Odtwarzacz radio CD z Bluetooth SR4348BT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odtwarzacz radio CD z Bluetooth SR4348BT"

Transkrypt

1 Odtwarzacz radio CD z Bluetooth SR4348BT

2 Spis treści Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa..strona 3 Szczególne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa strona 5 Przegląd elementów strona 5 Uruchamianie urządzenia strona 6 Obsługa ogólna.... strona 6 Port USB. strona 7 Słuchanie radia. strona 7 Odtwarzanie płyt CD... strona 8 Transmisja danych Bluetooth/ AUX... strona 9 Rozwiązywanie problemów.. strona 10 Dane techniczne. strona 10 Gwarancja. strona 11 Utylizacja.. strona 12 1

3 Przegląd elementów 2

4 Instrukcja obsługi Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup naszego produktu. Życzymy zadowolenia z zakupionego urządzenia. Symbole użyte w instrukcji obsługi Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa są szczególnie oznakowane. Zawsze należy przestrzegać tych instrukcji, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia: OSTRZEŻENIE: Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i pokazuje potencjalne ryzyko obrażeń UWAGA: Wskazuje na potencjalne niebezpieczeństwo dla urządzenia i innych przedmiotów. INFORMACJA: Podkreśla porady i informacje dla użytkowników. Ogólne wskazówki dot. bezpieczeństwa Przed użyciem urządzenie proszę dokładnie przeczytać i zachować instrukcję obsługi oraz kartę gwarancyjną, paragon oraz w miarę możliwości pudełko z opakowaniem wewnętrznym. W przypadku gdy przekazują Państwo osobie trzeciej należy przekazać także instrukcję obsługi. Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem nie należy narażać urządzenia na działanie deszczu lub wilgotności. Nie korzystać z urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie wody (w łazience, na basenie, w wilgotnej piwnicy). Nie korzystać z urządzenia w miejscach bardzo gorących, zimnych, zapylonych lub wilgotnych. Korzystać z urządzenia wyłącznie w celach prywatnych i zgodnych z przeznaczeniem. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku publicznego. Upewnij się, że przewód zasilający nie jest skręcony, przygnieciony i nie ma kontaktu ze źródłem ciepła. Upewnij się, że na przewodzie zasilającym nie ma wgnieceń i załamań. Nigdy nie dotykać wtyczki ani przewodu mokrymi rękami. Urządzenie podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazda. Należy sprawdzić czy napięcie podane na urządzeniu jest zgodne z napięciem w gnieździe. Wtyczka musi być zawsze łatwo dostępna. Zawsze prawidłowo wkładać baterie. 3

5 Urządzenie ustawić tak, aby otwory wentylacyjne nie były zasłonięte. Nie narażać urządzenia na działanie kapiącej lub pryskającej wody, nie stawiać na urządzeniu naczyń wypełnionych wodą jak np. wazony. Nie stawiać na urządzeniu źródeł otwartego ognia jak np. płonące świece. Nigdy nie otwierać obudowy urządzenia. W przypadku niefachowej naprawy może powstać znaczące niebezpieczeństwo dla użytkownika. W przypadku uszkodzeń urządzenia, w szczególności kabla sieciowego nie należy go używać, ale oddać je do naprawy przez fachowca. Kabel zasilający należy sprawdzać regularnie pod kątem uszkodzeń. Uszkodzony kabel sieciowy powinien być wymieniony na równowartościowy przez producenta, nasz punkt serwisowy lub podobnie wykwalifikowaną osobę, w celu uniknięcia niebezpieczeństw. W przypadku nie używania urządzenia przez dłuższy czas odłączyć je od gniazda zasilającego lub wyjąć baterie. Te symbole mogą znajdować się na urządzeniu. Należy zwrócić uwagę na: Symbol pioruna powinien wskazywać użytkownikowi części we wnętrzu urządzenia gdzie przepływa prąd o wysokim napięciu. Symbol z wykrzyknikiem powinien wskazywać użytkownikowi ważne wskazówki dot. konserwacji i obsługi urządzenia zawarte w instrukcji obsługi. urządzenia oznaczone tym symbolem używają lasera pierwszej klasy do skanowania dysków CD. Wbudowany wyłącznik bezpieczeństwa zapobiega narażeniu użytkownika na działanie szkodliwego dla ludzkiego wzroku promieniowania laserowego, kiedy kieszeń odtwarzacza płyt CD jest otwarta. Wyłącznik bezpieczeństwa w żadnym wypadku nie może być usunięty ani przerabiany, w przeciwnym razie istnieje ryzyko narażenia się na działanie promieniowania lasera. 4

6 Dzieci i osoby starsze Dla bezpieczeństwa Państwa dzieci nie należy zostawiać elementów opakowania (plastikowe torebki, karton, styropian itp.) w miejscach dla nich dostępnych. OSTRZEŻENIE! Nie należy pozwalać ć małym dzieciom bawić się folią. Isnieje ryzyko uduszenia! Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, zdolności sensorycznej lub umysłowej lub bez potrzebnego doświadczenia i / lub wiedzy, chyba że są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub otrzymały wskazówki, w jaki sposób korzystać ć z urządzenia. Dzieci powinny być ć nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem Specjalne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Urządzenie to wykorzystuje laser pierwszej klasy. Przegląd elementów do obsługi (rysunek str. 2) 1. Port USB 2. Komora baterii 3. Przełącznik trybu użytkowania (CD/USB, radio, Bluetooth/ AUX) 4. Przełącznik mono/stereo 5. Wejście AUX 3,5mm 6. Włącznik/ wyłącznik 7. Łącze 230 V 8. Uchwyt 9. Pokrywa CD 10. Głośnik 11. Otwieranie pokrywy CD 12. Przycisk stop M/ /STOP 13. Przycisk RADIO AUTO/ / PLAY/PAUSE (odtwarzanie/pauza)/ automatyczne wyszukiwanie stacji 14. Przycisk CH+/ / SKIP+ wyszukiwanie do przodu/ następna stacja radiowa 15. Regulator głośności 16. Wyświetlacz 17. Przycisk CH-/ / SKIP- wyszukiwanie do tyłu/ poprzednia stacja radiowa 18. Przycisk TU+/P/PRG / strojenie do przodu 19. Przycisk TU-/ / REPEAT/ powtarzanie, strojenie do tyłu 20. Antena odbierająca 5

7 Uruchamianie urządzenia/ wprowadzenie Przed uruchomieniem uchomieniem urządzenia przeczytać dokładnie niniejszą ą instrukcję obsługi Wybrać odpowiednie umiejscowienie dla urządzenia. Nadają się suche, płaskie, antypoślizgowe powierzchnie, na których można dobrze obsługiwać urządzenie. Należy zwrócić ć uwagę ę aby urządzenie miało dobrą wentylację. Zasilanie Umieścić wtyczkę ę sieciową w prawidłowo zainstalowanym gniazdku sieciowym 230V, 50 Hz. Upewnij się, że napięcie w sieci odpowiada specyfikacji na tabliczce znamionowej, Alternatywnie można wyposażyć urządzenie w 6 baterii R14. W tym celu należy unieść pokrywę komory baterii, umieścić baterie zgodnie z polarnością i zamknąć ponownie pokrywę. OSTRZEŻENIE: Nie narażać baterii na działanie wysokiej temperatury lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nie wrzucać baterii do ognia. Niebezpieczeństwo wybuchu! UWAGA! Różne typy baterii jak również baterie nowe oraz używane nie powinny być używane w tym samym czasie. Baterie nie należą do śmieci domowych. Prosimy o oddawanie zużytych baterii do specjalnych punktów zbiórki lub sprzedawców. Zabezpieczenie kieszeni odtwarzacza CD na czas transportu Otworzyć kieszeń ń odtwarzacza CD (9) poprzez wciśnięcie cie przycisku OPEN/CLOSE (11). Przed uruchomieniem usunąć zabezpieczenie transportowe z odtwarzacza CD. Zamknąć kieszeń odtwarzacza CD (9) poprzez wciśnięcie cie przycisku OPEN/CLOSE (11). Ogólna obsługa Włącznik/ wyłącznik urządzenia (6) Przy pomocy tego przycisku włączają (I) lub wyłączają (0) Państwo urządzenie. INFORMACJA Po ok. 15 minutach bez sygnału urządzenie automatycznie przełącza ą się ę na tryb czuwania (Standby). Aby ponownie skorzystać z urządzenia należy wcisnąć przycisk (13). zakończenie pracy urządzenia: w przypadku zasilania urządzenia bateriami ustawić włącznik sieciowy w pozycji (0), w przeciwnym razie w dalszym ciągu obciążone będą baterie. 6

8 VOLUME MIN/MAX Należy użyć tego pokrętła w celu dopasowania głośności do Państwa indywidualnych potrzeb. PORT USB Urządzenie zakupione przez Państwa zostało stworzone zgodnie z najnowszym stanem innowacji technicznych h w dziedzinie portów USB. Duża liczba różnych nośników ników danych ze złączem USB oferowanych w sprzedaży uniemożliwia niestety zapewnienie pełnej kompatybilności naszego sprzętu ze wszystkimi nośnikami nikami danych wykorzystującymi złącze USB. Z tego powodu w nielicznych przypadkach mogą wystąpić ą ć problemy z odtwarzaniem z nośników pamięci USB. Nie stanowi to wady urządzenia. Aby rozpocząć odtwarzanie plików przy pomocy portu USB należy: włączyć urządzenie ustawić przełącznik trybu odtwarzania (3) w pozycji CD podłączyć nośnik nik danych USB z plikami muzycznymi. Urządzenie automatycznie przełączy się na tryb odtwarzania USB. INFORMACJA: Portu USB nie można wybrać, jeżeli eli w komorze odtwarzacza płyt CD znajduje się płyta. nacisnąć przycisk (13) aby rozpocząć odtwarzanie. Dalsze opcje obsługi znajdą ą Państwo w rozdziale odtwarzanie CD/MP3 INFORMACJA: Aby zapobiec zakłóceniom funkcjonowania urządzenia należy zawsze podłączać nośnik USB bezpośrednio do portu USB, Port USB nie nadaje się ę do ładowania urządzeń zewnętrznych. Słuchanie radia Aby rozpocząć odbiór radiowy należy: włączyć urządzenie ustawić przełącznik trybu odtwarzania (3) w pozycji radio przy pomocy przycisków Tuning +/- ustawić wybraną stację radiową. Częstotliwość wyświetli się na wyświetlaczu (16). przy optymalnym odbiorze na wyświetlaczu pojawi się komunikat (ST). W przypadku złego odbioru radiowego należy zmienić ustawienie anteny. Jeżeli eli odbiór jest przerywany szumami, mogą Państwo przy pomocy przełącznika (4) ustawić odbiór w trybie mono. przy pomocy przycisku odtwarzanie/pauza (13)/ wyszukiwanie stacji radiowych rozpoczną Państwo automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych. Manualne zapisywanie stacji radiowych przy pomocy przycisków TU-/TU+ (18/19) wyszukać stację, którą ą chcą ą Państwo zapisać. nacisnąć jednokrotnie przycisk (12) 7

9 przy pomocy przycisków / (14/17) wybrać miejsce zapisu nacisnąć przycisk, aby zapisać stację Aby wybrać zapisaną stację ę należy wcisnąć przycisk lub. Odtwarzanie CD/ mp3 Aby odtworzyć audio CD należy: włączyć urządzenie ustawić przełącznik trybu odtwarzania (3) w pozycji CD otworzyć pokrywę ę CD (9), lekko naciskając c z przodu po prawej stronie (11). (OPEN/CLOSE) umieścić płytę CD w urządzeniu nadrukiem do góry. Zwrócić uwagę, aby płyta zaskoczyła na stożek na środku. zamknąć pokrywę ę CD (9) naciskając na nią do zablokowania. Po umieszczeniu płyty w odtwarzaczu na wyświetlaczu będzie widoczna liczba wszystkich utworów na płycie. Ponadto na wyświetlaczu pojawi się informacja o tym, czy nośnik umieszczony w odtwarzaczu to płyta CD zawierająca pliki Audio, czy mp3. Aby rozpocząć odtwarzanie należy nacisnąć przycisk (odtwarzanie/pauza) (13). Aby wyjąć płytę CD należy: wcisnąć przycisk stop (12) otworzyć pokrywę ę CD (9), lekko naciskając c z przodu po prawej stronie (11). (OPEN/CLOSE) zamknąć pokrywę ę odtwarzacza. INFORMACJA: jeżeli eli płyta została nieprawidłowo umieszczona w odtwarzaczu, bądź ą ź jest nieczytelna na wyświetlaczu wietlaczu pojawi się komunikat no z powodu różnych programów do wypalania oraz nośników ników nie gwarantujemy odtwarzania samodzielnie nagrywanych płyt CD. Opis przycisków CD Przycisk (odtwarzanie/pauza) (13) Przez wciśnięcie cie tego przycisku podczas odtwarzania, zostaje ono wstrzymane. Ponowne jego wciśnięcie cie wznawia odtwarzanie. Przyciski / (wyszukiwanie do przodu/ do tyłu) (14/ 17) Przy użyciu tych przycisków mogą Państwo wpływać na odtwarzanie muzyki w trybie CD/ USB. Używając przycisku mogą ą Państwo przeskoczyć jeden tytuł i przejść do kolejnego. W tym celu należy: wcisnąć przycisk krótko aby przejść do następnego tytułu przez wciśnięcie cie i przytrzymanie przycisku aktywuje się wyszukiwanie muzyki. Utwory nie są wybierane, ale przewijane w szybkim tempie. Z przyciskiem należy ż postępować w następujący sposób: jednokrotne krótkie naciśnięcie odtwarza poprzedni tytuł jednokrotne naciśnięcie ś z przytrzymaniem włącza przewijanie do tyłu 8

10 Przycisk REPEAT (19) Ten przycisk umożliwia ustawienie różnych opcji odtwarzania. W tym celu należy: przycisnąć przycisk jednokrotnie, w celu powtarzania bieżącego utworu. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat ONE. przycisnąć przycisk dwukrotnie, aby powtarzać zawartość całej płyty do momentu wyłączenia funkcji. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat ALL. Kolejne wciśnięcie cie przycisku dezaktywuje funkcję powtarzania, odtwarzanie przebiega w trybie zwykłym. Odtwarzanie programowane Umożliwia zaprogramowanie dowolnej kolejności odtwarzania wybranych tytułów. Aby zaprogramować kolejność tytułów należy: podłączyć nośnik plików muzycznych (audio CD/ CD mp3/ pendrive), wcisnąć przycisk PRG (18). Na wyświetlaczu pojawi się P01, za pomocą przycisków / (14/17) wybrać odpowiedni tytuł, ponownie wcisnąć przycisk PRG (18). Na wyświetlaczu pojawi się ę P02, wybrać kolejny tytuł, kontynuować ć te czynności do zaprogramowania, rozpocząć odtwarzanie przy pomocy przycisku (13) Aby usunąć zaprogramowaną ą kolejność należy wcisnąć przycisk (12) Transmisja danych Bluetooth/ AUX Aby odtwarzać muzykę ę za pośrednictwem Bluetooth lub AUX należy: Ustawić przełącznik trybu użytkowania (3) w pozycji Bluetooth/AUX, Połącz nadajnik muzyki z odtwarzaczem za pośrednictwem Bluetooth. Hasłem Bluetooth urządzenia jest Alternatywnie można połączyć źródło muzyki z odtwarzaczem za pośrednictwem gniazda minijack 3,5mm (11), Wybrać dowolny utwór, Rozpocząć odtwarzanie INFORMACJA Przed rozpoczęciem ciem odtwarzania zwrócić uwagę na umiarkowaną ą wyjściową głośność źródła muzyki oraz odtwarzacza. Później należy dopasować głośność urządzeń. Odtwarzacz nie obsługuje profilu AVRCP ( Audio Video Remote Control Profile) Czyszczenie i konserwacja Aby wyczyścić urządzenie e należy: odłączyć urządzenie od zasilania wyczyścić zewnętrzne powierzchnie suchą ściereczką bez dodatku detergentów 9

11 Rozwiązywanie problemów Problem Nie można odtworzyć płyty CD Przyczyna Płyta jest nieprawidłowo umieszczona w odtwarzaczu. Rozwiązanie Upewnij się, że płyta jest włożona prawidłowo. Baterie są za słabe. Wymień ń baterie na nowe, lub podłącz urządzenie do zasilania sieciowego. Płyta skacze podczas odtwarzania Nie można uruchomić urządzenia Brudna płyta CD Urządzenie zablokowane zawiesiło się Wyczyść płytę CD suchą, miękką ściereczką Odłącz urządzenie od zasilania na 5 s. następnie uruchom je ponownie Brak sygnału audio przy odtwarzaniu za pośrednictwem Bluetooth Urządzenie nieprawidłowo połączone Urządzenie poza zasięgiem Przewód jest podłączony do Ponownie połączyć urządzenia Zmniejszyć odległość Odłączyć przewód gniazda AUX (5). Urządzenie nie odtwarza plików z nośnika USB Zły odbiór radia Nośnik niekompatybilny Niekorzystna pozycja do Wymiana nośnika na inny Zmienić ustawienie anteny lub odbioru przestawić urządzenie. Przełączyć urządzenie na tryb MONO INFORMACJA: Automatyczne przechodzenie w stan czuwania (Standby) W celu przestrzegania europejskiej dyrektywy ErP 2 (Energy-related related Products) (2009/125/EG) dotyczącej Eko-designu, która ma na celu zwiększoną wydajność energetyczną ą i zmniejszoną szkodliwość dla środowiska urządzeń elektrycznych, po upływie określonego czasu urządzenie przechodzi automatycznie w stan czuwania. Aby ponownie skorzystać z urządzenia należy wcisnąć przycisk (13). DANE TECHNICZNE Model:... SR 4348 BT Zasilanie: V, 50/60 Hz Pobór mocy: W Klasa ochrony:... :...II Waga netto: ,44 kg Zakres częstotliwości:... :...UKW/FM 87,5 ~ 108,0 Mhz Bluetooth Obsługa Bluetooth:... :...V2.0 + EDR Zasięg:... :...ok. 15m Częstotliwość nadawania:...2,4 GHz Protokół:......A2DP Z zastrzeżeniem eniem zmian technicznych i twórczych w trakcie ciągłych zmian produktu! 10

12 Uwaga nt. zgodności z dyrektywami Niniejszym firma ETV Elektro-Technische Vertriebsgesellschaft mbh [Spółka Elektro-Techniczno Dystrybucyjna z.o.o] oświadcza, że urządzenie SR4348BT jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi ważnymi przepisami dyrektywy R&TT (1999/5/EG), oraz dyrektywy odnoszącej się do kompatybilności elektromagnetycznej (2004/108/EG). Skontrolowano dla zakładu w Niemczech. Numer referencyjny deklaracji zgodności Pełny tekst deklaracji zgodności mogą Państwo otrzymać za pośrednictwem: ETV Elektro-technische Vertriebsgesellschaft mbh Industriering Ost 40 D Kempen WARUNKI GWARANCJI Udzielany 24 miesiące gwarancji na produkt licząc od daty zakupu. W tym okresie uszkodzone urządzenie będzie bezpłatnie wymieniane na wolne od wad. W przypadku, gdy wymiana będzie niemożliwa do zrealizowania, Nabywca otrzyma zwrot ceny zakupu urządzenia, po dostarczeniu do punktu zakupu kompletnego sprzętu z oryginalnymi akcesoriami, instrukcją obsługi i w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu.w razie braku kompletnego opakowania fabrycznego, ryzyko uszkodzenia sprzętu podczas transportu do i z miejsca zakupu ponosi reklamujący. Gwarancja nie dotyczy czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania, których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt. Za uszkodzone urządzenie uważa się takie, które nie spełnia funkcji określonych w instrukcji obsługi, a przyczyną takiego stanu jest wewnętrzna wada fabryczna lub materiałowa. Gwarancja nie obejmuje: mechanicznych, termicznych, chemicznych uszkodzeń sprzętu i wywołanych nimi wad, uszkodzeń powstałych w wyniku działania sił zewnętrznych takich jak wyładowania atmosferyczne, zmiana napięcia zasilania i innych zdarzeń losowych, nieprawidłowego ustawienia wartości napięcia elektrycznego, zasilanie z nieodpowiedniego gniazda zasilania, sznurów połączeniowych, sieciowych, żarówek, baterii, akumulatorów, uszkodzeń wyrobu powstałych w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb oraz wszelkich przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika lub osoby niepowołane, roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta, prawidłowego zużycia i uszkodzeń, które mają nieistotny wpływ na wartość lub działanie tego urządzenia. 11

13 Korzystanie z usług gwarancyjnych nie jest możliwe po upływie daty ważności gwarancji. Gwarancja na części lub całe urządzenie, które są wymieniane kończy się, wraz z końcem gwarancji na to urządzenie. Wszystkie inne roszczenia, wliczając w to odszkodowania są wykluczone chyba, że prawo przewiduje inaczej. Roszczenia wykraczające poza tą umowę nie są uwzględniane przez tą gwarancję. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy Wynikających z przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. z 2002 r. Nr 141, poz.1176). Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Znaczenie symbolu Pojemnik na śmieci Proszę chronić nasze środowisko, sprzęt elektryczny nie należy do śmieci domowych. Proszę korzystać z punktów zbiorczych przewidzianych do zdawania sprzętu elektrycznego i tam oddawać sprzęt, który nie będzie juz używany. Dzięki temu pomagają Państwo unikać potencjalnych następstw niewłaściwego usuwania odpadów, mających wpływ na środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie. Tym sposobem przyczyniają się Państwo do ponownego użycia, recyklingu i do innych form wykorzystania starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Informacje, gdzie można zdać sprzęt, mogą Państwo otrzymać w swoich regionalnych urzędach komunalnych lub w administracji gminy. 12

IR 100+ Internetowy tuner FM/DAB+ Instrukcja obsługi

IR 100+ Internetowy tuner FM/DAB+ Instrukcja obsługi IR 100+ Internetowy tuner FM/DAB+ Instrukcja obsługi Wyłączny dystrybutor produktów BLOCK w Polsce: 2N-Everpol Sp. z o.o. Biuro handlowe i adres korespondencyjny: 05-500 Chyliczki ul. Polna 6 tel. 22 331

Bardziej szczegółowo

UWAGI SPECJALNE DLA UŻYTKOWNIKÓW W WIELKIEJ BRYTANII

UWAGI SPECJALNE DLA UŻYTKOWNIKÓW W WIELKIEJ BRYTANII Spis treści Funkcje...27 Drogi kliencie firmy SHARP...27 Wprowadzenie...27 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa...28 Środki bezpieczeństwa...29 Informacje ekologiczne...31 Zawartość pakietu...31 Oglądanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Funkcje. Przygotowanie

Wprowadzenie. Funkcje. Przygotowanie Spis treści Funkcje... 2 Przygotowanie... 2 Środki bezpieczeństwa... 3 Tryb 3D i obrazy 3D... 4 OSTRZEŻENIE... 4 UWAGA NA ZDROWIE!... 5 Podłączenie do telewizora systemu dystrybucji (telewizja kablowa

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Ekologia. Bezpieczeństwo

Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Ekologia. Bezpieczeństwo Dziękujemy za zakup dekodera PVR HD 7000. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją obsługi dzięki temu można będzie bez kłopotu i bezpiecznie skonfigurować urządzenie, a potem maksymalnie wykorzystywać

Bardziej szczegółowo

DENVER IR-100 RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM NIE OTWIERAĆ RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

DENVER IR-100 RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM NIE OTWIERAĆ RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN DENVER IR-100 INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA - Przed użyciem proszę uważnie przeczytać wszystkie wskazówki i zachować je do przyszłego użytku. - Sprawdzić na tabliczce znamionowej czy napięcie odpowiada

Bardziej szczegółowo

Aby wyłączyć telewizor... 112. Aby przełączyć TV w stan oczekiwania... 112

Aby wyłączyć telewizor... 112. Aby przełączyć TV w stan oczekiwania... 112 Spis treści Funkcje... 103 Drogi kliencie firmy SHARP... 103 Wprowadzenie... 103 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa... 104 Informacje ekologiczne... 107 Zawartość pakietu... 107 Oglądanie TV...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. wybierz wersję: WIFI ZM7WIFI 3G ZM73G

Instrukcja obsługi. wybierz wersję: WIFI ZM7WIFI 3G ZM73G Instrukcja obsługi wybierz wersję: 1 2 WIFI ZM7WIFI 3G ZM73G Instrukcja obsługi WIFI ZM7WIFI Spis treści Wprowadzenie Zawartość Budowa urządzenia Pozycja i podłączenie do zasilania Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Bezpieczeństwo. Rozpakowanie dekodera

Wstęp. Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Bezpieczeństwo. Rozpakowanie dekodera Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Przeznaczenie... 3 Aktualizacja... 3 Znaki towarowe... 3 Bezpieczeństwo... 3 Rozpakowanie dekodera... 3 Ekologia... 4 Zawartość opakowania... 4 Dekoder panel tylny...

Bardziej szczegółowo

HD 5500s.indd 1 26/09/14 16:10

HD 5500s.indd 1 26/09/14 16:10 HD 5500s.indd 1 26/09/14 16:10 Dziękujemy za zakup dekodera HD 5500s. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją obsługi dzięki temu można będzie bez kłopotu i bezpiecznie skonfigurować urządzenie,

Bardziej szczegółowo

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi TELECOM LASER MFP SP 1000S Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszy podręcznik i zachować go, aby móc z niego korzystać w przyszłości. W celu bezpiecznego i prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy płaski kamkorder Full HD z ekranem dotykowym

Cyfrowy płaski kamkorder Full HD z ekranem dotykowym Cyfrowy płaski kamkorder Full HD z ekranem dotykowym MEDION LIFE X47011 (MD 86370) Instrukcja obsługi Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi...4 Użyte w instrukcji obsługi symbole i słowa hasłowe...4

Bardziej szczegółowo

Telewizor LCD. Instrukcja obsługi A-EHH-100-81(1) Instrukcja podłączenia i programowania. Odbiór audycji telewizyjnych

Telewizor LCD. Instrukcja obsługi A-EHH-100-81(1) Instrukcja podłączenia i programowania. Odbiór audycji telewizyjnych A-EHH-100-81(1) Telewizor LCD Instrukcja obsługi Instrukcja podłączenia i programowania Odbiór audycji telewizyjnych Korzystanie z dodatkowych urządzeń Korzystanie z funkcji MENU Informacje dodatkowe KDL-46R473A

Bardziej szczegółowo

Wireless Audio - Soundbar

Wireless Audio - Soundbar HW-H750 HW-H751 Instrukcja obsługi Wireless Audio - Soundbar Wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby uzyskać bardziej kompletny serwis, należy zarejestrować produkt pod

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej EchoStar International Corporation Calle La Granja 100 Nave 1 Poligono Industrial de Alcobendas 28108 Alcobendas, Madryt (Hiszpania) www.echostareurope.com

Bardziej szczegółowo

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System Micro HI-FI Component System Instrukcja obsługi Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Obsługa Dodatkowe informacje Rozwiązywanie problemów Środki ostrożności/dane techniczne CMT-G2NiP/G2BNiP

Bardziej szczegółowo

Pozostał znaki towarowe stanowią własność odpowiednich posiadaczy. Zastrzega się zmiany techniczny i optyczne jak i błędy w druku.

Pozostał znaki towarowe stanowią własność odpowiednich posiadaczy. Zastrzega się zmiany techniczny i optyczne jak i błędy w druku. NOTEBOOK COMPUTER Copyright 2003, Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejszy podręcznik chroniony jest prawem autorskim. Copyright należy do firmy Medion. Znaki towarowe: MS-DOS i Windows są wpisanymi znakami

Bardziej szczegółowo

DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy Państwu za zakup dyktafonu cyfrowego firmy Olympus. Prosimy o przeczytanie tej instrukcji obsługi w celu uzyskania informacji na temat prawidłowego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 2 CHD-3000

SPIS TREŚCI 2 CHD-3000 PL 2 CHD-3000 SPIS TREŚCI 1. Środki bezpieczeństwa 3 2. Ochrona środowiska 4 3. Uwagi eksploatacyjne 5 3.1. Automatyczne wyłączenie zasilania 5 3.2. Współpraca z zewnętrznym napędem USB (dotyczy odbiorników

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 1

Instrukcja obsługi 1 Instrukcja obsługi 1 Spis treści Witamy! 4 Bezpieczeństwo i prawidłowa eksploatacja baterii 4 Ważne wskazówki 5 Zawartość zestawu 6 Deklaracja zgodności 6 Ochrona środowiska 6 Odpowiedzialność 6 Zmiany

Bardziej szczegółowo

Notebook Belinea b.book 2.1 Podręcznik użytkownika

Notebook Belinea b.book 2.1 Podręcznik użytkownika Notebook Belinea b.book 2.1 Podręcznik użytkownika b2.1pl1.1 2 Spis treści Wskazówka 5 Informacje na temat zwrotu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych... 8 Ważne Wskazówki bezpieczeństwa 9

Bardziej szczegółowo

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA OLE40350TI-B TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 PL IT INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA ISTRUZIONI PER L USO PT MANUAL DE INSTRUÇÕES Zawartość Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi DigitRadio 500

Instrukcja obsługi DigitRadio 500 Instrukcja obsługi DigitRadio 500 Cyfrowe radio internetowe, DAB+, UKW z stacją dokującą do ipoda/iphone'a 1 Przedmowa Niniejsza instrukcja obsługi pomoże użytkownikowi w > zgodnym z przeznaczeniem i >

Bardziej szczegółowo

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn).

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). CD/USB NETWORK W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). Wprowadzenie Dziękujemy za zakup wieży firmy SHARP. Żeby zapewnić prawidłową pracę opisywanego

Bardziej szczegółowo

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System Micro HI-FI Component System Instrukcja obsługi Zaczynamy Połączenia sieci Operacje Dodatkowe informacje Rozwiązywanie problemów Środki ostrożności/dane techniczne CMT-MX700Ni/MX750Ni 2 PL OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

MAXDATA Notebook ECO 4011 IW. Podręcznik użytkownika

MAXDATA Notebook ECO 4011 IW. Podręcznik użytkownika MAXDATA Notebook ECO 4011 IW Podręcznik użytkownika PL 46 Spis treści Wskazówka 49 Informacje na temat zwrotu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych... 52 Ważne Wskazówki bezpieczeństwa 53 Wireless

Bardziej szczegółowo

19-calowy Kolorowy monitor Ciekłokrystaliczny (LCD)

19-calowy Kolorowy monitor Ciekłokrystaliczny (LCD) 19-calowy Kolorowy monitor Ciekłokrystaliczny (LCD) Instrukcja obsługi Copyright 2005, Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejszy podręcznik chroniony jest prawem autorskim. Znaki towarowe: MS-DOS i Windows

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi LG-P700

Instrukcja obsługi LG-P700 Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P700 WERSJA POLSKA E N G L I S H P/NO : MFL67482911

Bardziej szczegółowo

LG-E610 GSMPRO. www.gsmpro.com.pl. Dziękujemy za zakup telefonu w firmie. Instrukcja obsługi Quick Reference Guide WERSJA POLSKA ENGLISH. www.lg.

LG-E610 GSMPRO. www.gsmpro.com.pl. Dziękujemy za zakup telefonu w firmie. Instrukcja obsługi Quick Reference Guide WERSJA POLSKA ENGLISH. www.lg. WERSJA POLSKA ENGLISH Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora.) Dziękujemy za zakup telefonu w firmie GSMPRO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Informacje ogólne 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Usługi sieciowe 5 Pamięć współdzielona 6 Kody dostępu 6 Aktualizacje

Bardziej szczegółowo