Odtwarzacz radio CD z Bluetooth SR4348BT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odtwarzacz radio CD z Bluetooth SR4348BT"

Transkrypt

1 Odtwarzacz radio CD z Bluetooth SR4348BT

2 Spis treści Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa..strona 3 Szczególne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa strona 5 Przegląd elementów strona 5 Uruchamianie urządzenia strona 6 Obsługa ogólna.... strona 6 Port USB. strona 7 Słuchanie radia. strona 7 Odtwarzanie płyt CD... strona 8 Transmisja danych Bluetooth/ AUX... strona 9 Rozwiązywanie problemów.. strona 10 Dane techniczne. strona 10 Gwarancja. strona 11 Utylizacja.. strona 12 1

3 Przegląd elementów 2

4 Instrukcja obsługi Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup naszego produktu. Życzymy zadowolenia z zakupionego urządzenia. Symbole użyte w instrukcji obsługi Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa są szczególnie oznakowane. Zawsze należy przestrzegać tych instrukcji, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia: OSTRZEŻENIE: Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i pokazuje potencjalne ryzyko obrażeń UWAGA: Wskazuje na potencjalne niebezpieczeństwo dla urządzenia i innych przedmiotów. INFORMACJA: Podkreśla porady i informacje dla użytkowników. Ogólne wskazówki dot. bezpieczeństwa Przed użyciem urządzenie proszę dokładnie przeczytać i zachować instrukcję obsługi oraz kartę gwarancyjną, paragon oraz w miarę możliwości pudełko z opakowaniem wewnętrznym. W przypadku gdy przekazują Państwo osobie trzeciej należy przekazać także instrukcję obsługi. Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem nie należy narażać urządzenia na działanie deszczu lub wilgotności. Nie korzystać z urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie wody (w łazience, na basenie, w wilgotnej piwnicy). Nie korzystać z urządzenia w miejscach bardzo gorących, zimnych, zapylonych lub wilgotnych. Korzystać z urządzenia wyłącznie w celach prywatnych i zgodnych z przeznaczeniem. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku publicznego. Upewnij się, że przewód zasilający nie jest skręcony, przygnieciony i nie ma kontaktu ze źródłem ciepła. Upewnij się, że na przewodzie zasilającym nie ma wgnieceń i załamań. Nigdy nie dotykać wtyczki ani przewodu mokrymi rękami. Urządzenie podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazda. Należy sprawdzić czy napięcie podane na urządzeniu jest zgodne z napięciem w gnieździe. Wtyczka musi być zawsze łatwo dostępna. Zawsze prawidłowo wkładać baterie. 3

5 Urządzenie ustawić tak, aby otwory wentylacyjne nie były zasłonięte. Nie narażać urządzenia na działanie kapiącej lub pryskającej wody, nie stawiać na urządzeniu naczyń wypełnionych wodą jak np. wazony. Nie stawiać na urządzeniu źródeł otwartego ognia jak np. płonące świece. Nigdy nie otwierać obudowy urządzenia. W przypadku niefachowej naprawy może powstać znaczące niebezpieczeństwo dla użytkownika. W przypadku uszkodzeń urządzenia, w szczególności kabla sieciowego nie należy go używać, ale oddać je do naprawy przez fachowca. Kabel zasilający należy sprawdzać regularnie pod kątem uszkodzeń. Uszkodzony kabel sieciowy powinien być wymieniony na równowartościowy przez producenta, nasz punkt serwisowy lub podobnie wykwalifikowaną osobę, w celu uniknięcia niebezpieczeństw. W przypadku nie używania urządzenia przez dłuższy czas odłączyć je od gniazda zasilającego lub wyjąć baterie. Te symbole mogą znajdować się na urządzeniu. Należy zwrócić uwagę na: Symbol pioruna powinien wskazywać użytkownikowi części we wnętrzu urządzenia gdzie przepływa prąd o wysokim napięciu. Symbol z wykrzyknikiem powinien wskazywać użytkownikowi ważne wskazówki dot. konserwacji i obsługi urządzenia zawarte w instrukcji obsługi. urządzenia oznaczone tym symbolem używają lasera pierwszej klasy do skanowania dysków CD. Wbudowany wyłącznik bezpieczeństwa zapobiega narażeniu użytkownika na działanie szkodliwego dla ludzkiego wzroku promieniowania laserowego, kiedy kieszeń odtwarzacza płyt CD jest otwarta. Wyłącznik bezpieczeństwa w żadnym wypadku nie może być usunięty ani przerabiany, w przeciwnym razie istnieje ryzyko narażenia się na działanie promieniowania lasera. 4

6 Dzieci i osoby starsze Dla bezpieczeństwa Państwa dzieci nie należy zostawiać elementów opakowania (plastikowe torebki, karton, styropian itp.) w miejscach dla nich dostępnych. OSTRZEŻENIE! Nie należy pozwalać ć małym dzieciom bawić się folią. Isnieje ryzyko uduszenia! Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, zdolności sensorycznej lub umysłowej lub bez potrzebnego doświadczenia i / lub wiedzy, chyba że są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub otrzymały wskazówki, w jaki sposób korzystać ć z urządzenia. Dzieci powinny być ć nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem Specjalne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Urządzenie to wykorzystuje laser pierwszej klasy. Przegląd elementów do obsługi (rysunek str. 2) 1. Port USB 2. Komora baterii 3. Przełącznik trybu użytkowania (CD/USB, radio, Bluetooth/ AUX) 4. Przełącznik mono/stereo 5. Wejście AUX 3,5mm 6. Włącznik/ wyłącznik 7. Łącze 230 V 8. Uchwyt 9. Pokrywa CD 10. Głośnik 11. Otwieranie pokrywy CD 12. Przycisk stop M/ /STOP 13. Przycisk RADIO AUTO/ / PLAY/PAUSE (odtwarzanie/pauza)/ automatyczne wyszukiwanie stacji 14. Przycisk CH+/ / SKIP+ wyszukiwanie do przodu/ następna stacja radiowa 15. Regulator głośności 16. Wyświetlacz 17. Przycisk CH-/ / SKIP- wyszukiwanie do tyłu/ poprzednia stacja radiowa 18. Przycisk TU+/P/PRG / strojenie do przodu 19. Przycisk TU-/ / REPEAT/ powtarzanie, strojenie do tyłu 20. Antena odbierająca 5

7 Uruchamianie urządzenia/ wprowadzenie Przed uruchomieniem uchomieniem urządzenia przeczytać dokładnie niniejszą ą instrukcję obsługi Wybrać odpowiednie umiejscowienie dla urządzenia. Nadają się suche, płaskie, antypoślizgowe powierzchnie, na których można dobrze obsługiwać urządzenie. Należy zwrócić ć uwagę ę aby urządzenie miało dobrą wentylację. Zasilanie Umieścić wtyczkę ę sieciową w prawidłowo zainstalowanym gniazdku sieciowym 230V, 50 Hz. Upewnij się, że napięcie w sieci odpowiada specyfikacji na tabliczce znamionowej, Alternatywnie można wyposażyć urządzenie w 6 baterii R14. W tym celu należy unieść pokrywę komory baterii, umieścić baterie zgodnie z polarnością i zamknąć ponownie pokrywę. OSTRZEŻENIE: Nie narażać baterii na działanie wysokiej temperatury lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nie wrzucać baterii do ognia. Niebezpieczeństwo wybuchu! UWAGA! Różne typy baterii jak również baterie nowe oraz używane nie powinny być używane w tym samym czasie. Baterie nie należą do śmieci domowych. Prosimy o oddawanie zużytych baterii do specjalnych punktów zbiórki lub sprzedawców. Zabezpieczenie kieszeni odtwarzacza CD na czas transportu Otworzyć kieszeń ń odtwarzacza CD (9) poprzez wciśnięcie cie przycisku OPEN/CLOSE (11). Przed uruchomieniem usunąć zabezpieczenie transportowe z odtwarzacza CD. Zamknąć kieszeń odtwarzacza CD (9) poprzez wciśnięcie cie przycisku OPEN/CLOSE (11). Ogólna obsługa Włącznik/ wyłącznik urządzenia (6) Przy pomocy tego przycisku włączają (I) lub wyłączają (0) Państwo urządzenie. INFORMACJA Po ok. 15 minutach bez sygnału urządzenie automatycznie przełącza ą się ę na tryb czuwania (Standby). Aby ponownie skorzystać z urządzenia należy wcisnąć przycisk (13). zakończenie pracy urządzenia: w przypadku zasilania urządzenia bateriami ustawić włącznik sieciowy w pozycji (0), w przeciwnym razie w dalszym ciągu obciążone będą baterie. 6

8 VOLUME MIN/MAX Należy użyć tego pokrętła w celu dopasowania głośności do Państwa indywidualnych potrzeb. PORT USB Urządzenie zakupione przez Państwa zostało stworzone zgodnie z najnowszym stanem innowacji technicznych h w dziedzinie portów USB. Duża liczba różnych nośników ników danych ze złączem USB oferowanych w sprzedaży uniemożliwia niestety zapewnienie pełnej kompatybilności naszego sprzętu ze wszystkimi nośnikami nikami danych wykorzystującymi złącze USB. Z tego powodu w nielicznych przypadkach mogą wystąpić ą ć problemy z odtwarzaniem z nośników pamięci USB. Nie stanowi to wady urządzenia. Aby rozpocząć odtwarzanie plików przy pomocy portu USB należy: włączyć urządzenie ustawić przełącznik trybu odtwarzania (3) w pozycji CD podłączyć nośnik nik danych USB z plikami muzycznymi. Urządzenie automatycznie przełączy się na tryb odtwarzania USB. INFORMACJA: Portu USB nie można wybrać, jeżeli eli w komorze odtwarzacza płyt CD znajduje się płyta. nacisnąć przycisk (13) aby rozpocząć odtwarzanie. Dalsze opcje obsługi znajdą ą Państwo w rozdziale odtwarzanie CD/MP3 INFORMACJA: Aby zapobiec zakłóceniom funkcjonowania urządzenia należy zawsze podłączać nośnik USB bezpośrednio do portu USB, Port USB nie nadaje się ę do ładowania urządzeń zewnętrznych. Słuchanie radia Aby rozpocząć odbiór radiowy należy: włączyć urządzenie ustawić przełącznik trybu odtwarzania (3) w pozycji radio przy pomocy przycisków Tuning +/- ustawić wybraną stację radiową. Częstotliwość wyświetli się na wyświetlaczu (16). przy optymalnym odbiorze na wyświetlaczu pojawi się komunikat (ST). W przypadku złego odbioru radiowego należy zmienić ustawienie anteny. Jeżeli eli odbiór jest przerywany szumami, mogą Państwo przy pomocy przełącznika (4) ustawić odbiór w trybie mono. przy pomocy przycisku odtwarzanie/pauza (13)/ wyszukiwanie stacji radiowych rozpoczną Państwo automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych. Manualne zapisywanie stacji radiowych przy pomocy przycisków TU-/TU+ (18/19) wyszukać stację, którą ą chcą ą Państwo zapisać. nacisnąć jednokrotnie przycisk (12) 7

9 przy pomocy przycisków / (14/17) wybrać miejsce zapisu nacisnąć przycisk, aby zapisać stację Aby wybrać zapisaną stację ę należy wcisnąć przycisk lub. Odtwarzanie CD/ mp3 Aby odtworzyć audio CD należy: włączyć urządzenie ustawić przełącznik trybu odtwarzania (3) w pozycji CD otworzyć pokrywę ę CD (9), lekko naciskając c z przodu po prawej stronie (11). (OPEN/CLOSE) umieścić płytę CD w urządzeniu nadrukiem do góry. Zwrócić uwagę, aby płyta zaskoczyła na stożek na środku. zamknąć pokrywę ę CD (9) naciskając na nią do zablokowania. Po umieszczeniu płyty w odtwarzaczu na wyświetlaczu będzie widoczna liczba wszystkich utworów na płycie. Ponadto na wyświetlaczu pojawi się informacja o tym, czy nośnik umieszczony w odtwarzaczu to płyta CD zawierająca pliki Audio, czy mp3. Aby rozpocząć odtwarzanie należy nacisnąć przycisk (odtwarzanie/pauza) (13). Aby wyjąć płytę CD należy: wcisnąć przycisk stop (12) otworzyć pokrywę ę CD (9), lekko naciskając c z przodu po prawej stronie (11). (OPEN/CLOSE) zamknąć pokrywę ę odtwarzacza. INFORMACJA: jeżeli eli płyta została nieprawidłowo umieszczona w odtwarzaczu, bądź ą ź jest nieczytelna na wyświetlaczu wietlaczu pojawi się komunikat no z powodu różnych programów do wypalania oraz nośników ników nie gwarantujemy odtwarzania samodzielnie nagrywanych płyt CD. Opis przycisków CD Przycisk (odtwarzanie/pauza) (13) Przez wciśnięcie cie tego przycisku podczas odtwarzania, zostaje ono wstrzymane. Ponowne jego wciśnięcie cie wznawia odtwarzanie. Przyciski / (wyszukiwanie do przodu/ do tyłu) (14/ 17) Przy użyciu tych przycisków mogą Państwo wpływać na odtwarzanie muzyki w trybie CD/ USB. Używając przycisku mogą ą Państwo przeskoczyć jeden tytuł i przejść do kolejnego. W tym celu należy: wcisnąć przycisk krótko aby przejść do następnego tytułu przez wciśnięcie cie i przytrzymanie przycisku aktywuje się wyszukiwanie muzyki. Utwory nie są wybierane, ale przewijane w szybkim tempie. Z przyciskiem należy ż postępować w następujący sposób: jednokrotne krótkie naciśnięcie odtwarza poprzedni tytuł jednokrotne naciśnięcie ś z przytrzymaniem włącza przewijanie do tyłu 8

10 Przycisk REPEAT (19) Ten przycisk umożliwia ustawienie różnych opcji odtwarzania. W tym celu należy: przycisnąć przycisk jednokrotnie, w celu powtarzania bieżącego utworu. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat ONE. przycisnąć przycisk dwukrotnie, aby powtarzać zawartość całej płyty do momentu wyłączenia funkcji. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat ALL. Kolejne wciśnięcie cie przycisku dezaktywuje funkcję powtarzania, odtwarzanie przebiega w trybie zwykłym. Odtwarzanie programowane Umożliwia zaprogramowanie dowolnej kolejności odtwarzania wybranych tytułów. Aby zaprogramować kolejność tytułów należy: podłączyć nośnik plików muzycznych (audio CD/ CD mp3/ pendrive), wcisnąć przycisk PRG (18). Na wyświetlaczu pojawi się P01, za pomocą przycisków / (14/17) wybrać odpowiedni tytuł, ponownie wcisnąć przycisk PRG (18). Na wyświetlaczu pojawi się ę P02, wybrać kolejny tytuł, kontynuować ć te czynności do zaprogramowania, rozpocząć odtwarzanie przy pomocy przycisku (13) Aby usunąć zaprogramowaną ą kolejność należy wcisnąć przycisk (12) Transmisja danych Bluetooth/ AUX Aby odtwarzać muzykę ę za pośrednictwem Bluetooth lub AUX należy: Ustawić przełącznik trybu użytkowania (3) w pozycji Bluetooth/AUX, Połącz nadajnik muzyki z odtwarzaczem za pośrednictwem Bluetooth. Hasłem Bluetooth urządzenia jest Alternatywnie można połączyć źródło muzyki z odtwarzaczem za pośrednictwem gniazda minijack 3,5mm (11), Wybrać dowolny utwór, Rozpocząć odtwarzanie INFORMACJA Przed rozpoczęciem ciem odtwarzania zwrócić uwagę na umiarkowaną ą wyjściową głośność źródła muzyki oraz odtwarzacza. Później należy dopasować głośność urządzeń. Odtwarzacz nie obsługuje profilu AVRCP ( Audio Video Remote Control Profile) Czyszczenie i konserwacja Aby wyczyścić urządzenie e należy: odłączyć urządzenie od zasilania wyczyścić zewnętrzne powierzchnie suchą ściereczką bez dodatku detergentów 9

11 Rozwiązywanie problemów Problem Nie można odtworzyć płyty CD Przyczyna Płyta jest nieprawidłowo umieszczona w odtwarzaczu. Rozwiązanie Upewnij się, że płyta jest włożona prawidłowo. Baterie są za słabe. Wymień ń baterie na nowe, lub podłącz urządzenie do zasilania sieciowego. Płyta skacze podczas odtwarzania Nie można uruchomić urządzenia Brudna płyta CD Urządzenie zablokowane zawiesiło się Wyczyść płytę CD suchą, miękką ściereczką Odłącz urządzenie od zasilania na 5 s. następnie uruchom je ponownie Brak sygnału audio przy odtwarzaniu za pośrednictwem Bluetooth Urządzenie nieprawidłowo połączone Urządzenie poza zasięgiem Przewód jest podłączony do Ponownie połączyć urządzenia Zmniejszyć odległość Odłączyć przewód gniazda AUX (5). Urządzenie nie odtwarza plików z nośnika USB Zły odbiór radia Nośnik niekompatybilny Niekorzystna pozycja do Wymiana nośnika na inny Zmienić ustawienie anteny lub odbioru przestawić urządzenie. Przełączyć urządzenie na tryb MONO INFORMACJA: Automatyczne przechodzenie w stan czuwania (Standby) W celu przestrzegania europejskiej dyrektywy ErP 2 (Energy-related related Products) (2009/125/EG) dotyczącej Eko-designu, która ma na celu zwiększoną wydajność energetyczną ą i zmniejszoną szkodliwość dla środowiska urządzeń elektrycznych, po upływie określonego czasu urządzenie przechodzi automatycznie w stan czuwania. Aby ponownie skorzystać z urządzenia należy wcisnąć przycisk (13). DANE TECHNICZNE Model:... SR 4348 BT Zasilanie: V, 50/60 Hz Pobór mocy: W Klasa ochrony:... :...II Waga netto: ,44 kg Zakres częstotliwości:... :...UKW/FM 87,5 ~ 108,0 Mhz Bluetooth Obsługa Bluetooth:... :...V2.0 + EDR Zasięg:... :...ok. 15m Częstotliwość nadawania:...2,4 GHz Protokół:......A2DP Z zastrzeżeniem eniem zmian technicznych i twórczych w trakcie ciągłych zmian produktu! 10

12 Uwaga nt. zgodności z dyrektywami Niniejszym firma ETV Elektro-Technische Vertriebsgesellschaft mbh [Spółka Elektro-Techniczno Dystrybucyjna z.o.o] oświadcza, że urządzenie SR4348BT jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi ważnymi przepisami dyrektywy R&TT (1999/5/EG), oraz dyrektywy odnoszącej się do kompatybilności elektromagnetycznej (2004/108/EG). Skontrolowano dla zakładu w Niemczech. Numer referencyjny deklaracji zgodności Pełny tekst deklaracji zgodności mogą Państwo otrzymać za pośrednictwem: ETV Elektro-technische Vertriebsgesellschaft mbh Industriering Ost 40 D Kempen WARUNKI GWARANCJI Udzielany 24 miesiące gwarancji na produkt licząc od daty zakupu. W tym okresie uszkodzone urządzenie będzie bezpłatnie wymieniane na wolne od wad. W przypadku, gdy wymiana będzie niemożliwa do zrealizowania, Nabywca otrzyma zwrot ceny zakupu urządzenia, po dostarczeniu do punktu zakupu kompletnego sprzętu z oryginalnymi akcesoriami, instrukcją obsługi i w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu.w razie braku kompletnego opakowania fabrycznego, ryzyko uszkodzenia sprzętu podczas transportu do i z miejsca zakupu ponosi reklamujący. Gwarancja nie dotyczy czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania, których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt. Za uszkodzone urządzenie uważa się takie, które nie spełnia funkcji określonych w instrukcji obsługi, a przyczyną takiego stanu jest wewnętrzna wada fabryczna lub materiałowa. Gwarancja nie obejmuje: mechanicznych, termicznych, chemicznych uszkodzeń sprzętu i wywołanych nimi wad, uszkodzeń powstałych w wyniku działania sił zewnętrznych takich jak wyładowania atmosferyczne, zmiana napięcia zasilania i innych zdarzeń losowych, nieprawidłowego ustawienia wartości napięcia elektrycznego, zasilanie z nieodpowiedniego gniazda zasilania, sznurów połączeniowych, sieciowych, żarówek, baterii, akumulatorów, uszkodzeń wyrobu powstałych w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb oraz wszelkich przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika lub osoby niepowołane, roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta, prawidłowego zużycia i uszkodzeń, które mają nieistotny wpływ na wartość lub działanie tego urządzenia. 11

13 Korzystanie z usług gwarancyjnych nie jest możliwe po upływie daty ważności gwarancji. Gwarancja na części lub całe urządzenie, które są wymieniane kończy się, wraz z końcem gwarancji na to urządzenie. Wszystkie inne roszczenia, wliczając w to odszkodowania są wykluczone chyba, że prawo przewiduje inaczej. Roszczenia wykraczające poza tą umowę nie są uwzględniane przez tą gwarancję. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy Wynikających z przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. z 2002 r. Nr 141, poz.1176). Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Znaczenie symbolu Pojemnik na śmieci Proszę chronić nasze środowisko, sprzęt elektryczny nie należy do śmieci domowych. Proszę korzystać z punktów zbiorczych przewidzianych do zdawania sprzętu elektrycznego i tam oddawać sprzęt, który nie będzie juz używany. Dzięki temu pomagają Państwo unikać potencjalnych następstw niewłaściwego usuwania odpadów, mających wpływ na środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie. Tym sposobem przyczyniają się Państwo do ponownego użycia, recyklingu i do innych form wykorzystania starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Informacje, gdzie można zdać sprzęt, mogą Państwo otrzymać w swoich regionalnych urzędach komunalnych lub w administracji gminy. 12

Instrukcja obsługi. radio multimedialne MMR4133

Instrukcja obsługi. radio multimedialne MMR4133 Instrukcja obsługi radio multimedialne MMR4133 Przegląd elementów Instrukcja obsługi Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup naszego produktu. Życzymy zadowolenia z zakupionego urządzenia. Symbole

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi/ Gwarancja

Instrukcja obsługi/ Gwarancja Instrukcja obsługi/ Gwarancja Radio budowlane/ zewnętrzne BR834 Przegląd elementów do obsługi Instrukcja obsługi Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup naszego produktu. Życzymy zadowolenia z

Bardziej szczegółowo

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD TV PRODUCTS sp. z o.o.-dystrybutor ul. Parkowa 12 Kraj pochodzenia: Chiny 43-365 Wilkowice TV PRODUCTS sklep wysyłkowy tel. 033 / 817 41 98 tel./fax 033 / 817 41 97 Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem

Bardziej szczegółowo

Przenośne radio i odtwarzacz USB/MP3/CD

Przenośne radio i odtwarzacz USB/MP3/CD Przenośne radio i odtwarzacz USB/MP3/CD CSU-36 OSTRZEŻENIE ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU I PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO, NIE WYSTAWIAJ URZĄDZENIA NA DESZCZ I WILGOĆ. SYMBOL BŁYSKAWICY ZE STRZAŁKĄ w trójkącie równobocznym

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

NR 912 Nr produktu 375466

NR 912 Nr produktu 375466 INSTRUKCJA OBSŁUGI NR 912 Nr produktu 375466 Strona 1 z 9 NR912/ Polska instrukcja obsługi 1 INSTALACJA GŁOŚNIKA (TUBY) Pozycja 1 Połączyć srebrną osłonę z tubą Pozycja 2 Połączyć tubę z uchwytem głośnika

Bardziej szczegółowo

Wodoodporny głośnik Bluetooth MSS-200.bt

Wodoodporny głośnik Bluetooth MSS-200.bt Wodoodporny głośnik Bluetooth MSS-200.bt Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup wodoodpornego głośnika Bluetooth. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNE URZĄDZENIE CD/RADIO CSD15 INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRZENOŚNE URZĄDZENIE CD/RADIO CSD15 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNE URZĄDZENIE CD/RADIO CSD15 INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIE ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU I PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO, NIE WYSTAWIAJ URZĄDZENIA NA DESZCZ I WILGOĆ. SYMBOL BŁYSKAWICY ZE STRZAŁKĄ w trójkącie

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH

ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH Podręcznik użytkownika DA-30500 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 2.0 Specyfikacja... 3 3.0 Zawartość opakowania... 3 4.0 Opisy paneli... 4 5.0 Podłączanie i obsługa... 5 1 Odbiornik

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA WARNING RT-4300 UWAGA W CELU UNIKNIĘCIA POŻARU LUB RYZYKA PORAŻENIA NIE WYSTAWIAĆ URZĄDZENIA NA DESZCZ LUB W MIEJSCU WILGOTNYM SYMBOL JASNEJ BŁYSKAWICY ZAKOŃCZONEJ STRZAŁKĄ wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INFORMACJE Drogi Kliencie, dziękujemy za wybór wagi elektronicznej UMA firmy Casa Bugatti. Jak każde urządzenie domowe, waga ta musi być używana z zachowaniem ostrożności i uwagi, aby zapobiec jej

Bardziej szczegółowo

Lampa ogrodowa solarna (3 szt.) Esotec 102068, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (600 mah), 8 h, Biały, zimny, IP44, (ØxW)

Lampa ogrodowa solarna (3 szt.) Esotec 102068, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (600 mah), 8 h, Biały, zimny, IP44, (ØxW) INSTRUKCJA OBSŁUGI Lampa ogrodowa solarna (3 szt.) Esotec 102068, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (600 mah), 8 h, Biały, zimny, IP44, (ØxW) Nr produktu: 577550 Strona 1 z 5 Szanowni Państwo, Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku Instrukcja Obsługi Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1 Proszę zachować do dalszego użytku r o n ot co v e d / ć a w y r N ie z a k Dane techniczne produktu: Model: AMC-G1 Maksymalny pobór mocy: 2000W Zakresy

Bardziej szczegółowo

Odbiornik audio Bluetooth z portem ładowania USB Instrukcja obsługi 50002

Odbiornik audio Bluetooth z portem ładowania USB Instrukcja obsługi 50002 Odbiornik audio Bluetooth z portem ładowania USB Instrukcja obsługi 50002 PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY PRZECZYTAĆ W CAŁOŚCI NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I ZACHOWAĆ JĄ DO PÓŹNIEJSZEGO

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

Głośnik Spectro z diodami LED i funkcją Bluetooth

Głośnik Spectro z diodami LED i funkcją Bluetooth Głośnik Spectro z diodami LED i funkcją Bluetooth Instrukcja obsługi 33042 Ważne instrukcje bezpieczeństwa Obudowa głośnika zapewnia ochronę przed wodą rozpryskiwaną pod różnymi kątami. Zanurzenie urządzenia

Bardziej szczegółowo

Rozmieszczenie elementów sterowania

Rozmieszczenie elementów sterowania Rozmieszczenie elementów sterowania 1. PRZEŁĄCZNIK TRYBU PRACY (CD/KASETA (WYŁ.)/RADIO) 2. PRZEŁĄCZNIK ZAKRESU FAL 3. ANTENA FM 4. POKRYWA ODTWARZACZA CD 5. POKRĘTŁO STROJENIA RADIA 6. PRZYCISK PODBICIA

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Akumulatorki Zestaw zawiera Słuchawki HDR 120 II/HDR 119 II Nadajnik TR 120 II/TR 119 II z przewodem audio Zasilacz SA103K-09G/NT9-3A (EU) (tylko na rynek EU) Akumulatorki

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS Instrukcja obsługi DA-10287 Dziękujemy za zakup przenośnego głośnika Bluetooth Super Bass DIGITUS DA-10287! Niniejsza instrukcja obsługi pomoże i ułatwi użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot 5-kanałowy Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA ewt OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Proszę wpisać numer seryjny w wolne miejsce poniżej i zachować instrukcję

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB. model CD36 USB

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB. model CD36 USB INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB model CD36 USB AUDIOX ul. Glinki 146, 85-861 Bydgoszcz www.eltra.pl www.audiox.com.pl UWAGI WSTĘPNE Dziękujemy za zakup naszego radioodtwarzacza

Bardziej szczegółowo

"SOUNDBAR" BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM

SOUNDBAR BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM "SOUNDBAR" BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM Przewodnik szybkiej instalacji DA-10294 Dziękujemy za zakup DA-10294 DIGITUS. System ten, specjalnie zaprojektowany do odtwarzania muzyki poprzez Bluetooth z telefonu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Dalmierz z wyświetlaczem LCD i laserowym wskaźnikiem

Dalmierz z wyświetlaczem LCD i laserowym wskaźnikiem Dalmierz z wyświetlaczem LCD i laserowym wskaźnikiem Instrukcja obsługi Nr produktu: 815817 Wersja 05/11 1. PRZEZNACZENIE Dalmierz stworzony został do szybkiego, wygodnego mierzenia odległości, z laserowym

Bardziej szczegółowo

Głośnik Bluetooth BTS-31 Krótki przewodnik

Głośnik Bluetooth BTS-31 Krótki przewodnik 1. Działanie A. Stan włączenia: Długie naciśnięcie przycisku 'Φ/ lampki. B. Wyłączenie zasilania: Długie naciśnięcie przycisku 'Φ/ Głośnik Bluetooth BTS-31 Krótki przewodnik ' powoduje usłyszenie pisku

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

System głośnomówiący Bluetooth do samochodu

System głośnomówiący Bluetooth do samochodu System głośnomówiący Bluetooth do samochodu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zestawu głośnomówiącego Bluetooth do samochodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi POLSKI Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi Konftel 55Wx to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju

Bardziej szczegółowo

Podręcznik szybkiej instalacji RCV-3000

Podręcznik szybkiej instalacji RCV-3000 Podręcznik szybkiej instalacji RCV-3000 Poznań 2014 Zawartość opakowania: RCV-3000 Bluetooth GPS Logger x 1 Bateria x 1 Przewód Mini USB x 1 Podręcznik szybkiej instalacji x 1 Karta gwarancyjna x 1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Ważne wskazówki bezpieczeństwa

Ważne wskazówki bezpieczeństwa 12308227 Stacja pogodowa 4-WB212 Uwaga wstępna Przed pierwszym skorzystaniem z urządzenia należy się zapoznać z odpowiednimi wskazówkami, zawartymi w niniejszej instrukcji nawet wtedy, gdy jesteś zaznajomiony

Bardziej szczegółowo

11017480 Radiobudzik WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO

11017480 Radiobudzik WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO 11017480 Radiobudzik WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO Produkt po zużyciu nie może zostać wyrzucony wraz z innymi odpadami domowymi, lecz musi zostać oddany do punktu zbiórki zużytych

Bardziej szczegółowo

Bank energii z wyświetlaczem LED, 10400 mah

Bank energii z wyświetlaczem LED, 10400 mah Bank energii z wyświetlaczem LED, 10400 mah Instrukcja obsługi 31892 SPECYFIKACJE Pojemność: 10,400 mah Akumulator: litowo-jonowy Wejście: 5 V DC/1,3 A (maks. 1,5 A) Wyjście 1: 5 V DC 1 A Wyjście 2: 5

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Urządzenie Sound-Shuffle należy

Bardziej szczegółowo

Pedometr (licznik kroków) 3D

Pedometr (licznik kroków) 3D Pedometr (licznik kroków) 3D Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup urządzenia pomiarowego z czujnikiem 3D. Dzięki temu krokomierzowi bez problemu sprawdzisz, ile spalono kalorii podczas spaceru, czy wysiłku

Bardziej szczegółowo

Antena DVB-T Goobay INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 944071. www.conrad.pl. Strona 1 z 6

Antena DVB-T Goobay INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 944071. www.conrad.pl. Strona 1 z 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Antena DVB-T Goobay Nr produktu 944071 Strona 1 z 6 Opis i funkcje Produkt ten jest anteną DVB-T, posiada zasilanie odbioru cyfrowej telewizji naziemnej HD/SD. Antena posiada niskoszumowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER OKABLOWANIA UPT/STP, TEL, COAX

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER OKABLOWANIA UPT/STP, TEL, COAX INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER OKABLOWANIA UPT/STP, TEL, COAX TL-828-A wersja 1.1 Wstęp Tester TL-828-A umożliwia detekcję występujących w sieci zakłóceń i błędów okablowania, telefonicznego, UTP i STP. Odczyty

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 537 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wiek: powyżej 8 lat WSTĘP WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA. Model No.: T638

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wiek: powyżej 8 lat WSTĘP WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA. Model No.: T638 Model No.: T638 WSTĘP INSTRUKCJA OBSŁUGI Wiek: powyżej 8 lat Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi przed rozpoczęciem użytkowania. 1. Wbudowany moduł

Bardziej szczegółowo

RC-S. Pilot zdalnego sterowania. użytkowania

RC-S. Pilot zdalnego sterowania. użytkowania RC-S Pilot zdalnego sterowania Instrukcja użytkowania Niniejsza instrukcja dotyczy następującego pilota zdalnego sterowania: RC-S Gratulujemy zakupu pilota zdalnego sterowania firmy Bernafon. Jest to jedno

Bardziej szczegółowo

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400 Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power Instrukcja obsługi Nr produktu: 857400 Tester z wyświetlaczem LCD przeznaczony do wszystkich rodzajów akumulatorów kwasowo- ołowiowych. Jedno urządzenie, trzy opcje

Bardziej szczegółowo

Termometr Nr produktu 000103434

Termometr Nr produktu 000103434 INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr Nr produktu 000103434 Strona 1 z 7 2. PRZEZNACZENIE DO UŻYCIA Ten poręczny, bezprzewodowy termometr pozwala na monitorowanie temperatury zdalnych punktów pomiarowych, takich

Bardziej szczegółowo

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 11226321 Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 1 Wprowadzenie Dziękujemy, że zdecydowałeś się na zakup podgrzewanego

Bardziej szczegółowo

Easi-Listener. Gwarancja i wsparcie. Wsparcie techniczne

Easi-Listener. Gwarancja i wsparcie. Wsparcie techniczne Gwarancja i wsparcie Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność Easi-Listener lub otwarcia ich obudowy.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikrofon Easi-Speak jest wyposażony w niewymienną baterię akumulatorową. Nie należy wyjmować baterii. Mikrofon Easi-Speak

Bardziej szczegółowo

Podręcznik szybkiej instalacji M-1000C

Podręcznik szybkiej instalacji M-1000C Podręcznik szybkiej instalacji M-1000C Poznań 2011 Zawartość opakowania: M-1000C Bluetooth GPS Logger x 1 Bateria x 1 Przewód Mini USB x 1 Płyta CD CD x 1 Podręcznik szybkiej instalacji x 1 Karta gwarancyjna

Bardziej szczegółowo

Słuchawki przewodowe Sennheiser. Instrukcja obsługi

Słuchawki przewodowe Sennheiser. Instrukcja obsługi Słuchawki przewodowe Sennheiser Instrukcja obsługi Istotne informacje nt. bezpieczeństwa Istotne informacje nt. bezpieczeństwa www RS 220 Manual Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy uważnie i

Bardziej szczegółowo

Talitor kamera w zapalniczce

Talitor kamera w zapalniczce Talitor kamera w zapalniczce Poznań 2012 Cechy: mały rozmiar mały, dyskretny obiektyw kamery wskaźnik LED rozdzielczość 1280x960 dla 27fps rejestracja plików w formacie AVI rejestracja przez co najmniej

Bardziej szczegółowo

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika Informacje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA! Zapoznaj się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa i przestrzegaj ich. Nieprzestrzeganie poniższych zasad, zwiększa ryzyko

Bardziej szczegółowo

Stacja ładowania i suszenia

Stacja ładowania i suszenia Stacja ładowania i suszenia INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa NINIEJSZE URZĄDZENIE MOŻE BYĆ UŻYWANE PRZEZ DZIECI W WIEKU OD 8 LAT I OSOBY O OGRANICZENIACH RUCHOWYCH, SENSORYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

INTELLITOUCH XLINK - BRAMKA GSM

INTELLITOUCH XLINK - BRAMKA GSM INTELLITOUCH XLINK - BRAMKA GSM X Link BTTN Instrukcja obsługi 1. Wg rysunku OSTRZEŻENIE Ponieważ XLink zasila Państwa telefony domowe, prosimy nigdy nie podłączać gniazda słuchawki Xlink do naziemnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Przed użyciem, proszę dokładnie przeczytać instrukcję. Zegarek pracuje tylko z dedykowanym akumulatorem, ładowarką i akcesoriami, producent/sprzedawca

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Instalacja Fuugo... 3 Wstępne ustawienia... 4 Wyszukiwanie kanałów... 4 Przełączanie kanałów... 5 Funkcje specjalne programu... 6 Przewodnik po programach...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI XRM15

INSTRUKCJA OBSŁUGI XRM15 INSTRUKCJA OBSŁUGI XRM15 Radiomagnetofon Stereo z odtwarzaczem MP3/CD/CD-R/USB/SD Poznaj symbole bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE PRZED WODĄ I WILGOCIĄ Urządzenie nie może być wystawianie na ryzyko zamoczenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM 1 CYFROWY ODTWARZACZ VIDEO I MUZYKI MP3, WMA, AMV INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM www.mpmaneurope.com Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych Instrukcja obsługi Warunki eksploatacji Wirtualne przejście dla pieszych Ogólne warunki eksploatacji Symulatora 1. Przed rozpoczęciem eksploatacji symulatora prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Baza. Słuchawki. Słuchawki:

Dane techniczne. Baza. Słuchawki. Słuchawki: SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE STEREO Instrukcja obsługi Dziękujemy Państwu za zakup tego produktu. Porosimy o uważną lekturę instrukcji obsługi. Zachowaj instrukcję, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Lokalizator, rejestrator GPS GT-750, 13 h, Czarny, Bluetooth, USB

Lokalizator, rejestrator GPS GT-750, 13 h, Czarny, Bluetooth, USB INSTRUKCJA OBSŁUGI Lokalizator, rejestrator GPS GT-750, 13 h, Czarny, Bluetooth, USB Nr produktu 000372738 Strona 1 z 5 Uwaga: Przeczytaj przed użyciem: - Globalny system pozycji (GPS) jest uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA 2 IN 1 STEAM & SWEEPER MODEL NO. XY-201 Prosimy o zachowanie tej instrukcji na przyszłość. Ten dokument będzie też potwierdzał gwarancję produktu. SPIS TREŚCI WAŻNE WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Poznań 2010

Instrukcja obsługi Poznań 2010 Instrukcja obsługi Poznań 2010 TS8XDVDRW Przenośna nagrywarka CD/DVD Strona 2 Podłączanie nagrywarki 1. Podłącz małą końcówkę przewodu USB do portu Mini USB nagrywarki 2. Podłącz dużą końcówkę przewodu

Bardziej szczegółowo

Zestaw 4 gorących kamieni do masażu

Zestaw 4 gorących kamieni do masażu Zestaw 4 gorących kamieni do masażu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup gorących kamieni do masażu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

52 59 775 INSTRUKCJA OBSŁUGI

52 59 775 INSTRUKCJA OBSŁUGI 12348884 Korzystanie zgodne z przeznaczeniem Poziomica jest przeznaczona do wyświetlania linii laserowych podczas wykonywania prac rzemieślniczych. Zasady bezpieczeństwa Ostrzeżenie! Aby zminimalizować

Bardziej szczegółowo

Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l

Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup termoizolacyjnej torby do samochodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 Strona 1 z 6 Szanowni klienci, dziękujemy za zakup produktu Heidemann Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny jest kompatybilny

Bardziej szczegółowo

DAB+ TUNER BOX 945. Enjoy it. Instrukcja obsługi

DAB+ TUNER BOX 945. Enjoy it. Instrukcja obsługi DAB+ TUNER BOX 945 Enjoy it. Instrukcja obsługi Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa... 3 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem...3 Wskazówki montażowe...3 Informacje producenta... 3 Gwarancja...3

Bardziej szczegółowo

Podświetlenie do telewizora z USB (46-70")

Podświetlenie do telewizora z USB (46-70) Podświetlenie do telewizora z USB (46-70") Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup podświetlenia do telewizora z USB, które jest odpowiednie dla telewizorów z płaskim ekranem i monitorów PC z portem USB.

Bardziej szczegółowo

Odstraszacz szkodników SOLAR VARIO TIERVERTRE

Odstraszacz szkodników SOLAR VARIO TIERVERTRE INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszacz szkodników SOLAR VARIO TIERVERTRE Nr produktu 405168 Szanowny Kliencie, Gratulujemy Ci wyboru naszego wysokiej jakości produktu. Prosimy, aby uważnie przeczytać poniższe

Bardziej szczegółowo

CAMCOLI3 KAMERA INSPEKCYJNA Z KOLOROWYM WYŚWIETLACZEM LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI

CAMCOLI3 KAMERA INSPEKCYJNA Z KOLOROWYM WYŚWIETLACZEM LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI CAMCOLI3 KAMERA INSPEKCYJNA Z KOLOROWYM WYŚWIETLACZEM LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI A B C D E F PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE Niniejsza instrukcja obsługi jest chroniona prawem autorskim. Prawa autorskie do niniejszej

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp Instalacja Instalacja elektryczna Użytkowanie Konserwacja Parametry techniczne Opis produktu Lista akcesoriów Ochrona

Bardziej szczegółowo

Y-3651 Instrukcja szybkiej instalacji

Y-3651 Instrukcja szybkiej instalacji Y-3651 Instrukcja szybkiej instalacji Poznań 2013 Ustawienia Domyślny adres IP 169.254.0.1 Domyślny użytkownik admin Domyślne hasło admin Widok 1. Złącze zasilania (wejście: DC 12V/2A) 2. Przycisk reset

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzny czujnik temperatury, radiowa komunikacja

Zewnętrzny czujnik temperatury, radiowa komunikacja Instalacja i instrukcja obsługi Zewnętrzny czujnik temperatury, radiowa komunikacja Czujnik wilgotności HM-WDS10-TH-O Strona 1 z 9 Spis treści: 1. Informacje dotyczące instrukcji.....3 2. Ważne informacje......3

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU. N ie zak ryw ać

GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU. N ie zak ryw ać GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU N ie zak ryw ać WAŻNE! Uwaga!!Używając odbiorników energii elektrycznej należy pamiętać o minimalizowaniu ryzyka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi WIRE TRACKER SZUKACZ PAR PRZEWODÓW & TESTER OKABLOWANIA. Nr katalogowy: NI017. Wersja 1.0. www.alantec.pl

Instrukcja Obsługi WIRE TRACKER SZUKACZ PAR PRZEWODÓW & TESTER OKABLOWANIA. Nr katalogowy: NI017. Wersja 1.0. www.alantec.pl Instrukcja Obsługi WIRE TRACKER SZUKACZ PAR PRZEWODÓW & TESTER OKABLOWANIA Wersja 1.0 Nr katalogowy: NI017 1. Wstęp Szukacz par przewodów zintegrowany z testerem okablowania jest przeznaczony do identyfikowania

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik skrócony Prestigio MultiPhone PAP4322 DUO

Podręcznik skrócony Prestigio MultiPhone PAP4322 DUO 1. Zawartość opakowania 1. Telefon 2. Adapter AC 3. Słuchawki 4. Kabel USB 5. 6. Karta gwarancyjna 7. Uwagi dotyczące kwestii prawnych i bezpieczeństwa 8. Akumulator 9. Pokrowiec 2. Przegląd 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

Maszyna do popcornu. Szanowny Kliencie,

Maszyna do popcornu. Szanowny Kliencie, Maszyna do popcornu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup maszyny do popcornu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji CONCEPTRONIC Tuner TV DVB-T USB CTVDIGUSB2, CTVDIGDUAL Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

speed-i-jet 798 Elementy obsługi 1 Przycisk wyzwalania 2 Zaślepka 3 Klapa głowicy drukującej 4 Dysza głowicy drukującej 5 Wnęka na akumulator

speed-i-jet 798 Elementy obsługi 1 Przycisk wyzwalania 2 Zaślepka 3 Klapa głowicy drukującej 4 Dysza głowicy drukującej 5 Wnęka na akumulator 9 8 7 6 5 1 2 4 3 Elementy obsługi 1 Przycisk wyzwalania 2 Zaślepka 3 Klapa głowicy drukującej 4 Dysza głowicy drukującej 5 Wnęka na akumulator 6 Zielony wskaźnik ładowania 7 Mini złącze USB 8 Zaczep mocujący

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo