TEKST JEDNOLITY STATUTU POLSKIE INWESTYCJE ROZWOJOWE SPÓŁKA AKCYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TEKST JEDNOLITY STATUTU POLSKIE INWESTYCJE ROZWOJOWE SPÓŁKA AKCYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 1 S t r o n a Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 29/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. TEKST JEDNOLITY STATUTU POLSKIE INWESTYCJE ROZWOJOWE SPÓŁKA AKCYJNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE.1 1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: Polskie Inwestycje Rozwojowe spółka akcyjna i może używać skrótu firmy: Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. 2. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa. 3. Spółka zostaje utworzona na czas nieoznaczony w celu prowadzenia działalności gospodarczej oraz maksymalizacji zysku akcjonariuszy. 4. Siedzibą Spółki jest Warszawa Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 2. W zakresie swojej działalności Spółka może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa, zakłady, przedsiębiorstwa oraz inne placówki, jak również przystępować do innych spółek..3 Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa, a także warranty subskrypcyjne. II PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:.4 1) działalność firm centralnych i holdingów; 2) organizacja i uczestnictwo w konsorcjach inwestycyjnych; 3) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; 4) dokonywanie obrotu i pośrednictwo w obrocie wierzytelnościami pieniężnymi; 5) świadczenie usług finansowych, w tym udzielanie pożyczek, organizowanie finansowania zewnętrznego; 6) świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach inwestycyjnych; 7) obejmowanie i nabywanie akcji, udziałów oraz innych tytułów uczestnictwa i papierów wartościowych emitowanych przez spółki prawa handlowego oraz inne POLSKIE INWESTYCJE ROZWOJOWE S.A. TEKST JEDNOLITY STATUTU 7 lipca 2014 r. -

2 2 S t r o n a osoby prawne, w tym nabywanie papierów wartościowych spółek celowych inwestycyjnych, których działalność obejmuje inwestycje w infrastrukturę drogową, energetyczną, gazową oraz kolejową, przemysłową, telekomunikacyjną ( Celowe Spółki Inwestycyjne ); 8) organizowanie, finansowanie i uczestniczenie w konsorcjach, spółkach prawa handlowego oraz innych osobach prawnych w celu inicjowania i realizacji projektów inwestycyjnych; 9) każda działalność związana z działalnością wymienioną powyżej. 2. Gdyby wykonywanie którejkolwiek działalności Spółki wymagało zezwolenia lub koncesji, Spółka podejmie taką działalność, po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji. III KAPITAŁ ZAKŁADOWY.5 Kapitał zakładowy 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł (słownie: jeden miliard sto pięćdziesiąt osiem milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia pięć złotych) i dzieli się na: (i) (ii) (iii) (słownie: trzysta tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych o wartości nominalnej 1 zł (słownie jeden złoty) każda, którymi są akcje Serii A o numerach od A 1 do A (słownie: piętnaście milionów) akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 1zł (słownie: jeden złoty) każda, którymi są akcje Serii B o numerach od B 1 do B zł (słownie: jeden miliard sto czterdzieści trzy miliony sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia pięć złotych) akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, którymi są akcje Serii C o numerach od C 1 do C Każda akcja Serii A jest uprzywilejowana w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy. 3. Wszystkie akcje imienne Serii A wymienione w ust. 1(i) powyżej obejmuje Skarb Państwa. 4. Kwota wpłacona przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego wynosi zł (słownie trzysta tysięcy złotych). 5. Akcje imienne Spółki nie mogą być zamieniane na akcje na okaziciela, do czasu podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym. 5a. 1. W przypadku, gdy podwyższenia kapitału zakładowego będą przeprowadzane z wyłączeniem prawa poboru innych akcjonariuszy w trybie subskrypcji prywatnej

3 3 S t r o n a skierowanej wyłącznie do Skarbu Państwa, mogą one zostać przeprowadzone na podstawie przedłożonego akcjonariuszom wniosku o dokapitalizowanie ( Wniosek ) zawierającego: 1) proponowaną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wraz z uzasadnieniem; 2) aktualny na dzień złożenia Wniosku plan finansowy Spółki zawierający w szczególności: a) prognozę wydatków inwestycyjnych związanych z nowymi projektami inwestycyjnymi Spółki, sporządzaną w oparciu o projekty znajdujące się w chwili sporządzania Wniosku co najmniej w fazie wstępnej analizy projektu inwestycyjnego w rozumieniu Polityki Inwestycyjnej, o której mowa w 30 ust. 6; b) prognozę zapotrzebowania Spółki na środki finansowe w danym roku kalendarzowym, opartą w szczególności o: prognozę uzasadnionych kosztów operacyjnych, których nie pokryją przychody i wpływy, o których mowa w pkt. c) i d) poniżej; c) prognozę przychodów Spółki z działalności lokacyjnej; d) prognozę wpływów Spółki w danym roku kalendarzowym z realizacji projektów inwestycyjnych, w szczególności z tytułu dywidendy, odsetek od pożyczki na cele inwestycyjne, zwrotu pożyczki udzielonej przez Spółkę, bądź kwoty wpływów ze zbycia udziałów/akcji podmiotów, w które zainwestowała Spółka w związku z realizacją projektów w ujęciu rocznym oraz kwartalnym. 2. Przedłożenie przez Spółkę akcjonariuszom Wniosku nie powoduje powstania po stronie Skarbu Państwa jakiegokolwiek zobowiązania do uczestnictwa w podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki. 3. Wkład niepieniężny wniesiony przez Skarb Państwa na pokrycie akcji objętych przez Skarb Państwa będzie sprzedawany przez Spółkę we współpracy ze Skarbem Państwa, w szczególności, w przypadku wkładu niepieniężnego w postaci akcji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, w obrocie zorganizowanym (w ramach przeprowadzanego przez Skarb Państwa tzw. procesu przyspieszonego budowania księgi popytu lub w odpowiedzi na ogłoszone wezwania na akcje stanowiące powyższy wkład niepieniężny). 4. Zarząd może odstąpić od badania przez biegłego rewidenta sprawozdania Zarządu dotyczącego wkładu niepieniężnego wniesionego na pokrycie akcji nowej emisji objętych przez Skarb Państwa w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych, w szczególności w przypadku ustalenia wartości wkładu niepieniężnego w postaci akcji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym według średniej arytmetycznej ze średnich, dziennych cen akcji ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 miesięcy poprzedzających dzień wniesienia wkładu, w czasie których były one przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. 5. Sprzedaż przez Spółkę wkładu niepieniężnego wniesionego przez Skarb Państwa na pokrycie akcji nowej emisji objętych przez Skarb Państwa może nastąpić po niższej cenie niż wartość wkładu niepieniężnego ustalona na potrzeby wniesienia wkładu niepieniężnego oraz, w przypadku wkładu niepieniężnego w postaci akcji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, również po niższej cenie niż cena akcji na rynku regulowanym w momencie ich sprzedaży przez Spółkę.

4 4 S t r o n a 6. Do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz sprzedaży przez Spółkę wkładu niepieniężnego wniesionego na pokrycie akcji objętych przez Skarb Państwa dokonywanych na zasadach określonych w niniejszym paragrafie nie stosuje się postanowień 18 ust. 3 pkt Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają możliwości dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Kodeksem spółek handlowych..6 Kapitały rezerwowe Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia. 1. Prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Minister Skarbu Państwa Odcinek zbiorowy lub dokumenty akcji zostaną złożone, na podstawie upoważnienia Skarbu Państwa, do depozytu Spółki, na dowód czego Zarząd wyda stosowne zaświadczenia. Zarząd jest zobowiązany wydać akcje należące do Skarbu Państwa na jego żądanie. 3. Zarząd prowadzi księgę akcyjną. Zarząd może zlecić prowadzenie księgi akcyjnej bankowi lub firmie inwestycyjnej w Rzeczypospolitej Polskiej. 1. Akcje Spółki mogą być umorzone..8 Umorzenie akcji 2. Akcjonariuszowi, którego akcje zostały umorzone, przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie. Wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych może być spełnione świadczeniem niepieniężnym. Wysokość wynagrodzenia nie może być niższa od wartości przypadających na akcje aktywów netto wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. 3. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. IV ORGANY SPÓŁKI.9 Organami Spółki są: (a) (b) Walne Zgromadzenie; Rada Nadzorcza;

5 5 S t r o n a (c) Zarząd. V WALNE ZGROMADZENIE Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. 2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, osoba przez niego wskazana lub reprezentant Skarbu Państwa na Walnym Zgromadzeniu, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Walne Zgromadzenie jest ważne, o ile reprezentowanych jest na nim co najmniej 50% akcji plus jedna akcja, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 4. Wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie, na wniosek Zarządu, powinny być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej do zaopiniowania, w szczególności sprawy o których mowa w 13 ust. 2 pkt Uchwały Walnego Zgromadzenia muszą być powzięte kwalifikowaną większością 2 /3 (dwóch trzecich) oddanych głosów, chyba, że przepisy prawa lub postanowienia statutu przewidują surowsze wymogi dla powzięcia danej uchwały. 2. Z zastrzeżeniem ograniczenia, o którym mowa w ust. 4 poniżej, oraz uprzywilejowania Akcji serii A, o którym mowa w 5 ust. 2 niniejszego Statutu, każda akcja daje prawo do jednego głosu. 3. Zdjęcie z porządku obrad lub zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały kwalifikowaną większością 3 /4 (trzech czwartych) oddanych głosów. 4. Prawo głosowania akcjonariuszy zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że ograniczenie nie znajduje zastosowania do akcjonariusza uprawnionego z wszystkich Akcji Serii A Szczegółowy tryb obrad określa regulamin uchwalany przez Walne Zgromadzenie. 2. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy zastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych lub postanowieniami niniejszego Statutu.

6 6 S t r o n a 2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, należy: 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; 2) podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty; 3) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej; 4) udzielenie członkom Rady Nadzorczej i Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków; 5) określenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy; 6) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; 7) zmiana statutu oraz ustalanie jego jednolitego tekstu; 8) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego; 9) emisja obligacji, obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa objęcia akcji oraz emisja warrantów subskrypcyjnych; 10) umorzenie akcji i określenie warunków tego umorzenia; 11) połączenie, podział lub likwidacja; 12) zawiązanie i połączenie ze spółką europejską; 13) tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych; 14) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej; 15) ustalanie zasad wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej; 16) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, na wniosek Rady Nadzorczej, w przypadku gdy znajdujące zastosowanie przepisy obowiązujące tak stanowią; 17) zatwierdzanie, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, Polityki Inwestycyjnej Spółki, o której mowa w 30 ust Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.

7 7 S t r o n a VI RADA NADZORCZA Rada Nadzorcza może liczyć od pięciu do dziewięciu członków, powoływanych i odwoływanych na pięcioletnią indywidualną kadencję przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. 2. W skład Rady Nadzorczej wchodzi: 1) dwóch członków Rady Nadzorczej powoływanych spośród kandydatów wskazanych przez Ministra Skarbu Państwa, w tym jeden jako Przewodniczący Rady Nadzorczej, 2) jeden członek Rady Nadzorczej powoływany spośród kandydatów wskazanych przez Ministra Finansów, 3) jeden członek Rady Nadzorczej powoływany spośród kandydatów wskazanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, 4) oraz od jednego do pięciu niezależnych członków Rady Nadzorczej. 3. Do dnia rejestracji Spółki Rada Nadzorcza liczy co najmniej trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Ministra Skarbu Państwa, z wyłączeniem stosowania ust. 2 powyżej. W oświadczeniu o powołaniu Minister Skarbu Państwa wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 4. Do dnia rejestracji Spółki liczbę członków Rady Nadzorczej określa Minister Skarbu Państwa w drodze pisemnego oświadczenia. Od dnia rejestracji Spółki liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. 5. Każdy akcjonariusz ma prawo zgłosić kandydaturę członka niezależnego. Zgłoszenie takiego kandydata do Rady Nadzorczej musi nastąpić nie później niż na siedem dni przed wyznaczoną datą Walnego Zgromadzenia. Proponując kandydata na stanowisko niezależnego członka Rady Nadzorczej, akcjonariusz wskazujący kandydata obowiązany jest złożyć do protokołu Walnego Zgromadzenia pisemne oświadczenie kandydata potwierdzające spełnienie kryteriów niezależności. Kandydaci muszą spełniać kryteria niezależności, o których mowa w ust. 6 poniżej. Do zgłoszenia należy dołączyć życiorys kandydata oraz wskazać liczbę akcji oraz liczbę głosów, jaką reprezentują akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający danego kandydata. Akcjonariusz samodzielnie albo łącznie z innymi akcjonariuszami może zgłosić dowolną liczbę kandydatów. Na Walnym Zgromadzeniu w pierwszej kolejności poddaje się pod głosowanie kandydatury zgłoszone przez akcjonariuszy reprezentujących największą liczbę głosów. Regulamin Walnego Zgromadzenia może przewidywać szczegółową procedurę wyboru członków Rady Nadzorczej z zachowaniem postanowień niniejszego Statutu oraz Kodeksu spółek handlowych. W przypadku niezgłoszenia kandydatów w trybie określonym w niniejszym ustępie Walne Zgromadzenie powołuje członków Rady Nadzorczej na zasadach ogólnych z uwzględnieniem postanowień niniejszego ustępu. 6. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką. Kryteria niezależności

8 8 S t r o n a powinny być zgodne z Załącznikiem II do Zalecenia. Niezależnie od postanowień Załącznika II do Zalecenia, osoba będąca pracownikiem Spółki lub Spółki z nią stowarzyszonej nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności opisane w Załączniku II do Zalecenia. Dodatkowo, związkiem z akcjonariuszem wykluczającym niezależność członka Rady Nadzorczej jest faktyczny i znaczący związek z akcjonariuszem, który posiada prawo do wykonywania przynajmniej 5% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu. 7. Jeżeli Zarząd otrzyma pisemne oświadczenie od członka Rady Nadzorczej spełniającego dotychczas kryteria niezależności określone w ust. 6 powyżej stwierdzające, że przestał on spełniać te kryteria, lub uzyska taką informację z innego źródła, Zarząd, w terminie 2 tygodni od otrzymania takiego oświadczenia lub powzięcia takiej wiadomości, zwoła Walne Zgromadzenie w celu powołania członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności określone w ust. 6 powyżej. 8. W wypadku, gdy członek Rady Nadzorczej zostanie wybrany pomimo niespełniania kryteriów niezależności określonych w ust. 6 powyżej lub w wypadku, gdy warunki wyboru do Rady Nadzorczej przestaną być spełniane w trakcie kadencji członka Rady Nadzorczej, stanowi to przesłankę odwołania takiego członka Rady Nadzorczej. 9. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki tylko osobiście. 10. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, w przypadku, w którym nie dokona tego Walne Zgromadzenie w uchwale o powołaniu danego członka Rady Nadzorczej lub Minister Skarbu Państwa w oświadczeniu, o którym mowa w 14 ust. 3 niniejszego Statutu, z zastrzeżeniem, że w każdym przypadku Przewodniczącym Rady Nadzorczej może być jedynie członek Rady Nadzorczej wskazany przez Ministra Skarbu Państwa. 11. Tak długo, jak w skład Rady Nadzorczej wchodzi przynajmniej 3 członków, Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania wszelkich czynności przewidzianych przez prawo oraz Statut. 12. Niezależnych członków Rady Nadzorczej nie uznaje się za reprezentantów lub przedstawicieli akcjonariuszy, którzy wskazali ich kandydatury lub głosowali za ich powołaniem. 13. Na pierwszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypadającym po 30 miesiącach od rejestracji Spółki, Walne Zgromadzenie odwoła oraz powoła nie więcej niż połowę składu Rady Nadzorczej. Niniejsze postanowienie nie ogranicza prawa do powołania w skład Rady Nadzorczej tych samych osób Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak, niż co dwa miesiące. 2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów za w stosunku do głosów przeciw oraz, wstrzymujących się decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

9 9 S t r o n a Do ważności uchwał Rady Nadzorczej jest wymagane zaproszenie na jej posiedzenie wszystkich i obecność co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 powyżej nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób, a także innych wobec których którykolwiek członek Rady Nadzorczej zgłosił wniosek o głosowanie tajne Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu nie przysługuje wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej. 2. Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu przysługuje wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka Zarządu ustalane w zgodzie z znajdującymi zastosowanie przepisami obowiązującymi w tym zakresie i postanowieniami Statutu Do kompetencji Rady Nadzorczej, należy stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 2. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności. 3. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 1) wybór lub zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki; 2) zatwierdzanie regulaminu Zarządu; 3) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz ocena sprawozdań finansowych za rok obrotowy; 4) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;

10 10 S t r o n a 5) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. 3-4 powyżej; 6) sporządzanie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy; 7) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu; 8) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu; 9) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do wykonywania czynności członków Zarządu, których mandat wygasł albo nie mogą sprawować swojej funkcji; 10) wnioskowanie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia i innych świadczeń dla członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, w przypadku gdy na podstawie znajdujących zastosowanie przepisów obowiązujących w tym zakresie wynagrodzenie ustala Walne Zgromadzenie albo Minister Skarbu Państwa; 11) ustalanie warunków umów regulujących stosunek pracy lub inny stosunek prawny łączący członków Zarządu ze Spółką; 12) wyrażanie zgody na obejmowanie lub nabywanie oraz zbywanie i umarzanie akcji lub udziałów w celowych spółkach inwestycyjnych; 13) wyrażanie zgody na zakładanie lub przystępowanie Spółki w charakterze wspólnika do spółek osobowych lub nabywanie i zbywanie udziału kapitałowego w spółkach osobowych albo obejmowanie lub nabywanie i zbywanie oraz umorzenie akcji lub udziałów w innych spółkach kapitałowych; 14) wyrażanie zgody na rozporządzanie na rzecz osób trzecich wierzytelnościami lub innymi prawami, w tym ich umarzanie lub obciążanie oraz czynności zwolnienia z długu; 15) wyrażanie zgody na podwyższanie udziału kapitałowego w spółkach osobowych oraz wypowiadanie, rozwiązywanie lub rozporządzanie, w tym obciążanie, prawami wspólnika w spółkach osobowych; 16) opiniowanie rocznych planów działalności oraz rocznych planów finansowych Spółki; 17) opiniowanie Polityki Inwestycyjnej, o której mowa w 30 ust. 6; 18) wyrażanie zgody na utworzenie i likwidację oddziałów i przedstawicielstw; 19) zatwierdzanie na wniosek Zarządu regulaminów tworzenia i wykorzystywania funduszy przewidzianych w statucie; 20) wyrażanie zgody w sprawie nabycia, obciążenia lub zbycia nieruchomości, udziału w nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w użytkowaniu wieczystym;

11 11 S t r o n a 21) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenia aktywami, których wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza zł; 22) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie aktywami w okresie jednego roku, których łączna wartość w stosunku do kilku podmiotów (podmioty powiązane w rozumieniu Ustawy o rachunkowości uważa się za ten sam podmiot) przekracza ,00 zł; 23) wyrażanie zgody na wniosek Zarządu dotyczy zlecania outsourcingu usług leżących w zakresie przedmiotu działalności Spółki lub w przypadku zlecania usług na rzecz Spółki o wartości świadczenia nie mniejszej niż zł; 24) wyrażanie zgody na zawieranie umów, o których mowa w art. 19b Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji Rada Nadzorcza powołuje komitety inwestycyjne, w których skład wchodzi od 3 do 9 jej członków, w tym przynajmniej jeden członek powinien spełniać kryteria niezależności określone w 14 ust.6. Jeżeli w skład powołanego komitetu inwestycyjnego nie wchodzi już członek spełniających kryteria niezależności, powołany komitet inwestycyjny może podejmować działania, o których mowa w ust. 2, bez udziału członka spełniającego kryteria niezależności do czasu jego powołania w skład komitetu inwestycyjnego. 2. Do zadań komitetu inwestycyjnego należy: 1) weryfikacja i opiniowane rekomendacji inwestycyjnych przekazywanych przez Zarząd; 2) opiniowanie zamiaru objęcia lub nabycia akcji lub udziałów w celowych spółkach inwestycyjnych; 3) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań przekraczających zł a nie przekraczających wartości zł tytułem zlecenia usług lub wykonania dzieła dotyczącego etapu szczegółowej analizy projektu inwestycyjnego w rozumieniu Polityki Inwestycyjnej, o której mowa w 30 ust. 6, 18 ust. 3 pkt 21 nie stosuje się. 3. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet audytu, ryzyka, nominacji i wynagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetów określa regulamin Rady Nadzorczej, jeśli taki regulamin został przyjęty. VII ZARZĄD Zarząd może liczyć od jednego do pięciu członków. W skład Zarządu mogą wchodzić: Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu oraz pozostali członkowie Zarządu wybierani na okres wspólnej kadencji, przy czym w każdym czasie w skład Zarządu powinien wchodzić Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu, za wyjątkiem sytuacji, gdy Zarząd jest jednoosobowy.

12 12 S t r o n a 2. W przypadku kolegialnego Zarządu: 1) co najmniej jeden członek, powinien legitymować się znajomością rynku finansowania projektów infrastrukturalnych, udokumentowaną i potwierdzoną doświadczeniem; 2) co najmniej jeden członek Zarządu, powinien legitymować się znajomością rynku finansowego, udokumentowaną i potwierdzoną doświadczeniem. 3. Powołanie na członka Zarządu następuje po przeprowadzeniu przez Radę Nadzorczą postępowania kwalifikacyjnego. 4. Kadencja członków Zarządu wynosi pięć lat. 5. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz. 2. Zarząd jest uprawniony do prowadzenia wszystkich spraw Spółki niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. 3. Sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki nie wymagają uchwały Zarządu. Regulamin Zarządu określa katalog spraw, które nie wymagają uchwały Zarządu. 4. Zarząd działa na podstawie regulaminu, który jest zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. 5. Prezes Zarządu, a w okresie jego nieobecności Wiceprezes kieruje pracami Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy. Prezes Zarządu proponuje wewnętrzny podział zadań i kompetencji między członków Zarządu, wydaje zarządzenia wewnętrzne Spółki Do ważności uchwał Zarządu wymagane jest zaproszenie wszystkich i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Zarządu. 2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W wypadku równej liczby głosów za w stosunku do głosów przeciw i wstrzymujących się decyduje głos Prezesa Zarządu Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, Spółkę reprezentuje jeden członek Zarządu. 2. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, Spółkę reprezentuje dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. 3. Zarząd może powołać wyłącznie prokurę łączną.

13 13 S t r o n a Zarząd, w granicach określonych obowiązującymi przepisami prawa, przekazuje akcjonariuszom wszystkie wymagane przez nich informacje i dane. 2. Informacje przekazane zgodnie z ust. 1 powyżej podlegają równocześnie lub niezwłocznie przekazaniu Radzie Nadzorczej Obowiązkiem Zarządu jest inicjowanie projektów inwestycyjnych, w szczególności poprzez aktywne poszukiwanie partnerów biznesowych. 2. Obowiązkiem Zarządu jest analiza projektów inwestycyjnych oraz przedstawienie rekomendacji do Rady Nadzorczej na temat potencjalnych inwestycji. 3. Obowiązkiem Zarządu jest opracowywanie rocznych planów działalności, rocznych planów finansowych oraz Polityki Inwestycyjnej, o której mowa 30 ust Zarząd jest zobowiązany do składania Radzie Nadzorczej co najmniej kwartalnych sprawozdań, dotyczących istotnych zdarzeń w działalności Spółki. Każde takie sprawozdanie będzie obejmować również sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Spółki. 5. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego. VIII GOSPODARKA SPÓŁKI.26 Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia i kończy 31 grudnia, przy czym pierwszy rok obrotowy rozpoczyna się w dniu zawiązania Spółki i kończy 31 grudnia 2013 roku..27 Zysk roczny netto może być przeznaczony, w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie, na: 1) kapitał zapasowy; 2) kapitały rezerwowe; 3) inne kapitały utworzone przez Walne Zgromadzenie; 4) dywidendę.

14 14 S t r o n a IX KAPITAŁY SPÓŁKI Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: 1. kapitał zakładowy; 2. kapitał zapasowy. 2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne niż wskazane w ust. 1 kapitały, w tym rezerwowe, oraz fundusze, w szczególności fundusz inwestycji pośrednich oraz fundusz inwestycji bezpośrednich. 3. Uchwała Walnego Zgromadzenia określa zasady gospodarowania kapitałami oraz funduszami z uwzględnieniem postanowień Polityki Inwestycyjnej, o której mowa w 30 ust. 6. X POSTANOWIENIA KOŃCOWE.29 W przypadku likwidacji Spółki, podział majątku polikwidacyjnego, może nastąpić poprzez świadczenia niepieniężne. Dla potrzeb niniejszego statutu:.30 Definicje 1. Kodeks spółek handlowych oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz j.t). 2. Ustawa o biegłych rewidentach oznacza ustawę z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r. Nr 77, poz.649 ze zm.). 3. Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji oznacza ustawę z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U z 2013 r. poz. 216 j.t. ze zm.). 4. Ustawa o rachunkowości oznacza ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 j.t. ze zm.). 5. Zalecenie oznacza zalecenie Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L ). 6. Polityka Inwestycyjna oznacza wieloletnią strategię inwestycyjną Spółki zatwierdzoną przez Walne Zgromadzenie po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej; do czasu zatwierdzenia polityki inwestycyjnej Spółki przez Walne Zgromadzenie obowiązuje polityka inwestycyjna Spółki przyjęta przez Zarząd i zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

TEKST JEDNOLITY STATUTU POLSKIE INWESTYCJE ROZWOJOWE SPÓŁKA AKCYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST JEDNOLITY STATUTU POLSKIE INWESTYCJE ROZWOJOWE SPÓŁKA AKCYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE TEKST JEDNOLITY STATUTU POLSKIE INWESTYCJE ROZWOJOWE SPÓŁKA AKCYJNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE.1 1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: Polskie Inwestycje Rozwojowe spółka akcyjna i może używać skrótu firmy:

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU POLSKIE INWESTYCJE ROZWOJOWE SPÓŁKA AKCYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST JEDNOLITY STATUTU POLSKIE INWESTYCJE ROZWOJOWE SPÓŁKA AKCYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 S t r o n a TEKST JEDNOLITY STATUTU POLSKIE INWESTYCJE ROZWOJOWE SPÓŁKA AKCYJNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE.1 1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: Polskie Inwestycje Rozwojowe spółka akcyjna i może używać

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A.

Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A. Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A. Przed zmianą 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 600.000.000,00 (słownie: sześćset milionów) złotych. Po zmianie 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi

Bardziej szczegółowo

6) Aktualnie obowiązująca treść 20 Statutu Spółki: 20.

6) Aktualnie obowiązująca treść 20 Statutu Spółki: 20. Proponowane zmiany w Statucie spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie zawarte w projektach uchwał, które będą przedstawione Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne.

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne. Zarząd EGB Investments S.A., mając na względzie umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy punktu 5 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, przekazuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Benefit Systems SA A. RADA NADZORCZA 20 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech), a w przypadku podjęcia decyzji o ubieganiu się przez Spółkę o uzyskanie statusu spółki publicznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW 1) 4 w dotychczasowym brzmieniu: 4 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE

TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE I. Postanowienia Ogólne.----------------------------------------------------------------------------------------------- 1 1. Spółka

Bardziej szczegółowo

STATUT DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA STATUT DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność pod firmą Danks Europejskie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU 1. Dotychczasowy Artykuł 1 Statutu Spółki w brzmieniu: ------------------------------- Spółka działa pod firmą

Bardziej szczegółowo

2. W 22 ust. 2 dodaje się pkt. 10 w następującym brzmieniu:

2. W 22 ust. 2 dodaje się pkt. 10 w następującym brzmieniu: Stosownie do wymogów art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd LW Bogdanka S.A. podaje do wiadomości dotychczasowe oraz proponowane brzmienie postanowień Statutu Spółki w ramach pkt. 12 porządku obrad

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Statutu Spółki

Tekst jednolity Statutu Spółki Tekst jednolity Statutu Spółki DTP S.A. (dalej Spółka ) 1 Założyciel Założycielem Spółki jest spółka Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

c) Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne.

c) Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne. Proponowane zmiany Statutu Spółki: I. Obecne brzmienie 7 Statutu: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 26.752.842,00 (dwadzieścia sześć milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści dwa)

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki 1. Spółka działa pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu Cloud Technologies S.A. Siedzibą Spółki jest Warszawa.

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI Tekst jednolity

STATUT SPÓŁKI Tekst jednolity STATUT SPÓŁKI Tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność pod firmą Premium Fund Spółka Akcyjna. 2. Spółka powstała w wyniku

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ VENITI S.A. (tekst jednolity) Spółka powstała w wyniku przekształcenia Veniti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ VENITI S.A. (tekst jednolity) Spółka powstała w wyniku przekształcenia Veniti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ VENITI S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: Veniti Spółka Akcyjna. (tekst jednolity) 2. Spółka może używać skrótu firmy: Veniti SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 13 października 2014 roku) Założycielami Spółki są Sylwia Pastusiak Brzezińska i Remigiusz Brzeziński. 1 2 1. Spółka akcyjna, będzie prowadziła działalność

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ ANALIZY DIRECT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ ANALIZY DIRECT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ ANALIZY DIRECT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą Analizy Direct Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity statutu spółki STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1.

Tekst jednolity statutu spółki STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. Tekst jednolity statutu spółki STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność pod firmą Igoria Trade Spółka Akcyjna. 2. Założycielami Spółki są:

Bardziej szczegółowo

Statut Cloud Technologies S.A.

Statut Cloud Technologies S.A. Warszawa, 16 czerwca 2014 roku Statut Cloud Technologies S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki 1. Spółka działa pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu Cloud Technologies

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność pod firmą M10 spółka

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność pod firmą M10 spółka STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność pod firmą M10 spółka akcyjna.----------------------------------------- 2. Założycielami Spółki

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DTP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DTP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DTP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROJEKT UCHWAŁY NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych SPÓŁKA AKCYJNA - definicja - brak ustawowej definicji - opierając się na jej istotnych cechach, spółkę tę można opisać jako: prywatnoprawną organizację o strukturze korporacyjnej z osobowością prawną działającą

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BOOMERANG S.A. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Boomerang SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BOOMERANG S.A. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Boomerang SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BOOMERANG S.A. 1. 1. Firma Spółki brzmi: Boomerang Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Boomerang SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/IX/2012

Uchwała nr 1/IX/2012 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DTP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 4 września 2012 roku Uchwała nr 1/IX/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą DTP Spółka

Bardziej szczegółowo

S T A T U T P R O - L O G S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. ---------------------------------------------------

S T A T U T P R O - L O G S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. --------------------------------------------------- S T A T U T P R O - L O G S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. --------------------------------------------------- 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie. tekst jednolity POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Spółki TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie. tekst jednolity POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Spółki TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki Telestrada S.A. tekst jednolity POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: TELESTRADA Spółka

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO - AKCYJNEJ 1 Stawający oświadcza, iż w celu prowadzenia przedsiębiorstwa zawiązuje Spółkę komandytowo-akcyjną, zwaną dalej

STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO - AKCYJNEJ 1 Stawający oświadcza, iż w celu prowadzenia przedsiębiorstwa zawiązuje Spółkę komandytowo-akcyjną, zwaną dalej STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO - AKCYJNEJ 1 Stawający oświadcza, iż w celu prowadzenia przedsiębiorstwa zawiązuje Spółkę komandytowo-akcyjną, zwaną dalej Spółką, o Statucie w następującym brzmieniu. --------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ENERGOMONTAŻU-POŁUDNIE S.A.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ENERGOMONTAŻU-POŁUDNIE S.A. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ENERGOMONTAŻU-POŁUDNIE S.A. Katowice, styczeń 2008 r. 1 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 2. Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach (tekst jednolity) Katowice, rok 2010 POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1) Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Tekst jednolity Statut spółki LK Designer Shops spółka akcyjna

Bardziej szczegółowo

S T A T U T S P Ó Ł K I A K C Y J N E J

S T A T U T S P Ó Ł K I A K C Y J N E J S T A T U T S P Ó Ł K I A K C Y J N E J /tekst jednolity/ niniejszy tekst jednolity statutu został sporządzony przez Zarząd Spółki w celu złożenia w Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z art. 9 ust. 4

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J

R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J RADA NADZORCZA Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach [stan na 18 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Projekt Statutu Spółki

Projekt Statutu Spółki Statut Spółki TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie tekst jednolity na dzień 22.03.2013 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: TELESTRADA Spółka Akcyjna". 2. Spółka może używać skrótu

Bardziej szczegółowo

S T A T U T N O V I N A S P Ó Ł K A A K C Y J N A. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

S T A T U T N O V I N A S P Ó Ł K A A K C Y J N A. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. S T A T U T N O V I N A S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność pod firmą Novina spółka akcyjna. 2. Spółka powstała

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Załącznik do Uchwały nr 11/2010 Rady Nadzorczej Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 29 października 2010 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki INC SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu Tekst jednolity POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Spółki INC SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu Tekst jednolity POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Spółki INC SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu Tekst jednolity POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: INC Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy INC S.A. 3. Siedzibą Spółki jest

Bardziej szczegółowo

S T A T U T S P Ó Ł K I A K C Y J N E J

S T A T U T S P Ó Ł K I A K C Y J N E J S T A T U T S P Ó Ł K I A K C Y J N E J /tekst jednolity/ niniejszy tekst jednolity statutu został sporządzony przez Zarząd Spółki w celu złożenia w Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z art. 9 ust. 4

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki Akcyjnej "NOVITA" w Zielonej Górze

Statut Spółki Akcyjnej NOVITA w Zielonej Górze Statut Spółki Statut Spółki Akcyjnej "NOVITA" w Zielonej Górze I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: "NOVITA" Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy "NOVITA" S. A. oraz wyróżniającego

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY [1] Dnia roku (..-..-. r.) w Kancelarii Notarialnej w., przy ulicy (..), przed notariuszem stawili się: ------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 18 września 2012 roku

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 18 września 2012 roku FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 18 września 2012 roku DANE AKCJONARIUSZA: Imię i nazwisko/ Nazwa:. Adres. Nr dowodu/

Bardziej szczegółowo

STATUT IDEA TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (TEKST JEDNOLITY)

STATUT IDEA TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (TEKST JEDNOLITY) STATUT IDEA TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (TEKST JEDNOLITY) Postanowienia ogólne 1 1. Firma Spółki brzmi IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA)

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) Zarząd Spółki Kinomaniak S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają

Bardziej szczegółowo

Proponowane zmiany w Statucie Sygnity S.A. będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 września 2017 roku

Proponowane zmiany w Statucie Sygnity S.A. będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 września 2017 roku Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 77/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. Proponowane zmiany w Statucie Sygnity S.A. będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 września

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia...2010 r.

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia...2010 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz 2 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Walne

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Firma

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Firma STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Firma Spółka działa pod firmą NORTH COAST Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy NORTH COAST S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 2 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI. pod firmą DOOK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu tekst jednolity na dzień r. 2. [Siedziba spółki]

STATUT SPÓŁKI. pod firmą DOOK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu tekst jednolity na dzień r. 2. [Siedziba spółki] I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI pod firmą DOOK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu tekst jednolity na dzień 14.06.2017r. 1. [Firma spółki] 1.Firma Spółki brzmi: DOOK Spółka Akcyjna. 2.Spółka może

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity ustalony uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 maja 2015 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity ustalony uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 maja 2015 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity ustalony uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 maja 2015 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka działa pod firmą GRODNO spółka akcyjna. --------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ARCTIC PAPER S.A. ( Spółka )

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ARCTIC PAPER S.A. ( Spółka ) STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ARCTIC PAPER S.A. ( Spółka ) (tekst jednolity uwzględniający zmiany uchwalone na Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 28 czerwca 2013 roku, z zastrzeżeniem rejestracji zmian w KRS)

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI "GANT DEVELOPMENT" Spółka Akcyjna tekst jednolity

STATUT SPÓŁKI GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna tekst jednolity STATUT SPÓŁKI "GANT DEVELOPMENT" Spółka Akcyjna tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane 05.07.2013 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Stawający oświadczają, że zawiązują jako założyciele Spółkę Akcyjną

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki IPO Doradztwo Strategiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie POSTANOWIENIA OGÓLNE PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI

Statut Spółki IPO Doradztwo Strategiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie POSTANOWIENIA OGÓLNE PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI Statut Spółki IPO Doradztwo Strategiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: IPO Doradztwo Strategiczne Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy:

Bardziej szczegółowo

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A., które odbyło się w dniu 14 października 2011 r., o godzinie

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A., które odbyło się w dniu 14 października 2011 r., o godzinie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A., które odbyło się w dniu 14 października 2011 r., o godzinie 12.00. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego

w sprawie wyboru Przewodniczącego I. Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [ ]. Uchwała

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI. Blue Ocean Media spółka akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI. Blue Ocean Media spółka akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI Blue Ocean Media spółka akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Spółka działa pod firmą: Blue Ocean Media spółka akcyjna.----------------------------- 2. Spółka może używać nazwy skróconej:

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka powstała z przekształcenia ATC CARGO spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. 2. 1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/01/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

UCHWAŁA NR 1/01/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie UCHWAŁA NR 1/01/2015 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie art. 409 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wybiera w głosowaniu

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LST CAPITAL S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 21 GRUDNIA 2013 roku

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LST CAPITAL S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 21 GRUDNIA 2013 roku PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LST CAPITAL S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 21 GRUDNIA 2013 roku 1) do pkt 2 porządku obrad: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.)

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) 1 [Postanowienia ogólne] 1. Podstawą działania Rady Nadzorczej Spółki są przepisy Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ DOLNOŚLĄSKIE SUROWCE SKALNE S.A. ( Spółka ) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ARTYKUŁ 1

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ DOLNOŚLĄSKIE SUROWCE SKALNE S.A. ( Spółka ) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ARTYKUŁ 1 Tekst jednolity Statutu Spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości układowej po zmianach dokonanych Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KBJ SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KBJ SPÓŁKA AKCYJNA Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej KBJ S.A. nr 2/3/2013 z dnia 20 września 2013 r. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KBJ SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Założycielami Spółki są Marek

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące zapisy 29 ust Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 3 (trzech) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków.

Dotychczas obowiązujące zapisy 29 ust Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 3 (trzech) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków. Zmiany w Statucie Hollywood SA podjęte uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 kwietnia 2016 roku zarejestrowane przez KRS w dniu 21 lipca 2016 roku Dotychczas obowiązujące zapisy 24 ust.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T GRUPY ŻYWIEC SPÓŁKI AKCYJNEJ

S T A T U T GRUPY ŻYWIEC SPÓŁKI AKCYJNEJ Tekst jednolity S T A T U T GRUPY ŻYWIEC SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi : Grupa Żywiec Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Żywiec S.A. 2. Siedzibą Spółki jest Żywiec.

Bardziej szczegółowo

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 pkt 2 KSH, wybiera.. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/II/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie z dnia 30 listopada 2012 roku

Uchwała Nr 1/II/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie z dnia 30 listopada 2012 roku Uchwała Nr 1/II/2012 w sprawie: przyjęcia porządku obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1) Otwarcie. 2) Wybór Przewodniczącego. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania

Bardziej szczegółowo

STATUT spółki 2C PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

STATUT spółki 2C PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie STATUT spółki 2C PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Artykuł 1 1.1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą 2C PARTNERS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.----------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Dnia r ( dnia dwa tysiące ) w Kancelarii Notarialnej w. legitymujący się dowodem osobistym seria, 2..., córka. Zam... PESEL.

Dnia r ( dnia dwa tysiące ) w Kancelarii Notarialnej w. legitymujący się dowodem osobistym seria, 2..., córka. Zam... PESEL. Dnia.. 20.. r ( dnia dwa tysiące ) w Kancelarii Notarialnej w.. stawili się : 1... syn zam. PESEL legitymujący się dowodem osobistym seria, 2..., córka. Zam... PESEL. legitymująca się dowodem osobistym

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie zwołane na dzień 02.04.2012 r.

PROJEKTY UCHWAŁ na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie zwołane na dzień 02.04.2012 r. PROJEKTY UCHWAŁ na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie zwołane na dzień 02.04.2012 r. I. projekt uchwały dotyczącej pkt 2 porządku obrad w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała nr 1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała nr 2/2010 w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. Projekty uchwał HAWE S.A. Projekty uchwał Hawe S.A. zwołanego na dzień 18 września 2012r. Uchwała Nr [ ] w sprawie: wyboru Przewodniczącego Wspólników. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. UCHWAŁA NR 1 W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2. Spółka może używać skrótu firmy STARHEDGE S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2. Spółka może używać skrótu firmy STARHEDGE S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Spółka działa pod firmą STARHEDGE Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy STARHEDGE S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. Siedzibą Spółki jest Warszawa.

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity ustalony uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 stycznia 2015 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity ustalony uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 stycznia 2015 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity ustalony uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 stycznia 2015 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka działa pod firmą GRODNO spółka akcyjna. -----------------------------------

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ ZAMIERZONYCH ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENA WIND MOBILE S.A. z dnia 6 maja 2015 roku

TREŚĆ ZAMIERZONYCH ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENA WIND MOBILE S.A. z dnia 6 maja 2015 roku Wind Mobile S.A. KRAKÓW TREŚĆ ZAMIERZONYCH ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENA WIND MOBILE S.A. z dnia 6 maja 2015 roku Zarząd spółki pod firmą Wind Mobile

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ARCTIC PAPER S.A. ( Spółka )

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ARCTIC PAPER S.A. ( Spółka ) STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ARCTIC PAPER S.A. ( Spółka ) ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ARTYKUŁ 1 1.1 Firma Spółki brzmi: ARCTIC PAPER Spółka Akcyjna. ---------------- 1.2 Spółka może posługiwać się firmą

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka powstała z przekształcenia ATC CARGO spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. 2. 1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AUTO PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA. (tekst jednolity)

STATUT SPÓŁKI AUTO PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA. (tekst jednolity) STATUT SPÓŁKI AUTO PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. AUTO PARTNER Spółka Akcyjna zwana dalej Spółką działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza ( Rada ) NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działa na podstawie przepisów Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej z dnia 16 lutego 2015 r. STATUT SPÓŁKI BVT SPÓŁKA AKCYJNA. Tarnów, 2015 rok

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej z dnia 16 lutego 2015 r. STATUT SPÓŁKI BVT SPÓŁKA AKCYJNA. Tarnów, 2015 rok Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej z dnia 16 lutego 2015 r. STATUT SPÓŁKI BVT SPÓŁKA AKCYJNA Tarnów, 2015 rok 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka działa pod firmą: BVT Spółka Akcyjna. Spółka może

Bardziej szczegółowo

S T A T U T E A S T S I D E C A P I T A L S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T E A S T S I D E C A P I T A L S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T E A S T S I D E C A P I T A L S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Spółka działa pod firmą EastSideCapital Spółka Akcyjna. Spółka moŝe uŝywać skrótu EastSideCapital S.A. 1. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Statutu i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach

Tekst jednolity Statutu i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach Tekst jednolity Statutu i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach Postanowienia ogólne 1 Spółka będzie działać pod firmą: i3d Spółka Akcyjna. Spółka może w obrocie używać skrótu i3d S.A. 2. Siedzibą Spółki jest

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki STAR FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu POSTANOWIENIA OGÓLNE PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI

Statut Spółki STAR FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu POSTANOWIENIA OGÓLNE PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI Statut Spółki STAR FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: STAR FITNESS Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy STAR FITNESS S.A. 3. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki CELON PHARMA Spółka Akcyjna (zwany dalej Statutem ) I. Postanowienia ogólne

Statut Spółki CELON PHARMA Spółka Akcyjna (zwany dalej Statutem ) I. Postanowienia ogólne Statut Spółki CELON PHARMA Spółka Akcyjna (zwany dalej Statutem ) I. Postanowienia ogólne 1. 1. Spółka prowadzona jest pod firmą: CELON PHARMA Spółka Akcyjna, zwana dalej Spółką. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. II. Przedmiot działalno ci Spółki Art. 6.

I. Postanowienia ogólne Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. II. Przedmiot działalno ci Spółki Art. 6. STATUT spółki pod firmą: STOPKLATKA Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne Art. 1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia STOPKLATKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Akcyjną. --------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej VOTUM S.A. z dnia 11-01-2010 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ VOTUM S.A. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Nadzorcza spółki VOTUM S.A. ("Spółka"), zwana dalej

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia UCHWAŁA numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pani Justyny LEŃCZUK. -------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne 1 Stawający oświadczają, że zawiązują, jako założyciele, Spółkę Akcyjną.

I. Postanowienia ogólne 1 Stawający oświadczają, że zawiązują, jako założyciele, Spółkę Akcyjną. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Getin Holding Tekst jednolity Statutu Getin Holding Spółka Akcyjna, sporządzonego w dniu 14.02.1996 r., uwzględniającego zmiany przyjęte przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej. Kino Polska TV Spółka Akcyjna. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Nadzorczej. Kino Polska TV Spółka Akcyjna. I. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Nadzorczej Kino Polska TV Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza jest organem statutowym spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką.

Bardziej szczegółowo

STATUT ELECTROCERAMICS S.A. (TEKST JEDNOLITY)

STATUT ELECTROCERAMICS S.A. (TEKST JEDNOLITY) STATUT ELECTROCERAMICS S.A. (TEKST JEDNOLITY) 1 Firma Spółki brzmi Electroceramics spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu Electroceramics S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Bardziej szczegółowo

STATUT BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA ZAŁĄCZNIK NR 3 DO PLANU POŁĄCZENIA Projekt zmian Statutu BGŻ S.A. W związku z planowanym połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. ( BGŻ S.A. ) i BNP Paribas Bank Polska S.A. przeprowadzanym na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Tekst jednolity statutu BioMaxima S.A. z siedzibą w Lublinie uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Nr 1 NWZA z dnia 18.02.2010, uchwałą nr 19 ZWZA z dnia 24.06.2010 oraz uchwałą nr 1 NWZA z dnia 14.12.2011

Bardziej szczegółowo

Stawający zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.

Stawający zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką. 1. Stawający zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką. 2. Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą: SV1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać w obrocie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego INVISTA

Bardziej szczegółowo

STATUT IPOPEMA SECURITIES S.A.

STATUT IPOPEMA SECURITIES S.A. STATUT IPOPEMA SECURITIES S.A. (tekst jednolity z dnia 14 października 2015 r.) 1. 1. Firma Spółki brzmi IPOPEMA Securities Spółka Akcyjna. Spółka może używać skróconej firmy IPOPEMA Securities S.A. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Statut Towarowej Giełdy Energii SA

Statut Towarowej Giełdy Energii SA Statut Towarowej Giełdy Energii SA Tekst jednolity Statutu ustalony przez Radę Nadzorczą Towarowej Giełdy Energii S.A. uchwałą nr 89/30/V/12 z dnia 14 grudnia 2012r. Obejmujący: nowe brzmienie Statutu

Bardziej szczegółowo

Zmianie ulega treść 13 ust. 2 Statutu Spółki, w ten sposób, że jego dotychczasowebrzmienie: otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Zmianie ulega treść 13 ust. 2 Statutu Spółki, w ten sposób, że jego dotychczasowebrzmienie: otrzymuje nowe następujące brzmienie: Zmianie ulega treść 13 ust. 2 Statutu Spółki, w ten sposób, że jego dotychczasowebrzmienie: 2.Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z wyjątkiem pierwszego Zarządupowołanego w uchwale o przekształceniu.

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał ZWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r.

Projekty uchwał ZWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r. Projekty uchwał ZWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r. Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku niniejszym przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. w Płocku zwołane

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. SPÓŁKI SferaNET SPÓŁKA AKCYJNA. Bielsko-Biała, 2014 rok

S T A T U T. SPÓŁKI SferaNET SPÓŁKA AKCYJNA. Bielsko-Biała, 2014 rok S T A T U T SPÓŁKI SferaNET SPÓŁKA AKCYJNA Bielsko-Biała, 2014 rok I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka działa pod firmą: SferaNET Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy SferaNET S.A. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie po uzupełnieniu dokonanym na wniosek akcjonariusza

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie po uzupełnieniu dokonanym na wniosek akcjonariusza Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie po uzupełnieniu dokonanym na wniosek akcjonariusza Zarząd Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX" S.A. (Spółka) przekazuje treść projektów uchwał,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 22 czerwca 2016 r.

Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 22 czerwca 2016 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 12 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: 1.

Bardziej szczegółowo

Treść dotychczas obowiązujących postanowień Statutu Spółki ENERGA SA oraz proponowanych zmian Statutu Spółki

Treść dotychczas obowiązujących postanowień Statutu Spółki ENERGA SA oraz proponowanych zmian Statutu Spółki Załącznik Nr 7 oraz proponowanych zmian Statutu Spółki 1. Proponuje się zmianę postanowień 10 Statutu Spółki: 10 1. Akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Ministra Skarbu Państwa, przysługują

Bardziej szczegółowo