Protokół Nr XXXVIII/13

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr XXXVIII/13"

Transkrypt

1 Protokół Nr XXXVIII/13 z przebiegu obrad XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Sochaczewie odbytej w dniu 20 grudnia 2013 roku w godz. od do godz na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego pod przewodnictwem Jolanty Gonta - Przewodniczącej Rady Miejskiej W Sesji udział wzięli : Radni Rady Miejskiej : Jolanta Gonta Przewodnicząca Rady Miejskiej Marcin Cichocki - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Karaś - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Bogumił Czubacki, Sławomir Dorywalski, Krystyna Dybiec, Sylwester Kaczmarek, Teresa Kozbuch, Waldemar Kowaluk, Tomasz Obrączka, Bartosz Otręba, Urszula Pawlak, Marcin Podsędek, Bożena Rutkowska, August Rutkowski, Edward Stasiak, Jakub Wojewoda, Sylwester Zdzieszyński Radni nieobecni: Ireneusz Kisiołek, Urszula Kossakowska, Paweł Piątkiewicz Zaproszeni : Piotr Osiecki Marek Fergiński Stanisław Wachowski Jolanta Brzóska Andrzej Wierzbicki Paweł Rojewski - Burmistrz Miasta - Zastępca Burmistrza Miasta - Zastępca Burmistrza Miasta - Skarbnik Miasta - Sekretarz Miasta - Radca Prawny Urzędu Naczelnicy Wydziałów i Kierownicy Referatów Urzędu Miejskiego, Prezesi i Dyrektorzy jednostek samorządowych, przedstawiciele prasy i pozostali goście. Lista obecności radnych oraz gości stanowi załącznik do protokołu. 1

2 Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Zatwierdzenie zmian do porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej. 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew na lata Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na 2013 rok. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew na lata : 7.1 przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew, 7.2 przedstawienie opinii Komisji Rady Miejskiej o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew, 7.3 dyskusja, 7.4 podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew na lata Rozpatrzenie Uchwały Budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na 2014 rok: 8.1 przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta projekcie budżetu, 8.2 wystąpienie Burmistrza Miasta, 8.3 przedstawienie opinii Komisji Rady Miejskiej o projekcie budżetu Gminy Miasto Sochaczew na 2014 rok, 8.4 dyskusja, 8.5 podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na 2014 rok. 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych na 2014 rok. 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z o.o. ZWiK w Sochaczewie. 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: Dobre rządzenie. Wypracowanie i wdrożenie modelu współpracy 7 jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, dofinansowanego w ramach Priorytetu. V Dobre rządzenie. Działanie 5.4. Rozwój Potencjału trzeciego sektora. Poddziałanie Rozwój dialogu obywatelskiego. 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Sochaczewa na lata Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Miasto Sochaczew ze stowarzyszenia Lokalna Organizacja turystyczna Mazowsze Chopina. 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VI/32/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Ekonomicznego w Sochaczewie. 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Miasto Sochaczew. 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości. 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia od Spółdzielni Pracy Mechaników METALOWIEC nieruchomości. 2

3 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/409/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Nowa Sucha w celu wspólnej realizacji zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LI/474/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Sochaczew w celu wspólnej realizacji zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/495/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 1 marca 2010 roku w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Brochów w celu wspólnej realizacji zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 23.Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 24.Informacja o pracy Burmistrza Miasta w okresie od dnia 9 października 2013 roku do dnia 26 listopada 2013 roku. 25. Zapytania i wolne wnioski Radnych. 26. Sprawy różne. 27. Zamknięcie Sesji. Ad. pkt 1 Jolanta Gonta otworzyła obrady XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Sochaczewie. Powitała wszystkich gości i Radnych, Burmistrzów, Naczelników Wydziałów Urzędu Miejskiego, Prezesów i Dyrektorów jednostek samorządowych, przedstawicieli mediów oraz wszystkich przybyłych na posiedzenie Sesji. Ad. pkt 2 Jolanta Gonta- przypomniała, że porządek obrad dzisiejszej Sesji otrzymali Radni wraz z pozostałymi materiałami. Stwierdziła, że w dzisiejszej Sesji uczestniczy 18 Radnych, więc podjęte uchwały będą prawomocne. Zapytała czy są propozycje zmian do porządku obrad. Ad. pkt 3 Radni nie zgłosili żadnych propozycji zmian do porządku obrad. Jolanta Gonta - przypomniała, że protokół z XXXVII Sesji był wyłożony w Biurze Rady oraz przed Sesją na stole prezydialnym. Zapytała czy są pytania lub uwagi do protokołu z XXXVII Sesji. Radni nie zgłosili uwag i pytań do protokołu. Jolanta Gonta - poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu z przebiegu obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej. 3

4 za 16 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów Protokół Nr XXXVII/13 z przebiegu obrad XXXVII Sesji został przyjęty. Wydruk głosowania z elektronicznego systemu stanowi załącznik do protokołu. (nr 1) Jolanta Gonta - stwierdziła, że protokół został przyjęty. Ad. pkt 4 Jolanta Gonta w związku z tym, że Radni otrzymali materiały na Sesję zaproponowała, aby ograniczyli się do zadawania pytań. Urszula Pawlak- poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. oraz Ochrony środowiska nie wydała jednoznacznej opinii. Radni nie zgłosili żadnych pytań ani uwag do przedstawionego projektu uchwały. Ad. pkt 5 Za 17 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się -1 głos. ( W tym 1 głos do protokołu Radnego Arkadiusza Karasia) Uchwała Nr XXXVIII/417/13 Rady Miejskiej w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew na lata została podjęta. Wydruk głosowania z elektronicznego systemu stanowi załącznik do protokołu (nr 2) Urszula Pawlak- poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 4

5 Arkadiusz Karaś- poinformował, że Komisja Oświaty Sławomir Dorywalski poinformował, że Komisja Kultury, Sportu i Promocji pozytywnie zaopiniowała ten projekt. oraz Ochrony środowiska wydała pozytywną opinię. Bogumił Czubacki- poinformował, że Komisja Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej Ad. pkt 6 Za 18 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się -0 głosów. Uchwała Nr XXXVIII/418/13 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na 2013 rok została podjęta. Wydruk głosowania z elektronicznego systemu stanowi załącznik do protokołu (nr 3) Urszula Pawlak- poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Za 18 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się -0 głosów. Uchwała Nr XXXVIII/419/13 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 została podjęta. 5

6 Wydruk głosowania z elektronicznego systemu stanowi załącznik do protokołu (nr 4) Ad. pkt Jolanta Brzóska- odczytała opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Płocku co, do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew na lata oraz budżetu Gminy Miasto Sochaczew na 2014 rok informując, że obydwie są pozytywne. 7.2 Urszula Pawlak- poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Sylwester Zdzieszyński- poinformował, że Komisja Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej 7.3 Radni nie zgłosi żadnych pytań i uwag. 7.4 Jolanta Gonta poddała pod Za 11 głosów, przeciw 6 głosów, wstrzymujących się -1 głos. Uchwała Nr XXXVIII/420/13 Rady Miejskiej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew na lata została podjęta. Wydruk głosowania z elektronicznego systemu stanowi załącznik do protokołu (nr 5) 6

7 Ad. pkt Jolanta Gonta- przypomniała, że opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej co do budżetu Gminy Miasto Sochaczew na 2014 rok odczytała Skarbnik w punkcie Piotr Osiecki- powiedział, że projekt budżetu na 2014 rok ma zabezpieczyć środki finansowe na wszelkie zadania, które stoją przed samorządem w tym roku. Jednocześnie zabezpieczyć środki finansowe na działanie wszystkich jednostek organizacyjnych, które te działania realizują. Burmistrz stwierdził, że nie będzie to łatwy rok, podobnie jak Być może z mniejszym nasileniem pojawią się tendencje, które były w 2013 roku, czyli spowolnienie gospodarcze, które automatycznie odbija się na sytuacji polskich rodzin i samorządów. Takie zagrożenia mogą pojawić się też w przyszłym roku. Założenia, które mogą skutkować niższymi niż te zakładane przez rząd wpłatami od osób fizycznych oraz mniejszym obrotem gospodarczym, który widoczny jest we wpływach z opłaty za czynności cywilno-prawne. Takie negatywne zjawiska pojawiły się w 2013 roku i 2014 rok będzie pewnie ich kontynuacją. Niezależnie od tego Burmistrz powiedział, że chciałby, aby budżet na 2014 rok był budżetem aktywnym, który pozwoli kontynuować rozpoczęte inwestycje i rozpocząć te wynikające z budżetu obywatelskiego. Na te inwestycje środki są zabezpieczone. Największa z nich to budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 za złotych, przy dofinansowaniu złotych. Kolejną inwestycją ze sfery oświaty, która uzyskała duże poparcie w ramach budżetu obywatelskiego to budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół w Chodakowie. Jednocześnie będą kontynuowane inwestycje z infrastruktury drogowej. W 2014 roku będzie kontynuowana inwestycja w rejonie ulicy Reymonta, Wąskiej oraz planowane jest rozpoczęcie inwestycji budowy parkingu przy dworcu PKP w ramach systemu,,parkuj i jedź. Na tą inwestycję zabezpieczono kwotę złotych. Główny ciężar jeśli chodzi o inwestycje, kierowany jest w stronę oświaty oraz infrastruktury drogowej rok po stronie wydatkowej zwiększy się o dodatkowe złotych, z czego o około złotych wzrośnie koszt utrzymania Żłobka Miejskiego w nowej siedzibie. Zwiększy się ilość dzieci, ale to nie jest zmartwienie, bo jest to inwestycja w rodziny i najmłodszych obywateli miasta. Ponad złotych będzie przeznaczenie na przekształcenie, ratowanie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, który nie z własnej winy jest w takiej sytuacji. Ubożenie społeczeństwa powoduje, że są coraz większe należności z tytułu opłaty za czynsz i media. Burmistrz zwrócił uwagę, że to nie są mieszkańcy ZGM tylko mieszkańcy miasta, dlatego budżet miasta musi zareagować. Te ponad złotych można by było przeznaczyć na inwestycje. Innym znaczącym wydatkiem majątkowym jest wydatek związany z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji, który jak powiedział Burmistrz ma nadzieję pozwoli Zakładowi na utrzymanie cen za wodę i ścieki na dotychczasowym poziomie. Co dla mieszkańców w czasach kryzysu jest bardzo ważne. Burmistrz podkreślił, że nie podwyższono podatków na 2014 rok, podatek od nieruchomości zostanie utrzymany na poziomie 2013 roku, a podatek od środków transportu od trzech lat nie ulega zmianie. Kolejnym, zagrożeniem dla samorządu jest przekazywanie im zadań bez środków na ich realizację. Ostatnio wprowadzono dodatek energetyczny, który może rzutować na część 7

8 wydatkową budżetu miasta. Generalnie 2014 rok, według założeń projektu budżetu, jest kolejnym rokiem porządkowania struktury wydatków własnych, do dochodów własnych. Nadwyżka operacyjna planowana jest na poziomie złotych, czyli coraz mniejsza część dochodów własnych jest przejadana. Dzięki temu można utrzymać przyzwoity wskaźnik wydatków majątkowych. Burmistrz stwierdził, że nie będzie to łatwy budżet, tak jak żaden realizowany w dobie kryzysu. Powiedział, że te kilka lat pokazało, że współpracownicy zatrudnieni w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych oszczędnie szacują,,groszem publicznym i podobnie jak tegoroczny budżet uda się przyszły zrealizować, bez nowelizacji, jaka miała miejsce przy budżecie państwa. Na koniec Burmistrz omówił autopoprawki do budżetu. W 2 ust.1 pkt.2 w pozycji wydatki majątkowe w kwocie złotych powinna być końcówka 117 złotych. Na stronie 40 w części opisowej wydatków majątkowych w punkcie 2 Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 jest kwota złotych a powinna być kwota złotych. 8.3 Urszula Pawlak- poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Arkadiusz Karaś- poinformował, że Komisja Oświaty zaopiniowała projekt pozytywnie. Sławomir Dorywalski poinformował, że Komisja Kultury, Sportu i Promocji pozytywnie zaopiniowała ten projekt. Bogumił Czubacki- poinformował, że Komisja Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej Sylwester Zdzieszyński- poinformował, że Komisja Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej 8.4 Urszula Pawlak- powiedział, że osobiście będzie głosowała przeciw temu budżetowi na 2014 rok podobnie, jak głosowała przeciw Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Sochaczew na lata Zdaniem Radnej jest to jeden z najgorszych budżetów w ostatniej historii Sochaczewa. Jest to budżet konsumpcyjny. Przy dochodach na poziomie złotych złotych wydaje się na cele bieżące. Budżet oparty jest na obligacjach, którym była przeciwna ze względu na cel, na jaki zostały zaciągnięte. Cieszy ją jednak fakt, co zostało również podkreślone w objaśnieniu Wieloletniej Prognozy Finansowej, które odczytała, że przedział czasu na jaki sporządzono WPF tj. na 12 lat, powoduje trudności w szacowaniu dochodów, ponieważ dochody gminy zależą od wielu czynników obiektywnych, w tym od sytuacji gospodarczej kraju i wskaźników 8

9 makroekonomicznych. W swoim przemówieniu Burmistrz mówił, o obciążeniach na 2014 rok, które wpisują się w to co mówiła na Sesji, kiedy podejmowano uchwałę o obligacjach, że dług zaplanowano do 2025 roku a dochody miasta są niepewne. Piotr Osiecki- powiedział, że trudno mu się zgodzić z sugestią Radnej Urszuli Pawlak, że coraz więcej środków jest przejadanych. Wystarczy sprawdzić, jak kształtowały się relacje dochodów własnych do wydatków bieżących, bez uwzględnienia dochodów majątkowych, aby zobaczyć, że nadwyżka operacyjna rośnie. Większą część dochodów własnych przekłada się na wydatki własne. Oczywiście można te dochody zwiększyć szacując i wyprzedając majątek. Burmistrz zwrócił uwagę, że bardzo ostrożnie dysponuje majątkiem, według prognozy w 2014 roku przewidywane dochody ze sprzedaży mienia wyniosą złotych. Burmistrz oświadczył, że na najbliższej Sesji przedstawi szczegółowe zestawienie na przestrzeni lat, jak kształtowała się wyprzedaż majątku miasta. Stwierdził, że obecna kadencja jest jedną z najbardziej skromnych w tej materii. Bieżące dochody i wydatki są w coraz korzystniejszych relacjach. Coraz mniej dochodów przeznacza się na wydatki bieżące. Zwrócił uwagę, że na każdej Sesji budżetowej przedstawia zagrożenia, bo taka jest uczciwość, nie można o nich nie mówić, bo zagrożenia są, ale to nie znaczy, że one wywracają budżet. Wiedząc, że takie zagrożenia mogą się pojawić, odpowiednio jest realizowana polityka trakcie roku i na koniec okazuje się, że jest nadwyżka budżetowa. Prawdopodobnie 2014 rok będzie podobnie wyglądał, jak 2013, gdzie nadwyżka wyniosła złotych. Burmistrz podkreślił, że,,nie ma zielonej wyspy w Sochaczewie, bo nie ma zielonej wyspy w Polsce, co nie znaczy, że nie może miasto dobrze funkcjonować. W Sochaczewie wiele się robi i to mieszkańcy widzą. Jolanta Gonta- odnośnie wypowiedzi Radnej Urszuli Pawlak, że Miasto nie jest w stanie przewidzieć, rozkładając dług do 2025 roku, czy będzie w stanie go spłacić powiedziała, że ta niepewność nie zawsze musi oznaczać, że sytuacja w kraju z każdym rokiem będzie co raz gorsza. Może okazać się inaczej. Sytuacja z tak dużym wyprzedzeniem nie jest znana. 8.5 Jolanta Gonta poddała pod Ad. pkt 9 Za 11 głosów, przeciw 6 głosów, wstrzymujących się -1 głos. Uchwała Nr XXXVIII/421/13 Rady Miejskiej w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na 2014 rok została podjęta. Wydruk głosowania z elektronicznego systemu stanowi załącznik do protokołu (nr 6) Urszula Pawlak- poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 9

10 Sławomir Dorywalski poinformował, że Komisja Kultury, Sportu i Promocji pozytywnie zaopiniowała ten projekt. Jolanta Brzóska- poprosiła o wykreślenie z uzasadnienia zwrotu,, na terenie miasta. Za 18 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się -0 głosów. Uchwała Nr XXXVIII/422/13 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych na 2014 rok została podjęta. Wydruk głosowania z elektronicznego systemu stanowi załącznik do protokołu (nr 7) Ad. pkt 10 Urszula Pawlak- poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Ad. pkt 11 Za 18 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się -0 głosów. Uchwała Nr XXXVIII/423/13 Rady Miejskiej w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z o.o. ZWiK w Sochaczewie została podjęta. Wydruk głosowania z elektronicznego systemu stanowi załącznik do protokołu (nr 8) 10

11 Bogumił Czubacki- poinformował, że Komisja Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej Za 18 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się -0 głosów. Uchwała Nr XXXVIII/424/13 Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: Dobre rządzenie. Wypracowanie i wdrożenie modelu współpracy 7 jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, dofinansowanego w ramach Priorytetu. V Dobre rządzenie. Działanie 5.4. Rozwój Potencjału trzeciego sektora. Poddziałanie Rozwój dialogu obywatelskiego została podjęta. Ad. pkt 12 Wydruk głosowania z elektronicznego systemu stanowi załącznik do protokołu (nr 9) Bogumił Czubacki- poinformował, że Komisja Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej Za 18 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się -0 głosów. Uchwała Nr XXXVIII/425/13 Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Sochaczewa na lata została podjęta. Ad. pkt 13 Wydruk głosowania z elektronicznego systemu stanowi załącznik do protokołu (nr 10) Sławomir Dorywalski poinformował, że Komisja Kultury, Sportu i Promocji pozytywnie zaopiniowała ten projekt. 11

12 Za 18 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się -0 głosów. Uchwała Nr XXXVIII/426/13 Rady Miejskiej w sprawie wystąpienia Gminy Miasto Sochaczew ze stowarzyszenia Lokalna Organizacja turystyczna Mazowsze Chopina została podjęta. Ad. pkt 14 Wydruk głosowania z elektronicznego systemu stanowi załącznik do protokołu (nr 11) Arkadiusz Karaś poinformował, że Komisja Oświaty Za 18 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się -0 głosów. Uchwała Nr XXXVIII/427/13 Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały nr VI/32/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Ekonomicznego w Sochaczewie została podjęta. Ad. pkt 15 Wydruk głosowania z elektronicznego systemu stanowi załącznik do protokołu (nr 12) Za 18 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się -0 głos. Waldemar Kowaluk zgłosił pomyłkę poprosił o doliczenie jego głosu do głosów za. 12

13 Uchwała Nr XXXVIII/428/13 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Miasto Sochaczew została podjęta. Ad. pkt 16 Wydruk głosowania z elektronicznego systemu stanowi załącznik do protokołu (nr 13) Ad. pkt 17 Za 18 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się -0 głos. Uchwała Nr XXXVIII/429/13 Rady Miejskiej w sprawie zamiany nieruchomości została podjęta. Wydruk głosowania z elektronicznego systemu stanowi załącznik do protokołu (nr 14) Za 18 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się -0 głos. Uchwała Nr XXXVIII/430/13 Rady Miejskiej w sprawie przejęcia od Spółdzielni Pracy Mechaników METALOWIEC nieruchomości została podjęta. 13

14 Ad. pkt 18 Wydruk głosowania z elektronicznego systemu stanowi załącznik do protokołu (nr 15) Ad. pkt 19 Za 18 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się -0 głos. Uchwała Nr XXXVIII/430/13 Rady Miejskiej w sprawie zbycia nieruchomości została podjęta. Wydruk głosowania z elektronicznego systemu stanowi załącznik do protokołu (nr 16) Jolanta Gonta- zapytała czy Radni mają pytania lub uwagi. Tomasz Obrączka- zwrócił uwagę, że działki rekreacyjne przy ulicy Żeglarskiej są użytkowane od lat 80-tych i użytkownicy chcieliby zapewne korzystać z nich dalej. Radny Złożył wniosek formalny, aby dotychczasowi użytkownicy tych działek mieli pierwszeństwo w ich zakupie. Tomasz Ćwiek- powiedział, że nie ma takiej możliwości prawnej, aby komukolwiek przyznać prawo pierwszeństwo nabycia, ponieważ jest to dzierżawa. Art. 37 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mówi o tym, w jakich przypadkach można zastosować prawo pierwszeństwa, w każdym innym przypadku jest obowiązek przeprowadzenia przetargu. Ci, którzy dzierżawią zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w przetargu. Zwrócił uwagę, że nastąpiła zmiana planu zagospodarowania przestrzennego i w chwili obecnej są to tereny 14

15 budowlane. Z doświadczenia wynika, że najczęściej dzierżawcy wcale nie chcą kupować takich nieruchomości. W tym przypadku od wielu lat ludzie użytkowali te działki i w chwili obecnej ludzie rezygnują z tych dzierżaw i nowi chętni chcą je użytkować. Kiedy dzierżawca zabudował nieruchomość na podstawie pozwolenia na budowę wtedy stosuje się prawo pierwszeństwa. Tu podał przykład pawilonów przy Al. 600-lecia. Brane jest powyżej 10 lat. Zapewnił, że wszystko jest zgodnie z prawem. Jolanta Gonta w związku tym, że radni nie zgłosili innych pytań i uwag poddała pod Za 14 głosów, przeciw 1 głosów, wstrzymujących się -2 głosy. Uchwała Nr XXXVIII/431/13 Rady Miejskiej w sprawie zbycia nieruchomości została podjęta. Wydruk głosowania z elektronicznego systemu stanowi załącznik do protokołu (nr 17) Jolanta Gonta- poprosiła Radnych o powstanie i powitanie drużyny zuchowej. Do sali obrad weszła drużyna zuchów prowadzona przez Krystynę Stańkowską. Na sali rozległy się oklaski. Dzieci przedstawiły się, że są zuchami z,,leśnego bractwa ze Szkoły Podstawowej nr 3 i przyniosły Betlejemskie Światełko Pokoju wraz z życzeniami Zdrowych i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia od całej braci harcerskiej i druha Komendanta Krzysztofa Wasilewskiego. Na sali ponownie rozległy się oklaski. Na ręce przewodniczącej Jolanty Gonty oraz burmistrza Piotra Osieckiego dzieci przekazały Światełko Betlejemskie. Wszyscy zaśpiewali kolędę,,przybieżeli do Betlejem. Jolanta Gonta i Piotr Osiecki - podziękowali i złożyli dzieciom i ich rodzinom życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Krystynę Stańkowska- podziękowała, za miłe przyjęcie i słodki poczęstunek życząc Radnym owocnych obrad. Dzieci wraz z Burmistrzem i Przewodniczącą ustawili się do pamiątkowego zdjęcia, a następnie pożegnali się i wyszli z Sali. Radni oklaskami podziękowali i pożegnali zuchów. 15

16 Ad. pkt 20 Ad. pkt 21 Za 17 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się -0 głos. Uchwała Nr XXXVIII/432/13 Rady Miejskiej w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Nowa Sucha w celu wspólnej realizacji zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego została podjęta. Wydruk głosowania z elektronicznego systemu stanowi załącznik do protokołu (nr 18) Za 17 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się -0 głos. Uchwała Nr XXXVIII/433/13 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr LI/474/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Sochaczew w celu wspólnej realizacji zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego została podjęta. Wydruk głosowania z elektronicznego systemu stanowi załącznik do protokołu (nr 19) 16

17 Ad. pkt 22 Za 17 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się -0 głos. Uchwała Nr XXXVIII/434/13 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/495/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 1 marca 2010 roku w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Brochów w celu wspólnej realizacji zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego została podjęta. Wydruk głosowania z elektronicznego systemu stanowi załącznik do protokołu (nr 20) Ad. pkt 23 Jolanta Gonta- zapoznała Radnych z tematyką pism,które wpłynęły w okresie międzysesyjnym i poinformował, że wszystkie pisma są dostępne do wglądu. Poprosiła, aby Radni przygotowali na kolejną Sesję kandydatury do Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Zapoznała Radnych ze skargą mieszkańca na opieszałość Burmistrza Miasta. Poinformowała, że wpłynęły dwa wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady. Podziękowała Wiceprzewodniczącemu Arkadiuszowi Karasiowi za reprezentowanie Rady na wielu uroczystościach. Arkadiusz Karaś- pogratulował Radnemu Sławomirowi Dorywalskiemu osiągnięć w zawodach tenisa ziemnego, w których reprezentował Radę. Radni oklaskami podziękowali Radnemu Sławomirowi Dorywalskiemu. Arkadiusz Karaś- następnie poinformował, w jakich uroczystościach prezydium reprezentowało Radę. Radni nie zgłosili uwag do przestawionej informacji. 17

18 Ad pkt. 24 Radni nie zgłosili żadnych uwag i pytań do informacji o pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. Ad pkt. 25 Radni nie zgłosili żadnych pytań i wniosków. Ad pkt. 26 Przemysław Gaik- w imieniu Zarządu Powiatu, Starosty Sochaczewskiego oraz swoim złożył wszystkim Radnym w tym Przewodniczącej Rady, Burmistrzowi i pracownikom Urzędu Świąteczne i Noworoczne życzenia. Na sali rozległy się oklaski. Jolanta Gonta- z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku złożyła również najserdeczniejsze życzenia wszystkim obecnym. Innych spraw różnych nie zgłoszono. Ad. pkt. 27 Jolanta Gonta- w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknęła XXXVIII Sesję Rady Miejskiej i zaprosiła Radnych do sali obok na skromny świąteczny poczęstunek i opłatek. Protokołowała Magdalena Jamka Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Gonta 18

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVI/14. W Sesji udział wzięli : Radni Rady Miejskiej :

Protokół Nr XLVI/14. W Sesji udział wzięli : Radni Rady Miejskiej : Protokół Nr XLVI/14 z przebiegu obrad XLVI Sesji Rady Miejskiej w Sochaczewie odbytej w dniu 28 października 2014 roku w godz. od 14 00 do godz. 18 00 na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego pod przewodnictwem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40

Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40 Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40 Ad.1. W obradach udział wzięli: radni lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu, sołtysi lista

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2006

PROTOKÓŁ Nr III/2006 PROTOKÓŁ Nr III/2006 z przebiegu III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku odbytej w dniu 12 grudnia 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku Przewodniczący Rady Wioleta Muszyńska

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00 a zakończyło o godz. 10 10. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007.

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Sesję Rady Miejskiej w Przemkowie rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 11.30. Na ogólny stan radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXIV/13

PROTOKÓŁ Nr XXXIV/13 PROTOKÓŁ Nr XXXIV/13 z przebiegu obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Sochaczewie odbytej w dniu 21 czerwca 2013 roku w godz. od 16 00 do godz. 18 38 na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego pod przewodnictwem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku 1 Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku Posiedzenie Rady Gminy Drelów odbyło się w świetlicy Urzędu Gminy Drelów, rozpoczęło się o godz. 10 00 i trwało do godz. 13

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO która odbyła się w dniu 12 grudnia 2006r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r.

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. Obrady rozpoczęto o godz. 9 00, zakończono o godz. 9 40. Podjęto uchwały od Nr VII/59/2011 do Nr VII/62/2011. Przed otwarciem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r.

P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. Ad. 1 Otwarcia III sesji Rady Gminy Dąbrowa dokonał Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek. Prowadzący obrady

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIX Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 13:00 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVI/13

PROTOKÓŁ Nr XXXVI/13 PROTOKÓŁ Nr XXXVI/13 z przebiegu obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Sochaczewie odbytej w dniu 25 października 2013 roku w godz. od 16 00 do godz. 21 00 na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego pod przewodnictwem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r.

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta - sala nr 305. Godzina rozpoczęcia: 15 00. Obecnych: a. 5

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r.

PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r. PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz goście według załączonych list obecności. 2.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r.

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Posiedzenie odbyło się w budynku A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. W posiedzeniu udział wzięli

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 37/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 3 grudnia 2013 r. godz. 14.30

PROTOKÓŁ Nr 37/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 3 grudnia 2013 r. godz. 14.30 PROTOKÓŁ Nr 37/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 3 grudnia 2013 r. godz. 14.30 Obecni na posiedzeniu Komisji 3 członków Komisji: 1. Józef Groma 2. Andrzej Jasiński 3. Jerzy Nawrocki z udziałem:

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 nr 4

Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 nr 4 Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Przewodniczący Rady Miejskiej p. Adam Kołwzan dokonał otwarcia XXXVIII sesji Rady Miejskiej, jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r.

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr IV/VII/2015. sesji Rady Miejskiej w Kaletach z 22 stycznia 2015 r. Miejsce obrad: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach

Protokół nr IV/VII/2015. sesji Rady Miejskiej w Kaletach z 22 stycznia 2015 r. Miejsce obrad: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach Ad 1. Otwarcie sesji. Protokół nr IV/VII/2015 sesji Rady Miejskiej w Kaletach z 22 stycznia 2015 r. Miejsce obrad: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach Obrady IV sesji Rady Miejskiej w Kaletach,

Bardziej szczegółowo

Dz-08.0021.10.2015. P. A. Puszkarz przedstawił projekt porządku obrad:

Dz-08.0021.10.2015. P. A. Puszkarz przedstawił projekt porządku obrad: Dz-08.0021.10.2015 PROTOKÓŁ z X sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki z dnia 24 czerwca 2015 r. (godz. 18:00) w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Rzemieślniczej 10 w Krakowie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji BUDŻETOWEJ Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 28 września 2015r.

P R O T O K Ó Ł Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji BUDŻETOWEJ Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 28 września 2015r. P R O T O K Ó Ł Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji BUDŻETOWEJ Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 28 września 2015r. Członkowie Komisji Budżetowej obecni na posiedzeniu, zgodnie z załączoną listą

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006r.

Protokół nr 3/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006r. Protokół nr 3/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006r. Data utworzenia 2006-12-28 Numer aktu 3 Kadencja Kadencja 2002-2006 III sesję Rady Gminy Szaflary otworzył oraz przewodniczył obradom Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r.

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 16 00. Wszyscy radni byli obecni.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XII/2015. z XII sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 29 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr XII/2015. z XII sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 29 czerwca 2015 r. RM.0002.12.2015.BJ Polanica Zdrój, dn. 29.06.2015 r. PROTOKÓŁ Nr XII/2015 z XII sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju w dniu 29 czerwca 2015 r. Miejsce posiedzenia: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XV/2003 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 22 grudnia 2003r.

PROTOKÓŁ Nr XV/2003 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 22 grudnia 2003r. PROTOKÓŁ Nr XV/2003 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 22 grudnia 2003r. Obrady rozpoczęto o godz. 10.00, zakończono o godz. 11.35. Podjęto uchwały od Nr XV/86/2003 do Nr XV/89/2003. W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku

Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku Przewodnicząca Komisji Teresa Klupś otworzyła o godz. 15 00 Oświaty, Kultury

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. XXI Sesja IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa

Bardziej szczegółowo

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie. PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich odbytej w dniu 16 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich W nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich wzięło

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej. w dniu 16 grudnia 2008 roku

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej. w dniu 16 grudnia 2008 roku 1 SE-PO.0063-3-11/08 P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 16 grudnia 2008 roku Skład Komisji: 1. Władysław Oczkowicz Przewodniczący - obecny 2. Czesław Badura -

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 1 z 5 PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/2009 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych odbytego w dniu 18 lutego 2009 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 16/2009 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych odbytego w dniu 18 lutego 2009 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 16/2009 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych odbytego w dniu 18 lutego 2009 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Henryk Staśkiewicz

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Finansowo- Budżetowej. W dniu 16 grudnia 2009 r.

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Finansowo- Budżetowej. W dniu 16 grudnia 2009 r. P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Komisji Finansowo- Budżetowej W dniu 16 grudnia 2009 r. SE-PO. 0063-2-11/09 Obecni : 1. Grażyna Strączek -Przewodnicząca obecna 2. Ireneusz Gawroński- Z-ca Przewodniczącego-

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku

Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Marian Janicki Wicestarosta Piotr Kłosowski

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku

Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku W dniu 20 listopada 2014 roku w Sali konferencyjnej im. Znaku Rodła

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej BRM.0012.9.9.2014.KJ Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej Data posiedzenia: 13.10.2014 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 29/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 17 grudnia 2012 roku

Protokół nr 29/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 17 grudnia 2012 roku Protokół nr 29/2012 z posiedzenia wspólnego odbytego w dniu 17 grudnia 2012 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz pozostałych Rady Miejskiej. Ponadto w posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/2/2006 z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 27 grudnia 2006 roku godz. 13,00 - Ratusz

Protokół Nr 2/2/2006 z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 27 grudnia 2006 roku godz. 13,00 - Ratusz Protokół Nr 2/2/2006 z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 27 grudnia 2006 roku godz. 13,00 - Ratusz Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Majewski Przewodniczący Komisji Nauki,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 6/13 Komisja głosami: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, przyjęła protokół z posiedzenia komisji w kwietniu 2013r.

PROTOKÓŁ Nr 6/13 Komisja głosami: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, przyjęła protokół z posiedzenia komisji w kwietniu 2013r. PROTOKÓŁ Nr 6/13 z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 24 czerwca 2013r. Posiedzeniu komisji przewodniczył Marek Sijer Przewodniczący Komisji. Lista obecności pracowników

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. BRM.0012.8.1.2015.ŁB projekt Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 20.01.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4. Godzina

Bardziej szczegółowo

Ad 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu.

Ad 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu. Protokół nr 8/2011 z posiedzenia Komisji handlu, usług, rolnictwa, ładu i porządku publicznego Rady Miejskiej w Chełmku, odbytego w dniu 8 listopada 2011 roku Obecni: wg załączonej listy obecności. (załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

(W trakcie omawiania tego punktu do sali obrad przybyła radna Zofia Kotecka. Od tej pory Rada obradowała w obecności 15 radnych).

(W trakcie omawiania tego punktu do sali obrad przybyła radna Zofia Kotecka. Od tej pory Rada obradowała w obecności 15 radnych). Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Neter poinformował Radę, że Komisja analizowała szczegółowo dokumenty, które pozwolą na przedstawienie organowi stanowiącemu wniosku w sprawie absolutorium. Zastępca

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Rada Miejska w Polkowicach Komisja Rewizyjna Polkowice, dnia 23 maja 2011 r. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIII sesji Rady Gminy w Przewozie w dniu 30 grudnia 2013r.

Protokół z XXXIII sesji Rady Gminy w Przewozie w dniu 30 grudnia 2013r. Protokół z XXXIII sesji Rady Gminy w Przewozie w dniu 30 grudnia 2013r. Pkt 1. Otwarcie obrad XXXIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Przewóz. Przewodnicząca Rady Gminy rozpoczęła obrady o godzinie 10 02. Powitała

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r. OR.II.0022.1.33.2015 PROTOKÓŁ NR 35/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 lipca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Rozpoczęcie sesji godz. 10:00 Zakończenie sesji godz. 15:00 Sesja odbyła się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

wniosek przyjęto jednogłośnie - głosowało 19 Radnych.

wniosek przyjęto jednogłośnie - głosowało 19 Radnych. Protokół Nr IV/10 z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu 30 grudnia 2010 r., która odbyła się w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach Przewodniczący Rady Miejskiej radny Marek

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/6/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 21 lutego 2012 r.

Protokół Nr IV/6/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 21 lutego 2012 r. Protokół Nr IV/6/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 21 lutego 2012 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk Wicestarosta 3. Marcin Łabędzki Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola odbytego w dniu 22 stycznia 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola odbytego w dniu 22 stycznia 2015 r. PROTOKÓŁ Nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta odbytego w dniu 22 stycznia Posiedzenie Komisji Edukacji Rady Miasta odbyło się w sali nr 203 opolskiego Ratusza. W chwili stwierdzenia

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 11/14 z sesji Rady Miejskiej w Tyczynie w dniu 7 listopada 2014 r. Obrady odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Protokół Nr 11/14 z sesji Rady Miejskiej w Tyczynie w dniu 7 listopada 2014 r. Obrady odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego. Rada Miejska ROR.0002-1.11.2014 Tyczyn, dnia 7 listopada 2014 r. Protokół Nr 11/14 z sesji Rady Miejskiej w Tyczynie w dniu 7 listopada 2014 r. Obrady odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXV/2012 z przebiegu XXV sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010 2014) w dniu 29 listopada 2012 r.

Protokół nr XXV/2012 z przebiegu XXV sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010 2014) w dniu 29 listopada 2012 r. Protokół nr XXV/2012 z przebiegu XXV sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010 2014) w dniu 29 listopada 2012 r. Radnych obecni w chwili rozpoczęcia sesji o godz. 9 00 15 radnych (Lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r.

Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r. Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w ratuszu w sali 312 i trwało od godz. 16.10 do godz. 19.40. Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z XVI sesji Rady Gminy Gniewino z dnia 30 października 2015r.

PROTOKÓŁ z XVI sesji Rady Gminy Gniewino z dnia 30 października 2015r. PROTOKÓŁ z XVI sesji Rady Gminy Gniewino z dnia 30 października 2015r. XVI sesja Rady Gminy Gniewino odbyła się dnia 30 października 2015r. Straży Gminnej w Kostkowie W sesji brali udział radni, sołtysi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku

PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIV/2015. z XIV sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 1 października 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr XIV/2015. z XIV sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 1 października 2015 r. RM.0002.14.2015.BJ Polanica Zdrój, dn. 01.10.2015 r. PROTOKÓŁ Nr XIV/2015 z XIV sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju w dniu 1 października 2015 r. Miejsce posiedzenia: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLIII/2013 z przebiegu obrad XLIII Sesji Rady Gminy. odbytym w dniu 30 grudnia 2013r.

Protokół nr XLIII/2013 z przebiegu obrad XLIII Sesji Rady Gminy. odbytym w dniu 30 grudnia 2013r. Protokół nr XLIII/2013 z przebiegu obrad XLIII Sesji Rady Gminy odbytym w dniu 30 grudnia 2013r. Stan Rady Gminy 15 radnych, w Sesji udział wzięło 15 radnych. Ponadto w Sesji udział wzięli zaproszeni goście:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł 3/15

P r o t o k ó ł 3/15 P r o t o k ó ł 3/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 27 marca 2015 r. w godzinach od 8.00-12.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XI/2015 z sesji Rady Gminy Turawa w dniu 27.11.2015 r.

Protokół Nr XI/2015 z sesji Rady Gminy Turawa w dniu 27.11.2015 r. Protokół Nr XI/2015 z sesji Rady Gminy Turawa w dniu 27.11.2015 r. Miejsce: sala konferencyjna Urzędu Gminy w Turawie. godz. 9 00-13 30 w sesji uczestniczyli: 1. Radni wg listy obecności - 15 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9/2015 z IX sesji Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec odbytej 23 czerwca 2015 r. w siedzibie Rady przy ul. Prusa 18 w Krakowie

Protokół nr 9/2015 z IX sesji Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec odbytej 23 czerwca 2015 r. w siedzibie Rady przy ul. Prusa 18 w Krakowie Dz-07.0021.7.2015 Protokół nr 9/2015 z IX sesji Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec odbytej 23 czerwca 2015 r. w siedzibie Rady przy ul. Prusa 18 w Krakowie Sesję prowadził Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 )

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 ) Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 ) Ad.1. Otwarcie sesji. Otwarcia I sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Byczynie dokonał najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r.

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. Ad 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów (dalej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z XXVI SESJI Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 31 stycznia 2013 roku.

PROTOKÓŁ z XXVI SESJI Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 31 stycznia 2013 roku. PROTOKÓŁ z XXVI SESJI Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 31 stycznia 2013 roku. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia, 2. Stwierdzenie prawomocności obrad, 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 3.2015. Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, za 11 głosami.

Protokół Nr 3.2015. Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, za 11 głosami. Protokół Nr 3.2015 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Ełckiego, odbytego w dniu 25 marca 2015 r. w sali konferencyjnej nr 18 Starostwa Powiatowego w Ełku W posiedzeniu,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z LVI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014 roku.

Sprawozdanie z LVI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014 roku. Sprawozdanie z LVI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014 roku. LVI sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim przy ul.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 54/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24 listopada 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 54/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24 listopada 2015 r. OR.II.0022.1.52.2015 PROTOKÓŁ NR 54/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24 listopada 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Porządek ten został w obecności 5 członków przyjęty jednogłośnie.

Porządek ten został w obecności 5 członków przyjęty jednogłośnie. Protokół Nr 115/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego odbytego dnia 18 lutego 2013 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2. Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył

Bardziej szczegółowo