Protokół Nr 29/14 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Walki z Bezrobociem Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 25 czerwca 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr 29/14 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Walki z Bezrobociem Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 25 czerwca 2014 r."

Transkrypt

1 Protokół Nr 29/14 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Walki z Bezrobociem Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 25 czerwca 2014 r. (w godz :00) Posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 25 czerwca 2014 r. w sali nr 151 Starostwa Powiatowego w Lubartowie. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Walki z Bezrobociem wg załączonej listy obecności oraz Pan Łukasz Semeniuk Dyrektor SP ZOZ w Lubartowie, Pan Jacek Zalewski Wicestarosta Lubartowski, Pan Wojciech Serwatko Skarbnik Powiatu Lubartowskiego. Ad 1. Otwarcie posiedzenia. Przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Walki z Bezrobociem, Jan Wiesław Mazurek otworzył posiedzenie Komisji witając członków Komisji i zaproszonych gości oraz na podstawie listy obecności stwierdzając kworum niezbędne do prowadzenia obrad. Ad 2. Przyjęcie porządku obrad. Przewodniczący zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z ostatnich dwóch posiedzeń. 4. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego 5. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję. 6. Wolne wnioski. 7. Zamknięcie posiedzenia. Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek obrad. Ad 3. Przyjęcie protokołów z ostatnich dwóch posiedzeń. Członkowie Komisji w głosowaniu przyjęli jednogłośnie, bez odczytywania, protokół nr. 27/14 z posiedzenia w dniu 08 maja 2014 r. i protokół nr. 28/14 z posiedzenia w dniu 04 czerwca 2014 r. Ad 4. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Roczne sprawozdanie finansowe SP ZOZ w Lubartowie przedstawił Dyrektor Łukasz Semeniuk. W opinii biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe SP ZOZ za 2013 r. we wszystkich aspektach przedstawia rzetelne oraz jasne informacje istotne dla oceny sytuacji finansowej oraz majątkowej. Zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

2 Ponadto jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu SP ZOZ w Lubartowie. Dodatkowo biegły rewident zwrócił uwagę na dane bilansowe, ujemny kapitał własny na kwotę ok. minus 6 milionów złotych, zobowiązania przekraczające posiadane aktywa na kwotę 2 miliony 900 tysięcy złotych oraz niepokrytą stratę z lat ubiegłych w wysokości prawie 18,5 miliona złotych. Dodatkowa informacja w opinii to to, że w 2013 r. zostały podjęte działania naprawcze, lecz niezbędne są dalsze działania restrukturyzacyjne zarówno organu właścicielskiego jak i dyrekcji szpitala w celu osiągnięcia dodatnich kapitałów oraz poprawy płynności finansowej. Przewodniczący Jan Wiesław Mazurek zapytał, czy SP ZOZ reguluje stopniowo dług z lat poprzednich - 18,5 miliona złotych, czy jest to odłożone i pracuje według zasad bieżących? Dyrektor Łukasz Semeniuk odpowiedział, że staramy się zmniejszyć te zobowiązania. Jeśli uda się tak jak w roku 2013 i 2012 uzyskać korzystny wynik finansowy dodatni, to pójdzie on na pokrycie straty z lat poprzednich. Staramy się na bieżąco regulować nasze należności. Udało się rozpocząć spłatę zobowiązania do Starostwa, spłacamy 1 milion złotych w skali miesiąca, a w roku 2013 na jesieni spłaciliśmy 30% wymaganej pożyczki do Banku Gospodarstwa Krajowego. Radna Anna Bielińska powiedziała, że wynik finansowy na działalności szpitala jest wynikiem wirtualnym. Dyrektor Łukasz Semeniuk powiedział, że nawet odejmując zysk nadzwyczajny, który się pojawił w zeszłym roku, po odjęciu tej wartości pozostaje ok. 270 tysięcy złotych, na plusie. Radna Anna Bielińska zapytała, co jest przyczyną pogorszenia się wskaźnika płynności finansowej w stosunku do roku 2012? Dyrektor Łukasz Semeniuk odpowiedział, że przyczyn tej sytuacji jest kilka. Było to m.in. pokrycie wynagrodzeń, w związku z ustawą zwyżkową z 2010 r. był to koszt 500 tysięcy złotych, dodatkowo było to wyposażenie, które zostało na nas obligatoryjnie nałożone ze względu na utworzenie Centrum Powiadamiania Ratunkowego ponad 200 tysięcy złotych. Ponadto koszty związane ze zwrotem świadczeń do Narodowego Funduszu Zdrowia za 2007 r tysięcy złotych, ponad 430 tysięcy złotych za uszkodzoną lampę do tomografu komputerowego i 600 tysięcy złotych na spłatę 30% pożyczki do Banku Gospodarstwa Krajowego, co złożyło się na kwotę ponad 2 miliony złotych. Na bieżąco miesięcznie szpital wpłaca 83 tysiące złotych do Starostwa biorąc pod uwagę zobowiązania zaciągnięte przez szpital w 2006 r. na restrukturyzację i ustawę 203. Radna Krystyna Jędryszka zapytała, czy szykują się zmiany na stanowisku kierowniczym w SP ZOZ? Wicestarosta Jacek Zalewski odpowiedział, że nie szykują się. Zarząd dobrze ocenia pracę dyrektora. Dyrektor Łukasz Semeniuk dodał, że jeśli chodzi o kwestię dyrektora medycznego to w dniu dzisiejszym rozwiązał umowę z Panem dr Gonciarzem i zaprosił do współpracy Panią dr Zdunek. Przy zatrudnianiu dr Gonciarza pojawiła się kwestia postępowania konkursowego wtedy jest to związanie się na okres 6 lat. Poprosiłem o to żeby można było sprawdzić jak nam wyjdzie ta współpraca. Radna Krystyna Jędryszka zapytała jak stanowi prawo wewnętrzne, czyli zapisy statutowe i regulaminu organizacyjnego?

3 Wicestarosta Jacek Zalewski odpowiedział, że ustawa mówi, że się przeprowadza konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora. Jest to funkcja czasowa, czyli pełnienie obowiązków do momentu przygotowania konkursu. Był on przygotowywany już wcześniej, pojawił się dr Gonciarz, nie był dyrektorem, miał powierzone obowiązki. Radna Krystyna Jędryszka zapytała, czy było to powierzenie obowiązków zastępcy dyrektora czy koordynatora? Dyrektor Łukasz Semeniuk odpowiedział, że obowiązków koordynatora. Radny Henryk Zdunek dodał, że oczywiste jest, że jeśli dyrektor nie jest lekarzem to musi być zastępca. Pani dr Stasiak z dnia na dzień zrezygnowała z tej pracy. Nie wyobrażam sobie żeby sam Pan dyrektor kierował bez wsparcia medycznego. Powierzenie obowiązków jest do czasu rozstrzygnięcia konkursu. Więcej pytań nie zgłoszono. Ad 5. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję. Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekty uchwał Rady Powiatu ujęte w porządku obrad najbliższej sesji w sprawie: a) Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego - pozytywnie ( 4 za, 3 głosy wstrzymujące ) b) Wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Lubartowski nieruchomości położonej w Wincentowie w Gminie Lubartów. c) Zmiany Uchwały Nr X/76/03 z dnia 26 września 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami ośrodka zdrowia z lokalem mieszkalnym oraz garażowym na rzecz Gminy Lubartów. d) Warunków, trybu i wysokości przyznawania nagród i wyróżnień Starosty Lubartowskiego za wysokie wyniki sportowe. Przed głosowaniem kolejnych projektów uchwał wyjaśnień udzielił Pan Wojciech Serwatko Skarbnik Powiatu. Jeśli chodzi o WPF nie ma żadnej zmiany w programach, jest tylko zmiana w części dotyczącej prognozy długu i w kolumnie plan roku 2014, ponieważ jest propozycja zmiany budżetu. Zmian jest sporo, kwotowo. Zarząd zdecydował nie czekać dłużej z podjęciem decyzji odnośnie dwóch inwestycji, które były planowane na ten rok, a które miały być współfinansowane ze środków Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych. Do tej pory nie są rozstrzygnięte wszystkie przetargi. Nawet jeśli dostalibyśmy jakąś kwotę byłoby za późno na realizację projektu, roboty wykonuje się do końca października. Zarząd podjął decyzję, że przebuduje wspólnie ulicę Lipową z Miastem Lubartów, od. ulicy 3 Maja do obwodnicy. Ponad 2 miliony 700 tysięcy złotych jest w planie inwestycji na to zadanie, z czego 2 miliony 100 tysięcy Powiat i ok. 670 tysięcy złotych Miasto Lubartów. Propozycje są zmniejszenia budżetu o ponad 8 milionów złotych, w tym wydatków bieżących niewielkie zwiększenie. Dostaliśmy m.in. dotację od wojewody na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy 20 tysięcy złotych na

4 przygotowanie dokumentacji na wybudowanie windy i docieplenie budynku. Niewielkie prostujące zmiany jeśli chodzi o lasy. Największe zmiany są w drogach, o 2 miliony 343 tysięcy złotych w sumie mniej od 4 samorządów. W jednostkach, również w starostwie jest niewielkie przekroczenie planowanych dochodów. Znaczące kwoty występują jeśli chodzi o zmniejszenia w pozostałych wydatkach w oświacie. Mamy tam realizowane 2 projekty w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej i Zespole Szkół na Szopena. Nastąpiło zmniejszenie o 156 tysięcy złotych dochodów i wydatków na te projekty. Jest zwiększenie dochodów na program Moja pierwsza praca realizowany przez Zespół Szkół w Ostrowie. W Powiatowym Centrum Pomocy rodzinie obcięto dotację na program dla osób niepełnosprawnych o ponad 209 tysięcy złotych. Z nowych zadań ŚDS otrzymał 20 tysięcy na docieplenie i windę, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Firleju wystąpił z wnioskiem zakupu klimatyzatora do pracowni komputerowej 7 tysięcy złotych. Mamy też istotne podwyższenie 2 inwestycji w Zarządzie Dróg Powiatowych mieli już wcześniej przeznaczone pieniądze na zakup walca drogowego i przyczepy niskopodwoziowej- 168,5 tysiąca złotych walec i 179 tysięcy złotych przyczepa. Największy nacisk jest na budowę ulicy Lipowej, która jest bardzo obciążona i bez chodnika. e) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. f) Zmian w budżecie Powiatu Lubartowskiego na 2014 rok. Ad 6. Wolne wnioski. Radny Leszek Rogulski zgłosił wniosek o kopie 3 ostatnich protokołów z posiedzeń Rady Społecznej przy SP ZOZ w Lubartowie. Radna Anna Bielińska głosiła wniosek o kopię Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ w Lubartowie. Ad 7. Zamknięcie posiedzenia. Przewodniczący Komisji Jan Wiesław Mazurek podziękował zebranym za przybycie, po czym zamknął posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Walki z Bezrobociem w dniu r. PRZEWODNICZĄCY KOMISJI Zdrowia, Spraw Społecznych i Walki z Bezrobociem Jan Wiesław Mazurek Protokołowała: Elżbieta Hawrył Referat Polityki Społecznej i Zdrowia

5

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Według załączonej listy obecności. Nieobecny był radny Piotr Wysocki.

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Według załączonej listy obecności. Nieobecny był radny Piotr Wysocki. Protokół Nr 19/09 z posiedzenia Komisji Finansowo Budżetowej Rady Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 19 marca 2009 w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach. Posiedzenie trwało od godz. 12 00

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku

Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku Przewodniczący Komisji Jerzy Grygiel o godz. 18 00 dokonał otwarcia posiedzenia. Powitał członków

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku.

Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku. Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku. Ad. 1 Otwarcie. IX sesja Rady Gminy Gościeradów odbyła się w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Gościeradowie.

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r.

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. Obrady sesji rozpoczęto o godz. 9.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Stan Rady- 15 radnych. Obecnych wg. załączonej

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 radnych. Nieobecny Radny: Stanisław Góźdź

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 radnych. Nieobecny Radny: Stanisław Góźdź Protokół Nr XLVIII/2013 z sesji Rady Miasta Kielce która odbyła się w dniu 27 czerwca 2013 roku, w godz. 9.00-12.10, w sali obrad Rady Miasta im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1 W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 179/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego w dniu 25 czerwca 2014 r.

Protokół Nr 179/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego w dniu 25 czerwca 2014 r. Protokół Nr 179/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego w dniu 25 czerwca 2014 r. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia Zarządu Powiatu. 2. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na Protokół nr XXIII/12 z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 r. w godz. od 13.30 do 18.05 w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie * * * Ad.pkt.1 Obrady XXIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVIII/06 z XXXVIII sesji Rady Powiatu Gorlickiego odbytej w dniu 30 marca 2006 r.

Protokół Nr XXXVIII/06 z XXXVIII sesji Rady Powiatu Gorlickiego odbytej w dniu 30 marca 2006 r. Protokół Nr XXXVIII/06 z XXXVIII sesji Rady Powiatu Gorlickiego odbytej w dniu 30 marca 2006 r. Data utworzenia 2006-03-30 Numer aktu 38 Kadencja Kadencja 2002-2006 Protokół Nr XXXVIII/06 z XXXVIII sesji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r.

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół Nr XXV/2004 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji z dnia 29 marca 2004 r. Sesja odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza, Dzierżoniów,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 15:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

Or-BRP.0012.7.25.2014 Lublin, dnia 13 maja 2014 r. PROTOKÓŁ Nr 25/2014 POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU w LUBLINIE w dniu 13 maja 2014 r.

Or-BRP.0012.7.25.2014 Lublin, dnia 13 maja 2014 r. PROTOKÓŁ Nr 25/2014 POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU w LUBLINIE w dniu 13 maja 2014 r. Or-BRP.0012.7.25.2014 Lublin, dnia 13 maja 2014 r. PROTOKÓŁ Nr 25/2014 POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU w LUBLINIE w dniu 13 maja 2014 r. W dniu 13 maja 2014 r. o godz. 9 00 w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 13/08 z posiedzenia Komisji Gospodarki w dniu 24 stycznia 2008 r.

PROTOKÓŁ nr 13/08 z posiedzenia Komisji Gospodarki w dniu 24 stycznia 2008 r. PROTOKÓŁ nr 13/08 z posiedzenia Komisji Gospodarki w dniu 24 stycznia 2008 r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.15 i trwało do godz. 18.00. W posiedzeniu wzięło udział 5 członków komisji (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 z XXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 29 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w godz.10 13 10 Ogólna liczba radnych 15,

Bardziej szczegółowo

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC BRM.0012.3.8.2011.KJ Protokół Nr 8/11 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 21.07.2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 28/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego

PROTOKÓŁ NR 28/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego OR.II.0022.1.26.2015 PROTOKÓŁ NR 28/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 9 czerwca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXIX/09. z posiedzenia Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Aktywizacji Rynku Pracy w Wieluniu w dniu 12 marca 2009r.

PROTOKÓŁ NR XXIX/09. z posiedzenia Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Aktywizacji Rynku Pracy w Wieluniu w dniu 12 marca 2009r. PROTOKÓŁ NR XXIX/09 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Aktywizacji Rynku Pracy w Wieluniu w dniu 12 marca 2009r. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 1. Pani Krystyna Miśkiewicz - przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 30/2013. z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu z dnia 18 kwietnia 2013 r.

PROTOKÓŁ 30/2013. z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu z dnia 18 kwietnia 2013 r. PROTOKÓŁ 30/2013 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu z dnia 18 kwietnia 2013 r. 1. Na posiedzeniu Komisji obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy. 2. Porządek posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

organizacyjnych i pracowników Urzędu Gminy oraz radnych. 11. Dyskusja. 12. Podjęcie uchwał w sprawach wymienionych w pkt 9 porządku obrad. 13.

organizacyjnych i pracowników Urzędu Gminy oraz radnych. 11. Dyskusja. 12. Podjęcie uchwał w sprawach wymienionych w pkt 9 porządku obrad. 13. P R O T O K Ó Ł NR 3/2012 z obrad XIV sesji VI kadencji Rady Gminy Kluczewsko odbytej w dniu 29 czerwca 2012 roku w sali nr 21 budynku Urzędu Gminy w Kluczewsku Obrady XIV sesji Rady Gminy Kluczewsko rozpoczęły

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX / 09 z sesji Rady Powiatu w Kielcach w dniu 7 kwietnia 2009 roku, w budynku OSP w Daleszycach od godz. 10.00 do 13.

Protokół Nr XIX / 09 z sesji Rady Powiatu w Kielcach w dniu 7 kwietnia 2009 roku, w budynku OSP w Daleszycach od godz. 10.00 do 13. Protokół Nr XIX / 09 z sesji Rady Powiatu w Kielcach w dniu 7 kwietnia 2009 roku, w budynku OSP w Daleszycach od godz. 10.00 do 13.00 Do pkt 1 Otwarcie sesji Przewodniczący Rady Powiatu Tomasz Lato Otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 171/10. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 czerwca 2010r.

PROTOKÓŁ NR 171/10. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 czerwca 2010r. PROTOKÓŁ NR 171/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 czerwca 2010r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/2015 wyjazdowego posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 24 marca 2015 roku

Protokół Nr 5/2015 wyjazdowego posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 24 marca 2015 roku Protokół Nr 5/2015 wyjazdowego posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 24 marca 2015 roku Realizowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr L/2014 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2014 roku

Protokół Nr L/2014 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2014 roku Protokół Nr L/2014 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2014 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Lista obecności sołtysów i zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów i zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. O.0002.12.2011 PROTOKÓL NR XII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim odbytej w dniu 03 października 2011 roku w godz. 16,00 18,25 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 16 kwietnia 2015 r.

Protokół Nr 8/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 16 kwietnia 2015 r. Protokół Nr 8/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 16 kwietnia 2015 r. W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta Nidzicki - Grzegorz Napiwodzki, Wicestarosta Lech Brzozowski, członkowie Zarządu:

Bardziej szczegółowo