3. Przebudowano drogę Reptowo Motaniec ( ,52 zł). 4. Wybudowano ścieżkę rowerową Zieleniewo - Motaniec ( ,45 zł).

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3. Przebudowano drogę Reptowo Motaniec (2.831.432,52 zł). 4. Wybudowano ścieżkę rowerową Zieleniewo - Motaniec (2.148.855,45 zł)."

Transkrypt

1 Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Kobylanka. Dobiega końca VI kadencja samorządu terytorialnego. Jest to czas na podsumowanie moich działań w ostatnich czterech latach w Gminie Kobylanka. Najlepiej takie podsumowanie zaczyna się od weryfikacji zamierzeń zapisanych w programie wyborczym z rzeczywistymi dokonaniami. Niewątpliwie była to bardzo trudna, czteroletnia droga, obfitująca w nieustanne niespodzianki fundowane nam między innymi przez polski rząd. Już trzy tygodnie po ostatnich wyborach weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa, dotyczące obliczania wskaźników zadłużenia Jednostek Samorządu Terytorialnego. Wprowadzenie nowego Rozporządzenia Ministerstwa spowodowało to, że z dnia na dzień jedna z najlepiej ocenianych pod względem rozwoju gmin w Polsce stała się jedną z gorszych, tylko ze względu na zmianę sposobu liczenia wskaźników. Trudno jest w tak niewielkiej Jednostce Samorządu Terytorialnego jaką jest Kobylanka dostosować się do nowych wytycznych finansowych w ciągu jednego roku budżetowego, nie rezygnując przy tym z realizacji inwestycji z wykorzystaniem środków unijnych. Dzięki temu rozporządzeniu Gmina Kobylanka nie zwiększając swojego zadłużenia nawet o 1 grosz stała się z dnia na dzień jedną z najbardziej zadłużonych gmin w Polsce! Przepisy prawa można zmienić, jednak przygotowywanych przez lata i będących w realizacji procesów inwestycyjnych już nie! Zostaliśmy postawieni przed faktem dokonanym i trzeba było dostosować się do nowych warunków ekonomicznych. Podjąłem decyzję o kontynuowaniu procesów inwestycyjnych Należało jednak zweryfikować program wyborczy w imię odpowiedzialności za finanse Gminy. Biorąc pod uwagę powyższą sytuację w ostatnich czterech latach wykonaliśmy zgodnie z deklaracjami wyborczymi następujące przedsięwzięcia i inwestycje, które są wartością dodaną w odniesieniu do poprzedniego okresu funkcjonowania samorządu w Kobylance: INFRASTRUKTURA 1. Przyjęcie Studium Zagospodarowania Przestrzennego dla całej Gminy Kobylanka w lipcu 2013 roku. 2. Przyjęcie Studium pozwoliło na zintensyfikowanie prac nad Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego w następujących obszarach: a. Motaniec Bielkowo (tereny inwestycyjne), b. Niedźwiedź tereny mieszkalne c. Jęczydół tereny mieszkalne d. Kobylanka tereny mieszkalne e. Niedźwiedź - kościół 3. Przebudowano drogę Reptowo Motaniec ( ,52 zł). 4. Wybudowano ścieżkę rowerową Zieleniewo - Motaniec ( ,45 zł).

2 5. Modernizacja i przebudowa ulic na terenie gminy ( ,57 zł). 6. Remonty i bieżące utrzymanie dróg ( ,24 zł) Łącznie na infrastrukturę drogową wydano w ostatnich czterech latach kwotę zł. jest to najwyższy wydatek na ten cel w historii Gminy. 7. Gmina uczestniczyła również w inwestycjach drogowych realizowanych przez Starostwo Powiatowe. W ramach tych działań zrealizowano: a. kanalizację deszczową w ciągu ul. B. Chrobrego w Kobylance ( zł), b. przebudowano odcinek drogi powiatowej. z Zieleniewa do Kunowa. 8. Wybudowano nowoczesną sieć telekomunikacyjną w ramach programu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy Kobylanka ( zł). Niestety jak to zwykle bywa w trakcie realizacji przedsięwzięcia zmieniły się przepisy i ograniczyły możliwość przekazania nieodpłatnego sygnału dla pozostałych zainteresowanych mieszkańców Gminy. Ze względu na zmianę przepisów otrzymaliśmy zwrot wkładu własnego i cała inwestycja pokryta została ze środków zewnętrznych. Mamy 95 % gminy objęte sygnałem internetowym i po zakończeniu okresu trwałości projektu na pewno to wykorzystamy. 8. Wybudowano sieci gazowe w miejscowościach Jęczydół, Kunowo ( zł). 9. W ramach pilotażu i testu do Programu oświetlenia Gminy postawiono 5 lamp solarnych na skrzyżowaniach w Kobylance, Kunowie i Morzyczynie. Kolejne dostawione zostaną w Reptowie. Łącznie na infrastrukturę w mijającej kadencji wydaliśmy prawie złotych. GOSPODARKA KOMUNALNA 1. Zamknięta i wyłączana z eksploatacji została grupowa oczyszczalnia ścieków w Morzyczynie o nominalnej przepustowości Q dśr. = 400 m3/d. Oczyszczalnię oddano do użytkowania w grudniu 2000 roku. Jednak ze względu na tempo rozwoju Gminy jej moc przerobowa od 2008 roku była niewystarczająca. Rozbudowa oczyszczalni okazała się niemożliwa ze względu na jej usytuowanie w bezpośredniej strefie ochrony wód Jeziora Miedwie. Kwestie szczegółowe zostały rozstrzygnięte w specjalistycznym opracowaniu. Od 2012 roku uruchomiony został przesył ścieków z Gminy Kobylanka do oczyszczalni w Stargardzie Szczecińskim w ramach projektu z dofinansowaniem środkami z Unii Europejskiej realizowanego przez Miasto Stargard Szczeciński, Gminę

3 Stargard Szczeciński i Gminę Kobylanka (koszt realizacji zadania na terenie Gminy Kobylanka to zł). Realizacja powyższego zadania kompleksowo rozwiązuje problem odprowadzanie ścieków na terenie gminy Kobylanka. 2. Wybudowano sieć kanalizacyjną na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński w miejscowości Kunowo ( zł). 3. Wybudowano sieć kanalizacyjną na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński w miejscowości Bielkowo ( zł). 4. Wykonanie podłączeń do sieci kanalizacyjnej budynków w miejscowościach: Bielkowo Kunowo, Kobylanka, Morzyczyn i Reptowo ( zł). 5. Podłączono do sieci wodno-kanalizacyjnej oś Zielone w Kobylance ( zł). 6. Podłączono do sieci wodnokanalizacyjnej ul Fieldorfa w Morzyczynie ( zł). 7. Na podstawie porozumień partycypacyjnych dotyczące budowy sieci wodnokanalizacyjnej z prywatnymi inwestorami ( zł) zrealizowano między innymi: a. Sieć wodnokanalizacyjną obsługującą osiedle Kryształowe w Morzyczynie, b. Sieć wodnokanalizacyjną obsługującą osiedle Nowy Horyzont w Kobylance. 8. Rozpoczęły się działania dotyczące pozyskania 50% dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach położonych poza strefą pośrednią ochrony wód Jeziora Miedwie. Program dotyczy miejscowości: Motaniec, Niedźwiedź, Rekowo, Cisewo, Wielichówek oraz części Reptowa. 9. Przekazano w dzierżawę Ośrodek Zdrowia w Kobylance, co przełożyło się na podniesienie jego standardu obsługi i udzielania pomocy medycznej mieszkańcom gminy. Dodatkowo uruchomiony został punkt apteczny, który w znacznym stopniu przyspieszył dostęp do leków dla osób chorych. 10. Zwiększono dostęp do komunikacji wewnętrznej poprzez umowę z MZK Stargard. Obecnie autobusy komunikacji publicznej docierają do: Zieleniewa, Kunowa, Morzyczyna, Jęczydołu, Bielkowa, Kobylanki, Motańca, Niedźwiedzia i Reptowa. Jednocześnie w miarę możliwości finansowych zwiększamy liczbę wiat przystankowych w celu podniesienia komfortu podróżnych. Łącznie na rozwój gospodarki komunalnej w ostatniej kadencji wydaliśmy prawie złotych.

4 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1. Zgodnie z deklaracją wyborczą odnośnie doposażania szkół w pomoce i materiały dydaktyczne, bieżące remonty i podnoszenie warunków pracy w szkołach, Gmina Kobylanka, jako lider, realizowała w okresie od grudnia 2011 do grudnia 2012 projekt Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I III. Wartość projektu wyniosła zł, projekt bez wkładu własnego. Z tego zł przeznaczono na doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych. Cel ten był realizowany poprzez szereg zajęć edukacyjno wychowawczo profilaktycznych zgodnych z indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi, rozwojowymi. Stworzono w szkołach warunki umożliwiające wspomaganie indywidualnej pracy nauczyciela z uczniem poprzez wyposażenie bazy szkół w niezbędne materiały dydaktyczne. 2. Kontynuacją działań we zakresie podnoszenia jakości oświaty Gmina Kobylanka, jest realizacja w okresie od sierpnia 2012 do lipca 2015 projektu Myślę, liczę, działam. Wartość projektu wynosi zł. Cel ten jest realizowany poprzez prowadzenie szeregu zajęć pozalekcyjnych: zajęcia specjalistyczne dla dzieci ze znacznymi trudnościami, zajęcia wyrównawcze, zajęcia dla uczniów z trudnościami w językach obcych, warsztaty zawodoznawcze, zajęcia profilaktyki uzależnień, gimnastyka korekcyjna, Trening Zastępowania Agresji, zajęcia dla dzieci uzdolnionych. Dodatkowo doposażono szkoły w specjalistyczny sprzęt edukacyjny między innymi w tablice multimedialne wraz z oprogramowaniem do nich, mikroskopy itp. 3. Biorąc pod uwagę położenie Gminy nad jeziorem Miedwie we wszystkich szkołach podstawowych w ramach zajęć obowiązkowych prowadzona jest nauka pływania w klasach trzecich. Jeszcze dwa lata trwania programu i wszystkie dzieci kończące szkoły na terenie Gminy posiądą umiejętność pływania. 4. Nie uruchomiono przedszkola publicznego jednak na terenie gminy funkcjonują dwa przedszkola niepubliczne. W Kobylance przedszkole Nutka oraz w Zieleniewie przedszkole Male Talenty. Obecnie mamy w tych dwóch przedszkolach 105 miejsc, które wykorzystane są w 60%. Dodatkowo w Reptowie funkcjonuje świetlica prowadząca zajęcia edukacyjne w ramach wyrównywania szans dla dzieci w wieku Przedszkolnym. Z budżetu Gminy przekazywane jest rocznie w formie dotacji na wychowanie przedszkolne ponad zł. 5. Rozwój zajęć dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem świetlic wiejskich został ograniczony z jednej strony przez możliwości finansowe. Innym ważnym powodem było jednak znaczne zwiększenie ilości zajęć pozalekcyjnych w szkołach w związku z realizowaniem przez Gminę programów z wykorzystaniem środków zewnętrznych. Doraźnie zajęcia prowadzone były w świetlicach w Niedźwiedzi, Motańcu, Reptowie, Morzyczynie. 6. Wszystkie działania w zakresie oświaty oraz niewątpliwie zaangażowanie dyrekcji szkół i nauczycieli cały czas przyczyniają się do bardzo dobrych wyników w nauczaniu. W tym roku po raz kolejny mamy powody do zadowolenia. Średni wynik jaki uzyskali nasi

5 uczniowie na sprawdzianie szóstoklasistów to 28,24. Jest to wynik lepszy niż średnia w kraju, która wynosiła 25,82. Dla porównania średni wynik szkół stargardzkich to 26,33, natomiast szkół powiatu stargardzkiego 24,78. Wszystkie te wspomagające oświatę działania były możliwe dzięki pozyskaniu z funduszy zewnętrznych w wysokości złotych. KULTURA, SPORT i TURYSTYKA 1. Wybudowano plac zabaw w miejscowości Niedźwiedź Gmina Kobylanka ( zł). 2. Zmodernizowano i doposażono plac zabaw w miejscowości Reptowo ( zł). 3. Zmodernizowano i doposażono plac zabaw w miejscowości Kunowo ( zł). 4. Zmodernizowano i doposażono plac zabaw w miejscowości Kobylanka ( zł). 5. Wyremontowano świetlicę wiejską w Rekowie i wybudowano zbiornik bezodpływowy do tej świetlicy. (70.800,00 zł). 6. Wykonano ocieplenie zewnętrzne elewacji świetlicy wiejskiej w Bielkowie ( zł) oraz częściową modernizację ogrzewania. 7. Postawiono wiatę przy świetlicy w Niedźwiedziu. 8. Wykonano renowację kąpieliska śródlądowego w Zieleniewie nad jeziorem Miedwie ( zł). 9. Z inicjatywy Społecznego Komitetu i przy dużym zaangażowaniu mieszkańców odtworzono boiska do piłki nożnej w Kobylance. ( zł). Łącznie na inwestycje w tym dziale wydano kwotę złotych.

6 1. Gminny Ośrodek Kultury, oprócz pracy związanej z prowadzeniem zespołów dziecięcych, młodzieżowych, ludowych i kół zainteresowań, pracuje również w wakacje szczególnie przy organizacji imprez w amfiteatrze. Do najważniejszych imprez organizowanych w ostatnich czterech latach należą: a. Jarmark Wsi Zachodniopomorskiej Złota Dynia. b. Miss Miedwia. c. Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników STIHL TIMBERSPORTS SERIES-EUROPA d. Mistrzostwa Polski w klasie OMEGA lekarzy. e. Maraton dookoła Miedwia MTB. f. Międzynarodowy Plener Malarski Stowarzyszenia Artystycznego Integracji Europejskiej. Warto podkreślić, że Zespół Folklorystyczny Kalina z Kobylanki obchodzi w tym roku 40 lecie istnienia. Dzięki zaangażowaniu członkiń zespołu powstał strój ludowy oparty o heraldykę Gminy oraz wydana została jubileuszowa płyta z historią Zespołu. 2. Gmina Biblioteka Publiczna przy współpracy z gminą cały czas wzbogaca swój księgozbiór o najnowsze wydania i poszerza grono czytelników. 3. Z wykorzystaniem funduszy europejskich wydano książkę DAWNE WIDOKI WSI GMINY KOBYLANKA ( zł) 4. Cykliczne Imprezy sportowe organizowane dla mieszkańców Gminy: a. Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich, Sportowy Turniej Miast i Gmin. b. Turniej o Puchar Premiera w piłce nożnej. c. Turniej piłkarski dzieci organizowany przez szkółkę Brazil da bola. d. Biegi przełajowe w ramach programu Cała Polska Biega. 2. Ważniejsze Imprezy sportowe, w których Gmina jest lub była współorganizatorem: a. Regaty O Błękitną wstęgę J. Miedwie i Puchar Wójta Gminy Kobylanka. b. Regaty dzieci O złota dynię. c. Regaty Mistrzostwa Polski Okręgowych Izb Lekarskich. d. Mistrzostwa Polski Sthil Timber Sports. e. Wyścig MTB dookoła jeziora Miedwie.

7 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 1. Gmina ma podpisane umowy dotacyjne z pięcioma Stowarzyszeniami Ochotniczych Straży Pożarnych w Kobylance, Bielkowie, Reptowie, Niedźwiedziu i Kunowie. Dzięki samodzielnym działaniom tych jednostek oraz współpracy z Gminą systematycznie doposaża się OSP z terenu gminy Kobylanka w środki ochrony osobistej i najnowszy sprzęt gaśniczy oraz do ratownictwa drogowego i pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzięki tym działaniom mamy zabezpieczone bezpieczeństwo pożarowe oraz od zagrożeń miejscowych. Jednostki będące w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym udzielają pomocy również w zdarzeniach drogowych. Profesjonalizm naszych strażaków ochotników przydał się bardzo w trakcie ostatnich załamań pogodowych gdy przy usuwaniu zagrożeń miejscowych uczestniczyły wszystkie jednostki z OSP.( zł) 2. Gmina jest koordynatorem Miedwiańskiego Centrum Wodnego uruchamianego w czasie sezonu letniego. W porozumieniu z Miastem Stargard Szczeciński, Starostwem Powiatowym oraz OSiR Stargard podniesiony został poziom bezpieczeństwa mieszkańców i turystów korzystających z kąpieliska oraz akwenu jeziora Miedwie. Wszystkie te działania przyczyniły się do tego, ze śródlądowe kąpielisko w Zieleniewie jako pierwsze w Polsce otrzymało międzynarodowy certyfikat i powiewa nad nim Błękitna Flaga. ( zł) 3. W porozumieniu z Komendą Powiatowa Policji w trakcie sezonu letniego uruchamiane są dodatkowe patrole policji na Promenadzie ( zł). 4. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, uruchomiono comiesięczne dyżury dzielnicowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Kobylance oraz świetlicy wiejskiej w Reptowie. 5. Radary temat wzbudzający emocje i dzielący mieszkańców. Powodem uruchomienia systemu pomiaru prędkości były skargi i wnioski mieszkańców dotyczące podniesienia poziomu bezpieczeństwa ze względu na przekraczanie prędkości. Z uwagi na liczne zmiany ustawy dotyczącej funkcjonowania Straży Gminnej nie zdecydowano się na zakup fotoradaru na mienie Gminy (koszt około zł). Dodatkowo do obsługi administracyjnej (obróbka zdjęć, korespondencja, wezwania itp.) należałoby zatrudnić w Urzędzie minimum 2 osoby. W przypadku zmiany przepisów mielibyśmy na stanie

8 niepotrzebny fotoradar i przerost zatrudnienia. Takie rozwiązanie powoduje, ze w każdej chwili możemy zakończyć prowadzenie pomiaru nie ponosząc żadnych kosztów finansowych. Wprowadzenie tego zadania niewątpliwie przyczyniło się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa. W pierwszych dniach funkcjonowania systemu rejestrowano 500 wykroczeń dziennie, dzisiaj jest ich około 20. Mieszkańcy, którzy tego oczekiwali są zadowoleni. Na wszystkie działania dotyczące podniesienia poziomu bezpieczeństwa wydatkowano z budżetu w minionej kadencji ponad zł BEZROBOCIE 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylance z ramienia Gminy, jako partner w latach brał udział w projekcie Integracja społeczna w powiecie stargardzkim. Liderem projektu było Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim. Wartość projektu wyniosła zł z tego wkład własny zł. Celem głównym projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie powiatu, eliminowanie barier organizacyjnych, prawnych i psychologicznych, jakie towarzyszą osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, ułatwienie im dostępu do rynku pracy. Cel ten był realizowany poprzez szereg szkoleń zawodowych, pozwalających uzyskać beneficjentom projektu nowe kwalifikacje, przydatne na współczesnym regionalnym rynku pracy. Dodatkowo działania te były wzmocnione poprzez prowadzenie doradztwa psychologicznego w postaci treningów umiejętności i konsultacji indywidualnych oraz poprzez doradztwo zawodowe w formie poradnictwa indywidualnego. Dodatkowo zatrudniono pracownika socjalnego, który zajmował się pracą socjalną z beneficjentami; uzyskiwali oni wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych na kształcenie. 2. Gminne Centrum Informacji aktualizuje na bieżąco i posiada pełną wiedzę o rynku pracy na terenie Gminy i okolicznych miejscowościach. Udziela niezbędnej pomocy dla mieszkańców w pozyskiwaniu pracy. Gminne Centrum Informacji w ramach współpracy z przedsiębiorcami przeprowadziło w latach ,, giełdy pracy z czego 17 osób podjęło pracę w charakterze pracownika budowlanego. Na bieżąco wpływają oferty pracy od mieszkańców gminy oraz pracodawców zlokalizowanych na terenie gminy Kobylanka.: a rok - brak danych - 46 osób podjęło pracę

9 b rok 43 oferty pracy 33 osoby podjęło pracę c rok 31 ofert pracy 23 osoby podjęło pracę 3. Wskaźnik bezrobocia w gminie Kobylanka w sierpniu br. wyniósł 5,2%. 4. Gmina stwarza również warunki do rozwoju przedsiębiorczości poprzez otwieranie nowych terenów inwestycyjnych. Istnieją również doskonałe warunki do powstawania micro i macro przedsiębiorstw. W roku 2012 na terenie gminy zarejestrowanych było 376 podmiotów gospodarczych obecnie jest ich Gmina wspólnie z Parafią Reptowo założyła Spółdzielnię socjalną Miedwie, która obecnie zajmuje się między innymi prowadzeniem kuchni przy ZSP Reptowo oraz dożywianiem dzieci uczęszczających do naszych szkół. OCHRONA ŚRODOWISKA 1. W ramach programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kobylanka w latach zostały usunięte ponad 244 tony tego szkodliwego materiału budowlanego z 79 gospodarstw domowych kosztem blisko 135 tys. zł. Posiadacze azbestu za jego demontaż i utylizację nie płacili, ponieważ koszty te w 100 proc. pokryła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 2. W 2013 r. całą Polskę objęła tzw. rewolucja śmieciowa. W naszej gminie potrzeby zmian w systemie gospodarki odpadami zauważono już wcześniej. W 2007 r. rozpoczęła się cykliczna akcja zbiórki odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych. W jej ramach do 2013 r. z terenu naszej gminy odebrano ponad 1000 metrów sześciennych ww. śmieci. Mieszkańcy naszej gminy mieli również jeszcze przed wprowadzeniem rewolucyjnych zmian w gospodarce odpadami możliwość selektywnego pozbywania się odpadów, w tym przeterminowanych leków i baterii. Zmiany w ustawach: o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz o odpadach spowodowały, że od 1 lipca 2013 r. gmina przejęła obowiązek gospodarowania odpadami komunalnych od mieszkańców i objęła wszystkich mieszkańców gminy systemem selektywnego odbioru odpadów komunalnych usługę tę wykonuje wybrana w przetargu firma Remondis Szczecin Sp. z o.o. Systemem tym objęte zostały osoby, co stanowi 101 % osób zameldowanych na terenie Gminy Kobylanka. Niezwykle istotnym elementem zmian w gospodarce odpadami było stworzenie w 2013 r. Gminnego Punkty Zbiórki Odpadów w Morzyczynie, do którego mieszkańcy naszej gminy

10 mogą bez dodatkowych opłat przekazywać odpady trawy i liści, gałęzie, opakowania po substancjach niebezpiecznych a także resztki substancji niebezpiecznych, odpady wielkogabarytowe, odpady zużytego sprzętu elektrycznego, odpady z plastiku, szkła, papieru i metalu. 3. Na bieżąco likwidowane są także lokalne dzikie wysypiska śmieci (Bielkowo, Rekowo, Kobylanka, Morzyczyn, Motaniec ). 4. Został stworzony także system opieki nad zwierzętami i zapobiegania ich bezdomności, który pozwala m. in. na całodobowe reagowanie w sprawach dotyczących zwierząt bezdomnych, dzikich i biorących udział w wypadkach drogowych. W ramach tego programu wysterylizowano blisko setkę kotów wolno żyjących, które na bieżąco przekazywane są pod opiekę wolontariuszy. Rozwiązano także koci problem nad j. Miedwie. Co istotne, system ten został stworzony przed wprowadzeniem takiego wymogu przez ustawodawcę nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt. 5. Do zmian doszło również w ochronie przyrody. Do istniejących wcześniej kilku pomników przyrody od 2008 r. dołączyło ponad trzydzieści nowych. Powołany został także do życia Zespół Przyrodniczo Krajobrazowy Torfowisko Reptowo oraz gminny Park Pamięci w Morzyczynie. Podsumowując te wszystkie działania mogę stwierdzić, że pomimo wielu przeciwieństw i negatywnych niespodzianek dotykających na co dzień funkcjonowanie Gminy cały czas realizowany był Program Wyborczy. Cele jakie sobie postawiliśmy były konsekwentnie i skutecznie wykonywane. W ostatnich czterech latach na inwestycje wydaliśmy 22 miliony złotych. Jest to największy wydatek w historii Gminy Kobylanka. Najważniejszym jest fakt, że wydatki inwestycyjne nie wpłynęły na zwiększenie zadłużenia gminy, które pozostało na zbliżonym poziomie roku Bardzo dobry wynik finansowy uzyskany został dzięki wielu wyrzeczeniom dotyczącym bieżącej działalności. Nie realizowano między innymi poprawy oświetlenia, nie wykonano remontu i przebudowy drogi Zieleniewo Miedwiecko, ograniczano wydatki na sołectwa itp. Takie działania pozwoliły na zabezpieczanie wkładu własnego i realizowanie dużych inwestycji z wykorzystaniem środków Unijnych. Dzisiaj tą najdroższą infrastrukturę mamy już wykonaną. Nie widać tego, bo jest ukryta w ziemi, ale niewątpliwie przyczyni się do wzrostu gospodarczego Gminy. Zwiększone dochody pozwolą na kontynuację tych zamierzeń, które są przed nami. Andrzej Kaszubski

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 Załącznik do Uchwały Nr LXV/614/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 września 2010 roku STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 JAROCIN 2010 Projekt Strategia Rozwoju Gminy Jarocin na lata

Bardziej szczegółowo

Miastko, Wybory 2014. Samorządowca. To były bardzo pracowite cztery lata...

Miastko, Wybory 2014. Samorządowca. To były bardzo pracowite cztery lata... Głos, Wybory 2014 Samorządowca To były bardzo pracowite cztery lata... Rozmowa z burmistrzem Miastka Romanem Ramionem - Panie burmistrzu, kończy się kolejna kadencja sprawowania przez pana władzy. Czas

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY 2003-2010 GMINA KOBYLANKA

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY 2003-2010 GMINA KOBYLANKA WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY 2003-2010 GMINA KOBYLANKA W wyniku przyjęcia przez Radę Ministrów w dniu 11 lutego 2003 roku Narodowego Planu Rozwoju jako podstawowego dokumentu określającego ramy współfinansowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 ZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGO Toruń, październik 2014 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 5 1. Ludność powiatu... 6 2. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych

Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych PART S.A., Warszawa, sierpień - grudzień 2003 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY KUDOWA ZDRÓJ ORAZ ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH copyright

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/70/07 z dnia 10 października 2007 roku Gmina Wieprz STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Wieprz 2007 1 Spis treści Gmina Wieprz...1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęta

Bardziej szczegółowo

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Projekt Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Józefów, 2015 Wykonanie zlecił: 1 S t r o n a Burmistrz Stanisław Kruszewski ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 05 420 Józefów Wykonawca Główni autorzy

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014:

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014: BIULETYN www.podkowalesna.pl ISSN 2083-019X dwumiesięcznik nr 5/62/ listopad 2014 Cztery lata temu powierzyliście mi Państwo funkcję burmistrza miasta Podkowa Leśna. Teraz, na koniec upływającej kadencji,

Bardziej szczegółowo

POLSKA PROGRAM AKTYWIZACJI OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE. Raport Zamknięcia z Zarządzania Programem nr 19

POLSKA PROGRAM AKTYWIZACJI OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE. Raport Zamknięcia z Zarządzania Programem nr 19 POLSKA PROGRAM AKTYWIZACJI OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE Raport Zamknięcia z Zarządzania Programem nr 19 (1 kwietnia 2005 r. 31 sierpnia 2005 r.) Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa Adres: ul. Wspólna

Bardziej szczegółowo

Rodzina. wspiera MŚP. Nr 9-10. Gmina, która. wrzesień-październik 2013. W październiku ruszył gminny Program Rodzina 3+

Rodzina. wspiera MŚP. Nr 9-10. Gmina, która. wrzesień-październik 2013. W październiku ruszył gminny Program Rodzina 3+ Bezpłatne czasopismo informacyjne ISSN 1248-6939 Nr 9-10 czechowice-dziedzice bronów ligota zabrzeg wrzesień-październik 2013 Gmina, która wspiera MŚP Rodzina 3+ W październiku ruszył gminny Program Rodzina

Bardziej szczegółowo

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nasza Gazeta Nowiny ISSN 1232-4922 z Gminy Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nr 63 2013 EGZ. BEZPŁATNY Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjne działki w Kobylance str. 6 i 7. Październik 2007r.

Atrakcyjne działki w Kobylance str. 6 i 7. Październik 2007r. Atrakcyjne działki w Kobylance str. 6 i 7 Urząd Gminy w Kobylance posiada certyfikat Gratulujemy i życzymy Diamentowych Godów! Pół wieku razem! Dziewięć par z terenu naszej gminy obchodzi w tym roku jubileusz

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku. Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015

Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku. Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015 Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015 SPIS TREŚCI Rozdział I Wstęp str 3 11Charakterystyka miasta

Bardziej szczegółowo

POWIAT PLESZEWSKI Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w latach 2007-2009 Propozycje zmian

POWIAT PLESZEWSKI Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w latach 2007-2009 Propozycje zmian POWIAT PLESZEWSKI Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w latach 2007-2009 Propozycje zmian Pleszew, sierpień 2010 r. Spis treści Wstęp... 3 I Raport o stanie

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Nowa Ruda do roku 2015. Nowa Ruda, grudzień 2007 r.

Strategia Rozwoju Gminy Nowa Ruda do roku 2015. Nowa Ruda, grudzień 2007 r. Strategia Rozwoju Gminy Nowa Ruda do roku 2015 Nowa Ruda, grudzień 2007 r. Struktura budowy: SFERA X. Priorytet X.1. Działanie SFERA GOSPODARCZA SFERA PRZESTRZENNA SFERA SPOŁECZNA 1. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY SOŁECTWA TRZEBOWNISKO NA LATA 2008-2015

PLAN ODNOWY SOŁECTWA TRZEBOWNISKO NA LATA 2008-2015 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVI/165/08 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 20 czerwca 2008 r. zmieniony uchwałą Nr XXXIX/399/10 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 24 września 2010r. zmieniony uchwałą NR VII/70/11

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych.

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Modelowe studia wykonalności inwestycji ograniczających Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Zamawiający Gmina X Przeznaczenie Regionalny

Bardziej szczegółowo

2 Echa znad Sanu i Wisłoka

2 Echa znad Sanu i Wisłoka Niech magiczna noc wigilijnego wieczoru przyniesie spokój i radość. Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy 2014 Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Izabelin do 2015 roku

Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Izabelin do 2015 roku Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Izabelin do 2015 roku Wprowadzenie Reaktywowanie w 1990 roku samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym i wyposażenie go w osobowość prawną, własne źródła dochodów

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

Od roku 1972 do czasów współczesnych

Od roku 1972 do czasów współczesnych Od roku 1972 do czasów współczesnych Jedno z osuwisk na terenie gminy Czchów w roku 2010 Czas Czchowa z pamiętnego lipca 2010 roku w Piaskach-Drużkowie. Zablokowana została droga K-75 w Czchowie, gdzie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW 2014 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W GDOWIE KOMPLEKS SPORTOWY ORLIK W NIEGOWICI PARK PRZYGODY I ROZRYWKI NA GDOWSKIM ZARABIU SALA GIMNASTYCZNA W PIERZCHOWIE. BLOK KOMUNALNY DLA

Bardziej szczegółowo

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W Załącznik Nr 1 do Uchwały NR XVIII/130/08 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 29 grudnia 2008r. GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE JAROCIN w latach 2008 2015 1 1. Wstęp Ustawa a konkretnie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE NA LATA 2007-2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE NA LATA 2007-2015 Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr XIV/ 91 /2007 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z dnia 28 września 2007 roku STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE NA LATA 2007-2015 Jelcz-Laskowice wrzesień

Bardziej szczegółowo

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r.

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Spis treści: Wspieranie działalności gospodarczej s. 2 Turystyka,

Bardziej szczegółowo