Z tej okazji w Kościele p/w św. Wawrzyńca w Kochanowicach została odprawiona

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z tej okazji w Kościele p/w św. Wawrzyńca w Kochanowicach została odprawiona"

Transkrypt

1 Gazeta Samorządowa Gminy Kochanowice Kwiecień 2007 Nr 1 (97) Mile spędzonych Świąt Wielkanocnych w gronie rodziny i przyjaciół, wielu łask Bożych i smacznej święconki Mieszkańcom Gminy Kochanowice oraz Gościom Złoty jubileusz Koła Pszczelarzy w Kochanowicach 18 marca Koło Pszczelarzy w Kochanowicach, obejmujący swym zasięgiem gminę Kochanowice oraz gminę Herby, obchodziło pięćdziesięciolecie swojej działalności. Z tej okazji w Kościele p/w św. Wawrzyńca w Kochanowicach została odprawiona uroczysta msza św. w intencji żywych i zmarłych pszczelarzy. Poprzedziło ją uroczyste wprowadzenie pocztu sztandarowego do kościoła. Następnie wszyscy udali się do Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach, by dalej świętować swój Jubileusz. Ireneusz Czech Wójt Gminy Kochanowice dalej czytaj str. 3 Święta Jadwiga Śląska patronką Gimnazjum w Lubecku Dzień 14 marca 2007 roku był dla uczniów i nauczycieli Gimnazjum w Lubecku dniem szczególnym. życzą Jerzy Pietrek Przewodniczący Rady Gminy Rada Gminy Kochanowice na uroczystej sesji podjęła Uchwałę w sprawie nadania Gimnazjum w Lubecku imienia Świętej Jadwigi Śląskiej. dalej czytaj str. 3 Zdrowych i pogodnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego oraz wiele radości podczas rodzinnych spotkań przy wielkanocnym stole składa poseł na Sejm RP Lucjan Karasiewicz

2 INFORMACJA Z PRAC RADY GMINY OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOCHANOWICE Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U Nr 261 poz. 2603), Wójt Gminy Kochanowice informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Kochanowice, ul. Wolności 5 wywieszony jest wykaz nieruchomości mienia komunalnego gminy przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu (dot. działki nr 1127/9 o pow m 2, położonej w Kochcicach przy ul. Kochanowickiej). W ostatnim okresie odbyły się trzy sesje Rady Gminy Kochanowice V kadencji: w dniu r., r. oraz uroczysta dnia r. Gościem sesji r. była posłanka Halina Rozpondek, która udzieliła wielu odpowiedzi na pytania radnych oraz przyjęła wnioski radnych i Wójta w sprawie dokonania zmian w obowiązującym prawie. Podczas sesji w dniu podjęto uchwały w sprawie: 1. zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Lubockiem Publicznej Szkoły Podstawowej w Kochanowicach. 2. zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Droniowicach Publicznej Szkoły Pdstawowej w Kochanowicach. 3. zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Harbułtowicach Publicznej Szkoły Podstawowej w Kochanowicach. 4. określenia dla niektórych nauczycieli tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, zasad rozliczania tego wymiaru oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek. 5. zamiaru rozwiązania Zespołu. 6. zamiaru rozwiązania Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kochcicach 7. zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół w Lubecku. 8. zamiaru powołania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr zamiaru powołania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr zmiany uchwały o utworzeniu rachunków dochodów własnych. 11. zmiany w budżecie gminy na rok zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2007 na realizację inwestycji pod nazwą Budowa wiejskiego domu spotkań wraz z placem zabaw oraz parkingiem w Droniowicach. 13. zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2007 na realizację inwestycji pod nazwą Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie budynku schroniska młodzieżowego w Pawełkach wraz z zagospodarowaniem rekreacyjnym terenu wokół schroniska. 14. określenia obowiązujących wzorów deklaracji podatkowej oraz informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. 15. nadania statutu Urzędowi Gminy w Kochanowicach 16. wyboru sołtysów i członków rad sołeckich w gminie Kochanowice (wykaz sołtysów i członków Rad Sołeckich wewnątrz numeru). 17. niewyrażenia zgody na odwołanie radnego ze stanowiska. 18. ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli oraz zasady przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia i dodatków socjalnych w roku Uroczysta sesja 14 marca 2007 roku związana była z nadaniem Gimnazjum w Lubecku imienia Świętej Jadwigi Śląskiej. PRZYPOMNIE Przypomina się mieszkańcom gminy Kochanowice o możliwości złożenia deklaracji w sprawie przystąpienia do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Ciągle jest za mała liczba deklaracji, aby można było opracować na tej podstawie skuteczny Program Ograniczenia Niskiej Emisji. Zachęcamy mieszkańców do skorzystania z możliwości uzyskania dofinansowania na działania ekologiczne. Ankieta jest dostępna na stronie www. kochanowice.pl w aktualnościach oraz w pokoju nr 14. Urzędu Gminy Kochanowice. Podczas sesji w dniu 26 marca 2007 zostały podjęte uchwały w sprawie: 1. powierzenia Gminie Lubliniec zadania publicznego. Na terenie naszej gminy nie posiadamy przedszkola integracyjnego, dlatego też Gmina Kochanowice powierza Gminie Lubliniec wykonywanie zadania publicznego wynikającego z ustawy o systemie oświaty polegającego na zapewnieniu możliwości wychowania przedszkolnego dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia w przedszkolu integracyjnym dzieci z naszej gminy. 2. likwidacji Szkoły Filialnej w Droniowicach Publicznej Szkoły Podstawowej w Kochanowicach. 3. likwidacji Szkoły Filialnej w Harbułtowicach Publicznej Szkoły Podstawowej w Kochanowicach. 4. likwidacji Szkoły Filialnej w Lubockiem Publicznej Szkoły Podstawowej w Kochanowicach. 5. powierzenia Gminie Lubliniec zadania publicznego. Gmina Kochanowice powierza Gminie Lubliniec wykonywanie zadania publicznego wynikającego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani uchwalanego corocznie dla Gminy Kochanowice, obejmującego pomoc psychologiczną, terapeutyczna i prawną osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków, ich rodzinom oraz ofiarom przemocy domowej w formie prowadzenia Punktu Konsultacyjnego. 6. wystąpienia o zniesienie urzędowej nazwy Dąbrowa - leśniczówka z Wykazu Urzędowych Nazw Miejscowości ze względu na jej nieużywanie. 7. powiadomienia Sekretarza i Skarbnika Gminy Kochanowice o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego. Taki sam obowiązek dotyczy między innymi radnych, Wójta, dyrektorów szkół, radcy prawnego urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku. 8. zmiany budżetu gminy na rok zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2007 na realizację inwestycji pod nazwą Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie budynku schroniska młodzieżowego w Pawełkach wraz z zagospodarowaniem rekreacyjnym terenu wokół schroniska. 10. poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 11. wyrażania zgody na zamianę nieruchomości gruntowych pod budowę ścieżki pieszo rowerowej na trasie Kochanowice Jawornica. 12. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu pofolwarcznego w Kochcicach. 13. dopłaty dla taryfowych odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Podziękowanie W związku z upływem kadencji sołtysa chcę bardzo podziękować wszystkim mieszkańcom sołectwa Lubockie Ostrów, którzy przez 4 ostatnie lata służyli mi swoją pomocą i radą przy wszystkich inwestycjach i zadaniach, których nie było mało. Sprawozdanie z działalności sołtysa w latach jest do wglądu u sołtysa Natalii Zakrzewskiej oraz u mnie. Dziękując bardzo za wyrozumiałość i wszechstronną pomoc razem z panią sołtys liczymy na dalsze zaangażowanie mieszkańców dla dobra naszego sołectwa. Radna Gertruda Pyka

3 Święta Jadwiga Śląska patronką Gimnazjum w Lubecku Tę wyjątkową postać cechowały: silny charakter, powaga, samodzielność w myśleniu, nieustępliwe dążenie do celu, który Jej przyświecał. Cele życiowe którymi się kierowała były celami szlachetnymi. Chodziło o dobrze rozumiane szczęście każdego człowieka, dobro rodziny, dobro przyszłego młodego pokolenia. W życiu codziennym postępowała z należytą powagą. W pracy wewnętrznej nad sobą zabiegała o rozwój cnót chrześcijańskich, a zwłaszcza cnót społecznych. Zasłużyła na szacunek współczesnych i potomnych. Gościem honorowym uroczystości był salwatorianin ks.prof. Antoni Kiełbasa - wiel- cd. ze str.1 arium w Lubecku ks. prof. Antoni Kiełbasa, a w szkole gimnazjaliści w specjalnie przygotowanym przez nich programie. Mszę św. odprawił proboszcz lubeckiego sanktuarium ks. Andrzej Bartysiewicz w koncelebrze z ks. profesorem oraz drugim salwatorianinem z Trzebnicy ks. Blokeszem. Dyrektor Zespołu Szkół w Lubecku, Rada Pedagogiczna, rodzice i społeczność uczniowska, serdecznie dziękują Radzie Gminy Kochanowice za nadanie szkole imienia Świętej Jadwigi Śląskiej. Mamy nadzieję, że nasza Wielka Patronka będzie czuwała nad naszym Gimnazjum i wspierała nas we wszystkich działaniach. Aleksandra Kachel I j u ż p o wyborac h! W tym roku dobiegła końca kadencja sołtysów i rad sołeckich wybranych w 2003 roku. Miesiąc luty był więc czasem zebrań wiejskich, podczas których mieszkańcy poszczególnych sołectw głosowali wybierając nowych sołtysów oraz członków rad sołeckich. Oto wykaz sołtysów poszczególnych sołectw oraz składy Rad Sołeckich w gminie Kochanowice: Lubockie Ostrów Sołtys Natalia Zakrzewska Skład Rady Sołeckiej jest następujący: 1. Józef Pyka 2. Teodor Kompała 3. Teresa Koza 4. Róża Grzechac 5. Aneta Wodarz Jawornica Sołtys Marek Kansy Skład Rady Sołeckiej jest następujący: 1. Wojciech Jeziorski 2. Teresa Berak 3. Grzegorz Berak 4. Henryk Krzywoń 5. Kazimierz Rybak Kochanowice Sołtys - Franciszek Machnik Skład Rady sołeckiej jest następujący: 1.Maria Giemza 2. Irena Kania 3. Magdalena Famuła 4. Magdalena Prandzioch 5. Janina Konfederak Lubecko Sołtys Marian Widera Skład Rady sołeckiej jest następujący: 1. Józef Tkaczyk 2. Fryderyk Wolka 3. Maria Urbańczyk 4. Anna Sroka Uwaga Rolniku! W tym roku od 15 marca do 15 maja producenci rolni mogą występować tradycyjnie o jednolitą płatność obszarową, płatności uzupełniające i dopłaty z tytułu ONW. Kontynuowana jest wprowadzona rok temu płatność cukrowa. Tegoroczna kampania wyróżnia się, ponieważ zostały wprowadzone istotne zmiany: zmieniono wzór wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich zmieniono zasady wypełniania wniosku obszarowego zmieniono sposób naliczania płatności rozszerzono zakres roślin energetycznych. Jedną z najistotniejszych zmian 5. Irena Woźna Kochcice Sołtys Stefania Mazurek Skład Rady sołeckiej jest następujący: 1. Stefan Rak 2. Ewa Maroń 3. Gabriela Świerc 4. Róża Kozielska 5. Augustyn Paul Pawełki Sołtys- Alfred Pawełczyk Skład Rady: 1. Andrzej Bogunia 2. Dagmara Warzecha 3. Wojciech Pawołka 4. Dariusz Ulman Harbułtowice Sołtys Benedykt Szymański Rada Sołecka: 1. Mikołaj Radek 2. Roman Kołaczuch we wniosku jest to, że zmieniona została definicja działki rolnej. Obecnie uważa się ją za zwarty obszar gruntu, na którym jeden rolnik prowadzi jedną grupę upraw, o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 hektara (czyli poprzednio należało uprawiać minimum 0,1 hektara pszenicy zaś według nowych zasad można mieć obok siebie pięć arów pszenicy i pięć arów jęczmienia). Nowością w tym roku jest płatność 3 Złoty jubileusz ki znawca kultu Świętej Jadwigi Śląskiej, kustosz sanktuarium w Trzebnicy, autor publikacji na Jej temat. Uroczystość naszą zaszczycił także: Śląski Kurator Oświaty - dr Marian Drosio oraz Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Częstochowie mgr Urszula Bauer, wizytator K.O mgr Teresa Jankowska, Wójt Gminy Kochanowice mgr inż. Ireneusz Czech, pracownicy Urzędu Gminy, dyrektorzy szkół gminnych, przedstawiciele Rady Rodziców i biur poselskich. O tym, kim była Święta Jadwiga Śląska dzięki urodzeniu i kim stała się dzięki pracy nad sobą opowiedział podczas homilii na mszy świętej w Sanktucd. ze str.1 W uroczystościach wzięli udział zaproszeni goście: proboszcz ks. Stefan Balcarek, Wójt Gminy Herby Roman Banduch, Wójt Gminy Kochanowice Ireneusz Czech, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach Małgorzata Derkowska, Prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstochowie Kazimierz Zaskórski, honorowy Prezes RZP Mieczysław Lejman, a także członkowie Zarządu Włodzimierz Janas oraz Tadeusz Dubiel. Uroczystość umilił swym wstępem Gminny Chór Canzona. Wspomnieniom nie było końca. Serdeczne wyrazy wdzięczności pszczelarze kierują do Wójta Gminy Kochanowice oraz Wójta Gminy Herby, a także do tych wszystkich osób, którzy przyczynili się do zorganizowania niniejszej uroczystości. Magdalena Jezierska 3. Beata Adamek 4. Jacek Rokosa 5. Henryk Sowa Droniowice Sołtys - Małgorzata Pyka Rada Sołecka: 1. Ilona Rokosa 2. Genowefa Wieczorek 3. Grażyna Chałupka 4. Teresa Imiołczyk 5. Roman Raj 6. Paweł Korzekwa 7. Adam Klama 8. Danuta Piskoń Gratulujemy wybranym i życzymy zrealizowania wszystkich planów i zamierzeń dla dobra swojego sołectwa. uzupełniająca do powierzchni przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych. Będzie to nieformalna premia zwierzęca, bo odbierze ją rolnik, który od 1 kwietnia 2005 roku do 31 marca 2006 roku był posiadaczem przeżuwaczy - muszą one być zarejestrowane naszym systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt - oraz posiadał łąki i pastwiska trwałe. dalej czytaj str. x

4 Kącik aktywizacji zawodowej Wiosna budzi do życia nie tylko przyrodę, ale także nadzieję człowieka na lepsze życie, które niewątpliwie wiąże się z podjęciem zatrudnienia. Takie nadzieje daje niniejszy artykuł umożliwiający poznanie instrumentów rynku pracy zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Osoby, których cechuje przedsiębiorczość, informujemy o możliwościach pozyskania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 5-cio krotnego przeciętnego wynagrodzenia (ok zł), które można wydatkować na: - środki trwałe: sprzęt, maszyny, urządzenia, którego wartość zakupu przekracza 3500zł, a okres użytkowania jest dłuższy niż 1 rok, - wyposażenie: sprzęt, maszyny, urządzenia, którego wartość zakupu jest równa lub niższa niż 3500zł, - towar: surowce (max 20% przyznanych środków) Rozliczenie: faktury, rachunki. O jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej może ubiegać się osoba bezrobotna która: - w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny podjęcia pracy - nie prowadziła działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku - nie otrzymała w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku pożyczki z Funduszu Pracy lub z innych funduszy publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej - przedstawi zabezpieczenie w postaci poręczenia cywilnego przez 2 osoby uzyskujące dochód w wysokości 1200zł. brutto miesięcznie każdy - nie była w okresie 2 lat przed dniem złożenie wniosku skazana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. Dokumenty niezbędne do otrzymania pomocy w formie jednorazowych środków: - wniosek o przyznanie środków (dostępny w Powiatowym Urzędzie Pracy) - biznes plan zamierzonego przedsięwzięcia - kserokopia dokumentów potwierdzających prawo do lokalu - kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej przez wnioskodawcę w okresie kolejnych 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy. Osoby zainteresowane podjęciem własnej działalności gospodarczej mogą po wcześniejszym zgłoszeniu w biurze GCKiI skorzystać ze szkolenia z zakresu podstaw przedsiębiorczości. OFERTY PRACY: 1.Gminne Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach poszukuje osoby na stanowisko głównego księgowego. Praca w niepełnym wymiarze godzin. Wymagania: - wykształcenie wyższe kierunkowe + min. 3 lata stażu pracy na stanowisku gł. księgowego lub wykształcenie średnie kierunkowe + min. 6 lat stażu pracy na stanowisku gł. księgowego - udokumentowane kilkuletnie doświadczenie w księgowości na samodzielnym stanowisku; - doskonała znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego; - dobra znajomość systemów księgowych oraz pakietu MS Office; Podania można składać do dyrektora GCKiI Kochanowice. Dodatkowe informacje w GCKiI w Kochanowicach, ul. Lubliniecka Firma MWF METEC w Lublińcu, ul. Wyszyńskiego 42, poszukuje do pracy krawcowe - szwaczki. Praca polega na szyciu pokrowców na przewody elektryczne, torby na narzędzia. Jest to praca na jedną zmianę tj. od godz. 6:00 do godz. 14:00. Proponowana płaca 1000zł. Osoby zainteresowane są proszone o kontakt tel: lub Te i inne oferty pracy są dostępne w biurze GCKiI oraz na stronie internetowej K o n k u r s na najlepszy zakład przetwórstwa rolnospożywczego oraz najlepsze gospodarstwo rolne Powiatu Lublinieckiego Wójt Gminy informuje, że w roku bieżącym Starostwo Powiatowe w Lublińcu przy współudziale gminy Kochanowice organizuje po raz drugi konkurs Na najlepszy zakład przetwórstwa rolno-spożywczego oraz najlepsze gospodarstwo rolne Powiatu Lublinieckiego. Celem konkursu jest promowanie najlepszych producentów rolnych (w tym ogrodniczych, pszczelarskich i innych) i zakładów przetwórstwa rolnospożywczego na terenie Powiatu Lublinieckiego oraz wyróżnienie produktów odznaczających się wysoką jakością i atrakcyjnością. W konkursie może uczestniczyć każde zgłoszone gospodarstwo rolne oraz zakład przetwórstwa rolno-spożywczego znajdujące/y się na terenie Powiatu Lublinieckiego. Konkurs będzie realizowany w dwóch etapach: I etap - na szczeblu gminnym II etap - na szczeblu powiatowym. 4 Komisja Konkursowa dokona oceny wg następujących kryteriów: ocena techniczno - sanitarna zakładu lub estetyki gospodarstwa, całokształt działalności: kontynuacja tradycji, popularność produktów, jakość produktów, opakowań itp., technologia produkcji, spełnienie norm ochrony środowiska, Laureaci miejsc I - III na szczeblu gminnym oprócz darmowej promocji swoich produktów i swojej działalności na łamach lokalnej prasy czy na stronie internetowej Urzędu otrzymają symboliczne nagrody. Jeżeli do którejś z kategorii zgłosi się tylko jeden uczestnik to konkurs na etapie gminnym w danej kategorii nie odbędzie się, a chętny bezpośrednio przejdzie do II etapu na szczeblu powiatowym. Laureaci miejsc I-III na szczeblu powiatowym otrzymają nagrody (puchar i dyplom). Osoby zainteresowane mogą pobrać kartę zgłoszenia w Urzędzie Gminy pokój nr 14 lub na stronie internetowej www. kochanowice.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel wew. 34. Zgłoszenia należy dokonać w terminie do dnia 20 kwietnia 2007 r. Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie, bo przecież mamy się czym chwalić. Ireneusz Czech

5 Informacja Urząd Gminy Kochanowice uprzejmie informuje wszystkich rolników zainteresowanych dopłatami obszarowymi, że wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych będą przyjmowane w dniach od 15 marca do 15 maja 2007 roku w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lublińcu. W związku z powyższym uruchomiony został punkt konsultacyjny dla rolników, który znajduje się w budynku Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach przy ul. Lublinieckiej 5. Pomocy przy wypełnianiu wniosków udziela pracownik Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Osoby zainteresowane dopłatami obszarowymi mogą zgłaszać się w/w punkcie w każdy poniedziałek i czwartek tygodnia w godzinach 8:00 15:00. Dodatkowo od 16 kwietnia do 15 maja punkt czynny będzie również we wtorek w tych samych godzinach. Rolnicy którzy złożyli wnioski w roku ubiegłym otrzymają pocztą wnioski spersonalizowane, które po uzupełnieniu powinny zostać złożone w Biurze Powiatowym Agencji. U w a g a! Od roku 2007 pomoc przy wypełnianiu wniosków obszarowych jest odpłatna (podstawa prawna ustawa z r. o jednostkach doradztwa rolniczego Dz. U. nr 251 z r.). Szczegółowy cennik dostępny będzie w Urzędzie Gminy, punkcie konsultacyjnym oraz u sołtysów. Odpłatność za wypełnianie wniosków o dopłaty bezpośrednie zgodna z cennikiem Usług Doradczych Świadczonych przez ŚODR w Częstochowie w 2007roku: Ilość działek ewidencyjnych wchodzących w skład działek rolnych Kwota Od 1 do 10 20,00 zł. Od 11 do 15 30,00 zł. Od 16 do 20 40,00 zł. Powyżej 20 (za każda kolejną działkę) 2,00 zł. Do wniosku ONW (dodatkowo) 6,00 zł. Realizujemy gminny Program Profilaktyki 18 kwietnia br. upływa termin składania przez szkoły wniosków o dofinansowanie wyjazdów na Zieloną Szkołę w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Ponadto Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje o dwóch terminach składania wniosków na realizację programów profilaktycznych przez stowarzyszenia, instytucje i nauczycieli. Najbliższy termin upływa 30wzreśnia każdego roku, każdego kolejny 31 stycznia każdego roku.. O przyznaniu dofinansowania decyduje Komisja w miarę posiadanych środków oraz w zależności od zawartości programu profilaktycznego. Wszystkim mieszkańcom przypominamy, że każdy, a szczególnie rodzice, dzieci, młodzież, którego bezpośrednio dotknął problem nadużywania alkoholu, przemocy w rodzinie i w szkole, narkomanii może skorzystać z porad specjalistów dyżurujących w Punkcie Konsultacyjnym w Lublińcu przy ul. Paderewskiego. Gmina Kochanowice ma zawarte porozumienie, dzięki któremu powyższy Punkt udziela pomocy i porad również mieszkańcom naszej Gminy. Szczegółowy harmonogram dyżurów za każdym razem jest zamieszczany w osobnej kolumnie Wieści Gminnych. 5 Akcja wapnowania na terenie gminy Kochanowice Urząd Gminy Kochanowice organizuje akcję wapnowania gleb kwaśnych Gmina Kochanowice podaje do wiadomości rolników dane dostawcy wapna: Górnicze Zakłady Dolomitowe S.A. ul. Bacholińska Siewierz tel. 032/ fax. 032/ oraz dodatkowe informacje o akcji wapnowania gleb na terenie Gminy: Kopalnia dostarczać będzie wapno nawozowe zawierające magnez, węglanowe odmiana 05 w terminie do 30 kwietnia 2007 r. Cena brutto za 1 tonę wapna wraz z transportem 43,26 zł (cena przetargowa). Istnieje możliwość zakupienia większej ilości wapna do pełnego transportu ton w tej samej cenie. Rolnicy zainteresowani dokupieniem wapna powinni zadeklarować się do 29 marca 2007 r. w Urzędzie Gminy pokój nr 14 lub u sołtysa. Uwaga Rolniku! cd. ze str. 1 Płatność ta ma wynieść około 100 euro na hektar i dotyczyć będzie tych gospodarstw, gdzie obecnie występuje obsada zwierząt minimum 0,3 sztuki dużej na hektar. Od bieżącego roku rozrasta się tematyka bioenergetyczna w obrębie wniosku, ponieważ przybywa gatunków roślin uprawnionych do dopłaty, jak i sposobu zagospodarowania upraw. Rośliny mogą być, bowiem przeznaczone do przetworzenia na produkty energetyczne lub wykorzystane w gospodarstwie na cele energetyczne. Jacek Mokros Zastępca Dyrektora ARiMR Rolnicy zamawiający mniejsze ilości wapna będą otrzymywali wapno wspólnym transportem, a następnie podzielą go między siebie. Faktury będą płatne przelewem w ciągu 30 dni od dnia wystawienia. Po zapłaceniu faktury każdy rolnik ma obowiązek niezwłocznie dostarczyć oryginał faktury wraz z dowodem zapłaty do Urzędu Gminy do pokoju nr 14. UWAGA! Zapłacona faktura jest podstawą do ujęcia rolnika w rozliczeniu dotacji i zwrotu 50 % ceny zakupu. Rolnicy, którzy nie zakwalifikowali się do zakupu wapna z dotacją mogą zakupić wapno z tej Kopalni w cenie niższej niż oferowana cena rynkowa. Zainteresowani rolnicy proszeni są o złożenie zamówienia w formie pisemnej w Urzędzie Gminy pokój nr 14 w terminie do 6 kwietnia 2007 r. Przy zamówieniu należy brać pod uwagę ładowność samochodów tj. jednorazowy transport ton. Zmiany godzin otwarcia filii bibliotecznej Lubecko - wtorek środa piątek Kochcice poniedziałek wtorek środa nieczynne czwartek piątek

6 Policja prosi przestrzega niechronieni użytkownicy dróg Od początku 2007r. na terenie powiatu lublinieckiego odnotowano trzy tragiczne ze skutkiem śmiertelnym wypadki drogowe (cztery ofiary). Warte podkreślenia jest to, że wszystkie te zdarzenia dotyczyły niechronionych użytkowników dróg tj. pieszych, rowerzystów. Na terenie działania Posterunku Policji w Herbach odnotowano jedno ze zdarzeń (dwie ofiary Gmina Herby). Zauważyć należy, że jedną z najistotniejszych przyczyn takiego stanu rzeczy jest znikoma świadomość wspomnianych użytkowników dróg dotycząca uregulowań w obowiązujących przepisach. Jako lekturę wszystkim, nie tylko pieszym, użytkownikom dróg zaleca się Prawo o ruchu drogowym, a w szczególności: Rozdział 2 Ruch pieszych, art Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, pieszych w razie ich braku z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi. Niezwykle istotne dla bezpieczeństwa pieszych jest poznanie swych obowiązków i uprawnień na drodze, które szczegółowo zostały opisane w art wymienionego rozdziału. Rozdział 3, Oddział 11 Przepisy dodatkowe o ruchu rowerów, motorowerów oraz pojazdów zaprzęgowych. Rozdział 5 Porządek i bezpieczeństwo na drogach Oddział 1 Przepisy porządkowe. Najistotniejszą informacją w tym rozdziale jest art. 43. mówiący o tym, że: - dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania. - dziecko w wieku do 15 lat poruszające się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, jest obowiązane używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Reasumując stwierdzić należy, iż jednym z najważniejszych elementów bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla niechronionych użytkowników dróg jest właściwe korzystanie z dróg. Podstawowym warunkiem właściwej reakcji z punktu widzenia kierowcy samochodu jest odpowiednia widoczność na drodze a przez to możliwość ominięcia, wyprzedzenia przeszkody. Dlatego tez pamiętajmy w porze wieczorowo - nocnej oraz zmniejszonej przejrzystości powietrza o właściwym oświetleniu jednośladów, o umieszczaniu na odzieży dorosłych i dzieci elementów odblaskowych. Inwestujmy w nasze bezpieczeństwo! Im większa ich wyobraźnia, tym większa nasza satysfakcja. Andrzej Jegerczyk Nadkomisarz Policji Kobieta jest jak róży kwiat, patrzy i zachwyca się nią cały świat Jest taki jeden dzień w roku - 8 marca - kiedy to swoje święto mają wszystkie kobiety. Tegoroczne świętowanie Dnia Kobiet wzorem roku ubiegłego odbyło się w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach. Uczestniczyły w nim Panie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Kochanowice oraz panie niezrzeszone w kole. Na tę okoliczność przygotowano niezwykłą sztukę teatralną w wy- konaniu płci męskiej, bo czegóż panowie dla dam nie robią? Scenariusz dramatu napisała na podstawie dzieła Szekspira pt. Romeo i Julia Maria Dziuk. Jednoaktówka mieszkanki Kochanowic to współczesna wersja dramatu Szekspira o takim samym tytule. W rolę Julii wcielił się Franciszek Machnik, natomiast Romea grał Piotr Grus. Panowie doskonale odegrali swe role, czego najlepszym dowodem była burza oklasków. Wszyscy doskonale się bawili, śpiewając biesiadne piosenki, nie zabrakło także dowcipów, śmiesznych historyjek. Dla pań zaśpiewał także Eliasz Nowakowski, któremu akompaniował Michał Kościelny. I choć czas nieubłaganie płynął to w sercach pozostała radość ze wspólnego biesiadowania, gdyż kolejne dopiero za rok. Magdalena Jezierska 6 Poszukiwania trwają W związku z szerzącą się popularnością dania kulinarnego jakim jest ciapkapusta, Gmina Kochanowice stara się o certyfikat na tenże produkt regionalny. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest udokumentowanie przez lokalną społeczność, że danie to było przyrządzane przez co najmniej dwadzieścia pięć lat. Zwracamy się zatem do szanownych mieszkańców o odszukanie starych, co najmniej 25-letnich przepisów na przyrządzenie tej potrawy. Dokumentację stanowią jadłospisy przygotowywane w szkołach, menu w restauracjach, a także inne materiały poświadczające przyrządzanie tej potrawy przed kilkudziesięcioma laty. Dzięki tym staraniom wzrośnie zainteresowanie tym coraz rzadziej gotowanym daniem, a także promocja naszej gminy. Wszelkie dokumenty oraz informacje prosimy dostarczać do Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach w godzinach pracy. Zapraszamy do współpracy. Przegląd Stołów Wielkanocnych II Regionalny Przegląd Stołów Wielkanocnych odbył się 1 kwietnia 2007 r. w Myszkowie. W przeglądzie tym wzięło udział Koło Gospodyń Wiejskich w Kochcicach. Panie pięknie nakryły stół, który pełen był smakołyków wielkanocnych,. Zadbano także o piękny wystrój świąteczny będący zapowiedzią zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy. Prezentację dopełnił śpiew pań, które na tę okazję przygotowały specjalny repertuar świąteczny. Panie z KGW w Kochcicach mają już za sobą podobne przedsięwzięcia. W grudniu ubiegłego roku prezentowały stół wigilijny, a kilka miesięcy wcześniej stół wielkanocny. Pozazdrościć takiej inicjatywy. Magdalena Jezierska

7 Uczestnicy spotkania, od lewej Julia Płonka, koniuszy oraz Maria Dziuk Spotkanie z historią Dnia 6 marca 2007 roku minęło 50 lat od śmierci Ludwika Karola von Ballestrema ostatniego dziedzica majątku Kochcice. Z tej okazji w Kościele Parafialnym w Kochcicach została odprawiona uroczysta msza św. Kółko miłośników historii, które powstało w ramach programu Rzeczpospo- lita Internetowa dzięki wsparciu Fundacji Grupy TP oraz UNDP, zorganizowało w sali Centrum Informacji w Remizie OSP w Kochcicach spotkanie grup dyskusyjnych. To spotkanie miło wspomina pani Maria Dziuk w napisanym przez siebie wierszu: Ostatni koniuszy hrabiego Ballestrema W Kochcicach odbyło się niecodzienne spotkanie pojechałam i ja również na nie. 6 marca przypadła 50 rocznica śmierci hrabiego Ballestrema ostatniego pana na Kochcicach. Przyjemność prawdziwa mnie spotkała koło ostatniego koniuszego hrabiego siedziałam. Choć to pan już wieku słusznego lecz czasy swej pracy u hrabiego wspomina jakby to było dnia wczorajszego. Szczególnie w pamięci mi utkwiła ostatnia jego podróż z hrabią zima ostra wtedy była rok 1945 stycznia dziewiętnastego, kiedy przyszło hrabiemu pożegnać Kochcice i zaznać losu tułaczego. I jak wspomina pan Roman Olczyk koniuszy kiedy przyszło mu w tę podróż wyruszyć, to widział jak hrabiemu było ciężko i jak on się smuci jakby czuł, że już do ukochanych Kochcic nigdy nie powróci. Widział jego wzrok przez łzy zamglony, tak ciężko było mu opuszczać ukochane strony. A nie wiedział również sam koniuszy czy w tym wojennym czasie sam się gdzie nie zawieruszy i czy do domu wrócić da się. Dojechali aż do Drezna gdzie hrabia trudami zmęczony podróży zachorował i do szpitala dostał się na dłużej A oni go pożegnali, potem końca wojny doczekali i wiele jeszcze po drodze przeżyli ale szczęśliwie do Kochcic powrócili. Z ciekawością żeśmy jego opowieści wysłuchali bo jest on jednym z nielicznych świadków, którzy hrabiego Ballestrema znali. I jak wspomniał o tym kochcicki proboszcz i gości spotkania grupka niemała hrabia Ballestrem to był porządny człowiek i dobra pamięć po nim pozostała. 7 NIE UMIERA TEN, KTO TRWA W PAMIĘCI INNYCH 2 kwietnia br. mijają dwa lata od śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II. Pamięć o nim jest wciąż żywa w naszych sercach i umysłach, a głoszone przez niego słowa są dla nas drogowskazem życia. Przedstawiamy Państwu wiersz napisany na tę okoliczność przez pana Mariana Gabryela : Refleksje nad czasem minionym Kiedy w październiku roku pamiętnego oznajmiono o wyborze Ojca Świętego serca nasze z miłości omdlały, a ówczesne władze oniemiały. W środkach zaś masowego przekazu, powstał popłoch, jakby przed zarazą. Dopiero kiedy znaczenie tego faktu zrozumiały, ożywił się eter i gratulacje się posypały. Być może niektórym serca w nadziei zabiły, lecz by się z niewoli wyrwać, potrzeba było siły. To on nowy pasterz naszego Kościoła, tchnął siłę, aby najpierw Polska wolną była. Sprawcza moc gestów i jego mowy pozwoliły, aby też inni powstali z niewoli owej. Żal i wściekłość nas ogarnęła na tego, co jego ręka bezbożna w Ojca trafiła. Jednak Bóg wszechmogący i Matka Jego, osłoniły pasterza Wielkiego, bo miał Ojciec Święty rolę wyznaczoną, ewangelizację Świata miłością wypełnioną. Gromadami ludzie przybywali na jego spotkania, umęczeni troskami codziennego bytowania, wlewał w nas otuchę, miłość nieocenioną, lecz po spotkaniach każdy wracał na ścieżkę swoją. Serca ludzi pozostawały głuche na jego wezwania, bo bliźnich naszych ogarnęła żądza posiadania. Postanowił jeden drugiego w owym wyścigu wyprzedzić, nie bacząc na to, że ten i ów w biedzie siedzi. Znieczulica, choroba dwudziestego wieku, zagnieździła się jak wirus w człowieku, której pokonać żadne leki nie są w stanie, pozostało nam tylko Jego nauczanie. Może w tych słowach i jego pouczeniach, przyjdzie nam szukać ulgi w cierpieniach. Wszak głosił żarliwie zawsze i wszędzie, że radością prawdziwą, szczęście bliźniego będzie. Dzisiaj Ojciec nasz Duchowy całuje niebiańskie progi, a patrząc na nas błogosławi lud ubogi. Ileśmy Kochani w tych dniach smutnych łez wylali, pora pozbierać się nam i iść dalej. W pamięci i modlitwach naszych niechaj On pozostanie, Ojcu Świętemu - Rodakowi, wieczny odpoczynek daj o Panie. Niechaj teraz odpoczywa i patrzy na nas z nieba, błogosławi nam i pomoże kiedy zajdzie potrzeba. Do Boga zaś Wszechmocnego prośby zanosimy, aby jego błaganiom zadośćuczynił, o co prosimy.

8 OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W KOCHANOWICACH Minęły kolejne miesiące roku szkolnego. Cieszymy się bardzo, że nasi uczniowie biorą udział w wielu konkursach i zawodach, zdobywając wyróżnienia i nagrody. Tym samym dowodzą, że zdobyta przez nich wiedza i wynoszone ze szkoły umiejętności stoją na wysokim poziomie. W ostatnim czasie bardzo miłą niespodziankę sprawił nam uczeń klasy trzeciej gimnazjum Dominik Zając, który w finale wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z fizyki uzyskał tytuł laureata. Tytuł ten zwalnia go z końcowego egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno przyrodniczej. Na dużą pochwałę zasługują także uczestnicy innych konkursów: - Robert Hadzik, Aneta Tyrała i Aleksandra Łebek, którzy w konkursie wiedzy biblijnej na etapie powiatu zajęli odpowiednio: Laureaci konkursu wiedzy pożarniczej Jak co roku Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kochanowicach przeprowadził Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej pt. Młodzież zapobiega pożarom. Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach. Uczestnicy musieli rozwiązać test pisemny zawierający kilkanaście pytań z wiedzy pożarniczej. W kategorii uczniów szkół podstawowych najlepsi okazali się uczniowie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kochcicach: I miejsce Ewa Mercik, II miejsce Emilia Gołek, III miejsce Monika Drapacz. W kategorii młodzieży gimnazjalnej I miejsce zajęła Anika Kołaczuch z Zespołu, II miejsce Sandra Mnich z Zespołu, III miejsce Zuzanna Tkaczyk z Zespołu Szkół w Lubecku. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Urszula Spojda pierwsze, drugie i piąte miejsce - Magdalena Grobara, która otrzymała wyróżnienie w IV Powiatowym Konkursie Ortograficznym DYKTANDO 2007 w kategorii szkół gimnazjalnych - Magdalena Bielecka zdobyła pierwsze miejsce w VIII Gminnym Konkursie Ortograficznym. - Zuzanna Słodczyk i Beata Tomys otrzymały wyróżnienia w konkursie pt. Zawody na wesoło w kategorii literackiej na fraszkę zorganizowanym przez Publiczną Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Lublińcu. Konkurs został rozstrzygnięty podczas Prezentacji Szkół Ponadgimnazjalnych Robert Hadzik zajął dziesiąte miejsce na trzydziestu uczestników w Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym w Kaletach W konkursie międzypowiatowym na projekt kartki walentynkowej w Konopiskach 8 lutego br. Jury dokonało oceny 50 nadesłanych prac plastycznych na Konkurs Plastyczny Kiedy dzwonię po straż pożarną?. Komisja oceniająca nagrody przyznała w następujących kategoriach wiekowych: I Grupa- grupa młodsza: 6 8 lat szkoła podstawowa 1. Błażej Chrzęstek ze Świetlicy Środowiskowej w Kochanowicach 2. Dariusz Tyrała z Zespołu Szkół w Kochanowicach, Filia Harbułtowice 3. Marlena Szymańska z Zespołu Filia Harbułtowice II grupa- grupa średnia: 9-12 lat szkoła podstawowa 1. Jolanta Kompała z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kochcicach 2. Karolina Imiołczyk z Zespołu 3. Małgorzata Gnyp z Zespołu III GRUPA GRUPA STRASZA: LAT GIMNAZJUM 1. Zuzanna Bunar z Zespołu 2. Sara Wieczorek z Zespołu 3. Wiktoria Gołek z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Koch- wyróżnienie otrzymała uczennica klasy IV SP Agata Mikuda. Ponadto uczniowie naszej szkoły zajęli zaszczytne miejsca w eliminacjach gminnych konkursów: Konkursu Plastycznego Kiedy dzwonię po straż pożarną? oraz Regionalnego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum o czym więcej w innym artykule tego numeru Wieści Gminnych. Małgorzata Golenia Uczniowie Zespołu mogą pochwalić się także osiągnięciami w dziedzinie sportu. W turnieju koszykówki Dziewcząt Gimnazjum nasze uczennice na szczeblu powiatowym w Koszęcinie zajęły I miejsce. W finale powiatowym organizowanym w Lublińcu reprezantacja Gimnazjum im. Jana Pawła II pokonała Gimnazjum nr 1 z Lublińca 19:4. Następnie nasze dziewczyny jako mistrzynie powiatu zakwalifikowały się do Finału Rejonowego organizowanego w Tarnowskich Górach, gdzie zajęły IV miejsce. Wydarzenie to można uznać za duży sukces naszych uczennic. W turnieju EFS organizowanym w Lublińcu drużyna z naszej szkoły zajęła II miejsce. Z kolei zajęcie I miejsca w Turnieju Eliminacyjnym Mini Piłki Nożnej Szkół Podstawowych Chłopców w Ciasnej to także duży sukces. Nasi chłopcy wygrali z Ciasną 2:0, z Sierakowem 11:1 oraz z Katolikiem Lubliniec 9:1. Teraz czeka ich Finał Powiatowy, który organizowany będzie w Lublińcu dla zwycięzców poszczególnych grup eliminacyjnych. Adam Mika Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy sukcesów. Rozstrzygnięto konkursy - etap gminny 8 cicach IV grupa uczniowie niepełnosprawni 1. Anna Szczudło ze Świetlicy Środowiskowej w Kochanowicach Ponadto wyróżniono prace: 1. Natalii Radek z Zespołu Szkół w Kochanowicach Filia Harbułtowice 2. Patrycji Krawczyk z Zespołu 3. Beaty Benna z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kochcicach 4. Bartłomieja Cogiel z Zespołu 5. Dawida Franczoka ze Świetlicy Środowiskowej w Kochanowicach 6. Sandry Zakrzewskiej z Zespołu 7. Olimpii Zając z Zespołu Szkół w Kochanowicach Zwycięskie prace zostały przesłane do dalszego etapu. W eliminacjach powiatowych w kategorii uczniów szkół podstawowych praca Bartka Cogla zdobyła drugie miejsce, natomiast w kategorii gimnazjum I miejsce przyznano pracy Sary Wieczorek. 27 lutego br. w Gminnym Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach przeprowadzono eliminacje gminne XIX Regionalnego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Jury przesłuchało 17 uczestników konkursu oraz wyłoniło uczestników, którzy zaprezentowali gminę Kochanowice w eliminacjach powiatowych. W kategorii uczniów klas 0 III szkoły podstawowej wyłoniono uczennicę Filialnej Szkoły Podstawowej w Harbułtowicach Natalię Radek, natomiast w spośród uczestników II kategorii uczniów klasy IV VI wyłoniono: Maję Grabolus z Zespołu Szkół w Lubecku oraz Kingę Koziorowską z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kochcicach. W kategorii uczniów gimnazjum gminę Kochanowice w etapie powiatowym reprezentowały: Weronika Ryncarz z zespołu Szkół w Lubecku, Zuzanna Słodczyk z Zespołu oraz Joanna Grabińska z Zespołu. W eliminacjach powiatowych zwyciężyła Weronika Ryncarz i przeszła do etapu regionalnego. Wszystkim zwycięzcom i osobom wyróżnionym serdecznie gratulujemy, życząc powodzenia w dalszych eliminacjach. GCKiI

9 - PEŁNY ZWROT PODATKU Z PRACY W HOLANDII, - PEŁNY ZWROT PODATKU Z PRACY W NIEMCZECH, - HOLENDERSKIE ZASIŁKI RODZINNE, - KOMPLEKSOWE ROZLICZANIE FIRM PODATKI, ZUS-y, LISTY PŁAC, KADRY, - ROZLICZANIE OSÓB PROWADZĄCYCH INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ, KANCELARIA PODATKOWA mgr Krzysztof Mańka - tel. komórkowy , - tel. Kochanowice ul. Dworcowa , - tel. Dobrodzień ul. Solna , - Gminne Info Gminne Info Gminne Info Gminne Info Punkt konsultacyjny dla mieszkańców naszej gminy: Lubliniec, ul. Paderewskiego 18, tel Harmonogram dyżurów oraz zakres udzielanej bezpłatnie pomocy w Lublińcu: Poniedziałek psycholog Porady w zakresie lecznictwa odwykowego. Praca z osobami uzależnionymi. Problemy rodzinne. Praca z młodzieżą od 1730 zaspół lecznictwa odwykowego. Udzielanie informacji z zakresu możliwości i warunków podjęcia leczenia odwykowego. Wtorek konsultant ds. uzależnień Praca z uzależnionymi i współuzależnionymi prawnik porady prawne Środa psycholog Pomoc terapeutyczna dla osób przeżywających trudności emocjonalne. Praca z młodzieżą. Czwartek konsultant ds. uzależnień Praca z uzależnionymi i współuzależnionymi od Grupa wsparcia dla osób uzależnionych. Piątek konsultant ds. uzależnień Praca z osobami doświadczającymi przemocy domowej Gminne Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach, ul. Lubliniecka 5 zaprasza na następujące zajęcia: instrumentalne indywidualne: pianino, skrzypce plastyczno-techniczne środa godz j. niemieckiego poniedziałek godz zespołu folklorystycznego środa godz chóru piątek godz przygotowawcze do matury z języka polskiego drugi i czwarty piątek każdego miesiąca małych form teatralnych rytmiki kształcenia słuchu tańca współczesnego Dodatkowe informacje: tel. (0-34) oraz w filii w Jawornicy tel. (0-34) Zakład Ochrony Środowiska HYDROTECH Oddział Kochanowice POGOTOWIE WOD. - KAN. całodobowo na terenie gm. Kochanowice tel GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEK Gminna Biblioteka Publiczna w Kochanowicach tel Poniedziałek Wtorek Środa nieczynne Czwartek Piątek GBP Filia Kochcice, tel Poniedziałek Wtorek Środa nieczynne Czwartek Piątek GBP Filia Lubecko, tel Wtorek Środa Piątek

10 Ferie pod znakiem sportu Turnieje o Puchar Wójta Gminy rozegrane Dzieci i młodzież z utęsknieniem czekały na tegoroczne ferie. Kiedy jednak te nadeszły, zima spłatała im figla, szczędząc białego puchu. O szaleństwach na białym puchu należało zapomnieć. Jednakże oferta feryjna przygotowana przez Gminne Centrum Kultury i Informacji była na tyle bogata, że można było znaleźć w niej coś dla siebie. Wiele osób z terenu naszej gminy, jak i spoza niej skorzystało z zajęć w GCKiI. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia sportowe. W turnieju tenisa stołowego uczestniczyło 16 osób. Rozegrano go w dwóch kategoriach: uczniów szkoły podstawowej i młodzieży gimnazjalnej. Mistrzem w kategorii uczniów szkoły podstawowej został Adam Szczudło, natomiast w kategorii gimnazjum niepokonany okazał się Damian Straszak. Wspólnym zabawom nie było końca, ale czas płynął nieubłaganie. Ferie dobiegły końca, a młodzież powróciła do szkolnych ław. Teraz wszystkim pozostało już tylko odliczanie dni do wakacji. Magdalena Jegierska Jak co roku na wiosnę w naszej gminie miłośnicy sportu mieli kolejną okazję do sprawdzenia swoich umiejętności sportowych i wyłonienia najlepszych. Uczestnicy turniejów o Puchar Wójta Gminy Kochanowice to osoby, które nie biorą w nich udziału dla wygranej, ale dla sprawdzenia swoich umiejętności. 11 marca w pawilonie Sportowym w Kochcicach rozegrano turniej tenisa stołowego. Zwycięzcą został Marian Brunner z Psar, II miejsce zajął Krystian Mnich z Olszyny, a III miejsce Krzysztof Malcher z Lisowa. Turniej siatkówki odbył się w dniu 17 marca w sali sportowej ZS Lubecko. Zwycięzcą została drużyna Puchacze z Lubecka, którą tworzyły następujące osoby: Agnieszka Sowa, Damian Pisarek, Damian Matysek, Jakub Droździok, Michał Pączkowski, Rafał Dybowski, Łukasz Oszielor. II miejsce - Banda Lewego z Jawornicy, III miejsce - drużyna Kochcicki Wembley, IV miejsce drużyna Surykatki z Kochanowic. Turniej piłki nożnej halowej drużyn pięcioosobowych rozegrano w dniu 25 marca w Pawilonie Sportowym w Kochcicach. W kategorii wiekowej juniorzy zwycięską okazała się drużyna Wembley z Kochcic w składzie: Kamil Ledwoń, Wojciech Wujec, Marcin Budzik, Jarosław Koziorowski, Szymon Światły i Mateusz Pawełczyk. Miejsce II przypadło drużynie Najemnicy z Kochcic, natomiast III - drużynie Czołgiści również z Kochcic. W kategorii wiekowej seniorów I miejsce wywalczyła drużyna GSV Gutentag z Kochcic w składzie: Marek Kosa, Piotr Rek, Grzegorz Rek, Michał Gadecki, Damian Gadecki, Bartłomiej Nachajewski. Miejsce II zajęła drużyna KSKO z Kochcic, natomiast III drużyna LKS Ruch Kochanowice. W turnieju koszykówki zagrały cztery drużyny Kochanowic. I miejsce zajęła drużyna Pędzące ślimaki w składzie: Adam Bryś, Piotr Czernikowski, Robert Pradelok, Tomasz Kaczorowski, Szymański Grzegorz. II miejsce - drużyna Medale, III miejsce - drużyna Surykatki, IV miejsce - drużyna NO name. Serdeczne dziękujemy za pomoc nauczycielom wychowania fizycznego: Rafałowi Dybowskiemu, Adamowi Mika oraz Joachimowi Lukoskowi oraz wszystkim uczestnikom turniejów za udział. Agnieszka Budzik Drogi Rodzicu! Jeśli chcesz, aby Twoje dziecko: - Nie miało problemów z nauką, - Uzyskiwało sukcesy w nauce, - Nie przeżywało stresów związanych z niskimi ocenami, - Miało zapewnione bezpłatne podręczniki, - Bezpłatne przejazdy do szkoły, - Otrzymywało pomoc materialną i inną oraz wszechstronnie się rozwijało PRZYJDŹ DO NAS NIE BĘDZIESZ ŻAŁOWAĆ!!! Zespół Szkół Specjalnych Nr Lubliniec ul. Stalmacha 14 telefon (034) Szkoła umożliwia naukę dzieciom i młodzieży z obniżonymi zdolnościami do uczenia się oraz zapewnia:. małą liczebność uczniów w klasach. opracowany indywidualny edukacyjno - terapeuteczny program dostosowany do możliwości Twojego dziecka. bezpłatne podręczniki i przejazd do szkoły. pomoc materialną. miłą i serdeczną atmosferę U nas Twoje dziecko na pewno odniesie sukcesy w nauce. Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców, nasza szkoła jest zawsze otwarta i przyjazna! Zespół Redakcyjny: Małgorzata Drynda, Małgorzata Derkowska, Maria Machnik, Maria Hadzik. Wieści Gminne Urząd Gminy Kochanowice, ul. Wolności 5, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów. Ogłoszenia są płatne i przyjmowane w sekretariacie Urzędu. Ceny: 1 zł za słowo, w ramce 2 zł za cm 2. Za treść ogłoszeń Redakcja nie odpowiada. Skład komp.: SosnA, Druk: SVD, tel ; ISSN EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

KWARTALNIK SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINY KAMIONKA WIELKA

KWARTALNIK SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINY KAMIONKA WIELKA ISSN 1442-5022 KWARTALNIK SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINY KAMIONKA WIELKA Nr 45 ROK XII STYCZEŃ, LUTY, MARZEC 2012r. Cena 3 PLN Radosnych Świat Zmartychwstania Pańskiego wszystkim naszym Czytelnikom życzy

Bardziej szczegółowo

Dobrego przeżycia w spokoju i w rodzinnym gronie Świąt Wielkanocnych życzy Redakcja Naszego Jutra

Dobrego przeżycia w spokoju i w rodzinnym gronie Świąt Wielkanocnych życzy Redakcja Naszego Jutra NR 273 MARZEC 2013 ISSN 1425-4735 Cena 2,50 zł Karol Kurpiński 1785-1857 MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WŁOSZAKOWICACH Wykonanie: ŚDS Włoszakowice Dobrego

Bardziej szczegółowo

TWG KURIER MINI EURO 2012 ROBIĄ SOBIE JAJA! PODWÓJNE UBEZPIECZENIE OC POJAZDÓW TO JUŻ NIE PROBLEM? TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ

TWG KURIER MINI EURO 2012 ROBIĄ SOBIE JAJA! PODWÓJNE UBEZPIECZENIE OC POJAZDÓW TO JUŻ NIE PROBLEM? TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ TWG KURIER Poniedziałek, 9 kwietnia 2012 Nr 49, Cena 1 zł MIESIĘCZNIK GMINY TWORÓG Nakład kontrolowany 500 szt. MINI EURO 2012 Wielkanoc za nami, a na horyzoncie widać już majówkę. Nie masz pomysłu na

Bardziej szczegółowo

RADA UCHWALIŁA ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA

RADA UCHWALIŁA ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA Numer 4/2008 TERESIŃSKI MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY ISSN 1509-9814 egzemplarz bezpłatny RADA UCHWALIŁA ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA - str. 4 Ponadto w numerze m.in.: - dwie sesje Rady Gminy - gminne przetargi -

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje GAZETA GMINY ROJEWO Nr 1/Marzec 2014 www.roj6wo.pl W numerze: Inwestycje gminne m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców naszej

Bardziej szczegółowo

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II KWIECIEŃ 2014/4 (170) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Uroczystości przed kościołem Św. Anny w Kolnie Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II 1 UROCZYSTOŚCI KANONIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 3/70 Marzec 2009 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. ISSN 1642-8420 Domaradz Jasienica Rosielna Nozdrzec Haczów BRZOZÓW Dydnia

Bardziej szczegółowo

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu MIESIĘCZNIK nr 1, czerwiec 2014 Cena: 1 zł (w tym 23% VAT) Bawią się i uczą w nowym przedszkolu Od marca, dzięki pozyskaniu przez gminę środków unijnych, w Miedźnej działa nowy punkt przedszkolny. Znalazło

Bardziej szczegółowo

W KWIETNIOWYM NUMERZE:

W KWIETNIOWYM NUMERZE: Nr 4(21) Rok III Miêdzychód, 15 kwietnia 2006 Cena 1,00 z³ ISSN 1733-3466 Archiwalne numery Informatora Miêdzychodzkiego dostêpne s¹ na stronie www.biblioteka.infrakom.com.pl/informator RPR 1985 Zdrowych,

Bardziej szczegółowo

8 MARCA dzień kobiet. Dziewczęta z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach.

8 MARCA dzień kobiet. Dziewczęta z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach. 8 MARCA dzień kobiet Dziewczęta z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach. Część artystyczna przygotowana przez uczniów PSP w Starym Korczynie. Z życzeniami i słodkimi upominkami do świętujących

Bardziej szczegółowo

nr 13/416 1-15 VII 2015 Rok XXIII bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692

nr 13/416 1-15 VII 2015 Rok XXIII bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 nr 13/416 1-15 VII 2015 Rok XXIII bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 16 lipca kolejne spotkanie w sprawie gminnej strategii W imieniu samorządu gminy Kleszczów oraz własnym wójt gminy Sławomir

Bardziej szczegółowo

Dożynki wiejskie 2008

Dożynki wiejskie 2008 Dożynki Wiejskie Dożynki wiejskie 2008 Wszystkie zboża pokoszone, złocą się ścierniska. Ustępuje zielone lato przed rudą jesienią, to znak że dożynki czas zacząć. Głębowice To jedne z pierwszych dożynek

Bardziej szczegółowo

SESJA ABSOLUTORYJNA INWESTYCJE W GMINIE STYPENDIA

SESJA ABSOLUTORYJNA INWESTYCJE W GMINIE STYPENDIA WIADOMOŚCI GMINNE **** SESJA ABSOLUTORYJNA INWESTYCJE W GMINIE STYPENDIA Biuletyn Informacyjny OTWARCIE "ORLIKA" WIOSENNE TARGI "PAMIĘTAJCIE O OGRODACH" TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ RAJD MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 10/97 Listopad / Grudzień 2011 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. 10lat ISSN 1642-8420 Konkurs Potraw Wigilijnych Ziemi Brzozowskiej

Bardziej szczegółowo

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy Nr 11 (34) listopad 2005 Miesięcznik Samorządu Gminy Teresin egzemplarz bezpłatny Nie będzie miejsca w gminie dla nieuczciwych wykonawców Dobiegający końca rok 2005 jest rekordowym pod względem ilości

Bardziej szczegółowo

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR 9/2009 (69) Pogotowie ma nową karetkę s. 3 Zespół karetki ze starostą

Bardziej szczegółowo

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013 GMINA CZARNA NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X Nr 25, marzec 2013 Czarna Dąbrówki Krzemienica Medynia Głogowska Medynia Łańcucka Pogwizdów Wola Mała Zalesie Nagroda Ministra Kultury

Bardziej szczegółowo

Nr 12 (Rok XIV) Grudzień 2012 r. Miesięcznik

Nr 12 (Rok XIV) Grudzień 2012 r. Miesięcznik Nr 12 (Rok XIV) Grudzień 2012 r. Miesięcznik chór kameralny w lüneburgu To już niemalże tradycja, że w okresie przedświątecznym Chór Kameralny pod kierownictwem Andrzeja Kaliskiego, na zaproszenie Internationale

Bardziej szczegółowo

16 2 - STR. 11 - STR.

16 2 - STR. 11 - STR. Z okazji Dnia Kobiet, wszystkim Paniom - mieszkankom Jawora oraz Powiatu Jaworskiego składamy serdeczne życzenia zdrowia, radości, szczęścia i uśmiechu. Niech każdy dzień będzie powodem do zadowolenia

Bardziej szczegółowo

Nr 4(1) 2008 2008 C Z E R - W I E C BIULETYN INFOR- MACYJNY URZĘDU GMINY W GOSTY-

Nr 4(1) 2008 2008 C Z E R - W I E C BIULETYN INFOR- MACYJNY URZĘDU GMINY W GOSTY- Nr 4(1) 2008 CZERW I E C 2008 BIULETYN I N F O R- M AC Y J N Y U R Z Ę D U G M I N Y W G O S T Y- w numerze Aktualności...4 Złote Gody 50 lecie małżeństwa Rozalii i Stanisława Kloska... 12 Poznaj swojego

Bardziej szczegółowo

Dobre bo swojskie. pomysłem na nudę! Utraciłeś pracę? Zadbaj o swoją przyszłość z Klubem Pracy. Policjanci podsumowali I półrocze

Dobre bo swojskie. pomysłem na nudę! Utraciłeś pracę? Zadbaj o swoją przyszłość z Klubem Pracy. Policjanci podsumowali I półrocze GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 Nr 6/2011 (91) Policjanci podsumowali I półrocze Lublinieccy policjanci podsumowali wyniki swojej pracy. W pierwszym półroczu tego roku w porównaniu

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA PODZIĘKOWANIE. Maria Włodarczyk Dyrektor Zespołu Szkół w Tworkowej

SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA PODZIĘKOWANIE. Maria Włodarczyk Dyrektor Zespołu Szkół w Tworkowej ROK XXI NR 7 (215) LISTOPAD 2012 ISSN 1232-6755 CENA 3.00 zł W numerze... SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA PODZIĘKOWANIE Dyrektor, Rada Pedagogiczna, uczniowie oraz cała społeczność wsi Tworkowa składa na ręce Burmistrza

Bardziej szczegółowo

Wszystkim uczniom i nauczycielom udanych, słonecznych wakacji życzą: wójt gminy Dobroń wraz z radnymi i pracownikami Urzędu Gminy w Dobroniu

Wszystkim uczniom i nauczycielom udanych, słonecznych wakacji życzą: wójt gminy Dobroń wraz z radnymi i pracownikami Urzędu Gminy w Dobroniu GAZETA DOBROŃSKA BISKUP ADAM LEPA W DOBRONIU 110 LECIE ORKIESTRY Wszystkim uczniom i nauczycielom udanych, słonecznych wakacji życzą: wójt gminy Dobroń wraz z radnymi i pracownikami Urzędu Gminy w Dobroniu

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r.

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r. ISSN 1734-4840 Nr 1/2014 egzemplarz bezpłatny styczeń 2014 Czas świąteczno-noworoczny, czas składania życzeń, serdeczności i radości. Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubiewo, życzę Wam dobrego Nowego Roku -

Bardziej szczegółowo

Dyrektor oraz pracownicy M-GOK w Kowalewie Pomorskim

Dyrektor oraz pracownicy M-GOK w Kowalewie Pomorskim Nauczycielom i Wszystkim Pracownikom Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić, pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce, cierpliwości

Bardziej szczegółowo

nr 7/363 1-15 IV 2013 Rok XXI bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 zawarte w tych sprawozdaniach

nr 7/363 1-15 IV 2013 Rok XXI bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 zawarte w tych sprawozdaniach nr 7/363 1-15 IV 2013 Rok XXI bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 Odnowiona altana biwakowa Zakończyły się prace związane z modernizacją altany biwakowej na terenie Rezerwatu Przyrody Łuszczanowice.

Bardziej szczegółowo

PROCHOWICE - KWIECIEŃ

PROCHOWICE - KWIECIEŃ PROCHOWICE - KWIECIEŃ 2015 C zy wiecie, że w Polsce istnieje takie święto jak Dzień Dobrej Wiadomości. Proklamowano je 8 września 2001 w Warszawie. Inicjatywa ta powstała w środowisku artystyczno-literackim

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Bobolicach nakład 2000 egz. ISSN 1730-6396 egzemplarz bezpłatny nr 3 (124) marzec 2013 Bobolickie ronda w Sejmie

Urząd Miejski w Bobolicach nakład 2000 egz. ISSN 1730-6396 egzemplarz bezpłatny nr 3 (124) marzec 2013 Bobolickie ronda w Sejmie Bobolickie CHLEBOWO KŁANINO CHMIELNO KRĘPA CHOCIWLE KUROWO iadomości DARGIŃ ŁOZICE DOBROCIECHY NOWE ŁOZICE DRZEWIANY POMORZANY WSamorzadowe GŁODOWA POROST GOZD ŚWIELINO GÓRAWINO UBIEDRZE JATYNIA Stare

Bardziej szczegółowo

Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013)

Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013) Ważne jest to co ludzi łączy, a nie dzieli Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013) Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy pod koniec grudnia ubiegłego roku wiadomość o śmierci Alfreda Dudka. Utraciliśmy

Bardziej szczegółowo