Opis osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych AUTOREFERAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych AUTOREFERAT"

Transkrypt

1 dr inż. Jerzy Kowalski Gdynia; r. Katedra Podstaw Techniki Akademia Morska w Gdyni Opis osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych AUTOREFERAT Działalność naukowo-badawcza W1998 roku ukończyłem 5-letnie studia magisterskie na Wydziale Mechanicznym ówczesnej Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni (obecnie Akademia Morska w Gdyni), uzyskując tytuł magistra inżyniera Budowy Maszyn o specjalności Eksploatacja Siłowni Okrętowych. Jako wyróżniający się student na ostatnim roku studiów zostałem zatrudniony na stanowisku asystenta-stażysty, by po ukończeniu nauki zostać zatrudnionym na stanowisku asystenta w Katedrze Podstaw Techniki. W 2001 roku brałem udział w zespole badawczym profesora Wiesława Tarełki, który zajmował się zagadnieniami bezpieczeństwa operatorów siłowni okrętowych. Zespół ten zrealizował dwa projekty badawcze finansowane przez MNiSzW, a mianowicie: Antropotechniczne założenia do projektowania bezpiecznych obiektów technicznych oraz Metoda projektowania bezpieczeństwa operatorów złożonych obiektów technicznych. Podczas realizacji wymienionych projektów brałem udział w opracowaniu procedur dekompozycji zadania identyfikacji obszarów zagrożenia oraz opracowaniu zasad tworzenia i kodowania obszarów zagrożenia dla operatorów siłowni okrętowych. Równocześnie z przedstawionymi pracami rozpocząłem badania indywidualne związane z emisją tlenków azotu (NOx) z silników okrętowych. Prace te były finansowane w ramach corocznie przyznawanych grantów uczelnianych na badania własne [1 4]. Wspomniane badania były realizowane w latach i opierały się o pomiary bezpośrednie na jednocylindrowym, dwusuwowym silniku wodzikowym o zapłonie samoczynnym. W mojej ocenie do najważniejszych wyników z realizacji wspomnianych prac zaliczam ocenę udziałów NOx w gazach wylotowych dwusuwowego silnika okrętowego podczas zimnego rozruchu silnika oraz wyznaczenie wpływu stanu obciążenia silnika na udziały NOx w gazach wylotowych. Za najważniejsze osiągnięcie w tym zakresie uważam artykuł napisany wspólnie z Prof. Wiesławem Tarełko, opublikowany w uznanym międzynarodowym czasopiśmie Polish Maritime Research 1 [1]. Od 2003 roku rozpocząłem badania nad możliwością oceny poziomu emisji NOx z dwusuwowego silnika okrętowego na podstawie analizy parametrów jego pracy. Założeniem badań była ocena emisji wspomnianego składnika spalin z silnika na podstawie algorytmu obliczeniowego. Danymi wejściowymi do wspomnianego algorytmu były parametry pracy silnika, mierzone podczas eksploatacji w standardowo wyposażonej siłowni okrętowej. Utylitarnym celem badań była metoda oceny emisji NOx na statku bez konieczności drogich pomiarów bezpośrednich, zalecanych przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO International Maritime Organization). Realizacja wspomnianego celu wymagała rozwiązania szeregu zadań cząstkowych. Były to między innymi: 1 Czasopismo to od 2009 roku jest indeksowane w Journal Citation Reports. Obecnie ma ono 15 punktów w systemie oceny parametrycznej MNiSW 1

2 - analiza procesu sprężania powietrza w komorze podtłokowej i cylindrze silnika dwusuwowego [5], [6], - ocena zmian temperatury procesu spalania w przestrzeni cylindrowej silnika [6], - opis matematyczny uproszczonego kinetycznego modelu procesu spalania [6]. Przedstawione prace były badaniami wstępnymi do projektu badawczego promotorskiego, finansowanego przez MNiSzW, pt. Metoda oceny poziomu emisji tlenków azotu na podstawie pomiaru parametrów pracy dwusuwowego silnika okrętowego. (4 T12C ), którego byłem głównym wykonawcą. Kierownikiem projektu był profesor Wiesław Tarełko. Celem prowadzonych badań było opracowanie prostej i efektywnej metody oceny ilości emitowanych NOx w warunkach morskiej eksploatacji silnika okrętowego. Podczas prowadzonych badań dokonałem teoretycznej analizy parametrów procesu spalania paliw węglowodorowych oraz parametrów pracy dwusuwowego silnika wodzikowego wpływających na wielkość emisji NOx. Analiza teoretyczna została następnie zweryfikowana za pomocą wstępnych i zasadniczych badań laboratoryjnych. Uzyskane na drodze pomiarów laboratoryjnych i analizy teoretycznej dane pozwoliły na potwierdzenie założenia, że poziom emisji NOx może zostać określony na podstawie parametrów pracy silnika, jego budowy oraz parametrów powietrza doładowującego. Analiza wyników obliczeń w konfrontacji z wynikami pomiarów emisji NOx pozwoliła na sformułowanie stwierdzenia, że uzyskany model jest wystarczający do oceny ilości emitowanych NOx w warunkach morskiej eksploatacji dla całego rozpatrywanego zakresu parametrów pracy silnika zgodnie z postanowieniami Załącznika VI do Konwencji MARPOL 2. Przeprowadzone badania laboratoryjne pozwoliły jedynie na częściową weryfikację przyjętych założeń, gdyż wyniki obliczeń z zastosowaniem zaproponowanego modelu są adekwatne tylko dla sinika, pracującego z niezmiennym stanem technicznym. Za najważniejsze osiągnięcie w zakresie oceny poziomu emisji NOx z silnika okrętowego uważam dwa artykuły napisane wspólnie z kierownikiem projektu badawczego i równocześnie promotorem mojej rozprawy doktorskiej prof. Wiesławem Tarełko, opublikowane w uznanym międzynarodowym czasopiśmie z zakresu inżynierii procesów termicznych Applied Thermal Engineering [7] i [8] (5-Year Impact Factor: 2.009; 27 punktów w systemie oceny parametrycznej MNiSW). W bazie bibliograficznej SCOPUS do chwili obecnej znajduje się 14 odwołań do tych publikacji. Ponadto uzyskane wyniki badań zostały przedstawione w artykułach, które zostały opublikowane w czasopismach naukowych Zagadnienia Eksploatacji Maszyn [9], Zeszytach naukowych Akademii Morskiej w Gdyni [10] i Journal of Kones [11]. Wyniki badań zostały również wygłoszone w formie referatów podczas konferencji o zasięgu krajowym [12] i międzynarodowym [13], [14]. Efektem końcowym prac badawczych związanych z oceną poziomu NOx emitowanych przez silniki okrętowe była moja rozprawa doktorska pt. Metoda oceny poziomu emisji tlenków azotu na podstawie pomiaru parametrów pracy dwusuwowego silnika okrętowego [15]. Rozprawa ta została obroniona na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Gdyni w październiku 2006 roku. Po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych zająłem się modelowaniem wymiany ciepła w elementach konstrukcyjnych cylindra silnika. Przyczyną podjęcia tej tematyki była chęć uściślenia modelowania bilansu energetycznego w cylindrze silnika, który ma istotny wpływ na przebieg procesu spalania i skład spalin. W ramach grantów uczelnianych, w latach opracowałem model wymiany ciepła w oparciu o metodę bilansów elementarnych. Metoda ta, nazwana Kalkulacyjną Metodą Rozwiązywania Równań Różniczkowych (KM3R) 2 Międzynarodowa Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki MARPOL 73/78 jest porozumieniem międzynarodowym, mającym na celu zapobieganie zanieczyszczaniu morza przez statki w związku z ich eksploatacją lub na skutek awarii. 2

3 pozwala na zastosowanie arkusza kalkulacyjnego do rozwiązywania złożonych zagadnień wymiany ciepła metodą iteracyjną. W mojej ocenie do najważniejszych oryginalnych wyników z realizacji wymienionych projektów badawczych zaliczam możliwość wykorzystania metody bilansów elementarnych do modelowania przepływu ciepła bez konieczności stosowania drogich i złożonych pakietów oprogramowania specjalistycznego. Efektem wspomnianych prac była publikacja we wspomnianym już czasopiśmie Polish Maritime Research [16]. Ponadto uzyskane wyniki prac zostały opublikowane w czasopismach Journal of Kones [17], Machine Dynamic Problems [18] i Journal of Polish CIMAC [19] oraz wygłoszone w formie referatów na konferencjach o zasięgu krajowym [20], [21] i międzynarodowym [22], [23]. W 2008 roku zająłem się zadaniem cząstkowym, związanym z emisją NOx z silników okrętowych a mianowicie możliwością aproksymacji złożonych modeli kinetyki chemicznej procesów spalania z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych. Problem ten jest o tyle istotny, że złożone mechanizmy kinetyczne procesów spalania wymagają znacznych mocy obliczeniowych serwerów. Fakt ten w połączeniu ze stosowanymi metodami CFD (Computational Fluid Dynamic) powoduje, że w chwili obecnej możliwości modelowania procesów spalania w cylindrach silników o znacznych gabarytach są znacznie ograniczone. Założeniem prowadzonych prac było wytrenowanie sieci neuronowej, która pozwala na zastąpienie modelu kinetycznego spalania węglowodorów, złożonego często z układu tysięcy równań, w modelu CFD siecią neuronową. W ramach prac uzyskałem grant obliczeniowy w Trójmiejskiej Sieci Akademickiej (TASK), który pozwolił mi na wykorzystanie do trenowania sieci neuronowych serwera Galera, największego ówcześnie serwera obliczeniowego w Polsce. W wyniku prowadzonych prac udało się wytrenować i zastosować szereg sieci neuronowych, pozwalających na obliczenie stężeń związków chemicznych, biorących udział w kinetycznych reakcjach chemicznych spalania prostych węglowodorów. Za najważniejsze osiągnięcie w tym zakresie uważam artykuł opublikowany we wspomnianym czasopiśmie Polish Maritime Research [24] (w tym czasie czasopismo to miało 5-letni Impact Factor równy 0,167 i 13 punktów w systemie oceny parametrycznej MNiSW). Wyniki prac zostały również opublikowane i przedstawione w formie referatów na konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym [25 29]. Jak już wcześniej wzmiankowałem, podczas prac nad moją rozprawą doktorską został zbudowany model, który pozwalał na ocenę emisji NOx z silnika okrętowego przy założeniu niezmiennego stanu technicznego. Zmiana stanu technicznego silnika powoduje zmianę składu spalin. W związku z tym już od 2003 roku prowadziłem prace nad możliwością wykrywania niesprawności silnika okrętowego w oparciu o sygnały diagnostyczne, pochodzące ze składu gazów wylotowych [30]. W 2009 roku przeprowadziłem wstępne badania laboratoryjne, których wyniki zostały opublikowane w [31] i [32], mające na celu potwierdzenie zasadności wspomnianego założenia. Uzyskane wyniki badań pozwoliły na rozpoczęcie realizacji projektu badawczego, który w ramach konkursu SONATA I jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki na podstawie decyzji DEC- 2011/01/D/ST8/ Projekt pt. Identyfikacja sygnałów diagnostycznych na podstawie składu chemicznego gazów wylotowych emitowanych z tłokowych silników okrętowych, którego jestem kierownikiem, został sklasyfikowany na 5 miejscu w panelu ST8. Umowa na realizację projektu została podpisana w grudniu 2011 a termin zakończenia projektu przypada na grudzień 2016 roku. Pomimo, że projekt jeszcze nie został ukończony, to w wyniku jego realizacji udało się zidentyfikować sygnały diagnostyczne w składzie gazów wylotowych silników okrętowych. Ponadto podczas prac nad projektem zaproponowano nowatorską metodę diagnozowania złożonych obiektów technicznych, opartą o zasady geometrii n-wymiarowej. 3

4 W ramach realizacji projektu udało mi się również doprowadzić do podpisania umowy University Partnership między Akademią Morską a firmą AVL z Austrii, dzięki której uczelnia ma bezpłatny dostęp do oprogramowania CFD w tym AVL-Fire i AVL-Boost. Za najważniejsze dotychczasowe osiągnięcie z realizacji wspomnianego projektu badawczego uważam dwa autorskie artykuły, opublikowane w uznanych międzynarodowych czasopismach z zakresu inżynierii procesów termicznych Applied Thermal Engineering [33] (5-Year Impact Factor: 2.880; 40 punktów w systemie oceny parametrycznej MNiSW) oraz Applied Energy [34] (5-Year Impact Factor: 5.597; 45 punktów w systemie oceny parametrycznej MNiSW). W bazie bibliograficznej SCOPUS do chwili obecnej znajduje się 5 odwołań do tych publikacji. W ramach realizowanego projektu opublikowałem również monografię, wydaną przez Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu w ramach serii wydawniczej Biblioteka Problemów Eksploatacji Studia i rozprawy pt. Wykorzystanie składu spalin w diagnostyce czterosuwowych silników okrętowych. Monografia została wydana w 2015 roku a jej recenzentami wydawniczymi byli prof. dr hab. inż. Wojciech Batko z Katedry Mechaniki i Wibroakustyki Akademii Gurniczo-Hutniczej w Krakowie i dr hab. inż. Miłosław Kozak z Instytutu Silników Spalinowych i Transportu Politechniki Poznańskiej. Wymieniona monografia jest moim zgłaszanym osiągnięciem naukowym w rozumieniu art. 16 ust.2 ustawy o stopniach naukowych oraz tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Ponadto do dnia dzisiejszego wyniki z prac nad wspomnianym projektem badawczym zostały opublikowane w czasopismach lub przedstawione na konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym [35 44]. Moja działalność naukowa związana jest również z uczestnictwem w stowarzyszeniach naukowych krajowych i zagranicznych. Jestem członkiem następujących stowarzyszeń naukowych: - Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych (PTNSS), - American Chemical Society member ID , - Universal Association of Mechanical and Aeronautical Engineers jako Senior Member member ID SNM Nadmieniam, że American Chemical Society zostało założone w 1876 roku i jest wydawcą ponad 50 czasopism międzynarodowych w tym czasopisma Energy&Fuels 3. W zakresie recenzowania jestem stałym recenzentem we wspomnianych już czasopismach Applied Energy i Applied Thermal Engineering. Na dzień 12 lipca 2015 roku wykonałem 33 recenzje do czasopisma Applied Energy i 31 recenzji do czasopisma Applied Thermal Engineering. Lista recenzji została dołączona w załączniku. W 2013 roku zostałem również uhonorowany wyróżnieniem The Editor s Best Reviewer Awards for Applied Energy, 2013 ( Jest to coroczna nagroda dla najlepszych recenzentów czasopisma, spośród ponad 10 tysięcy osób. 15 razy zostałem również wyróżniony jako Recognized Reviewer i 2 razy jako Outstanding Reviewer. Byłem również recenzentem we wspomnianym czasopiśmie Energy&Fuels oraz konferencjach o zasięgu międzynarodowym ICAE2014 oraz ICCC2012. Jestem autorem ponad 50 publikacji recenzowanych w tym 6 indeksowanych w Journal Citation Reports. Sumaryczny Impact Factor mojego udziału w publikacjach naukowych według listy Journal Citation Reports wynosi 10,653. Liczba cytowań moich publikacji według bazy Harzing s Publish or Perish wynosi 60. Indeks Hirscha publikacji według bazy Harzing s Publish or Perish wynosi 5. Liczba cytowań moich publikacji według bazy Scopus wynosi Year Impact Factor: 2,733; 35 punktów w systemie oceny parametrycznej MNiSW 4

5 Indeks Hirscha publikacji według bazy Scopus wynosi 3. Omówienie celu naukowego i osiągniętych wyników przedstawionych w monografii stanowiącej moje osiągnięcie naukowe Efektem ubocznym wytwarzania energii mechanicznej w silnikach tłokowych jest emisja do atmosfery produktów spalania zastosowanych paliw. Szacuje się, że międzynarodowa żegluga morska jest źródłem około 2,6% ogólnej emisji antropogenicznej CO 2 na świecie. Pozostałe produkty procesu spalania w silnikach tłokowych to tlenek węgla, tlenki azotu (NOx), tlenki siarki oraz nie spalone związki węglowodorowe. Z tego względu już w 1997 roku wprowadzono Załącznik VI do konwencji MARPOL 73/78 o zapobieganiu zanieczyszczenia powietrza przez statki żeglugi międzynarodowej. Przepisy te nakładają na załogę statku konieczność uzyskania możliwie wysokiej efektywności działania silników okrętowych przy jednoczesnym ograniczeniu emisji NOx do wartości emisji dopuszczalnej przepisami prawa. Wymagane jest zatem możliwie szybkie wykrywanie i usuwanie tych niesprawności silników okrętowych, które wpływają na zwiększenie zużycia paliwa i wzrost emisji NOx do atmosfery. Istnieje więc konieczność wyznaczenia zależności między ogólnie rozumianymi parametrami pracy silnika okrętowego a emisją NOx i zużyciem paliwa. Przedstawione uwarunkowania stały się więc przesłanką do przeanalizowania wpływu parametrów pracy silnika okrętowego na skład gazów wylotowych. Praca poświęcona jest problemowi identyfikacji symptomów niesprawności silnika okrętowego w składzie gazów wylotowych. Specyficzna konstrukcja oraz odmienne w stosunku do aplikacji lądowych parametry eksploatacyjne silników okrętowych uniemożliwiają bezpośrednią adaptację znanych prac badawczych, związanych z prezentowaną tematyką, do postawionego problemu. Tak, więc głównym przedmiotem badań w niniejszej pracy jest znalezienie relacji miedzy parametrami wybranych niesprawności silnika okrętowego a składem gazów wylotowych. Skupiono się przy tym na niesprawnościach, usytuowanych w cylindrach silnika, aparaturze paliwowej i w obrębie układu wymiany czynnika roboczego silnika. Wspomniane układy funkcjonalne silnika zostały zidentyfikowane jako te, których niesprawności najsilniej oddziałują na przebieg procesu spalania w cylindrach silnika a więc mają również wpływ na skład gazów wylotowych. Niezbędne badania, zarówno teoretyczne jak i doświadczalne, zostały przeprowadzone dla laboratoryjnego silnika czterosuwowego o zapłonie samoczynnym, o podobnych własnościach pod względem konstrukcji i zasady działania do silników okrętowych, stosowanych w żegludze morskiej. Wyniki oraz płynące z nich wnioski zostały również zweryfikowane podczas morskiej eksploatacji silnika o zbliżonej konstrukcji. W tym przypadku był to czterosuwowy silnik o zapłonie samoczynnym, zastosowany do napędu głównego statku badawczego Horyzont II. Celem poznawczym pracy jest, niezależnie od prezentacji wyników szczegółowych, identyfikacja symptomów wybranych niesprawności czterosuwowego silnika okrętowego o zapłonie samoczynnym, pozwalających na diagnozowanie niesprawności silnika w warunkach morskiej eksploatacji w oparciu o pomiar bezpośredni udziałów emitowanych związków w gazach wylotowych. W związku z tym praca porusza szeroką gamę zagadnień związanych z metodologią pomiarów, modelowaniem zjawisk fizykochemicznych i diagnostyką techniczną złożonych obiektów technicznych. W toku pracy zaproponowano również metodę diagnozowania silnika okrętowego w oparciu o geometrię wielowymiarową. Jest to stosunkowo prosta a jednocześnie nowatorska metoda, która w przyszłości może być szeroko stosowana do diagnozowania innych złożonych obiektów technicznych. 5

6 Realizacja celu w postaci identyfikacji sygnałów diagnostycznych w składzie gazów wylotowych silnika okrętowego wymagała rozwiązania szeregu zagadnień cząstkowych. Analiza wyników eksperymentu czynnego wykazała istnienie ścisłego związku między składem gazów wylotowych a rodzajem i intensywnością niesprawności silnika okrętowego. Wyniki prezentowanego eksperymentu czynnego posłużyły do wyznaczenia jakościowych zależności między składem gazów wylotowych a symulowanymi niesprawnościami obiektu badawczego. Wspomniane zależności są prawdziwe tylko dla wybranego obiektu badawczego, dlatego uogólnienie uzyskanych wyników wymagało wyznaczenia wpływu parametrów procesu spalania i przepływu przez układ wymiany ładunku silnika na skład gazów wylotowych. Dodatkowym celem poznawczym było opracowanie modelu zjawisk zachodzących w obiekcie badawczym. Składa się on z jednowymiarowego modelu przepływu przez układ wymiany ładunku silnika, obejmujący turbosprężarkę oraz kanały dolotowe i wylotowe wraz z chłodnicą powietrza doładowującego i wymiennikami impulsów. Szczególną uwagę zwrócono na zjawiska zachodzące w cylindrze obiektu badawczego podczas procesu roboczego. Zjawiska te zostały zamodelowane z zastosowaniem trójwymiarowego modelu procesu spalania, opartego na pełnej ruchomej siatce przestrzennej przestrzeni cylindrowej wraz z zaworami cylindrowymi i odcinkami kanałów dolotowego i wylotowego. Na model ten składały się modele wtrysku paliwa do cylindra, rozpylania i parowania paliwa, model samozapłonu i spalania, model kinetyczny reakcji chemicznych procesu spalania, model turbulentnego rozprzestrzeniania się płomienia w przestrzeni cylindrowej, model wymiany ciepła oraz model przepływu gazów przez zawory cylindrowe. Model ten po pozytywnej walidacji ze względu na ciśnienie procesu spalania oraz zawartość tlenu i NOx w gazach wylotowych silnika posłużył do analizy wpływu parametrów procesu spalania na skład gazów wylotowych. Wyniki analizy pozwoliły na wytypowanie sygnałów diagnostycznych silnika w składzie gazów wylotowych. Celem użytkowym pracy było opracowanie systemu diagnozowania silnika okrętowego w oparciu o opracowane symptomy sygnałów diagnostycznych. A więc w ramach pracy zaproponowano autorski system diagnostyczny silnika okrętowego. System ten, oparty o zasady geometrii n-wymiarowej, pozwala również na diagnozowanie innych złożonych obiektów technicznych z wykorzystaniem innych symptomów diagnostycznych niż proponowane w pracy. Uzyskane wyniki pracy pozwalają na diagnozowanie rozpatrywanych niesprawności silnika okrętowego w oparciu o analizę gazów wylotowych. Zmiany składu gazów wylotowych w stosunku do składu gazów emitowanych podczas pracy silnika uznanego za sprawny umożliwiają ocenę stanu technicznego wymienionych układów funkcjonalnych silnika. Działalność dydaktyczna i organizacyjna Od początku mojej pracy na uczelni prowadziłem i prowadzę następujące przedmioty: Podstawy Konstrukcji Maszyn laboratorium, projektowanie i wykład Podstawy Budowy Maszyn ćwiczenia Eksploatacja Maszyn wykład Techniki Oczyszczania Spalin wykład i ćwiczenia Technologia Oczyszczania Spalin wykład i ćwiczenia Emisja Spalin wykład i laboratorium Rysunek Techniczny ćwiczenia Geometria Wykreślna ćwiczenia Teoria Maszyn i Mechanizmów ćwiczenia 6

7 Przedmioty związane z emisją spalin oraz Eksploatacja Maszyn są prowadzone według moich autorskich programów nauczania. Ponadto od 2000 roku jestem opiekunem merytorycznym laboratorium Podstaw Konstrukcji Maszyn. Przez ponad 15 lat dokonałem modernizacji wszystkich stanowisk laboratoryjnych, dokonując wymiany aparatury pomiarowej na nowoczesne, rejestrowane cyfrowo tory pomiarowe, oparte o oporowe czujniki tensometryczne i prądnice tachometryczne. Ćwiczenia zostały również wzbogacone o dodatkowe próbki pomiarowe i rozszerzone instrukcje. Dokonałem również modernizacji programów komputerowych do opracowywania wyników ćwiczeń laboratoryjnych. W celu usprawnienia procesu dydaktycznego z przedmiotu Podstawy Konstrukcji Maszyn w 2008 roku stworzyłem serwis internetowy dla studentów pod adresem pkm.edu.pl [45]. Serwis ten, którego jestem jedynym autorem i właścicielem jest swego rodzaju pomocą dydaktyczną w projektowaniu mechanizmów i elementów maszyn. Zgodnie z moją wiedzą informacje zawarte w opisywanym serwisie są wykorzystywane w nauczaniu Podstaw Konstrukcji Maszyn w większości uczelni technicznych w Polsce. W ramach mojej działalności dydaktycznej prowadzę również prace dyplomowe. Pod moją opieką ukończono 12 prac inżynierskich oraz 1 pracę magisterską. W 1999 roku ukończyłem Podyplomowe Studium Pedagogiczne organizowane przez Katedrę Humanistyki ówczesnej Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni z oceną bardzo dobrą. Pozwoliło mi to na podjęcie dodatkowej pracy dydaktycznej w Zespole Szkół Zawodowych w Ostródzie i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie. W latach byłem zatrudniony w tych szkołach jako nauczyciel przedmiotów zawodowych i informatyki, uzyskując tytuł nauczyciela kontraktowego. W szkołach tych uczyłem następujących przedmiotów: Części Maszyn, Technologia Maszyn, Termodynamika, Automatyka, Informatyka. W tym czasie byłem również członkiem komisji maturalnej. W zakresie działalności organizacyjnej byłem członkiem następujących komitetów organizacyjnych konferencji naukowych: International Seminar and Workshop: Engineering Design in Integrated Product Development EDIProD - wiceprzewodniczący (Jurata, 2008 rok), XXII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn członek komitetu organizacyjnego (Jurata, 2005 rok). Ponadto w latach byłem członkiem komisji rekrutacyjnej Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Gdyni. Od 7 lat pełnię również funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego do spraw studentów Akademii Morskiej w Gdyni. Od 2015 roku zostałem również członkiem Polskiej Sekcji Ochrony Środowiska (MEPC Marine Environment Protection Committee) przy Międzynarodowej Organizacji Morskiej, której jednym z celów jest opracowywanie konwencji, przepisów i wytycznych, dotyczących ochrony środowiska morskiego na arenie międzynarodowej. Kilkakrotnie byłem nagradzany przez J. M. Rektora Akademii Morskiej w Gdyni za osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej, po raz ostatni w tym roku. Posiadam następujące odznaczenia państwowe: Brązowy Krzyż Zasługi r. Brązowy Medal za Długoletnią Służbę 2012 r. Jerzy Kowalski 7

8 Bibliografia 1. Kowalski J. Tarełko W.: Preliminary investigations on a simplified measurement method of nitric oxides emission during cold starting of diesel engine. Polish Maritime Research No 3(33) 2002 Vol 9.Gdańsk Kowalski J. Tarełko W.: Wpływ wybranych parametrów pracy silnika dwusuwowego na poziom emisji tlenków azotu. Materiały konferencyjne SYMSO2002. str Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni. Gdynia Kowalski J.: Wpływ wybranych parametrów pracy silnika dwusuwowego na emisję tlenków azotu. Materiały konferencyjne EXPLO SHIP 2002 w Zeszytach Naukowych WSM w Szczecinie Nr 65. str Szczecin Kowalski J. Tarełko W.: Badanie emisji tlenków azotu podczas rozruchu silnika dwusuwowego. Materiały konferencyjne SYMSO2001. str Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej. Szczecin Kowalski J. Tarełko W. Modeling aspects of nitric oxides emission from the two-stroke ship engine. Explo Diesel & Gas Turbine pp Miedzyzdroje Lund Kowalski J.: Metoda oceny poziomu emisji tlenków azotu na podstawie pomiaru parametrów pracy dwusuwowego silnika okrętowego. Zeszyty Naukowe Nr. 49 str Akademii Morskiej w Gdyni. Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni. Gdynia Kowalski J., Tarełko W.: NOx emission from a two-stroke ship engine. Part 1: Modeling aspect. Applied Thermal Engineering. Vol. 29 No pp Elsevier Science Inc Kowalski J., Tarełko W.: NOx emission from a two-stroke ship engine: Part 2 Laboratory test. Applied Thermal Engineering. Vol. 29 No pp Elsevier Science Inc Kowalski J., Tarełko W.: Metoda oceny poziomu emisji tlenków azotu z dwusuwowego silnika okrętowego w warunkach eksploatacji morskiej. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn. Z1(145) Vol. 41. str Radom Kowalski J.: Emisja tlenków azotu z silnika okrętowego aspekty modelowania. Zeszyty Naukowe Nr. 54 Akademii Morskiej w Gdyni. str Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni. Gdynia Kowalski J.: Alternative method of nitric oxide emission estimation from two stroke ship engines. Journal of Kones Powertrain and Transportation. Vol. 11 No pp Warsaw Kowalski J.: Badania nad modelowaniem emisji tlenków azotu z dwusuwowego silnika okrętowego. Materiały konferencyjne Międzynarodowego Sympozjum Siłowni Okrętowych SYMSO str Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej. Gdańsk Kowalski J., Tarełko W.: Mathematical model of nitric oxide concentration in exhaust gasses emitted from two stroke ship engine. Explo-Diesel & Gas Turbine pp Kowalski J., Tarelko W.: Nitric Oxides emission estimation based on measuring of work parameters of ship two-stroke engine. Proceedings of 2nd International Conference on Marine Research and Transportation. Ischia Naples Italy Session C. 8

9 15. Kowalski J. Metoda oceny poziomu emisji tlenków azotu na podstawie pomiaru parametrów pracy dwusuwowego silnika okrętowego. Rozprawa doktorska. Akademia Morska w Gdyni. Gdynia Kowalski J., Tarełko W.: The thermal state modelling of cylinder liner of marine twostroke combustion engine. Polish Maritime Research No 2(48)/2006 pp Gdańsk Kowalski J.: Thermal state simulation for cylinder of marine two-stroke engine. Journal of Kones Powertrain and Transportation. Vol. 14 No. 4. pp Warsaw Tarełko W., Kowalski J., Nowaliński S.: Application of radiosity method to modelling cylinder liner thermal state of marine engines. Machine Dynamics Problems Vol. 30, No 4, pp , Publishing House of Warsaw University of Technology, Warszawa Kowalski J., Tarelko W.: Heat transfer model for marine two stroke engine cylinder. Journal of Polish CIMAC Vol. 2, No 1, pp , Gdańsk Kowalski J.: Metoda bilansów elementarnych na przykładzie rozkładu temperatur w cylindrze dwusuwowego silnika okrętowego. Materiały konferencyjne XXIII Sympozjonu PKM Przemyśl str Kowalski J.: Wpływ obciążenia na stan cieplny tulei cylindrowej dwusuwowego silnika okrętowego. Materiały Konferencyjne SYMSO Gdynia str Kowalski J., Tarelko W.: Simulation of cylinder thermal state for marine two-stroke engines. Proceedings of 6th Asia Conference on Marine Simulator and Simulation Research. Vietnam Maritime University March 29 30, Haiphong, Vietnam. pp Tarełko W., Kowalski J., Nowaliński S.: Application of radiosity method to modelling cylinder liner thermal state of marine engines. Proceedings of Computer Simulation in Machine Design COSIM2006. Krynica Zdrój pp Kowalski J.: ANN based evaluation of the NOx concentration in the exhaust gas of a marine two-stroke diesel engine. Polish Maritime Research No 2(60) Vol. 16 pp Gdańsk Kowalski J.: Ocena stężenia tlenków azotu w gazach wylotowych silnika okrętowego za pomocą sztucznej sieci neuronowej. Zeszyty Naukowe Nr. 60 Akademii Morskiej w Gdyni. str Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni. Gdynia Kowalski J.: The ANN approximation of the CH4 combustion model. Journal of Polish CIMAC Vol. 5, No 1. pp , Gdańsk Kowalski J.: The CH4 combustion model. Journal of Polish CIMAC Vol. 5, No 1. pp , Gdańsk Kowalski J.: The ANN approximation of the CH4 combustion model: The mixture composition. Journal of Kones Powertrain and Transportation. Vol. 17. No pp Kowalski J.: The ANN approximation of the CH4 combustion model: The heat release. Journal of Kones Powertrain and Transportation. Vol. 17. No pp Kowalski J.: Wpływ stanu technicznego wtryskiwacza na emisję tlenków azotu ze spalinowego silnika okrętowego. Materiały konferencyjne SYMSO2003 w Zeszytach Naukowych Nr 71. str Wydawnictwo WSM w Szczecinie. Szczecin Kowalski J.: Wpływ wybranych niesprawności układu paliwowego na skład emitowanych spalin z czterosuwowego silnika okrętowego. Zeszyty Naukowe Nr. 178A AMW w Gdyni. Wydawnictwo AMW w Gdyni. Gdynia str Kowalski J.: Wpływ wybranych niesprawności układu doładowania na skład emitowanych spalin z czterosuwowego silnika okrętowego. Zeszyty Naukowe Nr. 178A AMW w Gdyni. Wydawnictwo AMW w Gdyni. Gdynia str

10 33. Kowalski J., An experimental study of emission and combustion characteristics of marine diesel engine with fuel pump malfunctions, Applied Thermal Engineering, Vol.65, pp , 2014, doi: /j.applthermaleng Kowalski J., Concept of the multidimensional diagnostic tool based on exhaust gas composition for marine engines, Applied Energy, Vol. 150, pp. 1-8, doi.org/ /j.apenergy Kowalski J., The detection of selected marine engine malfunctions on the basis of the exhaust gas composition, Diagnostyka, Vol. 15, No. 3 pp , Kowalski J., The analysis of the ecfm-3z combustion model in the marine 4-stroke engine for the exhaust gas composition, Journal of Polish CIMAC Vol. 9-1, pp , Kowalski J., Analiza parametrów rozpylania i parowania paliwa z wtryskiwacza 4- suwowego silnika okrętowego, Zeszyty Naukowe AM nr 83, 2014, pp Kowalski J., Assessment of the 3-D combustion model in the marine 4-stroke engine, Journal of Polish CIMAC Vol. 9-1, pp.79-86, Jaworski P., Kowalski J., 3D mesh model for RANS numerical research on marine 4- stroke engine, Journal of Polish CIMAC Vol. 9-1,pp.87-94, Kowalski J.: The model of the exhaust gas duct flow of the marine 4-stroke diesel engine. Journal of Polish CIMAC Vol. 8, No 1. pp Gdańsk Lewińska J., Kowalski J.: Influence of the marine 4-stroke diesel engine malfunctions on the nitric oxides emission. Journal of Kones Powertrain and Transport. Vol. 20. No 1. pp Warsaw Kowalski J.: The model of the air inlet duct flow of the marine 4-stroke diesel engine. Journal of Kones Powertrain and Transport. Vol. 20. No 2. pp Warsaw Kowalski J.: Laboratory study on influence of the exhaust duct throttling on exhaust gas composition in marine four-stroke diesel engine. Journal of Polish CIMAC Vol. 7, No 1. pp Gdańsk Kowalski J.: Laboratory study on influence of air duct throttling on exhaust gas composition in marine four-stroke diesel engine. Journal of Kones Powertrain and Transport Means. Vol. 19. No 1. pp Warsaw Kowalski J.: System bazodanowy jako uniwersalna pomoc dydaktyczna w nauczaniu Podstaw Konstrukcji Maszyn. Materiały konferencyjne XXIV Sympozjonu PKM Białystok Białowieża str

Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia

Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Diagnostyka silnika i osprzętu Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Kod przedmiotu: MBM 1 S 0 5 58-3_1 Rok: 3 Semestr: 5 Forma studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY

AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 25 Przedmiot: Okrętowe silniki tłokowe I Kierunek/Poziom kształcenia: Forma studiów: Profil kształcenia: Specjalność: Mechanika i budowa maszyn/studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

KARTA PRZEDMIOTU WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Silniki spalinowe Nazwa w języku angielskim: Developing Engine Technology Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 1 /11 Wstęp Andrzej AMBROZIAK dr inż. nauk technicznych Adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej L i Środowiska POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 2 /11 WYKSZTAŁCENIE 2006 DOKTOR NAUK TECHNICZNYCH Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 5(77) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Wyznaczanie granicznej intensywności przedmuchów w czasie rozruchu

ZESZYTY NAUKOWE NR 5(77) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Wyznaczanie granicznej intensywności przedmuchów w czasie rozruchu ISSN 1733-8670 ZESZYTY NAUKOWE NR 5(77) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE OBSŁUGIWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ OKRĘTOWYCH OMiUO 2005 Karol Franciszek Abramek Wyznaczanie granicznej intensywności przedmuchów w czasie

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Zenon BONCA, doc. PG. Wydział Mechaniczny PG

Dr inż. Zenon BONCA, doc. PG. Wydział Mechaniczny PG Dr inż. Zenon BONCA, doc. PG Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej Wydział Mechaniczny PG Dr inż. Zenon BONCA urodził się 5 września 1951 roku w Kościerzynie, gdzie ukończył szkołę podstawową, a

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: STC TP-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Technologia Chemiczna Specjalność: Technologia paliw

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: STC TP-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Technologia Chemiczna Specjalność: Technologia paliw Nazwa modułu: Procesy spalania w silnikach tłokowych Rok akademicki: 2014/2015 Kod: STC-2-206-TP-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Technologia Chemiczna Specjalność: Technologia paliw

Bardziej szczegółowo

Helena Tendera-Właszczuk Kraków, 15.04.2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Helena Tendera-Właszczuk Kraków, 15.04.2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Helena Tendera-Właszczuk Kraków, 15.04.2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Krzysztofa Wacha w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów obszarowych. Energetyka studia I stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów obszarowych. Energetyka studia I stopnia Załącznik 3 do uchwały nr /d/05/2012 Wydział Mechaniczny PK Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów Kierunek: Energetyka studia I stopnia Lista efektów z odniesieniem do efektów Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Temat: Wpływ właściwości paliwa na trwałość wtryskiwaczy silników jachtów motorowych

Temat: Wpływ właściwości paliwa na trwałość wtryskiwaczy silników jachtów motorowych 2013.01.30 Katedra Siłowni Morskich i Lądowych WOiO PG r.a. 2013/2014 Tematy prac dyplomowych studia stacjonarne I stopnia, Kierunki studiów: Oceanotechnika, Energetyka, Transport 1 Temat: Wpływ właściwości

Bardziej szczegółowo

Wykaz dorobku habilitacyjnego nauki techniczne OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH

Wykaz dorobku habilitacyjnego nauki techniczne OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Wykaz dorobku habilitacyjnego nauki techniczne OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej

Bardziej szczegółowo

BADANIA WPŁYWU WYBRANYCH USZKODZEŃ SILNIKÓW OKRĘTOWYCH NA PARAMETRY PRACY SILNIKA I SKŁAD SPALIN

BADANIA WPŁYWU WYBRANYCH USZKODZEŃ SILNIKÓW OKRĘTOWYCH NA PARAMETRY PRACY SILNIKA I SKŁAD SPALIN Kazimierz Witkowski BADANIA WPŁYWU WYBRANYCH USZKODZEŃ SILNIKÓW OKRĘTOWYCH NA PARAMETRY PRACY SILNIKA I SKŁAD SPALIN W referacie przedstawiono wyniki badań wpływu wybranych uszkodzeń okrętowych silników

Bardziej szczegółowo

c) prace konstrukcyjne, technologiczne i projektowe charakteryzujące się nowatorskim, naukowym podejściem do problemu, zwieńczone uzyskaniem patentu

c) prace konstrukcyjne, technologiczne i projektowe charakteryzujące się nowatorskim, naukowym podejściem do problemu, zwieńczone uzyskaniem patentu Regulamin Dziekańskiej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej dotyczący kryteriów kwalifikacji wniosków o nagrodę Rektora Podstawą niniejszego regulaminu jest

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 10(82) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

ZESZYTY NAUKOWE NR 10(82) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE ISSN 1733-8670 ZESZYTY NAUKOWE NR 10(82) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA EXPLO-SHIP 2006 Karol Franciszek Abramek Zmiana stopnia sprężania i jej wpływ na

Bardziej szczegółowo

. Wykaz dorobku habilitacyjnego nauki społeczne OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH

. Wykaz dorobku habilitacyjnego nauki społeczne OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH . Wykaz dorobku habilitacyjnego nauki społeczne OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Szelangiewicz. transport morski

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Szelangiewicz. transport morski 17.09.2012 r. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Szelangiewicz Dziedzina nauki: Dyscyplina: Specjalność naukowa: nauki techniczne budowa i eksploatacja maszyn projektowanie okrętu, hydromechanika okrętu, transport

Bardziej szczegółowo

I. DANE OSOBOWE OCENIANEGO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

I. DANE OSOBOWE OCENIANEGO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO MAJĄCEGO UPRAWNIENIA DYPLOMOWANEGO BIBLIOTEKARZA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Za okres od... do... I. DANE OSOBOWE OCENIANEGO NAUCZYCIELA

Bardziej szczegółowo

Katedra Chemii Analitycznej

Katedra Chemii Analitycznej Katedra Chemii Analitycznej Gdańsk, 13 kwietnia 2014 Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska e-mail: piotr.konieczka@pg.gda.pl Ocena dorobku naukowego dr inż. Mariusza Ślachcińskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN asystenta adiunkta

REGULAMIN postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN asystenta adiunkta REGULAMIN postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN na podstawie art. 91 p. 5 Ustawy o polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

Wymagania stawiane pracom dyplomowym na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej

Wymagania stawiane pracom dyplomowym na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej Wymagania stawiane pracom dyplomowym na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej Uchwała Nr 356/96 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z 28 listopada 1996 r. dotycząca nadawania tytułów

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 WYKORZYSTANIE SKŁADU SPALIN W DIAGNOSTYCE CZTEROSUWOWYCH SILNIKÓW OKRĘTOWYCH

Spis treści 1 WYKORZYSTANIE SKŁADU SPALIN W DIAGNOSTYCE CZTEROSUWOWYCH SILNIKÓW OKRĘTOWYCH Spis treści 1 WYKORZYSTANIE SKŁADU SPALIN W DIAGNOSTYCE CZTEROSUWOWYCH SILNIKÓW OKRĘTOWYCH 2 Jerzy Kowalski Wykorzystanie składu spalin w diagnostyce czterosuwowych silników okrętowych Spis treści 3 Jerzy

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja dorobku artystycznego oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki

Dokumentacja dorobku artystycznego oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki WZÓR OBSZAR SZTUKI Dokumentacja dorobku artystycznego oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz dorobku stanowiącego osiągnięcie naukowe lub artystyczne,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: NAPĘDY I STEROWANIE PNEUMATYCZNE MASZYN PNEUMATIC DRIVE AND CONTROL OF MACHINES Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW MECHANICZNYCH

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LII NR 4 (187) 2011

ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LII NR 4 (187) 2011 ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LII NR 4 (187) 2011 Marcin Zacharewicz Akademia Marynarki Wojennej BADANIA WSTĘPNE STANU TECHNICZNEGO NIEDOŁADOWANEGO SILNIKA OKRĘTOWEGO NA PODSTAWIE POMIARÓW

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Marian Tracz

Prof. dr hab. inż. Marian Tracz Prof. dr hab. inż. Marian Tracz Zasłużony dla sprawy Drogowej oprac. Prof. Antoni Szydło ur. 1943 r. w Nowym Sączu szkoła średnia (Nowy Sącz) studia na Politechnice Krakowskiej (Wydział Budownictwa Lądowego)

Bardziej szczegółowo

Research on influence of supercharging level of the oxides of nitrogen emission from ship diesel engine

Research on influence of supercharging level of the oxides of nitrogen emission from ship diesel engine Kazimierz WITKOWSKI PTNSS 2011 SC 128 Research on influence of supercharging level of the oxides of nitrogen emission from ship diesel engine Abstract: The paper discusses the problems protecting the atmosphere

Bardziej szczegółowo

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję WZÓR OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz publikacji

Bardziej szczegółowo

OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ

OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ WZÓR OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 86/11/1 Propozycja ZNP grudzień 015 rok ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego:... Tytuł naukowy/stopień naukowy/tytuł

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN EW-s Punkty ECTS: 5. Kierunek: Energetyka Specjalność: Energetyka wodorowa

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN EW-s Punkty ECTS: 5. Kierunek: Energetyka Specjalność: Energetyka wodorowa Nazwa modułu: Silniki spalinowe Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN-2-307-EW-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Energetyka Specjalność: Energetyka wodorowa Poziom studiów: Studia II

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia R /DOP-014/53/06 REKTOR ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

A. DOROBEK NAUKOWY POMOCNICZYCH PRACOWNIKÓW NAUKI OBJĘTY PRZEPISAMI ROZPORZĄDZEŃ MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

A. DOROBEK NAUKOWY POMOCNICZYCH PRACOWNIKÓW NAUKI OBJĘTY PRZEPISAMI ROZPORZĄDZEŃ MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 21.09.2017 r. KRYTERIA OCENY DOROBKU NAUKOWEGO I TECHNICZNEGO POMOCNICZYCH PRACOWNIKÓW NAUKI (ADIUNKCI, ASYSTENCI I PRACOWNICY BADAWCZO-TECHNICZNI) ZA LATA 2015 2016 A. DOROBEK NAUKOWY POMOCNICZYCH PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE PROCESÓW ENERGETYCZNYCH Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: specjalności obieralny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego do kierownika studiów doktoranckich. RODZAJ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH

Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego do kierownika studiów doktoranckich. RODZAJ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH Szczegółowe kryteria i zasady oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego na Studiach Doktoranckich w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki /opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA WERYFIKACJI DOŚWIADCZALNEJ ZAMODELOWANYCH OBCIĄŻEŃ CIEPLNYCH WYBRANYCH ELEMENTÓW KOMORY SPALANIA DOŁADOWANEGO SILNIKA Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM

KONCEPCJA WERYFIKACJI DOŚWIADCZALNEJ ZAMODELOWANYCH OBCIĄŻEŃ CIEPLNYCH WYBRANYCH ELEMENTÓW KOMORY SPALANIA DOŁADOWANEGO SILNIKA Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2012 Seria: TRANSPORT z. 77 Nr. Kol.1878 Aleksander HORNIK, Piotr GUSTOF KONCEPCJA WERYFIKACJI DOŚWIADCZALNEJ ZAMODELOWANYCH OBCIĄŻEŃ CIEPLNYCH WYBRANYCH ELEMENTÓW

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: SEN US-s Punkty ECTS: 5. Kierunek: Energetyka Specjalność: Urządzenia, sieci i systemy elektroenergetyczne

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: SEN US-s Punkty ECTS: 5. Kierunek: Energetyka Specjalność: Urządzenia, sieci i systemy elektroenergetyczne Nazwa modułu: Silniki spalinowe Rok akademicki: 2030/2031 Kod: SEN-2-307-US-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Energetyka Specjalność: Urządzenia, sieci i systemy elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Mgr inŝ. Wojciech Kamela Mgr inŝ. Marcin Wojs

Mgr inŝ. Wojciech Kamela Mgr inŝ. Marcin Wojs Profesorowie Pracownicy Zakładu adu Silników w Spalinowych prof. dr hab. inŝ. Stanisław W. Kruczyński(kierownik Zakładu) prof. dr hab. inŝ. Zdzisław Chłopek Docenci Doc. dr inŝ. Maciej Tułodziecki Adiunkci

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy procesów przepływowych Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: obieralny specjalności Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Fundamentals of modeling of fluid flow processes Forma

Bardziej szczegółowo

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Załącznik nr. Liczba punktów przyznawanych za poszczególne elementy postępowania rekrutacyjnego: 1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Tematem pierwszej części rozmowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego

UCHWAŁA. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego UCHWAŁA 30 czerwiec 2011 r. Uchwała określa minimalne wymagania do wszczęcia przewodu doktorskiego i przewodu habilitacyjnego jakimi powinny kierować się Komisje Rady Naukowej IPPT PAN przy ocenie składanych

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM SE-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM SE-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Nazwa modułu: Instalacje termicznego przekształcenia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-2-306-SE-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Termodynamika techniczna - opis przedmiotu

Termodynamika techniczna - opis przedmiotu Termodynamika techniczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Termodynamika techniczna Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-38_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: HYDRAULIKA, PNEUMATYKA I SYSTEMY AUTOMATYZACJI PRODUKCJI Hydraulics, pneumatics and production automation systems Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Doktor inżynier Temat rozprawy: Analiza dynamiczna i sterowanie maszynami roboczymi posadowionymi podatnie

Tytuł: Doktor inżynier Temat rozprawy: Analiza dynamiczna i sterowanie maszynami roboczymi posadowionymi podatnie ŻYCIORYS Imię i nazwisko Adres zamieszkania Data i miejsce urodzenia Andrzej URBAŚ ul. Sikorskiego 50, 34-326 Zarzecze 28.11.1977, Łodygowice Wykształcenie szkoła średnia 1992-1997 studia magisterskie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N r 5 7 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2013 roku

U C H W A Ł A N r 5 7 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2013 roku U C H W A Ł A N r 5 7 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad przygotowania wniosków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu NAUKI EKONOMICZNE - HABILITACJA

Krzysztof Jajuga Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu NAUKI EKONOMICZNE - HABILITACJA Krzysztof Jajuga Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu NAUKI EKONOMICZNE - HABILITACJA UWAGA!!!! Przedstawiane poglądy są prywatnymi poglądami autora

Bardziej szczegółowo

Wydział Mechaniczny. INSTYTUT EKSPLOATACJI POJAZDÓW I MASZYN tel.

Wydział Mechaniczny. INSTYTUT EKSPLOATACJI POJAZDÓW I MASZYN    tel. Wydział Mechaniczny INSTYTUT EKSPLOATACJI POJAZDÓW I MASZYN www.iepim.uniwersytetradom.pl e-mail: iepim@uthrad.pl tel.: 0-48 361 76 42 OFERTA BADAWCZA Obszar I Ochrona środowiska naturalnego przed skażeniami

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Technika cieplna Thermal Technology Kierunek: inżynieria środowiska Rodzaj przedmiotu: Poziom przedmiotu: obieralny, moduł 5.5 I stopnia Rodzaj zajęć: Liczba godzin/tydzień: wykład, ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

IDENTIFICATION OF NUMERICAL MODEL AND COMPUTER PROGRAM OF SI ENGINE WITH EGR

IDENTIFICATION OF NUMERICAL MODEL AND COMPUTER PROGRAM OF SI ENGINE WITH EGR Journal of KONES Internal Combustion Engines 003, vol. 10, No 1- IDENTIFICATION OF NUMERICAL MODEL AND COMPUTER PROGRAM OF SI ENGINE WITH EGR Dariusz Pietras Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów, Zakład

Bardziej szczegółowo

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt.

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt. Szczegółowe kryteria punktacji postępów w nauce doktorantów Studiów Doktoranckich z zakresu sztuk plastycznych w dyscyplinie Konserwacja Dzieł Sztuki Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Bardziej szczegółowo

Regulamin okresowych ocen pracowników naukowych Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk I CZĘŚĆ OGÓLNA

Regulamin okresowych ocen pracowników naukowych Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk I CZĘŚĆ OGÓLNA Regulamin okresowych ocen pracowników naukowych Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk I CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_1 Nazwa przedmiotu: Ochrona powietrza II Air protection II Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: Obieralny, moduł 5.5 Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Regulamin zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady i tryb zwiększania stypendium doktoranckiego

Bardziej szczegółowo

Modelowanie przetworników pomiarowych Kod przedmiotu

Modelowanie przetworników pomiarowych Kod przedmiotu Modelowanie przetworników pomiarowych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Modelowanie przetworników pomiarowych Kod przedmiotu 06.0-WE-ED-MPP Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne

wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Techniki Ochrony Atmosfery Nazwa modułu w języku angielskim Air Protection Technology Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Transport I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Studia stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Transport I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Studia stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU. Nazwa przedmiotu: PRAWO I UBEZPIECZENIA MORSKIE 2. Kod przedmiotu: Pum 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Mechanika i budowa maszyn 5. Specjalność:

Bardziej szczegółowo

MODEL PROCESU SPALANIA W 4-SUWOWYM SILNIKU OKRĘTOWYM STRESZCZENIE

MODEL PROCESU SPALANIA W 4-SUWOWYM SILNIKU OKRĘTOWYM STRESZCZENIE Dr inż. Jerzy Kowalski Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Gdyni DOI: 10.17814/mechanik.2015.10.508 MODEL PROCESU SPALANIA W 4-SUWOWYM SILNIKU OKRĘTOWYM STRESZCZENIE W pracy przedstawiono model procesu

Bardziej szczegółowo

Dane o publikacjach naukowych i monografiach za rok 2010. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska. Tytuł artykułu, rok, tom str.

Dane o publikacjach naukowych i monografiach za rok 2010. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska. Tytuł artykułu, rok, tom str. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska Dane o publikacjach naukowych i monografiach za rok 2010 a) publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports: Czasopismo 1. Archives

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Nagród Rektora

R E G U L A M I N Nagród Rektora R E G U L A M I N Nagród Rektora Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa kryteria przyznawania Nagród Rektora z funduszy określonych w art. 155 ust. 3,4 i 8 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016 R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów doktoranckich Politechniki Wrocławskiej realizowanych od roku akademickiego 2016/2017

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA Załącznik do uchwały Nr 000-8/4/2012 Senatu PRad. z dnia 28.06.2012r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA Nazwa wydziału: Mechaniczny Obszar kształcenia w zakresie: Nauk technicznych Dziedzina

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN-2-105-SM-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Energetyka Specjalność: Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN-2-105-SM-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Energetyka Specjalność: Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne Nazwa modułu: Pompy, sprężarki i wentylatory Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN-2-105-SM-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Energetyka Specjalność: Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne

Bardziej szczegółowo

Łódź, r. Prof. dr hab. inż. Władysław Kamiński Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechnika Łódzka

Łódź, r. Prof. dr hab. inż. Władysław Kamiński Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechnika Łódzka Łódź, 6.05.2014 r. Prof. dr hab. inż. Władysław Kamiński Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechnika Łódzka OCENA dorobku i rozprawy habilitacyjnej dr inż. Jarosława Gawdzika p.t. "Mobilność

Bardziej szczegółowo

przewidziany do realizacji w latach 2014 2018 przez uczestnika studiów doktoranckich 1

przewidziany do realizacji w latach 2014 2018 przez uczestnika studiów doktoranckich 1 Przykładowy INDYWIDUALNY PROGRAM STUDIÓW przewidziany do realizacji w latach 2014 2018 przez uczestnika studiów doktoranckich 1 mgr inż. Przykładowy Doktorant tel.. 71-320-1234 e-mail: Przykładowy.Doktorant@pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

ZASADY PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 49/2011 z dnia 26 października 2011 r. ZASADY PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Załącznik nr 1 do uchwały nr 102 Senatu UZ z dn. 18.04.2013 r. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Zasady oceny merytorycznej osiągnięć w pracy badawczej lub osiągnięć artystycznych w roku akademickim 2012/2013 Postanowienia ogóle

Zasady oceny merytorycznej osiągnięć w pracy badawczej lub osiągnięć artystycznych w roku akademickim 2012/2013 Postanowienia ogóle Zasady oceny merytorycznej osiągnięć w pracy badawczej lub osiągnięć artystycznych w roku akademickim 202/20 Zgodnie z Regulaminem zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO za lata akademickie 2014/2015 i 2015/2016, lub 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, odpowiednio

ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO za lata akademickie 2014/2015 i 2015/2016, lub 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, odpowiednio ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO za lata akademickie 2014/2015 i 2015/2016, lub 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, odpowiednio DANE OGÓLNE: 1. Nazwisko......imię (imiona)...... 2.

Bardziej szczegółowo

Matematyka Stosowana na Politechnice Wrocławskiej. Komitet Matematyki PAN, luty 2017 r.

Matematyka Stosowana na Politechnice Wrocławskiej. Komitet Matematyki PAN, luty 2017 r. Matematyka Stosowana na Politechnice Wrocławskiej Komitet Matematyki PAN, luty 2017 r. Historia kierunku Matematyka Stosowana utworzona w 2012 r. na WPPT (zespół z Centrum im. Hugona Steinhausa) studia

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA w GDYNI

AKADEMIA MORSKA w GDYNI AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 28 Przedmiot: Maszyny i urządzenia okrętowe Kierunek/Poziom kształcenia: Forma studiów: Profil kształcenia: Specjalność: MiBM / studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: mechanika i budowa maszyn Rodzaj przedmiotu: kierunkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów

Bardziej szczegółowo

Przy prawidłowej pracy silnika zapłon mieszaniny paliwowo-powietrznej następuje od iskry pomiędzy elektrodami świecy zapłonowej.

Przy prawidłowej pracy silnika zapłon mieszaniny paliwowo-powietrznej następuje od iskry pomiędzy elektrodami świecy zapłonowej. TEMAT: TEORIA SPALANIA Spalanie reakcja chemiczna przebiegająca między materiałem palnym lub paliwem a utleniaczem, z wydzieleniem ciepła i światła. Jeżeli w procesie spalania wszystkie składniki palne

Bardziej szczegółowo

Zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Okrętowe układy napędowe

Zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Okrętowe układy napędowe Zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Okrętowe układy napędowe Kierunek: Mechatronika Specjalność: Mechatronika systemów energetycznych Studia I stopnia, semestr VII Opracował: dr inż. Leszek Chybowski Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: EEE s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia III stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: EEE s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia III stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Metody i techniki prowadzenia badań naukowych Rok akademicki: 2030/2031 Kod: EEE-3-101-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia II stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia II stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia II stopnia Przedmiot: Pokładowe systemy diagnostyczne i informacyjne Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Kod przedmiotu: TR N 6-0_ Rok: I Semestr: Forma

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Materiały ceramiczne dla energetyki Rok akademicki: 2013/2014 Kod: STC-1-411-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Technologia Chemiczna Specjalność: - Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT. Załącznik 3

AUTOREFERAT. Załącznik 3 AUTOREFERAT Załącznik 3 Niniejszy autoreferat powstał w ramach procedury postępowania habilitacyjnego zgodnie z Ustawą z dnia 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(88)/2012

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(88)/2012 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(88)/2012 Stanisław W. Kruczyński 1, Janusz Januła 2, Maciej Kintop 3 OBLICZENIA SYMULACYJNE POWSTAWANIA NO X i CO PRZY SPALANIU OLEJU NAPĘDOWEGO I OLEJU RZEPAKOWEGO

Bardziej szczegółowo

LAUDACJA. WIELCE SZANOWNY JUBILACIE! Dostojni Goście i Uczestnicy Pokampanijnej konferencji surowcowo-technicznej, Koledzy i Przyjaciele Jubilata!

LAUDACJA. WIELCE SZANOWNY JUBILACIE! Dostojni Goście i Uczestnicy Pokampanijnej konferencji surowcowo-technicznej, Koledzy i Przyjaciele Jubilata! LAUDACJA WIELCE SZANOWNY JUBILACIE! Dostojni Goście i Uczestnicy Pokampanijnej konferencji surowcowo-technicznej, Koledzy i Przyjaciele Jubilata! Mam zaszczyt przedstawić Państwu sylwetkę i osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Ocena kształcenia na kierunku inżynieria materiałowa dokonana przez PKA. Ryszard Parkitny

Ocena kształcenia na kierunku inżynieria materiałowa dokonana przez PKA. Ryszard Parkitny Ocena kształcenia na kierunku inżynieria materiałowa dokonana przez PKA Ryszard Parkitny Podstawa oceny 1. Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbole efektów na kierunku K_W01 K _W 02 K _W03 K _W04 K _W05 K _W06 MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty - opis słowny Po

Bardziej szczegółowo

Technika Samochodowa

Technika Samochodowa Gliwice, Maj 2015 Technika Samochodowa ZAPRASZAMY!!! Specjalność na kierunku MiBM którą opiekuje się Instytut Techniki Cieplnej 1 Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Śląska www.itc.polsl.pl Konarskiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2017

Zapytanie ofertowe nr 1/2017 ,dnia OFERENT... FORMULARZ OFERTY do Zapytania Ofertowego nr 1/2017 z dnia: 24.04.2017 r. Zapytanie ofertowe nr 1/2017 BISEK-asfalt Michał Bisek ul. Granitowa 7, 55-311 Kostomłoty, NIP: 894-126-16-07 REGON

Bardziej szczegółowo

Technika cieplna Heat technology. Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Technika cieplna Heat technology. Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski semestr VI semestr letni (semestr zimowy / letni)

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski semestr VI semestr letni (semestr zimowy / letni) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu ETI 6/8 Nazwa modułu Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich Computer aided engineering

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach 1 1. Na podstawie art. 155 ust. 1 w zw. z ust. 4 i 6 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA w GDYNI

AKADEMIA MORSKA w GDYNI AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 50 Przedmiot: Technologia remontów Kierunek/Poziom kształcenia: MiBM/ studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Euro Oil & Fuel Biokomponenty w paliwach do silników Diesla wpływ na emisję i starzenie oleju silnikowego

Euro Oil & Fuel Biokomponenty w paliwach do silników Diesla wpływ na emisję i starzenie oleju silnikowego Instytut Nafty i Gazu Prace Naukowe Instytutu Nafty I Gazu nr 172 Euro Oil & Fuel Biokomponenty w paliwach do silników Diesla wpływ na emisję i starzenie oleju silnikowego Bio-components in Diesel fuels

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWANIE WSADU STALOWEGO

NAGRZEWANIE WSADU STALOWEGO NAGRZEWANIE WSADU STALOWEGO Ważnym tematem prowadzonym w Katedrze są badania utleniania stali kierowane przez Prof. M. Kielocha. Z tego zakresu wykonano kilkanaście prac badawczych i opublikowano ponad

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: DIS s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: DIS s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza Rok akademicki: 2014/2015 Kod: DIS-1-701-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poznań, 16.05.2012r. Raport z promocji projektu Nowa generacja energooszczędnych

Bardziej szczegółowo

ISBN

ISBN Recenzent prof. dr hab. inż. dr h.c. JANUSZ MYSŁOWSKI Poszczególne rozdziały przygotowali: Wojciech SERDECKI: 1, 2, 3.1, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 9 Paweł FUĆ: 15, Miłosław KOZAK: 13, Władysław KOZAK: 8 Anna

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium UKŁADY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Industrial Automatics Systems

Bardziej szczegółowo

Projektowanie inżynierskie Engineering Design

Projektowanie inżynierskie Engineering Design Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/1 z dnia 1 lutego 01r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu ETI 6/1 Nazwa modułu Projektowanie inżynierskie Engineering Design Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych. 3. Paliwa stosowane do zasilania silników

1. Wprowadzenie. 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych. 3. Paliwa stosowane do zasilania silników Spis treści 3 1. Wprowadzenie 1.1 Krótka historia rozwoju silników spalinowych... 10 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych 2.1 Klasyfikacja silników.... 16

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Przedmiot: Diagnostyka techniczna Rodzaj przedmiotu: Podstawowy/obowiązkowy Kod przedmiotu: TR 1 S 0 4 9-0_1 Rok: Semestr: 4 Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do Regulaminu Wydziału Mechaniczno-Energetycznego

Załącznik nr 7 do Regulaminu Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Załącznik nr 7 do Regulaminu Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Regulamin Wewnętrzny Wydziału Mechaniczno-Energetycznego przyznawania i rozliczania środków przeznaczonych na utrzymanie potencjału badawczego

Bardziej szczegółowo