REGULAMIN JAZD KONNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN JAZD KONNYCH"

Transkrypt

1 REGULAMIN JAZD KONNYCH z dnia 23 września 2013 prowadzonych przez Poland Park sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w ośrodku jeździeckim na terenie Toru Wyścigów Konnych Służewiec przy ulicy Puławskiej 266 w Warszawie 1. Jazdy konne prowadzi Poland Park sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 303 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: , REGON: Kapitał zakładowy PLN opłacony w całości. 2. Zajęcia z jazdy konnej odbywają się na terenie ujeżdżalni ul. Puławskiej 266 w Warszawie (zwanej Stajnią ). Zajęcia realizowane są na terenie krytej ujeżdżalni oraz czworoboków i lonżowników zewnętrznych. 3. Zajęcia z jazdy konnej prowadzone są przez trenerów, instruktorów sportu lub trenerów rekreacji ruchowej o specjalności jazda konna. Treningi sportowe prowadzone są przez instruktorów sportu PZJ przy ewentualnej pomocy instruktorów rekreacji. W przypadkach wyraźnie określonych w cennikach, ofertach specjalnych lub w wyjątkowych przypadkach spowodowanych chorobą, urlopem lub udziałem w zawodach czy też podróżą służbową dopuszcza się samodzielne prowadzenie zajęć przez odpowiednio doświadczonego instruktora rekreacji. W przypadkach uzasadnionych wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem trening sportowy może być prowadzony przez dedykowanego instruktora rekreacji. W przypadku treningów indywidualnych (1-2 Uczestników) Poland Park nie ma prawa zmiany trenera prowadzącego zajęcia bez zgody Uczestnika a Uczestnik wyraża zgodę na odwołanie zajęć z 1 godzinnym wyprzedzeniem. Poland Park zapewni Uczestnikom treningów indywidualnych pierwszeństwo przy zapisie na zajęcia grupowe na hali w sezonie zimowym. 4. Udział w zajęciach jazdy konnej odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Poland Park i Klienta będącego uczestnikiem lub działającego w imieniu uczestnika. Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie przez Klienta podpisu na wzorcu umowy i dostarczenie podpisanego przez Klienta w dwóch egzemplarzach wzorca umowy. 5. Ceny usług oraz zakres usług objętych ceną podane są w cenniku stanowiącym integralną część umowy o świadczenie usług szkoleniowych w zakresie nauczania i doskonalenia techniki jazdy konnej. 6. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby (dzieci od lat 7 lub dzieci uczęszczające, do co najmniej 1 klasy szkoły podstawowej, młodzież i dorośli), Poland Park zaleca uzyskanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach jazdy konnej. W przypadku treningów sportowych oraz zajęć Wprowadzenie do sportu uzyskanie zaświadczenia lekarskiego jest obowiązkowe. 7. W zajęciach prowadzonych przez instruktorów Poland Park może brać udział jednocześnie ilość osób i instruktorów każdorazowo określana w cenniku i w harmonogramie jazd, jednak nie większa niż: 6 lub 7 (dla kucy A2) osób w grupie w trakcie jednej jednostki lekcyjnej, przy czym szczegółowa liczba osób i instruktorów określona jest w cenniku i harmonogramie. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się zwiększenie liczby uczestników o jedną osobę, pod warunkiem, że jest to wyłącznie osoba wykorzystująca zaległą jazdę lub odbywająca jazdę próbną a jej poziom umiejętności odpowiada poziomowi pozostałych członków grupy 5 (dla treningów klasy L), 5 osób (dla treningów klasy LL), 6 osób (dla treningów w klasie A2) w trakcie jednej jednostki lekcyjnej dla skokowych treningów sportowych. 4 (dla treningów wyczynowych zawodników SKJ Poland Park) 8. Poland Park zapewnia uczestnikom zajęć z jazdy konnej: odpowiednio przygotowane konie (wyczyszczenie konia, założenie mu siodła i ogłowia, dopasowanie do wzrostu jeźdźca), wskazane jest, aby osoby uczęszczające na treningi sportowe samodzielnie przygotowywały konie wyłączne korzystanie z ujeżdżalni w ramach grup lub podgrup o podobnym poziomie umiejętności ( nie dotyczy jazd rodzinnych, gdzie dopuszcza się różny poziom umiejętności), w SKJ Poland Park regulamin z 23 września 2013 Strona 1

2 przypadku treningów indywidualnych zajęcia będą prowadzone jednocześnie dla maksymalnie 4 uczestników w 2 podgrupach z dedykowanym instruktorem podstawowy sprzęt jeździecki (siodło, ogłowie) miejsce przygotowane do jazdy konnej, wraz z potrzebnym sprzętem treningowym opiekę instruktorską (poza wyjątkami określonymi w harmonogramie oraz pkt. 3 powyżej zajęcia prowadzi dwóch instruktorów w tym jeden instruktor sportu) szatnię ( stałe szafki za oddzielną opłatą, dla osób jeżdżących co najmniej 2 razy w tygodniu bezpłatnie w miarę dostępności) wykłady teoretyczne, co najmniej raz w miesiącu (poza lipcem i sierpniem) bezpłatne (jednorazowe) użyczenie konia na egzamin na odznaki jeździeckie PZJ pod warunkiem pozytywnej opinii trenera oraz organizacji egzaminu na terenie Stajni. opracowanie i aktualizację na wniosek Rodziców lub Opiekunów raz na sezon a dla uczestników grup sportowych raz na 3 miesiące pisemnych, indywidualnych planów rozwoju (tylko małoletnim Uczestnikom) z zastrzeżeniem, że plan rozwoju stanowi wskazówkę dla Uczestnika i instruktorów a nie wiążącą część umowy z Klientem nagrania i omawianie wniosków z nagrań treningów sportowych lub zawodów (raz na okres rozliczeniowy) oraz spotkania z psychologiem sportu (raz na sezon z inicjatywy Rodziców) warsztaty z psychologiem sportu dla osób zainteresowanych (obowiązkowe dla uczestników treningów wyczynowych) Przydział koni. Poland Park dokłada należytych starań w zakresie treningu i doboru koni, jednakże ich właściwości użytkowe mogą być różne zależnie od przeznaczenia. Niektóre konie sportowe, a zwłaszcza kucyki A1 (wzrost do 120cm) mogą wymagać ponadprzeciętnych umiejętności ale jednocześnie dają możliwość znaczących osiągnięć w zawodach. Jazda na tych koniach wymaga relatywnie wyższych umiejętności, cierpliwości i opanowania i są one przeznaczone dla dzieci startujących lub przygotowywanych do zawodów. Niezależnie od tego pomiędzy jeźdźcem a koniem tworzą się specyficzne, emocjonalne więzi, dlatego każdy Uczestnik (z wyjątkiem uczestników korzystających z ofert specjalnych i ofert FLEX) może na swoje życzenie podawać listę 2 najbardziej i najmniej preferowanych koni, z zastrzeżeniem, że konie do sportu wyczynowego z założenia przeznaczone są wyłącznie dla zawodników SKJ Poland Park i pozostałych Uczestników o odpowiednio wysokich umiejętnościach a przy ostatecznym przydziale koni trener prowadzący zajęcia kieruje się dobrem, w tym przede wszystkim bezpieczeństwem wszystkich Uczestników. Fundusz zakupu koni. W celu zapewnienia jak najwyższego poziomu koni Poland Park stworzył fundusz zakupu koni sportowych. Wpłaty na ten fundusz są dobrowolne a wydatki z funduszu mogą być przeznaczone wyłącznie na zakup ( w tym koszty zakupu), badania i szkolenie koni. Zarząd Poland Park będzie co 3 miesiące przedstawiał sprawozdanie z wykorzystania środków funduszu. 9. W czasie zajęć (jazdy konnej, przebywania w boksie, przeprowadzania konia) uczestnicy są zobowiązani do noszenia odpowiedniego stroju ochronnego zgodnego z wymogami bezpieczeństwa, tj.: butów za kostkę (sztyblety, oficerki, itp.) niekrępujących ruchów elastycznych spodni (bryczesy, itp.) kasku jeździeckiego (toczki są zdecydowanie niewystarczające) w miarę możliwości rękawiczek zabezpieczających dłonie przed otarciami kamizelki ochronnej w przypadku osób małoletnich (osób, które nie przekroczyły 18 roku życia) Poland Park zapewnia pełnoletnim uczestnikom zajęć kamizelki ochronne oraz kaski Osoba, która nie ma odpowiedniego stroju ochronnego nie zostanie dopuszczona do jazdy Poland Park zapewnia wszystkim Uczestnikom strzemiona bezpiecznikowe, zmniejszające lecz nie wykluczające ryzyka kontuzji. 10. Osoby korzystające z zajęć jazdy konnej prowadzonych przez instruktorów Poland Park mogą przebywać na terenie krytej ujeżdżalni (nie dotyczy widowni i ogólnodostępnych pomieszczeń klubowych) tylko w godzinach określonych harmonogramem treningów, z zastrzeżeniem punktu 11 niniejszego regulaminu. Wchodzenie do boksów z końmi jest możliwe jedynie za wyraźną zgodą i w obecności instruktorów lub opiekunów koni. Wyprowadzanie koni na miejsce treningu nie może następować bez udziału instruktora lub opiekuna koni. SKJ Poland Park regulamin z 23 września 2013 Strona 2

3 11. Poland Park udostępnia uczestnikom i ich opiekunom specjalne pomieszczenie do przebywania w nim w czasie ustalonych godzin jazd konnych. Przebywanie małoletnich uczestników w tym pomieszczeniu w czasie lub poza ustalonymi godzinami jazd konnych nie stanowi powierzenia opieki nad małoletnim. Poland Park nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo przebywających w nim osób. 12. Uczestnik jazd konnych jest zobowiązany do ścisłego wykonywania wszystkich poleceń osób prowadzących jazdy, jak również osób opiekujących się końmi w tym wyprowadzania i wprowadzania koni do stajni w określonym szyku. 13. Każdy uczestnik zajęć lub osoba przebywająca na terenie Stajni (w tym w szczególności na krytej ujeżdżalni) ma obowiązek przestrzegać powszechnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa oraz nosić identyfikator po jego otrzymaniu. 14. W czasie jazdy uczestnik jest zobowiązany do wykonywania wszystkich poleceń i wskazówek instruktora oraz ma obowiązek zachowywać się tak, żeby nie stwarzać zagrożenia dla siebie, innych uczestników i koni. W szczególności zabrania się Opiekunom małoletniego uczestnika ingerowania w metody szkoleniowe w trakcie zajęć a Instruktorom prowadzenia rozmów z osobami innymi niż Uczestnicy zajęć z wyjątkiem okresów rozprężania i stępowania koni 15. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do pokrycia wszelkich szkód powstałych w wyniku jego zawinionego zachowania lub zaniechania dokonania obowiązkowych zabiegów pielęgnacyjnych po jeździe, w tym, w przypadku osób pełnoletnich nieodpowiedniego dopasowania sprzętu (np. niedociągnięcia popręgu), skutkującego w szczególności, ale nie wyłącznie: uszkodzeniem ciała innego uczestnika zajęć, kontuzją konia, uszkodzeniem lub zagubieniem sprzętu jeździeckiego lub wypożyczonego stroju jeździeckiego. W szczególności stosowanie własnego sprzętu wymaga zgody instruktora prowadzącego zajęcia, który jej udziela wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody managera stajni. Pewna część koni Poland Park posiada budowę anatomiczną, która wymaga szczególnej troski przy dopasowaniu sprzętu a zwłaszcza siodła. Konie te są utrzymywane w Poland Park ze względu na swoje wysokie właściwości użytkowe a zakres szczególnej uwagi jest ogłaszana w Stajni na tabliczce konia. Uczestnik ma prawo odmówić jazdy na takim koniu, w przeciwnym razie winien dostosować się do tych szczególnych wytycznych, w czym ma mu okazać niezbędną pomoc zarówno personel Stajni jak i instruktorzy. 16. Terminy zajęć określone są w harmonogramie zajęć. Terminy zajęć dodatkowych uzgadniane są z uczestnikami telefonicznie, em lub osobiście. Harmonogram zajęć uwzględnia ilość jednostek jazdy konnej zawartych w wybranym przez uczestnika pakiecie. Jednostka wynosi 50 lub 60 minut (50 minut dla jazdy na lonży, w tym 40 minut na koniu) i obejmuje wyłącznie jazdę konną (liczoną od wejścia do wyjścia z ujeżdżalni). Jazdy konne odbywają się w ściśle określonym czasie dla każdego uczestnika z zastrzeżeniem punktu 17 niniejszego Regulaminu. 17. Odwołanie i zmiana ustalonego w umowie terminu treningu (w tym jazdy na lonży i treningu indywidualnego) jest możliwa wyjątkowo jedynie jeden raz na 4 treningi i pod warunkiem zgłoszenia nieobecności zgodnie z regulaminem i istnienia możliwości przeprowadzenia zajęć (lub jazdy na lonży) w innym wolnym terminie w grupie o podobnym poziomie umiejętności i strukturze wiekowej. W razie niemożności ustalenia innego wolnego terminu odbycia treningu lub odwołania umówionego odbioru, trening uznaje się za wykorzystany. Klient lub Uczestnik (o ile ma ukończone 13 lat) ma obowiązek zawiadomić recepcję przy pomocy formularza elektronicznego lub w wyjątkowych wypadkach telefonicznie o odwołaniu jazdy przed umówionym terminem treningu, (ale nie później niż do godziny w dni powszednie a w przypadku jazd na lonży i treningu indywidualnego do godz. 15 w poprzedzający dzień powszedni). Po godzinie danego dnia ( w przypadku jazd na lonży po godz. 15 poprzedzającego dnia powszedniego) oraz w soboty, niedziele i święta Uczestnik zgłasza nieobecność telefonicznie do właściwego opiekuna oraz mailem do recepcji a od chwili rozpoczęcia zajęć w danym dniu wyłącznie telefonicznie do właściwej stajni lub opiekuna jednakże w takim przypadku uczestnikowi przysługuje odbiór lekcji wg uznania Poland Park. Odwołanie jazdy dodatkowej, jazdy umówionej w ramach oferty specjalnej lub w ramach oferty FLEX nie zwalnia Uczestnika z obowiązku zapłaty za tę jazdę, jednakże w szczególnie uzasadnionych przypadkach Poland Park może wg swojego uznania odstąpić od tej zasady. Nieobecności spowodowane startami w zawodach, udziałem w zgrupowaniu organizowanym przez Poland Park oraz poważnymi urazami wykluczającymi z treningów nie zwalniają z obowiązku zapłaty wynagrodzenia wynikającego z umowy z zastrzeżeniem, że Poland Park będzie według swojego uznania stwarzać uczestnikom zawodów i zgrupowań preferencje w zakresie odbiorów jazd. Jazdy SKJ Poland Park regulamin z 23 września 2013 Strona 3

4 niewykorzystane w danym sezonie można odebrać nie później niż w pierwszym okresie rozliczeniowym po zakończeniu danego sezonu. Poland Park zastrzega sobie prawo do odwołania jazdy z uwagi na zawody wewnętrzne, egzaminy na odznaki lub inne nieprzewidziane okoliczności (poza warunkami pogodowymi) z zastrzeżeniem, że Poland Park ma obowiązek zapewnić odbiór takich jazd w danym lub następnym sezonie. Jazdy odwołane w okresie ferii zimowych odbierane są na takich samych zasadach jak pozostałe treningi. W okresie letnim Uczestnik ma prawo do zawieszenia jazd na warunkach określonych w umowie. Jazda na placu zewnętrznym może zostać odwołana lub przerwana ze względu na warunki atmosferyczne. Odbiór odwołanej jazdy może odbyć się w weekendy lub w miarę wolnych miejsc w innych dniach. Jeżeli jazda trwała więcej niż 30 minut, odbiór nie przysługuje, w tym wypadku lekcja kontynuowana jest w formie zajęć praktycznych w stajni. W przypadku wątpliwości, co do warunków pogodowych, Uczestnik powinien skontaktować się ze Stajnią, która udzieli informacji w sprawie prowadzenia zajęć. Treningi odwołane przez Poland Park z powodu warunków atmosferycznych nie wchodzą w limit odwołań. 18. Uczestnik zajęć ma prawo odstąpić swój termin jazdy wyłącznie innemu uczestnikowi zajęć, którego poziom umiejętności jest podobny. Fakt ten musi zostać zgłoszony do recepcji, na co najmniej 24 godziny przed jazdą. 19. Rozpoczęcie zajęć poprzedzone jest każdorazowo przeprowadzeniem trwającej minut jazdy próbnej. W przypadku osób ubiegających się o jazdy na lonży Poland Park decyduje wg swojego uznania o zaproponowaniu jednej a następnie kilku kolejnych minutowych jazd próbnych. Ceny jazd próbnych określone są w cenniku. 20. Jazda próbna służy zweryfikowaniu umiejętności uczestnika w celu opracowania dla niego indywidualnego programu jazd konnych oraz w celu dopasowania do uczestnika odpowiedniego konia. W zależności od oceny stopnia umiejętności jeździeckich Poland Park podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu uczestnika do jazdy samodzielnej lub kursu dla początkujących na lonży. Poland Park może filmować uczestników podczas jazd próbnych oraz zatrzymywać i udostępniać nagrania do celów szkoleniowych. 21. Jeżeli uczestnikiem jest osoba małoletnia jazda próbna odbywa się przy obowiązkowym udziale jego przedstawiciela ustawowego lub prawnego opiekuna. 22. Uczestnik jest zobowiązany stawić się przygotowany w stajni Poland Park, co najmniej 10 minut przed umówioną godziną rozpoczęcia jazdy konnej oraz być gotowym do wyprowadzenia konia boksu na co najmniej 5 minut przed godziną rozpoczęcia jazdy, tak aby o godzinie podanej w planie zajęć być z gotowym do jazdy koniem na ujeżdżalni. Czas jazdy liczy się od umówionej godziny jej rozpoczęcia na krytej ujeżdżalni (czas jazdy na lonży liczy się od momentu wejścia do boksu pod nadzorem instruktora lub opiekuna koni). W razie spóźnienia uczestnika instruktor może, według swojego uznania, przesunąć moment rozpoczęcia jazdy albo odmówić dopuszczenia uczestnika do jazdy. W przypadku spóźnienia powyżej 10 minut instruktor ma obowiązek niedopuszczenie uczestnika do jazdy aby nie przeszkadzać innym w prowadzeniu treningu grupy. Odpowiednio wczesne przybycie na zajęcia zapewnia zarówno punktualne rozpoczęcie jazdy jak i brak stresu i pośpiechu, które prowadzą do sytuacji niebezpiecznych. 23. Zabrania się wstępu na zajęcia osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Osoby takie nie zostaną dopuszczone do jazdy. 24. Zakwalifikowanie uczestnika do udziału w jeździe konnej zależy każdorazowo od instruktora. Jeżeli danego dnia uczestnik jest w niedyspozycji fizycznej, powinien o tym fakcie powiadomić prowadzącego zajęcia w celu dostosowania intensywności i trudności programu jazdy konnej do aktualnej dyspozycji ruchowej uczestnika. Instruktor ma prawo, według swojego uznania, ocenić stan dyspozycji uczestnika i jeżeli stwierdzi, że stan ten grozi potencjalnym niebezpieczeństwem dla tego uczestnika lub innych osób nie dopuszcza uczestnika do jazdy. Wystąpienie takiego zdarzenia musi być odnotowane w dzienniku jazd i zależnie od przyczyny recepcja i Klient ustalą inny termin jazdy z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych. 25. W sytuacji zagrożenia życia i zdrowia uczestnika instruktor wzywa niezwłocznie pogotowie ratunkowe. W przypadku, gdy uczestnikiem jest osoba małoletnia, instruktor niezwłocznie powiadamia również jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. W przypadku wezwania pogotowania instruktor prowadzący zajęcia zobowiązany jest do sporządzenia protokołu z wypadku oraz niezwłocznego powiadomienia Zarządu Poland Park. 26. Nagradzanie konia smakołykami, dokarmianie jest możliwe po uzgodnieniu z prowadzącymi zajęcia. 27. Poland Park nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestnika pozostawione na terenie Stajni oraz za wszelkie przedmioty wartościowe (gotówkę, karty płatnicze, telefon komórkowy) przyniesione na teren SKJ Poland Park regulamin z 23 września 2013 Strona 4

5 Stajni. Poland Park nie ponosi odpowiedzialności za mienie, w tym w szczególności za samochody pozostawione na parkingu. 28. Poland Park nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie jazd z przyczyn od niego niezależnych. 29. Po wniesieniu opłaty wstępnej i podpisaniu umowy uczestnicy zajęć z jazd konnych zostają obowiązkowo objęci imiennym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków w WARTA S.A. lub PZU S.A do wysokości sumy ubezpieczenia wynoszącej zł. Przedmiotem powyższego ubezpieczenia (dotyczy zarówno WARTA SA jak i PZU SA) są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci Ubezpieczonego wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależnie od woli Ubezpieczonego, mające miejsce w okresie ubezpieczenia. Ubezpieczenie powyższe obejmuje jednorazowe świadczenie z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci Ubezpieczonego. Ubezpieczenie obejmuje jedynie uczestników, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu na terenie Stajni. Ubezpieczenie nie obejmuje jazd w terenie i w innych ośrodkach. Ubezpieczenie nie obejmuje zasiłków z tytułu całkowitej lub czasowej niezdolności do pracy, kosztów leczenia, pobytu w szpitalu i rekonwalescencji. Poland Park zaleca opłacenie przez uczestników dodatkowej składki celem rozszerzenia zakresu świadczeń w razie zajścia nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczenie nie dotyczy Uczestników korzystających z ofert specjalnych, FLEX oraz osób nieposiadających obywatelstwa polskiego. 30. Zarówno Poland Park, jak i instruktorzy posiadają umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim. 31. Poland Park nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z wyłącznej winy osób trzecich. 32. Poland Park nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kontuzje, uszczerbki zdrowia będące wynikiem niestosowania się do postanowień Regulaminu lub poleceń instruktora lub opiekuna konia. Poland Park informuje a Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że koń jest zwierzęciem płochliwym i nieprzewidywalnym, co może być przyczyną urazu, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Według badań wypadki w jeździectwie, aczkolwiek niekoniecznie zdarzają się często, w porównaniu do innych sportów są szczególnie groźne w skutkach, a przeciętnie jedna na 2000 jazd kończy się wizytą w szpitalu. Grupą szczególnie narażaną na wypadki są osoby mniej doświadczone (poniżej 100 godzin jazd) osoby nie noszące kasków i kamizelek a także wyjeżdżające w sposób nieprzygotowany w teren. Klient wyraża zgodę na upublicznienie opisu sytuacji niebezpiecznej, która zakończyła się wizytą w szpitalu, bez podawania danych osobowych. 33. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy o świadczenie usług szkoleniowych w zakresie nauczania i doskonalenia techniki jazdy konnej. 34. Wszelkie zastrzeżenia, reklamacje i uwagi należy zgłaszać do recepcji Poland Park za pośrednictwem Prawa Autorskie tego dokumentu należą do firmy Poland Park, w związku z czym żadne kopie niniejszego dokumentu nie mogą być wykonywane przez osoby fizyczne i prawne inne niż Klienci Poland Park. Data, czytelny podpis Klienta SKJ Poland Park regulamin z 23 września 2013 Strona 5

Regulamin zachowania i postępowania na terenie Stowarzyszenia KADRYL oraz wszelkich zajęć z udziałem koni będących pod naszą opieką:

Regulamin zachowania i postępowania na terenie Stowarzyszenia KADRYL oraz wszelkich zajęć z udziałem koni będących pod naszą opieką: ZARZĄD I CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA KADRYL DOKŁADAJĄ WSZELKICH STARAŃ, ABY ZAPEWNIĆ JAK NAJLEPSZE WARUNKI OSOBOM UCZESTNICZĄCYM W ZAJĘCIACH NAUKI JAZDY KONNEJ, OSOBOM TOWARZYSZĄCYM ORAZ KONIOM. DLATEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkoleń narciarskich FischerNordic organizowanych przez szkołę narciarstwa biegowego FischerJakuszyce - X-SPORT ANDRZEJ KUSZTAL

Regulamin szkoleń narciarskich FischerNordic organizowanych przez szkołę narciarstwa biegowego FischerJakuszyce - X-SPORT ANDRZEJ KUSZTAL Regulamin szkoleń narciarskich FischerNordic organizowanych przez szkołę narciarstwa biegowego FischerJakuszyce - X-SPORT ANDRZEJ KUSZTAL 1. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin oznacza zasady świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECI Z PRZEDSZKOLA

REGULAMIN PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECI Z PRZEDSZKOLA REGULAMIN PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECI Z PRZEDSZKOLA Przedszkole Gminy Siepraw w Zakliczynie I PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1 INFORMACJE WSTĘPNE

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1 INFORMACJE WSTĘPNE OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1 INFORMACJE WSTĘPNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa stanowią integralną część umowy o udział w obozie sportowym (Karta Kwalifikacyjna). 2. Organizatorem obozu Wawrzkowizna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcja Lato w Formie dla nowych Klientów w klubach Fabryki Formy

Regulamin Akcja Lato w Formie dla nowych Klientów w klubach Fabryki Formy Regulamin Akcja Lato w Formie dla nowych Klientów w klubach Fabryki Formy I. Definicje 1. Klient osoba, która nie posiada aktywnej Umowy Korzystania z Usług Klubu Fabryki Formy S.A. w trakcie trwania Akcji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kite Punx: 1 Informacje podstawowe

Regulamin Kite Punx: 1 Informacje podstawowe Regulamin Kite Punx: 1 Informacje podstawowe 1.1. Właścicielem Serwisu i podmiotem świadczącym usługi w ramach Serwisu jest Firma Kite Punx Jarosława Kowalska, z siedzibą w Katowicach, kod pocztowy 40-841,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA PRZEDSZKOLE NR 1 IM. CZESŁAWA JANCZARSKIEGO W WĘGROWIE

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA PRZEDSZKOLE NR 1 IM. CZESŁAWA JANCZARSKIEGO W WĘGROWIE PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA PRZEDSZKOLE NR 1 IM. CZESŁAWA JANCZARSKIEGO W WĘGROWIE Cel procedury: Zapewnienie bezpiecznych warunków przebywania dziecka w przedszkolu. Definicja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GÓRKI LODOWEJ. ( Regulamin )

REGULAMIN GÓRKI LODOWEJ. ( Regulamin ) REGULAMIN GÓRKI LODOWEJ ( Regulamin ) 1. Administratorem Górki Lodowej jest Testa Communications spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, (dalej jako: Testa lub Administrator ) Al.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /2015 Dyrektora WORD w Białymstoku z dnia 18 lutego 2015r. REGULAMIN

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /2015 Dyrektora WORD w Białymstoku z dnia 18 lutego 2015r. REGULAMIN REGULAMIN Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /2015 Dyrektora WORD w Białymstoku z dnia 18 lutego 2015r. odpłatnego korzystania z placu manewrowego należącego do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z. PRZYJAZNEGO PRZEDSZKOLA i SZKOŁY PODSTAWOWEJ NIEPUBLICZNEJ NR 38 W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z. PRZYJAZNEGO PRZEDSZKOLA i SZKOŁY PODSTAWOWEJ NIEPUBLICZNEJ NR 38 W WARSZAWIE REGULAMIN PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZYJAZNEGO PRZEDSZKOLA i SZKOŁY PODSTAWOWEJ NIEPUBLICZNEJ NR 38 W WARSZAWIE 1. Do placówki dzieci przyprowadzane są pod opieką rodziców/ prawnych opiekunów

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PPRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W ROGOZINIE

PROCEDURA PPRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W ROGOZINIE PROCEDURA PPRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W ROGOZINIE PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

Bardziej szczegółowo

InterRisk Kontakt Wniosek/Polisa seria

InterRisk Kontakt Wniosek/Polisa seria Przeglądaj swoje polisy już dzisiaj. Zarejestruj się w portalu Klienta: https://klient.interrisk.pl UBEZPIECZAJĄCY InterRisk Kontakt 22 212 20 12 Wniosek/Polisa seria 1100027039037 EDU-A/P numer 031839

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II PÓŁMARATONU O ZŁOTEGO LWA SKWIERZYNA

REGULAMIN II PÓŁMARATONU O ZŁOTEGO LWA SKWIERZYNA REGULAMIN II PÓŁMARATONU O ZŁOTEGO LWA SKWIERZYNA 23.10.2016 10:00 1. CEL IMPREZY: Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia;

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizowanych przez AQUARIS. I. Zasady ogólne:

Warunki uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizowanych przez AQUARIS. I. Zasady ogólne: Warunki uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizowanych przez AQUARIS I. Zasady ogólne: 1. Zawarcie umowy pomiędzy Klientem (zwanym dalej Uczestnikiem) a AQUARIS (zwanym dalej Organizatorem) następuje

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki korzystania z usług

Ogólne warunki korzystania z usług 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Usług świadczonych przez Salę Zabaw Małolatek prowadzona przez firmę Tisar Play ul. Kokotek 30, Ruda Śląska 41-700o numerze NIP

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE ALLIANCE FRANÇAISE W TORUNIU Regulamin kursów 2017/2018

STOWARZYSZENIE ALLIANCE FRANÇAISE W TORUNIU Regulamin kursów 2017/2018 STOWARZYSZENIE ALLIANCE FRANÇAISE W TORUNIU Regulamin kursów 2017/2018 Alliance Française w Toruniu oferuje kursy języka francuskiego ogólnego oraz specjalistycznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy:

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: UMOWA Nr.../EFS/13 zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

www.kropelka.info Regulamin Szkoły Nauki Pływania Kropelka

www.kropelka.info Regulamin Szkoły Nauki Pływania Kropelka Regulamin Szkoły Nauki Pływania Kropelka 1 Regulamin Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Szkołę Nauki Pływania Kropelka z siedzibą w Legnicy, ul. Gliwicka 5b/5, 59-220

Bardziej szczegółowo

BIEG 3 PARK ŚLĄSKI REGULAMIN

BIEG 3 PARK ŚLĄSKI REGULAMIN BIEG 3 PARK ŚLĄSKI REGULAMIN I. ORGANIZATOR Organizatorem Biegu jest: Stowarzyszenie Silesia Adventure Sport NIP 954 275 29 36; REGON 243707300; KRS 529348, oraz zespół Nonstop Adventure. II. TERMIN, MIEJSCE,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA NR 340 KASZTANOWEGO LUDKA W WARSZAWIE UL. BOGUSŁAWSKIEGO 8A

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA NR 340 KASZTANOWEGO LUDKA W WARSZAWIE UL. BOGUSŁAWSKIEGO 8A PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA NR 340 KASZTANOWEGO LUDKA W WARSZAWIE UL. BOGUSŁAWSKIEGO 8A PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRUPOWEJ GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ Zakładu Medycznego KAAR-MED Sp. z o.o.

REGULAMIN GRUPOWEJ GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ Zakładu Medycznego KAAR-MED Sp. z o.o. REGULAMIN GRUPOWEJ GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ Zakładu Medycznego KAAR-MED Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Definicje terminów używanych w Regulaminie: a. Organizator Zakład Medyczny KAAR-MED Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Placówki. 1. Definicje. a. Uczestnik osoba korzystająca z Zajęć organizowanych przez Placówkę;

Regulamin Placówki. 1. Definicje. a. Uczestnik osoba korzystająca z Zajęć organizowanych przez Placówkę; Regulamin Placówki 1. Definicje 1.1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie występują następujące określenia, należy je rozumieć w sposób podany poniżej, o ile postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA NA ZAJĘCIACH NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA. 1. Postanowienia ogólne i definicje

REGULAMIN UCZESTNICTWA NA ZAJĘCIACH NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA. 1. Postanowienia ogólne i definicje REGULAMIN UCZESTNICTWA NA ZAJĘCIACH NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA ACADEMY OF HASTEN i FUNDACJI KASI DULNIK 1. Postanowienia ogólne i definicje Regulamin uczestnictwa na zajęciach nauki i doskonalenia pływania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 16 września 2016 r. Poz. 3953 UCHWAŁA NR XXVIII/214/2016 RADY MIEJSKIEJ W WIERUSZOWIE z dnia 8 września 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udostępniania

Bardziej szczegółowo

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci Przedszkole nr 219 Niezapominajka w Warszawie Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DOTYCZĄCA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA NR 50 W WARSZAWIE

PROCEDURA DOTYCZĄCA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA NR 50 W WARSZAWIE PROCEDURA DOTYCZĄCA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA NR 50 W WARSZAWIE I. Przyprowadzanie dziecka do przedszkola. 1. Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani podać swoje aktualne numery

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udostępniania placu manewrowego WORD w Legnicy

REGULAMIN udostępniania placu manewrowego WORD w Legnicy REGULAMIN udostępniania placu manewrowego WORD w Legnicy Regulamin udostępniania placu manewrowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Legnicy, określa zasady i warunki odpłatnego udostępniania placu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 20/2017 z dnia r.

Zarządzenie nr 20/2017 z dnia r. Zarządzenie nr 20/2017 z dnia 13.12.2017 r. Dyrektora Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice w sprawie wprowadzenia w życie Regulamin letniego i zimowego wypoczynku dzieci - organizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia Ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia Ogólne. 2. Definicje Regulamin uczestnictwa w warsztatach dla dzieci Dzieciaki Sadzeniaki 1. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz warunki uczestnictwa w Warsztatach Dzieciaki Sadzeniaki. 2. Dzieciaki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SEKCJI JEŹDZIECKIEJ UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO LIDER

REGULAMIN SEKCJI JEŹDZIECKIEJ UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO LIDER REGULAMIN SEKCJI JEŹDZIECKIEJ UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO LIDER 1. Postanowienia ogólne. 1 Podstawą działalności Sekcji Jeździeckiej UKS Lider jest: statut Klubu, uchwały Zarządu Klubu oraz niniejszy

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE ALLIANCE FRANCAISE W ŁODZI. Regulamin kursów 2015/2016

STOWARZYSZENIE ALLIANCE FRANCAISE W ŁODZI. Regulamin kursów 2015/2016 STOWARZYSZENIE ALLIANCE FRANCAISE W ŁODZI Regulamin kursów 2015/2016 określający wzajemne zobowiązania Stowarzyszenia Alliance Française w Łodzi - organizatora kursu oraz Studenta - Uczestnika kursu: Alliance

Bardziej szczegółowo

InterRisk Kontakt Wniosek/Polisa seria

InterRisk Kontakt Wniosek/Polisa seria Przeglądaj swoje polisy już dzisiaj. Zarejestruj się w portalu Klienta: https://klient.interrisk.pl UBEZPIECZAJĄCY InterRisk Kontakt 22 212 20 12 Wniosek/Polisa seria 1100025287414 EDU-A/P numer 0022 potwierdzająca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KURSÓW MATURALNYCH

REGULAMIN KURSÓW MATURALNYCH REGULAMIN KURSÓW MATURALNYCH Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania niniejszego Regulaminu przez inne podmioty oraz wykorzystywania go w działalności innych podmiotów. Autor Regulaminu zastrzega do

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu SPHINX Kids Club

Regulamin Programu SPHINX Kids Club Regulamin Programu SPHINX Kids Club Obowiązujący od dnia 25.11.2014 r. Definicje: Organizator Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, która odpowiada za prawidłowy przebieg procesu obsługi Programu

Bardziej szczegółowo

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci obowiązująca w Przedszkolu Nr 134 Słoneczny Świat w Poznaniu

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci obowiązująca w Przedszkolu Nr 134 Słoneczny Świat w Poznaniu Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci obowiązująca w Przedszkolu Nr 134 Słoneczny Świat w Poznaniu I. Przyprowadzanie dziecka do przedszkola 1. Rodzice (opiekunowie prawni) przyprowadzają i odbierają

Bardziej szczegółowo

InterRisk Kontakt Wniosek/Polisa seria

InterRisk Kontakt Wniosek/Polisa seria Przeglądaj swoje polisy już dzisiaj. Zarejestruj się w portalu Klienta: https://klient.interrisk.pl UBEZPIECZAJĄCY InterRisk Kontakt 22 212 20 12 Wniosek/Polisa seria 1100025543892 EDU-A/P numer 030425

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIEGU W RAMACH AKADEMICKIEGO DNIA SPORTU. - Rozwijanie czynnego wypoczynku oraz aktywności ruchowej wśród społeczeństwa.

REGULAMIN BIEGU W RAMACH AKADEMICKIEGO DNIA SPORTU. - Rozwijanie czynnego wypoczynku oraz aktywności ruchowej wśród społeczeństwa. REGULAMIN BIEGU W RAMACH AKADEMICKIEGO DNIA SPORTU 1. Cel imprezy: - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - Rozwijanie czynnego wypoczynku oraz aktywności ruchowej wśród społeczeństwa. - Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

Siedlce, Czerwiec 2016 r.

Siedlce, Czerwiec 2016 r. Siedlce, Czerwiec 2016 r. OFERTA SPECJALNA Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci, młodzieży oraz personelu w placówkach oświatowo-wychowawczych na rok szkolny 2016/2017 dla II Liceum

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji w ramach akcji Święto Kobiet. Postanowienia ogólne

Regulamin promocji w ramach akcji Święto Kobiet. Postanowienia ogólne Regulamin promocji w ramach akcji Święto Kobiet 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady oraz warunki uczestnictwa w promocjach oferowanych w ramach akcji Święto Kobiet trwającej od 1 do 11 marca

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNY SYSEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA

WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNY SYSEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA Obowiązująca w Przedszkolu Samorządowym w Kobierzycach PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA Podstawa prawna: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA NR 400

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA NR 400 Załącznik nr 3 do Zarządzenia Dyrektora nr11 z dnia 29.XI.2012r. PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA NR 400 Postawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin spływu kajakowego

Regulamin spływu kajakowego Regulamin spływu kajakowego 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Kajaki turystyczne z osprzętem, tj. wiosłami oraz kamizelkami asekuracyjnymi, zwane dalej sprzętem mogą wypożyczyć tylko osoby pełnoletnie, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

III BIEG O ZDUNOWSKIEGO KAFLA - REGULAMIN

III BIEG O ZDUNOWSKIEGO KAFLA - REGULAMIN III BIEG O ZDUNOWSKIEGO KAFLA - REGULAMIN 1. CEL IMPREZY Popularyzacja i rozpowszechnianie biegania oraz marszu Nordic Walking jako prostej formy aktywności ruchowej. Upowszechnianie rekreacji wśród dzieci,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Rawiczu

Regulamin świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Rawiczu Regulamin świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Rawiczu 1 1. Świetlica szkolna stanowi pozalekcyjną formę działalności wychowawczo-opiekuńczej szkoły. 2. Do głównych zadań świetlicy należy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO W CENTRUM HANDLOWYM GALERIA MOKOTÓW

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO W CENTRUM HANDLOWYM GALERIA MOKOTÓW REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO W CENTRUM HANDLOWYM GALERIA MOKOTÓW Niniejszy regulamin reguluje funkcjonowanie programu lojalnościowego w centrum handlowym Galeria Mokotów w Warszawie. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie Umowa o świadczenie usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zwana dalej Umową o zarządzanie,

Bardziej szczegółowo

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci obowiązująca w Przedszkolu Nr 6 w Krapkowicach

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci obowiązująca w Przedszkolu Nr 6 w Krapkowicach Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci obowiązująca w Przedszkolu Nr 6 w Krapkowicach I. Przyprowadzanie dziecka do przedszkola 1. Rodzice (opiekunowie prawni) przyprowadzają i odbierają dzieci

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK INFLANCKA - WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ ORAZ USŁUG

OŚRODEK INFLANCKA - WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ ORAZ USŁUG OŚRODEK INFLANCKA - WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ ORAZ USŁUG I. PŁYWALNIA KRYTA normalny w 60 min. Bez ograniczeń 8% 0,00zł normalny w Bez ograniczeń 8%,00zł normalny w 0 min.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania przez klientów Centrum Handlowego Arkadia z usług Strefa Usług - odbierz swoją przesyłkę w Centrum Handlowym Arkadia

Regulamin korzystania przez klientów Centrum Handlowego Arkadia z usług Strefa Usług - odbierz swoją przesyłkę w Centrum Handlowym Arkadia Regulamin korzystania przez klientów Centrum Handlowego Arkadia z usług Strefa Usług - odbierz swoją przesyłkę w Centrum Handlowym Arkadia Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania przez klientów

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia. UMOWA Nr.../EFS/12 zawarta dnia... 2012 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIEGU Szalona Dziewiątka w Jaworze, r.

REGULAMIN BIEGU Szalona Dziewiątka w Jaworze, r. 1) Cel zawodów: a) popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia, b) promowanie aktywności fizycznej w okolicznościach przyrody,

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa imprezy: Bieg Unijny

1. Nazwa imprezy: Bieg Unijny 1. Nazwa imprezy: Bieg Unijny 2. Termin i miejsce: - zawody odbędą się 1.05.2017 (poniedziałek) w Przeźmierowie, - biuro zawodów zlokalizowane w hali sportowej ul. Kościelna 46/48, 62-081 Przeźmierowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SEKCJI PŁYWACKIEJ SZKOLNEGO KLUBU SPORTU I TURYSTYKI GLOSATOR

REGULAMIN SEKCJI PŁYWACKIEJ SZKOLNEGO KLUBU SPORTU I TURYSTYKI GLOSATOR REGULAMIN SEKCJI PŁYWACKIEJ SZKOLNEGO KLUBU SPORTU I TURYSTYKI GLOSATOR POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki i zasady uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez SKSiT GLOSATOR 1. Klub sportowy SKSiT GLOSATOR

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SEKCJI JEŹDZIECKIEJ ZKS DRZONKÓW

REGULAMIN SEKCJI JEŹDZIECKIEJ ZKS DRZONKÓW REGULAMIN SEKCJI JEŹDZIECKIEJ ZKS DRZONKÓW 1 Sekcja jeździecka działa w oparciu o statut ZKS Drzonków. 2 Działalnością sekcją kieruje jej Kierownik, wskazany przez sekcję i zatwierdzany przez Zarząd Klubu.

Bardziej szczegółowo

Regulamin PROWANSALSKIEGO KLUBU PIĘKNA. - program dla Stałych Klientów L Occitane Polska

Regulamin PROWANSALSKIEGO KLUBU PIĘKNA. - program dla Stałych Klientów L Occitane Polska Regulamin PROWANSALSKIEGO KLUBU PIĘKNA - program dla Stałych Klientów L Occitane Polska 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE, DEFINICJE 1.1. Niniejszy Regulamin, (zwany w dalszej części Regulaminem ), określa warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin zajęć w ramach miejskiego programu sportowego Pierwsze kroki na śniegu organizowanego w terminie r r.

Regulamin zajęć w ramach miejskiego programu sportowego Pierwsze kroki na śniegu organizowanego w terminie r r. Regulamin zajęć w ramach miejskiego programu sportowego Pierwsze kroki na śniegu organizowanego w terminie 13.02.2017 r. - 12.04.2017r. Regulamin uczestnictwa w zajęciach sportowo - rekreacyjnych zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Świetlicy Szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowym Sączu

Regulamin Pracy Świetlicy Szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowym Sączu Regulamin Pracy Świetlicy Szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowym Sączu I. Procedura funkcjonowania świetlicy szkolnej 1. Świetlica funkcjonuje zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Szkoły (

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Publicznego Przedszkola Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Czesława Janczarskiego w Kluczborku

REGULAMIN. Publicznego Przedszkola Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Czesława Janczarskiego w Kluczborku REGULAMIN Publicznego Przedszkola Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Czesława Janczarskiego w Kluczborku 1 Rodzice ( prawni opiekunowie) dzieci przyprowadzają i odbierają je z przedszkola oraz są odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

ATD ALEKSANDRA ADAMSKA 04-560 WARSZAWA, UL. SKOKOWA 13A NIP: 521 221 33 12, REGON: 012333146

ATD ALEKSANDRA ADAMSKA 04-560 WARSZAWA, UL. SKOKOWA 13A NIP: 521 221 33 12, REGON: 012333146 ZGŁOSZENIE UMOWA zawarta dnia w.. pomiędzy: ATD Aleksandra Adamska, z siedzibą w Warszawie (04 560), przy ul. Skokowej 13A, zarejestrowaną w EDG pod nr 524222, NIP: 521 221 33 12, zwaną dalej Organizatorem,

Bardziej szczegółowo

4 BIEG O ZDUNOWSKIEGO KAFLA - REGULAMIN

4 BIEG O ZDUNOWSKIEGO KAFLA - REGULAMIN 4 BIEG O ZDUNOWSKIEGO KAFLA - REGULAMIN 1. CEL IMPREZY Popularyzacja biegania jako prostej formy aktywności ruchowej wśród wszystkich grup wiekowych. Rozpowszechnianie biegania jako aktywnej formy spędzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyprowadzania. i odbierania dzieci. obowiązujący. w Przedszkolu Nr 86,,Tęczowy Świat w Poznaniu

Regulamin przyprowadzania. i odbierania dzieci. obowiązujący. w Przedszkolu Nr 86,,Tęczowy Świat w Poznaniu Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci obowiązujący w Przedszkolu Nr 86,,Tęczowy Świat w Poznaniu I. Przyprowadzanie dziecka do przedszkola 1. Zagadnienie odprowadzania i odbierania dziecka do i

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uczestnictwa w szkoleniu otwartym

Regulamin Uczestnictwa w szkoleniu otwartym Regulamin Uczestnictwa w szkoleniu otwartym 1 Postanowienia ogólne 1. Wszystkie szkolenia dostępne na stronie www.portalpzp.pl organizuje firma Portal PZP Sp. z o.o., z siedzibą w Tarnobrzegu, kod pocztowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS 1. Postanowienia wstępne. 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego Friends, zwanego dalej "Programem". 1.2 Organizatorem Programu jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI. W Samorządowym Przedszkolu w Laskowej.

REGULAMIN PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI. W Samorządowym Przedszkolu w Laskowej. REGULAMIN PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI W Samorządowym Przedszkolu w Laskowej. I. PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 1. Rodzice (opiekunowie prawni) przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola,

Bardziej szczegółowo

Zajęcia prowadzone są przez lektorów - native speakerów z doświadczeniem w nauczaniu języków obcych.

Zajęcia prowadzone są przez lektorów - native speakerów z doświadczeniem w nauczaniu języków obcych. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Kursów doskonalenia języka angielskiego Angloville Immersja, warunki i zasady świadczenia usług przez Fundację Akademickie Inkubatory

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Szkoła Podstawowa w Idzikowicach, Idzikowice 30 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Osoba odpowiedzialna za kontakt: Felicja Kmita, tel. 501-516-601 Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2015/32

WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2015/32 WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2015/32 dotyczy zapytania ofertowego nr 1/6.1/2015 w ramach projektu pt. OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA nr WND-POKL.06.01.01-20-108/13 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA UŻYCZENIA. 1 Dyrektor Zespołu Szkół w Radzanowie udostępnia nieodpłatnie... w następujące dni tygodnia

UMOWA UŻYCZENIA. 1 Dyrektor Zespołu Szkół w Radzanowie udostępnia nieodpłatnie... w następujące dni tygodnia UMOWA UŻYCZENIA Zawarta w Zespole Szkół w Radzanowie, ul. Szkolna 16, 09-451 Radzanowo, dn. miedzy dyrektorem szkoły mgr Bolesławem Urbaniakiem zwanym Użyczającym, a - zwanym Wynajmującym, zam., tel. kontaktowy.,

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Zespół Placówek Oświatowych Policzna, POLICZNA, Żeromskiego 44 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Osoba odpowiedzialna za kontakt: Monika Sowińska, tel. 503-127-647 Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1) Akcja - akcja marketingowa dla konsumentów dokonujących zakupu produktów

Bardziej szczegółowo

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka obowiązująca w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Strzybodze

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka obowiązująca w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Strzybodze Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka obowiązująca w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Strzybodze Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W GŁOGOWIE IM. NOBLISTÓW POLSKICH

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W GŁOGOWIE IM. NOBLISTÓW POLSKICH PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W GŁOGOWIE IM. NOBLISTÓW POLSKICH I. Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej 1. Świetlica szkolna jest placówką opiekuńczo

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2017/2018

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Szkoła Podstawowa w Idzikowicach, Idzikowice, 30 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Osoba odpowiedzialna za kontakt: KMITA FELICJA, tel. 501516601 Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG OPIEKI DOMOWEJ. 1. Definicja opieki domowej

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG OPIEKI DOMOWEJ. 1. Definicja opieki domowej WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG OPIEKI DOMOWEJ 1. Definicja opieki domowej Opieka domowa polega na świadczeniu usług medycznych i opiekuńczych realizowanych przez zespół medyczny w miejscu pobytu Pacjenta. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 78 WE WROCŁAWIU. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 78 WE WROCŁAWIU. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 78 WE WROCŁAWIU 1 Postanowienia ogólne 1. Głównym celem świetlicy jest zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej dzieciom, które muszą dłużej przebywać w szkole

Bardziej szczegółowo

Zapisując dziecko do świetlicy należy wypełnić kartę zgłoszenia (dokument do pobrania) oraz zapoznać się z regulaminem i procedurami.

Zapisując dziecko do świetlicy należy wypełnić kartę zgłoszenia (dokument do pobrania) oraz zapoznać się z regulaminem i procedurami. Zapisując dziecko do świetlicy należy wypełnić kartę zgłoszenia (dokument do pobrania) oraz zapoznać się z regulaminem i procedurami. Regulamin świetlicy szkolnej dla klas I-III Świetlica szkolna jest

Bardziej szczegółowo

3. Program szkolenia skierowany jest do dzieci klas I-III. Na zajęcia uczestnicy muszą przybyć punktualnie, zgodnie z uzgodnioną godziną.

3. Program szkolenia skierowany jest do dzieci klas I-III. Na zajęcia uczestnicy muszą przybyć punktualnie, zgodnie z uzgodnioną godziną. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr./2017 Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu REGULAMIN SALI EDUKACYJNEJ OGNIK I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Korzystanie z pomieszczeń Sali Edukacyjnej Ognik w Jednostce Ratowniczo

Bardziej szczegółowo

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Szczerców, dnia 16 kwietnia 2015 roku Zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego kursu prawa jazdy kategorii B (teoria i praktyka) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECI ZE SZKOŁY

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECI ZE SZKOŁY PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECI ZE SZKOŁY Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ustawy o systemie oświaty oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Przyprowadzanie dzieci do szkoły:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRUP MŁODZIEŻOWYCH

REGULAMIN GRUP MŁODZIEŻOWYCH REGULAMIN GRUP MŁODZIEŻOWYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin grup młodzieżowych KH Legia Warszawa zwany dalej Regulaminem, obowiązuje wszystkich członków grup młodzieżowych KH Legia Warszawa zwanego

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax.

Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax. ZASADY ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ Z TYTUŁU GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax. +48 22 543 09

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla uczestników kursów organizowanych przez Szkołę Wspinaczkową z dnia 15 IV 2017 r.

REGULAMIN dla uczestników kursów organizowanych przez Szkołę Wspinaczkową z dnia 15 IV 2017 r. REGULAMIN dla uczestników kursów organizowanych przez Szkołę Wspinaczkową z dnia 15 IV 2017 r. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady szkolenia obowiązujące w Szkole Wspinaczkowej. Organizator

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA OBOWIĄZUJĄCA W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU W PROCHOWICACH

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA OBOWIĄZUJĄCA W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU W PROCHOWICACH PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA OBOWIĄZUJĄCA W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU W PROCHOWICACH Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

KAMANN Dance 1, KAMANN Dance 2

KAMANN Dance 1, KAMANN Dance 2 REGULAMIN ZAJĘĆ ZESPOŁÓW TANECZNYCH KLUBU Tęczowa wyobraźnia : BĄCZKI, KAMANN Kids, KAMANN Dance 1, KAMANN Dance 2 I. Zasady płatności za zajęcia taneczne: 1. Opłata za miesiąc zajęć dla wszystkich zespołów

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 13 W CHEŁMIE. Chełm, listopad 2012r.

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 13 W CHEŁMIE. Chełm, listopad 2012r. PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 13 W CHEŁMIE Chełm, listopad 2012r. PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 13 W CHEŁMIE Postanowienia

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SEKCJI TAEKWONDO AZS WSGK KUTNO. Uchwalony 6 stycznia 2015 przez Zarząd Sekcji Taekwondo AZS WSGK w Kutnie 1 ZASADY OGÓLNE

REGULAMIN SEKCJI TAEKWONDO AZS WSGK KUTNO. Uchwalony 6 stycznia 2015 przez Zarząd Sekcji Taekwondo AZS WSGK w Kutnie 1 ZASADY OGÓLNE REGULAMIN SEKCJI TAEKWONDO AZS WSGK KUTNO Uchwalony 6 stycznia 2015 przez Zarząd Sekcji Taekwondo AZS WSGK w Kutnie 1 ZASADY OGÓLNE 1. Sekcja Taekwondo AZS WSGK zwana dalej Sekcją działa w ramach Klubu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA CLICK

WZÓR UMOWY KONTA CLICK WZÓR UMOWY KONTA CLICK Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Gminnej Hali Sportowej w Białym Dunajcu

Regulamin korzystania z Gminnej Hali Sportowej w Białym Dunajcu Regulamin korzystania z Gminnej Hali Sportowej w Białym Dunajcu Mając na uwadze, że: 1. Gminna Hala Sportowa została wybudowana aby stworzyć dodatkową możliwość aktywnego uprawniania sportu dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH TANECZNYCH ORGANIZOWANYCH W OŚRODKU KULTURY W NIEMODLINIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH TANECZNYCH ORGANIZOWANYCH W OŚRODKU KULTURY W NIEMODLINIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH TANECZNYCH ORGANIZOWANYCH W OŚRODKU KULTURY W NIEMODLINIE 1 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w zajęciach tanecznych organizowanych przez Ośrodek Kultury w Niemodlinie.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Skoków Tandemowych i Zakupu Voucherów Stowarzyszenia Spadochronowy Klub Sportowy Sky Camp

Regulamin Skoków Tandemowych i Zakupu Voucherów Stowarzyszenia Spadochronowy Klub Sportowy Sky Camp Regulamin Skoków Tandemowych i Zakupu Voucherów Stowarzyszenia Spadochronowy Klub Sportowy Sky Camp I. Definicje 1. Klient oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach

Bardziej szczegółowo

1) NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

1) NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW WZÓR Miejscowość, data Pani/Pan/Państwo Szanowna Pani/Szanowny Panie/Szanowni Państwo Poniżej przedstawiamy ofertę ubezpieczenia: dzieci, młodzieży szkolnej, studentów studiów dziennych, zaocznych, wieczorowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udostępniania placu manewrowego WORD w Legnicy

REGULAMIN udostępniania placu manewrowego WORD w Legnicy REGULAMIN udostępniania placu manewrowego WORD w Legnicy Regulamin udostępniania placu manewrowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Legnicy, określa zasady i warunki odpłatnego udostępniania placu

Bardziej szczegółowo

Procedura przyprowadzania dziecka do przedszkola i odbierania go

Procedura przyprowadzania dziecka do przedszkola i odbierania go Procedura przyprowadzania dziecka do przedszkola i odbierania go Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez:.., zwanym dalej Wykonawca.

reprezentowanym przez:.., zwanym dalej Wykonawca. WZÓR UMOWY nr./f/pfdk/2013 dotyczy zapytania ofertowego nr../9.2/2013 w ramach projektu pt. Atrakcyjne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim nr WND-POKL.09.02.00-20-148/12 współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Pedagogicznej nr 12/2016/2017 z dnia PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODPROWADZANIA UCZNIÓW

Uchwała Rady Pedagogicznej nr 12/2016/2017 z dnia PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODPROWADZANIA UCZNIÓW Uchwała Rady Pedagogicznej nr 12/2016/2017 z dnia 22.11.2016 PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODPROWADZANIA UCZNIÓW ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ZESPOLE SZKONO PRZEDSZKOLNYM W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Bardziej szczegółowo

Procedura kontroli frekwencji uczniów

Procedura kontroli frekwencji uczniów Procedura kontroli frekwencji uczniów I. Procedura usprawiedliwiania nieobecności uczniów 1. Uczeń ma obowiązek systematycznie i punktualnie uczęszczać na zajęcia lekcyjne. 2. Nauczyciel prowadzący zajęcia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr o pełnienie nadzoru inwestorskiego

UMOWA Nr o pełnienie nadzoru inwestorskiego ZAŁĄCZNIK NUMER 3 DO SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA Nr o pełnienie nadzoru inwestorskiego zawarta w Gdyni w dniu... 2017 roku pomiędzy: Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Rotterdamska

Bardziej szczegółowo