Program Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020 r. Roman Kolek Opole, 26 września 2014 roku. Opolskie dla Rodziny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020 r. Roman Kolek Opole, 26 września 2014 roku. Opolskie dla Rodziny"

Transkrypt

1 Program Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020 r. Roman Kolek Opole, 26 września 2014 roku Opolskie dla Rodziny

2 Program Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020 r. Opolskie dla Rodziny Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 16 września 2014 roku

3 Jak pracowaliśmy? DIAGNOZA STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DO 2020 R. PROJEKT BADAWCZY 2014 PROGRAMU SPECJALNEJ STREFY DEMOGRAFICZNEJ W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM DO 2020 r. uspołecznienie procesu KONSULTACJE PAKIETOWE

4 KTO PRACOWAŁ RAZEM Z NAMI? Program Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020 roku Opolskie dla Rodziny SPOŁECZEŃSTWO

5 CEL GŁÓWNY PROGRAMU PAKIET I Praca to bezpieczna rodzina PRACA RODZINA PAKIET II Edukacja a rynek pracy EDUKACJA WZMOCNIENIE I WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU DEMOGRAFICZNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PAKIET III Opieka żłobkowoprzedszkolna DZIECI PAKIET IV Złota jesień SENIORZY

6 Cele szczegółowe Programu PAKIETY III i IV PAKIET I Praca to bezpieczna rodzina PRACA PAKIET II Edukacja a rynek pracy EDUKACJA PAKIET III Opieka żłobkowo -przedszkolna DZIECI PAKIET IV Złota jesień SENIORZY Rozwój kompleksowej opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem Zwiększenie dostępności i jakości usług instytucji opieki nad małym dzieckiem Wspieranie rozwoju infrastruktury przyjaznej rodzicom Podniesienie jakości oraz zwiększenie dostępności usług na rzecz osób starszych Wzrost aktywności osób starszych Podniesienie kompetencji cyfrowych osób 50+ INICJATYWY WSPIERAJĄCE

7 Co dla osób starszych? PAKIET IV ZŁOTA JESIEŃ Usługi dla seniorów Klaster usług senioralnych, to m.in stworzenie zintegrowanej platformy zarządzania systemem usług opiekuńczych, zdrowotnych i społecznych oraz informowania o nim, wyzwalanie efektu synergii i współpracy rozproszonych usługodawców w ramach klastra, inicjowanie wzajemnych powiązań w produkcji oraz dostarczaniu dóbr i usług dla osób starszych. Nowoczesne placówki opiekuńcze wspieranie tworzenia centrum usług geriatrycznych z całodobową opieką geriatryczną; specjalistyczną, ambulatoryjną opieką geriatryczną, zaopatrzeniem w sprzęt rehabilitacyjny, wspieranie inwestycji na przebudowę, rozbudowę i modernizację obiektów służących osobom starszym, np.: dziennych domów pomocy, placówek zamkniętych, środowiskowych domów samopomocy innych dziennych ośrodków wsparcia, dofinansowanie kosztu realizacji usług opiekuńczych i społecznych np. w dziennych domach pomocy, placówkach zamkniętych, środowiskowych domach samopomocy, wspieranie działań z zakresu opieki poszpitalnej, w tym w szczególności nad osobami samotnymi i znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej.

8 Co dla osób starszych? PAKIET IV ZŁOTA JESIEŃ Usługi dla seniorów Krótkoterminowe placówki opiekuńcze inicjowanie oraz organizowanie inwestycji w zakresie przebudowy, rozbudowy i modernizacji obiektów w zakresie krótkoterminowego pobytu, placówek lub domów pomocy społecznej z miejscami okresowego pobytu na określony czas dofinansowanie kosztu realizacji usług opiekuńczych i społecznych w obiektach służących osobom starszym w zakresie krótkoterminowego pobytu. Opieka mobilna i domowa, to m.in.: wspieranie inwestycji w rozwoju mobilnych usług zdrowotnych, opiekuńczych, społecznych, w sposób kompleksowy, zorganizowany i skoordynowany, w tym w formie teleopieki, wzmacnianie systemu ambulatoryjnej opieki medycznej, w tym pielęgniarskiej nad osobami chorymi i starszymi w miejscu ich zamieszkania, doposażenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i rehabilitacyjnego dla pacjentów w domu, Doskonalenie kompetencji osób świadczących usługi dla seniorów Opolski bon dla seniora (stworzenie kompleksowych usług oraz form wsparcia dla osób starszych w formie tzw. Opolskiego bonu dla seniora.

9 Co dla osób starszych? PAKIET IV ZŁOTA JESIEŃ Aktywny senior Animatorzy, wolontariusze ds. seniorów, to m.in.: wspieranie podmiotów (jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów III sektora, w tym ekonomii społecznej) w zatrudnieniu animatorów osób starszych (asystentów osób starszych) i wolontariuszy, wspieranie w zakresie usług świadczonych przez animatorów osób starszych i wolontariuszy, organizowanie wolontariatu na rzecz seniorów oraz osób niepełnosprawnych, utworzenie bazy danych o wolontariuszach pracujących na rzecz osób starszych, Integracja wewnątrz i międzypokoleniowa wspieranie tworzenia Uniwersytetów III wieku i Klubów seniora, przy wykorzystaniu lokalnej infrastruktury, zwłaszcza na obszarach wiejskich oraz realizacji usług dla seniorów, upowszechnianie działań w zakresie aktywności społecznej seniorów (np. rady seniorów, wymiana doświadczeń i umiejętności), wspieranie działań na rzecz integracji międzypokoleniowej (projekty konkursowe na dotacje na inicjatywy międzypokoleniowe, kampanie edukacyjne promujące pozytywny wizerunek osób starszych, organizacja zajęć szkolnych z udziałem seniorów, przekazywanie wiedzy w zakresie zajęć praktycznych).

10 Co dla osób starszych? PAKIET IV ZŁOTA JESIEŃ Aktywny senior Infrastruktura przyjazna seniorom dostosowywanie infrastruktury, w tym eliminacja barier architektonicznych, poprawa dostępności komunikacyjnej, na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych, szczególnie na obszarach wiejskich, dostosowanie form przekazu informacji do potrzeb osób starszych. Kompetencje cyfrowe osób 50+ motywowanie do korzystania z nowych technologii, wspieranie działań zwiększających dostępność do nowych technologii, kształtowanie umiejętności warunkujących efektywne i bezpieczne korzystanie z mediów elektronicznych.

11 Inicjatywa: Regionalny Opolski Klaster Senioralny Okres realizacji: od 10 marca 2014 r. WYBRANE PROJEKTY - już realizowane Cel: stworzenie kompleksowej oferty usług zdrowotnych, opiekuńczych i osobistych dla osób starszych zarówno mieszkańców województwa opolskiego, jak i osób przyjezdnych. Podmioty realizujące: Caritas Diecezji Opolskiej, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Kup-Pokój, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim oraz firmy bit Polska Sp. z o.o. i CTC Polska Sp. z o.o. - Patronat nad inicjatywą: Marszałek Województwa Opolskiego i Wojewoda Opolski Zapraszamy do włączenia w dalszej perspektywie możliwie szerokiego spektrum podmiotów działających w obszarze polityki senioralnej i usług na rzecz osób starszych.

12

13 WYBRANE PROJEKTY - już realizowane Inicjatywa : Opolski Klaster Medyczny 50 plus Okres realizacji: od czerwca 2014 Cel: Poprawa efektywności leczenia pacjentów w oparciu o wspólne programy lecznicze, poprawa efektywności zarządzania placówkami medycznymi, zastosowanie nowych technologii w medycynie na podstawie badań naukowych oraz polepszanie standardów funkcjonowania placówek medycznych. Podmioty realizujące: Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie, ZOZ w Białej, Centrum Terapii Nerwic w Mosznej, SP ZOZ w Głuchołazach, Szpital Zespolony w Kędzierzynie Koźlu, Politechnika Opolska, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Stowarzyszenie Wsparcia Osób w wieku Podeszłym BABIE LATO, Stowarzyszenie Zdrowie przy Medycznym Studium Zawodowym im. Hanny Chrzanowskiej w Brzegu, Zespół Szkół w Brzegu, Samorząd Województwa Opolskiego, Samorząd Powiatowy w Kędzierzynie Koźlu, Nysie, Prudniku.

14 Inicjatywy wspierające Wspieramy rodzinę Kierunek Opolskie Statystyka: Opolska Karta Rodziny i Seniora 94 partnerów prywatnych i 61 gmin Wydane karty: 16 tys. Wnioskodawcy: Seniorzy 40% Rodziny z 2 dzieci 35%, Rodziny z 3 dzieci 15% Rodziny z 4 dzieci 4%, Rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym 6%

15

16 REALIZACJA PROGRAMU Odbiorcami programu są mieszkańcy województwa opolskiego; Program jest ofertą współpracy adresowaną do osób, instytucji i podmiotów z województwa opolskiego, a także spoza regionu, które chcą aktywnie współdziałać i są zainteresowane realizacją projektów. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PAKIET I PAKIET II PAKIET III PAKIET IV INICJATYWY WSPIERAJĄCE Publiczne środki zagraniczne Publiczne środki regionalne i krajowe OSI DEPOPULACJA W RPO WO to ok. 35% OGÓLNEJ ALOKACJI PO Prywatne środki

17 JAK BĘDZIEMY SPRAWDZAĆ CZY IDZIEMY W DOBRYM KIERUNKU? od Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego: Zapobieganie i przeciwdziałanie procesom depopulacji w regionie Baza wiedzy nt. rozwoju społeczno-gospodarczego Wskaźniki realizacji celów Programu i realizowanych projektów Badania, analizy, ewaluacje, ekspertyzy Upowszechnienie Programu i informacja zwrotna od społeczeństwa m.in. poprzez konferencje, seminaria, publikacje, stronę internetową i inne do Programu SSD: Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału demograficznego województwa opolskiego

18 Opieka nad niesamodzielnymi poziom finansowania w OECD Uwagi: Dane dla Austrii, Belgii, Kanady, Dani, Węgier, Islandii, Norwegii, Portugali, Szwajcarii oraz Stanów Zjednoczonych odnoszą się jedynie do wydatków na usługi opieki długoterminowej w związku z problemami zdrowotnymi. W innych przypadkach, koszty odnoszą się zarówno do wydatków w związku z problemami zdrowotnymi (opieka pielęgniarska) oraz na opiekę długoterminową. Dane dla Islandii i Stanów Zjednoczonych odnoszą się jedynie do usług opieki pielęgniarskiej w ośrodkach opieki długoterminowej. Dane dla Stanów Zjednoczonych zaniżają wydatki na w pełni prywatne usługi opieki długoterminowej. Dane dla Polski nie uwzględniają wydatków na infrastrukturę, stanowiących 0,25% Produktu Krajowego Brutto (2007). Dane dla Holandii nie uwzględniają opłat ponoszonych przez osoby korzystające z usług opieki, szacowanych na około 8% całkowitych wydatków na opiekę długoterminową (2007).

19

20 Dziękuję za uwagę

MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NA LATA 2009-2012

MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NA LATA 2009-2012 załącznik do uchwały nr XLV/594/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 kwietnia 2009 r. MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NA LATA 2009-2012 Zielona Góra, kwiecień 2009 rok To,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ I PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018

PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ I PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018 Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/453/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2014 r. PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ I PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014

Bardziej szczegółowo

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Formy opieki i pomocy społecznej w Polsce i Austrii na przykładzie wizyty studyjnej w Dolnej Austrii

Formy opieki i pomocy społecznej w Polsce i Austrii na przykładzie wizyty studyjnej w Dolnej Austrii [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. (77) 44 15 250; 44 16 495 FAX

Bardziej szczegółowo

Nowy okres programowania

Nowy okres programowania Nowy okres programowania - moŝliwości finansowania projektów organizacji pozarządowych Kraków, 24 czerwca 2015 r. Plan spotkania Wprowadzenie do tematyki spotkania Aktywizacja społeczna i zawodowa w nowym

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP. Założenia

MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP. Założenia MIECZYSŁAW AUGUSTYN SENATOR RP Założenia Ile mamy osób niesamodzielnych: Mamy wiele szacunków i badań, na podstawie których wykonano ekspertyzę pod kierownictwem Prof. Błędowskiego 1,8 Liczba niesamodzielnych

Bardziej szczegółowo

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa.

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa. Program Działanie Termin Kto może składać wsnioski Typ realizowanych projektów: Wartość dofinansowania Strona internetowa Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw IV kwartał 2015

Bardziej szczegółowo

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa.

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa. Program Działanie Termin Kto może składać wsnioski Typ realizowanych projektów: Wartość dofinansowania Strona internetowa Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw IV kwartał 2015

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Działania skierowane do przedsiębiorców

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Działania skierowane do przedsiębiorców Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działania skierowane do przedsiębiorców 1 1 Oś Priorytetowa GOSPODARKA WIEDZY Działanie 1.2 BADANIA I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Bardziej szczegółowo

Program działań na rzecz seniorów na lata 2014-2020 Częstochowa seniorom

Program działań na rzecz seniorów na lata 2014-2020 Częstochowa seniorom Załącznik do Uchwały Nr 695/LIII/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 czerwca 2014 r. Program działań na rzecz seniorów na lata 2014-2020 Częstochowa seniorom Częstochowa, 2014 r. Strona 1 z 32 Spis

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020

ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020 Zał. do uchwały nr 2406/290/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 października 2013 r. ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020 Katowice, wrzesień 2013 Wydział Zdrowia i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Gdyni

Pomoc społeczna w Gdyni Pomoc społeczna w Gdyni rok 2011 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni SPIS TREŚCI Spis tabel 4 Wprowadzenie..... 5 Część 1 - Informacje ogólne.. 7 1. Dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

OD POMYSŁU DO ZMIANY

OD POMYSŁU DO ZMIANY REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 OD POMYSŁU DO ZMIANY CZYLI (PRAWIE) WSZYSTKO CO MUSISZ WIEDZIEĆ O FUNDUSZACH UNII EUROPEJSKIEJ DLA MAZOWSZA Fundusze UE dla Mazowsza

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 14+ NA ROK 2015

HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 14+ NA ROK 2015 HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 14+ NA ROK 2015 Numer i nazwa Działania/Poddziałania Planowany termin naborów Typy projektów mogących

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/18(01)/05/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118. UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118. UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118 UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Założenia Długofalowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego w mieście Mińsk Mazowiecki na lata 2014-2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego na lata2014-2020

Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego na lata2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 985/278/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2013 roku Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego na lata2014-2020 - projekt do konsultacji społecznych

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie 2014-2020. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wrocław, 30.01.2014 r.

Fundusze Europejskie 2014-2020. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wrocław, 30.01.2014 r. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 30.01.2014 r. Fundusze Europejskie 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego (2007 2013) Działanie 1.1

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów na projekty w trybie konkursowym na 2015 rok 1

Harmonogram naborów na projekty w trybie konkursowym na 2015 rok 1 Załącznik nr 1 do Informacji Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. Harmonogram naborów na projekty w trybie konkursowym na 2015 rok 1 Podlega obowiązkowi publikacji w rozumieniu ustawy o zasadach realizacji

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Starogardzkiego na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Starogardzkiego na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Starogardzkiego na lata 2014-2020 Starogard Gdański 2014 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Proces powstawania dokumentu... 4 1.1. Zespół Zadaniowy...

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Śląskie dla rodziny Karta Dużej Rodziny

Projekt pn. Śląskie dla rodziny Karta Dużej Rodziny Projekt pn. Śląskie dla rodziny Karta Dużej Rodziny Katowice 2014 1 Wprowadzenie Wychodząc naprzeciw wyzwaniom polityki prorodzinnej oraz mając na uwadze inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w tym

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KLUCZBORSKIEGO na lata 2014 2022 Kluczbork 2014 Autorem grafik wykorzystanych na okładce jest dr Kazimierz Stefańczyk

Bardziej szczegółowo

OFERTA POMOCOWA DLA RODZIN WIELODZIETNYCH W POWIECIE NYSKIM W RAMACH PARTNERTWA,,POWIAT NYSKI NA RZECZ WSPARCIA RODZIN WIELODZIETNYCH''.

OFERTA POMOCOWA DLA RODZIN WIELODZIETNYCH W POWIECIE NYSKIM W RAMACH PARTNERTWA,,POWIAT NYSKI NA RZECZ WSPARCIA RODZIN WIELODZIETNYCH''. OFERTA POMOCOWA DLA RODZIN WIELODZIETNYCH W POWIECIE NYSKIM W RAMACH PARTNERTWA,,POWIAT NYSKI NA RZECZ WSPARCIA RODZIN WIELODZIETNYCH''. USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ L.P. USŁUGA/ŚWIADCZENIE/DZIAŁANIA KRYTERIUM/POWÓD/

Bardziej szczegółowo