POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A."

Transkrypt

1 2014 POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁANOŚCI W ROKU OBROTOWYM 2014 sporządzone zgodnie z Art Kodeksu spółek handlowych na potrzeby Walnego Zgromadzenia Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu

2 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ POWSZECHNEGO TOWARZYSTWA INWESTYCYJNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU OBROTOWYM 2014 I. SKŁAD OSOBOWY Organ nadzoru Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu funkcjonował w roku obrotowy 2014 w następującym składzie: Pan Tomasz Pietryk Pan Jakub Zalewski Pan Paweł Miller Pan Krzysztof Skrzypski Pan Paweł Sobków Przewodniczący Rady Nadzorczej, Sekretarz Rady Nadzorczej, Członek Rady Nadzorczej, Członek Rady Nadzorczej, Członek Rady Nadzorczej. Skład Rady Nadzorczej został ustalony na podstawie: Uchwały nr 1 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia roku, Uchwały nr 13 i 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia roku, Uchwały nr Uchwały nr 8 i 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia roku, Uchwały nr 18 i 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia roku, Uchwały nr 6 i 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia roku. W roku obrotowym 2014 walne zgromadzenie akcjonariuszy nie dokonywało zmian w składzie Rady Nadzorczej. II. POSIEDZENIA W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 4 posiedzenia. Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej były w głównej mierze bieżące sprawy Spółki, w tym: a) zatwierdzenie sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2013, b) rekomendacje dla walnego zgromadzenia akcjonariuszy w sprawie przyjęcia uchwał dotyczących sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Zarządu oraz Rady Nadzorczej, c) przegląd i ocena bieżących sprawozdań finansowych za poszczególne kwartały roku obrotowego 2014, d) przegląd i ocena stanu prac nad realizacją kolejnych projektów inwestycyjnych oraz wprowadzaniem spółek portfelowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, e) sprawy należące zgodnie ze Statutem Spółki do wyłącznych jej kompetencji, a dotyczące m.in. wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy W trakcie roku obrotowego Rada Nadzorcza podejmowała również uchwały na podstawie 9 punkt 5. Oraz 9 punkt 6. ust. f. Statutu Spółki. str. 2

3 III. OCENA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze: 1. sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2014 Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. obejmującym: a. wprowadzenie do sprawozdania, b. sprawozdania z sytuacji finansowej, c. sprawozdania z całkowitych dochodów, d. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, e. sprawozdania z przepływów pieniężnych, oraz f. dodatkowych informacji i wyjaśnień. 2. sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, 3. opinią z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, które przeprowadzone zostało przez podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego ECA Seredyński i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Krakowie wpisanym na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod numerem 3115 wybrany uchwałą Rady Nadzorczej nr 7/03/2014 z dnia roku. stwierdza, iż: W ODNIESIENIU DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWSZECHNEGO TOWARZYSTWA INWESTYCYJNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU: Jednostkowe sprawozdanie finansowe Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z zasadami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF). Niniejsze jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie ze standardami rachunkowości przyjętymi do stosowania w UE, wydanymi i obowiązującymi na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego: przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej oraz finansowej Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. za okres zakończony 31 grudnia 2014 roku są kompletne w myśl obowiązujących przepisów oraz zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. Zgodnie z przedstawionym Radzie Nadzorczej jednostkowym sprawozdaniem finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta: Sprawozdanie z sytuacji finansowej Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć milionów czterysta jeden tysięcy złotych). Sprawozdanie z całkowitych dochodów Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazuje całkowite dochody ogółem w kwocie tys. zł (słownie: minus trzydzieści osiem milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) i stratę netto w kwocie tys. zł (słownie: trzydzieści osiem milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy złotych). str. 3

4 Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazuje spadek kapitału własnego o kwotę tys. zł (słownie: trzydzieści osiem milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy złotych). Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. wykazuje wzrost stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2014 o kwotę tys. zł (słownie: jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy złotych). IV. WNIOSKI CO DO POKRYCIA STRATY Wykonując dyspozycję zawartą w art Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. po zapoznaniu się z informacjami zaprezentowanymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym podmiotu, sprawozdaniu z działalności oraz opinią audytora przychyla się do wniosku Zarządu w sprawie pokrycia poniesionej straty za rok 2014 z kapitału zapasowego Spółki. Tym samym Rada Nadzorcza proponuje pokrycie poniesionej straty za rok obrotowy 2014 w kwocie ,25 złotych (słownie: trzydzieści osiem milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięć i 25/100 złotych) w całości z kapitału zapasowego Spółki. V. OCENA SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SPÓŁKI Rada Nadzorcza, po analizie przedłożonego przez Zarząd i zbadanego przez niezależnego audytora jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oceniła neutralnie sytuację majątkową i finansową Spółki. Pomimo poniesionej w poprzednim roku obrotowym strat, kapitały własne Spółki są nadal na wysokim poziomie, a wartość zobowiązań w relacji do posiadanego majątku daje możliwości dalszego funkcjonowania. Spółka na bieżąco wywiązuje się ze zobowiązań zarówno publicznoprawnych, jak również w odniesieniu do zobowiązań kredytowych i wynikających z obsługi wyemitowanych obligacji. Jednocześnie Rada Nadzorcza zwraca uwagę na znaczący wzrost zobowiązań Spółki, co niesie za sobą zarówno koszty finansowy jak również konieczność ciągłego monitorowania sytuacji finansowej i płynnościowej w Spółce. Znaczące skumulowanie zobowiązań przypadających do spłaty w roku 2015 będzie wymagało zamykania kolejnych inwestycji portfelowych. W przypadku małej płynności na rynku inwestycje na rynku NewConnect będzie to mogło powodować znaczące obniżenie kursów poszczególnych akcji, co negatywnie wpłynie na ich wycenę w kolejnych kwartałach. Kolejne obniżki podstawowych stóp procentowych zmniejszają co prawda obciążenia finansowe, niemniej jednak należy dążyć do systematycznego zmniejszania poziomu zadłużenia w Spółce. Posiadane otwarte pozycje inwestycyjne, które w większości notowane są na rynku NewConnect uniemożliwiają szybkie zamykanie poszczególnych pozycji z uwagi na małą płynność na tym rynku. Rada przyjmuje do wiadomości czynniki, które spowodowały poniesioną stratę oraz rekomenduje znaczące ograniczenie zaangażowania w podmioty typu start-up oraz gruntowne analizowanie bieżącej sytuacji w tego typu inwestycjach. Ponadto Rada Nadzorcza zaleca przeprowadzenie analizy możliwości zmiany rynku notowań dla poszczególnych projektów, co w znaczący sposób winno wpłynąć na płynność poszczególnych instrumentów finansowych a tym samym ograniczyć ryzyko płynnościowe oraz ryzyko zmienności kursu, które w sposób znaczący wpływają na sytuację finansową Spółki. str. 4

5 Rada Nadzorcza zwraca uwagę, iż przedstawiciele Spółki w rada nadzorczy podmiotów z portfela inwestycyjnego winni w sposób bardzie profesjonalny i z większym zaangażowaniem udzielać się przy analizie tych podmiotów, a jednocześnie przedstawiać ich bieżącą sytuację finansową i operacyjną oraz ryzyka jakie stoją przed tymi podmiotami. Realizacja tych zaleceń winna uchronić Spółkę przed nietrafionymi inwestycjami jak również z wyprzedzenie umożliwić na reakcję ze strony podmiotu dominującego. Zgodnie z oceną Rady Nadzorczej Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. ma nadal stabilną pozycję na rynku, posiadając potencjał do dalszego rozwoju. Spółka prowadzi przejrzystą politykę w zakresie sprawozdawczości finansowej, a prezentowane sprawozdania finansowe są zgodne z dokonanymi na podstawie stosownych dokumentów zapisami w księgach rachunkowych oraz stanem faktycznym. VI. REKOMENDACJA DLA WALNEGO ZGROMADZENIA Rada Nadzorcza przyjmuje przedstawione wyżej dokumenty i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. za rok obrotowy Tomasz Pietryk Przewodniczący Rady Nadzorczej Poznań, dnia 13 marzec 2015 roku str. 5

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 1. Przedmiot sprawozdania Przedmiotem niniejszego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

I. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku

I. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu

Bardziej szczegółowo

zestawieniem całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku wykazującym całkowity dochód ogółem w kwocie 7.414 tys.

zestawieniem całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku wykazującym całkowity dochód ogółem w kwocie 7.414 tys. Załącznik 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 20/IX/2015 z dnia 2 kwietnia 2015 r. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Hutmen Spółka Akcyjna w Warszawie z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MFO S.A. z siedzibą w Kożuszkach Parcel. za rok obrotowy 2014

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MFO S.A. z siedzibą w Kożuszkach Parcel. za rok obrotowy 2014 ZAŁĄCZNIK NR 2 do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej MFO S.A. dnia 17-03-2015 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MFO S.A. z siedzibą w Kożuszkach Parcel za rok obrotowy 2014 marzec 2015 r. I. Wstęp W świetle

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZA OKRES 1 STYCZNIA 2013 31 GRUDNIA 2013 Wrocław, kwiecień 2014 Niniejsze sprawozdanie, oraz roczna ocena sytuacji Spółki zostało sporządzone w oparciu o przepis art. 382 3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej BLACK POINT S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej BLACK POINT S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Rady Nadzorczej BLACK POINT S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Wrocław, 28 maj 2015 r. Strona 1 z 5 1. Działalność i decyzje Rady Nadzorczej Black Point S.A. W okresie

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie, adres: ul. Okrzei 6, 59-225 Chojnów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E RADY NADZORCZEJ STALPRODUKT S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Bochnia, maj 2015 r. Spis treści: I. Działalność i decyzje Rady Nadzorczej w 2014 roku.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI LUG S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI LUG S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI LUG S.A. Z WYKONYWANIA NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI W 2010 ROKU www.lug.com.pl - 1 - I. INFORMACJA O KADENCJI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI LUG S.A. ORAZ SKŁADZIE OSOBOWYM

Bardziej szczegółowo

3. Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku SEKA S.A. za rok 2014 z dnia 26 maja 2015 r.

3. Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku SEKA S.A. za rok 2014 z dnia 26 maja 2015 r. Dokumentacja przedstawiana Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu SEKA S.A. zwołanemu na dzień 30 czerwca 2015 r. 1. Dokumenty dotyczące zamknięcia roku obrotowego 2014 grupy kapitałowej SEKA S.A.: skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

II. Zasady i zakres działania Rady Nadzorczej

II. Zasady i zakres działania Rady Nadzorczej SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni w roku 2014 oraz z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 i sprawozdania finansowego POLNORD S.A.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ VOXEL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ VOXEL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ VOXEL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL

Bardziej szczegółowo

/przyjęte przez Radę Nadzorczą INTERFERIE S.A. w dniu 20 marca 2013 r./

/przyjęte przez Radę Nadzorczą INTERFERIE S.A. w dniu 20 marca 2013 r./ ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2012 uwzględniające pracę jej Komitetu Audytu, zawierające zwięzłą ocenę sytuacji Spółki i ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17 czerwca 2015 r.

Warszawa, 17 czerwca 2015 r. MIT Mobile Internet Technology S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MIT MOBILE INTERNET TECHNOLOGY S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2014 ORAZ Z OCENY SPRAWOZDAŃ ZA ROK 2014 Warszawa, 17 czerwca 2015 r. 1 Niniejsze

Bardziej szczegółowo

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT

Bardziej szczegółowo

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr 3/2014 z Posiedzenia Rady Nadzorczej ACTION S.A. z dnia 25.04.2014 r.

Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr 3/2014 z Posiedzenia Rady Nadzorczej ACTION S.A. z dnia 25.04.2014 r. Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr 3/2014 z Posiedzenia Rady Nadzorczej ACTION S.A. z dnia 25.04.2014 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ACTION S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr 1/2012 z Posiedzenia Rady Nadzorczej ACTION S.A. z dnia 29.03.2012 r.

Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr 1/2012 z Posiedzenia Rady Nadzorczej ACTION S.A. z dnia 29.03.2012 r. Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr 1/2012 z Posiedzenia Rady Nadzorczej ACTION S.A. z dnia 29.03.2012 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ACTION S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie Projekty Uchwał Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie Zarząd Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółki zwołanego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. z wyników:

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. z wyników: Sprawozdanie Echo Investment S.A. z wyników: - oceny jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Echo Investment S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Echo Investment w 2012

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej zwołane na dzień 29 czerwca 2015 roku

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej zwołane na dzień 29 czerwca 2015 roku Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 29 czerwca 2015 roku Uchwała numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ LUBELSKIEGO WĘGLA BOGDANKA S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ LUBELSKIEGO WĘGLA BOGDANKA S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ LUBELSKIEGO WĘGLA BOGDANKA S.A. Z OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2009 ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU CO DO PODZIAŁU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ Boryszew Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ Boryszew Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w 2013 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ Boryszew Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w 2013 ROKU Warszawa, 9 maja 2014 roku 1 1. Informacja o kadencji Rady Nadzorczej. Zgodnie z 12 ust. 2 Statutu

Bardziej szczegółowo

ALUMAST S.A. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO 31GRUDNIA 2012 ROKU REWIDENTA

ALUMAST S.A. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO 31GRUDNIA 2012 ROKU REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ORAZ RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ALUMAST S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31GRUDNIA 2012 ROKU Poznań, dnia 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2004 ROK RELPOL S.A. POZNAŃ, 11 MAJA 2005 ROKU

RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2004 ROK RELPOL S.A. POZNAŃ, 11 MAJA 2005 ROKU RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2004 ROK RELPOL S.A. POZNAŃ, 11 MAJA 2005 ROKU SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OGÓLNA... 5 DANE IDENTYFIKUJĄCE GRUPĘ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE Nazwa spółki, data i rodzaj walnego zgromadzenia: KREDYT INKASO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Liczba głosów, którymi fundusz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 1 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

MAGELLAN S.A. ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013

MAGELLAN S.A. ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT

Bardziej szczegółowo