27 milionów na remonty i inwestycje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "27 milionów na remonty i inwestycje"

Transkrypt

1 I Starosta Lucyna Ekkert: Cztery lata mijającej kadencji to przede wszystkim czas oszczędzania i racjonalnego gospodarowania środkami fi nansowymi. Miało na to wpływ szereg czynników, przede wszystkim zadłużenie powiatu sięgające 39,6 miliona złotych wraz z 9 mln zł odsetek i wynikająca z tego konieczność spłaty rat kredytów. Dodatkowo uporać musieliśmy się ze spłatą wartych 3,5 miliona złotych zobowiązań z tytułu wyroku sądu dotyczącego prowadzenia przez gminę Tarnowskie Góry Młodzieżowych Domów Kultury oraz ze zobowiązaniami w wysokości około 10 milionów po zlikwidowanym SPZOZ Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym im. B. Hagera. Pomimo trudności fi nansowych powiat realizował na bieżąco wszystkie zadania nałożone ustawami. Jest także wiele przedsięwzięć, które udało się zrealizować i które bardzo nas cieszą. Zaliczyłabym do nich m.in. termomodernizację szpitala powiatowego wraz z budową ciepłej sieni, długo oczekiwaną przebudowę skrzyżowania ulic Wyspiańskiego i Opolskiej, remont ulicy Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach oraz otwarcie Centrum Kultury Śląskiej, mieszczącego się w wyremontowanym pałacu Donnersmarcków w Nakle Śląskim. Wspomnę również realizację wartego 4,4 mln zł projektu unijnego Mam zawód, mam pracę w regionie, dzięki któremu udało się doposażyć aż 25 szkolnych pracowni, a blisko tysiąc uczniów z 16 szkół powiatu tarnogórskiego objąć kompleksowym wsparciem z zakresu grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego. Staraniem Zarządu Powiatu Kalety i Tworóg otrzymały po wielu latach starań własne karetki pogotowia. Udało się również Powiatowi Tarnogórskiemu uzyskać zezwolenie wojewody na prowadzenie działalności przez DPS w Miedarach, który zagrożony był likwidacją. Istotną kwestią było również uporządkowanie sieci szkół oraz kierunków kształcenia w celu wyeliminowania konkurencyjności pomiędzy placówkami oświatowymi powiatu, wprowadzenie nowych kierunków kształcenia, a także reaktywacja Powiatowej Reprezentacji Młodzieży. W celu tworzenia płaszczyzny współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a instytucjami publicznymi zorganizowaliśmy Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych. Ważne są również liczne projekty społeczne, na które środki pozyskały: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy, mające na celu promocję aktywnej integracji społecznej, przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizację lokalnego rynku pracy. 27 milionów na remonty i inwestycje Jedną z największych inwestycji przeprowadzonych w obecnej kadencji Zarządu Powiatu była niewątpliwie termomodernizacja szpitala. Warte prawie 4,3 miliona złotych zadanie zrealizowano dzięki dofinansowaniu pozyskanemu przez szpital i Powiat Tarnogórski ze środków Unii Europejskiej. Termomodernizacja budynków szpitala pozwoli obniżyć koszt ich utrzymania oraz poprawi komfort leczenia pacjentów i pracy personelu. Zrealizowanie projektu wpłynęło na: oszczędność energii cieplnej na potrzeby ogrzewania budynku szpitala, poprawę komfortu cieplnego pacjentów oraz pracowników, uzyskanie efektu ekologicznego poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery oraz poprawę estetyki i wyglądu budynku. Jak wyliczono, roczne oszczędności na energii cieplnej w szpitalu, przy takim samym bądź lepszym komforcie cieplnym, wyniosą 250 tys. zł. W 2014 roku Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. B. Hagera w Tarnowskich Górach wzbogacił się również o ciepłą sień dla karetek. Zbudowano ją przy wejściu do szpitalnego oddziału ratunkowego i izby przyjęć. Nowoczesny, zadaszony i wyposażony w automatyczne drzwi podjazd dla karetek umożliwia pacjentom wygodny transport z karetki do szpitala i ochronę przed niesprzyjającymi zjawiskami atmosferycznymi, szczególnie zimą oraz w chłodne dni. Inwestycja była niezbędna, aby placówka mogła utrzymać Szpitalny Oddział Ratunkowy zgodnie z wymogami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Koszt robót wyniósł ponad 268 tys. zł. Około 800 tys. zł powiat przeznaczył w czasie ostatnich czterech lat na Ł ącznie na remonty i inwestycje prowadzone przez Starostwo Powiatowe w obiektach powiatu wydatkowano w tej kadencji ponad 12,5 miliona złotych. modernizację Domu Pomocy Społecznej Przyjaźń, w tym na: wymianę okien w segmencie B, wymianę trzech wind dla niepełnosprawnych (uzyskano dofi nansowanie z PFRON) oraz remont jednej windy. Inwestycje poza walorami estetycznymi przyniosą także korzyści finansowe w postaci oszczędności na energii cieplnej oraz elektrycznej. W DPS Przyjaźń zrealizowano również Termomodernizacja szpitala poprawiła komfort leczenia pacjentów. Zmniejszy się również koszt ogrzewania budynku. przedsięwzięcia mające na celu dostosowanie obiektu do wymogów przeciwpożarowych: oddymianie klatek schodowych wraz z elektrycznym systemem sterowania oddymiania, wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego. Powstaje również dokumentacja projektowa dotycząca termomodernizacji budynków DPS. Blisko 1,8 mln złotych przeznaczono również na rozbudowę tzw. budynku nowego w Domu Pomocy Społecznej w Miedarach. Inwestycja ta była konieczna, by placówka mogła uzyskać niezbędne standardy, a tym samym uniknąć likwidacji. Remonty i inwestycje prowadzono również w szkołach naszego powiatu. Jednym z takich zadań była wymiana stolarki okiennej w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach. W budynku szkoły zdemontowano wszystkie stare i zniszczone okna skrzynkowe i cały obiekt został wyposażony w nową stolarkę okienną. Łącznie w budynku szkoły wymieniono 122 okna oraz parapety. Koszt zadania wyniósł złotych. Była to pierwsza wymiana okien w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego od czasu powstania tego obiektu, czyli od ponad 80 lat. Dzięki przeprowadzonej inwestycji wzrosła estetyka budynku, który znajduje się w ścisłym centrum miasta. Wymiana okien pozwoli także na oszczędności z tytułu wydatków na ogrzewanie budynku. Warto również wspomnieć o dostosowaniu budynków szkół do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Niezbędne prace w tym zakresie wykonano w II Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Tarnowskich Górach ( zł), w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach ( zł) oraz w Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej ( zł). Wśród innych znaczących przedsięwzięć inwestycyjnych powiatu znalazła się także m.in.: termomodernizacja budynków mieszkalnych w Nakle Śląskim wraz z likwidacją nieekologicznej kotłowni węglowej ( zł). Łącznie na remonty i inwestycje prowadzone przez Starostwo Powiatowe w obiektach powiatu wydatkowano w tej kadencji ponad 12,5 miliona złotych. W obecnej kadencji w powiecie tarnogórskim udało się zrealizować kilka ważnych przedsięwzięć drogowych. Na remonty i inwestycje na drogach powiatu wydano w czasie ostatnich czterech lat 14,5 miliona złotych. Jedną z najważniejszych inwestycji była z pewnością długo oczekiwana przez kierowców przebudowa skrzyżowania ulic Opolskiej i Wyspiańskiego. Warte ponad 2 mln zł zadanie przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz udrożnienia przepustowości w rejonie skrzyżowania. W ramach przedsięwzięcia wybudowano tzw. inteligentną sygnalizację świetlną, która reaguje na ruch odbywający się z poszczególnych kierunków. Dokończenie na str. II

2 II Wartą ponad 1 mln zł kładkę nad Małą Panwią wybudowano z myślą o bezpieczeństwie rowerzystów i pieszych. Poprowadzono również prawoskręt z ulicy Opolskiej w ulicę Wyspiańskiego oraz lewoskręty dla kierowców jadących z Opolskiej w Wyspiańskiego i na odwrót. Powstało także przejście dla pieszych wraz z azylem oraz nowe chodniki w obrębie skrzyżowania. Innym ważnym realizowanym obecnie zadaniem jest trwająca przebudowa ulicy Wyszyńskiego, na odcinku od ronda NSZZ Solidarność do ulicy Obwodowej. Warta blisko milion złotych inwestycja finansowana jest z budżetu powiatu oraz ze środków pochodzących z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Kolejnym wykonanym zadaniem była budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Mała Panew w Krupskim Młynie. Budowa kładki znacznie poprawiła bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, którzy do tej pory zmuszeni byli korzystać z wydzielonego niewielkiego pasa, co wiązało się również z utrudnieniami dla pozostałych pojazdów Remont ulicy Kard. Wyszyńskiego potrwa do końca listopada. przejeżdżających mostem. Nowa kładka architektonicznie wpisuje się w istniejący obok most. Znalazły się na niej dwuipółmetrowej szerokości pasy dla pieszych i rowerzystów. Całkowity koszt inwestycji to zł. Połowa środków na ten cel przekazana została z rezerwy subwencji ogólnej, a druga połowa to środki własne powiatu. Wś ród pozostał ych przedsięwzięć zrealizowanych na drogach powiatowych wymienić można m.in. przebudowę mostu nad rzeką Trzonia w Zendku ( ,79 zł), dwa etapy przebudowy chodnika przy ulicy Powstańców Śląskich w Tworogu ( zł), budowę chodnika wraz z systemem odwodnienia w ciągu drogi Tarnowskie Góry Kamieniec etap I (183 tys. zł), trzy etapy przebudowy ulicy Pastuszki (blisko 600 tys. zł), remont schodów przy Al. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach wraz z wykonaniem pochylni dla osób niepełnosprawnych (prawie 33 tys. zł), budowę chodnika w ciągu ul. Głównej w Zendku Na remonty i inwestycje na drogach powiatu wydano w czasie ostatnich czterech lat 14,5 miliona złotych. (65 tys. zł), remont chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Wiejskiej w Świniowicach (127 tys. zł), remont chodnika w ciągu ulicy Sobieskiego w Tarnowskich Górach (68 tys. zł), remont chodnika w ciągu ulicy 1 Maja w Kaletach (ponad 130 tys. zł). Ogółem na inwestycje w latach wydatkowano około 27 milionów złotych, w tym ponad 12,5 mln zł na remonty i inwestycje w obiektach powiatu oraz około 14,5 mln zł na remonty i inwestycje drogowe. Ciepła sień zapewnia pacjentom wygodny transport z karetki do szpitala. Lokomotywy jak nowe! Staraniem władz powiatu, stojące u zbiegu tarnogórskich ulic Styczyńskiego i Pokoju lokomotywy, stanowiące symbol Tarnowskich Gór, odzyskują blask. O uregulowanie stanu prawnego oraz remont parowozów zabiegali między innymi członkowie Komitetu ds. Rewitalizacji Zabytków Kolejnictwa. Przy udziale osób działających w komitecie opracowano program prac renowacyjnych, zatwierdzony następnie przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Renowację pochodzącego z 1893 roku parowozu Tp1-18 oraz spalinowozu manewrowego SM prowadzi na zlecenie powiatu Śląski Zakład Spółki PKP Cargo S.A. Jedną z najważniejszych inwestycji powiatu była przebudowa skrzyżowania ulic Wyspiańskiego i Opolskiej. Z początkiem 2014 roku dwie gminy naszego powiatu Kalety i Tworóg otrzymały, po wielu latach starań, własne karetki pogotowia. Zrealizowano również postulaty mieszkańców Ożarowic gmina wróciła do rejonu operacyjnego Dyspozytorni Medycznej w Gliwicach. 2 stycznia 2014 r. dokonano uroczystego otwarcia Stacji Pogotowia Ratunkowego w Kaletach. O karetkę dla tej najdalej wysuniętej gminy naszego powiatu, w ramach licznych spotkań z przedstawicielami pogotowia i władz województwa, zabiegała starosta Lucyna Ekkert. Podczas otwarcia stacji burmistrz miasta Klaudiusz Kandzia złożył serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do uruchomienia stacji. Podkreślił, że stacjonowanie pogotowia w Kaletach jest bardzo ważną i wręcz kluczową kwestią Wymiana 122 okien w Centrum Kształcenia Ustawicznego to oszczędności i lepszy wygląd szkoły. Tworóg i Kalety wreszcie z karetkami dla funkcjonowania opieki zdrowotnej w mieście i niewątpliwie poprawi poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Kalet. W Tworogu starania o karetkę trwały od 2005 roku, podjął je dyrektor ośrodka zdrowia i radny Rady Powiatu, a obecnie wicestarosta Andrzej Elwart. Ogółem w powiecie tarnogórskim stacjonuje 6 karetek dwie w Radzionkowie (dwa zespoły podstawowe), dwa zespoły (jeden zespół specjalistyczny plus jeden podstawowy), jeden zespół podstawowy w Kaletach i jeden zespół specjalistyczny w Tworogu.

3 III Z unijną pomocą Lata były okresem, który stał pod znakiem dużej aktywności w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych. To okres, w którym powiat finalizował realizację poważnych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie kultury oraz ochrony zdrowia. Lata te to także podkreślenie roli jako lokalnego lidera w programowaniu kolejnego okresu finansowania Unii Europejskiej na lata Flagowym projektem było rozpoczęcie działalności samorządowej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury Śląskiej, która mieści się w zabytkowym Pałacu Donnersmarcków w Nakle Śląskim. Jest to miejsce dla miłośników sztuki, kultury oraz historii naszego regionu i nie tylko. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Dodatkowo Powiat Tarnogórski zawarł umowę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zgodnie z którą MKiDN partycypuje w części wkładu własnego, co stanowi 7,98% całkowitego kwalifikowanego kosztu zadania. Całkowita wartość projektu to zł, dofinansowanie ze środków UE wyniosło zł, natomiast dofi nansowanie do wkładu własnego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego to zł. Wkład własny wraz z kosztami niekwalifikowanymi wyniósł zł. Centrum Kultury Śląskiej pełni funkcje kulturalne w odniesieniu do Powiatu Tarnogórskiego i całego regionu. Tworzy bazę kulturalną dla zadań w sferze kultury i wychowania. Stanowi także o atrakcyjności walorów turystycznych powiatu, jako przykład architektury rezydencjonalnej znajdującej się w naszym regionie, w ramach zespołu pałaców i zamków Świerklaniec Rybna Brynek Kamieniec Szałsza Stare Tarnowice. Celem projektu było utworzenie bazy dla działań kulturalnych, obejmujących zagadnienia z zakresu kultywowania kultury regionalnej Śląska. W CKŚ prowadzona jest działalność muzealna, animacja kulturalna, galeria sztuki oraz działalność wystawowa i konferencyjna. Zasadniczą część stanowią zadania edukacji regionalnej, prowadzone metodami warsztatowymi. Służą temu ekspozycje związane z twórczością plastyczną, piśmienniczą, muzyczną, rękodzielniczą, rzemieślniczą mieszkańców Śląska. Zrealizowany projekt to zaledwie pierwszy etap inwestycji, który w głównej mierze dotyczył remontu wewnątrz budynku pałacu. W kolejnym etapie zaplanowano remont wieży pałacowej, odrestaurowanie elewacji oraz zagospodarowanie zabytkowego parku. W celu realizacji tych planów Powiat Tarnogórski będzie się starał o pozyskanie środków zewnętrznych pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szacunkowa wartość kolejnego etapu to około 10 mln zł. Innym znaczącym projektem zrealizowanym przy udziale środków z UE była Modernizacja gospodarki cieplnej obiektów Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. Termomodernizacja budynków szpitala pozwoli obniżyć koszt ich utrzymania oraz poprawi komfort leczenia pacjentów i pracy personelu. Zrealizowanie projektu wpłynęło na: oszczędność energii cieplnej na potrzeby ogrzewania budynku szpitala, poprawę Wnętrza pałacu odzyskały dawną świetność. Teraz pora na remont wieży i elewacji. komfortu cieplnego pacjentów oraz pracowników, uzyskanie efektu ekologicznego poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery oraz poprawę estetyki i wyglądu budynku. Całkowity koszt zadania wyniósł zł brutto. Realizacja przedsięwzięcia możliwa była dzięki wynoszącemu 85% kosztów dofinansowaniu pozyskanemu przez szpital i Starostwo Powiatowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (kwota dofinansowania to zł). Na pokrycie wkładu własnego spółka otrzymała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dodatkowo szpital otrzymał dotację z budżetu powiatu w kwocie 200 tys. zł na wymianę pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem kominów. Projekt: Modernizacja gospodarki cieplnej obiektów Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. zrealizowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Jak wyliczono, roczne oszczędności na energii cieplnej w szpitalu, przy takim samym bądź lepszym komforcie cieplnym, wyniosą 250 tys. zł. Kolejny z realizowanych projektów, dofinansowanych ze środków UE, wniósł niebagatelny wkład w rozwój powiatowego szkolnictwa zawodowego. Supernowoczesne monitory interaktywne, tablice multimedialne, laptopy, drukarki, roboty minisumo, oscyloskopy, wagi elektroniczne to tylko niektóre z urządzeń, jakie trafiły do szkół ponadgimnazjalnych, dzięki realizowanemu przez Powiat Tarnogórski projektowi Mam zawód mam pracę w regionie. W ten sposób doposażonych zostało 25 pracowni w 7 szkołach powiatu tarnogórskiego. Wszystkie szkoły biorące udział w projekcie otrzymały również wsparcie w postaci zakupu materiałów dydaktycznych, dzięki którym szkoły wzbogaciły się m.in. o nowoczesne programy komputerowe, plansze edukacyjne, drobny sprzęt gastronomiczny wykorzystywany w trakcie zajęć praktycznych czy też nowe podręczniki. Wart zł projekt skierowany jest do tzw. zawodowców, czyli uczniów szkół zawodowych i techników. Poza wyposażeniem szkolnych pracowni zakłada objęcie młodzieży kompleksowym wsparciem z zakresu grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego. W ramach projektu uczniowie uczestniczą także w zajęciach wyrównawczych m.in. z matematyki, chemii, biologii oraz w zajęciach pozaszkolnych m.in. z języka angielskiego i języka niemieckiego. Lepszy start w przyszłość zagwarantuje uczniom udział w certyfikowanych kursach m.in. z AUTOCAD, SEP, prawa jazdy kat. B, obsługi programów księgowych, obsługi wózka widłowego czy operatora koparko-ładowarki. W ramach projektu uczniowie mają zapewnione praktyki oraz staże m.in. w branży gastronomicznej, mechanicznej, informatycznej, elektronicznej oraz wizyty studyjne u pracodawców. Łącznie w projekcie udział bierze około 900 uczniów z 16 szkół powiatu tarnogórskiego. Projekt systemowy Mam zawód mam pracę w regionie realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Samorząd Województwa Śląskiego we współpracy ze Śląskim Kuratorem Oświaty oraz powiatami i miastami na prawach powiatu z terenu województwa śląskiego. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności, jakości i prestiżu szkół oraz placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim. W latach Powiat Tarnogórski bardzo aktywnie uczestniczył w programowaniu nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata na szczeblu subregionalnym, co przyniosło wymierne efekty w postaci środków na realizację Centrum Kultury Śląskiej otwarto w maju 2013 r. Wstęgę przecięła między innymi ówczesna minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska. Na projekty realizowane w latach pozyskano łącznie zł. To środki zewnętrzne pochodzące z: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, PFRON oraz Funduszu Pracy. projektów w tzw. formule pozakonkursowej. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej to także nowe podejście dotyczące podziału środków i realizacji projektów na poziomie subregionalnym. Komisja Europejska zamierza przeznaczyć znacznie większe środki na realizację projektów pozakonkursowych realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, które są częścią Regionalnych Programów Operacyjnych, lecz zarządzane są przez poszczególne subregiony. Powiat Tarnogórski zlokalizowany jest w podregionie bytomskim, który wraz z podregionami: gliwickim, tyskim, katowickim i sosnowieckim wchodzi w skład Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. W celu sprawnej realizacji projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, 81 Jednostek Samorządu Terytorialnego, wchodzących w skład Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, założyło stowarzyszenie pod nazwą Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Starosta Tarnogórski jako reprezentant JST z terenu zasiadał w reprezentacji Subregionu Centralnego. W związku z powołaniem stowarzyszenia Starosta Tarnogórski zasiada także w zarządzie Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego. W latach Subregion Centralny w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych będzie dysponował kwotą około 2,8 miliarda złotych. Dzięki staraniom Starosty Tarnogórskiego wynegocjowano podział środków pomiędzy poszczególne podregiony wg. kryterium ludnościowego, które znaczna większość samorządowców uważa za najsprawiedliwsze. Dzięki takiemu rozwiązaniu podregion bytomski otrzyma kwotę około 530 milionów złotych. Dokończenie na str. IV Powiatowy szpital po termomodernizacji jest kolorowy i ciepły.

4 IV Jednostki samorządu terytorialnego z terenu naszego powiatu mogą liczyć na niebagatelną kwotę około 190 milionów złotych, z czego zł to środki przeznaczone na inwestycje i przedsięwzięcia. Z pieniędzy tych planuje się przeprowadzić szereg inwestycji mających wpływ na poprawę gospodarki niskoemisyjnej, zaplanowano działania z zakresu dalszego rozwoju szkolnictwa zawodowego, w planach jest utworzenie Centrum Usług Społecznych. Walcząc o środki, Starosta Tarnogórski miała też na uwadze rozwiązanie problemu, którym jest likwidacja toksycznych zanieczyszczeń po Zakładach Chemicznych w Tarnowskich Górach. Dzięki staraniom na rzecz realizacji projektu pn. Ochrona Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 330-Gliwice poprzez kompleksowe unieszkodliwienie odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych Zakładów Chemicznych inwestycja ta znalazła się w Kontrakcie Terytorialnym dla województwa śląskiego, podpisanym 25 września br. przez stronę rządową i Marszałka Województwa Śląskiego. Całkowita wartość inwestycji to około 120 milionów zł. Reasumując, należy stwierdzić, że w latach Powiat Tarnogórski zdobył pozycję znaczącego gracza, którego zdanie jest brane pod uwagę podczas podziału środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych. Tak duża ilość środków dla Powiatu Tarnogórskiego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych nie byłaby możliwa, gdyby nie aktywne uczestnictwo przedstawicieli Powiatu Tarnogórskiego w pracach nad przygotowaniem rozwiązań dotyczących programowania ZIT na terenie Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Patrząc na ilość środków przypadających dla Odpady do unieszkodliwienia W marcu 2012 roku nastąpił odbiór prac prowadzonych w ramach kolejnego etapu zadania pod nazwą Ochrona Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 330-Gliwice poprzez kompleksowe unieszkodliwienie odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych Zakładów Chemicznych Tarnowskie Góry. Prace polegały na unieszkodliwieniu co najmniej 72 tys. metrów sześciennych odpadów niebezpiecznych oraz dokończeniu rekultywacji kwatery K3 Centralnego Składowiska Odpadów na terenie byłych Zakładów Chemicznych. Przedsięwzięcie zrealizowano ze środków NFO- ŚiGW ( ,34 zł), WFOŚiGW ( ,89 zł) oraz środków własnych powiatu (45 000,00 zł). Wykonawcą zadania, opiewającego na łączną kwotę ,23 zł, była firma Hydrobudowa Polska S.A. Przedsięwzięcie to stanowiło część większego zadania pn. Ochrona Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 330-Gliwice poprzez kompleksowe unieszkodliwienie odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych Zakładów Chemicznych Tarnowskie Góry w likwidacji. W ramach W tym roku Zakłady Chemiczne odwiedził minister Stanisław Gawłowski. tego zadania z terenów byłych Zakładów Chemicznych usunięto 75,5 tys. m 3 odpadów. Za pozyskiwanie i zagospodarowywanie środków na działania proekologiczne, które skutecznie poprawiają jakość życia mieszkańców, w szczególności za inwestycję na terenach Zakładów Chemicznych, polegającą na unieszkodliwieniu odpadów i rekultywacji skażonego obszaru, starosta Lucyna Ekkert otrzymała w 2013 roku nagrodę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W celu dalszej rekultywacji terenów po Zakładach Chemicznych w latach kolejnych opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla tego zadania. Zostało ono również wpisane na listę projektów w ramach Kontraktu Terytorialnego na lata Koszt całego przedsięwzięcia to ok. 120 milionów złotych, a proponowane dofinansowanie z funduszy unijnych wynieść ma 80 milionów złotych. Jako wkład własny dla W straży nowe wozy Flota Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach powiększyła się w 2013 r. o nowoczesny samochód ratownictwa technicznego z funkcją ratownictwa ekologicznego. Zakup auta, kwotą zł, wsparło Starostwo Powiatowe. Pojazd SLRt 4x2 na podwoziu Iveco Daily to lekki samochód specjalny ratownictwa technicznego wyposażony w agregat prądotwórczy, wysuwany D zięki staraniom starosty na rzecz realizacji projektu pn. Ochrona Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 330-Gliwice poprzez kompleksowe unieszkodliwienie odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych Zakładów Chemicznych inwestycja ta znalazła się w Kontrakcie Terytorialnym dla województwa śląskiego. maszt teleskopowy oraz w wyciągarkę bębnową z liną. Sprzęt przeznaczony jest do likwidacji skutków wypadków komunikacyjnych. W 2012 r. powiat przekazał z kolei środki na doposażenie, przekazanego tarnogórskim strażakom przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach, samochodu gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń oraz tworzenia kurtyn wodnych. 25 pracowni w 7 szkołach powiatu wyposażono w nowoczesny sprzęt w ramach projektu Mam zawód mam pracę w regionie. tego przedsięwzięcia powiat planuje pozyskać środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotychczas do Centralnego Składowiska Odpadów na terenie Zakładów Chemicznych wbudowano łącznie ok. 1,046 tys. m 3 odpadów. Szacuje się, że do unieszkodliwienia pozostaje ok. 425 tys. m 3 (w tym 272 tys. m 3 należących do osób fizycznych). jedynie w ramach ZIT oraz mając na uwadze możliwość aplikowania o środki w ramach procedury konkursowej na szczeblu regionalnym i krajowym, należy stwierdzić, że mamy do czynienia z największym strumieniem finansowania ze środków zewnętrznych od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej, na czym wszyscy mieszkańcy Powiatu Tarnogórskiego na pewno skorzystają. Środowisko monitorowane Ekodotacje Powiat Tarnogórski, wychodząc naprzeciw określonym potrzebom w dziedzinie lokalnego dostępu do informacji o stanie środowiska naturalnego, zrealizował w latach projekt pn: Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego, dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł zł, z czego zł pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zaś zł pokryte zostało z budżetu. Efektem projektu było utworzenie ogólnodostępnej bazy danych zawierającej informacje o stanie środowiska naturalnego w zakresie: wody, powietrza i gleby. Stworzony system działa w oparciu o cyfrowe mapy geodezyjne, na których zostały naniesione punkty kontrolne. Aktualizacja systemu odbywa się poprzez zlecenie akredytowanym instytucjom okresowych badań wody, powietrza i gleb oraz posiadanych już informacji i wprowadzanie ich co kwartał do ogólnodostępnego systemu informacji o lokalnym środowisku naturalnym. Dane zawarte w systemie są dostępne dla każdego użytkownika internetu bez ograniczeń i bezpłatnie. Prowadzenie ciągłego monitoringu środowiska jest bardzo ważne z uwagi na to, że na terenie występuje poważne zagrożenie dla środowiska związane z istnieniem zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowych. Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców całego regionu, czego wyrazem z pewnością będzie poprawa jakości środowiska, a także efektywne działanie na rzecz ochrony środowiska, co z kolei bezpośrednio przełoży się na rozwój gospodarczy naszego całego regionu. W związku z likwidacją, z dniem 1 stycznia 2010 roku, powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Powiat Tarnogórski podjął inne działania mające na celu udzielanie pomocy finansowej m.in. kołom wędkarskim, kołom łowieckim, ochotniczym strażom pożarnym czy innym stowarzyszeniom prowadzącym działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska. Począwszy od roku 2011 rozpoczęto działania polegające na wspieraniu organizacji pożytku publicznego realizujących zadania publiczne z dziedziny ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Powyższa pomoc polegała na ogłaszaniu otwartych konkursów ofert w wyniku których wybranym organizacjom udzielano dotacje celowe na wsparcie realizacji zadań publicznych. Dotychczas w formie otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych z dziedziny ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego przekazano organizacjom pożytku publicznego łącznie zł.

5 V Porozumienia i gwarancje zatrudnienia Stypendia, gwarancje zatrudnienia dla najlepszych absolwentów oraz powrót do tradycji dwóch tarnogórskich placówek oświatowych to efekt porozumień zawartych w czasie mijającej kadencji przez Zarząd Powiatu z Kompanią Węglową oraz spółką PKP Polskie Linie Kolejowe. Pierwszy z dokumentów podpisano w marcu 2012 r. Na jego mocy 60 absolwentów Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie otrzymuje co roku gwarancje zatrudnienia w śląskich kopalniach. Porozumienie zawarte z Kompanią Węglową dotyczy współpracy w zakresie praktycznego przygotowania zawodowego do pracy w górnictwie uczniów Technikum nr 13 oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 11. Dzięki porozumieniu zatrudnienie znajdują uczniowie takich kierunków jak: technik górnictwa podziemnego, technik mechanik, technik mechatronik, górnik, elektryk i ślusarz. Kompania organizuje także zajęcia praktyczne dla uczniów, jak również wzbogaca szkołę w materiały dydaktyczne i pomoce do kształcenia w zawodzie mówi Marian Szukalski, członek Zarządu Powiatu. Stypendia i gwarancje zatrudnienia otrzymali również uczniowie tarnogórskiej Kolejówki, która od początku swego istnienia doskonaliła kadry dla największego w Polsce tarnogórskiego węzła kolejowego. Wszystko to za sprawą listu intencyjnego, którego sygnatariuszami w październiku 2013 r. zostali przedstawiciele Zarządu Powiatu oraz Zarządu Zakładu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Myślę, że współpraca będzie się dobrze rozwijała, a dzięki temu dokumentowi na kolei nie zabraknie fachowców. Tarnowskie Góry od zawsze nazywane są miastem kolejarzy i gwarków. Dlatego walczmy o nasze kolejowe tradycje i rozwijajmy je mówił podczas uroczystości Grzegorz Skarwecki. Na podstawie podpisanego listu intencyjnego spółka PKP Polskie Linie Kolejowe zobowiązała się do pomocy w realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Techniczno- Usługowych. Dodatkowo spółka PKP PLK zadeklarowała, że ufunduje dla najlepszych uczniów stypendia naukowe, a najlepszym absolwentom zagwarantuje zatrudnienie w roku ukończenia szkoły i uzyskania tytułu zawodowego. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zobowiązała się także do doposażenia pracowni szkolnych w materiały i pomoce do nauki zawodów związanych z koleją. Dzięki porozumieniu podpisanemu przez Zarząd Powiatu i PKP PLK na kolei nie zabraknie fachowców. Obydwie te inicjatywy wpisują się w realizowany przez Zarząd Powiatu projekt modernizacji kształcenia zawodowego w Powiecie Tarnogórskim, zakładający m.in. budowanie mechanizmów zachęcających pracodawców do włączania się w proces kształcenia zawodowego i jest odpowiedzią na potrzeby lokalnego rynku pracy podkreśla starosta Lucyna Ekkert. Udział uczniów w konferencjach, prelekcjach i warsztatach, otoczenie opieką naukową młodzieży wykazującej szczególne uzdolnienia w zakresie biologii, chemii, fizyki i informatyki, a także praktyki i staże w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi to z kolei główne korzyści porozumienia podpisanego w grudniu 2013 r. w auli Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących. To pierwsze tego typu porozumienie zawarte przez zabrzańską fundację. KIA i teren dla policji Przekazany przez powiat policyjny wóz służy Wydziałowi Prewencji tarnogórskiej policji. Wsparcie dla bezrobotnych Najlepszy PUP w województwie Według danych podanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy osiągnął najwyższy wynik wskaźnika efektywności zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji zawodowej w województwie śląskim wynoszący 84,2%, przy średniej wojewódzkiej wynoszącej 66,3% i krajowej wynoszącej 68,2%. Wynik ten nie jest przypadkowy, ponieważ podobny wynik został uzyskany za 2011 rok. Wówczas Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach osiągnął powyższy wskaźnik na poziomie 79,7% i również był to najwyższy wynik w województwie śląskim. 21 milionów z EFS W latach Powiatowy Urząd Pracy dysponował na aktywizację osób bezrobotnych środkami w łącznej wysokości zł. Kwotę tę stanowią środki przyznane algorytmem na aktywizację osób bezrobotnych w powiecie tarnogórskim w wysokości zł. Pozostała kwota to pieniądze pozyskane z funduszy krajowych (Fundusz Pracy) w łącznej wysokości zł, Europejskiego Funduszu Społecznego zł, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zł. W ramach tych środków Urząd Pracy zaktywizował 6160 osób bezrobotnych i poszukujących pracy. W ostatnich 4 latach urząd zrealizował 29 programów finansowanych ze środków pozyskanych z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Programy te skierowane były W do bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. W okresie mijającej kadencji samorządu PUP pozyskał ze środków Unii Europejskiej dofinansowanie w łącznej wysokości zł, przeznaczone na realizację projektów skierowanych przede wszystkim do osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Wśród zrealizowanych przez tarnogórski PUP projektów wymienić można takie jak: projekt systemowy Twoje lepsze jutro mający na celu aktywizację zawodową osób bezrobotnych i biernych zawodowo; Lubisz działać? Rozwiń działalność projekt, którego okresie mijającej kadencji samorządu PUP pozyskał ze środków Unii Europejskiej dofinansowanie w łącznej wysokości zł, przeznaczone na realizację projektów skierowanych przede wszystkim do osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 50 tysięcy złotych przekazał w 2014 roku Powiat Tarnogórski Komendzie Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach na zakup nowego radiowozu. Kluczyki do ufundowanego przez powiat nowego policyjnego pojazdu komendantowi policji Andrzejowi Wystalskiemu przekazała starosta Lucyna Ekkert w dniu tegorocznych uroczystych obchodów Święta Policji. Z pojazdu marki KIA korzystać będą policjanci z Wydziału Prewencji. Powiatowa Komenda Policji otrzymała również od starosty pomoc w postaci terenu na budowę siedziby dla komisariatu w Tworogu. Obecnie policjanci z Tworoga korzystają ze skromnych pomieszczeń Urzędu Gminy. 15 funkcjonariuszy ma do dyspozycji zaledwie trzy pomieszczenia. Decyzja starosty to dokument, dzięki któremu Komenda Wojewódzka Policji sfi nansować będzie mogła budowę nowego komisariatu na terenie gminy Tworóg. Taka inwestycja z pewnością poprawi warunki socjalno-bytowe funkcjonariuszy, co zawsze przekłada się na jakość pracy mówi Komendant Powiatowy Policji Andrzej Wystalski. W ramach współpracy z Komendą Powiatową Policji, w związku z restrukturyzacją sieci posterunków i komisariatów, Starosta Tarnogórski przejęła do zasobu Skarbu Państwa obciążony umowami najmu budynek przy ulicy Oświęcimskiej 15 w Świerklańcu, co pozwoliło odciążyć budżet policji i skierować więcej środków na zadania z zakresu bezpieczeństwa. celem było podjęcie działalności gospodarczej przez 15 osób; projekt Młodzi na starcie skierowany do 50 osób bezrobotnych w wieku do 25 lat, mający na celu nabycie doświadczenia zawodowego oraz wzrost umiejętności planowania kariery zawodowej osób bezrobotnych poprzez uczestnictwo w stażach; projekt Gotowi do startu staż! skierowany do 70 osób bezrobotnych w wieku do 25 lat; projekt Kierunek przedsiębiorczość, którego celem jest pobudzenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez udzielenie wsparcia stymulującego podjęcie działalności gospodarczej. Wsparcie dla niepełnosprawnych Pozyskane przez tarnogórski PUP środki pochodzące z PFRON w kwocie ponad 1 mln zł pozwoliły na udzielenie wsparcia 112 osobom bezrobotnym i poszukującym pracy z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. W latach osoby skierowano na szkolenia zawodowe, 66 osób odbyło staż zawodowy, 7 osób otrzymało środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej, a 5 osób uzyskało zatrudnienie na refundowanym stanowisku pracy. Realizowane przez PUP przedsięwzięcie pn. Junior program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych adresowane było do osób z orzeczonym lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Celem programu było umożliwienie wejścia w życie zawodowe młodym osobom niepełnosprawnym poprzez odbycie stażu, na który skierowano 18 osób niepełnosprawnych. Uczestnictwo w programie zwiększyło możliwości zawodowe bezrobotnych absolwentów oraz stworzyło szansę zdobycia zatrudnienia i doświadczenia zawodowego w ramach odbywanego stażu. Wartością dodaną realizacji programu było przełamanie barier psychologicznych pracodawców, związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

6 VI Aktywnie w czasie mijającej kadencji działała Powiatowa Reprezentacja Młodzieży, skupiająca uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jej celem jest m.in. integracja uczniów szkół ponadgimnazjalnych, stwarzanie młodzieży możliwości rozwoju zainteresowań, wspólne rozwiązywanie problemów dotyczących młodzieży w powiecie. Integruje i rozwija pasje PRM uczestniczyła w wielu przedsięwzięciach, m.in. w obchodach jubileuszu 15-lecia oraz w Miesiącu Papieskim, w ramach którego uczniowie przygotowali dni czytania dzieł Jana Pawła II, wykład interaktywny oraz akademię w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim połączoną z fotowystawą i projekcją filmu. Elementem tego wydarzenia Spotkania społeczników W ramach tegorocznego Forum Organizacji Pozarządowych ze spektaklem Wyszkubki zaprezentował się Uniwersytet Trzeciego Wieku. Konferencje, wykłady psychologów i specjalistów, występy artystyczne, wystawy rękodzieła i fotografii, pokazy udzielania pierwszej pomocy i sprzętu ratunkowego, prezentacje umiejętności i zadań psa przewodnika, przedstawienie zasad posługiwania się pismem Braille`a, dni otwarte w stowarzyszeniach, warsztaty dla wolontariuszy, bezpłatne badania okulistyczne to tylko niektóre z atrakcji, jakie towarzyszą organizowanemu od 2013 roku Powiatowemu Forum Organizacji Pozarządowych. Pierwsza edycja wydarzenia miała miejsce we wrześniu 2013 r. w pałacu w Nakle Śląskim, druga we wrześniu 2014 roku w Starostwie Powiatowym. Zainicjowana przez obecny Zarząd Powiatu impreza organizowana jest przez Starostwo Powiatowe oraz Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach. To ważne wydarzenie, którego celem jest integracja stowarzyszeń działających na terenie powiatu tarnogórskiego, prezentacja ich dorobku, wymiana informacji, kontaktów, nawiązanie współpracy oraz zachęcenie do aktywności społecznej. Warto podkreślić, że na terenie powiatu tarnogórskiego działa aż 428 stowarzyszeń, w tym: 21 fundacji, 267 stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, 35 stowarzyszeń zwykłych, 70 klubów sportowych i 35 uczniowskich klubów sportowych. Organizacje pozarządowe to ogromny kapitał i ogromna społeczna siła. To podmioty, które najlepiej dbają o dobro całego społeczeństwa. Kieruje nimi bowiem misja i poczucie pewnego posłannictwa. Zorientowane są na zaspokojenie wielu ludzkich potrzeb i rozwój mechanizmów demokracji. Co najważniejsze organizacje społeczne są innowatorami i kreatorami zmian społecznych. Mogą bowiem oddziaływać na władze i administracje samorządów terytorialnych poprzez identyfikację potrzeb społecznych i artykulację interesów różnych grup społecznych mówiła w swym wystąpieniu podczas pierwszej edycji forum starosta Lucyna Ekkert. Opiekunowie Powiatowej Reprezentacji Młodzieży dbają o to, by uczniowie ciekawie spędzali czas i wykorzystywali swoje talenty. była również pielgrzymka na Podhale Papieskim szlakiem. Reprezentacja była także organizatorem spotkań opłatkowych, warsztatów wypiekania i dekoracji pierników oraz dekoracji stołu świątecznego, uczestniczyła w Festiwalu Twórczości Młodych, malarskim spotkaniu w plenerze oraz w wielu innych wydarzeniach umożliwiających uczniom realizację ich pasji oraz wymianę szkolnych doświadczeń. Koordynatorem PRM jest Zofia Taborowska, a opiekunowie reprezentacji z poszczególnych szkół powiatu to: Marcin Kupka, Jarosław Wesołek, Ilona Wdowiak, Izabela Ruba-Gałuszka, Katarzyna Gąsewicz-Kluba, Mateusz Jankowski, Marzena Woźniak, Grzegorz Nowak, Aleksandra Łągiewka i Ewa Mann. Stypendia dla najzdolniejszych Standardy uratowały DPS Atrakcyjna oferta Decyzją Wojewody Śląskiego, Dom Pomocy Społecznej w Miedarach uzyskał w 2012 roku pozwolenie wojewody na prowadzenie działalności, co oznacza, że placówka spełniła wymagane standardy, określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej. To niezwykle ważny dokument. Bez niego Dom Pomocy Społecznej w Miedarach przestałby istnieć z końcem 2012 roku. Dzięki uzyskanym standardom mieszkańcy DPSu oraz pracownicy mogą w końcu po długim okresie strachu przed likwidacją placówki czuć się bezpiecznie. Uzyskanie dokumentu obwarowane było szeregiem wymogów. Konieczne były m.in.: remont budynku nowego, odświeżenie pawilonu A oraz przeprowadzenie do nich pensjonariuszy mieszkających dotąd w Pałacu Myśliwskim. Liczbę mieszkańców DPS zmniejszono do 54 osób. Obecnie w budynku nowym zamieszkuje 22 mieszkańców, a w pawilonie A 32. Zrezygnowano z pralni oraz kuchni, obecnie są to usługi świadczone przez podmioty zewnętrzne. Na rozbudowę tzw. budynku nowego Domu Pomocy Społecznej w Miedarach powiat wydatkował blisko 1,8 miliona złotych. W celu zwiększenia skuteczności i efektywności systemu kształcenia zawodowego oraz zharmonizowania go z rynkiem pracy w szkołach powiatu wdrożono zmodernizowaną podstawę programową kształcenia zawodowego. Dostosowano strukturę szkolnictwa do nowego modelu kształcenia zawodowego i ustawicznego, w tym: ujednolicono cykl edukacji w zasadniczej szkole zawodowej na rzecz kształcenia trzyletniego, umożliwiono osobom dorosłym nabywanie kwalifikacji zawodowych w formach kursowych, włączono szkoły prowadzące kształcenie zawodowe w system kształcenia ustawicznego. Zmiany w kształceniu zawodowym objęły aż 76% szkół powiatowych. Dotyczyły one likwidacji szkół, w których od lat nie prowadzono naboru, dostosowania ofert kształcenia do potrzeb rynku pracy oraz rozwijających się dziedzin gospodarki, wprowadzania istotnych zmian w strukturze organizacji kształcenia, w tym zawodowego, przygotowania absolwentów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego w oparciu o stałe podnoszenie umiejętności i praktyki w środowiskach zakładów pracy krajowych i zagranicznych, budowania mechanizmów zachęcających pracodawców do włączania się w proces kształcenia zawodowego, promocji kształcenia zawodowego. Szkoły zawodowe podpisały porozumienia o współpracy z wieloma zakładami, w tym głównie w branży: gastronomicznej, fryzjerskiej, budowlanej, mechanicznej i elektronicznej. Polityka edukacyjna powiatu w zakresie rozszerzania i uatrakcyjniania oferty edukacyjnej tarnogórskich szkół, w tym zwłaszcza zawodowych, spowodowała, że wprowadzono nowe zawody: technik żywienia i usług gastronomicznych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Proces restrukturyzacji rozpoczętej w 2011 roku został zakończony 31 sierpnia 2014 roku, tj. w dniu likwidacji Technikum nr 8 z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Knosały 113. To szkoła, którą zlikwidowano z powodu wieloletnich niepowodzeń rekrutacyjnych. Powiat Tarnogórski wspiera uzdolnionych uczniów i studentów poprzez przyznawanie stypendiów. Od 2010 roku otrzymało je 133 uczniów oraz 62 studentów. Stypendium uczniów to 1400 zł na rok, a dla studentów 1000 zł rocznie.

7 Finanse powiatu O gółem w latach spłacono zobowiązania na kwotę zł. O zł udało się w latach zmniejszyć zadłużenie. W momencie objęcia władzy przez obecny Zarząd Powiatu wynosiło ono aż złotych. Spłacono także zobowiązania z tytułu prowadzenia młodzieżowych domów kultury do roku 2005 na rzecz gminy Tarnowskie Góry w kwocie zł brutto oraz zobowiązania po zlikwidowanym SP WSP im. B. Hagera: zł brutto. Ogółem w latach z ww. tytulów spłacono zobowiązania na kwotę zł. Spłata wysokich rocznych rat długu publicznego (dla przykładu w samym 2014 roku powiat spłacić musi 5,5 mln zł z tytułu rat kapitałowych plus 1,7 mln zł odsetek) spowodowała konieczność zmniejszenia wydatków inwestycyjnych. Podkreślić także trzeba, że tak wysoki poziom rat kapitałowych utrzyma się do 2018 roku. W budżecie w mijającej kadencji tradycyjnie przeważały zadania, dla których źródłem finansowania były środki z dotacji i subwencji oświatowej. Dochody własne, do których zalicza się udziały w podatkach dochodowych, wpływy z usług, wpływy z gospodarowania majątkiem stanowiły od 30% do 33% ogółu dochodów i niestety wykazywały tendencję malejącą. W łącznej wartości dochodów względną stabilnością i przewidywalnością charakteryzowały się dochody bieżące, mimo iż w wielu przypadkach były one niewystarczające w odniesieniu do zadań własnych i zleconych zadań rządowych. Nie można tego powiedzieć o dochodach majątkowych, na których całkowitą wysokość składają się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz dotacje na zadania inwestycyjne. Na poziom wykonywania wydatków w całym okresie bardzo silnie oddziaływało przekształcenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. B. Hagera w spółkę akcyjną. Powiat Tarnogórski przejął po zlikwidowanym SP WSP im. B. Hagera wszystkie zobowiązania w łącznej wartości zł, obejmujące również odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty postępowań sądowych i komorniczych. Od stycznia 2012 r. spłacono już zł, do spłaty pozostało: zł. Powiat wniósł także do nowo powstałej spółki akcyjnej wkład w postaci: pieniężnej, nieruchomości oraz wierzytelności wobec spółki, co łącznie stanowiło kwotę tys. zł. Nieprzewidzianą okolicznością, która negatywnie wpłynęła na realizację budżetu w roku 2013, była konieczność zapłaty 3,5 mln zł na rzecz Miasta Tarnowskie Góry z tytułu odszkodowania za prowadzenie przez miasto w latach ubiegłych młodzieżowych domów kultury. W kadencji prowadzona była intensywna polityka kredytobiorcza. Zaciągane w tym okresie kredyty przeznaczane były częściowo na wydatki inwestycyjne, jednak w dużej mierze na wydatki bieżące. Polityka kredytobiorcza poprzedniej kadencji niepodbudowana była odpowiednią analizą w kontekście przyszłych lat, co stało się przyczyną obecnych kłopotów finansowych powiatu. Przyrost długu publicznego niepomiernie wyprzedził przyrost dochodów. Zarząd Powiatu poprzedniej kadencji nie powinien zaciągać w 2009 i 2010 roku kredytów, mając na uwadze ustawę o finansach publicznych, która od 2014 roku wprowadzała inne regulacje w kwestii dopuszczalnego zadłużania się. Świadczy to o braku przewidywalności i jakichkolwiek analiz pod kątem realizacji zapisów ustawowych. VII Na podstawie wykresu można stwierdzić, że zadłużenie systematycznie rosło od 2007 do 2010 roku. Od końca 2010 roku obecny Zarząd Powiatu, spłacając zaciągnięte wcześniej kredyty, zmniejszył poziom zadłużenia z zł do zł (bez odsetek). Mijająca kadencja upłynęła więc pod znakiem dużych oszczędności podejmowanych i realizowanych na bieżąco w toku wykonywania budżetu. Zmniejszenie wydatków wypracowano również w wyniku reorganizacji w Starostwie Powiatowym, polegającej na zmniejszeniu etatów oraz liczby stanowisk kierowniczych po likwidacji referatów w części wydziałów urzędu. Powyżej planu Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa uzyskiwane w latach bardzo często w znaczący sposób przekraczały plan. W poszczególnych latach kształtowały się one następująco: rok 2010 dochód ,59 zł (104,7% planu), rok 2011 dochód ,74 zł (97,9% planu), rok 2012 dochód ,76 zł (115,3% planu), rok 2013 dochód ,00 zł (147,8% planu). Powyższe dochody uzyskano głównie z tytułu: opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste, najmu i dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego. Opieka i wsparcie Środowiskowy Dom Samopomocy otwarto we wrześniu tego roku. Placówka zapewnia miejsca dla 15 osób przewlekle psychicznie chorych. Środowiskowy Dom Samopomocy to ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zapewnia opiekę, terapię zajęciową, pomaga osobom niepełnosprawnym w osiąganiu samodzielności. Pierwsza taka placówka powstała w tym roku w naszym powiecie. W wyniku przeprowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach konkursu Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzi stowarzyszenie Serdeczni. Dom rozpoczął funkcjonowanie 1 września br. Placówka mieści się w siedzibie stowarzyszenia przy ulicy Wyszyńskiego 135. Kierownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy jest Ilona Koptyńska. Utworzenie placówki wpisuje się w założenia przyjęte w Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata mówi wicestarosta Andrzej Elwart. Placówka zapewnia miejsca dla 15 osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Jest podmiotem utworzonym jako zadanie administracji rządowej zlecone powiatowi. Środki na bieżące utrzymanie domu pochodzą z budżetu wojewody. Prowadzące Środowiskowy Dom Samopomocy stowarzyszenie Serdeczni pomaga niepełnosprawnym dzieciom i ich rodzicom już od 16 lat. Kadrę placówki stanowią: terapeuta zajęciowy, psycholog, pracownik socjalny i księgowa. Środowiskowy Dom Samopomocy jest 42. tego typu placówką w województwie śląskim. Wszystkie zapewniają łącznie 1576 miejsc. W najbliższej okolicy nie ma podobnego ośrodka. Społecznie pomocni W ramach mijającej kadencji zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez powiat zostały rozszerzone o nowe obszary. Z początkiem 2012 roku weszła bowiem w życie ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która uregulowała kwestie opieki nad dziećmi w formie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Organizatorem pieczy zastępczej w Powiecie Tarnogórskim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Z kolei w czerwcu 2011 roku radni przyjęli Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Tarnogórskim na lata Celem nadrzędnym programu jest ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie i skuteczna ochrona ofiar poprzez edukację społeczną. W ramach tego zadania PCPR realizuje Program korekcyjnoedukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie na lata W marcu 2011 r. utworzono Punkt Interwencji Kryzysowej, który ma siedzibę w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Sienkiewicza 16. Dzięki pozyskanym na utworzenie i działalność Punktu Interwencji Kryzysowej środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego doposażono pomieszczenie w niezbędne meble oraz sprzęt biurowy i komputerowy oraz zatrudniono specjalistów: pracownika socjalnego, psychologa oraz prawnika. Powiat Tarnogórski w latach kontynuował realizację rozpoczętego w 2009 r. projektu systemowego Skrzydła Powiatu rozwój i promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego. Z początkiem 2014 roku powiat przystąpił do realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pod nazwą Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy pilotaż. Celem pilotażu jest utworzenie skoordynowanego, obejmującego powiat i gminę, systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia lub pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej, a także testowe wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej. Od 2012 roku do dziś realizowany jest na terenie program Aktywny samorząd finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Realizacja programu została powierzona Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach. Formy wsparcia przewidziane w programie adresowane były do uprawnionych osób fizycznych i dotyczyły likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Program obejmował takie moduły i obszary jak: likwidacja barier transportowych, likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym, likwidacja barier w poruszaniu się, pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej, pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

8 VIII Kultura w pałacu Tegoroczne spotkanie twórców kultury śląskiej i promocja kalendarza zawierającego wspaniałe fotografie Krzysztofa Millera i Marka Wesołowskiego. Partnerska wymiana Ponad 30 wystaw odbyło się do tej pory w działającym od półtora roku Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim. W murach zabytkowego pałacu Donnersmarcków prezentowano w tym czasie m.in. malarstwo, fotografię, grafiki, porcelanę z kolekcji Ireny i Romana Gatysów, czasomierze zegarmistrza Franciszka Wieganda, filatelistyczne zbiory Mariana Brońca, młodopolskie rysunki i plakaty Wojciecha Weissa, akwaforty profesora Jana Szmatlocha, malarstwo Wernera Lubosa, wyposażenie śląskiego domu z epoki PRL. W pałacu regularnie odbywają się prowadzone przez Kamila Łysika spotkania Klubu Pochwała inteligencji na Górnym Śląsku, których gośćmi są wybitne osobistości świata literatury, mediów i filmu. Jednym z najbardziej charakterystycznych przedsięwzięć placówki, które wpisało się już na trwale w jej działalność, jest doroczne wydawanie kalendarza prezentującego Twórców Kultury Śląskiej, uwiecznionych na znakomitych fotografiach Krzysztofa Millera i Marka Wesołowskiego. We wrześniu tego roku CKŚ było organizatorem wyjątkowego wydarzenia pod nazwą Szlachecki weekend, na który złożyła się wystawa brytyjskich dokumentów herbowych, pokaz filmu poświęconego historii śląskiej szlachty oraz rajd rowerowy szlakiem śląskiej arystokracji. Podczas kadencji obecnego Zarządu Powiatu kontynuowana była współpraca z partnerskimi powiatami: powiatem tucholskim i powiatem Erlangen-Höchstadt. W czerwcu 2011 roku w Ambasadzie RP w Brukseli odbył się uroczysty finisaż wystawy poplenerowej Międzynarodowego Pleneru Malarskiego Powiat Tarnogórski W finisażu uczestniczyły delegacje dwóch zaprzyjaźnionych powiatów: tarnogórskiego oraz tucholskiego, ze starostami obydwu powiatów na czele: Lucyną Ekkert i Dorotą Gromowską. W lipcu tego samego roku delegacja Powiatu Tarnogórskiego gościła w Powiecie Tucholskim. Tematem wizyty było pozyskiwanie środków unijnych i doświadczenia w realizacji projektów przez samorządy powiatowe. W lipcu 2011 roku odbył się także Międzynarodowy Plener Malarski 2011 współorganizowany przez partnerskie powiaty: tarnogórski i tucholski. Poplenerowe wystawy zorganizowano w tarnogórskim Kałamarzu i w tucholskiej Książnicy. W maju 2012 roku miały miejsce Niemieckie Dni Kultury w Powiecie Tarnogórskim. Dzięki wydarzeniu mieszkańcy naszego powiatu mieli okazję zapoznać się z dorobkiem kulturalnym artystów z powiatu Erlangen-Höchstadt. Imprezę wypełniły trzy wystawy zdjęć i obrazów oraz trzy koncerty: chóru, muzyki poważnej oraz jazzowy. Z kolei latem 2011 roku odbył się międzynarodowy plener artystyczny, podczas którego artyści tworzyli swoje prace na terenie obydwu powiatów. W plenerze udział wzięło 17 artystów z Polski, Czech i Belgii, Wielkiej Brytanii i Portugalii. Artyści z niemieckiego Powiatu Erlangen-Höchstadt wzięli także udział w Międzynarodowym Plenerze Artystycznym Powiat Tarnogórski 2014, który odbywał się w sierpniu br. Szlachecki weekend w CKŚ wyjątkowe i barwne wydarzenie. CKŚ odwiedza wiele sławnych osób. Jedeną z nich była Danuta Hübner. Niemieckie Dni Kultury w Powiecie Tarnogórskim odbyły się w maju 2012 r kilometrów przyjaźni Aż tysiąc kilometrów w chłodzie i upale, w słońcu i ulewnym deszczu! Taką trasę na rowerach przemierzyli uczestnicy polsko-niemieckiego rajdu Stolice zbliżają, który odbył się w maju 2013 roku. Polsko-niemiecki rajd rowerowy zorganizowano już po raz drugi. Ideą przedsięwzięcia jest to, by kolarze i spotkani na trasie ludzie zapoznali się z historią polsko-niemiecką i zauważyli złożoność współistnienia tych dwóch krajów w Europie. Trasa rajdu wiodła z Berlina do Tarnowskich Gór. W rajdzie uczestniczyli przedstawiciele Powiatu Tarnogórskiego: Marian Szukalski członek Zarządu Powiatu, Adam Chmiel radny Rady Powiatu i Edgar Bronicki pracownik Wydziału Budownictwa i Architektury. Wśród siedmiu przedstawicieli Powiatu Erlangen-Höchstadt znalazł się m.in. wicestarosta Manfred Bachmayer i Georg Strzodka prezes Towarzystwa Przyjaciół Powiatów Erlangen-Höchstadt Tarnowskie Góry.

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 ZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGO Toruń, październik 2014 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 5 1. Ludność powiatu... 6 2. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi:

DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi: BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W NYSIE NR 1 30.04.2012 DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi: Głód pracy Most w przebudowie Pieniądze dla sołectw procentują Foto: Ognisko Artystyczne

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

POWIAT DRAWSKI 2006-2010. Kadencja pod znakiem inwestycji

POWIAT DRAWSKI 2006-2010. Kadencja pod znakiem inwestycji POWIAT DRAWSKI 2006-2010 Kadencja pod znakiem inwestycji Przewodniczący Rady Stanisław Mikołajczyk Szanowni Państwo, pod koniec 2006 roku odbyły się wybory do wszystkich szczebli samorządów w Polsce. W

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie. Raport 2009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej

Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie. Raport 2009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie Raport 009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej Szanowni Państwo, Warszawa jest gospodarczym, politycznym i kulturalnym centrum

Bardziej szczegółowo

POWIAT PLESZEWSKI Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w latach 2007-2009 Propozycje zmian

POWIAT PLESZEWSKI Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w latach 2007-2009 Propozycje zmian POWIAT PLESZEWSKI Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w latach 2007-2009 Propozycje zmian Pleszew, sierpień 2010 r. Spis treści Wstęp... 3 I Raport o stanie

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezpłatny Nr 1 (32) Grudzień 2013 ISSN 1509-4421. Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Kiełbowicz. Wicestarosta Przeworski dr Leszek Kisiel

Egzemplarz bezpłatny Nr 1 (32) Grudzień 2013 ISSN 1509-4421. Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Kiełbowicz. Wicestarosta Przeworski dr Leszek Kisiel ISSN 1509-4421 Egzemplarz bezpłatny Nr 1 (32) Grudzień 2013 W ten błogosławiony czas Bożego Narodzenia, gdy Bóg zamieszkuje pośród nas, życzymy radosnego i pogodnego przeżycia Świąt w rodzinnym gronie.

Bardziej szczegółowo

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 2020 za rok 2010 Marzec

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO nr 4 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO REGIONALNY

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Kraków 2015 SPIS TREŚCI 1 Informacje ogólne... 6 2 Nowatorskie rozwiązania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022

Strategia rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022 Załącznik do Uchwały nr 323/1635/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14września 2010 roku. Powiat Tarnogórski Strategia rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022 Sierpień, 2010 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 Załącznik do Uchwały Nr LXV/614/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 września 2010 roku STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 JAROCIN 2010 Projekt Strategia Rozwoju Gminy Jarocin na lata

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod aktywizacyjnych ) ŚWIĘTOCHŁOWICE 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Ocena lokalnego rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej realizowanych w Powiecie Mławskim w 2014 roku

Ocena lokalnego rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej realizowanych w Powiecie Mławskim w 2014 roku Ocena lokalnego rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej realizowanych w Powiecie Mławskim w 2014 roku Wrzesień 2014 1 I. Charakterystyka rynku pracy powiatu mławskiego

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami NR (3) październik 2012 www.fundusze.malopolska.pl ISSN 2299-0577 Budowa interaktywnej biblioteki w Skawinie Holownik nowa usługa aktywizacji zawodowej Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014:

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014: BIULETYN www.podkowalesna.pl ISSN 2083-019X dwumiesięcznik nr 5/62/ listopad 2014 Cztery lata temu powierzyliście mi Państwo funkcję burmistrza miasta Podkowa Leśna. Teraz, na koniec upływającej kadencji,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 wraz z wykazem potrzeb powiatu gliwickiego w zakresie pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej (na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka SZANOWNI PAŃSTWO Rozpoczął się rok 2012, w którym podejmowane działania skierowane są na realizację zadań zmierzających do dalszej poprawy gminnej infrastruktury, gospodarki i życia społeczno - kulturalnego.

Bardziej szczegółowo

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W Załącznik Nr 1 do Uchwały NR XVIII/130/08 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 29 grudnia 2008r. GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE JAROCIN w latach 2008 2015 1 1. Wstęp Ustawa a konkretnie

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo

Farma wiatrowa składa się z turbin wiatrowych

Farma wiatrowa składa się z turbin wiatrowych gazeta nr 2 2012 bezpłatna Gminna Gazeta Samorządowa Toszek Boguszyce Ciochowice Kotulin Kotliszowice Ligota Toszecka Paczyna Paczynka Pawłowice Pisarzowice Płużniczka Pniów Proboszczowice Sarnów Wilkowiczki

Bardziej szczegółowo