HV / HV / / HV

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi HV / HV / / HV / / Do montażu na silniku Polski - Polish

2 2

3 Spis treści 1 Ważne instrukcje bezpieczeństwa Projekt systemu Zbiornik ciśnieniowy Opis produktu Konfiguracje sprzętu Tryby działania Urządzenie uruchamiające (tylko do pojedynczej pompy) Sterownik Przekaźnik kaskadowy Tryb kaskadowy Kod typu przeznaczenia Dane techniczne Podstawowe dane techniczne Wymagania ECM (kompatybilność elektromagnetyczna) Wymiary i ciężar Moduły Komponenty mechaniczne Dołączone elementy mocujące Części opcjonalne Osprzęt Czujniki Filtr Gotowe przewody silnikowe Instrukcja montażu Instalacja elektryczna i okablowanie Środki ochronne Kompatybilność elektromagnetyczna - EMC Zalecane typy przewodów Okablowanie i połączenia Główne końcówki napięcia Podłączenie silnika Jednostka zasilania Solo Run Adresowanie Jednostka sterowania Karta sterująca Przetwornik główny HYDROVAR Karta przekaźnikowa

4 Karta sterownicza Przetwornik pojedynczy HYDROVAR Programowanie Wyświetlacz Panel sterowania przetwornika głównego / pojedynczego Funkcje przycisków Wyświetlacz przetwornika podstawowego Parametry oprogramowania Komunikaty usterek Przetwornik podstawowy Główny / pojedynczy przetwornik Błędy wewnętrzne Konserwacja Należy zapoznać się z Instrukcją obsługi i konserwacji pompy Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji 4

5 1 Ważne instrukcje bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem pracy przeczytaj i dokładnie zapoznaj się z instrukcjami obsługi i instrukcjami bezpieczeństwa! Wszelkich modyfikacji muszą dokonywać tylko wykwalifikowani pracownicy serwisu! Nieprzestrzeganie ostrzeżeń może spowodować porażenie prądem elektrycznym Nieprzestrzeganie ostrzeżeń może spowodować uszkodzenie ciała lub zniszczenie sprzętu. Oprócz instrukcji zawartych w niniejszej Instrukcji obsługi, prosimy o szczegółowe zapoznanie się z ogólnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac na elektrycznych lub mechanicznych częściach systemu, należy odłączyć jednostkę HYDROVAR od źródła zasilania. Instalacja, konserwacja i naprawy mogą być przeprowadzane tylko przez przeszkolony i wykwalifikowany personel. Nieautoryzowane modyfikacje lub zmiany systemu nie objęte są gwarancją oraz powodują jej utratę.. W trakcie pracy silnik może być zatrzymany poprzez otwarcie wyjścia cyfrowego lub ręcznie, dzięki czemu jednostka HYDROVAR i silnik pozostają pod napięciem. Dla bezpieczeństwa, podczas wykonywania prac na maszynie, urządzenie HYDROVAR musi zostać odłączone od źródła zasilania. Jeśli urządzenie HYDROVAR jest podłączone do źródła zasilania, komponenty jednostki zasilającej, jak również inne komponenty jednostki sterowania, także są podłączone do źródła zasilania. Dotknięcie tych komponentów powoduje poważne zagrożenie życia! Przed zdjęciem pokrywy jednostki HYDROVAR system musi być odłączony od źródła zasilania. Po wyłączeniu zasilania odczekaj co najmniej 8 minut przed podjęciem prac na/ lub w jednostce HYDROVAR (kondensatory w obwodzie pośrednim są rozładowywane przez zainstalowane rezystory wyładowcze). Możliwe jest występowanie napięcia powyżej 800 woltów (w przypadku awarii może być nawet wyższe) Wszelkie prace przy otwartym urządzeniu HYDROVAR mogą być 5

6 przeprowadzane jedynie przez wykwalifikowaną i autoryzowaną obsługę. Należy również uważać, aby podczas podłączania przewodów sterowania i odizolowanych końcówek kabla nie spowodować spięcia w sąsiadujących elementach. Jednostka HYDROVAR wyposażona jest w elektroniczne urządzenia zabezpieczające, które odłączają element sterujący w przypadku awarii. Silnik nadal będzie zasilany prądem zerowym, jednak nastąpi jego zatrzymanie. Silnik może zostać również zatrzymany przez mechaniczną blokadę. Jeśli zostanie wyłączony elektronicznie, silnik jest odłączany od głównego źródła zasilania poprzez elektronikę jednostki HYDROVAR, ale nie jest wolny od potencjału na obwodzie. Dodatkowo podczas skoków napięcia, szczególnie podczas awarii zasilania, system może wyłączyć się samoczynnie. Naprawa awarii może spowodować ponowne uruchomienie się silnika! System może być dopuszczony do użytkowania wyłącznie po uziemieniu. Dodatkowo muszą być zabezpieczone ekwipotencjalne wiązania wszystkich przewodów kondukcyjnych. (Prosimy o zapoznanie się z lokalnymi standardami dotyczącymi instalacji!) Testy wysokonapięciowe jednostki HYDROVAR lub silnika mogą zniszczyć komponenty elektroniczne! Dlatego wcześniej należy zmostkować odpowiednio końcówki wchodzące i wychodzące L1 - L2 - L3 U V W. Aby uniknąć nieprawidłowych pomiarów wykonywanych przez kondensatory współpracujące z elektronicznymi częściami, odłącz silnik od urządzenia HYDROVAR. Personel musi zapoznać się z Instrukcją obsługi, zrozumieć ją i według niej postepować. Zaznaczamy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zniszczenia i usterki podczas pracy, które powstały w wyniku niezastosowania się do niniejszej Instrukcji obsługi. 6

7 Transport, obsługa, przechowywanie, likwidacja: Niezwłocznie po dostarczeniu/odbiorze urządzenia HYDROVAR sprawdź, czy nie jest on uszkodzony i czy nie brakuje części Jednostka HYDROVAR musi być transportowana bardzo ostrożnie i przez wykwalifikowany personel. Należy unikać silnych uderzeń UWAGA! Symbol WEEE wskazuje, że ten produkt nie może być wyrzucany wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Należy utylizować wszystkie opakowania i jednostkę HYDROVAR zgodnie z lokalnymi przepisami. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat utylizacji niniejszego produktu należy skontaktować się z lokalnymi władzami, dostawcą usług usuwania odpadów z gospodarstwa domowego lub sklepem, w którym zakupiono produkt. UWAGA! Urządzenia podnoszące (załadowarka, dźwig, urządzenie mocujące dźwig, bloki unoszące, liny, itp.) muszą być odpowiednich wymiarów, aby mogły utrzymać wagę urządzenia HYDROVAR. UWAGA! Niedozwolone jest przenoszenie urządzenia HYDROVAR za pomocą podłączonych do niego przewodów. Uważaj, żeby nie uszkodzić przewodów podczas transportu (nie skręcaj, nie zginaj i nie ciągnij). Końcówki przewodów muszą być suche. OSTRZEŻENIE! Nie stawaj pod unoszonym ładunkiem zastosuj się do ogólnych przepisów przeciwdziałania wypadkom Urządzenie HYDROVAR musi być zabezpieczone przed przewróceniem się lub ześlizgnięciem do momentu zamocowania go w miejscu docelowym. 7

8 2 Projekt systemu Poniższe schematy przedstawiają typową pompę pojedynczą oraz układy wielopompowe, korzystające z jednostki sterującej HYDROVAR. Podłączenie może zostać dokonane bezpośrednio do źródła wody. W takim przypadku należy zastosować przekaźnik ciśnienia od strony ssącej. Schemat instalacji z pompą pojedynczą Schemat instalacji z wieloma pompami (1) pompa z jednostką HYDROVAR (2) zbiornik membranowy (3) tablica rozdzielcza (4) zawór odcinający (5) zawór zwrotny (6) kontrola poziomu wody (7) manometr (8) przekaźnik ciśnienia (9) korek spustowy 2.1 Zbiornik ciśnieniowy Membranowy zbiornik ciśnieniowy znajduje się po stronie tłocznej pompy i służy od utrzymywania ciśnienia w przewodzie w przypadku braku zapotrzebowania. Zapobiega to pracy pomp przy zerowym zapotrzebowaniu. Przy urządzeniu HYDROVAR nie ma potrzeby stosowania dużych zbiorników zasilających. Zbiornik musi być dopuszczony i dopasowany do ciśnienia stosowanego w systemie. Zbiornik powinien mieć pojemność min. 10 % maksymalnego natężenia przepływu układu [l/min] z jedną pompą (dotyczy to także układów wielopompowych). Przykład: Maksymalne natężenie przepływu przez pompę = 250 litrów na minutę Minimalna pojemność zbiornika = 250 x 0,10 = 25 litrów Wstępne ciśnienie zbiornika może być określone za pomocą poniższej tabelki: ciśnienie wymagane (bar) (ciśnienie t ) ciśnienie wstępne (bar) (ciśnienie powietrza) UWAGA: Aby sprawdzić i ustawić prawidłowe ciśnienie wstępne, najpierw zmniejsz ciśnienie w zbiorniku możliwie do 0. 8

9 3 Opis produktu 3.1 Konfiguracje sprzętu Jednostka HYDROVAR Modul Concept składa się z dwóch głównych części mechanicznych, jednostki zasilającej i karty sterowniczej. W podstawowej konfiguracji (składa się tylko z jednostki zasilającej) urządzenie HYDROVAR może być wykorzystywane jako Przetwornik podstawowy bez potrzeby stosowania karty sterowniczej. W takiej postaci urządzenie HYDROVAR może być stosowane jako pompa sekwencyjna w systemie wielopompowym jak również jako urządzenie miękkiego rozruchu przy pojedynczych pompach. Rozbudowując ten przetwornik podstawowy o kartę sterującą, urządzenie HYDROVAR jest przygotowane do pracy w różnych trybach i może być dalej rozbudowywane poprzez implementację różnych modułów. Wersje podstawowe: Przetwornik podstawowy Urządzenie HYDROVAR w swojej najprostszej konfiguracji składa się tylko z jednostki zasilającej. Zastosowanie: Przy pojedynczej pompie jako urządzenie miękkiego rozruchu; jako pompa sekwencyjna w układzie wielopompowym. Przetwornik główny w pełni wyposażone urządzenie HYDROVAR łącznie z zaawansowaną kartą sterowania (obsługuje również moduły opcjonalne takie jak opcjonalna karta przekaźnika oraz wszelkie funkcje oprogramowania specjalnego). Zastosowanie: - Sterowanie pojedynczą pompą łącznie ze wszystkimi funkcjami dodatkowymi - Układ wielopompowy, złożony z przetwornika głównego" i przetworników podstawowych (do 8 pomp) - Układ wielopompowy wyposażony w maksymalnie 8 przetworników głównych - w połączeniu z opcjonalną kartą przekaźnikową do 5 pomp o stałej prędkości może być sterowane przy takiej konfiguracji Przetwornik pojedynczy Urządzenie HYDROVAR z kartą sterowania przeznaczony jest tylko do obsługi pojedynczych pomp i ma mniej funkcji w porównaniu z przetwornikiem głównym. Dodatkowo przetwornik pojedynczy nie może obsługiwać żadnych opcjonalnych modułów, takich jak karta przekaźnikowa. Zastosowanie: - Sterowanie pojedynczą pompą 3.2 Tryby działania Urządzenie uruchamiające (tylko do pojedynczej pompy) W tym trybie HYDROVAR pracuje jako urządzenie uruchamiające z zewnętrznym sygnałem prędkości lub przełącznik pomiędzy 2 zaprogramowanymi częstotliwościami za pomocą odpowiadającego wejścia cyfrowego. Dla tej aplikacji HYDROVAR pracuje jako standardowy falownik, gdy jest używany sterownik zewnętrzny.!!! Proszę zauważyć, że tryb ten dostępny jest tylko w urządzeniu HYDROVAR Master lub w przetworniku pojedynczym i jest ograniczony tylko do obsługi pojedynczej pompy!!!. 9

10 3.2.2 Sterownik Tryb ten powinien być wybrany jedynie wtedy, gdy pracuje tylko jedna pompa HYDROVAR i nie jest podłączona do jakiegokolwiek innego urządzenia HYDROVAR poprzez interfejs RS Przekaźnik kaskadowy Jedna pompa jest wyposażona w przetwornik główny HYDROVAR i na żądanie może być włączonych i wyłączonych do 5 pomp o stałej prędkości na sztywno. W tym celu w przetworniku głównym znajduje się karta przekaźnikowa z 5 przekaźnikami. Każdy przekaźnik może być aktywowany lub dezaktywowany w zależności od ilości podłączonych pomp. W zasadzie wymagany jest panel zewnętrzny dla wszystkich przekaźników silnika, ponieważ przekaźniki w urządzeniu HYDROVAR nie mogą przełączać pomp bezpośrednio. Również w tym trybie, możliwe jest automatyczne przełączanie pomp o stałej prędkości w celu równomiernego ich zużycia oraz jednakowego czasu pracy pomp. Konfiguracja tego typu może być alternatywą w porównaniu z innymi rozwiązaniami korzystającymi z VFD na każdej pompie, ale w każdym przypadku należy zachować środki ostrożności z powodu ograniczonego bezpieczeństwa takiego układu. Przykład zastosowania Zestaw pompowy do 6 pomp, przy czym tylko jedna pompa jest sterowana przez HYDROVAR a pozostałe są pompami o stałej prędkości (1 przetwornik główny HYDROVAR + 5 pomp o stałej prędkości). W przypadku korzystania z karty przekaźnikowej to ustawienie powinno być standardowe. External Panel External zewnętrzny panel panel maks. 5 jednostek o stałej prędkości 10

11 3.2.4 Tryb kaskadowy W tym trybie jest wiele możliwości łączenia różnych wersji urządzenia HYDROVAR, które zostaną wyjaśnione w dalszej części Instrukcji. Ogólnie, każda z pomp jest wyposażona w jednostkę HYDROVAR. Wszystkie jednostki są połączone poprze złącze RS485 i komunikują się przez standardowy protokół w formacie MODBUS (ze stałą prędkością 9600 bodów, RTU, N81). Aby uzyskać w pełni sterowany system potrzebny jest co najmniej jeden przetwornik główny, natomiast inne pompy mogą być wyposażone tylko w przetwornik podstawowy. Sterownik w przetworniku głównym jest każdorazowo informowany o statusie i możliwej usterce przetwornika podstawowego. Wszystkie możliwe usterki zostaną wskazane na jednostce głównej, łącznie z datą i czasem powstania tej usterki. Całkowite sterowanie będzie dokonywane cały czas przez przetwornik nadrzędny, ale możliwa jest również automatyczna zmiana pomp o stałej prędkości w celu równomiernego zużycia i osiągnięcia równej ilości godzin pracy. Jeśli wystąpi usterka karty sterowania przetwornika głównego, każdy z przemienników podstawowych może być uruchomiony ręcznie za pomocą zewnętrznego przełącznika (obsługa manualna), aby zapewnić działanie układu podczas awarii. Przykład zastosowania Każda pompa układu (rozbudowanego do 8 pomp) jest wyposażona w jednostkę HYDROVAR (co najmniej jeden przetwornik główny, a pozostałymi mogą być przetworniki podstawowe w celu zapewnienia prawidłowego działania układu), które są połączone poprzez złącze szeregowe. Kombinacja różnych jednostek HYDROVAR, które są stosowane w układach wielopompowych zależy od wymagań danego układu (np. w układzie 6-pompowym z przyczyn bezpieczeństwa mogą zostać użyte 2 przetworniki główne i 4 przetworniki podstawowe bez karty sterowania). Wymagania minimalne: 1 przetwornik główny, a inne wyposażone w przetworniki podstawowe Połączenie RS

12 Aby zwiększyć bezpieczeństwo pracy takiego układu, może zostać zastosowany drugi przetwornik główny: Połączenie RS 485 rozbudowany do 8 pomp Możliwość pełnego wyposażenia: Każda pompa jest wyposażona w przetwornik główny Połączenie RS 485 rozbudowany do 8 pomp W tym trybie możliwe jest uruchomienie wszystkich pomp w trybie wielosterownikowym, jak również w trybie synchronicznym! Ta konfiguracja pozwala, aby każda pompa była pompą prowadzącą. Zapewnia odpowiednią pracę w przypadku awarii jednego przetwornik głównego wtedy inny jest używany, aby podjąć pełną odpowiedzialność i stabilnie sterować układem. Zapewnia to, że godziny robocze każdej z pomp będą na tym samym poziomie, co zapewni równe zużycie pomp. 12

13 4 Kod typu przeznaczenia HV Przykład Wersja oprogramowania Język A = Europa Zachodnia B = Europa Wschodnia C = Europa Północna Wersja sprzętu Części opcjonalne Karta opcjonalna Karta przekaźnikowa (0= brak / R= dołączona) Karta magistrali Wyświetlacz (0= brak / 1= dołączony) Filtr ochronny EMC A = A- filtr (zastosowanie przemysłowe) B = B- filtr (zastosowanie domowe) Klasa obudowy (Klasa IP) 2= IP 21 5= IP 55 Konfiguracje sprzętu M = jednostka do montażu na silniku W = jednostka do montażu na ścianie 1= przetwornik podstawowy 2= przetwornik pojedynczy 3= przetwornik główny Moc znamionowa 022= 2,2 kw 055= 5,5 kw 030= 3,0 kw 075= 7,5 kw 040= 4,0 kw 110= 11kW Nominalne napięcie sieciowe 1= 1~/1~ 230VAC 3= 3~/3~ 230VAC 2= 1~/3~ 230VAC 4= 3~/3~ VAC HV M B R 0 - G - A - V Wspomniany HYDROVAR w tym przykładzie ma następujące dane techniczne: Nominalne napięcie sieciowe: 3~/3~ VAC Moc znamionowa: 4 kw Konfiguracje sprzętu: Jednostka montowana na silniku przetwornik główny Klasa obudowy: IP 55 Filtr EMC: B- filtr (zastosowanie domowe) Części opcjonalne: Wyświetlacz, karta przekaźnikowa Wersja sprzętu: G Język: A: Europa Zachodnia (DE, EN, FR, NL, IT, ES, PT) Wersja oprogramowania: V

14 5 Dane techniczne HYDROVAR Typ Moc znamiono wa Limity napięcia Hz Źródło zasilania Wejście prądu znamionowego Zalecana ochrona linii Maksymalne połączenie HV [kw] [V] [A] [A] [mm²] ,5 14,0 20 1~ %+15% ,2 20, ,2 7, ~ ± 15% 9, , ,5 15, ,5 3~ ± 15% 19, , HYDROVAR Wyjście do silnika Typ Moc Maks. napięcie Wyjście prądu Kable podłączeniowe silnika znamiono wa wyjściowe znamionowego HV [kw] [V] [A] mm² ,5 7 3~ U in , ,2 5, ~ U in 7, ,5 13, ,5 3~ U in x1,5 4x4 4x1,5 4x4 4x2,5 4x6 Upewnij się, że dane techniczne urządzenia HYDROVAR odpowiadają pompie elektrycznej. Nieprawidłowe zestawienie może spowodować usterki i nie zapewniać odpowiedniej ochrony silnika elektrycznego. Prąd znamionowy silnika musi być niższy niż prąd znamionowy HYDROVAR, aby chronić przed przegrzaniem lub wyłączeniem z powodu PRZECIĄŻENIA. Maksymalny prąd wyjściowy HYDROVAR może osiągnąć 110% prądu znamionowego na ok. 60 sek. przed wystąpieniem PRZECIĄŻENIA". 14

15 5.1 Podstawowe dane techniczne Temperatura otoczenia: 0 C C Przy wyższych temperaturach konieczna jest redukcja prądu wyjściowego lub użycie urządzenia HYDROVAR wyższego typu. ma ks. prą d wy jśc io wy [%] Temperatura przechowywania: Wilgotność: Zanieczyszczenie powietrza: Wysokość: Klasa ochrony Certyfikaty: o Chroń urządzenie HYDROVAR przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych! o Niedozwolona jest instalacja urządzenia HYDROVAR na zewnątrz bez odpowiedniej ochrony! -25.C C (+70 C maks. przez 24 godz.) RH maks. 50 % przy 40 C, nieograniczone RH maks. 90 % przy 20 C, maks. 30 dni w roku średnio 75 % na rok (Klasa F) Kondensacja nie jest dozwolona! Powietrze może zawierać suchy pył występujący w warsztatach, w których nie występuje nadmierna ilość pyłu w maszynach. Nadmierna ilość pyłu, kwasów, gazów powodujących korozje, soli jest niedozwolona. maks m nad poziomem morza W miejscach powyżej 1000 m nad poziomem morza, maksymalna moc wyjściowa musi być zwiększana o 1% na każde 100 m. Jeśli miejsce instalacji znajduje się wyżej niż 2000 m nad poziomem morza, prosimy o kontakt z dystrybutorem. HV / HV / / IP 55, NEMA 4 (Tylko w pomieszczeniach ) HV / / CE, UL, C-Tick, cul maks. temp. otoczenia [ C] 15

16 5.2 Wymagania ECM (kompatybilność elektromagnetyczna) Wymagania ECM są różne w dwóch środowiskach i zależą od zastosowania. Otoczenie rodzaju pierwszego klasa B (EN : Class C2) Środowisko, na które składają się zabudowania oraz zakłady podłączone bezpośrednio bez pośredniczących transformatorów do niskonapięciowego źródła zasilania. Np. domy, apartamenty, zabudowania komercyjne lub biura w budynkach mieszkalnych są typowymi przykładami lokalizacji otoczenia pierwszego rodzaju. Uważaj: Stosowne przepisy EMC, dla których HYDROVAR jest testowany w otoczeniu pierwszego rodzaju przy założeniu, że HYDROVAR jest produktem dostępnym w ograniczonym zakresie. Oznacza to, że napięcie przemiennika jest niższe niż V, nie jest to urządzanie podłączane do wtyczki, ani urządzenie przenośnie podczas użytkowania w otoczeniu pierwszego rodzaju. Może być instalowane i/lub kontrolowane wyłącznie przez osobę lub firmę odpowiednio przeszkoloną do instalacji napędów mechanicznych łącznie z ich aspektami EMC. Otoczenie drugiego rodzaju klasa A (EN : Class C3) Środowisko, na które składają się zakłady inne niż podłączone bezpośrednio do niskonapięciowego źródła zasilania, które zasila budynki do zastosowań domowych. Np. obszary przemysłowe, techniczne i wiele budynków zasilanych z dedykowanego transformatora są typowymi przykładami lokalizacji otoczenia drugiego rodzaju. Urządzenie HYDROVAR spełnia ogólne przepisy EMC i jest testowane zgodnie z następującymi normami: EN /2005 EN (2002) Zakłócenia napięcia / Siła pola zakłóceń Otoczenie pierwszego rodzaju klasa B / klasa C2 Otoczenie drugiego rodzaju klasa A / klasa C3 Napięcia zakłóceniowe OK OK Siła pola zakłóceń *) OK *) Ostrzeżenie - w warunkach domowych ten produkt może powodować zakłócenia radiowe, w przypadku których mogą być konieczne dodatkowe środki zabezpieczające. EN (2001) EN (2002) EN (2001) przejściowych EN (2001) EN (1996) częstotliwości radiowej EN (2001) napięcia Badanie odporności na wyładowania elektrostatyczne Badanie odporności na pole elektromagnetyczne Badanie odporności na serie szybkich elektrycznych stanów Badanie odporności na udary Odporność na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o Badanie odporności na spadki napięcia, krótkie przerwy i zmiany 16

17 6 Wymiary i ciężar HV / HV / / Wszystkie wymiary podane są w milimetrach! Sprzęt podnoszący musi mieć odpowiednie wymiary. Rysunki nie są w skali! Typ HV HV HV HV HV Ciężar [kg] Główny / Podstawowy Pojedynczy 4,00 4,40 a... minimalna odległość od środka urządzenia HYDROVAR b... przestrzeń na konserwację 300 [mm] 110 [mm] 17

18 HV / / Wszystkie wymiary podane są w milimetrach! Sprzęt podnoszący musi mieć odpowiednie wymiary. Rysunki nie są w skali! Typ HV HV HV Ciężar [kg] Główny/ Podstawowy Pojedynczy 7,70 8,10 a... minimalna odległość od środka urządzenia HYDROVAR b... przestrzeń na konserwację 430 [mm] 110 [mm] 18

19 7 Moduły W zależności od zastosowania może zostać wybrana konfiguracja, która jest dostępna dla urządzenia HYDROVAR. Dzięki temu urządzenie HYDROVAR może być skonfigurowane zgodnie z określonym przeznaczeniem odnośnie bezpieczeństwa pracy i ekonomiki. HV / / HV / /

20 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Karta przekaźnikowa Opcjonalna karta przekaźnikowa umożliwia sterowanie maks. 5 pompami o stałej prędkości (może być stosowana tylko w połączeniu z przekaźnikiem głównym). Karta sterująca Karta sterująca jest stosowana w przemienniku głównym /pojedynczym i zawiera I/O (wejścia/wyjścia) dla sygnałów cyfrowych i analogowych (np. wejściowa wartość rzeczywista, wyjście przekaźnika pracy/usterki) oraz zawiera wyświetlacz. Wyświetlacz W zależności od miejsca instalacji, wyświetlacz może zostać umieszczony w wygodnej pozycji! (Przyciski zmienią się automatycznie po obróceniu wyświetlacza!) Karta filtra Opcjonalna karta filtra spełniająca przepisy ECM dla zastosowań domowych. Zestaw mocujący Zestaw mocujący składa się z metalowej i plastikowej pokrywy. Na plastikowej pokrywie zamocowana jest karta sterująca, wyświetlacz oraz dodatkowa karta przekaźnikowa (jeśli jest wykorzystywana). Wcześniej zamocowane zaciski kabli, które są niezbędne do podłączenia ekranu kabli sygnałowych do uziemienia HYDROVAR są umieszczone na metalowej pokrywie. Jednostka zasilająca/moduł mocy W formie standardowej będzie używana jako przetwornik podstawowy lub jako urządzenie miękkiego rozruchu w zastosowaniu dla pompy pojedynczej! Podczas korzystania z konfiguracji nadrzędnej, jednostka sterowania jest wyposażona w dodatkową kartę sterującą! 20

21 8 Komponenty mechaniczne 8.1 Dołączone elementy mocujące Części składowe Uszczelnienie dławieniowe kabla Korek zaślepiający PTC silnika Klamry mocujące Element środko wy Końcówki dla maks. [mm²] M M M M M M Średnica kabla [mm] 3,5-7 4, (3) (3) (3) () maks. dostępne wejścia kabla 8.2 Części opcjonalne Osprzęt Pierścień mocujący Dostępny dla średnic: 140 mm 155 mm UWAGA! Jeśli urządzenie HYDROVAR jest zamocowane na silniku z plastikową pokrywą wentylatora, muszą zostać użyte pierścienie mocujące ze stali nierdzewnej Czujniki czujnik ciśnienia czujnik temperatury czujnik ciśnienia różnicowego wskaźnik przepływu czujnik poziomu (kryza dławiąca, indukcyjny miernik przepływu) Filtr Cewki liniowe Pierścień mocujący Gotowe przewody silnikowe Dostępne dla HV

22 8.3 Instrukcja montażu HV HV śruby (mocujące pokrywę) HYDROVAR - pokrywa 4 śruby M5x60 Wyświetlacz Sworzeń centrujący 4 zaczepy montażowe Kabel silnika Pokrywa wentylatora silnika Silnik Skrzynka przyłączeniowa silnika PTC Przekaźnik ciśnienia 22

23 Aby zdjąć pokrywę urządzenia HYDROVAR należy odkręcić 4 śruby mocujące. o Zanim zdejmiesz pokrywę upewnij się, że w jednostce nie ma wody. Urządzenie HYDROVAR musi być umieszczone na pokrywie wentylatora silnika (sprawdź, czy jest zamocowany prawidłowo). Za pomocą gumowego kołka centrującego spróbuj umieścić go jak najbliżej środka. o Jeśli urządzenie HYDROVAR jest mocowane na silniku z plastikową pokrywą wentylatora, muszą zostać użyte pierścienie mocujące ze stali nierdzewnej. Urządzenie HYDROVAR jest instalowane na pokrywie wentylatora silnika za pomocą zaczepów mocujących, czterech śrub i odpowiednich podkładek. Urządzenie HYDROVAR należy wypośrodkować, a następnie dokręcić cztery śruby. Dokręcaj każdą śrubę mocującą do momentu, aż dwa ząbki spodnie w zaczepach nie zaczną się wbijać w pokrywę wentylatora. Po podłączeniu wszystkich części elektrycznych, można zamocować górną pokrywę jednostki HYDROVAR i dokręcić cztery śruby. o Upewnij się, że uziemienie jest dobrze podłączone. o Zanim dokręcisz śruby, sprawdź uszczelnienie urządzenia HYDROVAR. o Upewnij się, że dławiki przewodu są dobrze zamocowane i używa się korków zamykających wejścia przewodu, które nie są wykorzystywane. 23

24 9 Instalacja elektryczna i okablowanie Wszelkie instalacje i konserwacja muszą być wykonywane przez przeszkolony i wykwalifikowany personel wyposażony w odpowiednie narzędzia!! Należy używać sprzętu ochrony osobistej. W przypadku usterki zasilanie elektryczne musi zostać odłączone lub wyłączone. Przed wykonywaniem prac serwisowych dla urządzenia HYDROVAR odczekaj co najmniej 8 minut, aby kondensator rozładował się. W innym przypadku może to spowodować porażenie prądem, poparzenie lub śmierć. 9.1 Środki ochronne Zapytaj dostawcę zasilania, jakie środki ochronne są wymagane. Odpowiednie: uziemienie urządzenia zabezpieczające przed stałym i zmiennym prądem szczątkowym (RCD) systemy TN Uziemienie: Prosimy zauważyć, że przebicie może być spowodowane przez kondensatory w filtrze wejściowym. Należy wybrać odpowiednią jednostkę ochronną (zgodnie z lokalnymi przepisami). Urządzenie usuwania prądu szczątkowego (wyłączniki RCD/RCCB): Podczas korzystania z RCD upewnij się, że uruchomi się on również w przypadku zwarcia wewnątrz części DC uziemienia urządzenia HYDROVAR! o Jednostka HYDROVAR z jedną fazą => użyj RCD wrażliwego na impulsy o Jednostka HYDROVAR z trzema fazami => użyj RCD wrażliwego na zmiany prądu RCD musi być zainstalowany zgodnie z lokalnymi przepisami! Wyłącznik automatyczny: Użyj wyłącznika automatycznego z krzywą charakterystyki typu C Wartość znamionowa zabezpieczenia linii (patrz rozdział Dane techniczne ) Wewnętrzne urządzenia zabezpieczające jednostkę HYDROVAR: Zwarcia, niskie napięcie i przepięcie, przeciążenie oraz przegrzanie komponentów elektronicznych są monitorowane wewnętrznie przez urządzenie HYDROVAR. Zewnętrzne urządzenia ochronne: Dodatkowe funkcje ochronne takie jak zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika i brakiem wody są kontrolowane przez urządzenia zewnętrzne. 24

25 9.2 Kompatybilność elektromagnetyczna - EMC Aby zapewnić kompatybilność elektromagnetyczną, należy wziąć pod uwagę niżej opisane wskazówki podczas instalacji: Uziemienie, aby zapewnić EMC Uziemienie ochronne Ważne jest, aby podłączyć jednostkę HYDROVAR do PE ze względu na prąd upływowy. Uziemienie HF Kable uziemienia powinny być jak najkrótsze i z możliwie najniższą impedancją. Przewody sygnałowe Przewody sterowania i sygnałowe powinny być ekranowane, aby uniknąć zakłóceń z zewnątrz. Ekran powinien być połączony z uziemieniem tylko z jednej strony; w innym przypadku istnieje możliwość pojawienia się przepięcia. Ekran powinien być również podłączony za pomocą zacisków do uziemienia jednostki HYDROVAR (użyj wcześniej zamocowanych zacisków). Wstępnie zamocowane zaciski kablowe Aby podłączyć ekran do uzieniemia z najniższą impedancją, usuń izolację z przewodu sygnałowego i podłącz go do uziemienia. Przewody sygnałowe muszą być instalowane oddzielnie od przewodów silnikowych oraz zasilających. Jeśli przewody sygnałowe są instalowane równolegle do przewodów zasilania (przewodów silnikowych), odległość pomiędzy tymi przewodami powinna przekraczać 200 mm (na większe odległości). Nie krzyżuj przewodów zasilania z przewodami sterowania jeśli nie możesz tego uniknąć, skrzyżuj je tylko pod kątem

26 Przewody silnika Aby zapewnić kompatybilność EMC i zminimalizować poziom hałasu i prąd upływowy, przewody silnika powinny być jak najkrótsze. Dodatkowy dławik liniowy (cewka) Cewki liniowe są dostępne jako opcja i powinny być montowane pomiędzy jednostką HYDROVAR a głównym bezpiecznikiem. Cewka liniowa powinna być jak najbliżej urządzenia HYDROVAR. Zalety: lepsza wydajność redukcja prądów harmonicznych Dodatkowe liniowe dławiki są zalecane w następujących przypadkach: wysokie prądy zwarciowe instalacje kompensacyjne bez cewki asynchroniczne silniki, które są odpowiedzialne za spadek napięcia >20% napięcia liniowego Podsumowanie dla EMC Zainstaluj wyrównanie potencjału zgodnie z lokalnymi przepisami Nie instaluj przewodów zasilania równolegle do przewodów sygnałowych Używaj ekranowanych przewodów sygnałowych Podłącz tylko jedną końcówkę ekranu przewodu sygnałowego do uziemienia Jeśli używane są ekranowane przewody silnikowe, do uziemienia należy podłączyć obydwie końcówki Przewód silnika powinien być jak najkrótszy Przewody elastyczne wielożyłowe powinny być zabezpieczone 9.3 Zalecane typy przewodów Aby spełnić powyższe zasady gwarantujące kompatybilność EMC oraz prawidłowe działanie urządzenia HYDROVAR, należy zastosować niżej wymienione typy przewodów. Zastosowanie - Przewody silnika HV HV HV HV Przewody sterowania i sygnałowe Zalecane typy przewodów 4G1,5 + (2 x 0.75) FDF 4G1,5 + (2 x 0,75) FDF 4G2,5 + (2 x 0,75) FDF 4G 4 + (2 x 0,75) FDF JE-Y(ST)Y BD JE-LiYCY BD - Przewody podłączone do interfejsu RS485 JE-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,8 BD 26

Instrukcja obsługi HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220

Instrukcja obsługi HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220 Instrukcja obsługi HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220 V 2012/03A-V01.4 771079422 Podręcznik HV 2.015-4.220 POLSKI . Spis treści 1. Ważne instrukcje

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART IP2030-PL/QS, wersja AA Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART Skrócona instrukcja instalacji OSTRZEŻENIE Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek instalacyjnych może spowodować śmierć lub

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L ZASILANY Z PĘTLI PRĄDOWEJ INSTRUKCJA OBS UGI Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Bezpieczeństwo użytkowania... 5 3. Instalacja... 5 3.1. Montaż... 5 3.2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452 i C.VEC 240 H Instrukcja montażu/1/9 ZALECENIA INSTALACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AR250

INSTRUKCJA OBSŁUGI AR250 APAR - BIURO HANDLOWE 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 Tel. 22 853-48-56, 22 853-49-30, 22 101-27-31 E-mail: automatyka@apar.pl Internet: www.apar.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI AR250 wersja bez wyświetlacza wersja

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS

Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS w trakcie certyfikacji PK 80177 Instrukcja obsługi i montażu Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS NIEWŁAŚCIWA INSTALACJA Wyłączniki linkowe serii CPS należy zainstalować zgodnie z wymogami tej

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

Centrala Sterująca 540BPR

Centrala Sterująca 540BPR Centrala Sterująca 540BPR 1.OSTRZEŻENIE Uwagi: Przed jakąkolwiek próbą pracy przy elektronicznym sprzęcie (połączenia, konserwacja), zawsze odłącz urządzenie od zasilania. - Zawsze instaluj w urządzeniu

Bardziej szczegółowo

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 Spis treści 1 Deklaracja zgodności... 1 2 Ostrzeżenia... 2 3 Prezentacja produktu... 3 3.1 Informacje ogólne... 3 3.1.1 Opis sterownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

BMD4032 cyfrowy moduł wejść/wyjść

BMD4032 cyfrowy moduł wejść/wyjść cyfrowy moduł wejść/wyjść W systemie automatyki DDC4000 zadaniem modułów wejść/wyjść z 32 cyfrowymi wejściami lub wyjściami jest odbieranie binarnych sygnałów i aktywowanie binarnych funkcji sterujących.

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ10-11-UA24/JZ10-J-UA24

JAZZ OPLC JZ10-11-UA24/JZ10-J-UA24 Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ10-11-UA24/JZ10-J-UA24 Poradnik montażu Micro OPLC 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 2 wejścia analogowe, 2 wejścia PT100/Termoparowe 5 wyjść przekaźnikowych,

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31. Poradnik montażu Micro OPLC

Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31. Poradnik montażu Micro OPLC Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31 Poradnik montażu Micro OPLC 16 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 2 wejścia analogowe, 11 wyjść przekaźnikowych Przed użyciem produktu użytkownik musi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC AX-202 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi odnieść się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010 Instrukcja obsługi SmartLink P AC1335 PL 7390843 / 00 07 / 2010 Spis treści 1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 3 2 Funkcje i własności 3 3 Interfejs Profibus-P 3 4 Montaż 3 5 Podłączenie elektryczne

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY MODUŁ WAŻĄCY WIN3. WIN3 Ana WIN3 RS485. WIN3 Profibus INSTRUKCJA INSTALACJI. Wersja 1.1

ELEKTRONICZNY MODUŁ WAŻĄCY WIN3. WIN3 Ana WIN3 RS485. WIN3 Profibus INSTRUKCJA INSTALACJI. Wersja 1.1 ELEKTRONICZNY MODUŁ WAŻĄCY WIN3 WIN3 Ana WIN3 RS485 WIN3 Profibus INSTRUKCJA INSTALACJI Wersja 1.1 SPIS TREŚCI WŁAŚCIWOŚCI URZĄDZENIA DANE TECHNICZNE Str. 3 DANE TECHNICZNE (ciąg dalszy) Str. 4 SYMBOLE

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

DTR.P-PC..01. Pirometr PyroCouple. Wydanie LS 14/01

DTR.P-PC..01. Pirometr PyroCouple. Wydanie LS 14/01 Pirometr PyroCouple Wydanie LS 14/01 SPIS TREŚCI 1. OPIS...3 1.1. Specyfikacja...3 2. AKCESORIA...5 3. OPCJE...5 4. INSTALACJA...5 5. PRZYGOTOWANIE...6 5.1. Temperatura otoczenia...6 5.2. Jakość (czystość)

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ELMAST BIAŁYSTOK F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

pod kontroląg.1 Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne

pod kontroląg.1 Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne Rozruszniki silników 2 3 VT20 - Micro przemienniki częstotliwości Symbole

Bardziej szczegółowo

LSPY-21 LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, październik 2003 r.

LSPY-21 LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, październik 2003 r. LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, październik 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S.JARACZA 57-57A TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS TECHNICZNY...3

Bardziej szczegółowo

Przemiennik częstotliwości VFD2800CP43A-21

Przemiennik częstotliwości VFD2800CP43A-21 Przemiennik częstotliwości Specyfikacja techniczna Specyfikacja Oznaczenie modelu Znamionowy prąd wyjściowy Moc wyjściowa silnika Przeciążalność 530 A (lekki rozruch) 460 A (normalny rozruch) 280 kw (lekki

Bardziej szczegółowo

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 1.1. Parametry techniczne 1.2. Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzydłowych 1.3. Wymiary zamków

Bardziej szczegółowo

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW ZSP-41 ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW

Bardziej szczegółowo

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi SSP-7080 Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Ostrzeżenia, uwagi i warunki pracy 2. Wstęp 3. Regulatory i wskaźniki zasilacza 4. Praca w trybie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA www.4sun.eu e-mail: biuro@4sun.eu Seria LS-E Solarny Regulator Ładowania INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Nominalne Napięcie Systemu Maksymalne Napięcie Wejściowe PV Nominalny Prąd Ładowania / Rozładowania LS0512E/LS1012E

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH Laboratorium Przemysłowych Systemów Cyfrowych Kierunek studiów: ED Przedmiot: Przemysłowe systemy cyfrowe

Bardziej szczegółowo

kyłatwy wybór kiedy potrzebujesz dokładnych wskazań IndiTop 8-30 VDC/AC

kyłatwy wybór kiedy potrzebujesz dokładnych wskazań IndiTop 8-30 VDC/AC . kyłatwy wybór kiedy potrzebujesz dokładnych wskazań IndiTop 8-30 VDC/AC Informacje ogólne Urządzenie wskazujące IndiTop z Alfa Laval jest prostym i łatwym w obsłudze elektrycznym urządzeniem zwrotnym

Bardziej szczegółowo

AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Czyste napięcie sinusoidalne

AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Czyste napięcie sinusoidalne AVANSA STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH Czyste napięcie sinusoidalne 300W/500 VA-12 V DC 500W/800 VA-12 V DC 700W/1000 VA-12 V DC

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r.

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r. LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY wersja 3.1 1 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do współpracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100,

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 863 Siłowniki elektryczne do zaworów VVI46..., VXI46..., VVS46... i VXS46... SFA21/18 SFA21/18 napięcie zasilania 230 V AC, sygnał sterujący 2-stawny napięcie zasilania 24 V AC, sygnał sterujący 2-stawny

Bardziej szczegółowo

Zasilacz impulsowy PS40

Zasilacz impulsowy PS40 1 P/N - Polish - Opisywane urządzenie podlega regulacjom unijnym zgodnie z dyrektywą WEEE (2002/96/WE). Informacje na temat prawidłowej utylizacji znajdują się na stronie www.nordson.com. 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Spis treści 1. Informacje o produkcie... 3 2. Dane techniczne... 3 3. Wyświetlacz LCD... 4 4. Instrukcja obsługi... 4 5. Wymiary... 9

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Moduł kontroli stałego ciśnienia CON-P1000

Instrukcja Moduł kontroli stałego ciśnienia CON-P1000 Instrukcja Moduł kontroli stałego ciśnienia CON-P1000 UWAGA! Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi. Do montażu urządzenia można przystąpić wyłącznie

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 16RO

RS485 MODBUS Module 16RO Wersja 1.0 2.12.2014 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

Tablica Interaktywna. Avtek TT-BOARD. seria 2xxx. Instrukcja obsługi

Tablica Interaktywna. Avtek TT-BOARD. seria 2xxx. Instrukcja obsługi Tablica Interaktywna Avtek TT-BOARD seria 2xxx Instrukcja obsługi Spis Treści SPECYFIKACJA... 3 AKCESORIA... 4 SPOSÓB MONTAŻU... 6 M ONTAŻ NA ŚCIANIE... 6 SPOSÓB PODŁĄCZENIA TABLICY... 8 INSTALACJA I USTAWIENIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY ZXX FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Zastosowanie... 4 1.2 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Jednostka sterująca Rosemount serii 3490 4 20 ma + HART

Jednostka sterująca Rosemount serii 3490 4 20 ma + HART 00825-0114-4841, wersja BA Jednostka sterująca Rosemount serii 3490 4 20 ma + HART Skrócona instrukcja instalacji OSTRZEŻENIE Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek instalacyjnych może spowodować śmierć

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Środki ostrożności. Niniejsza instrukcja obsługi UPS-a ORVALDI omawia instalację i użytkowanie urządzenia. Przed rozpakowaniem i uruchomieniem urządzenia

Bardziej szczegółowo

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego.

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. RSC-04 konwerter RS485 SM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowane oznaczenia: SYMBOL OPIS Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. Ostrzeżenie o konieczności ścisłego stosowania

Bardziej szczegółowo

AWO 432 Blacha KD v.1.0

AWO 432 Blacha KD v.1.0 AWO 432 Blacha KD v.1.0 Zestaw montażowy do kontroli dostępu. PL Wydanie: 1 z dnia 31.08.2009 IM 432 Zastępuje wydanie: ---------- 1. Przeznaczenie: Blacha, adapter przeznaczona jest do montażu PCB kontroli

Bardziej szczegółowo

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL10UC2 REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI * nie załączone Instrukcja obsługi 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1. MODUS S.J. Wadowicka 12 30-415 Kraków, Polska. www.modus.pl

Instrukcja obsługi. PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1. MODUS S.J. Wadowicka 12 30-415 Kraków, Polska. www.modus.pl Instrukcja obsługi PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1 1 Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby nasze produkty były najwyższej jakości i spełniły Państwa oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT

Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c. 62-045 Pniewy, Dęborzyce 16 tel.48 61 22 27 422, fax. 48 61 22 27 439 e-mail: wobit@wobit.com.pl www.wobit.com.pl SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 27/i/2008

Deklaracja zgodności nr 27/i/2008 TECH ST-27i 1 ST-27i Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 27/i/2008 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

www.conrad.pl CZUJNIK DESZCZU HYGROSENS (MODEL 12 V AC/DC) Nr katalogowy: 187621 CON- REGME- 12V Cechy urządzenia:

www.conrad.pl CZUJNIK DESZCZU HYGROSENS (MODEL 12 V AC/DC) Nr katalogowy: 187621 CON- REGME- 12V Cechy urządzenia: CZUJNIK DESZCZU HYGROSENS (MODEL 12 V AC/DC) INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr katalogowy: 187621 CON- REGME- 12V Cechy urządzenia: Niezawodna i bezpieczna obsługa, elektrolityczna zasada pomiaru Opad identyfikowany

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs USB-RS485 v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Instalacja interfejsu w systemie operacyjnym.... 4 3. Przyłączenie

Bardziej szczegółowo

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air 5.3/4/PL/1 LABCONTROL EASYLAB Moduły rozbudowy elektronicznego sterownika EASYLAB Moduł zasilania / moduł zasilania z UPS Typ Typ -USV The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości Seria Jubileuszowa Każda sprężarka śrubowa z przetwornicą częstotliwości posiada regulację obrotów w zakresie od 50 do 100%. Jeżeli zużycie powietrza

Bardziej szczegółowo

Regulator przepływu RAVAV

Regulator przepływu RAVAV Regulator przepływu RAVAV W dobie energooszczędnych budynków i innowacyjnych rozwiązań, również w dziedzinie wentylacji mechanicznej pojawiają się nowe rozwiązania. Jednym z takich rozwiązań jest regulacja

Bardziej szczegółowo

Siłowniki proporcjonalne o wysokiej precyzji działania TA-MC15, TA-MC15-C, TA-MC50-C, TA-MC55, TA-MC100, TA-MC160, TA-MC100 FSE/FSR

Siłowniki proporcjonalne o wysokiej precyzji działania TA-MC15, TA-MC15-C, TA-MC50-C, TA-MC55, TA-MC100, TA-MC160, TA-MC100 FSE/FSR Siłowniki Siłowniki TA-MC Siłowniki proporcjonalne o wysokiej precyzji działania TA-MC15, TA-MC15-C, TA-MC50-C, TA-MC55, TA-MC100, TA-MC160, TA-MC100 FSE/FSR Utrzymanie ciśnienia i Odgazowanie Równoważenie

Bardziej szczegółowo

Dystrybutor energii elektrycznej w systemie przedpłatowym z obsługą czterech gniazd sieciowych 230V~ AMPS RFID Instrukcja obsługi

Dystrybutor energii elektrycznej w systemie przedpłatowym z obsługą czterech gniazd sieciowych 230V~ AMPS RFID Instrukcja obsługi Dystrybutor energii elektrycznej w systemie przedpłatowym z obsługą czterech gniazd sieciowych 230V~ AMPS RFID Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Przeznaczenie 2. Opis techniczny 2.1 Dane techniczne 2.2

Bardziej szczegółowo

Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC

Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC SPECYFIKACJA TECHNICZNA Model S-PLASMA 85CNC Nr katalogowy 2079 Stan artykułu Nowy Znamionowe napięcie wejściowe 400

Bardziej szczegółowo

Podłączenia zasilania i sygnałów obiektowych z użyciem rozłącznych złącz zewnętrznych - suplement do instrukcji obsługi i montażu

Podłączenia zasilania i sygnałów obiektowych z użyciem rozłącznych złącz zewnętrznych - suplement do instrukcji obsługi i montażu Automatyka Przemysłowa Sterowniki Programowalne Lazurowa 6/55, 01-315 Warszawa tel.: (0 prefix 22) 666 22 66 fax: (0 prefix 22) 666 22 66 Podłączenia zasilania i sygnałów obiektowych z użyciem rozłącznych

Bardziej szczegółowo

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 70 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

INDUSTRIAL HEAT TRACING SOLUTIONS

INDUSTRIAL HEAT TRACING SOLUTIONS RAYSTAT-ECo-10 Sterownik z pomiarem temperatury otoczenia dla systemów ochrony przed zamarzaniem RAYSTAT-ECO-10 jest przeznaczony do sterowania pracą przewodów grzejnych używanych w systemach ochrony przed

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 8AI

RS485 MODBUS Module 8AI Wersja 1.4 15.04.2013 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

Zestawy kontroli dostępu PR411DR-SET. oraz PR402DR-SET v1.1

Zestawy kontroli dostępu PR411DR-SET. oraz PR402DR-SET v1.1 Roger Access Control System Zestawy kontroli dostępu PR411DR-SET oraz PR402DR-SET v1.1 Wersja dokumentu: Rev.A 1. WSTĘP 1.1. O tej instrukcji Niniejsza instrukcja zawiera informacje niezbędne podczas instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863

Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863 Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup kontrolera T863. Przed instalacją należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, aby zapewnić

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury RT-01

Przetwornik temperatury RT-01 Przetwornik temperatury RT-01 Wydanie LS 13/01 Opis Głowicowy przetwornik temperatury programowalny za pomoca PC przetwarzający sygnał z czujnika Pt100 na skalowalny analogowy sygnał wyjściowy 4 20 ma.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KURTYN FIRMY WECO

INSTRUKCJA OBSŁUGI KURTYN FIRMY WECO INSTRUKCJA OBSŁUGI KURTYN FIRMY WECO Dziękujemy Za wybranie czujnika na podczerwień firmy WECO. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed montażem oraz o zachowanie jej na przyszłość. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne analizatora CAT 4S

Dane techniczne analizatora CAT 4S Model CAT 4S jest typowym analizatorem CAT-4 z sondą o specjalnym wykonaniu, przystosowaną do pracy w bardzo trudnych warunkach. Dane techniczne analizatora CAT 4S Cyrkonowy Analizator Tlenu CAT 4S przeznaczony

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY BMW INPA / ADS/ GT1/ DIS / EDIABAS INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1

www.viaken.pl INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY BMW INPA / ADS/ GT1/ DIS / EDIABAS INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1 INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY BMW INPA / ADS/ GT1/ DIS / EDIABAS INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301 Wydanie LS 13/07 UWAGI ODNOŚNIE BEZPIECZEŃSTWA Przed próbą uruchomienia miernika lub jego serwisowaniem uważnie przeczytaj poniższe informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Samba OPLC. Model SM35-J-T20. Unitronics SM35-J-T20 posiada wbudowane następujące wejścia/wyjścia:

Instrukcja użytkownika. Samba OPLC. Model SM35-J-T20. Unitronics SM35-J-T20 posiada wbudowane następujące wejścia/wyjścia: Instrukcja użytkownika Samba OPLC Model SM35-J-T20 Unitronics SM35-J-T20 posiada wbudowane następujące wejścia/wyjścia: 12 wejść cyfrowych, które mogą zostać przekształcone w: o 3 szybkie wejścia licznikowe/enkoderowe

Bardziej szczegółowo

0...+50 C, wilgotność maksymalnie 85%rH

0...+50 C, wilgotność maksymalnie 85%rH WRF04 CO2 / LK CO2 Zastosowanie: Czujnik przeznaczony jest do pomiaru stężenia dwutlenku węgla, temperatury oraz wilgotności ( opcje ) w miejscach przebywania ludzi. Do pomiaru CO2 używana jest metoda

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP. Spis treści:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP. Spis treści: INSTRUKCJA OBSŁUGI Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP Spis treści: 1. Przeznaczenie. 2. Bezpieczeństwo 3. Materiały i akcesoria 4. Montaż 5. Podłączenie 6. Obsługa 7. Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI, PRACY I OBSŁUGI PRZEKA

INSTRUKCJA INSTALACJI, PRACY I OBSŁUGI PRZEKA INSTRUKCJA INSTALACJI, PRACY I OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA KONTROLI TEMPERATURY MT-200 LITE 1. Wymiary: 2. Waga 0,4kg. DANE TECHNICZNE skrzynka 92x92x105 mm. wymiary panelu czołowego 96x96 mm. 3. Obudowa wykonana

Bardziej szczegółowo

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi Przekaźnik wielofunkcyjny FRM01, przeznaczone dla różnych potrzeb użytkowników, przy projektowaniu mikrokontroler, z zaprogramowanymi 18 funkcjami,

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992

CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992 CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992 POLSKI INSTRUKCJA OBSŁUGI CZYTNIKA KART ZBLIŻENIOWYCH - AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza 2 Transformatory sieciowe serii - stan: 04-2010 1. Przeznaczenie W transformatorach sieciowych obwód wtórny oddzielony jest od obwodu pierwotnego galwanicznie. Transformatory sieciowe serii spełniają wymagania

Bardziej szczegółowo

14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW

14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW 14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW SPIS TREŚCI 1. Zanim rozpoczniesz... 188 2. Zawartość opakowania... 188 3. Ogólne środki ostrożności... 188 4. Środki ostrożności dotyczące instalacji...

Bardziej szczegółowo