WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ"

Transkrypt

1 Sygn. akt II K 404/13 Dnia roku WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Rejonowy w Olsztynie II Wydziale Karnym w składzie : Przewodniczący: SSR Krzysztof Matysiak Protokolant : sekr. sąd A Klimek przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej P. Jasińskiego po rozpoznaniu na rozprawie w dniu r. i następne sprawy: J. M. (1) c. Z. i A. z d. D., ur. (...) w T. oskarżoną o to, że: I. w okresie od nieustalonej daty do 20 maja 2011 r. w O. woj. (...), wykorzystała w Spółce Akcyjnej (...) w O. oraz jej spółce zależnej Wytwórni (...) sp. z oo. w O. będąc zatrudniona w tych podmiotach, wcześniej bezprawnie uzyskaną informacje stanowiącą tajemnice przedsiębiorstwa (...) S.A., w W. w postaci programu komputerowego zawierającego pliki formatu E. z zapisem równań służących do optymalizacji mieszanek paszowych zakupionego na wyłączność na terenie Polski przez Spółkę Akcyjna (...) od firmy (...) z siedzibą we Francji za kwotę ,85 zł stanowiącą równowartość ceny zakupu tegoż know-how tj. o przestępstwo z art. 23 ust 2 ustawy z dnia r. o zwalczniu nieuczciwej konkurencji I.Uznaje oskarżoną J. M. (1) za winną tego, że w okresie od roku do r. będąc zatrudniona na stanowisku technologa projektu wytwórni pasz w (...) SA w O., a w okresie r. do dnia r. w O. woj. (...) pracując na stanowisku głównego technologa w Wytwórni (...) sp. z oo w O., wbrew przyjętemu na siebie zobowiązaniu jako pracownik spółki (...) SA w W. wykorzystała informacje z którymi zapoznała się w związku z wykonywaną pracą w spółce (...) SA w W. w postaci arkuszy kalkulacyjnych E. z zapisem równań służących do optymalizacji mieszanek paszowych stanowiących bazę wiedzy o nazwie M. zakupioną na wyłączność na terenie Polski przez spółkę (...) SA w W. od spółki (...) z siedziba we Francji za kwotę ,85 zł tj. o czyn z art kk. i za to na podstawie art kk. skazuje ją na karę grzywny w wymiarze 300( trzystu ) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 100 ( sto ) złotych II.na podstawie art kk. orzeka od oskarżonej na rzecz pokrzywdzonego W. SA w W. nawiązkę w kwocie zł III. Na podstawie art kk. orzeka przepadek przez zniszczenie twardy dysk S. model (...) nr seryjny (...) oraz P. K. Data T. 8 GB G3 IV. Na podstawie art kpk zwrócić oskarżonej pendrive marki N. w gumowej obudowie koloru niebieskim, białym, różowym i brązowym, pendrive (...) w obudowie plastikowo- metalowej typu scyzoryk koloru czarno szarego, a firmie (...) płytę DVD z zapisem M. lider informatyki śledczej oraz kopertę bezpieczna (...) z zawartością kopii binarnej dysku wymontowanego z przekazanego do badań komputera stacjonarnego zapisaną na dysku twardym Western D. model WD 1600 (...) poj 160 GB nr seryjny (...)

2 V. Zwalnia oskarżoną od kosztów procesu i opłaty oraz zasądza od oskarżonej na rzecz oskarżyciela posiłkowego W. SA w W. kwotę 2184 zł tytułem zastępstwa procesowego przez jednego pełnomocnika wraz z 23% podatkiem VAT od zasądzonego wynagrodzenia. UZASADNIENIE J. K. obecnie M. podjęła w dniu r. pracę w spółce (...) SA w miejscowości W. i pracowała tam do dnia r. na stanowiskach : początkowo technologa, później od r. jako kierownik działu technologii i jakości a od r. ponownie jako technolog. Podstawowym zakresem działalności J. M. (2) było przygotowywanie paszy dla drobiu. W dniu r. podpisała ona zakres swoich obowiązków na stanowisku technologa w tym m.in. przestrzegania tajemnicy służbowej. W dniu r. zawarta została pomiędzy spółką (...) a J. M. (2) umowa na podstawie której zobowiązań została ona do zachowania tajemnicy zarówno w trakcie pracy w tej spółce jak i po rozwiązaniu stosunku pracy przez okres 1 roku.umowa ta związana była z powierzeniem jej dostępu do informacji będących tajemnicą firmy m. in. strategii rozwoju firmy programów technicznych czy technologicznych spółki, rynków zbytu. Ponadto strony uzgodniły dodatkowe warunki dotyczące zakazu podejmowania działalności konkurencyjnej, związanych z tym naruszeń i konsekwencji prawnych. W dniu r. ponownie podpisała ona nowy zakres swoich obowiązków w tym do przestrzegania tajemnicy określonej w odrębnych przepisach. W 2007 roku firma W. zakupiła od francuskiej firmy (...) bazę dotyczącą optymalizacji tworzenia mieszanek paszowych dla zwierząt hodowlanych.w ramach zakupu firma (...) otrzymała plik formatu E. w którym zawarte była zakładka o nazwie M.. Plik ten zawiera informacje na temat parametrów różnych surowców używanych do produkcji mieszanek paszowych oraz równania służące do obliczania wartości energetycznej surowców i w konsekwencji produkowania pasz o najlepszych parametrach dla konkretnych zwierząt hodowlanych w różnym okresie rozwojowym. Firma (...) za uzyskane know-how oraz dodatkowe usługi związane z tym płaciła prowizje ustaloną jako określona kwotę za wyprodukowania 1 tony paszy przy wykorzystaniu tego pliku i łączna kwota jaka W. zapłacił firmie francuskiej wyniosła ,85 zł. W umowie zastrzeżono zakaz odsprzedaży tego programu innym podmiotom. Po zakupie tego pliku został on wgrany do komputerów firmy (...), w tym do komputera używanego przez J. M. (2). W tym czasie dodatkowo pracownicy którzy mieli pracować z użyciem pliku M. zostali ustnie pouczeni o obowiązku zachowania tajemnicy co do informacji zawartych w pliku M. oraz o zakazie kopiowania tego pliku. ( dowód : wyj. osk. K- 563v-564v, zezn. św. J. W. K , D. L. K , S. F. K , świadectwo pracy K- 9, zakresy obowiązków K , umowa z r. K-10, umowa z formą P. K , ) W okresie r. firma (...) rozważała możliwość uruchomienia własnej wytwórni pasz i prowadziła rozmowy z forma P. o zakupie jej wytwórni znajdującej się w O.. W związku z tym kierownictwo I. zaczęło poszukiwania osób mających odpowiednie kwalifikacje do podjęcia pracy w nowej wytwórni w szczególności specjalistów do wyrobu pasz.w listopadzie - grudniu 2010 r. P. G. (1) nawiązał kontakt z J. M. (2) i strony rozpoczęły rozmowy o zatrudnieniu i jego warunkach. W dniu r. J. M. (2) w godzinach wczesno - popołudniowych telefonicznie poinformowała J. W. prezesa W. o złożeniu przez nią wypowiedzenia pracy.

3 W dniu r. została ona zatrudniona na czas nieokreślony w I. na stanowisku technologa projektu wytwórni pasz. W dniu r. umowa została rozwiązana za porozumieniem stron, a w dniu r. została zawarta umowa pomiędzy J. M. (1) a Wytwórnia (...) sp. z oo. w O. której jedynym właścicielem od był (...) SA. O zatrudnieniu jej na stanowisku głównego technologa. W tym okresie posiadała ona otrzymany od firmy (...) komputer służbowy D. (...) na który pracowała w systemie B. i programie A.. Ten drugi program przeznaczony jest do optymalizacji składu receptur produkowanych pasz. Komputer ten nie miał dostępu do danych na dysku komputera I. o w przypadku wymiany informacji odbywało się to drogą mailową. W tym czasie do służbowego komputera D. przekopiowała posiadana na pendraivie plik M. który zabrała ze sobą z firmy W. ( dowód : wyj. osk. 563v-564v, św. P. G. K , A. K. K , umowa o prace K-123, aneks K-124, świadectwo pracy K- 125,126 ) Po rozpoczęciu pracy w wytwórni pasz w O. J. M. (2) pracowała w dalszym ciągu na posiadanym laptopie D. (...) zajmując się opracowywaniem receptur pasz dla zwierząt. Przygotowywane receptury w formie papierowej przekazywała do działu produkcji. W tym czasie wykorzystywała ona równania zawarte w pliku M. do optymalizacji składu produkowanym mieszanek paszowych opracowywanych na z użyciem programu A.. ( dowód ; zezn. św. W. P. K 613, P. D. K , opinia biegłych K , , , ) W związku z przeprowadzonymi w firmie (...) czynnościami sprawdzenia komputera J. M. (1) i wykryciem faktu używania przez nią komputera jeszcze r. w/w firma złożyła zawiadomienie o możliwości popełnieniu przez nią przestępstwa. W toku postępowania przygotowawczego przedstawiono jej zarzut popełnienia czynu z art ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Oskarżona nie przyznała się do popełnienia zarzuconego jej czynu. Wyjaśniła, iż powodem jej odejścia z W. i skopiowania wszystkiego z służbowego komputera była fatalna atmosfera w pracy. Na porządku dziennym były krzyki i wyzwiska, podważanie jej autorytetu przez prezesa W.. Trzeba było być dyspozycyjnym 24 godziny na dobę. Dzwonił wieczorami w weekendy, zadawał pytania na które nie można było odpowiedzieć bez informacji zawartych w komputerze.zwalnianie innych pracowników odbywało się w złej atmosferze. Podkreśliła, iż z tych powodów w czasie pracy w W. była pod opieka psychoterapeuty. Wreszcie zdecydowała się odejść. Gdy złożyła wypowiedzenie K. B. kazał jej je wycofać, bo jak nie to ją zniszczy. Proponował kierownictwu W. 3 miesięczne wypowiedzenie i wyszkolenie zastępcy, ale kazano jej podpisać wniosek o zwolnienie z dniem rozmowy z K. B. i K. W. (1). Pod presja podpisała wniosek. W tym czasie była też kwestia ukarania winnych zatrucia salmonellą paszy dla jednego z odbiorców. Aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi odszkodowaniami skopiowała wszystko ze swojego komputera w tym arkusz firmy (...). Dokumenty zgrała na swojego pendrive, ale nie używała go w nowym miejscu pracy. Stwierdziła, iż rzeczy ( pliki ) które zabrała nie mają żadnej wartości w jej nowym miejscu pracy, gdyż w Wytwórni (...) w O. jest inna technologia niż w W. O tym, że nie wykorzystała tych danych świadczy fakt, że W. nie jest w stanie wykazać szkody poniesionej z tego tytułu. W styczniu 2011 r. złożyła wypowiedzenie. Przepychanki z zarządem W. skończyły się 7 lutego 2011 r. i następnego dnia rozpoczęła pracę w I.. W grudniu 2010 r. jak miała załatwiona prace w I. poinformował D. L. (2) i współpracowników. W związku z wątpliwościami co do stanu zdrowia psychicznego oskarżonej powołano biegłych psychiatrów. Biegli w swojej opinii stwierdzili iż nie jest ona upośledzona umysłowo czy chora psychicznie a występują niej zaburzenia adaptacyjne o typie reakcji depresyjnej. Co do tempore criminis ocenili, iż była ona w pełni poczytalna.

4 ( dowód : opinia biegłych K ) Sąd zważył co następuje : Sąd dał wiarę wyjaśnieniom oskarżonej co do faktu skopiowania przez nia pliku M. wraz z innymi dokumentami zawartymi na jej komputerze oraz częściowo co do ewentualnej złej atmosfery w pracy z tym, że tak naprawdę ta druga okoliczność nie ma znaczenia w sprawie. Na wstępie zauważyć należy, iż podczas pierwszego rozpoznania sprawy SO w O. zmienił opis czynu w zakresie zarzutu z art ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i przyjął zaistnienie czynu z art kk. SA w B. rozpoznając apelacje w zakresie tego czynu uchylił rozstrzygnięcia zawarte w wyroku z dnia r. i przekazał sprawę do ponownego rozstrzygnięcia. W uzasadnieniu wskazał na konieczność dokonania dodatkowych ustaleń w zakresie wykorzystywania uzyskanych informacji, wskazując, iż sam fakt posiadania nie jest jeszcze wykorzystaniem w rozumieniu art. 266 kk. Sąd w niniejszej sprawie przesłuchał szeregu świadków związanych z obiema firmami. Kierownictwo W. opisało okoliczności zakupu pliku M. oraz związane z odejściem J. M. (2) z firmy. K. W. wskazał, iż odejście oskarżonej było zaskakujące, a w tym okresie mieli oni informacje o tym, że I. chce otworzyć swoją wytwórnię pasz. Wszystkie informacje związane z M. były objęte tajemnicą. Główny technolog D. L. informował go potem, że oskarżona bardzo interesował się tym plikiem. J. W. wskazał, iż nie słyszał aby ktoś zmuszał oskarżoną do odejścia. Oskarżona nadzorowała zakup tego pliku i jako pierwsza na nim pracowała. W jego ocenie zakup M. dał im możliwość wytwarzania produktu najwyższej jakości. D. L. który od września 2010 r. był głównym technologiem wskazał, iż w dziale była specjalizacja, a oskarżona specjalizowała się w paszach dla drobiu. W W. pracowano na programie A. przy wykorzystaniu pliku M.. Z pliku M. wprowadzano do programu A. informacje związane z używanymi do wyrobu pasz surowcami celem stworzenia właściwej paszy. Oskarżona w dniu r. odeszła z pracy i jego zdaniem nie była z nikim skłócona. Dostęp do pliku M. w W. był chroniony hasłem które znały tylko osoby upoważnione. Podpisywał zobowiązanie o zachowaniu tajemnicy firmy.pamiętał tez, że w styczniu 2011 r. oskarżona wypytywała go o A. oraz jak i gdzie wpisuje się równania z M. do A. oraz sposób och sprawdzania. Podkreślił też, iż okoliczności zatrucia paszy salmonellą nie miała związku z pracą technologa. Żadna z tych osób jak i pozostali pracownicy W. nie mieli żadnych informacji pozwalających na jednoznaczne ustalenie czy oskarżona w nowym miejscu pracy wykorzystywała arkusz M.. Przesłuchani w niniejszej sprawie pracownicy I. oraz Wytwórni (...) w O. również nie wnieśli żadnych rozstrzygających informacji co do wykorzystywania w nowym miejscu pracy pliku M.. P. G. potwierdził, że poszukiwał dla I. technologów do produkcji pasz. Od czasu nawiązania kontaktu z oskarżoną do podpisania umowy mogło upłynąć 2-3 miesiące.oskarżona miała być głównym technologiem w wytwórni pasz w O. którą I. kupował. Początkowo pracował w I. gdzie miała przygotowywać receptury na potrzeby przyszłej wytwórni i w tym celu otrzymała komputer. P zakupie Wytwórni została tam przeniesiona. Pracowała ona na programie A. do opracowania receptur. A. K. szef działu informatyki I. potwierdził fakt, iż oskarżona otrzymała notebooka. Przed przejęciem Wytwórni w O. pracownicy przygotowywani byli do pracy na systemach informatycznych. Oskarżona miała zainstalowany na swoim komputerze program A.. W okresie przygotowawczym do otwarcia wytwórni przygotowywała receptury i nadawała im indeksy.

5 B. G. dyrektor Wytwórni (...) w O. potwierdził, iż pracowała ona na stanowisku technologa. Tylko na jej komputerze był program do wyrobu pasz. W związku z tym, iż w oparciu o dowody osobowe nie można było ustalić czy w swojej działalności J. M. wykorzystywała plik M. powołano zespół biegłych z (...) Przyrodniczego w L.. Biegli prof. dr. hab. A. L. i dr. inż. R. M. w niniejszej sprawie wydali opinie zasadniczą a następnie po wydaniu opinii ustnej z uwagi na dodatkowe zapytania stron wydali opinię uzupełniająca. W pierwszej opinii ( K , ) odnieśli się do stawianych im pytań o stwierdzili że : - w programie A. o nazwie W..net zainstalowanym na dysku twardym S. model (...)AD występują w bazie danych tego programu równania regresji pochodzące z przetworzenia równań z zakładki M. Data W. znajdujących się na dowodowym nośniku informacji pendrive (...) 8GB w pliku arkusza kalkulacyjnego o nazwie V. (...) xtract v 75.xls. Jest to 5 równań oznaczonych kodem w programie W..net - w bazie surowców paszowych programu W..net zainstalowanym na dysku twardym S. znajduje się jedna pasza ( przenżyto ) której skład chemiczny jest identyczny ze składem paszy o tej samej nazwie występującej w zbiorze M. Data-W. i dane te zostały wprowadzone w dniu r. - wartość wszystkich współczynników regresji oraz współczynników korekcyjnych odczytanych w bazie danych programu W..net na w/w dysku twardym dotyczący wszystkich surowców paszowych wpisanych do bazy jest identyczna jak w zakładce M. Data W. pliku V. W. Data E. v75.xls na dowodowym nośniku informacji pendrove (...) 8 GB. W uzasadnieniu tych wniosków biegły prof. A. L. na wstępie omówił stan faktyczny i prawny związany z programami paszowymi. Wskazał, iż M. - Data W. to zaawansowany kalkulator służący wyłącznie do obliczania wartości pokarmowej różnych surowców paszowych, które mogą być wykorzystane do optymalizacji składu mieszanek paszowych przy użyciu innego wyspecjalizowanego programu np.: A. W..net. Na dysku twardym znaleziono jedynie równania regresji służące dla drobiu. Podkreślił, iż plik ten posiadał swoje unikalne rozwiązania przyjęte do obliczania wartości pokarmowej pasz, będące rozwiązaniem oryginalnym i niespotykanym w literaturze fachowej z zakresu żywienia zwierząt. Wskazał na przykładowych równaniach z M., sposób ich wykorzystania w przygotowywaniu mieszanek paszowych. Podsumowując te rozważania ocenił, iż równania te a w szczególności obliczone współczynniki regresji oraz współczynniki korekcyjne, są niepowtarzalne i z tego powodu łatwe w identyfikacji źródła pochodzenia. Dokonując oceny tych równań wskazał, iż zostały one wprowadzone do bazy A r. Dokonując oceny 59 różnych surowców i dodatków paszowych w bazie danych programu W..net, znaleziona jedna paszę która pod względem podstawowego składu chemicznego jest identyczna jak w zakładce M. na nośniku P.. Było to przenżyto a modyfikacja została przeprowadzona r. Ponadto uznał, iż wartość odczytanych w bazie danych programu W..net zamieszczonym na dysku twardym współczynników regresji dla poszczególnych składników pokarmowych oraz współczynników korekcyjnych dla 5 pasz była identyczna jak w zakładce M.. Opinię swoja biegli podtrzymali podczas przesłuchania na rozprawie. Prof. A. L. potwierdził, iż w jego ocenie z zakładki matrix pochodziło tylko jedna pasza. Szczegółowo omówił okoliczności związane z wytwarzaniem pasz i zastosowania równań regresji. Podał, iż równia z M. wprowadzono w miejsce równań będących w programie A..

6 Wskazał też, iż ewentualne używanie koncentratów do produkcji pasz nie wykluczałby używania równań z M. do liczenia pozostałych składników paszy. Przyznał, iż podobnych systemów równań regresji jest mnóstwo. W sporządzonej opinii uzupełniającej wskazał, iż w programie A. W..net z zakładce Komponenty paszowe, receptury znaleziono 25 receptur które wprowadził bądź zmodyfikował operator z loginem M.. Bez wątpienia niektóre z surowców użytych do aktualizacji receptur, musiały być aktualizowane przy użyciu równań regresji pochodzących z zakładki M., gdyż modyfikacja ta miała miejsce po r. a więc po zainstalowaniu w programie W..net równań regresji z zakładki M.. Receptury te były aktualizowane w okresie od r. do r. W uzasadnieniu tego wniosków wykazał receptury jakie były modyfikowane, czas aktualizacji składników pokarmowych i ostatniej aktualizacji receptury. Wskazał też na fakt, iż zmiana wartości przynajmniej jednego z 2 składników ( sucha masa, białko ) powoduje przeliczenie wartości energetycznej tych pasz co dokonuje się automatycznie poprzez włącznie przez program równań regresji które zostały wprowadzone do sytemu r. z zakładki M. znajdującej się na pendrive (...). Wszelkie zatem zmiany podstawowego składu chemicznego dokonane po r. surowców wiązały się w praktyce z wykorzystaniem z równań pochodzących z M.. Powyższe okoliczności w powiązaniu z innymi dowodami dotyczącymi przejścia oskarżonej do nowego miejsca pracy, w ocenie Sadu pozwalają na uznanie, iż odchodząc z W. ( niezależnie od motywacji ) zabrała kopię pliku kalkulacyjnego M.. Następnie wykorzystała go w nowym miejscu pracy wprowadzając dane w lutym 2011 r. do systemu A. znajdującego się na jej laptopie, otrzymanego w momencie podjęcia pracy w I.. Podkreślić należy, iż jak wskazano wyżej była ona zatrudniona od 8 lutego 2011 w celu przygotowania receptur paszowych na potrzeby przyszłej wytwórni. Z opinii biegłego jednoznacznie wynika, iż już w początkowej fazie przygotowywania receptur jeszcze w trakcie pracy w I. wykorzystywała kalkulator M.. Z tych też względów Sad uznał ja za winną tego, że w okresie od roku do r. będąc zatrudniona na stanowisku technologa projektu wytwórni pasz w (...) SA w O., a w okresie r. do dnia r. w O. woj. (...) pracując na stanowisku głównego technologa w Wytwórni (...) sp. z oo w O., wbrew przyjętemu na siebie zobowiązaniu jako pracownik spółki (...) SA w W. wykorzystała informacje z którymi zapoznała się w związku z wykonywaną pracą w spółce (...) SA w W. w postaci arkuszy kalkulacyjnych E. z zapisem równań służących do optymalizacji mieszanek paszowych stanowiących bazę wiedzy o nazwie M. zakupioną na wyłączność na terenie Polski przez spółkę (...) SA w W. od spółki (...) z siedziba we Francji za kwotę ,85 zł tj. o czyn z art kk. Sąd przyjął ten okres z uwagi na fakt, iż w ocenie Sadu oskarżona zatrudniając się w I. wiedziała, że zamierza wykorzystać zdobyte arkusze kalkulacyjne a następnie po wprowadzeniu ich do otrzymanego z I. laptopa wykorzystywała w codziennej pracy do momentu zatrzymania pendraiva i twardego dysku. Przy orzekaniu kary Sąd wziął pod uwagę - uprzednią niekaralność K sytuacja osobista oskarżonej - jednoznacznie działanie z premedytacją z wykorzystaniem sposobności - oryginalność i wyjątkowość arkusza M. w produkcji pasz - naruszenie jednej z podstawowych obowiązków pracowniczych Mając powyższe na uwadze Sąd uznając ja winną popełnienia czynu z art kk. skazał ją na karę grzywny w wymiarze 300( trzystu ) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 100 ( sto ) złotych uznając,

7 iż kara ta jest odpowiednia do stopnia społecznej szkodliwości czynu i zawinienia oskarżonej oraz odpowiednia do możliwości finansowych oskarżonej. Twierdzenia o zabraniu tego arkusza kalkulacyjnego jako zabezpieczenia przed negatywnymi skutkami odejścia z W. nie zasługują na uwzględnienie. Zastanawiające jest, w jaki sposób oskarżona zamierzałaby wykorzystać ten arkusz w przypadku nieporozumień z W.. Ponadto w ocenie Sadu fakt oryginalności tego arkusza kalkulacyjnego w obliczu wielu podobnych tego typu plików, a nie wartość jaką musiano zapłacić, musi być brana przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości. Znaczenie przy wymiarze kary miała też prewencja ogólna wskazując, iż tego typu zachowania nie są akceptowane i zasługują na surowe kary w szczególności finansowe. Sąd na podstawie art kk. orzekł od oskarżonej na rzecz pokrzywdzonego W. SA w W. nawiązkę w kwocie zł. W tym miejscu odnieść należy się do zgłoszonego przez pokrzywdzonego wniosku o naprawienie szkody. Kierownictwo firmy (...) wskazywała na okoliczności związane z zakupem licencji i przedłożyło wyliczenia z których wynika iż poniesione z tym zakupem opłaty wynosiły 1. Biegły prof. A. L. w trakcie składania opinii ustnej wskazał, iż kwestia wartości zakupionej licencji jest zależna od tego ile chce zapłacić kupujący. Obie strony złożyły wnioski o powołanie biegłego w celu wyliczenia szkody jednak żadna z nich w szczególności pokrzywdzony nie wskazał ewentualnego sposobu do dokonania takich ustaleń. Bezsprzecznie brak jest jakichkolwiek danych wskazujących na to iż W. z tytułu skopiowania M. miał zmniejszona sprzedaż pasz i z tego tytułu poniósł straty. Uzyskane dane ponadto dotyczyły jedynie tylko wybranej kategorii zwierząt gospodarskich i wykorzystane jedynie w pewnym zakresie. Kwota zł wskazywana przez pokrzywdzonego jako szkoda nie wynikała też z żadnego konkretnego wyliczenia. Zauważyć na koniec należy, iż od 2010 r. firma (...) zaprzestała współpracy z firma francuską. Powyższe okoliczności w ocenie Sądu spowodowały, iż nie mają możliwości dokonania ustalenia poniesionej przez W. wartości szkody i w związku z tym orzekł nawiązkę jak wyżej. Ponadto na podstawie art kk. orzeczono przepadek przez zniszczenie dysku twardego S. model (...) nr seryjny (...) oraz P. K. Data T. 8 GB G3 a na podstawie art kpk orzeczono o zwrocie oskarżonej pendrive marki N. w gumowej obudowie koloru niebieskim, białym, różowym i brązowym, pendrive (...) w obudowie plastikowometalowej typu scyzoryk koloru czarno szarego, a firmie (...) płytę DVD z zapisem M. lider informatyki śledczej oraz kopertę bezpieczna (...) z zawartością kopii binarnej dysku wymontowanego z przekazanego do badań komputera stacjonarnego zapisaną na dysku twardym Western D. model WD 1600 (...) poj 160 GB nr seryjny (...) Z uwagi na sytuacje majątkową Sąd zwolnił oskarżoną od kosztów procesu i opłaty i zasądził od oskarżonej na rzecz oskarżyciela posiłkowego W. SA w W. kwotę 2184 zł tytułem zastępstwa procesowego przez jednego pełnomocnika wraz z 23% podatkiem VAT od zasądzonego wynagrodzenia.

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II K 87/12 (1 Ds. 2864/10) W., dnia 14 sierpnia 2013r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Rejonowy dla Wrocławia Śródmieścia II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Kochan

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ

ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ BIULETYN SĄDU APELACYJNEGO WE WROCŁAWIU ROK MMXIV NR 4 (32) R e d a k c j a i o p r a c o w a n i e : Przewodniczący II Wydziału Karnego Sędzia Sądu Apelacyjnego W o

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 21 czerwca 2012 r.

WYROK z dnia 21 czerwca 2012 r. Sygn. akt KIO 1192/12 WYROK z dnia 21 czerwca 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członek: Małgorzata Stręciwilk Paweł Trojan Protokolant: Łukasz Listkiewicz po

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I ACa 1842/14 Dnia 11 czerwca 2015 r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący Sędzia SA Robert Obrębski Sędzia SA Marzanna

Bardziej szczegółowo

PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych

PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych Informacje dodatkowe dotyczące wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych pochodzą ze stron: www.podatki.pl www.czasopismaksiegowych.pl PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Prawa Karnego nr 10/14

Biuletyn Prawa Karnego nr 10/14 Sąd Najwyższy Biuletyn Prawa Karnego nr 10/14 Biuletyn Prawa Karnego jest opracowywany przez Zespół Prawa Karnego, Wojskowego i Europejskiego Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego oraz asystentów Izby

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 3 lutego 2015 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 3 lutego 2015 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 108/15 WYROK z dnia 3 lutego 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Grzegorz Matejczuk Protokolant: Marta Polkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 lutego 2015

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania BHSI3-020-04/2014. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Znak postępowania BHSI3-020-04/2014. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BHSI3-020-04/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę i rozliczanie płatności bezgotówkowych, dokonywanych przy

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ

ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ BIULETYN SĄDU APELACYJNEGO WE WROCŁAWIU ROK MMXIII NR 1 (25) R e d a k c j a i o p r a c o w a n i e : Przewodniczący II Wydziału Karnego Sędzia Sądu Apelacyjnego W o

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ

ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ BIULETYN SĄDU APELACYJNEGO WE WROCŁAWIU ROK MMIX NR 3 (11) R e d a k c j a i o p r a c o w a n i e : Przewodniczący II Wydziału Karnego Sędzia Sądu Apelacyjnego W o j

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO SĄDÓW APELACJI BIAŁOSTOCKIEJ

ORZECZNICTWO SĄDÓW APELACJI BIAŁOSTOCKIEJ ORZECZNICTWO SĄDÓW APELACJI BIAŁOSTOCKIEJ / kwartalnik Skład Kolegium Redakcyjnego Orzecznictwa Sądów Apelacji Białostockiej: Przewodniczący Członkowie SSA Janusz Sulima SSA Małgorzata Dołęgowska SSA Magdalena

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Niepodległości w Warszawie Al. Solidarności 62 00-240 Warszawa REGON: 000276050 NIP: 526-030-79-04 tel. (22) 826 90 91, 826 90 92 www.muzeum-niepodleglosci.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Gmina Miasto Szczecin Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25 70-546 Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA numer sprawy: WOMP CP-L/DTA/333/3/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 4 września 2013 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 4 września 2013 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1982/13 WYROK z dnia 4 września 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu

Bardziej szczegółowo

kompleksową obsługę I Kongresu Muzealników w Łodzi

kompleksową obsługę I Kongresu Muzealników w Łodzi Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na kompleksową obsługę I

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 1 grudnia 2011 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 1 grudnia 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2492/11 KIO 2495/11 WYROK z dnia 1 grudnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr WWRPO/5/W/2015. podjęta w dniu 10 lutego 2015 r. przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w osobach:

DECYZJA Nr WWRPO/5/W/2015. podjęta w dniu 10 lutego 2015 r. przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w osobach: Załącznik do uchwały nr 180/15 OPUS PV Zarządu Województwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zachodniopomorskiego (dawniej O.D.F.P. Grzegorz Szafiński) z dnia 10 lutego 2015 r. ul. Głogowska 31/33

Bardziej szczegółowo

WYROK UZASADNIENIE. Sygn. akt I ACa 639/11. Dnia 28 grudnia 2011 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny. w składzie:

WYROK UZASADNIENIE. Sygn. akt I ACa 639/11. Dnia 28 grudnia 2011 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny. w składzie: Sygn. akt I ACa 639/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 grudnia 2011 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący : SSA Joanna Skwara-Kałwa SA Joanna Kurpierz

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt KIO 1339/14

Sygn. akt KIO 1339/14 WYROK z dnia 10 lipca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lipca 2014 r. w Warszawie odwołania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 15/usł./2013 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprawowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKIE ZESZYTY SĄDOWE

KRAKOWSKIE ZESZYTY SĄDOWE KRAKOWSKIE ZESZYTY SĄDOWE BIULETYN SĄDU APELACYJNEGO W KRAKOWIE W SPRAWACH KARNYCH Rok XXIII Listopad 2013 Nr 11 (275) Numer zamknięto w dniu 29 listopad 2013 roku Redakcja: Sędziowie Wydziału II Karnego

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo