Złota akcja w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Złota akcja w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim"

Transkrypt

1 Hanna Marczewska, LL.M. doktorantka w Katedrze Prawa Europejskiego UW Złota akcja w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim 1. Wprowadzenie Pojęcie złotej akcji rozpowszechniło się w światowym obrocie gospodarczym w latach 80-tych XX w. Wówczas rząd brytyjski, pod przewodnictwem Margaret Thatcher, prowadził na dużą skalę akcję prywatyzacyjną przedsiębiorstw znacjonalizowanych przez poprzednie rządy. Było to spowodowane obowiązkiem zredukowania zadłużenia publicznego, nałożonym przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy w 1976 r. Spodziewane przychody państwa z prywatyzacji miały pomóc w rozwiązaniu tego właśnie problemu. Ze względu na to, że prywatyzacją objęto podmioty działające w sektorach gospodarki o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania państwa, rząd brytyjski uznał, iż sprzedaży akcji przedsiębiorstw prywatnym inwestorom musi towarzyszyć wprowadzenie instrumentu zabezpieczającego interes publiczny. Rozwiązaniem było zachowanie przez rząd jednej akcji, tzw. złotej akcji, z którą powiązane były uprawnienia do szeroko rozumianego przeciwdziałania planom sprywatyzowanej spółki sprzecznym z interesem publicznym. W połowie lat 80-tych XX w. prywatyzacja rozpowszechniła się w Europie kontynentalnej, a jej dynamiczny rozwój w latach 90-tych XX w. doprowadził do realizacji jednego z największych i najbardziej ambitnych programów prywatyzacyjnych na świecie. Jednak zmiana formy własności z publicznej na prywatną nie zawsze oznaczała przeniesienie kontroli do sektora prywatnego. Działo się tak za sprawą złotej akcji, którą wzorem Wielkiej Brytanii również państwa Europy kontynentalnej ustanawiały na swoją rzecz w prywatyzowanych spółkach, zazwyczaj należących do sektorów strategicznych. Pojęcie złota akcja ma charakter nienormatywny. Nawiązując do genezy tego instrumentu, w literaturze i praktyce obrotu gospodarczego termin złota akcja najczęściej oznacza szczególne uprawnienia przyznane państwu w spółkach o strategicznym znaczeniu dla gospodarki krajowej. Charakterystyczną cechą takich uprawnień jest to, że zapewniają one istotny wpływ na spółkę, nieproporcjonalny do zaangażowania kapitałowego uprawnionego. Przywileje te są silniejsze niż wynikałoby z przepisów krajowych o akcjach uprzywilejowanych. Typowymi uprawnieniami inkorporowanymi w złotej akcji są przykładowo: - prawo wpływu na strukturę akcjonariatu spółki realizowane poprzez ograniczenie uczestnictwa w spółce zagranicznych inwestorów do określonych progów udziału kapitałowego (np. 25%), prawo wyrażania zgody na przekroczenie przez inwestora określonych progów udziału kapitałowego (np. 10%, 20%, 33%); - ograniczenie prawa głosu akcjonariuszy innych niż państwo, dysponujących ponad określoną liczbę głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy (np. 15% lub 20%); - prawo wyrażania zgody na najważniejsze uchwały spółki, w tym skutkujące zmianą przedmiotu działalności, rozwiązaniem, podziałem, łączeniem, zbyciem lub obciążeniem istotnych składników majątkowych spółki; - prawo wyrażania zgody na podejmowanie przez spółkę istotnych decyzji gospodarczych; - prawo powoływania znacznej części członków organów spółki. 1

2 2. Problematyka stosowania swobód rynku wewnętrznego do oceny dopuszczalności złotej akcji Złota akcja może stanowić ograniczenie swobody przepływu kapitału lub swobody przedsiębiorczości, a tym samym może zakłócać funkcjonowanie rynku wewnętrznego w dziedzinie dokonywania inwestycji w akcje spółek przez inwestorów z innych państw członkowskich UE oraz w pewnym zakresie również z państw trzecich. Pomimo utrudnień, jakie powodują dla prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego, złote akcje są dość często ustanawiane przez państwa członkowskie dla ochrony ich strategicznych interesów lub w celu zachowania pewnego stopnia kontroli nad prywatyzowanymi spółkami. Praktyka ta spotyka się ze stanowczą reakcją Komisji Europejskiej, która stojąc na straży przestrzegania reguł traktatowych podejmuje działania zmierzające do zniesienia nieuzasadnionych przywilejów. Najbardziej radykalnym środkiem są skargi wnoszone przez Komisję do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przeciwko państwom członkowskim, które wprowadziły złote akcje w krajowych spółkach. W wyniku tych skarg Trybunał wydał już kilkanaście wyroków, w których wyjaśnił stosowanie traktatowych przepisów o podstawowych swobodach rynku wewnętrznego do oceny dopuszczalności złotej akcji, przy czym w zdecydowanej większości spraw uznał konkretne złote akcje za sprzeczne z prawem Unii Europejskiej. Jak wynika z orzecznictwa Trybunału problematyka złotej akcji dotyczy dwóch rodzajów transakcji, uznawanych za przejaw przepływu kapitału i wymienionych w Załączniku I do Dyrektywy 88/361 1, a mianowicie inwestycji portfelowych oraz inwestycji bezpośrednich. Pojęcie inwestycje portfelowe obejmuje nabycie przez zagranicznych inwestorów akcji w krajowych spółkach w celach czysto finansowych, zatem bez zamiaru wywierania jakiegokolwiek wpływu na zarządzanie tą spółką. Tego rodzaju transakcje nazywane są również inwestycjami pośrednimi. Natomiast termin inwestycje bezpośrednie oznacza wszelkiego rodzaju inwestycje, które służą ustanowieniu lub utrzymaniu trwałych i bezpośrednich powiązań między osobą, która wniosła kapitał, a przedsiębiorstwem, któremu udostępniła ona kapitał w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Kategorię tą należy rozumieć w najszerszym sensie. Przykładowo inwestycja o charakterze bezpośrednim występuje, gdy pakiet akcji posiadany przez akcjonariusza pozwala mu na rzeczywisty udział w zarządzaniu spółką lub sprawowanie nad nią kontroli. W rezultacie nabycie pakietów kontrolnych akcji w krajowych spółkach oraz wykonywanie inkorporowanego w tych akcjach prawa głosu przez inwestorów z innych państw członkowskich jest uznawane za formę przepływu kapitału. Z kolei złote akcje, które mają zastosowanie w przypadku, gdy inwestor z danego państwa członkowskiego posiada udział w kapitale spółki mającej siedzibę w innym państwie członkowskim, pozwalający mu wywierać decydujący wpływ na decyzje tej spółki i określanie jej działalności, wchodzą w zakres zastosowania swobody przedsiębiorczości. Zatem przykładowo, nabycie kontrolnego pakietu akcji w krajowej spółce przez inwestora z innego państwa członkowskiego stanowi nie tylko przejaw przepływu kapitału, ale również swobody przedsiębiorczości. Przykład ten dowodzi, że w dziedzinie transgranicznych inwestycji w akcje spółek zdarza się, że zakres zastosowania swobody przepływu kapitału i swobody przedsiębiorczości zachodzą na siebie. W związku z tym w praktyce często pojawia się problem, którą z tych swobód zastosować do oceny dopuszczalności konkretnej złotej akcji. 1 Dyrektywa Rady 88/361/EWG z dnia 24 czerwca 1988 r. w sprawie wykonania art. 67 Traktatu, Dz. Urz. UE L 178 z 8 lipca 1988 r., s

3 Podejście Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej do problematyki stosowania swobody przepływu kapitału i swobody przedsiębiorczości jest niekonsekwentne. Catherine Barnard wskazuje na następujące tendencje w tym zakresie 2. Po pierwsze, na przełomie XX i XXI w. Trybunał Sprawiedliwości wszędzie tam, gdzie to było możliwe, preferował stosowanie swobody przedsiębiorczości. Następnie, Trybunał często stosował obie te swobody łącznie. Obecnie natomiast można zaobserwować tendencję do ustalania przez Trybunał, w zależności od okoliczności faktycznych konkretnej sprawy, której z tych swobód dane ograniczenie zagraża w wyższym stopniu. W sprawach dotyczących nabywania akcji w spółkach Trybunał Sprawiedliwości przyjął, że cezurą stosowania jednej ze swobód powinno być to, w jakim stopniu te uprawnienia ograniczają inwestorowi uzyskanie możliwości wywierania wpływu na spółkę, na jej funkcjonowanie i zarządzanie nią. Jeżeli nabycie akcji jest przeprowadzane w celu przejęcia kontroli nad spółką przez wywieranie istotnego wpływu na jej działalność, to transakcja taka i wszelkie ograniczenia zapobiegające osiągnięciu zamierzonych efektów z tej transakcji będą wchodzić w zakres zastosowania swobody przedsiębiorczości. Jeżeli natomiast akcje są nabywane wyłącznie w celu inwestycyjnym, w liczbie czy bez uprawnień gwarantujących inwestorowi wpływ na prowadzenie spraw spółki lub podejmowanie decyzji, to do wszelkich ograniczeń w tym zakresie stosowane będą przepisy TFUE o swobodzie przepływu kapitału. W przypadku najdalej idących ograniczeń uniemożliwiających nabycie jakichkolwiek akcji spółki przez inwestora zagranicznego zastosowanie znajdzie swoboda przepływu kapitału. Podobnie będzie w przypadku ograniczeń ilościowych co do nabywanych akcji, jednak będących na poziomie nie dającym możliwości kontrolowania spółki. Natomiast do ograniczeń nakierowanych na zapobieżenie przejęciu kontroli przez potencjalnego inwestora zagranicznego zastosowanie znajdzie przede wszystkim swoboda przedsiębiorczości, ponieważ ograniczenie utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej. 3. Pojęcie ograniczenia swobód w kontekście złotej akcji Tradycyjnie przyjmuje się, co potwierdza wczesne orzecznictwo TSUE, że sprzeczne ze swobodami rynku wewnętrznego są te wszystkie środki, które w jakikolwiek sposób dyskryminują obywateli innych państw członkowskich ze względu na ich narodowość. Oznacza to, że obywatele tych innych państw członkowskich powinni być traktowani w taki sam sposób jak obywatele goszczącego państwa członkowskiego, jeżeli znajdują się w tej samej sytuacji. W kontekście złotych akcji można więc zauważyć, że według tej koncepcji ich ustanawianie będzie zgodne z prawem europejskim, o ile nie będą one prowadzić do różnego traktowania inwestorów, ze względu na ich narodowość, kraj siedziby czy głównego miejsca prowadzenia działalności. Warto oczywiście podkreślić, że zakaz dyskryminacji obejmuje nie tylko formy dyskryminacji bezpośredniej, ale również wszystkie takie zachowania, które dyskryminują inwestorów z innych państw członkowskich w sposób pośredni, tj. pozornie mają jednakowe zastosowanie do wszystkich inwestorów krajowych i zagranicznych, jednak w wyniku tych zachowań inwestorzy z innych państw członkowskich UE znajdują się w gorszej sytuacji niż inwestorzy krajowi, którzy np. ze względu na inne obowiązujące w danym państwie członkowskim regulacje spełniają określone wymogi bez większych trudności, podczas gdy inwestorzy z innych państw członkowskich, którzy takich wymogów nie muszą spełniać w 2 C. Barnard, The Substantive Law of the EU: The Four Freedoms, Oxford 2013, s

4 państwie swojego pochodzenia, są niejako obarczeni dodatkowym ciężarem. Choć to rozszerza zakres oddziaływania zasady niedyskryminacji, jednak pozostawia poza regulacjami dotyczącymi swobód rynku wewnętrznego wszystkie te szczególne uprawnienia, które nie prowadziłyby do dyskryminacji, w jakiejkolwiek formie, a które jednak utrudniają inwestorom z innych państw członkowskich nabywanie i wykonywanie praw z akcji w spółkach, w których zostały one zastrzeżone na korzyść określonych podmiotów. W związku z tym, że istnieją bariery, które nie dyskryminują podmiotów z innych państw członkowskich, jednak oceniając z ich perspektywy, uniemożliwiają lub utrudniają dostęp do rynku, TSUE wprowadził test, który ocenia te bariery z punktu widzenia podmiotu z innego państwa członkowskiego. Test ten wynika z założenia, że podmioty takie nie są w sytuacji identycznej co podmioty krajowe i że takie porównywanie czy zestawianie tych dwóch sytuacji jest niewłaściwe. Test sprowadza się więc do badania, czy określone zachowanie utrudnia dostęp do danego rynku przez podmiot z innego państwa członkowskiego. Trybunał coraz częściej stosuje ten test i ocenia krajowe reguły pod kątem tego, czy czynią one wykonywanie swobód rynku wewnętrznego niemożliwym lub mniej atrakcyjnym dla inwestorów z innych państw członkowskich. W orzecznictwie TSUE i w literaturze pojawiają się różne interpretacje pojęcia dostępu do rynku 3. W kontekście złotych akcji dominuje ujęcie, zgodnie z którym jakiekolwiek reguły, które mogą być postrzegane jako potencjalna bariera w dostępie do rynku, ponieważ dostosowanie się do tych reguł pociąga za sobą określone koszty (niekoniecznie finansowe) po stronie podmiotu pochodzącego z innego państwa członkowskiego, stanowią, o ile nie mają uzasadnienia i nie są proporcjonalne, naruszenie swobody przepływu kapitału lub swobody przedsiębiorczości. W sprawie Komisja przeciwko Wielkiej Brytanii TSUE uznał, że ograniczenia w inwestowaniu w spółkę British Airports Authority negatywnie wpływają na dostęp inwestorów do rynku, ponieważ dotyczą: pozycji osoby nabywającej akcje i w związku z tym mogą zniechęcać inwestorów z innych państw członkowskich UE do dokonywania inwestycji 4. Lustrzane orzeczenie zapadło, zresztą tego samego dnia, w sprawie Komisja przeciwko Hiszpanii 5. Od tego czasu podobne podejście Trybunał stosuje do innych złotych akcji, które nie mają charakteru dyskryminującego. Sprawia to, że potencjalnie ograniczeniem swobody przepływu kapitału lub przedsiębiorczości mogą być wszystkie takie reguły, które zniechęcają inwestorów. Jak zauważa Catherine Barnard, takie ujęcie ma znacznie bardziej inwazyjny wpływ na regulacje krajowe, aniżeli w przypadku, gdy interwencja prawa europejskiego ograniczałaby się jedynie do środków dyskryminujących 6. Potencjalnie bowiem prawie wszystkie regulacje krajowe mają pewien wpływ na dokonywanie inwestycji między państwami członkowskimi, nawet jeśli nigdy nie było to ich intencją i jeśli wpływ ten jest minimalny 7. Przyjęcie tego sposobu myślenia w kontekście złotej akcji może oznaczać, że z punktu widzenia podmiotu, pochodzącego z państwa członkowskiego, które dopuszcza szczególne 3 E. Spaventa, From Gebhard to Carpenter: Towards a (non-)economic European Constitution, CMLR 2004, nr 41, s. 743, ; C. Barnard, S. Deakin, Market access and regulatory competition [w:] The Legal Foundations of the Single Market: Unpacking the Premises, pod red. C. Barnard i J. Scott, Oxford Wyrok TSUE z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie C-98/01, Komisja Europejska przeciwko Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, ECR 2003, s. I-4641, pkt Wyrok TSUE z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie C-463/00, Komisja Europejska przeciwko Królestwu Hiszpanii, ECR 2003, s. I-4581, pkt C. Barnard, The Substantive Law of the EU: The Four Freedoms, op. cit., s Ibidem, s

5 uprawnienia jedynie wyjątkowo, gdyż obowiązuje w nim zasada surowości statutu 8, czynnikiem zniechęcającym do inwestowania będzie bardziej liberalne prawo spółek 9 i bardziej powszechne występowanie szczególnych uprawnień w obrocie, a w konsekwencji uznanie tych regulacji za ograniczenie swobód. Potencjalnie zatem takie rozumienie ograniczenia, przeszkody czy bariery w korzystaniu ze swobody przepływu kapitału lub swobody przedsiębiorczości poddaje pod ocenę prawa europejskiego wszystkie te uprawnienia, które odbiegają od zasady proporcjonalności, czyli związania uprawnień akcjonariusza z zaangażowanym kapitałem. Uznanie ich wszystkich za środki ograniczające swobody wielu przedstawicieli doktryny uważa za niepożądane i postuluje wprowadzenie mechanizmów, które pozwolą odróżnić środki krajowe niekorzystnie wpływające na rynek wewnętrzny od tych, które takiego wpływu nie wywierają. Można bowiem zgodzić się z tym, że zbyt szerokie ujęcie ograniczenia będzie miało wpływ na szereg rozwiązań legislacyjnych i wyborów dokonywanych w sposób demokratyczny przez poszczególne państwa członkowskie. Wielu autorów postrzega to jako wyraz braku możliwości zachowania odmienności regulacji prawnych, które kształtowały się przecież w innych warunkach i wynikają ze zróżnicowanych tradycji i kultury prawnej. 4. Problematyka horyzontalnej bezpośredniej skuteczności swobód w kontekście złotej akcji Zarówno swoboda przepływu kapitału, jak i swoboda przedsiębiorczości są wertykalnie bezpośrednio skuteczne, co oznacza, że jednostki mogą się na nie powoływać w sporach z państwem członkowskim. Wątpliwości wywołuje natomiast kwestia horyzontalnego bezpośredniego skutku tych swobód. Zagadnienie horyzontalnego bezpośredniego skutku sprowadza się do tego, czy podmiot prywatny w sporze z innym podmiotem prywatnym może powoływać się na postanowienia TFUE ustanawiające swobody rynku wewnętrznego i wywodzić z nich swoje prawa. W doktrynie jest to zagadnienie często wiązane z tym, czy podmioty prywatne są adresatami zakazów ograniczania swobód, tj. czy jako podmioty prywatne w żaden sposób niepowiązane z państwem i niestanowiące jego emanacji są ograniczone w swoich działaniach i zobowiązane mocą samego Traktatu do przestrzegania zakazu ograniczania możliwości korzystania ze swobód przez inne podmioty prywatne. Pojawia się pytanie, czy inwestor nabywający akcje spółki zarejestrowanej w innym państwie członkowskim UE niż państwo jego siedziby może powoływać się na prawa wynikające ze swobód rynku wewnętrznego przeciwko spółce lub innemu akcjonariuszowi oraz kwestionować ustanowione ograniczenia w korzystaniu przez niego z tych swobód. Do tej pory Trybunał Sprawiedliwości UE nie wypowiedział się w tej kwestii. W literaturze europejskiej przeważa stanowisko, iż swoboda przepływu kapitału i swoboda przedsiębiorczości de lege lata nie wiążą bezpośrednio podmiotów prawa prywatnego. Jednakże pojawiają się również koncepcje, zgodnie z którymi złote akcje ustanawiane na rzecz podmiotów prywatnych, które mogą utrudniać dostęp do spółki inwestorowi zewnętrznemu lub przynajmniej zmniejszają atrakcyjność takiej inwestycji, mogą stanowić ograniczenia tych podstawowych swobód. Ewentualna możliwość 8 Zasada ta ogranicza autonomię woli założycieli, a w późniejszym okresie wszystkich akcjonariuszy, w kształtowaniu postanowień statutu spółki i obowiązuje np. w Niemczech i w Polsce. 9 Np. w Wielkiej Brytanii. 5

6 kwestionowania przez inne podmioty szczególnych uprawnień przyznanych podmiotowi prywatnemu budzi przy tym kontrowersje co do granic konfrontowania ogólnych reguł prawa handlowego poszczególnych państw członkowskich UE z prawem europejskim. Stefan Grundmann i Florian Möslein uważają, że podmioty prywatne powinny być w pewnym zakresie związane zakazem ograniczania swobód 10. Autorzy dostrzegają jednak, iż nie w każdym przypadku złota akcja, z której korzysta podmiot prywatny, ma potencjał do tego, żeby stanowić ograniczenie swobody przepływu kapitału lub przedsiębiorczości. Stąd też zdaniem autorów zakres kontroli prywatnych złotych akcji pod kątem swobód należałoby ograniczyć do spółek publicznych. W przypadku spółek, których akcje są notowane na rynku kapitałowym, Stefan Grundmann i Florian Möslein twierdzą, że można racjonalnie zakładać, iż złota akcja będzie realnie zniechęcać inwestorów. Wynika to z tego, że obrót notowanymi na giełdzie akcjami, które są dostępne dla inwestorów zagranicznych, ma potencjał do tego, żeby uznać, iż występowanie złotej akcji w danej spółce zniechęca inwestorów do nabywania jej akcji. Z kolei Derrick Wyatt twierdzi, że zwykłe zachowania rynkowe podmiotu prywatnego, zmierzające do polepszenia pozycji rynkowej lub zwiększenia zysków, nie powinny być co do zasady uznawane za ograniczenie swobody przepływu kapitału i przedsiębiorczości 11. W opinii autora zwykłym zachowaniem rynkowym nie będzie wprowadzenie w statucie spółki ograniczenia prawa głosu, ponieważ jako takie nie zmierza ono do budowania i utrzymania pozycji spółki na rynku. Według autora takie postanowienie wręcz zapobiega działaniu innego rynku, jakim jest rynek przejmowania kontroli nad spółkami. Skutecznie zniechęca zatem inwestorów uniemożliwiając przejęcie kontroli. W konsekwencji ograniczenie prawa głosu narusza swobodę przepływu kapitału, jak i swobodę przedsiębiorczości, chyba że zostanie uzasadnione wymogami imperatywnymi interesu publicznego. Po drugie, Derrick Wyatt uznaje, że z ograniczeniem będziemy mieć do czynienia wtedy, gdy podmioty prywatne występują w roli regulatora rynku. Tego typu działania zawsze, zdaniem autora, wykraczają poza zwykłe zachowania rynkowe. Po trzecie, w opinii Derricka Wyatt, horyzontalna bezpośrednia skuteczność swobód będzie zachodzić w przypadku wszelkich zachowań dyskryminujących podmioty z innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Thomas Papadopoulos, podobnie jak Derrick Wyatt uważa, że zwykłe zachowania rynkowe podmiotów prywatnych, nakierowane na osiągniecie korzyści ekonomicznych i polepszenie pozycji rynkowej, nie powinny stanowić naruszenia podstawowych swobód 12. W konsekwencji w ocenie tego autora horyzontalna bezpośrednia skuteczność swobód powinna obejmować jedynie zachowania dyskryminujące oraz te, które wykraczają poza zwykłe zachowania rynkowe. Tylko takie zachowania stanowią bowiem, w ocenie autora, barierę w dostępie do rynku i nie pozwalają innym podmiotom korzystać ze swobód. Jeszcze inny pogląd wyraża w zakresie horyzontalnej bezpośredniej skuteczności Wolf- Georg Ringe. Zdaniem tego autora regulacje obowiązujące w pojedynczej spółce, przyjęte przez akcjonariuszy, którzy niejako zbiorowo decydują za potencjalnych inwestorów, którzy 10 S. Grundmann, F. Möslein, Golden Shares - State Control in Privatised Companies: Comparative Law, European Law and Policy Aspects, s D. Wyatt, Horizontal Effect of Fundamental Freedoms and the Right to Equality after Viking and Mangold, and the Implications for Community Competence, Croatian Yearbook of European Law & Policy, Vol. 4, 2008, Oxford Legal Studies Research Paper No. 20/2008, s T. Papadopoulos, Infringements of Fundamental Freedoms within the EU Market for Corporate Control, European Company and Financial Law Review 2012, Vol. 9, No 2, s

7 będą musieli poddać się ustalonym przez nich warunkom inwestowania w akcje danej spółki, co do zasady nie będą mogły być unieważnianie poprzez powołanie się na podstawowe swobody 13. Wynika to z tego, jak twierdzi Wolf-Georg Ringe, że są to ograniczenia dotyczące tylko jednej spółki, a nie całego rynku przejęć. W kontekście swobody przepływu kapitału Wolf-Georg Ringe uznaje, że o horyzontalnym bezpośrednim skutku tej swobody powinno przesądzać to, czy dane ograniczenie rzeczywiście zniechęca inwestorów z innego państwa członkowskiego UE do inwestowania w spółkę mającą siedzibę lub główne miejsce prowadzenia działalności w innym państwie członkowskim. Zatem według tego autora decydujące znaczenie ma skutek ograniczeń w ujęciu ekonomicznym. 5. Krytyczna ocena polskiej ustawowej złotej akcji Biorąc pod uwagę szerokie rozumienie pojęcia ograniczenia swobód rynku wewnętrznego, wykształcone w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE, jako środków krajowych, które uniemożliwiają, utrudniają lub zniechęcają inwestorów z innych państw członkowskich do dokonywania inwestycji w kapitale krajowych spółek, za takie ograniczenie może być uznana złota akcja ustanowiona na mocy ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych 14. Ustawa ta przyznaje ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa prawo wyrażenia sprzeciwu wobec określonych czynności prawnych spółek, których mienie zaliczane jest do infrastruktury krytycznej, i ma zastosowanie niezależnie od posiadania przez państwo statusu akcjonariusza w tych spółkach. Jak wynika z utrwalonej linii orzeczniczej Trybunału Sprawiedliwości UE, dla uznania danej złotej akcji za dopuszczalną kluczowe znaczenie ma to, że jest ona uzasadniona oraz zgodna z zasadą proporcjonalności. Oceniając zgodność polskiej ustawowej złotej akcji z prawem Unii Europejskiej pojawiają się wątpliwości odnośnie proporcjonalności tego środka krajowego jako ograniczenia swobód rynku wewnętrznego. W tym kontekście pojawia się pytanie, czy w ogóle przyjęcie i stosowanie tej ustawy jest uzasadnione i czy państwo nie dysponuje już innymi, mniej restrykcyjnymi środkami, które mogą zapobiegać zagrożeniom dla bezpieczeństwa publicznego? 13 W.-G. Ringe, Domestic company law and free movement of capital: nothing escapes the European Court?, March 20, 2010, Oxford Legal Studies Research Paper No. 42/2008, Cambridge Law Journal, Vol. 69, s Dz. U. z 2010 r. Nr 65, poz

Mobilność spółek w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości. prof. UAM dr hab. Maciej Mataczynski Uniwersytet Adama Mickiewicza Poznań

Mobilność spółek w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości. prof. UAM dr hab. Maciej Mataczynski Uniwersytet Adama Mickiewicza Poznań Mobilność spółek w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości prof. UAM dr hab. Maciej Mataczynski Uniwersytet Adama Mickiewicza Poznań Sposób prezentacji Dwie zasadnicze kwestie dotyczące mobilności

Bardziej szczegółowo

Swoboda przepływu usług i przedsiębiorczości, kapitału i płatności. Tomasz Dąbrowski

Swoboda przepływu usług i przedsiębiorczości, kapitału i płatności. Tomasz Dąbrowski Swoboda przepływu usług i przedsiębiorczości, kapitału i płatności Tomasz Dąbrowski Swoboda przedsiębiorczości Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej na własny rachunek, Zakładanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Europejskie prawo podatkowe w systemie prawa Unii Europejskiej

Rozdział 1. Europejskie prawo podatkowe w systemie prawa Unii Europejskiej Europejskie prawo podatkowe. Rafał Lipniewicz Głównym celem książki jest przedstawienie podstawowych mechanizmów oddziałujących obecnie na proces tworzenia prawa podatkowego w państwach poprzez prezentację

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Wykaz literatury Część pierwsza. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Pojęcie i charakter prawny kapitału docelowego

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Wykaz literatury Część pierwsza. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Pojęcie i charakter prawny kapitału docelowego Wstęp... XIII Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XXI Część pierwsza. Zagadnienia ogólne... 1 Rozdział 1. Pojęcie i charakter prawny kapitału docelowego... 3 1. Pojęcie kapitału docelowego... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 148cc ust. 1 regulaminu Sejmu, Komisja do Spraw Unii Europejskiej wnosi projekt uchwały:

Na podstawie art. 148cc ust. 1 regulaminu Sejmu, Komisja do Spraw Unii Europejskiej wnosi projekt uchwały: SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja Komisja do Spraw Unii Europejskiej SUE-21-1-16 Druk nr 410 Warszawa, 12 kwietnia 2016 r. Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 27.05.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 0436/2012, którą złożył Mark Walker (Wielka Brytania) w sprawie transgranicznego doradztwa prawnego 1.

Bardziej szczegółowo

Pytania dotyczące CZĘŚCI III DPSN - DOBRE PRAKTYKI CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH

Pytania dotyczące CZĘŚCI III DPSN - DOBRE PRAKTYKI CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH Pytania dotyczące CZĘŚCI III DPSN - DOBRE PRAKTYKI CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH 1. (Ad. III. 1) Jakie informacje powinna zawierać samoocena rady nadzorczej jako odrębny dokument (punkt III.1.2 Dobrych Praktyk)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 listopada 2001 r.

Warszawa, dnia 22 listopada 2001 r. Warszawa, dnia 22 listopada 2001 r. Opinia prawna w sprawie pytania prawnego Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku do Trybunału Konstytucyjnego - sygn. akt P.10/01. Sąd Okręgowy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział II. Pojęcia związane z dyskryminacją pośrednią i ich regulacja w prawie UE

Spis treści. Rozdział II. Pojęcia związane z dyskryminacją pośrednią i ich regulacja w prawie UE Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 Rozdział I Pojęcia związane z dyskryminacją pośrednią i ich regulacja w prawie UE 1. Uwagi wstępne... 25 2. Równość... 27 2.1. Koncepcje równości... 27 2.2.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIONA OPINIA PARLAMENTU NARODOWEGO W SPRAWIE POMOCNICZOŚCI

UZASADNIONA OPINIA PARLAMENTU NARODOWEGO W SPRAWIE POMOCNICZOŚCI Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Prawna 19.5.2016 UZASADNIONA OPINIA PARLAMENTU NARODOWEGO W SPRAWIE POMOCNICZOŚCI Przedmiot: Uzasadniona opinia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wniosku

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk SSN Jan Górowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk SSN Jan Górowski Sygn. akt V CSK 159/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 listopada 2015 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk SSN

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05

Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05 Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05 Sędzia SN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) Sędzia SN Dariusz Zawistowski Sąd Najwyższy w

Bardziej szczegółowo

w i e l k i c h jutra

w i e l k i c h jutra wspieramy w i e l k i c h jutra Prawo restrukturyzacyjne a pomoc publiczna Mirosław Marek Wiceprezes Zarządu DGA SA Wprowadzenie Restrukturyzacja zadłużenia przedsiębiorstwa może wiązać się z udzieleniem

Bardziej szczegółowo

Wezwania do sprzedaży akcji spółek zagranicznych

Wezwania do sprzedaży akcji spółek zagranicznych Wezwania do sprzedaży akcji spółek zagranicznych Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie kwestii związanych z regulacją wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji spółek zagranicznych notowanych

Bardziej szczegółowo

Konstytucyjne zasady działalności gospodarczej. PPwG

Konstytucyjne zasady działalności gospodarczej. PPwG Konstytucyjne zasady działalności gospodarczej PPwG 1 Podstawy ustroju gospodarczego Zasady konstytucyjne zasady ogólne (demokratyczne państwo prawne, sprawiedliwość społeczna) zasada społecznej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej

Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej MARIOLA PELCZAR Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej I. Ogólna charakterystyka spółki akcyjnej Istnieją różne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Jedną z takich form, moim zdaniem najciekawszą,

Bardziej szczegółowo

temat: niestosowanie niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

temat: niestosowanie niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW Raport bieżący nr 4/2008 z 2008-04-01. temat: niestosowanie niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW "Orbis" S.A. ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1/2008 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 26.06.2008 r.

UCHWAŁA Nr 1/2008 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 26.06.2008 r. Projekty uchwał: UCHWAŁA Nr 1/2008 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 r. Na podstawie 1 Statutu Spółki uchwala się, co Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności

Bardziej szczegółowo

Wstęp. (w ograniczonym zakresie), a także ulgi i zwolnienia podatkowe. Aktem prawnym, który stanowił podwaliny dla wprowadzenia

Wstęp. (w ograniczonym zakresie), a także ulgi i zwolnienia podatkowe. Aktem prawnym, który stanowił podwaliny dla wprowadzenia Wstęp W końcu lat 60. ubiegłego wieku w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej rozpoczął się proces harmonizacji podatkowej, który miał doprowadzić do opracowania i wdrożenia wspólnego systemu podatku od

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO NA RYNKU KAPITAŁOWYM. Praca zbiorowa pod redakcją Gabrieli Łukasik

PRZEDSIĘBIORSTWO NA RYNKU KAPITAŁOWYM. Praca zbiorowa pod redakcją Gabrieli Łukasik PRZEDSIĘBIORSTWO NA RYNKU KAPITAŁOWYM Praca zbiorowa pod redakcją Gabrieli Łukasik Katowice 2007 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 I. WPŁYW ROZWOJU RYNKU KAPITAŁOWEGO NA WYBORY WSPÓŁCZESNEGO - PRZEDSIĘBIORSTWA 13 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr./2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia. 2015 r. Informacja Zarządu oraz Rady Nadzorczej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej w sprawie stosowania Zasad

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................. XIII Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych............

Bardziej szczegółowo

Granice i warunki dopuszczalności złotej akcji w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim

Granice i warunki dopuszczalności złotej akcji w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji Granice i warunki dopuszczalności złotej akcji w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim mgr Hanna Marczewska Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu PGNiG SA

Zmiana statutu PGNiG SA Warszawa, 24 listopada 2016 roku Zmiana statutu PGNiG SA Raport bieżący nr 110/2016 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ( PGNiG, Spółka ) informuje, iż obradujące w dniu 24 listopada

Bardziej szczegółowo

Dochodzenie roszczeń opartych na prawie UE przed sądami krajowymi autonomia proceduralna

Dochodzenie roszczeń opartych na prawie UE przed sądami krajowymi autonomia proceduralna prof. dr hab. Anna Wyrozumska Katedra Europejskiego Prawa Konstytucyjnego UŁ Jean Monnet Chair of European Constitutional Law Dochodzenie roszczeń opartych na prawie UE przed sądami krajowymi autonomia

Bardziej szczegółowo

Formy inwestycji zagranicznych w Polsce

Formy inwestycji zagranicznych w Polsce Elżbieta Ostrowska Uniwersytet Wrocławski Formy inwestycji zagranicznych w Polsce Napływ kapitału zagranicznego regulowany jest w każdym kraju goszczącym przez pakiet aktów prawnych dotyczących różnych

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy ładu korporacyjnego umożliwiające zwiększenie kontroli nad spółkami kapitałowymi

Mechanizmy ładu korporacyjnego umożliwiające zwiększenie kontroli nad spółkami kapitałowymi Mechanizmy ładu korporacyjnego umożliwiające zwiększenie kontroli nad spółkami kapitałowymi W spółkach prawa handlowego, w tym przede wszystkich o spółkach kapitałowych, wyróżnia się zasadniczo dwa typy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW 1) 4 w dotychczasowym brzmieniu: 4 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego INVISTA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

PROJEKTY UCHWAŁ. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawa Inspire Art Ltd. (C-167/01)

Sprawa Inspire Art Ltd. (C-167/01) Sprawa Inspire Art Ltd. (C-167/01) Spółka prawa angielskiego Inspire Art Ltd., której jedyny wspólnik mieszka w Holandii Orzeczenie w sprawie Inspire Art. zapadło w trybie pytania prejudycjalnego zadanego

Bardziej szczegółowo

TRAKTAT O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ (WYCIĄG)

TRAKTAT O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ (WYCIĄG) TRAKTAT O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ (WYCIĄG) Artykuł 37. (dawny art. 31 TWE) 1. Państwa Członkowskie dostosowują monopole państwowe o charakterze handlowym w taki sposób, aby wykluczona była wszelka

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna funkcjonowania komitetu audytu

Podstawa prawna funkcjonowania komitetu audytu Zgodnie z nową ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, w skład komitetu audytu wchodzi co najmniej 3 członków.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 1/IV/2017 Zarządu IPOPEMA Securities S.A. z dnia 4 kwietnia 2017 r. POLITYKA

Załącznik do uchwały nr 1/IV/2017 Zarządu IPOPEMA Securities S.A. z dnia 4 kwietnia 2017 r. POLITYKA Załącznik do uchwały nr 1/IV/2017 Zarządu IPOPEMA Securities S.A. z dnia 4 kwietnia 2017 r. POLITYKA ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W IPOPEMA SECURITIES S.A. Niniejszy dokument określa politykę IPOPEMA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy. spółki Bioton S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy. spółki Bioton S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bioton S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, z dnia 9 maja 2006r. Liczba głosów Otwartego

Bardziej szczegółowo

Prawo równości UE i Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych

Prawo równości UE i Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych Prawo równości UE i Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych Prof. Lisa Waddington, European Disability Forum, Chair in European Disability Law, Maastricht University Struktura

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis strategii wykonywania prawa głosu z instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych Funduszy Inwestycyjnych ING

Skrócony opis strategii wykonywania prawa głosu z instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych Funduszy Inwestycyjnych ING Skrócony opis strategii wykonywania prawa głosu z instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych Funduszy Inwestycyjnych ING Niniejszy dokument prezentuje skrócony opis strategii

Bardziej szczegółowo

Które straty mogą być rozliczone

Które straty mogą być rozliczone Które straty mogą być rozliczone W wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa dochodzi jedynie do zmiany organizacyjno-prawnej, a nowy podmiot kontynuuje byt

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Poczta Polska jest państwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej powołanym na mocy ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w Niemczech: Praktyczny Przewodnik dla polskich inwestorów Część 4. Osobliwości niemieckiego prawa: partycypacja pracownicza

Inwestycje w Niemczech: Praktyczny Przewodnik dla polskich inwestorów Część 4. Osobliwości niemieckiego prawa: partycypacja pracownicza Autor: Dr. Igor Stenzel Inwestycje w Niemczech: Praktyczny Przewodnik dla polskich inwestorów Część 4 Osobliwości niemieckiego prawa: partycypacja pracownicza Jedną z podstawowych decyzji, które musi podjąć

Bardziej szczegółowo

Dlaczego poprawki do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym niczego nie zmieniają?

Dlaczego poprawki do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym niczego nie zmieniają? Dlaczego poprawki do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym niczego nie zmieniają? W toczącym się procesie legislacyjnym nad poselskim projektem ustawy o Sądzie Najwyższym (druk sejmowy 1727) zostały zgłoszone

Bardziej szczegółowo

KATEGORYZACJA KLIENTÓW

KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW Prawnie obowiązującą wersją tego dokumentu jest wersja angielska. Niniejsze tłumaczenie ma jedynie charakter informacyjny. Kliknij tutaj, aby otworzyć dokument w języku angielskim.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 7 WYKAZ SKRÓTÓW...15 Akty prawne...15 Periodyki...16 Inne...17 CZĘŚĆ 1. KONSTRUKCJA JURYDYCZNA SPÓŁKI AKCYJNEJ...19 Rozdział 1. Istota spółki akcyjnej...19 1. Pojęcie spółki akcyjnej...19 1. Właściwości

Bardziej szczegółowo

Wydatki w drodze na giełdę. Wpisany przez Monika Klukowska

Wydatki w drodze na giełdę. Wpisany przez Monika Klukowska Czy wykładnia, zgodnie z którą koszty związane z podwyższeniem kapitału i wprowadzeniem akcji do publicznego obrotu stanowią koszt uzyskania przychodów, będzie powszechnie stosowana przez organy podatkowe?

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr /2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 14 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA nr /2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 14 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA nr /2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Art. 124b, wprowadzony przez art. 1 pkt 72 ustawy z dnia 1 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 91, poz. 870), przewiduje, że niemożliwe

Bardziej szczegółowo

FAM Grupa Kapitałowa S.A. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A. Raport nr 16/2012. Tytuł: Rozpoczęcie programu skupu akcji własnych

FAM Grupa Kapitałowa S.A. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A. Raport nr 16/2012. Tytuł: Rozpoczęcie programu skupu akcji własnych FAM Grupa Kapitałowa S.A. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A Raport nr 16/2012 Tytuł: Rozpoczęcie programu skupu akcji własnych Data: 17:50, 25.04.2012r. Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (Emitent) działając

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących

POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących Zgodnie z art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, wsparcie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą podlega

Bardziej szczegółowo

ZAKRES ZASTOSOWANIA KARTY PRAW PODSTAWOWYCH (CFR):PODWAŻANIE KRAJOWYCH ŚRODKÓW PRAWNYCH NA PODSTAWIE CFR

ZAKRES ZASTOSOWANIA KARTY PRAW PODSTAWOWYCH (CFR):PODWAŻANIE KRAJOWYCH ŚRODKÓW PRAWNYCH NA PODSTAWIE CFR ZAKRES ZASTOSOWANIA KARTY PRAW PODSTAWOWYCH (CFR):PODWAŻANIE KRAJOWYCH ŚRODKÓW PRAWNYCH NA PODSTAWIE CFR Laurent Pech Middlesex University London (L.Pech@mdx.ac.uk) PLAN 1. KRÓTKIE OMÓWIENIE WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Prawnicze 12.2/2012. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Zeszyty Prawnicze 12.2/2012. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Zeszyty Prawnicze 12.2/2012 Elżbieta Małecka Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II PUBLICZNOPRAWNE ASPEKTY KONSTRUKCJI ZŁOTEJ AKCJI Złota akcja została wykreowana przez prawo spółek. W związku z

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Spółka nie opublikowała informacji poufnej o wniosku Skarbu Państwa o zwołanie Zgromadzenia? Odpowiedź Odpowiedź na powyższe pytanie została

Dlaczego Spółka nie opublikowała informacji poufnej o wniosku Skarbu Państwa o zwołanie Zgromadzenia? Odpowiedź Odpowiedź na powyższe pytanie została Odpowiedzi na pytania zadane Zarządowi Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. ( Spółka ) w trybie art. 428 1 kodeksu spółek handlowych ( KSH ) podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIANIE ZASAD CORPORATE GOVERNANCE W SPÓŁKACH RESPECT INDEXU. Tomasz Bujak

WYPEŁNIANIE ZASAD CORPORATE GOVERNANCE W SPÓŁKACH RESPECT INDEXU. Tomasz Bujak WYPEŁNIANIE ZASAD CORPORATE GOVERNANCE W SPÓŁKACH RESPECT INDEXU Tomasz Bujak Ład korporacyjny co to takiego? Ład korporacyjny to proces, poprzez który organizacje są ukierunkowywane, regulowane i skłaniane

Bardziej szczegółowo

Definicja mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Definicja mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, listopad 2004 r. Definicja mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Z dniem 1 stycznia 2005 r. załącznik I do rozporządzenia 364/2004 zastąpi dotychczas obowiązujący załącznik I do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych Na ostateczną wielkość obciążenia podatkowego związanego z obejmowaniem i zbywaniem udziałów lub akcji składa się zarówno podatek PCC, jak i podatek dochodowy. Alternatywą dla pożyczek i kredytów, które

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU spółki Trakcja Polska Spółka Akcyjna w Warszawie

REGULAMIN ZARZĄDU spółki Trakcja Polska Spółka Akcyjna w Warszawie REGULAMIN ZARZĄDU spółki Trakcja Polska Spółka Akcyjna w Warszawie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie art. 18 pkt. 5 Statut spółki Trakcja Polska S.A. ( Spółka ) w Warszawie, Rada Nadzorcza Spółki

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2) Funduszach rozumie się przez to fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo;

ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2) Funduszach rozumie się przez to fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo; POLITYKA STOSOWANIA PRZEZ FORUM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ŚRODKÓW NADZORU KORPORACYJNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ZARZADZANIA FUNDUSZAMI [WYCIĄG Z REGULAMINU PROWADZENIA PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Dyrektywy antydyskryminacyjne UE i podstawowe definicje dyskryminacji. Krzysztof Śmiszek Trier, listopad 2012

Dyrektywy antydyskryminacyjne UE i podstawowe definicje dyskryminacji. Krzysztof Śmiszek Trier, listopad 2012 Dyrektywy antydyskryminacyjne UE i podstawowe definicje dyskryminacji Krzysztof Śmiszek Trier, listopad 2012 Dyrektywy antydyskryminacyjne UE - Dyrektywa Rady 2000/78/WE. z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca

Bardziej szczegółowo

RPO VIII/07/JP

RPO VIII/07/JP RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich dr Janusz Kochanowski RPO-548443-VIII/07/JP 00-090 Warszawa Tel. centr. 022 551 77 00 Ai. Solidarności 77 Fax 022 827 64 53 Warszawa, dnia ia 2007 r. Trybunał

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca)

UCHWAŁA. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) Sygn. akt III CZP 46/12 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 18 lipca 2012 r. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) w sprawie z wniosku A.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od redaktorów... 11

Spis treści. Od redaktorów... 11 Spis treści Od redaktorów......................................................... 11 Maciej Wroński Niemiecka ustawa o płacy minimalnej. Oddziaływanie na branżę transportową następstwa gospodarcze i społeczne.....................................

Bardziej szczegółowo

Prawo bankowe. doc. dr Marek Grzybowski. październik Katedra Prawa Finansowego

Prawo bankowe. doc. dr Marek Grzybowski. październik Katedra Prawa Finansowego Prawo bankowe doc. dr Marek Grzybowski październik 2014 Katedra Prawa Finansowego Próba definicji całokształt norm prawnych regulujących funkcjonowanie systemu bankowego, a w tym strukturę, organizację

Bardziej szczegółowo

określenie stanu sprawy/postępowania, jaki ma być przedmiotem przepisu

określenie stanu sprawy/postępowania, jaki ma być przedmiotem przepisu Dobre praktyki legislacyjne 13 Przepisy przejściowe a zasada działania nowego prawa wprost Tezy: 1. W polskim porządku prawnym obowiązuje zasada działania nowego prawa wprost. Milczenie ustawodawcy co

Bardziej szczegółowo

Uregulowania wynikające z Dyrektywy

Uregulowania wynikające z Dyrektywy Warto poznać zmiany, jakie zostaną wprowadzone w polskim prawie wskutek wprowadzenia unijnej dyrektywy w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym. W dniu

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych Kodeks spółek handlowych Kodeks spółek handlowych z hasłami i skorowidzem Stan prawny na 3 sierpnia 2009 r. Redakcja: Małgorzata Buczna Korekta: Faktoria Wyrazu Sp. z o.o. Skład, łamanie: Faktoria Wyrazu

Bardziej szczegółowo

a) w odniesieniu do siebie są: (i) spółką dominującą lub (ii) względem, których Akcjonariusz jest spółką dominującą w rozumieniu przepisów ustawy z

a) w odniesieniu do siebie są: (i) spółką dominującą lub (ii) względem, których Akcjonariusz jest spółką dominującą w rozumieniu przepisów ustawy z Uchwała nr z dnia 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz o zmianie innych ustaw

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz o zmianie innych ustaw Warszawa, dnia 12 kwietnia 2006 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz o zmianie innych ustaw Uchwalona w dniu 23 marca b.r. ustawa stanowi rezultat prac Sejmu nad projektem

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Petycji 2009 26.09.2008 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Petycji 0391/2005, którą złożyła Penelope Mountzourea-Panagiotou (Grecja), z 8 podpisami, w sprawie domniemanej dyskryminacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów Wstęp... 19

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów Wstęp... 19 Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów 15 Wstęp 19 1 Podstawowe pojęcia z zakresu przetwarzania i ochrony danych osobowych 37 11 Wprowadzenie 37 12 Dane osobowe 39 121 Geneza definicji danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 )

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) USTAWA z dnia 15 września 2000 r. KODEKS

Bardziej szczegółowo

Zasady wykonywania prawa głosu

Zasady wykonywania prawa głosu Wersja 26-02-2016 Skrócony opis strategii wykonywania prawa głosu z instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych Funduszy Inwestycyjnych zarządzanych przez NN IP TFI S.A. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Str. Nb. Wykaz skrótów... XV Wstęp do piątego wydania... XVII

Spis treści. Str. Nb. Wykaz skrótów... XV Wstęp do piątego wydania... XVII Wykaz skrótów... XV Wstęp do piątego wydania... XVII Rozdział I. Wprowadzenie... 1 1 1. Pojęcie prawa europejskiego i prawa Unii Europejskiej... 1 1 2. Proces integracji państw europejskich po II wojnie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 19 czerwca 2017r.

Uchwała nr. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 19 czerwca 2017r. Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 19 czerwca 2017r. w sprawie zmian statutu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego [ ] w W.

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego [ ] w W. Sygn. akt III CZP 17/14 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o zapłatę na skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego [ ] w W. z dnia 28 maja 2013 r. Czy osoba będąca członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Restrukturyzacja: czy zgoda Skarbu Państwa na częściowe umorzenie wierzytelności to pomoc publiczna

Restrukturyzacja: czy zgoda Skarbu Państwa na częściowe umorzenie wierzytelności to pomoc publiczna Restrukturyzacja: czy zgoda Skarbu Państwa na częściowe umorzenie wierzytelności to pomoc publiczna Jeżeli w ramach ugody z dłużnikiem Skarb Państwa zgodzi się na rozłożenie wierzytelności na raty lub

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy wykaz zmian Statutu w stosunku do jego brzmienia nadanego uchwałą nr 34/2010 ZWZ Banku z 25 czerwca 2010 r. (dotychczasowe brzmienie)

Szczegółowy wykaz zmian Statutu w stosunku do jego brzmienia nadanego uchwałą nr 34/2010 ZWZ Banku z 25 czerwca 2010 r. (dotychczasowe brzmienie) Załącznik nr 2 Szczegółowy wykaz zmian Statutu w stosunku do jego brzmienia nadanego uchwałą nr 34/2010 ZWZ Banku z 25 czerwca 2010 r. (dotychczasowe brzmienie) I. 4 ust. 2 pkt 13 organizowanie i obsługiwanie

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Kierując się dobrem ogółu jakim jest zagwarantowanie równego dla wszystkich obywateli prawa do ochrony zdrowia stanowiącego zarazem sprawę o szczególnym znaczeniu dla Państwa jako

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 21 lipca 2010 r., III CZP 23/10

Uchwała z dnia 21 lipca 2010 r., III CZP 23/10 Uchwała z dnia 21 lipca 2010 r., III CZP 23/10 Sędzia SN Antoni Górski (przewodniczący) Sędzia SN Barbara Myszka (sprawozdawca) Sędzia SN Marek Sychowicz Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku "H.D.I.", sp.

Bardziej szczegółowo

podatku od towarów i usług z tytułu nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdów samochodowych przysługuje, co do zasady, w przypadku gdy:

podatku od towarów i usług z tytułu nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdów samochodowych przysługuje, co do zasady, w przypadku gdy: Decyzja wykonawcza Rady uprawniająca Polskę do ograniczenia prawa do odliczenia podatku od towarów i usług należnego z tytułu zakupu itp. pojazdów silnikowych. Opracował: Jarosław Szajkowski 1. Geneza

Bardziej szczegółowo

Zarząd będzie mógł jednakże, za zgodą Rady Nadzorczej, postanowić o wyłączeniu prawa poboru w następujących przypadkach:

Zarząd będzie mógł jednakże, za zgodą Rady Nadzorczej, postanowić o wyłączeniu prawa poboru w następujących przypadkach: Sprawozdanie Zarządu zgodnie z 203 w zw. z 186 ust. 4 zdanie 2 AktG odnośnie do punktu 4 porządku obrad: Podjęcie uchwały o uchyleniu uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 13 czerwca 2013 roku

Bardziej szczegółowo

nałożone na podstawie art. 96 ust. 7 pkt

nałożone na podstawie art. 96 ust. 7 pkt Granice obowiązków, które mogą zostać nałożone na podstawie art. 96 ust. 7 pkt 3Ustawy Prawo ochrony środowiska Prof. dr hab. Krzysztof Płeszka Dr Michał Araszkiewicz Katedra Teorii Prawa WPiA UJ Źródła

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK W związku z zamiarem Połączenia poniżej wymienionych spółek został uzgodniony, w dniu 13 grudnia 2012 r. między Zarządami spółek, plan Połączenia przez przejęcie ( PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DAR-411/30/03/DL Warszawa, 08.01.2004 r. DECYZJA Nr DAR - 1 /2004 Na podstawie art. 17 w związku z art. 12 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V

Spis treści. Przedmowa... V Przedmowa V Wykaz skrótów XIII Rozdział I Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1 1 Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych 3 2 Poszukiwania skutecznych instrumentów ochrony wierzycieli w spółkach

Bardziej szczegółowo

Do spółki ze Skarbem Państwa. Zmiana wspólnika a nowe przepisy o obrocie nieruchomościami rolnymi.

Do spółki ze Skarbem Państwa. Zmiana wspólnika a nowe przepisy o obrocie nieruchomościami rolnymi. Do spółki ze Skarbem Państwa Zmiana wspólnika a nowe przepisy o obrocie nieruchomościami rolnymi. Od 30 kwietnia obowiązują nowe przepisy w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi. Dotyczą one także spółek

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. Projekt /11/ do punktu 8 porządku obrad Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 ««««««««««««Komisja Prawna 2009 WERSJA TYMCZASOWA 2004/0097(COD) 22.02.2005 r. PROJEKT OPINII Komisji Prawnej dlakomisji Gospodarczej i Monetarnej w sprawie projektu dyrektywy

Bardziej szczegółowo

o uchyleniu ustawy o przekształceniu własnościowym przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze LOT UZASADNIENIE

o uchyleniu ustawy o przekształceniu własnościowym przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze LOT UZASADNIENIE Projekt USTAWA z dnia o uchyleniu ustawy o przekształceniu własnościowym przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze LOT Art. 1. Traci moc ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o przekształceniu własnościowym

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SK 23/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 grudnia 2014 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa Elektrociepłowni Z. S.A. z siedzibą w Z. przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 28.11.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja nr 0824/2008, którą złożył Krum Krumov (Bułgaria) z 16 podpisami, wzywająca do deregulacji cen i przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych.

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Czy wiesz, że w związku ze zmianą przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzw.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Petycji 16.12.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja nr 0171/2012, którą złożył Klaus Träger (Niemcy), w sprawie różnych okresów przedawnienia stosowanych we

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 8 sierpnia 2011 r. wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA Nr NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 8 sierpnia 2011 r. wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 Regulaminu Walnych Zgromadzeń, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie UCHWAŁA NR 1/11/2013 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST S.A. wybiera w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY O RÓWNYM TRAKTOWANIU KOBIET I MĘŻCZYZN W ZATRUDNIENIU

PRZEPISY O RÓWNYM TRAKTOWANIU KOBIET I MĘŻCZYZN W ZATRUDNIENIU Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy w Uniwersytecie Śląskim PRZEPISY O RÓWNYM TRAKTOWANIU KOBIET I MĘŻCZYZN W ZATRUDNIENIU 1. KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Art. 33. 1. Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI REALIZOWANY W SPÓŁCE NOBLE BANK S.A.

REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI REALIZOWANY W SPÓŁCE NOBLE BANK S.A. REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI REALIZOWANY W SPÓŁCE NOBLE BANK S.A. PREAMBUŁA Podstawowym powodem wprowadzenia i realizacji Programu Skupu Akcji jest trwająca niestabilna sytuacja na rynkach finansowych,

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. w dniu 23 stycznia 2017 roku

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. w dniu 23 stycznia 2017 roku Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym dokonuje wyboru Pana Jerzego Modrzejewskiego na Przewodniczącego Spółki. łącznie

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo TS w sprawie złotych akcji wiele hałasu o nic? prof. UAM dr hab. Maciej Mataczynski

Orzecznictwo TS w sprawie złotych akcji wiele hałasu o nic? prof. UAM dr hab. Maciej Mataczynski Orzecznictwo TS w sprawie złotych akcji wiele hałasu o nic? prof. UAM dr hab. Maciej Mataczynski Wstęp Swoboda przepływu kapitału (art. 63 TFUE, poprzednio art. 56 TWE) Podsumowanie dobrze znanego problemu

Bardziej szczegółowo

2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA nr 1 Projekt uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie 1 [Uchylenie tajności głosowania] Walne Zgromadzenie Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory... 7 Źródła prawa... 7 Inne skróty... 9

Spis treści. Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory... 7 Źródła prawa... 7 Inne skróty... 9 Spis treści Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory.......................................... 7 Źródła prawa........................................................ 7 Inne skróty..........................................................

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Warszawa, 5 listopada 2014 r. Grupa posłów KP SLD Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu RP

o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Warszawa, 5 listopada 2014 r. Grupa posłów KP SLD Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu RP Grupa posłów KP SLD Warszawa, 5 listopada 2014 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu RP Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podstawie art. 32 ust. 2 Regulaminu

Bardziej szczegółowo