Poz. Wyszczególnienie Rozdział Dochody Wydatki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poz. Wyszczególnienie Rozdział Dochody Wydatki"

Transkrypt

1 Załącznik Nr do Uchwały Nr // Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 0.0 r. Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację zadań budŝetowych w 0 roku w złotych Poz. Wyszczególnienie Rozdział Dochody Wydatki 4 I Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu 40 Edukacji i Sportu. Utrzymanie jednostki organizacyjnej II Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy Edukacji i Sportu. Utrzymanie jednostki organizacyjnej III Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu Spraw Społecznych Utrzymanie jednostki organizacyjnej Edukacji i Sportu Spraw Społecznych IV Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku Edukacji i Sportu. Utrzymanie jednostki organizacyjnej Remont pomieszczeń Inwestycji. ZałoŜenie klimatyzacji w pomieszczeniach serwerowni Projekt "Nowa jakość kształcenia zawodowego w 4. województwie kujawsko-pomorskim" POKL, Działanie 9. V Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy Inwestycji Spraw Społecznych 4 0. Utrzymanie jednostki organizacyjnej Stypendia dla uczniów w dyspozycji Jednostki Ubezpieczenie zdrowotne uczniów VI Projekt " Od praktykanta do praktyka - Praktyka kluczem do profesjonalizmu europejskiego nauczyciela języka obcego" POKL (komponent krajowy) Poddziałanie.. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu 9 0 Edukacji i Sportu Edukacji i Sportu. Utrzymanie jednostki organizacyjnej Stypendia dla uczniów w dyspozycji Jednostki Ubezpieczenie zdrowotne uczniów VII Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy Edukacji i Sportu. Utrzymanie jednostki organizacyjnej Dokształcanie uczniów VIII Projekt "Ćwiczę uczę się wygrywam" POKL, Działanie 9.. Projekt "Klucz do uczenia - profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości edukacji" - II edycja POKL, Działanie 9.4 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy JEDNOSTKI OŚWIATOWE. Utrzymanie jednostki organizacyjnej Edukacji i Sportu

2 4 IX Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu Edukacji i Sportu Utrzymanie jednostki organizacyjnej Praktyki uczniowskie Program funkcjonalno-uŝytkowy Inwestycji X Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr dla Dzieci i MłodzieŜy Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille`a w Bydgoszczy Edukacji i Sportu. Utrzymanie jednostki organizacyjnej XI Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr dla Dzieci i MłodzieŜy Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Edukacji i Sportu Bydgoszczy. Utrzymanie jednostki organizacyjnej Remont łazienek w internacie Inwestycji Wymiana opraw oświetleniowych Inwestycji 4 Zakupy inwestycyjne Inwestycji XII Szkoła Policealna Medyczna w Toruniu 00 Edukacji i Sportu. Utrzymanie jednostki organizacyjnej Ubezpieczenie zdrowotne uczniów XIII Szkoła Policealna Medyczno-Społeczna w Inowrocławiu. Utrzymanie jednostki organizacyjnej Edukacji i Sportu XIV Zespół Szkół Specjalnych Nr w Ciechocinku Edukacji i Sportu. Utrzymanie jednostki organizacyjnej XV Zespół Szkół Nr Specjalnych dla Dzieci i MłodzieŜy Przewlekle Chorej w Bydgoszczy. Utrzymanie jednostki organizacyjnej Edukacji i Sportu XVI Zespół Szkół Społecznych w Toruniu Edukacji i Sportu. Utrzymanie jednostki organizacyjnej Praktyki uczniowskie Ubezpieczenie zdrowotne uczniów PARKI KRAJOBRAZOWE XVII Brodnicki Park Krajobrazowy Środowiska. Utrzymanie jednostki organizacyjnej

3 4. 4. Budowa wieŝy widokowej "Uroczysko Mścin" w ramach projektu "Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną kontrolowaną presją turystów" Inwestycji XVIII Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy 0 4 Środowiska. Utrzymanie jednostki organizacyjnej Wykonanie schronu kajakowego i rowerowego przy siedzibie BPK oraz budowa dwóch platform widokowych w Bagiennej Dolinie Drwęcy, Działanie. Dobudowa i rozbudowa budynku siedziby BPK o salę dydaktyczną, Działanie Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko- Włocławkiego Parku Krajobrazowego / WdraŜania / WdraŜania. 4.. Modernizacja infrastruktury na niebieskim szlaku pieszym ograniczającej presje turystów na cenne siedliska przyrodnicze Wykonanie tablic informacyjno-edukacyjnych wraz z mapą GWPK Usunięcie zakrzaczeń na terenach cennych przyrodniczo w celu ochrony siedlisk lęgowych ptaków "Dyslokacja ośrodka rehabilitacji ptaków chronionych", Działanie "Dokończenie budowy pracowni dydaktycznej GWPK", Działanie Przygotowanie planu ochrony dla GWPK XIX Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy Środowiska. Utrzymanie jednostki organizacyjnej / WdraŜania / WdraŜania. Budowa ścieŝki turystycznej "Źródła Brynicy" wraz z mała infrastrukturą w ramach projektu "Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i kontrolowaną presją turystów" Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie poprzez zmianę sposobu uŝytkowania istniejącego budynku gospodarczego wraz z jego rozbudową, przebudową, nadbudową i towarzyszącą infrastrukturą, Działanie 90 Inwestycji / WdraŜania XX Krajeński Park Krajobrazowy Środowiska. Utrzymanie jednostki organizacyjnej Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze, Działanie. Wykonanie tablic reklamowych informacyjnoedukacyjnych z mapą KPK oraz wyposaŝenie salki edukacyjnej w KPK, Działanie / WdraŜania / WdraŜania

4 4 XXI Nadgoplański Park Tysiąclecia 9 4 Środowiska. Utrzymanie jednostki organizacyjnej XXII Tucholski Park Krajobrazowy Środowiska. Utrzymanie jednostki organizacyjnej XXIII Wdecki Park Krajobrazowy Środowiska XXIV Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego. Utrzymanie jednostki organizacyjnej XXV Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku 0 0 Środowiska Utrzymanie jednostki organizacyjnej Planowania Regionalnego Zakup zestawów komputerowych Inwestycji XXVI Modernizacja ścieŝki edukacyjnej Potrzymiech i przystosowanie jej do rowerowego i pieszego ruchu turystycznego wraz z rozbudową ogrodu dydaktycznego przy terenowym ośrodku edukacyjnym na półwyspie Potrzymiech, Działanie. Modernizacja bazy edukacyjno-szkoleniowej na półwyspie Potrzymiech, Działanie Modernizacja ośrodka przyrodniczo-edukacyjnego w siedzibie TPK, Działanie Poprawa oznakowania i budowa małej infrastruktury turystycznej w oparciu o sieć istniejących szlaków turystyki pieszej, rowerowej i kajakowej na terenie TPK, Działanie. Promocja zasobów przyrodniczych ZPKChiN, Działanie Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku POZOSTAŁE JEDNOSTKI Rolnictwa. Utrzymanie jednostki organizacyjnej Analiza i monitorowanie struktury agrarnej Odpis od dochodów z realizacji zadań zleconych (opłata melioracyjna) / WdraŜania / WdraŜania / WdraŜania / WdraŜania. Utrzymanie jednostki organizacyjnej Szlaki turystyczne "Na tropach II RP-przyrodn.i histor.ślady okresu międzywojennego na terenie / WPK", Działanie WdraŜania 90 Promocja walorów przyrodniczych WPK- Zalew / śurski i jego okolice, Działanie 4 0 WdraŜania.. Ochrona przyrody na terenie ZPKChiN, Działanie Edukacja ekologiczna- kształtowanie postaw ekologicznych na terenie ZPKChiN, Działanie Budowa bazy edukacyjno-szkoleniowej na terenie ZPKChiN, Działanie / WdraŜania / WdraŜania / WdraŜania / WdraŜania

5 4 4. Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice Rozwoju Obszarów Nowe - II etap PROW Wiejskich/ Inwestycji. Melioracje gruntów rolnych - Grocholin -etap I, gm. Rozwoju Obszarów Kcynia PROW Wiejskich/ Inwestycji. Melioracje uŝytków rolnych Przysiersk I gm. Rozwoju Obszarów Bukowiec, Świecie PROW Wiejskich/ Inwestycji. Melioracje uŝytków rolnych Brzyszewo-Lutobórz II, Rozwoju Obszarów el. IV gm. Chodecz PROW Wiejskich/ Inwestycji Przebudowa wału przeciwpowodziowego. Podmiejskiej Niziny Chełmińskiej w km PROW 4 4 Rozwoju Obszarów 4 4 Wiejskich/ Inwestycji 9. Przebudowa wału przeciwpowodziowego Dolnej Niziny Toruńskiej w km , Etap I PROW Rozwoju Obszarów Wiejskich/ Inwestycji Rozwoju Obszarów 0. Melioracje szczegółowe PROW Wiejskich/ Inwestycji. Regulacja rzeki Niwki w km Rozwoju Obszarów (odbudowa) PROW Wiejskich/ Inwestycji Jasień-Turza Wilcza IIA, Element II - melioracje Rozwoju Obszarów gruntów rolnych, gm. Tłuchowo PROW Wiejskich/ Inwestycji. Odbudowa systemu nawodnień grawitacyjnych Kanału Dolnego Niziny Toruńskiej w km gm. Zławieś Wielka PROW 0 00 Rozwoju Obszarów 0 00 Wiejskich/ Inwestycji 4. Dokumentacje techniczne PROW Rozwoju Obszarów 0 Wiejskich/ Inwestycji. Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych 000. Renaturyzacja rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz ochrona wód i Inwestycji bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Ochrona przeciwpowodziowa i wojewódzki magazyn przeciwpowodziowy Modernizacja stacji pomp poprzez budowę systemy monitorowania i zapisu przebiegu ich pracy w celu zwiększenia poziomu ochrony przed powodzią w Inwestycji województwie kujawsko-pomorskim 9. Modernizacja budynku KPZMiUW we Włocławku przy ulicy Okrzei 4a Inwestycji 0. Modernizacja budynku Biura Terenowego w Nakle przy ul. Długiej Inwestycji Koszenie kanałów i rzek oraz roboty awaryjne na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych Obsługa i eksploatacja stacji pomp Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi- Górnonotecki System Wodno-Gospodarczy oraz urządzenia piętrzące na terenie województwa Przebudowa stacji pomp Czarnowo, gm. Zławieś Wielka, Działanie / WdraŜania Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej XXVII w Toruniu. Pomoc techniczna POKL-ROPS-Roczny Plan Kontroli, Działanie 0. Pomoc techniczna POKL-ROPS-Roczny Plan Szkoleń, Działanie 0.. Pomoc techniczna POKL-ROPS-Roczny Plan Instytucji, Działanie Spraw Społecznych

6 4 4. Pomoc techniczna POKL-ROPS-Roczny Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych, Działanie 0.. Pomoc techniczna POKL-ROPS-Roczny Plan Kosztów WdraŜania, Działanie 0.. Utrzymanie jednostki organizacyjnej Zakup urządzeń biurowych i komputerowych Inwestycji. Świadczenia rodzinne Program Profesja Kujawsko-Pomorskie Forum Ekonomii Społecznej Program informacji - Pomoc dla bezdomnych Wsparcie ekonomii społecznej POKL, Działanie... Niepełnosprawni na rynku pracy - projekty konkursowe POKL, Działanie.4 Proj. "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji- Obserwatorium Integracji Społecznej" POKL, Działanie. (komponent krajowy) XXVIII Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Spraw Społecznych Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia POKL, Działanie. Projekt "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego" POKL, Działanie. Pomoc techniczna POKL-WUP-Roczny Plan Kontroli, Działanie 0. Pomoc techniczna POKL-WUP-Roczny Plan Szkoleń, Działanie 0. Pomoc techniczna POKL-WUP-Roczny Plan Kosztów Instytucji, Działanie 0. Pomoc techniczna POKL-WUP-Roczny Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych, Działanie 0. Pomoc techniczna POKL-WUP-Roczny Plan Kosztów WdraŜania, Działanie Utrzymanie jednostki organizacyjnej Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - inwestycje Inwestycji 0. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - remonty Inwestycji. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - modernizacja pomieszczeń Inwestycji Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Certyfikat o dokonanie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia SłuŜba zastępcza Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej POKL, Działanie.. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie POKL, Działanie.. Projekt "Akademia pomocy i integracji społecznej - wsparcie kadr", POKL, Działanie.. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym POKL, Działanie. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy POKL, Działanie

7 4 Projekt pn. "Rynek pracy pod lupą" POKL, Działanie XXIX Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Utrzymanie jednostki organizacyjnej BieŜące utrzymanie dróg Infrastruktury Drogowej. Drogi wojewódzkie - modernizacja dróg Inwestycji 4. Wykup gruntu Inwestycji.... Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich POKL, Działanie. Budowa układu komunikacyjnego północnowschodniej części bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego IW Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 4 Stolno- Wabrzeźno-Plachoty IW Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 4 Brzoza- Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo IW Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr Pakość- Strzelno,, Działanie Inwestycji Inwestycji Inwestycji 00 0 / WdraŜania / Inwestycji Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 9 Lipno- Kamień Kotowy - granica województwa,, Działanie. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 9 Bładzim- Świecie, m. Gródek, Działanie / WdraŜania / Inwestycji / WdraŜania / Inwestycji.. XXX Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr Kaliska - Inowrocław,, Działanie. Przeprawa promowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 49 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem,, Działanie. System ewidencji i zarządzania drogami wojewódzkimi Województwa Kujawsko- Pomorskiego,, Działanie 4. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu Utrzymanie jednostki organizacyjnej Ogółem: / WdraŜania / Inwestycji / WdraŜania / Inwestycji / WdraŜania / Inwestycji Spraw Społecznych IW - Inwestycje Wieloletnie - Regionalny Program Operacyjny POKL-Program Operacyjny Kapitał Ludzki PROW- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

8 Wykaz ów Urzędu Marszałkowskiego odpowiedzialnych za realizację zadań budŝetowych w 0 roku Poz. Wyszczególnienie Rozdział Dochody Wydatki Załącznik Nr do Uchwały Nr // Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 0.0 r. w złotych I Organizacyjny Urząd Wojewódzki - ustawa kompetencyjna zadania zlecone Urząd Marszałkowski - utrzymanie jednostki Urząd Marszałkowski - remonty budynków i infrastruktury towarzyszącej Inwestycji 4 Urząd Marszałkowski - zakupy inwestycyjne Inwestycji Wydatki niekwalifikowalne związane z zatrudnieniem osób zaangaŝowanych w realizację, POKL i PROW Zakup samochodów i sprzętu komputerowego do kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska Inwestycji Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Urzędu Marszałkowskiego Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie Inwestycji Powszechny obowiązek obrony narodowej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych II Edukacji i Sportu Spraw Społecznych Spraw Społecznych Część oświatowa subwencji ogólnej Jednorazowe płatności jednostek oświatowych Nagrody z okazji DEN dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych Nagrody z okazji DEN dla nauczycieli innych jednostek oświatowych Strategia Edukacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność Nagrody w konkursach szkolnych Komisje egzaminacyjne RSI - Projekt "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów IV edycja", POKL - Działanie. RSI - Projekt "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów V edycja", POKL - Działanie. Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów Doskonalenie nauczycieli Pomoc zdrowotna dla nauczycieli Kujawsko-Pomorskie Regionem Astronomicznym, - Działanie

9 Spraw Społecznych Spraw Społecznych Spraw Społecznych Spraw Społecznych Spraw Społecznych Stypendia dla uczniów Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim - UMK w Toruniu - Uniwersyteckie Centrum Sportowe UMK, IW GRANTY - Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność Inwestycji Inwestycji Stypendia sportowe Program Trener Projekt pn. "Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego, POKL - Działanie 9.. Projekt pn. "Regionalne Koła Fizyczne, Matematyczne, Informatyczne, Astronomiczne", POKL - Działanie 9.. Projekt pn. "Innowacyjna edukacja-rewolucyjna zmiana", POKL - Działanie 9.. Projekt pn. "Zdolni na start - III edycja", POKL - Działanie 9.. Projekt pn. "Zdolni na start - IV edycja", POKL - Działanie 9.. Rozbudowa bazy sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim, - Działanie. Rozbudowa bazy sportowej w WK-P - Moje Boisko - ORLIK 0 (V edycja), - Działanie. Promocja marki Województwa Kujawsko- Pomorskiego poprzez sport, - Działanie / Inwestycji / Inwestycji III Finansów Udziały w podatkach (PIT) Udziały w podatkach (CIT) Obsługa kredytów komercyjnych Obsługa kredytów EBI Poręczenie kredytu EBI spółce KPIM Poręczenie kredytu - Pałac Lubostroń Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województwa Odsetki od środków na rachunkach bankowych Województwa Rezerwa ogólna Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

10 Rezerwa celowa na remonty obiektów jednostek organizacyjnych Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych Rezerwa celowa na bieŝące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację wynagrodzeń Rezerwa celowa na wsparcie dla gmin i powiatów Wpływy z działalności Urzędu Marszałkowskiego Część regionalna subwencji ogólnej dla wojew IV Infrastruktury Drogowej Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji zadań drogowych Modernizacja odcinków pasów drogowych przebiegających przez miasto Wąbrzeźno w obrębie ulic: Grudziądzkiej, Partyzanta, Maja, Kętrzyńskiego, nitki powrotnej ul. Maja, Chełmińskiej, Mikołaja z Ryńska - wsparcie finansowe - IW Inwestycji V Transportu Publicznego Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasaŝerskie Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasaŝerskiego - IW Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasaŝerskiego - wykonanie eksperckich usług doradczych Projekt "System Bilet Metropolitalny dla Bydgosko- Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego" -BiT City Projekt "Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT City" Projekt "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT City" Kujawsko-Pomorska Kolej Turystyczna, - Działanie. Projekt "Wsparcie kategorii usług publicznych w Województwie Kujawsko-Pomorskim ze szczególnym uwzględnieniem komunikacyjnych, poprzez stworzenie planów ich poprawy w wymiarach: dostępność, jakość i efektywność, POPT Dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasaŝerskich Wpływy z opłat za zezwolenia na przewozy pasaŝerskie Inwestycji Inwestycji Inwestycji Inwestycji Inwestycji / Inwestycji VI Gabinet Marszałka Program Rozwoju Turystyki w Województwie Kujawsko-Pomorskim

11 Organizacja Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej GRANTY - Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa Odpis od dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych - kategoryzacja hoteli Odpis od dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych - komisje egzaminacyjne Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań GRANTY - Działalność na rzecz organizacji pozarządowych Współpraca województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego Organizacja Konwentu Marszałków Województw RP Krzewienie tradycji harcerstwa Rowerowy szlak turystyczny wzdłuŝ Wisły w Województwie Kujawsko-Pomorskim, - Działanie. Promocja marki województwa jako destynacji turystycznej w latach 0-04, - Działanie. Współpraca Międzynarodowa 9 Wymiana międzynarodowa uczniów i studentów Projekt "Kampania promocyjna i informacyjna dotycząca dziedzictwa przyrodniczego i ochrony przyrody na terenie województwa kujawskopomorskiego, - Działanie VII Kultury i Dziedzictwa Narodowego Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - działalność statutowa Opera "Nova" w Bydgoszczy - działalność statutowa Modernizacja ciągów klimatyzacyjnych i zasilania energetycznego w budynku Opery NOVA w Bydgoszczy Inwestycji 4 Opera "Nova" w Bydgoszczy - Modernizacja zaplecza warsztatowo - magazynowego Opery NOVA oraz zakup wyposaŝenia, IW Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy- działalność statutowa Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki "Stara Ochronka" w Bydgoszczy - działalność statutowa Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki "Stara Ochronka" w Bydgoszczy - Adaptacja budynku, - Działanie Inwestycji / Inwestycji

12 Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu - działalność statutowa Ośrodek Chopinowski w Szafarni - działalność statutowa Instalacja kotłów CO w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni Inwestycji Pałac Lubostroń w Lubostroniu - działalność statutowa Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu - działalność statutowa Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu - działalność statutowa Renowacja konstrukcji dachu Galerii Sztuki "Wozownia" w Toruniu Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" - działalność statutowa Wojewódzka Biblioteka Publiczna - KsiąŜnica Kopernikańska w Toruniu- działalność statutowa Wojewódzka Biblioteka Publiczna - KsiąŜnica Kopernikańska w Toruniu- zakup wyposaŝenia i urządzeń informatycznych Wojewódzka Biblioteka Publiczna - KsiąŜnica Kopernikańska w Toruniu- Modernizacja magazynu, - Działanie. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy - działalność statutowa Modernizacja filii wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy przy ul. Brzęczkowskiego Zakupy inwestycyjne dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy Muzeum Etnograficzne w Toruniu - działalność statutowa Modernizacja amfiteatru Muzeum Etnograficznego w Toruniu, IW Roboty dekarskie w obiekcie zabytkowym Muzeum Etnograficznego w Toruniu Muzeum Etnograficzne w Toruniu - Park Etnograficzny kultury menonickiej i olęderskiej w Wielkiej Nieszawce, - Działanie. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku - działalność statutowa Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku - Odbudowa dworu w Kłóbce, - Działanie. Muzeum Archeologiczne w Biskupinie - działalność statutowa Promocja usług turystycznych poprzez wsparcie opieki nad zabytkami w latach 0-04, - Działanie Inwestycji Inwestycji / Inwestycji Inwestycji Inwestycji Inwestycji Inwestycji / Inwestycji / Inwestycji / Inwestycji

13 GRANTY - Zadania w zakresie kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Ruch artystyczny Upowszechnianie kultury Stypendia artystyczne Dofinansowanie odbudowy Bydgoskiej Fontanny "Potop", IW Inwestycji VIII Planowania Regionalnego 44 0 Wojewódzka Komisja Urbanistyczno- Architektoniczna Gospodarka przestrzenna Prace geodezyjne i kartograficzne Wojewódzki Zasób Geodezyjny i Kartograficzny Gospodarka przestrzenna-opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego Opracowanie dokumentacji na potrzeby strategii województwa Kujawsko-Pomorskie Obserwatorium Rozwoju, POKL (komponent krajowy) Działanie Fundusz solidarnościowy IX Współpracy Regionalnej i Rozwoju Gospodarczego Projekt pn. "INETR-REGIO-RAIL" INTERREG IVB (Europa Środkowa) Biuro w Brukseli Projekt "RECOMMEND" - INTERREG IV C Projekt CERREC (Europa Środkowa) Projekt "Waste to Energy" - INTERREG IV C Dziedzictwo kulturowe województwa kujawskopomorskiego - wsparcie opieki nad zabytkami w 0 roku, - Działanie. Promocja osoby i twórczości Fryderyka Chopina jako kulturowej marki regionu w latach 0-0, - Działanie. Wsparcie promocji i rozwoju markowych produktów dla przedsiębiorców Województwa Kujawsko- Pomorskiego, - Działanie. Projekt pn. "Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów", POIG - Działanie. Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych (E40 i E0) na terenie woj. kuj.-pom Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adraityk Forum Wodne Województwa Kujawsko-Pomorskiego Centrum Obsługi Inwestora / Inwestycji

14 Opłaty za wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej Opłaty za zezwolenia na sprzedaŝ hurtową alkoholu X Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych, Działanie Rozwój usług i aplikacji dla ludności, Działanie Rozwój komercyjnych e-usług, - Działanie System Informacji o Funduszach Europejskich w WKP - POPT Projekt " Promocja walorów gospodarczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas międzynarodowych imprez targowo-wystawienniczych oraz misji gospodarczych w latach 0-0, - Działanie. Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw, - Działanie. Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw, - Działanie. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, - Działanie. Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska, - Działanie. Promocja i rozwój markowych produktów, - Działanie. Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje, - Działanie. Pomoc techniczna POKL - Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 0. Pomoc techniczna POKL - Urząd Marszałkowski - Roczny Plan Kontroli, Działanie 0. Pomoc techniczna POKL - Urząd Marszałkowski - Roczny Plan Szkoleń, Działanie 0. Pomoc techniczna POKL - Urząd Marszałkowski - Roczny Plan Kosztów Instytucji, Działanie 0. Pomoc techniczna POKL - Urząd Marszałkowski - Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych, Działanie 0. Pomoc techniczna POKL - Urząd Marszałkowski - Roczny Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych, Działanie 0. Pomoc techniczna POKL - Urząd Marszałkowski - Roczny Plan Kosztów WdraŜania, Działanie 0. Projekt pn. "Wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji WK-P w latach 00-0", - Działanie Spraw Społecznych Spraw Społecznych Spraw Społecznych Spraw Społecznych Spraw Społecznych Spraw Społecznych Spraw Społecznych Projekt pn. "Wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji WK-P na lata 0-0", - Działanie

15 Gospodarka odpadami, - Działanie Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza, Działanie 0 0 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast, Działanie Rozwój infrastruktury kultury, - Działanie XI Zdrowia 0 0 Adaptacja pomieszczeń oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby utworzenia Banku Mleka 0 Inwestycji Kobiecego, IW Medycyna Pracy Województwo Promujące Zdrowie GRANTY - Ochrona i promocja zdrowia Przeciwdziałanie narkomanii GRANTY - Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim GRANTY - Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzaleŝnień GRANTY - Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzaleŝnieniom XII Rolnictwa Spółki wodne Projekt pn. "Oceny i ekspertyzy związane z zarządzaniem i wdraŝaniem WK-P w latach 00-0", - Działanie. Projekt pn. "Zatrudnienie osób zaangaŝowanych we wdraŝanie, zarządzanie, promocję i informację WK-P w latach 0-0", - Działanie. Projekt pn. "Badania i ekspertyzy związane z realizacją WKP w latach 0-0", - Działanie. Projekt pn. "Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdraŝania dla WK-P w latach 0-04", - Działanie. Projekt pn. "Studia podyplomowe i dokształcanie pracowników w latach 0-0", - Działanie. Projekt pn. "Przygotowanie dokumentów strategicznych w okresie 0-0 na potrzeby dla nowej perspektywy finansowej 04-00", - Działanie. Projekt pn. "Promocja Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P w latach 0-04", - Działanie. Pomoc Techniczna PROW Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych Organizacja DoŜynek Rozwoju Obszarów Wiejskich

16 Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmian Rolnik, Grupy Producentów Rolnych Produkty regionalne i tradycyjne - wsparcie procesu rejestracji produktów Krajowy Program Hodowlany Genetycznego Doskonalenia Pszczół Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego XIII Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW Rozliczenie z ARiMR Pomoc Techniczna PROW Schemat I - Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu Pomoc Techniczna PROW Schemat II - Działania informacyjne i promocyjne PT RYBY Rozliczenie z FAPA Program Operacyjny ZrównowaŜony rozwój rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów rybackich - RYBY Pomoc Techniczna XIV Spraw Społecznych Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, POKL - Działanie.. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, POKL - Działanie.. Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności, POKL - Działanie.. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, POKL - Działanie. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób najuboŝszych oraz niepełnosprawnych Projekt pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - I edycja", POIG - Działanie. Projekt pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - II edycja", POIG - Działanie. Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - Przeciwdziałanie przemocy GRANTY - Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej Konkursy, plebiscyty promujące najciekawsze i wartościowe inicjatywy oraz osiągnięcia GRANTY - Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieŝy zagroŝonych wykluczeniem społecznym GRANTY - Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieŝą realizowanych przez organizacje młodzieŝowe GRANTY - Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON 4 4 4

17 GRANTY - Wspieranie dostępu dzieci i młodzieŝy do wczesnej wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawność Obsługa Zespołu Doradczo-Opiniodawczego Osób Niepełnosprawnych Organizacja konferencji, seminariów itp. z zakresu pomocy społecznej Wojewódzki program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich 9 wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 0-00 GRANTY - Wsparcie działań z zakresu opieki nad 0 osobami przewlekle chorymi XV Środowiska Prace geologiczne Programy ochrony powietrza Programy ochrony przed hałasem Obsługa opłat środowiskowych i produktowych Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, POKL - Działanie 9.. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŝnic w jakości usług edukacyjnych, POKL - Działanie 9.. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, POKL - Działanie 9. Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych, POKL - Działanie 9. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, POKL - Działanie 9. Upowszechnianie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych, POKL - Działanie 9.. PodwyŜszenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych, POKL - Działanie 9.. Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyŝszania kwalifikacji, POKL - Działanie 9.. Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A- w latach 0-0 Obsługa opłat związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzenia do obrotu baterii i akumulatorów

18 Przeprowadzenie badań, wraz z opracowaniem wniosków, sporządzeniem dokumentacji tekstowej, fotograficznej oraz prezentacji multimedialnej dotyczących wpływu elektrowni wiatrowych na stan zwierząt hodowlanych na przykładzie gęsi oraz prosiąt Wzrost świadomości ekologicznej o znaczeniu czystej energii w województwie kujawsko-pomorskim Zakup samochodów terenowych Inwestycji Wojewódzki Bank Emisji System zarządzania, ochrony i monitoringu zasobów przyrodniczych województwa kujawsko-pomorskiego - Działanie Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska, wydawnictwa, opracowania Promocja wojewódzkich zasobów środowiska poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieŝy Plany ochrony parków krajobrazowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Działanie Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody XVI Nadzoru Właścicielskiego i Mienia PodwyŜszanie kapitału Portu Lotniczego w Bydgoszczy Gospodarowanie mieniem Remont obiektów znajdujących się w zasobie województwa Zakup nieruchomości - Pałac Dąmbskich, IW Inwestycji PodwyŜszenie kapitału Spółki XVII Inwestycji Rozbudowa i modernizacja bazy turystycznej Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w ośrodku w Białej w gm. Tuchola, - Działanie. Rozbudowa i modernizacja bazy turystycznej Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w ośrodku w Krówce Leśnej w gm. Koronowo, - Działanie. Rozbudowa i modernizacja bazy turystycznej Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w ośrodku w Pólko w gm. Koronowo, - Działanie. Rozbudowa i modernizacja bazy turystycznej Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w ośrodku w Smerzynie w gm. Łabiszyn, - Działanie Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego Modernizacja oddziałów klinicznych, - Działanie

19 Budowa siedziby WOMP we Włocławku, - Działanie. Modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr w Bydgoszczy, IW XVIII Społeczeństwa Informacyjnego Budowa Infrastruktury dla Regionalnego Ośrodka Społeczeństwa Informacyjnego WIMAX, - Działanie 4. Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e- administracji i informacji przestrzennej, - Działanie 4. e-usługi - e-organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego, - Działanie / Inwestycji / Inwestycji / Inwestycji XIX Promocji Promocja Województwa Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi Projekt pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko- Pomorskiego w latach 0-04", - Działanie. Projekt pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko- Pomorskiego poprzez realizację wybranych imprez promocyjnych oraz w PLL LOT", - Działanie. Projekt pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko- Pomorskiego poprzez realizację projektów promocyjno-kulturalnych w latach 0-0", - Działanie. Projekt pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko- Pomorskiego poprzez realizację cyklicznych imprez promocyjnych 0-04", - Działanie Integrowanie środowisk kombatanckich Modernizacja bazy na potrzeby działań ZHR Inwestycji XX Kancelaria Sejmiku Sejmik Województwa Związek Województw RP Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym IW - Inwestycje Wieloletnie - Regionalny Program Operacyjny POKL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich POIG - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka POPT - Program Operacyjny Pomoc Techniczna Ogółem: 9 4 9

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK Załącznik nr 2 do uchwały nr 513/XXV/12 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 21.12.2012 r. Strona: 1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 644 400 01004 Biura

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Projekt BudŜetu Województwa Lubelskiego na 2011 rok ZESTAWIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.. Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia grudnia 2010 r. w złotych Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej Dział Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia r. Dotacja rozwojowa w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok Rozdział Wyszczególnienie Plan na

Bardziej szczegółowo

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 2/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok z dnia 26 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Plan przed zmianą OGÓŁEM 788 680 168 1 197 690 0 1 675 364 789 877 858. 150 Przetwórstwo przemysłowe 0 6 135 0 0 6 135

UZASADNIENIE. Plan przed zmianą OGÓŁEM 788 680 168 1 197 690 0 1 675 364 789 877 858. 150 Przetwórstwo przemysłowe 0 6 135 0 0 6 135 UZASADNIENIE 1. Przedmiot regulacji Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2016 r., przyjętego uchwałą Nr XV/303/15 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 21 grudnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/1373/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 10 listopada 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Lublin, listopad

Bardziej szczegółowo

Protokół ustaleń Nr 56/2005 z posiedzenia Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniach 7 i 8 listopada 2005 roku

Protokół ustaleń Nr 56/2005 z posiedzenia Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniach 7 i 8 listopada 2005 roku Protokół ustaleń Nr 56/2005 z posiedzenia Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniach 7 i 8 listopada 2005 roku Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego otworzył posiedzenie Zarządu Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2005. w złotych Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota 1 2 3 4

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2005. w złotych Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota 1 2 3 4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr XXIX/363/04 z dnia 29.12.2004 r. Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2005 w złotych Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota WYDATKI OGÓŁEM

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 9 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO na 2015 rok

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO na 2015 rok PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO na 2015 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, listopad 2014 rok Spis treści I. Projekt budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok... 3 1. Uchwała

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wykaz nr 1 - załacznik nr 11 okres ubezpieczenia 01.01.2013-31.12.2013

Wykaz nr 1 - załacznik nr 11 okres ubezpieczenia 01.01.2013-31.12.2013 Wykaz nr 1 - załacznik nr 11 okres ubezpieczenia 01.01.2013-31.12.2013 1 JEDNOSTKI PRAWNE URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO ADRES NIP REGON PKD Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury ILOŚĆ PRACOWNIKÓW 87-100 Toruń,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO na 2014 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, listopad 2013 rok Spis treści I. Projekt budŝetu Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok... 3 1. Uchwała

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 24 kwietnia 2007 r. Nr 300 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 2038 z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Wydatki budŝetu Województwa Wielkopolskiego finansowane z dotacji celowych z budŝetu państwa na 2011 rok

Wydatki budŝetu Województwa Wielkopolskiego finansowane z dotacji celowych z budŝetu państwa na 2011 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2011 rok 1 2 3 4 5 169 624 707 010 Rolnictwo i łowiectwo 106 189 000 01008 Melioracje wodne 94 765 000 01041 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 547 160 4110 Składki

Bardziej szczegółowo

ZARZ1\DZENIE Nrl! 113 MARSZALKA WOJEWOnZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO z dni,14stycznia 2013 r.

ZARZ1\DZENIE Nrl! 113 MARSZALKA WOJEWOnZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO z dni,14stycznia 2013 r. ZARZ1\DZENIE Nrl! 113 MARSZALKA WOJEWOnZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO z dni,14stycznia 2013 r. w sprawie planu finansowego Urz~du Marszalkowskiego na 2013 rok Na podstawie art.43, ust.1 ustawy Z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r.

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r. Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK Toruń, 27.03.2015 r. Ramy prawne Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

720 Informatyka 18 843 866 2 100 2 100 0 18 843 866. 750 Administracja publiczna 92 746 120 1 113 087 526 967 50 793 93 332 240

720 Informatyka 18 843 866 2 100 2 100 0 18 843 866. 750 Administracja publiczna 92 746 120 1 113 087 526 967 50 793 93 332 240 2. Omówienie podstawy prawnej Zgodnie z art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) w toku wykonywania budŝetu Zarząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1271/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 listopada 2015 r.

Uchwała Nr 1271/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 listopada 2015 r. Uchwała Nr 1271/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2016 Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA EDUKACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

STRATEGIA EDUKACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Wydział Edukacji Realizacja Programu Wojewódzkiego pn. Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem zaspokajania specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2014-2018

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2014-2018 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVII/440/2013 Sejmiku z dnia 20 grudnia 2013 roku Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2018 Jednostka Okres L.p. 2014 2015 1 1.a 1.b 1.1 1.1.1

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 48/1720/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Marszałek Województwa Marek Woźniak

Marszałek Województwa Marek Woźniak Uchwała Nr 295/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr 219/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie: uchwalenia planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2011. na podstawie: art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo DOCHODY 507.020.245 zł Dochody budżetu województwa lubuskiego na 2013 rok wynoszą 507.020.245 zł i w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco: Dział 010 -

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316

Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316 UCHWAŁA Nr 246/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały nr Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały nr Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 925 500,00 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 1 700 750,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 260/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok.

UCHWAŁA Nr 260/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok. UCHWAŁA Nr 260/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok. Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2938/2013. z dnia 4 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA Nr 2938/2013. z dnia 4 stycznia 2013 r. UCHWAŁA Nr 2938/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie: ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r.

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. 52 Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 69 UCHWAŁA NR XXX/590/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: zmian budżetu i w budżecie województwa

Bardziej szczegółowo

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6000 2. Wydatki majątkowe 59536 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 59536

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6000 2. Wydatki majątkowe 59536 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 59536 PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY śyrakow NA 2010 ROK Tabela nr 2 Dział Rozdział W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 75536 01030 Izby rolnicze 10000 1.Wydatki bieŝące, w tym: 10000

Bardziej szczegółowo

Poznań,, listopad 2009r.

Poznań,, listopad 2009r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Województwa Wielkopolskiego na 2010r. Poznań,, listopad 2009r. Spis treści I. Projekt budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2010r....3 1. Uchwała Nr Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXXXIX/2642/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 wrzeċnia 2010 r.

UCHWAŁA Nr LXXXIX/2642/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 wrzeċnia 2010 r. UCHWAŁA Nr LXXXIX/2642/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 wrzeċnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Działania wdrażane przez Wydział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/521/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 20 lipca 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXXVII/521/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 20 lipca 2009 r. Województwa Wielkopolskiego Nr 163 15541 Poz. 2787 2787 UCHWAŁA Nr XXXVII/521/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 20 lipca 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA 2015 ROK DOCHODY 420.066.981 zł Dochody budżetu województwa lubuskiego na 2015 rok wynoszą 420.066.981 zł i w poszczególnych działach,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/524/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 września 2005 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/524/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 września 2005 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/524/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 września 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2005 r. Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVI/507/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 29 czerwca 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXXVI/507/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 29 czerwca 2009 r. Nr 162 15411 Poz. 2778 2778 UCHWAŁA Nr XXXVI/507/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/419/08 Sejmiku z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie: budżetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 Zadania rezerwowe Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu LeŜajskiego na lata 2007-2011 wg obszarów planowania.

Załącznik 3 Zadania rezerwowe Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu LeŜajskiego na lata 2007-2011 wg obszarów planowania. Załącznik 3 Zadania rezerwowe Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu LeŜajskiego na lata 2007-2011 wg obszarów planowania. L.p. Miejsce w rankingu 2007 2008 2009 2010 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE 379,13 20379,13 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20001,65

WYDATKI BIEŻĄCE 379,13 20379,13 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20001,65 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo WYDATKI BIEŻĄCE 379,13 20379,13 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20001,65 Zakup usług pozostałych 4300 20 000,00 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 126/1537/2016

UCHWAŁA NR 126/1537/2016 UCHWAŁA NR 126/1537/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2015 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 31 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4i pkt.9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

wykaz nr 1 - wykaz Jednostek załącznik nr 11

wykaz nr 1 - wykaz Jednostek załącznik nr 11 wykaz nr 1 - wykaz Jednostek załącznik nr 11 JEDNOSTKI PRAWNE URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO ADRES NIP REGON PKD ILOŚĆ PRACOWNIKÓW 1 Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury 87-100 Toruń, ul. Szpitalna 8 87-100 Toruń,

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2006 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2006 ROK PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2006 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XLIII/191/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011 Samorząd Województwa Łódzkiego BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011 Łódź, dn. 11 stycznia 2011 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDŻETOWA. 1 ZAŁĄCZNIKI

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 stycznia 2013 r. Poz. 509 UCHWAŁA NR 513/XXV/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 21 grudnia 2012 r.

Gdańsk, dnia 23 stycznia 2013 r. Poz. 509 UCHWAŁA NR 513/XXV/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 21 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 stycznia 2013 r. Poz. 509 UCHWAŁA NR 513/XXV/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie

Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie 1.Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Zestawienie dotacji udzielanych z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok

Zestawienie dotacji udzielanych z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Załącznik Nr 3 do Autopoprawki Nr 1 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa z dnia grudnia 2014 r. Zestawienie dotacji udzielanych z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Wydatki razem 373 350 811,09 Wydatki

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UDZIELONYCH W I PÓŁROCZU 2012 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

WYKAZ UDZIELONYCH W I PÓŁROCZU 2012 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za I pórocze 2012 roku - zaaczniki WYKAZ UDZIELONYCH W I PÓŁROCZU 2012 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/396/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 lutego 2005 r.

UCHWAŁA NR XXXI/396/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 lutego 2005 r. UCHWAŁA NR XXXI/396/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2005 r. Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 25 lipca 2006 r. Nr 105 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW: 1683 - Nr XLVIII/359/05 Rady Powiatu w Ełku z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/2007 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2007r. Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. Wydatki bieżące Wynagro-

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 092 0 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 18 000 20 000 20 000 630 TURYSTYKA 2 162 799 371 545 291 545 80 000 17,2

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 092 0 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 18 000 20 000 20 000 630 TURYSTYKA 2 162 799 371 545 291 545 80 000 17,2 TORUŃ GMINA I POWIAT DOCHODY BUDśETOWE ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr 26/15 Rady Miasta Torunia z dnia 22.01.2015r. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 092 0 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 152 /2216/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 marca 2009 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2008 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat Informacja z dochodów na 30.04.2010 r. Procent 020 Leśnictwo 81,870,00 27,964,58 34,16% 02001 Gospodarka leśna 81,870,00 27,964,58 34,16% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81,870,00 27,964,58 34,16%

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDśETOWE NA 2011r w zł

WYDATKI BUDśETOWE NA 2011r w zł Tabela Nr 2 do uchwały budŝetowej Gminy Miasta Dębica na 2011r WYDATKI BUDśETOWE NA 2011r w zł Dz. Rozdz Nazwa Kwota 010 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7 Dz. Rozdz Par. Treść Plan po zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo