1. Wstęp Definicje Poziom bezpieczeństwa Zabezpieczenia infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Wstęp... 3 2. Definicje... 3 3. Poziom bezpieczeństwa... 3 4. Zabezpieczenia infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej... 3 5."

Transkrypt

1

2 1. Wstęp Definicje Poziom bezpieczeństwa Zabezpieczenia infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej Zabezpieczenia baz danych i oprogramowania przetwarzającego dane osobowe Procedura dostępu podmiotów zewnętrznych Procedura korzystania z Internetu Procedura korzystania z poczty elektronicznej Procedura nadawania uprawnień do przetwarzania danych osobowych Zarządzane uprawnieniami użytkowników Metody i środki uwierzytelnienia Ogólne zasady postępowania z hasłami Hasła do sieci i serwera Hasła do programów przetwarzających dane osobowe Hasła administratora Procedura rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy Procedura tworzenia kopii zapasowych Tworzenie kopii bezpieczeństwa programu E-URZĄD Tworzenie kopii bezpieczeństwa programu EGB Tworzenie kopii bezpieczeństwa programu OŚRODEK Tworzenie kopii bezpieczeństwa programu EWMAPA Tworzenie kopii bezpieczeństwa programu POWIAT Tworzenie kopii bezpieczeństwa programu PŁACE Tworzenie kopii bezpieczeństwa programu PŁATNIK Tworzenie kopii bezpieczeństwa programu do sprawozdań BESTIA Tworzenie kopii bezpieczeństwa programu System Informacji Oświatowej Tworzenie kopii bezpieczeństwa programu POJAZD I KIEROWCA Tworzenie kopii bezpieczeństwa programu Licencje i Zezwolenia Sposób, miejsce i okres przechowywania elektronicznych nośników informacji i wydruków Zabezpieczenie elektronicznych nośników informacji Zabezpieczenie kopii zapasowych Zabezpieczenie dokumentów i wydruków Procedura zabezpieczenia systemu informatycznego, w tym przed wirusami komputerowymi Ochrona antywirusowa Ochrona przed nieautoryzowanym dostępem do sieci lokalnej Zasady i sposób odnotowywania w systemie informacji o udostępnieniu danych osobowych Procedura wykonywania przeglądów i konserwacji Przeglądy i konserwacje systemu informatycznego i aplikacji Aktualizacje oprogramowania Dziennik administratora

3 1. Wstęp Instrukcja stanowi zestaw procedur opisujących zasady bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w zbiorach papierowych i w systemach informatycznych. 2. Definicje ASI Administrator Systemu Informatycznego. 3. Poziom bezpieczeństwa Poziom bezpieczeństwa systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe określono jako wysoki. 4. Zabezpieczenia infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej Zabezpieczenia odnoszą się do: 1) technicznych środków zabezpieczenia komputerów przed skutkami awarii zasilania a) Zastosowano UPS-y podtrzymujące zasilanie serwera i pozostałych kluczowych elementów systemu IT, listwy przepięciowe 2) opisu infrastruktury sieci informatycznej, w której użytkowane są komputery wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych a) Komputery służące do przetwarzania danych osobowych są połączone z lokalną siecią publiczną b) W przypadku, gdy zbiór danych osobowych przetwarzany jest przy użyciu komputera przenośnego, wymagane zabezpieczenia, to: po zakończeniu pracy przechowywanie w warunkach zapewniających bezpieczeństwo, regularna kopia bezpieczeństwa. Opcjonalne zabezpieczenia, to Załącznik 1 Regulamin użytkowania komputerów przenośnych. c) Programy zainstalowane na komputerach obsługujących przetwarzanie danych osobowych są użytkowane z zachowaniem praw autorskich i posiadają licencje 3) sprzętowych i programowych środków ochrony przed nieuprawnionym dostępem do danych osobowych a) Lokalizacja urządzeń komputerowych (komputerów typu PC, drukarek) uniemożliwia osobom niepowołanym (np. klientom, pracownikom innych działów,) dostęp do nich b) Dostęp do zbioru danych osobowych, który przetwarzany jest na wydzielonej stacji komputerowej / komputerze przenośnym zabezpieczony został przed nieautoryzowanym uruchomieniem za pomocą hasła BIOS c) Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem (identyfikatora użytkownika oraz hasła / karty procesorowej oraz kodu PIN lub tokena) 4) sprzętowych i programowych środków ochrony poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną (środków ochrony transmisji), a) Dostęp do środków teletransmisji zabezpieczono za pomocą mechanizmów uwierzytelnienia. 5) sprzętowych i programowych środków ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem i nieuprawnionym dostępem do przetwarzanych danych 3

4 a) Zastosowano środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem takim, jak np. robaki, wirusy, konie trojańskie, rootkity. b) Użyto system Firewall. 5. Zabezpieczenia baz danych i oprogramowania przetwarzającego dane osobowe Opis technicznych i programowych środków bezpieczeństwa zastosowanych w procedurach, aplikacjach i programach oraz innych narzędziach programowych wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych 1) Dostęp do zbioru danych osobowych (do bazy danych i do programu) wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem hasła, tokena. 2) Zastosowano środki umożliwiające określenie praw dostępu do wskazanego zakresu danych w ramach przetwarzanego zbioru danych osobowych 3) Zastosowano systemowe środki pozwalające na określenie odpowiednich praw dostępu do zasobów informatycznych, w tym zbiorów danych osobowych dla poszczególnych użytkowników systemu informatycznego 4) Zainstalowano wygaszacze ekranów na stanowiskach, na których przetwarzane są dane osobowe 5) Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostępu do systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych w przypadku dłuższej nieaktywności pracy użytkownika (automatyczny wygaszacz ekranu po 10 minutach) 6) Zastosowano system antywirusowy na wszystkich stanowiskach 6. Procedura dostępu podmiotów zewnętrznych Celem procedury jest zapewnienie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych przez podmioty zewnętrzne, gdy cel i zakres tego przetwarzania określa Administrator Danych. W procedurze zastosowano: Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, załącznik 3 podpisywana z podmiotami, które mają dostęp do danych osobowych na terenie Starostwa Powiatowego oraz podmiotami przetwarzają dane osobowe na zewnątrz w formie outsourcingu. 1) Administrator Bezpieczeństwa Informacji prowadzi rejestr podmiotów zewnętrznych, którym Administrator udostępnia dane osobowe oraz podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w formie usługi zewnętrznej. a) Administrator Danych udostępnia dane osobowe będące w jego obszarze fizycznym podmiotom zewnętrznym w oparciu o umowę poufności b) Podmiot zewnętrzny zobowiązany jest do zachowania poufności udostępnionych danych i przetwarzania ich zgodnie z celem umowy 4

5 2) Administrator Danych powierza dane osobowe do przetwarzania w formie usługi zewnętrznej podmiotom zewnętrznym w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych. a) Podmiot zewnętrzny zobowiązany jest do przetwarzania danych zgodnie z zakresem i celem określonym w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych b) Podmiot zewnętrzny zobowiązany jest do stosowania zabezpieczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024) 5

6 7. Procedura korzystania z Internetu 1) Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z internetu wyłącznie w celach służbowych 2) Zabrania się zgrywania na dysk twardy komputera oraz uruchamia jakichkolwiek programów nielegalnych oraz plików pobranych z niewiadomego źródła. Pliki takie powinny być ściągane tylko za każdorazową zgodą Administratora Bezpieczeństwa Informacji i tylko w uzasadnionych przypadkach. 3) Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez oprogramowanie ściągnięte z Internetu i przez niego zainstalowane. 4) Zabrania się wchodzenia na strony, na których prezentowane są informacje o charakterze przestępczym, hakerskim, pornograficznym, lub innym zakazanym przez prawo (na większości stron tego typu jest zainstalowane szkodliwe oprogramowanie, infekujące w sposób automatyczny system operacyjny komputera szkodliwym oprogramowaniem) 5) Nie należy w opcjach przeglądarki internetowej włączać opcji autouzupełniania formularzy i zapamiętywania haseł 6) W przypadku korzystania z szyfrowanego połączenia przez przeglądarkę, należy zwracać uwagę na pojawienie się odpowiedniej ikonki (kłódka, protokół https). 8. Procedura korzystania z poczty elektronicznej 1) Przesyłanie informacji poza Starostwo Powiatowe może odbywać się tylko przez osoby do tego upoważnione 2) W przypadku przesyłania informacji wrażliwych wewnątrz Starostwa Powiatowego bądź wszelkich danych osobowych poza Starostwo Powiatowe należy wykorzystywać mechanizmy kryptograficzne (pakowanie i hasłowanie wysyłanych plików, podpis elektroniczny) 3) Użytkownicy powinni zwracać szczególną uwagę na poprawność adresu odbiorcy dokumentu. 4) Zaleca się, aby użytkownik podczas przesyłania danych osobowych mailem zawarł w treści prośbę o potwierdzenie otrzymania i zapoznania się z informacją przez adresata 5) Nie należy otwierać załączników (plików) w korespondencji elektronicznej nadesłanej przez nieznanego nadawcę lub podejrzanych załączników nadanych przez znanego nadawcę 6) Użytkownicy nie powinni rozsyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o zagrożeniach dla systemu informatycznego, łańcuszków szczęścia" itp. 7) Użytkownicy nie powinni rozsyłać, wiadomości zawierających załączniki o dużym rozmiarze dla większej liczby adresatów - określenie krytycznych rozmiarów przesyłek i krytycznej liczby adresatów jest uzależnione od wydajności systemu poczty elektronicznej 8) Użytkownicy powinni okresowo kasować niepotrzebne wiadomości pocztowe 6

7 9. Procedura nadawania uprawnień do przetwarzania danych osobowych. Procedura opisuje zasady: przyznawania, modyfikacji i usuwania uprawnień użytkownika do przetwarzania zbiorów w systemie informatycznym lub w wersji papierowej. Celem procedury jest minimalizacja ryzyka nieuprawnionego dostępu do danych osobowych i utraty poufności przez osoby nieupoważnione Zarządzanie uprawnieniami użytkowników 1) Przyznanie, zmiana lub usunięcie uprawnień użytkownika do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym lub w zbiorze papierowym realizowane jest na pisemne zlecenie przełożonego. Zlecenie przekazywane jest Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji (patrz Załącznik 4 Upoważnienie/Anulowanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym lub w zbiorze w wersji papierowej). 2) W przypadku zlecenia nadania bądź zmiany uprawnień (np. z powodu zatrudnienia osoby lub zmiany stanowiska pracy), ABI zobowiązany jest do sprawdzenia, czy użytkownik: a) Odbył szkolenie z zakresu przestrzegania zasad bezpieczeństwa danych osobowych b) Podpisał oświadczenie o zachowaniu poufności c) Będzie przetwarzał dane osobowe w zakresie i celu określonym w polityce bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania 3) Po akceptacji zlecenia, ABI przekazuje go bezpośrednio Starszemu Informatykowi (ASI) celem nadania identyfikatora oraz uprawnień użytkownika w systemie 4) Anulowanie uprawnień użytkownikowi polega na wyrejestrowaniu go z systemu przez Starszego Informatyka (ASI) na zlecenie ABI 5) Identyfikator użytkownika po wyrejestrowaniu z systemu informatycznego nie może być przydzielany innej osobie 6) ASI zobowiązany jest po realizacji zlecenia przekazać uzupełniony formularz Upoważnienia do ABI 7) ABI odpowiada za przechowywanie i aktualizację wszystkich Upoważnień 8) ABI odpowiada za prowadzenie rejestru Załącznik 5 Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania Danych Osobowych 10. Metody i środki uwierzytelnienia Celem procedury jest zapewnienie, że do systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe mają dostęp jedynie osoby do tego upoważnione Ogólne zasady postępowania z hasłami 1) ASI informuje ustnie użytkownika o nadaniu pierwszego hasła do systemu 7

8 2) Użytkownik systemu zobowiązany jest do niezwłocznej zmiany tego hasła 3) Użytkownik systemu w trakcie pracy w aplikacji może zmienić swoje hasło 4) Hasła nie mogą być powszechnie używanymi słowami. W szczególności nie należy jako haseł wykorzystywać: dat, imion, nazwisk, inicjałów, numerów rejestracyjnych samochodów, numerów telefonów. 5) Użytkownik zobowiązuje się do zachowania hasła w poufności, nawet po utracie przez nie ważności 6) Zabronione jest zapisywanie haseł w sposób jawny oraz przekazywanie ich innym osobom Hasła do sieci i serwera 1) Hasło dostępu do (serwera / sieci) składa się co najmniej z 8 znaków 2) Hasło składa się z dużych i małych liter oraz z cyfr lub znaków specjalnych 3) Zmiana hasła odbywa się raz na 6 miesięcy Hasła do programów przetwarzających dane osobowe 1) Hasło dostępu do programów: - EGB - Ośrodek - EWMAPA - Powiat - Płace - Płatnik - IPKO Biznes - Ewidencja Stowarzyszeń - Licencje i zezwolenia - System Informacji Oświatowej - Zbiorczy Arkusz Organizacyjny - PROGMAN a) składa się co najmniej z 6 znaków b) Hasło składa się z dużych i małych liter oraz z cyfr lub znaków specjalnych c) Zmiana hasła odbywa się raz na 30 dni d) Użytkownicy są zobowiązani do samodzielnej zmiany hasła - Pojazd - Kierowca a) Dostęp do programu odbywa się za pomocą karty kryptograficznej b) 4 cyfrowy kod pin 8

9 10.4. Hasła administratora 1) Hasło administratora składa się co najmniej z 8 znaków 2) Hasło składa się z dużych i małych liter oraz z cyfr lub znaków specjalnych 3) Administrator systemu zobowiązany jest zmieniać swoje hasło nie rzadziej niż co 60 dni. 4) Administrator zobowiązany jest do prowadzenia metryk haseł administratora (w tym hasła root ) Załącznik 6 Metryka hasła i umieszczenie ich w zamkniętych kopertach, odrębnych dla każdego z systemów, w sejfie u Sekretarza Powiatu 5) Metryka hasła powinna zawierać: treść hasła, datę jego wprowadzenia do systemu, datę i powód awaryjnego udostępnienia hasła oraz być przechowywane przez okres 5 lat 6) W przypadku utraty uprawnień przez osobę administrującą systemem należy niezwłocznie zmienić hasła, do których miała dostęp 11. Procedura rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy Celem procedury jest zabezpieczenie danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem i utratą poufności w sytuacji, gdy użytkownik rozpoczyna, przerywa lub kończy pracę w systemie informatycznym przetwarzającym dane osobowe. 1) Użytkownik rozpoczyna pracę z systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe z użyciem identyfikatora i hasła 2) Użytkownik jest zobowiązany do powiadomienia ABI o próbach logowania się do systemu osoby nieupoważnionej, jeśli system to sygnalizuje 3) W przypadku, gdy użytkownik podczas próby zalogowania się zablokuje system, zobowiązany jest powiadomić o tym ASI, który odpowiada za odblokowanie systemu użytkownikowi 4) Użytkownik jest zobowiązany do uniemożliwienia osobom niepowołanym (np. klientom, pracownikom innych działów) wgląd do danych wyświetlanych na monitorach komputerowych 5) Przed czasowym opuszczeniem stanowiska pracy, użytkownik zobowiązany jest wywołać blokowany hasłem wygaszacz ekranu lub wylogować się z systemu. Jeżeli tego nie uczyni po upływie 10 minut system automatycznie aktywuje wygaszacz 6) Po zakończeniu pracy, użytkownik zobowiązany jest: a) wylogować się z systemu informatycznego, a następnie wyłączyć sprzęt komputerowy b) zabezpieczyć stanowisko pracy, w szczególności wszelką dokumentację oraz nośniki magnetyczne i optyczne, na których znajdują się dane osobowe 9

10 12. Procedura tworzenia kopii zapasowych Tworzenie kopii bezpieczeństwa programu E-URZĄD 1. Kopie zapasowe danych E-URZĄD tworzone są przez ASI 2. Kopie wykonywane są raz w tygodniu w piątek na koniec dnia pracy zawartość jest grupowana na dwóch płytach CD w katalogach o danej dacie 3. Kopie przechowywane są na płytach CD 4. Dostęp do kopii mają: Starszy Informatyk, Informatyk 5. Kopie przechowywane są w budynku Geodezji, Kartografii i Katastru w pomieszczeniu serwerowni 6. ASI sprawuje nadzór nad wykonywaniem kopii zapasowych oraz weryfikuje ich poprawność Tworzenie kopii bezpieczeństwa programu EGB 1. Kopie zapasowe danych EGB tworzone są przez ASI 2. Kopie wykonywane są dwa razy w tygodniu w poniedziałek i czwartek na koniec dnia pracy zawartość jest grupowana w katalogach o danej dacie 3. Kopie przechowywane są na dysku sieciowym 4. Kopie całościowe przechowywane są przez dwa tygodnie. 5. Dostęp do kopii mają: Starszy Informatyk 6. Kopie przechowywane są w budynku Starostwa Powiatowego w pomieszczeniu serwerowni 7. ASI sprawuje nadzór nad wykonywaniem kopii zapasowych oraz weryfikuje ich poprawność Tworzenie kopii bezpieczeństwa programu OŚRODEK 1. Kopie zapasowe danych OŚRODEK tworzone są przez ASI 2. Kopie wykonywane są dwa razy w tygodniu w poniedziałek i czwartek na koniec dnia pracy zawartość jest grupowana w katalogach o danej dacie 3. Kopie przechowywane są na dysku sieciowym 4. Kopie całościowe przechowywane są przez dwa tygodnie. 5. Dostęp do kopii mają: Starszy Informatyk 6. Kopie przechowywane są w budynku Starostwa Powiatowego w pomieszczeniu serwerowni 7. ASI sprawuje nadzór nad wykonywaniem kopii zapasowych oraz weryfikuje ich poprawność Tworzenie kopii bezpieczeństwa programu EWMAPA 1. Kopie zapasowe danych EWMAPA tworzone są przez ASI 2. Kopie wykonywane są dwa razy w tygodniu w poniedziałek i czwartek na koniec dnia pracy zawartość jest grupowana w katalogach o danej dacie 3. Kopie przechowywane są na dysku sieciowym 4. Kopie całościowe przechowywane są przez dwa tygodnie. 5. Dostęp do kopii mają: Starszy Informatyk 6. Kopie przechowywane są w budynku Starostwa Powiatowego w pomieszczeniu serwerowni 10

11 7. ASI sprawuje nadzór nad wykonywaniem kopii zapasowych oraz weryfikuje ich poprawność Tworzenie kopii bezpieczeństwa programu POWIAT 1. Kopie zapasowe danych POWIAT tworzone są przez ASI 2. Kopie wykonywane są raz dziennie na koniec dnia pracy zawartość jest grupowana w katalogach o danej dacie w danym dniu 3. Kopie przechowywane są na dysku sieciowym 4. Kopie całościowe przechowywane są przez dwa tygodnie. 5. Dostęp do kopii mają: Starszy Informatyk 6. Kopie przechowywane są w budynku Geodezji, Kartografii i Katastru w pomieszczeniu serwerowni 7. ASI sprawuje nadzór nad wykonywaniem kopii zapasowych oraz weryfikuje ich poprawność Tworzenie kopii bezpieczeństwa programu PŁACE 1. Kopie zapasowe danych PŁACE tworzone są przez ASI 2. Kopie wykonywane są raz dziennie na koniec dnia pracy zawartość jest grupowana w katalogach o danej dacie w danym dniu 3. Kopie przechowywane są na dysku sieciowym 4. Kopie całościowe przechowywane są przez dwa tygodnie. 5. Dostęp do kopii mają: Starszy Informatyk 6. Kopie przechowywane są w budynku Geodezji, Kartografii i Katastru w pomieszczeniu serwerowni 7. ASI sprawuje nadzór nad wykonywaniem kopii zapasowych oraz weryfikuje ich poprawność Tworzenie kopii bezpieczeństwa programu PŁATNIK 1. Kopie zapasowe danych PŁATNIK tworzone są przez ASI 2. Kopie wykonywane są raz dziennie na koniec dnia pracy zawartość jest grupowana w katalogach o danej dacie w danym dniu 3. Kopie przechowywane są na dysku sieciowym 4. Kopie całościowe przechowywane są przez dwa tygodnie. 5. Dostęp do kopii mają: Starszy Informatyk 6. Kopie przechowywane są w budynku Geodezji, Kartografii i Katastru w pomieszczeniu serwerowni 7. ASI sprawuje nadzór nad wykonywaniem kopii zapasowych oraz weryfikuje ich poprawność Tworzenie kopii bezpieczeństwa programu do sprawozdań BESTIA 1. Kopie zapasowe danych BESTIA tworzone są przez użytkownika 11

12 2. Kopie wykonywane są raz w miesiącu 3. Kopie przechowywane są na lokalnym komputerze 4. Kopie całościowe przechowywane są przez 30 dni. 5. Dostęp do kopii mają: użytkownik komputera Tworzenie kopii bezpieczeństwa programu System Informacji Oświatowej 1. Kopie zapasowe danych Systemu Informacji Oświatowej tworzone są przez użytkownika komputera 2. Kopie wykonywane są raz na rok 3. Kopie przechowywane są na lokalnym komputerze 4. Kopie całościowe przechowywane są przez rok czasu. 5. Dostęp do kopii mają: użytkownik komputera 6. Kopie przechowywane są na komputerze lokalnym jak i na nośniku DVD w serwerowni w budynku Geodezji, Kartografi i Katastru 7. ASI sprawuje nadzór nad wykonywaniem kopii zapasowych oraz weryfikuje ich poprawność Tworzenie kopii bezpieczeństwa programu POJAZD I KIEROWCA 1. Kopie zapasowe danych POJAZD I KIEROWCA tworzone są przez PWPW/HP 2. Kopie wykonywane są raz dziennie na koniec dnia pracy 3. Kopie przechowywane są na dysku RDX 320GB. Dyski są wymieniane na odpowiednie w danym dniu tygodnia. 4. Kopie całościowe przechowywane są przez jeden tydzień. 5. Dostęp do kopii mają: Starszy Informatyk, Informatyk 6. Kopie przechowywane są w budynku Geodezji, Kartografii i Katastru w pomieszczeniu serwerowni 7. Starszy Informatyk i Informatyk sprawują nadzór nad wykonywaniem kopii zapasowych Tworzenie kopii bezpieczeństwa programu Licencje i Zezwolenia 1. Kopie zapasowe danych programu Licencje i Zezwolenia tworzone są przez użytkownika komputera 2. Kopie wykonywane są raz na rok 3. Kopie przechowywane są na lokalnym komputerze 4. Kopie całościowe przechowywane są przez rok czasu. 5. Dostęp do kopii mają: użytkownik komputera 6. Kopie przechowywane są na komputerze lokalnym jak i na nośniku DVD w serwerowni w budynku Geodezji, Kartografi i Katastru 7. ASI sprawuje nadzór nad wykonywaniem kopii zapasowych oraz weryfikuje ich poprawność 12

13 13. Sposób, miejsce i okres przechowywania elektronicznych nośników informacji i wydruków Procedura określa sposób postępowania z nośnikami: twardymi dyskami, płytami CD/DVD, pendrive ami, na których znajdują się dane osobowe, celem zabezpieczenia ich przez niszczeniem, kradzieżą, dostępem osób nieupoważnionych Zabezpieczenie elektronicznych nośników informacji 1. Nośniki danych są przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieupoważnionych, jak również zabezpieczający je przed zagrożeniami środowiskowymi (zalanie, pożar, wpływ pól elektromagnetycznych) 2. Zabrania się wynoszenia poza obszar Starostwa Powiatowego wymiennych nośników informacji a w szczególności twardych dysków z zapisanymi danymi osobowymi bez zgody Starosty Drawskiego 3. W sytuacji przekazywania nośników z danymi osobowymi poza obszar Starostwa Powiatowego należy stosować następujące zasady bezpieczeństwa: a) adresat powinien zostać powiadomiony o przesyłce b) nadawca powinien sporządzić kopię przesyłanych danych c) dane przed wysłaniem powinny zostać zaszyfrowane a hasło podane adresatowi inną drogą d) stosować bezpieczne koperty depozytowe e) przesyłkę należy przesyłać przez kuriera f) adresat powinien powiadomić nadawcę o otrzymaniu przesyłki 4. Użytkownicy są zobowiązani do niezwłocznego i trwałego usuwania/kasowania danych osobowych z nośników informacji po ustaniu powodu ich przechowywania 5. Podlegające likwidacji uszkodzone lub przestarzałe nośniki a szczególności twarde dyski z danymi osobowymi są komisyjnie niszczone w sposób fizyczny w/g Załącznika Nośniki informacji zamontowane w sprzęcie IT a w szczególności twarde dyski z danymi osobowymi powinny być wymontowane lub wyczyszczone specjalistycznym oprogramowaniem, zanim zostaną przekazane poza obszar organizacji (np. sprzedaż lub darowizna komputerów stacjonarnych / laptopów) Zabezpieczenie kopii zapasowych Zabezpieczenie kopii zapasowych opisane jest w procedurach tworzenia kopii zapasowych Zabezpieczenie dokumentów i wydruków 1. Dokumenty i wydruki zawierające dane osobowe przechowuje się w pomieszczeniach zabezpieczonych fizycznie zgodnie z zasadami określonymi w Polityce bezpieczeństwa 2. Za bezpieczeństwo dokumentów i wydruków odpowiedzialne są osoby je przetwarzające oraz Naczelnicy właściwych wydziałów Starostwa Powiatowego a w szczególności odpowiadają za: 13

14 a) Zamykanie dokumentów na klucz w szafach, biurkach, sejfach podczas nieobecności w pomieszczeniach lub po zakończeniu pracy b) Niszczenie dokumentów i tymczasowych wydruków w niszczarkach niezwłocznie po ustaniu celu ich przetwarzania c) Niepozostawianie wydruków i ksero na urządzeniach bez nadzoru 14. Procedura zabezpieczenia systemu informatycznego, w tym przed wirusami komputerowymi Ochrona antywirusowa Celem procedury jest zabezpieczenie systemów informatycznych przed szkodliwym oprogramowaniem (np. typu robaki, wirusy, konie trojańskie) oraz nieautoryzowanym dostępem do systemów przetwarzających dane osobowe 1. Za zaplanowanie i zapewnienie ochrony antywirusowej odpowiada Starszy Informatyk, w tym za zapewnienie odpowiedniej ilości licencji dla użytkowników 2. System antywirusowy zainstalowano na serwerze i stacjach roboczych 3. System antywirusowy zapewnia ochronę: systemu operacyjnego, przechowywanych plików, poczty wychodzącej i przychodzącej 4. Użytkownicy zobowiązani są do skanowania plików programem antywirusowym 5. ASI zapewnia stałą aktywność programu antywirusowego. Tzn. program antywirusowy musi być aktywny podczas pracy systemu informatycznego przetwarzającego dane osobowe 6. Aktualizacja definicji wirusów odbywa się automatycznie przez system 7. W przypadku stwierdzenia pojawienia się wirusa, każdy użytkownik winien powiadomić ASI Ochrona przed nieautoryzowanym dostępem do sieci lokalnej Stosowane zabezpieczenia mają na celu zabezpieczenie systemów informatycznych przed nieautoryzowanym dostępem do sieci lokalnej np. przez programy szpiegujące, hackerów 1. Za zaplanowanie, konfigurowanie, aktywowanie specjalistycznego oprogramowania monitorującego wymianę danych na styku sieci lokalnej i sieci rozległej odpowiada ASI 2. Stosowany jest Firewall programowy na stacjach roboczych 3. Zastosowano mechanizmy monitorujące przeglądanie Internetu przez użytkowników. Uwzględniają one: Blokowanie stron internetowych określonego typu Blokowanie określonych stron internetowych 15. Zasady i sposób odnotowywania w systemie informacji o udostępnieniu danych osobowych 1. Odbiorcą danych jest każdy, komu udostępnia się dane osobowe, z wyłączeniem: a) osoby, której dane dotyczą, 14

15 b) osoby, upoważnionej do przetwarzania danych, c) podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych, d) organów państwowych lub organów samorządu terytorialnego, którym dane są udostępniane w związku z prowadzonym postępowaniem 2. System przetwarzający dane osobowe udostępniane odbiorcom musi umożliwiać rejestrację: a) nazwy jednostki organizacyjnej lub imienia i nazwiska osoby, której udostępniono dane b) zakresu udostępnianych danych c) daty udostępnienia 3. Dane osobowe udostępnia się: a) osobom lub podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa b) pozostałym osobom lub podmiotom, jeżeli w sposób wiarygodny uzasadnią potrzebę posiadania tych danych, a ich udostępnienie nie naruszy praw i wolności osób, których dane dotyczą 4. Dane osobowe udostępnia się na pisemny, umotywowany wniosek, chyba, że przepis innej ustawy stanowi inaczej 5. Zgody na udostępnienie danych udziela ABI 6. Odnotowanie informacji o udostępnieniu danych (komu, zakresie, dacie) powinno nastąpić niezwłocznie po udostępnieniu danych a) w postaci ewidencji udostępniania danych Załącznik 8 Ewidencja udostępniania danych osobowych 7. ABI odpowiada za udostępnienie danych osobowych w sposób zgodny z ich przeznaczeniem 16. Procedura wykonywania przeglądów i konserwacji Celem procedury jest zapewnienie ciągłości działania systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe oraz zabezpieczenie danych osobowych przed ich nieuprawnionym udostępnieniem Przeglądy i konserwacje systemu informatycznego i aplikacji 1. ASI odpowiada za bezawaryjną pracę systemu IT, w tym: stacji roboczych, aplikacji serwerowych, baz danych, poczty 2. Przegląd i konserwacja systemu informatycznego powinny być wykonywane zgodnie z harmonogramem przeglądów 3. Za terminowość przeprowadzenia przeglądów i konserwacji oraz ich prawidłowy przebieg odpowiada ASI 4. ASI odpowiada za optymalizację zasobów serwerowych, wielkości pamięci i dysków 5. ASI odpowiada za sprawdzanie poprawności działania systemu IT, w tym: stacji roboczych, serwerów, drukarek, baz danych, poczty 6. ASI odpowiada za identyfikację i przyjmowanie zgłoszeń o nieprawidłowościach w działaniu systemu informatycznego oraz oprogramowania celem ich niezwłocznego usunięcia 15

16 7. Wszelkie prace konserwacyjne i naprawcze sprzętu komputerowego oraz uaktualnienia systemu informatycznego, wykonywane przez podmiot zewnętrzny, powinny odbywać się na zasadach określonych w szczegółowej umowie z uwzględnieniem klauzuli dotyczącej ochrony danych 8. Czynności konserwacyjne i naprawcze wykonywane doraźnie przez osoby nie posiadające upoważnień do przetwarzania danych (np. specjalistów z firm zewnętrznych), muszą być wykonywane pod nadzorem osób upoważnionych 9. Przed przekazaniem uszkodzonego sprzętu komputerowego z danymi osobowymi do naprawy poza teren Starostwa Powiatowego, należy: a) wymontować nośniki z danymi osobowymi b) trwale usunąć dane osobowe z użyciem specjalistycznego oprogramowania c) nadzorować proces naprawy przez osobę upoważnioną przez administratora systemu, gdy nie ma możliwości usunięcia danych z nośnika Aktualizacje oprogramowania 1. ASI odpowiada za aktualizację oprogramowania zgodnie z zaleceniami producentów oraz opinią rynkową co do bezpieczeństwa i stabilności nowych wersji (np. aktualizacje, service pack-i, łatki) 2. ASI odpowiada za zapewnienie licencjonowanego oprogramowania do przetwarzania danych osobowych Dziennik administratora 1. ASI dokumentuje pracę w specjalnym rejestrze Załącznik 9 Dziennik administratora 16

WSTĘP. 2. Poziom bezpieczeństwa Poziom bezpieczeństwa systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe określono jako wysoki.

WSTĘP. 2. Poziom bezpieczeństwa Poziom bezpieczeństwa systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe określono jako wysoki. SPIS TREŚCI 1. Definicje... 3 2. Poziom bezpieczeństwa... 3 3. Zabezpieczenia infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej... 3 4. Zabezpieczenia baz danych i oprogramowania przetwarzającego dane

Bardziej szczegółowo

1. Polityka Bezpieczeństwa

1. Polityka Bezpieczeństwa 1. Polityka Bezpieczeństwa 1.1 Wstęp Polityka Bezpieczeństwa, zwana dalej Polityką, oraz Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi przetwarzającymi dane osobowe, zwana dalej Instrukcją, została

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych Załącznik J do Polityki bezpieczeństwa informacji na UEP Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych I. Procedury nadawania i zmiany uprawnień do przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym STORK Szymon Małachowski

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym  STORK Szymon Małachowski Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w sklepie internetowym www.stork3d.pl prowadzonym przez firmę STORK Szymon Małachowski Właścicielem materialnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15/13 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 16 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15/13 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 16 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 15/13 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Świętajno Na podstawie art. 36 ust. 2 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr16 /2010 Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Załącznik do zarządzenia nr16 /2010 Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik do zarządzenia nr16 /2010 Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ochrony danych Osobowych w Zakładzie Usług Komunalnych w Radomiu

Regulamin Ochrony danych Osobowych w Zakładzie Usług Komunalnych w Radomiu Regulamin Ochrony danych Osobowych w Zakładzie Usług Komunalnych w Radomiu Niniejszy regulamin stanowi wyciąg najistotniejszych zapisów zawartych w Polityce Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych oraz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie z 3 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 5/2012 Dyrektora Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim z dnia 1 marca 2012 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Rozdział I Postanowienia wstępne.

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Rozdział I Postanowienia wstępne. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GMINNYM ZESPOLE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚWIERKLANACH Rozdział I Postanowienia wstępne. Na podstawie 3

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Administrator Danych Małgorzata Ziemianin Dnia 24.11.2015 roku w podmiocie o nazwie Publiczne Gimnazjum im. Henryka Brodatego w Nowogrodzie Bobrzańskim Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Zagadnienia ogólne

Rozdział I Zagadnienia ogólne Załączniki do decyzji nr 2/11 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 3 stycznia 2011 r. (poz. ) Załącznik nr 1 Instrukcja zarządzania systemem teleinformatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/2009 Wójta Gminy Przywidz z dnia 6 marca 2009r.

Zarządzenie Nr 20/2009 Wójta Gminy Przywidz z dnia 6 marca 2009r. Zarządzenie Nr 20/2009 Wójta Gminy Przywidz z dnia 6 marca 2009r. w sprawie wdrożenia Instrukcji zarządzania systemem informatycznym Urzędu Gminy Przywidz Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik do zarządzenia 6/2016 Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Ostaszewo.

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Ostaszewo. Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 39/2015 Wójta Gminy Ostaszewo z dnia 27 maja 2015 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Ostaszewo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Urząd Miasta i Gminy Frombork, Ul. Młynarska 5a, 14-530 Frombork Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 17/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 22.03.2012r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM

Bardziej szczegółowo

DZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL

DZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL W Z Ó R INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL Wzór ma charakter pomocniczy. Wzór może być modyfikowany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych w Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza Pieczęć firmowa: Opracował: Data: Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych Osobowych

Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych Osobowych Obowiązuje od 01.01.2012r Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych Osobowych Zespół Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej 1 Zawartość Wprowadzenie... 3 Procedury nadawania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemami informatycznym Ochrony Danych Osobowych

Instrukcja zarządzania systemami informatycznym Ochrony Danych Osobowych Instrukcja zarządzania systemami informatycznym Ochrony Danych Osobowych W Urzędzie Gminy Klucze Wersja 1 Pieczęć firmowa: Opracował: Data: Zatwierdził: Data:.. 1 1. Wstęp... 3 2. Definicje... 3 3. Poziom

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZ SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZ SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZ SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Instrukcja Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Projekt pt. Cztery pory roku - zajęcia artystyczne współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pt. Cztery pory roku - zajęcia artystyczne współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Cztery pory roku - zajęcia artystyczne współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INSTRUKCJA zarządzania systemem informatycznym dla systemu Podsystem

Bardziej szczegółowo

2) stosowane metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem,

2) stosowane metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem, Wskazówki dotyczące sposobu opracowania instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM PRZETWARZAJĄCYM DANE OSOBOWE W FIRMIE

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM PRZETWARZAJĄCYM DANE OSOBOWE W FIRMIE INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM PRZETWARZAJĄCYM DANE OSOBOWE W FIRMIE SŁAWOMIR PIWOWARCZYK KAMIENICA 65, 32-075 GOŁCZA NIP: 678 262 88 45, REGON: 356 287 951......... pieczęć firmowa podpis

Bardziej szczegółowo

a) po 11 dodaje się 11a 11g w brzmieniu:

a) po 11 dodaje się 11a 11g w brzmieniu: Zarządzenie Nr 134/05 Starosty Krakowskiego z dnia 27 grudnia 2005r. - w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Krakowskiego Nr 40/99 z dnia 19 sierpnia 1999r. w sprawie ochrony danych osobowych, stosowanych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH Załącznik Nr 1 Do ZARZĄDZANIA NR 9/2011 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH Podstawa prawna: - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Gminy Miłkowice

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Gminy Miłkowice Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2008 Wójta Gminy Miłkowice z Dnia 2 kwietnia 2008r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi, służącymi do przetwarzania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL Załącznik Nr 4 do Strategii informacyjno-rekrutacyjnej projektu pn. Pozalekcyjna Akademia Kompetencji INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Miasta Kościerzyna

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Miasta Kościerzyna Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna nr 0050.3/2016 z dnia 8 stycznia 2016 roku INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym

Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 28/2015 Wójta Gminy Secemin z dnia 27 kwietnia 2015 r. Urząd Gminy Secemin Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym Do Przetwarzania Danych Osobowych Projekt

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzówku ul. Żeromskiego 24 B, 23 213 Zakrzówek tel/fax: (81) 821 50 36 biblioteka@zakrzowek.gmina.pl www.gbp.zakrzowek.gmina.pl INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA Obowiązuje od: 01

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne. II Rejestrowanie w systemie informatycznym

I Postanowienia ogólne. II Rejestrowanie w systemie informatycznym Załącznik nr 1 do Polityki Bezpieczeństwa Informacji z dnia 30 sierpnia 2012 roku. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I Postanowienia ogólne 1. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 kwietnia 2004 r. Dz.U.2004.100.1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Spis treści 1. Podstawa i cel Polityki... 2 2. Definicje i terminy użyte w Polityce... 3 3. Administrator Danych Osobowych obowiązki i odpowiedzialność...4 4. Personel ADO... 6 5. Powierzanie przetwarzania

Bardziej szczegółowo

ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych (cz. 9)

ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych (cz. 9) Kończąc zagłębianie się w tematykę podnoszoną w temacie artykułu nie sposób byłoby nie przedstawić instrukcji zarządzania systemem informatycznym. Poniżej materiał dotyczący tej problematyki. 1. Procedury

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i zarządzania systemem informatycznym w POYADE Group Poland sp. z o.o.

Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i zarządzania systemem informatycznym w POYADE Group Poland sp. z o.o. Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i zarządzania systemem informatycznym w POYADE Group Poland sp. z o.o. w Bydgoszczy Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i zarządzania systemem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 27/2011 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 27 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 27/2011 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 27 lipca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 27/2011 STAROSTY RAWSKIEGO z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym dla systemu i Polityki Bezpieczeństwa dla zbioru Podsystem Monitorowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM Administrator Danych Damian Cieszewski dnia 31 sierpnia 2015 r. w podmiocie o nazwie Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 62/2011 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 30 maja 2011r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM URZĘDU GMINY W CZEMPINIU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 2 do zarządzenia dyrektora nr ROK-015-10/10 w Ośrodku Kultury w Olecku Mazury Garbate Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. Komentarz do Instrukcji:

ZAŁĄCZNIK NR 1. Komentarz do Instrukcji: ZAŁĄCZNIK NR 1 Metryka dokumentu 1. Tytuł dokumentu INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM 2. Właściciel dokumentu 3. Klasa poufności dokument wewnętrzny, ogólnodostępny 4. Podstawa prawna Ustawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do ZARZĄDZENIA NR 568/2016 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 12 maja 2016 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM

Załącznik Nr 2 do ZARZĄDZENIA NR 568/2016 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 12 maja 2016 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM Załącznik Nr 2 do ZARZĄDZENIA NR 568/2016 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 12 maja 2016 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM Administrator Danych Osobowych PREZYDENT MIASTA SOPOTU Dnia 12 maja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁAZACH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁAZACH Załącznik nr2 do Zarządzenia nr 5 / 2013 Kierownika OPS z dnia 04.03.2013r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁAZACH

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA przetwarzania danych osobowych systemu informatycznego Urzędu Miejskiego w Kozienicach

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA przetwarzania danych osobowych systemu informatycznego Urzędu Miejskiego w Kozienicach Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/2006 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 29.12.2006 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA przetwarzania danych osobowych systemu informatycznego Urzędu Miejskiego w Kozienicach Podstawa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM 20

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM 20 INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM 20 6. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM I. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU 1. System ma charakter hybrydowy, złożony i rozległy. 2. System informatyczny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA ZARZADZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W DRAWSKU POMORSKIM

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA ZARZADZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W DRAWSKU POMORSKIM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA ZARZADZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W DRAWSKU POMORSKIM Rok szkolny 2013/2014 1 Obowiązki Administratorów Systemu Do obowiązków Administratorów

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Polityka bezpieczeństwa opisuje reguły i zasady ochrony danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez Anitę Kowalską, zamieszkałą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Toruniu. Identyfikacja zasobów systemu informatycznego

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Toruniu. Identyfikacja zasobów systemu informatycznego Niniejszy załącznik uwzględnia: - zarządzenie (pierwotne) Nr 18/04 Starosty z 28.12.2004 r. - zarządzenie zmieniające Nr 33/09 z 10.12.2009 r. - zarządzenie zmieniające Nr 37/10 z 23.07.2010 r. - zarządzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZY UŻYCIU SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZY UŻYCIU SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 5 do Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkół P-P CKU w Marszewie INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZY UŻYCIU SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI W COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ SZKOLE WYŻSZEJ

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI W COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ SZKOLE WYŻSZEJ Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 1/2013 Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 31 stycznia 2013 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI W COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych. w sklepie internetowym kozakominek.pl prowadzonym przez firmę Worldflame Sp. z o. o.

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych. w sklepie internetowym kozakominek.pl prowadzonym przez firmę Worldflame Sp. z o. o. Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych w sklepie internetowym kozakominek.pl prowadzonym przez firmę Worldflame Sp. z o. o. Spis treści 1. Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych... 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Załącznik 1 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W celu zabezpieczenia danych gromadzonych i przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich oraz jego systemie informatycznym, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

INSTRUKCJA. zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 22 z dn. 2.07.2008 r. INSTRUKCJA zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Rozdział 2. Procedury

Bardziej szczegółowo

- zawierających ogólnie dostępne informacje, takie jak: imię, nazwisko, numer rejestracyjny samochodu, numer telefonu, imiona dzieci itp.

- zawierających ogólnie dostępne informacje, takie jak: imię, nazwisko, numer rejestracyjny samochodu, numer telefonu, imiona dzieci itp. UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE LubMAN UMCS INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ODPOWIEDZIALNOŚCI UŻYTKOWNIKÓW ZA BEZPIECZEŃSTWO KOMPUTERÓW W ZAKRESIE ADMINISTRACJI DANYMI OSOBOWYMI Bezpieczne hasło Każdy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 623/ ABI/ 2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 623/ ABI/ 2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 623/ ABI/ 2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie opisu stanowiska Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Na podstawie 2 ust.2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu

Bardziej szczegółowo

Dotyczy komputera przetwarzającego dane osobowe w ramach podsystemu PEFS.

Dotyczy komputera przetwarzającego dane osobowe w ramach podsystemu PEFS. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych osób biorących udział w Projekcie Razem po nowy zawód i pracę realizowanego w ramach Projektu nr POKL.07.03.00-14-304/10.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W KUTNIE

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W KUTNIE INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W KUTNIE KUTNO 2013r. SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II.

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE. Nr 8/2013. Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 30 sierpnia 2013 r.

PISMO OKÓLNE. Nr 8/2013. Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 30 sierpnia 2013 r. PISMO OKÓLNE Nr 8/2013 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie procedur związanych z systemami informatycznymi Uniwersytetu przetwarzającymi dane osobowe

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych wraz z Instrukcją zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych wraz z Instrukcją zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2014 Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku z dnia 17 czerwca 2014 r. Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych wraz z Instrukcją zarządzania systemem informatycznym

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 1 do Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Załącznik numer 1 do Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym

Załącznik numer 1 do Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Załącznik numer 1 do Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 z dnia 17 marca 2015 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ w Konstancinie-Jeziornie.

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ w Konstancinie-Jeziornie. REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ w Konstancinie-Jeziornie. I Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OKREŚLAJĄCA ZARZĄDZANIE SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W URZĘDZIE GMINY MIEŚCISKO

INSTRUKCJA OKREŚLAJĄCA ZARZĄDZANIE SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W URZĘDZIE GMINY MIEŚCISKO INSTRUKCJA OKREŚLAJĄCA ZARZĄDZANIE SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W URZĘDZIE GMINY MIEŚCISKO Niniejsza instrukcja stanowi podstawę do określenia sposobu zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH Załącznik nr 2 do Regulaminu ochrony danych osobowych Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH Lublin, czerwiec 2015

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH AFZ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH AFZ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH AFZ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GDAŃSK 2017 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. DEFINICJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 100/2015 WÓJTA GMINY STEGNA. z dnia 16 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 100/2015 WÓJTA GMINY STEGNA. z dnia 16 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 100/2015 WÓJTA GMINY STEGNA w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji oraz zastępców administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy w Stegnie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY PIERZCHNICA

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY PIERZCHNICA Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Pierzchnica Nr 27/2015 z dnia 31.03.2015 INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY PIERZCHNICA

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Różanie,

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Różanie, Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 76/2015 Burmistrza Gminy Różan z dnia 30 grudnia 2015 r. Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Różanie Polityka bezpieczeństwa przetwarzania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WRAZ Z INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANĄ PLATFORMĄ ELF24

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WRAZ Z INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANĄ PLATFORMĄ ELF24 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WRAZ Z INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANĄ PLATFORMĄ ELF24 FIRMY ELF24 SP. Z O.O. SP. K. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU Poznań, czerwiec 2015 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI GENERALNEMU INSPEKTOROWI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

ZGŁOSZENIE ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI GENERALNEMU INSPEKTOROWI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Nr ref. WWW 19570813 ZGŁOSZENIE ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI GENERALNEMU INSPEKTOROWI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH * X zgłoszenie zbioru na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM STAROSTWA POWIATOWEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM STAROSTWA POWIATOWEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 65/2007 Starosty Powiatu Ostrowieckiego z dnia 05.11.2007 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM STAROSTWA POWIATOWEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr. xx / 2013 DYREKTORA Zespołu Szkół Publicznych w Kazuniu Polskim z dnia dnia miesiąca roku

Zarządzenie nr. xx / 2013 DYREKTORA Zespołu Szkół Publicznych w Kazuniu Polskim z dnia dnia miesiąca roku Zarządzenie nr. xx / 2013 DYREKTORA Zespołu Szkół Publicznych w Kazuniu Polskim z dnia dnia miesiąca roku w sprawie: wprowadzenia w życie Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŁOSICACH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŁOSICACH Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Starosty Nr 24/2012 z dnia 26.10.2012r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŁOSICACH Ilekroć

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia 11 KZ/ 2013

Załącznik nr 1 do zarządzenia 11 KZ/ 2013 Załącznik nr 1 do zarządzenia 11 KZ/ 2013 Instrukcja zarządzania systemem przetwarzania danych osobowych przy użyciu systemu informatycznego i w sposób tradycyjny w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach

Bardziej szczegółowo

Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr... z dnia...2009 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Samodzielnym Publicznym Szpitalu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W HARKABUZIE

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W HARKABUZIE INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W HARKABUZIE Administrator Danych osobowych 1 SPIS TREŚCI 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Żywcu

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Żywcu Załączniki do Zarządzenia Nr 73/2015 Starosty Żywieckiego z dnia 03 grudnia 2015 r. Załącznik Nr 2 Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Starostwie

Bardziej szczegółowo

Jakie są podstawowe obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych?

Jakie są podstawowe obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych? Jakie są podstawowe obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych? Przypomnijmy. Ustawa o ochronie danych osobowych określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych i prawa osób

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Wykaz osób upoważnionych do PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawiera załącznik nr 1 do niniejszej Polityki bezpieczeństwa. Instrukcja określająca sposób postępowania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25/2005 Burmistrza Brzeszcz z dnia 21 czerwca 2005 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA URZĘDU GMINY W BRZESZCZACH Podstawa prawna: - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OSOBOWYCH

INSTRUKCJA OSOBOWYCH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 93 /2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 października 2013 roku INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM.. SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KIELCE 2013

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZAN IA SYSTEMEM

INSTRUKCJA ZARZĄDZAN IA SYSTEMEM Załącznik nr 2 do Uchwały nr 17/R/2014 z dnia 13.02.2014 r. DOLNOŚLASKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA (zwana dalej DOIIB) ul. Odrzańska 22 50-114 Wrocław INSTRUKCJA ZARZĄDZAN IA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM

Bardziej szczegółowo

Przykładowy wzór Wystąpienia GIODO dotyczy zastosowanych środków bezpieczeństwa* Wystąpienie o dokonanie sprawdzenia

Przykładowy wzór Wystąpienia GIODO dotyczy zastosowanych środków bezpieczeństwa* Wystąpienie o dokonanie sprawdzenia Przykładowy wzór Wystąpienia GIODO dotyczy zastosowanych środków bezpieczeństwa*... oznaczenie administratora bezpieczeństwa informacji oraz jego adresu do korespondencji Wystąpienie o dokonanie sprawdzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 10 z dnia 3 kwietnia 2014 r. Starosty Zamojskiego w sprawie ustalenia polityki bezpieczeństwa danych osobowych INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA Opracował: Zofia Czerwonka Data: 3.04.2014

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 43/ 07 WÓJTA GMINY DZIADKOWICE

ZARZĄDZENIE NR 43/ 07 WÓJTA GMINY DZIADKOWICE ZARZĄDZENIE NR 43/ 07 WÓJTA GMINY DZIADKOWICE z dnia 1 października 2007 r. w sprawie polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności wraz z instrukcją

Polityka prywatności wraz z instrukcją Profitta sp. z o.o. Polityka prywatności wraz z instrukcją Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.1997 Nr 133 poz. 883 ze zm.) oraz Rozdziału VIII ust. 2 Regulaminu Partnera

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ W JEDNOSTCE CENTRALNEJ INSTYTUTU ENERGETYKI W WARSZAWIE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ W JEDNOSTCE CENTRALNEJ INSTYTUTU ENERGETYKI W WARSZAWIE Instytut Energetyki Instytut Badawczy Warszawa, ul. Mory 8 REGULAMIN KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ W JEDNOSTCE CENTRALNEJ INSTYTUTU ENERGETYKI W WARSZAWIE Obowiązuje od dnia 1 maja 2013 r.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W BIAŁOGARDZIE

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W BIAŁOGARDZIE Załącznik 2 INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W BIAŁOGARDZIE I CELE WPROWADZENIA I ZAKRES ZASTOSOWANIA INSTRUKCJI ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Zasady ogólne

Rozdział I Zasady ogólne Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 316)06 BMiG Małogoszcz z dnia 31 lipca 2006r. INSTRUKCJA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ Rozdział I Zasady ogólne 1 Instrukcja została

Bardziej szczegółowo

Uwaga przypominamy o obowiązkach związanych z ochroną danych osobowych w praktyce lekarskiej i dentystycznej.

Uwaga przypominamy o obowiązkach związanych z ochroną danych osobowych w praktyce lekarskiej i dentystycznej. Uwaga przypominamy o obowiązkach związanych z ochroną danych osobowych w praktyce lekarskiej i dentystycznej. Każdy lekarz i lekarz dentysta prowadzący praktykę lekarską, mimo, że nie jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Rozdział 5 Procedury tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów i narzędzi programowych służących do ich przetwarzania.

INSTRUKCJA. Rozdział 5 Procedury tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów i narzędzi programowych służących do ich przetwarzania. 1 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 243/09 Burmistrza Michałowa z dnia 14 września 2009 r. INSTRUKCJA zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych. Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 120/38/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 120/38/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY. z dnia 30 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 120/38/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Tychy Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH XXXIV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Miguela de Cervantesa w Warszawie Polityka Bezpieczeństwa Danych XXXIV LO im. Miguela de Cervantesa w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 148/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 16.08.2007 r.

Zarządzenie Nr 148/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 16.08.2007 r. Zarządzenie Nr 148/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 16.08.2007 r. w sprawie: wprowadzania zasad realizacji przetwarzania danych osobowych oraz stosowania środków technicznych i organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne dane - dobre praktyki w szkole. Roman Pinoczek Dyrektor Szkoły

Bezpieczne dane - dobre praktyki w szkole. Roman Pinoczek Dyrektor Szkoły Bezpieczne dane - dobre praktyki w szkole Dyrektor Szkoły DANE UCZNIOWIE RODZICE ABSOLWENCI PRACOWNICY EMERYCI RENCIŚCI KONTRACHENCI INF. BIEŻĄCE KONTROLA ZARZĄDCZA ryzyko ryzyko ryzyko ryzyko ryzyko dostępu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach

Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2012 z dnia 02.01.2012 r. Dyrektora Instytutu Spawalnictwa Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Instytucie Spawalnictwa

Bardziej szczegółowo

1 Cel i zakres zasad

1 Cel i zakres zasad Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 8/2016 Starosty Średzkiego z dnia 15 listopada 2016 r. Zasady postępowania z pamięciami przenośnymi typu PenDrive w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 13/2010/2011 Polityka bezpieczeostwa danych osobowych POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik do zarządzenia nr 13/2010/2011 Polityka bezpieczeostwa danych osobowych POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik do zarządzenia nr 13/2010/2011 Polityka bezpieczeostwa danych osobowych POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Polityka bezpieczeostwa danych osobowych powstała w oparciu o przepisy ustawy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 18/2015 Dyrektora PCPR w Zgierzu z dnia 22 lipca 2015 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU SPIS TREŚCI I. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Żyrzyn

Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Żyrzyn Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 40/2014 Wójta Gminy Żyrzyn z dnia 30 lipca 2014 r. Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Żyrzyn Rozdział

Bardziej szczegółowo