SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wykonanie materiałów promocyjnych MNiSW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wykonanie materiałów promocyjnych MNiSW"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wykonanie materiałów promocyjnych MNiSW znak postęp owania: BDG.WZP JG ZATWIERDZAM Agnieszka Jędrzejczyk (pracownik zamawiającego, któremu Kierownik zamawiającego powierzył pisemne wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia) Warszawa, dnia 10 grudnia 2014 r.

2 Rozdział I. Nazwa oraz adres zamawiającego Zamawiający: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) ul. Wspólna 1/ Warszawa (wejście od ul. Hożej 20) Adres strony internetowej zamawiającego: Godziny pracy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: od poniedziałku do piątku, w godzinach (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Adres strony internetowej, na której zamieszcza się informacje dotyczące przedmiotowego postępowania: (zakładka - zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy Pzp). Wszelką korespondencję do zamawiającego dotyczącą postępowania należy kierować jak niżej: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ul. Wspólna 1/ Warszawa Wydział Zamówień Publicznych (pokój nr 36) faks: +48 (22) (zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez wykonawców powyższego wymogu). Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego - zgodnie z przepisami obowiązującymi dla postępowań, których wartość zamówienia jest większa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 2. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp, akty wykonawcze do ustawy Pzp oraz kodeks cywilny (jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej). Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia 1. Nazwa zamówienia: Wykonanie materiałów promocyjnych MNiSW. 2. Określenie przedmiotu zamówienia przedmiotem zamówienia jest opracowanie przez wykonawcę projektów graficznych materiałów promocyjnych oraz ich wykonanie Strona 2 z 54

3 z materiałów zapewnionych przez wykonawcę we własnym zakresie, a także ich dostarczenie przez wykonawcę do siedziby Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie, ul. Wspólna 1/3 jak niżej: Część I przedmiotu zamówienia materiały konferencyjne i drobne upominki: 1) smycz taśma szt., 2) smycz taśma szt., 3) zestawy - notesy z kolorowymi indeksami foliowymi szt., 4) zestawy - notesy z kolorowymi indeksami foliowymi 500 szt., 5) długopisy szt., 6) ołówek z kryształkiem w etui szt., 7) ołówek szt., 8) pendrive szt., 9) pendrive w kształcie Polski szt., 10) cukierki typu krówki 50 kg, 11) zakładka do książki w pudełku prezentowym szt., 12) zakładka magnetyczna do książki szt., 13) notatnik zamykany elastyczna taśmą szt., 14) torba eko szt., 15) kubek ceramiczny w pudełku prezentowym 300 szt., 16) filiżanka ceramiczna ze spodkiem w pudełku prezentowym 300 szt., 17) pendrive robot 500 szt., 18) długopis w pudełku 300 szt., 19) zestaw - długopis + ołówek automatyczny w etui 300 szt., 20) zestaw - długopis + pióro w etui 300 szt., 21) pióro wieczne w etui 300 szt., 22) pojemnik/koszyk na długopisy 100 szt., 23) znaczek przypinany ("button") szt., 24) długopisy z gumową końcówką do ekranów dotykowych oraz czyścikiem w pudełku/etui szt., 25) wizytownik w pudełku szt., 26) pojemnik na długopisy 100 szt., 27) podkładka z klipem z uchwytem na długopis szt. Część II przedmiotu zamówienia poligrafia: 1) teczki (na format A4) szt., 2) teczki - obwoluty (na format A4) szt., 3) teczki z klipem (na format A4) szt., Strona 3 z 54

4 4) torby papierowe szt., 5) bloczki (notesy) z logotypem szt., 6) bloczki (notesy) z logotypem + dodatkowy nadruk szt. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w ZAŁĄCZNIKACH nr 1 do SIWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy, stanowiących ZAŁĄCZNIK nr 2 do SIWZ. 4. Oferty częściowe: 1) zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (część I i/lub II przedmiotu zamówienia); 2) wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu musi złożyć ofertę na wszystkie wymienione przez zamawiającego pozycje w danej części; 3) zamawiający będzie oceniał oferty dla każdej części przedmiotu zamówienia osobno; 4) zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wyboru oferty na każdą część przedmiotu zamówienia osobno - najkorzystniejsza oferta spośród złożonych na daną część zamówienia - oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert; 5) w przypadku okoliczności unieważnienia postępowania zamawiający unieważni postępowanie tylko w danej części. 5. Egzemplarz okazowy (próbka) 1) zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą po jednym egzemplarzu okazowym każdego z poszczególnych artykułów, określonych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, 2) każdy egzemplarz okazowy ma posiadać przykładowy nadruk. Treść nadruku nie musi odpowiadać treści nadruków wymaganych przez zamawiającego w Załączniku Nr 1 do SIWZ, natomiast wykonany ma być metodą wymaganą przez zamawiającego, 3) niezgodność egzemplarza okazowego z wymaganiami podanymi w niniejszej SIWZ spowoduje odrzucenie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, 4) egzemplarze okazowe muszą znajdować się w osobnych opakowaniach (dla każdej części przedmiotu zamówienia osobno), każde opakowanie musi być oznakowane jak podano w rozdziale XII ust. 5, z dopiskiem egzemplarze okazowe dotyczące części przedmiotu zamówienia, 5) koszt egzemplarzy okazowych należy wliczyć w cenę oferty, 6) po zakończeniu postępowania zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich pisemny wniosek, złożone przez nich egzemplarze okazowe (odbiór w siedzibie zamawiającego lub wysyłka na koszt wykonawcy). Strona 4 z 54

5 6. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Artykuły informacyjne i promocyjne Różne druki Usługi projektów graficznych 7. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej. Zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy Pzp, przez ofertę wariantową należy rozumieć ofertę przewidującą odmienny niż określony przez zamawiającego sposób wykonania zamówienia publicznego. Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia Termin wykonania zamówienia nie dłużej niż 45 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, w tym: 1) do 3 dni roboczych wykonawca przygotuje i przedstawi zamawiającemu do akceptacji projekty graficzne rozmieszczenia obowiązkowych elementów promocji na każdym z artykułów promocyjnych (nadruk na artykułach promocyjnych), opisanych w Załączniku Nr 1 do SIWZ. Projekty wykonawca przekaże zamawiającemu w formie elektronicznej; 2) do 2 dni roboczych od dnia otrzymania od wykonawcy projektów, o których mowa powyżej zamawiający zaakceptuje projekt lub zgłosi uwagi; 3) do 2 dni roboczych od dnia otrzymania od zamawiającego uwag wykonawca przedstawi nowy lub poprawiony projekt nadruku. 4) termin wykonania zamówienia do 30 dni kalendarzowych od akceptacji Zamawiającego projektów graficznych artykułów promocyjnych. Rozdział V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. Warunki udziału w postępowaniu muszą być spełnione na dzień składania ofert. Niespełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp tj. dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, ocena nastąpi na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia - wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał (tj. świadczył, zrealizował, zakończył) a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych należycie wykonuje (świadczy, realizuje) dwie dostawy wykonanych materiałów promocyjnych, każda Strona 5 z 54

6 o wartości brutto nie mniejszej niż ,00 zł (słownie złotych: czterysta tysięcy); ocena nastąpi na podstawie: a) oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; b) informacji zawartych w sporządzonym przez wykonawcę Wykazie wykonanych głównych dostaw oraz załączonych dowodach, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie Wykonawca składając ofertę na Część I i/lub Część II sporządza i składa jeden wykaz wykonanych głównych dostaw. Za główne dostawy przyjmuje się dostawy wskazane przez zamawiającego jak wyżej. Uwaga: w przypadku: gdy przedmiotem wykazanej dostawy nie był wyłącznie wyżej podany zakres, należy go wyodrębnić, świadczeń okresowych lub ciągłych niezakończonych należy wykazać realizację dostawy w zakresie wymaganym przez zamawiającego jak wyżej; dowodami, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b są poświadczenia, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, ocena nastąpi na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 4) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, ocena nastąpi na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 5) sytuacji ekonomicznej i finansowej - wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości nie mniejszej niż ,00 zł (słownie złotych: czterysta tysięcy); ocena nastąpi na podstawie: a) oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy. UWAGA w przypadku, gdy wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przedstawi dokumenty zawierające kwoty wyrażone Strona 6 z 54

7 w walutach innych niż złoty polski, zamawiający przeliczy je na złoty polski według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień: wystawienia przez instytucję finansową dokumentu o posiadaniu przez wykonawcę środków finansowych na rachunku bankowym lub zdolności kredytowej, zakończenia realizacji zamówienia potwierdzającego posiadanie przez wykonawcę wymaganego przez zamawiającego doświadczenia, składania ofert w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych. 3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w ust. 2 musi spełniać przynajmniej jeden z wykonawców lub wszyscy wykonawcy łącznie. 4. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Zobowiązanie, o którym mowa powyżej musi być złożone w formie oryginału bądź kopii poświadczonej notarialnie. 5. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi w oparciu o złożone przez wykonawcę oświadczenie i dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI ust. 2. Z treści przedstawionych przez wykonawcę dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. 6. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania na podstawie art. 24b ust. 3 ustawy Pzp wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. 7. Niespełnienie warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Rozdział VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (Rozdział V ust. 2) należy przedłożyć: Strona 7 z 54

8 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór stanowi ZAŁĄCZNIK nr 3 do SIWZ oświadczenie musi zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie; 2) wykaz wykonanych głównych dostaw (wskazanych w Rozdziale V ust. 2 pkt 2) - wzór stanowi ZAŁĄCZNIK nr 4 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - dokumenty muszą zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną/ upoważnione do reprezentowania wykonawcy); 3) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - dokument musi zostać złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną/ upoważnione do reprezentowania wykonawcy) 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zamawiający żąda złożenia: 1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - wzór stanowi ZAŁĄCZNIK nr 5 do SIWZ - oświadczenie musi zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez do reprezentowania wykonawcy); wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną/ upoważnione 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - dokument musi zostać złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną/ upoważnione do reprezentowania wykonawcy), 3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - dokument musi zostać złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną/ upoważnione do reprezentowania wykonawcy); 4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - dokument musi zostać złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną/ upoważnione do reprezentowania wykonawcy); Strona 8 z 54

9 5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - dokument musi zostać złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną/ upoważnione do reprezentowania wykonawcy); Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem; 6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - dokument musi zostać złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną/ upoważnione do reprezentowania wykonawcy); 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, wykonawca składa wraz z ofertą: 1) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) dokument musi zostać złożony w oryginale lub kopii poświadczona notarialnie albo 2) informację, o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp - dokument musi zostać złożony w oryginale lub kopii poświadczona notarialnie. Wzór powyższej informacji stanowi ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. 4. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp (wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków) zamawiający, w celu oceny czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda złożenia: Strona 9 z 54

10 1) pisemnego zobowiązania podmiotów trzecich do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - dokument musi zostać złożony w oryginale lub kopii poświadczona notarialnie; 2) w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (sytuacja ekonomiczna i finansowa), dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 - dokument musi zostać złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot trzeci (osobę/osoby upoważnioną/ upoważnione do reprezentowania podmiotu trzeciego); 5. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia wzór stanowi ZAŁĄCZNIK nr 10 do SIWZ - oświadczenie musi zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez ten podmiot (osobę/osoby upoważnioną/ upoważnione do reprezentowania tego podmiotu). 6. Dokumenty podmiotów zagranicznych - jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w: 1) ust. 2 pkt. 2 4 i 6 składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - dokument musi zostać złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną/ upoważnione do reprezentowania wykonawcy), b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - dokument musi zostać złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną/ upoważnione do reprezentowania wykonawcy), c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - dokument musi zostać złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną/ upoważnione do reprezentowania wykonawcy); 2) ust. 2 pkt. 5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, ustawy Pzp - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - dokument musi zostać złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną/ upoważnione do reprezentowania wykonawcy). Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa Strona 10 z 54

11 w pkt 1) i 2), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Podane terminy oraz formę stosuje się odpowiednio. 7. W przypadku dokumentów wielostronicowych, należy poświadczyć za zgodność z oryginałem każdą zapisaną stronę dokumentu. Rozdział VII. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 1. Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika należy dołączyć do oferty - wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania prowadzona będzie z pełnomocnikiem. 3. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w swoim imieniu składa: 1) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 2 pkt 1; 2) dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 SIWZ (i odpowiednio ust. 6). Dokumenty poświadcza za zgodność z oryginałem pełnomocnik, o którym mowa w ust. 1 lub każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia poświadcza za zgodność z oryginałem wyłącznie te dokumenty, które dotyczą tego wykonawcy. 4. Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana jak oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Rozdział VIII. Wyjaśnienia oraz modyfikacje treści SIWZ 1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 2. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 4. Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami zamawiający zamieści na stronie internetowej zamawiającego oraz przekaże wykonawcom, którym przekazał SIWZ. Strona 11 z 54

12 5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ (modyfikacja SIWZ). 6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi lub modyfikacji, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego. Rozdział IX. Podwykonawcy 1. W przypadku zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy wykonawca w Formularzu ofertowym wykazuje, które części zamówienia będą wykonywane przez podwykonawców. 2. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp polega na zasobach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia wykonawca w Formularzu ofertowym podaje nazwę (firmę) podwykonawcy, na którego zasoby powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, jak również składa dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI ust. 4 i 5 SIWZ. 3. Brak złożenia oświadczenia w przedmiocie podwykonawstwa (Formularz ofertowy) zostanie uznane za zamiar wykonania zamówienia siłami własnymi. Rozdział X. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z wykonawcami 1. Wszelkie informacje dotyczące podjętych przez zamawiającego czynności będą przekazywane wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej (przekazanie skanu podpisanego pisma), a w uzasadnionych przypadkach, w szczególności braku wykonawcy - na faks wskazany w ofercie wykonawcy, a także zamieszczane na stronie internetowej zamawiającego. 2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną (z zastrzeżeniem dokumentów, o których mowa w rozdziale VI i VII SIWZ), każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania - zamawiający wymaga, w każdym przypadku, potwierdzenia przez wykonawcę otrzymania wiadomości. W przypadku braku takiego potwierdzenia przez wykonawcę, pomimo wezwania przez zamawiającego, domniemywa się, iż pismo wysłane przez zamawiającego na ostatni znany lub faks (podany przez wykonawcę), zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z pismem. 3. Wykonawca powinien sprawdzać stronę internetową zamawiającego, ponieważ będą tam publikowane informacje związane z niniejszym postępowaniem. 4. Osoba ze strony zamawiającego uprawniona do kontaktu z wykonawcami - Justyna Goworek, fax.: + 48 (22) ; tel.: + 48 (22) Strona 12 z 54

13 Rozdział XI. Wymagania dotyczące wadium 1. Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie zobowiązany jest do wniesienia wadium (przed upływem terminu składania ofert) w wysokości: 1) dla części I przedmiotu zamówienia 6 000,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy); 2) dla części II przedmiotu zamówienia 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc). 2. Wadium musi zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą, poczynając od dnia składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007, Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: UWAGA Bank NBP Oddział Okręgowy Warszawa (wadium BDG.WZP JG) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu wniesienie wadium oznacza obciążenie rachunku bankowego zamawiającego przed upływem terminu składania ofert kwotą odpowiadającą wysokości wymaganego wadium. 5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz: 1) zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia) - dokument: a) należy zamieścić w osobnej kopercie opisanej jak określono w Rozdziale XIII ust. 5 z dopiskiem Wadium i złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie zamawiającego - Biuro podawcze lub b) dołączyć do oferty (oryginał dokumentu nie powinien być połączony z ofertą); 2) w przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej - gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową Strona 13 z 54

14 6. Zamawiający: i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać: a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: od dnia. do dnia, d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp. 1) zwraca wadium na podstawie art. 46 ust. 1 i 1a oraz 2 ustawy Pzp; 2) żąda ponownego wniesienia wadium w przypadku określonym w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp; 3) zatrzymuje wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Rozdział XII. Termin związania ofertą 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą. UWAGA Rozdział XIII. Opis sposobu przygotowania ofert Do sporządzenia oferty wykonawca może wykorzystać druki (wzory) przygotowane przez zamawiającego, które stanowią załączniki do SIWZ lub przedstawić ofertę na swoich formularzach, z zastrzeżeniem, że muszą one zwierać wszystkie informacje określone przez zamawiającego w przygotowanych wzorach. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z opisem podanym w ust. 5 ponosi wykonawca. Niewłaściwe oznakowanie może spowodować np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji. Powyższe dotyczy również opakowań zewnętrznych kurierów przesyłek (np. Pocztex) w takim przypadku w opakowaniu zewnętrznym musi znajdować się również zamknięta koperta oznakowana jak podano w ust. 5. Strona 14 z 54

15 1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1) ofertę tj. wypełniony i podpisany Formularz ofertowy wzór stanowi ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ; 2) dokumenty składane w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (odpowiednio Rozdział VI i VII SIWZ); 3) dokumenty określające przedmiot zamówienia: tj. egzemplarz okazowy (próbka). 4) inne dokumenty (jeśli wykonawca powinien je złożyć) np.: a) pełnomocnictwo do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy (o ile nie wynika z przepisów prawa lub innych dokumentów), b) pełnomocnictwo dla Pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwa muszą zawierać zakres umocowania i być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do których Pełnomocnik jest upoważniony), c) pisemne uzasadnienie odnośnie charakteru zastrzeżonych w ofercie informacji tajemnica przedsiębiorstwa. 2. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. 3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej. 4. Zaleca się, aby: 1) wszelkie poprawki, skreślenia lub zmiany w tekście oferty (oraz w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy lub posiadającą pełnomocnictwo; 2) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i ponumerowana kolejnymi numerami; 3) oferta została złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie (kartki oferty np. spięte, zbindowane, zszyte); 4) w przypadku nieczytelnego podpisu wykonawca opatrzył go imienną pieczątką lub wpisał informację, kto złożył podpis (czytelne wpisanie imienia i nazwiska). Niespełnienie powyższych zaleceń nie będzie skutkować odrzuceniem oferty, lecz wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały wykonawcę. 5. Oferta musi być złożona w zamkniętym opakowaniu/kopercie (zabezpieczenie uniemożliwiające zapoznanie się z jej zawartością przed upływem terminu otwarcia ofert). Na opakowaniu/kopercie należy umieścić następujące oznaczenia: Strona 15 z 54

16 Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedziba/miejsce zamieszkania/adres głównego miejsca wykonywania działalności (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ul. Wspólna 1/3, Warszawa Wydział Zamówień Publicznych, pokój nr 36 OFERTA Wykonanie materiałów promocyjnych MNiSW - Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 20 stycznia 2015 r., godz Tajemnica przedsiębiorstwa 1) nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp; 2) przez tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.), rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności - oznacza to, że za tajemnicę przedsiębiorstwa może być uznana określona informacja (wiadomość), która spełnia łącznie trzy warunki: a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest inną informacją posiadającą wartość gospodarczą, b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności; 3) dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa winny: a) być umieszczone na końcu oferty i oznaczone TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA albo b) stanowić osobną część (zszytą, spiętą, zbindowaną) opisaną jak w ust. 5 i oznaczoną TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA ; 4) zastrzeżenie informacji niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie. Strona 16 z 54

17 7. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim. Dopuszcza się używanie w oświadczeniach, ofercie oraz innych dokumentach określeń obcojęzycznych w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 z późn. zm.). 8. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 10. Zmiana / wycofanie oferty 1) zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę; 2) o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty wykonawca powiadamia zamawiającego pisemnie. Pismo informujące o zmianie lub wycofaniu oferty należy złożyć (przed terminem składania ofert), zgodnie z opisem podanym w ust. 5 oznaczając dodatkowo ZMIANA OFERTY lub WYCOFANIE OFERTY. Do pisma musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej pismo do reprezentowania wykonawcy. Rozdział XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Miejsce składania ofert: Biuro podawcze Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ul. Wspólna 1/3 (wejście od ul. Hożej 20) Warszawa 2. Termin składania ofert: do dnia 20 stycznia 2015 r., godz Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie zamawiającego jak wyżej, pokój 40, w dniu 20 stycznia 2014 r. godz Rozdział XV. Opis sposobu obliczania ceny oferty 1. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną określającą maksymalne wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia. Należy ją skalkulować tak, aby obejmowała wszystkie wydatki, jakie zamawiający poniesie na realizację przez wykonawcę niniejszego zamówienia, z uwzględnieniem podatku VAT i ewentualnych opustów. 2. Cenę oferty brutto należy wyliczyć według tabeli zamieszczonej w Formularzu ofertowym stanowiącym ZAŁĄCZNIK nr 7 do SIWZ. 3. Wszystkie wartości powinny być wyrażone w złotych polskich, cyfrowo (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania). Cena oferty brutto musi zostać wyrażona cyfrowo oraz słownie. Strona 17 z 54

18 4. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rozdział XVI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 1. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą po jednym egzemplarzu okazowym każdego z poszczególnych artykułów, określonych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Każdy egzemplarz okazowy ma posiadać przykładowy nadruk. Treść nadruku nie musi odpowiadać treści nadruków wymaganych przez zamawiającego w Załączniku Nr 1 do SIWZ, natomiast wykonany ma być metodą wymaganą przez zamawiającego. 3. Przyjmuje się, że przy ocenie ofert, wartość wyrażona w procentach będzie wyrażona w punktach (1% = 1 pkt). 4. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części I oraz części II przedmiotu zamówienia zamawiający będzie kierować się kryteriami: 1) CENA o wadze 40% Punkty za kryterium CENA zostaną przyznane według wzoru: najniższa zaoferowana wartość brutto Przyznane punkty = x 40 (waga kryterium) wartość ocenianej oferty brutto 2) FUNKCJONALNOŚĆ, JAKOŚC I ESTETYKA WYKONANIA o wadze 60% Punkty zostaną przyznane na podstawie załączonych do oferty egzemplarzy okazowych, w skali punktowej od 0 do 60 pkt. Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium Funkcjonalność, jakość i estetyka wykonania w kontekście zapewnienia celu, jakim jest uzyskanie materiałów promocyjnych na najwyższym poziomie. W kryterium tym oceniane będą: a) funkcjonalność, tj. czy produkt spełnia swoje przeznaczenie od 0 do 10 pkt ocenie będą w szczególności: - płynność pisania (możliwość zapisania strony tekstu przy pierwszej próbie), jakość linii pisania (czy zachowuje niezmienną szerokość i nie rozmazuje się) - dla długopisów i piór, - karteczki samoprzylepne i znaczniki po przyklejeniu nie odklejają się samoistnie, Strona 18 z 54

19 - ołówek nie łamie się przy pierwszej próbie zapisania strony tekstu oraz nie kruszy się przy próbie zatemperowania, b) trwałość produktu od 0 do 20 pkt ocenie będą w szczególności: - rodzaj materiału tj. użycie materiału dobrej jakości (trwalszego materiału odpornego na zarysowania, nierozciągającego się, z użyciem nieprzyklejających się do dłoni elementów gumowanych, niezłuszczającej się farby lub lakieru), jego trwałość, podatność na zgniecenia, odkształcenia, pęknięcia, rozdarcia, - trwałość szyć, klejeń i innych łączeń; c) estetyka wykonania od 0 do 30 pkt ocenie będą w szczególności: - ogólny wygląd produktu: stopień obrobienia obudowy, gładkość powierzchni, wyprofilowanie elementów składowych, estetyka powierzchni (lakierowanych, laminowanych i wykonanych z tektury pokrytej folią), estetyka szyć i klejeń, sposób wykończenia, - staranne wykonanie tj.: czy poszczególne części produktów są dobrze do siebie dopasowane oraz zamocowane (końcówka długopisu nie odpada z obsady podczas pisania), nie poruszają się względem siebie podczas użytkowania (obudowa długopisu nie trzeszczy), brak nadlewek na elementach plastikowych i gumowych oraz ostrych krawędzi na elementach metalowych, - brak zarysowań, przebarwień, pęknięć i innych uszkodzeń produktu widocznych gołym okiem, - czy graficzne elementy produktu (nadruk) są czytelne, nie ścierają się, nie rozmazują ani nie zmieniają kolorów podczas pocierania gołą ręką oraz drapania paznokciem Punkty przyznane przez poszczególne osoby dokonujące oceny w kryterium Funkcjonalność, jakość i estetyka wykonania zostaną dodane oraz podzielone przez ilość osób dokonujących oceny. Powyższy wynik będzie stanowił liczbę punktów przyznanych danej ofercie w kryterium Funkcjonalność, jakość i estetyka wykonania. 5. Ocena końcowa oferty stanowić będzie średnią z indywidualnych ocen osób dokonujących oceny. Zamawiający dokona zaokrąglenia do drugiego miejsca po przecinku zgodnie z zasadami matematyki. 6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert o których mowa w ust Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną; wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 8. Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu. Strona 19 z 54

20 Rozdział XVII. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 4) terminie, po którego upływie może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. 2. Przed podpisaniem umowy: 1) wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: a) zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, b) przekaże zamawiającemu informacje dotyczące osób podpisujących umowę oraz osób upoważnionych do kontaktów w sprawach realizacji umowy, c) przekaże zamawiającemu wartość podatku VAT, 2) w przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może zażądać umowy regulującej współpracę tych wykonawców; 3) osoby podpisujące umowę ze strony wykonawcy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy. 3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. Rozdział XVIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1. Zamawiający żąda wniesienia przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służy na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Strona 20 z 54

21 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone: 1) w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego; 2) w innej formie niż pieniądz oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do siedziby zamawiającego przed zawarciem umowy. 4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej - gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać: 1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie, że zabezpieczenie dotyczy umowy, która ma zostać zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie materiałów promocyjnych MNiSW, 3) kwotę gwarancji, 4) termin ważności gwarancji w formule: od dnia. do dnia, 5) zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku gdy wykonawca: a) nie wykonał umowy, b) nienależycie wykonał umowę. 5. Gwarant nie może także uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych elementów, bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, zamawiający uzna, że wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych w ust. 4 pkt 5 lit. a i b przypadków, zamawiający wystąpi do gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 7. Warunki i termin zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały w Istotnych postanowieniach umowy. Strona 21 z 54

22 Rozdział XIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku nr 2 do SIWZ. Rozdział XX. Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia 1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny, załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 2. Ujawnienie treści protokołu i załączników, odbywać się będzie wg poniższych zasad: 1) udostępnienie - po złożeniu wniosku (forma pisemna lub faks lub poczta elektroniczna) - należy podać informację o żądanym zakresie i formie udostępnienia dokumentów; 2) zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być udostępnione; 3) zamawiający wyznacza termin udostępnienia dokumentów, z uwzględnieniem czynności, o których mowa w pkt W sprawie udostępniania protokołu lub załączników stosuje się rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 223, poz. 1458). 1. Zamawiający nie przewiduje: 1) aukcji elektronicznej; 2) zawarcia umowy ramowej; Rozdział XXI. Informacje dodatkowe 3) udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia; 4) udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp; 5) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 2. Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. Rozdział XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść Strona 22 z 54

23 szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp (Dział VI Środki ochrony prawnej). 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp oraz zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 7. Terminy: 1) odwołanie wnosi się w terminie - 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli została przesłana w sposób określony w art. 27 ust 2 ustawy Pzp (faks, droga elektroniczna) oraz 15 dni, jeżeli została przekazana w inny sposób; 2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej; 3) odwołanie wobec czynności innych niż wymienione w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie - 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. 8. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 2) w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 9. Do postępowania odwoławczego stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa Pzp nie stanowi inaczej. Strona 23 z 54

24 10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 12. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Rozdział XXIII. Załączniki do SIWZ ZAŁĄCZNIK nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I i II przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK nr 2. Istotne postanowienia umowy ZAŁĄCZNIK nr 3. Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (wzór) ZAŁĄCZNIK nr 4. Wykaz wykonanych głównych dostaw (wzór) ZAŁĄCZNIK nr 5. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne (wzór) ZAŁĄCZNIK nr 6. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej (wzór) ZAŁĄCZNIK nr 7. Formularz ofertowy (wzór) Komisja przetargowa 1. Przewodnicząca komisji Justyna Gadomska 2. Członek komisji Agnieszka Ołdakowska 3. Członek komisji Katarzyna Ostrowska 4. Członek komisji Przemysław Skrodzki 5. Sekretarz komisji Justyna Goworek Strona 24 z 54

25 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I - materiały konferencyjne i drobne upominki Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa Wymiar Ilość Opis Materiałów Promocyjnych Poglądowe zdjęcie 1 smycz taśma ok. 15 mm x 800 mm Opis: smycz haftowana, jednokolorowa, wyposażona w karabińczyk typu "rybka", zaczep do telefonu komórkowego oraz szybkozłączkę; Kolor: szary; Nadruk - nanoszenie logotypów metodą żakardu; logo zgodnie z Księgą znaku + dodatkowe hasło; 2 smycz taśma ok. 15 mm x 800 mm Opis: smycz satynowa barwiona dwustronnie, jednokolorowa, wyposażona w karabińczyk typu "rybka", zaczep do telefonu komórkowego oraz szybkozłączkę; Kolor: czerwony; Nadruk: biały, metodą sublimacji, dwa logotypy zagranicznej kampanii promocyjnej MNiSW w ilości 3750 szt. i 1250 szt.; 3 zestawy - notesy z kolorowymi indeksami foliowymi ok. 110 mm x 80 mm Opis: oprawa tekturowa trzyczęściowa (2 skrzydła składane do środka), laminowana z zestawem kartek samoprzylepnych i foliowych indeksów; Nadruk na oprawie: trwała metoda nadruku, logo zgodnie z Księgą znaku; Kolor: 1500 szt. fiolet, 5000 szt. czerwony, zgodnie z Księgą znaku; Wewnątrz oprawy: na pierwszej części (lewe skrzydło oprawy) notes z karteczkami samoprzylepnymi o wymiarach 51 mm x 74 mm, 50 kartek, klejenie wzdłuż krótszego boku, na drugiej części notes z karteczkami samoprzylepnymi o wymiarach 102 mm x 74 mm, klejenie wzdłuż dłuższego boku, 50 kartek, na trzeciej części (prawe skrzydło oprawy) foliowe indeksy samoprzylepne w pięciu różnych kolorach o wymiarach 12 mm x 45 mm, 50 indeksów; Materiał notesów: biały papier offset, nie mniej niż 80 g/m2, Nadruk: logo zgodnie z Księgą znaku na każdej kartce; Istnieje konieczność naniesienia trzech różnych logotypów w ilościach: 1500 szt. logotyp MNiSW w jęz. polskim oraz 3750 szt szt. - dwa logotypy zagranicznej kampanii promocyjnej MNiSW

26 Lp. Nazwa Wymiar Ilość Opis Materiałów Promocyjnych Poglądowe zdjęcie 4 zestawy - notesy z kolorowymi indeksami foliowymi 5 długopisy 6 ołówek z kryształkiem w etui ok. 125 mm x 175 mm Długość: ok. 140 mm Wymiary ołówka: długość: ok. 180 mm Wymiary etui: ok. 200 mm x 45 mm Opis: oprawa tekturowa dwuczęściowa (składana w pionie + grzbiet), laminowana z notesem, zestawem kartek samoprzylepnych i foliowych indeksów; Nadruk na oprawie: trwała metoda nadruku, logo zgodnie z Księgą znaku; Kolor: czerwony, zgodnie z Księgą znaku; Wewnątrz oprawy: z lewej strony - notes z karteczkami samoprzylepnymi o wymiarach 51 mm x 74 mm, 50 kartek, klejenie wzdłuż krótszego boku, notes z karteczkami samoprzylepnymi o wymiarach 102 mm x 74 mm, klejenie wzdłuż dłuższego boku, 50 kartek, foliowe indeksy samoprzylepne w pięciu kolorach (pomarańczowy, różowy, żółty, zielony, niebieski) o wymiarach 12 mm x 45 mm, 50 indeksów; z prawej strony - notes o wymiarach 125 mm x 175 mm, 150 kartek; Materiał notesów: biały papier offset, nie mniej niż 80 g/m2, Nadruk: logo zgodnie z Księgą znaku na każdej kartce; Opis: długopis automatyczny z wkładem w kolorze niebieskim, włączany i wyłączany poprzez naciśnięcie górnej części długopisu, cienko piszący; Materiał: metal; Kolor: szt. czerwony, 4000 szt. srebrny, wszystkie ze srebrnymi wykończeniami; Kolor wkładu: niebieski; Nadruk: grawer; Kolor nadruku: na długopisie srebrnym naniesione logo w kolorze czerwonym, na długopisie czerwonym naniesione logo w kolorze białym; Istnieje konieczność naniesienie trzech różnych logotypów w ilościach: 8000 szt. logotyp MNiSW w jęz. polskim oraz 7500 szt szt. - dwa logotypy zagranicznej kampanii promocyjnej MNiSW Opis ołówka: ołówek (biurowy a nie kreślarski), z kryształkiem w kolorze czerwonym, zatemperowany; Materiał: drewno; Kolor korpusu ołówka: czarny; Grafit: twardość HB; Nadruk: tampodruk; Kolor nadruku: logo achromatyczne zgodnie z Księgą znaku; Opis opakowania: papierowe etui w kolorze czarnym; Nadruk na opakowaniu: sitodruk, logo zgodnie z Księgą znaku Strona 26 z 54

27 Lp. Nazwa Wymiar Ilość Opis Materiałów Promocyjnych Poglądowe zdjęcie 7 ołówek Długość ok. 180 mm Opis: ołówek (biurowy a nie kreślarski) trójkątny, zatemperowany; Materiał: drewno; Kolor korpusu: czerwony (zamalowana również końcówka górnej części ołówka); Grafit: twardość HB; Nadruk: tampodruk; Kolor nadruku: biały, dwa logotypy zagranicznej kampanii promocynej MNiSW w ilości 7500 szt szt. 8 pendrive Wymiary: ok. 60 mm x 30 mm Opis: pendrive w kształcie skróconego logotypu MNiSW ("M") o pojemności 8 GB; Materiał: soft PVC; Kolor: biało-szaro-czerwono-fioletowy, zgodnie z Księgą znaku; Nadruk: z tyłu - adres strony internetowej; kolor nadruku: biały 9 pendrive w kształcie Polski Wymiary: Ø ok. 60 mm Opis: pendrive o pojemności 8 GB w kształcie zbliżonym do konturów Polski; Materiał: soft PVC; Kolor: z przodu biały, z tyłu czerwony; Kolor nadruku: z przodu czerwony, z tyłu biały, dwa logotypy zagranicznej kampanii promocyjnej MNiSW 10 cukierki typu krówki Wymiary krówki: ok. 45 mm x 20 mm x 20 mm Wymiary owijki: ok. 80 mm x 80 mm 50 Opis: Tradycyjne krówki mleczne; Kolor owijki: czerwony; Kolor nadruku: biały, dwa hasła i logotypy zagranicznej kampanii promocynej MNiSW w ilości 38 kg + 12 kg. Okres przydatności do spożycia - minimum 6 miesięcy od miesiąca dostarczenia. 11 zakładka do książki w pudełku prezentowym Wymiary: ok. 13,8 cm x 3 cm x 2 cm Opis: zakładka do książki zapakowana w pudełko prezentowe; Materiał zakładki: metal; Kolor: srebrny Nadruk na zakłądce: grawer, logo zgodnie z Księgą znaku; Materiał pudełka: tektura introligatorska klejona obustronnie; Kolor pudełka: grafit; Nadruk: logo zgodnie z Księgą znaku; Strona 27 z 54

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Budowa systemu informatycznego obsługi finansowania na Platformie Sprzętowo Programowej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Budowa systemu informatycznego obsługi finansowania na Platformie Sprzętowo Programowej Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Budowa systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa komputerów na potrzeby Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ZATWIERDZAM Grzegorz Żbikowski (pracownik zamawiającego, któremu Kierownik zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP/ 370/22/2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PROWADZONY W TRYBIE USTAWY Z DN. 29.01.2004 R - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ - USTAWA PZP) (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa oprogramowania serwerowego i licencji dla stacji roboczych do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego znak p ostęp owania: B D G.WZP.311.24.2015.

Bardziej szczegółowo

w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest

w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwanej SIWZ ) w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie i dostawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE USŁUGI: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I MAKULATURY Z TARGOWISK MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7

Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7 Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 62-800 Kalisz, ulica Nowy Świat 4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na realizację zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: USŁUGA DOBROWOLNEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji 3 pasażerskich wagonów kolejowych ZATWIERDZAM:.. Warszawa 2015 rok 1

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania:bzp.2420.15.2012.js SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu kadrowo-płacowego

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo