Protokół Nr XXXVIII/13

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr XXXVIII/13"

Transkrypt

1 Protokół Nr XXXVIII/13 z przebiegu obrad XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Sochaczewie odbytej w dniu 20 grudnia 2013 roku w godz. od do godz na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego pod przewodnictwem Jolanty Gonta - Przewodniczącej Rady Miejskiej W Sesji udział wzięli : Radni Rady Miejskiej : Jolanta Gonta Przewodnicząca Rady Miejskiej Marcin Cichocki - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Karaś - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Bogumił Czubacki, Sławomir Dorywalski, Krystyna Dybiec, Sylwester Kaczmarek, Teresa Kozbuch, Waldemar Kowaluk, Tomasz Obrączka, Bartosz Otręba, Urszula Pawlak, Marcin Podsędek, Bożena Rutkowska, August Rutkowski, Edward Stasiak, Jakub Wojewoda, Sylwester Zdzieszyński Radni nieobecni: Ireneusz Kisiołek, Urszula Kossakowska, Paweł Piątkiewicz Zaproszeni : Piotr Osiecki Marek Fergiński Stanisław Wachowski Jolanta Brzóska Andrzej Wierzbicki Paweł Rojewski - Burmistrz Miasta - Zastępca Burmistrza Miasta - Zastępca Burmistrza Miasta - Skarbnik Miasta - Sekretarz Miasta - Radca Prawny Urzędu Naczelnicy Wydziałów i Kierownicy Referatów Urzędu Miejskiego, Prezesi i Dyrektorzy jednostek samorządowych, przedstawiciele prasy i pozostali goście. Lista obecności radnych oraz gości stanowi załącznik do protokołu. 1

2 Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Zatwierdzenie zmian do porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej. 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew na lata Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na 2013 rok. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew na lata : 7.1 przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew, 7.2 przedstawienie opinii Komisji Rady Miejskiej o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew, 7.3 dyskusja, 7.4 podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew na lata Rozpatrzenie Uchwały Budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na 2014 rok: 8.1 przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta projekcie budżetu, 8.2 wystąpienie Burmistrza Miasta, 8.3 przedstawienie opinii Komisji Rady Miejskiej o projekcie budżetu Gminy Miasto Sochaczew na 2014 rok, 8.4 dyskusja, 8.5 podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na 2014 rok. 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych na 2014 rok. 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z o.o. ZWiK w Sochaczewie. 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: Dobre rządzenie. Wypracowanie i wdrożenie modelu współpracy 7 jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, dofinansowanego w ramach Priorytetu. V Dobre rządzenie. Działanie 5.4. Rozwój Potencjału trzeciego sektora. Poddziałanie Rozwój dialogu obywatelskiego. 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Sochaczewa na lata Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Miasto Sochaczew ze stowarzyszenia Lokalna Organizacja turystyczna Mazowsze Chopina. 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VI/32/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Ekonomicznego w Sochaczewie. 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Miasto Sochaczew. 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości. 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia od Spółdzielni Pracy Mechaników METALOWIEC nieruchomości. 2

3 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/409/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Nowa Sucha w celu wspólnej realizacji zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LI/474/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Sochaczew w celu wspólnej realizacji zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/495/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 1 marca 2010 roku w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Brochów w celu wspólnej realizacji zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 23.Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 24.Informacja o pracy Burmistrza Miasta w okresie od dnia 9 października 2013 roku do dnia 26 listopada 2013 roku. 25. Zapytania i wolne wnioski Radnych. 26. Sprawy różne. 27. Zamknięcie Sesji. Ad. pkt 1 Jolanta Gonta otworzyła obrady XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Sochaczewie. Powitała wszystkich gości i Radnych, Burmistrzów, Naczelników Wydziałów Urzędu Miejskiego, Prezesów i Dyrektorów jednostek samorządowych, przedstawicieli mediów oraz wszystkich przybyłych na posiedzenie Sesji. Ad. pkt 2 Jolanta Gonta- przypomniała, że porządek obrad dzisiejszej Sesji otrzymali Radni wraz z pozostałymi materiałami. Stwierdziła, że w dzisiejszej Sesji uczestniczy 18 Radnych, więc podjęte uchwały będą prawomocne. Zapytała czy są propozycje zmian do porządku obrad. Ad. pkt 3 Radni nie zgłosili żadnych propozycji zmian do porządku obrad. Jolanta Gonta - przypomniała, że protokół z XXXVII Sesji był wyłożony w Biurze Rady oraz przed Sesją na stole prezydialnym. Zapytała czy są pytania lub uwagi do protokołu z XXXVII Sesji. Radni nie zgłosili uwag i pytań do protokołu. Jolanta Gonta - poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu z przebiegu obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej. 3

4 za 16 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów Protokół Nr XXXVII/13 z przebiegu obrad XXXVII Sesji został przyjęty. Wydruk głosowania z elektronicznego systemu stanowi załącznik do protokołu. (nr 1) Jolanta Gonta - stwierdziła, że protokół został przyjęty. Ad. pkt 4 Jolanta Gonta w związku z tym, że Radni otrzymali materiały na Sesję zaproponowała, aby ograniczyli się do zadawania pytań. Urszula Pawlak- poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. oraz Ochrony środowiska nie wydała jednoznacznej opinii. Radni nie zgłosili żadnych pytań ani uwag do przedstawionego projektu uchwały. Ad. pkt 5 Za 17 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się -1 głos. ( W tym 1 głos do protokołu Radnego Arkadiusza Karasia) Uchwała Nr XXXVIII/417/13 Rady Miejskiej w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew na lata została podjęta. Wydruk głosowania z elektronicznego systemu stanowi załącznik do protokołu (nr 2) Urszula Pawlak- poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 4

5 Arkadiusz Karaś- poinformował, że Komisja Oświaty Sławomir Dorywalski poinformował, że Komisja Kultury, Sportu i Promocji pozytywnie zaopiniowała ten projekt. oraz Ochrony środowiska wydała pozytywną opinię. Bogumił Czubacki- poinformował, że Komisja Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej Ad. pkt 6 Za 18 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się -0 głosów. Uchwała Nr XXXVIII/418/13 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na 2013 rok została podjęta. Wydruk głosowania z elektronicznego systemu stanowi załącznik do protokołu (nr 3) Urszula Pawlak- poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Za 18 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się -0 głosów. Uchwała Nr XXXVIII/419/13 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 została podjęta. 5

6 Wydruk głosowania z elektronicznego systemu stanowi załącznik do protokołu (nr 4) Ad. pkt Jolanta Brzóska- odczytała opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Płocku co, do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew na lata oraz budżetu Gminy Miasto Sochaczew na 2014 rok informując, że obydwie są pozytywne. 7.2 Urszula Pawlak- poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Sylwester Zdzieszyński- poinformował, że Komisja Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej 7.3 Radni nie zgłosi żadnych pytań i uwag. 7.4 Jolanta Gonta poddała pod Za 11 głosów, przeciw 6 głosów, wstrzymujących się -1 głos. Uchwała Nr XXXVIII/420/13 Rady Miejskiej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew na lata została podjęta. Wydruk głosowania z elektronicznego systemu stanowi załącznik do protokołu (nr 5) 6

7 Ad. pkt Jolanta Gonta- przypomniała, że opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej co do budżetu Gminy Miasto Sochaczew na 2014 rok odczytała Skarbnik w punkcie Piotr Osiecki- powiedział, że projekt budżetu na 2014 rok ma zabezpieczyć środki finansowe na wszelkie zadania, które stoją przed samorządem w tym roku. Jednocześnie zabezpieczyć środki finansowe na działanie wszystkich jednostek organizacyjnych, które te działania realizują. Burmistrz stwierdził, że nie będzie to łatwy rok, podobnie jak Być może z mniejszym nasileniem pojawią się tendencje, które były w 2013 roku, czyli spowolnienie gospodarcze, które automatycznie odbija się na sytuacji polskich rodzin i samorządów. Takie zagrożenia mogą pojawić się też w przyszłym roku. Założenia, które mogą skutkować niższymi niż te zakładane przez rząd wpłatami od osób fizycznych oraz mniejszym obrotem gospodarczym, który widoczny jest we wpływach z opłaty za czynności cywilno-prawne. Takie negatywne zjawiska pojawiły się w 2013 roku i 2014 rok będzie pewnie ich kontynuacją. Niezależnie od tego Burmistrz powiedział, że chciałby, aby budżet na 2014 rok był budżetem aktywnym, który pozwoli kontynuować rozpoczęte inwestycje i rozpocząć te wynikające z budżetu obywatelskiego. Na te inwestycje środki są zabezpieczone. Największa z nich to budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 za złotych, przy dofinansowaniu złotych. Kolejną inwestycją ze sfery oświaty, która uzyskała duże poparcie w ramach budżetu obywatelskiego to budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół w Chodakowie. Jednocześnie będą kontynuowane inwestycje z infrastruktury drogowej. W 2014 roku będzie kontynuowana inwestycja w rejonie ulicy Reymonta, Wąskiej oraz planowane jest rozpoczęcie inwestycji budowy parkingu przy dworcu PKP w ramach systemu,,parkuj i jedź. Na tą inwestycję zabezpieczono kwotę złotych. Główny ciężar jeśli chodzi o inwestycje, kierowany jest w stronę oświaty oraz infrastruktury drogowej rok po stronie wydatkowej zwiększy się o dodatkowe złotych, z czego o około złotych wzrośnie koszt utrzymania Żłobka Miejskiego w nowej siedzibie. Zwiększy się ilość dzieci, ale to nie jest zmartwienie, bo jest to inwestycja w rodziny i najmłodszych obywateli miasta. Ponad złotych będzie przeznaczenie na przekształcenie, ratowanie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, który nie z własnej winy jest w takiej sytuacji. Ubożenie społeczeństwa powoduje, że są coraz większe należności z tytułu opłaty za czynsz i media. Burmistrz zwrócił uwagę, że to nie są mieszkańcy ZGM tylko mieszkańcy miasta, dlatego budżet miasta musi zareagować. Te ponad złotych można by było przeznaczyć na inwestycje. Innym znaczącym wydatkiem majątkowym jest wydatek związany z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji, który jak powiedział Burmistrz ma nadzieję pozwoli Zakładowi na utrzymanie cen za wodę i ścieki na dotychczasowym poziomie. Co dla mieszkańców w czasach kryzysu jest bardzo ważne. Burmistrz podkreślił, że nie podwyższono podatków na 2014 rok, podatek od nieruchomości zostanie utrzymany na poziomie 2013 roku, a podatek od środków transportu od trzech lat nie ulega zmianie. Kolejnym, zagrożeniem dla samorządu jest przekazywanie im zadań bez środków na ich realizację. Ostatnio wprowadzono dodatek energetyczny, który może rzutować na część 7

8 wydatkową budżetu miasta. Generalnie 2014 rok, według założeń projektu budżetu, jest kolejnym rokiem porządkowania struktury wydatków własnych, do dochodów własnych. Nadwyżka operacyjna planowana jest na poziomie złotych, czyli coraz mniejsza część dochodów własnych jest przejadana. Dzięki temu można utrzymać przyzwoity wskaźnik wydatków majątkowych. Burmistrz stwierdził, że nie będzie to łatwy budżet, tak jak żaden realizowany w dobie kryzysu. Powiedział, że te kilka lat pokazało, że współpracownicy zatrudnieni w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych oszczędnie szacują,,groszem publicznym i podobnie jak tegoroczny budżet uda się przyszły zrealizować, bez nowelizacji, jaka miała miejsce przy budżecie państwa. Na koniec Burmistrz omówił autopoprawki do budżetu. W 2 ust.1 pkt.2 w pozycji wydatki majątkowe w kwocie złotych powinna być końcówka 117 złotych. Na stronie 40 w części opisowej wydatków majątkowych w punkcie 2 Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 jest kwota złotych a powinna być kwota złotych. 8.3 Urszula Pawlak- poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Arkadiusz Karaś- poinformował, że Komisja Oświaty zaopiniowała projekt pozytywnie. Sławomir Dorywalski poinformował, że Komisja Kultury, Sportu i Promocji pozytywnie zaopiniowała ten projekt. Bogumił Czubacki- poinformował, że Komisja Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej Sylwester Zdzieszyński- poinformował, że Komisja Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej 8.4 Urszula Pawlak- powiedział, że osobiście będzie głosowała przeciw temu budżetowi na 2014 rok podobnie, jak głosowała przeciw Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Sochaczew na lata Zdaniem Radnej jest to jeden z najgorszych budżetów w ostatniej historii Sochaczewa. Jest to budżet konsumpcyjny. Przy dochodach na poziomie złotych złotych wydaje się na cele bieżące. Budżet oparty jest na obligacjach, którym była przeciwna ze względu na cel, na jaki zostały zaciągnięte. Cieszy ją jednak fakt, co zostało również podkreślone w objaśnieniu Wieloletniej Prognozy Finansowej, które odczytała, że przedział czasu na jaki sporządzono WPF tj. na 12 lat, powoduje trudności w szacowaniu dochodów, ponieważ dochody gminy zależą od wielu czynników obiektywnych, w tym od sytuacji gospodarczej kraju i wskaźników 8

9 makroekonomicznych. W swoim przemówieniu Burmistrz mówił, o obciążeniach na 2014 rok, które wpisują się w to co mówiła na Sesji, kiedy podejmowano uchwałę o obligacjach, że dług zaplanowano do 2025 roku a dochody miasta są niepewne. Piotr Osiecki- powiedział, że trudno mu się zgodzić z sugestią Radnej Urszuli Pawlak, że coraz więcej środków jest przejadanych. Wystarczy sprawdzić, jak kształtowały się relacje dochodów własnych do wydatków bieżących, bez uwzględnienia dochodów majątkowych, aby zobaczyć, że nadwyżka operacyjna rośnie. Większą część dochodów własnych przekłada się na wydatki własne. Oczywiście można te dochody zwiększyć szacując i wyprzedając majątek. Burmistrz zwrócił uwagę, że bardzo ostrożnie dysponuje majątkiem, według prognozy w 2014 roku przewidywane dochody ze sprzedaży mienia wyniosą złotych. Burmistrz oświadczył, że na najbliższej Sesji przedstawi szczegółowe zestawienie na przestrzeni lat, jak kształtowała się wyprzedaż majątku miasta. Stwierdził, że obecna kadencja jest jedną z najbardziej skromnych w tej materii. Bieżące dochody i wydatki są w coraz korzystniejszych relacjach. Coraz mniej dochodów przeznacza się na wydatki bieżące. Zwrócił uwagę, że na każdej Sesji budżetowej przedstawia zagrożenia, bo taka jest uczciwość, nie można o nich nie mówić, bo zagrożenia są, ale to nie znaczy, że one wywracają budżet. Wiedząc, że takie zagrożenia mogą się pojawić, odpowiednio jest realizowana polityka trakcie roku i na koniec okazuje się, że jest nadwyżka budżetowa. Prawdopodobnie 2014 rok będzie podobnie wyglądał, jak 2013, gdzie nadwyżka wyniosła złotych. Burmistrz podkreślił, że,,nie ma zielonej wyspy w Sochaczewie, bo nie ma zielonej wyspy w Polsce, co nie znaczy, że nie może miasto dobrze funkcjonować. W Sochaczewie wiele się robi i to mieszkańcy widzą. Jolanta Gonta- odnośnie wypowiedzi Radnej Urszuli Pawlak, że Miasto nie jest w stanie przewidzieć, rozkładając dług do 2025 roku, czy będzie w stanie go spłacić powiedziała, że ta niepewność nie zawsze musi oznaczać, że sytuacja w kraju z każdym rokiem będzie co raz gorsza. Może okazać się inaczej. Sytuacja z tak dużym wyprzedzeniem nie jest znana. 8.5 Jolanta Gonta poddała pod Ad. pkt 9 Za 11 głosów, przeciw 6 głosów, wstrzymujących się -1 głos. Uchwała Nr XXXVIII/421/13 Rady Miejskiej w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na 2014 rok została podjęta. Wydruk głosowania z elektronicznego systemu stanowi załącznik do protokołu (nr 6) Urszula Pawlak- poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 9

10 Sławomir Dorywalski poinformował, że Komisja Kultury, Sportu i Promocji pozytywnie zaopiniowała ten projekt. Jolanta Brzóska- poprosiła o wykreślenie z uzasadnienia zwrotu,, na terenie miasta. Za 18 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się -0 głosów. Uchwała Nr XXXVIII/422/13 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych na 2014 rok została podjęta. Wydruk głosowania z elektronicznego systemu stanowi załącznik do protokołu (nr 7) Ad. pkt 10 Urszula Pawlak- poinformowała, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Ad. pkt 11 Za 18 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się -0 głosów. Uchwała Nr XXXVIII/423/13 Rady Miejskiej w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z o.o. ZWiK w Sochaczewie została podjęta. Wydruk głosowania z elektronicznego systemu stanowi załącznik do protokołu (nr 8) 10

11 Bogumił Czubacki- poinformował, że Komisja Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej Za 18 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się -0 głosów. Uchwała Nr XXXVIII/424/13 Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: Dobre rządzenie. Wypracowanie i wdrożenie modelu współpracy 7 jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, dofinansowanego w ramach Priorytetu. V Dobre rządzenie. Działanie 5.4. Rozwój Potencjału trzeciego sektora. Poddziałanie Rozwój dialogu obywatelskiego została podjęta. Ad. pkt 12 Wydruk głosowania z elektronicznego systemu stanowi załącznik do protokołu (nr 9) Bogumił Czubacki- poinformował, że Komisja Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej Za 18 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się -0 głosów. Uchwała Nr XXXVIII/425/13 Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Sochaczewa na lata została podjęta. Ad. pkt 13 Wydruk głosowania z elektronicznego systemu stanowi załącznik do protokołu (nr 10) Sławomir Dorywalski poinformował, że Komisja Kultury, Sportu i Promocji pozytywnie zaopiniowała ten projekt. 11

12 Za 18 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się -0 głosów. Uchwała Nr XXXVIII/426/13 Rady Miejskiej w sprawie wystąpienia Gminy Miasto Sochaczew ze stowarzyszenia Lokalna Organizacja turystyczna Mazowsze Chopina została podjęta. Ad. pkt 14 Wydruk głosowania z elektronicznego systemu stanowi załącznik do protokołu (nr 11) Arkadiusz Karaś poinformował, że Komisja Oświaty Za 18 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się -0 głosów. Uchwała Nr XXXVIII/427/13 Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały nr VI/32/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Ekonomicznego w Sochaczewie została podjęta. Ad. pkt 15 Wydruk głosowania z elektronicznego systemu stanowi załącznik do protokołu (nr 12) Za 18 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się -0 głos. Waldemar Kowaluk zgłosił pomyłkę poprosił o doliczenie jego głosu do głosów za. 12

13 Uchwała Nr XXXVIII/428/13 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Miasto Sochaczew została podjęta. Ad. pkt 16 Wydruk głosowania z elektronicznego systemu stanowi załącznik do protokołu (nr 13) Ad. pkt 17 Za 18 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się -0 głos. Uchwała Nr XXXVIII/429/13 Rady Miejskiej w sprawie zamiany nieruchomości została podjęta. Wydruk głosowania z elektronicznego systemu stanowi załącznik do protokołu (nr 14) Za 18 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się -0 głos. Uchwała Nr XXXVIII/430/13 Rady Miejskiej w sprawie przejęcia od Spółdzielni Pracy Mechaników METALOWIEC nieruchomości została podjęta. 13

14 Ad. pkt 18 Wydruk głosowania z elektronicznego systemu stanowi załącznik do protokołu (nr 15) Ad. pkt 19 Za 18 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się -0 głos. Uchwała Nr XXXVIII/430/13 Rady Miejskiej w sprawie zbycia nieruchomości została podjęta. Wydruk głosowania z elektronicznego systemu stanowi załącznik do protokołu (nr 16) Jolanta Gonta- zapytała czy Radni mają pytania lub uwagi. Tomasz Obrączka- zwrócił uwagę, że działki rekreacyjne przy ulicy Żeglarskiej są użytkowane od lat 80-tych i użytkownicy chcieliby zapewne korzystać z nich dalej. Radny Złożył wniosek formalny, aby dotychczasowi użytkownicy tych działek mieli pierwszeństwo w ich zakupie. Tomasz Ćwiek- powiedział, że nie ma takiej możliwości prawnej, aby komukolwiek przyznać prawo pierwszeństwo nabycia, ponieważ jest to dzierżawa. Art. 37 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mówi o tym, w jakich przypadkach można zastosować prawo pierwszeństwa, w każdym innym przypadku jest obowiązek przeprowadzenia przetargu. Ci, którzy dzierżawią zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w przetargu. Zwrócił uwagę, że nastąpiła zmiana planu zagospodarowania przestrzennego i w chwili obecnej są to tereny 14

15 budowlane. Z doświadczenia wynika, że najczęściej dzierżawcy wcale nie chcą kupować takich nieruchomości. W tym przypadku od wielu lat ludzie użytkowali te działki i w chwili obecnej ludzie rezygnują z tych dzierżaw i nowi chętni chcą je użytkować. Kiedy dzierżawca zabudował nieruchomość na podstawie pozwolenia na budowę wtedy stosuje się prawo pierwszeństwa. Tu podał przykład pawilonów przy Al. 600-lecia. Brane jest powyżej 10 lat. Zapewnił, że wszystko jest zgodnie z prawem. Jolanta Gonta w związku tym, że radni nie zgłosili innych pytań i uwag poddała pod Za 14 głosów, przeciw 1 głosów, wstrzymujących się -2 głosy. Uchwała Nr XXXVIII/431/13 Rady Miejskiej w sprawie zbycia nieruchomości została podjęta. Wydruk głosowania z elektronicznego systemu stanowi załącznik do protokołu (nr 17) Jolanta Gonta- poprosiła Radnych o powstanie i powitanie drużyny zuchowej. Do sali obrad weszła drużyna zuchów prowadzona przez Krystynę Stańkowską. Na sali rozległy się oklaski. Dzieci przedstawiły się, że są zuchami z,,leśnego bractwa ze Szkoły Podstawowej nr 3 i przyniosły Betlejemskie Światełko Pokoju wraz z życzeniami Zdrowych i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia od całej braci harcerskiej i druha Komendanta Krzysztofa Wasilewskiego. Na sali ponownie rozległy się oklaski. Na ręce przewodniczącej Jolanty Gonty oraz burmistrza Piotra Osieckiego dzieci przekazały Światełko Betlejemskie. Wszyscy zaśpiewali kolędę,,przybieżeli do Betlejem. Jolanta Gonta i Piotr Osiecki - podziękowali i złożyli dzieciom i ich rodzinom życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Krystynę Stańkowska- podziękowała, za miłe przyjęcie i słodki poczęstunek życząc Radnym owocnych obrad. Dzieci wraz z Burmistrzem i Przewodniczącą ustawili się do pamiątkowego zdjęcia, a następnie pożegnali się i wyszli z Sali. Radni oklaskami podziękowali i pożegnali zuchów. 15

16 Ad. pkt 20 Ad. pkt 21 Za 17 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się -0 głos. Uchwała Nr XXXVIII/432/13 Rady Miejskiej w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Nowa Sucha w celu wspólnej realizacji zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego została podjęta. Wydruk głosowania z elektronicznego systemu stanowi załącznik do protokołu (nr 18) Za 17 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się -0 głos. Uchwała Nr XXXVIII/433/13 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr LI/474/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Sochaczew w celu wspólnej realizacji zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego została podjęta. Wydruk głosowania z elektronicznego systemu stanowi załącznik do protokołu (nr 19) 16

17 Ad. pkt 22 Za 17 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się -0 głos. Uchwała Nr XXXVIII/434/13 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/495/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 1 marca 2010 roku w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Brochów w celu wspólnej realizacji zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego została podjęta. Wydruk głosowania z elektronicznego systemu stanowi załącznik do protokołu (nr 20) Ad. pkt 23 Jolanta Gonta- zapoznała Radnych z tematyką pism,które wpłynęły w okresie międzysesyjnym i poinformował, że wszystkie pisma są dostępne do wglądu. Poprosiła, aby Radni przygotowali na kolejną Sesję kandydatury do Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Zapoznała Radnych ze skargą mieszkańca na opieszałość Burmistrza Miasta. Poinformowała, że wpłynęły dwa wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady. Podziękowała Wiceprzewodniczącemu Arkadiuszowi Karasiowi za reprezentowanie Rady na wielu uroczystościach. Arkadiusz Karaś- pogratulował Radnemu Sławomirowi Dorywalskiemu osiągnięć w zawodach tenisa ziemnego, w których reprezentował Radę. Radni oklaskami podziękowali Radnemu Sławomirowi Dorywalskiemu. Arkadiusz Karaś- następnie poinformował, w jakich uroczystościach prezydium reprezentowało Radę. Radni nie zgłosili uwag do przestawionej informacji. 17

18 Ad pkt. 24 Radni nie zgłosili żadnych uwag i pytań do informacji o pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. Ad pkt. 25 Radni nie zgłosili żadnych pytań i wniosków. Ad pkt. 26 Przemysław Gaik- w imieniu Zarządu Powiatu, Starosty Sochaczewskiego oraz swoim złożył wszystkim Radnym w tym Przewodniczącej Rady, Burmistrzowi i pracownikom Urzędu Świąteczne i Noworoczne życzenia. Na sali rozległy się oklaski. Jolanta Gonta- z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku złożyła również najserdeczniejsze życzenia wszystkim obecnym. Innych spraw różnych nie zgłoszono. Ad. pkt. 27 Jolanta Gonta- w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknęła XXXVIII Sesję Rady Miejskiej i zaprosiła Radnych do sali obok na skromny świąteczny poczęstunek i opłatek. Protokołowała Magdalena Jamka Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Gonta 18

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta BRM.0012.3.12.2012.KJ Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 13.12.2012 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r.

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół Nr XXV/2004 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji z dnia 29 marca 2004 r. Sesja odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza, Dzierżoniów,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 radnych. Nieobecny Radny: Stanisław Góźdź

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 radnych. Nieobecny Radny: Stanisław Góźdź Protokół Nr XLVIII/2013 z sesji Rady Miasta Kielce która odbyła się w dniu 27 czerwca 2013 roku, w godz. 9.00-12.10, w sali obrad Rady Miasta im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1 W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR III/14 z sesji Rady Miejskiej Chełmży

P R O T O K Ó Ł NR III/14 z sesji Rady Miejskiej Chełmży 1 P R O T O K Ó Ł NR III/14 z sesji Rady Miejskiej Chełmży III sesja Rady Miejskiej Chełmży odbyła się w dniu 30 grudnia 2014 roku w godzinach od 12,30 do 14,50. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z XXIV SESJI RADY GMINY KOBIÓR z dnia 6 czerwca 2013r.

PROTOKÓŁ z XXIV SESJI RADY GMINY KOBIÓR z dnia 6 czerwca 2013r. PROTOKÓŁ z XXIV SESJI RADY GMINY KOBIÓR z dnia 6 czerwca 2013r. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Jerzy Mazur. Otworzył on sesję, przywitał zebranych i stwierdził prawomocność obrad obecnych 15 radnych.

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu Data publikacji : 02.04.2008 Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu P R O T O K Ó Ł N R XXX/2008 z trzydziestej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 25 lutego 2008 roku w sali Urzędu Stanu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach.

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach. P R O T O K Ó Ł Nr III/10 z Sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach. Stan Rady Miejskiej w Łazach - 15 radnych Obecnych na sesji Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 37/2010. Obrady prowadził Pan Tadeusz Członka Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik. Otwarcie sesji.

PROTOKÓŁ Nr 37/2010. Obrady prowadził Pan Tadeusz Członka Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik. Otwarcie sesji. PROTOKÓŁ Nr 37/2010 posiedzenia XXXVII zwyczajnej sesji RADY MIASTA KRAŚNIK przeprowadzonej dnia 25 lutego 2010r. w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Kraśniku. Obrady prowadził Pan Tadeusz Członka Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 15:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku.

Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku. Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku. Ad. 1 Otwarcie. IX sesja Rady Gminy Gościeradów odbyła się w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Gościeradowie.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLVII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r.

Protokół nr XLVII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r. RADY MIASTA RYBNIKA ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2 44-200 RYBNIK Rybnik, dnia 25.06.2014 r. ISO 9001:2008 Or.0002.6.2014 2014-223458 Protokół nr XLVII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r. 1.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. 1 PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, przy ul. Żagańskiej 15 Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy

Bardziej szczegółowo

Pierwsze możliwości składania wniosków mogą być w 2015 r. ze względu na to, że nie ma gotowej Strategii Rozwoju Województwa na bazie której tworzony

Pierwsze możliwości składania wniosków mogą być w 2015 r. ze względu na to, że nie ma gotowej Strategii Rozwoju Województwa na bazie której tworzony RM WK/21/01/12 Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Rzgowie odbytego w dniu 4 stycznia 2012 r. w Sali Obrad Rady Miejskiej w Rzgowie, pl. 500-lecia 22 W posiedzeniu, któremu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku.

Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku. Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku. Obrady sesji odbyły się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R.

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R. PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00. zakończyła się o godz. 16:12 Z DNIA 29 MARCA 2007 R. W Sesji uczestniczyli Radni zgodnie z listą obecności,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

4) przedstawienie stanowiska Prezydenta w sprawie złoŝonych wniosków,

4) przedstawienie stanowiska Prezydenta w sprawie złoŝonych wniosków, P R O T O K Ó Ł N R IV/2010 z czwartej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 30 grudnia 2010 roku w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9 Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył

Bardziej szczegółowo

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10.05, a zakończyła o godz.16.40. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX / 09 z sesji Rady Powiatu w Kielcach w dniu 7 kwietnia 2009 roku, w budynku OSP w Daleszycach od godz. 10.00 do 13.

Protokół Nr XIX / 09 z sesji Rady Powiatu w Kielcach w dniu 7 kwietnia 2009 roku, w budynku OSP w Daleszycach od godz. 10.00 do 13. Protokół Nr XIX / 09 z sesji Rady Powiatu w Kielcach w dniu 7 kwietnia 2009 roku, w budynku OSP w Daleszycach od godz. 10.00 do 13.00 Do pkt 1 Otwarcie sesji Przewodniczący Rady Powiatu Tomasz Lato Otworzył

Bardziej szczegółowo

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC BRM.0012.3.8.2011.KJ Protokół Nr 8/11 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 21.07.2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr L/2014 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2014 roku

Protokół Nr L/2014 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2014 roku Protokół Nr L/2014 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2014 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r.

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. Obrady sesji rozpoczęto o godz. 9.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Stan Rady- 15 radnych. Obecnych wg. załączonej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r.

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. Data utworzenia 2006-10-26 Numer aktu 50 Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie sesyjne Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. Sesję rozpoczęto o godz. 10 10, zakończono o godz. 13 45. Ustawowy

Bardziej szczegółowo