Dodge ju w odzi Przedstawiamy legendarne modele Dodge Viper i Dodge Ram

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dodge ju w odzi Przedstawiamy legendarne modele Dodge Viper i Dodge Ram"

Transkrypt

1 Wi kszy kaliber Dodge Caliber rogaty kompakt w salonie Autotrapera Przygoda z Jeepem Mateusz Kusznierewicz zawsze mia em s aboêç do aut terenowych JednoÊladem w teren Dirt, Street, Vert, Dual Slalom czy Downhill wszystko o rowerach Dodge ju w odzi Przedstawiamy legendarne modele Dodge Viper i Dodge Ram

2

3 OD REDAKCJI Drodzy Czytelnicy! Rodzina Autotrapera powi kszy a si o kolejnà mark DODGE. Od czerwca mogà Paƒstwo podziwiaç i nabyç najm odsze dziecko koncernu DaimlerChrysler samochód Dodge Caliber. Jak przysta o na amerykaƒskà mark z charakterem premiera Dodge a by a wybuchowa. Dodge Caliber wzbudza ogromne zainteresowanie pierwsze sztuki wyjecha y z naszego salonu ju kilka dni po premierze. Równie du ym zainteresowaniem cieszà si gad ety z logo Dodge a. Miasto powoli ogarnia dodgemania pracowników naszej firmy ju ogarn a, co widaç na zdj ciu. Wszystkich zafascynowanych markà Dodge zapraszamy do lektury najnowszego Magazynu Autotraper. Znajdà tu Paƒstwo histori dwóch najwi kszych legend Dodge a modeli Viper i Ram. Zapraszamy równie do lektury relacji z corocznego Êwi ta mi oêników marki Jeep Euro Camp Jeep Spotkamy si tak e z naszym dobrym przyjacielem przemierzajàcym morza i oceany Mateuszem Kusznierewiczem. Wszystkich, którzy od czasu do czasu odstawiajà cztery kó ka i przesiadajà si na dwa, zapraszamy do dzia u life style, gdzie mo na zapoznaç si z poradnikiem rowerzysty, skompletowaç ekwipunek i zaplanowaç interesujàce wyprawy rowerowymi szlakami. Zapraszamy do lektury Zespó Autotraper Holding 3

4

5 MAGAZYN 3 OD REDAKCJI 6 ZE ÂWIATA Wykop sobie Jeepa 8 WRA ENIA Z JAZDY Dodge Caliber na europejskie drogi SPIS TREÂCI 12 LEGENDY DODGE A Dodge Viper - po prostu bessssstia! 15 LEGENDY DODGE A Dodge Ram - Born in the USA 18 NASZ KLIENT Najszybsze danie w mieêcie 19 KRONIKA TOWARZYSKA Jeep Commander i Dodge Caliber premiery Autotrapera 20 LIFE STYLE Rower - mania, szaleƒstwo, styl ycia 24 ZDANIEM EKSPERTA Urlopowe rady 26 OFF-ROAD - WYPRAWY Euro Camp Jeep NASI PRZYJACIELE Rozmowa z Mateuszem Kusznierewiczem 32 DOPOSA ENIE, TUNING Wakacyjne akcesoria 5

6 Steady Bounce in the Jeep at New York streets... ZE ÂWIATA Tak brzmià s owa hiphopowego refrenu Steady Bounce. PodÊpiewuje je czterech, specjalnie wykreowanych wirtualnych bohaterów spotu wideo, b dàcego elementem zakrojonej na szerokà skal kampanii reklamowej kompaktowego Jeepa Compass, którà przygotowano dla rynku amerykaƒskiego. Wed ug Johna Plecha, szefa marketingu Jeepa, nabywca modelu Compass to latek wykszta cony, jeszcze bez rodziny, mieszkajàcy w centrum wielkiego miasta. Jest to osoba o weso ym usposobieniu, majàca mnóstwo przyjació i lubiàca wyzwania w yciu. W nowà kampani reklamowà, koncern zaanga owa wszystkie Êrodki masowego przekazu (telewizj, radio, pras i Internet). Przedsi wzi ciu towarzyszyç b dà tak e masowe imprezy miejskie w najwi kszych metropoliach USA. Jeep Compass podobnie jak Dodge Caliber, jest przedstawicielem licznego za oceanem segmentu kompaktowych SUV-ów. W 2005 roku sprzedano w USA 368 tysi cy tego typu aut, a prognozy zak adajà, e do 2010 roku sprzeda ma wzrosnàç do 600 tysi cy! Wykop sobie Jeepa Wykop sobie Jeepa Pod takim has em zorganizowano na pla y Imperial w Kalifornii doêç niekonwencjonalnà promocj nowego modelu Jeepa Compass. WÊród prawie trzech tysi cy zg oszeƒ z USA, wylosowano 200 osób, które na wyznaczonym kawa ku pla y Imperial Beach rozpocz y poszukiwanie skarbu. WÊród kilkuset zakopanych tam gad etów by jeden szczególny kluczyki do nowiutkiego Jeepa Compass! Najwi cej szcz Êcia mia 26-letni mieszkaniec San Diego, Chris Robinson. Jako pierwszy wykopa puszk z kluczykami i chwil potem sta si posiadaczem pierwszego kompaktowego Jeepa whistorii firmy. Impreza Come and Dig It! jest cz Êcià wydarzeƒ zorganizowanych przez mark Jeep pod wspólnà nazwà US Open Sandcastle Competition. 6 lato 2006 MAGAZYN

7 Tom LaSorda, szef Chrysler Group, oficjalnie og osi wprowadzenie do produkcji nowej wersji legendarnego Dodge a Challengera! Samochód pojawi si w sprzeda y w 2008 roku i jak zapewnia Chrysler Group, jego wyglàd nie b dzie znaczàco odbiega od modelu koncepcyjnego. Challenger powstanie na p ycie pod ogowej, z której korzysta obecnie Chrysler 300C. Pod maskà znajdzie si pot ny silnik V8 HEMI o pojemnoêci 6,1 litra iomocy 425 KM. Maksymalny moment obrotowy 570 Nm, w zupe noêci wystarczy do rozp dzenia muscle-cara do 100 km/h w ciàgu 4,5 sekundy! Równie imponujàce wra enie robi pr dkoêç maksymalna 280 km/h. Ofert uzupe ni tak e Challenger z 3,5-litrowym silnikiem V6 o mocy zaledwie 254 KM. ZE ÂWIATA Król za kierownicà Goodwood Festiwal of Speed znany jest jako najwi ksza impreza poêwi cona sportowi automobilowemu na Êwiecie. Tegorocznà atrakcjà by legendarny as amerykaƒskich wyêcigów samochodowych NASCAR Richard Petty, oraz jeden z najs ynniejszych samochodów wyêcigowych minionej ery Dodge Charger rocznik letni mistrz usiad za kierownicà wspaniale zrekonstruowanego Chargera, aby wziàç udzia wwyêcigu górskim na dystansie 1,16 mili na terenach Goodwood w hrabstwie Sussex, rodowej posiad oêci lorda March corocznego gospodarza tej imprezy. Prowadzony przez Petty ego Charger to ten sam pojazd, którym w roku 1972 w ró nych imprezach oêmiokrotnie dojecha do mety jako pierwszy, 25-krotnie w pierwszej piàtce oraz 28-krotnie jako jeden z pierwszej dziesiàtki zawodników na drodze do swej czwartej korony mistrzowskiej. Znany w amerykaƒskich ko ach sportowych jako Król Richard Petty ma na swym koncie 200 zwyci stw w wyêcigach samochodowych. 7

8 WRA ENIA Z JAZDY Dodge Caliber NA PODBÓJ EUROPY KONCERN DAIMLERCHRYSLER UZNA, E NAJWY SZY CZAS SKO CZYå Z DOMINACJÑ VOLKSWAGENA GOLFA W KLASIE AUT KOMPAKTOWYCH. 8 lato 2006 MAGAZYN

9 WRA ENIA Z JAZDY To nieprawda, e zimna wojna jest ju za nami! Stany Zjednoczone przyst pujà do nowego wyêcigu zbrojeƒ, a ich najnowszà bronià jest Dodge Caliber. Dotychczasowe próby zdobycia przyczó ków, które od lat okupujà europejskie kompakty, spe z y na niczym. Broƒ, którà dysponowali Amerykanie, okaza a si zupe nie nieprzystosowana do wymagaƒ Starego Kontynentu. W latach 90. skierowano do walki model Dodge Neon, sprzedajàcy si w Europie gorzej ni lód na Alasce. G ówny sztab Chryslera wyciàgnà wnioski, wzià pod uwag gusta Europejczyków i to, e drogi w tej cz Êci Êwiata obfitujà czasem w zakr ty. PATRZ, JAKI JESTEM WIELKI! Nowego Dodge a trudno nie zauwa yç. Choç z za o enia jest to auto klasy kompaktowej, Caliber prezentuje si jak pe nowymiarowy SUV. Podczas testu auto zebra o wiele pozytywnych opinii za ogólne walory estetyczne. W czasie jazdy kierowcy innych aut pos usznie zje d ali na bok, widzàc w lusterku wstecznym pot nà os on ch odnicy z umieszczonà poêrodku g owà muflona. Mówiàc krótko Dodge Caliber robi wra enie i na pewno nie zgubimy go pod supermarketem. Dla wielu osób to jedna z podstawowych zalet pojazdu. Wysoko zawieszone nadwozie to równie bezpieczniejsza pozycja za kierownicà, lepsza widocznoêç, co z pewnoêcià docenià panowie z kompleksem ni szoêci, jak i panie bez adnych kompleksów. Dodge Caliber jest jednym z najtaƒszych aut oferowanych za oceanem. Jednak nie brak we wn trzu pomys owych rozwiàzaƒ, jak ch odzony schowek w desce rozdzielczej o pojemnoêci ma ej lodówki turystycznej, przedni pod okietnik z du ym zakresem regulacji, czy lampki baga nika, która po wyj ciu spe nia rol latarki. Ma a rzecz, a cieszy. PojemnoÊç baga nika nieco mniejsza ni u konkurentów, mo e si jednak podobaç praktyczna sk adana tylna kanapa. POWERED BY VOLKSWAGEN Testowanà przez nas wersj z silnikiem Diesla opatrzono umieszczonym na klapie baga nika 9

10 WRA ENIA Z JAZDY Seryjnie ch odzony schowek o pojemnoêci ma ej lodówki. znaczkiem CRD. Nie by oby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, e pod maskà pracuje silnik z... Volkswagena Golfa. Amerykanie zdecydowali si walczyç z Niemcami ich w asnà bronià dobrze znanym silnikiem TDI o mocy 140 KM. W czasie jazdy Calibrem jest odczuwalnie ciszej, ni w Golfie, Octavii czy Altei wyposa onych w t samà jednostk. Maksymalny moment obrotowy wynosi 310 Nm. Dost pny ju od 2500 obr./min i dopóki strza ka obrotomierza nie osiàgnie 3000 obrotów, podró ujàcy Calibrem do- Êwiadczyç mogà przyêpieszeƒ godnych dro szych i mocniejszych aut. Zamontowana skrzynia manualna o szeêciu prze o eniach jest wystarczajàco precyzyjna, a prze o enia dobrze wspó grajà z charakterem silnika. Podczas testu Caliber spali nieco ponad 9 litrów. Nie jest to ma o, ale cz sto wykorzystywaliêmy pe nà dynamik auta. DOBRZE SKALIBROWANA CENA To z pewnoêcià jeden z najwa niejszych atutów amerykaƒskiego kompaktu. Testowana przez nas bogato wyposa ona wersja 2.0 CRD w specyfikacji SE to wydatek 76 tysi cy z otych. Chcàc kupiç Golfa czy Focusa z dieslem pod maskà i podobnym wyposa eniem, które w Calibrze jest seryjne, musimy liczyç si z kwotà rz du 80, a nawet 90 tysi cy z otych! Podstawowy model S z benzynowym silnikiem 1.8 kosztuje 59 tysi cy z otych. 10 lato 2006 MAGAZYN

11 WRA ENIA Z JAZDY Du o miejsca we wn trzu i funkcjonalny baga nik to niewàtpliwe zalety Calibra. Godnym zauwa enia i pochwalenia jest, i wersja z silnikiem Diesla ma w standardzie ESP. Dodge Caliber jest dwunastym autem koncernu DaimlerChrysler, które otrzyma o pi ç gwiazdek w testach zderzeniowych amerykaƒskiej agencji bezpieczeƒstwa ruchu NHTSA. Dodge przygotowa szereg elementów opcjonalnego wyposa enia po bardzo przyst pnych cenach. Dla estetów przygotowano pakiet Sport. Sà to elementy dekoracyjne Êrodka znacznie o ywiajàce morze plastiku, oraz siedzenia pokryte specjalnà tkaninà YES Essentials odpornà na plamy i redukujàcà napi cie elektrostatyczne (dop ata 900 z otych). Dla melomanów dost pny jest szeêciog o- Ênikowy zestaw Musicgate Power z subwooferem i odchylanymi dwoma g oênikami umieszczonymi w klapie baga nika. Ca kowita moc 585 watów w zupe noêci wystarczy do zarobkowej dzia alno- Êci polegajàcej na prowadzeniu ruchomej leênej, lub pla owej dyskoteki (dop ata 3200 z otych). WNIOSKI Czy warto kupiç Dodge a? Caliber, szczególnie z dieslem, jest dobrym wyborem. W standardzie otrzymamy spory kawa ek Ameryki, oszcz dny i dynamiczny silnik i sylwetk, która na pewno szybko si nie opatrzy. Wszystko to za cen, o jakiej nabywcy Golfa czy Astry mogà tylko pomarzyç. 11

12 Legendy Dodge a Viper LEGENDY DODGE A Szybki i wêciek y GDYBY W S OWNIKU WYRAZÓW OBCYCH POJ CIE TESTOSTERON ZASTÑPIONO VIPER SRT-10, NIKT NIE ZAUWA Y BY RÓ NICY... Dodge Viper ikona amerykaƒskiego way of drive. Tak samo pi kny, jak bezlitosny. Jego moc i osiàgi potrafià na drodze (najlepiej d ugiej i prostej) doprowadziç do ekstazy ka dego, kto nim kieruje. Ale biada temu, kto przeceni swoje mo liwoêci. To auto nie wybacza b dów i kàsa z ca à zaciek oêcià. W fazie konstruowania Vipera oparto si na zasadach, które obowiàzywa y przy projektowaniu amerykaƒskich samochodów sportowych z lat 60. Najwa niejszy by mocny silnik, nap d na ko a tylne oraz odpowiednia stylistyka. Takim samochodem by w a- Ênie model Cobra Daytona Coupe produkowany przez Carrolla Shelby. Prototyp oznaczony VM01 mia silnik V8 i nadwozie zbudowane z w ókien szklanych, nast pny VM02 pod maskà mia zaadaptowany z ci arówki silnik V10 dysponujàcy mocà 394 KM. Pierwszà koncepcyjnà wersj Vipera pokazano w Detroit w 1989 roku. Do 1996 roku, kiedy zaprezentowano coupe GTS, Viper dost pny by wy àcznie z otwartym dwumiejscowym nadwoziem. Pierwszeƒstwo zakupu modelu GTS mieli dotychczasowi posiadacze Vipera RT-10. Podobnie Chrysler uczyni w przypadku obecnej trzeciej ju generacji, noszàcej oznaczenie SRT-10. Premiera mia a miejsce podczas salonu w Detroit w 2001 roku. Choç pierwsze samochody trafi y do salonów dopiero rok póêniej, prawie wszystkie zosta y ju wczeêniej sprzedane mimo wysokiej, nawet jak na amerykaƒskie realia, ceny dochodzàcej do 100 tysi cy dolarów. 12 lato 2006 MAGAZYN

13 LEGENDY DODGE A Viper SRT-10 to esencja bezkompromisowych osiàgów i zapierajàcego dech w piersiach wyglàdu. Jedynymi wspólnymi elementami karoserii dla Vipera SRT-10 Coupe i Roadster sà: pas przedni, b otniki, pokrywa komory silnika oraz drzwi. Oprócz sta ego dachu i zmodyfikowanej klapy baga nika Viper SRT-10 Coupe posiada szereg nowych elementów zewn trznych, m.in. specjalnà opraw szyby czo owej, szyby boczne, tylny pas karoserii oraz tylne lampy zespolone nowego kszta tu. Dzi ki 500-konnemu silnikowi V10 o pojemnoêci 8,3 litra, zapewniajàcego b yskawiczne przyspieszenie do 100 km/h w czasie poni ej 4 sekund, auto nie ma sobie równych na drodze. Maksymalny moment obrotowy wynosi ponad 700 Nm, co w zupe noêci wystarcza do wyprzedzenia wszystkiego, co porusza si po drogach. Auto cechuje niesamowita wr cz elastycznoêç. Bez problemu mo na ruszyç z miejsca nawet z czwartego biegu! Dziewi çdziesiàt procent momentu obrotowego dost pne jest w szerokim zakre- 13

14 LEGENDY DODGE sie od 1500 do 5600 obr/min. Nap d przenoszony jest na ko a tylne poprzez szeêciostopniowà, manualnà skrzyni przek adniowà. Proporcjonalnie do osiàganych pr dkoêci zastosowano wyczynowy uk ad hamulcowy z ABS firmy Brembo z tarczami o Êrednicy 355 mm. Jego skutecznoêç potwierdzajà dane: na zatrzymanie si ze 100 km/h, Viper potrzebuje zaledwie 32 metrów, natomiast popisowa konkurencja km/h zajmuje zaledwie 12 sekund! Doskona e w asnoêci jezdne zapewnia niezale ne zawieszenie wszystkich czterech kó, w sk ad którego wchodzà m.in. wahacze trójkàtne i zwrotnice z aluminium oraz lekkie kolumny resorujàce. Nap d przekazywany jest za poêrednictwem mechanizmu ró nicowego o samoczynnie zwi kszanym tarciu Dana 44-4 Hydra-Lock. Jadowity Viper porusza si na kutych obr czach aluminiowych o rozmiarze 18 cali z przodu i 19 cali z ty u z ogumieniem Michelin run-flat, umo liwiajàcym jazd po przebiciu opony oraz czujnikiem ciênienia w ka dym z zaworów powietrznych. Chrysler szczyci si tym, e Viper to pierwszy seryjny samochód na Êwiecie. Liczby te oznaczajà: moc w KM, moment obrotowy w Nm i pojemnoêç skokowà silnika, którà w USA mierzy si w calach szeêciennych. Dodge Viper Kamienie milowe 1989 Na salonie w Detroit koncepcyjny Dodge Viper RT Viper jako oficjalny Pace-Car w Indianapolis Koncepcyjny Viper GTS Coupe spadkobierca tradycji Shelby Daytona Cobra Coupe Rozpocz cie produkcji Dodge a Vipera GTS. Na konkursie elegancji w Pebble Beach pokazano wersj wyczynowà GTS-R. W 24-godzinnym wyêcigu Le Mans auto zajmuje 10 miejsce Druga generacja Dodge a Vipera RT Wyczynowa wersja GTS-R jako zapowiedê trzeciej generacji modelu Podczas salonu w Detroit przedstawiono trzecià generacj modelu Dodge jako jedyna marka oferuje profesjonalnie przygotowanà do wyêcigów zamkni tà wersj Vipera Competition Coupe Rozpocz cie sprzeda y w USA Vipera SRT-10 Coupe. 14 lato 2006 MAGAZYN

15 Born in the Legendy Dodge Ram Pó ci arówka uros a w Ameryce do rangi takiego symbolu, jakim jest puszka coca-coli, czy soczysty çwierçfunciak z serem. Pick-up to podstawowy Êrodek transportu setek tysi cy farmerów przemierzajàcych bezkresne przestrzenie Nevady czy Arkansas. 15

16 LEGENDY DODGE A Dodge a do 1994 roku, nie mia w ofercie auta, które mog oby przeciwstawiç si hegemonii Forda i Chevroleta w tym segmencie. Wtedy w aênie pokazano nowego Dodge a Ram. Pot na maska, os ona ch odnicy i te wielkie wystajàce poza zarys uwypuklone b otniki. aden z konkurentów nie oferowa tak wyglàdajàcego auta. Od poczàtku oferowany by w trzech kategoriach wagowych: lekkiej 1500, Êredniej 2500 i ci kiej Sprzeda wzros a jeszcze po gruntownym odnowieniu linii przeprowadzonej w 2002 roku. Na sezon 2006 dokonano modernizacji modelu, zmieniajàc nieznacznie muskularny wyglàd i wprowadzajàc nowe wyposa enie. Podstawowym êród em nap du Rama jest 215-konny silnik V6 o pojemnoêci 3,7 litra. Wyst puje tylko w po àczeniu z krótkà wersjà 1500, oczywiêcie mo na zamówiç odpowiednio wi kszy V8 o mocach 235/345 KM. Lekki Ram 1500 nie dogoni rywali w rankingach rynkowych. Daje im za to wycisk na drodze. Jego zemsta, to silnik 5.7 HEMI Magnum, osiem cylindrów w uk adzie V, pó sferyczne komory spalania i 345 KM. Wi kszej nie wykrzesze z siebie aden seryjny pick-up na Êwiecie. Klienci majà do wyboru kabiny Regular i coraz popularniejsze d u sze zwane Quad Cab z czworgiem drzwi. SUPERSIZEME! Jakikolwiek samochód europejski, nawet dostawczy, zaparkowany przy Ramie serii 2500/3500, wyglàda jak pojazd liliputa do rozwo enia mleka. To kwintesencja poj cia full size pick-up. Na samochód mo na wrzuciç ponad dwie tony adunku, a z ty u holowaç przyczep o masie siedmiu ton! Wielu Amerykanów przerabia swojego Rama na ciàgnik siod owy. Pozwala na to wzmocnione zawieszenie z resorami piórowymi, oraz umieszczone na skrzyni adunkowej siod o, do którego montowana jest naczepa. Taki zestaw drogowy robi ogromne wra enie. Najcz Êciej wo one adunki to: konie, jachty i luksusowe domki kempingowe na ko ach. Te kolosy mogà byç wyposa one prawie jak luksusowe limuzyny, szczególnie w wersji Laramie. Jednak prawdziwym hitem sta a si wprowadzona do sprzeda y pod koniec 2005 roku powi kszona kabina Mega Cab z mo liwoêcià sk adania tylnych foteli w pod- odze, podobnie jak w modelu Chrysler Grand Voyager Stow n Go. Po ich ponownym roz o eniu pasa- 16 lato 2006 MAGAZYN

17 erowie z ty u majà wi cej miejsca na nogi ni oferuje Maybach! NAJSZYBSZA CI ARÓWKA ÂWIATA WÊród kilkudziesi ciu wersji Rama jest jedna, której osiàgi klasyfikujà jà raczej do klasy aut wyêcigowych ni do pó ci arówek. Pot ny silnik V10, ponad osiem litrów pojemnoêci i moment obrotowy zdolny wyrwaç prz s a mostu Golden Gate. Pod wybrzuszonà maskà z pot nym wlotem apczywie zasysajàcym powietrze upchni to ten sam 500-konny silnik, który nap dza Dodge a Vipera. Ram SRT-10 zosta profesjonalnie przygotowany przez fabrycznego tunera firmy dzia Performance Vehicle Operations (PVO). Wra enie robià 19-calowe obr cze aluminiowe z oponami Pirelli Scorpion 305/40/19! Jednak nawet takie walce sà bezsilne wobec straszliwego momentu obrotowego 712 Nm przekazywanego na tylnà oê. Mocniejsze dodanie gazu to prawie odpalenie granatu dymnego. Oprócz g stych ob oków dymu palonych opon, jedynym Êladem po obecnoêci SRT-10 sà dwa d ugie Êlady na asfalcie. Podczas przyêpieszania kierowca i pasa er sà wgniatani w oparcia sportowych foteli z wyszytym logo SRT-10. Ten samochód to nie tylko król prostej, wyjàtkowo dobrze sprawdza si równie w czasie jazdy po kr tych drogach. Pr dkoêç z jakà mo e poruszaç si ta bestia przekracza wszystkie przepisy stanowe. Jednak aby straciç prawo jazdy wcale nie trzeba szybko jechaç, wystarczy otworzyç okno i w àczyç muzyk. Seryjny zestaw audio o mocy 500 watów sprowokuje ka dego policjanta w promieniu kilku mil do interwencji i mo na byç pewnym, e nie skoƒczy si na upomnieniu. Kiedy kierowca wyêcigowy Brendan Gaughan osiàgnà na torze pr dkoêç 154 mile na godzin (prawie 250 km/h), Dodge Ram SRT-10 zosta uznany za najszybszà seryjnà ci arówk na Êwiecie i oficjalnie wpisany do Ksi gi rekordów Guinnessa. Kosztujàcy 50 tysi cy dolarów Ram SRT-10 dost pny jest tylko w trzech kolorach: czarnym, czerwonym i szarym metalicznym. Dodge Ram trzyma w asny kurs. Konserwatywna sylwetka i silniki rodem z epoki muscle-cars przywo ujà w pami ci najlepsze lata. Wystarczy rzut oka, eby rozpoznaç w nim pe nokrwisty, amerykaƒski samochód born in the USA! LEGENDY DODGE A 17

18 KLIENT AUTOTRAPERA Zdecydowanie najszybsze danie W gronie klientów i przyjació Autotrapera znaleêli si w aêciciele nowego i ju docenionego lokalu gastronomicznego z ulicy Piotrkowskiej. Pierogarnia znajdujàca si vis- -vis Grand Hotelu pod numerem 69 zdobywa klientów w najdalszych rejonach miasta. ByliÊmy zaskoczeni polskie pierogi je d à do klientów amerykaƒskim samochodem? I to nie byle jakim, terenowym Jeepem Grand Cherokee odpowiada z humorem wspó w aêciciel Jacek Stefaƒski to znaczy, e nasze dania dojadà wsz dzie. Nie ma dla nas celu nie do osiàgni cia. WÊród klientów Pierogarni sà ju urz dnicy banków, urz du skarbowego i prokuratury. Celny dobór klienteli i strategia przez o àdek do sukcesu przynosi wi c doskona e rezultaty. Lokal jest niewielki, ale przytulny i umeblowany z gustem. Cel pana Jacka to zakup za rok Jeepa Grand Cherokee SRT-8: Osiem cylindrów, pojemnoêç skokowa 6.1 litra i 420 KM mocy marzy w aêciciel. B dà to zdecydowanie najszybsze pierogi w Unii Europejskiej. 18 lato 2006 MAGAZYN

19 KRONIKA TOWARZYSKA ar tropików w Starowej Górze D ugo oczekiwany, budzàcy respekt i podziw, nowy Jeep Commander zagoêci w salonie 7 maja. ódzka premiera tego modelu przenios a nas na jeden dzieƒ w tropiki. Kto nie by w tym dniu z nami, ma czego a owaç. Salon w Starowej Górze przeniós si do Afryki, Dodge wjecha do odzi 21 czerwca poprzez Port West. W aênie w tym klubie odby a si premiera modelu Caliber, która uêwietni a imprez rocznicowà Radia Eska. OÊwietlony fajerwerkami wjazd Dodge'a poprzedzi wyst p Kasi Wilk. GoÊcie zainteresowani nowà markà, która z takim rozmachem powraca do Polski, mieli pierwszà okazj poznania opisywanego przez nas modelu. Wystàpili te Szymon Wydra i zespó Carpe Diem. na Hawaje, Karaiby, Kub, brazylijskà Copacaban oraz do magicznych Indii. Jak pokonaç drogi niepokonane uczy Wojciech Cejrowski, opowiedzia te O bezdro ach Êwiata, na których bez Jeepa ani rusz. Na naszych goêci czeka y auta testowe, jedyny w swoim rodzaju, wymagajàcy tor terenowy i doskonale przygotowani instruktorzy. 19

20 STYL YCIA Rower mania, szaleƒstwo, styl ycia DziÊ ma o kto wie, kto stworzy rower. Pewne jest jednak, e gdyby Karl Friedrich Drais von Sauerbronn móg zobaczyç, jak ewoluowa jego skromny drewniany pojazd, nie uwierzy by w asnym oczom. Amerykanin, Gary Fisher, skonstruowa zupe nie nowy rodzaj roweru, Mountain Bike przeznaczony do jazdy w trudnym terenie. I wtedy si zacz o... 20

21 GDZIE JEèDZIå? OczywiÊcie jeêdziç mo na wsz dzie, wystarczy tylko chcieç, jednak coraz cz Êciej projektuje si szlaki przeznaczone g ównie dla rowerzystów. Komu na przyk ad nie wystarczajà ju agiewniki, mo e Êmia o eksplorowaç malownicze tereny Parku Krajobrazowego Wzniesieƒ ódzkich. W internecie mo na dowiedzieç si tak e o istniejàcych ju klubach rowerowych, których cz onkowie systematycznie spotykajà si i wyruszajà na wycieczki wokó miasta, a nawet dalej. Teraz ka dy mo e w konkretnym przeznaczeniu roweru odnaleêç siebie i swoje pasje. W kalendarz imprez i dyscyplin sportowych, które przyciàgajà coraz szersze rzesze widzów i zawodników, wpisa y si nowe rodzaje sportów rowerowych jak: Dirt jazda po hopkach usypanych z piasku, przypominajàcych tor motocrossowy, Street jazda po mieêcie i jego wszystkich barierach architektonicznych, Vert jazda po rampach czy halfpipe'ie, Dual Slalom slalom gigant, tyle e w parach, na rowerach i po ziemnym torze, 4-cross wyêcig czwórkami, czy wreszcie Downhill. Polska sta a si pr nym oêrodkiem nowych dyscyplin rowerowych. Szczyrk, Karpacz, Wisa, Wa brzych, Kielce czy od niedawna Góra Kamieƒsk ko- o Be chatowa, sta y si mekkà mi oêników ekstremalnego MTB, Freeride'u i Downhillu. Rower to ju nie tylko WyÊcig Pokoju. Sta si stylem ycia, stworzy nowe Êrodowisko ludzi, których àczà dwa kó ka i hobby, którzy mówià specyficznym j zykiem, którzy majà swój Êwiat... STYL YCIA 21

22 STYL YCIA KARIERA JEDNOÂLADU DwieÊcie lat ewolucji roweru zasadniczo nie zmieni o jego wyglàdu. Poza nim, zmieni o si jednak wszystko... W 1817 roku Karl Friedrich Drais von Sauerbronn, in ynier budownictwa, fizyk i z zami owania mechanik z Karlsruhe, odby pierwszà przeja d k na skonstruowanej przez siebie maszynie biegowej. Mia a drewnianà konstrukcj ramy i kó, nap dzana by a poprzez odpychanie si nogami od ziemi. Du y wp yw na finalny kszta t jednoêladu oraz na jego polskà nazw majà Brytyjczycy. Oni bowiem opracowali konstrukcj kó wykorzystujàcà szprychy mocowane do obr czy i piasty ko a, a w 1884 roku John Kemp-Straley opracowa jednoêlad wyposa ony w dwa ko a o jednakowej Êrednicy z kierownicà po àczonà z przednim widelcem i nap dem aƒcuchowym, któremu nada nazw Rover (W drowiec). Stàd w aênie w polskim s ownictwie pojawi si rower. Podstawowa funkcja roweru, jakà by o tanie przemieszczanie si oraz jazda rekreacyjna, nie uleg a zmianie a do lat siedemdziesiàtych XX wieku. Amerykanie skonstruowali bowiem nowy rodzaj roweru i nowy styl jazdy, okreêlone jako BMX (Bicycle Moto Cross). Posiada on bardzo uproszczonà konstrukcj, wzmocnionà ram i 20-calowe ko a. BMX sta si nie tylko okreêleniem roweru, ale tak e stylu ycia i subkultury. BMX-owcy na swoich rowerach potrafià jeêdziç przeczàc wszelkim prawom fizyki. USA, Kanad czy Australi ogarnà sza. Koniec lat 70. przynosi kolejny trend w rowerowej modzie. Jego twórcà jest Amerykanin, Gary Fisher, który skonstruowa zupe nie nowy rodzaj roweru, przeznaczonego do jazdy w trudniejszym terenie, okreêlonego jako MTB Mountain Bike. I wtedy si zacz o... ALUMINIUM, KARBON I TECHNOLOGIA KOSMICZNA BMX, XC, MTB, Freeride czy Downhill? To wielokrotnie ci ka decyzja, przed którà stajà poczàtkujàcy mi oênicy rowerowego szaleƒstwa. Ka dy ze stylów jazdy wymaga bowiem innego rodzaju roweru. Najwa niejszym elementem konstrukcji ka dego roweru jest rama. To na niej bowiem spoczywa ci - ar nie tylko rowerzysty, ale przede wszystkim przenoszenia wszelkich napr eƒ i si skr cajàcych, 22 lato 2006 MAGAZYN

23 STYL YCIA powstajàcych w czasie jazdy. Obecnie najbardziej rozpowszechnione sà trzy rodzaje ram: stalowe, chromowo-molibdenowe i aluminiowe. Wraz z pojawieniem si nowego rodzaju rowerów, wokó nich wyrós prawie natychmiast pot ny przemys opracowujàcy nowe technologie zwiàzane z produkcjà podzespo ów i materia ów o coraz lepszej jakoêci i wytrzyma oêci. Dobry rower to nie tylko rama, to tak e osprz t. Przerzutki wykonane z elementów tytanowych czy karbonowych sà obecnie dost pne dla ka dego. Amortyzatory, kosztujàce niejednokrotnie ponad 4000 z otych, o skoku 200 milimetrów, stosowane wdownhillu i Freeride, ju nikogo nie dziwià. Podobnie amortyzatory stosowane na tylnych osiach wykorzystujà t oki z powietrzem, ale tak e posiadajà t umienie olejowe i regulowany skok dzi ki zastosowaniu tytanowych spr yn! Ewolucja ogarn a tak e hamulce. Najbardziej popularne hamulce typu V-brake walczà o utrzymanie si na rynku z hamulcami tarczowymi, cz sto hydraulicznymi, które bez wzgl du na warunki w jakich jedziemy (deszcz, Ênieg, b oto), hamujà tak samo efektywnie. Tak e obowiàzkowy strój rowerzysty uleg radykalnym zmianom. Oprócz kasków ochronnych wspó czesny jeêdziec ma do dyspozycji ochraniacze na kolana i golenie, okcie i przedramiona, a tak e kompletne zbroje chroniàce klatk piersiowà, r ce, ramiona i kr gos up przed ewentualnym upadkiem. Spodnie czy bluzy, majà dodatkowe wk adki ze sztywnej pianki, amortyzujàce upadki czy uderzenia, a r kawiczki wyposa a si w twarde elementy ochronne, os aniajàce koêci nadgarstków. Niestety jak ka de hobby, tak e i rower nie jest tani. Czasem jego cena mo e przekroczyç z otych. Odpowiedni strój mo e kosztowaç nawet 3000 z otych (podstawowy zestaw zabezpieczeƒ, obejmujàcy dobry kask i r kawiczki, mo na kupiç maksymalnie za oko o 350 z otych). Na szcz Êcie ka dy mo e wybraç coê dla siebie za w miar rozsàdnà cen. Obecnie w specjalistycznych sklepach rowerowych pracujà ludzie, którzy wiedzà, jak doradziç i potrafià przeprowadziç profesjonalny wywiad z klientem, by skompletowaç sprz t w aênie dla niego i w najbardziej optymalnej cenie. 23

24 Urlopowe rady ZDANIEM EKSPERTA U YTKOWNICY SAMOCHODÓW DZIELÑ SI NA TYCH, KTÓRZY UWA AJÑ, E WIEDZÑ WSZYSTKO O SWOICH AUTACH, I NA TYCH, KTÓRZY LUBIÑ CZASEM SPYTAå O RAD. Mo e to dziwne, ale podzia ten cz sto przebiega pomi dzy kierowcami m czyznami i kobietami. Poniewa jestem kobietà i nie wstydz si pytaç, postanowi am poprosiç Tomka Lamentowskiego, szefa stacji napraw pogwarancyjnych Autotraper Serwis, o kilka porad wakacyjnych dotyczàcych przygotowania auta do wakacji... Panie Tomku, co zrobiç jeêli samochód w wakacyjnej podró y przestanie jechaç? Pytanie jest typowo kobiece, poniewa wyczerpuje ca à zawartoêç instrukcji napraw twojego Voyagera, a instrukcja wcale nie jest cienka. Mo e atwiej odpowiedzieç co zrobiç, eby autko nie przesta o jechaç. A mamy na to jakiê wp yw? Mamy, i to niema y. To troch jak z cz owiekiem i jego zdrowiem. Z regu y profilaktyka mo e bardzo pomóc. Ka dy samochód wymaga regularnej dba oêci, czyli prawid owych przeglàdów serwisowych, oraz w aêciwych materia ów eksploatacyjnych. W codziennej gonitwie w ciàgu roku zapominamy o wielu sprawach, po prostu lejemy paliwo i auto jedzie dalej. Nawet je eli przydarzy si coê nieoczekiwanego, np. skoƒczà si klocki hamulcowe, to jesteêmy blisko domu, serwisu, lub w najgorszym razie nadal w tym samym kraju. Gorzej, je eli niemi a niespodzianka spotka nas gdzieê na obrze ach Europy. Jak w takim razie ma ta profilaktyka wyglàdaç? Po pierwsze, rachunek sumienia. Wyciàgamy ksià- eczk serwisowà samochodu i sprawdzamy przy jakim przebiegu by a wykonana obs uga. Porównujemy t informacj z aktualnym stanem licznika i planem wakacyjnym. Je eli z tej analizy wynika, e przekroczymy w aêciwy przebieg do przeglàdu (15 tys. km dla aut z silnikami Diesla i najcz Êciej 12 tys. km dla samochodów benzynowych), to umówmy si na przeglàd przed wyjazdem. W czasie takiego przeglàdu dokonujemy szczegó owej oceny poszczególnych podzespo ów i uk adów samochodu. Sprawdzamy stan tarcz, b bnów i ok adzin hamulcowych, sprawdzamy stan elementów zawieszenia, os on przegubów i pasków, sprawdzamy obecnoêç wycieków. Jest oczywiste, e w konsekwencji takiego przeglàdu dokonujemy naprawy, czy wymiany jakichê elementów, które ujawni yby swój op akany stan dopiero awarià. 24 lato 2006 MAGAZYN

25 ZDANIEM EKSPERTA Czy jest mo liwe, e w aêciciele tak dobrych samochodów jak Chrysler i Jeep nie dokonujà przeglàdów? Niestety, tak si dzieje. Dopóki w aêciciela zmuszajà do tego warunki gwarancji przyje d a na przeglàdy. Potem, zdarza si, ogranicza wydatki i przyje d a na samà wymian oleju. Wtedy nie jesteêmy w stanie nic sprawdziç, dlatego bardzo staramy si przekonaç do wykonywania pe nej obs ugi np. co 15 tys. km. Wspomnia Pan o materia ach eksploatacyjnych... Tak, nawet prawid owa obs uga okresowa nie zwalnia nas od kontroli p ynów i olejów. Silniki eksploatowane na d ugich trasach z du ymi pr dkoêciami wymagajà kontroli poziomu oleju. Podobnie jak wiele innych serwisów Chryslera i Jeepa, nalewamy do silników oleje syntetyczne Mobil. W przypadku koniecznoêci uzupe nienia p ynu hamulcowego lub ch odzàcego mo emy zastosowaç ogólnie dost pne w handlu. Powa ne OSTRZE ENIE: do uk adu wspomagania kierownicy nie wolno dolewaç p ynu stosowanego powszechnie do aut europejskich! Do Chryslera, Jeepa, i oczywiêcie Dodge a konieczny jest specjalny p yn MOPAR i aden inny. Pami tajmy, e niski poziom p ynu hamulcowego, ch odniczego lub w uk adzie wspomagania jest wynikiem usterki, która poczàtkowo nie jest groêna, lecz niezauwa ona lub zlekcewa ona mo e unieruchomiç samochód lub zagroziç naszemu bezpieczeƒstwu. Troch mnie Pan przestraszy, sprawdzam zaraz ksià k i przyje d am na przeglàd! Odpowiada Tomasz Lamentowski, szef stacji napraw pogwarancyjnych Autotraper Serwis 25

CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63. Alfa Spider Wiatr we w osach

CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63. Alfa Spider Wiatr we w osach CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63 Alfa Spider Wiatr we w osach fiat wokó nas rok 10 numer 63 sierpieƒ/wrzesieƒ 2006 Odpowiedzialny za edycj

Bardziej szczegółowo

Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA. Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU ROZWIÑZANIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA. Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU ROZWIÑZANIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT ROK 11 NUMER 70 LISTOPAD 2007 GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA ROZWIÑZANIE

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK TUNINGOWY STYCZEŃ NR 1/2008 (37) www.maxituning.pl

MIESIĘCZNIK TUNINGOWY STYCZEŃ NR 1/2008 (37) www.maxituning.pl NUMER 1 MIESIĘCZNIK TUNINGOWY STYCZEŃ NR 1/2008 (37) www.maxituning.pl Numer indeksu 324213 ISSN 1733-1668 9,90 z (w tym 7% VAT) Edytorial High tech To ju pewnik: gdy ukazuje si nowa edycja gry Need For

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (93) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X. WRZESIE -PAèDZIERNIK

POÂREDNIK budowlany (93) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X. WRZESIE -PAèDZIERNIK INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (93) 52011 ISSN 1427-213X WRZESIE -PAèDZIERNIK m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 6. Kopalnia granitu Kwarc z Kostrzy ko o Strzegomia

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002

KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002 NR 7/31 UWAGA! W ÂRODKU NUMERU KARTKI ÂWIÑTECZNE GDZIE RODZÑ SI GWIAZDY VOLVO ZABUDOWANE YCIE W KANA ACH OSIÑGI

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (95) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY. Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych.

POÂREDNIK budowlany (95) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY. Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych. INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (95) 12012 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t strona 28 Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych W numerze m. in.:

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (82) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE

POÂREDNIK budowlany (82) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (82) 62009 ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 3. Jubileusz 35-lecia dzia alnoêci OÊrodka Centralnego

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (77) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY

POÂREDNIK budowlany (77) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (77) 12009 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 3. Organizatorzy targów Intermat nie bojà si s owa kryzys.

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (65) 12007 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t MRC DOLTECH WY ÑCZNY PRZEDSTAWICIEL FIRMY W numerze m.in.: 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (74) 42008 ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 14. Euro 2012 to szansa dla naszej bran y! rozmowa

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (66) 22007 ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t oficjalny przedstawiciel HITACHI w Polsce W numerze m.in.: 2. Sejmowa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 4 JAPAN FLESZ 7 STREFA JPN 8 MUSISZ TO MIEĆ 10 MODA NA MIEJSKIE AUTA 12 ORYGINAŁ CZY TANIA PODRÓBKA? 14 MECHANIK RADZI: TURBOSPRĘŻARKI

SPIS TREŚCI 4 JAPAN FLESZ 7 STREFA JPN 8 MUSISZ TO MIEĆ 10 MODA NA MIEJSKIE AUTA 12 ORYGINAŁ CZY TANIA PODRÓBKA? 14 MECHANIK RADZI: TURBOSPRĘŻARKI SPIS TREŚCI Drodzy Czytelnicy, Witamy Was serdecznie w Nowym, długo wy - czekiwanym przez większość z nas, 2014 Roku! Nie żebyśmy w redakcji byli szczególnie przesądni jednak 14 znacznie lepiej brzmi niż

Bardziej szczegółowo

CZ STOCHOWY. I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013

CZ STOCHOWY. I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013 Patrz str. 24 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013 Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) Pijana mama odpowie za porzucenie dziecka Wyrodna matka

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY. Klub Dealerów Grupy Goodyear

BIULETYN INFORMACYJNY. Klub Dealerów Grupy Goodyear BIULETYN INFORMACYJNY Klub Dealerów Grupy Goodyear 6/2004 Zapraszamy na stron Klubu Dealerów Grupy Goodyear: www.kdgg.pl Wpisz swoje nazwisko zaczynajàc du à literà, np. Majakowski W tym polu wpisz has

Bardziej szczegółowo

S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu

S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu S-TYPE S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu 04 Jaguar: wyjàtkowy urok. SPIS TREÂCI 06 Porywajàcy i

Bardziej szczegółowo

Kanonizacja Jana Paw a II. Srebrne CCC Polkowice. str. 8-9. Wydawnictwo bezp atne

Kanonizacja Jana Paw a II. Srebrne CCC Polkowice. str. 8-9. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 30 04 2014 Numer: 9/429 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Historia jednego, niezwyk ego listu. str. 7 Majówka w Polkowicach zapowiada si atrakcyjnie.

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE. Radiostacje programowalne 3. Aster 2012 9. Nowe stacje bazowe TETRA 10. Bez anteny nie ma àcznoêci 12. o nierz przysz oêci 14

Spis treêci W SKRÓCIE. Radiostacje programowalne 3. Aster 2012 9. Nowe stacje bazowe TETRA 10. Bez anteny nie ma àcznoêci 12. o nierz przysz oêci 14 Szanowni Czytelnicy, Witamy w 30 ju numerze biuletynu Info-Radmor. Zapraszamy do lektury m.in. artyku u opublikowanego w zesz ym roku w miesi czniku RAPORT. Wojsko, Technika, ObronnoÊç traktujàcy o potrzebie

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str.

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str. Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wa ne inwestycje w naszej gminie w toku. str. 3 Ju wkrótce szósta edycja Klepiska.

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK BRAN OWY STYCZE 2009

MIESI CZNIK BRAN OWY STYCZE 2009 Autonaprawa ISSN 1897-3280 MIESI CZNIK BRAN OWY STYCZE 2009 KONKURS! Do wygrania: cyfrowy aparat fotograficzny 3 zestawy upominków firmy GG Profits str. 35 Przeglàdy aktualnych ofert: sieci warsztatowe

Bardziej szczegółowo

m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych

m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych m o d z i k u p u j à Kampania edukacyjna Moje konsumenckie ABC jest wspó finansowana z funduszy Unii Europejskiej i Urz du Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak twoja gazeta w internecie: www.nasza-wielkopolska.pl MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Marzec 2001 NR 26 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN SZANOWNI

Bardziej szczegółowo

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 15 03 2007 Numer: 6/245 nak ad: 5000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wielkie Êwi to teatru Rekordowy bud et uchwalony. Polkowice na inwestycje przeznaczà

Bardziej szczegółowo

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Nidzica 2011 Publikacja przygotowana w ramach projektu Marketing przedsi biorstw spo ecznych realizowanego przy udziale Êrodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej

Bardziej szczegółowo

Uwaga! to nie koniec z remontami

Uwaga! to nie koniec z remontami R E K L A M A Prokuratura zbada afrodyzjak z seks shopu Cz stochowska prokuratura prowadzi nietypowe Êledztwo. Musi zbadaç, czy afrodyzjak z sex shopu nie jest szkodliwy dla ludzkiego zdrowia. Chodzi o

Bardziej szczegółowo

20-lecie firmy KLION : Nie szukaliêmy atwej drogi

20-lecie firmy KLION : Nie szukaliêmy atwej drogi W Y D A N I E M A G A Z Y N O W E SOBOTA 30 CZERWCA PONIEDZIA EK 2 LIPCA 2007 r. www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 123 (15673) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM)

Bardziej szczegółowo

TOUROPERATORZY TOP 15

TOUROPERATORZY TOP 15 TOUROPERATORZY WYDANIE SPECJALNE Stawiamy na nowe technologie Thomas Cook to jeden z najwi kszych touroperatorów na Êwiecie, zajmuje drugie miejsce na rynku europejskim oraz pod wzgl dem wielkoêci jest

Bardziej szczegółowo

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 15-16 MAJA 2013

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 15-16 MAJA 2013 R E K L A M A Nr 56 (109) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 15-16 MAJA 2013 Cena 1,00 z (w tym 8% VAT) KONSULTACJE YCIA Zadzwoƒ! Dzisiaj od godz. 10 do 12 w naszej

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja Drodzy Czytelnicy, Oddajemy w wasze r ce pierwszy w 2004 roku numer Spo eczeƒstwa dla Wszystkich. Cieszymy si, e od teraz pismo b dzie tak e kolorowe w Êrodku. Ten numer zawiera informacje i podpowiedzi

Bardziej szczegółowo

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013 R E K L A M A CZ STOCHOWY Nr 111 (164) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013 Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) KONSULTACJE YCIA Zapraszamy na czat!

Bardziej szczegółowo