Dodge ju w odzi Przedstawiamy legendarne modele Dodge Viper i Dodge Ram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dodge ju w odzi Przedstawiamy legendarne modele Dodge Viper i Dodge Ram"

Transkrypt

1 Wi kszy kaliber Dodge Caliber rogaty kompakt w salonie Autotrapera Przygoda z Jeepem Mateusz Kusznierewicz zawsze mia em s aboêç do aut terenowych JednoÊladem w teren Dirt, Street, Vert, Dual Slalom czy Downhill wszystko o rowerach Dodge ju w odzi Przedstawiamy legendarne modele Dodge Viper i Dodge Ram

2

3 OD REDAKCJI Drodzy Czytelnicy! Rodzina Autotrapera powi kszy a si o kolejnà mark DODGE. Od czerwca mogà Paƒstwo podziwiaç i nabyç najm odsze dziecko koncernu DaimlerChrysler samochód Dodge Caliber. Jak przysta o na amerykaƒskà mark z charakterem premiera Dodge a by a wybuchowa. Dodge Caliber wzbudza ogromne zainteresowanie pierwsze sztuki wyjecha y z naszego salonu ju kilka dni po premierze. Równie du ym zainteresowaniem cieszà si gad ety z logo Dodge a. Miasto powoli ogarnia dodgemania pracowników naszej firmy ju ogarn a, co widaç na zdj ciu. Wszystkich zafascynowanych markà Dodge zapraszamy do lektury najnowszego Magazynu Autotraper. Znajdà tu Paƒstwo histori dwóch najwi kszych legend Dodge a modeli Viper i Ram. Zapraszamy równie do lektury relacji z corocznego Êwi ta mi oêników marki Jeep Euro Camp Jeep Spotkamy si tak e z naszym dobrym przyjacielem przemierzajàcym morza i oceany Mateuszem Kusznierewiczem. Wszystkich, którzy od czasu do czasu odstawiajà cztery kó ka i przesiadajà si na dwa, zapraszamy do dzia u life style, gdzie mo na zapoznaç si z poradnikiem rowerzysty, skompletowaç ekwipunek i zaplanowaç interesujàce wyprawy rowerowymi szlakami. Zapraszamy do lektury Zespó Autotraper Holding 3

4

5 MAGAZYN 3 OD REDAKCJI 6 ZE ÂWIATA Wykop sobie Jeepa 8 WRA ENIA Z JAZDY Dodge Caliber na europejskie drogi SPIS TREÂCI 12 LEGENDY DODGE A Dodge Viper - po prostu bessssstia! 15 LEGENDY DODGE A Dodge Ram - Born in the USA 18 NASZ KLIENT Najszybsze danie w mieêcie 19 KRONIKA TOWARZYSKA Jeep Commander i Dodge Caliber premiery Autotrapera 20 LIFE STYLE Rower - mania, szaleƒstwo, styl ycia 24 ZDANIEM EKSPERTA Urlopowe rady 26 OFF-ROAD - WYPRAWY Euro Camp Jeep NASI PRZYJACIELE Rozmowa z Mateuszem Kusznierewiczem 32 DOPOSA ENIE, TUNING Wakacyjne akcesoria 5

6 Steady Bounce in the Jeep at New York streets... ZE ÂWIATA Tak brzmià s owa hiphopowego refrenu Steady Bounce. PodÊpiewuje je czterech, specjalnie wykreowanych wirtualnych bohaterów spotu wideo, b dàcego elementem zakrojonej na szerokà skal kampanii reklamowej kompaktowego Jeepa Compass, którà przygotowano dla rynku amerykaƒskiego. Wed ug Johna Plecha, szefa marketingu Jeepa, nabywca modelu Compass to latek wykszta cony, jeszcze bez rodziny, mieszkajàcy w centrum wielkiego miasta. Jest to osoba o weso ym usposobieniu, majàca mnóstwo przyjació i lubiàca wyzwania w yciu. W nowà kampani reklamowà, koncern zaanga owa wszystkie Êrodki masowego przekazu (telewizj, radio, pras i Internet). Przedsi wzi ciu towarzyszyç b dà tak e masowe imprezy miejskie w najwi kszych metropoliach USA. Jeep Compass podobnie jak Dodge Caliber, jest przedstawicielem licznego za oceanem segmentu kompaktowych SUV-ów. W 2005 roku sprzedano w USA 368 tysi cy tego typu aut, a prognozy zak adajà, e do 2010 roku sprzeda ma wzrosnàç do 600 tysi cy! Wykop sobie Jeepa Wykop sobie Jeepa Pod takim has em zorganizowano na pla y Imperial w Kalifornii doêç niekonwencjonalnà promocj nowego modelu Jeepa Compass. WÊród prawie trzech tysi cy zg oszeƒ z USA, wylosowano 200 osób, które na wyznaczonym kawa ku pla y Imperial Beach rozpocz y poszukiwanie skarbu. WÊród kilkuset zakopanych tam gad etów by jeden szczególny kluczyki do nowiutkiego Jeepa Compass! Najwi cej szcz Êcia mia 26-letni mieszkaniec San Diego, Chris Robinson. Jako pierwszy wykopa puszk z kluczykami i chwil potem sta si posiadaczem pierwszego kompaktowego Jeepa whistorii firmy. Impreza Come and Dig It! jest cz Êcià wydarzeƒ zorganizowanych przez mark Jeep pod wspólnà nazwà US Open Sandcastle Competition. 6 lato 2006 MAGAZYN

7 Tom LaSorda, szef Chrysler Group, oficjalnie og osi wprowadzenie do produkcji nowej wersji legendarnego Dodge a Challengera! Samochód pojawi si w sprzeda y w 2008 roku i jak zapewnia Chrysler Group, jego wyglàd nie b dzie znaczàco odbiega od modelu koncepcyjnego. Challenger powstanie na p ycie pod ogowej, z której korzysta obecnie Chrysler 300C. Pod maskà znajdzie si pot ny silnik V8 HEMI o pojemnoêci 6,1 litra iomocy 425 KM. Maksymalny moment obrotowy 570 Nm, w zupe noêci wystarczy do rozp dzenia muscle-cara do 100 km/h w ciàgu 4,5 sekundy! Równie imponujàce wra enie robi pr dkoêç maksymalna 280 km/h. Ofert uzupe ni tak e Challenger z 3,5-litrowym silnikiem V6 o mocy zaledwie 254 KM. ZE ÂWIATA Król za kierownicà Goodwood Festiwal of Speed znany jest jako najwi ksza impreza poêwi cona sportowi automobilowemu na Êwiecie. Tegorocznà atrakcjà by legendarny as amerykaƒskich wyêcigów samochodowych NASCAR Richard Petty, oraz jeden z najs ynniejszych samochodów wyêcigowych minionej ery Dodge Charger rocznik letni mistrz usiad za kierownicà wspaniale zrekonstruowanego Chargera, aby wziàç udzia wwyêcigu górskim na dystansie 1,16 mili na terenach Goodwood w hrabstwie Sussex, rodowej posiad oêci lorda March corocznego gospodarza tej imprezy. Prowadzony przez Petty ego Charger to ten sam pojazd, którym w roku 1972 w ró nych imprezach oêmiokrotnie dojecha do mety jako pierwszy, 25-krotnie w pierwszej piàtce oraz 28-krotnie jako jeden z pierwszej dziesiàtki zawodników na drodze do swej czwartej korony mistrzowskiej. Znany w amerykaƒskich ko ach sportowych jako Król Richard Petty ma na swym koncie 200 zwyci stw w wyêcigach samochodowych. 7

8 WRA ENIA Z JAZDY Dodge Caliber NA PODBÓJ EUROPY KONCERN DAIMLERCHRYSLER UZNA, E NAJWY SZY CZAS SKO CZYå Z DOMINACJÑ VOLKSWAGENA GOLFA W KLASIE AUT KOMPAKTOWYCH. 8 lato 2006 MAGAZYN

9 WRA ENIA Z JAZDY To nieprawda, e zimna wojna jest ju za nami! Stany Zjednoczone przyst pujà do nowego wyêcigu zbrojeƒ, a ich najnowszà bronià jest Dodge Caliber. Dotychczasowe próby zdobycia przyczó ków, które od lat okupujà europejskie kompakty, spe z y na niczym. Broƒ, którà dysponowali Amerykanie, okaza a si zupe nie nieprzystosowana do wymagaƒ Starego Kontynentu. W latach 90. skierowano do walki model Dodge Neon, sprzedajàcy si w Europie gorzej ni lód na Alasce. G ówny sztab Chryslera wyciàgnà wnioski, wzià pod uwag gusta Europejczyków i to, e drogi w tej cz Êci Êwiata obfitujà czasem w zakr ty. PATRZ, JAKI JESTEM WIELKI! Nowego Dodge a trudno nie zauwa yç. Choç z za o enia jest to auto klasy kompaktowej, Caliber prezentuje si jak pe nowymiarowy SUV. Podczas testu auto zebra o wiele pozytywnych opinii za ogólne walory estetyczne. W czasie jazdy kierowcy innych aut pos usznie zje d ali na bok, widzàc w lusterku wstecznym pot nà os on ch odnicy z umieszczonà poêrodku g owà muflona. Mówiàc krótko Dodge Caliber robi wra enie i na pewno nie zgubimy go pod supermarketem. Dla wielu osób to jedna z podstawowych zalet pojazdu. Wysoko zawieszone nadwozie to równie bezpieczniejsza pozycja za kierownicà, lepsza widocznoêç, co z pewnoêcià docenià panowie z kompleksem ni szoêci, jak i panie bez adnych kompleksów. Dodge Caliber jest jednym z najtaƒszych aut oferowanych za oceanem. Jednak nie brak we wn trzu pomys owych rozwiàzaƒ, jak ch odzony schowek w desce rozdzielczej o pojemnoêci ma ej lodówki turystycznej, przedni pod okietnik z du ym zakresem regulacji, czy lampki baga nika, która po wyj ciu spe nia rol latarki. Ma a rzecz, a cieszy. PojemnoÊç baga nika nieco mniejsza ni u konkurentów, mo e si jednak podobaç praktyczna sk adana tylna kanapa. POWERED BY VOLKSWAGEN Testowanà przez nas wersj z silnikiem Diesla opatrzono umieszczonym na klapie baga nika 9

10 WRA ENIA Z JAZDY Seryjnie ch odzony schowek o pojemnoêci ma ej lodówki. znaczkiem CRD. Nie by oby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, e pod maskà pracuje silnik z... Volkswagena Golfa. Amerykanie zdecydowali si walczyç z Niemcami ich w asnà bronià dobrze znanym silnikiem TDI o mocy 140 KM. W czasie jazdy Calibrem jest odczuwalnie ciszej, ni w Golfie, Octavii czy Altei wyposa onych w t samà jednostk. Maksymalny moment obrotowy wynosi 310 Nm. Dost pny ju od 2500 obr./min i dopóki strza ka obrotomierza nie osiàgnie 3000 obrotów, podró ujàcy Calibrem do- Êwiadczyç mogà przyêpieszeƒ godnych dro szych i mocniejszych aut. Zamontowana skrzynia manualna o szeêciu prze o eniach jest wystarczajàco precyzyjna, a prze o enia dobrze wspó grajà z charakterem silnika. Podczas testu Caliber spali nieco ponad 9 litrów. Nie jest to ma o, ale cz sto wykorzystywaliêmy pe nà dynamik auta. DOBRZE SKALIBROWANA CENA To z pewnoêcià jeden z najwa niejszych atutów amerykaƒskiego kompaktu. Testowana przez nas bogato wyposa ona wersja 2.0 CRD w specyfikacji SE to wydatek 76 tysi cy z otych. Chcàc kupiç Golfa czy Focusa z dieslem pod maskà i podobnym wyposa eniem, które w Calibrze jest seryjne, musimy liczyç si z kwotà rz du 80, a nawet 90 tysi cy z otych! Podstawowy model S z benzynowym silnikiem 1.8 kosztuje 59 tysi cy z otych. 10 lato 2006 MAGAZYN

11 WRA ENIA Z JAZDY Du o miejsca we wn trzu i funkcjonalny baga nik to niewàtpliwe zalety Calibra. Godnym zauwa enia i pochwalenia jest, i wersja z silnikiem Diesla ma w standardzie ESP. Dodge Caliber jest dwunastym autem koncernu DaimlerChrysler, które otrzyma o pi ç gwiazdek w testach zderzeniowych amerykaƒskiej agencji bezpieczeƒstwa ruchu NHTSA. Dodge przygotowa szereg elementów opcjonalnego wyposa enia po bardzo przyst pnych cenach. Dla estetów przygotowano pakiet Sport. Sà to elementy dekoracyjne Êrodka znacznie o ywiajàce morze plastiku, oraz siedzenia pokryte specjalnà tkaninà YES Essentials odpornà na plamy i redukujàcà napi cie elektrostatyczne (dop ata 900 z otych). Dla melomanów dost pny jest szeêciog o- Ênikowy zestaw Musicgate Power z subwooferem i odchylanymi dwoma g oênikami umieszczonymi w klapie baga nika. Ca kowita moc 585 watów w zupe noêci wystarczy do zarobkowej dzia alno- Êci polegajàcej na prowadzeniu ruchomej leênej, lub pla owej dyskoteki (dop ata 3200 z otych). WNIOSKI Czy warto kupiç Dodge a? Caliber, szczególnie z dieslem, jest dobrym wyborem. W standardzie otrzymamy spory kawa ek Ameryki, oszcz dny i dynamiczny silnik i sylwetk, która na pewno szybko si nie opatrzy. Wszystko to za cen, o jakiej nabywcy Golfa czy Astry mogà tylko pomarzyç. 11

12 Legendy Dodge a Viper LEGENDY DODGE A Szybki i wêciek y GDYBY W S OWNIKU WYRAZÓW OBCYCH POJ CIE TESTOSTERON ZASTÑPIONO VIPER SRT-10, NIKT NIE ZAUWA Y BY RÓ NICY... Dodge Viper ikona amerykaƒskiego way of drive. Tak samo pi kny, jak bezlitosny. Jego moc i osiàgi potrafià na drodze (najlepiej d ugiej i prostej) doprowadziç do ekstazy ka dego, kto nim kieruje. Ale biada temu, kto przeceni swoje mo liwoêci. To auto nie wybacza b dów i kàsa z ca à zaciek oêcià. W fazie konstruowania Vipera oparto si na zasadach, które obowiàzywa y przy projektowaniu amerykaƒskich samochodów sportowych z lat 60. Najwa niejszy by mocny silnik, nap d na ko a tylne oraz odpowiednia stylistyka. Takim samochodem by w a- Ênie model Cobra Daytona Coupe produkowany przez Carrolla Shelby. Prototyp oznaczony VM01 mia silnik V8 i nadwozie zbudowane z w ókien szklanych, nast pny VM02 pod maskà mia zaadaptowany z ci arówki silnik V10 dysponujàcy mocà 394 KM. Pierwszà koncepcyjnà wersj Vipera pokazano w Detroit w 1989 roku. Do 1996 roku, kiedy zaprezentowano coupe GTS, Viper dost pny by wy àcznie z otwartym dwumiejscowym nadwoziem. Pierwszeƒstwo zakupu modelu GTS mieli dotychczasowi posiadacze Vipera RT-10. Podobnie Chrysler uczyni w przypadku obecnej trzeciej ju generacji, noszàcej oznaczenie SRT-10. Premiera mia a miejsce podczas salonu w Detroit w 2001 roku. Choç pierwsze samochody trafi y do salonów dopiero rok póêniej, prawie wszystkie zosta y ju wczeêniej sprzedane mimo wysokiej, nawet jak na amerykaƒskie realia, ceny dochodzàcej do 100 tysi cy dolarów. 12 lato 2006 MAGAZYN

13 LEGENDY DODGE A Viper SRT-10 to esencja bezkompromisowych osiàgów i zapierajàcego dech w piersiach wyglàdu. Jedynymi wspólnymi elementami karoserii dla Vipera SRT-10 Coupe i Roadster sà: pas przedni, b otniki, pokrywa komory silnika oraz drzwi. Oprócz sta ego dachu i zmodyfikowanej klapy baga nika Viper SRT-10 Coupe posiada szereg nowych elementów zewn trznych, m.in. specjalnà opraw szyby czo owej, szyby boczne, tylny pas karoserii oraz tylne lampy zespolone nowego kszta tu. Dzi ki 500-konnemu silnikowi V10 o pojemnoêci 8,3 litra, zapewniajàcego b yskawiczne przyspieszenie do 100 km/h w czasie poni ej 4 sekund, auto nie ma sobie równych na drodze. Maksymalny moment obrotowy wynosi ponad 700 Nm, co w zupe noêci wystarcza do wyprzedzenia wszystkiego, co porusza si po drogach. Auto cechuje niesamowita wr cz elastycznoêç. Bez problemu mo na ruszyç z miejsca nawet z czwartego biegu! Dziewi çdziesiàt procent momentu obrotowego dost pne jest w szerokim zakre- 13

14 LEGENDY DODGE sie od 1500 do 5600 obr/min. Nap d przenoszony jest na ko a tylne poprzez szeêciostopniowà, manualnà skrzyni przek adniowà. Proporcjonalnie do osiàganych pr dkoêci zastosowano wyczynowy uk ad hamulcowy z ABS firmy Brembo z tarczami o Êrednicy 355 mm. Jego skutecznoêç potwierdzajà dane: na zatrzymanie si ze 100 km/h, Viper potrzebuje zaledwie 32 metrów, natomiast popisowa konkurencja km/h zajmuje zaledwie 12 sekund! Doskona e w asnoêci jezdne zapewnia niezale ne zawieszenie wszystkich czterech kó, w sk ad którego wchodzà m.in. wahacze trójkàtne i zwrotnice z aluminium oraz lekkie kolumny resorujàce. Nap d przekazywany jest za poêrednictwem mechanizmu ró nicowego o samoczynnie zwi kszanym tarciu Dana 44-4 Hydra-Lock. Jadowity Viper porusza si na kutych obr czach aluminiowych o rozmiarze 18 cali z przodu i 19 cali z ty u z ogumieniem Michelin run-flat, umo liwiajàcym jazd po przebiciu opony oraz czujnikiem ciênienia w ka dym z zaworów powietrznych. Chrysler szczyci si tym, e Viper to pierwszy seryjny samochód na Êwiecie. Liczby te oznaczajà: moc w KM, moment obrotowy w Nm i pojemnoêç skokowà silnika, którà w USA mierzy si w calach szeêciennych. Dodge Viper Kamienie milowe 1989 Na salonie w Detroit koncepcyjny Dodge Viper RT Viper jako oficjalny Pace-Car w Indianapolis Koncepcyjny Viper GTS Coupe spadkobierca tradycji Shelby Daytona Cobra Coupe Rozpocz cie produkcji Dodge a Vipera GTS. Na konkursie elegancji w Pebble Beach pokazano wersj wyczynowà GTS-R. W 24-godzinnym wyêcigu Le Mans auto zajmuje 10 miejsce Druga generacja Dodge a Vipera RT Wyczynowa wersja GTS-R jako zapowiedê trzeciej generacji modelu Podczas salonu w Detroit przedstawiono trzecià generacj modelu Dodge jako jedyna marka oferuje profesjonalnie przygotowanà do wyêcigów zamkni tà wersj Vipera Competition Coupe Rozpocz cie sprzeda y w USA Vipera SRT-10 Coupe. 14 lato 2006 MAGAZYN

15 Born in the Legendy Dodge Ram Pó ci arówka uros a w Ameryce do rangi takiego symbolu, jakim jest puszka coca-coli, czy soczysty çwierçfunciak z serem. Pick-up to podstawowy Êrodek transportu setek tysi cy farmerów przemierzajàcych bezkresne przestrzenie Nevady czy Arkansas. 15

16 LEGENDY DODGE A Dodge a do 1994 roku, nie mia w ofercie auta, które mog oby przeciwstawiç si hegemonii Forda i Chevroleta w tym segmencie. Wtedy w aênie pokazano nowego Dodge a Ram. Pot na maska, os ona ch odnicy i te wielkie wystajàce poza zarys uwypuklone b otniki. aden z konkurentów nie oferowa tak wyglàdajàcego auta. Od poczàtku oferowany by w trzech kategoriach wagowych: lekkiej 1500, Êredniej 2500 i ci kiej Sprzeda wzros a jeszcze po gruntownym odnowieniu linii przeprowadzonej w 2002 roku. Na sezon 2006 dokonano modernizacji modelu, zmieniajàc nieznacznie muskularny wyglàd i wprowadzajàc nowe wyposa enie. Podstawowym êród em nap du Rama jest 215-konny silnik V6 o pojemnoêci 3,7 litra. Wyst puje tylko w po àczeniu z krótkà wersjà 1500, oczywiêcie mo na zamówiç odpowiednio wi kszy V8 o mocach 235/345 KM. Lekki Ram 1500 nie dogoni rywali w rankingach rynkowych. Daje im za to wycisk na drodze. Jego zemsta, to silnik 5.7 HEMI Magnum, osiem cylindrów w uk adzie V, pó sferyczne komory spalania i 345 KM. Wi kszej nie wykrzesze z siebie aden seryjny pick-up na Êwiecie. Klienci majà do wyboru kabiny Regular i coraz popularniejsze d u sze zwane Quad Cab z czworgiem drzwi. SUPERSIZEME! Jakikolwiek samochód europejski, nawet dostawczy, zaparkowany przy Ramie serii 2500/3500, wyglàda jak pojazd liliputa do rozwo enia mleka. To kwintesencja poj cia full size pick-up. Na samochód mo na wrzuciç ponad dwie tony adunku, a z ty u holowaç przyczep o masie siedmiu ton! Wielu Amerykanów przerabia swojego Rama na ciàgnik siod owy. Pozwala na to wzmocnione zawieszenie z resorami piórowymi, oraz umieszczone na skrzyni adunkowej siod o, do którego montowana jest naczepa. Taki zestaw drogowy robi ogromne wra enie. Najcz Êciej wo one adunki to: konie, jachty i luksusowe domki kempingowe na ko ach. Te kolosy mogà byç wyposa one prawie jak luksusowe limuzyny, szczególnie w wersji Laramie. Jednak prawdziwym hitem sta a si wprowadzona do sprzeda y pod koniec 2005 roku powi kszona kabina Mega Cab z mo liwoêcià sk adania tylnych foteli w pod- odze, podobnie jak w modelu Chrysler Grand Voyager Stow n Go. Po ich ponownym roz o eniu pasa- 16 lato 2006 MAGAZYN

17 erowie z ty u majà wi cej miejsca na nogi ni oferuje Maybach! NAJSZYBSZA CI ARÓWKA ÂWIATA WÊród kilkudziesi ciu wersji Rama jest jedna, której osiàgi klasyfikujà jà raczej do klasy aut wyêcigowych ni do pó ci arówek. Pot ny silnik V10, ponad osiem litrów pojemnoêci i moment obrotowy zdolny wyrwaç prz s a mostu Golden Gate. Pod wybrzuszonà maskà z pot nym wlotem apczywie zasysajàcym powietrze upchni to ten sam 500-konny silnik, który nap dza Dodge a Vipera. Ram SRT-10 zosta profesjonalnie przygotowany przez fabrycznego tunera firmy dzia Performance Vehicle Operations (PVO). Wra enie robià 19-calowe obr cze aluminiowe z oponami Pirelli Scorpion 305/40/19! Jednak nawet takie walce sà bezsilne wobec straszliwego momentu obrotowego 712 Nm przekazywanego na tylnà oê. Mocniejsze dodanie gazu to prawie odpalenie granatu dymnego. Oprócz g stych ob oków dymu palonych opon, jedynym Êladem po obecnoêci SRT-10 sà dwa d ugie Êlady na asfalcie. Podczas przyêpieszania kierowca i pasa er sà wgniatani w oparcia sportowych foteli z wyszytym logo SRT-10. Ten samochód to nie tylko król prostej, wyjàtkowo dobrze sprawdza si równie w czasie jazdy po kr tych drogach. Pr dkoêç z jakà mo e poruszaç si ta bestia przekracza wszystkie przepisy stanowe. Jednak aby straciç prawo jazdy wcale nie trzeba szybko jechaç, wystarczy otworzyç okno i w àczyç muzyk. Seryjny zestaw audio o mocy 500 watów sprowokuje ka dego policjanta w promieniu kilku mil do interwencji i mo na byç pewnym, e nie skoƒczy si na upomnieniu. Kiedy kierowca wyêcigowy Brendan Gaughan osiàgnà na torze pr dkoêç 154 mile na godzin (prawie 250 km/h), Dodge Ram SRT-10 zosta uznany za najszybszà seryjnà ci arówk na Êwiecie i oficjalnie wpisany do Ksi gi rekordów Guinnessa. Kosztujàcy 50 tysi cy dolarów Ram SRT-10 dost pny jest tylko w trzech kolorach: czarnym, czerwonym i szarym metalicznym. Dodge Ram trzyma w asny kurs. Konserwatywna sylwetka i silniki rodem z epoki muscle-cars przywo ujà w pami ci najlepsze lata. Wystarczy rzut oka, eby rozpoznaç w nim pe nokrwisty, amerykaƒski samochód born in the USA! LEGENDY DODGE A 17

18 KLIENT AUTOTRAPERA Zdecydowanie najszybsze danie W gronie klientów i przyjació Autotrapera znaleêli si w aêciciele nowego i ju docenionego lokalu gastronomicznego z ulicy Piotrkowskiej. Pierogarnia znajdujàca si vis- -vis Grand Hotelu pod numerem 69 zdobywa klientów w najdalszych rejonach miasta. ByliÊmy zaskoczeni polskie pierogi je d à do klientów amerykaƒskim samochodem? I to nie byle jakim, terenowym Jeepem Grand Cherokee odpowiada z humorem wspó w aêciciel Jacek Stefaƒski to znaczy, e nasze dania dojadà wsz dzie. Nie ma dla nas celu nie do osiàgni cia. WÊród klientów Pierogarni sà ju urz dnicy banków, urz du skarbowego i prokuratury. Celny dobór klienteli i strategia przez o àdek do sukcesu przynosi wi c doskona e rezultaty. Lokal jest niewielki, ale przytulny i umeblowany z gustem. Cel pana Jacka to zakup za rok Jeepa Grand Cherokee SRT-8: Osiem cylindrów, pojemnoêç skokowa 6.1 litra i 420 KM mocy marzy w aêciciel. B dà to zdecydowanie najszybsze pierogi w Unii Europejskiej. 18 lato 2006 MAGAZYN

19 KRONIKA TOWARZYSKA ar tropików w Starowej Górze D ugo oczekiwany, budzàcy respekt i podziw, nowy Jeep Commander zagoêci w salonie 7 maja. ódzka premiera tego modelu przenios a nas na jeden dzieƒ w tropiki. Kto nie by w tym dniu z nami, ma czego a owaç. Salon w Starowej Górze przeniós si do Afryki, Dodge wjecha do odzi 21 czerwca poprzez Port West. W aênie w tym klubie odby a si premiera modelu Caliber, która uêwietni a imprez rocznicowà Radia Eska. OÊwietlony fajerwerkami wjazd Dodge'a poprzedzi wyst p Kasi Wilk. GoÊcie zainteresowani nowà markà, która z takim rozmachem powraca do Polski, mieli pierwszà okazj poznania opisywanego przez nas modelu. Wystàpili te Szymon Wydra i zespó Carpe Diem. na Hawaje, Karaiby, Kub, brazylijskà Copacaban oraz do magicznych Indii. Jak pokonaç drogi niepokonane uczy Wojciech Cejrowski, opowiedzia te O bezdro ach Êwiata, na których bez Jeepa ani rusz. Na naszych goêci czeka y auta testowe, jedyny w swoim rodzaju, wymagajàcy tor terenowy i doskonale przygotowani instruktorzy. 19

20 STYL YCIA Rower mania, szaleƒstwo, styl ycia DziÊ ma o kto wie, kto stworzy rower. Pewne jest jednak, e gdyby Karl Friedrich Drais von Sauerbronn móg zobaczyç, jak ewoluowa jego skromny drewniany pojazd, nie uwierzy by w asnym oczom. Amerykanin, Gary Fisher, skonstruowa zupe nie nowy rodzaj roweru, Mountain Bike przeznaczony do jazdy w trudnym terenie. I wtedy si zacz o... 20

21 GDZIE JEèDZIå? OczywiÊcie jeêdziç mo na wsz dzie, wystarczy tylko chcieç, jednak coraz cz Êciej projektuje si szlaki przeznaczone g ównie dla rowerzystów. Komu na przyk ad nie wystarczajà ju agiewniki, mo e Êmia o eksplorowaç malownicze tereny Parku Krajobrazowego Wzniesieƒ ódzkich. W internecie mo na dowiedzieç si tak e o istniejàcych ju klubach rowerowych, których cz onkowie systematycznie spotykajà si i wyruszajà na wycieczki wokó miasta, a nawet dalej. Teraz ka dy mo e w konkretnym przeznaczeniu roweru odnaleêç siebie i swoje pasje. W kalendarz imprez i dyscyplin sportowych, które przyciàgajà coraz szersze rzesze widzów i zawodników, wpisa y si nowe rodzaje sportów rowerowych jak: Dirt jazda po hopkach usypanych z piasku, przypominajàcych tor motocrossowy, Street jazda po mieêcie i jego wszystkich barierach architektonicznych, Vert jazda po rampach czy halfpipe'ie, Dual Slalom slalom gigant, tyle e w parach, na rowerach i po ziemnym torze, 4-cross wyêcig czwórkami, czy wreszcie Downhill. Polska sta a si pr nym oêrodkiem nowych dyscyplin rowerowych. Szczyrk, Karpacz, Wisa, Wa brzych, Kielce czy od niedawna Góra Kamieƒsk ko- o Be chatowa, sta y si mekkà mi oêników ekstremalnego MTB, Freeride'u i Downhillu. Rower to ju nie tylko WyÊcig Pokoju. Sta si stylem ycia, stworzy nowe Êrodowisko ludzi, których àczà dwa kó ka i hobby, którzy mówià specyficznym j zykiem, którzy majà swój Êwiat... STYL YCIA 21

22 STYL YCIA KARIERA JEDNOÂLADU DwieÊcie lat ewolucji roweru zasadniczo nie zmieni o jego wyglàdu. Poza nim, zmieni o si jednak wszystko... W 1817 roku Karl Friedrich Drais von Sauerbronn, in ynier budownictwa, fizyk i z zami owania mechanik z Karlsruhe, odby pierwszà przeja d k na skonstruowanej przez siebie maszynie biegowej. Mia a drewnianà konstrukcj ramy i kó, nap dzana by a poprzez odpychanie si nogami od ziemi. Du y wp yw na finalny kszta t jednoêladu oraz na jego polskà nazw majà Brytyjczycy. Oni bowiem opracowali konstrukcj kó wykorzystujàcà szprychy mocowane do obr czy i piasty ko a, a w 1884 roku John Kemp-Straley opracowa jednoêlad wyposa ony w dwa ko a o jednakowej Êrednicy z kierownicà po àczonà z przednim widelcem i nap dem aƒcuchowym, któremu nada nazw Rover (W drowiec). Stàd w aênie w polskim s ownictwie pojawi si rower. Podstawowa funkcja roweru, jakà by o tanie przemieszczanie si oraz jazda rekreacyjna, nie uleg a zmianie a do lat siedemdziesiàtych XX wieku. Amerykanie skonstruowali bowiem nowy rodzaj roweru i nowy styl jazdy, okreêlone jako BMX (Bicycle Moto Cross). Posiada on bardzo uproszczonà konstrukcj, wzmocnionà ram i 20-calowe ko a. BMX sta si nie tylko okreêleniem roweru, ale tak e stylu ycia i subkultury. BMX-owcy na swoich rowerach potrafià jeêdziç przeczàc wszelkim prawom fizyki. USA, Kanad czy Australi ogarnà sza. Koniec lat 70. przynosi kolejny trend w rowerowej modzie. Jego twórcà jest Amerykanin, Gary Fisher, który skonstruowa zupe nie nowy rodzaj roweru, przeznaczonego do jazdy w trudniejszym terenie, okreêlonego jako MTB Mountain Bike. I wtedy si zacz o... ALUMINIUM, KARBON I TECHNOLOGIA KOSMICZNA BMX, XC, MTB, Freeride czy Downhill? To wielokrotnie ci ka decyzja, przed którà stajà poczàtkujàcy mi oênicy rowerowego szaleƒstwa. Ka dy ze stylów jazdy wymaga bowiem innego rodzaju roweru. Najwa niejszym elementem konstrukcji ka dego roweru jest rama. To na niej bowiem spoczywa ci - ar nie tylko rowerzysty, ale przede wszystkim przenoszenia wszelkich napr eƒ i si skr cajàcych, 22 lato 2006 MAGAZYN

23 STYL YCIA powstajàcych w czasie jazdy. Obecnie najbardziej rozpowszechnione sà trzy rodzaje ram: stalowe, chromowo-molibdenowe i aluminiowe. Wraz z pojawieniem si nowego rodzaju rowerów, wokó nich wyrós prawie natychmiast pot ny przemys opracowujàcy nowe technologie zwiàzane z produkcjà podzespo ów i materia ów o coraz lepszej jakoêci i wytrzyma oêci. Dobry rower to nie tylko rama, to tak e osprz t. Przerzutki wykonane z elementów tytanowych czy karbonowych sà obecnie dost pne dla ka dego. Amortyzatory, kosztujàce niejednokrotnie ponad 4000 z otych, o skoku 200 milimetrów, stosowane wdownhillu i Freeride, ju nikogo nie dziwià. Podobnie amortyzatory stosowane na tylnych osiach wykorzystujà t oki z powietrzem, ale tak e posiadajà t umienie olejowe i regulowany skok dzi ki zastosowaniu tytanowych spr yn! Ewolucja ogarn a tak e hamulce. Najbardziej popularne hamulce typu V-brake walczà o utrzymanie si na rynku z hamulcami tarczowymi, cz sto hydraulicznymi, które bez wzgl du na warunki w jakich jedziemy (deszcz, Ênieg, b oto), hamujà tak samo efektywnie. Tak e obowiàzkowy strój rowerzysty uleg radykalnym zmianom. Oprócz kasków ochronnych wspó czesny jeêdziec ma do dyspozycji ochraniacze na kolana i golenie, okcie i przedramiona, a tak e kompletne zbroje chroniàce klatk piersiowà, r ce, ramiona i kr gos up przed ewentualnym upadkiem. Spodnie czy bluzy, majà dodatkowe wk adki ze sztywnej pianki, amortyzujàce upadki czy uderzenia, a r kawiczki wyposa a si w twarde elementy ochronne, os aniajàce koêci nadgarstków. Niestety jak ka de hobby, tak e i rower nie jest tani. Czasem jego cena mo e przekroczyç z otych. Odpowiedni strój mo e kosztowaç nawet 3000 z otych (podstawowy zestaw zabezpieczeƒ, obejmujàcy dobry kask i r kawiczki, mo na kupiç maksymalnie za oko o 350 z otych). Na szcz Êcie ka dy mo e wybraç coê dla siebie za w miar rozsàdnà cen. Obecnie w specjalistycznych sklepach rowerowych pracujà ludzie, którzy wiedzà, jak doradziç i potrafià przeprowadziç profesjonalny wywiad z klientem, by skompletowaç sprz t w aênie dla niego i w najbardziej optymalnej cenie. 23

24 Urlopowe rady ZDANIEM EKSPERTA U YTKOWNICY SAMOCHODÓW DZIELÑ SI NA TYCH, KTÓRZY UWA AJÑ, E WIEDZÑ WSZYSTKO O SWOICH AUTACH, I NA TYCH, KTÓRZY LUBIÑ CZASEM SPYTAå O RAD. Mo e to dziwne, ale podzia ten cz sto przebiega pomi dzy kierowcami m czyznami i kobietami. Poniewa jestem kobietà i nie wstydz si pytaç, postanowi am poprosiç Tomka Lamentowskiego, szefa stacji napraw pogwarancyjnych Autotraper Serwis, o kilka porad wakacyjnych dotyczàcych przygotowania auta do wakacji... Panie Tomku, co zrobiç jeêli samochód w wakacyjnej podró y przestanie jechaç? Pytanie jest typowo kobiece, poniewa wyczerpuje ca à zawartoêç instrukcji napraw twojego Voyagera, a instrukcja wcale nie jest cienka. Mo e atwiej odpowiedzieç co zrobiç, eby autko nie przesta o jechaç. A mamy na to jakiê wp yw? Mamy, i to niema y. To troch jak z cz owiekiem i jego zdrowiem. Z regu y profilaktyka mo e bardzo pomóc. Ka dy samochód wymaga regularnej dba oêci, czyli prawid owych przeglàdów serwisowych, oraz w aêciwych materia ów eksploatacyjnych. W codziennej gonitwie w ciàgu roku zapominamy o wielu sprawach, po prostu lejemy paliwo i auto jedzie dalej. Nawet je eli przydarzy si coê nieoczekiwanego, np. skoƒczà si klocki hamulcowe, to jesteêmy blisko domu, serwisu, lub w najgorszym razie nadal w tym samym kraju. Gorzej, je eli niemi a niespodzianka spotka nas gdzieê na obrze ach Europy. Jak w takim razie ma ta profilaktyka wyglàdaç? Po pierwsze, rachunek sumienia. Wyciàgamy ksià- eczk serwisowà samochodu i sprawdzamy przy jakim przebiegu by a wykonana obs uga. Porównujemy t informacj z aktualnym stanem licznika i planem wakacyjnym. Je eli z tej analizy wynika, e przekroczymy w aêciwy przebieg do przeglàdu (15 tys. km dla aut z silnikami Diesla i najcz Êciej 12 tys. km dla samochodów benzynowych), to umówmy si na przeglàd przed wyjazdem. W czasie takiego przeglàdu dokonujemy szczegó owej oceny poszczególnych podzespo ów i uk adów samochodu. Sprawdzamy stan tarcz, b bnów i ok adzin hamulcowych, sprawdzamy stan elementów zawieszenia, os on przegubów i pasków, sprawdzamy obecnoêç wycieków. Jest oczywiste, e w konsekwencji takiego przeglàdu dokonujemy naprawy, czy wymiany jakichê elementów, które ujawni yby swój op akany stan dopiero awarià. 24 lato 2006 MAGAZYN

25 ZDANIEM EKSPERTA Czy jest mo liwe, e w aêciciele tak dobrych samochodów jak Chrysler i Jeep nie dokonujà przeglàdów? Niestety, tak si dzieje. Dopóki w aêciciela zmuszajà do tego warunki gwarancji przyje d a na przeglàdy. Potem, zdarza si, ogranicza wydatki i przyje d a na samà wymian oleju. Wtedy nie jesteêmy w stanie nic sprawdziç, dlatego bardzo staramy si przekonaç do wykonywania pe nej obs ugi np. co 15 tys. km. Wspomnia Pan o materia ach eksploatacyjnych... Tak, nawet prawid owa obs uga okresowa nie zwalnia nas od kontroli p ynów i olejów. Silniki eksploatowane na d ugich trasach z du ymi pr dkoêciami wymagajà kontroli poziomu oleju. Podobnie jak wiele innych serwisów Chryslera i Jeepa, nalewamy do silników oleje syntetyczne Mobil. W przypadku koniecznoêci uzupe nienia p ynu hamulcowego lub ch odzàcego mo emy zastosowaç ogólnie dost pne w handlu. Powa ne OSTRZE ENIE: do uk adu wspomagania kierownicy nie wolno dolewaç p ynu stosowanego powszechnie do aut europejskich! Do Chryslera, Jeepa, i oczywiêcie Dodge a konieczny jest specjalny p yn MOPAR i aden inny. Pami tajmy, e niski poziom p ynu hamulcowego, ch odniczego lub w uk adzie wspomagania jest wynikiem usterki, która poczàtkowo nie jest groêna, lecz niezauwa ona lub zlekcewa ona mo e unieruchomiç samochód lub zagroziç naszemu bezpieczeƒstwu. Troch mnie Pan przestraszy, sprawdzam zaraz ksià k i przyje d am na przeglàd! Odpowiada Tomasz Lamentowski, szef stacji napraw pogwarancyjnych Autotraper Serwis 25

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW INFORMACJE DLA KIEROWCÓW Prawo jazdy Kierowcy pojazdów mechanicznych mogą prowadzić samochody na terenie Szwecji na podstawie polskiego prawa jazdy i polskiego świadectwa kwalifikacji. Niezależnie od okresu

Bardziej szczegółowo

Informacje handlowe. NOMA AUTO Sp. z o.o.

Informacje handlowe. NOMA AUTO Sp. z o.o. 2015-11-30 Informacje handlowe Informacje handlowe przygotowane przez: Łukasz Morawiak Tel. 661350374 Informacje handlowe przygotowane dla: NOMA AUTO SP. Z O.O. Leśna 2 42-600 Tarnowskie Góry Numer oferty:

Bardziej szczegółowo

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

Samochody ciężarowe z wymiennym nadwoziem

Samochody ciężarowe z wymiennym nadwoziem Informacje ogólne na temat pojazdów z wymiennym nadwoziem Informacje ogólne na temat pojazdów z wymiennym nadwoziem Pojazdy z nadwoziem wymiennym są skrętnie podatne. Pojazdy z nadwoziem wymiennym pozwalają

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Biuro Ruchu Drogowego

Biuro Ruchu Drogowego KOMENDA GŁÓWNA G POLICJI Biuro Ruchu Drogowego Kampania pod hasłem ODBLASKI ŻYCIA W okresie od stycznia do października 2008 roku miało miejsce: 40 725 wypadków drogowych, w wyniku których 51 987 osób

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług.

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług. Lubań dn. 25.07.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) Na podstawie art. 84a ust. 1

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2 Zastosowanie Dźwignik kanałowy, jeżdżący po obrzeżach kanału samochodowego, dzięki łatwości manewrowania poziomego (stosunkowo mały ciężar) i pionowego, znajduje szerokie zastosowanie w pracach obsługowo-naprawczych

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

Nazywam się Marcin Stencel, rocznik 96, uczęszczam do Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy.

Nazywam się Marcin Stencel, rocznik 96, uczęszczam do Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy. Nazywam się Marcin Stencel, rocznik 96, uczęszczam do Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy. Jestem młodym kierowcą rajdowym startującym w Rajdach Okręgowych tzw. RO. Startuje samochodem rajdowym Citroen

Bardziej szczegółowo

OPINIA Nr: RTM-148/14 Rzeczoznawca : inż. Piotr Pałasz RS 000308. ul. Skwierzyńska 16 66-435 Krzeszyce

OPINIA Nr: RTM-148/14 Rzeczoznawca : inż. Piotr Pałasz RS 000308. ul. Skwierzyńska 16 66-435 Krzeszyce z dnia: 2014/07/03 OPINIA Nr: Rzeczoznawca : inż. Piotr Pałasz RS 000308 Zleceniodawca: Urząd Gminy Krzeszyce Adres: ul. Skwierzyńska 16 66-435 Krzeszyce Właściciel: Urząd Gminy Krzeszyce Adres: ul. Skwierzyńska

Bardziej szczegółowo

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU OPINIA Nr: 132/DOA/05/13 Rzeczoznawca : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda Zleceniodawca: GETIN Noble Bank S.A. Adres: ul. Domaniewska 39 02-672 Warszawa Sygnatura akt: 320903 Zadanie: Ocena

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Wykonawca wyceny : Auto-Technika Dariusz Gromadka CCRS 581/12 RS001443. L.p. Nazwa elementu wyposażenia Wartość 1 +ŁYŻKA KOPARKOWA

Wykonawca wyceny : Auto-Technika Dariusz Gromadka CCRS 581/12 RS001443. L.p. Nazwa elementu wyposażenia Wartość 1 +ŁYŻKA KOPARKOWA WYCENA Nr: 22/12/2014/IL Wykonawca wyceny : Auto-Technika Dariusz Gromadka CCRS 581/12 RS001443 Właściciel: Zadanie: IDEA LEASING S.A. Wycena wartości maszyny DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*) z dnia: Marka:

Bardziej szczegółowo

http://woks.pl Tel. : 501638774 mail: woks@woks.pl

http://woks.pl Tel. : 501638774 mail: woks@woks.pl Zapraszam do zapoznania z Naszą propozycją Gotowych zestawów do wynajęcia. W skład zestawu mogą wchodzić stoły Piłkarzyki. Świetna zabawa, integracja i konkurencja. Obsługa pomaga w przeprowadzeniu zawodów

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta.

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. Goniąc marzenia Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. A kiedy tam dotarłem, pomyślałem sobie,

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE. ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Ocena stanu technicznego. Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE. ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Ocena stanu technicznego. Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy Ekspertyza numer: z dnia: 2012/03/05 Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE Zleceniodawca: Auto Przetarg Adres: ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Zadanie: Ocena stanu technicznego DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Bardziej szczegółowo

Ocena rynku CNG przez użytkowników pojazdów zasilanych gazem ziemnym

Ocena rynku CNG przez użytkowników pojazdów zasilanych gazem ziemnym Ocena rynku CNG przez użytkowników pojazdów zasilanych gazem ziemnym Małgorzata Śliwka Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademia Górniczo-Hutnicza im.

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy. Drzwi przednie prawe

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy. Drzwi przednie prawe Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 4872/5/6-959 Andrzej Pokrywa Andrzej Juszczak PGD/TYC/29003/6/05/20 Nr zlecenia Data raportu Data oględzin 23-05-206 23-05-206 Miejsce oględzin ul.

Bardziej szczegółowo

Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o.

Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. zgodnie z art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem. Przyczepa samozaładowcza. Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli

Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem. Przyczepa samozaładowcza. Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem Przyczepa samozaładowcza do bel Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem Zbieranie dużych beli, układanie

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Ogrzewanie podłogowe staje się coraz bardziej docenianym systemem podnoszącym komfort użytkowników mieszkań, apartamentów i domów jednorodzinnych. Niestety

Bardziej szczegółowo

Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm.

Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm. Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm. Poniższy poradnik przedstawia ogólny zarys montażu głowic i cylindrów w skuterach posiadających silniki 50ccm typu 139QMA/139QMB. Montaż

Bardziej szczegółowo

Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300?

Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Zadania powtórzeniowe I Adam Narkiewicz Makroekonomia I Zadanie 1 (5 punktów) Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Przypominamy

Bardziej szczegółowo

Krok I rozpoznanie potrzeb. Krok II obs uga prawna PROGRAM TOYOTA MOBILITY

Krok I rozpoznanie potrzeb. Krok II obs uga prawna PROGRAM TOYOTA MOBILITY Krok I rozpoznanie potrzeb Podczas pierwszego spotkania z Klientem przygotowujemy ofert pod kàtem indywidualnego dostosowania oprzyrzàdowania auta oraz ewentualnego dofinansowania zakupu. Wspólnie z Klientem

Bardziej szczegółowo

5. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę ofertową brutto... zł (zgodnie z załącznikiem nr III ) w tym:

5. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę ofertową brutto... zł (zgodnie z załącznikiem nr III ) w tym: FORMULARZ OFERTY ZAŁĄCZNIK NR I (pieczęć Wykonawcy) dostawę dwóch samochodów osobowych na okres 60 miesięcy w ramach leasingu operacyjnego 1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy...... 2. Zarejestrowany adres

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE NOŚNIKA NARZĘDZI FASTRAC. Fastrac nowej generacji seria 4000

ZASTOSOWANIE NOŚNIKA NARZĘDZI FASTRAC. Fastrac nowej generacji seria 4000 ZASTOSOWANIE NOŚNIKA NARZĘDZI FASTRAC Fastrac nowej generacji seria 4000 Siła w odśnieżaniu Siła w utrzymaniu terenu- koszenie LETNIE UTRZYMANIE DRÓG I POBOCZY Kosiarki- mulczery poboczy, rowów i terenów

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

furgon z podwyższonym dachem, długi 4 drzwiowy 3 osobowy

furgon z podwyższonym dachem, długi 4 drzwiowy 3 osobowy OCENA TECHNICZNA nr: 2732/Renault Master/WE137GJ Rzeczoznawca : mgr inż Jerzy Gąska z dnia: 2015/10/16 Zleceniodawca: IDEA Leasing S.A. Adres: ul. Strzegomska 42B 53-611 Wrocław Zlec. pismo, znak: email

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w

zamówienia jest likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w Sosnowiec: Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w Sosnowcu poprzez wymianę dźwigów osobowych w trzonie komunikacyjnym Numer ogłoszenia: 130927-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 148168/5/16-9527 Data raportu inż. Andrzej Ciecieręga Data oględzin inż. Michał Dzik PCM(DZS)/GDA/24757/16/04/29 Miejsce oględzin Nr zlecenia 11-05-2016

Bardziej szczegółowo

BELKI BLOKUJĄCE. Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb

BELKI BLOKUJĄCE. Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb BELKI BLOKUJĄCE Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb Belki blokujące KAT 2 Belki blokujące - KAT Mocowanie zamknięciem siłowym i kształtowym!

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Systemu PDR

Prezentacja Systemu PDR Prezentacja Systemu PDR / Paintless Dent System / 14-15.02.2013 Prowadzący: MOTOTECHNIKA Mieczysław Pamuła 14-15.02.2013 Historia Technologia PDR narodziła się w latach 40 tych minionego wieku w zakładach

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Finansowy Barometr ING

Finansowy Barometr ING Finansowy Barometr ING Międzynarodowe badanie ING na temat postaw i zachowań konsumentów wobec bankowości mobilnej Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez IPSOS O badaniu Finansowy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE Strona 1 z 7 INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE 1. Przedmowa Poduszka powietrzna niezależnie, czy czołowa, czy boczna, jest elementem wyposażenia, który uzupełnia ochronę jaką zapewnia pas bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr A do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Parametry samochodu pogotowia wod-kan przystosowanego do ciągnięcia przyczepy z minikoparką o masie eksploatacyjnej 1,9 Mg: 1. Samochód fabrycznie nowy.

Bardziej szczegółowo

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: ***

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: *** *** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: Niniejszy materiał możesz dowolnie wykorzystywać. Możesz rozdawać go na swoim blogu, liście adresowej, gdzie tylko chcesz za darmo lub możesz go dołączyć, jako

Bardziej szczegółowo

19 / 2008. Wysokie Mazowieckie, 2008-06-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy 19/2008

19 / 2008. Wysokie Mazowieckie, 2008-06-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy 19/2008 19 / 2008 Wysokie Mazowieckie, 2008-06-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy 19/2008 nazwa zamówienia : zakup oleju napędowego, oleju do silnika,

Bardziej szczegółowo

Maria Kościelna, Wroclaw University of Economics

Maria Kościelna, Wroclaw University of Economics Maria Kościelna, Wroclaw University of Economics Working paper Prognoza przychodów ze sprzedaży na podstawie przedsiębiorstwa z gastronomi. Słowa kluczowe: Przychody ze sprzedaży, koszt kapitału pracującego,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Jaraczewo: Dostawa i montaż mebli na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy. Numer ogłoszenia: 200094-2011; data zamieszczenia: 14.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Ładowarka kołowa przegubowo-teleskopowa

KARTA INFORMACYJNA Ładowarka kołowa przegubowo-teleskopowa OPINIA TECHNICZNA NR 3166/BK/09/2015 KARTA INFORMACYJNA Ładowarka kołowa przegubowo-teleskopowa Schaffer 6370T, S/N: 4670B030 Wykonał: mgr inż. Bartłomiej Kosma Rzeczoznawca ds. wyceny pojazdów, maszyn

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiattorunski.pl/2358,przetargi.html Toruń: Zakup i dostawa ciągnika z oprzyrządowaniem

Bardziej szczegółowo

Od fartucha ochronnego dla spawacza po jedwabny szal - nowy katalog World Wide Work by MEWA już dostępny

Od fartucha ochronnego dla spawacza po jedwabny szal - nowy katalog World Wide Work by MEWA już dostępny Od fartucha ochronnego dla spawacza po jedwabny szal - nowy katalog World Wide Work by MEWA już dostępny W nowym katalogu World Wide Work by MEWA kobiety znajdą to, czego z pewnością oczekują. Mężczyźni

Bardziej szczegółowo

OCENA TECHNICZNA nr: CITROEN NEMO WY5661E Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012

OCENA TECHNICZNA nr: CITROEN NEMO WY5661E Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012 z dnia: 2012/11/13 OCENA TECHNICZNA nr: Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012 DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU Marka: CITROËN Model pojazdu:

Bardziej szczegółowo

10 % Opracowanie: SPH Credo, tel./fax: 067 214 22 88, www.sphcredo.pl ZESTAW 11

10 % Opracowanie: SPH Credo, tel./fax: 067 214 22 88, www.sphcredo.pl ZESTAW 11 ZESTAW 11 Widząc ten znak kierujący samochodem ciężarowym jest ostrzegany o: A - zbliżaniu się do mostu zwodzonego, B - znacznym wzniesieniu drogi, C - nisko przelatujących samolotach. A - przejeżdża przed

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. (19) PL di)62974 B62D 57/02 (2006.01) Dudek Piotr, Włocławek, PL

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. (19) PL di)62974 B62D 57/02 (2006.01) Dudek Piotr, Włocławek, PL EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12,OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114126 (22) Data zgłoszenia: 11.06.2003 (19) PL di)62974

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SWR

NOWOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SWR System rur i kształtek wentylacyjnych SYSTEM KOMINUS SYSTEM RUR I KSZTAŁTEK WENTYLACYJNYCH SYSTEM KOMINUS SYSTEM RUR I KSZTAŁTEK WENTYLACYJNYCH IZOLOWANYCH IZOLACJA 30 MM SYSTEM KOMINUS CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca środowiska kierowców i pasażerów korzystających z usług motoryzacyjnych z uwzględnieniem ich potrzeb w zakresie mobilności

Ankieta dotycząca środowiska kierowców i pasażerów korzystających z usług motoryzacyjnych z uwzględnieniem ich potrzeb w zakresie mobilności Ankieta dotycząca środowiska kierowców i pasażerów korzystających z usług motoryzacyjnych z uwzględnieniem ich potrzeb w zakresie mobilności Uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Ankieta jest

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Chcielibyśmy uzyskać dane o rodzajach aktywności fizycznej będącej składnikiem życia codziennego. Pytania dotyczą Państwa aktywności fizycznej w ciągu

Bardziej szczegółowo

Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II

Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II Modele Wszystkie Częstotliwość przeglądów Co 1 rok / 15 000 km (w zależności, co nastąpi pierwsze) Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II Przegląd

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino Oprawa pod ogowa 69066/30/16 Giving light a new experience Chwy i nadaj kszta t. Ukierunkowany, precyzyjny strumie wiat a zamontowany na elastycznym ramieniu, które mo e znale si w dok adnie

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo

Warszawa: usługa modyfikacji systemu ZSI db modułów finansowoksięgowych

Warszawa: usługa modyfikacji systemu ZSI db modułów finansowoksięgowych Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: usługa modyfikacji systemu ZSI db modułów finansowoksięgowych

Bardziej szczegółowo

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych!

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Oferta dla partnerów biznesowych Historia Jesteśmy rodzicami i często szukamy sposobu na zorganizowanie czasu naszym dzieciom. Zauważyliśmy, że znalezienie

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą POJAZD AT Średnice przewodów w powinny być na tyle duże, aby nie dochodziło o do ich przegrzewania. Przewody powinny być należycie izolowane. Wszystkie obwody elektryczne powinny być zabezpieczone za pomocą

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM)

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, zasadą działania oraz sterowaniem bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami

Bardziej szczegółowo

33 200 PLN cena do uzgodnienia

33 200 PLN cena do uzgodnienia LELLEK GROUP Źródło: http://portal.lellek.pl/lel/komis/auto10960,skoda.pdf?grupa=1 Wygenerowano: Piątek, 1 lipca 2016, 20:32 Skoda Fabia 1.6 TDI 75KM Dealer Skoda Używany ROK2013 MOC75 KM PRZEBIEG115 217

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl Łódź: ZP/61/2016 - Usługa transportu sanitarnego dla Instytutu CZMP

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie. o przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczenie. o przynależności do grupy kapitałowej SOK/11/2014 zał. nr 7 do siwz Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Przedmiot zamówienia: Dostawa kompaktora Zamawiający: SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W OŚWIĘCIMIU Działając

Bardziej szczegółowo

Monopolistyczna konkurencja

Monopolistyczna konkurencja Monopolistyczna konkurencja Monopolistyczna konkurencja Wiele firm Brak barier wejścia / wyjścia rodukt zróżnicowany Siła rynkowa pojedynczej firmy zależy od stopnia zróżnicowania produktu Dobra bliskimi,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Ludwik Synoradzki Jerzy Wisialski EKONOMIKA Zasada opłacalności Na początku każdego

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

z potrzeby piękna Świdermajer z odrobiną egzotyki 54

z potrzeby piękna Świdermajer z odrobiną egzotyki 54 T O, C O L U B I M Y Gdyby nie szczęśliwy przypadek i uparci właściciele, ten piękny dom z drewnianymi koronkami nigdy by nie powstał. z potrzeby piękna Świdermajer z odrobiną egzotyki 54 55 Od początku,

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wielbark-ug.bip-wm.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wielbark-ug.bip-wm. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wielbark-ug.bip-wm.pl/public Wielbark: Dostawa samochodu ciężarowego wywrotki 8x4 (4 osiowy- 2 osie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 6 2009-03-06 10:45 Jaraczewo: Świadczenie usług transportowych i robót ziemnych w 2009 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito OFERTA WSPÓŁPRACY Prezentacja firmy Apetito o nas... BON Apetito Sp. z o.o. powstała w 2009 roku i konsekwentnie tworzy sieć restauracji pod nazwą BONapetito, w których klienci mogą kupować pyszne jedzenie

Bardziej szczegółowo

W umowie określone zostaną odpowiednie części zamówienia, na które Wykonawca złoży ofertę

W umowie określone zostaną odpowiednie części zamówienia, na które Wykonawca złoży ofertę Załącznik nr 4 UMOWA NR... (wzór) zawarta w dniu..r. w Kielcach pomiędzy: 1/ Województwem Świętokrzyskim - Zespołem Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach z siedzibą ulica Łódzka

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PACZKOWIE

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PACZKOWIE ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PACZKOWIE PACZKÓW DNIA 24 PAŻDZIERNIKA 2013 1 Nazwa oraz adres Zamawiającego Zakład

Bardziej szczegółowo

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe.

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe. BAKS Kazimierz Sielski 05-480 Karczew ul. Jagodne 5 Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 Internet www.baks.com.pl e-mail baks@baks.com.pl NIP 532-010-20-41 Karczew dnia 2015-06-22 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Panią/Panem.. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą. REGON.. NIP. zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści :

UMOWA. Panią/Panem.. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą. REGON.. NIP. zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści : WZÓR W dniu. r. Pomiędzy UMOWA Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Uniejowie, ul. Orzechowa 6,99-210 Uniejów reprezentowanym przez Kierownika GOPS Panią Jolantę Figurską zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 901/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 19.11.2012 r. Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących

Bardziej szczegółowo

Plaston. Wygodnie, bezpiecznie i na miarę

Plaston. Wygodnie, bezpiecznie i na miarę Plaston Plaston to szwajcarska firma, z ponad 50-letnim doświadczeniem i fabrykami zlokalizowanymi na terenie Szwajcarii i Unii Europejskiej. Jest wyłącznym, globalnym dostawcą od ponad 40 lat opakowań

Bardziej szczegółowo