SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UNIWERSYTET PRZYRODNICZY w LUBLINIE ul. Akademicka Lublin Znak sprawy: AZP/PN/27/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu komputerowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 6 części: część 1 dostawa sprzętu komputerowego dla poszczególnych jednostek organizacyjnych UP w Lublinie, część 2 dostawa notebooków dla poszczególnych jednostek organizacyjnych UP w Lublinie, część 3 dostawa komputerów niestandardowych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych UP w Lublinie, część 4 dostawa sprzętu komputerowego, współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na potrzeby realizowanego w UP projektu pn: Budowa Centrum Innowacyjno- WdroŜeniowego Nowych Technik i Technologii w InŜynierii Rolniczej Oś priorytetowa I: Nowoczesna Gospodarka, Działania I.1 Infrastruktura Uczelni, realizowany z Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej. Nr projektu: POPW /09. Umowa o dofinansowanie nr POPW / część 5 dostawa sprzętu komputerowego, współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na potrzeby realizowanego w UP projektu pn: Zamawianie kształcenia na kierunkach Strona 1 z 78

2 technicznych, matematycznych i przyrodniczych pilotaŝ, realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budŝetu państwa w ramach poddziałania Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczniu dla gospodarki opartej na wiedzy Działania 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Priorytetu IV Szkolnictwo wyŝsze i nauka Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, część 6 dostawa akcesoriów komputerowych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych UP w Lublinie. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości w PLN kwoty euro. Zatwierdził: Kanclerza UP w Lublinie dr inŝ. Henryk Bichta Lublin, dnia r.... (pieczęć i podpis) Strona 2 z 78

3 I. Nazwa oraz adres Zamawiającego UNIWERSYTET PRZYRODNICZY w LUBLINIE siedziba: ul. Akademicka Lublin REGON , NIP adres strony internetowej, na której są zamieszczane informacje w sprawie niniejszego postępowania: II. Tryb udzielenia zamówienia 2.1. Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 w związku z art ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759.), zwanej dalej ustawą Pzp Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia nie przekracza euro Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana dalej siwz, została przygotowana zgodnie z art. 36 ustawy Pzp. Zamówienie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem procedury uproszczonej, otwartej Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: AZP/PN/27/2010. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyŝej podane oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiającym. III. Opis przedmiotu zamówienia 3.1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 6 części: - część 1 dostawa sprzętu komputerowego dla poszczególnych jednostek organizacyjnych UP w Lublinie, opisanych w załączniku nr 1A oraz wymienionych w załączniku nr 1B do siwz, - część 2 dostawa notebooków dla poszczególnych jednostek organizacyjnych UP w Lublinie, opisanych w załączniku nr 2A oraz wymienionych w załączniku nr 2B do siwz, - część 3 dostawa komputerów niestandardowych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych UP w Lublinie, opisanych w załączniku nr 3A oraz wymienionych w załączniku nr 3B do siwz, - część 4 dostawa sprzętu komputerowego opisanego w załączniku nr 4A oraz wymienionego w załączniku nr 4B do siwz, współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na potrzeby realizowanego w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie projektu pn: Budowa Centrum Innowacyjno-WdroŜeniowego Nowych Technik i Technologii w InŜynierii Rolniczej Oś priorytetowa I: Nowoczesna Gospodarka, Działania I.1 Infrastruktura Uczelni, realizowany z Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniejn nr projektu: POPW /09, umowa o dofinansowanie nr POPW / część 5 dostawa sprzętu komputerowego opisanego w załączniku nr 5A oraz wymienionego w załączniku nr 5B do siwz, współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na potrzeby realizowanego w UP projektu pn: Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych pilotaŝ, realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budŝetu państwa w ramach poddziałania Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczniu dla gospodarki opartej na wiedzy Działania 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Priorytetu IV Szkolnictwo wyŝsze i nauka Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, - część 6 dostawa akcesoriów komputerowych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych UP w Lublinie, wymienionych i opisanych w załączniku nr 6 do siwz Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: Urządzenia komputerowe 3.3. Sposób finansowania: Sprzęt komputerowy oraz akcesoria komputerowe wymienione odpowiednio w części 1, 2, 3, 6 są finansowane z budŝetu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Sprzęt komputerowy oraz pozostały asortyment wchodzący w zakres przedmiotu zamówienia w części 4 są finansowane z projektu pn: Budowa Centrum Innowacyjno-WdroŜeniowego Nowych Strona 3 z 78

4 Technik i Technologii w InŜynierii Rolniczej Oś priorytetowa I: Nowoczesna Gospodarka, Działania I.1 Infrastruktura Uczelni, realizowany z Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej Sprzęt komputerowy oraz pozostały asortyment wchodzący w zakres przedmiotu zamówienia w części 5 są finansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na potrzeby realizowanego w UP projektu pn: Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych pilotaŝ, realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budŝetu państwa w ramach poddziałania Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczniu dla gospodarki opartej na wiedzy Działania 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Priorytetu IV Szkolnictwo wyŝsze i nauka Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 3.4. Zamawiający dodatkowo Ŝąda, aby Wykonawca zapewnił Zamawiającemu: 1/ serwis gwarancyjny będzie wykonywany przez uprawniony i autoryzowany podmiot serwisowy. Wykonawca ma wskazać w ofercie firmę serwisową (naleŝy w ofercie podać dokładną nazwę i adres firmy serwisowej). Koszt transportu przedmiotu zamówienia podlegającego serwisowaniu w okresie gwarancji w obie strony pokrywa Wykonawca. 2/ odpowiednie minimalne terminy gwarancji: Część 1: a) komputery - jednostki centralne - min. 2 lata gwarancji, Sprzęt komputerowy (jednostki centralne, monitory) wymieniony w opisie przedmiotu zamówienia nie moŝe posiadać zaplombowanej obudowy. b) monitory min. 2 lata gwarancji, c) drukarki min. 1 rok gwarancji, d) urządzenia wielofunkcyjne min. 1 rok gwarancji, e) skanery min 2 lata gwarancji, f) pamięć przenośna pendrive min 2 lata gwarancji, g) UPS min. 2 lata gwarancji. Część 2: a) notebooki - min. 2 lata gwarancji, b) myszki - min. 1 rok gwarancji. Część 3: a) niestandardowy zestaw komputerowy - min. 2 lata gwarancji, b) notebook ZIZ - min. 2 lata gwarancji, c) notebook TKF - min. 3 lata gwarancji, d) notebook TKD - min. 3 lata gwarancji, e) notebook TKM - min. 2 lata gwarancji, f) odbiorniki GPS - min. 1 rok gwarancji, g) serwer rack - min. 3 lata gwarancji, h) dyski twarde - min. 2 lata gwarancji, i) karta telewizyjna USB - min. 2 lata gwarancji, j) pamięć przenośna pendrive min 2 lata gwarancji. Część 4: a) notebook B - min. 2 lata gwarancji, b) kserokopiarka A3 - min. 2 lata gwarancji, c) myszy USB - min. 1 rok gwarancji, d) pamięć przenośna pendrive min 2 lata gwarancji. Część 5: a) notebook B min 2 lata gwarancji, b) mysz - min. 1 rok gwarancji, c) pendrive min 2 lata gwarancji, Część 6: a) klawiatury, myszy, listwy zasilające - min. 1 rok gwarancji, b) dyski twarde, pendrive min 2 lata gwarancji, c) pozostałe min 6 miesięcy. Strona 4 z 78

5 Gwarancja liczona będzie od daty przekazania do eksploatacji przedmiotu zamówienia, potwierdzonego podpisaniem protokółu zdawczo-odbiorczego przez obie strony, 3/ kaŝdorazowe przedłuŝenie okresu gwarancji przedmiotu zamówienia w kaŝdej części o czas jego wyłączenia z eksploatacji, wskutek przekazania do naprawy, 4/ wniesienie przedmiotu zamówienia w kaŝdej części do pomieszczeń, w których będą uŝytkowane, 5/ instalację i uruchomienie dostarczonego przedmiotu zamówienia u bezpośredniego odbiorcy (pod wskazany adres jednostki organizacyjnej UP) i przekazanie do eksploatacji w obecności pracownika Ośrodka Informatyki oraz bezpośredniego uŝytkownika przedmiotu zamówienia z danej jednostki organizacyjnej w UP w ciągu 5 dni od daty dostawy, 6/ czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie uszkodzenia nie moŝe być dłuŝszy niŝ 24 godz. od momentu pisemnego zawiadomienia przez Zamawiającego o uszkodzeniu sprzętu, 7/ dokonywanie napraw uszkodzonego przedmiotu zamówienia na gwarancji w ciągu 48 godz. od pisemnego zgłoszenia uszkodzenia przez uŝytkownika, 8/ czasowe uŝyczenie uŝytkownikowi uszkodzonego przedmiotu zamówienia takiego samego rodzaju sprzętu na czas naprawy gwarancyjnej trwającej dłuŝej niŝ 48 godz., 9/ podpisanie protokółów zdawczo odbiorczych kaŝdemu z uŝytkowników przedmiotu zamówienia, z którego będzie wynikało, Ŝe umowa dostawy sprzętu informatycznego została wykonana przez Wykonawcę z naleŝytą starannością i we właściwym czasie, 10/ wypisanie faktur kaŝdemu z uŝytkowników, który złoŝył zamówienie na dostawę przedmiotu zamówienia zgodnie z danymi zawartymi w załącznikach do poszczególnych specyfikacji technicznych, 11/ przedmiot zamówienia w kaŝdej części musi być fabrycznie nowy i spełniać wymagania norm technicznych stosowanych w Polsce (PN) oraz norm europejskich, 12/ dostarczenie przedmiotu zamówienia własnym transportem i na własny koszt, dotyczy to równieŝ napraw jakie mogą wystąpić w okresie trwania gwarancji i rękojmi, 13/ dostarczenie przedmiotu zamówienia wymienionego w poszczególnych częściach w terminie: a/ w części 1 w ciągu 21 dni od dnia podpisania umowy i przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy oryginału zaświadczenia wydanego przez MNiSW potwierdzającego, Ŝe przedmiot zamówienia jest przeznaczony dla placówki oświatowej, b/ w części 2 - do 14 dni od dnia podpisania umowy c/ w części 3 - w ciągu 21 dni od dnia podpisania umowy i przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy oryginału zaświadczenia wydanego przez MNiSW potwierdzającego, Ŝe przedmiot zamówienia jest przeznaczony dla placówki oświatowej, d/ w części 4 do 14 dni od dnia podpisania umowy, e/ w części 5 - do 14 dni od dnia podpisania umowy, f/ w części 6 - w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 14/ 30 dniowy termin płatności w rozliczeniach z Zamawiającym po podpisaniu protokółu zdawczoodbiorczego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, 15/ dostarczenie instrukcji obsługi przedmiotu zamówienia w tym jednostki centralnej w języku polskim, 16/ karty gwarancyjne wraz z przedmiotem zamówienia oraz ich parafowanie i ostemplowanie przez upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy po podpisaniu protokółu zdawczo-odbiorczego, 17/ specyfikację techniczną dostarczonego przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi sterownikami. IV. Opis części zamówienia, jeśli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Część 1 dostawa sprzętu komputerowego dla poszczególnych jednostek organizacyjnych UP w Lublinie, zgodnie z następującymi załącznikami: 1) załącznik nr 1A do siwz opis przedmiotu zamówienia, 2) załącznik nr 1B do siwz wykaz asortymentowy i ilościowy, 3) załącznik nr 1C do siwz karta oceny zaoferowanych parametrów technicznych. Strona 5 z 78

6 Część 2 dostawa notebooków dla poszczególnych jednostek organizacyjnych UP w Lublinie, zgodnie z następującymi załącznikami: 1) załącznik nr 2A do siwz opis przedmiotu zamówienia, 2) załącznik nr 2B do siwz wykaz asortymentowy i ilościowy, 3) załącznik nr 2C do siwz karta oceny zaoferowanych parametrów technicznych. Część 3 dostawa komputerów niestandardowych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych UP w Lublinie, zgodnie z następującymi załącznikami: 1) załącznik nr 3A do siwz opis przedmiotu zamówienia, 2) załącznik nr 3B do siwz wykaz asortymentowy i ilościowy, Część 4 dostawa sprzętu komputerowego, współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na potrzeby realizowanego w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie projektu pn: Budowa Centrum Innowacyjno-WdroŜeniowego Nowych Technik i Technologii w InŜynierii Rolniczej Oś priorytetowa I: Nowoczesna Gospodarka, Działania I.1 Infrastruktura Uczelni, realizowany z Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej. Nr projektu: POPW /09, Umowa o dofinansowanie nr POPW / Załączniki: 1) załącznik nr 4A do siwz opis przedmiotu zamówienia, 2) załącznik nr 4B do siwz wykaz asortymentowy i ilościowy, - część 5 dostawa sprzętu komputerowego, współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na potrzeby realizowanego w UP projektu pn: Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych pilotaŝ, realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budŝetu państwa w ramach poddziałania Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczniu dla gospodarki opartej na wiedzy Działania 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Priorytetu IV Szkolnictwo wyŝsze i nauka Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Załączniki: 1) załącznik nr 5A do siwz opis przedmiotu zamówienia, 2) załącznik nr 5B do siwz wykaz asortymentowy i ilościowy, - część 6 dostawa akcesoriów komputerowych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych UP w Lublinie, którego opis i wykaz asortymentowy i ilościowy zawiera załącznik nr 6 do siwz. V. Termin wykonania zamówienia Wykonawca jest zobowiązany dostarczać przedmiot zamówienia licząc od dnia podpisania umowy w terminie: a/ w części 1 w ciągu 21 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy oryginału zaświadczenia wydanego przez MNiSW potwierdzającego, Ŝe przedmiot zamówienia jest przeznaczony dla placówki oświatowej, b/ w części 2 - do 14 dni od dnia podpisania umowy, c/ w części 3 - w ciągu 21 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy oryginału zaświadczenia wydanego przez MNiSW potwierdzającego, Ŝe przedmiot zamówienia jest przeznaczony dla placówki oświatowej, d/ w części 4 do 14 dni od dnia podpisania umowy, e/ w części 5 do 14 dni od dnia podpisania umowy, f/ w części 6 - w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków 6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: Strona 6 z 78

7 6.1.2 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku - brak konkretyzacji warunku posiadania wiedzy i doświadczenia; Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: Wykonawca powinien wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: - w części 1 co najmniej dwóch dostaw sprzętu komputerowego o wartości minimum zł brutto kaŝda (słownie: sto tysięcy zł. brutto), - w części 2 - co najmniej dwóch dostaw notebooków o wartości minimum zł brutto kaŝda (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł. brutto), - w części 3 - co najmniej jednej dostawy sprzętu komputerowego o wartości minimum zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł. brutto), - w części 4 - brak konkretyzacji warunku. - w części 5 brak konkretyzacji warunku. - w części 6 brak konkretyzacji warunku. Uwaga! W przypadku gdy Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia w częściach 1,2,3,powinien wykazać się łączną sumą doświadczenia opisaną dla kaŝdej części dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku - brak konkretyzacji warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku - brak konkretyzacji warunku 6.2. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie przeprowadzona według reguły spełnia - nie spełnia, na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych przez Wykonawców do oferty, a takŝe w wyniku ich uzupełnienia, w przypadku, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp lub w oparciu o wyjaśnienia ich treści dokonanych na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp Niespełnienie warunków wymaganych od Wykonawców, nie później niŝ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert spowoduje jego wykluczenie z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp. VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, w postępowaniu określonym w art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający Ŝąda, następujących dokumentów: 7.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 7 do siwz, W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złoŝony przez kaŝdy podmiot występujący wspólnie aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złoŝony przez kaŝdy podmiot występujący wspólnie. Strona 7 z 78

8 7.3. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu albo składania ofert. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złoŝony przez kaŝdy podmiot występujący wspólnie Dokumenty podmiotów zagranicznych: JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: pkt składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b/ nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, Dokument, o którym mowa w pkt powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 7.3 powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt i 7.3 SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŝonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający moŝe zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłoŝonego dokumentu. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w postępowaniu określanym w art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający Ŝąda, następujących dokumentów: 7.6. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 8 do siwz. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złoŝony i podpisany przez pełnomocnika reprezentującego Wykonawców występujących wspólnie wykaz na załączniku nr 9 wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŝ wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunek postawiony przez Zamawiającego podmioty te mogą spełniać wspólnie, a na poparcie spełnienia warunku formularz Doświadczenie zawodowe moŝe być złoŝony wspólnie załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe dostawy wymienione w wykazie zostały wykonane naleŝycie. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokumenty mogą być składane wspólnie. Strona 8 z 78

9 W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający Ŝąda: 7.9. wypełniony załącznik nr 1C dotyczący parametrów technicznych oferowanego sprzętu w zakresie części 1, jeśli Wykonawca bierze udział, wypełniony załącznik nr 2C dotyczący parametrów technicznych oferowanego sprzętu w zakresie części 2, jeśli Wykonawca bierze udział Pełną i szczegółową specyfikację techniczną zaoferowanych urządzeń techniki komputerowej z podaniem typu, modelu i parametrów technicznych kaŝdego urządzenia składającego się na część, w której Wykonawca bierze udział. Specyfikacje oferowanego sprzętu i oprogramowania naleŝy dołączyć do oferty, naleŝy określić oferowana markę i model sprzętu. Na podstawie złoŝonej oferty Zamawiający oceni czy spełnia ona minimalne wymagania określone w siwz w zakresie przedmiotu zamówienia. Wykonawca załącza specyfikacje techniczne, o których mowa w ust odpowiednio do części postępowania, w której bierze udział. Ponadto oferta musi zawierać: wypełnioną tabelę zawierająca wykaz asortymentowo- ilościowy do wyceny przez Wykonawcę w: - części 1 stanowiąca załącznik nr 1B i/lub - części 2 stanowiąca załącznik nr 2B i/lub - części 3 stanowiąca załącznik nr 3B i/lub - części 4 stanowiąca załącznik nr 4B i/lub - części 5 stanowiąca załącznik nr 5B i/lub - części 6 stanowiąca załącznik nr 6. Wykonawca załącza wykaz odpowiednio do części postępowania, w której bierze udział wypełniony formularz Oferta wykonawcy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do siwz, (dotyczy części 1, 2, 3) Dowód wniesienia wadium złoŝonego w dowolnej formie opisanej w Rozdziale IX siwz Jeśli Wykonawca złoŝy ofertę równowaŝną o nie gorszych parametrach opisanych w poszczególnych częściach siwz, na które składa ofertę do oferowanego przedmiotu zamówienia lub podzespołów innego rodzaju niŝ wymienione w siwz, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pełną specyfikację techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia w celu umoŝliwienia Zamawiającemu oceny oferty równowaŝnej. NaleŜy dołączyć dokładny opis parametrów technicznych stosowanych równowaŝników pod kaŝdy z załączników w części, w której Wykonawca bierze udział, wzorując się odpowiednio we własnym opisie na załącznikach do specyfikacji zawierający wymagania techniczno jakościowe przedmiotu zamówienia Pozostałe informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 23 ustawy Pzp: Ŝaden z Wykonawców występujących wspólnie nie moŝe podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika, którym będzie jeden z przedsiębiorców występujących wspólnie, tak zwany Lider. Ponadto dokument ten winien wymieniać wszystkich Wykonawców Partnerów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie (nazwa firmy, siedziba, imię i nazwisko przedsiębiorcy lub zarządu firmy). KaŜdy z Wykonawców winien się pod pełnomocnictwem podpisać (podpis składa osoba/y do tego upowaŝniona/e). Strona 9 z 78

10 Ponadto przed podpisaniem umowy z Zamawiającym, jeśli oferta podmiotów występujących wspólnie została wybrana za najkorzystniejszą, muszą oni zawiązać konsorcjum oraz zawrzeć między sobą umowę, w której określą prawa i obowiązki poszczególnych przedsiębiorców wchodzących w skład konsorcjum. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy wymagane dokumenty mogą być złoŝone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku, gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawidłowości Zamawiający moŝe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjalne technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących do z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a takŝe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeŝeniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej Wszelkie oświadczenia, zapytania, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia, wezwania oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie faksem numer (0-81) lub Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania kaŝdej informacji przekazanej w innej formie niŝ pisemna, a na Ŝądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji. - W przypadku oświadczeń, zapytań, wniosków, zawiadomień, wyjaśnień, wezwań lub innych informacji przekazanych faksem lub pocztą elektroniczną, kaŝda ze stron potwierdza w tym samym dniu fakt ich otrzymania w formie w jakiej została przesłana. - Zamawiający Ŝąda w kaŝdym przypadku potwierdzenia otrzymania przez Wykonawcę wiadomości bez względu na rodzaj i formę dokumentu. - Zamawiający zastrzega, Ŝe warunkiem uznania, iŝ dokumenty, o których mowa wyŝej składane w formie elektronicznej lub faksem zostały wniesione w terminie, jest niezwłoczne ich potwierdzenie przez drugą stronę Zamawiający zastrzega takŝe, iŝ w przypadku odwołań oraz przystąpień do odwołań jedyną właściwą formą porozumienia się jest forma pisemna przesłana faksem oraz przesłana takŝe droga pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru W przypadku Wykonawców występujących wspólnie wszelka korespondencja, oświadczenia, pytania, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje adresowane będą do pełnomocnika ze skutkiem wobec wszystkich Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający nie przewiduje zebrania informacyjnego z Wykonawcami, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp W przypadku rozbieŝności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą naleŝy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego Dane adresowe Zamawiającego: Sekcja ds. Zamówień Publicznych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13 pok. 54, Lublin, tel. (0-81) , , faks nr (0-81) , strona internetowa, na której umieszczona jest SIWZ wraz z innymi dokumentami Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w formach opisanych w pkt 8.1., 8.2., 8.3 SIWZ. Strona 10 z 78

11 Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŝ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeśli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po terminie, o którym mowa wyŝej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŝe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek Wykonawcy bez rozpatrzenia. Połowa terminu wyznaczonego na składanie ofert upływa z dniem r. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienia treści SIWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaŝe Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania, a jeśli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, Zamawiający umieszcza zapytania wraz z odpowiedziami takŝe na tej stronie Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: w zakresie zagadnień technicznych, dotyczących przedmiotu zamówienia: 1/ dr Rafał Magdziak Ośrodek Informatyki, Lublin ul. Akademicka 15, tel. (0-81) , w godz , 2/ Piotr Mazur Ośrodek Informatyki, Lublin ul. Akademicka 15, tel. (0-81) , w godz w zakresie zagadnień formalno -prawnych dotyczących udzielenia zamówienia: 3/ Aleksandra Gadzało Sekcja ds. Zamówień Publicznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 13, pokój nr 54 tel. (0-81) , SIWZ pobrana przez Wykonawców ze strony internetowej jest bezpłatna. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekazuje w terminie 5 dni siwz. Opłata, jakiej moŝna Ŝądać za siwz, moŝe pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania. Cena formularza siwz w formie papierowej wynosi 30,00 zł (słownie: trzydzieści zł). PowyŜszą kwotę Wykonawca winien wpłacić na konto Zamawiającego w Banku Pekao S.A. Oddział w Lublinie nr IX. Wymagania dotyczące wadium 9.1. Wadium w niniejszym postępowaniu wynosi: - w części zł. (słownie: cztery tysiące trzysta złotych), - w części zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych), - w części zł (słownie: tysiąc czterysta złotych) Wadium moŝe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.4)) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego tj. w Banku Pekao S.A. Oddział w Lublinie nr Wadium złoŝone w pieniądzu przelewem na rachunek bankowym powinno zostać zaksięgowane na koncie Zamawiającego do godz dnia r. Dowód dokonania przelewu bankowego naleŝy dostarczyć do Sekcji ds. Zamówień Publicznych Lublin ul. Akademicka 13 pok. nr 54 w osobnej, zaklejonej kopercie niezwiązanej z ofertą dotyczącą przedmiotu zamówienia do dnia r. do godz Wadium wnoszone w pozostałych formach: Dowód wniesionego wadium w pozostałych formach wymienionych w ust pkt 2-5, zgodnie z wyborem Wykonawcy naleŝy dostarczyć do Sekcji ds. Zamówień Publicznych Lublin ul. Strona 11 z 78

12 Akademicka 13 pok. nr 54 w osobnej, zaklejonej kopercie niezwiązanej z ofertą dotyczącą przedmiotu zamówienia do dnia r. do godz Sposób oznakowania koperty zawierającej dowód wniesienia wadium (dotyczy wszystkich form wniesienia wadium): Koperta winna być oznakowana w sposób opisany w Rozdziale XI pkt 11.16, ponadto koperta winna zawierać nazwę Wykonawcy biorącego udział w zamówieniu oraz jego adres lub zostać oznakowana pieczęcią Wykonawcy w celu identyfikacji Wykonawcy Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaŝnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeŝeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, jeŝeli jego wniesienia Ŝądano Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeŝeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego JeŜeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŝeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złoŝył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŝących po jego stronie Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŝeli wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy; zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie wykonawcy. X. Termin związania ofertą Wykonawca będzie związany swoją ofertą przez okres 30 dni, zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu otwarcia ofert W uzasadnionych przypadkach zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym Ŝe Zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. XI. Opis sposobu przygotowania ofert Wykonawca moŝe złoŝyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę Ofertę składa się pod rygorem niewaŝności w formie pisemnej. Treść oferty musi odpowiadać treści siwz Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza złoŝenia ofert wariantowych Zamawiający dopuszcza składanie ofert równowaŝnych, o nie gorszych parametrach opisanych w poszczególnych częściach siwz. Do oferowanego przedmiotu zamówienia lub podzespołów innego rodzaju niŝ wymienione w siwz, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pełną specyfikację techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia w celu umoŝliwienia Zamawiającemu oceny oferty równowaŝnej. NaleŜy dołączyć dokładny opis parametrów Strona 12 z 78

13 technicznych stosowanych równowaŝników pod kaŝdy z załączników w części, w której Wykonawca bierze udział, wzorując się odpowiednio we własnym opisie na załącznikach do siwz zawierający wymagania techniczno jakościowe przedmiotu zamówienia Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej Ofertę naleŝy napisać czytelnie pismem maszynowym lub odręcznie w języku polskim Dokumenty sporządzone w języku obcym naleŝy złoŝyć wraz z tłumaczeniem na język polski Wszystkie strony zapisane w ofercie powinny być kolejno ponumerowane. Zapis ten słuŝyć ma jedynie celom porządkowym, w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na brak określonego dokumentu w swojej ofercie spowodowany czynnościami Zamawiającego polegającymi na zagubieniu lub jego usunięciu z oferty. W innym przypadku nie forma a treść oferty będzie przedmiotem oceny Zamawiającego NaleŜy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złoŝonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upowaŝniony. Pełnomocnictwo naleŝy dostarczyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, winni oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i rękojmi oraz warunków płatności zawartych w ofercie Wykonawca moŝe, przez upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiany w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upowaŝnionej do podpisania oferty Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty Ofertę naleŝy umieścić w jednej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego: Sekcja ds. Zamówień Publicznych Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13 pokój Lublin oraz oznakowana: przetarg nieograniczony, znak sprawy AZP/PN/27/2010 OFERTA Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 6 części: Oferta na części... (wpisać nazwę części). Nie otwierać przed dniem r. przed godz Uwaga! Wykonawca oznakowuje ofertę w zaleŝności od tego, na jaką część lub części składa ofertę, wpisując na kopercie odpowiednio jej (ich) nazwę oraz numer. Na kopercie naleŝy podać takŝe nazwę Wykonawcy i nr telefony lub faksu Dokumenty, jakich Ŝąda Zamawiający winny być złoŝone zgodnie z wyborem Wykonawcy w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę i opatrzone klauzulą ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM Wszystkie strony oferty winny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę - w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. Strona 13 z 78

14 Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeŝeniem sytuacji opisanej w pkt W treści formularza Oferta Wykonawcy winna być umieszczona informacja o ilości stron Jeśli w niniejszym postępowaniu ofertę złoŝy spółka cywilna jej oferta musi być podpisana przez wszystkich członków spółki lub w ofercie musi znaleźć się stosowne pełnomocnictwo dla osoby podpisującej w imieniu spółki ofertę, chyba Ŝe do oferty zostanie dołączona umowa spółki cywilnej z której wynika sposób reprezentacji (nieobowiązkowo). XII. Wskazanie miejsca oraz terminu składania i otwarcia ofert W przetargu nieograniczonym wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 27 września 2010 r. do godz Oferty naleŝy składać w zaklejonych kopertach w Sekcji ds. Zamówień Publicznych Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie ul. Akademicka 13, pokój Otwarcie oferty nastąpi w dniu 27 września 2010r. o godz w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie ul. Akademicka 13, Sala Kolegialna Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Otwarcia ofert dokona Przewodniczący Komisji Przetargowej przy współudziale jej członków, powołanej przez przedstawiciela Zamawiającego w celu oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert oraz innych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania czynności. Przewodniczący Komisji bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. Przewodniczący Komisji odczyta nazwy firm oraz adresy Wykonawców, a takŝe informacje dotyczące cen ofert, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofertach. Badanie waŝności ofert, spełniania warunków wymaganych od Wykonawców oraz ocena ofert będą przeprowadzone przez Komisję Przetargową w sposób tajny. Ocena ofert w kaŝdej z części zostanie przeprowadzona wyłącznie na podstawie kryterium oceny ofert cena 100% opisanego w siwz. Wybrana zostanie w kaŝdej z części ta spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, która przedstawi ofertę z najniŝszą ceną Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w ust. 1 zostaną zwrócone niezwłocznie Wykonawcom bez ich otwierania, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp. XIII. Opis sposobu obliczania ceny Przez cenę na uŝytek Prawa zamówień publicznych naleŝy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. nr 97, poz. 1050, z późn. zm.), zgodnie z którym ceną jest wartość wyraŝona w jednostkach pienięŝnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeŝeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaŝ towaru (usługi) podlega obciąŝeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym Ceną ofertową netto i brutto w kaŝdej z części będzie suma: 1/ w części 1 wszystkich elementów opisanych w wykazie asortymentowym wymienionych w załączniku nr 1B do siwz, 2/ w części 2 wszystkich elementów opisanych w wykazie asortymentowym wymienionych w załączniku nr 2B do siwz, 3/ w części 3 wszystkich elementów opisanych w wykazie asortymentowym wymienionych w załączniku nr 3B do siwz, 4/ w części 4 wszystkich elementów opisanych w wykazie asortymentowym wymienionych w załączniku nr 4B do siwz, 5/ w części 5 wszystkich elementów opisanych w wykazie asortymentowym wymienionych w załączniku nr 5B do siwz, 6/ w części 6 wszystkich elementów opisanych w wykazie asortymentowym wymienionych w załączniku nr 6 do siwz Zamawiający ponadto Ŝąda, aby cena oferty, obliczona w sposób określony w ust (netto i brutto) obejmowała nie tylko wartość przedmiotu zamówienia, podatek od towarów i usług, ale równieŝ wszystkie inne składniki w tym montaŝ - (jeśli specyfika asortymentowa tego wymaga), transport, opakowanie, ubezpieczenie towaru, opusty, rabaty, szkolenie uŝytkowników itp Sumę cen ofertowych netto i brutto naleŝy podać cyfrowo i słownie do formularza Oferta Wykonawcy stanowiącego załącznik nr 10 do siwz. Strona 14 z 78

15 13.5. Cena opisana w ust i jest ostateczną ceną, jaka Zamawiający zapłaci za dostarczony i zamontowany (jeśli specyfika asortymentowa tego wymaga) we wskazane miejsce przedmiot zamówienia, w poszczególnych częściach Zamawiający zastrzega, Ŝe po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty będzie się starał uzyskać potwierdzenie wydane przez MNiSW w formie zaświadczenia, Ŝe przedmiot zamówienia w części 1, 3 w zakresie objętym tym zaświadczeniem jest przeznaczony dla placówki oświatowej i na tej podstawie Wykonawca będzie ubiegał się we właściwym Urzędzie Skarbowym o zastosowanie 0% stawki podatku VAT na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.). W przypadku odmowy wydania przez MNiSW zaświadczenia, Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia za przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następującego kryterium: Cena oferty brutto 100% - maksymalną ilość punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca zaproponuje najniŝszą cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego w danej części pozostali otrzymają procentowo mniej. Sposób oceny ofert: [CN / CR ] x 100% x100pkt = PK CN - najniŝsza oferowana cena, CR - cena oferty rozpatrywanej, 100 waga ocenianego kryterium, PK ilość punktów dla kryterium Zgodnie z art. 2 pkt 5 za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniŝszą ceną ofertową brutto przedmiotu zamówienia opisanego w siwz. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert waŝnych i nieodrzuconych JeŜeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie moŝna dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, Ŝe zostały złoŝone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złoŝyli te oferty do złoŝenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyŝszych niŝ zaoferowane w złoŝonych ofertach. XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niŝ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeŝeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z art. 27 ust 2 ustawy Pzp, albo 10 dni jeŝeli zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa wyŝej, jeśli w postępowaniu złoŝono tylko jedna ofertę Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejszej zobowiązany jest podpisać umowę zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 11 do siwz zastrzeŝeniem terminów, o których mowa w ust Przed zawarciem umowy Wykonawca ma obowiązek wnieść zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy w wysokości i formie określonej w Rozdziale XVI siwz W przypadku Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający będzie wymagał, aby przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawcy przedłoŝyli Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców występujących wspólnie (umowę konsorcjum). Strona 15 z 78

16 XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy Przed zawarciem umowy, Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto w kaŝdej z części 1,2, Zabezpieczenie moŝe być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŝnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Wadium wniesione w pieniądzu moŝe być za zgodą Zamawiającego zaliczone na poczet zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy Szczegółowe zasady wnoszenia i zwrotu zabezpieczenia opisuje projekt umowy JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wyłoniona w przetargu będzie uchylał się od zawarcia umowy, w szczególności nie wykona obowiązków określonych w niniejszym paragrafie, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, Ŝe zachodzą przesłanki uniewaŝnienia postępowania. XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeŝeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na takich warunkach. Do siwz dołączony jest wzór umowy stanowiący jej integralną część zgodnie z załącznikiem nr 11 do siwz. XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. z 2010 r. nr 113, poz.759) w Dziale VI przewiduje środki ochrony prawnej, które przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takŝe innemu podmiotowi, jeŝeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŝe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy Do środków ochrony prawnej naleŝą: odwołanie, zgodnie z postanowieniami art ustawy Pzp, skarga do sądu, zgodnie z postanowieniami art. 198a-198g ustawy Pzp. XIX. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane, jeŝeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. Zamawiający nie przewiduje w siwz moŝliwości udzielenia zamówień uzupełniających. XX. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą Walutą w jakiej prowadzone będą rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będzie złoty polski (PLN). Strona 16 z 78

17 Załącznik nr 1A do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia CZĘŚĆ 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KOMPUTER STACJONARNY KOD ECO Parametr Obudowa Płyta główna Chipset Procesor RAM Napęd optyczny Dysk twardy Video Karta dźwiękowa Zasilacz Peryferia Oprogramowanie Warunki gwarancji, i potwierdzenie jakości Minimalne, wymagane parametry. Mini Tower wyposażona w: zatoki: zew 2 x 5,25 (w tym jedna niezajęta), zew 1 x 3,5 (niezajęta), wew 2 x 3,5 (w tym jedna niezajęta) złącza z przodu: 2 x audio, 2 x USB; oraz z tyłu: 6 x USB, 2 x audio, 4 x wnęki kart rozszerzeń PCI, sygnalizację diodową, z przodu obudowy, aktywności pracy zasilacza, dysku twardego, połączenia Ethernet, Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze typu Kensington) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). Obudowa musi umożliwiać montaż pełnowymiarowych kart rozszerzeń Zaprojektowana specjalnie dla komputera, posiadająca: 8 x USB 2.0, niezajęte, 3 x SATA; niezajęte i pełnej wysokości: 2 x PCI, 1 x PCIe x16 porty: równoległy zgodny z Centronics, szeregowy zgodny RS232, audio In, audio out, VGA - wyprowadzone z tyłu obudowy Ethernet 1Gbit poprzez RJ45 (z tyłu obudowy) z optyczną sygnalizacją aktywnego połączenia sieciowego oraz aktywnej transmisji danych Rekomendowany przez producenta procesora Procesor klasy x86-64 min. dwurdzeniowy, częstotliwość taktowania 2,6 GHz, częstotliwość szyny FSB min 800 Mhz, min. 2MB pamięci podręcznej cache, lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. 2 GB Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt SATA 250GB, 7200obr. 8MB cache z programowalną regulacją wydajności pracy; partycjonowany w proporcjach 50/50 Taktowanie GPU 350MHz; częstotliwość odświeżania pionowego min 85Hz; praca wieloekranowa; zużycie mocy zasilacza komputera max 5W Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną zgodna z HD Audio, złącze słuchawkowe i mikrofonowe z przodu obudowy. Zgodny z Energy Star 5.0 energooszczędny, o mocy dostosowanej do komputera i sprawności min 87% z diagnostyką serwisową (button/led). Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz laserowa USB 1000 DPI USB min. z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) Listwa zasilająca z 5 gniazdami, przewód 1,5m, Głośniki komputerowe, stereo. MS Windows 7 Professional wraz z nośnikami i usługą Windows Live lub system operacyjny w pełni równoważny. Zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem. Dostarczony nośnik powinien pozwolić na odtworzenie/instalację systemu operacyjnego bez oprogramowania typu crapware W celu potwierdzenia, iż oferowana dostawa odpowiada wymaganiom żądanym przez zamawiającego, do oferty należy dołączyć oświadczenie wykonawcy składającego ofertę potwierdzające, iż sprzęt oferowany dla UP w Lublinie: Posiada gwarancję na 2 lata Objęty jest serwisem świadczonym przez autoryzowany przez producenta podmiot (z jego Strona 17 z 78

18 Wymagania dodatkowe wskazaniem), a w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych firmy serwisującej, producent przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem, Jest objęty reakcją serwisowa w trybie NBD Do sprzętu należy dołączyć dokumentację techniczną w wersji elektronicznej lub papierowej oraz wszystkie niezbędne nośniki wraz ze sterownikami. KOMPUTER STACJONARNY KOD A Parametr Obudowa Płyta główna Chipset Procesor RAM Napęd optyczny Dysk twardy Video Karta dźwiękowa Zasilacz Peryferia Oprogramowanie Warunki gwarancji, i potwierdzenie jakości Wymagania dodatkowe Minimalne, wymagane parametry. Mini Tower wyposażona w: zatoki: zew 2 x 5,25 (w tym jedna niezajęta), zew 1 x 3,5 (niezajęta), wew 2 x 3,5 (w tym jedna niezajęta) złącza z przodu: 2 x audio, 2 x USB; oraz z tyłu: 6 x USB, 2 x audio, 4 x wnęki kart rozszerzeń PCI, sygnalizację diodową, z przodu obudowy, aktywności pracy zasilacza, dysku twardego, połączenia Ethernet, Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze typu Kensington) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). Obudowa musi umożliwiać montaż pełnowymiarowych kart rozszerzeń Zaprojektowana specjalnie dla komputera, posiadająca: 8 x USB 2.0, niezajęte, 3 x SATA; niezajęte i pełnej wysokości: 2 x PCI, 1 x PCIe x16 porty: równoległy zgodny z Centronics, szeregowy zgodny RS232, audio In, audio out, VGA - wyprowadzone z tyłu obudowy Ethernet 1Gbit poprzez RJ45 (z tyłu obudowy) z optyczną sygnalizacją aktywnego połączenia sieciowego oraz aktywnej transmisji danych Rekomendowany przez producenta procesora Procesor klasy x86-64 min. dwurdzeniowy, częstotliwość taktowania 2,8 GHz, częstotliwość szyny FSB min 1066 Mhz, min. 3MB pamięci podręcznej cache, lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. 3 GB Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt SATA 250GB, 7200obr. 8MB cache z programowalną regulacją wydajności pracy; partycjonowany w proporcjach 50/50 Taktowanie GPU 350MHz; częstotliwość odświeżania pionowego min 85Hz; praca wieloekranowa; zużycie mocy zasilacza komputera max 5W Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną zgodna z HD Audio, złącze słuchawkowe i mikrofonowe z przodu obudowy. Zgodny z Energy Star 5.0 energooszczędny, o mocy dostosowanej do komputera i sprawności min 87% z diagnostyką serwisową (button/led). Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz laserowa USB 1000 DPI USB min. z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) Listwa zasilająca z 5 gniazdami, przewód 1,5m, Głośniki komputerowe, stereo. MS Windows 7 Professional wraz z nośnikami i usługą Windows Live lub system operacyjny w pełni równoważny. Zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem. Dostarczony nośnik powinien pozwolić na odtworzenie/instalację systemu operacyjnego bez oprogramowania typu crapware W celu potwierdzenia, iż oferowana dostawa odpowiada wymaganiom żądanym przez zamawiającego, do oferty należy dołączyć oświadczenie wykonawcy składającego ofertę potwierdzające, iż sprzęt oferowany dla UP w Lublinie: Posiada gwarancję na 2 lata Objęty jest serwisem świadczonym przez autoryzowany przez producenta podmiot (z jego wskazaniem), a w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych firmy serwisującej, producent przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem, Jest objęty reakcją serwisowa w trybie NBD Do sprzętu należy dołączyć dokumentację techniczną w wersji elektronicznej lub papierowej oraz wszystkie niezbędne nośniki wraz ze sterownikami. Strona 18 z 78

19 KOMPUTER STACJONARNY KOD B Parametr Obudowa Płyta główna Chipset Procesor RAM Napęd optyczny Dysk twardy Video Karta dźwiękowa Zasilacz Peryferia Oprogramowanie Warunki gwarancji, i potwierdzenie jakości Wymagania dodatkowe Minimalne, wymagane parametry. Mini Tower wyposażona w: zatoki: zew 2 x 5,25 (w tym jedna niezajęta), zew 1 x 3,5 (niezajęta), wew 2 x 3,5 (w tym jedna niezajęta) złącza z przodu: 2 x audio, 2 x USB; oraz z tyłu: 6 x USB, 2 x audio, 4 x wnęki kart rozszerzeń PCI, sygnalizację diodową, z przodu obudowy, aktywności pracy zasilacza, dysku twardego, połączenia Ethernet, Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze typu Kensington) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). Obudowa musi umożliwiać montaż pełnowymiarowych kart rozszerzeń Zaprojektowana specjalnie dla komputera, posiadająca: 8 x USB 2.0, niezajęte, 3 x SATA; niezajęte i pełnej wysokości: 2 x PCI, 1 x PCIe x16 porty: równoległy zgodny z Centronics, szeregowy zgodny RS232, audio In, audio out, VGA - wyprowadzone z tyłu obudowy Ethernet 1Gbit poprzez RJ45 (z tyłu obudowy) z optyczną sygnalizacją aktywnego połączenia sieciowego oraz aktywnej transmisji danych Rekomendowany przez producenta procesora Procesor klasy x86-64 min. dwurdzeniowy, częstotliwość taktowania 2,8 GHz, częstotliwość szyny FSB min 1066 Mhz, min. 3MB pamięci podręcznej cache, lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. 4 GB Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt SATA 500GB, 7200obr. 8MB cache z programowalną regulacją wydajności pracy; partycjonowany w proporcjach 50/50 Taktowanie GPU 350MHz; częstotliwość odświeżania pionowego min 85Hz; praca wieloekranowa; zużycie mocy zasilacza komputera max 5W Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną zgodna z HD Audio, złącze słuchawkowe i mikrofonowe z przodu obudowy. Zgodny z Energy Star 5.0 energooszczędny, o mocy dostosowanej do komputera i sprawności min 87% z diagnostyką serwisową (button/led) Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz laserowa USB 1000 DPI USB min. z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) Listwa zasilająca z 5 gniazdami, przewód 1,5m, Głośniki komputerowe, stereo. MS Windows 7 Professional wraz z nośnikami i usługą Windows Live lub system operacyjny w pełni równoważny. Zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem. Dostarczony nośnik powinien pozwolić na odtworzenie/instalację systemu operacyjnego bez oprogramowania typu crapware W celu potwierdzenia, iż oferowana dostawa odpowiada wymaganiom żądanym przez zamawiającego, do oferty należy dołączyć oświadczenie wykonawcy składającego ofertę potwierdzające, iż sprzęt oferowany dla UP w Lublinie: Posiada gwarancję na 2 lata Objęty jest serwisem świadczonym przez autoryzowany przez producenta podmiot (z jego wskazaniem), a w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych firmy serwisującej, producent przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem, Jest objęty reakcją serwisowa w trybie NBD Do sprzętu należy dołączyć dokumentację techniczną w wersji elektronicznej lub papierowej oraz wszystkie niezbędne nośniki wraz ze sterownikami. MONITORY: M1, M2, M3 Nazwa kodowa Minimalne, wymagane parametry MONITOR 19 KOD M1 Plamka - 0,284mm, Rozdzielczość x900, Wyświetlanie - 16,7 mln kolorów, Synchronizacja - V/H: 75Hz/83kHz, Strona 19 z 78

20 Czas reakcji matrycy - 5ms, Ekran matowy, Złącza: DVI-D i VGA, Proporcje obrazu - 16:10, Jasność cd/m2 Kontrast 1000:1, Kąty widzenia V/H: 160/160, Montaż standard VESA 100x100mm, Energooszczędny zasilacz wewnętrzny 19W MONITOR 22 KOD M2 Plamka - 0,282mm, Rozdzielczość x1050, Wyświetlanie - 16,7 mln kolorów, Synchronizacja - V/H: 75Hz/83kHz, Czas reakcji matrycy - 5ms, Ekran matowy, Złącza DVI-D i VGA, Proporcje obrazu 16:9, Jasność cd/m2, Kontrast 1000:1, Kąty widzenia V/H: 160/170, Montaż standard VESA 100x100mm, Energooszczędny zasilacz wewnętrzny 19W, MONITOR 24 KOD M3 Rozmiar plamki - 0,277 mm, Jasność cd/m2, Kontrast :1 ( :1 dynamiczny), Kąty widzenia (pion/poziom) 160/170 stopni, Czas reakcji matrycy: max 5ms, Rozdzielczość maksymalna: 1920 x 1080 przy 60Hz, Częstotliwość odświeżania poziomego: khz, Częstotliwość odświeżania pionowego: Hz, Powłoka powierzchni ekranu przeciwodblaskowa z utwardzeniem 3H, System podświetlenia krawędziowego, Zakres pochylenia monitora Od -4 do +21, Zużycie energii 20W typowe, Złącza DVI, VGA, ELEMENTY WSPÓLNE Inne Do sprzętu należy dołączyć dokumentację techniczną w wersji elektronicznej lub papierowej oraz wszystkie niezbędne nośniki wraz ze sterownikami. Warunki gwarancji, i potwierdzenie jakości DRUKARKA ATRAMENTOWA KOD DA1 W celu potwierdzenia, iż oferowana dostawa odpowiada wymaganiom żądanym przez zamawiającego, do oferty należy dołączyć oświadczenie wykonawcy składającego ofertę potwierdzające, iż sprzęt oferowany dla UP w Lublinie: Posiada gwarancję na 2 lata Objęty jest serwisem świadczonym przez autoryzowany przez producenta podmiot (z jego wskazaniem), a w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych firmy serwisującej, producent przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem, Jest objęty reakcją serwisowa w trybie NBD Parametr Wymagane minimalne parametry techniczne Jakość druku w czerni Do 1200 x 1200 DPI Rozdzielczość: Jakość druku w kolorze - wejściowa do 1200 x 1200 DPI, - optymalizowana do 4800 x 1200 DPI Prędkość drukowania w czerni (A4, tryb draft) Do 35 str./min Prędkość drukowania w kolorze (A4, tryb draft) Do 34 str./min Normatywny miesięczny cykl pracy (format A4) Do stron - A4 - A5 Obsługiwane formaty papieru - A6 - B5 - Koperty: 10, DL, C6, C5 Szybkość procesora 384 MHz Standardowa pamięć 32 MB Standardowe jęzki drukarki Zgodny z PCL 3 GUI, PCL3 Druk dwustronny Automatyczny w standardzie Interfejsy - USB 2.0 Strona 20 z 78

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2014-02-21 11:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Mobilne urządzenia do badania ruchów gałek

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: Modernizacja serwerowni mieszczącej się w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie Numer ogłoszenia: 198981-2009; data zamieszczenia: 05.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298. 1 z 6 2012-02-23 08:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie usługi

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 11.03.2009r. zmiana 12.03.2009r., zmiana 16.03.2009r. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks Leszno: Dostawa kontenerów i pojemników na odpady Numer ogłoszenia: 241602-2014; data zamieszczenia: 18.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343. 1 z 5 2014-01-15 10:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.html Warszawa: Dostawa mebli biurowych oraz mebli gabinetowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl 1 z 5 2015-06-24 09:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl Legionowo: Dostawa 50 kompletów zestawów komputerowych oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Katowice: Rozbudowa Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2012-11-23 13:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Sosnowiec: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU TECHNICZNEGO. Numer ogłoszenia: 226755-2009; data zamieszczenia: 01.12.2009

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 Dostawa pakietu Microsoft Office dla systemu Mac OS X 5 licencji MOLP EDU (wersja Std). Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.02.2010

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.up.lublin.pl/szp/ Lublin: Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek administracyjnych Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputera przenośnego (notebooka) i akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, Lublin, woj. lubelskie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, Lublin, woj. lubelskie, tel. 1 z 6 2010-05-31 08:58 Lublin: Wykonanie robót remontowych w domach studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 części Numer ogłoszenia: 139085-2010; data zamieszczenia: 31.05.2010

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania Checkpoint wraz z instalacją Numer ogłoszenia: 203773-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, Lublin, woj. lubelskie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, Lublin, woj. lubelskie, tel. 1 z 6 2009-07-14 11:09 Lublin: Wykonanie wymiany stolarki okiennej drewnianej na okna z PCV oraz montaŝ ścianek i drzwi aluminiowych zewnętrznych i wewnętrznych w budynkach dydaktycznych Uniwersytetu Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-03-24 14:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na świadczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-04-30 15:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Wymiana wykładziny podłogowej w salach 201,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul. MontaŜ dźwigu osobowego oraz likwidacja starego bunkra na opał, wykonanie dojazdu dla niepełnosprawnych, przebudowa pomieszczeń - wykonanie nowych toalet w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2013-05-06 11:57 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa tlenu ciekłego medycznego wraz

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-55-47-123, fax 58-552-17-92

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-55-47-123, fax 58-552-17-92 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-55-47-123, fax 58-552-17-92 Gdańsk, 08.03.2010r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 193 000,00

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Numer umowy: UDA POKL.04.01.01-00-328/09-01 BZPSA 532-2/09 Wrocław: Przeprowadzenie audytu dostępności serwisu dla osób niepełnosprawnych oraz przystosowanie strony Uniwersytetu Wrocławskiego do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: Dostawa materiałów kontrolnych do międzynarodowej kontroli

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź zaprasza do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 6 2013-07-19 11:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Wymiana stolarki okiennej od strony zaplecza

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < ,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < ,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 19.08.2008r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: Dostawa nowego, nieuŝywanego, nieuszkodzonego sprzętu specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Krosno: Zakup uŝywanego samochodu cięŝarowego - wywrotka z HDS, z dostawą do Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie Numer ogłoszenia: 32783-2009; data zamieszczenia: 03.02.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation,

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, 1 z 6 2011-05-12 07:44 Warszawa: Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, Prince 2 Practitioner,

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Page 1 of 5 Płock: Dostawa samochodów osobowych w ilości 3 sztuk dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płocku Numer ogłoszenia: 326751-2010; data zamieszczenia: 17.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2013-02-25 11:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Zakup wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl 1 z 6 2015-01-26 14:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl Warszawa: Dostawa artykułów z branŝy budowlanej, artykułów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420. Wykonanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

POIS.02.01.00-00-006/10

POIS.02.01.00-00-006/10 Białystok: Kontrakt nr 17: Zakup wyposażenia dla Jednostki Realizującej Projekt - dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90452-2010:text:pl:html PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 2010/S 61-090452 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i kserokopiarek dla potrzeb Sądu

biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i kserokopiarek dla potrzeb Sądu Warszawa: Zakup i sukcesywne dostawy artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i kserokopiarek dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi- Południe w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-11-08 15:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego Numer

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29798&rok=2010-02-02

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29798&rok=2010-02-02 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29798&rok=2010-02-02 Mielec: Zaprojektowanie, budowa i dostawa prototypów lekkich pojazdów elektrycznych. Numer ogłoszenia: 29798-2010; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa serwera, akcesoriów komputerowych i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- ART. 39 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nasz znak: ACE/BP/MA/212/10 Nazwa oraz adres Zamawiającego: Augustowskie Centrum Edukacyjne Al. Kard. Wyszyńskiego 3 16 300 Augustów tel / fax: 876432861 www.ace.pol.pl

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-07-02 14:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawy endoprotezoplastyk oraz zestawów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJACY: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŚRÓDMIEŚCIE w OPOLU 45-047 OPOLE ul. Waryńskiego 30 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA SZCZEPIONEK DO SZCZEPIEŃ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-05-20 12:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa elektrod EKG kończynowych oraz

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Brzeźnio: Usługa bankowa w zakresie udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku w Nowej Wsi na Centrum Inicjatyw Obywatelskich Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl 1 z 5 2015-07-14 15:30 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl Kraków: Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych oraz

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Choszczno: Zaprojektowanie rozbiórki trzech garaŝyw zabudowie szeregowej, nowego budynku dla pośredniego węzła ciepłowniczego wraz z wyposaŝeniem o mocy 2,8 MW dla osiedla Centrum w Choszcznie oraz budowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopsbelchatow.pl Bełchatów: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATÓW I INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , ,

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , Wrocław: Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 117152-2012; data zamieszczenia: 13.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Mielec: Dostawa wyposażenia warsztatu serwisowego samochodów z napędem elektrycznym Numer ogłoszenia: 199502-2011; data zamieszczenia: 14.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Biura Projektów Zagranicznych Uniwersytetu Wrocławskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo