1. Wstęp Definicje Poziom bezpieczeństwa Zabezpieczenia infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Wstęp... 3 2. Definicje... 3 3. Poziom bezpieczeństwa... 3 4. Zabezpieczenia infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej... 3 5."

Transkrypt

1

2 1. Wstęp Definicje Poziom bezpieczeństwa Zabezpieczenia infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej Zabezpieczenia baz danych i oprogramowania przetwarzającego dane osobowe Procedura dostępu podmiotów zewnętrznych Procedura korzystania z Internetu Procedura korzystania z poczty elektronicznej Procedura nadawania uprawnień do przetwarzania danych osobowych Zarządzane uprawnieniami użytkowników Metody i środki uwierzytelnienia Ogólne zasady postępowania z hasłami Hasła do sieci i serwera Hasła do programów przetwarzających dane osobowe Hasła administratora Procedura rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy Procedura tworzenia kopii zapasowych Tworzenie kopii bezpieczeństwa programu E-URZĄD Tworzenie kopii bezpieczeństwa programu EGB Tworzenie kopii bezpieczeństwa programu OŚRODEK Tworzenie kopii bezpieczeństwa programu EWMAPA Tworzenie kopii bezpieczeństwa programu POWIAT Tworzenie kopii bezpieczeństwa programu PŁACE Tworzenie kopii bezpieczeństwa programu PŁATNIK Tworzenie kopii bezpieczeństwa programu do sprawozdań BESTIA Tworzenie kopii bezpieczeństwa programu System Informacji Oświatowej Tworzenie kopii bezpieczeństwa programu POJAZD I KIEROWCA Tworzenie kopii bezpieczeństwa programu Licencje i Zezwolenia Sposób, miejsce i okres przechowywania elektronicznych nośników informacji i wydruków Zabezpieczenie elektronicznych nośników informacji Zabezpieczenie kopii zapasowych Zabezpieczenie dokumentów i wydruków Procedura zabezpieczenia systemu informatycznego, w tym przed wirusami komputerowymi Ochrona antywirusowa Ochrona przed nieautoryzowanym dostępem do sieci lokalnej Zasady i sposób odnotowywania w systemie informacji o udostępnieniu danych osobowych Procedura wykonywania przeglądów i konserwacji Przeglądy i konserwacje systemu informatycznego i aplikacji Aktualizacje oprogramowania Dziennik administratora

3 1. Wstęp Instrukcja stanowi zestaw procedur opisujących zasady bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w zbiorach papierowych i w systemach informatycznych. 2. Definicje ASI Administrator Systemu Informatycznego. 3. Poziom bezpieczeństwa Poziom bezpieczeństwa systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe określono jako wysoki. 4. Zabezpieczenia infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej Zabezpieczenia odnoszą się do: 1) technicznych środków zabezpieczenia komputerów przed skutkami awarii zasilania a) Zastosowano UPS-y podtrzymujące zasilanie serwera i pozostałych kluczowych elementów systemu IT, listwy przepięciowe 2) opisu infrastruktury sieci informatycznej, w której użytkowane są komputery wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych a) Komputery służące do przetwarzania danych osobowych są połączone z lokalną siecią publiczną b) W przypadku, gdy zbiór danych osobowych przetwarzany jest przy użyciu komputera przenośnego, wymagane zabezpieczenia, to: po zakończeniu pracy przechowywanie w warunkach zapewniających bezpieczeństwo, regularna kopia bezpieczeństwa. Opcjonalne zabezpieczenia, to Załącznik 1 Regulamin użytkowania komputerów przenośnych. c) Programy zainstalowane na komputerach obsługujących przetwarzanie danych osobowych są użytkowane z zachowaniem praw autorskich i posiadają licencje 3) sprzętowych i programowych środków ochrony przed nieuprawnionym dostępem do danych osobowych a) Lokalizacja urządzeń komputerowych (komputerów typu PC, drukarek) uniemożliwia osobom niepowołanym (np. klientom, pracownikom innych działów,) dostęp do nich b) Dostęp do zbioru danych osobowych, który przetwarzany jest na wydzielonej stacji komputerowej / komputerze przenośnym zabezpieczony został przed nieautoryzowanym uruchomieniem za pomocą hasła BIOS c) Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem (identyfikatora użytkownika oraz hasła / karty procesorowej oraz kodu PIN lub tokena) 4) sprzętowych i programowych środków ochrony poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną (środków ochrony transmisji), a) Dostęp do środków teletransmisji zabezpieczono za pomocą mechanizmów uwierzytelnienia. 5) sprzętowych i programowych środków ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem i nieuprawnionym dostępem do przetwarzanych danych 3

4 a) Zastosowano środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem takim, jak np. robaki, wirusy, konie trojańskie, rootkity. b) Użyto system Firewall. 5. Zabezpieczenia baz danych i oprogramowania przetwarzającego dane osobowe Opis technicznych i programowych środków bezpieczeństwa zastosowanych w procedurach, aplikacjach i programach oraz innych narzędziach programowych wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych 1) Dostęp do zbioru danych osobowych (do bazy danych i do programu) wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem hasła, tokena. 2) Zastosowano środki umożliwiające określenie praw dostępu do wskazanego zakresu danych w ramach przetwarzanego zbioru danych osobowych 3) Zastosowano systemowe środki pozwalające na określenie odpowiednich praw dostępu do zasobów informatycznych, w tym zbiorów danych osobowych dla poszczególnych użytkowników systemu informatycznego 4) Zainstalowano wygaszacze ekranów na stanowiskach, na których przetwarzane są dane osobowe 5) Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostępu do systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych w przypadku dłuższej nieaktywności pracy użytkownika (automatyczny wygaszacz ekranu po 10 minutach) 6) Zastosowano system antywirusowy na wszystkich stanowiskach 6. Procedura dostępu podmiotów zewnętrznych Celem procedury jest zapewnienie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych przez podmioty zewnętrzne, gdy cel i zakres tego przetwarzania określa Administrator Danych. W procedurze zastosowano: Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, załącznik 3 podpisywana z podmiotami, które mają dostęp do danych osobowych na terenie Starostwa Powiatowego oraz podmiotami przetwarzają dane osobowe na zewnątrz w formie outsourcingu. 1) Administrator Bezpieczeństwa Informacji prowadzi rejestr podmiotów zewnętrznych, którym Administrator udostępnia dane osobowe oraz podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w formie usługi zewnętrznej. a) Administrator Danych udostępnia dane osobowe będące w jego obszarze fizycznym podmiotom zewnętrznym w oparciu o umowę poufności b) Podmiot zewnętrzny zobowiązany jest do zachowania poufności udostępnionych danych i przetwarzania ich zgodnie z celem umowy 4

5 2) Administrator Danych powierza dane osobowe do przetwarzania w formie usługi zewnętrznej podmiotom zewnętrznym w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych. a) Podmiot zewnętrzny zobowiązany jest do przetwarzania danych zgodnie z zakresem i celem określonym w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych b) Podmiot zewnętrzny zobowiązany jest do stosowania zabezpieczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024) 5

6 7. Procedura korzystania z Internetu 1) Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z internetu wyłącznie w celach służbowych 2) Zabrania się zgrywania na dysk twardy komputera oraz uruchamia jakichkolwiek programów nielegalnych oraz plików pobranych z niewiadomego źródła. Pliki takie powinny być ściągane tylko za każdorazową zgodą Administratora Bezpieczeństwa Informacji i tylko w uzasadnionych przypadkach. 3) Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez oprogramowanie ściągnięte z Internetu i przez niego zainstalowane. 4) Zabrania się wchodzenia na strony, na których prezentowane są informacje o charakterze przestępczym, hakerskim, pornograficznym, lub innym zakazanym przez prawo (na większości stron tego typu jest zainstalowane szkodliwe oprogramowanie, infekujące w sposób automatyczny system operacyjny komputera szkodliwym oprogramowaniem) 5) Nie należy w opcjach przeglądarki internetowej włączać opcji autouzupełniania formularzy i zapamiętywania haseł 6) W przypadku korzystania z szyfrowanego połączenia przez przeglądarkę, należy zwracać uwagę na pojawienie się odpowiedniej ikonki (kłódka, protokół https). 8. Procedura korzystania z poczty elektronicznej 1) Przesyłanie informacji poza Starostwo Powiatowe może odbywać się tylko przez osoby do tego upoważnione 2) W przypadku przesyłania informacji wrażliwych wewnątrz Starostwa Powiatowego bądź wszelkich danych osobowych poza Starostwo Powiatowe należy wykorzystywać mechanizmy kryptograficzne (pakowanie i hasłowanie wysyłanych plików, podpis elektroniczny) 3) Użytkownicy powinni zwracać szczególną uwagę na poprawność adresu odbiorcy dokumentu. 4) Zaleca się, aby użytkownik podczas przesyłania danych osobowych mailem zawarł w treści prośbę o potwierdzenie otrzymania i zapoznania się z informacją przez adresata 5) Nie należy otwierać załączników (plików) w korespondencji elektronicznej nadesłanej przez nieznanego nadawcę lub podejrzanych załączników nadanych przez znanego nadawcę 6) Użytkownicy nie powinni rozsyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o zagrożeniach dla systemu informatycznego, łańcuszków szczęścia" itp. 7) Użytkownicy nie powinni rozsyłać, wiadomości zawierających załączniki o dużym rozmiarze dla większej liczby adresatów - określenie krytycznych rozmiarów przesyłek i krytycznej liczby adresatów jest uzależnione od wydajności systemu poczty elektronicznej 8) Użytkownicy powinni okresowo kasować niepotrzebne wiadomości pocztowe 6

7 9. Procedura nadawania uprawnień do przetwarzania danych osobowych. Procedura opisuje zasady: przyznawania, modyfikacji i usuwania uprawnień użytkownika do przetwarzania zbiorów w systemie informatycznym lub w wersji papierowej. Celem procedury jest minimalizacja ryzyka nieuprawnionego dostępu do danych osobowych i utraty poufności przez osoby nieupoważnione Zarządzanie uprawnieniami użytkowników 1) Przyznanie, zmiana lub usunięcie uprawnień użytkownika do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym lub w zbiorze papierowym realizowane jest na pisemne zlecenie przełożonego. Zlecenie przekazywane jest Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji (patrz Załącznik 4 Upoważnienie/Anulowanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym lub w zbiorze w wersji papierowej). 2) W przypadku zlecenia nadania bądź zmiany uprawnień (np. z powodu zatrudnienia osoby lub zmiany stanowiska pracy), ABI zobowiązany jest do sprawdzenia, czy użytkownik: a) Odbył szkolenie z zakresu przestrzegania zasad bezpieczeństwa danych osobowych b) Podpisał oświadczenie o zachowaniu poufności c) Będzie przetwarzał dane osobowe w zakresie i celu określonym w polityce bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania 3) Po akceptacji zlecenia, ABI przekazuje go bezpośrednio Starszemu Informatykowi (ASI) celem nadania identyfikatora oraz uprawnień użytkownika w systemie 4) Anulowanie uprawnień użytkownikowi polega na wyrejestrowaniu go z systemu przez Starszego Informatyka (ASI) na zlecenie ABI 5) Identyfikator użytkownika po wyrejestrowaniu z systemu informatycznego nie może być przydzielany innej osobie 6) ASI zobowiązany jest po realizacji zlecenia przekazać uzupełniony formularz Upoważnienia do ABI 7) ABI odpowiada za przechowywanie i aktualizację wszystkich Upoważnień 8) ABI odpowiada za prowadzenie rejestru Załącznik 5 Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania Danych Osobowych 10. Metody i środki uwierzytelnienia Celem procedury jest zapewnienie, że do systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe mają dostęp jedynie osoby do tego upoważnione Ogólne zasady postępowania z hasłami 1) ASI informuje ustnie użytkownika o nadaniu pierwszego hasła do systemu 7

8 2) Użytkownik systemu zobowiązany jest do niezwłocznej zmiany tego hasła 3) Użytkownik systemu w trakcie pracy w aplikacji może zmienić swoje hasło 4) Hasła nie mogą być powszechnie używanymi słowami. W szczególności nie należy jako haseł wykorzystywać: dat, imion, nazwisk, inicjałów, numerów rejestracyjnych samochodów, numerów telefonów. 5) Użytkownik zobowiązuje się do zachowania hasła w poufności, nawet po utracie przez nie ważności 6) Zabronione jest zapisywanie haseł w sposób jawny oraz przekazywanie ich innym osobom Hasła do sieci i serwera 1) Hasło dostępu do (serwera / sieci) składa się co najmniej z 8 znaków 2) Hasło składa się z dużych i małych liter oraz z cyfr lub znaków specjalnych 3) Zmiana hasła odbywa się raz na 6 miesięcy Hasła do programów przetwarzających dane osobowe 1) Hasło dostępu do programów: - EGB - Ośrodek - EWMAPA - Powiat - Płace - Płatnik - IPKO Biznes - Ewidencja Stowarzyszeń - Licencje i zezwolenia - System Informacji Oświatowej - Zbiorczy Arkusz Organizacyjny - PROGMAN a) składa się co najmniej z 6 znaków b) Hasło składa się z dużych i małych liter oraz z cyfr lub znaków specjalnych c) Zmiana hasła odbywa się raz na 30 dni d) Użytkownicy są zobowiązani do samodzielnej zmiany hasła - Pojazd - Kierowca a) Dostęp do programu odbywa się za pomocą karty kryptograficznej b) 4 cyfrowy kod pin 8

9 10.4. Hasła administratora 1) Hasło administratora składa się co najmniej z 8 znaków 2) Hasło składa się z dużych i małych liter oraz z cyfr lub znaków specjalnych 3) Administrator systemu zobowiązany jest zmieniać swoje hasło nie rzadziej niż co 60 dni. 4) Administrator zobowiązany jest do prowadzenia metryk haseł administratora (w tym hasła root ) Załącznik 6 Metryka hasła i umieszczenie ich w zamkniętych kopertach, odrębnych dla każdego z systemów, w sejfie u Sekretarza Powiatu 5) Metryka hasła powinna zawierać: treść hasła, datę jego wprowadzenia do systemu, datę i powód awaryjnego udostępnienia hasła oraz być przechowywane przez okres 5 lat 6) W przypadku utraty uprawnień przez osobę administrującą systemem należy niezwłocznie zmienić hasła, do których miała dostęp 11. Procedura rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy Celem procedury jest zabezpieczenie danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem i utratą poufności w sytuacji, gdy użytkownik rozpoczyna, przerywa lub kończy pracę w systemie informatycznym przetwarzającym dane osobowe. 1) Użytkownik rozpoczyna pracę z systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe z użyciem identyfikatora i hasła 2) Użytkownik jest zobowiązany do powiadomienia ABI o próbach logowania się do systemu osoby nieupoważnionej, jeśli system to sygnalizuje 3) W przypadku, gdy użytkownik podczas próby zalogowania się zablokuje system, zobowiązany jest powiadomić o tym ASI, który odpowiada za odblokowanie systemu użytkownikowi 4) Użytkownik jest zobowiązany do uniemożliwienia osobom niepowołanym (np. klientom, pracownikom innych działów) wgląd do danych wyświetlanych na monitorach komputerowych 5) Przed czasowym opuszczeniem stanowiska pracy, użytkownik zobowiązany jest wywołać blokowany hasłem wygaszacz ekranu lub wylogować się z systemu. Jeżeli tego nie uczyni po upływie 10 minut system automatycznie aktywuje wygaszacz 6) Po zakończeniu pracy, użytkownik zobowiązany jest: a) wylogować się z systemu informatycznego, a następnie wyłączyć sprzęt komputerowy b) zabezpieczyć stanowisko pracy, w szczególności wszelką dokumentację oraz nośniki magnetyczne i optyczne, na których znajdują się dane osobowe 9

10 12. Procedura tworzenia kopii zapasowych Tworzenie kopii bezpieczeństwa programu E-URZĄD 1. Kopie zapasowe danych E-URZĄD tworzone są przez ASI 2. Kopie wykonywane są raz w tygodniu w piątek na koniec dnia pracy zawartość jest grupowana na dwóch płytach CD w katalogach o danej dacie 3. Kopie przechowywane są na płytach CD 4. Dostęp do kopii mają: Starszy Informatyk, Informatyk 5. Kopie przechowywane są w budynku Geodezji, Kartografii i Katastru w pomieszczeniu serwerowni 6. ASI sprawuje nadzór nad wykonywaniem kopii zapasowych oraz weryfikuje ich poprawność Tworzenie kopii bezpieczeństwa programu EGB 1. Kopie zapasowe danych EGB tworzone są przez ASI 2. Kopie wykonywane są dwa razy w tygodniu w poniedziałek i czwartek na koniec dnia pracy zawartość jest grupowana w katalogach o danej dacie 3. Kopie przechowywane są na dysku sieciowym 4. Kopie całościowe przechowywane są przez dwa tygodnie. 5. Dostęp do kopii mają: Starszy Informatyk 6. Kopie przechowywane są w budynku Starostwa Powiatowego w pomieszczeniu serwerowni 7. ASI sprawuje nadzór nad wykonywaniem kopii zapasowych oraz weryfikuje ich poprawność Tworzenie kopii bezpieczeństwa programu OŚRODEK 1. Kopie zapasowe danych OŚRODEK tworzone są przez ASI 2. Kopie wykonywane są dwa razy w tygodniu w poniedziałek i czwartek na koniec dnia pracy zawartość jest grupowana w katalogach o danej dacie 3. Kopie przechowywane są na dysku sieciowym 4. Kopie całościowe przechowywane są przez dwa tygodnie. 5. Dostęp do kopii mają: Starszy Informatyk 6. Kopie przechowywane są w budynku Starostwa Powiatowego w pomieszczeniu serwerowni 7. ASI sprawuje nadzór nad wykonywaniem kopii zapasowych oraz weryfikuje ich poprawność Tworzenie kopii bezpieczeństwa programu EWMAPA 1. Kopie zapasowe danych EWMAPA tworzone są przez ASI 2. Kopie wykonywane są dwa razy w tygodniu w poniedziałek i czwartek na koniec dnia pracy zawartość jest grupowana w katalogach o danej dacie 3. Kopie przechowywane są na dysku sieciowym 4. Kopie całościowe przechowywane są przez dwa tygodnie. 5. Dostęp do kopii mają: Starszy Informatyk 6. Kopie przechowywane są w budynku Starostwa Powiatowego w pomieszczeniu serwerowni 10

11 7. ASI sprawuje nadzór nad wykonywaniem kopii zapasowych oraz weryfikuje ich poprawność Tworzenie kopii bezpieczeństwa programu POWIAT 1. Kopie zapasowe danych POWIAT tworzone są przez ASI 2. Kopie wykonywane są raz dziennie na koniec dnia pracy zawartość jest grupowana w katalogach o danej dacie w danym dniu 3. Kopie przechowywane są na dysku sieciowym 4. Kopie całościowe przechowywane są przez dwa tygodnie. 5. Dostęp do kopii mają: Starszy Informatyk 6. Kopie przechowywane są w budynku Geodezji, Kartografii i Katastru w pomieszczeniu serwerowni 7. ASI sprawuje nadzór nad wykonywaniem kopii zapasowych oraz weryfikuje ich poprawność Tworzenie kopii bezpieczeństwa programu PŁACE 1. Kopie zapasowe danych PŁACE tworzone są przez ASI 2. Kopie wykonywane są raz dziennie na koniec dnia pracy zawartość jest grupowana w katalogach o danej dacie w danym dniu 3. Kopie przechowywane są na dysku sieciowym 4. Kopie całościowe przechowywane są przez dwa tygodnie. 5. Dostęp do kopii mają: Starszy Informatyk 6. Kopie przechowywane są w budynku Geodezji, Kartografii i Katastru w pomieszczeniu serwerowni 7. ASI sprawuje nadzór nad wykonywaniem kopii zapasowych oraz weryfikuje ich poprawność Tworzenie kopii bezpieczeństwa programu PŁATNIK 1. Kopie zapasowe danych PŁATNIK tworzone są przez ASI 2. Kopie wykonywane są raz dziennie na koniec dnia pracy zawartość jest grupowana w katalogach o danej dacie w danym dniu 3. Kopie przechowywane są na dysku sieciowym 4. Kopie całościowe przechowywane są przez dwa tygodnie. 5. Dostęp do kopii mają: Starszy Informatyk 6. Kopie przechowywane są w budynku Geodezji, Kartografii i Katastru w pomieszczeniu serwerowni 7. ASI sprawuje nadzór nad wykonywaniem kopii zapasowych oraz weryfikuje ich poprawność Tworzenie kopii bezpieczeństwa programu do sprawozdań BESTIA 1. Kopie zapasowe danych BESTIA tworzone są przez użytkownika 11

12 2. Kopie wykonywane są raz w miesiącu 3. Kopie przechowywane są na lokalnym komputerze 4. Kopie całościowe przechowywane są przez 30 dni. 5. Dostęp do kopii mają: użytkownik komputera Tworzenie kopii bezpieczeństwa programu System Informacji Oświatowej 1. Kopie zapasowe danych Systemu Informacji Oświatowej tworzone są przez użytkownika komputera 2. Kopie wykonywane są raz na rok 3. Kopie przechowywane są na lokalnym komputerze 4. Kopie całościowe przechowywane są przez rok czasu. 5. Dostęp do kopii mają: użytkownik komputera 6. Kopie przechowywane są na komputerze lokalnym jak i na nośniku DVD w serwerowni w budynku Geodezji, Kartografi i Katastru 7. ASI sprawuje nadzór nad wykonywaniem kopii zapasowych oraz weryfikuje ich poprawność Tworzenie kopii bezpieczeństwa programu POJAZD I KIEROWCA 1. Kopie zapasowe danych POJAZD I KIEROWCA tworzone są przez PWPW/HP 2. Kopie wykonywane są raz dziennie na koniec dnia pracy 3. Kopie przechowywane są na dysku RDX 320GB. Dyski są wymieniane na odpowiednie w danym dniu tygodnia. 4. Kopie całościowe przechowywane są przez jeden tydzień. 5. Dostęp do kopii mają: Starszy Informatyk, Informatyk 6. Kopie przechowywane są w budynku Geodezji, Kartografii i Katastru w pomieszczeniu serwerowni 7. Starszy Informatyk i Informatyk sprawują nadzór nad wykonywaniem kopii zapasowych Tworzenie kopii bezpieczeństwa programu Licencje i Zezwolenia 1. Kopie zapasowe danych programu Licencje i Zezwolenia tworzone są przez użytkownika komputera 2. Kopie wykonywane są raz na rok 3. Kopie przechowywane są na lokalnym komputerze 4. Kopie całościowe przechowywane są przez rok czasu. 5. Dostęp do kopii mają: użytkownik komputera 6. Kopie przechowywane są na komputerze lokalnym jak i na nośniku DVD w serwerowni w budynku Geodezji, Kartografi i Katastru 7. ASI sprawuje nadzór nad wykonywaniem kopii zapasowych oraz weryfikuje ich poprawność 12

13 13. Sposób, miejsce i okres przechowywania elektronicznych nośników informacji i wydruków Procedura określa sposób postępowania z nośnikami: twardymi dyskami, płytami CD/DVD, pendrive ami, na których znajdują się dane osobowe, celem zabezpieczenia ich przez niszczeniem, kradzieżą, dostępem osób nieupoważnionych Zabezpieczenie elektronicznych nośników informacji 1. Nośniki danych są przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieupoważnionych, jak również zabezpieczający je przed zagrożeniami środowiskowymi (zalanie, pożar, wpływ pól elektromagnetycznych) 2. Zabrania się wynoszenia poza obszar Starostwa Powiatowego wymiennych nośników informacji a w szczególności twardych dysków z zapisanymi danymi osobowymi bez zgody Starosty Drawskiego 3. W sytuacji przekazywania nośników z danymi osobowymi poza obszar Starostwa Powiatowego należy stosować następujące zasady bezpieczeństwa: a) adresat powinien zostać powiadomiony o przesyłce b) nadawca powinien sporządzić kopię przesyłanych danych c) dane przed wysłaniem powinny zostać zaszyfrowane a hasło podane adresatowi inną drogą d) stosować bezpieczne koperty depozytowe e) przesyłkę należy przesyłać przez kuriera f) adresat powinien powiadomić nadawcę o otrzymaniu przesyłki 4. Użytkownicy są zobowiązani do niezwłocznego i trwałego usuwania/kasowania danych osobowych z nośników informacji po ustaniu powodu ich przechowywania 5. Podlegające likwidacji uszkodzone lub przestarzałe nośniki a szczególności twarde dyski z danymi osobowymi są komisyjnie niszczone w sposób fizyczny w/g Załącznika Nośniki informacji zamontowane w sprzęcie IT a w szczególności twarde dyski z danymi osobowymi powinny być wymontowane lub wyczyszczone specjalistycznym oprogramowaniem, zanim zostaną przekazane poza obszar organizacji (np. sprzedaż lub darowizna komputerów stacjonarnych / laptopów) Zabezpieczenie kopii zapasowych Zabezpieczenie kopii zapasowych opisane jest w procedurach tworzenia kopii zapasowych Zabezpieczenie dokumentów i wydruków 1. Dokumenty i wydruki zawierające dane osobowe przechowuje się w pomieszczeniach zabezpieczonych fizycznie zgodnie z zasadami określonymi w Polityce bezpieczeństwa 2. Za bezpieczeństwo dokumentów i wydruków odpowiedzialne są osoby je przetwarzające oraz Naczelnicy właściwych wydziałów Starostwa Powiatowego a w szczególności odpowiadają za: 13

14 a) Zamykanie dokumentów na klucz w szafach, biurkach, sejfach podczas nieobecności w pomieszczeniach lub po zakończeniu pracy b) Niszczenie dokumentów i tymczasowych wydruków w niszczarkach niezwłocznie po ustaniu celu ich przetwarzania c) Niepozostawianie wydruków i ksero na urządzeniach bez nadzoru 14. Procedura zabezpieczenia systemu informatycznego, w tym przed wirusami komputerowymi Ochrona antywirusowa Celem procedury jest zabezpieczenie systemów informatycznych przed szkodliwym oprogramowaniem (np. typu robaki, wirusy, konie trojańskie) oraz nieautoryzowanym dostępem do systemów przetwarzających dane osobowe 1. Za zaplanowanie i zapewnienie ochrony antywirusowej odpowiada Starszy Informatyk, w tym za zapewnienie odpowiedniej ilości licencji dla użytkowników 2. System antywirusowy zainstalowano na serwerze i stacjach roboczych 3. System antywirusowy zapewnia ochronę: systemu operacyjnego, przechowywanych plików, poczty wychodzącej i przychodzącej 4. Użytkownicy zobowiązani są do skanowania plików programem antywirusowym 5. ASI zapewnia stałą aktywność programu antywirusowego. Tzn. program antywirusowy musi być aktywny podczas pracy systemu informatycznego przetwarzającego dane osobowe 6. Aktualizacja definicji wirusów odbywa się automatycznie przez system 7. W przypadku stwierdzenia pojawienia się wirusa, każdy użytkownik winien powiadomić ASI Ochrona przed nieautoryzowanym dostępem do sieci lokalnej Stosowane zabezpieczenia mają na celu zabezpieczenie systemów informatycznych przed nieautoryzowanym dostępem do sieci lokalnej np. przez programy szpiegujące, hackerów 1. Za zaplanowanie, konfigurowanie, aktywowanie specjalistycznego oprogramowania monitorującego wymianę danych na styku sieci lokalnej i sieci rozległej odpowiada ASI 2. Stosowany jest Firewall programowy na stacjach roboczych 3. Zastosowano mechanizmy monitorujące przeglądanie Internetu przez użytkowników. Uwzględniają one: Blokowanie stron internetowych określonego typu Blokowanie określonych stron internetowych 15. Zasady i sposób odnotowywania w systemie informacji o udostępnieniu danych osobowych 1. Odbiorcą danych jest każdy, komu udostępnia się dane osobowe, z wyłączeniem: a) osoby, której dane dotyczą, 14

15 b) osoby, upoważnionej do przetwarzania danych, c) podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych, d) organów państwowych lub organów samorządu terytorialnego, którym dane są udostępniane w związku z prowadzonym postępowaniem 2. System przetwarzający dane osobowe udostępniane odbiorcom musi umożliwiać rejestrację: a) nazwy jednostki organizacyjnej lub imienia i nazwiska osoby, której udostępniono dane b) zakresu udostępnianych danych c) daty udostępnienia 3. Dane osobowe udostępnia się: a) osobom lub podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa b) pozostałym osobom lub podmiotom, jeżeli w sposób wiarygodny uzasadnią potrzebę posiadania tych danych, a ich udostępnienie nie naruszy praw i wolności osób, których dane dotyczą 4. Dane osobowe udostępnia się na pisemny, umotywowany wniosek, chyba, że przepis innej ustawy stanowi inaczej 5. Zgody na udostępnienie danych udziela ABI 6. Odnotowanie informacji o udostępnieniu danych (komu, zakresie, dacie) powinno nastąpić niezwłocznie po udostępnieniu danych a) w postaci ewidencji udostępniania danych Załącznik 8 Ewidencja udostępniania danych osobowych 7. ABI odpowiada za udostępnienie danych osobowych w sposób zgodny z ich przeznaczeniem 16. Procedura wykonywania przeglądów i konserwacji Celem procedury jest zapewnienie ciągłości działania systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe oraz zabezpieczenie danych osobowych przed ich nieuprawnionym udostępnieniem Przeglądy i konserwacje systemu informatycznego i aplikacji 1. ASI odpowiada za bezawaryjną pracę systemu IT, w tym: stacji roboczych, aplikacji serwerowych, baz danych, poczty 2. Przegląd i konserwacja systemu informatycznego powinny być wykonywane zgodnie z harmonogramem przeglądów 3. Za terminowość przeprowadzenia przeglądów i konserwacji oraz ich prawidłowy przebieg odpowiada ASI 4. ASI odpowiada za optymalizację zasobów serwerowych, wielkości pamięci i dysków 5. ASI odpowiada za sprawdzanie poprawności działania systemu IT, w tym: stacji roboczych, serwerów, drukarek, baz danych, poczty 6. ASI odpowiada za identyfikację i przyjmowanie zgłoszeń o nieprawidłowościach w działaniu systemu informatycznego oraz oprogramowania celem ich niezwłocznego usunięcia 15

16 7. Wszelkie prace konserwacyjne i naprawcze sprzętu komputerowego oraz uaktualnienia systemu informatycznego, wykonywane przez podmiot zewnętrzny, powinny odbywać się na zasadach określonych w szczegółowej umowie z uwzględnieniem klauzuli dotyczącej ochrony danych 8. Czynności konserwacyjne i naprawcze wykonywane doraźnie przez osoby nie posiadające upoważnień do przetwarzania danych (np. specjalistów z firm zewnętrznych), muszą być wykonywane pod nadzorem osób upoważnionych 9. Przed przekazaniem uszkodzonego sprzętu komputerowego z danymi osobowymi do naprawy poza teren Starostwa Powiatowego, należy: a) wymontować nośniki z danymi osobowymi b) trwale usunąć dane osobowe z użyciem specjalistycznego oprogramowania c) nadzorować proces naprawy przez osobę upoważnioną przez administratora systemu, gdy nie ma możliwości usunięcia danych z nośnika Aktualizacje oprogramowania 1. ASI odpowiada za aktualizację oprogramowania zgodnie z zaleceniami producentów oraz opinią rynkową co do bezpieczeństwa i stabilności nowych wersji (np. aktualizacje, service pack-i, łatki) 2. ASI odpowiada za zapewnienie licencjonowanego oprogramowania do przetwarzania danych osobowych Dziennik administratora 1. ASI dokumentuje pracę w specjalnym rejestrze Załącznik 9 Dziennik administratora 16

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych wraz z Instrukcją zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych wraz z Instrukcją zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2014 Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku z dnia 17 czerwca 2014 r. Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych wraz z Instrukcją zarządzania systemem informatycznym

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora UŚ nr 59 z 16 kwietnia 2015 r. UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH Egz. nr 0 INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SPÓŁDZIELNI PRACY SPECJALISTÓW RENTGENOLOGÓW

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SPÓŁDZIELNI PRACY SPECJALISTÓW RENTGENOLOGÓW ZATWIERDZAM.. (data i podpis Administratora Danych) INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SPÓŁDZIELNI PRACY SPECJALISTÓW RENTGENOLOGÓW 1 Spis treści Cel i zakres stosowania instrukcji... 3 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Strona/Stron 1/34

PROCEDURA Strona/Stron 1/34 PROCEDURA Strona/Stron 1/34 Centrum Wodne Laguna w Gryfinie Zasad realizacji przetwarzania danych osobowych oraz stosowanych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do nru 4, poz. 79 z dnia 12 grudnia 2008 r. tekst załącznika do zarządzenia ministra środowiska

Załącznik do nru 4, poz. 79 z dnia 12 grudnia 2008 r. tekst załącznika do zarządzenia ministra środowiska DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA Środowiska I GŁÓWNEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA Załącznik do nru 4, poz. 79 z dnia 12 grudnia 2008 r. tekst załącznika do zarządzenia ministra środowiska MINISTER środowiska

Bardziej szczegółowo

Z A T W I E R D Z A M ORA.142.2.2013. Dokument nadzorowany w wersji elektronicznej 8.01.2013r.

Z A T W I E R D Z A M ORA.142.2.2013. Dokument nadzorowany w wersji elektronicznej 8.01.2013r. Dokument nadzorowany w wersji elektronicznej 8.01.2013r. Z A T W I E R D Z A M Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 284/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 8 stycznia 2013 r... Administrator Danych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach

Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2012 z dnia 02.01.2012 r. Dyrektora Instytutu Spawalnictwa Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Instytucie Spawalnictwa

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA WRAZ Z INSTRUKCJĄ ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ART N MEDIA FUJARSKA S.K.A. Z SIEDZIBĄ W WOJKOWICACH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA WRAZ Z INSTRUKCJĄ ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ART N MEDIA FUJARSKA S.K.A. Z SIEDZIBĄ W WOJKOWICACH Spis treści: POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA WRAZ Z INSTRUKCJĄ ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ART N MEDIA FUJARSKA S.K.A. Z SIEDZIBĄ W WOJKOWICACH Polityka bezpieczeństwa: I. Postanowienia ogólne. II. Wykaz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 /2015

ZARZĄDZENIE NR 3 /2015 ZARZĄDZENIE NR 3 /2015 z dnia 31.03.2015r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tursku w sprawie "POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TURSKU" i "INSTRUKCJI ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W NAZWA FIRMY

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W NAZWA FIRMY POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W NAZWA FIRMY 1. CEL POLITYKI... 4 2. ŹRÓDŁA WYMAGAŃ... 4 3. DOKUMENTY POWIĄZANE... 4 4. ZAKRES STOSOWANIA... 4 5. BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA DANYCH

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZY UŻYCIU SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZY UŻYCIU SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 5 do Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkół P-P CKU w Marszewie INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZY UŻYCIU SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa. w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka. Białystok, maj 2012 r.

Polityka Bezpieczeństwa. w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka. Białystok, maj 2012 r. Polityka Bezpieczeństwa w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka Białystok, maj 2012 r. SPIS TREŚCI 1. Terminologia i skróty 4 2. Wstęp 5 3. Cele Polityki Bezpieczeństwa 6 4. Zakres Polityki Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH FOOD ARTS HOLDING SP. Z O.O.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH FOOD ARTS HOLDING SP. Z O.O. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W FOOD ARTS HOLDING SP. Z O.O. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W FOOD ARTS HOLDING SP.Z O.O. 1. CEL POLITYKI...4 2. ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa

Polityka Bezpieczeństwa Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 28/2015 Wójta Gminy Secemin z dnia 27 kwietnia 2015 r. Urząd Gminy Secemin Polityka Bezpieczeństwa Polityka Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych Projekt e-urząd

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia 11 KZ/ 2013

Załącznik nr 1 do zarządzenia 11 KZ/ 2013 Załącznik nr 1 do zarządzenia 11 KZ/ 2013 Instrukcja zarządzania systemem przetwarzania danych osobowych przy użyciu systemu informatycznego i w sposób tradycyjny w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W ZAKRESIE ZADAŃ DELEGOWANYCH W RAMACH PROW 2007-2013 W DEPARTAMENCIE KOORDYNACJI PROJEKTÓW EUROPEJSKICH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE SŁOWNIK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 40/2008 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70 00-175 Warszawa REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH SPIS TREŚCI 1. Definicje...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu ochrony danych osobowych Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 1 do Regulaminu ochrony danych osobowych Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 1 do Regulaminu ochrony danych osobowych Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Lublin, czerwiec 2015 SPIS TREŚCI 1 Zakres unormowań...

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Sklepie Wulkanex

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Sklepie Wulkanex Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Sklepie Wulkanex Na podstawie art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz.926 ze zm.) oraz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 8 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O G O W E G O

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 8 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O G O W E G O DZIENNIK URZĘDOWY Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 8 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 8 / 2 0 1 5 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O

Bardziej szczegółowo

Regulamin. ochrony danych osobowych. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Regulamin. ochrony danych osobowych. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Regulamin ochrony danych osobowych Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Tarnów 2012 1 Regulamin ochrony danych osobowych I. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności wraz z instrukcją

Polityka prywatności wraz z instrukcją Profitta sp. z o.o. Polityka prywatności wraz z instrukcją Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.1997 Nr 133 poz. 883 ze zm.) oraz Rozdziału VIII ust. 2 Regulaminu Partnera

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 4 KZ/ 2011

Załącznik do zarządzenia nr 4 KZ/ 2011 Załącznik do zarządzenia nr 4 KZ/ 2011 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W DOBCZYCACH I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Dotyczy wszystkich komputerów i systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe oraz dokumentacji prowadzonej w sposób tradycyjny w szkole.

Dotyczy wszystkich komputerów i systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe oraz dokumentacji prowadzonej w sposób tradycyjny w szkole. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2013 dyrektora szkoły z dnia 26.08.2013r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB TRADYCYJNY ORAZ PRZY UŻYCIU

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dla podmiotów wdrażających realizujących zadania delegowane w ramach PROW na lata 2014-2020

Zalecenia dla podmiotów wdrażających realizujących zadania delegowane w ramach PROW na lata 2014-2020 Al. Jana Pawła II nr 70 00-175 Warszawa Zalecenia dla podmiotów wdrażających realizujących zadania delegowane w ramach PROW na lata 2014-2020 Warszawa, kwiecień 2015 r. Strona 2 z 20 Spis treści: SŁOWNIK

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM ZESPOŁU EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM ZESPOŁU EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH Załącznik nr 2 Do Zarządzenia nr 9/2011 INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM ZESPOŁU EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH Podstawa prawna: - rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

W sprawie przetwarzania danych osobowych.

W sprawie przetwarzania danych osobowych. Uchwała nr 16/2014 Rady Krajowej Partii Libertariańskiej z dnia 5 lipca 2014 roku W sprawie przetwarzania danych osobowych. Na podstawie 6 Statutu Partii Libertariańskiej, zarządzamy co następuje: Powołuje

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA i INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie ul. A. Mickiewicza 2 16-010 Wasilków Wasilków 2014 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 10/2011 Dyrektora II LO w Jaśle z dnia 21 września 2011 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 10/2011 Dyrektora II LO w Jaśle z dnia 21 września 2011 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 10/2011 Dyrektora II LO w Jaśle z dnia 21 września 2011 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W JAŚLE Jasło 2011 SPIS TREŚCI Podstawa prawna...

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W KATOWICACH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W KATOWICACH Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora UŚ nr 59 z 16 kwietnia 2015 r. UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W KATOWICACH K A

Bardziej szczegółowo