Protokół Nr XXXVIII/13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr XXXVIII/13"

Transkrypt

1 Protokół Nr XXXVIII/13 z przebiegu obrad XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Sochaczewie odbytej w dniu 20 grudnia 2013 roku w godz. od do godz na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego pod przewodnictwem Jolanty Gonta - Przewodniczącej Rady Miejskiej W Sesji udział wzięli : Radni Rady Miejskiej : Jolanta Gonta Przewodnicząca Rady Miejskiej Marcin Cichocki - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Karaś - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Bogumił Czubacki, Sławomir Dorywalski, Krystyna Dybiec, Sylwester Kaczmarek, Teresa Kozbuch, Waldemar Kowaluk, Tomasz Obrączka, Bartosz Otręba, Urszula Pawlak, Marcin Podsędek, Bożena Rutkowska, August Rutkowski, Edward Stasiak, Jakub Wojewoda, Sylwester Zdzieszyński Radni nieobecni: Ireneusz Kisiołek, Urszula Kossakowska, Paweł Piątkiewicz Zaproszeni : Piotr Osiecki Marek Fergiński Stanisław Wachowski Jolanta Brzóska Andrzej Wierzbicki Paweł Rojewski - Burmistrz Miasta - Zastępca Burmistrza Miasta - Zastępca Burmistrza Miasta - Skarbnik Miasta - Sekretarz Miasta - Radca Prawny Urzędu Naczelnicy Wydziałów i Kierownicy Referatów Urzędu Miejskiego, Prezesi i Dyrektorzy jednostek samorządowych, przedstawiciele prasy i pozostali goście. Lista obecności radnych oraz gości stanowi załącznik do protokołu. 1

2 Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Zatwierdzenie zmian do porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej. 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew na lata Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na 2013 rok. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew na lata : 7.1 przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew, 7.2 przedstawienie opinii Komisji Rady Miejskiej o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew, 7.3 dyskusja, 7.4 podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew na lata Rozpatrzenie Uchwały Budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na 2014 rok: 8.1 przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta projekcie budżetu, 8.2 wystąpienie Burmistrza Miasta, 8.3 przedstawienie opinii Komisji Rady Miejskiej o projekcie budżetu Gminy Miasto Sochaczew na 2014 rok, 8.4 dyskusja, 8.5 podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na 2014 rok. 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych na 2014 rok. 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z o.o. ZWiK w Sochaczewie. 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: Dobre rządzenie. Wypracowanie i wdrożenie modelu współpracy 7 jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, dofinansowanego w ramach Priorytetu. V Dobre rządzenie. Działanie 5.4. Rozwój Potencjału trzeciego sektora. Poddziałanie Rozwój dialogu obywatelskiego. 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Sochaczewa na lata Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Miasto Sochaczew ze stowarzyszenia Lokalna Organizacja turystyczna Mazowsze Chopina. 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VI/32/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Ekonomicznego w Sochaczewie. 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Miasto Sochaczew. 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości. 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia od Spółdzielni Pracy Mechaników METALOWIEC nieruchomości. 2

3 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/409/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Nowa Sucha w celu wspólnej realizacji zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LI/474/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Sochaczew w celu wspólnej realizacji zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/495/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 1 marca 2010 roku w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Brochów w celu wspólnej realizacji zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 23.Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 24.Informacja o pracy Burmistrza Miasta w okresie od dnia 9 października 2013 roku do dnia 26 listopada 2013 roku. 25. Zapytania i wolne wnioski Radnych. 26. Sprawy różne. 27. Zamknięcie Sesji. Ad. pkt 1 Jolanta Gonta otworzyła obrady XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Sochaczewie. Powitała wszystkich gości i Radnych, Burmistrzów, Naczelników Wydziałów Urzędu Miejskiego, Prezesów i Dyrektorów jednostek samorządowych, przedstawicieli mediów oraz wszystkich przybyłych na posiedzenie Sesji. Ad. pkt 2 Jolanta Gonta- przypomniała, że porządek obrad dzisiejszej Sesji otrzymali Radni wraz z pozostałymi materiałami. Stwierdziła, że w dzisiejszej Sesji uczestniczy 18 Radnych, więc podjęte uchwały będą prawomocne. Zapytała czy są propozycje zmian do porządku obrad. Ad. pkt 3 Radni nie zgłosili żadnych propozycji zmian do porządku obrad. Jolanta Gonta - przypomniała, że protokół z XXXVII Sesji był wyłożony w Biurze Rady oraz przed Sesją na stole prezydialnym. Zapytała czy są pytania lub uwagi do protokołu z XXXVII Sesji. Radni nie zgłosili uwag i pytań do protokołu. Jolanta Gonta - poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu z przebiegu obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej. 3

4 za 16 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów Protokół Nr XXXVII/13 z przebiegu obrad XXXVII Sesji został przyjęty. Wydruk głosowania z elektronicznego systemu stanowi załącznik do protokołu. (nr 1) Jolanta Gonta - stwierdziła, że protokół został przyjęty. Ad. pkt 4 Jolanta Gonta w związku z tym, że Radni otrzymali materiały na Sesję zaproponowała, aby ograniczyli się do zadawania pytań. Urszula Pawlak- poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. oraz Ochrony środowiska nie wydała jednoznacznej opinii. Radni nie zgłosili żadnych pytań ani uwag do przedstawionego projektu uchwały. Ad. pkt 5 Za 17 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się -1 głos. ( W tym 1 głos do protokołu Radnego Arkadiusza Karasia) Uchwała Nr XXXVIII/417/13 Rady Miejskiej w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew na lata została podjęta. Wydruk głosowania z elektronicznego systemu stanowi załącznik do protokołu (nr 2) Urszula Pawlak- poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 4

5 Arkadiusz Karaś- poinformował, że Komisja Oświaty Sławomir Dorywalski poinformował, że Komisja Kultury, Sportu i Promocji pozytywnie zaopiniowała ten projekt. oraz Ochrony środowiska wydała pozytywną opinię. Bogumił Czubacki- poinformował, że Komisja Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej Ad. pkt 6 Za 18 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się -0 głosów. Uchwała Nr XXXVIII/418/13 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na 2013 rok została podjęta. Wydruk głosowania z elektronicznego systemu stanowi załącznik do protokołu (nr 3) Urszula Pawlak- poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Za 18 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się -0 głosów. Uchwała Nr XXXVIII/419/13 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 została podjęta. 5

6 Wydruk głosowania z elektronicznego systemu stanowi załącznik do protokołu (nr 4) Ad. pkt Jolanta Brzóska- odczytała opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Płocku co, do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew na lata oraz budżetu Gminy Miasto Sochaczew na 2014 rok informując, że obydwie są pozytywne. 7.2 Urszula Pawlak- poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Sylwester Zdzieszyński- poinformował, że Komisja Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej 7.3 Radni nie zgłosi żadnych pytań i uwag. 7.4 Jolanta Gonta poddała pod Za 11 głosów, przeciw 6 głosów, wstrzymujących się -1 głos. Uchwała Nr XXXVIII/420/13 Rady Miejskiej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew na lata została podjęta. Wydruk głosowania z elektronicznego systemu stanowi załącznik do protokołu (nr 5) 6

7 Ad. pkt Jolanta Gonta- przypomniała, że opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej co do budżetu Gminy Miasto Sochaczew na 2014 rok odczytała Skarbnik w punkcie Piotr Osiecki- powiedział, że projekt budżetu na 2014 rok ma zabezpieczyć środki finansowe na wszelkie zadania, które stoją przed samorządem w tym roku. Jednocześnie zabezpieczyć środki finansowe na działanie wszystkich jednostek organizacyjnych, które te działania realizują. Burmistrz stwierdził, że nie będzie to łatwy rok, podobnie jak Być może z mniejszym nasileniem pojawią się tendencje, które były w 2013 roku, czyli spowolnienie gospodarcze, które automatycznie odbija się na sytuacji polskich rodzin i samorządów. Takie zagrożenia mogą pojawić się też w przyszłym roku. Założenia, które mogą skutkować niższymi niż te zakładane przez rząd wpłatami od osób fizycznych oraz mniejszym obrotem gospodarczym, który widoczny jest we wpływach z opłaty za czynności cywilno-prawne. Takie negatywne zjawiska pojawiły się w 2013 roku i 2014 rok będzie pewnie ich kontynuacją. Niezależnie od tego Burmistrz powiedział, że chciałby, aby budżet na 2014 rok był budżetem aktywnym, który pozwoli kontynuować rozpoczęte inwestycje i rozpocząć te wynikające z budżetu obywatelskiego. Na te inwestycje środki są zabezpieczone. Największa z nich to budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 za złotych, przy dofinansowaniu złotych. Kolejną inwestycją ze sfery oświaty, która uzyskała duże poparcie w ramach budżetu obywatelskiego to budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół w Chodakowie. Jednocześnie będą kontynuowane inwestycje z infrastruktury drogowej. W 2014 roku będzie kontynuowana inwestycja w rejonie ulicy Reymonta, Wąskiej oraz planowane jest rozpoczęcie inwestycji budowy parkingu przy dworcu PKP w ramach systemu,,parkuj i jedź. Na tą inwestycję zabezpieczono kwotę złotych. Główny ciężar jeśli chodzi o inwestycje, kierowany jest w stronę oświaty oraz infrastruktury drogowej rok po stronie wydatkowej zwiększy się o dodatkowe złotych, z czego o około złotych wzrośnie koszt utrzymania Żłobka Miejskiego w nowej siedzibie. Zwiększy się ilość dzieci, ale to nie jest zmartwienie, bo jest to inwestycja w rodziny i najmłodszych obywateli miasta. Ponad złotych będzie przeznaczenie na przekształcenie, ratowanie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, który nie z własnej winy jest w takiej sytuacji. Ubożenie społeczeństwa powoduje, że są coraz większe należności z tytułu opłaty za czynsz i media. Burmistrz zwrócił uwagę, że to nie są mieszkańcy ZGM tylko mieszkańcy miasta, dlatego budżet miasta musi zareagować. Te ponad złotych można by było przeznaczyć na inwestycje. Innym znaczącym wydatkiem majątkowym jest wydatek związany z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji, który jak powiedział Burmistrz ma nadzieję pozwoli Zakładowi na utrzymanie cen za wodę i ścieki na dotychczasowym poziomie. Co dla mieszkańców w czasach kryzysu jest bardzo ważne. Burmistrz podkreślił, że nie podwyższono podatków na 2014 rok, podatek od nieruchomości zostanie utrzymany na poziomie 2013 roku, a podatek od środków transportu od trzech lat nie ulega zmianie. Kolejnym, zagrożeniem dla samorządu jest przekazywanie im zadań bez środków na ich realizację. Ostatnio wprowadzono dodatek energetyczny, który może rzutować na część 7

8 wydatkową budżetu miasta. Generalnie 2014 rok, według założeń projektu budżetu, jest kolejnym rokiem porządkowania struktury wydatków własnych, do dochodów własnych. Nadwyżka operacyjna planowana jest na poziomie złotych, czyli coraz mniejsza część dochodów własnych jest przejadana. Dzięki temu można utrzymać przyzwoity wskaźnik wydatków majątkowych. Burmistrz stwierdził, że nie będzie to łatwy budżet, tak jak żaden realizowany w dobie kryzysu. Powiedział, że te kilka lat pokazało, że współpracownicy zatrudnieni w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych oszczędnie szacują,,groszem publicznym i podobnie jak tegoroczny budżet uda się przyszły zrealizować, bez nowelizacji, jaka miała miejsce przy budżecie państwa. Na koniec Burmistrz omówił autopoprawki do budżetu. W 2 ust.1 pkt.2 w pozycji wydatki majątkowe w kwocie złotych powinna być końcówka 117 złotych. Na stronie 40 w części opisowej wydatków majątkowych w punkcie 2 Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 jest kwota złotych a powinna być kwota złotych. 8.3 Urszula Pawlak- poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Arkadiusz Karaś- poinformował, że Komisja Oświaty zaopiniowała projekt pozytywnie. Sławomir Dorywalski poinformował, że Komisja Kultury, Sportu i Promocji pozytywnie zaopiniowała ten projekt. Bogumił Czubacki- poinformował, że Komisja Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej Sylwester Zdzieszyński- poinformował, że Komisja Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej 8.4 Urszula Pawlak- powiedział, że osobiście będzie głosowała przeciw temu budżetowi na 2014 rok podobnie, jak głosowała przeciw Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Sochaczew na lata Zdaniem Radnej jest to jeden z najgorszych budżetów w ostatniej historii Sochaczewa. Jest to budżet konsumpcyjny. Przy dochodach na poziomie złotych złotych wydaje się na cele bieżące. Budżet oparty jest na obligacjach, którym była przeciwna ze względu na cel, na jaki zostały zaciągnięte. Cieszy ją jednak fakt, co zostało również podkreślone w objaśnieniu Wieloletniej Prognozy Finansowej, które odczytała, że przedział czasu na jaki sporządzono WPF tj. na 12 lat, powoduje trudności w szacowaniu dochodów, ponieważ dochody gminy zależą od wielu czynników obiektywnych, w tym od sytuacji gospodarczej kraju i wskaźników 8

9 makroekonomicznych. W swoim przemówieniu Burmistrz mówił, o obciążeniach na 2014 rok, które wpisują się w to co mówiła na Sesji, kiedy podejmowano uchwałę o obligacjach, że dług zaplanowano do 2025 roku a dochody miasta są niepewne. Piotr Osiecki- powiedział, że trudno mu się zgodzić z sugestią Radnej Urszuli Pawlak, że coraz więcej środków jest przejadanych. Wystarczy sprawdzić, jak kształtowały się relacje dochodów własnych do wydatków bieżących, bez uwzględnienia dochodów majątkowych, aby zobaczyć, że nadwyżka operacyjna rośnie. Większą część dochodów własnych przekłada się na wydatki własne. Oczywiście można te dochody zwiększyć szacując i wyprzedając majątek. Burmistrz zwrócił uwagę, że bardzo ostrożnie dysponuje majątkiem, według prognozy w 2014 roku przewidywane dochody ze sprzedaży mienia wyniosą złotych. Burmistrz oświadczył, że na najbliższej Sesji przedstawi szczegółowe zestawienie na przestrzeni lat, jak kształtowała się wyprzedaż majątku miasta. Stwierdził, że obecna kadencja jest jedną z najbardziej skromnych w tej materii. Bieżące dochody i wydatki są w coraz korzystniejszych relacjach. Coraz mniej dochodów przeznacza się na wydatki bieżące. Zwrócił uwagę, że na każdej Sesji budżetowej przedstawia zagrożenia, bo taka jest uczciwość, nie można o nich nie mówić, bo zagrożenia są, ale to nie znaczy, że one wywracają budżet. Wiedząc, że takie zagrożenia mogą się pojawić, odpowiednio jest realizowana polityka trakcie roku i na koniec okazuje się, że jest nadwyżka budżetowa. Prawdopodobnie 2014 rok będzie podobnie wyglądał, jak 2013, gdzie nadwyżka wyniosła złotych. Burmistrz podkreślił, że,,nie ma zielonej wyspy w Sochaczewie, bo nie ma zielonej wyspy w Polsce, co nie znaczy, że nie może miasto dobrze funkcjonować. W Sochaczewie wiele się robi i to mieszkańcy widzą. Jolanta Gonta- odnośnie wypowiedzi Radnej Urszuli Pawlak, że Miasto nie jest w stanie przewidzieć, rozkładając dług do 2025 roku, czy będzie w stanie go spłacić powiedziała, że ta niepewność nie zawsze musi oznaczać, że sytuacja w kraju z każdym rokiem będzie co raz gorsza. Może okazać się inaczej. Sytuacja z tak dużym wyprzedzeniem nie jest znana. 8.5 Jolanta Gonta poddała pod Ad. pkt 9 Za 11 głosów, przeciw 6 głosów, wstrzymujących się -1 głos. Uchwała Nr XXXVIII/421/13 Rady Miejskiej w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na 2014 rok została podjęta. Wydruk głosowania z elektronicznego systemu stanowi załącznik do protokołu (nr 6) Urszula Pawlak- poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 9

10 Sławomir Dorywalski poinformował, że Komisja Kultury, Sportu i Promocji pozytywnie zaopiniowała ten projekt. Jolanta Brzóska- poprosiła o wykreślenie z uzasadnienia zwrotu,, na terenie miasta. Za 18 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się -0 głosów. Uchwała Nr XXXVIII/422/13 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych na 2014 rok została podjęta. Wydruk głosowania z elektronicznego systemu stanowi załącznik do protokołu (nr 7) Ad. pkt 10 Urszula Pawlak- poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Ad. pkt 11 Za 18 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się -0 głosów. Uchwała Nr XXXVIII/423/13 Rady Miejskiej w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z o.o. ZWiK w Sochaczewie została podjęta. Wydruk głosowania z elektronicznego systemu stanowi załącznik do protokołu (nr 8) 10

11 Bogumił Czubacki- poinformował, że Komisja Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej Za 18 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się -0 głosów. Uchwała Nr XXXVIII/424/13 Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: Dobre rządzenie. Wypracowanie i wdrożenie modelu współpracy 7 jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, dofinansowanego w ramach Priorytetu. V Dobre rządzenie. Działanie 5.4. Rozwój Potencjału trzeciego sektora. Poddziałanie Rozwój dialogu obywatelskiego została podjęta. Ad. pkt 12 Wydruk głosowania z elektronicznego systemu stanowi załącznik do protokołu (nr 9) Bogumił Czubacki- poinformował, że Komisja Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej Za 18 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się -0 głosów. Uchwała Nr XXXVIII/425/13 Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Sochaczewa na lata została podjęta. Ad. pkt 13 Wydruk głosowania z elektronicznego systemu stanowi załącznik do protokołu (nr 10) Sławomir Dorywalski poinformował, że Komisja Kultury, Sportu i Promocji pozytywnie zaopiniowała ten projekt. 11

12 Za 18 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się -0 głosów. Uchwała Nr XXXVIII/426/13 Rady Miejskiej w sprawie wystąpienia Gminy Miasto Sochaczew ze stowarzyszenia Lokalna Organizacja turystyczna Mazowsze Chopina została podjęta. Ad. pkt 14 Wydruk głosowania z elektronicznego systemu stanowi załącznik do protokołu (nr 11) Arkadiusz Karaś poinformował, że Komisja Oświaty Za 18 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się -0 głosów. Uchwała Nr XXXVIII/427/13 Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały nr VI/32/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Ekonomicznego w Sochaczewie została podjęta. Ad. pkt 15 Wydruk głosowania z elektronicznego systemu stanowi załącznik do protokołu (nr 12) Za 18 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się -0 głos. Waldemar Kowaluk zgłosił pomyłkę poprosił o doliczenie jego głosu do głosów za. 12

13 Uchwała Nr XXXVIII/428/13 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Miasto Sochaczew została podjęta. Ad. pkt 16 Wydruk głosowania z elektronicznego systemu stanowi załącznik do protokołu (nr 13) Ad. pkt 17 Za 18 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się -0 głos. Uchwała Nr XXXVIII/429/13 Rady Miejskiej w sprawie zamiany nieruchomości została podjęta. Wydruk głosowania z elektronicznego systemu stanowi załącznik do protokołu (nr 14) Za 18 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się -0 głos. Uchwała Nr XXXVIII/430/13 Rady Miejskiej w sprawie przejęcia od Spółdzielni Pracy Mechaników METALOWIEC nieruchomości została podjęta. 13

14 Ad. pkt 18 Wydruk głosowania z elektronicznego systemu stanowi załącznik do protokołu (nr 15) Ad. pkt 19 Za 18 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się -0 głos. Uchwała Nr XXXVIII/430/13 Rady Miejskiej w sprawie zbycia nieruchomości została podjęta. Wydruk głosowania z elektronicznego systemu stanowi załącznik do protokołu (nr 16) Jolanta Gonta- zapytała czy Radni mają pytania lub uwagi. Tomasz Obrączka- zwrócił uwagę, że działki rekreacyjne przy ulicy Żeglarskiej są użytkowane od lat 80-tych i użytkownicy chcieliby zapewne korzystać z nich dalej. Radny Złożył wniosek formalny, aby dotychczasowi użytkownicy tych działek mieli pierwszeństwo w ich zakupie. Tomasz Ćwiek- powiedział, że nie ma takiej możliwości prawnej, aby komukolwiek przyznać prawo pierwszeństwo nabycia, ponieważ jest to dzierżawa. Art. 37 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mówi o tym, w jakich przypadkach można zastosować prawo pierwszeństwa, w każdym innym przypadku jest obowiązek przeprowadzenia przetargu. Ci, którzy dzierżawią zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w przetargu. Zwrócił uwagę, że nastąpiła zmiana planu zagospodarowania przestrzennego i w chwili obecnej są to tereny 14

15 budowlane. Z doświadczenia wynika, że najczęściej dzierżawcy wcale nie chcą kupować takich nieruchomości. W tym przypadku od wielu lat ludzie użytkowali te działki i w chwili obecnej ludzie rezygnują z tych dzierżaw i nowi chętni chcą je użytkować. Kiedy dzierżawca zabudował nieruchomość na podstawie pozwolenia na budowę wtedy stosuje się prawo pierwszeństwa. Tu podał przykład pawilonów przy Al. 600-lecia. Brane jest powyżej 10 lat. Zapewnił, że wszystko jest zgodnie z prawem. Jolanta Gonta w związku tym, że radni nie zgłosili innych pytań i uwag poddała pod Za 14 głosów, przeciw 1 głosów, wstrzymujących się -2 głosy. Uchwała Nr XXXVIII/431/13 Rady Miejskiej w sprawie zbycia nieruchomości została podjęta. Wydruk głosowania z elektronicznego systemu stanowi załącznik do protokołu (nr 17) Jolanta Gonta- poprosiła Radnych o powstanie i powitanie drużyny zuchowej. Do sali obrad weszła drużyna zuchów prowadzona przez Krystynę Stańkowską. Na sali rozległy się oklaski. Dzieci przedstawiły się, że są zuchami z,,leśnego bractwa ze Szkoły Podstawowej nr 3 i przyniosły Betlejemskie Światełko Pokoju wraz z życzeniami Zdrowych i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia od całej braci harcerskiej i druha Komendanta Krzysztofa Wasilewskiego. Na sali ponownie rozległy się oklaski. Na ręce przewodniczącej Jolanty Gonty oraz burmistrza Piotra Osieckiego dzieci przekazały Światełko Betlejemskie. Wszyscy zaśpiewali kolędę,,przybieżeli do Betlejem. Jolanta Gonta i Piotr Osiecki - podziękowali i złożyli dzieciom i ich rodzinom życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Krystynę Stańkowska- podziękowała, za miłe przyjęcie i słodki poczęstunek życząc Radnym owocnych obrad. Dzieci wraz z Burmistrzem i Przewodniczącą ustawili się do pamiątkowego zdjęcia, a następnie pożegnali się i wyszli z Sali. Radni oklaskami podziękowali i pożegnali zuchów. 15

16 Ad. pkt 20 Ad. pkt 21 Za 17 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się -0 głos. Uchwała Nr XXXVIII/432/13 Rady Miejskiej w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Nowa Sucha w celu wspólnej realizacji zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego została podjęta. Wydruk głosowania z elektronicznego systemu stanowi załącznik do protokołu (nr 18) Za 17 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się -0 głos. Uchwała Nr XXXVIII/433/13 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr LI/474/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Sochaczew w celu wspólnej realizacji zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego została podjęta. Wydruk głosowania z elektronicznego systemu stanowi załącznik do protokołu (nr 19) 16

17 Ad. pkt 22 Za 17 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się -0 głos. Uchwała Nr XXXVIII/434/13 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/495/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 1 marca 2010 roku w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Brochów w celu wspólnej realizacji zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego została podjęta. Wydruk głosowania z elektronicznego systemu stanowi załącznik do protokołu (nr 20) Ad. pkt 23 Jolanta Gonta- zapoznała Radnych z tematyką pism,które wpłynęły w okresie międzysesyjnym i poinformował, że wszystkie pisma są dostępne do wglądu. Poprosiła, aby Radni przygotowali na kolejną Sesję kandydatury do Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Zapoznała Radnych ze skargą mieszkańca na opieszałość Burmistrza Miasta. Poinformowała, że wpłynęły dwa wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady. Podziękowała Wiceprzewodniczącemu Arkadiuszowi Karasiowi za reprezentowanie Rady na wielu uroczystościach. Arkadiusz Karaś- pogratulował Radnemu Sławomirowi Dorywalskiemu osiągnięć w zawodach tenisa ziemnego, w których reprezentował Radę. Radni oklaskami podziękowali Radnemu Sławomirowi Dorywalskiemu. Arkadiusz Karaś- następnie poinformował, w jakich uroczystościach prezydium reprezentowało Radę. Radni nie zgłosili uwag do przestawionej informacji. 17

18 Ad pkt. 24 Radni nie zgłosili żadnych uwag i pytań do informacji o pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. Ad pkt. 25 Radni nie zgłosili żadnych pytań i wniosków. Ad pkt. 26 Przemysław Gaik- w imieniu Zarządu Powiatu, Starosty Sochaczewskiego oraz swoim złożył wszystkim Radnym w tym Przewodniczącej Rady, Burmistrzowi i pracownikom Urzędu Świąteczne i Noworoczne życzenia. Na sali rozległy się oklaski. Jolanta Gonta- z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku złożyła również najserdeczniejsze życzenia wszystkim obecnym. Innych spraw różnych nie zgłoszono. Ad. pkt. 27 Jolanta Gonta- w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknęła XXXVIII Sesję Rady Miejskiej i zaprosiła Radnych do sali obok na skromny świąteczny poczęstunek i opłatek. Protokołowała Magdalena Jamka Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Gonta 18

Protokół Nr XXIV/12. W Sesji udział wzięli : Radni Rady Miejskiej :

Protokół Nr XXIV/12. W Sesji udział wzięli : Radni Rady Miejskiej : Protokół Nr XXIV/12 z przebiegu obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Sochaczewie odbytej w dniu 20 czerwca 2012 roku w godz. od 16 00 do godz. 17 58 na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego pod przewodnictwem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVI/14. W Sesji udział wzięli : Radni Rady Miejskiej :

Protokół Nr XLVI/14. W Sesji udział wzięli : Radni Rady Miejskiej : Protokół Nr XLVI/14 z przebiegu obrad XLVI Sesji Rady Miejskiej w Sochaczewie odbytej w dniu 28 października 2014 roku w godz. od 14 00 do godz. 18 00 na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego pod przewodnictwem

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia:

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia: PROTOKÓŁ Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III/14 z III sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2014 r.

Protokół nr III/14 z III sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2014 r. RM. 0002.3.2014 Protokół nr III/14 z III sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2014 r. III sesja Rady Miejskiej odbyła się w Domu Kultury Uśmiech w Ożarowie Mazowieckim przy ul.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2016

Protokół Nr XXIV/2016 Protokół Nr XXIV/2016 z XXIV sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godz. 13.00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr X/2014 z posiedzenia Rady Gminy w Krasnem odbytego w dniu 31 października 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem

P R O T O K Ó Ł Nr X/2014 z posiedzenia Rady Gminy w Krasnem odbytego w dniu 31 października 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem P R O T O K Ó Ł Nr X/2014 z posiedzenia Rady Gminy w Krasnem odbytego w dniu 31 października 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem Stan radnych Rady Gminy - 15 osób Obecnych na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/11. W Sesji udział wzięli : Radni Rady Miejskiej :

Protokół Nr X/11. W Sesji udział wzięli : Radni Rady Miejskiej : Protokół Nr X/11 z przebiegu obrad X Sesji Rady Miejskiej w Sochaczewie odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku w godz. od 16 00 do godz. 22 30 na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego pod przewodnictwem Jolanty

Bardziej szczegółowo

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. PROTOKÓŁ z XXII zwyczajnej sesji Rady Gminy w Starym Lubotyniu odbytej w dniu 13 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem p. Jana Janusza Podbielskiego Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40

Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40 Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40 Ad.1. W obradach udział wzięli: radni lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu, sołtysi lista

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014

P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014 P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 3 grudnia 2014 r. pod przewodnictwem Pana Kazimierza Szydłowskiego Przewodniczącego Komisji.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 00 10 18 Sesja została zwołana

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XXXV/09 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset - Przewodniczący Rady Gminy Dłutów.

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010. z posiedzenia Rady Miejskiej w Kobylinie w dniu 23 grudnia 2010 roku

PROTOKÓŁ NR III/2010. z posiedzenia Rady Miejskiej w Kobylinie w dniu 23 grudnia 2010 roku PROTOKÓŁ NR III/2010 z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 roku III sesja została zwołana na dzień 23 grudnia 2010 roku o godzinie 14-tej, w sali Klubu Seniora w Kobylinie. W sesji uczestniczyło 15 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r.

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wg załączonej listy obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna

PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna Obrady Sesji Rady Miejskiej rozpoczęto o godz.17. 00 a zakończono

Bardziej szczegółowo

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku 1 Protokół Nr 21/16 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 16 września 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stec otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r.

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Protokół nr XLVIII/13 z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Przewodniczący Rady Pan Łukasz Celejewski o godz. 16:06 otworzył XLVIII Sesję, witając radnych i gości. Poinformował,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 26 czerwca 2015 roku.

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 26 czerwca 2015 roku. Protokół nr 9/2015 posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 26 czerwca 2015 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00 a zakończyło o godz. 10 10. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2006

PROTOKÓŁ Nr III/2006 PROTOKÓŁ Nr III/2006 z przebiegu III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku odbytej w dniu 12 grudnia 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku Przewodniczący Rady Wioleta Muszyńska

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007.

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Sesję Rady Miejskiej w Przemkowie rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 11.30. Na ogólny stan radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 19/2016 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 9 maja 2016 r.

PROTOKÓŁ NR 19/2016 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 9 maja 2016 r. PROTOKÓŁ NR 19/2016 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 9 maja 2016 r. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście: pani Danuta Bywalec

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r.

P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. Ad. 1 Otwarcia III sesji Rady Gminy Dąbrowa dokonał Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek. Prowadzący obrady

Bardziej szczegółowo

Głosowanie nad przyjęciem poprawki do porządku obrad: za - 15, przeciw 0, wstrzymało się 0. Poprawka została przyjęta.

Głosowanie nad przyjęciem poprawki do porządku obrad: za - 15, przeciw 0, wstrzymało się 0. Poprawka została przyjęta. Protokół Nr XIX z Sesji Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24.11.2015r. Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie ul. Kolejowa 16. Sesja rozpoczęła się o godz.14.30., a zakończyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z XXXVIII sesji Rady Gminy. z dnia 29 listopada 2013 r.

PROTOKÓŁ z XXXVIII sesji Rady Gminy. z dnia 29 listopada 2013 r. PROTOKÓŁ z XXXVIII sesji Rady Gminy z dnia 29 listopada 2013 r. Lista obecności w załączeniu. Uchwalony porządek obrad: 1. Otwarcie obrad 2. Przyjęcie porządku dziennego 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r.

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Worek o godzinie 13:00 otworzyła XXXII sesję Rady Powiatu. Po powitaniu radnych i

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 6 listopada 2014 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 6 listopada 2014 roku Protokół Nr 169/14 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 6 listopada 2014 roku W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Waldemar Och Krystyna Chrząszcz Lista

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXIV/13

PROTOKÓŁ Nr XXXIV/13 PROTOKÓŁ Nr XXXIV/13 z przebiegu obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Sochaczewie odbytej w dniu 21 czerwca 2013 roku w godz. od 16 00 do godz. 18 38 na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego pod przewodnictwem

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/15 z dnia 7 stycznia 2015r. Komisji Społecznej Zdrowia, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego

Protokół nr 1/15 z dnia 7 stycznia 2015r. Komisji Społecznej Zdrowia, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Protokół nr 1/15 z dnia 7 stycznia 2015r. Komisji Społecznej Zdrowia, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Przewodniczący Rady Miasta Pan Piotr Buchwald powitał wszystkich członków Komisji Edukacji,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku 1 Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku Posiedzenie Rady Gminy Drelów odbyło się w świetlicy Urzędu Gminy Drelów, rozpoczęło się o godz. 10 00 i trwało do godz. 13

Bardziej szczegółowo

Protokół nr IX/2015. z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 26 czerwca 2015 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu

Protokół nr IX/2015. z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 26 czerwca 2015 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu Protokół nr IX/2015 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 26 czerwca 2015 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu W sesji uczestniczyli: radni wg listy obecności /zał. nr

Bardziej szczegółowo

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu.

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu. Protokół nr 2/14 z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy, które odbyło się w dniu 4 grudnia 2014 r., o godz. 15.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rudziniec. Ad 1,2 Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie.

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Protokół nr XV/2016 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pilarski o godzinie 17.00

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia.

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia. Protokół Nr 2/15 z 3-go posiedzenia odbytej w dniu 30 marca 2015 r. w sali narad w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 11.15, zakończenie - godzina 12.45. Posiedzenie prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku W sesji udział wzięło 15 Radnych na stan 17 Radnych oraz zaproszeni goście. Godzina rozpoczęcia sesji

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy radny Jan Mirosław Kulasik. Na stan rady (15 radnych), obecnych było 15 radnych.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy radny Jan Mirosław Kulasik. Na stan rady (15 radnych), obecnych było 15 radnych. P R O T O K Ó Ł N R XIV / 2015 z sesji Rady Gminy w Kadzidle, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2015 roku o godz 9 00 w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle Obradom przewodniczył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr L/50/2014 z L sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2014r.

PROTOKÓŁ Nr L/50/2014 z L sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2014r. PROTOKÓŁ Nr L/50/2014 z L sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2014r. L sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Ciszewski. Powitał wszystkich zebranych i zaproszonych gości.

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2016r. w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie.

Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2016r. w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie. Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2016r. w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie. Proponowany porządek obrad na XXIII Sesję Rady Gminy Kłodawa: 1. Sprawy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r.

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. Obrady rozpoczęto o godz. 9 00, zakończono o godz. 9 40. Podjęto uchwały od Nr VII/59/2011 do Nr VII/62/2011. Przed otwarciem

Bardziej szczegółowo

Ad. II. Przewodniczący Komisji Tomasz Budziło przedstawił proponowany porządek obrad. Porządek obrad został bez uwag przyjęty do realizacji.

Ad. II. Przewodniczący Komisji Tomasz Budziło przedstawił proponowany porządek obrad. Porządek obrad został bez uwag przyjęty do realizacji. RG.0012.8.2015 Protokół Nr 8/15 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa odbytego w dniu 11 września 2015 roku Porządek posiedzenia: I. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXIX/2013

P r o t o k ó ł Nr XXIX/2013 Bestwina, dn. 27 marca 2013r. P r o t o k ó ł Nr XXIX/2013 z sesji Rady Gminy Bestwina zwołanej w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zm.) odbytej w dniu

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr X/2015

P r o t o k ó ł Nr X/2015 P r o t o k ó ł Nr X/2015 z odbytej X sesji Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. w dniu 24 czerwca 2015r. w sali Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śl. w godzinach od 14 10 do 15 15. Obecnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013. GODZINA ROZPOCZĘCIA GODZINA ZAKOŃCZENIA OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu

P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013. GODZINA ROZPOCZĘCIA GODZINA ZAKOŃCZENIA OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 19 WRZEŚNIA 2013 ROKU GODZINA ROZPOCZĘCIA - 14.00 GODZINA ZAKOŃCZENIA 16.30 OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu Sesja odbyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO która odbyła się w dniu 12 grudnia 2006r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. OR.0002.9.2013.WD4 P R O T O K Ó Ł z XXXIII sesji Rady N R XXXIII/2013 Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku

PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku W obradach XVII sesji Rady Gminy Wiązowna, która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna przy ul.

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III / 2014

P R O T O K Ó Ł Nr III / 2014 P R O T O K Ó Ł Nr III / 2014 Sesji Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 grudnia 2014r. Ad. 1 Otwarcie III Sesji Rady Gminy. Przewodniczący Rady Pan Mirosław Byczak o godz. 17 00 otworzył III Sesję VII kadencji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Krystyna Motławska otworzyła o godz. 17 05

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VI/2015 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 23 marca 2015 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu

Protokół nr VI/2015 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 23 marca 2015 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Protokół nr VI/2015 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 23 marca 2015 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Krystyna Motławska otworzyła o godz. 17 05 VI Sesję

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2008

Protokół Nr XIX/2008 Protokół Nr XIX/2008 z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górnaodbytej w dniu 21 kwietnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportuw Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Józefa Rekieć w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 37/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 3 grudnia 2013 r. godz. 14.30

PROTOKÓŁ Nr 37/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 3 grudnia 2013 r. godz. 14.30 PROTOKÓŁ Nr 37/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 3 grudnia 2013 r. godz. 14.30 Obecni na posiedzeniu Komisji 3 członków Komisji: 1. Józef Groma 2. Andrzej Jasiński 3. Jerzy Nawrocki z udziałem:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr LIV/54/2014 z LIV sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 26 czerwca 2014r.

PROTOKÓŁ Nr LIV/54/2014 z LIV sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 26 czerwca 2014r. 1 PROTOKÓŁ Nr LIV/54/2014 z LIV sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 26 czerwca 2014r. LIV sesję Rady Gminy Świlcza otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Ciszewski. Powitał wszystkich

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. Rozpoczęcie: 12.00 Zakończenie: 12.50 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVI/13

PROTOKÓŁ Nr XXXVI/13 PROTOKÓŁ Nr XXXVI/13 z przebiegu obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Sochaczewie odbytej w dniu 25 października 2013 roku w godz. od 16 00 do godz. 21 00 na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego pod przewodnictwem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Protokół nr 44/2013 posiedzenia Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej w Suwałkach odbytego w dniu 30 grudnia 2013 r. w godz. 15 00 15 25 w sali nr 146 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r.

PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r. PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz goście według załączonych list obecności. 2.

Bardziej szczegółowo

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Lista obecności w załączeniu do protokołu. Protokół Nr 22/2016 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 19 grudnia 2016 r. w sali Urzędu Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53. Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku.

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 21/2016 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola z dnia 12 maja 2016 r.

Protokół nr 21/2016 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola z dnia 12 maja 2016 r. Protokół nr 21/2016 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola Posiedzenie Komisji Budżetowej odbyło się w sali nr 312 im. Karola Musioła w opolskim ratuszu i trwało od godz. 16.00 do godz. 17.00.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. Sesja Rady Miasta odbyła się na Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu w godz. od 14 00 do 16 15. Na ogólną liczbę 15

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 6/2015. Porządek obrad przyjęto bez uwag i przystąpiono do jego realizacji (za - 4).

Protokół nr 6/2015. Porządek obrad przyjęto bez uwag i przystąpiono do jego realizacji (za - 4). BRM.0012.4.5.2015 Protokół nr 6/2015 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Inowrocławia, odbytego w dniu 19 maja 2015 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji OA.0052-1/XLIV/ 05 P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji 2002 2006 14 LIPCA 2005r. - 2 Porządek obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach Kadencji 2002 2006

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r.

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Posiedzenie odbyło się w budynku A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. W posiedzeniu udział wzięli

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r.

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta - sala nr 305. Godzina rozpoczęcia: 15 00. Obecnych: a. 5

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/11. Posiedzeniu przewodniczył Jacek Wróblewski Przewodniczący ww. Komisji. Ad-1.Do powyższego porządku obrad nie wniesiono żadnych uwag.

Protokół Nr 8/11. Posiedzeniu przewodniczył Jacek Wróblewski Przewodniczący ww. Komisji. Ad-1.Do powyższego porządku obrad nie wniesiono żadnych uwag. Protokół Nr 8/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 20.10.2011r. o godz.14.00-15.50 w sali nr 32 Urzędu Miejskiego w Pabianicach Posiedzeniu przewodniczył Jacek Wróblewski Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku.

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku. Protokół nr 9/2015 posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji, w Ratuszu, Rynek

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XII/11 z obrad XII Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 28 października 2011 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XII/11 z obrad XII Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 28 października 2011 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XII/11 z obrad XII Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 28 października 2011 roku. Obrady Sesji trwały od godz. 13 30 14 40 w sali konferencyjnej Wigierskiego Areopagu Nowej Ewangelizacji,

Bardziej szczegółowo