SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, Mikołów telefon: 032/ , fax: 032/ , strona internetowa: PN - 40/ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759). 3. Przedmiot zamówienia: Kod CPV: Materiały reklamowe RóŜny sprzęt i artykuły biurowe Artykuły informacyjne i promocyjne Usługi w zakresie promocji Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach realizacji projektu Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS) Projekt realizowany, Priorytet II Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych. Partnerami Projektu są: Gmina Mikołów Lider projektu, Gmina Łaziska Górne, Gmina Ornontowice, Gmina Orzesze, Gmina Wyry, Powiat Mikołowski. Zakres zamówienia obejmuje: zaprojektowanie, opracowanie, umiejscowienie logo i wykonanie materiałów promocyjnych oraz dostarczenie ich do siedziby Zamawiającego, a w przypadku tablic pamiątkowych równieŝ ich montaŝ. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z aktualnymi Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji przedstawionymi na stronie internetowej Celem działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez beneficjentów jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat udziału środków Unii Europejskiej w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Zamawiający zleca, a Wykonawca w ramach umowy zobowiązuje się zaprojektować, opracować, umiejscowić projekty graficzne logo, wykonać i dostarczyć do siedziby 1

2 Zamawiającego (w przypadku tablic pamiątkowych dokonać ich montaŝu) następujące materiały promocyjne: 1. Tablice pamiątkowe 6 szt. 2. Plakietki na sprzęt 300 szt. 3. Ulotki informacyjne 3000 szt. 4. Pendrive 210 szt. 5. Smycze 600 szt. 6. Długopisy 1500 szt. 7. Kubki 600 szt. 8. Notesy 600 szt. 9. Torby z nadrukiem 1200 szt. 10. Parasole 300 szt. 11. Breloczki 600 szt. 12. Kalendarze kieszonkowe (listkowe) 2100 szt. 13. Kalendarze ścienne 210 szt. 14. Wygaszasz ekranu 1 szt. 15. Baner 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Oferty częściowe i podwykonawcy: Nie dopuszcza się częściowego składania ofert. Dopuszcza się moŝliwość zatrudnienia podwykonawców. 5. Przewidywane zamówienia uzupełniające: Przewiduje się moŝliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących łącznie nie więcej niŝ 50% wartości zamówienia podstawowego. 6. Oferty wariantowe: Nie dopuszcza się ofert wariantowych. 7. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do r. 8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków przez wykonawców: 8.1. Warunki podmiotowe, o których mowa w art. 22 cyt. ustawy: 2

3 posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności - brak przepisów nakładających obowiązek posiadania uprawnień; posiadanie wiedzy i doświadczenia - zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku; znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do wykonania zamówienia - zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku Brak przesłanek do wykluczenia z postępowania, wymienionych w art. 24 ust. 1 cyt. ustawy. Zamawiający ocenia spełnianie warunków udziału w postępowaniu w oparciu o ofertę wykonawcy, która musi zawierać wszystkie oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia nie spełnia. Zamawiający przy ocenie spełniania warunków ocenia łącznie wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, kadrowy i zdolności finansowe wykonawców, którzy złoŝyli ofertę wspólną. 9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku wymienionego w pkt. 8.2 siwz wykonawcy zobowiązani są przedłoŝyć: aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osoby fizycznej oświadczenie, Ŝe w stosunku do niej nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości, chyba, Ŝe po ogłoszeniu upadłości zawarto układ zatwierdzony prawomocnym potwierdzeniem sądu, jeŝeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3

4 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 cyt. ustawy, wystawioną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 cyt. ustawy, wystawioną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców powyŝsze dokumenty składa kaŝdy z wykonawców Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedstawia oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg zał. Nr 2 do siwz) Informacje dla wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w 9.1.1, 9.1.2, i składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument winien być wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (dokument winien być wystawiony nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienia (dokument winien być wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) zamiast dokumentów, o których mowa w składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 cyt. ustawy (dokument winien być wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.3 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. UWAGA: 4

5 Wszystkie dokumenty, o których mowa w pkt 9 siwz składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający moŝe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złoŝona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 10. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów; osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje przekazywane będą za pomocą faksu, drogą elektroniczną lub pisemnie. Na Ŝądanie wykonawców i zamawiającego potwierdzają fakt otrzymania faksu. Nr faksu zamawiającego został podany w pkt 1 siwz, korespondencję elektroniczną naleŝy przesyłać na adres Zamawiający nie dopuszcza kierowania korespondencji elektronicznej na inny adres , pod rygorem uznania jej za niedoręczoną. Zamawiający będzie przesyłał korespondencję drogą elektroniczną wyłącznie na adres wskazany w ofercie wykonawcy, z włączoną opcją Ŝądaj potwierdzania przeczytania dla wszystkich wysyłanych wiadomości. Osoba upowaŝniona - Jadwiga Lisztwan i Anna Kapała. 11. Wymagania dotyczące wadium: Zamawiający Ŝąda wniesienia wadium w wysokości: 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) nie później niŝ do upływu terminu składania ofert, w formach o jakich mowa w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium wnoszone w pieniądzu naleŝy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miasta: Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie Nr Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu uwaŝa się wadium znajdujące się /zaksięgowane/ do upływu terminu składania ofert na rachunku Zamawiającego. W przypadku uchybienia temu terminowi zamawiający uzna, Ŝe wadium nie zostało skutecznie wniesione. Pozostałe formy wadium, tj: - poręczenia bankowe, - gwarancje bankowe, - gwarancje ubezpieczeniowe, - poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) naleŝy złoŝyć w oryginale do depozytu w kasie Urzędu Miasta, pokój nr 1, w wysokości stanowiącej równowartość kwoty, o której mowa powyŝej, nie później niŝ do upływu terminu składania ofert. Wadium w formie niepienięŝnej musi zawierać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na pierwsze pisemne Ŝądanie zamawiającego, o ile 5

6 zaistnieje którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie jest zobowiązany do udowodnienia, Ŝe nieskuteczność wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 cyt. ustawy, wynikła z przyczyn leŝących lub nieleŝących po stronie wykonawcy. 12. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert 13. Sposób przygotowania oferty: Oferta winna składać się z : 1. formularza oferty (zał. Nr 1 do siwz) 2. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. Nr 2 i Nr 2a do siwz) 3. dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 9 siwz 4. informacji o części zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (zał. Nr 3 do siwz). Oferta winna być sporządzona w języku polskim i napisana pismem czytelnym. Zamawiający nie wyraŝa zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. Wszystkie elementy oferty powinny być podpisane przez osobę /osoby/ uprawnioną /e/ do występowania w imieniu wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. W przypadku spółki cywilnej wszystkie dokumenty winny być podpisane przez wszystkich wspólników lub winien być ustanowiony pełnomocnik. W przypadku oferty wspólnej niezbędne jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania wykonawców w postępowaniu. Zamawiający dopuszcza moŝliwość złoŝenia w ofercie własnych wydruków wykonawcy, pod warunkiem zachowania zakresu informacji wymaganych w drukach zamawiającego. Cena ofertowa powinna być podana w PLN cyfrowo. KaŜdy wykonawca moŝe złoŝyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. Wszystkie strony oferty, powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający moŝliwości dekompletacji oferty. Zaleca się sporządzenie spisu zawartości oferty i ponumerowanie stron. Ofertę naleŝy składać w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie opisanej: Oferta PN 40/2010 Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach realizacji projektu Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS) Nie otwierać przed r., godz Na kopercie moŝna zamieścić dane adresowe wykonawcy. 14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Oferty naleŝy składać na adres Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16, pokój nr 1, nie później niŝ do dnia r. do godz w przypadku przesyłek pocztowych naleŝy je nadać z odpowiednim wyprzedzeniem liczy się data i godz. doręczenia przesyłki zamawiającemu. 6

7 Oferty złoŝone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w Urzędzie Miasta Mikołów, Rynek 16, pok Opis sposobu obliczenia ceny: Wykonawca powinien podać cenę ryczałtową za wykonanie zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich kosztów dodatkowych, których poniesienie jest niezbędne dla realizacji zamówienia, a w szczególności umiejscowienia graficznych logo na artykułach, montaŝ tablic pamiątkowych, koszty transportu do siedziby Zamawiającego. Cena oferty podana w formularzu ofertowym musi być wyraŝona z złotych polskich (PLN) do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca w formularzu oferty musi określić ceny dla kaŝdej pozycji kalkulacyjnej. Winien podać ceny jednostkowe netto, pomnoŝyć je przez podane ilości, wyliczone wartości netto pomnoŝyć przez stawkę podatku VAT, podać wyliczone kwoty podatku VAT, a następnie zsumować wartość netto i kwotę podatku VAT w ten sposób otrzymana kwota stanowić będzie cenę oferty. 16. Opis kryteriów wyboru oferty oraz sposób oceny ofert: Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które nie zostaną odrzucone. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Punktacja wg wzoru: CN x 100 =...punktów CO * wyjaśnienia: CN - cena oferty najkorzystniejszej CO - cena oferty badanej Oferta moŝe uzyskać maksymalnie 100 pkt. Ilość punktów zostanie wyliczona i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 17. Formalności po wyborze oferty w celu zawarcia umowy: O wyborze oferty powiadomieni będą niezwłocznie wszyscy wykonawcy. Jednocześnie wyniki zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Miasta Mikołowa. W terminie nie krótszym niŝ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeŝeli zawiadomienie zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni jeŝeli zostało przesłane w inny sposób lub po ostatecznym rozstrzygnięciu odwołania wykonawca zostanie zaproszony przez zamawiającego do siedziby zamawiającego w celu podpisania umowy na warunkach podanych w załączonym projekcie umowy. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 94 ust. 2 pkt 1a i 3a cyt. ustawy umowa moŝe być zawarta przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust 1 cyt. ustawy. Za termin przesłania uznaje się datę nadania faksu, maila lub datę nadania przesyłki pocztowej. 7

8 JeŜeli wybrana zostanie oferta wspólna, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający moŝe Ŝądać przedstawienia umowy, regulującej współpracę wykonawców, którzy przedstawili ofertę wspólną. 18. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy: Zamawiający Ŝąda wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, dla pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy, przed podpisaniem umowy, w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, w pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu naleŝy wpłacić je przelewem na konto Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie Nr Pozostałe formy zabezpieczenia tj.: - poręczenia bankowe, - gwarancje bankowe, - gwarancje ubezpieczeniowe, - poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości naleŝy złoŝyć w oryginale do depozytu w kasie Urzędu Miasta, pokój nr 1. W przypadku wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, naleŝy treść gwarancji przed oficjalnym jej złoŝeniem przedłoŝyć do akceptacji Zamawiającemu. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa winna być bezwarunkowa, nieodwołalna, płatna na 1. Ŝądanie. Gwarancja musi zawierać: 1. nazwę Wykonawcy z adresem 2. nazwę Beneficjenta (Zamawiającego) 3. nazwę Gwaranta lub Poręczyciela 4. określenie wierzytelności zabezpieczonej gwarancją 5. zobowiązanie Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze Ŝądanie zapłat w przypadku, gdy wykonawca: a) nie wykonał przedmiotu zamówienia w terminie wynikającym z umowy, b) wykonał przedmiot zamówienia objęty umową z nienaleŝytą starannością. Gwarant nie moŝe uzaleŝniać dokonywania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub teŝ przedłoŝenia jakichkolwiek dokumentów. W przypadku przedłoŝenia gwarancji nie odpowiadającej w/w wymaganiom zamawiający uzna, Ŝe wykonawca nie wniósł zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. Zamawiający zwróci 70% wartości zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za naleŝycie wykonane. Dokumentem potwierdzającym naleŝyte wykonanie umowy jest obustronnie podpisany protokół odbioru. Zamawiający zatrzymuje 30% wartości wniesionego zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 8

9 Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócona nie później niŝ w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady, od daty podpisania częściowego protokołu zdawczo odbiorczego dla ostatniej dostawy. Okres rękojmi 1 rok nie dłuŝej niŝ do r. 19. Wzór umowy: Wzór umowy stanowi zał. do niniejszej specyfikacji. Zamawiający dopuszcza moŝliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy w zakresie: Terminu zakończenia wszystkich części za zgodą zamawiającego w przypadku, gdy prace związane z realizacją projektu pn. Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS) zakończą się w terminie innym niŝ r Ceny końcowej brutto podanej w ofercie za zgodą zamawiającego w przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT wynikająca ze zmiany przepisów, przy czym cena jednostkowa netto nie ulegnie zmianie. 20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia: Środki ochrony prawnej odwołanie, skarga określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznej przysługują wykonawcy, a takŝe innemu podmiotowi, jeŝeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub moŝe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują równieŝ organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. Zgodnie z przepisem art. 180 ust. 2 cyt. ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 3) odrzucenia oferty odwołującego. 21. Postanowienia końcowe: W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego. 9

10 FORMULARZ OFERTY PN - 40./2010 Załącznik nr 1 Wykonawca (*) Adres... Adres zamieszkania (w przypadku osoby fizycznej) Fax... Adres . Kod CPV: Materiały reklamowe RóŜny sprzęt i artykuły biurowe Artykuły informacyjne i promocyjne Usługi w zakresie promocji Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach realizacji projektu Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS) Lp. Nazwa Oferujemy wykonanie zamówienia za kwoty ryczałtowe: Cena jednostkowa netto za szt. [zł] Ilość sztuk Wartość netto [zł] Stawka podatku [%] Kwota podatk u VAT Cena brutto =2x = Tablice pamiątkowe 6 szt. 2. Plakietki na sprzęt 300 szt. 3. Ulotki informacyjne 3000 szt. 4. Pendrive 210 szt. 5. Smycze 600 szt. 6. Długopisy 1500 szt. 7. Kubki ceramiczne 600 szt. 8. Notesy 600 szt. 9. Torby z nadrukiem 1200 szt. 10. Parasole 300 szt. 11. Breloczki 600 szt. [zł] 1

11 12. Kalendarze kieszonkowe (listkowe) 2100 szt. 13. Kalendarze ścienne 210 szt. 14. Wygaszasz ekranu 1 szt. 15. Baner 1 szt. Suma cen netto X Suma podatku VAT Cena ofertowa Suma cen brutto Łączna, kwota ryczałtowa za wykonanie zamówienia wynosi: netto:... zł naleŝny podatek VAT (22%):... zł brutto:... zł 1. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeŝeń oraz, Ŝe zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, a takŝe podpiszemy umowę zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji. 2. Oświadczamy, Ŝe uwaŝamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 30 dni.... miejscowość i data pieczątka i podpis wykonawcy (*) W przypadku oferty wspólnej wymienić wszystkich wykonawców tworzących konsorcjum, ofertę podpisuje pełnomocnik wykonawców. 2

12 OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu PN - 40/2010 Załącznik nr 2 Wykonawca (*) Kod CPV: Materiały reklamowe RóŜny sprzęt i artykuły biurowe Artykuły informacyjne i promocyjne Usługi w zakresie promocji Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach realizacji projektu Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS) Stosownie do treści art. 44 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759) oświadczam, Ŝe spełniam warunki udziału w postępowaniu: 1. Warunki podmiotowe, o których mowa w art. 22 cyt. ustawy: 1.1. posiadam wiedzę i doświadczenie 1.2 dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 1.3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do wykonania zamówienia. 2. Brak przesłanek do wykluczenia mnie z postępowania, wymienionych w art. 24 ust. 1 cyt. ustawy W przypadku wykonawcy będącego osobą fizyczną oświadczam dodatkowo, Ŝe w stosunku do mnie nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości, chyba, Ŝe po ogłoszeniu upadłości zawarłem układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŝeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego miejscowość i data pieczątka i podpis wykonawcy *) W przypadku oferty wspólnej wymienić wszystkich wykonawców tworzących konsorcjum, oświadczenie podpisuje pełnomocnik wykonawców.

13 PN - 40/2010 Załącznik nr 2a OŚWIADCZENIE OSOBY FIZYCZNEJ Kod CPV: Materiały reklamowe RóŜny sprzęt i artykuły biurowe Artykuły informacyjne i promocyjne Usługi w zakresie promocji Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach realizacji projektu Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS) Ja... (Imię i nazwisko) oświadczam, Ŝe w stosunku do mnie nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości, chyba, Ŝe po ogłoszeniu upadłości zawarłem układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŝeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego miejscowość i data pieczątka i podpis wykonawcy

14 PN - 40/2010 Załącznik nr 3 Informacja o części zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom Lp. Część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom OŚWIADCZENIE 1. W zakresie realizacji przedmiotu zamówienia i zobowiazań wynikajacych z tyt. rękojmi, generalny wykonawca odpowiedzialny będzie wobec zamawiajacego za wszelkie działania i zaniechania podwykonawców jak za własne działania lub zaniechania, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego 2. Generalny wykonawca będzie przeprowadzał we własnym zakresie wszelkie rozliczenia finansowe świadczeń realizowanych przez podwykonawców w ramach umowy miejscowość i data pieczątka i podpis wykonawcy

15 PN- 40/2010 wzór umowy UMOWA zawarta w dniu... w Mikołowie pomiędzy 1. Gminą Mikołów z siedzibą w Mikołowie, Rynek 16, reprezentowaną przez:... zwaną dalej Zamawiającym a z siedzibą w... reprezentowaną przez:... zwaną dalej Wykonawcą 1 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach realizacji projektu Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS) realizowanego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata , Priorytet II Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych. 2. Partnerami Projektu są: Gmina Mikołów Lider projektu, Gmina Łaziska Górne, Gmina Ornontowice, Gmina Orzesze, Gmina Wyry, Powiat Mikołowski. 3. Zakres zamówienia obejmuje: zaprojektowanie, opracowanie, umiejscowienie logo na materiałach promocyjnych i wykonanie materiałów promocyjnych oraz dostarczenie ich do siedziby Zamawiającego, a w przypadku tablic pamiątkowych równieŝ ich montaŝ. 4. SIWZ oraz oferta to dokumenty stanowiące integralną część umowy. 2 Celem działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez beneficjentów jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat udziału środków Unii Europejskiej w projektach realizowanych w ramach Zamawiający zleca, a Wykonawca w ramach umowy zobowiązuje się zaprojektować, opracować, umiejscowić logo, wykonać i dostarczyć do siedziby Zamawiającego, następujące materiały promocyjne: 1. Tablice pamiątkowe 6 szt. 2. Plakietki na sprzęt 300 szt. 3. Ulotki informacyjne 3000 szt. 4. Pendrive 210 szt. 5. Smycze 600 szt. 6. Długopisy 1500 szt. 1.

16 7. Kubki ceramiczne 600 szt. 8. Notesy 600 szt. 9. Torby z nadrukiem 1200 szt. 10. Parasole 300 szt. 11. Breloczki 600 szt. 12. Kalendarze kieszonkowe (listkowe) 2100 szt. 13. Kalendarze ścienne 210 szt. 14. Wygaszasz ekranu 1 szt. 15. Baner 1 szt. 2. Promocja działań musi być prowadzona zgodnie z aktualnymi Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji przedstawionymi na stronie internetowej Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia do r. 2. Wykonanie i dostarczenie asortymentu nastąpi w trzech częściach: I część IV kwartał 2010 r., II część III kwartał 2011 r. i III część II kwartał 2012 r. 3. Zamawiający przekaŝe w terminie 2 dni roboczych od daty podpisania umowy niezbędne materiały konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia. 4. Zamawiający kaŝdorazowo poinformuje pisemnie przed wykonaniem danej części zamówienia Wykonawcę, jakie materiały promocyjne i w jakiej ilości mają być wykonane w danej części. Zamawiający zastrzega sobie prawo, do zlecenia wykonania danego rodzaju materiału promocyjnego w 2 częściach. 5. Wykonawca w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania pisemnej informacji, o której mowa w 4 ust. 4 niniejszej umowy przekaŝe Zamawiającemu do akceptacji w wersji elektronicznej projekty materiałów promocyjnych dla danej części. Dla ulotek informacyjnych, kalendarzy ściennych, kalendarzy kieszonkowych, oraz banera Wykonawca przedstawi po 2 projekty dla kaŝdego z materiałów. 6. Zamawiający w ciągu 14 dni roboczych od przesłania w wersji elektronicznej w/w projektów materiałów promocyjnych zaakceptuje je lub przedstawi ewentualne uwagi w formie pisemnej. 7. W przypadku uwag Wykonawca poprawi projekty materiałów promocyjnych w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia uwag przez Wykonawcę i prześle w wersji elektronicznej poprawione projekty materiałów promocyjnych. 8. Termin na wykonanie i dostarczenie kaŝdej części zamówienia wynosi 30 dni licząc od dnia uzyskania przez Wykonawcę pisemnej informacji o zaakceptowaniu projektów materiałów promocyjnych. 9. Wykonawca nie moŝe nanosić Ŝadnych poprawek do wzorów materiałów promocyjnych bez zgody Zamawiającego. 10. Termin zakończenia wszystkich części zamówienia, o którym mowa w ust.1 moŝe ulec zmianie, za zgodą Zamawiającego, w przypadku, gdy prace związane z realizacją projektu pn. Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS) zakończą się w terminie innym niŝ r Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z aktualnymi Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji 2.

17 przedstawionymi na stronie internetowej i oświadcza, Ŝe zapoznał się z w/w Wytycznymi. 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z naleŝytą starannością. 3. Dostarczone materiały promocyjne muszą być fabrycznie nowe, bez wad i nie mogą być przedmiotem praw osób trzecich. 4. Wykonawca oświadcza, Ŝe posiada środki finansowe do wykonania przedmiotu umowy określonego w 1 i 3 niniejszej umowy. 5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość realizacji przedmiotu umowy Wykonawca moŝe powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy. 2. Wykonawca bierze całkowitą odpowiedzialność za część zadania zrealizowanego przez Podwykonawcę Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć materiały promocyjne do siedziby Zamawiającego. 2. Materiały te powinny zostać umieszczone podczas transportu w opakowaniach zapobiegających ich uszkodzeniu. 3. Strony uznają wykonanie danej części przedmiotu umowy w dniu obustronnego podpisania częściowego protokołu zdawczo-odbiorczego w siedzibie Zamawiającego. Obustronne podpisanie częściowych protokołów zdawczo-odbiorczych nastąpi w terminie do 7 dni roboczych od daty dostarczenia materiałów promocyjnych, w celu umoŝliwienia Zamawiającemu sprawdzenia jakości i ilości przekazanego asortymentu. 4. JeŜeli w terminie do 7 dni roboczych od daty dostarczenia materiałów promocyjnych Zamawiający stwierdzi wady, wyznacza Wykonawcy dodatkowo 14 dni roboczych na ich usunięcie. 5. JeŜeli Wykonawca nie dokona usunięcia wad w terminie 14 dni roboczych Zamawiający ma prawo rozwiązania niniejszej Umowy. 6. W przypadku nie stwierdzenia wad lub ich usunięcia w terminie określonym w 7 ust. 4 niniejszej umowy następuje odbiór przedmiotu zamówienia i obustronne podpisanie częściowego protokołu zdawczo-odbiorczego. 7. Spisany protokół zdawczo-odbiorczy przekazania części przedmiotu zamówienia podpisany przez obie Strony, będzie podstawą do wystawienia faktury za wykonaną część przedmiotu zamówienia. 8. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy, płatne będzie w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturach. 9. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur Wykonawcy w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. 10. Zamawiający oświadcza, Ŝe posiada środki finansowe na realizację przedmiotu umowy. 1. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego za wykonanie i dostarczenie przedmiotu umowy określonego w 1 i 3 niniejszej umowy wynagrodzenie w wysokości.. zł netto (słownie:. zł) oraz naleŝny podatek VAT (..%).zł brutto:.. zł obliczone w oparciu o niŝej przedstawione ilości i ceny jednostkowe podane w ofercie: 8 3.

18 Lp. Nazwa Cena jednostkowa netto za szt. [zł] Ilość sztuk Wartość netto [zł] Stawka podatku [%] Kwota podatku VAT Cena brutto [zł] =2x = Tablice pamiątkowe 6 szt. 2. Plakietki na sprzęt 300 szt. 3. Ulotki informacyjne 3000 szt. 4. Pendrive 210 szt. 5. Smycze 600 szt. 6. Długopisy 1500 szt. 7. Kubki ceramiczne 600 szt. 8. Notesy 600 szt. 9. Torby z nadrukiem 1200 szt. 10. Parasole 300 szt. 11. Breloczki 600 szt. 12. Kalendarze 2100 szt. kieszonkowe (listkowe) 13. Kalendarze ścienne 210 szt. 14. Wygaszasz ekranu 1 szt. 15. Baner 1 szt. Suma cen netto X Suma podatku VAT Cena ofertowa Suma cen brutto 2. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy będzie realizowana częściowo, kaŝdorazowo po wykonaniu i dostarczeniu części przedmiotu zamówienia oraz podpisaniu częściowego protokołu zdawczo-odbiorczego. 3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu zamówienia. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do Ŝądania, aby forma faktur wystawionych przez Wykonawcę odpowiadała wymaganiom instytucji współfinansujących inwestycję i inne wymagania określi Zamawiający. Przed wystawieniem faktury naleŝy przesłać jej wzór w pliku PDF Zamawiającemu. 5. Cena końcowa brutto podana w ofercie, moŝe za zgodą Zamawiającego ulec zmianie w przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT wynikająca ze zmiany przepisów, przy czym cena jednostkowa netto nie ulegnie zmianie Wykonawca przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe we wszystkich polach eksploatacji z chwilą odbioru przedmiotu umowy wymienionego w 1 i 3 niniejszej umowy. 1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości brutto umowy, o której mowa w 8 ust. 1 niniejszej umowy tj. kwotę słownie złotych: Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy zostało wniesione w. 3. Zasady zwrotu zabezpieczenia:

19 a. Zamawiający dokona zwrotu 70% wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy w terminie 30 dni od podpisania częściowego protokołu zdawczo- odbiorczego dla ostatniej dostawy. b. 30 % wniesionego zabezpieczenia stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone Wykonawcy nie później niŝ w 15. dniu po wygaśnięciu uprawnień z tytułu rękojmi za wady liczonej od dnia podpisaniu częściowego protokołu zdawczo-odbiorczego dla ostatniej dostawy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: a. za kaŝdy dzień zwłoki w opóźnieniu przesłania do akceptacji wersji elektronicznej projektów materiałów promocyjnych w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego po terminie określonym w 4 ust. 5 niniejszej umowy. b. za kaŝdy dzień zwłoki w usunięciu usterek zgodnie z uwagami przedstawionymi przez Zamawiającego licząc od terminu określonego w 4 ust. 7 niniejszej umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego. c. za kaŝdy dzień zwłoki w wykonaniu i dostawy danej części przedmiotu zamówienia, licząc od terminów określonych w 4 ust. 8 niniejszej umowy do dnia dostarczenia materiałów do siedziby Zamawiającego w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego. d. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego. e. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy ze swojej winy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego. 3. NaleŜności z tytułu kar umownych naliczane będą od wynagrodzenia umownego tj. wynagrodzenia netto określonego w 8 ust.1 niniejszej Umowy, 4. Strony dopuszczają moŝliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeŝeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody. 5. NaleŜności z tytułu kar umownych Zamawiający potrąci z faktury wystawionej przez Wykonawcę lub zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez odpowiedzialności i kar umownych względem Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym bez wezwania i wyznaczania dodatkowego terminu wykonania przedmiotu zamówienia: a. jeŝeli dostarczone materiały promocyjne nie będą spełniały warunków określonych przez Zamawiającego, b. Wykonawca w raŝący sposób narusza postanowienia umowy, c. w stosunku do Wykonawcy ogłoszono upadłość, wszczęto postępowanie naprawcze lub otwarto likwidację, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia rozwiązanie umowy moŝe nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. d. jeŝeli termin określony w 4 ust. 8 zostanie przekroczony o 21 dni. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy w w/w przypadkach jest podstawą do naliczenia kar umownych Wykonawcy, o których mowa w 11 niniejszej umowy. 2. W przypadku rozwiązania umowy Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od daty odstąpienia sporządzić szczegółowy protokół usługi w toku wg stanu na dzień odstąpienia. 5.

20 13 1. Do współpracy przy realizacji umowy upowaŝnia się: a) ze strony Zamawiającego: Panią Alinę Mzyk b) ze strony Wykonawcy: 2. Zmiana osób o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony i nie stanowi zmiany treści umowy Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności takiej zmiany, z uwzględnieniem art. 144 Prawa Zamówień Publicznych. 2. Strony Umowy zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o kaŝdej zmianie siedzib lub nazw firm, osób reprezentujących, numerów telefonów lub faksów. W przypadku braku takiego powiadomienia, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uwaŝa się za dostarczone. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 4. Sprawy sporne wynikające z treści niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego miejscowo dla Zamawiającego sądu powszechnego. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz trzy egzemplarze dla Zamawiającego. 15 Zamawiający Wykonawca

PN-20/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PN-20/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2, 43-190 Mikołów telefon: 32/3242691, fax 32/3242694, www.mops.mikolow.pl 2. Tryb

Bardziej szczegółowo

Żłobek Miejski w Mikołowie im. Tadeusza Więcka w Mikołowie

Żłobek Miejski w Mikołowie im. Tadeusza Więcka w Mikołowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Telefon: 32 327 30 27 www.zlobek.mikolow.eu 2. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie z ustawą Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN- 45/08 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 32/3248500, fax: 32/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu

1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 32/3248500, fax: 32/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu PN-22/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 32/3248500, fax: 32/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Centrum Integracji Społecznej 43-190 Mikołów ul. Kolejowa 2 tel./fax 32 738-11-55 NIP: 6351819326 REGON: 241819495 cismik@tlen.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

a) Dla części 4 postępowania - wykonawca dysponuje jedną osobą mającą ukończone: - studia wyższe z przygotowaniem pedagogicznym edukacyjnych

a) Dla części 4 postępowania - wykonawca dysponuje jedną osobą mającą ukończone: - studia wyższe z przygotowaniem pedagogicznym edukacyjnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu PN-60/2014 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów Telefon/ faks: 32 738-11- 55 www.cismikolow.pl 2. Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2, 43-190 Mikołów telefon: 32/3242691, fax 32/3242694, strona internetowa: www.mops.mikolow.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania: PN-47/06 Zamawiający: Gmina Mikołów ul. Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400 strona internetowa: www.mikolow.um.gov.pl Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów Tel. 32 3242660 Fax. 32 3242694 32 3242686 www.mops.mikolow.pl 2.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN-3/09 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu 2. Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów Telefon/ faks: 32 738-11- 55 www.cis.mikolow.eu 2. Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Kryterium oceny ofert: najniższa cena

OGŁOSZENIE. Kryterium oceny ofert: najniższa cena OGŁOSZENIE Gmina Ostrowiec Świętokrzyski zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi promocyjnej obejmującej: opracowanie i druk ulotek, plakatów i naklejek, dostarczenie podkładek pod myszy i pamięci

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43 190 Mikołów 2. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony prowadzony

Bardziej szczegółowo

5. Przewidywane zamówienia uzupełniające: Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 1

5. Przewidywane zamówienia uzupełniające: Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów Tel. 32 3242660 Fax. 32 3242694 32 3242686 www.mops.mikolow.pl 2.

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01 OR.IV.3331-5/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy Wzór umowy Druk nr 5 Zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 WZÓR. Oryginał/Kopia. UMOWA (wzór)

Załącznik nr 5 WZÓR. Oryginał/Kopia. UMOWA (wzór) Załącznik nr 5 WZÓR Oryginał/Kopia UMOWA (wzór) zawarta w Krakowie w dniu 2008 roku pomiędzy: Województwem Małopolskim, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy Wzór umowy Druk Nr 5 z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: UMOWA Nr Druk nr 5 (wzór umowy) z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks Leszno: Dostawa kontenerów i pojemników na odpady Numer ogłoszenia: 241602-2014; data zamieszczenia: 18.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Sosnowiec: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU TECHNICZNEGO. Numer ogłoszenia: 226755-2009; data zamieszczenia: 01.12.2009

Bardziej szczegółowo

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I Zał. Nr 1 do SIWZ Część I Afisze, plakaty Format B2 Format B2 Format B3 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Kolor - 2 kolory - 80 szt Kolor - 1 pełny - 4.170 szt. kolor 2 kolory - 200 szt.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W dniu...2008 r. w Warszawie pomiędzy Domem Dziecka Nr 16 z siedzibą w Warszawie, kod 00-208 przy

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 32/3248500, fax: 32/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu

1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 32/3248500, fax: 32/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu PN-14/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 32/3248500, fax: 32/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

Gminą Miasto Lublin, Zamawiającym Wykonawcą 1) przygotowanie do druku i druk publikacji promocyjnej

Gminą Miasto Lublin, Zamawiającym Wykonawcą 1) przygotowanie do druku i druk publikacji promocyjnej Zał. Nr 2 a UMOWA NR W dniu... 2007r. w Lublinie pomiędzy Gminą Miasto Lublin, 20-950 Lublin, Pl. Wł. Łokietka 1, reprezentowaną przez : 1.... 2.... zwaną w dalszym ciągu umowy Zamawiającym, a... zwanym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM INS/NO-25/09 Puławy, 30.06.2009 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Ogłoszenie zamieszczono w BZP dnia 01.07.2009 r., pod Nr 216292-2009 I. Zamawiający INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH Al. Tysiąclecia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów Tel. 32 3242660 Fax. 32 3242694 32 3242686 www.mops.mikolow.pl 2.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt)

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt) Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZEŚĆ

Bardziej szczegółowo

KARTA INDYWIDUALNYCH USŁUG DORADCZYCH wzór

KARTA INDYWIDUALNYCH USŁUG DORADCZYCH wzór KARTA INDYWIDUALNYCH USŁUG DORADCZYCH wzór Załącznik nr 1. Numer projektu Tytuł projektu Nazwisko Imię Adres zamieszkania Dane Uczestnika projektu Data usługi: Godziny (od do): Czas trwania: Podpis uczestnika

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN-5/07 1. Zamawiający: Gmina Mikołów ul. Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.um.gov.pl 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro .271..2015 Mielec, 06.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro 1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej

Bardziej szczegółowo

UMOWA (Wzór) Załącznik nr 5 do SIWZ FE.VIII.3321/4-3/10

UMOWA (Wzór) Załącznik nr 5 do SIWZ FE.VIII.3321/4-3/10 Załącznik nr 5 do SIWZ FE.VIII.3321/4-3/10 UMOWA (Wzór) zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Województwem Małopolskim, z siedzibą przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Umowa nr /2010

Załącznik nr 3. Umowa nr /2010 Umowa nr /2010 Załącznik nr 3 W dniu r. pomiędzy Gminą Dopiewo, mającą siedzibę przy ul. Leśnej 1c w Dopiewie NIP, REGON..., reprezentowaną przez Wójta Gminy Dopiewo mgr Andrzeja StraŜyńskiego zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie... na:... netto: zł (słownie:.

FORMULARZ OFERTY. W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie... na:... netto: zł (słownie:. Załącznik nr 1 (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Nazwa Wykonawcy:. Adres:... TEL./FAX:. REGON: NIP: Dla (ZAMAWIAJĄCY): W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. L.p. Nazwa Opis Ilość

UMOWA NR. L.p. Nazwa Opis Ilość Załącznik nr 7 Wzór umowy UMOWA NR W dniu 2013 r. w Nisku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nisku, ul. 3 go Maja 10, 37 400 Nisko, NIP: 865-20-63-309, REGON: 006214618 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 96/2013 na: Dostawę 1000 sztuk balonów z wykonanym nadrukiem reklamowym.

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 96/2013 na: Dostawę 1000 sztuk balonów z wykonanym nadrukiem reklamowym. Nysa, 06.08.2013 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 96/2013 na: Dostawę 1000 sztuk balonów z wykonanym nadrukiem reklamowym. 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 02.01.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/01PL/01/2014 o wartości poniŝej 207 000 euro na dostawy produktów leczniczych Numer ogłoszenia: 1718-2014;

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, woj. Strona 1 z 5 Wejherowo: Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Wejherowie oraz odbiór i złomowanie zdanych tablic rejestracyjnych Numer ogłoszenia: 179265-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- ART. 39 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Nr sprawy DRP/2/TKIS/2011 Tłuszcz, dnia 14.06.2011 r. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Na podstawie art.4 ust. 8 z dnia 29 stycznia 2004. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN-13/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.um.gov.pl 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/021/2012 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-7/2010

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-7/2010 Załącznik nr 7B do SIWZ (zadanie 2) UMOWA Nr. (wzór) zawarta w dniu..2010 r. w Warszawie, pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą przy ul. J. S. Bacha

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: Modernizacja serwerowni mieszczącej się w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie Numer ogłoszenia: 198981-2009; data zamieszczenia: 05.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów Tel. 32 3242660 Fax. 32 3242694 32 3242686 www.mops.mikolow.pl 2.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I). ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. 022 237 00 00. 2. Adres strony internetowej zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Termin wykonania zamówienia do r.

Termin wykonania zamówienia do r. OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT tytuł projektu: Zwiększenie dostępności do usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów poprzez uruchomienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniŝej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2014-02-21 11:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Mobilne urządzenia do badania ruchów gałek

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Zalącznik Nr 5 do SIWZ

Wzór umowy. Zalącznik Nr 5 do SIWZ Zalącznik Nr 5 do SIWZ Wzór umowy W związku z wyborem oferty najkorzystniejszej dokonanym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (art.39

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 8b do siwz Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2011 r. w Szczecinie pomiędzy : GMINĄ MIASTO SZCZECIN z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 811684232, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Oferty naleŝy składać do dnia 29.07.2010r. do godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego ul. Złota 43, 62-800 Kalisz SEKRETARIAT (I piętro).

Oferty naleŝy składać do dnia 29.07.2010r. do godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego ul. Złota 43, 62-800 Kalisz SEKRETARIAT (I piętro). Kalisz, dnia 23.07.2010r. ZDM.- 51 /Z/10 ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu, zaprasza do złoŝenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z wymaganymi

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 111639-2011; data zamieszczenia: 11.04.2011

Numer ogłoszenia: 111639-2011; data zamieszczenia: 11.04.2011 Mikołów: Przebudowa (podniesienie) czterech kabli 20 kv w rejonie ul. Żwirki i Wigury w Mikołowie kolidujących z budową kanalizacji odprowadzającą ścieki z budowanego kompleksu sportowego w ramach zadania-

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 51/2013 na: dostawę 40 sztuk czapek z daszkiem z haftowanym komputerowo napisem i logo.

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 51/2013 na: dostawę 40 sztuk czapek z daszkiem z haftowanym komputerowo napisem i logo. Nysa, 25.04.2013 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 51/2013 na: dostawę 40 sztuk czapek z daszkiem z haftowanym komputerowo napisem i logo. 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy Zamawiający: Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3 45 053 Opole FORMULARZ OFERTY Przystępując do postępowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy Zamawiający: Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3 45 053 Opole FORMULARZ OFERTY Przystępując do postępowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

UMOWA. Wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie Załącznik nr 3 do SIWZ wzór umowy UMOWA Wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie zawarta w dniu. pomiędzy: Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Leszno: Dostawa worków foliowych Numer ogłoszenia: 94669-2013; data zamieszczenia: 29.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie

U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie Znak sprawy: B D G - I I I - 3 8 2 0-2 1 / 0 7 Załącznik nr 1 do SIWZ U M O W A Nr... WZÓR zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Sprawiedliwości,

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Page 1 of 6 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 66510-2009 z dnia r. Ogłoszenie o zamówieniu - śywiec 1. Przedmiotem postępowania przetargowego jest pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA. zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA Wzór umowy załącznik nr 3 do SIWZ Przygotowanie oraz druk dwóch rodzajów folderów promocyjnych i kalendarzy książkowych na rok 2014 na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w

Bardziej szczegółowo

1. Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych formularz załączony do SIWZ.

1. Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych formularz załączony do SIWZ. 27/01/2015 S18 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Grudziądz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 018-028311 Regionalny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-04-30 15:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Wymiana wykładziny podłogowej w salach 201,

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2012-11-23 13:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Brzeźnio: Usługa bankowa w zakresie udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku w Nowej Wsi na Centrum Inicjatyw Obywatelskich Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Katowice: Rozbudowa Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Dodatek nr 1 do SIWZ

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Dodatek nr 1 do SIWZ C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A Znak pisma: DOA.III.272.1.9.2012... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek nr 1 do SIWZ Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont kominów w nieruchomościach mieszkalnych będących w zarządzie MZB w Kielcach, w 2010 roku. UMOWA Nr.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont kominów w nieruchomościach mieszkalnych będących w zarządzie MZB w Kielcach, w 2010 roku. UMOWA Nr. UMOWA Nr. Druk nr 7 (wzór umowy) Z dnia zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2013-05-06 11:57 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa tlenu ciekłego medycznego wraz

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA I INWESTYCJI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KIELCACH. Zapytanie ofertowe

WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA I INWESTYCJI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KIELCACH. Zapytanie ofertowe WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA I INWESTYCJI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KIELCACH ZP/533/2012 Kielce, dn. 06.12.2012r. Zapytanie ofertowe Wyszczególnienie wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia (Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

S z a n o w n i P a ń s t w o

S z a n o w n i P a ń s t w o Mysłowice, 2009-11-13 Zaproszenie do składania ofert Dot.: wykonania materiałów promocyjnych w ramach projektu Nowe kwalifikacje nowa przyszłość współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej dla projektu pn: Budowa infrastruktury drogowej w otoczeniu

Wrocław: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej dla projektu pn: Budowa infrastruktury drogowej w otoczeniu Wrocław: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej dla projektu pn: Budowa infrastruktury drogowej w otoczeniu Stadionu piłkarskiego EURO 2012 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 261372-2010;

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Projekt Kompas nowy kierunek życia współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet państwa w ramach Działania 2.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr - projekt. Załącznik nr 8

Umowa Nr - projekt. Załącznik nr 8 Załącznik nr 8 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budŝetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Umowa Nr - projekt Zawarta w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul. MontaŜ dźwigu osobowego oraz likwidacja starego bunkra na opał, wykonanie dojazdu dla niepełnosprawnych, przebudowa pomieszczeń - wykonanie nowych toalet w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo