Zakres regulacji skali (%): Zaprogramowane skale kopiowania: min. 6 DUPLEX :tak Skaner Skanowanie w kolorze: tak Rozdzielczość (dpi): 600 x 600 Formaty plików: BMP, TIFF, PDF Drukarka Drukarka: tak Rozdzielczość (dpi): min. 600 x 600 dpi Interfejs: USB Materiały eksploatacyjne : Bęben na min. 50 tys. kopii Toner na min. 15 tys. kopii Gwarancja: min. 24 miesiące - naprawa u zamawiającego Wyposażenie dodatkowe Kabel USB długość 1,5 m.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 10. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa 3 drukarek laserowych wraz z materiałami eksploatacyjnymi na potrzeby projektu: ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa 3 drukarek laserowych wraz z materiałami eksploatacyjnymi na potrzeby projektu:

10 ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA Rozdzielczość druku mono : min x dpi ; Szybkość drukowania mono : min 30 stron A4/min; Drukowanie dwustronne : tak Ethernet - druk w sieci LAN : tak; Gwarancja: min. 12 miesięcy. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 10. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawa 1 telefaksu na potrzeby projektu: ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa 1 telefaksu na potrzeby projektu: ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA Telefaks technologia wydruku - laserowa papier- zwykły prędkość transmisji - ok. 8 sek./stronę ; druk laserowy min. 600 x 600 dpi; prędkość druku min.14 str./min.; pamięć na min. 120 stron (transmisja) i min. 170 stron (odbiór); podajnik oryginałów max 20 stron podajnik papieru na min 200 arkuszy + podstawka do odbioru na min. 100 arkuszy; funkcja kopiowania. tryb korekcji błędów ; funkcja identyfikacji numeru przychodzącego; książka telefoniczna na min. 90 numerów; szybkie wybieranie na min.20 numerów. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 10. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA: DOSTAWĘ STOWARZYSZENIE CENTRUM MŁODZIEŻY ARKA W RADOMIU

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA: DOSTAWĘ STOWARZYSZENIE CENTRUM MŁODZIEŻY ARKA W RADOMIU Numer sprawy: 2/2012 ZAPROSZENIE Radom, dnia 14.03.2012 DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA: DOSTAWĘ 1. Nazwa i adres zamawiającego Zamawiający STOWARZYSZENIE CENTRUM MŁODZIEŻY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/123/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Dostawa fabrycznie nowych, nie używanych stacjonarnych zestawów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia. Dostawa 2 notebooków z oprogramowaniem o następujących parametrach:

Szczegółowy opis zamówienia. Dostawa 2 notebooków z oprogramowaniem o następujących parametrach: Zał. nr 1c do SIWZ Szczegółowy opis zamówienia Dostawa 2 notebooków z oprogramowaniem o następujących parametrach: 1. Notebook 2szt.: Nazwa komponentu Typ Zastosowanie Procesor Pamięć operacyjna RAM Dysk

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- Dostawa komputerów Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, - Komputery PC uczniowskie szt. 18 - Komputer PC nauczycielski szt.1 - Kopiarka/drukarka

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. x86,x64, dla urządzeń mobilnych

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. x86,x64, dla urządzeń mobilnych Załącznik nr 5 do siwz GCI. 341-11/2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 laptop model 1 (sztuk 5) opis typ opis zastosowania typ procesora opis wydajności w oparciu o testy wydajnościowe wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY TECHNICZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

SZCZEGÓŁOWY TECHNICZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Znak sprawy SZCZEGÓŁOWY TECHNICZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM dla Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale ul. Tkaczowa 146 36-040

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl Wersja archiwalna Dostawa komputerów przenośnych i drukarek wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu "INTERNET SZANSĄ DLA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM MIESZKAŃCÓW MIASTA LIMANOWA" Rodzaj

Bardziej szczegółowo

DOPOSAŻENIE KLASOPRACOWNI

DOPOSAŻENIE KLASOPRACOWNI Postępowanie ZSAT. 271. 241.p2.2015 Załącznik nr 1 Specyfikacja dostaw DOPOSAŻENIE KLASOPRACOWNI Wykonawca jest zobowiązany sprzedać i dostarczyć Zamawiającemu sprzęt, oprogramowanie informatyczne oraz

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy, zestawienie wymaganych parametrów granicznych. Strona 1 z 11

Formularz cenowy, zestawienie wymaganych parametrów granicznych. Strona 1 z 11 (pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Pakiet 1 KOMPUTER OSOBISTY Lp. Opis przedmiotu zamówienia /nazwa międzynarodowa Formularz cenowy, zestawienie wymaganych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. nieograniczonego na: NR SPRAWY ZP-05-15-WIŁ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. nieograniczonego na: NR SPRAWY ZP-05-15-WIŁ WOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI im. prof. Janusza GROSZKOWSKIEGO ul. Warszawska 22A, 05-130 Zegrze Południowe tel. 261 885 555, fax 261 885 589 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sieradz: Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania, niszczarek oraz materiałów eksploatacyjnych do faksów i drukarek: część 1 - Materiały eksploatacyjne do faksów i drukarek część 2 - Niszczarki

Bardziej szczegółowo

Pracownie komputerowe (Zadanie nr 7) Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ komputer stacjonarny

Pracownie komputerowe (Zadanie nr 7) Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ komputer stacjonarny Zał. nr 13 do SIWZ Pracownie komputerowe (Zadanie nr 7) Zestaw komputerowy uczniowski 16 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ komputer stacjonarny 2. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiotem zamówienia jest: Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa do Siedziby Zamawiającego sprzętu informatycznego wraz z instalacją i usługą serwisowania w ramach projektu Łagodzenie skutków wykluczenia cyfrowego w Gminie

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Tyńcu Małym

Dostawa sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Tyńcu Małym Załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Tyńcu Małym OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia. Dostawa 120 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem o następujących parametrach:

Szczegółowy opis zamówienia. Dostawa 120 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem o następujących parametrach: Zał. nr 1a do SIWZ Szczegółowy opis zamówienia Dostawa 120 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem o następujących parametrach: 1. Jednostki Centralne 30szt.: Nazwa komponentu Procesor/ wydajność

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/15/2015 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zgodnie z projektem umowy 1 ust. 2 i 3 stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ w ramach każdego

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w 1 z 7 2013-10-22 12:35 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 304418-2013 z dnia 2013-07-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków Komputer 1. Komputer stacjonarny, zintegrowany z monitorem typu AiO (All in

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Instrukcja wypełniania tabeli: Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia kolumny 4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją podaną w tabeli

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych oraz oprogramowania w 2015 r. dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do siwz ZP 39/2012/CZP. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia dostawa/usługi

Załącznik nr 1 do siwz ZP 39/2012/CZP. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia dostawa/usługi Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do siwz ZP 39/2012/CZP Przedmiot zamówienia dostawa/usługi Nazwa: Wyposażenie obiektu Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi PPNT wybudowanego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W TYŃCU MAŁYM Zamawiający: GMINA KOBIERZYCE AL. PAŁACOWA 1 55-040 KOBIERZYCE tel. +48 71 36 98 130 faks +48 71 31 11 252 strona internetowa: www.ugk.pl przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowy

Formularz asortymentowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Formularz asortymentowo - cenowy Część 2 Załącznik nr 8 do SIWZ Wymagania stawiane wykonawcy: 1) Dostarczony sprzęt ma być oznaczony znakiem CE, posiadać certyfikat

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/1/2015 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa drukarki dla Instytutu Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 19.11.2014 r. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 19.11.2014 r. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności 1. Nazwa i dane adresowe zamawiającego: 2. Nazwa Beneficjenta oraz Partnerów projekt 3. Wspólny słownik zamówień (CPV) 4. Przedmiot zamówienia: 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wszystkie podane parametry urządzeń są parametrami minimalnymi.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wszystkie podane parametry urządzeń są parametrami minimalnymi. GCI. 400-1/2013 Załącznik nr 5 do siwz dot.: przetargu nieograniczonego powyżej 200.000 euro na dostawę sprzętu komputerowego dla Gdyńskiego Centrum w ramach rozbudowy Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. wymagań minimalnych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz opis świadczenia usług dla beneficjentów ostatecznych i 3 jednostek oświatowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 5 Jeżeli w Opisie Przedmiotu Zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie należy przyjąć, że wskazano patenty, znaki towarowe,

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Dostawa sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu Kody CPV: 30214000-2 Stacje robocze 30231300-0

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W wypadku wystąpienia w poniższym opisie wymaganych minimalnych parametrów, zastrzeżonych nazw własnych producentów lub produktów, zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP, dopuszcza

Bardziej szczegółowo