Nr COROLLA VERSO TEST VW GOLF V 1.9 TDI 105 KM NOWY SALON LIBERATORA TEST SEAT IBIZA 1.9 TDI 130 KM PIKNIK OFF-ROAD Z SUZUKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 1 26.04.2004 COROLLA VERSO TEST VW GOLF V 1.9 TDI 105 KM NOWY SALON LIBERATORA TEST SEAT IBIZA 1.9 TDI 130 KM PIKNIK OFF-ROAD Z SUZUKI"

Transkrypt

1 Nr COROLLA VERSO TEST VW GOLF V 1.9 TDI 105 KM NOWY SALON LIBERATORA TEST SEAT IBIZA 1.9 TDI 130 KM PIKNIK OFF-ROAD Z SUZUKI

2

3 Zenon Go³¹b Czekanie na majówkê najomy postanowi³ sprzedaæ samochód, Zktórym jeÿdzi ju czas jakiœ. Kupi³ go ponad piêæ lat temu, auto zdo³a³o siê ju mocno zestarzeæ, dorobi³o siê nastêpcy, ma swoje na liczniku i coœ tam do niego trzeba dok³adaæ. Jak ju postanowi³, to sprawdzi³ na ile mo e liczyæ. Kupi³ gazety, przegl¹da³ internet i zadowolony z kwoty, jak¹ w ca³oœci postanowi³ przeznaczyæ na zakup nowego, da³ og³oszenie i... czeka do dziœ. Nie minê³o wprawdzie wiêcej ni dwa tygodnie, jednak nie to g³ównie zaniepokoi³o mojego znajomego. Niewielki by³ oddÿwiêk na insert, dzwoni¹cych interesowa³a g³ównie cena, a zapewnienia o wyposa eniu i pewnym pochodzeniu z pierwszych r¹k nie bardzo interesowa³y. Co siê sta³o? Na koniec postanowi³ zostawiæ samochód w rozliczeniu za nowy, niestety tu czeka³a go niespodzianka. Plac przed salonem szczelnie wype³nia³y auta ju wczeœniej zostawione przez kupuj¹cych nowe modele. Wygl¹da wiêc na to, e im bli ej magicznej daty 1 maja, tym wiêcej niepewnoœci i kto tylko mo e kupuje nowe samochody, odlicza VAT i siê cieszy, e zd¹ y³. Kto zaœ gustuje w u ywanych, ten czeka a potanieje, nie bardzo wprawdzie wiedz¹c co dok³adnie i o ile. Jednak ju dziœ mo na pokusiæ siê o przypuszczenie, e takiego boomu jak ostatnio w salonach nie bêdzie w nastêpnych miesi¹cach. Sprzedawcy wyjad¹ na d³ugie wakacje, by po powrocie zabraæ siê do pracy w nowej zupe³nie rzeczywistoœci. Na tym tle logiczne wiêc i sensowne wydaje siê posuniêcie Chevroleta. Taki a nie inny moment wybrany na rynkow¹ premierê gamy popularnych modeli to doskona³y chwyt marketingowy. Mój znajomy, nie godz¹c siê na sprzeda po du o ni szej cenie ni to za³o y³, czeka i nie wie jeszcze ile straci³ na tym, e siê spóÿni³. A mo e ile zyska, kupuj¹c dobrze wyposa ony samochód wy szej klasy w cenie, jak¹ mia³ przeznaczyæ na nowy? Kto wie, ju nied³ugo dowiemy siê jak to bêdzie. 04 SAMOCHODY TOYOTA COROLLA VERSO 08 NOWY SALON LIBERATORA 09 PIKNIK 4X4 Z SUZUKI 10 TEST VOLKSWAGEN GOLF V 1.9 TDI 105 KM 12 TEST SEAT IBIZA 1.9 TDI 130 KM 14 SKRÓTEM START Fot. M.Nejbauer 03

4 SAMOCHODY Z ziemi tureckiej do Polski TOYOTA COROLLA VERSO Tekst i zdjêcia: Micha³ Nejbauer po³owie kwietnia mieliœmy okazjê uczestniczyæ w niesymetrycznymi wycinkami pierœcieni w morskim kolorze. polskiej prezentacji najnowszej Toyoty Corolli Verso. Kierownica Corolli Verso to kolejny element w stylu Lexusa, ze WNa miejsce prezentacji wybrano malowniczy Pa³ac sterowaniem zestawu audio i dÿwigni¹ tempomatu z prawej strony. Ossoliñskich w Sterdyniu ko³o Soko³owa Podlaskiego, do którego Obok kierownicy oczywiœcie znajduje siê stacyjka, ale bez ruszyliœmy z Warszawy Corollami Verso. Od razu wiêc by³a okazja tradycyjnego kluczyka. Zamiast niego zastosowano elektroniczn¹ poznaæ bli ej bohaterkê prezentacji, mnie trafi³a siê na pocz¹tek koœæ, bêd¹c¹ jednoczeœnie pilotem do zamykania samochodu jak i wersja z benzynowym silnikiem 1,8. do uruchamiania silnika. Po umieszczeniu jej w porcie wystarczy Na pierwszy rzut oka nowa Corolla Verso sprawia wcisn¹æ do oporu sprzêg³o (lub hamulec w wersji ze skrzyni¹ bardzo dobre wra enie, bry³a minivana nie jest zbyt ciê ka, sekwencyjn¹) i nacisn¹æ przycisk na desce rozdzielczej. Nie jest to przypomina trochê zmniejszon¹ wersjê Avensis Verso. Opadaj¹ca oczywiœcie rozwi¹zanie pionierskie, jednak w przypadku Toyoty ku ty³owi linia dachu, zakoñczona lekko zaakcentowanym spoilere- koœæ-kluczyk wygl¹da bardzo solidnie i trwale. m, nadaje sylwetce dodatkowej dynamiki. Na dodatek w¹ska linia Fotele Corolli Verso s¹ sztywne i wygodne w d³ugich okien bocznych zmniejsza optycznie nadwozie i upodobnia je podró ach, na dodatek jest ich a siedem. Przednie fotele maj¹ bardziej do hatchbacka ni minivana, a wra enie to potêguje przyzwoite trzymanie boczne, pe³ny zakres regulacji fotela kierowcy szeroki, trójk¹tny s³upek tylny. Przód samochodu nie odbiega wraz z regulacj¹ kolumny kierownicy w dwóch p³aszczyznach oczywiœcie od aktualnych rozwi¹zañ stylistycznych Toyoty i pozwalaj¹ na znalezienie odpowiedni ej pozycji za kó³kiem. przypomina Corollê czy Avensisa. Tylne lampy natomiast zosta³y Œrodkowy rz¹d to trzy niezale ne fotele, ka dy z oddzieln¹ regulacj¹ zaprojektowane w stylu Lexusa, ekskluzywnej marki nale ¹cej do po³o enia w poziomie i k¹ta pochylenia oparcia. Pozwala to na Toyoty. swobodniejsz¹ aran acjê wnêtrza, jak równie na u³atwienie Wnêtrze jest bardzo uporz¹dkowane, bez adnych dostêpu do trzeciego rzêdu siedzeñ. Umieszczone tu dwa fotele byæ usilnych udziwnieñ. Prosta deska rozdzielcza z typowymi dla Toyoty mo e nie osza³amiaj¹ komfortem na pierwszy rzut oka, za to bardzo prze³¹cznikami otrzyma³a trzy schowki: tradycyjny w dolnej czêœci ³atwo siê sk³adaj¹, tworz¹c p³ask¹ pod³ogê baga nika. Tu za nimi deski naprzeciw pasa era, wy ej dodatkowy schowek, a na znajduje siê w¹ski, ale jak e przydatny schowek na roletê baga nikszczycie centralnej konsoli schowek trzeci. DŸwigniê zmiany biegów a, któr¹ nierzadko trzeba zdejmowaæ z jej sta³ego miejsca. zainstalowano u do³u konsoli, w obudowie, która nagle siê urywa i Nareszcie ktoœ pomyœla³ o tym elemencie wyposa enia minivanów i tworzy pust¹, niewykorzystan¹ przestrzeñ miêdzy ni¹ a obudow¹ kombi, który do tej pory trzeba by³o upychaæ gdzieœ pomiêdzy tunelu centralnego. Efektownie prezentuj¹ siê natomiast zegary z baga ami lub po prostu zostawiaæ w gara u. 04

5 SAMOCHODY Baga nik ma pojemnoœæ zaledwie 63 litrów, ale tylko zderzenia czo³owego i o 31% w przypadku uderzenia ty³em w przy 7 osobach na pok³adzie. W tradycyjnym uk³adzie 5-osobowym porównaniu z poprzednim modelem i najni szy w segmencie. objêtoœæ baga nika wzrasta do 397 litrów (do linii okien). Daleko tu Niestety, ma to znaczenie np. w Niemczech czy Wielkiej Brytanii, do rekordów objêtoœci, ograniczeniem jest wysoki poziom pod³ogi, gdzie wp³ywa to na koszty ubezpieczenia, ale nie w Polsce, bo mieszcz¹cej schowane fotele tylne. Aby zrobiæ im miejsce ko³o przecie nasze rodzime firmy ubezpieczeniowe nie zwracaj¹ uwagi zapasowe wywêdrowa³o na zewn¹trz pojazdu, pod pod³ogê. na takie drobiazgi. Œrodkowe fotele równie mo na z³o yæ, tworzy siê wówczas D o d a t k o w y m e l e m e n t e m p o d n o s z ¹ c y m pokaÿna przestrzeñ o równej, p³askiej, choæ wysokiej pod³odze. bezpieczeñstwo jazdy s¹ opcjonalne dwa systemy kamer. Pierwszy Corolla Verso dostêpna bêdzie w trzech wersjach z nich to Park Assist System, którego g³ównym elementem jest wyposa eniowych: Terra, Sol i Prestige. Tradycyjnie ju dla Toyoty kolorowa kamera z obiektywem szerokok¹tnym, wbudowana w standard wyposa enia jest wysoki. Wszystkie wersje wyposa one pokrywê baga nika. Obraz z tej kamery wyœwietlany jest na ekranie s¹ w a dziewiêæ poduszek powietrznych, w tym kurtyny boczne nawigacji satelitarnej i w³¹cza siê automatycznie po wrzuceniu tak e dla pasa erów trzeciego rzêdu siedzeñ oraz w poduszkê wstecznego biegu. W parkowaniu pomaga nie tylko widocznoœæ chroni¹c¹ kolana kierowcy. Ka da Corolla Verso otrzyma³a hamulce najbli szego otoczenia pojazdu, niewidocznego w lusterkach czy tarczowe na wszystkie ko³a i ABS z elektronicznym rozdzia³em si³y oknach, ale równie linie naprowadzaj¹ce, wyœwietlane razem z hamowania (EBD). Poza tym m.in. wspomaganie kierownicy i obrazem. Linie te mo na ustawiæ w trybie seryjnym, czyli system regulacja kolumny w dwóch p³aszczyznach, sterowanie radiem w nanosi je na obraz, w trybie manualnym, gdzie kierowca sam kierownicy, centralny zamek i bezpieczny kluczyk, elektrycznie decyduje, jak nanieœæ linie naprowadzaj¹ce, albo wy³¹czyæ zupe³nie. regulowane i podgrzewane lusterka, elektrycznie sterowane szyby przednie, komputer pok³adowy i klimatyzacja manualna w wersji Terra. W wersji Sol i Prestige klimatyzacja jest ju automatyczna, dodatkowo elektrycznie sterowane szyby tylne, elektrochromatyczne lusterko wewnêtrzne, tempomat, skórzana kierownica i ga³ka dÿwigni zmiany biegów, przednie lampy przeciwmgielne, czujnik deszczu, aluminiowe obrêcze oraz systemy VSC (kontrola stabilizacji pojazdu), TRC (kontrola trakcji) i BA (asystent hamowania). Ponadto wersja Prestige wyposa ona jest w tyln¹ kamerê u³atwiaj¹c¹ parkowanie oraz podwójn¹ kamerê z przodu (o obydwu rozwi¹zaniach za chwilê), a tak e system nawigacji satelitarnej z odtwarzaczem DVD, o którym równie za kilka linijek. Czas poœwiêciæ chwilê na bezpieczeñstwo Corolli Verso. Jak ju wspomnieliœmy, najnowsza Toyota wyposa ona jest w 9 poduszek powietrznych. Poduszki przednie s¹ dwustopniowe, nape³niaj¹ siê w zale noœci od si³y uderzenia. Dodatkowo poduszka kierowcy odpala siê z mniejsz¹ si³¹ w przypadku, gdy kierowca nie jest przypiêty pasami. Dla kierowcy przewidziano równie poduszkê chroni¹c¹ kolana, a umieszczon¹ pod kolumn¹ kierownicy. System uzupe³nia dwufazowy system przypominaj¹cy sygna³em œwietlnym i dÿwiêkowym o koniecznoœci zapiêcia pasów bezpieczeñstwa. Nie Jeszcze ciekawszym systemem jest Cornering Assist zawsze jednak uderzenia s¹ tak silne, by zadzia³a³y poduszki Monitor. To równie kamera, ale umieszczona z przodu pojazdu, w powietrzne, czêsto zdarzaj¹ siê zwyk³e st³uczki. W nowej Corolli atrapie ch³odnicy. Poprzez wbudowany pryzmat przekazuje obraz Verso miêdzy nadwoziem a belk¹ zderzaka zastosowano ³¹cznik otoczenia jednoczeœnie z lewej i prawej strony samochodu w poch³aniaj¹cy energiê uderzenia tak, e przy prêdkoœci do 15 km/h promieniu 20 m i pod k¹tem 25o. Obraz z tej kamery, wyœwietlany na uszkodzenia s¹ niewidoczne. Œwiat³a zamocowano na specjalnych ekranie nawigacji, mo e okazaæ siê bardzo przydatny w sytuacji, gdy wieszakach, które ulegaj¹ zerwaniu chroni¹c konstrukcjê ca³ej (szczególnie na skrzy owaniach) jakieœ obiekty zas³aniaj¹ nam lampy. Dziêki temu koszt naprawy samochodu po drobnej st³uczce z widocznoœæ na boki. Nie trzeba wtedy wysuwaæ siê do przodu na prêdkoœci¹ 15 km/h ogranicza siê do wymiany ³¹czników zderzaków d³ugoœæ niemal po³owy auta, ryzykuj¹c kolizjê, wystarczy, e poza i ewentualnie wieszaków lamp i jest ni szy o 33% w przypadku obrysem przeszkody znajdzie siê tylko atrapa ch³odnicy. Fot. Toyota Fot. Toyota Fot. Toyota 05

6 SAMOCHODY Poza zaawansowanym systemem nawigacji satelitarnej Toyota Corolla Verso mo e byæ wyposa ona w tzw. system rozrywki Toyota In-Car Entertainment. Dziêki niemu mo na ogl¹daæ filmy DVD na niezale nych ekranach wbudowanych w zag³ówki przednich foteli. Do sytemu mo na pod³¹czyæ równie konsole gier lub kamerê i korzystaæ w tym celu z jednego z ekranów w tym samym czasie, gdy na drugim inna osoba ogl¹da film. Pomagaj¹ w tym dwie pary bezprzewodowych s³uchawek, odbieraj¹cych sygna³ z nadajników umieszczonych w œrodkowych s³upkach nadwozia. System odtwarza niemal wszystkie formaty p³yt: DVD, VCD, SVCD, CD, CD-R i CD-RW oraz pliki Mp3, a ca³oœci¹ mo na sterowaæ za pomoc¹ do³¹czonego pilota. Corolla Verso dostêpna bêdzie z trzema silnikami: benzynowymi 1.6 VVT-i i 1.8 VVT-i oraz wysokoprê nym 2.0 D-4D. Jednostki te s¹ ju dobrze znane z innych modeli Toyoty, podró owa³em Corollami z dwoma ostatnimi, wiêc ograniczê siê do wra eñ z jazdy. Silnik 1.8 VVT-i o mocy 129 KM przy 6000 obr/min niezbyt dobrze radzi sobie z Coroll¹ Verso, jest wyraÿnie zbyt ma³o elastyczny dla tego samochodu, wymaga wkrêcania na wysokie obroty i czêstego operowania dÿwigni¹ zmiany biegów. Zdecydowanie brakuje tu szóstego biegu, co wp³ynê³oby równie na zmniejszenie zu ycia paliwa. Silnik ten mo e byæ na zamówienie sprzê ony ze skrzyni¹ MMT. Multi-mode Manual Transmission to przek³adnia mechaniczna z elektryczn¹ zmian¹ biegów i automatycznym sprzêg³em. U ywa siê jej tak jak skrzyni automatycznej z trybem sekwencyjnym, mo liwe s¹ trzy warianty pracy: E automatyczny, Es automatyczny, ale z krótszymi prze³o eniami, zmiana biegów nastêpuje przy wy szych obrotach silnika oraz M czyli sekwencyjny, w którym kierowca rêcznie zmienia biegi na wy szy lub ni szy, przy czym skrzynia dba o to, by bieg nie by³ za niski. Trochê lepiej sprawuje siê 2.0 D-4D o mocy 116 KM przy 3600 obr/min, ale nie tak dobrze jak w Corolli czy Avensisie. Sprawia wra enie bardziej ociê a³ego, trudniej zmusiæ go do wydajnej pracy, ale i tak jest najlepszym wyborem do napêdu Corolli Verso. Dane techniczne Silnik 1.6 VVT-i 1.8 VVT-i 2.0 D-4D uk³ad / liczba zaworów R4 / 16 R4 / 16 R4 / 16 Pojemnoœæ (cm 3) moc maksymalna kw (KM) / obr/min 81 (110) / (129) / (116) / 3600 moment obrotowy (Nm / obr/min) 150 / / / skrzynia biegów 5-manualna 5-manualna (5 MMT) 5-manualna Osi¹gi prêdkoœæ maksymalna (km/h) 175 km/h 195 km/h 180 przyspieszenie km/h (s) 12,7 s 10,8 (12,7) 12,6 Zu ycie paliwa miasto / trasa / œrednie (litrów/100 km) 9,5 / 6,4 / 7,5 9,9 / 6,5 / 7,7 (9,4 / 6,4 / 7,5) 7,8 / 5,3 / 6,2 emisja CO 2 œrednia (g/km) (179) 165 Wymiary d³ugoœæ / szerokoœæ / wysokoœæ (mm) 4360 / 1770 / 1630 rozstaw osi (mm) 2750 pojemnoœæ baga nika - 5 siedzeñ (litry) 397 pojemnoœæ baga nika - 7 siedzeñ (litry) 63 pojemnoœæ zbiornika paliwa (litry) 60 l

7 SAMOCHODY Najnowszego minivana Toyoty prowadzi siê przyjemnie i ³atwo, zawieszenie zestrojone jest sprê yœcie, niemal sportowo. Nadwozie nie przechyla siê nadmiernie nawet przy gwa³townych manewrach, spokojnie mo na pokonywaæ zakrêty przy du ych prêdkoœciach. Pomagaæ ma w tym system kontroli trakcji, który mo na na szczêœcie ³atwo wy³¹czyæ. Odnios³em wra enie, e TRC za bardzo stara siê poprawiæ tor jazdy, po jego wy³¹czeniu mia³em wra enie lepszego panowania nad samochodem. Ale wszystko zale y od stylu jazdy, mój by³ trochê agresywny Poza dobrym prowadzeniem zawieszenie Corolli Verso zapewnia bardzo przyzwoity komfort jazdy, dobrze t³umi¹c nierównoœci nawierzchni. Przednie zawieszenie pochodzi z modelu Avensis i jako pierwsze w tym segmencie posiada resory odbojowe. Zawieszenie tylne to zwyk³a belka skrêtna, trzeba jednak przyznaæ, e pracuje niemal jak zawieszenie niezale ne. Fot. Toyota Toyota Corolla Verso powstaje w tureckich zak³adach porównaniu do 5,5 mm w poprzedniej Corolli Verso, miêdzy mask¹ a Toyota Motor Manufacturing Turkey w Adapazari. Z wprowadzeniem reflektorem: 4,3 mm (wczeœniej 8 mm) a miêdzy reflektorem z do produkcji najnowszego modelu zwiêkszono mce produkcyjne zderzakiem: 1 mm (wczeœniej 3 mm). zak³adów ze do sztuk, a zatrudnienie zwiêkszy siê O Toyocie Corolli Verso mo na jeszcze opowiadaæ i w sierpniu 2004 roku do 3000 pracowników. Rozwiewaj¹c obawy o opowiadaæ, na razie poprzestañmy na powy szym, wiêcej opiszemy jakoœæ tureckich Toyot nale y dodaæ, e fabryka w Adapazari mo e przy okazji tradycyjnego testu. Ale ju po dwustu kilometrach, pochwaliæ siê mniejszym odsetkiem b³êdów w wyprodukowanych przejechanych tym samochodem, mogê œmia³o powiedzieæ, e samochodach ni macierzysta fabryka Toyoty w Japonii. Na Toyota przygotowa³a bardzo obiecuj¹cy samochód, w którym trudno osi¹gniêcie takich wyników z³o y³o siê m.in. kilkanaœcie tysiêcy na razie doszukiwaæ siê wad. Bardzo przyzwoicie zaaran owane testów przedprodukcyjnych oraz zastosowanie standardów Lexusa wnêtrze, nietypowa dla MPV stylistyka, bogate wyposa enie i w monta u nadwozia. Szczeliny miêdzy elementami nadwozia s¹ w konkurencyjna cena wró ¹ wielki sukces rynkowy, na który nowa nowej Corolli Verso mniejsze ni w poprzednim modelu, na przyk³ad Corolla Verso na pewno zas³uguje. miêdzy mask¹ a atrap¹ ch³odnicy szczelina ma rozmiar 4,3 mm w CENY (PLN) Wersja wyposa eniowa TERRA SOL PRESTIGE 5 siedzeñ COROLLA VERSO 1.6 VVT-i COROLLA VERSO 1.8 VVT-i COROLLA VERSO 1.8 VVT-i MMT COROLLA VERSO 2.0 D-4D siedzeñ COROLLA VERSO 1.6 VVT-i COROLLA VERSO 1.8 VVT-i COROLLA VERSO 1.8 VVT-i MMT COROLLA VERSO 2.0 D-4D

8 iberator, warszawski Tekst i zdjêcia: Maciek Medyj dealer motocykli Harley- LDavidson i Buell, zaprasza wszystkich mi³oœników amerykañskich motocykli do nowego, du ego i nowoczesnego, usytuowanego tu obok poprzedniej Oczywiœcie sam motocy- wielu goœci, dla których Harley to siedziby, salonu, w którym legend- kl is ta, ob ec ny cz y pr zy sz ³y coœ wiêcej, ni tylko motocykl. arne jednoœlady czekaj¹ spokojnie Harleyowiec, mo e siê tutaj ubraæ Przyjechali z ró nych zak¹tków na swoich przysz³ych w³aœcicieli. w firmowe, doskona³ej jakoœci Warszawy, Polski, a nawet Europy. Klienci bêd¹ mogli ciuszki, oraz wyposa yæ w szereg Pojawi³a siê nawet kilkuosobowa równie zaopatrzyæ siê w akceso- drobiazgów takich jak: znaczki, reprezentacja Policji na motocyklria, dostêpne jako gad ety, ale br el oc zk i, na sz yw ki, ku bk i, ach innej marki, zapewne myœl¹c równie ca³e modyfikacje, bo wieczne pióra i wiele, wiele innych. nad zamian¹ swoich rumaków na przecie u podstaw legendy marki Wielbiciele ultranowo- Harleye. le y idea tworzenia motocykli silnie czesnych street-fighter'ów bêd¹ Nie zabrak³o dobrego zindywidualizowanych, dostos- mogli zrealizowaæ swoje marzenia poczêstunku, zacnych napojów, owa nyc h do pot rze b kl ien ta. dziêki motocyklom Buell, wewn¹trz oraz specjalnie na t¹ okazjê Pocz¹wszy od ca³ych elementów których bije serce Harleya, a które przygotowanego ogromnego tortu. takich jak ko³a, bak, b³otniki czy poziomem technologicznym i W rozgrzaniu atmosfery mia³ si ed ze ni a, po pr ze z ma ne tk i, wygl¹dem bij¹ na g³owê inne tego równie swój niew¹tpliwy udzia³ lusterka, peda³y, kierownice itp., a typu maszyny. znany i lubiany zespó³ muzyczny do czêœci tuningowych marki Ur oc zy st e ot wa rc ie Gang Olsena, a zabawa trwa³a do Screamin' Eagle. zgromadzi³o w sobotê, 17 kwietnia bia³ego rana. 08

9 Czteronapêdowy Tekst i zdjêcia: Micha³ Nejbauer przez okoliczne pola by³y ju wystarczaj¹co b³otniste do lekkiej zabawy w terenie, namók³ te porz¹dnie piach w pobliskiej piknik z Suzuki wirowni, gdzie urz¹dzono trasê w uzuki s³ynie z produkcji owisku Eldorado ko³o elechowa. stylu KJSa. tanich, niezawodnych Do dyspozycji goœci podstawiono I ch oæ w aru nki dal eki e Ssamochodów z napêdem pe³n¹ aktualn¹ ofertê samo- jeszcze by³y do rzeczywistych na wszystkie ko³a. W ofercie firmy chodów 4x4 Suzuki: Jimny, Grand w³aœciwoœci terenowych modeli w i ê c e j z n a j d z i e m y t a k i c h Vitara 3-drzwiowa i 5-drzwiowa, Suzuki, to wielu kierowców nie po ja zd ów, ni sa mo ch od ów Grand Vitara XL7. mog³o sobie z nimi poradziæ, nawet osobowych z napêdem na jedn¹ Des zcz owa pog oda nie pomimo obecnoœci instruktorów oœ, tylko gama motocykli jest s p r z y j a ³ a m o e r o d z i n n e j jazdy terenowej. Wstyd przyznaæ, wiêksza. atmosferze p ikniku, z a t o ale dotyczy³o to równie braci Okazj¹ do zbiorczego testu doskonale przygotowa³a grunt do dz ie nn ik ar sk ie j... Dl a na sz ej czteronapêdowych samochodów jazd terenowych, co nie podoba³o redakcji by³o zdecydowanie z ma³o tej marki by³ off-roadowy piknik, siê zapewne goœciom przyby³ym w hardcorowo, ale nadrobimy to zorganizowany przez Suzuki garniturach i lakierkach (takich na sobie przy kolejnych testach Motor Poland w malowniczym szczêœcie by³o niewielu). Drogi terenowych modeli Suzuki. 09

10 TEST Volkswagen Golf V 1.9 TDI 105 KM PRZYBIJ PI TKÊ Tekst i zdjêcia: Micha³ Nejbauer olf pozosta³ przy swojej nazwie przez ca³y czas burzliwej lewej w³¹cznik œwiate³ zewnêtrznych. Ko³o kierownicy jest bardzo kariery. A kariera to ju d³uga, trzydzieœci lat mija w tym wygodne, jednak nie obszyte skór¹ sprawia wra enie bardzo Groku od wprowadzenia na rynek Golfa I. Przez ca³y ten plastikowego. Poza tym pe³na ergonomia, wszystkie prze³¹czniki s¹ czas, od samego pocz¹tku, Golf musia³ walczyæ z siln¹ konkurencj¹. na swoim miejscu. Podœwietlenie zegarów i wyœwietlacza radia Jednak tylko samochód z Wolfsburga nie zmieni³ swojej nazwy, oczywiœcie w kontrowersyjnym kolorze b³êkitnym, reszta w reszta przemianowana by³a co najmniej raz. czerwieni. Du ym zaskoczeniem jest natomiast brak popielniczki, Golf pi¹tej generacji pozosta³ przy swojej sylwetce, nie tylko dla pasa erów tylnej kanapy, ale i przednich foteli. ulegaj¹c jedynie obowi¹zuj¹cym trendom w stylistyce i unifikuj¹c siê Fotele Golfa s¹ wygodne, trochê sztywne, z d³ugimi z pozosta³ymi modelami z wytwórni ludowych samochodów. Ty³ siedziskami i poprawnym trzymaniem bocznym. Spory zakres pi¹tki z jednej strony przypomina poprzednika, z drugiej zaœ du o regulacji fotela kierowcy i kierownicy w obydwu p³aszczyznach wiêkszy model Tuareg. Linia boczna to nadal klasyczny hatchback, pozwalaj¹ na wygodne kierowanie Golfem ka demu chyba który z ka d¹ generacj¹ stawa³ siê wiêkszy i masywniejszy. Tylko z kierowcy. Z ty³u miejsca równie nie brakuje, oczywiœcie kanapa jest przodem pi¹tki mam osobiœcie problem, jakoœ nie pasuje mi do bardziej dwu ni trzyosobowa, ale to standard w tej klasie. D³ugie legendarnego modelu. Jedynka i dwójka mia³y klasyczne okr¹g³e siedziska i wysokie oparcia zapewniaj¹ wygodne podró owanie reflektory, same w sobie ma³o oryginalne, ale w czasach, gdy inni nawet na d³ugich trasach. Baga nik Golfa V jest spory, 350 litrów uporczywie lansowali szk³a kwadratowe, prostok¹tne czy trapezow- dok³adnie tyle samo co w Audi A3, wiêksza o 205 litrów jest e, okr¹g³e oczy Golfa tworzy³y natychmiast rozpoznawalny przód maksymalna pojemnoœæ po z³o eniu tylnej kanapy: 1305 litrów. tego samochodu. Trójka mia³a natomiast owalne szk³a zespolone, Identyczny z A3 jest równie rozstaw osi Golfa: 2578 mm. ju nie tak charakterystyczne, ale nadal oryginalne. W czwórce po raz pierwszy kierunkowskazy zniknê³y ze zderzaków i zawêdrowa³y do bardziej zaokr¹glonych lamp przednich. A w pi¹tce? No có, nie mogê oprzeæ siê wra eniu, e te lampy ju gdzieœ widzia³em... Wnêtrze pi¹tki konsekwentnie utrzymuje ponury, plastikowy styl Golfa, nadal jednak wzorcowo uporz¹dkowany. Deska rozdzielcza przypomina tê znan¹ z Tourana, wykonana jest z dobrej jakoœci materia³ów, a górna czêœæ wraz z os³on¹ zegarów to miêkkie, przyjemne tworzywo. Konsola œrodkowa zawiera jedynie radio z odtwarzaczem CD i sterowanie dwustrefow¹ klimatyzacj¹ Climatronic. Poni ej dÿwignia zmiany biegów, schowana pomiêdzy dwoma ozdobnymi pa³¹kami z tworzywa, podobnie jak w Audi A3 (w Golfie V wiele jest podobieñstw do A3, ale o tym za chwilê). W prawej czêœci deski rozdzielczej mieœci siê œredniej wielkoœci schowek, w 10

11 TEST Zawieszenie Golfa V jest doskonale zestrojone, zapewnia dobre t³umienie nierównoœci i ha³asu przy niemal sportowej charakterystyce. Jest dok³adnie takie samo co w Audi A3 i zawdziêcza wszystko oczywiœcie aluminiowym wahaczom. Tak samo zachowuje siê te na drodze przy bardzo agresywnej jeÿdzie, uk³ad ESP wzorcowo czuwa nad poprawnym torem jazdy. Bez ESP samochód równie zachowuje siê tak, jak chce tego kierowca, ale przy pokonywaniu zakrêtu z wciœniêtym peda³em gazu podobnie jak w A3 przód ucieka na zewn¹trz. Natomiast hamulcom Golfa trudno cokolwiek zarzuciæ, s¹ skuteczne w ka dych warunkach, nawet przy bardzo ostrym hamowaniu, ABS nie w³¹cza siê zbyt wczeœnie a jego praca jest niemal niezauwa alna dla kierowcy. Wysokoprê ny silnik TDI o pojemnoœci 1896 cm3 ma moc maksymaln¹ tylko 105 KM przy 4000 obr/min i maksymalny moment obrotowy 250 Nm przy 1900 obr/min. Takie s¹ suche liczby, w rzeczywistoœci silnik sprawia wra enie o wiele mocniejszego. Doskonale ci¹gnie do maksymalnych 4500 obrotów, jest przy tym bardzo elastyczny, najlepsze przyspieszenie zapewniaj¹c ju przy 1500 do 3000 obrotów na minutê. Dziêki temu jazda Golfem V Golf pi¹tej generacji to nadal wzorzec w swojej klasie, nale y do bardzo przyjemnych, a pomaga w tym dobrze nazywanej kiedyœ jego imieniem. I by³oby wszystko fajnie, gdyby zestopniowana skrzynia biegów. W naszej wersji testowej by³a nie cena. Nasza wersja testowa, 5-drzwiowa Trendline z silnikiem skrzynia piêciobiegowa, trochê brakuje biegu szóstego. I tu jedyne 1.9 TDI 105 KM i skrzyni¹ 5-biegow¹ kosztuje na starcie z³. W chyba pozytywne zaskoczenie cenowe: wersja ze skrzyni¹ 6- tej cenie otrzymujemy m.in. cztery poduszki powietrzne i kurtyny, biegow¹ jest dro sza od 5-biegowej jedynie o 500 z³! Kwota to ABS z elektronicznym rozdzia³em si³y hamowania, system ASR niewarta zaoszczêdzenia przy kupnie tego samochodu. Ale nawet zapobiegaj¹cy poœlizgowi kó³ przy ruszaniu oraz MSR, czyli system bez szóstki zespó³ napêdowy zas³uguje na najwy sze uznanie, zapobiegaj¹cy blokowaniu kó³ podczas hamowania silnikiem. Do mo e poza doœæ g³oœn¹ prac¹ silnika. Zu ycie paliwa jest na tego nasz egzemplarz wyposa ony by³ w elektryczne sterowanie przyzwoitym poziomie, nawet przy bardzo agresywnym stylu jazdy trudno jest dojœæ do poziomu 10 litrów oleju napêdowego na 100 km. szyb we wszystkich drzwiach, ESP, dwustrefow¹ klimatyzacjê elektroniczn¹ Climatronic i radio z CD. To wszystko daje kwotê z³! To nie jest ma³o za samochód klasy kompaktowej, to nawet bardzo du o. I choæ Golf V jest samochodem bardzo udanym, to jest nadal kompaktem, kompaktem w cenie samochodu klasy œredniej wy szej. Podstawowe dane techniczne: Silnik wysokoprê ny TDI Uk³ad / liczba zaworów R4 / 16 pojemnoœæ cm 3 moc maksymalna / obr/min 77 kw (105 KM) / 4000 obr/min moment obrotowy 250 Nm / 1900 obr/min po³o enie poprzecznie z przodu napêd na przednie ko³a Skrzynia biegów 5 - manualna Osi¹gi (fabryczne) prêdkoœæ maksymalna 187 km/h przyspieszenie km/h 11,3 s Zu ycie paliwa (fabryczne) miasto / trasa / œrednie 6,6/4,5/5,2 l / 100 km emisja CO g/km Wymiary d³ugoœæ / szerokoœæ / wysokoœæ 4204 / 1759 / 1485 mm rozstaw osi 2578 mm masa w³asna / dopuszczalna 1251 / 1850 kg pojemnoœæ baga nika (DIN) 350 / 1305 l pojemnoœæ zbiornika paliwa 55 l Cena wersji testowanej ,00 z³ 11

12 TEST Seat Ibiza Sport 1.9 TDI 130 KM KANARKOWE EMOCION We wnêtrzu panuje styl niemiecki, ciemno, doœæ kanciasto, kokpit zorientowany na kierowcê. Mi³ym przerywnikiem s¹ okr¹g³e i, zgodnie z naj- nowsz¹ mod¹, schowane g³êbiej w deskê wskaÿniki, tutaj w ó³tych obwódkach, oraz kratki nawiewów. Zarówno kierownica pokryta skór¹ jak i dobrze trzymaj¹ce na zakrêtach fotele utrzymuj¹ sportowy charakter Seata Ibizy. Baga nik najwy ej przeciêtny, ledwie 267 litrów pojemnoœci, jednak jak w ka dym hatchbacku mo na go powiêkszyæ przez z³o enie asymetrycznie dzielonej tylnej kanapy do 960 litrów. Ale czy baga nik ma takie znaczenie w wersji Sport? aria Seata z Audi Brand Group wypad³ fantastycznie i pozytywnie wp³yn¹³ nie Mtylko na stylizacjê, zarówno zewnêtrzn¹ jak i wewnêtrzn¹, ale przede wszystkim na technikê i jakoœæ. Testowana Ibiza jest ju czwart¹ generacj¹ od czasu rozstania z Fiatem i wszystko wskazuje na to, e czwart¹ udan¹. Ibiza w wersji Sport z silnikiem TDI o mocy 130KM zewnêtrznie niczym nie ró ni siê nawet od tej z silnikiem 1,2. Nadwozie ma sylwetkê zwart¹ i jednoczeœnie muskularn¹, jest doœæ wysokie w stosunku do swojej szerokoœci, z niewielk¹ powierzchni¹ bocznych okien. Przód auta budzi sportowe skojarzenia, szczególnie szeroki wlot powietrza pod zderzakiem, du e logo i reflektory groÿnie spogl¹daj¹ce spod agresywnie przet³oczonej maski. Z ty³u wysoko umieszczone w¹skie lampy zespolone z okr¹g³ymi poszczególnymi œwiat³ami za wspóln¹ przezroczyst¹ szybk¹ doskonale komponuj¹ siê z doln¹ krawêdzi¹ tylnej szyby. Jednym s³owem: dynamicznoœæ na dzieñ dobry. Tekst: Grzegorz Rochna zdjêcia: Maciek Medyj 12

13 TEST 130 KM w dieslu - czy mo na uznaæ za Ha mu lc e dz ia ³a j¹ pr aw id ³o wo i s¹ godnego konkurenta dla wszelkiego rodzaju przystosowane do osi¹gów Seata. Bez wiêkszych benzynowych bojowników typu GTI, GSI, S16? Œmia³o problemów hamowaliœmy z ka dej prêdkoœci, do jakiej mo na powiedzieæ: TAK. Otó owa jednostka rozpêdziliœmy Kanarka, a mo na tym dieslem pêdziæ napêdowa o potê nym momencie obrotowym, choæ ponad 200 km/h. Przyda³by siê tylko wy³¹cznik ABS-u, jest trochê g³oœna, ale nie o to g³ównie chodzi, jest no có, pomarzyæ mo na. równie oszczêdna i pracuj¹ca równo od samego do³u, Seat Ibiza TDI SPORT jest ciekawym a do czerwonego pola bez adnego wysi³ku. Po k¹skiem na rynku. Wysoka cena szybko zostanie prostu klasa sama dla siebie. zrekompensowana wra eniami z jazdy oraz Nasz Kanarek posiada³ szeœæ prze³o eñ do oszczêdnoœci¹, niespotykan¹ w silnikach jazdy w przód. Pierwszy bieg wydaje siê trochê krótki. benzynowych. Jednak e jedynka s³u y tylko do ruszenia, a potem szybko drugi, trzeci bieg i tak do szóstego. Lewarek jest precyzyjny i sprawna zmiana prze³o eñ nie stanowi problemu. Zawieszenie jest bardzo twarde, nawet trochê za bardzo, ale dok³adnie wybieraj¹ce nierównoœci. Ibiza prowadzi siê bez zarzutu, nawet w ostrych zakrêtach, a po wy³¹czeniu ESP mo na œmia³o poœmigaæ w stylu Erwina Webera (by³y rajdowy zawodnik zespo³u fabrycznego Seata). Podstawowe dane techniczne: Silnik wysokoprê ny TDI Uk³ad / liczba zaworów R4 / 8 pojemnoœæ cm 3 moc maksymalna / obr/min 96 kw (130 KM) / 4000 obr/min moment obrotowy 310 Nm / 1900 obr/min po³o enie poprzecznie z przodu napêd na przednie ko³a Skrzynia biegów 6 - manualna Osi¹gi (fabryczne) prêdkoœæ maksymalna 207 km/h przyspieszenie km/h 9,4 s Zu ycie paliwa (fabryczne) miasto / trasa / œrednie 6,6/4,1/5,0 l / 100 km emisja CO g/km Wymiary d³ugoœæ / szerokoœæ / wysokoœæ 3953 / 1698 / 1441 mm rozstaw osi 2460 mm masa w³asna / dopuszczalna 1218 / 1713 kg pojemnoœæ baga nika 267 / 960 l pojemnoœæ zbiornika paliwa 45 l Cena wersji testowanej ,00 z³ 13

14 SKRÓTEM Fot. Mitsubishi Fot. Suzuki LANCER EVO VIII W POLSKICH SALONACH Firma Suzuki Motor Poland, importer samochodó w i motocykli Suzuki do Polski, zrezygnowa³a z wprowadzenia na nasz rynek ma³ego modelu Alto. Zamiast niego, wczeœniej ni planowano, w salonach pojawi siê wiêkszy model Liana w wersjach hatchback i sedan. Ju w czerwcu dostêpne bêd¹ testowe egzemplarze dla klientów, a od lipca bêdzie mo na kupiæ Lianê w obu wersjach nadwoziowych. Oferowana bêdzie w jednej wersji silnikowej 1,6 o mocy 106 KM, a wyposa ona w klimatyzacjê, ABS, radio z wa³kami rozrz¹du, turbosprê ark¹ i intercoolerem. W europejskiej specyfikacji silnik ten osi¹ga moc 195 kw (265 KM) przy 6500 obr/min oraz moment obrotowy 355 Nm przy 3500 obr/min. Potê ny moment pozwala na doskona³e przyspieszenia na poszcze-gólnych biegach: km/h (3 bieg): 5,2 sek km/h (4 bieg): 5,6 sek km/h (5 bieg): 4,4 sek. W samochodzie o masie Pierwszy model Lancera pojawi³ siê ju ponad 30 lat temu, w 1470 kg zastosowano LSD roku. W tym samym roku przedni mechanizm ró nicowy zadebiutowa³a pierwsza rajdowa torsena, ACD - aktywny centralny wersja tego samochodu, Lancer m e c h a n i z m r ó n i c o w y z 1600 GSR i od razu wygra³a 22 rozdzia³em napêdu 50:50, Super Rajd East African Safari oraz 9 AYC - system aktywnej kontroli Southern Cross Rally w Australii. znoszenia, rozdzielaj¹cy moment Rok 1980 to Lancer EX obrotowy pomiêdzy tylne ko³a oraz 2000 Turbo. W 1991 roku na Sports ABS po³¹czony z EBD. rajdowe trasy wyje d a Lancer Mitsubishi Lancer Evolution Mark VI, a do wielkoseryjnej VIII zadebiutowa³ we wrzeœniu produkcji trafia Lancer RS i GSR na targach we Frankfurcie, a We wrzeœniu 1992 RS i GSR 21 kwietnia 2004 pojawi³ siê w otrzymuj¹ nazwê Evolution. Od tej wybranych salonach Mitsubishi w chwili niemal co roku pojawia siê Polsce. Na pocz¹tek Evo VIII k o l e j n a o d m i a n a L a n c e r a otrzyma³y do sprzeda y salony Evolution, a do najnowszej, Mitsubishi: oznaczonej numerem VIII. Auto GT w Warszawie i Mitsubishi Lancer Evolution RM Filipowicz w Krakowie. VIII zosta³ wyposa ony w 2-litrowy, Za Lan cer a Evo VII I trz eba 16-zaworowy silnik z dwoma zap³aciæ euro. ALTO - NIE LIANA - TAK Fot. Suzuki odtwarzaczem CD i szeœcioma g³oœnikami, cztery poduszki powietrzne, wzmocnienia boczne drzwi, elektrycznie podnoszone szyby w czterech drzwiach, elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnêtrzne oraz przednie œwiat³a przeciwmgielne i centralny zamek ze zdalnym sterowaniem. Harumichi Uto, prezes Suzuki Motor Poland, powiedzia³: Na zmianê naszych planów wp³yn¹³ przede wszystkim sukces sprzeda y modelu IGNIS w Polsce. Klienci oczekuj¹ od nas niezawodnych, rodzinnych samochodów œredniej wielkoœci za rozs¹dn¹ cenê. Jestem przekonany, e Liana bêdzie dla nich dobr¹ propozycj¹. SSANGYONG POWRACA DO POLSKI Rexton Samochody marki Ssangyong by³y obecne na naszym rynku przez krótk¹ chwilê, w sieci Daewoo. PóŸniej by³y sprzedawane pod nazw¹ Daewoo, jeszcze póÿniej Ssangyong ponownie siê usamodzielni³o a na koniec Daewoo znik³o z polskiego rynku tak szybko, jak siê pojawi³o. Dla mi³oœników koreañskich samochodów rekreacyjnych nadesz³a dobra wiadomoœæ: Ssangyong powraca, tym razem zupe³nie samodzielnie. Reprezentantem tej marki w Polsce bêdzie firma Almeco Sp. z o.o., dotychczasowy importer samochodów Saab. Historia firmy Ssangyong Motor Company siêga 1954 roku, kiedy to rozpoczêto produkcjê samochodów ciê arowych, autobusów i pojazdów specjalistycznych. W 1986 roku grupa Ssangyong przejê³a firmê Keohwa Motors, producenta samochodów terenowych. Rozwijaj¹c ich produkcjê, w 1988 roku wprowadzono nowe samochody typu SUV, a od 1991 wspó³pracê z Mercedes-Benz przy produkcji silników i zespo³ów napêdowych. Dziêki sukcesowi swojego ostatniego modelu Rexton, wprowadzonego we wrzeœniu 2001, Ssangyong Motor Company rozbudowuje œwiatow¹ sieæ dealersk¹ i serwisow¹. Ekspansja na rynki miêdzynarodowe obejmuje równie rynek polski. W naszym kraju oferowane bêd¹ modele Musso, Musso Sports, Korando i Rexton. Musso Sports Fot. Ssangyong Fot. Ssangyong 14

15 PEWNA DROGA DLA POLSKICH FLOT Do Polski zawita³ program Pewna droga, s³u ¹cy poprawie bezpieczeñstwa i kultury jazdy na drogach. Dotychczas sprawdzi³ siê wœród europejskich w³aœcicieli flot samochodowych, zmniejszaj¹c liczbê wypadków z udzia³em nale ¹cych do nich samochodów i obni aj¹c koszty zwi¹zane z ubezpieczeniem. Nale ¹cy do programu samochód naklejona jest naklejka: MEDAL EUROPEJSKI DLA STATOIL EUROFIRMA Czwarty raz firma Statoil Polska zosta³a uhonorowana Medalem Europejskim w VIII edycji Medalu Europejskiego dla Us³ug. Tym razem tê presti ow¹ nagrodê zdoby³a karta EuroFirma. SKRÓTEM wydatków i zarz¹dzanie flot¹ z drugiej strony, m.in. dziêki serwisowi internetowemu z interaktywnym zarz¹dzaniem kartami. zachêcaj¹ca innych u ytkowników drogi do przekazywania centrali wszelkich informacji i uwag dotycz¹cych z³amania przepisów, z³ego stanu technicznego lub umocowania ³adunku w samo-chodzie z tak¹ naklejk¹. W³aœciciel floty ma wiêc wiêksz¹ kontrolê nad swoimi samochodami i kierowcami, co mo e ograniczyæ liczbê wypadków z udzia³em samochodów jego floty. Ciekawe tylko czy system bêdzie dzia³a skutecznie w polskim pieke³ku? Agnieszka Brukszo, dyrektor marketingu Statoil Polska: Karta Statoil EuroFirma pozwala na bezgotówkowe Jesteœmy dumni, e dzia³alnoœæ Statoil Polska, tankowanie, zakup wybranych zm i e rza j ¹ ca ku ci ¹ g ³ e mu towarów i us³ug dostêpnych na podnoszeniu jakoœci produktów i blisko 500 stacjach na terenie us³ug, po raz kolejny zosta³a Polski i stacji w 33 krajach doceniona. Medal Europejski to Europy. Mo na ni¹ tak e p³aciæ za p r e s t i o w a r e k o m e n d a c j a, przejazdy autostradami, tunelami i wystawiona przez Urz¹d Komitetu mostami. Rozwi¹zanie takie jest I n t e g r a c j i E u r o p e j s k i e j, szczególnie przydatne dla klientów n a j w a n i e j s z ¹ i n s t y t u c j ê flotowych, pozwala bowiem na zajmuj¹c¹ siê integracj¹ Polski z otrzymywanie faktur zbiorczych z Uni¹ Europejsk¹ a tak e przez jednej strony oraz na kontrolê cz³onków Business Center Club" TEST BMW X3 3.0i TEST CITROEN C2 1.6 VTR GSI TUNING SERWIS Przeróbki i modyfikacje pojazdów mechanicznych Profesjonalne przygotowanie nadwozia do rajdów Akcesoria, czêœci tuningowe i sportowe do niemal wszystkich marek samochodów Weso³a - Stara Mi³osna ul.trakt Brzeski 91 tel./fax (022) Motoforum.pl ul. Cieszyñska 2A/ Warszawa tel./fax: (22) Zespó³ redakcyjny: Micha³ Nejbauer Grzegorz Rochna Maciek Medyj Zenon Go³¹b 15

16

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 139919/11/15-9527 Data raportu Kacper Lesiak Data oględzin inż. Michał Dzik PCM(DZS)/GDA/63207/15/11/02 Miejsce oględzin Nr zlecenia 10-11-2015 06-11-2015

Bardziej szczegółowo

Informacje handlowe. NOMA AUTO Sp. z o.o.

Informacje handlowe. NOMA AUTO Sp. z o.o. 2015-11-30 Informacje handlowe Informacje handlowe przygotowane przez: Łukasz Morawiak Tel. 661350374 Informacje handlowe przygotowane dla: NOMA AUTO SP. Z O.O. Leśna 2 42-600 Tarnowskie Góry Numer oferty:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zaù¹cznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech samochodów 9-osobowych, typu bus, w tym dwóch przystosowanych dla osób niepeùnosprawnych. W skùad przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 148168/5/16-9527 Data raportu inż. Andrzej Ciecieręga Data oględzin inż. Michał Dzik PCM(DZS)/GDA/24757/16/04/29 Miejsce oględzin Nr zlecenia 11-05-2016

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

up! 3-drzwiowy - cennik wersji specjalnej Perfectline rok modelowy 2014 rok produkcji 2014

up! 3-drzwiowy - cennik wersji specjalnej Perfectline rok modelowy 2014 rok produkcji 2014 up! 3-drzwiowy - cennik wersji specjalnej rok modelowy 2014 rok produkcji 2014 Ceny PLN z VAT 1.0 60 KM (44 kw) 33 680 36 480-1.0 60 KM (44 kw), zautomatyzowana 5 biegowa - 39 280-1.0 75 KM (55 kw) - -

Bardziej szczegółowo

Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c.

Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Ekspertyza numer: z dnia: 2016/04/22 Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Zleceniodawca: FCE Leasing Polska Sp. z o.o. ul. Wyścigowa 6 02-681 Warszawa Właściciel: FGA LEASING POLSKA SP. Z O.O. ul.

Bardziej szczegółowo

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy. Drzwi przednie prawe

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy. Drzwi przednie prawe Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 4872/5/6-959 Andrzej Pokrywa Andrzej Juszczak PGD/TYC/29003/6/05/20 Nr zlecenia Data raportu Data oględzin 23-05-206 23-05-206 Miejsce oględzin ul.

Bardziej szczegółowo

oferta specjalna dla klienta MILLENNIUM LEASING na wybrane modele samochodu FORD MONDEO

oferta specjalna dla klienta MILLENNIUM LEASING na wybrane modele samochodu FORD MONDEO Wrocław, dnia 24.08.2011 r. oferta specjalna dla klienta MILLENNIUM LEASING na wybrane modele samochodu FORD MONDEO Integrator zamowień zbiorowych SPRZEDAŻ NOWYCH SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH I OSOBOWYCH taniedostawcze.waw.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. SAMOCHÓD OSOBOWY KLASY NIŻSZEJ ŚREDNIEJ (TZW. SEGMENT C TYP 1) Udostępnienie samochodów Zamawiającemu musi nastąpić zgodnie z poniższym harmonogramem:

Bardziej szczegółowo

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE Strona 1 z 7 INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE 1. Przedmowa Poduszka powietrzna niezależnie, czy czołowa, czy boczna, jest elementem wyposażenia, który uzupełnia ochronę jaką zapewnia pas bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Oferta. Cena: PLN brutto. Poznań - Przeźmierowo / Škoda Superb Nadwozie: sedan (limuzyna) Vin: TMBAF73T8C

Oferta. Cena: PLN brutto. Poznań - Przeźmierowo / Škoda Superb Nadwozie: sedan (limuzyna) Vin: TMBAF73T8C Oferta Poznań - Przeźmierowo / Škoda Superb 2012 Cena: 47 900 PLN brutto Nadwozie: sedan (limuzyna) Vin: TMBAF73T8C9046032 Drzwi: 4 Skrzynia biegów: manualna Rodzaj paliwa: diesel Moc: 170 KM Rocznik:

Bardziej szczegółowo

Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE. ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Ocena stanu technicznego. Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE. ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Ocena stanu technicznego. Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy Ekspertyza numer: z dnia: 2012/03/05 Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE Zleceniodawca: Auto Przetarg Adres: ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Zadanie: Ocena stanu technicznego DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Bardziej szczegółowo

furgon z podwyższonym dachem, długi 4 drzwiowy 3 osobowy

furgon z podwyższonym dachem, długi 4 drzwiowy 3 osobowy OCENA TECHNICZNA nr: 2732/Renault Master/WE137GJ Rzeczoznawca : mgr inż Jerzy Gąska z dnia: 2015/10/16 Zleceniodawca: IDEA Leasing S.A. Adres: ul. Strzegomska 42B 53-611 Wrocław Zlec. pismo, znak: email

Bardziej szczegółowo

LEON 1.6 TDI CR START/STOP 110KM (5F12NV) - STYLE

LEON 1.6 TDI CR START/STOP 110KM (5F12NV) - STYLE LEON 1.6 TDI CR START/STOP 110KM (5F12NV) - STYLE 83635 PLN DANE OGÓLNE Adres oferty: http://autorud.seat-auto.pl/samochody/2016-11-18-14794790096 47 Numer oferty: 2016-11-18-1479479009647 Przebieg: 0

Bardziej szczegółowo

Informacje handlowe. Włodzimierz Bieranowski

Informacje handlowe. Włodzimierz Bieranowski Informacje handlowe Szczegółowe informacje dotyczące oferty: Telefon: 52 320 56 50 E-mail: salon@bieranowski.pl ŠKODA Citigo 5-drzwiowy Wersja specjalna Monte Carlo Kolor: Czerwień Tornado Niemetalizowany

Bardziej szczegółowo

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU OPINIA Nr: 132/DOA/05/13 Rzeczoznawca : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda Zleceniodawca: GETIN Noble Bank S.A. Adres: ul. Domaniewska 39 02-672 Warszawa Sygnatura akt: 320903 Zadanie: Ocena

Bardziej szczegółowo

3-5drzwiowy. i-miev Colt. Colt. Cleartec 1,3 MIVEC/4/ / / ,4 5, ,4 47

3-5drzwiowy. i-miev Colt. Colt. Cleartec 1,3 MIVEC/4/ / / ,4 5, ,4 47 i-miev Colt -5drzwiowy i-miev Colt SILNIK MOC MAKSYMALNA ( KM ) DOPUSZCZALNA MASA CA KOWITA ( kg ) POJEMNOŒÆ BAGA NIKA (l) PRZEŒWIT ( mm ) ZAWIESZENIE: PRZÓD TY i-miev elektryczny 49 180/0-2000 120 1110

Bardziej szczegółowo

IMPREZA 07MY * * Moc (kw/km) Skrzynia biegów Pojemność (cm 3 ) Cena

IMPREZA 07MY * * Moc (kw/km) Skrzynia biegów Pojemność (cm 3 ) Cena 01 IMPREZA 07MY Moc (kw/km) Skrzynia biegów Pojemność (cm 3 ) Cena Wersja sedan Impreza 2.5 WRX 000 Impreza 2.5 WRX SUN Impreza 2.5 WRX STI 77/105 77/105 manualna automatyczna 1498 1498 18 160 19 490 118/160

Bardziej szczegółowo

Seat Leon Seat Leon ST 1.6 TDI 115KM STYLE DEMO SEAT Centrum Poznań

Seat Leon Seat Leon ST 1.6 TDI 115KM STYLE DEMO SEAT Centrum Poznań Seat Leon Seat Leon ST 1.6 TDI 115KM STYLE DEMO SEAT Centrum Poznań 84500 PLN DANE OGÓLNE Adres oferty: http://www.centrumpoznan.seat-auto.pl/samochody/2017-03-02-1488473429755 Numer oferty: 2017-03-02-1488473429755

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. SAMOCHÓD OSOBOWY KLASY NIŻSZEJ ŚREDNIEJ (TZW. SEGMENT C TYP 1) TERMINY Udostępnienie samochodów Zamawiającemu musi nastąpić zgodnie w terminie nieprzekraczającym

Bardziej szczegółowo

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie,

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Znak spr.: EL-2710/05/2009 Szczecin, 19.11.2009 r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Regionalna

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług.

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług. Lubań dn. 25.07.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa fabrycznie nowych samochodów dla jednostek organizacyjnych podległych Ministerstwu Sprawiedliwości. CZĘŚĆ 1 Dostawa 1 sztuki samochodu osobowego

Bardziej szczegółowo

OCENA TECHNICZNA nr: CITROEN NEMO WY5661E Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012

OCENA TECHNICZNA nr: CITROEN NEMO WY5661E Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012 z dnia: 2012/11/13 OCENA TECHNICZNA nr: Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012 DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU Marka: CITROËN Model pojazdu:

Bardziej szczegółowo

Oferta. Cena: 66900 PLN brutto. Poznań - Komorniki / Volkswagen Jetta 2014 SalonPL TDI CR 110KM ASO 1 rej. 02.2015 Pakiet Business

Oferta. Cena: 66900 PLN brutto. Poznań - Komorniki / Volkswagen Jetta 2014 SalonPL TDI CR 110KM ASO 1 rej. 02.2015 Pakiet Business Oferta Poznań - Komorniki / Volkswagen Jetta 2014 SalonPL TDI CR 110KM ASO 1 rej. 02.2015 Pakiet Business Cena: 66900 PLN brutto Vin: WVWZZZ16ZFM008172 Drzwi: 4 Skrzynia biegów: manualna Rodzaj paliwa:

Bardziej szczegółowo

Oferta. Cena: PLN brutto. Poznań - Przeźmierowo / Seat Leon Nadwozie: hatchback. Vin: vsszzz5fzfr Drzwi: 5

Oferta. Cena: PLN brutto. Poznań - Przeźmierowo / Seat Leon Nadwozie: hatchback. Vin: vsszzz5fzfr Drzwi: 5 Oferta Poznań - Przeźmierowo / Seat Leon 2015 Cena: 62 500 PLN brutto Nadwozie: hatchback Vin: vsszzz5fzfr102894 Drzwi: 5 Skrzynia biegów: manualna Rodzaj paliwa: benzyna Moc: 125 KM Rocznik: 2015 Przebieg:

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO SIWZ nr 2 ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

ZMIANA DO SIWZ nr 2 ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT Dot. ZDW-ZG-IV-3310-113/2010 Zielona Góra, 07.09.2010r. ZMIANA DO SIWZ nr 2 ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT Dot. przetargu nieograniczonego: Dostawa samochodu osobowego fabrycznie nowego wraz

Bardziej szczegółowo

Nazywam się Marcin Stencel, rocznik 96, uczęszczam do Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy.

Nazywam się Marcin Stencel, rocznik 96, uczęszczam do Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy. Nazywam się Marcin Stencel, rocznik 96, uczęszczam do Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy. Jestem młodym kierowcą rajdowym startującym w Rajdach Okręgowych tzw. RO. Startuje samochodem rajdowym Citroen

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr A do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Parametry samochodu pogotowia wod-kan przystosowanego do ciągnięcia przyczepy z minikoparką o masie eksploatacyjnej 1,9 Mg: 1. Samochód fabrycznie nowy.

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 389142-2011; data zamieszczenia: 21.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 389142-2011; data zamieszczenia: 21.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 382236-2011 z dnia 2011-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje dostawę samochodu typu MINIBUS oraz pięciu samochodów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 382236-2011 z dnia 2011-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje dostawę samochodu typu MINIBUS oraz pięciu samochodów

Bardziej szczegółowo

Seat Leon 1.4 TSI 150KM FR Wyprzedaż rocznika w ASO

Seat Leon 1.4 TSI 150KM FR Wyprzedaż rocznika w ASO Seat Leon 1.4 TSI 150KM FR Wyprzedaż rocznika w ASO 83900 PLN DANE OGÓLNE Adres oferty: http://centrumpoznan.seat-auto.pl/samochody/2017-01-28-14855 96371740 Numer oferty: 2017-01-28-1485596371740 Przebieg:

Bardziej szczegółowo

Dostawa pojazdu specjalnego wyposażonego w podnośnik koszowoteleskopowy na potrzeby Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o.

Dostawa pojazdu specjalnego wyposażonego w podnośnik koszowoteleskopowy na potrzeby Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o. MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI PRZETARGOWEJ (SP) ZAMAWIAJĄCY: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin PROWADZĄC PRZETARG NIEOGRANICZONY SEKTOROWY na realizację

Bardziej szczegółowo

HONDA CIVIC 2.2i-CTDi EXECUTIVE. Wpisany przez MOTO

HONDA CIVIC 2.2i-CTDi EXECUTIVE. Wpisany przez MOTO Ocenić ten samochód uniwersalną miarą jest niezwykle trudno. Jakby dr Jekyll i Mr Hyde w tej samej osobie. Z jednej bowiem strony najnowsza Honda Civic 2.2 i-ctdi ze swoim ekstrawaganckim kształtem nadwozia,

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. (19) PL di)62974 B62D 57/02 (2006.01) Dudek Piotr, Włocławek, PL

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. (19) PL di)62974 B62D 57/02 (2006.01) Dudek Piotr, Włocławek, PL EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12,OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114126 (22) Data zgłoszenia: 11.06.2003 (19) PL di)62974

Bardziej szczegółowo

Samochody Użytkowe. Crafter Podwozie. Rok modelowy Ważny od

Samochody Użytkowe. Crafter Podwozie. Rok modelowy Ważny od Crafter Podwozie Rok modelowy 016 Ważny od 1.05.015 Samochody Użytkowe 1 Modele bazowe rozstaw osi [mm] rodzaj kabiny silnik moc [kw/km] norma emisji spalin* układ siedzeń cena PLN bez VAT cena PLN z VAT

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych samochodów, rok produkcji 2012 o niżej wymienionych parametrach: 1. Samochód ciężarowy o DMC do 3,5 t brygadowy (2 szt.):

Bardziej szczegółowo

Oferta. Cena: 82900 PLN brutto. Poznań - Wysogotowo / Volkswagen CC 2013 DSG SalonPL SerwASO Navi Dynaudio. Vin: WVWZZZ3CZDE556163.

Oferta. Cena: 82900 PLN brutto. Poznań - Wysogotowo / Volkswagen CC 2013 DSG SalonPL SerwASO Navi Dynaudio. Vin: WVWZZZ3CZDE556163. Oferta Poznań - Wysogotowo / Volkswagen CC 2013 DSG SalonPL SerwASO Navi Dynaudio Cena: 82900 PLN brutto Vin: WVWZZZ3CZDE556163 Drzwi: 5 Skrzynia biegów: automatyczna Rodzaj paliwa: benzyna Moc: 160 Rocznik:

Bardziej szczegółowo

33 200 PLN cena do uzgodnienia

33 200 PLN cena do uzgodnienia LELLEK GROUP Źródło: http://portal.lellek.pl/lel/komis/auto10960,skoda.pdf?grupa=1 Wygenerowano: Piątek, 1 lipca 2016, 20:32 Skoda Fabia 1.6 TDI 75KM Dealer Skoda Używany ROK2013 MOC75 KM PRZEBIEG115 217

Bardziej szczegółowo

SKODA FABIA I. Prezentacja wyposażenia samochodu marki: Część: 3

SKODA FABIA I. Prezentacja wyposażenia samochodu marki: Część: 3 Prezentacja wyposażenia samochodu marki: SKODA FABIA I Część: 3 Niniejsza prezentacja powstała na podstawie materiałów dostępnych w salonach sprzedaży oraz na stronie internetowej Skoda Auto Poland. Tabele

Bardziej szczegółowo

Hyundai Nowy i20. Oferta specjalna dla Pekao Leasing. Wersja: CLASSIC PLUS, silnik: 1.2. Kolor nadwozia: Baby Elephant Kolor tapicerki: Czarny

Hyundai Nowy i20. Oferta specjalna dla Pekao Leasing. Wersja: CLASSIC PLUS, silnik: 1.2. Kolor nadwozia: Baby Elephant Kolor tapicerki: Czarny Oferta specjalna dla Pekao Leasing Przedstawiciel handlowy: Jakub Czerniak Handlowiec tel: 504-243-977 jakub.czerniak@autobroker.pl Auto Broker Mełgiewska 10 Hyundai Nowy i20 Wersja: CLASSIC PLUS, silnik:

Bardziej szczegółowo

SKODA FABIA I. Prezentacja wyposażenia samochodu marki: Część: 1

SKODA FABIA I. Prezentacja wyposażenia samochodu marki: Część: 1 Prezentacja wyposażenia samochodu marki: SKODA FABIA I Część: 1 Niniejsza prezentacja powstała na podstawie materiałów dostępnych w salonach sprzedaży oraz na stronie internetowej Skoda Auto Poland. Tabele

Bardziej szczegółowo

Oferta. Cena: 70900 PLN brutto. Poznań - Przeźmierowo / Volkswagen Golf 2014 1.4 TSI 140KM SalonPL VAT23% Gwarancja. Vin: WVWZZZAUZEP597640.

Oferta. Cena: 70900 PLN brutto. Poznań - Przeźmierowo / Volkswagen Golf 2014 1.4 TSI 140KM SalonPL VAT23% Gwarancja. Vin: WVWZZZAUZEP597640. Oferta Poznań - Przeźmierowo / Volkswagen Golf 2014 1.4 TSI 140KM SalonPL VAT23% Gwarancja Cena: 70900 PLN brutto Vin: WVWZZZAUZEP597640 Drzwi: 5 Skrzynia biegów: manualna Rodzaj paliwa: benzyna Moc: 140

Bardziej szczegółowo

Oferta. Cena: 86 700 PLN brutto. Poznań - Komorniki / Škoda Yeti 2014 SalonPL 4x4 170KM TDI Gwarancja. Nadwozie: SUV. Vin: TMBLE75L1F6035176.

Oferta. Cena: 86 700 PLN brutto. Poznań - Komorniki / Škoda Yeti 2014 SalonPL 4x4 170KM TDI Gwarancja. Nadwozie: SUV. Vin: TMBLE75L1F6035176. Oferta Poznań - Komorniki / Škoda Yeti 2014 SalonPL 4x4 170KM TDI Gwarancja Cena: 86 700 PLN brutto Nadwozie: SUV Vin: TMBLE75L1F6035176 Drzwi: 5 Skrzynia biegów: manualna Rodzaj paliwa: diesel Moc: 170

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z dnia 21.08.2015 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z dnia 21.08.2015 r. "DOSTAWA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH DLA MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ." OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z dnia 21.08.2015 r. 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa, w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, dnia 17 września 2014r. AD-25-230/14

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, dnia 17 września 2014r. AD-25-230/14 Kraków, dnia 17 września 2014r. AD-25-230/14 ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup samochodu osobowego o

Bardziej szczegółowo

5. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę ofertową brutto... zł (zgodnie z załącznikiem nr III ) w tym:

5. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę ofertową brutto... zł (zgodnie z załącznikiem nr III ) w tym: FORMULARZ OFERTY ZAŁĄCZNIK NR I (pieczęć Wykonawcy) dostawę dwóch samochodów osobowych na okres 60 miesięcy w ramach leasingu operacyjnego 1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy...... 2. Zarejestrowany adres

Bardziej szczegółowo

SEAT Leon Copa 1.4 TSI 125KM - Rocznik 2017, Face Lifting, MEGA Rabat!!!

SEAT Leon Copa 1.4 TSI 125KM - Rocznik 2017, Face Lifting, MEGA Rabat!!! SEAT Leon Copa 1.4 TSI 125KM - Rocznik 2017, Face Lifting, MEGA Rabat!!! 72996 PLN DANE OGÓLNE Adres oferty: http://www.autogrouppolska.seat-auto.pl/samochody/2017-03-0 8-1488990767371 Numer oferty: 2017-03-08-1488990767371

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

Seat Ibiza 1.0 TSI 95KM FULL LED SEAT Centrum Poznań

Seat Ibiza 1.0 TSI 95KM FULL LED SEAT Centrum Poznań Seat Ibiza 1.0 TSI 95KM FULL LED SEAT Centrum Poznań 59723 PLN DANE OGÓLNE Adres oferty: http://www.centrumpoznan.seat-auto.pl/samochody/2017-08-10-1502374138879 Numer oferty: 2017-08-10-1502374138879

Bardziej szczegółowo

Opel Vivaro 2.5 CDTI 146KM Van L2H1 2.9t. Cena (brutto): zł. Komfort. Bezpieczeństwo. Elektrycznie sterowane szyby boczne przednie

Opel Vivaro 2.5 CDTI 146KM Van L2H1 2.9t. Cena (brutto): zł. Komfort. Bezpieczeństwo. Elektrycznie sterowane szyby boczne przednie Opel Vivaro 2.5 CDTI 146KM Van L2H1 2.9t Cena (brutto): 102 450 zł Typ nadwozia dostawcze Pojemność silnika (ccm) 2464 Moc silnika 146 Rodzaj paliwa diesel Typ silnika 2.5 CDTI 146KM Pojemność bagażnika

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM SPRZEDAŻ SŁUŻBOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM SPRZEDAŻ SŁUŻBOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO Starostwo Powiatowe w Wieluniu Pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń tel. +48 43 843 42 80, fax. +48 43 843 42 63 e-mail: starostwo@powiat.wielun.pl, www. bip.powiat.wielun.pl Wieluń, 03.06.2016r.

Bardziej szczegółowo

Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 DANE TECHNICZNE 1. Długość całkowita autobusu [mm] 7000-7500. 61/2011/ZP Strona 1

Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 DANE TECHNICZNE 1. Długość całkowita autobusu [mm] 7000-7500. 61/2011/ZP Strona 1 /pieczęć / Parametry techniczne autobusu Lp. Wyszczególnienie Opis DANE TECHNICZNE 1. Długość całkowita autobusu [mm] 7000-7500 2. Szerokość autobusu (bez lusterek) [mm] min. 1900 3. Rozstaw osi [mm] min.

Bardziej szczegółowo

OFERTA HANDLOWA. dla FIRM

OFERTA HANDLOWA. dla FIRM Warszawa 2012 r. Auto-Pol-Serwis Autoryzowany Dealer Samochodów OPEL OFERTA HANDLOWA dla FIRM Ofertę przygotował: Michał Misaczek + 48 600 454 431 Opel Vivaro, Van L2H1 2.9t (L2 H1, 2900) 2.0 CDTI, 84

Bardziej szczegółowo

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 146855/4/16-9527 Data raportu Kacper Lesiak Data oględzin inż. Michał Dzik PCM(DZS)/GDA/19783/16/04/08 Miejsce oględzin Nr zlecenia 12-04-2016 12-04-2016

Bardziej szczegółowo

WZP/WO/D /12 FORMULARZ OFERTY. Imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę

WZP/WO/D /12 FORMULARZ OFERTY. Imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę WZP/WO/D-332-49/2 Załącznik nr do SIWZ Pieczęć wykonawcy(ów) Ja (my), FORMULARZ OFERTY Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74 03 30 Warszawa działając w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo

OPINIA Nr: RTM-148/14 Rzeczoznawca : inż. Piotr Pałasz RS 000308. ul. Skwierzyńska 16 66-435 Krzeszyce

OPINIA Nr: RTM-148/14 Rzeczoznawca : inż. Piotr Pałasz RS 000308. ul. Skwierzyńska 16 66-435 Krzeszyce z dnia: 2014/07/03 OPINIA Nr: Rzeczoznawca : inż. Piotr Pałasz RS 000308 Zleceniodawca: Urząd Gminy Krzeszyce Adres: ul. Skwierzyńska 16 66-435 Krzeszyce Właściciel: Urząd Gminy Krzeszyce Adres: ul. Skwierzyńska

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

Bezpieczniki i przeka niki

Bezpieczniki i przeka niki SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW W KABINIE (1016) Lokalizacja Modu ten znajduje si w kabinie, po stronie kierowcy. Etykieta z przeznaczeniem bezpieczników COUPE CONSO MEMO INJECT ABS STOP R SHUNT ALIM UCH SE2023

Bardziej szczegółowo

Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o.

Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. zgodnie z art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

STO Y I FOTELE OKULISTYCZNO - LARYNGOLOGICZNE

STO Y I FOTELE OKULISTYCZNO - LARYNGOLOGICZNE ELEKTRO-MECHANICZNY STÓ OKULISTYCZNY TYP LS COMFORT dodatkowy panel sterowania Cena od 12 000,00 ruch sto³u w p³aszczyÿnie poziomej 35 system do przemieszczania sto³u dodatkowy podg³ówek powietrzny Stó³

Bardziej szczegółowo

NLR85A - Ls 35. długość podana z uwzględnieniem pojazdu równomiernie załadowanego oraz obciążonego zgodnie z dopuszczalnym naciskiem na oś (2)

NLR85A - Ls 35. długość podana z uwzględnieniem pojazdu równomiernie załadowanego oraz obciążonego zgodnie z dopuszczalnym naciskiem na oś (2) LS 35 3,5 t NLR85A - Ls 35 Wymiary oraz zalecane rozmiary tylnej zabudowy Ls 35 E Wymiary (mm) Rozstaw osi X 2490 D min. 650 Długość całkowita K 4735 Zwis przedni A 1100 Długość zabudowy (min/max) (1)

Bardziej szczegółowo

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl Woda to życie Filtry do wody www.ista.pl Filtry do wody Mamy coś na osady i korozję Dobra i czysta woda pitna stała się dla nas prawie oczywistą rzeczą. Przedsiębiorstwa wodociągowe dokładają dużych starań

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO. Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5

PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO. Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 /pieczęć / PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO Lp. Wyszczególnienie Opis DANE TECHNICZNE 1. Silnik z zapłonem iskrowym ZI spełniającym normę emisji spalin EURO 6. 2. Moc maksymalna [KW]/[KM]. min.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN

INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN www.ampio.pl 1 SPIS TREŚCI Honda Civic... 3 Honda Accord... 5 Honda CR-V... 7 ver. zdj 1.3, 06.03.2007 2 Honda Civic Honda Civic 3D, 5D (model 2006)

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC. Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5

PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC. Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 /pieczęć / PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC Lp. Wyszczególnienie Opis DANE TECHNICZNE 1. Silnik wysokoprężny spełniający normę emisji spalin min. EURO 5 2. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Seat Ibiza 1.0 TSI 95KM FULL LED SEAT Centrum Poznań

Seat Ibiza 1.0 TSI 95KM FULL LED SEAT Centrum Poznań Seat Ibiza 1.0 TSI 95KM FULL LED SEAT Centrum Poznań 60720 PLN DANE OGÓLNE Adres oferty: http://www.centrumpoznan.seat-auto.pl/samochody/2017-09-08-1504871961059 Numer oferty: 2017-09-08-1504871961059

Bardziej szczegółowo

NZ-NTZ/I/PN/04/08 Gdynia, 27. 05.2008 r.

NZ-NTZ/I/PN/04/08 Gdynia, 27. 05.2008 r. NZ-NTZ/I/PN/04/08 Gdynia, 27. 05.2008 r. Dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę dwóch samochodów dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

Bardziej szczegółowo

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy. Drzwi przednie prawe

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy. Drzwi przednie prawe Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 158753/12/16-9527 Data raportu Tomasz Karkocki Data oględzin inż. Michał Dzik PCM(DZS)/GDA/69244/16/11/16 Miejsce oględzin Nr zlecenia 05-12-2016 22-11-2016

Bardziej szczegółowo

Seat Ibiza 1.0 TSI 115KM FR SEAT Centrum Poznań

Seat Ibiza 1.0 TSI 115KM FR SEAT Centrum Poznań Seat Ibiza 1.0 TSI 115KM FR SEAT Centrum Poznań 68500 PLN DANE OGÓLNE Adres oferty: http://www.centrumpoznan.seat-auto.pl/samochody/2017-08-11-1 502408660081 Numer oferty: 2017-08-11-1502408660081 Przebieg:

Bardziej szczegółowo

Wykonawca wyceny : AUTO-TECHNIKA Dariusz Gromadka CCRS581/12 RS001443

Wykonawca wyceny : AUTO-TECHNIKA Dariusz Gromadka CCRS581/12 RS001443 WYCENA Nr: 49/12/2014/IL Wykonawca wyceny : AUTO-TECHNIKA Dariusz Gromadka CCRS581/12 RS001443 Właściciel: Adres: Zadanie: IDEA LEASING S.A. ul. BOKSERSKA 66 02-690 WARSZAWA Wycena wartości rynkowej pojazdu

Bardziej szczegółowo

Seat Leon ST 1.4 TSI 125 KM FR SEAT Centrum Poznań

Seat Leon ST 1.4 TSI 125 KM FR SEAT Centrum Poznań Seat Leon ST 1.4 TSI 125 KM FR SEAT Centrum Poznań 83700 PLN DANE OGÓLNE Adres oferty: http://www.centrumpoznan.seat-auto.pl/samochody/2017-05-11-1 494506409958 Numer oferty: 2017-05-11-1494506409958 Przebieg:

Bardziej szczegółowo

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego:

III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego: Wypeùniã i zaù¹czyã jako zaù¹cznik do oferty III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego: Wpisaã tak - nie i (uwagi wùasne oferenta lub ¹dane dodatkowe dane techniczne) 1. Podwozie fabrycznie nowe

Bardziej szczegółowo

Salon Katowice Tel. 32/743 70 00 www.lexus-katowice.pl

Salon Katowice Tel. 32/743 70 00 www.lexus-katowice.pl Katowice, 24 kwietnia 2012 Salon Katowice Tel. 32/743 70 00 www.lexus-katowice.pl C E N N I K M O D E L U G S 3 5 0 A W D o d d o s t a w y l i p c o w e j 2 0 1 2 MODEL CENA W PLN* GS 350 ELITE 253 000,00

Bardziej szczegółowo

NLR85 - L 35 Série Bleu. Wymiary oraz zalecane rozmiary tylnej zabudowy

NLR85 - L 35 Série Bleu. Wymiary oraz zalecane rozmiary tylnej zabudowy L 35 Série Bleu - 3,5 t NLR85 - L 35 Série Bleu Wymiary oraz zalecane rozmiary tylnej zabudowy L 35 F L 35 H Wymiary (mm) Rozstaw osi X 2750 3350 D min. 650 Długość całkowita K 5295 6015 Zwis przedni A

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu technicznego pojazdu

Ocena stanu technicznego pojazdu Nr zlecenia DEKRA: SCM(W)/WRO/39988//09/6 Nr zlecenia/szkody: Data zlecenia: 6-09-0 DEKRA Polska - Centrala 0-84 Warszawa, al. Krakowska A tel. (0) 577 36 3, faks (0) 577 36 36 Zleceniodawca: Jacek Jemioła

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Gorzów Wlkp., 28.11.2012 r. Postępowanie: BG-IV.272.43.2012 Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA Peugeot 208

OFERTA CENOWA Peugeot 208 1 OFERTA CENOWA Peugeot 208 APD LUBOS AUTORYZOWANY DEALER 2 Szanowna Pani, Irena Rodasik Bytom, 2014-07-23 Mam przyjemność przedstawić Państwu ofertę cenową samochodu marki Peugeot 208 Active 1,2 82km

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest zakup 4 samochodów osobowych wg poniżej wskazanych parametrów:

Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest zakup 4 samochodów osobowych wg poniżej wskazanych parametrów: Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup 4 samochodów osobowych wg poniżej wskazanych parametrów: Część I samochód nr 1 sedan 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego

Bardziej szczegółowo

CENY I WYPOSAŻENIE AVEO 5D

CENY I WYPOSAŻENIE AVEO 5D CENY I WYPOSAŻENIE AVEO 5D ROK MODELOWY 2013 CENY CENNIKOWE MOC SILNIKA CENA 70 KM 36 990 zł 86 KM 75 KM 40 490 zł 46 990 zł 1.4 MT Start/Stop 1.3d MT Start/Stop 86 KM 75 KM 43 990 zł 46 990 zł 51 490

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy

Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy Transpost S.A. ul. Błażeja Winklera 60-246 Poznań DEKRA Polska Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 28, 02-697 Warszawa tel. (22) 577 36 2 ekspertyzy@dekra.pl Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy Nr zlecenia

Bardziej szczegółowo

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10)

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) 5.5. Wyznaczanie zer wielomianów 79 gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) gdzie stopieñ wielomianu p 1(x) jest mniejszy lub równy n, przy

Bardziej szczegółowo

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Słupek środkowy prawy. Słupek przedni lewy. Pokrywa komory silnika. Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Słupek środkowy prawy. Słupek przedni lewy. Pokrywa komory silnika. Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 162079/2/17-9527 Data raportu mgr inż. Krzysztof Orzeszyna Data oględzin inż. Michał Dzik PCM(DZS)/GDA/03943/17/01/19 Miejsce oględzin Nr zlecenia 04-02-2017

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2 Zastosowanie Dźwignik kanałowy, jeżdżący po obrzeżach kanału samochodowego, dzięki łatwości manewrowania poziomego (stosunkowo mały ciężar) i pionowego, znajduje szerokie zastosowanie w pracach obsługowo-naprawczych

Bardziej szczegółowo

http://www.renault.pl/samochody-nowe/samochody-osobowe/twingo/... 01 PREFERENCJE 02 WERSJE 03 WYPOSAŻENIE 04 FINANSOWANIE PODSUMOWANIE

http://www.renault.pl/samochody-nowe/samochody-osobowe/twingo/... 01 PREFERENCJE 02 WERSJE 03 WYPOSAŻENIE 04 FINANSOWANIE PODSUMOWANIE 1 z 6 2011-08-02 15:08 Twingo Konfigurator UWAGA! Wszystkie informacje zawarte w konfiguratorze w tym ceny, zdjęcia samochodów, dostępność, nie stanowią w żaden sposób oferty handlowej w rozumieniu przepisów

Bardziej szczegółowo

Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II

Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II Modele Wszystkie Częstotliwość przeglądów Co 1 rok / 15 000 km (w zależności, co nastąpi pierwsze) Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II Przegląd

Bardziej szczegółowo

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU OCENA TECHNICZNA nr: 2630/Ford Mondeo/GD 738HT Wykonawca opinii : mgr inż. Marek Sawicki - RS000192 Właściciel: IDEA LEASING S.A. Adres: ul. Strzegomska 42B 53-611 Wrocław Dokument: Dowód rejestracyjny

Bardziej szczegółowo