Złota akcja w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Złota akcja w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim"

Transkrypt

1 Hanna Marczewska, LL.M. doktorantka w Katedrze Prawa Europejskiego UW Złota akcja w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim 1. Wprowadzenie Pojęcie złotej akcji rozpowszechniło się w światowym obrocie gospodarczym w latach 80-tych XX w. Wówczas rząd brytyjski, pod przewodnictwem Margaret Thatcher, prowadził na dużą skalę akcję prywatyzacyjną przedsiębiorstw znacjonalizowanych przez poprzednie rządy. Było to spowodowane obowiązkiem zredukowania zadłużenia publicznego, nałożonym przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy w 1976 r. Spodziewane przychody państwa z prywatyzacji miały pomóc w rozwiązaniu tego właśnie problemu. Ze względu na to, że prywatyzacją objęto podmioty działające w sektorach gospodarki o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania państwa, rząd brytyjski uznał, iż sprzedaży akcji przedsiębiorstw prywatnym inwestorom musi towarzyszyć wprowadzenie instrumentu zabezpieczającego interes publiczny. Rozwiązaniem było zachowanie przez rząd jednej akcji, tzw. złotej akcji, z którą powiązane były uprawnienia do szeroko rozumianego przeciwdziałania planom sprywatyzowanej spółki sprzecznym z interesem publicznym. W połowie lat 80-tych XX w. prywatyzacja rozpowszechniła się w Europie kontynentalnej, a jej dynamiczny rozwój w latach 90-tych XX w. doprowadził do realizacji jednego z największych i najbardziej ambitnych programów prywatyzacyjnych na świecie. Jednak zmiana formy własności z publicznej na prywatną nie zawsze oznaczała przeniesienie kontroli do sektora prywatnego. Działo się tak za sprawą złotej akcji, którą wzorem Wielkiej Brytanii również państwa Europy kontynentalnej ustanawiały na swoją rzecz w prywatyzowanych spółkach, zazwyczaj należących do sektorów strategicznych. Pojęcie złota akcja ma charakter nienormatywny. Nawiązując do genezy tego instrumentu, w literaturze i praktyce obrotu gospodarczego termin złota akcja najczęściej oznacza szczególne uprawnienia przyznane państwu w spółkach o strategicznym znaczeniu dla gospodarki krajowej. Charakterystyczną cechą takich uprawnień jest to, że zapewniają one istotny wpływ na spółkę, nieproporcjonalny do zaangażowania kapitałowego uprawnionego. Przywileje te są silniejsze niż wynikałoby z przepisów krajowych o akcjach uprzywilejowanych. Typowymi uprawnieniami inkorporowanymi w złotej akcji są przykładowo: - prawo wpływu na strukturę akcjonariatu spółki realizowane poprzez ograniczenie uczestnictwa w spółce zagranicznych inwestorów do określonych progów udziału kapitałowego (np. 25%), prawo wyrażania zgody na przekroczenie przez inwestora określonych progów udziału kapitałowego (np. 10%, 20%, 33%); - ograniczenie prawa głosu akcjonariuszy innych niż państwo, dysponujących ponad określoną liczbę głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy (np. 15% lub 20%); - prawo wyrażania zgody na najważniejsze uchwały spółki, w tym skutkujące zmianą przedmiotu działalności, rozwiązaniem, podziałem, łączeniem, zbyciem lub obciążeniem istotnych składników majątkowych spółki; - prawo wyrażania zgody na podejmowanie przez spółkę istotnych decyzji gospodarczych; - prawo powoływania znacznej części członków organów spółki. 1

2 2. Problematyka stosowania swobód rynku wewnętrznego do oceny dopuszczalności złotej akcji Złota akcja może stanowić ograniczenie swobody przepływu kapitału lub swobody przedsiębiorczości, a tym samym może zakłócać funkcjonowanie rynku wewnętrznego w dziedzinie dokonywania inwestycji w akcje spółek przez inwestorów z innych państw członkowskich UE oraz w pewnym zakresie również z państw trzecich. Pomimo utrudnień, jakie powodują dla prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego, złote akcje są dość często ustanawiane przez państwa członkowskie dla ochrony ich strategicznych interesów lub w celu zachowania pewnego stopnia kontroli nad prywatyzowanymi spółkami. Praktyka ta spotyka się ze stanowczą reakcją Komisji Europejskiej, która stojąc na straży przestrzegania reguł traktatowych podejmuje działania zmierzające do zniesienia nieuzasadnionych przywilejów. Najbardziej radykalnym środkiem są skargi wnoszone przez Komisję do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przeciwko państwom członkowskim, które wprowadziły złote akcje w krajowych spółkach. W wyniku tych skarg Trybunał wydał już kilkanaście wyroków, w których wyjaśnił stosowanie traktatowych przepisów o podstawowych swobodach rynku wewnętrznego do oceny dopuszczalności złotej akcji, przy czym w zdecydowanej większości spraw uznał konkretne złote akcje za sprzeczne z prawem Unii Europejskiej. Jak wynika z orzecznictwa Trybunału problematyka złotej akcji dotyczy dwóch rodzajów transakcji, uznawanych za przejaw przepływu kapitału i wymienionych w Załączniku I do Dyrektywy 88/361 1, a mianowicie inwestycji portfelowych oraz inwestycji bezpośrednich. Pojęcie inwestycje portfelowe obejmuje nabycie przez zagranicznych inwestorów akcji w krajowych spółkach w celach czysto finansowych, zatem bez zamiaru wywierania jakiegokolwiek wpływu na zarządzanie tą spółką. Tego rodzaju transakcje nazywane są również inwestycjami pośrednimi. Natomiast termin inwestycje bezpośrednie oznacza wszelkiego rodzaju inwestycje, które służą ustanowieniu lub utrzymaniu trwałych i bezpośrednich powiązań między osobą, która wniosła kapitał, a przedsiębiorstwem, któremu udostępniła ona kapitał w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Kategorię tą należy rozumieć w najszerszym sensie. Przykładowo inwestycja o charakterze bezpośrednim występuje, gdy pakiet akcji posiadany przez akcjonariusza pozwala mu na rzeczywisty udział w zarządzaniu spółką lub sprawowanie nad nią kontroli. W rezultacie nabycie pakietów kontrolnych akcji w krajowych spółkach oraz wykonywanie inkorporowanego w tych akcjach prawa głosu przez inwestorów z innych państw członkowskich jest uznawane za formę przepływu kapitału. Z kolei złote akcje, które mają zastosowanie w przypadku, gdy inwestor z danego państwa członkowskiego posiada udział w kapitale spółki mającej siedzibę w innym państwie członkowskim, pozwalający mu wywierać decydujący wpływ na decyzje tej spółki i określanie jej działalności, wchodzą w zakres zastosowania swobody przedsiębiorczości. Zatem przykładowo, nabycie kontrolnego pakietu akcji w krajowej spółce przez inwestora z innego państwa członkowskiego stanowi nie tylko przejaw przepływu kapitału, ale również swobody przedsiębiorczości. Przykład ten dowodzi, że w dziedzinie transgranicznych inwestycji w akcje spółek zdarza się, że zakres zastosowania swobody przepływu kapitału i swobody przedsiębiorczości zachodzą na siebie. W związku z tym w praktyce często pojawia się problem, którą z tych swobód zastosować do oceny dopuszczalności konkretnej złotej akcji. 1 Dyrektywa Rady 88/361/EWG z dnia 24 czerwca 1988 r. w sprawie wykonania art. 67 Traktatu, Dz. Urz. UE L 178 z 8 lipca 1988 r., s

3 Podejście Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej do problematyki stosowania swobody przepływu kapitału i swobody przedsiębiorczości jest niekonsekwentne. Catherine Barnard wskazuje na następujące tendencje w tym zakresie 2. Po pierwsze, na przełomie XX i XXI w. Trybunał Sprawiedliwości wszędzie tam, gdzie to było możliwe, preferował stosowanie swobody przedsiębiorczości. Następnie, Trybunał często stosował obie te swobody łącznie. Obecnie natomiast można zaobserwować tendencję do ustalania przez Trybunał, w zależności od okoliczności faktycznych konkretnej sprawy, której z tych swobód dane ograniczenie zagraża w wyższym stopniu. W sprawach dotyczących nabywania akcji w spółkach Trybunał Sprawiedliwości przyjął, że cezurą stosowania jednej ze swobód powinno być to, w jakim stopniu te uprawnienia ograniczają inwestorowi uzyskanie możliwości wywierania wpływu na spółkę, na jej funkcjonowanie i zarządzanie nią. Jeżeli nabycie akcji jest przeprowadzane w celu przejęcia kontroli nad spółką przez wywieranie istotnego wpływu na jej działalność, to transakcja taka i wszelkie ograniczenia zapobiegające osiągnięciu zamierzonych efektów z tej transakcji będą wchodzić w zakres zastosowania swobody przedsiębiorczości. Jeżeli natomiast akcje są nabywane wyłącznie w celu inwestycyjnym, w liczbie czy bez uprawnień gwarantujących inwestorowi wpływ na prowadzenie spraw spółki lub podejmowanie decyzji, to do wszelkich ograniczeń w tym zakresie stosowane będą przepisy TFUE o swobodzie przepływu kapitału. W przypadku najdalej idących ograniczeń uniemożliwiających nabycie jakichkolwiek akcji spółki przez inwestora zagranicznego zastosowanie znajdzie swoboda przepływu kapitału. Podobnie będzie w przypadku ograniczeń ilościowych co do nabywanych akcji, jednak będących na poziomie nie dającym możliwości kontrolowania spółki. Natomiast do ograniczeń nakierowanych na zapobieżenie przejęciu kontroli przez potencjalnego inwestora zagranicznego zastosowanie znajdzie przede wszystkim swoboda przedsiębiorczości, ponieważ ograniczenie utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej. 3. Pojęcie ograniczenia swobód w kontekście złotej akcji Tradycyjnie przyjmuje się, co potwierdza wczesne orzecznictwo TSUE, że sprzeczne ze swobodami rynku wewnętrznego są te wszystkie środki, które w jakikolwiek sposób dyskryminują obywateli innych państw członkowskich ze względu na ich narodowość. Oznacza to, że obywatele tych innych państw członkowskich powinni być traktowani w taki sam sposób jak obywatele goszczącego państwa członkowskiego, jeżeli znajdują się w tej samej sytuacji. W kontekście złotych akcji można więc zauważyć, że według tej koncepcji ich ustanawianie będzie zgodne z prawem europejskim, o ile nie będą one prowadzić do różnego traktowania inwestorów, ze względu na ich narodowość, kraj siedziby czy głównego miejsca prowadzenia działalności. Warto oczywiście podkreślić, że zakaz dyskryminacji obejmuje nie tylko formy dyskryminacji bezpośredniej, ale również wszystkie takie zachowania, które dyskryminują inwestorów z innych państw członkowskich w sposób pośredni, tj. pozornie mają jednakowe zastosowanie do wszystkich inwestorów krajowych i zagranicznych, jednak w wyniku tych zachowań inwestorzy z innych państw członkowskich UE znajdują się w gorszej sytuacji niż inwestorzy krajowi, którzy np. ze względu na inne obowiązujące w danym państwie członkowskim regulacje spełniają określone wymogi bez większych trudności, podczas gdy inwestorzy z innych państw członkowskich, którzy takich wymogów nie muszą spełniać w 2 C. Barnard, The Substantive Law of the EU: The Four Freedoms, Oxford 2013, s

4 państwie swojego pochodzenia, są niejako obarczeni dodatkowym ciężarem. Choć to rozszerza zakres oddziaływania zasady niedyskryminacji, jednak pozostawia poza regulacjami dotyczącymi swobód rynku wewnętrznego wszystkie te szczególne uprawnienia, które nie prowadziłyby do dyskryminacji, w jakiejkolwiek formie, a które jednak utrudniają inwestorom z innych państw członkowskich nabywanie i wykonywanie praw z akcji w spółkach, w których zostały one zastrzeżone na korzyść określonych podmiotów. W związku z tym, że istnieją bariery, które nie dyskryminują podmiotów z innych państw członkowskich, jednak oceniając z ich perspektywy, uniemożliwiają lub utrudniają dostęp do rynku, TSUE wprowadził test, który ocenia te bariery z punktu widzenia podmiotu z innego państwa członkowskiego. Test ten wynika z założenia, że podmioty takie nie są w sytuacji identycznej co podmioty krajowe i że takie porównywanie czy zestawianie tych dwóch sytuacji jest niewłaściwe. Test sprowadza się więc do badania, czy określone zachowanie utrudnia dostęp do danego rynku przez podmiot z innego państwa członkowskiego. Trybunał coraz częściej stosuje ten test i ocenia krajowe reguły pod kątem tego, czy czynią one wykonywanie swobód rynku wewnętrznego niemożliwym lub mniej atrakcyjnym dla inwestorów z innych państw członkowskich. W orzecznictwie TSUE i w literaturze pojawiają się różne interpretacje pojęcia dostępu do rynku 3. W kontekście złotych akcji dominuje ujęcie, zgodnie z którym jakiekolwiek reguły, które mogą być postrzegane jako potencjalna bariera w dostępie do rynku, ponieważ dostosowanie się do tych reguł pociąga za sobą określone koszty (niekoniecznie finansowe) po stronie podmiotu pochodzącego z innego państwa członkowskiego, stanowią, o ile nie mają uzasadnienia i nie są proporcjonalne, naruszenie swobody przepływu kapitału lub swobody przedsiębiorczości. W sprawie Komisja przeciwko Wielkiej Brytanii TSUE uznał, że ograniczenia w inwestowaniu w spółkę British Airports Authority negatywnie wpływają na dostęp inwestorów do rynku, ponieważ dotyczą: pozycji osoby nabywającej akcje i w związku z tym mogą zniechęcać inwestorów z innych państw członkowskich UE do dokonywania inwestycji 4. Lustrzane orzeczenie zapadło, zresztą tego samego dnia, w sprawie Komisja przeciwko Hiszpanii 5. Od tego czasu podobne podejście Trybunał stosuje do innych złotych akcji, które nie mają charakteru dyskryminującego. Sprawia to, że potencjalnie ograniczeniem swobody przepływu kapitału lub przedsiębiorczości mogą być wszystkie takie reguły, które zniechęcają inwestorów. Jak zauważa Catherine Barnard, takie ujęcie ma znacznie bardziej inwazyjny wpływ na regulacje krajowe, aniżeli w przypadku, gdy interwencja prawa europejskiego ograniczałaby się jedynie do środków dyskryminujących 6. Potencjalnie bowiem prawie wszystkie regulacje krajowe mają pewien wpływ na dokonywanie inwestycji między państwami członkowskimi, nawet jeśli nigdy nie było to ich intencją i jeśli wpływ ten jest minimalny 7. Przyjęcie tego sposobu myślenia w kontekście złotej akcji może oznaczać, że z punktu widzenia podmiotu, pochodzącego z państwa członkowskiego, które dopuszcza szczególne 3 E. Spaventa, From Gebhard to Carpenter: Towards a (non-)economic European Constitution, CMLR 2004, nr 41, s. 743, ; C. Barnard, S. Deakin, Market access and regulatory competition [w:] The Legal Foundations of the Single Market: Unpacking the Premises, pod red. C. Barnard i J. Scott, Oxford Wyrok TSUE z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie C-98/01, Komisja Europejska przeciwko Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, ECR 2003, s. I-4641, pkt Wyrok TSUE z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie C-463/00, Komisja Europejska przeciwko Królestwu Hiszpanii, ECR 2003, s. I-4581, pkt C. Barnard, The Substantive Law of the EU: The Four Freedoms, op. cit., s Ibidem, s

5 uprawnienia jedynie wyjątkowo, gdyż obowiązuje w nim zasada surowości statutu 8, czynnikiem zniechęcającym do inwestowania będzie bardziej liberalne prawo spółek 9 i bardziej powszechne występowanie szczególnych uprawnień w obrocie, a w konsekwencji uznanie tych regulacji za ograniczenie swobód. Potencjalnie zatem takie rozumienie ograniczenia, przeszkody czy bariery w korzystaniu ze swobody przepływu kapitału lub swobody przedsiębiorczości poddaje pod ocenę prawa europejskiego wszystkie te uprawnienia, które odbiegają od zasady proporcjonalności, czyli związania uprawnień akcjonariusza z zaangażowanym kapitałem. Uznanie ich wszystkich za środki ograniczające swobody wielu przedstawicieli doktryny uważa za niepożądane i postuluje wprowadzenie mechanizmów, które pozwolą odróżnić środki krajowe niekorzystnie wpływające na rynek wewnętrzny od tych, które takiego wpływu nie wywierają. Można bowiem zgodzić się z tym, że zbyt szerokie ujęcie ograniczenia będzie miało wpływ na szereg rozwiązań legislacyjnych i wyborów dokonywanych w sposób demokratyczny przez poszczególne państwa członkowskie. Wielu autorów postrzega to jako wyraz braku możliwości zachowania odmienności regulacji prawnych, które kształtowały się przecież w innych warunkach i wynikają ze zróżnicowanych tradycji i kultury prawnej. 4. Problematyka horyzontalnej bezpośredniej skuteczności swobód w kontekście złotej akcji Zarówno swoboda przepływu kapitału, jak i swoboda przedsiębiorczości są wertykalnie bezpośrednio skuteczne, co oznacza, że jednostki mogą się na nie powoływać w sporach z państwem członkowskim. Wątpliwości wywołuje natomiast kwestia horyzontalnego bezpośredniego skutku tych swobód. Zagadnienie horyzontalnego bezpośredniego skutku sprowadza się do tego, czy podmiot prywatny w sporze z innym podmiotem prywatnym może powoływać się na postanowienia TFUE ustanawiające swobody rynku wewnętrznego i wywodzić z nich swoje prawa. W doktrynie jest to zagadnienie często wiązane z tym, czy podmioty prywatne są adresatami zakazów ograniczania swobód, tj. czy jako podmioty prywatne w żaden sposób niepowiązane z państwem i niestanowiące jego emanacji są ograniczone w swoich działaniach i zobowiązane mocą samego Traktatu do przestrzegania zakazu ograniczania możliwości korzystania ze swobód przez inne podmioty prywatne. Pojawia się pytanie, czy inwestor nabywający akcje spółki zarejestrowanej w innym państwie członkowskim UE niż państwo jego siedziby może powoływać się na prawa wynikające ze swobód rynku wewnętrznego przeciwko spółce lub innemu akcjonariuszowi oraz kwestionować ustanowione ograniczenia w korzystaniu przez niego z tych swobód. Do tej pory Trybunał Sprawiedliwości UE nie wypowiedział się w tej kwestii. W literaturze europejskiej przeważa stanowisko, iż swoboda przepływu kapitału i swoboda przedsiębiorczości de lege lata nie wiążą bezpośrednio podmiotów prawa prywatnego. Jednakże pojawiają się również koncepcje, zgodnie z którymi złote akcje ustanawiane na rzecz podmiotów prywatnych, które mogą utrudniać dostęp do spółki inwestorowi zewnętrznemu lub przynajmniej zmniejszają atrakcyjność takiej inwestycji, mogą stanowić ograniczenia tych podstawowych swobód. Ewentualna możliwość 8 Zasada ta ogranicza autonomię woli założycieli, a w późniejszym okresie wszystkich akcjonariuszy, w kształtowaniu postanowień statutu spółki i obowiązuje np. w Niemczech i w Polsce. 9 Np. w Wielkiej Brytanii. 5

6 kwestionowania przez inne podmioty szczególnych uprawnień przyznanych podmiotowi prywatnemu budzi przy tym kontrowersje co do granic konfrontowania ogólnych reguł prawa handlowego poszczególnych państw członkowskich UE z prawem europejskim. Stefan Grundmann i Florian Möslein uważają, że podmioty prywatne powinny być w pewnym zakresie związane zakazem ograniczania swobód 10. Autorzy dostrzegają jednak, iż nie w każdym przypadku złota akcja, z której korzysta podmiot prywatny, ma potencjał do tego, żeby stanowić ograniczenie swobody przepływu kapitału lub przedsiębiorczości. Stąd też zdaniem autorów zakres kontroli prywatnych złotych akcji pod kątem swobód należałoby ograniczyć do spółek publicznych. W przypadku spółek, których akcje są notowane na rynku kapitałowym, Stefan Grundmann i Florian Möslein twierdzą, że można racjonalnie zakładać, iż złota akcja będzie realnie zniechęcać inwestorów. Wynika to z tego, że obrót notowanymi na giełdzie akcjami, które są dostępne dla inwestorów zagranicznych, ma potencjał do tego, żeby uznać, iż występowanie złotej akcji w danej spółce zniechęca inwestorów do nabywania jej akcji. Z kolei Derrick Wyatt twierdzi, że zwykłe zachowania rynkowe podmiotu prywatnego, zmierzające do polepszenia pozycji rynkowej lub zwiększenia zysków, nie powinny być co do zasady uznawane za ograniczenie swobody przepływu kapitału i przedsiębiorczości 11. W opinii autora zwykłym zachowaniem rynkowym nie będzie wprowadzenie w statucie spółki ograniczenia prawa głosu, ponieważ jako takie nie zmierza ono do budowania i utrzymania pozycji spółki na rynku. Według autora takie postanowienie wręcz zapobiega działaniu innego rynku, jakim jest rynek przejmowania kontroli nad spółkami. Skutecznie zniechęca zatem inwestorów uniemożliwiając przejęcie kontroli. W konsekwencji ograniczenie prawa głosu narusza swobodę przepływu kapitału, jak i swobodę przedsiębiorczości, chyba że zostanie uzasadnione wymogami imperatywnymi interesu publicznego. Po drugie, Derrick Wyatt uznaje, że z ograniczeniem będziemy mieć do czynienia wtedy, gdy podmioty prywatne występują w roli regulatora rynku. Tego typu działania zawsze, zdaniem autora, wykraczają poza zwykłe zachowania rynkowe. Po trzecie, w opinii Derricka Wyatt, horyzontalna bezpośrednia skuteczność swobód będzie zachodzić w przypadku wszelkich zachowań dyskryminujących podmioty z innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Thomas Papadopoulos, podobnie jak Derrick Wyatt uważa, że zwykłe zachowania rynkowe podmiotów prywatnych, nakierowane na osiągniecie korzyści ekonomicznych i polepszenie pozycji rynkowej, nie powinny stanowić naruszenia podstawowych swobód 12. W konsekwencji w ocenie tego autora horyzontalna bezpośrednia skuteczność swobód powinna obejmować jedynie zachowania dyskryminujące oraz te, które wykraczają poza zwykłe zachowania rynkowe. Tylko takie zachowania stanowią bowiem, w ocenie autora, barierę w dostępie do rynku i nie pozwalają innym podmiotom korzystać ze swobód. Jeszcze inny pogląd wyraża w zakresie horyzontalnej bezpośredniej skuteczności Wolf- Georg Ringe. Zdaniem tego autora regulacje obowiązujące w pojedynczej spółce, przyjęte przez akcjonariuszy, którzy niejako zbiorowo decydują za potencjalnych inwestorów, którzy 10 S. Grundmann, F. Möslein, Golden Shares - State Control in Privatised Companies: Comparative Law, European Law and Policy Aspects, s D. Wyatt, Horizontal Effect of Fundamental Freedoms and the Right to Equality after Viking and Mangold, and the Implications for Community Competence, Croatian Yearbook of European Law & Policy, Vol. 4, 2008, Oxford Legal Studies Research Paper No. 20/2008, s T. Papadopoulos, Infringements of Fundamental Freedoms within the EU Market for Corporate Control, European Company and Financial Law Review 2012, Vol. 9, No 2, s

7 będą musieli poddać się ustalonym przez nich warunkom inwestowania w akcje danej spółki, co do zasady nie będą mogły być unieważnianie poprzez powołanie się na podstawowe swobody 13. Wynika to z tego, jak twierdzi Wolf-Georg Ringe, że są to ograniczenia dotyczące tylko jednej spółki, a nie całego rynku przejęć. W kontekście swobody przepływu kapitału Wolf-Georg Ringe uznaje, że o horyzontalnym bezpośrednim skutku tej swobody powinno przesądzać to, czy dane ograniczenie rzeczywiście zniechęca inwestorów z innego państwa członkowskiego UE do inwestowania w spółkę mającą siedzibę lub główne miejsce prowadzenia działalności w innym państwie członkowskim. Zatem według tego autora decydujące znaczenie ma skutek ograniczeń w ujęciu ekonomicznym. 5. Krytyczna ocena polskiej ustawowej złotej akcji Biorąc pod uwagę szerokie rozumienie pojęcia ograniczenia swobód rynku wewnętrznego, wykształcone w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE, jako środków krajowych, które uniemożliwiają, utrudniają lub zniechęcają inwestorów z innych państw członkowskich do dokonywania inwestycji w kapitale krajowych spółek, za takie ograniczenie może być uznana złota akcja ustanowiona na mocy ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych 14. Ustawa ta przyznaje ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa prawo wyrażenia sprzeciwu wobec określonych czynności prawnych spółek, których mienie zaliczane jest do infrastruktury krytycznej, i ma zastosowanie niezależnie od posiadania przez państwo statusu akcjonariusza w tych spółkach. Jak wynika z utrwalonej linii orzeczniczej Trybunału Sprawiedliwości UE, dla uznania danej złotej akcji za dopuszczalną kluczowe znaczenie ma to, że jest ona uzasadniona oraz zgodna z zasadą proporcjonalności. Oceniając zgodność polskiej ustawowej złotej akcji z prawem Unii Europejskiej pojawiają się wątpliwości odnośnie proporcjonalności tego środka krajowego jako ograniczenia swobód rynku wewnętrznego. W tym kontekście pojawia się pytanie, czy w ogóle przyjęcie i stosowanie tej ustawy jest uzasadnione i czy państwo nie dysponuje już innymi, mniej restrykcyjnymi środkami, które mogą zapobiegać zagrożeniom dla bezpieczeństwa publicznego? 13 W.-G. Ringe, Domestic company law and free movement of capital: nothing escapes the European Court?, March 20, 2010, Oxford Legal Studies Research Paper No. 42/2008, Cambridge Law Journal, Vol. 69, s Dz. U. z 2010 r. Nr 65, poz

Mobilność spółek w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości. prof. UAM dr hab. Maciej Mataczynski Uniwersytet Adama Mickiewicza Poznań

Mobilność spółek w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości. prof. UAM dr hab. Maciej Mataczynski Uniwersytet Adama Mickiewicza Poznań Mobilność spółek w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości prof. UAM dr hab. Maciej Mataczynski Uniwersytet Adama Mickiewicza Poznań Sposób prezentacji Dwie zasadnicze kwestie dotyczące mobilności

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Europejskie prawo podatkowe w systemie prawa Unii Europejskiej

Rozdział 1. Europejskie prawo podatkowe w systemie prawa Unii Europejskiej Europejskie prawo podatkowe. Rafał Lipniewicz Głównym celem książki jest przedstawienie podstawowych mechanizmów oddziałujących obecnie na proces tworzenia prawa podatkowego w państwach poprzez prezentację

Bardziej szczegółowo

Pytania dotyczące CZĘŚCI III DPSN - DOBRE PRAKTYKI CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH

Pytania dotyczące CZĘŚCI III DPSN - DOBRE PRAKTYKI CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH Pytania dotyczące CZĘŚCI III DPSN - DOBRE PRAKTYKI CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH 1. (Ad. III. 1) Jakie informacje powinna zawierać samoocena rady nadzorczej jako odrębny dokument (punkt III.1.2 Dobrych Praktyk)

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 27.05.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 0436/2012, którą złożył Mark Walker (Wielka Brytania) w sprawie transgranicznego doradztwa prawnego 1.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 listopada 2001 r.

Warszawa, dnia 22 listopada 2001 r. Warszawa, dnia 22 listopada 2001 r. Opinia prawna w sprawie pytania prawnego Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku do Trybunału Konstytucyjnego - sygn. akt P.10/01. Sąd Okręgowy

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05

Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05 Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05 Sędzia SN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) Sędzia SN Dariusz Zawistowski Sąd Najwyższy w

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna funkcjonowania komitetu audytu

Podstawa prawna funkcjonowania komitetu audytu Zgodnie z nową ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, w skład komitetu audytu wchodzi co najmniej 3 członków.

Bardziej szczegółowo

Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej

Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej MARIOLA PELCZAR Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej I. Ogólna charakterystyka spółki akcyjnej Istnieją różne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Jedną z takich form, moim zdaniem najciekawszą,

Bardziej szczegółowo

w i e l k i c h jutra

w i e l k i c h jutra wspieramy w i e l k i c h jutra Prawo restrukturyzacyjne a pomoc publiczna Mirosław Marek Wiceprezes Zarządu DGA SA Wprowadzenie Restrukturyzacja zadłużenia przedsiębiorstwa może wiązać się z udzieleniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego INVISTA

Bardziej szczegółowo

Wstęp. (w ograniczonym zakresie), a także ulgi i zwolnienia podatkowe. Aktem prawnym, który stanowił podwaliny dla wprowadzenia

Wstęp. (w ograniczonym zakresie), a także ulgi i zwolnienia podatkowe. Aktem prawnym, który stanowił podwaliny dla wprowadzenia Wstęp W końcu lat 60. ubiegłego wieku w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej rozpoczął się proces harmonizacji podatkowej, który miał doprowadzić do opracowania i wdrożenia wspólnego systemu podatku od

Bardziej szczegółowo

Formy inwestycji zagranicznych w Polsce

Formy inwestycji zagranicznych w Polsce Elżbieta Ostrowska Uniwersytet Wrocławski Formy inwestycji zagranicznych w Polsce Napływ kapitału zagranicznego regulowany jest w każdym kraju goszczącym przez pakiet aktów prawnych dotyczących różnych

Bardziej szczegółowo

Które straty mogą być rozliczone

Które straty mogą być rozliczone Które straty mogą być rozliczone W wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa dochodzi jedynie do zmiany organizacyjno-prawnej, a nowy podmiot kontynuuje byt

Bardziej szczegółowo

Granice i warunki dopuszczalności złotej akcji w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim

Granice i warunki dopuszczalności złotej akcji w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji Granice i warunki dopuszczalności złotej akcji w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim mgr Hanna Marczewska Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Sprawa Inspire Art Ltd. (C-167/01)

Sprawa Inspire Art Ltd. (C-167/01) Sprawa Inspire Art Ltd. (C-167/01) Spółka prawa angielskiego Inspire Art Ltd., której jedyny wspólnik mieszka w Holandii Orzeczenie w sprawie Inspire Art. zapadło w trybie pytania prejudycjalnego zadanego

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO NA RYNKU KAPITAŁOWYM. Praca zbiorowa pod redakcją Gabrieli Łukasik

PRZEDSIĘBIORSTWO NA RYNKU KAPITAŁOWYM. Praca zbiorowa pod redakcją Gabrieli Łukasik PRZEDSIĘBIORSTWO NA RYNKU KAPITAŁOWYM Praca zbiorowa pod redakcją Gabrieli Łukasik Katowice 2007 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 I. WPŁYW ROZWOJU RYNKU KAPITAŁOWEGO NA WYBORY WSPÓŁCZESNEGO - PRZEDSIĘBIORSTWA 13 1.

Bardziej szczegółowo

Wezwania do sprzedaży akcji spółek zagranicznych

Wezwania do sprzedaży akcji spółek zagranicznych Wezwania do sprzedaży akcji spółek zagranicznych Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie kwestii związanych z regulacją wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji spółek zagranicznych notowanych

Bardziej szczegółowo

Prawo równości UE i Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych

Prawo równości UE i Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych Prawo równości UE i Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych Prof. Lisa Waddington, European Disability Forum, Chair in European Disability Law, Maastricht University Struktura

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1/2008 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 26.06.2008 r.

UCHWAŁA Nr 1/2008 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 26.06.2008 r. Projekty uchwał: UCHWAŁA Nr 1/2008 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 r. Na podstawie 1 Statutu Spółki uchwala się, co Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................. XIII Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych............

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

PROJEKTY UCHWAŁ. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU spółki Trakcja Polska Spółka Akcyjna w Warszawie

REGULAMIN ZARZĄDU spółki Trakcja Polska Spółka Akcyjna w Warszawie REGULAMIN ZARZĄDU spółki Trakcja Polska Spółka Akcyjna w Warszawie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie art. 18 pkt. 5 Statut spółki Trakcja Polska S.A. ( Spółka ) w Warszawie, Rada Nadzorcza Spółki

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących

POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących Zgodnie z art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, wsparcie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą podlega

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 ««««««««««««Komisja Prawna 2009 WERSJA TYMCZASOWA 2004/0097(COD) 22.02.2005 r. PROJEKT OPINII Komisji Prawnej dlakomisji Gospodarczej i Monetarnej w sprawie projektu dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 )

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) USTAWA z dnia 15 września 2000 r. KODEKS

Bardziej szczegółowo

Definicja mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Definicja mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, listopad 2004 r. Definicja mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Z dniem 1 stycznia 2005 r. załącznik I do rozporządzenia 364/2004 zastąpi dotychczas obowiązujący załącznik I do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIANIE ZASAD CORPORATE GOVERNANCE W SPÓŁKACH RESPECT INDEXU. Tomasz Bujak

WYPEŁNIANIE ZASAD CORPORATE GOVERNANCE W SPÓŁKACH RESPECT INDEXU. Tomasz Bujak WYPEŁNIANIE ZASAD CORPORATE GOVERNANCE W SPÓŁKACH RESPECT INDEXU Tomasz Bujak Ład korporacyjny co to takiego? Ład korporacyjny to proces, poprzez który organizacje są ukierunkowywane, regulowane i skłaniane

Bardziej szczegółowo

ZAKRES ZASTOSOWANIA KARTY PRAW PODSTAWOWYCH (CFR):PODWAŻANIE KRAJOWYCH ŚRODKÓW PRAWNYCH NA PODSTAWIE CFR

ZAKRES ZASTOSOWANIA KARTY PRAW PODSTAWOWYCH (CFR):PODWAŻANIE KRAJOWYCH ŚRODKÓW PRAWNYCH NA PODSTAWIE CFR ZAKRES ZASTOSOWANIA KARTY PRAW PODSTAWOWYCH (CFR):PODWAŻANIE KRAJOWYCH ŚRODKÓW PRAWNYCH NA PODSTAWIE CFR Laurent Pech Middlesex University London (L.Pech@mdx.ac.uk) PLAN 1. KRÓTKIE OMÓWIENIE WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa.

Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa. VII EDYCJA Konwent Prawa Pracy Joanna Kaleta Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa. 1 1 Treść stosunku pracy art. 22 k.p. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

Wydatki w drodze na giełdę. Wpisany przez Monika Klukowska

Wydatki w drodze na giełdę. Wpisany przez Monika Klukowska Czy wykładnia, zgodnie z którą koszty związane z podwyższeniem kapitału i wprowadzeniem akcji do publicznego obrotu stanowią koszt uzyskania przychodów, będzie powszechnie stosowana przez organy podatkowe?

Bardziej szczegółowo

FAM Grupa Kapitałowa S.A. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A. Raport nr 16/2012. Tytuł: Rozpoczęcie programu skupu akcji własnych

FAM Grupa Kapitałowa S.A. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A. Raport nr 16/2012. Tytuł: Rozpoczęcie programu skupu akcji własnych FAM Grupa Kapitałowa S.A. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A Raport nr 16/2012 Tytuł: Rozpoczęcie programu skupu akcji własnych Data: 17:50, 25.04.2012r. Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (Emitent) działając

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego [ ] w W.

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego [ ] w W. Sygn. akt III CZP 17/14 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o zapłatę na skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego [ ] w W. z dnia 28 maja 2013 r. Czy osoba będąca członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki Europejskiej (SE)

Statut Spółki Europejskiej (SE) Rozporządzenie w sprawie Statutu Spółki Europejskiej i Dyrektywy w odniesieniu do zaangażowania pracowników (z dnia 08.10.2001r / okres transpozycji na prawa krajowe 3 lata) Ogólny przegląd statutu spółki

Bardziej szczegółowo

Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu

Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu Strona 1 Wśród wielu prawnych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce warto przyjrzeć się bliżej mało znanej przez przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych Na ostateczną wielkość obciążenia podatkowego związanego z obejmowaniem i zbywaniem udziałów lub akcji składa się zarówno podatek PCC, jak i podatek dochodowy. Alternatywą dla pożyczek i kredytów, które

Bardziej szczegółowo

podatku od towarów i usług z tytułu nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdów samochodowych przysługuje, co do zasady, w przypadku gdy:

podatku od towarów i usług z tytułu nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdów samochodowych przysługuje, co do zasady, w przypadku gdy: Decyzja wykonawcza Rady uprawniająca Polskę do ograniczenia prawa do odliczenia podatku od towarów i usług należnego z tytułu zakupu itp. pojazdów silnikowych. Opracował: Jarosław Szajkowski 1. Geneza

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DAR-411/30/03/DL Warszawa, 08.01.2004 r. DECYZJA Nr DAR - 1 /2004 Na podstawie art. 17 w związku z art. 12 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000

Bardziej szczegółowo

określenie stanu sprawy/postępowania, jaki ma być przedmiotem przepisu

określenie stanu sprawy/postępowania, jaki ma być przedmiotem przepisu Dobre praktyki legislacyjne 13 Przepisy przejściowe a zasada działania nowego prawa wprost Tezy: 1. W polskim porządku prawnym obowiązuje zasada działania nowego prawa wprost. Milczenie ustawodawcy co

Bardziej szczegółowo

L.dz./20/2015. dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu. Warszawa, dnia 21 stycznia 2015r.

L.dz./20/2015. dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu. Warszawa, dnia 21 stycznia 2015r. L.dz./20/2015 dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu Warszawa, dnia 21 stycznia 2015r. Pan Maciej Berek Sekretarz Rady Ministrów Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Szanowny Panie Ministrze, W związku z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca)

UCHWAŁA. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) Sygn. akt III CZP 46/12 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 18 lipca 2012 r. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) w sprawie z wniosku A.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SK 23/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 grudnia 2014 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa Elektrociepłowni Z. S.A. z siedzibą w Z. przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA w projektach Life+ Zespół ds. Pomocy Publicznej,

POMOC PUBLICZNA w projektach Life+ Zespół ds. Pomocy Publicznej, POMOC PUBLICZNA w projektach Life+ Zespół ds. Pomocy Publicznej, NFOŚiGW Postanowienia wspólne Life+ W postanowieniach ogólnych umowy LIFE+, zawieranej miedzy Komisją Europejską a Beneficjentem, każdorazowo

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki SferaNET S.A.

Oświadczenie Zarządu Spółki SferaNET S.A. Oświadczenie Zarządu Spółki SferaNET S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, o których mowa w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008

Bardziej szczegółowo

Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego. Gdańsk, Wrzesień 2013 r.

Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego. Gdańsk, Wrzesień 2013 r. Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego Gdańsk, Wrzesień 2013 r. Zastrzeżenie prawne Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Ład korporacyjny w rocznych raportach spółek publicznych. Wpisany przez Krzysztof Maksymik

Ład korporacyjny w rocznych raportach spółek publicznych. Wpisany przez Krzysztof Maksymik Rozporządzenie Ministra Finansów wprowadza obowiązek zamieszczenia w raporcie rocznym - jednostkowym i skonsolidowanym - oświadczenia emitenta o stosowaniu zasad tego ładu. Rozpoczął się okres publikacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Nowicka

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Nowicka Sygn. akt III CZP 122/05 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 13 stycznia 2006 r. SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski

Bardziej szczegółowo

ZASADY NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

ZASADY NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO ZASADY NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO w działalności inwestycyjnej MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego i MetLife Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego zarządzanych przez MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne

Bardziej szczegółowo

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 PREAMBUŁA 1. 1. Niemniejszy dokument opisuje politykę i procedury agencji ratingu kredytowego Rating Sp. z

Bardziej szczegółowo

2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA nr 1 Projekt uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie 1 [Uchylenie tajności głosowania] Walne Zgromadzenie Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2) Funduszach rozumie się przez to fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo;

ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2) Funduszach rozumie się przez to fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo; POLITYKA STOSOWANIA PRZEZ FORUM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ŚRODKÓW NADZORU KORPORACYJNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ZARZADZANIA FUNDUSZAMI [WYCIĄG Z REGULAMINU PROWADZENIA PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Do spółki ze Skarbem Państwa. Zmiana wspólnika a nowe przepisy o obrocie nieruchomościami rolnymi.

Do spółki ze Skarbem Państwa. Zmiana wspólnika a nowe przepisy o obrocie nieruchomościami rolnymi. Do spółki ze Skarbem Państwa Zmiana wspólnika a nowe przepisy o obrocie nieruchomościami rolnymi. Od 30 kwietnia obowiązują nowe przepisy w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi. Dotyczą one także spółek

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK W związku z zamiarem Połączenia poniżej wymienionych spółek został uzgodniony, w dniu 13 grudnia 2012 r. między Zarządami spółek, plan Połączenia przez przejęcie ( PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Kierując się dobrem ogółu jakim jest zagwarantowanie równego dla wszystkich obywateli prawa do ochrony zdrowia stanowiącego zarazem sprawę o szczególnym znaczeniu dla Państwa jako

Bardziej szczegółowo

Uwagi do propozycji objęcia sieci franczyzowych podatkiem od wielkopowierzchniowego handlu detalicznego

Uwagi do propozycji objęcia sieci franczyzowych podatkiem od wielkopowierzchniowego handlu detalicznego Uwagi do propozycji objęcia sieci franczyzowych podatkiem od wielkopowierzchniowego handlu detalicznego W odpowiedzi na pojawiające się propozycje, zgłaszane w toku prac koncepcyjnych nad projektem ustawy

Bardziej szczegółowo

Parlamentarne Procedury Legislacyjne projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL

Parlamentarne Procedury Legislacyjne projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL Parlamentarne Procedury Legislacyjne projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL realizowany przez konsorcjum z udziałem ECO - European Consultants Organisation (Bruksela) EFICOM - European and Financial

Bardziej szczegółowo

Jednostka. Przepis Proponowane zmiany i ich uzasadnienie Decyzja projektodawcy. Lp. zgłaszająca. ogólne

Jednostka. Przepis Proponowane zmiany i ich uzasadnienie Decyzja projektodawcy. Lp. zgłaszająca. ogólne Stanowisko projektodawcy do uwag resortów nieuwzględnionych w projekcie Założeń do projektu ustawy zmieniającej ustawę o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w zakresie implementacji przepisów

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 19 października 2015 roku

Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 19 października 2015 roku Warszawa, 22 września 2015 roku Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 19 października 2015 roku Raport bieżący nr 67/2015 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ( PGNiG, Spółka

Bardziej szczegółowo

... (pełna nazwa Wnioskodawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym oraz adres siedziby)

... (pełna nazwa Wnioskodawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym oraz adres siedziby) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MSP Załącznik 1 do wniosku o pożyczkę W związku z ubieganiem się o przyznanie pożyczki z Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A....... (pełna nazwa Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory... 7 Źródła prawa... 7 Inne skróty... 9

Spis treści. Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory... 7 Źródła prawa... 7 Inne skróty... 9 Spis treści Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory.......................................... 7 Źródła prawa........................................................ 7 Inne skróty..........................................................

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, 19 października 2005 r.

Bydgoszcz, 19 października 2005 r. Bydgoszcz, 19 października 2005 r. W dniu 30 września 2005 r. została opublikowana dyrektywa 2005/36/WE (zwana dalej dyrektywą ) w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Dyrektywa jest efektem prac

Bardziej szczegółowo

Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy:

Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy: Warszawa, 6 sierpnia 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA 140 130(4)/08 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Tadeusz Żyznowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Tadeusz Żyznowski Sygn. akt I CK 460/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 stycznia 2005 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja z powodu niepełnosprawności w prawie UE

Dyskryminacja z powodu niepełnosprawności w prawie UE Niepełnosprawność i zatrudnienie podstawowe definicje, obowiązujące przepisy unijnego prawa antydyskryminacyjnego i orzecznictwo: niedyskryminacja, dyskryminacja bezpośrednia i pośrednia, racjonalne usprawnienia,

Bardziej szczegółowo

Samorząd terytorialny w projekcie ustawy o działalności leczniczej. Marek Wójcik Związek Powiatów Polskich mw@zpp.pl

Samorząd terytorialny w projekcie ustawy o działalności leczniczej. Marek Wójcik Związek Powiatów Polskich mw@zpp.pl Samorząd terytorialny w projekcie ustawy o działalności leczniczej Marek Wójcik Związek Powiatów Polskich mw@zpp.pl Ogólna charakterystyka ustawy Intencje właściwe, ustawa potrzebna, wykonanie gorsze,

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY O RÓWNYM TRAKTOWANIU KOBIET I MĘŻCZYZN W ZATRUDNIENIU

PRZEPISY O RÓWNYM TRAKTOWANIU KOBIET I MĘŻCZYZN W ZATRUDNIENIU Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy w Uniwersytecie Śląskim PRZEPISY O RÓWNYM TRAKTOWANIU KOBIET I MĘŻCZYZN W ZATRUDNIENIU 1. KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Art. 33. 1. Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Uregulowania wynikające z Dyrektywy

Uregulowania wynikające z Dyrektywy Warto poznać zmiany, jakie zostaną wprowadzone w polskim prawie wskutek wprowadzenia unijnej dyrektywy w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym. W dniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI REALIZOWANY W SPÓŁCE NOBLE BANK S.A.

REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI REALIZOWANY W SPÓŁCE NOBLE BANK S.A. REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI REALIZOWANY W SPÓŁCE NOBLE BANK S.A. PREAMBUŁA Podstawowym powodem wprowadzenia i realizacji Programu Skupu Akcji jest trwająca niestabilna sytuacja na rynkach finansowych,

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA. (pełna nazwa firmy)

OŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA. (pełna nazwa firmy) Załącznik nr 9 OŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA Niniejszym zaświadcza się, że (pełna nazwa firmy) NIP: REGON : jest: Mikroprzedsiębiorstwem Małym Przedsiębiorstwem Średnim Przedsiębiorstwem w

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf Sygn. akt II PK 326/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 lipca 2013 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 października 2000 r. o Polskim Rejestrze Statków. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 26 października 2000 r. o Polskim Rejestrze Statków. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 26 października 2000 r. o Polskim Rejestrze Statków Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2000 r. Nr 103, poz. 1098, z 2002 r. Nr 37, poz. 330. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

- o kontroli niektórych inwestycji (druk nr 3454).

- o kontroli niektórych inwestycji (druk nr 3454). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DKRM-140-142(13)/15 Warszawa, 8 lipca 2015 r. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek,

Bardziej szczegółowo

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21 SPIS TREŚCI Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Dział I Przepisy wspólne... 10 Dział II Spółki osobowe... 16 Dział III Spółki kapitałowe... 17 Tytuł II Spółki osobowe... 21 Dział I Spółka jawna... 21 Rozdział

Bardziej szczegółowo

TAK NIE TAK TAK TAK TAK TAK. Spółka nie publikuje prognoz wyników finansowych

TAK NIE TAK TAK TAK TAK TAK. Spółka nie publikuje prognoz wyników finansowych Oświadczenie DIVICOM S.A. z siedzibą w Poznaniu w sprawie przestrzegania zasad zawartych w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31.03.2010

Bardziej szczegółowo

Spółki z udziałem jednostki samorządu terytorialnego

Spółki z udziałem jednostki samorządu terytorialnego 1 Spółki z udziałem jednostki samorządu terytorialnego 2 Spółki komunalne w praktyce. Aktualny stan prawny Jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć i przystępować do spółek prawa handlowego, na

Bardziej szczegółowo

Mając na względzie trudności związane z dostosowywaniem polskiego prawa do prawa Unii Europejskiej, zaniepokojony stanowiskiem Komisji Wspólnot Europejskich w sprawie badań technicznych pojazdów wykonywanych

Bardziej szczegółowo

Spis treści SŁOWO WSTĘPNE... 17 ROZDZIAŁ VI PRAWO PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 19

Spis treści SŁOWO WSTĘPNE... 17 ROZDZIAŁ VI PRAWO PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 19 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE... 17 ROZDZIAŁ VI PRAWO PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 19 1. Źródła prawa gospodarczego... 19 2. Główne zasady prawa gospodarczego... 22 2.1. Wprowadzenie... 22 2.2.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 25 lipca 2001 r.

Warszawa, 25 lipca 2001 r. Warszawa, 25 lipca 2001 r. Opinia na temat wniosku Stowarzyszenia Związek Polskich Artystów Plastyków do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 5 listopada 2013 r.,

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 5 listopada 2013 r., Sygn. akt III KK 217/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 listopada 2013 r. SSN Michał Laskowski na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 5 listopada

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Petycji 28.2.2015 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja nr 1032/2010, którą złożył Manuel Altemir Mergelina (Hiszpania), w sprawie dyskryminacji uczniów szkół europejskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Walne Zgromadzenie Spółki Call Center Tools S.A. zwane dalej Walnym Zgromadzeniem

Bardziej szczegółowo

Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Fund Spółka Akcyjna zwołane na dzień 16 marca 2015 r.

Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Fund Spółka Akcyjna zwołane na dzień 16 marca 2015 r. Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 16 marca 2015 r. Uchwała Nr [***] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z siedzibą w Warszawie z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie zadań własnych przez jednostki samorządu terytorialnego a obowiązek stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych

Wykonywanie zadań własnych przez jednostki samorządu terytorialnego a obowiązek stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych Wykonywanie zadań własnych przez jednostki samorządu terytorialnego a obowiązek stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych 1. Samorząd gminny w Polsce przy wykonywaniu swoich zadań ma możliwość korzystania

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne inwestowania nadwyżek operacyjnych. i budżetowych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Aspekty prawne inwestowania nadwyżek operacyjnych. i budżetowych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. Aspekty prawne inwestowania nadwyżek operacyjnych i budżetowych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. Tło legislacyjne dla rozważań nad sposobami efektywnego lokowania nadwyżek środków pieniężnych

Bardziej szczegółowo

Kielce, 31 marca 2010 r.

Kielce, 31 marca 2010 r. Kielce, 31 marca 2010 r. 1. Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego 1.1. Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent, oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny

Bardziej szczegółowo

Ostrożnie przy rozwiązywaniu umów wewnątrz grupy kapitałowej

Ostrożnie przy rozwiązywaniu umów wewnątrz grupy kapitałowej Autor: Dr. Igor Stenzel Inwestycje w Niemczech: Praktyczny Przewodnik dla polskich inwestorów Część 8 Ostrożnie przy rozwiązywaniu umów wewnątrz grupy kapitałowej Niemiecki Trybunał Federalny wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

Mysłowice, dn. 09.03.2015 r.

Mysłowice, dn. 09.03.2015 r. Mysłowice, dn. 09.03.2015 r. Oświadczenie MEDIAN POLSKA S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Zagadnienia podstawowe

Spis treści Rozdział I. Zagadnienia podstawowe Wykaz skrótów... XV Wykaz podstawowej literatury... XIX Wstęp... XXI Rozdział I. Zagadnienia podstawowe... 1 1. Zakres międzynarodowego prawa inwestycyjnego... 1 I. Międzynarodowe prawo inwestycyjne a

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 4 listopada 2010

Warszawa, 4 listopada 2010 Warszawa, 4 listopada 2010 Szanowny Pan Michał Boni Minister Urząd Rady Ministrów Szanowny Panie Ministrze, W związku z zaproszeniem do składania uwag do projektu założeń ustawy o organizacji i funkcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

Julia Jarnicka. aplikant radcowski PIERÓG & Partnerzy

Julia Jarnicka. aplikant radcowski PIERÓG & Partnerzy NGO JAKO ZAMAWIAJĄCY Julia Jarnicka aplikant radcowski PIERÓG & Partnerzy Mimo że organizacje pozarządowe nie zostały ujęte w pzp jako podmioty zobowiązane do stosowania ustawy, to jednak w pewnych sytuacjach

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Sygn. akt IV CSK 473/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 czerwca 2011 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) w sprawie z

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie UCHWAŁA NR 1/11/2013 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST S.A. wybiera w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Przedmiot informacji:

Przedmiot informacji: Warszawa 22 07 2010 I N F O R M A C J A P R A W N A Przedmiot informacji: Omówienia wybranych potencjalnych skutków dokonania lub niedokonania przez pracowników konwersji akcji ENERGA Elektrownie Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011 Dr hab. Andrzej Herbet Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku

Bardziej szczegółowo

Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że dyrektywa w sprawie zatrzymywania danych jest nieważna

Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że dyrektywa w sprawie zatrzymywania danych jest nieważna Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej KOMUNIKAT PRASOWY nr 54/14 Luksemburg, 8 kwietnia 2014 r. Kontakty z Mediami i Informacja Wyrok w sprawach połączonych C-293/12 i C-594/12 Digital Rights Ireland

Bardziej szczegółowo

o uchyleniu ustawy o przekształceniu własnościowym przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze LOT UZASADNIENIE

o uchyleniu ustawy o przekształceniu własnościowym przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze LOT UZASADNIENIE Projekt USTAWA z dnia o uchyleniu ustawy o przekształceniu własnościowym przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze LOT Art. 1. Traci moc ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o przekształceniu własnościowym

Bardziej szczegółowo

Rozdział l Fuzje i przejęcia w ujęciu ogólnogospodarczym. 1.1 STRUKTURA RYNKU KONTROLI A FUZJE l PRZEJĘCIA PRZEDSIĘBIORSTW (M.

Rozdział l Fuzje i przejęcia w ujęciu ogólnogospodarczym. 1.1 STRUKTURA RYNKU KONTROLI A FUZJE l PRZEJĘCIA PRZEDSIĘBIORSTW (M. Spis treści Wstęp Rozdział l Fuzje i przejęcia w ujęciu ogólnogospodarczym 1.1 STRUKTURA RYNKU KONTROLI A FUZJE l PRZEJĘCIA PRZEDSIĘBIORSTW (M. 1.1.1 Formy działań na rynku kontroli przedsiębiorstw 1.1.2

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT

INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT Poniższa tabela zawiera informacje nt. stosowania przez emitenta w roku

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH REGULACJA CFC. 1 Titre de la présentation

ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH REGULACJA CFC. 1 Titre de la présentation ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH REGULACJA CFC 1 Titre de la présentation 01 KONCEPCJA OPODATKOWANIA CFC (CONTROLLED FOREIGN COMPANY) 2 Titre de la présentation Cele regulacji CFC: Ograniczenie możliwości

Bardziej szczegółowo