Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA NR zawarta w dniu.. w Warszawie (dalej Umowa ), pomiędzy:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA NR zawarta w dniu.. w Warszawie (dalej Umowa ), pomiędzy:"

Transkrypt

1 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Warszawie (dalej Umowa ), pomiędzy: Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: ) przy ulicy Kruczej 16/22 o kapitale zakładowym w wysokości ,00 złotych, opłacony w całości wpisaną pod numerem KRS do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: , reprezentowaną zgodnie z odpisem z KRS (Załącznik 1a) przez: Czesława Gawłowskiego Prezesa Zarządu, Magdalenę Jagiełło-Szostak Członka Zarządu, zwaną w dalszej części KFK lub Spółką a.. z siedzibą w.. (kod pocztowy: ) przy.., wpisaną pod numerem KRS do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w,.. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości złotych opłaconym w całości, NIP:.. reprezentowaną, zgodnie z odpisem z KRS (Załącznik 1b) przez: zwaną w dalszej części Wykonawcą zwanymi dalej także każda oddzielnie Stroną lub łącznie Stronami, o treści następującej: Określenia zdefiniowane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obejmującej swym przedmiotem badanie sprawozdań finansowych Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. za lata oraz przeprowadzenie audytu wyceny inwestycji, realizowanych przez KFK, w fundusze podwyższonego ryzyka (Znak nr 11/D-ZP/PNO/2012), stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy (dalej jako SIWZ ), zachowują przyjęte w SIWZ znaczenie również w Umowie chyba, że Umowa stanowi inaczej. Umowa została zawarta w rezultacie: 1. wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę w dniu., stanowiącej Załącznik nr 3 do Umowy (dalej Oferta ), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie objętym SIWZ, oraz 2. wyboru Wykonawcy jako podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki za lata 2012, 2013 oraz 2014, dokonanego uchwałą Rady Nadzorczej Spółki Nr./2012 z dnia 201 roku w przedmiocie wyboru podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki za lata 2012, 2013 oraz Zarząd: Prezes Zarządu: Czesław Gawłowski, Członek Zarządu: Magdalena Jagiełło-Szostak, Członek Zarządu: Daniel Kawoń

2 PRZEDMIOT UMOWY 1 1. KFK zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań finansowych KFK za lata 2012, 2013 oraz W ramach badania każdego z rocznych sprawozdań finansowych KFK za lata 2012, 2013 oraz 2014, Wykonawca zobowiązuje się wyodrębnić: 1) audyt wyceny inwestycji portfelowych KFK w fundusze podwyższonego ryzyka w ramach dotacji celowej Ministra Gospodarki, za lata 2012, 2013 oraz 2014; 2) audyt wyceny inwestycji portfelowych KFK w fundusze podwyższonego ryzyka w ramach projektu Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka przez Krajowy Fundusz Kapitałowy w ramach działania 3.2 Wspieranie Funduszy Kapitału podwyższonego ryzyka osi priorytetowej 3. Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (dalej Projekt POIG ), za lata 2012, 2013 oraz 2014; 3) audyt wyceny inwestycji portfelowych KFK w fundusze podwyższonego ryzyka w ramach projektu Poprawa otoczenia biznesu i dostępu do finansowania małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wspieranie funduszy podwyższonego ryzyka w ramach Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy (dalej Projekt SPPW ), za lata 2012, 2013 oraz METODYKA, OŚWIADCZENIA 1. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań finansowych KFK za lata 2012, 2013 oraz 2014, w szczególności zgodnie z następującymi przepisami: Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009, nr 152, poz z późniejszymi zmianami), dalej Ustawa, Ustawą z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r. nr 77, poz. 649 z późniejszymi zmianami), dalej Ustawa o biegłych rewidentach Normami badania ustalonymi przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów. Wykonawca oświadcza, że jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, zgodnie z art. 47 Ustawy o biegłych rewidentach, wpisanym na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod nr KFK oświadcza, że Wykonawca został powołany do wykonania prac określonych w 1 Umowy w trybie przewidzianym w art. 66 ust. 4 Ustawy, z rygorami określonymi w ust. 6 tego artykułu, przez Radę Nadzorczą KFK jako organu uprawnionego, zgodnie z 21 ust. 2 pkt. 2) Statutu KFK, do wyboru podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego KFK. 2 / 8

3 HARMONOGRAM. WYKONANIE UMOWY 3 1. Badanie każdego z rocznych sprawozdań finansowych KFK za lata 2012, 2013 oraz 2014 obejmujące audyt wyceny inwestycji portfelowych KFK w fundusze podwyższonego ryzyka, o których mowa w 1 ust. 2 Umowy, Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić zgodnie z następującym harmonogramem: 1) badanie wstępne dokumentów księgowych oraz innych niezbędnych informacji i danych IV kwartał danego roku obrotowego (kalendarzowego), 2) badanie wstępnej wersji sprawozdania obejmujące wstępny audyt wyceny inwestycji portfelowych KFK w fundusze podwyższonego ryzyka do 15 marca roku następującego po roku obrotowym (kalendarzowym) objętym badaniem, pod warunkiem udostępnienia Wykonawcy projektu wstępnego sprawozdania do dnia 15 lutego roku następującego po roku obrotowym (kalendarzowym) objętym badaniem, 3) badanie właściwej wersji sprawozdania obejmujące właściwy audyt wyceny inwestycji portfelowych KFK w fundusze podwyższonego ryzyka do 30 kwietnia roku następującego po roku obrotowym (kalendarzowym) objętym badaniem, pod warunkiem udostępnienia Wykonawcy do dnia 30 marca roku następującego po roku obrotowym (kalendarzowym) objętym badaniem oryginalnego, kompletnego sprawozdania finansowego podpisanego, zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy, przez wszystkich członków organu zarządzającego KFK. 2. W przypadku zwłoki w udostępnieniu Wykonawcy przez KFK dokumentów i informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej, terminy badania sprawozdań finansowych KFK obejmującego audyt wyceny inwestycji portfelowych KFK w fundusze podwyższonego ryzyka ulegają przesunięciu o czas zwłoki. 3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, w wyniku przeprowadzonego badania każdego z rocznych sprawozdań finansowych KFK za lata 2012, 2013 oraz 2014 obejmującego audyt wyceny inwestycji realizowanych przez KFK w fundusze podwyższonego ryzyka Wykonawca przekaże KFK w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku obrotowym (kalendarzowym) objętym badaniem: 1) opinię niezależnego biegłego rewidenta o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego KFK za dany rok (dalej Opinia ) wraz z raportem uzupełniającym Opinię z badania sprawozdania finansowego KFK za dany rok (dalej Raport uzupełniający ) w 15 egzemplarzach w języku polskim oraz w 2 egzemplarzach w języku angielskim, z czego po jednym niezszytym; 2) raporty z audytu wyceny inwestycji portfelowych KFK w fundusze podwyższonego ryzyka za dany rok (dalej Raporty z audytu ): a. w ramach dotacji celowej Ministra Gospodarki w 15 egzemplarzach w języku polskim oraz w 2 egzemplarzach w języku angielskim, z czego po jednym niezszytym; b. w ramach Projektu POIG w 15 egzemplarzach w języku polskim oraz w 2 egzemplarzach w języku angielskim, z czego po jednym niezszytym; c. w ramach Projektu SPPW w 15 egzemplarzach w języku polskim oraz w 2 egzemplarzach w języku angielskim, z czego po jednym niezszytym 4. Z zastrzeżeniem 1 ust. 2 Umowy, wyniki badania prawidłowości i rzetelności każdego z rocznych sprawozdań finansowych KFK za lata 2012, 2013 oraz 2014 obejmującego audyt wyceny inwestycji portfelowych KFK w fundusze podwyższonego ryzyka, zostaną przedstawione w siedzibie KFK w postaci Opinii wraz z Raportem uzupełniającym, wyczerpujących wymogi określone w art / 8

4 Ustawy, oraz w postaci Raportów z audytu. W przypadku wydania Opinii zawierającej istotne zastrzeżenia co do prawidłowości lub rzetelności rocznego sprawozdania finansowego KFK za dany rok, albo wydania o nim Opinii negatywnej, Wykonawca jest zobowiązany wydać Spółce wraz z Opinią, Raportem uzupełniającym oraz Raportami z audytu pisemne uzasadnienie, wskazujące tego powody w świetle obowiązujących przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 2 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń lub uwag od KFK. KFK zastrzega sobie prawo do wnoszenia uwag do wydanej Opinii lub Raportu uzupełniającego lub Raportu/ów z audytu oraz do składania wniosków o dodatkowe uzasadnienia lub doprecyzowanie Opinii lub Raportu uzupełniającego lub Raportu/ów z audytu. Zgłoszenie przez KFK zastrzeżeń, uwag lub wniosków, o których mowa w zdaniu bezpośrednio poprzedzającym, nie skutkuje wydłużeniem terminów, o których mowa w ust. 1 powyżej. 1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności i działania związane ze sporządzeniem Opinii, Raportu uzupełniającego oraz Raportów z audytu. 2. Wykonawca jest zobowiązany do osobistego wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu Umowy wyłącznie podwykonawcom i w zakresie określonym w Ofercie. 3. Wykonawca zobowiązany jest w okresie obowiązywania Umowy przynajmniej raz w roku do udziału w spotkaniach z Radą Nadzorczą KFK, w terminie i miejscu wskazanym przez KFK. 4. KFK zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą przy realizacji Umowy, a w szczególności zobowiązuje się, zgodnie z ustaleniami art. 67 Ustawy, udostępnić sprawozdanie finansowe, a także księgi rachunkowe i wszelkie dokumenty stanowiące podstawę dokonanych w nich zapisów, udzielić wyczerpujących informacji, wyjaśnień i oświadczeń niezbędnych do sporządzenia Raportu uzupełniającego lub Raportu/ów z audytu i wyrażenia Opinii oraz zapewnić Wykonawcy odpowiednie warunki do prowadzenia prac w siedzibie KFK. 4 WYNAGRODZENIE I SPOSÓB PŁATNOŚCI 1. KFK zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości określonej w Ofercie: 1) kwotę w wysokości... zł (słownie:.. złotych) brutto obejmującą: 5. zł (słownie:.. złotych) brutto z tytułu przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego KFK za rok 2012, portfelowych KFK w fundusze podwyższonego ryzyka w ramach dotacji celowej Ministra Gospodarki za rok 2012, portfelowych KFK w fundusze podwyższonego ryzyka w ramach Projektu POIG za rok 2012, 4 / 8

5 portfelowych KFK w fundusze podwyższonego ryzyka w ramach Projektu SPPW za rok 2012; 2) kwotę w wysokości... zł (słownie:.. złotych) brutto obejmującą:. zł (słownie:.. złotych) brutto z tytułu przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego KFK za rok 2013; portfelowych KFK w fundusze podwyższonego ryzyka w ramach dotacji celowej Ministra Gospodarki za rok 2013, portfelowych KFK w fundusze podwyższonego ryzyka w ramach Projektu POIG za rok 2013, portfelowych KFK w fundusze podwyższonego ryzyka w ramach Projektu SPPW za rok 2013; 3) kwotę w wysokości... zł (słownie:.. złotych) brutto obejmującą:. zł (słownie:.. złotych) brutto z tytułu przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego KFK za rok 2014; portfelowych KFK w fundusze podwyższonego ryzyka w ramach dotacji celowej Ministra Gospodarki za rok 2014, portfelowych KFK w fundusze podwyższonego ryzyka w ramach Projektu POIG za rok 2014,... zł (słownie:.. złotych) brutto z tytułu audytu wyceny inwestycji portfelowych KFK w fundusze podwyższonego ryzyka w ramach Projektu SPPW za rok Strony zgodnie potwierdzają, że wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty i wydatki Wykonawcy, jakie może on ponieść w związku z realizacją Umowy. Wykonawca nie może żądać od KFK zwrotu jakichkolwiek dodatkowych kosztów i wydatków. 3. Wypłata wynagrodzenia następuje w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT prawidłowo wystawionej po dacie przedstawienia w siedzibie KFK, zgodnie z Umową, Opinii wraz z Raportem uzupełniającym oraz Raportami z audytu za dany rok obrotowy (kalendarzowy). Płatność nastąpi przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON. ROZWIĄZANIE UMOWY 6 1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami i w terminach, o których mowa w 3 ust. 1 i 3 Umowy, lub nie usunięcia nieprawidłowości w terminie określonym w 3 ust. 5 zd.1 Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do 5 / 8

6 zapłaty na rzecz KFK kary umownej w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego KFK obejmującego audyt wyceny inwestycji portfelowych KFK w fundusze podwyższonego ryzyka z którego przeprowadzeniem Wykonawca popadł w opóźnienie, za każdy dzień opóźnienia. 2. W przypadku rozwiązania Umowy przez KFK z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, zapłaci on KFK karę umowną w wysokości 25 % sumy wynagrodzeń brutto, o których mowa w 5 ust. 1 Umowy, co nie wyłącza uprawnienia KFK do naliczenia kary, o której mowa w ust. 1 powyżej. 3. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty naliczonych przez KFK kar umownych w terminie 14 dni od daty doręczenia Wykonawcy noty obciążeniowej potwierdzającej to naruszenie lub zostanie potrącona z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 4. Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia odszkodowania w przypadku powstania szkody związanej z koniecznością zapłacenia przez KFK kar i odsetek wynikających z negatywnej oceny wydanej przez inne jednostki kontrolujące KFK w obszarze stanowiącym przedmiot Umowy. 5. Obowiązek zapłaty kar umownych nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania Umowy, przewyższającego wysokość zastrzeżonych powyżej kar umownych, na zasadach ogólnych. 6. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania Umowy w całości lub w części bez wypowiedzenia w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w szczególności opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy przekraczającego 10 dni. INFORMACJE POUFNE. KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA 7 1. Strony niniejszej Umowy zobowiązują się, że w okresie wykonywania Umowy oraz w ciągu 5 (pięciu) lat od jej rozwiązania lub wygaśnięcia, zachowają w poufności wszelkie Informacje poufne (dalej Informacje poufne ) dotyczące drugiej Strony Umowy lub podmiotów z nią powiązanych. Przez Informacje poufne Strony uznają wszystkie informacje przekazane Stronie w czasie obowiązywania Umowy, przy czym na potrzeby Umowy za Informacje poufne rozumie się jakikolwiek dokument oraz jakąkolwiek wiadomość wyrażoną pisemnie, słownie lub wyrażoną w jakikolwiek inny sposób. Obowiązek zachowania w poufności polega w szczególności na nie ujawnianiu Informacji poufnych jakimkolwiek osobom trzecim, oraz na zabezpieczeniu wszelkich dokumentów i nośników informacji obejmujących Informacje poufne przed dostępem osób trzecich. 2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, zobowiązanie do zachowania w tajemnicy Informacji poufnych nie dotyczy informacji, które zostały ujawnione przez którąkolwiek ze Stron Umowy w wykonaniu obowiązku ich ujawnienia na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub, które były znane publicznie w momencie ich ujawnienia. 3. Zobowiązanie do zachowania poufności nie narusza obowiązku KFK do dostarczania Informacji poufnych osobom delegowanym przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Bankowi Gospodarstwa Krajowego lub inną jednostkę uprawnioną do przeprowadzenia kontroli na podstawie odrębnych przepisów lub upoważnień. 4. Zamawiający oświadcza, że nie przyjmował żadnych korzyści majątkowych w celu wpłynięcia na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach postępowania o udzielenie Zamówienia obejmującego badanie sprawozdań finansowych Krajowego Funduszu Kapitałowego w latach (Znak nr 11/DZP/PNO/2012) lub wynik takiego postępowania w sposób 6 / 8

7 sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami oraz, że nie jest mu wiadome o jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach pomiędzy wykonawcami biorącymi udział w tym postępowaniu, które miałyby na celu wpłynięcie na postępowanie o udzielenie Zamówienia publicznego lub wynik takiego postępowania w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami. 5. Wykonawca oświadcza, że nie przyjmował żadnych korzyści majątkowych w celu wpłynięcia na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach postępowania o udzielenie Zamówienia obejmującego badanie sprawozdań finansowych Krajowego Funduszu Kapitałowego w latach (Znak nr 11/DZP/PNO/2012) lub wynik takiego postępowania w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami oraz, że nie jest mu wiadome o jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach pomiędzy wykonawcami biorącymi udział w tym postępowaniu, które miałyby na celu wpłynięcie na postępowanie o udzielenie Zamówienia publicznego lub wynik takiego postępowania w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami. ZMIANA UMOWY 8 1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić za zgodą obydwu Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. 2. Nie stanowi zmiany Umowy, w rozumieniu art. 144 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), dalej jako Ustawa PZP, w szczególności: 1) zmiana obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy, jeżeli zostały ogłoszone w urzędowych publikatorach w dacie podpisania Raportu, 2) zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między Stronami, 3) zmiany Umowy niezbędne celem wyeliminowania rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 9 1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie w szczególności warunki SIWZ oraz przepisy Ustawy, Ustawy o biegłych rewidentach, Ustawy PZP oraz Kodeksu Cywilnego. 2. Dla potrzeb Umowy, wszelkie przewidziane w Umowie zawiadomienia, oświadczenia, informacje, potwierdzenia, akceptacje itp. pomiędzy Stronami, niezależnie od nazwy, będą adresowane na następujące adresy: 1) ze strony Zamawiającego:.. .., tel. (22) ) ze strony Wykonawcy.. .., tel. (22) Każdą korespondencję wysłaną między Stronami em uznaje się za doręczoną, gdy nadawca nie otrzymał maila zwrotnego z błędem. 7 / 8

8 4. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy a treścią SIWZ lub Oferty, pierwszeństwo w stosowaniu mają postanowienia SIWZ następnie Umowy oraz Oferty. 5. Strony ustalają jako sąd właściwy do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów wynikających z Umowy sąd właściwy miejscowo dla KFK. 6. Załączniki wymienione w Umowie, obejmujące: 1) Załącznik nr 1a odpis z KRS KFK, 2) Załącznik nr 1b odpis z KRS Wykonawcy 3) Załącznik nr 2 SIWZ, 4) Załącznik nr 3 Oferta. stanowią jej integralną część 6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron /KFK/ /Wykonawca/ 8 / 8

UMOWA nr ( projekt) W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została zawarta umowa o następującej treści:

UMOWA nr ( projekt) W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została zawarta umowa o następującej treści: Załącznik nr 3 UMOWA nr ( projekt) Zawarta w dniu..2015 roku w Zagórzu pomiędzy: Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. z siedzibą w Zagórzu 05-462 Wiązowna, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. z siedzibą:, zarejestrowanym w... pod numerem.., Regon:., NIP:.. reprezentowaną przez: 1).. 2).. zwanym dalej Wykonawcą

UMOWA PROJEKT. z siedzibą:, zarejestrowanym w... pod numerem.., Regon:., NIP:.. reprezentowaną przez: 1).. 2).. zwanym dalej Wykonawcą Załącznik nr 2 do zaproszenia UMOWA PROJEKT zawarta w dniu.. we Wrocławiu pomiędzy: NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l Załącznik 1 Projekt UMOWA FZP/./15 zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Instytutem Energetyki Instytutem Badawczym, 01-330 Warszawa, ul. Mory 8, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14.000 euro załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 49 z dnia 29.10. 2010 r. UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Szkołą Główną

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY ZA.2717.5.2013 ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2013 r. w Gliwicach, pomiędzy: Miastem Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało Strona 1 z 5 UMOWA Załącznik nr 2 do siwz ZP 19/2013/CES Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... stycznia 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną

Bardziej szczegółowo

4 załącznik nr 4 do SIWZ POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU

4 załącznik nr 4 do SIWZ POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU 4 załącznik nr 4 do SIWZ POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU I. PRZEDMIOTU UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w zakresie statutowych sprawozdań finansowych podmiotów z GK BGK Załącznik nr 2.1 do SIWZ 1. Zakres badania 1.1.

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr../2014

Projekt umowy nr../2014 Projekt umowy nr../2014 zawarta w Łodzi w dniu.... 2014 r. pomiędzy następującymi Stronami: Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /14

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /14 Oznaczenie sprawy IPS.4011-4/D1/14 -zał. do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /14 zawarta w Opolu, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu, ul. Głogowska

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2013 o badanie i ocenę łącznego sprawozdania finansowego oraz o przeprowadzenie oceny rozliczenia dotacji

Umowa nr 2013 o badanie i ocenę łącznego sprawozdania finansowego oraz o przeprowadzenie oceny rozliczenia dotacji Umowa nr 2013 o badanie i ocenę łącznego sprawozdania finansowego oraz o przeprowadzenie oceny rozliczenia dotacji Zawarta w dniu 2013 roku w.., pomiędzy: Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 1 Spółką Akcyjną

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWY nr WF/AO/ /2014

Wzór UMOWY nr WF/AO/ /2014 Wzór UMOWY nr WF/AO/ /2014 zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Katowicach 40-035, ul. Plebiscytowa 19, Regon 271806983, NIP 954-22-39-831,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. o przeprowadzenie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę

UMOWA NR.. o przeprowadzenie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę UMOWA NR.. o przeprowadzenie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę W dniu. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych nr reprezentowaną przez :

podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych nr reprezentowaną przez : Wzór umowy U M O W A N r / 2011 zawarta w dniu.. w Szczecinie pomiędzy : Zachodniopomorskim Regionalnym Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. ul. Świętego Ducha 5a, 70-205 Szczecin tel. 8130110, fax

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. Dostawa chemii do utrzymania nawierzchni lotniskowych i odladzania statków powietrznych część.

UMOWA Nr.. Dostawa chemii do utrzymania nawierzchni lotniskowych i odladzania statków powietrznych część. Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr.. dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zamawiającego, ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta. zwaną w dalszej części umowy Zamawiającą a Biurem Rachunkowym

UMOWA zawarta. zwaną w dalszej części umowy Zamawiającą a Biurem Rachunkowym WZÓR UMOWA zawarta pomiędzy: Zarządem Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Szyprów 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie,

Bardziej szczegółowo

(Projekt) UMOWA NR. O BADANIE I OCENĘ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO zawarta dnia. roku pomiędzy:

(Projekt) UMOWA NR. O BADANIE I OCENĘ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO zawarta dnia. roku pomiędzy: (Projekt) UMOWA NR. O BADANIE I OCENĘ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO zawarta dnia. roku pomiędzy: Komunalną Energetyką Cieplną KOMEC Sp. z o. o. z siedzibą: 11-400 Kętrzyn, ul. Górna 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy:

Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy: Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy: spółką z siedzibą z Radomiu, 26-617 Radom, ul. Grobickiego 23, zarejestrowaną w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy:

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radoszycach ul. Papieża Jana Pawła II 33, kod 26-230, miejscowość Radoszyce

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO/OPROGRAMOWANIA * zawarta w dniu [_] roku, w Poznaniu, pomiędzy: PRO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr DG/240-NS/266-2014 zawarta w dniu

WZÓR UMOWY nr DG/240-NS/266-2014 zawarta w dniu WZÓR UMOWY nr DG/240-NS/266-2014 zawarta w dniu Załącznik nr 2 Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku z siedzibą: 44-200 Rybnik, ul. Energetyków

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU

POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU załącznik nr 4 do SIWZ POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU I. PRZEDMIOTU UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowych ( nie starszych niż z

Bardziej szczegółowo

M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I

M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I S P Ó Ł K A Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I Ą 64-100 Leszno, ul. Lipowa 76A w w w.m pwik - leszno.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

1) Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy rezultatów badania i okoliczności poznanych w jego toku.

1) Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy rezultatów badania i okoliczności poznanych w jego toku. UMOWA NR Zawarta w dniu w Łodzi pomiędzy Wo jewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi przy ul. Pabianickiej 62, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszeń, innych Organizacji

Bardziej szczegółowo

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 56/D/PN/2012 Wzór umowy UMOWA WCB/././2012 Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

WZÓR UMOWY O ZACHOWANIU POUFNOŚCI Załącznik A7 Pieczątka firmowa Wykonawcy WZÓR UMOWY O ZACHOWANIU POUFNOŚCI Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego, którego przedmiotem jest: Budowa bloku

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr MGR DG. (wzór umowy)

UMOWA Nr MGR DG. (wzór umowy) UMOWA Nr MGR.271.7.2016.DG (wzór umowy) Zawarta w Bielsku-Białej w dniu... 2016 r. pomiędzy: Zamawiającym Miastem Bielsko-Biała Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu w. reprezentowanym przez '" zwanym dalej Zamawiającym, a

UMOWA NR. Zawarta w dniu w. reprezentowanym przez ' zwanym dalej Zamawiającym, a Załącznik nr 3 do Zasad wyboru Biegłego Rewidenta RAMOWY WZÓR UMOWY O BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO OKREŚLONY W 5 UST. 1 ZASAD WYBORU BIEGŁYCH REWIDENTÓW BADAJĄCYCH ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PODMIOTÓW

Bardziej szczegółowo

3 Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w terminie...

3 Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w terminie... Zał. Nr 3 do SIWZ UMOWA O DZIEŁO Zawarta w Białymstoku w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Nazwa podmiotu:... Siedziba:

Nazwa podmiotu:... Siedziba: Załącznik nr 1 do Zasad wyboru Biegłego Rewidenta OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMAGAŃ OKREŚLONYCH W 2 UST. 2 ZASAD WYBORU BIEGŁYCH REWIDENTÓW BADAJĄCYCH ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PODMIOTÓW LECZNICZYCH,

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 13/2014. Nazwa zadania: dostawa artykułów i sprzętu komputerowego dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /13

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /13 Oznaczenie sprawy IPS.4011-3-1/13 zał. do SIWZ część 1 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /13 zawarta w Opolu, w dniu... 2013 r. pomiędzy: Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu, ul. Głogowska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3

Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3 Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3 UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

U M O WA zawarta w dniu r. pomiędzy:

U M O WA zawarta w dniu r. pomiędzy: U M O WA zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: 1. POLSKIE RADIO - REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W BIAŁYMSTOKU RADIO BIAŁYSTOK" Spółką Akcyjną z siedzibą: 15-328 Białystok, ul. Świerkowa 1, reprezentowaną przez: -

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do siwz ZP 18/2015/COI

Załącznik nr 2 do siwz ZP 18/2015/COI Załącznik nr 2 do siwz ZP 18/2015/COI UMOWA Umowa nr RARR/COI/ /2015 Zawarta w dniu... 2015 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów

Bardziej szczegółowo

U M O W A o badanie sprawozdania finansowego

U M O W A o badanie sprawozdania finansowego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego Znak sprawy. U M O W A o badanie sprawozdania finansowego zawarta w Warszawie, dniu 2015 roku pomiędzy: Towarzystwem Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015 ( PROJEKT UMOWY )

UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015 ( PROJEKT UMOWY ) UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015 ( PROJEKT UMOWY ) Zawarta w dniu, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ( wzór ) a z siedzibą w, ul. ( - ), wpisanym (ą) do

Umowa nr ( wzór ) a z siedzibą w, ul. ( - ), wpisanym (ą) do Umowa nr ( wzór ) W dniu w Warszawie, między: Instytutem Transportu Samochodowego z siedzibą w Warszawie (instytutem badawczym), ul. Jagiellońska 80 (03-301 Warszawa), wpisanym do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową zawarta w Warszawie dnia. roku pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

... reprezentowanym przez:...

... reprezentowanym przez:... WZÓR UMOWY CZĘŚĆ II Załącznik nr 5b do SIWZ Umowa zawarta w dniu... 2015 roku w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty Warszawa, 15 lipca 2015 r. KOMTET PROJEKTOWY wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty zawarte w dniu.. r. w.. pomiędzy: SPÓŁKA., adres: ul..,., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. o badanie i ocenę sprawozdania finansowego za rok 2012

UMOWA. o badanie i ocenę sprawozdania finansowego za rok 2012 UMOWA o badanie i ocenę sprawozdania finansowego za rok 2012 Dnia...2012 r. w Słotwinie, pomiędzy: Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o. o. Słotwina 36, 58-100 Świdnica, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE. Nr..

UMOWA ZLECENIE. Nr.. UMOWA ZLECENIE Nr.. zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Gminą Miasto Sierpc, z siedzibą w Sierpcu przy ulicy Piastowskiej 11a, będąca płatnikiem VAT, numer NIP 7761679049, reprezentowaną przez: 1. Marek Kośmider

Bardziej szczegółowo

BO-ZP.2610.64.2015.KN

BO-ZP.2610.64.2015.KN Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa- (WZÓR) zawarta dnia... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii w Warszawie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, zwanym dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. o badanie sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku zawarta w dniu... pomiędzy:...

UMOWA Nr.. o badanie sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku zawarta w dniu... pomiędzy:... załącznik nr 3 UMOWA Nr.. o badanie sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku zawarta w dniu.... pomiędzy:........ zwanym dalej ZLECENIODAWCĄ, reprezentowaną/-nym przez: 1)....

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T U M O W Y

P R O J E K T U M O W Y P R O J E K T U M O W Y Umowa nr./2015 zawarta w dniu. 2015 roku pomiędzy 1. Wojskowymi Zakładami Kartograficznymi Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-909, Al. Jerozolimskie 97, zarejestrowanymi w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin przeprowadzenia badania: nie później aniżeli do dnia 31 marca 2017 roku.

Wymagany termin przeprowadzenia badania: nie później aniżeli do dnia 31 marca 2017 roku. Bytom, dnia 10.11.2016 r. OGŁOSZENIE Bytomskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ /2015/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2015 -... 1 [Przedmiot umowy] Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie audytu podatkowego ŁSI sp. z o. o. za rok 2014. 2 [Zakres rzeczowy]

Umowa nr../2015 -... 1 [Przedmiot umowy] Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie audytu podatkowego ŁSI sp. z o. o. za rok 2014. 2 [Zakres rzeczowy] Wzór umowy zawarta w Łodzi w dniu.. r. pomiędzy: Umowa nr../2015 Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517, REGON 100077301,

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Umowa nr / / /13 zawarta w dniu... 2013 r. w Płocku pomiędzy: 1. Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku,, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:... a 2.... wpisaną do......, zwaną dalej Wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

EUREKA TECHNOLOGY PARK

EUREKA TECHNOLOGY PARK Załącznik nr 5 do SIWZ ETP 1/4/2015 (WZÓR UMOWY) Dnia...2015 r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA NR.. /2015 EUREKA TECHNOLOGY PARK Sp. z o.o., z siedzibą ul. Innowatorów 8, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenia nr /D /2015/UZ

Umowa zlecenia nr /D /2015/UZ Umowa zlecenia nr /D /2015/UZ W dniu pomiędzy: 2015 r. w Warszawie Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr. na przygotowanie wniosku aplikacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Konkurs nr 2/PRK/POWER/3.

U M O W A nr. na przygotowanie wniosku aplikacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Konkurs nr 2/PRK/POWER/3. U M O W A nr. na przygotowanie wniosku aplikacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Konkurs nr 2/PRK/POWER/3.1/2016 zawarta w Szczecinie dnia 2016 r. pomiędzy: Pomorskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy:

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Szczecińskim Parkiem Naukowo Technologicznym Sp. z o.o., wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Strona1 RAP.272.41. 2013 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Zawarta w dniu. 2013 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 WZÓR UMOWY

Załącznik 2 WZÓR UMOWY Załącznik 2 WZÓR UMOWY Zawarta w dniu.w Gdańsku pomiędzy: Gdańską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Długi Targ 28/29, NIP: 5832887298, REGON: 192882979, KRS: 0000139108, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Wzór umowy. UMOWA nr... W dniu... czerwca 2013 r. w Warszawie pomiędzy:

Rozdział III Wzór umowy. UMOWA nr... W dniu... czerwca 2013 r. w Warszawie pomiędzy: Rozdział III Wzór umowy UMOWA nr... W dniu... czerwca 2013 r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Zamawiającym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA Nr... (WZÓR)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA Nr... (WZÓR) zawarta,... 2012 r. w Piszu pomiędzy: UMOWA Nr... (WZÓR) Powiatowym Zespołem Ekonomiczno Administracyjnym Szkół i Placówek w Piszu z siedzibą ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, zwanym dalej Zamawiającym" reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS zawarta w dniu 20. r. w Warszawie, pomiędzy: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY na badanie sprawozdania finansowego za rok 2015 Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Łodzi

FORMULARZ OFERTOWY na badanie sprawozdania finansowego za rok 2015 Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Łodzi Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY na badanie sprawozdania finansowego za rok 2015 Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Łodzi Dane dotyczące wykonawcy: Nazwa:.. Siedziba:...

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /BP/2015. zwanych dalej łącznie Stronami.

UMOWA nr /BP/2015. zwanych dalej łącznie Stronami. UMOWA nr /BP/2015 zawarta w Warszawie, w dniu... 2015 r. pomiędzy: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Oferujemy wykonanie zadania opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za kwotę: CENA brutto... zł słownie:...

Oferujemy wykonanie zadania opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za kwotę: CENA brutto... zł słownie:... Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY (pieczęć firmowa) Znak sprawy: Pełna nazwa i adres Wykonawcy lub Wykonawców:......... nr faksu... adres e-mail:... W związku z przetargiem na: Dostawa biomasy na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy:

Wzór Umowy. zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Wzór Umowy zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Miejską Infrastrukturą spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Reymonta 20,

Bardziej szczegółowo

ZFE-II.042.2.24.2015 Umowa

ZFE-II.042.2.24.2015 Umowa ZFE-II.042.2.24.2015 Umowa Zawarta w dniu.. r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego Prezydenta Miasta Kielce zwaną w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy:

UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr... 440000-IPRW.023..2015

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr... 440000-IPRW.023..2015 WZÓR UMOWY UMOWA Nr... 440000-IPRW.023..2015 zawarta w dniu...2015 r. w Warszawie pomiędzy: Izbą Celną w Warszawie z siedzibą w Warszawie, 01-443 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 14A, NIP 524-031-10-50, REGON

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne 1 Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne Podzamcze 45 26-060 Chęciny tel. (41) 343 40 50 faks (41) 307 44 76 www.rcnt.pl sekretariat@rcnt.pl Załącznik nr 8 do SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

3 1. Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w terminie:...

3 1. Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w terminie:... Zał. Nr 3b do SIWZ UMOWA O DZIEŁO Zawarta w Białymstoku w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa )

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) Strona 1 Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) zawarta w dniu. r. w Warszawie między: firmą z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ratuszowej 7/9 lok. 76, 03 450

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ ETP 1/7/2015 (WZÓR UMOWY) UMOWA NR.. /2015 Dnia...2015 r. w Dąbrowie pomiędzy:

Załącznik nr 5 do SIWZ ETP 1/7/2015 (WZÓR UMOWY) UMOWA NR.. /2015 Dnia...2015 r. w Dąbrowie pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 5 do SIWZ ETP 1/7/2015 (WZÓR UMOWY) UMOWA NR.. /2015 Dnia...2015 r. w Dąbrowie pomiędzy: Eureka Technology Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie (62-070

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy załącznik nr 2. Umowa nr...

Wzór umowy załącznik nr 2. Umowa nr... Wzór umowy załącznik nr 2 Umowa nr... zawarta w dniu..... r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15, NIP: 525-19-18-554, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 WZÓR Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 zawarta w dniu..2015 r., w Krakowie pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 3A Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-826),

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / WM / 2016

UMOWA NR... / WM / 2016 Załącznik Nr 1 UMOWA NR... / WM / 2016 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Szczecinie, 71-682, ul. M. Golisza

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 Zawarta w dniu.. 2014 r. na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Warszawskim

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

1. Wojskowym Centralnym Biurem Konstrukcyjno-Technologicznym S.A.

1. Wojskowym Centralnym Biurem Konstrukcyjno-Technologicznym S.A. U M O W A Nr /2013 W dniu...2013 roku w Warszawie pomiędzy: 1. Wojskowym Centralnym Biurem Konstrukcyjno-Technologicznym S.A. z siedzibą w Warszawie (00-908) ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 NIP: 525 000

Bardziej szczegółowo

Umowa nr RARR/... / CSW /2010

Umowa nr RARR/... / CSW /2010 Załącznik nr 15 do siwz Umowa nr RARR/... / CSW /2010 Zawarta w dniu...2010 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Część II SIWZ Istotne Postanowienia Umowy 1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego (zwanego również Licencjobiorcą) usług serwisowych o charakterze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU

OGÓLNE WARUNKI UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU Załącznik nr 4 do SIWZ OGÓLNE WARUNKI UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU I. PRZEDMIOTU UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu dla Wodociągów Kościańskich

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŚREDNICTWA. (dalej Umowa)

UMOWA POŚREDNICTWA. (dalej Umowa) UMOWA POŚREDNICTWA NR (dalej Umowa) zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy:.. z siedzibą w Warszawie (00-406), ul. Ludna 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr SM-WPR-0830 /14

UMOWA Nr SM-WPR-0830 /14 UMOWA Nr SM-WPR-0830 /14 Zawarta w dniu... roku w Warszawie pomiędzy: Strażą Miejską Miasta Stołecznego Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarskiej 43/45, NIP 526-21-50-068, REGON 015271428 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór

Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór zawarta w dniu. r. w Mikołowie pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów reprezentowanym przez: Kierownika- Janinę Ryguła

Bardziej szczegółowo