HV / HV / / HV

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi HV / HV / / HV / / Do montażu na silniku Polski - Polish

2 2

3 Spis treści 1 Ważne instrukcje bezpieczeństwa Projekt systemu Zbiornik ciśnieniowy Opis produktu Konfiguracje sprzętu Tryby działania Urządzenie uruchamiające (tylko do pojedynczej pompy) Sterownik Przekaźnik kaskadowy Tryb kaskadowy Kod typu przeznaczenia Dane techniczne Podstawowe dane techniczne Wymagania ECM (kompatybilność elektromagnetyczna) Wymiary i ciężar Moduły Komponenty mechaniczne Dołączone elementy mocujące Części opcjonalne Osprzęt Czujniki Filtr Gotowe przewody silnikowe Instrukcja montażu Instalacja elektryczna i okablowanie Środki ochronne Kompatybilność elektromagnetyczna - EMC Zalecane typy przewodów Okablowanie i połączenia Główne końcówki napięcia Podłączenie silnika Jednostka zasilania Solo Run Adresowanie Jednostka sterowania Karta sterująca Przetwornik główny HYDROVAR Karta przekaźnikowa

4 Karta sterownicza Przetwornik pojedynczy HYDROVAR Programowanie Wyświetlacz Panel sterowania przetwornika głównego / pojedynczego Funkcje przycisków Wyświetlacz przetwornika podstawowego Parametry oprogramowania Komunikaty usterek Przetwornik podstawowy Główny / pojedynczy przetwornik Błędy wewnętrzne Konserwacja Należy zapoznać się z Instrukcją obsługi i konserwacji pompy Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji 4

5 1 Ważne instrukcje bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem pracy przeczytaj i dokładnie zapoznaj się z instrukcjami obsługi i instrukcjami bezpieczeństwa! Wszelkich modyfikacji muszą dokonywać tylko wykwalifikowani pracownicy serwisu! Nieprzestrzeganie ostrzeżeń może spowodować porażenie prądem elektrycznym Nieprzestrzeganie ostrzeżeń może spowodować uszkodzenie ciała lub zniszczenie sprzętu. Oprócz instrukcji zawartych w niniejszej Instrukcji obsługi, prosimy o szczegółowe zapoznanie się z ogólnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac na elektrycznych lub mechanicznych częściach systemu, należy odłączyć jednostkę HYDROVAR od źródła zasilania. Instalacja, konserwacja i naprawy mogą być przeprowadzane tylko przez przeszkolony i wykwalifikowany personel. Nieautoryzowane modyfikacje lub zmiany systemu nie objęte są gwarancją oraz powodują jej utratę.. W trakcie pracy silnik może być zatrzymany poprzez otwarcie wyjścia cyfrowego lub ręcznie, dzięki czemu jednostka HYDROVAR i silnik pozostają pod napięciem. Dla bezpieczeństwa, podczas wykonywania prac na maszynie, urządzenie HYDROVAR musi zostać odłączone od źródła zasilania. Jeśli urządzenie HYDROVAR jest podłączone do źródła zasilania, komponenty jednostki zasilającej, jak również inne komponenty jednostki sterowania, także są podłączone do źródła zasilania. Dotknięcie tych komponentów powoduje poważne zagrożenie życia! Przed zdjęciem pokrywy jednostki HYDROVAR system musi być odłączony od źródła zasilania. Po wyłączeniu zasilania odczekaj co najmniej 8 minut przed podjęciem prac na/ lub w jednostce HYDROVAR (kondensatory w obwodzie pośrednim są rozładowywane przez zainstalowane rezystory wyładowcze). Możliwe jest występowanie napięcia powyżej 800 woltów (w przypadku awarii może być nawet wyższe) Wszelkie prace przy otwartym urządzeniu HYDROVAR mogą być 5

6 przeprowadzane jedynie przez wykwalifikowaną i autoryzowaną obsługę. Należy również uważać, aby podczas podłączania przewodów sterowania i odizolowanych końcówek kabla nie spowodować spięcia w sąsiadujących elementach. Jednostka HYDROVAR wyposażona jest w elektroniczne urządzenia zabezpieczające, które odłączają element sterujący w przypadku awarii. Silnik nadal będzie zasilany prądem zerowym, jednak nastąpi jego zatrzymanie. Silnik może zostać również zatrzymany przez mechaniczną blokadę. Jeśli zostanie wyłączony elektronicznie, silnik jest odłączany od głównego źródła zasilania poprzez elektronikę jednostki HYDROVAR, ale nie jest wolny od potencjału na obwodzie. Dodatkowo podczas skoków napięcia, szczególnie podczas awarii zasilania, system może wyłączyć się samoczynnie. Naprawa awarii może spowodować ponowne uruchomienie się silnika! System może być dopuszczony do użytkowania wyłącznie po uziemieniu. Dodatkowo muszą być zabezpieczone ekwipotencjalne wiązania wszystkich przewodów kondukcyjnych. (Prosimy o zapoznanie się z lokalnymi standardami dotyczącymi instalacji!) Testy wysokonapięciowe jednostki HYDROVAR lub silnika mogą zniszczyć komponenty elektroniczne! Dlatego wcześniej należy zmostkować odpowiednio końcówki wchodzące i wychodzące L1 - L2 - L3 U V W. Aby uniknąć nieprawidłowych pomiarów wykonywanych przez kondensatory współpracujące z elektronicznymi częściami, odłącz silnik od urządzenia HYDROVAR. Personel musi zapoznać się z Instrukcją obsługi, zrozumieć ją i według niej postepować. Zaznaczamy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zniszczenia i usterki podczas pracy, które powstały w wyniku niezastosowania się do niniejszej Instrukcji obsługi. 6

7 Transport, obsługa, przechowywanie, likwidacja: Niezwłocznie po dostarczeniu/odbiorze urządzenia HYDROVAR sprawdź, czy nie jest on uszkodzony i czy nie brakuje części Jednostka HYDROVAR musi być transportowana bardzo ostrożnie i przez wykwalifikowany personel. Należy unikać silnych uderzeń UWAGA! Symbol WEEE wskazuje, że ten produkt nie może być wyrzucany wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Należy utylizować wszystkie opakowania i jednostkę HYDROVAR zgodnie z lokalnymi przepisami. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat utylizacji niniejszego produktu należy skontaktować się z lokalnymi władzami, dostawcą usług usuwania odpadów z gospodarstwa domowego lub sklepem, w którym zakupiono produkt. UWAGA! Urządzenia podnoszące (załadowarka, dźwig, urządzenie mocujące dźwig, bloki unoszące, liny, itp.) muszą być odpowiednich wymiarów, aby mogły utrzymać wagę urządzenia HYDROVAR. UWAGA! Niedozwolone jest przenoszenie urządzenia HYDROVAR za pomocą podłączonych do niego przewodów. Uważaj, żeby nie uszkodzić przewodów podczas transportu (nie skręcaj, nie zginaj i nie ciągnij). Końcówki przewodów muszą być suche. OSTRZEŻENIE! Nie stawaj pod unoszonym ładunkiem zastosuj się do ogólnych przepisów przeciwdziałania wypadkom Urządzenie HYDROVAR musi być zabezpieczone przed przewróceniem się lub ześlizgnięciem do momentu zamocowania go w miejscu docelowym. 7

8 2 Projekt systemu Poniższe schematy przedstawiają typową pompę pojedynczą oraz układy wielopompowe, korzystające z jednostki sterującej HYDROVAR. Podłączenie może zostać dokonane bezpośrednio do źródła wody. W takim przypadku należy zastosować przekaźnik ciśnienia od strony ssącej. Schemat instalacji z pompą pojedynczą Schemat instalacji z wieloma pompami (1) pompa z jednostką HYDROVAR (2) zbiornik membranowy (3) tablica rozdzielcza (4) zawór odcinający (5) zawór zwrotny (6) kontrola poziomu wody (7) manometr (8) przekaźnik ciśnienia (9) korek spustowy 2.1 Zbiornik ciśnieniowy Membranowy zbiornik ciśnieniowy znajduje się po stronie tłocznej pompy i służy od utrzymywania ciśnienia w przewodzie w przypadku braku zapotrzebowania. Zapobiega to pracy pomp przy zerowym zapotrzebowaniu. Przy urządzeniu HYDROVAR nie ma potrzeby stosowania dużych zbiorników zasilających. Zbiornik musi być dopuszczony i dopasowany do ciśnienia stosowanego w systemie. Zbiornik powinien mieć pojemność min. 10 % maksymalnego natężenia przepływu układu [l/min] z jedną pompą (dotyczy to także układów wielopompowych). Przykład: Maksymalne natężenie przepływu przez pompę = 250 litrów na minutę Minimalna pojemność zbiornika = 250 x 0,10 = 25 litrów Wstępne ciśnienie zbiornika może być określone za pomocą poniższej tabelki: ciśnienie wymagane (bar) (ciśnienie t ) ciśnienie wstępne (bar) (ciśnienie powietrza) UWAGA: Aby sprawdzić i ustawić prawidłowe ciśnienie wstępne, najpierw zmniejsz ciśnienie w zbiorniku możliwie do 0. 8

9 3 Opis produktu 3.1 Konfiguracje sprzętu Jednostka HYDROVAR Modul Concept składa się z dwóch głównych części mechanicznych, jednostki zasilającej i karty sterowniczej. W podstawowej konfiguracji (składa się tylko z jednostki zasilającej) urządzenie HYDROVAR może być wykorzystywane jako Przetwornik podstawowy bez potrzeby stosowania karty sterowniczej. W takiej postaci urządzenie HYDROVAR może być stosowane jako pompa sekwencyjna w systemie wielopompowym jak również jako urządzenie miękkiego rozruchu przy pojedynczych pompach. Rozbudowując ten przetwornik podstawowy o kartę sterującą, urządzenie HYDROVAR jest przygotowane do pracy w różnych trybach i może być dalej rozbudowywane poprzez implementację różnych modułów. Wersje podstawowe: Przetwornik podstawowy Urządzenie HYDROVAR w swojej najprostszej konfiguracji składa się tylko z jednostki zasilającej. Zastosowanie: Przy pojedynczej pompie jako urządzenie miękkiego rozruchu; jako pompa sekwencyjna w układzie wielopompowym. Przetwornik główny w pełni wyposażone urządzenie HYDROVAR łącznie z zaawansowaną kartą sterowania (obsługuje również moduły opcjonalne takie jak opcjonalna karta przekaźnika oraz wszelkie funkcje oprogramowania specjalnego). Zastosowanie: - Sterowanie pojedynczą pompą łącznie ze wszystkimi funkcjami dodatkowymi - Układ wielopompowy, złożony z przetwornika głównego" i przetworników podstawowych (do 8 pomp) - Układ wielopompowy wyposażony w maksymalnie 8 przetworników głównych - w połączeniu z opcjonalną kartą przekaźnikową do 5 pomp o stałej prędkości może być sterowane przy takiej konfiguracji Przetwornik pojedynczy Urządzenie HYDROVAR z kartą sterowania przeznaczony jest tylko do obsługi pojedynczych pomp i ma mniej funkcji w porównaniu z przetwornikiem głównym. Dodatkowo przetwornik pojedynczy nie może obsługiwać żadnych opcjonalnych modułów, takich jak karta przekaźnikowa. Zastosowanie: - Sterowanie pojedynczą pompą 3.2 Tryby działania Urządzenie uruchamiające (tylko do pojedynczej pompy) W tym trybie HYDROVAR pracuje jako urządzenie uruchamiające z zewnętrznym sygnałem prędkości lub przełącznik pomiędzy 2 zaprogramowanymi częstotliwościami za pomocą odpowiadającego wejścia cyfrowego. Dla tej aplikacji HYDROVAR pracuje jako standardowy falownik, gdy jest używany sterownik zewnętrzny.!!! Proszę zauważyć, że tryb ten dostępny jest tylko w urządzeniu HYDROVAR Master lub w przetworniku pojedynczym i jest ograniczony tylko do obsługi pojedynczej pompy!!!. 9

10 3.2.2 Sterownik Tryb ten powinien być wybrany jedynie wtedy, gdy pracuje tylko jedna pompa HYDROVAR i nie jest podłączona do jakiegokolwiek innego urządzenia HYDROVAR poprzez interfejs RS Przekaźnik kaskadowy Jedna pompa jest wyposażona w przetwornik główny HYDROVAR i na żądanie może być włączonych i wyłączonych do 5 pomp o stałej prędkości na sztywno. W tym celu w przetworniku głównym znajduje się karta przekaźnikowa z 5 przekaźnikami. Każdy przekaźnik może być aktywowany lub dezaktywowany w zależności od ilości podłączonych pomp. W zasadzie wymagany jest panel zewnętrzny dla wszystkich przekaźników silnika, ponieważ przekaźniki w urządzeniu HYDROVAR nie mogą przełączać pomp bezpośrednio. Również w tym trybie, możliwe jest automatyczne przełączanie pomp o stałej prędkości w celu równomiernego ich zużycia oraz jednakowego czasu pracy pomp. Konfiguracja tego typu może być alternatywą w porównaniu z innymi rozwiązaniami korzystającymi z VFD na każdej pompie, ale w każdym przypadku należy zachować środki ostrożności z powodu ograniczonego bezpieczeństwa takiego układu. Przykład zastosowania Zestaw pompowy do 6 pomp, przy czym tylko jedna pompa jest sterowana przez HYDROVAR a pozostałe są pompami o stałej prędkości (1 przetwornik główny HYDROVAR + 5 pomp o stałej prędkości). W przypadku korzystania z karty przekaźnikowej to ustawienie powinno być standardowe. External Panel External zewnętrzny panel panel maks. 5 jednostek o stałej prędkości 10

11 3.2.4 Tryb kaskadowy W tym trybie jest wiele możliwości łączenia różnych wersji urządzenia HYDROVAR, które zostaną wyjaśnione w dalszej części Instrukcji. Ogólnie, każda z pomp jest wyposażona w jednostkę HYDROVAR. Wszystkie jednostki są połączone poprze złącze RS485 i komunikują się przez standardowy protokół w formacie MODBUS (ze stałą prędkością 9600 bodów, RTU, N81). Aby uzyskać w pełni sterowany system potrzebny jest co najmniej jeden przetwornik główny, natomiast inne pompy mogą być wyposażone tylko w przetwornik podstawowy. Sterownik w przetworniku głównym jest każdorazowo informowany o statusie i możliwej usterce przetwornika podstawowego. Wszystkie możliwe usterki zostaną wskazane na jednostce głównej, łącznie z datą i czasem powstania tej usterki. Całkowite sterowanie będzie dokonywane cały czas przez przetwornik nadrzędny, ale możliwa jest również automatyczna zmiana pomp o stałej prędkości w celu równomiernego zużycia i osiągnięcia równej ilości godzin pracy. Jeśli wystąpi usterka karty sterowania przetwornika głównego, każdy z przemienników podstawowych może być uruchomiony ręcznie za pomocą zewnętrznego przełącznika (obsługa manualna), aby zapewnić działanie układu podczas awarii. Przykład zastosowania Każda pompa układu (rozbudowanego do 8 pomp) jest wyposażona w jednostkę HYDROVAR (co najmniej jeden przetwornik główny, a pozostałymi mogą być przetworniki podstawowe w celu zapewnienia prawidłowego działania układu), które są połączone poprzez złącze szeregowe. Kombinacja różnych jednostek HYDROVAR, które są stosowane w układach wielopompowych zależy od wymagań danego układu (np. w układzie 6-pompowym z przyczyn bezpieczeństwa mogą zostać użyte 2 przetworniki główne i 4 przetworniki podstawowe bez karty sterowania). Wymagania minimalne: 1 przetwornik główny, a inne wyposażone w przetworniki podstawowe Połączenie RS

12 Aby zwiększyć bezpieczeństwo pracy takiego układu, może zostać zastosowany drugi przetwornik główny: Połączenie RS 485 rozbudowany do 8 pomp Możliwość pełnego wyposażenia: Każda pompa jest wyposażona w przetwornik główny Połączenie RS 485 rozbudowany do 8 pomp W tym trybie możliwe jest uruchomienie wszystkich pomp w trybie wielosterownikowym, jak również w trybie synchronicznym! Ta konfiguracja pozwala, aby każda pompa była pompą prowadzącą. Zapewnia odpowiednią pracę w przypadku awarii jednego przetwornik głównego wtedy inny jest używany, aby podjąć pełną odpowiedzialność i stabilnie sterować układem. Zapewnia to, że godziny robocze każdej z pomp będą na tym samym poziomie, co zapewni równe zużycie pomp. 12

13 4 Kod typu przeznaczenia HV Przykład Wersja oprogramowania Język A = Europa Zachodnia B = Europa Wschodnia C = Europa Północna Wersja sprzętu Części opcjonalne Karta opcjonalna Karta przekaźnikowa (0= brak / R= dołączona) Karta magistrali Wyświetlacz (0= brak / 1= dołączony) Filtr ochronny EMC A = A- filtr (zastosowanie przemysłowe) B = B- filtr (zastosowanie domowe) Klasa obudowy (Klasa IP) 2= IP 21 5= IP 55 Konfiguracje sprzętu M = jednostka do montażu na silniku W = jednostka do montażu na ścianie 1= przetwornik podstawowy 2= przetwornik pojedynczy 3= przetwornik główny Moc znamionowa 022= 2,2 kw 055= 5,5 kw 030= 3,0 kw 075= 7,5 kw 040= 4,0 kw 110= 11kW Nominalne napięcie sieciowe 1= 1~/1~ 230VAC 3= 3~/3~ 230VAC 2= 1~/3~ 230VAC 4= 3~/3~ VAC HV M B R 0 - G - A - V Wspomniany HYDROVAR w tym przykładzie ma następujące dane techniczne: Nominalne napięcie sieciowe: 3~/3~ VAC Moc znamionowa: 4 kw Konfiguracje sprzętu: Jednostka montowana na silniku przetwornik główny Klasa obudowy: IP 55 Filtr EMC: B- filtr (zastosowanie domowe) Części opcjonalne: Wyświetlacz, karta przekaźnikowa Wersja sprzętu: G Język: A: Europa Zachodnia (DE, EN, FR, NL, IT, ES, PT) Wersja oprogramowania: V

14 5 Dane techniczne HYDROVAR Typ Moc znamiono wa Limity napięcia Hz Źródło zasilania Wejście prądu znamionowego Zalecana ochrona linii Maksymalne połączenie HV [kw] [V] [A] [A] [mm²] ,5 14,0 20 1~ %+15% ,2 20, ,2 7, ~ ± 15% 9, , ,5 15, ,5 3~ ± 15% 19, , HYDROVAR Wyjście do silnika Typ Moc Maks. napięcie Wyjście prądu Kable podłączeniowe silnika znamiono wa wyjściowe znamionowego HV [kw] [V] [A] mm² ,5 7 3~ U in , ,2 5, ~ U in 7, ,5 13, ,5 3~ U in x1,5 4x4 4x1,5 4x4 4x2,5 4x6 Upewnij się, że dane techniczne urządzenia HYDROVAR odpowiadają pompie elektrycznej. Nieprawidłowe zestawienie może spowodować usterki i nie zapewniać odpowiedniej ochrony silnika elektrycznego. Prąd znamionowy silnika musi być niższy niż prąd znamionowy HYDROVAR, aby chronić przed przegrzaniem lub wyłączeniem z powodu PRZECIĄŻENIA. Maksymalny prąd wyjściowy HYDROVAR może osiągnąć 110% prądu znamionowego na ok. 60 sek. przed wystąpieniem PRZECIĄŻENIA". 14

15 5.1 Podstawowe dane techniczne Temperatura otoczenia: 0 C C Przy wyższych temperaturach konieczna jest redukcja prądu wyjściowego lub użycie urządzenia HYDROVAR wyższego typu. ma ks. prą d wy jśc io wy [%] Temperatura przechowywania: Wilgotność: Zanieczyszczenie powietrza: Wysokość: Klasa ochrony Certyfikaty: o Chroń urządzenie HYDROVAR przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych! o Niedozwolona jest instalacja urządzenia HYDROVAR na zewnątrz bez odpowiedniej ochrony! -25.C C (+70 C maks. przez 24 godz.) RH maks. 50 % przy 40 C, nieograniczone RH maks. 90 % przy 20 C, maks. 30 dni w roku średnio 75 % na rok (Klasa F) Kondensacja nie jest dozwolona! Powietrze może zawierać suchy pył występujący w warsztatach, w których nie występuje nadmierna ilość pyłu w maszynach. Nadmierna ilość pyłu, kwasów, gazów powodujących korozje, soli jest niedozwolona. maks m nad poziomem morza W miejscach powyżej 1000 m nad poziomem morza, maksymalna moc wyjściowa musi być zwiększana o 1% na każde 100 m. Jeśli miejsce instalacji znajduje się wyżej niż 2000 m nad poziomem morza, prosimy o kontakt z dystrybutorem. HV / HV / / IP 55, NEMA 4 (Tylko w pomieszczeniach ) HV / / CE, UL, C-Tick, cul maks. temp. otoczenia [ C] 15

16 5.2 Wymagania ECM (kompatybilność elektromagnetyczna) Wymagania ECM są różne w dwóch środowiskach i zależą od zastosowania. Otoczenie rodzaju pierwszego klasa B (EN : Class C2) Środowisko, na które składają się zabudowania oraz zakłady podłączone bezpośrednio bez pośredniczących transformatorów do niskonapięciowego źródła zasilania. Np. domy, apartamenty, zabudowania komercyjne lub biura w budynkach mieszkalnych są typowymi przykładami lokalizacji otoczenia pierwszego rodzaju. Uważaj: Stosowne przepisy EMC, dla których HYDROVAR jest testowany w otoczeniu pierwszego rodzaju przy założeniu, że HYDROVAR jest produktem dostępnym w ograniczonym zakresie. Oznacza to, że napięcie przemiennika jest niższe niż V, nie jest to urządzanie podłączane do wtyczki, ani urządzenie przenośnie podczas użytkowania w otoczeniu pierwszego rodzaju. Może być instalowane i/lub kontrolowane wyłącznie przez osobę lub firmę odpowiednio przeszkoloną do instalacji napędów mechanicznych łącznie z ich aspektami EMC. Otoczenie drugiego rodzaju klasa A (EN : Class C3) Środowisko, na które składają się zakłady inne niż podłączone bezpośrednio do niskonapięciowego źródła zasilania, które zasila budynki do zastosowań domowych. Np. obszary przemysłowe, techniczne i wiele budynków zasilanych z dedykowanego transformatora są typowymi przykładami lokalizacji otoczenia drugiego rodzaju. Urządzenie HYDROVAR spełnia ogólne przepisy EMC i jest testowane zgodnie z następującymi normami: EN /2005 EN (2002) Zakłócenia napięcia / Siła pola zakłóceń Otoczenie pierwszego rodzaju klasa B / klasa C2 Otoczenie drugiego rodzaju klasa A / klasa C3 Napięcia zakłóceniowe OK OK Siła pola zakłóceń *) OK *) Ostrzeżenie - w warunkach domowych ten produkt może powodować zakłócenia radiowe, w przypadku których mogą być konieczne dodatkowe środki zabezpieczające. EN (2001) EN (2002) EN (2001) przejściowych EN (2001) EN (1996) częstotliwości radiowej EN (2001) napięcia Badanie odporności na wyładowania elektrostatyczne Badanie odporności na pole elektromagnetyczne Badanie odporności na serie szybkich elektrycznych stanów Badanie odporności na udary Odporność na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o Badanie odporności na spadki napięcia, krótkie przerwy i zmiany 16

17 6 Wymiary i ciężar HV / HV / / Wszystkie wymiary podane są w milimetrach! Sprzęt podnoszący musi mieć odpowiednie wymiary. Rysunki nie są w skali! Typ HV HV HV HV HV Ciężar [kg] Główny / Podstawowy Pojedynczy 4,00 4,40 a... minimalna odległość od środka urządzenia HYDROVAR b... przestrzeń na konserwację 300 [mm] 110 [mm] 17

18 HV / / Wszystkie wymiary podane są w milimetrach! Sprzęt podnoszący musi mieć odpowiednie wymiary. Rysunki nie są w skali! Typ HV HV HV Ciężar [kg] Główny/ Podstawowy Pojedynczy 7,70 8,10 a... minimalna odległość od środka urządzenia HYDROVAR b... przestrzeń na konserwację 430 [mm] 110 [mm] 18

19 7 Moduły W zależności od zastosowania może zostać wybrana konfiguracja, która jest dostępna dla urządzenia HYDROVAR. Dzięki temu urządzenie HYDROVAR może być skonfigurowane zgodnie z określonym przeznaczeniem odnośnie bezpieczeństwa pracy i ekonomiki. HV / / HV / /

20 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Karta przekaźnikowa Opcjonalna karta przekaźnikowa umożliwia sterowanie maks. 5 pompami o stałej prędkości (może być stosowana tylko w połączeniu z przekaźnikiem głównym). Karta sterująca Karta sterująca jest stosowana w przemienniku głównym /pojedynczym i zawiera I/O (wejścia/wyjścia) dla sygnałów cyfrowych i analogowych (np. wejściowa wartość rzeczywista, wyjście przekaźnika pracy/usterki) oraz zawiera wyświetlacz. Wyświetlacz W zależności od miejsca instalacji, wyświetlacz może zostać umieszczony w wygodnej pozycji! (Przyciski zmienią się automatycznie po obróceniu wyświetlacza!) Karta filtra Opcjonalna karta filtra spełniająca przepisy ECM dla zastosowań domowych. Zestaw mocujący Zestaw mocujący składa się z metalowej i plastikowej pokrywy. Na plastikowej pokrywie zamocowana jest karta sterująca, wyświetlacz oraz dodatkowa karta przekaźnikowa (jeśli jest wykorzystywana). Wcześniej zamocowane zaciski kabli, które są niezbędne do podłączenia ekranu kabli sygnałowych do uziemienia HYDROVAR są umieszczone na metalowej pokrywie. Jednostka zasilająca/moduł mocy W formie standardowej będzie używana jako przetwornik podstawowy lub jako urządzenie miękkiego rozruchu w zastosowaniu dla pompy pojedynczej! Podczas korzystania z konfiguracji nadrzędnej, jednostka sterowania jest wyposażona w dodatkową kartę sterującą! 20

21 8 Komponenty mechaniczne 8.1 Dołączone elementy mocujące Części składowe Uszczelnienie dławieniowe kabla Korek zaślepiający PTC silnika Klamry mocujące Element środko wy Końcówki dla maks. [mm²] M M M M M M Średnica kabla [mm] 3,5-7 4, (3) (3) (3) () maks. dostępne wejścia kabla 8.2 Części opcjonalne Osprzęt Pierścień mocujący Dostępny dla średnic: 140 mm 155 mm UWAGA! Jeśli urządzenie HYDROVAR jest zamocowane na silniku z plastikową pokrywą wentylatora, muszą zostać użyte pierścienie mocujące ze stali nierdzewnej Czujniki czujnik ciśnienia czujnik temperatury czujnik ciśnienia różnicowego wskaźnik przepływu czujnik poziomu (kryza dławiąca, indukcyjny miernik przepływu) Filtr Cewki liniowe Pierścień mocujący Gotowe przewody silnikowe Dostępne dla HV

22 8.3 Instrukcja montażu HV HV śruby (mocujące pokrywę) HYDROVAR - pokrywa 4 śruby M5x60 Wyświetlacz Sworzeń centrujący 4 zaczepy montażowe Kabel silnika Pokrywa wentylatora silnika Silnik Skrzynka przyłączeniowa silnika PTC Przekaźnik ciśnienia 22

23 Aby zdjąć pokrywę urządzenia HYDROVAR należy odkręcić 4 śruby mocujące. o Zanim zdejmiesz pokrywę upewnij się, że w jednostce nie ma wody. Urządzenie HYDROVAR musi być umieszczone na pokrywie wentylatora silnika (sprawdź, czy jest zamocowany prawidłowo). Za pomocą gumowego kołka centrującego spróbuj umieścić go jak najbliżej środka. o Jeśli urządzenie HYDROVAR jest mocowane na silniku z plastikową pokrywą wentylatora, muszą zostać użyte pierścienie mocujące ze stali nierdzewnej. Urządzenie HYDROVAR jest instalowane na pokrywie wentylatora silnika za pomocą zaczepów mocujących, czterech śrub i odpowiednich podkładek. Urządzenie HYDROVAR należy wypośrodkować, a następnie dokręcić cztery śruby. Dokręcaj każdą śrubę mocującą do momentu, aż dwa ząbki spodnie w zaczepach nie zaczną się wbijać w pokrywę wentylatora. Po podłączeniu wszystkich części elektrycznych, można zamocować górną pokrywę jednostki HYDROVAR i dokręcić cztery śruby. o Upewnij się, że uziemienie jest dobrze podłączone. o Zanim dokręcisz śruby, sprawdź uszczelnienie urządzenia HYDROVAR. o Upewnij się, że dławiki przewodu są dobrze zamocowane i używa się korków zamykających wejścia przewodu, które nie są wykorzystywane. 23

24 9 Instalacja elektryczna i okablowanie Wszelkie instalacje i konserwacja muszą być wykonywane przez przeszkolony i wykwalifikowany personel wyposażony w odpowiednie narzędzia!! Należy używać sprzętu ochrony osobistej. W przypadku usterki zasilanie elektryczne musi zostać odłączone lub wyłączone. Przed wykonywaniem prac serwisowych dla urządzenia HYDROVAR odczekaj co najmniej 8 minut, aby kondensator rozładował się. W innym przypadku może to spowodować porażenie prądem, poparzenie lub śmierć. 9.1 Środki ochronne Zapytaj dostawcę zasilania, jakie środki ochronne są wymagane. Odpowiednie: uziemienie urządzenia zabezpieczające przed stałym i zmiennym prądem szczątkowym (RCD) systemy TN Uziemienie: Prosimy zauważyć, że przebicie może być spowodowane przez kondensatory w filtrze wejściowym. Należy wybrać odpowiednią jednostkę ochronną (zgodnie z lokalnymi przepisami). Urządzenie usuwania prądu szczątkowego (wyłączniki RCD/RCCB): Podczas korzystania z RCD upewnij się, że uruchomi się on również w przypadku zwarcia wewnątrz części DC uziemienia urządzenia HYDROVAR! o Jednostka HYDROVAR z jedną fazą => użyj RCD wrażliwego na impulsy o Jednostka HYDROVAR z trzema fazami => użyj RCD wrażliwego na zmiany prądu RCD musi być zainstalowany zgodnie z lokalnymi przepisami! Wyłącznik automatyczny: Użyj wyłącznika automatycznego z krzywą charakterystyki typu C Wartość znamionowa zabezpieczenia linii (patrz rozdział Dane techniczne ) Wewnętrzne urządzenia zabezpieczające jednostkę HYDROVAR: Zwarcia, niskie napięcie i przepięcie, przeciążenie oraz przegrzanie komponentów elektronicznych są monitorowane wewnętrznie przez urządzenie HYDROVAR. Zewnętrzne urządzenia ochronne: Dodatkowe funkcje ochronne takie jak zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika i brakiem wody są kontrolowane przez urządzenia zewnętrzne. 24

25 9.2 Kompatybilność elektromagnetyczna - EMC Aby zapewnić kompatybilność elektromagnetyczną, należy wziąć pod uwagę niżej opisane wskazówki podczas instalacji: Uziemienie, aby zapewnić EMC Uziemienie ochronne Ważne jest, aby podłączyć jednostkę HYDROVAR do PE ze względu na prąd upływowy. Uziemienie HF Kable uziemienia powinny być jak najkrótsze i z możliwie najniższą impedancją. Przewody sygnałowe Przewody sterowania i sygnałowe powinny być ekranowane, aby uniknąć zakłóceń z zewnątrz. Ekran powinien być połączony z uziemieniem tylko z jednej strony; w innym przypadku istnieje możliwość pojawienia się przepięcia. Ekran powinien być również podłączony za pomocą zacisków do uziemienia jednostki HYDROVAR (użyj wcześniej zamocowanych zacisków). Wstępnie zamocowane zaciski kablowe Aby podłączyć ekran do uzieniemia z najniższą impedancją, usuń izolację z przewodu sygnałowego i podłącz go do uziemienia. Przewody sygnałowe muszą być instalowane oddzielnie od przewodów silnikowych oraz zasilających. Jeśli przewody sygnałowe są instalowane równolegle do przewodów zasilania (przewodów silnikowych), odległość pomiędzy tymi przewodami powinna przekraczać 200 mm (na większe odległości). Nie krzyżuj przewodów zasilania z przewodami sterowania jeśli nie możesz tego uniknąć, skrzyżuj je tylko pod kątem

26 Przewody silnika Aby zapewnić kompatybilność EMC i zminimalizować poziom hałasu i prąd upływowy, przewody silnika powinny być jak najkrótsze. Dodatkowy dławik liniowy (cewka) Cewki liniowe są dostępne jako opcja i powinny być montowane pomiędzy jednostką HYDROVAR a głównym bezpiecznikiem. Cewka liniowa powinna być jak najbliżej urządzenia HYDROVAR. Zalety: lepsza wydajność redukcja prądów harmonicznych Dodatkowe liniowe dławiki są zalecane w następujących przypadkach: wysokie prądy zwarciowe instalacje kompensacyjne bez cewki asynchroniczne silniki, które są odpowiedzialne za spadek napięcia >20% napięcia liniowego Podsumowanie dla EMC Zainstaluj wyrównanie potencjału zgodnie z lokalnymi przepisami Nie instaluj przewodów zasilania równolegle do przewodów sygnałowych Używaj ekranowanych przewodów sygnałowych Podłącz tylko jedną końcówkę ekranu przewodu sygnałowego do uziemienia Jeśli używane są ekranowane przewody silnikowe, do uziemienia należy podłączyć obydwie końcówki Przewód silnika powinien być jak najkrótszy Przewody elastyczne wielożyłowe powinny być zabezpieczone 9.3 Zalecane typy przewodów Aby spełnić powyższe zasady gwarantujące kompatybilność EMC oraz prawidłowe działanie urządzenia HYDROVAR, należy zastosować niżej wymienione typy przewodów. Zastosowanie - Przewody silnika HV HV HV HV Przewody sterowania i sygnałowe Zalecane typy przewodów 4G1,5 + (2 x 0.75) FDF 4G1,5 + (2 x 0,75) FDF 4G2,5 + (2 x 0,75) FDF 4G 4 + (2 x 0,75) FDF JE-Y(ST)Y BD JE-LiYCY BD - Przewody podłączone do interfejsu RS485 JE-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,8 BD 26

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

vacon nx przemienniki częstotliwości instrukcja obsługi

vacon nx przemienniki częstotliwości instrukcja obsługi vacon nx przemienniki częstotliwości instrukcja obsługi V A C O N 1 PODCZAS INSTALACJI I URUCHAMIANIA PRZEMIENNIKA NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PONIŻSZYCH 10 PUNKTÓW SKRÓCONEJ INSTRUKCJI URUCHAMIANIA. W PRZYPADKU

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy EURA Drives! Doskonałą, jakość, obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zapewnia firma HF Inverter Polska.

Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy EURA Drives! Doskonałą, jakość, obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zapewnia firma HF Inverter Polska. Instrukcja obsługi Przemienniki częstotliwości serii E2 (,2kW 25kW) Przemienniki częstotliwości serii E2IP55 (,75kW 15kW) Uwaga! prosimy bardzo dokładnie przeczytać niniejszą instrukcje obsługi! przed

Bardziej szczegółowo

PowerXL Przemienniki częstotliwości DA1

PowerXL Przemienniki częstotliwości DA1 Instrukcja obsługi 10/12 MN04020005Z-PL PowerXL Przemienniki częstotliwości DA1 Wszystkie marki i nazwy produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi producenta. Lista biur regionalnych firmy Eaton Electric

Bardziej szczegółowo

EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40

EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40 AE090JNYDEH AE090JNYDGH AE160JNYDEH AE160JNYDGH Pompa ciepła powietrze-woda rozdzielona jednostka Hydro Instrukcja montażu Niniejsza instrukcja została

Bardziej szczegółowo

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika 2354235 11/2008 Altivar 12 Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych Podręcznik Użytkownika Zawartość podręcznika Ważne informacje 4 Przed przystąpieniem do pracy 5 Struktura Instrukcji

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią. SMA Solar Technology AG Solar Inverters FLX Series Instrukcja instalacji www.sma.de Bezpieczeństwo i zgodność Bezpieczeństwo i zgodność Rodzaje komunikatów dotyczących bezpieczeństwa W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sunny Boy 1300TL, 1600TL, 2100TL. Instrukcja obsługi. Sunny Boy 1300 TL, 1600 TL, 2100TL

Instrukcja obsługi Sunny Boy 1300TL, 1600TL, 2100TL. Instrukcja obsługi. Sunny Boy 1300 TL, 1600 TL, 2100TL Instrukcja obsługi Sunny Boy 1300 TL, 1600 TL, 2100TL 1 1. Informacje o tym dokumencie...4 1.1. Ważne...4 1.2. Grupa docelowa...4 1.3. Dodatkowe informacje...4 2. Bezepieczeństwo...4 2.1. Sposób użytkowania...4

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników Instrukcja obsługi 4070.81/7--61 PumpDrive Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników przeznaczona do: montażu nasilniku(mm) montażu naścianie (WM) montażu w szafie rozdzielczej

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sunny Mini Central 4600A / 5000A / 6000A

Instrukcja obsługi Sunny Mini Central 4600A / 5000A / 6000A Instrukcja obsługi Sunny Mini Central 4600A / 5000A / 6000A 1 1. Informacje o przewodniku 1.1. Zakres Niniejsza instrukcja instalacji zawiera opis montażu, instalacji, uruchomienia, konserwacji i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych

Instrukcja użytkowania. Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych Instrukcja użytkowania Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych I. Bezpieczeństwo użytkowania I Oznaczenia graficzne, występujące w instrukcji oraz na samym przemienniku, opisane

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Wysokowydajmy/Elastyczny/Mikro napęd do silników AC

Instrukcja Obsługi Wysokowydajmy/Elastyczny/Mikro napęd do silników AC Instrukcja Obsługi Wysokowydajmy/Elastyczny/Mikro napęd do silników AC Wstęp Dziękujemy za wybór wysokowydajnych, wektorowych przemienników częstotliwości Delta Electronics serii VFD-E. Przemienniki rodziny

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Montaż i obsługa serwisowa

Montaż i obsługa serwisowa P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 208115-PL 14-02-2013 A002 Firma Systemair nie ponosi odpowiedzialności ani nie ciążą na niej zobowiązania z tytułu gwarancji, w razie nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE. UEX-PLUS +030220621 Wer: 1.1 30.05.2008

OSTRZEŻENIE. UEX-PLUS +030220621 Wer: 1.1 30.05.2008 OSTRZEŻENIE Nawilżacze powietrza firmy CAREL S.p.A. są produktem o zaawansowanej technologii którego działanie jest opisane w dokumentacji technicznej dostarczanej wraz z urządzeniem. Dokumentacja jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji SUNNY TRIPOWER 60

Instrukcja instalacji SUNNY TRIPOWER 60 Instrukcja instalacji SUNNY TRIPOWER 60 STP60-10-IA-pl-10 Wersja 1.0 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje zawarte w niniejszych materiałach są własnością firmy SMA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. MOVIDRIVE compact MCF/MCV/MCS4_A. Wydanie 11/2006 11535148 / PL

Instrukcja obsługi. MOVIDRIVE compact MCF/MCV/MCS4_A. Wydanie 11/2006 11535148 / PL Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy MOVIDRIVE compact MCF/MCV/MCS4_A Wydanie 11/2006 11535148 / PL Instrukcja obsługi SEW-EURODRIVE Driving the world

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości

Przemienniki częstotliwości Instrukcja obsługi Przemienniki częstotliwości HFinverter F15-G (,4kW 75kW) Wersja instrukcji 5/27 Przemienniki częstotliwości Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy HFinverter! Celem poniższej

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Panele operatorskie DOP11B Wydanie 11/28 Podręcznik systemowy 16666941 PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Lenze-Rotiw Sp. z o.o. 1 Niniejsza instrukcja Zawiera najważniejsze dane techniczne i opisuje instalację, obsługę i eksploatację przemiennika

Bardziej szczegółowo

Funkcja bezpiecznego wyłączania momentu w przemienniku serii PowerFlex 750

Funkcja bezpiecznego wyłączania momentu w przemienniku serii PowerFlex 750 Podręcznik użytkownika Funkcja bezpiecznego wyłączania momentu w przemienniku serii PowerFlex 750 Numer katalogowy20-750-s Oryginalna instrukcja Ważne informacje dla użytkowników Charakterystyki eksploatacyjne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

Polska pl. Instrukcja instalacji i konserwacji. Pompa ciepła odwracalna powietrze/woda typu split inverter ALEZIO EVOLUTION AWHP-2 MIV-3

Polska pl. Instrukcja instalacji i konserwacji. Pompa ciepła odwracalna powietrze/woda typu split inverter ALEZIO EVOLUTION AWHP-2 MIV-3 Polska pl Instrukcja instalacji i konserwacji Pompa ciepła odwracalna powietrze/woda typu split inverter ALEZIO EVOLUTION AWHP- MIV-3 Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup urządzenia. Prosimy o uważne

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV

Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV Wytwarzanie ciepłej wody metodą fotowoltaiczną Instrukcja obsługi i instalacji Wersja 02.6 Zwrot Rodzaj dokumentacji Cel dokumentacji Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODOWY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PRZEWODOWY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PRZEWODOWY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA MONTAŻU BRC2E52C7 BRC3E52C7 Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją montażu przed rozpoczęciem montażu niniejszego produktu. Spis treści Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V LED3 LED1 LED2 SW1 LED4 LED5 LED6 RTD-20 Instrukcja montażu 0V +V POWER 15-24VDC 0V S1 S2 S3 0V S4 S5 S6 polski Instrukcja montażu RTD-20 100.00 RTD-20 Retail Economiser realtime Control Systems 24VAC/30VDC,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Zawsze po Twojej stronie Instrukcja instalacji ISOFAST CONDENS ISOTWIN CONDENS F 30 A F 30 B F 35 B SPIS TREŚCI INSTRUKCJA Instrukcja... 3. Uwagi dotyczące dokumentacji...3. Dołączone dokumenty...3.3

Bardziej szczegółowo