SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UNIWERSYTET PRZYRODNICZY w LUBLINIE ul. Akademicka Lublin Znak sprawy: AZP/PN/27/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu komputerowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 6 części: część 1 dostawa sprzętu komputerowego dla poszczególnych jednostek organizacyjnych UP w Lublinie, część 2 dostawa notebooków dla poszczególnych jednostek organizacyjnych UP w Lublinie, część 3 dostawa komputerów niestandardowych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych UP w Lublinie, część 4 dostawa sprzętu komputerowego, współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na potrzeby realizowanego w UP projektu pn: Budowa Centrum Innowacyjno- WdroŜeniowego Nowych Technik i Technologii w InŜynierii Rolniczej Oś priorytetowa I: Nowoczesna Gospodarka, Działania I.1 Infrastruktura Uczelni, realizowany z Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej. Nr projektu: POPW /09. Umowa o dofinansowanie nr POPW / część 5 dostawa sprzętu komputerowego, współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na potrzeby realizowanego w UP projektu pn: Zamawianie kształcenia na kierunkach Strona 1 z 78

2 technicznych, matematycznych i przyrodniczych pilotaŝ, realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budŝetu państwa w ramach poddziałania Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczniu dla gospodarki opartej na wiedzy Działania 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Priorytetu IV Szkolnictwo wyŝsze i nauka Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, część 6 dostawa akcesoriów komputerowych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych UP w Lublinie. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości w PLN kwoty euro. Zatwierdził: Kanclerza UP w Lublinie dr inŝ. Henryk Bichta Lublin, dnia r.... (pieczęć i podpis) Strona 2 z 78

3 I. Nazwa oraz adres Zamawiającego UNIWERSYTET PRZYRODNICZY w LUBLINIE siedziba: ul. Akademicka Lublin REGON , NIP adres strony internetowej, na której są zamieszczane informacje w sprawie niniejszego postępowania: II. Tryb udzielenia zamówienia 2.1. Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 w związku z art ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759.), zwanej dalej ustawą Pzp Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia nie przekracza euro Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana dalej siwz, została przygotowana zgodnie z art. 36 ustawy Pzp. Zamówienie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem procedury uproszczonej, otwartej Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: AZP/PN/27/2010. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyŝej podane oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiającym. III. Opis przedmiotu zamówienia 3.1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 6 części: - część 1 dostawa sprzętu komputerowego dla poszczególnych jednostek organizacyjnych UP w Lublinie, opisanych w załączniku nr 1A oraz wymienionych w załączniku nr 1B do siwz, - część 2 dostawa notebooków dla poszczególnych jednostek organizacyjnych UP w Lublinie, opisanych w załączniku nr 2A oraz wymienionych w załączniku nr 2B do siwz, - część 3 dostawa komputerów niestandardowych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych UP w Lublinie, opisanych w załączniku nr 3A oraz wymienionych w załączniku nr 3B do siwz, - część 4 dostawa sprzętu komputerowego opisanego w załączniku nr 4A oraz wymienionego w załączniku nr 4B do siwz, współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na potrzeby realizowanego w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie projektu pn: Budowa Centrum Innowacyjno-WdroŜeniowego Nowych Technik i Technologii w InŜynierii Rolniczej Oś priorytetowa I: Nowoczesna Gospodarka, Działania I.1 Infrastruktura Uczelni, realizowany z Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniejn nr projektu: POPW /09, umowa o dofinansowanie nr POPW / część 5 dostawa sprzętu komputerowego opisanego w załączniku nr 5A oraz wymienionego w załączniku nr 5B do siwz, współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na potrzeby realizowanego w UP projektu pn: Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych pilotaŝ, realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budŝetu państwa w ramach poddziałania Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczniu dla gospodarki opartej na wiedzy Działania 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Priorytetu IV Szkolnictwo wyŝsze i nauka Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, - część 6 dostawa akcesoriów komputerowych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych UP w Lublinie, wymienionych i opisanych w załączniku nr 6 do siwz Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: Urządzenia komputerowe 3.3. Sposób finansowania: Sprzęt komputerowy oraz akcesoria komputerowe wymienione odpowiednio w części 1, 2, 3, 6 są finansowane z budŝetu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Sprzęt komputerowy oraz pozostały asortyment wchodzący w zakres przedmiotu zamówienia w części 4 są finansowane z projektu pn: Budowa Centrum Innowacyjno-WdroŜeniowego Nowych Strona 3 z 78

4 Technik i Technologii w InŜynierii Rolniczej Oś priorytetowa I: Nowoczesna Gospodarka, Działania I.1 Infrastruktura Uczelni, realizowany z Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej Sprzęt komputerowy oraz pozostały asortyment wchodzący w zakres przedmiotu zamówienia w części 5 są finansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na potrzeby realizowanego w UP projektu pn: Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych pilotaŝ, realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budŝetu państwa w ramach poddziałania Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczniu dla gospodarki opartej na wiedzy Działania 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Priorytetu IV Szkolnictwo wyŝsze i nauka Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 3.4. Zamawiający dodatkowo Ŝąda, aby Wykonawca zapewnił Zamawiającemu: 1/ serwis gwarancyjny będzie wykonywany przez uprawniony i autoryzowany podmiot serwisowy. Wykonawca ma wskazać w ofercie firmę serwisową (naleŝy w ofercie podać dokładną nazwę i adres firmy serwisowej). Koszt transportu przedmiotu zamówienia podlegającego serwisowaniu w okresie gwarancji w obie strony pokrywa Wykonawca. 2/ odpowiednie minimalne terminy gwarancji: Część 1: a) komputery - jednostki centralne - min. 2 lata gwarancji, Sprzęt komputerowy (jednostki centralne, monitory) wymieniony w opisie przedmiotu zamówienia nie moŝe posiadać zaplombowanej obudowy. b) monitory min. 2 lata gwarancji, c) drukarki min. 1 rok gwarancji, d) urządzenia wielofunkcyjne min. 1 rok gwarancji, e) skanery min 2 lata gwarancji, f) pamięć przenośna pendrive min 2 lata gwarancji, g) UPS min. 2 lata gwarancji. Część 2: a) notebooki - min. 2 lata gwarancji, b) myszki - min. 1 rok gwarancji. Część 3: a) niestandardowy zestaw komputerowy - min. 2 lata gwarancji, b) notebook ZIZ - min. 2 lata gwarancji, c) notebook TKF - min. 3 lata gwarancji, d) notebook TKD - min. 3 lata gwarancji, e) notebook TKM - min. 2 lata gwarancji, f) odbiorniki GPS - min. 1 rok gwarancji, g) serwer rack - min. 3 lata gwarancji, h) dyski twarde - min. 2 lata gwarancji, i) karta telewizyjna USB - min. 2 lata gwarancji, j) pamięć przenośna pendrive min 2 lata gwarancji. Część 4: a) notebook B - min. 2 lata gwarancji, b) kserokopiarka A3 - min. 2 lata gwarancji, c) myszy USB - min. 1 rok gwarancji, d) pamięć przenośna pendrive min 2 lata gwarancji. Część 5: a) notebook B min 2 lata gwarancji, b) mysz - min. 1 rok gwarancji, c) pendrive min 2 lata gwarancji, Część 6: a) klawiatury, myszy, listwy zasilające - min. 1 rok gwarancji, b) dyski twarde, pendrive min 2 lata gwarancji, c) pozostałe min 6 miesięcy. Strona 4 z 78

5 Gwarancja liczona będzie od daty przekazania do eksploatacji przedmiotu zamówienia, potwierdzonego podpisaniem protokółu zdawczo-odbiorczego przez obie strony, 3/ kaŝdorazowe przedłuŝenie okresu gwarancji przedmiotu zamówienia w kaŝdej części o czas jego wyłączenia z eksploatacji, wskutek przekazania do naprawy, 4/ wniesienie przedmiotu zamówienia w kaŝdej części do pomieszczeń, w których będą uŝytkowane, 5/ instalację i uruchomienie dostarczonego przedmiotu zamówienia u bezpośredniego odbiorcy (pod wskazany adres jednostki organizacyjnej UP) i przekazanie do eksploatacji w obecności pracownika Ośrodka Informatyki oraz bezpośredniego uŝytkownika przedmiotu zamówienia z danej jednostki organizacyjnej w UP w ciągu 5 dni od daty dostawy, 6/ czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie uszkodzenia nie moŝe być dłuŝszy niŝ 24 godz. od momentu pisemnego zawiadomienia przez Zamawiającego o uszkodzeniu sprzętu, 7/ dokonywanie napraw uszkodzonego przedmiotu zamówienia na gwarancji w ciągu 48 godz. od pisemnego zgłoszenia uszkodzenia przez uŝytkownika, 8/ czasowe uŝyczenie uŝytkownikowi uszkodzonego przedmiotu zamówienia takiego samego rodzaju sprzętu na czas naprawy gwarancyjnej trwającej dłuŝej niŝ 48 godz., 9/ podpisanie protokółów zdawczo odbiorczych kaŝdemu z uŝytkowników przedmiotu zamówienia, z którego będzie wynikało, Ŝe umowa dostawy sprzętu informatycznego została wykonana przez Wykonawcę z naleŝytą starannością i we właściwym czasie, 10/ wypisanie faktur kaŝdemu z uŝytkowników, który złoŝył zamówienie na dostawę przedmiotu zamówienia zgodnie z danymi zawartymi w załącznikach do poszczególnych specyfikacji technicznych, 11/ przedmiot zamówienia w kaŝdej części musi być fabrycznie nowy i spełniać wymagania norm technicznych stosowanych w Polsce (PN) oraz norm europejskich, 12/ dostarczenie przedmiotu zamówienia własnym transportem i na własny koszt, dotyczy to równieŝ napraw jakie mogą wystąpić w okresie trwania gwarancji i rękojmi, 13/ dostarczenie przedmiotu zamówienia wymienionego w poszczególnych częściach w terminie: a/ w części 1 w ciągu 21 dni od dnia podpisania umowy i przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy oryginału zaświadczenia wydanego przez MNiSW potwierdzającego, Ŝe przedmiot zamówienia jest przeznaczony dla placówki oświatowej, b/ w części 2 - do 14 dni od dnia podpisania umowy c/ w części 3 - w ciągu 21 dni od dnia podpisania umowy i przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy oryginału zaświadczenia wydanego przez MNiSW potwierdzającego, Ŝe przedmiot zamówienia jest przeznaczony dla placówki oświatowej, d/ w części 4 do 14 dni od dnia podpisania umowy, e/ w części 5 - do 14 dni od dnia podpisania umowy, f/ w części 6 - w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 14/ 30 dniowy termin płatności w rozliczeniach z Zamawiającym po podpisaniu protokółu zdawczoodbiorczego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, 15/ dostarczenie instrukcji obsługi przedmiotu zamówienia w tym jednostki centralnej w języku polskim, 16/ karty gwarancyjne wraz z przedmiotem zamówienia oraz ich parafowanie i ostemplowanie przez upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy po podpisaniu protokółu zdawczo-odbiorczego, 17/ specyfikację techniczną dostarczonego przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi sterownikami. IV. Opis części zamówienia, jeśli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Część 1 dostawa sprzętu komputerowego dla poszczególnych jednostek organizacyjnych UP w Lublinie, zgodnie z następującymi załącznikami: 1) załącznik nr 1A do siwz opis przedmiotu zamówienia, 2) załącznik nr 1B do siwz wykaz asortymentowy i ilościowy, 3) załącznik nr 1C do siwz karta oceny zaoferowanych parametrów technicznych. Strona 5 z 78

6 Część 2 dostawa notebooków dla poszczególnych jednostek organizacyjnych UP w Lublinie, zgodnie z następującymi załącznikami: 1) załącznik nr 2A do siwz opis przedmiotu zamówienia, 2) załącznik nr 2B do siwz wykaz asortymentowy i ilościowy, 3) załącznik nr 2C do siwz karta oceny zaoferowanych parametrów technicznych. Część 3 dostawa komputerów niestandardowych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych UP w Lublinie, zgodnie z następującymi załącznikami: 1) załącznik nr 3A do siwz opis przedmiotu zamówienia, 2) załącznik nr 3B do siwz wykaz asortymentowy i ilościowy, Część 4 dostawa sprzętu komputerowego, współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na potrzeby realizowanego w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie projektu pn: Budowa Centrum Innowacyjno-WdroŜeniowego Nowych Technik i Technologii w InŜynierii Rolniczej Oś priorytetowa I: Nowoczesna Gospodarka, Działania I.1 Infrastruktura Uczelni, realizowany z Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej. Nr projektu: POPW /09, Umowa o dofinansowanie nr POPW / Załączniki: 1) załącznik nr 4A do siwz opis przedmiotu zamówienia, 2) załącznik nr 4B do siwz wykaz asortymentowy i ilościowy, - część 5 dostawa sprzętu komputerowego, współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na potrzeby realizowanego w UP projektu pn: Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych pilotaŝ, realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budŝetu państwa w ramach poddziałania Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczniu dla gospodarki opartej na wiedzy Działania 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Priorytetu IV Szkolnictwo wyŝsze i nauka Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Załączniki: 1) załącznik nr 5A do siwz opis przedmiotu zamówienia, 2) załącznik nr 5B do siwz wykaz asortymentowy i ilościowy, - część 6 dostawa akcesoriów komputerowych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych UP w Lublinie, którego opis i wykaz asortymentowy i ilościowy zawiera załącznik nr 6 do siwz. V. Termin wykonania zamówienia Wykonawca jest zobowiązany dostarczać przedmiot zamówienia licząc od dnia podpisania umowy w terminie: a/ w części 1 w ciągu 21 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy oryginału zaświadczenia wydanego przez MNiSW potwierdzającego, Ŝe przedmiot zamówienia jest przeznaczony dla placówki oświatowej, b/ w części 2 - do 14 dni od dnia podpisania umowy, c/ w części 3 - w ciągu 21 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy oryginału zaświadczenia wydanego przez MNiSW potwierdzającego, Ŝe przedmiot zamówienia jest przeznaczony dla placówki oświatowej, d/ w części 4 do 14 dni od dnia podpisania umowy, e/ w części 5 do 14 dni od dnia podpisania umowy, f/ w części 6 - w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków 6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: Strona 6 z 78

7 6.1.2 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku - brak konkretyzacji warunku posiadania wiedzy i doświadczenia; Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: Wykonawca powinien wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: - w części 1 co najmniej dwóch dostaw sprzętu komputerowego o wartości minimum zł brutto kaŝda (słownie: sto tysięcy zł. brutto), - w części 2 - co najmniej dwóch dostaw notebooków o wartości minimum zł brutto kaŝda (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł. brutto), - w części 3 - co najmniej jednej dostawy sprzętu komputerowego o wartości minimum zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł. brutto), - w części 4 - brak konkretyzacji warunku. - w części 5 brak konkretyzacji warunku. - w części 6 brak konkretyzacji warunku. Uwaga! W przypadku gdy Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia w częściach 1,2,3,powinien wykazać się łączną sumą doświadczenia opisaną dla kaŝdej części dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku - brak konkretyzacji warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku - brak konkretyzacji warunku 6.2. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie przeprowadzona według reguły spełnia - nie spełnia, na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych przez Wykonawców do oferty, a takŝe w wyniku ich uzupełnienia, w przypadku, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp lub w oparciu o wyjaśnienia ich treści dokonanych na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp Niespełnienie warunków wymaganych od Wykonawców, nie później niŝ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert spowoduje jego wykluczenie z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp. VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, w postępowaniu określonym w art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający Ŝąda, następujących dokumentów: 7.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 7 do siwz, W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złoŝony przez kaŝdy podmiot występujący wspólnie aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złoŝony przez kaŝdy podmiot występujący wspólnie. Strona 7 z 78

8 7.3. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu albo składania ofert. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złoŝony przez kaŝdy podmiot występujący wspólnie Dokumenty podmiotów zagranicznych: JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: pkt składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b/ nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, Dokument, o którym mowa w pkt powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 7.3 powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt i 7.3 SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŝonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający moŝe zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłoŝonego dokumentu. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w postępowaniu określanym w art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający Ŝąda, następujących dokumentów: 7.6. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 8 do siwz. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złoŝony i podpisany przez pełnomocnika reprezentującego Wykonawców występujących wspólnie wykaz na załączniku nr 9 wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŝ wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunek postawiony przez Zamawiającego podmioty te mogą spełniać wspólnie, a na poparcie spełnienia warunku formularz Doświadczenie zawodowe moŝe być złoŝony wspólnie załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe dostawy wymienione w wykazie zostały wykonane naleŝycie. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokumenty mogą być składane wspólnie. Strona 8 z 78

9 W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający Ŝąda: 7.9. wypełniony załącznik nr 1C dotyczący parametrów technicznych oferowanego sprzętu w zakresie części 1, jeśli Wykonawca bierze udział, wypełniony załącznik nr 2C dotyczący parametrów technicznych oferowanego sprzętu w zakresie części 2, jeśli Wykonawca bierze udział Pełną i szczegółową specyfikację techniczną zaoferowanych urządzeń techniki komputerowej z podaniem typu, modelu i parametrów technicznych kaŝdego urządzenia składającego się na część, w której Wykonawca bierze udział. Specyfikacje oferowanego sprzętu i oprogramowania naleŝy dołączyć do oferty, naleŝy określić oferowana markę i model sprzętu. Na podstawie złoŝonej oferty Zamawiający oceni czy spełnia ona minimalne wymagania określone w siwz w zakresie przedmiotu zamówienia. Wykonawca załącza specyfikacje techniczne, o których mowa w ust odpowiednio do części postępowania, w której bierze udział. Ponadto oferta musi zawierać: wypełnioną tabelę zawierająca wykaz asortymentowo- ilościowy do wyceny przez Wykonawcę w: - części 1 stanowiąca załącznik nr 1B i/lub - części 2 stanowiąca załącznik nr 2B i/lub - części 3 stanowiąca załącznik nr 3B i/lub - części 4 stanowiąca załącznik nr 4B i/lub - części 5 stanowiąca załącznik nr 5B i/lub - części 6 stanowiąca załącznik nr 6. Wykonawca załącza wykaz odpowiednio do części postępowania, w której bierze udział wypełniony formularz Oferta wykonawcy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do siwz, (dotyczy części 1, 2, 3) Dowód wniesienia wadium złoŝonego w dowolnej formie opisanej w Rozdziale IX siwz Jeśli Wykonawca złoŝy ofertę równowaŝną o nie gorszych parametrach opisanych w poszczególnych częściach siwz, na które składa ofertę do oferowanego przedmiotu zamówienia lub podzespołów innego rodzaju niŝ wymienione w siwz, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pełną specyfikację techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia w celu umoŝliwienia Zamawiającemu oceny oferty równowaŝnej. NaleŜy dołączyć dokładny opis parametrów technicznych stosowanych równowaŝników pod kaŝdy z załączników w części, w której Wykonawca bierze udział, wzorując się odpowiednio we własnym opisie na załącznikach do specyfikacji zawierający wymagania techniczno jakościowe przedmiotu zamówienia Pozostałe informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 23 ustawy Pzp: Ŝaden z Wykonawców występujących wspólnie nie moŝe podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika, którym będzie jeden z przedsiębiorców występujących wspólnie, tak zwany Lider. Ponadto dokument ten winien wymieniać wszystkich Wykonawców Partnerów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie (nazwa firmy, siedziba, imię i nazwisko przedsiębiorcy lub zarządu firmy). KaŜdy z Wykonawców winien się pod pełnomocnictwem podpisać (podpis składa osoba/y do tego upowaŝniona/e). Strona 9 z 78

10 Ponadto przed podpisaniem umowy z Zamawiającym, jeśli oferta podmiotów występujących wspólnie została wybrana za najkorzystniejszą, muszą oni zawiązać konsorcjum oraz zawrzeć między sobą umowę, w której określą prawa i obowiązki poszczególnych przedsiębiorców wchodzących w skład konsorcjum. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy wymagane dokumenty mogą być złoŝone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku, gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawidłowości Zamawiający moŝe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjalne technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących do z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a takŝe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeŝeniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej Wszelkie oświadczenia, zapytania, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia, wezwania oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie faksem numer (0-81) lub Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania kaŝdej informacji przekazanej w innej formie niŝ pisemna, a na Ŝądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji. - W przypadku oświadczeń, zapytań, wniosków, zawiadomień, wyjaśnień, wezwań lub innych informacji przekazanych faksem lub pocztą elektroniczną, kaŝda ze stron potwierdza w tym samym dniu fakt ich otrzymania w formie w jakiej została przesłana. - Zamawiający Ŝąda w kaŝdym przypadku potwierdzenia otrzymania przez Wykonawcę wiadomości bez względu na rodzaj i formę dokumentu. - Zamawiający zastrzega, Ŝe warunkiem uznania, iŝ dokumenty, o których mowa wyŝej składane w formie elektronicznej lub faksem zostały wniesione w terminie, jest niezwłoczne ich potwierdzenie przez drugą stronę Zamawiający zastrzega takŝe, iŝ w przypadku odwołań oraz przystąpień do odwołań jedyną właściwą formą porozumienia się jest forma pisemna przesłana faksem oraz przesłana takŝe droga pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru W przypadku Wykonawców występujących wspólnie wszelka korespondencja, oświadczenia, pytania, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje adresowane będą do pełnomocnika ze skutkiem wobec wszystkich Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający nie przewiduje zebrania informacyjnego z Wykonawcami, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp W przypadku rozbieŝności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą naleŝy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego Dane adresowe Zamawiającego: Sekcja ds. Zamówień Publicznych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13 pok. 54, Lublin, tel. (0-81) , , faks nr (0-81) , strona internetowa, na której umieszczona jest SIWZ wraz z innymi dokumentami Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w formach opisanych w pkt 8.1., 8.2., 8.3 SIWZ. Strona 10 z 78

11 Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŝ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeśli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po terminie, o którym mowa wyŝej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŝe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek Wykonawcy bez rozpatrzenia. Połowa terminu wyznaczonego na składanie ofert upływa z dniem r. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienia treści SIWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaŝe Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania, a jeśli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, Zamawiający umieszcza zapytania wraz z odpowiedziami takŝe na tej stronie Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: w zakresie zagadnień technicznych, dotyczących przedmiotu zamówienia: 1/ dr Rafał Magdziak Ośrodek Informatyki, Lublin ul. Akademicka 15, tel. (0-81) , w godz , 2/ Piotr Mazur Ośrodek Informatyki, Lublin ul. Akademicka 15, tel. (0-81) , w godz w zakresie zagadnień formalno -prawnych dotyczących udzielenia zamówienia: 3/ Aleksandra Gadzało Sekcja ds. Zamówień Publicznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 13, pokój nr 54 tel. (0-81) , SIWZ pobrana przez Wykonawców ze strony internetowej jest bezpłatna. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekazuje w terminie 5 dni siwz. Opłata, jakiej moŝna Ŝądać za siwz, moŝe pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania. Cena formularza siwz w formie papierowej wynosi 30,00 zł (słownie: trzydzieści zł). PowyŜszą kwotę Wykonawca winien wpłacić na konto Zamawiającego w Banku Pekao S.A. Oddział w Lublinie nr IX. Wymagania dotyczące wadium 9.1. Wadium w niniejszym postępowaniu wynosi: - w części zł. (słownie: cztery tysiące trzysta złotych), - w części zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych), - w części zł (słownie: tysiąc czterysta złotych) Wadium moŝe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.4)) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego tj. w Banku Pekao S.A. Oddział w Lublinie nr Wadium złoŝone w pieniądzu przelewem na rachunek bankowym powinno zostać zaksięgowane na koncie Zamawiającego do godz dnia r. Dowód dokonania przelewu bankowego naleŝy dostarczyć do Sekcji ds. Zamówień Publicznych Lublin ul. Akademicka 13 pok. nr 54 w osobnej, zaklejonej kopercie niezwiązanej z ofertą dotyczącą przedmiotu zamówienia do dnia r. do godz Wadium wnoszone w pozostałych formach: Dowód wniesionego wadium w pozostałych formach wymienionych w ust pkt 2-5, zgodnie z wyborem Wykonawcy naleŝy dostarczyć do Sekcji ds. Zamówień Publicznych Lublin ul. Strona 11 z 78

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz. Grudusk, 9 lutego 2011 r ORSO.271.2.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk i podległych jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Projekt pn. Rozwój infrastruktury Uczelni wraz z halą laboratoryjną do nowoczesnego przetwórstwa rolno-spoŝywczego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/08/2013 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/08/2013 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania: WPR.341-31/1/2010 Zatwierdzam: Wójt Gminy Chełmiec Bernard Stawiarski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZBA CELNA WE WROCŁAWIU ul. Hercena 11 50-950 Wrocław Wrocław, dnia 08.11.2013r. Z A T W I E R D Z A M : data zatwierdzenia: 12.11.2013r. Na oryginale podpisał Z-ca Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Leszek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: GTE.271.03.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO na realizację zadania: 1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PROWADZONY W TRYBIE USTAWY Z DN. 29.01.2004 R - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ - USTAWA PZP) (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin , Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Dostawa sprzętu komputerowego. Nr. Sprawy: Nr. Sprawy: D.ZP-2820/20/11 Zatwierdził: Dyrektor

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZDP/DT/343/P-./2010 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DZIERśONIOWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do zadania pn.: Budowa chodnika wraz z przykryciem rowu w ciągu drogi powiatowej nr 3005D w Gilowie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. 77 435-29-89 Przetarg nieograniczony na budowę kablowej sieci światłowodowej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) IP.ZP.341-32-2/06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004r

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Zakup dostawa, montaż i serwis sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.

Zakup dostawa, montaż i serwis sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) procedura

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BgS-321-49/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo