Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizowania egzaminu maturalnego Katolickie Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu od roku szkolnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizowania egzaminu maturalnego Katolickie Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu od roku szkolnego"

Transkrypt

1 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizowania egzaminu maturalnego Katolickie Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu od roku szkolnego 2014/2015

2 Spis treści: I. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi...str. 3 II. Zasady obiegu informacji...str. 4 III. Przygotowanie i organizacja części ustnej egzaminu...str. 6 IV. Przygotowanie i organizacja części pisemnej egzaminu....str. 9 V. Komunikowanie wyników...str. 14 VI. Procedury awaryjne...str. 14 VII. Harmonogram realizacji zadań...str. 16 W instrukcji zastosowano następujące skróty : SZE PZE ZN OKE CKE Szkolny Zespół Egzaminacyjny Przedmiotowy Zespół Egzaminacyjny Zespół Nadzorujący Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Centralna Komisja Egzaminacyjna

3 I. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi 1. Niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi są zbiory zestawów zadań i hasła do plików z zadaniami do części ustnej egzaminu maturalnego oraz przesyłki zawierające pakiety z arkuszami egzaminacyjnymi i innymi materiałami egzaminacyjnymi do części pisemnej egzaminu maturalnego. 2. Ochronie przed ujawnieniem podlegają także: dane absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego, deklaracje maturalne. 3. Przewodniczący SZE w terminie do 20 kwietnia szkoli i przygotowuje do przeprowadzenia egzaminu członków zespołu egzaminacyjnego ze swojej szkoły oraz nauczycieli delegowanych do zespołów przedmiotowych i nadzorujących w innych szkołach. Zapoznaje z wewnątrzszkolną instrukcją przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego nauczycieli spoza szkoły. Obejmuje pełnym przeszkoleniem osoby z innych placówek niż szkoły przeprowadzające egzamin maturalny w danym roku szkolnym. 4. Przewodniczący SZE na miesiąc przed rozpoczęciem egzaminu maturalnego odbiera od członków ZE i innych osób biorących udział w egzaminie maturalnym pisemne oświadczenia o przestrzeganiu ustaleń w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem i ochrony danych osobowych. 5. Osobiście lub za pośrednictwem upoważnionej przez siebie osoby wchodzącej w skład zespołu egzaminacyjnego, w obecności innego członka zespołu egzaminacyjnego lub pracownika szkoły odbiera od dystrybutora przesyłki zawierające pakiety z arkuszami egzaminacyjnymi oraz innymi materiałami egzaminacyjnymi oraz materiały egzaminacyjne na część ustną egzaminu. Po ich otrzymaniu natychmiast sprawdza, czy nie zostały one naruszone, a następnie sprawdza i przelicza zgodnie z instrukcją, czy liczba i rodzaj pakietów odpowiada zapotrzebowaniu. W przypadku stwierdzenia, że przesyłki zostały naruszone lub nie zawierają wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu, przewodniczący SZE lub upoważniony przez niego członek zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora OKE i w ustalony sposób dystrybutora. Dyrektor OKE informuje przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego lub upoważnionego przez niego członka zespołu egzaminacyjnego o dalszym postępowaniu. Niejawne materiały egzaminacyjne przechowywane są do dnia i godziny przeprowadzania odpowiedniej części egzaminu, w szafie, w gabinecie dyrektora KLO. 5. Klucze do szafy, w której przechowywane są niejawne materiały egzaminacyjne, oraz do gabinetu dyrektora posiada, z zastrzeżeniem pkt.15, tylko przewodniczący SZE. W przypadku, gdy materiały niejawne odbiera uprawniony członek SZE klucze przechowuje osobiście, do momentu przybycia do szkoły przewodniczącego SZE. 6. Przewodniczący SZE sprawdza w każdym dniu egzaminu, przed jego rozpoczęciem, czy pakiety zawierające arkusze i materiały egzaminacyjne są nienaruszone, a w przypadku ich naruszenia niezwłocznie zawiadamia dyrektora OKE. 7. W dniu egzaminu przewodniczący ZN w obecności przedstawiciela zdających odbiera od przewodniczącego SZE pakiet materiałów egzaminacyjnych i niezwłocznie przenosi go do sali egzaminacyjnej. 8. Do czasu rozdania arkuszy zdającym nikt nie może mieć wglądu do ich treści. 9. Członkowie ZN wymieniają w razie potrzeby zestawy egzaminacyjne na kompletne, co zostaje odnotowane w protokole przebiegu egzaminu. W przypadku zbyt małej liczby arkuszy rezerwowych przewodniczący ZE powiadamia telefonicznie OKE. 10. Po zakończeniu egzaminu członkowie ZN zbierają arkusze egzaminacyjne od zdających. Odebrane od zdających zestawy gromadzone są przez przewodniczącego ZN w jednym miejscu sali tak, aby nikt z obecnych na sali nie miał do nich wglądu. 11. Przewodniczący ZN lub wskazany przez niego członek ZN porządkuje, kompletuje i pakuje wypełnione arkusze egzaminacyjne (także nagrane płyty CDROM oznaczone numerem PESEL zdającego w przypadku

4 egzaminu z informatyki lub pisania pracy na komputerze), w tym karty odpowiedzi, do zwrotnych kopert i zakleja je w obecności osób wchodzących w skład ZN oraz co najmniej jednego przedstawiciela zdających. Niezwłocznie dostarcza je wraz z wypełnionymi i podpisanymi protokołami z egzaminu przewodniczącemu ZE po zakończeniu każdej części egzaminu. 12. Przewodniczący SZE po zakończeniu egzaminu przechowuje materiały egzaminacyjne do czasu przekazania przedstawicielowi OKE w szafie w gabinecie dyrektora. 13. Pozostała w szkole dokumentacja dotycząca przygotowania i przebiegu egzaminu zabezpieczana jest przez dyrektora szkoły przed nieuprawnionym ujawnieniem. 14. W razie wystąpienia sytuacji szczególnej, nieuwzględnionej w przepisach prawa, przewodniczący PZE lub ZN niezwłocznie przekazuje niezbędne informacje przewodniczącemu SZE i postępuje zgodnie z podjętymi przez niego decyzjami. 15. Jeżeli przewodniczący SZE, z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn, nie może pełnić swoich obowiązków wszystkie jego zadania przejmuje zastępca przewodniczącego SZE lub wybrany nauczyciel (osoba ta musi posiadać stosowne upoważnienie). II. Zasady obiegu informacji 1. Przewodniczący SZE w czasie posiedzenia rady pedagogicznej we wrześniu i w marcu zapoznaje nauczycieli z zasadami organizacji i przebiegu, strukturą i formą egzaminu maturalnego na podstawie rozporządzenia MEN, procedur, harmonogramów i instrukcji przekazanych przez OKE, harmonogramów i instrukcji wewnątrzszkolnych oraz zapewnia dostęp do dokumentów i materiałów związanych z egzaminem. 2. Przewodniczący SZE lub jego zastępca, informuje uczniów klas maturalnych o zasadach organizacji i przebiegu, strukturze i formie egzaminu, a w szczególności o: prawie przystąpienia do egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych, prawie laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych do zwolnienia z egzaminu z danego przedmiotu, oraz o wykazie tych olimpiad, pomocach, z jakich mogą korzystać na poszczególnych egzaminach w części pisemnej, sposobie wypełniania deklaracji i wniosków o dostosowanie warunków zdawania egzaminu, miejscu i terminie składania deklaracji do następnych sesji egzaminacyjnych oraz zgłoszeń do sesji poprawkowej, ustalonym sposobie postępowania członków zespołów nadzorujących w przypadku przerwania przez zdającego egzaminu z przyczyn losowych lub zdrowotnych, celu zbierania danych osobowych, odbiorcach tych danych, prawie dostępu do danych a także dobrowolności lub obowiązku podania odpowiednich danych, informuje zdających o możliwości i zasadach uzyskania zgody na przystąpienie do egzaminu w dodatkowym terminie (w czerwcu), w przypadku wystąpienia przyczyn losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie do części ustnej lub części pisemnej egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów zgodnie z harmonogramem, informuje zdających o możliwości i zasadach ponownego przystąpienia do egzaminu (egzaminu w terminie poprawkowym w sierpniu) i organizacji egzaminu w tym terminie. 3. Wychowawcy klas maturalnych, w terminie do 15 września, zapoznają uczniów ze strukturą, formą, zasadami organizacji i przebiegu egzaminu maturalnego i dokumentują to zapisem w dzienniku lekcyjnym. 4. Wychowawcy klas maturalnych, podczas wrześniowego zebrania z rodzicami, informują o zasadach organizacji, przebiegu, strukturze i formie egzaminu maturalnego w danym roku szkolnym, dokumentując to podpisem rodziców na listach obecności. 5. Nauczyciele przedmiotów maturalnych zapoznają uczniów z podstawą programową, standardami wymagań egzaminacyjnych, informatorami maturalnymi, zasadami przeprowadzania egzaminów w części ustnej i pisemnej z danego przedmiotu do końca września każdego roku szkolnego i dokumentują to zapisem w dzienniku lekcyjnym klasy.

5 6. Informacje o strukturze, formie, zasadach organizacji i przebiegu egzaminu maturalnego oraz komunikaty dotyczące tego egzaminu przewodniczący SZE umieszcza na gazetce w sali lekcyjnej klasy maturalnej i na korytarzu obok tej sali, a także na stronie internetowej szkoły. 7. Komunikaty dotyczące egzaminu maturalnego przewodniczący SZE wywiesza na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim. 8. Nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych mogą zorganizować uczniom klas III zajęcia powtórzeniowe oraz konsultacje w ramach obowiązkowych lub dodatkowych zajęć. 9. Uczniowie szkoły przystępują do próbnych egzaminów maturalnych według harmonogramu ustalonego przez przewodniczącego SZE. 10. Zdający ma obowiązek zgłosić się na egzamin co najmniej na 30 minut przed jego rozpoczęciem z dowodem tożsamości z aktualnym zdjęciem. 11. Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych i elektronicznych nośników informacji ani z nich korzystać. 12. Ustala się następujące terminy i tryb zgłaszania przez zdających deklaracji i wniosków : zwolnienie z egzaminu na podstawie zaświadczenia laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej - zdający dostarcza przewodniczącemu w/w zaświadczenie najpóźniej jeden dzień przed egzaminem, dostosowanie warunków i formy egzaminu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych zdający dostarcza przewodniczącemu SZE wypełniony wniosek wraz z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - w trybie i terminie przewidzianym w harmonogramie, wstępna deklaracja maturalna - zdający dostarcza przewodniczącemu SZE wypełnioną deklarację wstępną w formie papierowej najpóźniej do dnia 30 września, jako potwierdzenie otrzymuje kserokopię deklaracji, dokonanie zmiany w deklaracji wyboru przedmiotów egzaminacyjnych (deklaracja ostateczna) zdający może nanosić zmiany w deklaracji wstępnej i za pośrednictwem sekretariatu szkoły oddaje deklarację ostateczną przewodniczącemu SZE w terminie przewidzianym przez CKE, zgłoszenie do sesji poprawkowej w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu, zdający składa przewodniczącemu SZE pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, zgodnie z deklaracja ostateczną, możliwość zdawania egzaminu w terminie dodatkowym - osoby, które z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mogły przystąpić do egzaminu w terminie głównym składają udokumentowany wniosek najpóźniej w dniu tego egzaminu, udział w kolejnej sesji egzaminacyjnej zdający składa deklarację wstępną, przewodniczącemu SZE do 7 lutego roku, w którym zdający przystępuje do egzaminu, na odpowiednim druku. 13. Niezłożenie deklaracji ostatecznej jest równoznaczne z przystąpieniem absolwenta do egzaminu zgodnie z deklaracją wstępną. 14. Unieważnienie egzaminu może nastąpić w przypadku: a) stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócania przez niego przebiegu egzaminu, b) stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przebiegu egzaminu, na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu, c) stwierdzenia, podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych, niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdających z danego przedmiotu w części pisemnej, d) zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku możliwości ustalenia wyniku części pisemnej egzaminu. Uwaga! Unieważnienia w przypadku a) dokonuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły), w przypadkach b), c), d) dyrektor OKE w porozumieniu z dyrektorem CKE.

6 III. Przygotowanie i organizacja części ustnej egzaminu 1. Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin w części ustnej punktualnie, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość (z aktualnym zdjęciem). 2. Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystać z nich w tej sali. 3. W przypadku gdy maturzysta z uzasadnionego powodu nie zgłosi się w terminie na egzamin ustny przewodniczący SZE ustala dla niego dodatkowy termin, o którym powiadamia bezpośrednio zainteresowanego i odpowiednią komisję. III.1. Egzamin z języka polskiego 1. Egzamin ustny z języka polskiego przeprowadzany jest z wykorzystaniem zadań w formie wydruków. 2. Przewodniczący SZE ustala szczegółowy terminarz części ustnej egzaminu maturalnego i ogłasza go zdającym na dwa miesiące przed rozpoczęciem części pisemnej na tablicy informacyjnej. 3. Wraz z przesyłką zawierającą materiały egzaminacyjne do części pisemnej egzaminu maturalnego, dostarczona zostanie płyta CD (dwa egzemplarze) zawierająca 12 folderów z zadaniami do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego. Każdy folder zawierać będzie zadania przeznaczone na kolejny dzień egzaminu określony w harmonogramie. Po otrzymaniu materiałów przewodniczący SZE sprawdza, czy foldery zawierają wszystkie materiały na każdy dzień. Na tym etapie nie ma dostępu do treści zadań (pliki są zabezpieczone hasłem). W przypadku niemożliwości odczytania płyt pobiera foldery z serwisu OKE dedykowanego dyrektorom szkół. 4. Na dzień przed egzaminem (w piątek, jeżeli egzamin przypada w poniedziałek) dyrektor szkoły pobiera z serwisu OKE dedykowanego dyrektorom szkół plik z hasłami do zadań na następny dzień. Po odkodowaniu plików przewodniczący SZE lub osoba przez niego upoważniona drukuje wszystkie zadania egzaminacyjne przeznaczone na dany dzień w warunkach i w sposób zapewniający zabezpieczenie materiałów przed nieuprawnionym ujawnieniem. 5. W dniu egzaminu nie wcześniej niż 1,5 godziny przed jego rozpoczęciem dyrektor szkoły udostępnia wydrukowane zadania członkom PZE. Przedmiotowy zespół egzaminacyjny otrzymuje po dwa wydrukowane zestawy zadań przeznaczone na dany dzień (jeden dla zdających oraz jeden dla przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego). 6. Przewodniczący SZE umożliwia zdającym dostęp do zadań również w formie elektronicznej. Na stolikach dla osób przygotowujących się do odpowiedzi oraz dla osób zdających egzamin zapewnione są komputery odpowiednio przygotowane przez osobę wyznaczoną przez przewodniczącego SZE. Hasła do otwarcia plików będą również podane na wydrukach zadań. 7. Przewodniczący przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego: odpowiada za przygotowanie i odpowiedni wystrój sali, pobiera od przewodniczącego SZE wydrukowane zadania egzaminacyjne i kryteria oceniania, listę zdających w danym dniu, druki protokołów, czyste kartki na notatki dla zdających opieczętowane pieczątką szkoły i inną niezbędną dokumentację, przed rozpoczęciem egzaminu sprawdza, czy każdy komputer jest uruchomiony, czy w komputerze znajduje się folder z zadaniami przeznaczonymi na dany dzień (hasła do otwarcia plików będą wydrukowane na każdej stronie z zadaniami), sprawdza tożsamość zdających, kontroluje czas trwania egzaminu, ogłasza zdającym wyniki bezpośrednio po zakończeniu egzaminu w danym dniu. 8. Zdający losuje jedno zadanie spośród zadań wyłożonych na stole. Informację o wylosowanym numerze zadania przekazuje członkom przedmiotowego zespołu. Do szesnastej osoby włącznie wykorzystane zadania zespół przedmiotowy odkłada, nie włączając ich do puli zadań. Siedemnasta osoba i kolejne losują zadanie ponownie z całej puli zadań przeznaczonej na dany dzień.

7 9. Zdający przygotowuje się do egzaminu. Po 15 minutach (lub po czasie faktycznie wykorzystanym przez zdającego, ale nieprzekraczającym 15 minut) wchodzi druga osoba, która losuje zadanie i przygotowuje się do odpowiedzi. W trakcie przygotowywania się drugiej osoby, pierwsza osoba zdaje egzamin przed zespołem przedmiotowym. 10. Zdający mają zapewnione czyste kartki, opieczętowane pieczęcią szkoły, do sporządzenia notatek pomocniczych, konspektu lub ramowego planu wypowiedzi. Zdający zostają poinformowani, że niedozwolone jest robienie jakichkolwiek notatek na wydrukach zadań. 11. Egzamin trwa ok. 15 minut i składa się z wypowiedzi monologowej oraz rozmowy z zespołem przedmiotowym. Wypowiedź monologowa zdającego: trwa ok. 10 minut (zdający może wygłosić swoją wypowiedź w czasie krótszym niż 10 minut; czas zdawania egzaminu nie może być jedynym i wiążącym kryterium negatywnej oceny) nie może być przerywana przez zespół przedmiotowy (z wyjątkiem sytuacji, kiedy upłynął czas na nią przeznaczony). Rozmowa z zespołem przedmiotowym: trwa ok. 5 minut może jedynie dotyczyć treści związanych z problemem określonym w zadaniu, tekstem literackim dołączonym do zadania oraz zagadnieniami, które zdający poruszył w wypowiedzi. W czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystać ze słowników i innych pomocy. 12. Ocenie podlegają wszystkie elementy egzaminu zgodnie z obowiązującymi kryteriami oceniania. Członkowie przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego indywidualnie oceniają każdego zdającego w trakcie odpowiedzi, z zastrzeżeniem że egzaminujący powinien ograniczyć robienie notatek do niezbędnego minimum. Swoje propozycje członkowie przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego nanoszą na kartę indywidualnej oceny. 13. Zespół egzaminacyjny ustala wynik każdego zdającego zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, z zastrzeżeniem że ustalanie wyników nie może się odbywać rzadziej niż raz na 4 5 zdających. 14. W przypadku braku możliwości uzgodnienia przez zespół wyniku egzaminu decydujący głos ma przewodniczący. Wynik ustalony przez zespół egzaminacyjny jest ostateczny Przewodniczący lub członek przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego wypełnia protokół indywidualny części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego. 16. Podczas ustalania wyników w sali nie mogą przebywać zdający ani przygotowujący się do egzaminu. 17. Wypełnione protokoły podpisują członkowie zespołu i obserwatorzy. 18. Kartki z notatkami oraz wydruki zadań egzaminacyjnych po zakończeniu egzaminu, zdający przekazuje przewodniczącemu zespołu przedmiotowego. Przewodniczący PZE zabezpiecza ww. materiały i przechowuje przez okres, w którym zdający może się odwołać od procedur przeprowadzenia egzaminu (co najmniej dwa dni). 19. Dokumentacja z każdego dnia egzaminu przekazywana jest przewodniczącemu SZE. III.2. Egzamin z języków obcych nowożytnych. Egzamin bez określania poziomu 1. Na jeden dzień przed ustnym egzaminem z języka obcego nowożytnego dyrektor szkoły udostępnia członkom PZE zestawy zadań do części ustnej z języków obcych nowożytnych wraz z kryteriami oceniania. 2. Przewodniczący przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego: odpowiada za przygotowanie i odpowiedni wystrój sali, upewnia się, że w sali, w której przeprowadzany jest egzamin, jest zegar z sekundnikiem/stoper, a w sali nie znajdują się niedozwolone pomoce, pobiera w dniu egzaminu od przewodniczącego SZE wydrukowane zadania egzaminacyjne i kryteria oceniania, listę zdających w danym dniu, karty indywidualnej oceny, druki protokołów, sprawdza tożsamość zdających,

8 kontroluje czas trwania egzaminu, ogłasza zdającym wyniki bezpośrednio po zakończeniu egzaminu w danym dniu. 2. Egzamin przebiega w następujący sposób: a) zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość wchodzi do sali egzaminacyjnej w ustalonej kolejności, b) w sali przebywa jeden zdający, c) egzamin prowadzony jest w danym języku obcym nowożytnym, trwa ok. 15 minut i składa się z rozmowy wstępnej i trzech zadań; czas na zapoznanie się z treścią zadań jest wliczony w czas przeznaczony na wykonanie poszczególnych zadań, d) zdający losuje zestaw egzaminacyjny i przekazuje go egzaminującemu, e) egzamin rozpoczyna się od rozmowy wstępnej, podczas której egzaminujący zadaje zdającemu kilka pytań związanych z jego życiem i zainteresowaniami; po rozmowie wstępnej egzaminujący przekazuje wylosowany wcześniej zestaw zdającemu, f) po otrzymaniu zestawu zdający przystępuje do wykonania zadań od 1. do 3.: zadanie pierwsze polega na przeprowadzeniu rozmowy, w której zdający i egzaminujący odgrywają wskazane w poleceniu role; w zadaniu drugim zdający opisuje ilustrację zamieszczoną w wylosowanym zestawie oraz odpowiada na trzy pytania postawione przez egzaminującego; w zadaniu trzecim zdający wypowiada się na podstawie materiału stymulującego i odpowiada na dwa pytania postawione przez egzaminującego. 3. Przewodniczący decyduje o tym, czy sam egzaminuje zdającego, czy egzamin przeprowadza członek zespołu, oraz dba o to, aby egzaminujący przeprowadzał egzamin, korzystając z zegara z sekundnikiem/stopera. Nie dopuszcza się możliwości odmierzania czasu za pomocą aplikacji stanowiących element oprogramowania telefonu komórkowego. 4. Przeprowadzając egzamin, egzaminujący postępuje zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w zestawie dla egzaminującego. 5. W rozmowie wstępnej oraz zadaniach 2. i 3. egzaminujący zadaje wyłącznie pytania zamieszczone w zestawie dla egzaminującego. 6. Zdający wykonuje zadania w takiej kolejności, w jakiej są one zamieszczone w zestawie egzaminacyjnym, nie ma możliwości powrotu do zadania, które zostało zakończone lub opuszczone. 7. W czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystać ze słowników i innych pomocy. 8. Ocenie podlegają wszystkie elementy egzaminu zgodnie z obowiązującymi kryteriami oceniania. Członkowie przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego indywidualnie oceniają każdego zdającego w trakcie odpowiedzi, z zastrzeżeniem że egzaminujący powinien ograniczyć robienie notatek do niezbędnego minimum. Swoje propozycje członkowie przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego nanoszą na kartę indywidualnej oceny. 9. Zespół egzaminacyjny ustala wynik każdego zdającego bezpośrednio po jego wyjściu z sali egzaminacyjnej. W przypadku braku możliwości uzgodnienia przez zespół wyniku egzaminu decydujący głos ma przewodniczący. Wynik ustalony przez zespół jest ostateczny. 10. Po ustaleniu liczby punktów za poszczególne elementy egzaminu przewodniczący lub członek zespołu wpisuje wyniki egzaminu do protokołu indywidualnego części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego. 11. Podczas ustalania wyników w sali nie mogą przebywać zdający. 12. Wypełnione protokoły podpisują członkowie zespołu i obserwatorzy. 13. Wyniki tej części egzaminu przewodniczący PZE ogłasza tego samego dnia, o godzinie określonej w harmonogramie. Przed odczytaniem wyników należy zapytać, kto nie wyraża zgody na publiczne odczytanie wyniku. Po ogłoszeniu wyników egzaminu w danym dniu przewodniczący PZE przekazuje przewodniczącemu SZE uporządkowane zestawy i podpisane protokoły. IV. Przygotowanie i organizacja części pisemnej egzaminu

9 1. Przewodniczący SZE, nie później niż na miesiąc przed terminem części pisemnej egzaminu maturalnego, powołuje spośród członków SZE zespoły nadzorujące. 2. Przewodniczący SZE lub jego zastępca szkoli i przygotowuje do przeprowadzenia egzaminu członków ZN ze swojej szkoły. Nauczyciele spoza szkoły zapoznają się z Wewnątrzszkolną Instrukcją Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego KLO w Zabrzu, która jest wysyłana drogą elektroniczną do współpracujących szkół. 3. W trakcie szkolenia w miesiącu kwietniu przewodniczący SZE lub jego zastępca przekazuje przewodniczącym ZN informacje dotyczące przygotowania i wystroju sal, w których będzie się odbywał egzamin, oraz informacje o sposobie udostępniania zdającym pomocy dydaktycznych przewidzianych przez dyrektora CKE do wykorzystania na egzaminach z poszczególnych przedmiotów. 4. Pomoce na egzamin pisemny z języka polskiego przygotowuje przewodniczący ZN i pracownicy biblioteki wg zapotrzebowania dostarczonego przez przewodniczącego SZE lub jego zastępcę. 5. Magnetofony i kalkulatory przygotowuje zastępca dyrektora ds. administracyjnych wg zapotrzebowania dostarczonego przez przewodniczącego SZE lub jego zastępcę. Do każdej sali egzaminacyjnej zabezpiecza się dwa odtwarzacze płyt CD w tym jeden z kompletem baterii, na wypadek braku pradu. 6. Za przygotowanie i odpowiedni wystrój sal, w których będzie się odbywał egzamin oraz pomoce dydaktyczne dozwolone przez dyrektora CKE, odpowiedzialny jest przewodniczący ZN. 7. W dniu poprzedzającym egzamin: a) przewodniczący SZE oraz przewodniczącym ZE sprawdzają przygotowanie sali egzaminacyjnej, uwzględniając potrzeby uczniów udokumentowane opinią, orzeczeniem poradni psychologicznopedagogicznej lub zaleceniem lekarskim oraz pomoce dydaktyczne. W przypadku egzaminu z języka z języka obcego sprawdzeniu podlega również sprawność sprzętu do odtwarzania płyt CD. Klucze do sal po ich sprawdzeniu przechowuje przewodniczący SZE. 8. W salach, w których do egzaminu przystępuje trzech lub więcej zdających, przewodniczący ZE przygotowuje plan sali egzaminacyjnej, uwzględniający rozmieszczenie zdających, członków zespołu nadzorującego oraz obserwatorów w danej sali egzaminacyjne. Plan sali egzaminacyjnej powinien przedstawiać: ustawienie stolików w sali egzaminacyjnej (stoliki, przy których będą siedzieć zdający, są ponumerowane), rozmieszczenie członków zespołu nadzorującego oraz obserwatorów, podział sali na sektory, tj. grupy zdających pod bezpośrednim nadzorem poszczególnych członków zespołu nadzorującego, ustawienie sprzętu audiowizualnego (jeżeli jest wykorzystywany do przeprowadzenia egzaminu). 9. Zdający ma obowiązek zgłosić się na egzamin co najmniej na 30 minut przed jego rozpoczęciem z dowodem tożsamości z aktualnym zdjęciem. 10. Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani z nich korzystać. 11. W dniu egzaminu a) na 1 godz. przed jego rozpoczęciem: - członkowie właściwych ZN zgłaszają się do pracy, w razie nieobecności członka ZN przewodniczący SZE wyjaśnia jej przyczyny i w razie potrzeby powołuje w skład ZN innego nauczyciela, przewodniczący SZE na zebraniu ZN przypomina najważniejsze procedury egzaminu maturalnego, informuje o obecności na egzaminie osób, które posiadają za świadczenie lekarskie stwierdzające konieczność przyjmowania w trakcie egzaminu leków, spożywania posiłków, przewodniczący ZN odbiera, listy zdających, protokoły przebiegu egzaminu, naklejki kodowe. b) na 20 min. przed jego rozpoczęciem: - przewodniczący ZN w obecności pozostałych członków ZN otwiera salę egzaminacyjną, wyznaczony członek ZN przypomina zdającym o zakazie wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych na salę

10 egzaminacyjną, maturzysta wnosi na salę tylko przedmioty dopuszczone w komunikacie dyrektora CKE; wyznaczony członek ZN wpuszcza maturzystów do sali egzaminacyjnej według kolejności na liście po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość, - członkowie zespołu nadzorującego przygotowują dla zdających naklejki przygotowane przez OKE, zawierające m.in. numer PESEL zdającego. Każdy zdający sprawdza poprawność numeru PESEL na naklejce, a podpis na liście zdających (liście obecności) jest równoznaczny ze stwierdzeniem przez zdającego tej poprawności. W przypadku wystąpienia błędu w numerze PESEL zdający zwraca zespołowi nadzorującemu naklejki z błędnym numerem PESEL, koryguje ten numer na liście zdających, umieszcza na liście adnotację o stwierdzeniu błędu i podpisuje listę. Poprawność wpisanego przez zdającego numeru PESEL potwierdza przewodniczący zespołu nadzorującego, podpisując się na liście zdających. Naklejki z błędnym numerem PESEL nie nakleja się na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi. W takiej sytuacji w miejscach przeznaczonych na naklejkę przygotowaną przez OKE zdający wpisuje odręcznie prawidłowy numer PESEL, a członek zespołu nadzorującego dopisuje identyfikator szkoły. W przypadku braku numeru PESEL zdający wpisuje w miejscach przeznaczonych na naklejkę przygotowaną przez OKE serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, - miejsca w sali zajmowane są na podstawie losowania przeprowadzonego w dniu egzaminu, - zdający zajmują wylosowane miejsca w sali egzaminacyjnej, a członek zespołu nadzorującego odnotowuje wylosowane numery na liście zdających. Od losowania można odstąpić w przypadku zdających, którzy rozwiązują zadania w arkuszach dostosowanych, zdających korzystających z leków/opieki medycznej oraz w innych uzasadnionych przypadkach (np. zezwolenie spóźnionemu zdającemu na przystąpienie do egzaminu). c) na 10 minut przed rozpoczęciem egzaminu: - przewodniczący ZN, wraz z jednym ze zdających, udaje się do gabinetu dyrektora, gdzie przewodniczący SZE otwiera pakiety z materiałami egzaminacyjnymi i przekazuje przewodniczącym ZN odpowiednią liczbę arkuszy bezpośrednio przed każdą częścią egzaminu, - przewodniczący ZN w towarzystwie przedstawiciela zdających niezwłocznie przenoszą materiały egzaminacyjne do właściwej Sali. 12. Egzamin lub odpowiednia część egzaminu rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora CKE od rozdania arkuszy egzaminacyjnych. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych osoby spóźnione nie zostają wpuszczone do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych (tzn. z chwilą zapisania w widocznym miejscu czasu rozpoczęcia i zakończenia egzaminu), decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej spóźnionego zdającego podejmuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, ale zdający kończy pracę z zestawem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy. 13. Po wejściu wszystkich zdających do sali przewodniczący ZN przypomina: o konieczności sprawdzenia kompletności arkusza, w tym sprawdzenia kolejności zadrukowanych stron i kolejności zadań w arkuszu, o sposobie kodowania arkusza egzaminacyjnego i karty odpowiedzi, o obowiązku zapoznania się z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie arkusza przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań, o zasadach zachowania się podczas egzaminu, o zasadach oddawania prac po zakończeniu egzaminu. 14. Po rozdaniu wszystkich arkuszy egzaminacyjnych zdający zapoznają się z informacją na pierwszej stronie arkuszy, otwierają je i sprawdzają, czy są kompletne, tzn. czy zawierają wszystkie kolejno ponumerowane strony i kolejne zadania i czy są one wyraźnie wydrukowane oraz czy otrzymali zestaw wybranych wzorów matematycznych wraz z uzupełnieniem (dotyczy egzaminu z matematyki) lub kartę wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych (dotyczy egzaminu z biologii, chemii i fizyki). Zauważone braki zgłaszają przewodniczącemu ZN, który wydaje kompletny arkusz z puli arkuszy rezerwowych (nie wykonuje się kserokopii arkuszy egzaminacyjnych) lub zestaw tablic/wzorów, opublikowany na stronie CKE. Wymiana arkusza/zestawu tablic/ wzorów jest odnotowywana w protokole przebiegu egzaminu w sali, zdający ma obowiązek potwierdzić ją swoim podpisem. 15. Zdający kodują swój arkusz umieszczają w odpowiednich miejscach na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi naklejki przygotowane przez OKE, zawierające m.in. numer PESEL zdającego. W przypadku stwierdzenia błędu w numerze PESEL należy postąpić jak w pkt Czas pracy jest liczony od momentu zapisania go na tablicy lub planszy.

11 17. Po zapisaniu godziny rozpoczęcia egzaminu z języka obcego nowożytnego odtworzone zostaje nagranie z płyty CD. 18. Członkowie zespołu nadzorującego nie mają prawa udzielać żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich komentować. 19. Członkowie ZN nie mogą korzystać z telefonów komórkowych ani innych urządzeń służących do porozumiewania się, W sytuacjach awaryjnych przewodniczący ZN poprzez osobę dyżurującą na korytarzu kontaktuje się z przewodniczącym SZE. 20. W czasie trwania egzaminu zdający nie mogą opuszczać sali egzaminacyjnej. Przewodniczący ZN może zezwolić, w szczególnie uzasadnionej sytuacji, na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. Zdający pozostawia zamknięty arkusz na swoim stoliku i podnosi rękę sygnalizując potrzebę wyjścia z sali. Fakt opuszczenia sali oraz czas nieobecności odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu. 21. Zdający sygnalizuje chęć skorzystania z pomocy przez podniesienie ręki, po uzyskaniu zgody przewodniczącego ZN udaje się do miejsca, w którym znajdują się owe pomoce pozostawiając zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku. Przy stoliku z pomocami w danym momencie może znajdować się tylko jeden zdający. 22.Jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, zamyka arkusz, odkłada go na brzeg stołu i zgłasza to przewodniczącemu zespołu nadzorującego przez podniesienie ręki. Członek zespołu nadzorującego podchodzi do zdającego, sprawdza kompletność zestawu, a następnie zezwala zdającemu na opuszczenie sali. Arkusz pozostaje zamknięty na stole zdającego, aż do upływu czasu egzaminu. 23. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie zadań z arkusza lub części egzaminu zdający odkładają prace na brzeg stołu i pozostają na miejscach, oczekując na odbiór prac. Członkowie zespołu nadzorującego podchodzą, odbierają prace i sprawdzają kompletność zestawu. 24. Przewodniczący ZN ogłasza zakończenie egzaminu i zdający wychodzą z sali. Jeden przedstawiciel zdających zostaje w sali i jest obecny przy pakowaniu arkuszy. 25. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub wskazany przez niego członek zespołu nadzorującego pakuje wypełnione arkusze egzaminacyjne, w tym karty odpowiedzi, do zwrotnych kopert i zakleja je w obecności osób wchodzących w skład zespołu nadzorującego, obserwatorów oraz przedstawiciela zdających. 26. Po zakończeniu egzaminu członkowie zespołu nadzorującego porządkują, kompletują i zabezpieczają materiały egzaminacyjne, podpisują listy zdających egzamin, wypełniają i podpisują protokół przebiegu części pisemnej egzaminu. Do dokumentacji dołączają plan sali egzaminacyjnej. 27. Przewodniczący ZN przekazuje niezwłocznie wszystkie materiały egzaminacyjne i dokumenty dotyczące przeprowadzania egzaminu przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego. 28. W wypadku przerwania egzaminu z przyczyn losowych, zdrowotnych lub innych przewodniczący ZN w porozumieniu z przewodniczącym SZE zarządza przerwę (zdający odkładają zamknięty formularz na brzeg stolika i pozostają na swoich miejscach bez prawa kontaktowania się między sobą). Egzamin zostaje przedłużony o czas trwania przerwy, co jest odnotowane w protokole przebiegu egzaminu. 29. Egzamin zdających, którzy uzyskali zgodę na dostosowanie warunków egzaminu z powodu dysfunkcji, a dostosowanie polega na przedłużonym czasie trwania egzaminu lub na wykorzystywaniu w czasie egzaminu urządzeń technicznych, lub na korzystaniu z pomocy nauczyciela wspomagającego, powinien być przeprowadzony w oddzielnym pomieszczeniu. W uzasadnionych przypadkach zdający korzystający z wydłużenia czasu lub urządzeń technicznych z powodu dysfunkcji mogą pisać egzamin we wspólnej sali z innymi zdającymi. W szczególnych przypadkach, np. konieczności użycia komputera przez zdającego, przewidziane są indywidualne procedury przeprowadzenia takiego egzaminu. Egzamin z informatyki

12 1. Na czternaście dni przed egzaminem z informatyki przewodniczący SZE przekazuje administratorowi pracowni komputerowej informacje związane z przebiegiem II części egzaminu. 2. Administrator odpowiedzialny jest za zgodne z procedurami prawidłowe przygotowanie pracowni, sprawny przebieg drugiej części egzaminu od strony technicznej oraz zarchiwizowanie prac przeznaczonych do oceny. 3. Zadania administratora pracowni komputerowej: a) przed egzaminem - najpóźniej dwa dni przed terminem egzaminu maturalnego z informatyki administrator przygotowuje sprzęt komputerowy i oprogramowanie w pracowni w celu sprawnego przeprowadzenia drugiej części egzaminu, tzn. stanowiska komputerowe dla zdających przygotowuje do pracy jako autonomiczne, uniemożliwiające zdającym: łączenie się z informatyczną siecią lokalną i z sieciami teleinformatycznymi, korzystanie na różnych komputerach z tych samych zasobów, komunikowanie się zdających między sobą oraz z innymi osobami za pomocą komputera, podglądanie ekranu komputera innych zdających, - konfiguruje komputery tak, aby każdy komputer przydzielony danemu zdającemu posiadał pełną wersję oprogramowania, które ten zdający wybrał z listy ogłoszonej przez dyrektora CKE (na komputerze, z którego zdający korzysta podczas egzaminu, jest zainstalowana tylko jedna wersja programu MS Office). - sprawdza (i jeśli zachodzi potrzeba ustawia) na komputerach aktualną datę i czas systemowy. - na każdym z komputerów zdających zakłada konto użytkownika lokalnego o nazwie matura_n, gdzie n oznacza nr stanowiska zdającego, - sprawdza dostępność podstawowej dokumentacji oprogramowania dostarczonej z licencjami. - konfiguruje zapasowe stanowiska komputerowe tak, aby umożliwiały kontynuację pracy w przypadku ewentualnej awarii komputera któregokolwiek ze zdających, - przygotowuje komputer operacyjny, na którym sprawdza m.in. sprawność nagrywania płyt CD R. - stwierdza na piśmie, że sprzęt w pracowni komputerowej został przygotowany zgodnie z wymogami. b) w przeddzień egzaminu wraz z członkiem ZN: - asystuje podczas sprawdzania komputerów i oprogramowania przez zdających, - tworzy na pulpicie każdego komputera dla zdającego katalog (folder) o nazwie zgodnej z numerem PESEL (a w przypadku braku numeru PESEL serią i numerem paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość) zdającego, - odpowiada na pytania zdających i wyjaśnia ewentualne wątpliwości. - odbiera od zdających podpisy pod oświadczeniem o sprawdzeniu komputera i oprogramowania i przekazuje oświadczenie przewodniczącemu ZN. c) w czasie drugiej części egzaminu: - jest obecny w pracowni, w której odbywa się egzamin, i pozostaje do dyspozycji zespołu nadzorującego (nie wchodzi w jego skład), - nie ma prawa odpowiadać zdającym na pytania dotyczące zadań ani sugerować interpretacji, - w przypadku ewentualnej awarii komputera zdającego, na wniosek przewodniczącego ZN, niezwłocznie i w miarę swoich możliwości usuwa usterki, które spowodowały awarię, lub udostępnia komputer zapasowy. d) niezwłocznie po drugiej części egzaminu: - używając zewnętrznego nośnika (np. pendrive a), kopiuje do komputera operacyjnego wszystkie katalogi (foldery) o nazwach będących numerami PESEL (a w przypadku braku numeru PESEL serią i numerem paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość) zdających wraz z ich zawartością z poszczególnych stanowisk egzaminacyjnych, - nagrywa na płytę CD R z napisem WYNIKI wszystkie katalogi (foldery) wymienione powyżej, - sprawdza, w obecności poszczególnych zdających, poprawność nagrania na płycie CD R z napisem WYNIKI wszystkich katalogów (folderów) oznaczonych ich numerami PESEL wraz ze wszystkimi plikami przekazanymi do oceny oraz odbiera od zdających podpisy pod oświadczeniem i przekazuje przewodniczącemu zespołu nadzorującego, - tworzy kopię zapasową płyty CD R z napisem WYNIKI na płycie CD R z napisem KOPIA WYNIKI, - nagrane płyty podpisuje kodem szkoły przy pomocy odpowiedniego pisaka i przekazuje przewodniczącemu zespołu nadzorującego, który pakuje je wraz z arkuszami zdających do zwrotnej koperty, - po nagraniu płyt i sprawdzeniu poprawności ich nagrania, usuwa z komputera operacyjnego i komputerów zdających wszystkie katalogi (foldery) o nazwach będących numerami PESEL zdających wraz z ich

13 zawartością. Uwaga: Płyty CD R z napisem WYNIKI i KOPIA WYNIKI będą dostarczone przez dystrybutora wraz z arkuszami egzaminacyjnymi (po jednym komplecie do każdej sali egzaminacyjnej). Na płytach CD R nie wolno naklejać żadnych naklejek. 4. Techniczne warunki przeprowadzenia egzaminu; a) w pracowni, w której odbywa się egzamin, znajdują się sprawne komputery przeznaczone do pracy dla zdających i komputer operacyjny, b) konfiguracja każdego komputera dla zdającego musi spełniać wymagania dotyczące środowiska komputerowego, języka programowania i programów użytkowych, którymi dysponuje szkoła, a które zostały wybrane przez danego zdającego z listy ogłoszonej przez dyrektora CKE, c) komputer operacyjny jest wyposażony w nagrywarkę płyt CD. Jest on przeznaczony do nagrywania wyników egzaminu na płyty CD i kopiowania danych na potrzeby egzaminu, d) liczba komputerów przeznaczonych do pracy dla zdających jest większa od liczby zdających. Na każdych pięciu zdających przypada przynajmniej jeden komputer zapasowy, e) konfiguracja (oprogramowanie) komputera zapasowego musi umożliwiać zdającemu kontynuowanie pracy, przerwanej z powodu awarii komputera, f) oprogramowanie wykorzystywane podczas zdawania egzaminu musi być w pełni licencjonowane, g) w pracowni, w której odbywa się egzamin, znajdują się: - pamięć USB (pendrive) do tymczasowego zapisu plików dla każdego zdającego, - zapasowe płyty CD R, - pisak niezmywalny do opatrzenia płyt CD R napisem, - zewnętrzny nośnik danych, np. pendrive, przenośny dysk twardy, h) w pracowni, w której odbywa się egzamin, jest dostępna podstawowa dokumentacja oprogramowania dostarczona z licencjami, i) system informatyczny wykorzystywany na egzaminie jest przygotowany w sposób uniemożliwiający połączenie z informatyczną siecią lokalną oraz sieciami teleinformatycznymi, a ustawienie komputerów musi zapewniać samodzielność pracy zdających. 5. Zdający ma prawo w przeddzień egzaminu sprawdzić, w ciągu jednej godziny, poprawność działania komputera, na którym będzie zdawał egzamin, i wybranego przez siebie oprogramowania. Sprawdzanie to odbywa się w przeddzień egzaminu w obecności administratora pracowni oraz członka zespołu nadzorującego, w czasie wyznaczonym przez przewodniczącego SZE. Fakt sprawdzenia komputera i oprogramowania zdający potwierdza podpisem na stosownym oświadczeniu. 6. Pierwsza część egzaminu polega na rozwiązaniu zestawu zadań bez korzystania z komputera, trwa 60 minut i przebiega za ogólnych zasadach przeprowadzania egzaminu pisemnego (rozdz. IV pkt.1-28). 7. Po upływie czasu przeznaczonego na egzamin przewodniczący zespołu nadzorującego ogłasza przerwę i zdający wychodzą z sali co najmniej jeden przedstawiciel zdających zostaje w sali i jest obecny przy pakowaniu prac z części pierwszej egzaminu. 8. Po przerwie zdający, którzy zadeklarowali przystąpienie do egzaminu z informatyki, wchodzą do sali, zajmują swoje miejsca i otrzymują arkusz do części drugiej egzaminu. 9. O wyznaczonej godzinie zdający wchodzą do sali według ustalonej kolejności, po okazaniu dokumentu tożsamości. Dalsze postępowanie jak w rozdz. IV pkt 10 c. 10. Zdający zajmują miejsca w sali przy stanowiskach, które uprzednio sprawdzili. 11. Przewodniczący ZN, w obecności przedstawiciela zdających, wnosi do sali materiały egzaminacyjne. 12. Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zdającym zabezpieczone arkusze egzaminacyjne do tej części egzaminu. 13. W czasie drugiej części egzaminu: a) każdy zdający otrzymuje arkusz egzaminacyjny i nośnik DANE zawierający pliki do zadań tego arkusza egzaminacyjnego, b) zdający sam interpretuje treść otrzymanych zadań i nie może zadawać pytań dotyczących ich rozumienia i interpretacji, a członkowie zespołu nadzorującego oraz administrator (opiekun pracowni) nie mają prawa

14 odpowiadać zdającym na ewentualne pytania dotyczące zadań ani sugerować interpretacji c) zdający nie ma potrzeby sprawdzania poprawności danych w plikach do zadań egzaminacyjnych; są one poprawne, d) obowiązkiem zdającego jest zapisywanie efektów swojej pracy nie rzadziej niż co 10 minut w katalogu (folderze) o nazwie zgodnej z jego numerem PESEL (a w przypadku braku numeru PESEL serią i numerem paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość), znajdującym się na pulpicie, oraz na pendrivie, aby w przypadku awarii sprzętu możliwe było kontynuowanie pracy na innym stanowisku. 14. Zdający zobowiązany jest dokumentować drugą część egzaminu w następujący sposób: a) wszystkie swoje pliki zdający przechowuje w katalogu (folderze) o nazwie zgodnej z jego numerem PESEL, foldery o innych nazwach nie będą kopiowane do sprawdzania, b) jeśli rozwiązanie zadania lub jego części przedstawia algorytm lub program komputerowy, to zdający zapisuje go w tym języku programowania, który wybrał przed egzaminem (zarówno w pierwszej, jak i w drugiej części egzaminu), c) jeśli rozwiązaniem zadania lub jego części jest program komputerowy, zdający zobowiązany jest umieścić w katalogu (folderze) o nazwie zgodnej z jego numerem PESEL, wszystkie utworzone przez siebie pliki w wersji źródłowej (nieskompilowanej), d) pliki oddawane do oceny zdający nazywa dokładnie tak, jak polecono w treściach zadań lub zapisuje pod nazwami (wraz z rozszerzeniem zgodnym z zadeklarowanym oprogramowaniem), jakie podaje w arkuszu egzaminacyjnym; pliki o innych nazwach nie będą sprawdzane przez egzaminatorów, e) przed upływem czasu przeznaczonego na drugą część egzaminu zdający powinien zapisać w katalogu (folderze) o nazwie zgodnej z jego numerem PESEL ostateczną wersję plików przeznaczonych do oceny, w tym pliki z komputerową realizacją rozwiązań utworzone przez zdającego w programach użytkowych bądź języku programowania. 15. W przypadku awarii komputera zdający natychmiast informuje o tym zespół nadzorujący. Jeśli próba usunięcia awarii nie powiedzie się w ciągu 5 minut, to zdający jest kierowany do zapasowego stanowiska komputerowego w sali egzaminacyjnej (wyposażonego w takie samo oprogramowanie). W sytuacji opisanej wyżej zdający otrzymuje tyle dodatkowego czasu, ile trwała przerwa w pracy (czas od zgłoszenia awarii do momentu ponownego podjęcia pracy). 16. W czasie trwania drugiej części egzaminu zdający pracuje przy autonomicznym stanowisku komputerowym i może korzystać wyłącznie z programów, danych zapisanych na dysku twardym i na innych nośnikach stanowiących wyposażenie stanowiska lub otrzymanych z arkuszem egzaminacyjnym. Zdający nie mogą komunikować się między sobą. Niedozwolony jest bezpośredni dostęp do sieci lokalnej oraz zasobów Internetu. Zdający nie mogą korzystać z zasobów komputerów innych niż przydzielony na egzamin. 17. Zdający, niezwłocznie po drugiej części egzaminu, po nagraniu przez administratora pracowni płyty CD R dokumentującej prace zdających, ma obowiązek upewnić się o poprawności nagrania na płycie CD R z napisem WYNIKI katalogu (folderu) oznaczonego swoim numerem PESEL wraz ze wszystkimi plikami, które przekazał do oceny. Wskazane jest, aby zdający sprawdził zawartość nagranych plików. Folder powinien zawierać wszystkie pliki z odpowiedziami wraz z komputerowymi realizacjami rozwiązanych zadań. Fakt ten zdający potwierdza podpisem na stosownym oświadczeniu. 18. Zakończenie egzaminu przebiega na ogólnych zasadach dla egzaminów pisemnych (rozdz. IV pkt ) V. Komunikowanie wyników 1. Wyniki części ustnej egzaminu są ogłaszane przez przewodniczącego PZE w dniu egzaminu w miejscu i w czasie ustalonym w części dotyczącej przeprowadzania egzaminu ustnego (rozdz. III). 2. Wyniki części pisemnej egzaminu OKE przekazuje przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Komunikacie dyrektora CKE. 3. Wyniki egzaminu maturalnego są ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego. 4. Zdający, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego odpis wydane przez OKE. Świadectwa i odpisy są przekazywane absolwentom, za potwierdzeniem odbioru.

15 VI. Procedury awaryjne 1. Postępowanie w przypadku uszkodzenia pakietów zawierających arkusze egzaminacyjne: a) w przypadku stwierdzenia niezgodności przewodniczący SZE niezwłocznie zawiadamia w ustalony sposób dystrybutora, a także zgłasza ten fakt do dyrektora OKE i dalej postępuje zgodnie z instrukcją zawartą w przesyłce lub zaleceniami dyrektora OKE, b) w przypadku stwierdzenia w sali egzaminacyjnej naruszenia pakietu z arkuszami egzaminacyjnymi /arkuszy egzaminacyjnych przewodniczący ZN niezwłocznie zawiadamia przewodniczącego SZE, który informuje o tym fakcie dyrektora OKE i dalej postępuje zgodnie zaleceniami dyrektora OKE, c) Zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej do momentu otrzymania informacji o decyzji dyrektora OKE. 2. Postępowanie w przypadku zaginięcia pakietu zawierającego arkusze egzaminacyjne: a) przewodniczący ZSE po stwierdzeniu zaginięcia pakietu zawierającego arkusze egzaminacyjne powiadamia o tym fakcie dyrektora OKE, który przeprowadza postępowanie wyjaśniające. b) wszelkie decyzje w sprawie dalszego sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego podejmuje dyrektor OKE, w porozumieniu z dyrektorem CKE. 3. Postępowanie w przypadku ujawnienia zadań egzaminacyjnych: W przypadku stwierdzenia, że zdający lub członek ZN, używa w trakcie egzaminu telefonów lub innych urządzeń służących do komunikacji na odległość i przekazuje treść arkuszy, zadań egzaminacyjnych przewodniczący SZE przerywa egzamin i informuje niezwłocznie dyrektora OKE; dyrektor OKE podejmuje decyzję o dalszym przebiegu egzaminu. 4. Postępowanie w przypadku nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu: a) w przypadku nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu, które uniemożliwia zdawanie egzaminu przewodniczący ZN lub PZE powiadamia przewodniczącego SZE, a ten dyrektora OKE, b) jeżeli zagrożenie zostało zażegnane przed otwarciem pakietów z arkuszami egzaminacyjnymi, ale nie później niż godzinę po planowanym rozpoczęciu egzaminu, to egzamin może odbyć się, za zgodą dyrektora OKE, w tym samym dniu i w tym samym miejscu, przy czym kolejne części egzaminu rozpoczynają się w wyznaczonych terminach, a część która się nie odbyła pisana jest na końcu. Zdającym nie wolno kontaktować się w czasie przerw z osobami z zewnątrz, c) jeżeli zagrożenie nastąpiło po rozpieczętowaniu pakietów z arkuszami egzaminacyjnymi na daną część egzaminu, po ustaniu zagrożenia zdający kontynuują pisanie pozostałych części. Część przerwana egzaminu zostaje zawieszona do czasu, kiedy szkoła otrzyma z OKE arkusz rezerwowy do danej części egzaminu, d) dyrektor OKE, w porozumieniu z dyrektorem CKE, podejmuje decyzje o nowym terminie egzaminu i o ewentualnej zmianie miejsca egzaminu. 5. Postępowanie w przypadku stwierdzenia braku stron lub innych usterek w arkuszach egzaminacyjnych: a) w przypadku stwierdzenia braku stron lub innych usterek w arkuszu przewodniczący ZN i SZE odnotowuje ten fakt w protokole przebiegu egzaminu i podejmuje decyzję o wykorzystaniu arkuszy rezerwowych, b) jeżeli ilość zestawów rezerwowych jest niewystarczająca do przeprowadzenia egzaminu lub części egzaminu, przewodniczący SZE powiadamia dyrektora OKE, który podejmuje decyzje co do dalszego przebiegu egzaminu lub części egzaminu. Zdający czekają na decyzję, nie opuszczając sali egzaminacyjnej. Nie wykonuje się kserokopii arkuszy egzaminacyjnych, c) decyzje dotyczącą dalszego przebiegu egzaminu lub części egzaminu dyrektor OKE lub jego przedstawiciel przekazuje telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną przewodniczącemu SZE. 6. Informacje o nowym terminie i ewentualnej zmianie miejsca egzaminu zdający uzyskuje w szkole, w której zdaje egzamin.

16 Harmonogram zadań Termin Zadanie w roku poprzedzającym rok szkolny w którym odbywa się egzamin maturalny czerwiec do 15 września do 15 września do 15 września 20 września 20 października do 30 września do 30 września do 30 września informacja na temat zasad organizacji i przebiegu, struktury i formy egzaminu rok szkolny w którym odbywa się egzamin maturalny Wychowawcy klas maturalnych zapoznają uczniów ze strukturą, formą, zasadami organizacji i przebiegu egzaminu maturalnego i dokumentują to zapisem w dzienniku lekcyjnym Wychowawcy klas maturalnych, podczas wrześniowego zebrania z rodzicami, informują o zasadach organizacji, przebiegu, strukturze i formie egzaminu maturalnego w danym roku szkolnym Przewodniczący SZE przekazuje uczniom druk deklaracji wraz z informacją o sposobie ich wypełnienia Próbny egzamin maturalny Zdający przekazują przewodniczącemu SZE wypełnione wstępne deklaracje maturalne, otrzymują kopie z potwierdzeniem przyjęcia Zdający przedkłada dyrektorowi szkoły razem z deklaracją dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu Przewodniczący SZE szkoli i przygotowuje do przeprowadzenia egzaminu nauczycieli ze swojej szkoły. Zapoznaje z wewnątrzszkolną instrukcją przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego grudnia Próbny egzamin maturalny do 31 grudnia Przewodniczący SZE uzgadnia z dyrektorem OKE w trybie wymiany pism dostosowania dla osób posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawności sprzężone. Dokumentacja może być uzupełniona do 7 lutego. do 31 grudnia do 7 lutego do 15 lutego do 15 lutego do 15 lutego Przewodniczący SZE przekazuje radzie pedagogicznej dokumenty, tj. opinie/orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, zaświadczenia lekarskie oraz wnioski nauczycieli lub specjalistów wykonujących w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej/wnioski pełnoletnich uczniów lub rodziców, uprawniające uczniów do korzystania z określonych dostosowań przewidzianych w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, opublikowanym na stronie internetowej CKE, i zleca wskazanie sposobu lub sposobów dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego do potrzeb i możliwości tych uczniów Zdający składa deklarację ostateczną i uzupełnia dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu Przewodniczący SZE sprawdza poprawność wypełnionych deklaracji i przekłada je na wersję elektroniczną, a następnie przekazuje do OKE Przekazuje uczniom oraz absolwentom informacje o sposobie lub sposobach dostosowania warunków i form egzaminu oraz przyjmuje od nich akceptację przyznanych dostosowań albo rezygnację z wybranych lub ze wszystkich dostosowań Przewodniczący SZE uzgadnia z dyrektorem komisji okręgowej sposób lub sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb i możliwości absolwentów, którzy ukończyli szkołę we wcześniejszych latach, i

17 do 15 lutego do 20 lutego do 4 marca do 4 marca do 4 marca do 31 marca do 4 kwietnia do 20 kwietnia do 20 kwietnia posiadają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się albo zaświadczenie lekarskie o chorobie lub czasowej niesprawności Dyrektor szkoły informuje dyrektora komisji okręgowej (na piśmie) o liczbie poszczególnych rodzajów arkuszy egzaminacyjnych (tj. symbol arkusza liczba arkuszy) przeznaczonych dla nauczycieli wspomagających (nie dotyczy arkuszy dla uczniów niewidomych, którzy oprócz arkusza w piśmie Braille a otrzymują także czarnodruk) Informuje OKE o braku możliwości powołania przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzenia części ustnej egzaminu z danego języka Przewodniczący SZE powołuje na piśmie swojego zastępcę (spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole) i zespół egzaminacyjny Przewodniczący SZE ogłasza szczegółowy harmonogram części ustnej egzaminu w tym: listę zdających wraz z godziną ich egzaminu, liczbę przerw i czas ich trwania i przesyła go do OKE oraz harmonogram części pisemnej Przewodniczący SZE powołuje spośród członków zespołu egzaminacyjnego przedmiotowe zespoły egzaminacyjne Przewodniczący SZE przekazuje uczniom treść komunikatu dyrektora CKE dotyczącego pomocy, z jakich mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu z poszczególnych przedmiotów Przewodniczący SZE odbiera od członków ZE i innych osób biorących udział w egzaminie maturalnym pisemne oświadczenia o przestrzeganiu ustaleń w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem i ochrony danych osobowych Przewodniczący SZE szkoli i przygotowuje do przeprowadzenia egzaminu członków zespołu egzaminacyjnego ze swojej szkoły oraz nauczycieli delegowanych do zespołów przedmiotowych i nadzorujących w innych szkołach. Zapoznaje drogą elektroniczną z wewnątrzszkolną instrukcją przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego nauczycieli spoza szkoły. Obejmuje pełnym przeszkoleniem osoby z innych placówek niż szkoły przeprowadzające egzamin maturalny Zdający, który uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowejz innego przedmiotu niż wskazany w deklaracji, może dokonać zmiany wyboru przedmiotu, w tym języka obcego nowożytnego lub zmienić poziom egzaminu z języka obcego nowożytnego. Wniosek w sprawie wprowadzenia tych zmian składa do dyrektora szkoły 4-22 maja Sesja egzaminacyjna w części pisemnej maja Sesja egzaminacyjna w części ustnej Na dzień przez terminem ustnego egzaminu z języka polskiego (w piątek, jeżeli egzamin przypada w poniedziałek) W dniu egzaminu ustnego z języka polskiego nie wcześniej niż 1,5 godziny przed jego rozpoczęciem Na jeden dzień przed ustnym egzaminem z języka obcego nowożytnego Dyrektor szkoły pobiera z serwisu OKE dedykowanego dyrektorom szkół plik z hasłami do zadań na następny dzień Dyrektor szkoły udostępnia wydrukowane zadania członkom PZE Dyrektor szkoły udostępnia członkom PZE zestawy zadań do części ustnej z języków obcych nowożytnych wraz z kryteriami oceniania

18 Najpóźniej dwa dni przed terminem egzaminu maturalnego z informatyki Na jeden dzień przez egzaminem z informatyki Do dwóch dni po zakończeniu wszystkich egzaminów w części ustnej Najpóźniej dzień po egzaminie Administrator przygotowuje sprzęt komputerowy i oprogramowanie w pracowni Zdający ma prawo sprawdzić, w ciągu jednej godziny, poprawność działania komputera, na którym będzie zdawał egzamin, i wybranego przez siebie oprogramowania. Sprawdzanie to odbywa się w obecności administratora pracowni oraz członka zespołu nadzorującego, Przewodniczący SZE przekazuje do OKE uporządkowaną dokumentację części ustnej egzaminu Przekazuje do dyrektora OKE udokumentowane wnioski zdających, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do egzaminu zgodnie z harmonogramem, o umożliwienie przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym 8-13 czerwca Dodatkowy termin egzaminu ustnego z języka polskiego 1-17 czerwca Dodatkowy termin egzaminu ustnego z języka obcego nowożytnego 30 czerwca Przewodniczący SZE przekazuje zdającym wyniki części pisemnej egzaminu oraz świadectwo dojrzałości lub aneksy wraz z odpisami wydane przez OKE za potwierdzeniem odbioru do 7 lipca do 10 lipca Zdający, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego ALBO w części ustnej bez określania poziomu składa do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu, zgodnie z deklaracją ostateczną Dyrektor szkoły przesyła do dyrektora OKE w formie elektronicznej określonej przez OKE informacje o osobach, które złożyły oświadczenie o woli przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym sierpnia Egzamin w terminie poprawkowym w części ustnej 25 sierpnia Egzamin w terminie poprawkowym w części pisemnej

19

PROCEDURY. organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku

PROCEDURY. organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku 1 PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku Ustalone i zatwierdzone przez Dyrektorów komisji okręgowych i Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Biuletyn - uzupełnienie procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 o informacje, zalecenia i instrukcje oraz wzory

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY ORGANIZACJA ETAPU PRAKTYCZNEGO. dla absolwentów: techników techników uzupełniających szkół policealnych.

BIULETYN INFORMACYJNY ORGANIZACJA ETAPU PRAKTYCZNEGO. dla absolwentów: techników techników uzupełniających szkół policealnych. BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szk olne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szk olne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32

Bardziej szczegółowo

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy Wyciąg z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZAŁĄCZNIK nr 1 do STATUTU SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA we WROCŁAWIU SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA

Bardziej szczegółowo

Instrukcje i informacje

Instrukcje i informacje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Instrukcje i informacje o egzaminie maturalnym obowiązujące w roku szkolnym 2012/2013 2 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

NOWY EGZAMIN ZAWODOWY CZERWIEC 2015

NOWY EGZAMIN ZAWODOWY CZERWIEC 2015 NOWY EGZAMIN ZAWODOWY CZERWIEC 2015 Szkolenie dla przewodniczących i członków zespołów nadzorujących Uwarunkowania prawne przeprowadzania EZ Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcje i informacje

Instrukcje i informacje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Instrukcje i informacje o egzaminie maturalnym obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014 2 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Załącznik nr I.3. Informacja dla zdającego egzamin INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Prawa i obowiązki zdającego przystępującego do egzaminu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera w Zakopanem 2015

Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera w Zakopanem 2015 Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera w Zakopanem 2015 Ogłoszenie harmonogramu części ustnej egzaminu będzie miało miejsce do 4 marca 2015 r. Ogłoszenie wykazu materiałów i przyborów pomocniczych,

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu Opracowali nauczyciele: Anna Słowińska i Monika Włodek, informatyk Jarosław Orczykowski pod kierunkiem dyrektora szkoły Anety Nowak 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik prac biurowych 411004

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik prac biurowych 411004 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Technik prac biurowych 411004 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Informator maturalny od 2005 roku. z języka francuskiego

Informator maturalny od 2005 roku. z języka francuskiego Informator maturalny od 2005 roku z języka francuskiego Warszawa 2003 Informator opracowała Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu w porozumieniu z Centralną Komisją Egzaminacyjną w Warszawie. ISBN

Bardziej szczegółowo

Zadania Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego Etap Praktyczny

Zadania Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego Etap Praktyczny Zadania Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego Etap Praktyczny Przed egzaminem 1. Uczestniczenie w szkoleniu przeprowadzonym przez kierownika ośrodka egzaminacyjnego (KOE): a. w zakresie postępowania z

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW Załącznik do Statutu Publicznego Gimnazjum w Popielawach WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW w Publicznym Gimnazjum w Popielawach Dokument

Bardziej szczegółowo

6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie

6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik informatyk 351203

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik informatyk 351203 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Technik informatyk 351203 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

C Z Ę Ś Ć I STATUT VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KIELCACH

C Z Ę Ś Ć I STATUT VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KIELCACH WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY PODCZAS REALIZACJI PROGRAMU MIĘDZYNARODOWEJ MATURY W VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KIELCACH Misja Szkoły: Celem szkoły jest wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Blacharz samochodowy 721306

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Blacharz samochodowy 721306 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Blacharz samochodowy 721306 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 4 KZ/ 2011

Załącznik do zarządzenia nr 4 KZ/ 2011 Załącznik do zarządzenia nr 4 KZ/ 2011 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W DOBCZYCACH I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja prowadzenia dokumentacji w Szkole Podstawowej nr 4 w Białogardzie

Wewnątrzszkolna instrukcja prowadzenia dokumentacji w Szkole Podstawowej nr 4 w Białogardzie Wewnątrzszkolna instrukcja prowadzenia dokumentacji w Szkole Podstawowej nr 4 w Białogardzie Celem instrukcji jest ujednolicenie zapisów w dokumentacji szkolnej. Instrukcja dotyczy następujących dokumentów:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW WEWNĘTRZNYCH PRZEZ NIEPUBLICZNE PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, DLA KTÓRYCH ZGODNIE Z ART

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW WEWNĘTRZNYCH PRZEZ NIEPUBLICZNE PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, DLA KTÓRYCH ZGODNIE Z ART Załącznik nr 2 do Statutu niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego pod nazwą Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej REGULAMIN PRZEPROWADZANIA

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie Strona 1 z 61 STATUT Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie Statut pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 12.12.2013r. Strona 2 z 61 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA organizacji przetwarzania danych osobowych w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu

INSTRUKCJA organizacji przetwarzania danych osobowych w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu INSTRUKCJA organizacji przetwarzania danych osobowych w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do nru 4, poz. 79 z dnia 12 grudnia 2008 r. tekst załącznika do zarządzenia ministra środowiska

Załącznik do nru 4, poz. 79 z dnia 12 grudnia 2008 r. tekst załącznika do zarządzenia ministra środowiska DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA Środowiska I GŁÓWNEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA Załącznik do nru 4, poz. 79 z dnia 12 grudnia 2008 r. tekst załącznika do zarządzenia ministra środowiska MINISTER środowiska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI w Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Barlinku

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI w Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Barlinku POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI w Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Barlinku Polityka bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Barlinku Podstawa prawna: 1. 3 i 4 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do STATUTU

Załącznik nr 1 do STATUTU Strona 1 z 8 POLICEALNA SZKOŁA DETEKTYWÓW I PRACOWNIKÓW OCHRONY O'CHIKARA W GLIWICACH Załącznik nr 1 do STATUTU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY Gliwice 2014 Strona

Bardziej szczegółowo