Poz. Wyszczególnienie Rozdział Dochody Wydatki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poz. Wyszczególnienie Rozdział Dochody Wydatki"

Transkrypt

1 Załącznik Nr do Uchwały Nr // Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 0.0 r. Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację zadań budŝetowych w 0 roku w złotych Poz. Wyszczególnienie Rozdział Dochody Wydatki 4 I Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu 40 Edukacji i Sportu. Utrzymanie jednostki organizacyjnej II Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy Edukacji i Sportu. Utrzymanie jednostki organizacyjnej III Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu Spraw Społecznych Utrzymanie jednostki organizacyjnej Edukacji i Sportu Spraw Społecznych IV Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku Edukacji i Sportu. Utrzymanie jednostki organizacyjnej Remont pomieszczeń Inwestycji. ZałoŜenie klimatyzacji w pomieszczeniach serwerowni Projekt "Nowa jakość kształcenia zawodowego w 4. województwie kujawsko-pomorskim" POKL, Działanie 9. V Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy Inwestycji Spraw Społecznych 4 0. Utrzymanie jednostki organizacyjnej Stypendia dla uczniów w dyspozycji Jednostki Ubezpieczenie zdrowotne uczniów VI Projekt " Od praktykanta do praktyka - Praktyka kluczem do profesjonalizmu europejskiego nauczyciela języka obcego" POKL (komponent krajowy) Poddziałanie.. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu 9 0 Edukacji i Sportu Edukacji i Sportu. Utrzymanie jednostki organizacyjnej Stypendia dla uczniów w dyspozycji Jednostki Ubezpieczenie zdrowotne uczniów VII Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy Edukacji i Sportu. Utrzymanie jednostki organizacyjnej Dokształcanie uczniów VIII Projekt "Ćwiczę uczę się wygrywam" POKL, Działanie 9.. Projekt "Klucz do uczenia - profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości edukacji" - II edycja POKL, Działanie 9.4 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy JEDNOSTKI OŚWIATOWE. Utrzymanie jednostki organizacyjnej Edukacji i Sportu

2 4 IX Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu Edukacji i Sportu Utrzymanie jednostki organizacyjnej Praktyki uczniowskie Program funkcjonalno-uŝytkowy Inwestycji X Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr dla Dzieci i MłodzieŜy Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille`a w Bydgoszczy Edukacji i Sportu. Utrzymanie jednostki organizacyjnej XI Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr dla Dzieci i MłodzieŜy Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Edukacji i Sportu Bydgoszczy. Utrzymanie jednostki organizacyjnej Remont łazienek w internacie Inwestycji Wymiana opraw oświetleniowych Inwestycji 4 Zakupy inwestycyjne Inwestycji XII Szkoła Policealna Medyczna w Toruniu 00 Edukacji i Sportu. Utrzymanie jednostki organizacyjnej Ubezpieczenie zdrowotne uczniów XIII Szkoła Policealna Medyczno-Społeczna w Inowrocławiu. Utrzymanie jednostki organizacyjnej Edukacji i Sportu XIV Zespół Szkół Specjalnych Nr w Ciechocinku Edukacji i Sportu. Utrzymanie jednostki organizacyjnej XV Zespół Szkół Nr Specjalnych dla Dzieci i MłodzieŜy Przewlekle Chorej w Bydgoszczy. Utrzymanie jednostki organizacyjnej Edukacji i Sportu XVI Zespół Szkół Społecznych w Toruniu Edukacji i Sportu. Utrzymanie jednostki organizacyjnej Praktyki uczniowskie Ubezpieczenie zdrowotne uczniów PARKI KRAJOBRAZOWE XVII Brodnicki Park Krajobrazowy Środowiska. Utrzymanie jednostki organizacyjnej

3 4. 4. Budowa wieŝy widokowej "Uroczysko Mścin" w ramach projektu "Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną kontrolowaną presją turystów" Inwestycji XVIII Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy 0 4 Środowiska. Utrzymanie jednostki organizacyjnej Wykonanie schronu kajakowego i rowerowego przy siedzibie BPK oraz budowa dwóch platform widokowych w Bagiennej Dolinie Drwęcy, Działanie. Dobudowa i rozbudowa budynku siedziby BPK o salę dydaktyczną, Działanie Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko- Włocławkiego Parku Krajobrazowego / WdraŜania / WdraŜania. 4.. Modernizacja infrastruktury na niebieskim szlaku pieszym ograniczającej presje turystów na cenne siedliska przyrodnicze Wykonanie tablic informacyjno-edukacyjnych wraz z mapą GWPK Usunięcie zakrzaczeń na terenach cennych przyrodniczo w celu ochrony siedlisk lęgowych ptaków "Dyslokacja ośrodka rehabilitacji ptaków chronionych", Działanie "Dokończenie budowy pracowni dydaktycznej GWPK", Działanie Przygotowanie planu ochrony dla GWPK XIX Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy Środowiska. Utrzymanie jednostki organizacyjnej / WdraŜania / WdraŜania. Budowa ścieŝki turystycznej "Źródła Brynicy" wraz z mała infrastrukturą w ramach projektu "Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i kontrolowaną presją turystów" Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie poprzez zmianę sposobu uŝytkowania istniejącego budynku gospodarczego wraz z jego rozbudową, przebudową, nadbudową i towarzyszącą infrastrukturą, Działanie 90 Inwestycji / WdraŜania XX Krajeński Park Krajobrazowy Środowiska. Utrzymanie jednostki organizacyjnej Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze, Działanie. Wykonanie tablic reklamowych informacyjnoedukacyjnych z mapą KPK oraz wyposaŝenie salki edukacyjnej w KPK, Działanie / WdraŜania / WdraŜania

4 4 XXI Nadgoplański Park Tysiąclecia 9 4 Środowiska. Utrzymanie jednostki organizacyjnej XXII Tucholski Park Krajobrazowy Środowiska. Utrzymanie jednostki organizacyjnej XXIII Wdecki Park Krajobrazowy Środowiska XXIV Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego. Utrzymanie jednostki organizacyjnej XXV Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku 0 0 Środowiska Utrzymanie jednostki organizacyjnej Planowania Regionalnego Zakup zestawów komputerowych Inwestycji XXVI Modernizacja ścieŝki edukacyjnej Potrzymiech i przystosowanie jej do rowerowego i pieszego ruchu turystycznego wraz z rozbudową ogrodu dydaktycznego przy terenowym ośrodku edukacyjnym na półwyspie Potrzymiech, Działanie. Modernizacja bazy edukacyjno-szkoleniowej na półwyspie Potrzymiech, Działanie Modernizacja ośrodka przyrodniczo-edukacyjnego w siedzibie TPK, Działanie Poprawa oznakowania i budowa małej infrastruktury turystycznej w oparciu o sieć istniejących szlaków turystyki pieszej, rowerowej i kajakowej na terenie TPK, Działanie. Promocja zasobów przyrodniczych ZPKChiN, Działanie Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku POZOSTAŁE JEDNOSTKI Rolnictwa. Utrzymanie jednostki organizacyjnej Analiza i monitorowanie struktury agrarnej Odpis od dochodów z realizacji zadań zleconych (opłata melioracyjna) / WdraŜania / WdraŜania / WdraŜania / WdraŜania. Utrzymanie jednostki organizacyjnej Szlaki turystyczne "Na tropach II RP-przyrodn.i histor.ślady okresu międzywojennego na terenie / WPK", Działanie WdraŜania 90 Promocja walorów przyrodniczych WPK- Zalew / śurski i jego okolice, Działanie 4 0 WdraŜania.. Ochrona przyrody na terenie ZPKChiN, Działanie Edukacja ekologiczna- kształtowanie postaw ekologicznych na terenie ZPKChiN, Działanie Budowa bazy edukacyjno-szkoleniowej na terenie ZPKChiN, Działanie / WdraŜania / WdraŜania / WdraŜania / WdraŜania

5 4 4. Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice Rozwoju Obszarów Nowe - II etap PROW Wiejskich/ Inwestycji. Melioracje gruntów rolnych - Grocholin -etap I, gm. Rozwoju Obszarów Kcynia PROW Wiejskich/ Inwestycji. Melioracje uŝytków rolnych Przysiersk I gm. Rozwoju Obszarów Bukowiec, Świecie PROW Wiejskich/ Inwestycji. Melioracje uŝytków rolnych Brzyszewo-Lutobórz II, Rozwoju Obszarów el. IV gm. Chodecz PROW Wiejskich/ Inwestycji Przebudowa wału przeciwpowodziowego. Podmiejskiej Niziny Chełmińskiej w km PROW 4 4 Rozwoju Obszarów 4 4 Wiejskich/ Inwestycji 9. Przebudowa wału przeciwpowodziowego Dolnej Niziny Toruńskiej w km , Etap I PROW Rozwoju Obszarów Wiejskich/ Inwestycji Rozwoju Obszarów 0. Melioracje szczegółowe PROW Wiejskich/ Inwestycji. Regulacja rzeki Niwki w km Rozwoju Obszarów (odbudowa) PROW Wiejskich/ Inwestycji Jasień-Turza Wilcza IIA, Element II - melioracje Rozwoju Obszarów gruntów rolnych, gm. Tłuchowo PROW Wiejskich/ Inwestycji. Odbudowa systemu nawodnień grawitacyjnych Kanału Dolnego Niziny Toruńskiej w km gm. Zławieś Wielka PROW 0 00 Rozwoju Obszarów 0 00 Wiejskich/ Inwestycji 4. Dokumentacje techniczne PROW Rozwoju Obszarów 0 Wiejskich/ Inwestycji. Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych 000. Renaturyzacja rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz ochrona wód i Inwestycji bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Ochrona przeciwpowodziowa i wojewódzki magazyn przeciwpowodziowy Modernizacja stacji pomp poprzez budowę systemy monitorowania i zapisu przebiegu ich pracy w celu zwiększenia poziomu ochrony przed powodzią w Inwestycji województwie kujawsko-pomorskim 9. Modernizacja budynku KPZMiUW we Włocławku przy ulicy Okrzei 4a Inwestycji 0. Modernizacja budynku Biura Terenowego w Nakle przy ul. Długiej Inwestycji Koszenie kanałów i rzek oraz roboty awaryjne na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych Obsługa i eksploatacja stacji pomp Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi- Górnonotecki System Wodno-Gospodarczy oraz urządzenia piętrzące na terenie województwa Przebudowa stacji pomp Czarnowo, gm. Zławieś Wielka, Działanie / WdraŜania Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej XXVII w Toruniu. Pomoc techniczna POKL-ROPS-Roczny Plan Kontroli, Działanie 0. Pomoc techniczna POKL-ROPS-Roczny Plan Szkoleń, Działanie 0.. Pomoc techniczna POKL-ROPS-Roczny Plan Instytucji, Działanie Spraw Społecznych

6 4 4. Pomoc techniczna POKL-ROPS-Roczny Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych, Działanie 0.. Pomoc techniczna POKL-ROPS-Roczny Plan Kosztów WdraŜania, Działanie 0.. Utrzymanie jednostki organizacyjnej Zakup urządzeń biurowych i komputerowych Inwestycji. Świadczenia rodzinne Program Profesja Kujawsko-Pomorskie Forum Ekonomii Społecznej Program informacji - Pomoc dla bezdomnych Wsparcie ekonomii społecznej POKL, Działanie... Niepełnosprawni na rynku pracy - projekty konkursowe POKL, Działanie.4 Proj. "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji- Obserwatorium Integracji Społecznej" POKL, Działanie. (komponent krajowy) XXVIII Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Spraw Społecznych Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia POKL, Działanie. Projekt "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego" POKL, Działanie. Pomoc techniczna POKL-WUP-Roczny Plan Kontroli, Działanie 0. Pomoc techniczna POKL-WUP-Roczny Plan Szkoleń, Działanie 0. Pomoc techniczna POKL-WUP-Roczny Plan Kosztów Instytucji, Działanie 0. Pomoc techniczna POKL-WUP-Roczny Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych, Działanie 0. Pomoc techniczna POKL-WUP-Roczny Plan Kosztów WdraŜania, Działanie Utrzymanie jednostki organizacyjnej Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - inwestycje Inwestycji 0. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - remonty Inwestycji. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - modernizacja pomieszczeń Inwestycji Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Certyfikat o dokonanie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia SłuŜba zastępcza Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej POKL, Działanie.. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie POKL, Działanie.. Projekt "Akademia pomocy i integracji społecznej - wsparcie kadr", POKL, Działanie.. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym POKL, Działanie. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy POKL, Działanie

7 4 Projekt pn. "Rynek pracy pod lupą" POKL, Działanie XXIX Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Utrzymanie jednostki organizacyjnej BieŜące utrzymanie dróg Infrastruktury Drogowej. Drogi wojewódzkie - modernizacja dróg Inwestycji 4. Wykup gruntu Inwestycji.... Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich POKL, Działanie. Budowa układu komunikacyjnego północnowschodniej części bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego IW Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 4 Stolno- Wabrzeźno-Plachoty IW Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 4 Brzoza- Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo IW Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr Pakość- Strzelno,, Działanie Inwestycji Inwestycji Inwestycji 00 0 / WdraŜania / Inwestycji Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 9 Lipno- Kamień Kotowy - granica województwa,, Działanie. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 9 Bładzim- Świecie, m. Gródek, Działanie / WdraŜania / Inwestycji / WdraŜania / Inwestycji.. XXX Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr Kaliska - Inowrocław,, Działanie. Przeprawa promowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 49 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem,, Działanie. System ewidencji i zarządzania drogami wojewódzkimi Województwa Kujawsko- Pomorskiego,, Działanie 4. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu Utrzymanie jednostki organizacyjnej Ogółem: / WdraŜania / Inwestycji / WdraŜania / Inwestycji / WdraŜania / Inwestycji Spraw Społecznych IW - Inwestycje Wieloletnie - Regionalny Program Operacyjny POKL-Program Operacyjny Kapitał Ludzki PROW- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

8 Wykaz ów Urzędu Marszałkowskiego odpowiedzialnych za realizację zadań budŝetowych w 0 roku Poz. Wyszczególnienie Rozdział Dochody Wydatki Załącznik Nr do Uchwały Nr // Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 0.0 r. w złotych I Organizacyjny Urząd Wojewódzki - ustawa kompetencyjna zadania zlecone Urząd Marszałkowski - utrzymanie jednostki Urząd Marszałkowski - remonty budynków i infrastruktury towarzyszącej Inwestycji 4 Urząd Marszałkowski - zakupy inwestycyjne Inwestycji Wydatki niekwalifikowalne związane z zatrudnieniem osób zaangaŝowanych w realizację, POKL i PROW Zakup samochodów i sprzętu komputerowego do kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska Inwestycji Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Urzędu Marszałkowskiego Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie Inwestycji Powszechny obowiązek obrony narodowej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych II Edukacji i Sportu Spraw Społecznych Spraw Społecznych Część oświatowa subwencji ogólnej Jednorazowe płatności jednostek oświatowych Nagrody z okazji DEN dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych Nagrody z okazji DEN dla nauczycieli innych jednostek oświatowych Strategia Edukacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność Nagrody w konkursach szkolnych Komisje egzaminacyjne RSI - Projekt "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów IV edycja", POKL - Działanie. RSI - Projekt "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów V edycja", POKL - Działanie. Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów Doskonalenie nauczycieli Pomoc zdrowotna dla nauczycieli Kujawsko-Pomorskie Regionem Astronomicznym, - Działanie

9 Spraw Społecznych Spraw Społecznych Spraw Społecznych Spraw Społecznych Spraw Społecznych Stypendia dla uczniów Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim - UMK w Toruniu - Uniwersyteckie Centrum Sportowe UMK, IW GRANTY - Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność Inwestycji Inwestycji Stypendia sportowe Program Trener Projekt pn. "Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego, POKL - Działanie 9.. Projekt pn. "Regionalne Koła Fizyczne, Matematyczne, Informatyczne, Astronomiczne", POKL - Działanie 9.. Projekt pn. "Innowacyjna edukacja-rewolucyjna zmiana", POKL - Działanie 9.. Projekt pn. "Zdolni na start - III edycja", POKL - Działanie 9.. Projekt pn. "Zdolni na start - IV edycja", POKL - Działanie 9.. Rozbudowa bazy sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim, - Działanie. Rozbudowa bazy sportowej w WK-P - Moje Boisko - ORLIK 0 (V edycja), - Działanie. Promocja marki Województwa Kujawsko- Pomorskiego poprzez sport, - Działanie / Inwestycji / Inwestycji III Finansów Udziały w podatkach (PIT) Udziały w podatkach (CIT) Obsługa kredytów komercyjnych Obsługa kredytów EBI Poręczenie kredytu EBI spółce KPIM Poręczenie kredytu - Pałac Lubostroń Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województwa Odsetki od środków na rachunkach bankowych Województwa Rezerwa ogólna Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

10 Rezerwa celowa na remonty obiektów jednostek organizacyjnych Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych Rezerwa celowa na bieŝące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację wynagrodzeń Rezerwa celowa na wsparcie dla gmin i powiatów Wpływy z działalności Urzędu Marszałkowskiego Część regionalna subwencji ogólnej dla wojew IV Infrastruktury Drogowej Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji zadań drogowych Modernizacja odcinków pasów drogowych przebiegających przez miasto Wąbrzeźno w obrębie ulic: Grudziądzkiej, Partyzanta, Maja, Kętrzyńskiego, nitki powrotnej ul. Maja, Chełmińskiej, Mikołaja z Ryńska - wsparcie finansowe - IW Inwestycji V Transportu Publicznego Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasaŝerskie Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasaŝerskiego - IW Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasaŝerskiego - wykonanie eksperckich usług doradczych Projekt "System Bilet Metropolitalny dla Bydgosko- Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego" -BiT City Projekt "Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT City" Projekt "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT City" Kujawsko-Pomorska Kolej Turystyczna, - Działanie. Projekt "Wsparcie kategorii usług publicznych w Województwie Kujawsko-Pomorskim ze szczególnym uwzględnieniem komunikacyjnych, poprzez stworzenie planów ich poprawy w wymiarach: dostępność, jakość i efektywność, POPT Dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasaŝerskich Wpływy z opłat za zezwolenia na przewozy pasaŝerskie Inwestycji Inwestycji Inwestycji Inwestycji Inwestycji / Inwestycji VI Gabinet Marszałka Program Rozwoju Turystyki w Województwie Kujawsko-Pomorskim

11 Organizacja Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej GRANTY - Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa Odpis od dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych - kategoryzacja hoteli Odpis od dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych - komisje egzaminacyjne Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań GRANTY - Działalność na rzecz organizacji pozarządowych Współpraca województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego Organizacja Konwentu Marszałków Województw RP Krzewienie tradycji harcerstwa Rowerowy szlak turystyczny wzdłuŝ Wisły w Województwie Kujawsko-Pomorskim, - Działanie. Promocja marki województwa jako destynacji turystycznej w latach 0-04, - Działanie. Współpraca Międzynarodowa 9 Wymiana międzynarodowa uczniów i studentów Projekt "Kampania promocyjna i informacyjna dotycząca dziedzictwa przyrodniczego i ochrony przyrody na terenie województwa kujawskopomorskiego, - Działanie VII Kultury i Dziedzictwa Narodowego Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - działalność statutowa Opera "Nova" w Bydgoszczy - działalność statutowa Modernizacja ciągów klimatyzacyjnych i zasilania energetycznego w budynku Opery NOVA w Bydgoszczy Inwestycji 4 Opera "Nova" w Bydgoszczy - Modernizacja zaplecza warsztatowo - magazynowego Opery NOVA oraz zakup wyposaŝenia, IW Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy- działalność statutowa Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki "Stara Ochronka" w Bydgoszczy - działalność statutowa Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki "Stara Ochronka" w Bydgoszczy - Adaptacja budynku, - Działanie Inwestycji / Inwestycji

12 Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu - działalność statutowa Ośrodek Chopinowski w Szafarni - działalność statutowa Instalacja kotłów CO w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni Inwestycji Pałac Lubostroń w Lubostroniu - działalność statutowa Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu - działalność statutowa Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu - działalność statutowa Renowacja konstrukcji dachu Galerii Sztuki "Wozownia" w Toruniu Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" - działalność statutowa Wojewódzka Biblioteka Publiczna - KsiąŜnica Kopernikańska w Toruniu- działalność statutowa Wojewódzka Biblioteka Publiczna - KsiąŜnica Kopernikańska w Toruniu- zakup wyposaŝenia i urządzeń informatycznych Wojewódzka Biblioteka Publiczna - KsiąŜnica Kopernikańska w Toruniu- Modernizacja magazynu, - Działanie. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy - działalność statutowa Modernizacja filii wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy przy ul. Brzęczkowskiego Zakupy inwestycyjne dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy Muzeum Etnograficzne w Toruniu - działalność statutowa Modernizacja amfiteatru Muzeum Etnograficznego w Toruniu, IW Roboty dekarskie w obiekcie zabytkowym Muzeum Etnograficznego w Toruniu Muzeum Etnograficzne w Toruniu - Park Etnograficzny kultury menonickiej i olęderskiej w Wielkiej Nieszawce, - Działanie. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku - działalność statutowa Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku - Odbudowa dworu w Kłóbce, - Działanie. Muzeum Archeologiczne w Biskupinie - działalność statutowa Promocja usług turystycznych poprzez wsparcie opieki nad zabytkami w latach 0-04, - Działanie Inwestycji Inwestycji / Inwestycji Inwestycji Inwestycji Inwestycji Inwestycji / Inwestycji / Inwestycji / Inwestycji

13 GRANTY - Zadania w zakresie kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Ruch artystyczny Upowszechnianie kultury Stypendia artystyczne Dofinansowanie odbudowy Bydgoskiej Fontanny "Potop", IW Inwestycji VIII Planowania Regionalnego 44 0 Wojewódzka Komisja Urbanistyczno- Architektoniczna Gospodarka przestrzenna Prace geodezyjne i kartograficzne Wojewódzki Zasób Geodezyjny i Kartograficzny Gospodarka przestrzenna-opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego Opracowanie dokumentacji na potrzeby strategii województwa Kujawsko-Pomorskie Obserwatorium Rozwoju, POKL (komponent krajowy) Działanie Fundusz solidarnościowy IX Współpracy Regionalnej i Rozwoju Gospodarczego Projekt pn. "INETR-REGIO-RAIL" INTERREG IVB (Europa Środkowa) Biuro w Brukseli Projekt "RECOMMEND" - INTERREG IV C Projekt CERREC (Europa Środkowa) Projekt "Waste to Energy" - INTERREG IV C Dziedzictwo kulturowe województwa kujawskopomorskiego - wsparcie opieki nad zabytkami w 0 roku, - Działanie. Promocja osoby i twórczości Fryderyka Chopina jako kulturowej marki regionu w latach 0-0, - Działanie. Wsparcie promocji i rozwoju markowych produktów dla przedsiębiorców Województwa Kujawsko- Pomorskiego, - Działanie. Projekt pn. "Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów", POIG - Działanie. Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych (E40 i E0) na terenie woj. kuj.-pom Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adraityk Forum Wodne Województwa Kujawsko-Pomorskiego Centrum Obsługi Inwestora / Inwestycji

14 Opłaty za wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej Opłaty za zezwolenia na sprzedaŝ hurtową alkoholu X Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych, Działanie Rozwój usług i aplikacji dla ludności, Działanie Rozwój komercyjnych e-usług, - Działanie System Informacji o Funduszach Europejskich w WKP - POPT Projekt " Promocja walorów gospodarczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas międzynarodowych imprez targowo-wystawienniczych oraz misji gospodarczych w latach 0-0, - Działanie. Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw, - Działanie. Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw, - Działanie. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, - Działanie. Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska, - Działanie. Promocja i rozwój markowych produktów, - Działanie. Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje, - Działanie. Pomoc techniczna POKL - Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 0. Pomoc techniczna POKL - Urząd Marszałkowski - Roczny Plan Kontroli, Działanie 0. Pomoc techniczna POKL - Urząd Marszałkowski - Roczny Plan Szkoleń, Działanie 0. Pomoc techniczna POKL - Urząd Marszałkowski - Roczny Plan Kosztów Instytucji, Działanie 0. Pomoc techniczna POKL - Urząd Marszałkowski - Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych, Działanie 0. Pomoc techniczna POKL - Urząd Marszałkowski - Roczny Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych, Działanie 0. Pomoc techniczna POKL - Urząd Marszałkowski - Roczny Plan Kosztów WdraŜania, Działanie 0. Projekt pn. "Wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji WK-P w latach 00-0", - Działanie Spraw Społecznych Spraw Społecznych Spraw Społecznych Spraw Społecznych Spraw Społecznych Spraw Społecznych Spraw Społecznych Projekt pn. "Wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji WK-P na lata 0-0", - Działanie

15 Gospodarka odpadami, - Działanie Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza, Działanie 0 0 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast, Działanie Rozwój infrastruktury kultury, - Działanie XI Zdrowia 0 0 Adaptacja pomieszczeń oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby utworzenia Banku Mleka 0 Inwestycji Kobiecego, IW Medycyna Pracy Województwo Promujące Zdrowie GRANTY - Ochrona i promocja zdrowia Przeciwdziałanie narkomanii GRANTY - Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim GRANTY - Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzaleŝnień GRANTY - Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzaleŝnieniom XII Rolnictwa Spółki wodne Projekt pn. "Oceny i ekspertyzy związane z zarządzaniem i wdraŝaniem WK-P w latach 00-0", - Działanie. Projekt pn. "Zatrudnienie osób zaangaŝowanych we wdraŝanie, zarządzanie, promocję i informację WK-P w latach 0-0", - Działanie. Projekt pn. "Badania i ekspertyzy związane z realizacją WKP w latach 0-0", - Działanie. Projekt pn. "Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdraŝania dla WK-P w latach 0-04", - Działanie. Projekt pn. "Studia podyplomowe i dokształcanie pracowników w latach 0-0", - Działanie. Projekt pn. "Przygotowanie dokumentów strategicznych w okresie 0-0 na potrzeby dla nowej perspektywy finansowej 04-00", - Działanie. Projekt pn. "Promocja Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P w latach 0-04", - Działanie. Pomoc Techniczna PROW Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych Organizacja DoŜynek Rozwoju Obszarów Wiejskich

16 Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmian Rolnik, Grupy Producentów Rolnych Produkty regionalne i tradycyjne - wsparcie procesu rejestracji produktów Krajowy Program Hodowlany Genetycznego Doskonalenia Pszczół Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego XIII Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW Rozliczenie z ARiMR Pomoc Techniczna PROW Schemat I - Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu Pomoc Techniczna PROW Schemat II - Działania informacyjne i promocyjne PT RYBY Rozliczenie z FAPA Program Operacyjny ZrównowaŜony rozwój rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów rybackich - RYBY Pomoc Techniczna XIV Spraw Społecznych Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, POKL - Działanie.. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, POKL - Działanie.. Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności, POKL - Działanie.. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, POKL - Działanie. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób najuboŝszych oraz niepełnosprawnych Projekt pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - I edycja", POIG - Działanie. Projekt pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - II edycja", POIG - Działanie. Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - Przeciwdziałanie przemocy GRANTY - Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej Konkursy, plebiscyty promujące najciekawsze i wartościowe inicjatywy oraz osiągnięcia GRANTY - Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieŝy zagroŝonych wykluczeniem społecznym GRANTY - Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieŝą realizowanych przez organizacje młodzieŝowe GRANTY - Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON 4 4 4

17 GRANTY - Wspieranie dostępu dzieci i młodzieŝy do wczesnej wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawność Obsługa Zespołu Doradczo-Opiniodawczego Osób Niepełnosprawnych Organizacja konferencji, seminariów itp. z zakresu pomocy społecznej Wojewódzki program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich 9 wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 0-00 GRANTY - Wsparcie działań z zakresu opieki nad 0 osobami przewlekle chorymi XV Środowiska Prace geologiczne Programy ochrony powietrza Programy ochrony przed hałasem Obsługa opłat środowiskowych i produktowych Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, POKL - Działanie 9.. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŝnic w jakości usług edukacyjnych, POKL - Działanie 9.. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, POKL - Działanie 9. Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych, POKL - Działanie 9. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, POKL - Działanie 9. Upowszechnianie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych, POKL - Działanie 9.. PodwyŜszenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych, POKL - Działanie 9.. Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyŝszania kwalifikacji, POKL - Działanie 9.. Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A- w latach 0-0 Obsługa opłat związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzenia do obrotu baterii i akumulatorów

18 Przeprowadzenie badań, wraz z opracowaniem wniosków, sporządzeniem dokumentacji tekstowej, fotograficznej oraz prezentacji multimedialnej dotyczących wpływu elektrowni wiatrowych na stan zwierząt hodowlanych na przykładzie gęsi oraz prosiąt Wzrost świadomości ekologicznej o znaczeniu czystej energii w województwie kujawsko-pomorskim Zakup samochodów terenowych Inwestycji Wojewódzki Bank Emisji System zarządzania, ochrony i monitoringu zasobów przyrodniczych województwa kujawsko-pomorskiego - Działanie Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska, wydawnictwa, opracowania Promocja wojewódzkich zasobów środowiska poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieŝy Plany ochrony parków krajobrazowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Działanie Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody XVI Nadzoru Właścicielskiego i Mienia PodwyŜszanie kapitału Portu Lotniczego w Bydgoszczy Gospodarowanie mieniem Remont obiektów znajdujących się w zasobie województwa Zakup nieruchomości - Pałac Dąmbskich, IW Inwestycji PodwyŜszenie kapitału Spółki XVII Inwestycji Rozbudowa i modernizacja bazy turystycznej Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w ośrodku w Białej w gm. Tuchola, - Działanie. Rozbudowa i modernizacja bazy turystycznej Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w ośrodku w Krówce Leśnej w gm. Koronowo, - Działanie. Rozbudowa i modernizacja bazy turystycznej Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w ośrodku w Pólko w gm. Koronowo, - Działanie. Rozbudowa i modernizacja bazy turystycznej Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w ośrodku w Smerzynie w gm. Łabiszyn, - Działanie Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego Modernizacja oddziałów klinicznych, - Działanie

19 Budowa siedziby WOMP we Włocławku, - Działanie. Modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr w Bydgoszczy, IW XVIII Społeczeństwa Informacyjnego Budowa Infrastruktury dla Regionalnego Ośrodka Społeczeństwa Informacyjnego WIMAX, - Działanie 4. Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e- administracji i informacji przestrzennej, - Działanie 4. e-usługi - e-organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego, - Działanie / Inwestycji / Inwestycji / Inwestycji XIX Promocji Promocja Województwa Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi Projekt pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko- Pomorskiego w latach 0-04", - Działanie. Projekt pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko- Pomorskiego poprzez realizację wybranych imprez promocyjnych oraz w PLL LOT", - Działanie. Projekt pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko- Pomorskiego poprzez realizację projektów promocyjno-kulturalnych w latach 0-0", - Działanie. Projekt pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko- Pomorskiego poprzez realizację cyklicznych imprez promocyjnych 0-04", - Działanie Integrowanie środowisk kombatanckich Modernizacja bazy na potrzeby działań ZHR Inwestycji XX Kancelaria Sejmiku Sejmik Województwa Związek Województw RP Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym IW - Inwestycje Wieloletnie - Regionalny Program Operacyjny POKL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich POIG - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka POPT - Program Operacyjny Pomoc Techniczna Ogółem: 9 4 9

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2008

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2008 Samorząd Województwa Łódzkiego BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 28 Łódź, dnia 21 grudnia 27 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści CZĘŚĆ I ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA ROK 2005

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA ROK 2005 BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA ROK 2005 Wnosi Zarząd Województwa Katowice 2004 rok Spis treści strona I II Część opisowa projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2005 rok... 4 Materiały informacyjno-porównawcze

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Data utworzenia Numer aktu Kadencja Planowane na 2002 r. wydatki budżetu Województwa Małopolskiego wynoszą 246 418 945 zł, z tego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/795/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2004 roku. Strategia rozwoju Bydgoszczy do 2015 roku

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/795/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2004 roku. Strategia rozwoju Bydgoszczy do 2015 roku Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/795/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2004 roku Strategia rozwoju Bydgoszczy do 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 2 2. ORGANIZACJA PRAC... 3 3. SYNTEZA

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo WYDATKI 440.038.791 zł Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok wynoszą 440.038.791 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco: Dział 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011 Łódź, listopad 2010 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDŻETOWA. 1

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 ZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGO Toruń, październik 2014 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 5 1. Ludność powiatu... 6 2. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja budŝetowa 1

Klasyfikacja budŝetowa 1 Klasyfikacja budŝetowa 1 Załącznik Nr 2 KLASYFIKACJA ROZDZIAŁÓW Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 01001 Centrum Doradztwa Rolniczego 01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego 01004 Biura geodezji

Bardziej szczegółowo

Przyjmuje się sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Województwa Małopolskiego za 2005r. w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

Przyjmuje się sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Województwa Małopolskiego za 2005r. w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. UCHWAŁA Nr 159/06 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 3 marca 2006 r. sprawie sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania budżetu Województwa Małopolskiego za 2005r. Data utworzenia 2006-3-3 Numer

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Ujęte w planie budżetu na 2013 rok wydatki wyniosą 925 858 174,- - zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie - 503 459 849,-

Ujęte w planie budżetu na 2013 rok wydatki wyniosą 925 858 174,- - zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie - 503 459 849,- WYDATKI BUDŻETOWE Ujęte w planie budżetu na 2013 rok wydatki wyniosą 925 858 174,- Obejmują one środki na realizację: - zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie - 503 459 849,- - zadań

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości uzyskania wsparcia przez organizacje pozarządowe na działalność statutową - ze szczególnym uwzględnieniem źródeł Unii Europejskiej

MoŜliwości uzyskania wsparcia przez organizacje pozarządowe na działalność statutową - ze szczególnym uwzględnieniem źródeł Unii Europejskiej MoŜliwości uzyskania wsparcia przez organizacje pozarządowe na działalność statutową - ze szczególnym uwzględnieniem źródeł Unii Europejskiej Wydział Rozwoju i Strategii Miasta Urząd Miasta Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2004 ROK... 31 INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU... 234 INNE JEDNOSTKI...

ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2004 ROK... 31 INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU... 234 INNE JEDNOSTKI... SPIS TREŚCI ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2004 ROK... 31 WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO... 38 I. REALIZACJA DOCHODÓW... 39 II. REALIZACJA WYDATKÓW... 50 III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK

UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja budżetowa

Klasyfikacja budżetowa Klasyfikacja budżetowa Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie przepisów, wyjaśnień, artykułów oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 1 uchwał Kolegium Szarym tłem oznaczono w tekście zmiany

Bardziej szczegółowo

2. Zasady klasyfikowania i prowadzenia ewidencji wydatków strukturalnych:

2. Zasady klasyfikowania i prowadzenia ewidencji wydatków strukturalnych: Zarządzenie Nr 43/2009 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie zasad prowadzenia ewidencji i sporządzania sprawozdania RB-WS w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2009 ROK Załącznik do uchwały Nr / /III/2010 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia marca 2010 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2009 ROK KATOWICE, MARZEC 2010

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Załącznik Nr 3 Do części zasadniczej CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA 1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2008 r. w ciągu roku. Budżet na 2008 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015

Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015 Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015 Konin, czerwiec 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Syntetyczna diagnoza stanu

Bardziej szczegółowo

Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 2 184 125 zł, w tym:

Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 2 184 125 zł, w tym: UCHWAŁA NR XVI/251/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2011 rok w działach 010, 050, 150, 600, 630, 700, 710, 720, 750,

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja budżetowa 1

Klasyfikacja budżetowa 1 Klasyfikacja budżetowa 1 KLASYFIKACJA ROZDZIAŁÓW Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 01001 Centrum Doradztwa Rolniczego 01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego 01004 Biura geodezji i terenów rolnych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 2 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

ZAŁĄCZNIK Nr 2 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo ZAŁĄCZNIK Nr 2 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 01001 Centrum Doradztwa Rolniczego 01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNO

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNO KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO ZMIANY REDAKCYJNE, MODYFIKACJE I UZUPEŁNIENIA BĘDĄCE PRZEDMIOTEM WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNO

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA I URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA I URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH JEDNOLITY RZECZOWY WYKZ KT ORGNÓW SMORZĄDU WOJEWÓDZTW I URZĘDÓW MRSZŁKOWSKICH projekt z dnia 12.11. 2010 Załącznik nr 4 SPIS KLS PIERWSZEGO I DRUGIEGO RZĘDU 0 ZRZĄDZNIE WOJEWÓDZTWEM I JEGO REPREZENTCJ

Bardziej szczegółowo

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 SPIS TREŚCI SPIS WYKRESÓW... 5 SPIS TABEL... 8 SPIS RYCIN... 10 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW... 12 WYKAZ SKRÓTÓW... 13 1.

Bardziej szczegółowo

W RAMACH REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

W RAMACH REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 S t r o n a EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań

Bardziej szczegółowo