Nr COROLLA VERSO TEST VW GOLF V 1.9 TDI 105 KM NOWY SALON LIBERATORA TEST SEAT IBIZA 1.9 TDI 130 KM PIKNIK OFF-ROAD Z SUZUKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 1 26.04.2004 COROLLA VERSO TEST VW GOLF V 1.9 TDI 105 KM NOWY SALON LIBERATORA TEST SEAT IBIZA 1.9 TDI 130 KM PIKNIK OFF-ROAD Z SUZUKI"

Transkrypt

1 Nr COROLLA VERSO TEST VW GOLF V 1.9 TDI 105 KM NOWY SALON LIBERATORA TEST SEAT IBIZA 1.9 TDI 130 KM PIKNIK OFF-ROAD Z SUZUKI

2

3 Zenon Go³¹b Czekanie na majówkê najomy postanowi³ sprzedaæ samochód, Zktórym jeÿdzi ju czas jakiœ. Kupi³ go ponad piêæ lat temu, auto zdo³a³o siê ju mocno zestarzeæ, dorobi³o siê nastêpcy, ma swoje na liczniku i coœ tam do niego trzeba dok³adaæ. Jak ju postanowi³, to sprawdzi³ na ile mo e liczyæ. Kupi³ gazety, przegl¹da³ internet i zadowolony z kwoty, jak¹ w ca³oœci postanowi³ przeznaczyæ na zakup nowego, da³ og³oszenie i... czeka do dziœ. Nie minê³o wprawdzie wiêcej ni dwa tygodnie, jednak nie to g³ównie zaniepokoi³o mojego znajomego. Niewielki by³ oddÿwiêk na insert, dzwoni¹cych interesowa³a g³ównie cena, a zapewnienia o wyposa eniu i pewnym pochodzeniu z pierwszych r¹k nie bardzo interesowa³y. Co siê sta³o? Na koniec postanowi³ zostawiæ samochód w rozliczeniu za nowy, niestety tu czeka³a go niespodzianka. Plac przed salonem szczelnie wype³nia³y auta ju wczeœniej zostawione przez kupuj¹cych nowe modele. Wygl¹da wiêc na to, e im bli ej magicznej daty 1 maja, tym wiêcej niepewnoœci i kto tylko mo e kupuje nowe samochody, odlicza VAT i siê cieszy, e zd¹ y³. Kto zaœ gustuje w u ywanych, ten czeka a potanieje, nie bardzo wprawdzie wiedz¹c co dok³adnie i o ile. Jednak ju dziœ mo na pokusiæ siê o przypuszczenie, e takiego boomu jak ostatnio w salonach nie bêdzie w nastêpnych miesi¹cach. Sprzedawcy wyjad¹ na d³ugie wakacje, by po powrocie zabraæ siê do pracy w nowej zupe³nie rzeczywistoœci. Na tym tle logiczne wiêc i sensowne wydaje siê posuniêcie Chevroleta. Taki a nie inny moment wybrany na rynkow¹ premierê gamy popularnych modeli to doskona³y chwyt marketingowy. Mój znajomy, nie godz¹c siê na sprzeda po du o ni szej cenie ni to za³o y³, czeka i nie wie jeszcze ile straci³ na tym, e siê spóÿni³. A mo e ile zyska, kupuj¹c dobrze wyposa ony samochód wy szej klasy w cenie, jak¹ mia³ przeznaczyæ na nowy? Kto wie, ju nied³ugo dowiemy siê jak to bêdzie. 04 SAMOCHODY TOYOTA COROLLA VERSO 08 NOWY SALON LIBERATORA 09 PIKNIK 4X4 Z SUZUKI 10 TEST VOLKSWAGEN GOLF V 1.9 TDI 105 KM 12 TEST SEAT IBIZA 1.9 TDI 130 KM 14 SKRÓTEM START Fot. M.Nejbauer 03

4 SAMOCHODY Z ziemi tureckiej do Polski TOYOTA COROLLA VERSO Tekst i zdjêcia: Micha³ Nejbauer po³owie kwietnia mieliœmy okazjê uczestniczyæ w niesymetrycznymi wycinkami pierœcieni w morskim kolorze. polskiej prezentacji najnowszej Toyoty Corolli Verso. Kierownica Corolli Verso to kolejny element w stylu Lexusa, ze WNa miejsce prezentacji wybrano malowniczy Pa³ac sterowaniem zestawu audio i dÿwigni¹ tempomatu z prawej strony. Ossoliñskich w Sterdyniu ko³o Soko³owa Podlaskiego, do którego Obok kierownicy oczywiœcie znajduje siê stacyjka, ale bez ruszyliœmy z Warszawy Corollami Verso. Od razu wiêc by³a okazja tradycyjnego kluczyka. Zamiast niego zastosowano elektroniczn¹ poznaæ bli ej bohaterkê prezentacji, mnie trafi³a siê na pocz¹tek koœæ, bêd¹c¹ jednoczeœnie pilotem do zamykania samochodu jak i wersja z benzynowym silnikiem 1,8. do uruchamiania silnika. Po umieszczeniu jej w porcie wystarczy Na pierwszy rzut oka nowa Corolla Verso sprawia wcisn¹æ do oporu sprzêg³o (lub hamulec w wersji ze skrzyni¹ bardzo dobre wra enie, bry³a minivana nie jest zbyt ciê ka, sekwencyjn¹) i nacisn¹æ przycisk na desce rozdzielczej. Nie jest to przypomina trochê zmniejszon¹ wersjê Avensis Verso. Opadaj¹ca oczywiœcie rozwi¹zanie pionierskie, jednak w przypadku Toyoty ku ty³owi linia dachu, zakoñczona lekko zaakcentowanym spoilere- koœæ-kluczyk wygl¹da bardzo solidnie i trwale. m, nadaje sylwetce dodatkowej dynamiki. Na dodatek w¹ska linia Fotele Corolli Verso s¹ sztywne i wygodne w d³ugich okien bocznych zmniejsza optycznie nadwozie i upodobnia je podró ach, na dodatek jest ich a siedem. Przednie fotele maj¹ bardziej do hatchbacka ni minivana, a wra enie to potêguje przyzwoite trzymanie boczne, pe³ny zakres regulacji fotela kierowcy szeroki, trójk¹tny s³upek tylny. Przód samochodu nie odbiega wraz z regulacj¹ kolumny kierownicy w dwóch p³aszczyznach oczywiœcie od aktualnych rozwi¹zañ stylistycznych Toyoty i pozwalaj¹ na znalezienie odpowiedni ej pozycji za kó³kiem. przypomina Corollê czy Avensisa. Tylne lampy natomiast zosta³y Œrodkowy rz¹d to trzy niezale ne fotele, ka dy z oddzieln¹ regulacj¹ zaprojektowane w stylu Lexusa, ekskluzywnej marki nale ¹cej do po³o enia w poziomie i k¹ta pochylenia oparcia. Pozwala to na Toyoty. swobodniejsz¹ aran acjê wnêtrza, jak równie na u³atwienie Wnêtrze jest bardzo uporz¹dkowane, bez adnych dostêpu do trzeciego rzêdu siedzeñ. Umieszczone tu dwa fotele byæ usilnych udziwnieñ. Prosta deska rozdzielcza z typowymi dla Toyoty mo e nie osza³amiaj¹ komfortem na pierwszy rzut oka, za to bardzo prze³¹cznikami otrzyma³a trzy schowki: tradycyjny w dolnej czêœci ³atwo siê sk³adaj¹, tworz¹c p³ask¹ pod³ogê baga nika. Tu za nimi deski naprzeciw pasa era, wy ej dodatkowy schowek, a na znajduje siê w¹ski, ale jak e przydatny schowek na roletê baga nikszczycie centralnej konsoli schowek trzeci. DŸwigniê zmiany biegów a, któr¹ nierzadko trzeba zdejmowaæ z jej sta³ego miejsca. zainstalowano u do³u konsoli, w obudowie, która nagle siê urywa i Nareszcie ktoœ pomyœla³ o tym elemencie wyposa enia minivanów i tworzy pust¹, niewykorzystan¹ przestrzeñ miêdzy ni¹ a obudow¹ kombi, który do tej pory trzeba by³o upychaæ gdzieœ pomiêdzy tunelu centralnego. Efektownie prezentuj¹ siê natomiast zegary z baga ami lub po prostu zostawiaæ w gara u. 04

5 SAMOCHODY Baga nik ma pojemnoœæ zaledwie 63 litrów, ale tylko zderzenia czo³owego i o 31% w przypadku uderzenia ty³em w przy 7 osobach na pok³adzie. W tradycyjnym uk³adzie 5-osobowym porównaniu z poprzednim modelem i najni szy w segmencie. objêtoœæ baga nika wzrasta do 397 litrów (do linii okien). Daleko tu Niestety, ma to znaczenie np. w Niemczech czy Wielkiej Brytanii, do rekordów objêtoœci, ograniczeniem jest wysoki poziom pod³ogi, gdzie wp³ywa to na koszty ubezpieczenia, ale nie w Polsce, bo mieszcz¹cej schowane fotele tylne. Aby zrobiæ im miejsce ko³o przecie nasze rodzime firmy ubezpieczeniowe nie zwracaj¹ uwagi zapasowe wywêdrowa³o na zewn¹trz pojazdu, pod pod³ogê. na takie drobiazgi. Œrodkowe fotele równie mo na z³o yæ, tworzy siê wówczas D o d a t k o w y m e l e m e n t e m p o d n o s z ¹ c y m pokaÿna przestrzeñ o równej, p³askiej, choæ wysokiej pod³odze. bezpieczeñstwo jazdy s¹ opcjonalne dwa systemy kamer. Pierwszy Corolla Verso dostêpna bêdzie w trzech wersjach z nich to Park Assist System, którego g³ównym elementem jest wyposa eniowych: Terra, Sol i Prestige. Tradycyjnie ju dla Toyoty kolorowa kamera z obiektywem szerokok¹tnym, wbudowana w standard wyposa enia jest wysoki. Wszystkie wersje wyposa one pokrywê baga nika. Obraz z tej kamery wyœwietlany jest na ekranie s¹ w a dziewiêæ poduszek powietrznych, w tym kurtyny boczne nawigacji satelitarnej i w³¹cza siê automatycznie po wrzuceniu tak e dla pasa erów trzeciego rzêdu siedzeñ oraz w poduszkê wstecznego biegu. W parkowaniu pomaga nie tylko widocznoœæ chroni¹c¹ kolana kierowcy. Ka da Corolla Verso otrzyma³a hamulce najbli szego otoczenia pojazdu, niewidocznego w lusterkach czy tarczowe na wszystkie ko³a i ABS z elektronicznym rozdzia³em si³y oknach, ale równie linie naprowadzaj¹ce, wyœwietlane razem z hamowania (EBD). Poza tym m.in. wspomaganie kierownicy i obrazem. Linie te mo na ustawiæ w trybie seryjnym, czyli system regulacja kolumny w dwóch p³aszczyznach, sterowanie radiem w nanosi je na obraz, w trybie manualnym, gdzie kierowca sam kierownicy, centralny zamek i bezpieczny kluczyk, elektrycznie decyduje, jak nanieœæ linie naprowadzaj¹ce, albo wy³¹czyæ zupe³nie. regulowane i podgrzewane lusterka, elektrycznie sterowane szyby przednie, komputer pok³adowy i klimatyzacja manualna w wersji Terra. W wersji Sol i Prestige klimatyzacja jest ju automatyczna, dodatkowo elektrycznie sterowane szyby tylne, elektrochromatyczne lusterko wewnêtrzne, tempomat, skórzana kierownica i ga³ka dÿwigni zmiany biegów, przednie lampy przeciwmgielne, czujnik deszczu, aluminiowe obrêcze oraz systemy VSC (kontrola stabilizacji pojazdu), TRC (kontrola trakcji) i BA (asystent hamowania). Ponadto wersja Prestige wyposa ona jest w tyln¹ kamerê u³atwiaj¹c¹ parkowanie oraz podwójn¹ kamerê z przodu (o obydwu rozwi¹zaniach za chwilê), a tak e system nawigacji satelitarnej z odtwarzaczem DVD, o którym równie za kilka linijek. Czas poœwiêciæ chwilê na bezpieczeñstwo Corolli Verso. Jak ju wspomnieliœmy, najnowsza Toyota wyposa ona jest w 9 poduszek powietrznych. Poduszki przednie s¹ dwustopniowe, nape³niaj¹ siê w zale noœci od si³y uderzenia. Dodatkowo poduszka kierowcy odpala siê z mniejsz¹ si³¹ w przypadku, gdy kierowca nie jest przypiêty pasami. Dla kierowcy przewidziano równie poduszkê chroni¹c¹ kolana, a umieszczon¹ pod kolumn¹ kierownicy. System uzupe³nia dwufazowy system przypominaj¹cy sygna³em œwietlnym i dÿwiêkowym o koniecznoœci zapiêcia pasów bezpieczeñstwa. Nie Jeszcze ciekawszym systemem jest Cornering Assist zawsze jednak uderzenia s¹ tak silne, by zadzia³a³y poduszki Monitor. To równie kamera, ale umieszczona z przodu pojazdu, w powietrzne, czêsto zdarzaj¹ siê zwyk³e st³uczki. W nowej Corolli atrapie ch³odnicy. Poprzez wbudowany pryzmat przekazuje obraz Verso miêdzy nadwoziem a belk¹ zderzaka zastosowano ³¹cznik otoczenia jednoczeœnie z lewej i prawej strony samochodu w poch³aniaj¹cy energiê uderzenia tak, e przy prêdkoœci do 15 km/h promieniu 20 m i pod k¹tem 25o. Obraz z tej kamery, wyœwietlany na uszkodzenia s¹ niewidoczne. Œwiat³a zamocowano na specjalnych ekranie nawigacji, mo e okazaæ siê bardzo przydatny w sytuacji, gdy wieszakach, które ulegaj¹ zerwaniu chroni¹c konstrukcjê ca³ej (szczególnie na skrzy owaniach) jakieœ obiekty zas³aniaj¹ nam lampy. Dziêki temu koszt naprawy samochodu po drobnej st³uczce z widocznoœæ na boki. Nie trzeba wtedy wysuwaæ siê do przodu na prêdkoœci¹ 15 km/h ogranicza siê do wymiany ³¹czników zderzaków d³ugoœæ niemal po³owy auta, ryzykuj¹c kolizjê, wystarczy, e poza i ewentualnie wieszaków lamp i jest ni szy o 33% w przypadku obrysem przeszkody znajdzie siê tylko atrapa ch³odnicy. Fot. Toyota Fot. Toyota Fot. Toyota 05

6 SAMOCHODY Poza zaawansowanym systemem nawigacji satelitarnej Toyota Corolla Verso mo e byæ wyposa ona w tzw. system rozrywki Toyota In-Car Entertainment. Dziêki niemu mo na ogl¹daæ filmy DVD na niezale nych ekranach wbudowanych w zag³ówki przednich foteli. Do sytemu mo na pod³¹czyæ równie konsole gier lub kamerê i korzystaæ w tym celu z jednego z ekranów w tym samym czasie, gdy na drugim inna osoba ogl¹da film. Pomagaj¹ w tym dwie pary bezprzewodowych s³uchawek, odbieraj¹cych sygna³ z nadajników umieszczonych w œrodkowych s³upkach nadwozia. System odtwarza niemal wszystkie formaty p³yt: DVD, VCD, SVCD, CD, CD-R i CD-RW oraz pliki Mp3, a ca³oœci¹ mo na sterowaæ za pomoc¹ do³¹czonego pilota. Corolla Verso dostêpna bêdzie z trzema silnikami: benzynowymi 1.6 VVT-i i 1.8 VVT-i oraz wysokoprê nym 2.0 D-4D. Jednostki te s¹ ju dobrze znane z innych modeli Toyoty, podró owa³em Corollami z dwoma ostatnimi, wiêc ograniczê siê do wra eñ z jazdy. Silnik 1.8 VVT-i o mocy 129 KM przy 6000 obr/min niezbyt dobrze radzi sobie z Coroll¹ Verso, jest wyraÿnie zbyt ma³o elastyczny dla tego samochodu, wymaga wkrêcania na wysokie obroty i czêstego operowania dÿwigni¹ zmiany biegów. Zdecydowanie brakuje tu szóstego biegu, co wp³ynê³oby równie na zmniejszenie zu ycia paliwa. Silnik ten mo e byæ na zamówienie sprzê ony ze skrzyni¹ MMT. Multi-mode Manual Transmission to przek³adnia mechaniczna z elektryczn¹ zmian¹ biegów i automatycznym sprzêg³em. U ywa siê jej tak jak skrzyni automatycznej z trybem sekwencyjnym, mo liwe s¹ trzy warianty pracy: E automatyczny, Es automatyczny, ale z krótszymi prze³o eniami, zmiana biegów nastêpuje przy wy szych obrotach silnika oraz M czyli sekwencyjny, w którym kierowca rêcznie zmienia biegi na wy szy lub ni szy, przy czym skrzynia dba o to, by bieg nie by³ za niski. Trochê lepiej sprawuje siê 2.0 D-4D o mocy 116 KM przy 3600 obr/min, ale nie tak dobrze jak w Corolli czy Avensisie. Sprawia wra enie bardziej ociê a³ego, trudniej zmusiæ go do wydajnej pracy, ale i tak jest najlepszym wyborem do napêdu Corolli Verso. Dane techniczne Silnik 1.6 VVT-i 1.8 VVT-i 2.0 D-4D uk³ad / liczba zaworów R4 / 16 R4 / 16 R4 / 16 Pojemnoœæ (cm 3) moc maksymalna kw (KM) / obr/min 81 (110) / (129) / (116) / 3600 moment obrotowy (Nm / obr/min) 150 / / / skrzynia biegów 5-manualna 5-manualna (5 MMT) 5-manualna Osi¹gi prêdkoœæ maksymalna (km/h) 175 km/h 195 km/h 180 przyspieszenie km/h (s) 12,7 s 10,8 (12,7) 12,6 Zu ycie paliwa miasto / trasa / œrednie (litrów/100 km) 9,5 / 6,4 / 7,5 9,9 / 6,5 / 7,7 (9,4 / 6,4 / 7,5) 7,8 / 5,3 / 6,2 emisja CO 2 œrednia (g/km) (179) 165 Wymiary d³ugoœæ / szerokoœæ / wysokoœæ (mm) 4360 / 1770 / 1630 rozstaw osi (mm) 2750 pojemnoœæ baga nika - 5 siedzeñ (litry) 397 pojemnoœæ baga nika - 7 siedzeñ (litry) 63 pojemnoœæ zbiornika paliwa (litry) 60 l

7 SAMOCHODY Najnowszego minivana Toyoty prowadzi siê przyjemnie i ³atwo, zawieszenie zestrojone jest sprê yœcie, niemal sportowo. Nadwozie nie przechyla siê nadmiernie nawet przy gwa³townych manewrach, spokojnie mo na pokonywaæ zakrêty przy du ych prêdkoœciach. Pomagaæ ma w tym system kontroli trakcji, który mo na na szczêœcie ³atwo wy³¹czyæ. Odnios³em wra enie, e TRC za bardzo stara siê poprawiæ tor jazdy, po jego wy³¹czeniu mia³em wra enie lepszego panowania nad samochodem. Ale wszystko zale y od stylu jazdy, mój by³ trochê agresywny Poza dobrym prowadzeniem zawieszenie Corolli Verso zapewnia bardzo przyzwoity komfort jazdy, dobrze t³umi¹c nierównoœci nawierzchni. Przednie zawieszenie pochodzi z modelu Avensis i jako pierwsze w tym segmencie posiada resory odbojowe. Zawieszenie tylne to zwyk³a belka skrêtna, trzeba jednak przyznaæ, e pracuje niemal jak zawieszenie niezale ne. Fot. Toyota Toyota Corolla Verso powstaje w tureckich zak³adach porównaniu do 5,5 mm w poprzedniej Corolli Verso, miêdzy mask¹ a Toyota Motor Manufacturing Turkey w Adapazari. Z wprowadzeniem reflektorem: 4,3 mm (wczeœniej 8 mm) a miêdzy reflektorem z do produkcji najnowszego modelu zwiêkszono mce produkcyjne zderzakiem: 1 mm (wczeœniej 3 mm). zak³adów ze do sztuk, a zatrudnienie zwiêkszy siê O Toyocie Corolli Verso mo na jeszcze opowiadaæ i w sierpniu 2004 roku do 3000 pracowników. Rozwiewaj¹c obawy o opowiadaæ, na razie poprzestañmy na powy szym, wiêcej opiszemy jakoœæ tureckich Toyot nale y dodaæ, e fabryka w Adapazari mo e przy okazji tradycyjnego testu. Ale ju po dwustu kilometrach, pochwaliæ siê mniejszym odsetkiem b³êdów w wyprodukowanych przejechanych tym samochodem, mogê œmia³o powiedzieæ, e samochodach ni macierzysta fabryka Toyoty w Japonii. Na Toyota przygotowa³a bardzo obiecuj¹cy samochód, w którym trudno osi¹gniêcie takich wyników z³o y³o siê m.in. kilkanaœcie tysiêcy na razie doszukiwaæ siê wad. Bardzo przyzwoicie zaaran owane testów przedprodukcyjnych oraz zastosowanie standardów Lexusa wnêtrze, nietypowa dla MPV stylistyka, bogate wyposa enie i w monta u nadwozia. Szczeliny miêdzy elementami nadwozia s¹ w konkurencyjna cena wró ¹ wielki sukces rynkowy, na który nowa nowej Corolli Verso mniejsze ni w poprzednim modelu, na przyk³ad Corolla Verso na pewno zas³uguje. miêdzy mask¹ a atrap¹ ch³odnicy szczelina ma rozmiar 4,3 mm w CENY (PLN) Wersja wyposa eniowa TERRA SOL PRESTIGE 5 siedzeñ COROLLA VERSO 1.6 VVT-i COROLLA VERSO 1.8 VVT-i COROLLA VERSO 1.8 VVT-i MMT COROLLA VERSO 2.0 D-4D siedzeñ COROLLA VERSO 1.6 VVT-i COROLLA VERSO 1.8 VVT-i COROLLA VERSO 1.8 VVT-i MMT COROLLA VERSO 2.0 D-4D

8 iberator, warszawski Tekst i zdjêcia: Maciek Medyj dealer motocykli Harley- LDavidson i Buell, zaprasza wszystkich mi³oœników amerykañskich motocykli do nowego, du ego i nowoczesnego, usytuowanego tu obok poprzedniej Oczywiœcie sam motocy- wielu goœci, dla których Harley to siedziby, salonu, w którym legend- kl is ta, ob ec ny cz y pr zy sz ³y coœ wiêcej, ni tylko motocykl. arne jednoœlady czekaj¹ spokojnie Harleyowiec, mo e siê tutaj ubraæ Przyjechali z ró nych zak¹tków na swoich przysz³ych w³aœcicieli. w firmowe, doskona³ej jakoœci Warszawy, Polski, a nawet Europy. Klienci bêd¹ mogli ciuszki, oraz wyposa yæ w szereg Pojawi³a siê nawet kilkuosobowa równie zaopatrzyæ siê w akceso- drobiazgów takich jak: znaczki, reprezentacja Policji na motocyklria, dostêpne jako gad ety, ale br el oc zk i, na sz yw ki, ku bk i, ach innej marki, zapewne myœl¹c równie ca³e modyfikacje, bo wieczne pióra i wiele, wiele innych. nad zamian¹ swoich rumaków na przecie u podstaw legendy marki Wielbiciele ultranowo- Harleye. le y idea tworzenia motocykli silnie czesnych street-fighter'ów bêd¹ Nie zabrak³o dobrego zindywidualizowanych, dostos- mogli zrealizowaæ swoje marzenia poczêstunku, zacnych napojów, owa nyc h do pot rze b kl ien ta. dziêki motocyklom Buell, wewn¹trz oraz specjalnie na t¹ okazjê Pocz¹wszy od ca³ych elementów których bije serce Harleya, a które przygotowanego ogromnego tortu. takich jak ko³a, bak, b³otniki czy poziomem technologicznym i W rozgrzaniu atmosfery mia³ si ed ze ni a, po pr ze z ma ne tk i, wygl¹dem bij¹ na g³owê inne tego równie swój niew¹tpliwy udzia³ lusterka, peda³y, kierownice itp., a typu maszyny. znany i lubiany zespó³ muzyczny do czêœci tuningowych marki Ur oc zy st e ot wa rc ie Gang Olsena, a zabawa trwa³a do Screamin' Eagle. zgromadzi³o w sobotê, 17 kwietnia bia³ego rana. 08

9 Czteronapêdowy Tekst i zdjêcia: Micha³ Nejbauer przez okoliczne pola by³y ju wystarczaj¹co b³otniste do lekkiej zabawy w terenie, namók³ te porz¹dnie piach w pobliskiej piknik z Suzuki wirowni, gdzie urz¹dzono trasê w uzuki s³ynie z produkcji owisku Eldorado ko³o elechowa. stylu KJSa. tanich, niezawodnych Do dyspozycji goœci podstawiono I ch oæ w aru nki dal eki e Ssamochodów z napêdem pe³n¹ aktualn¹ ofertê samo- jeszcze by³y do rzeczywistych na wszystkie ko³a. W ofercie firmy chodów 4x4 Suzuki: Jimny, Grand w³aœciwoœci terenowych modeli w i ê c e j z n a j d z i e m y t a k i c h Vitara 3-drzwiowa i 5-drzwiowa, Suzuki, to wielu kierowców nie po ja zd ów, ni sa mo ch od ów Grand Vitara XL7. mog³o sobie z nimi poradziæ, nawet osobowych z napêdem na jedn¹ Des zcz owa pog oda nie pomimo obecnoœci instruktorów oœ, tylko gama motocykli jest s p r z y j a ³ a m o e r o d z i n n e j jazdy terenowej. Wstyd przyznaæ, wiêksza. atmosferze p ikniku, z a t o ale dotyczy³o to równie braci Okazj¹ do zbiorczego testu doskonale przygotowa³a grunt do dz ie nn ik ar sk ie j... Dl a na sz ej czteronapêdowych samochodów jazd terenowych, co nie podoba³o redakcji by³o zdecydowanie z ma³o tej marki by³ off-roadowy piknik, siê zapewne goœciom przyby³ym w hardcorowo, ale nadrobimy to zorganizowany przez Suzuki garniturach i lakierkach (takich na sobie przy kolejnych testach Motor Poland w malowniczym szczêœcie by³o niewielu). Drogi terenowych modeli Suzuki. 09

10 TEST Volkswagen Golf V 1.9 TDI 105 KM PRZYBIJ PI TKÊ Tekst i zdjêcia: Micha³ Nejbauer olf pozosta³ przy swojej nazwie przez ca³y czas burzliwej lewej w³¹cznik œwiate³ zewnêtrznych. Ko³o kierownicy jest bardzo kariery. A kariera to ju d³uga, trzydzieœci lat mija w tym wygodne, jednak nie obszyte skór¹ sprawia wra enie bardzo Groku od wprowadzenia na rynek Golfa I. Przez ca³y ten plastikowego. Poza tym pe³na ergonomia, wszystkie prze³¹czniki s¹ czas, od samego pocz¹tku, Golf musia³ walczyæ z siln¹ konkurencj¹. na swoim miejscu. Podœwietlenie zegarów i wyœwietlacza radia Jednak tylko samochód z Wolfsburga nie zmieni³ swojej nazwy, oczywiœcie w kontrowersyjnym kolorze b³êkitnym, reszta w reszta przemianowana by³a co najmniej raz. czerwieni. Du ym zaskoczeniem jest natomiast brak popielniczki, Golf pi¹tej generacji pozosta³ przy swojej sylwetce, nie tylko dla pasa erów tylnej kanapy, ale i przednich foteli. ulegaj¹c jedynie obowi¹zuj¹cym trendom w stylistyce i unifikuj¹c siê Fotele Golfa s¹ wygodne, trochê sztywne, z d³ugimi z pozosta³ymi modelami z wytwórni ludowych samochodów. Ty³ siedziskami i poprawnym trzymaniem bocznym. Spory zakres pi¹tki z jednej strony przypomina poprzednika, z drugiej zaœ du o regulacji fotela kierowcy i kierownicy w obydwu p³aszczyznach wiêkszy model Tuareg. Linia boczna to nadal klasyczny hatchback, pozwalaj¹ na wygodne kierowanie Golfem ka demu chyba który z ka d¹ generacj¹ stawa³ siê wiêkszy i masywniejszy. Tylko z kierowcy. Z ty³u miejsca równie nie brakuje, oczywiœcie kanapa jest przodem pi¹tki mam osobiœcie problem, jakoœ nie pasuje mi do bardziej dwu ni trzyosobowa, ale to standard w tej klasie. D³ugie legendarnego modelu. Jedynka i dwójka mia³y klasyczne okr¹g³e siedziska i wysokie oparcia zapewniaj¹ wygodne podró owanie reflektory, same w sobie ma³o oryginalne, ale w czasach, gdy inni nawet na d³ugich trasach. Baga nik Golfa V jest spory, 350 litrów uporczywie lansowali szk³a kwadratowe, prostok¹tne czy trapezow- dok³adnie tyle samo co w Audi A3, wiêksza o 205 litrów jest e, okr¹g³e oczy Golfa tworzy³y natychmiast rozpoznawalny przód maksymalna pojemnoœæ po z³o eniu tylnej kanapy: 1305 litrów. tego samochodu. Trójka mia³a natomiast owalne szk³a zespolone, Identyczny z A3 jest równie rozstaw osi Golfa: 2578 mm. ju nie tak charakterystyczne, ale nadal oryginalne. W czwórce po raz pierwszy kierunkowskazy zniknê³y ze zderzaków i zawêdrowa³y do bardziej zaokr¹glonych lamp przednich. A w pi¹tce? No có, nie mogê oprzeæ siê wra eniu, e te lampy ju gdzieœ widzia³em... Wnêtrze pi¹tki konsekwentnie utrzymuje ponury, plastikowy styl Golfa, nadal jednak wzorcowo uporz¹dkowany. Deska rozdzielcza przypomina tê znan¹ z Tourana, wykonana jest z dobrej jakoœci materia³ów, a górna czêœæ wraz z os³on¹ zegarów to miêkkie, przyjemne tworzywo. Konsola œrodkowa zawiera jedynie radio z odtwarzaczem CD i sterowanie dwustrefow¹ klimatyzacj¹ Climatronic. Poni ej dÿwignia zmiany biegów, schowana pomiêdzy dwoma ozdobnymi pa³¹kami z tworzywa, podobnie jak w Audi A3 (w Golfie V wiele jest podobieñstw do A3, ale o tym za chwilê). W prawej czêœci deski rozdzielczej mieœci siê œredniej wielkoœci schowek, w 10

11 TEST Zawieszenie Golfa V jest doskonale zestrojone, zapewnia dobre t³umienie nierównoœci i ha³asu przy niemal sportowej charakterystyce. Jest dok³adnie takie samo co w Audi A3 i zawdziêcza wszystko oczywiœcie aluminiowym wahaczom. Tak samo zachowuje siê te na drodze przy bardzo agresywnej jeÿdzie, uk³ad ESP wzorcowo czuwa nad poprawnym torem jazdy. Bez ESP samochód równie zachowuje siê tak, jak chce tego kierowca, ale przy pokonywaniu zakrêtu z wciœniêtym peda³em gazu podobnie jak w A3 przód ucieka na zewn¹trz. Natomiast hamulcom Golfa trudno cokolwiek zarzuciæ, s¹ skuteczne w ka dych warunkach, nawet przy bardzo ostrym hamowaniu, ABS nie w³¹cza siê zbyt wczeœnie a jego praca jest niemal niezauwa alna dla kierowcy. Wysokoprê ny silnik TDI o pojemnoœci 1896 cm3 ma moc maksymaln¹ tylko 105 KM przy 4000 obr/min i maksymalny moment obrotowy 250 Nm przy 1900 obr/min. Takie s¹ suche liczby, w rzeczywistoœci silnik sprawia wra enie o wiele mocniejszego. Doskonale ci¹gnie do maksymalnych 4500 obrotów, jest przy tym bardzo elastyczny, najlepsze przyspieszenie zapewniaj¹c ju przy 1500 do 3000 obrotów na minutê. Dziêki temu jazda Golfem V Golf pi¹tej generacji to nadal wzorzec w swojej klasie, nale y do bardzo przyjemnych, a pomaga w tym dobrze nazywanej kiedyœ jego imieniem. I by³oby wszystko fajnie, gdyby zestopniowana skrzynia biegów. W naszej wersji testowej by³a nie cena. Nasza wersja testowa, 5-drzwiowa Trendline z silnikiem skrzynia piêciobiegowa, trochê brakuje biegu szóstego. I tu jedyne 1.9 TDI 105 KM i skrzyni¹ 5-biegow¹ kosztuje na starcie z³. W chyba pozytywne zaskoczenie cenowe: wersja ze skrzyni¹ 6- tej cenie otrzymujemy m.in. cztery poduszki powietrzne i kurtyny, biegow¹ jest dro sza od 5-biegowej jedynie o 500 z³! Kwota to ABS z elektronicznym rozdzia³em si³y hamowania, system ASR niewarta zaoszczêdzenia przy kupnie tego samochodu. Ale nawet zapobiegaj¹cy poœlizgowi kó³ przy ruszaniu oraz MSR, czyli system bez szóstki zespó³ napêdowy zas³uguje na najwy sze uznanie, zapobiegaj¹cy blokowaniu kó³ podczas hamowania silnikiem. Do mo e poza doœæ g³oœn¹ prac¹ silnika. Zu ycie paliwa jest na tego nasz egzemplarz wyposa ony by³ w elektryczne sterowanie przyzwoitym poziomie, nawet przy bardzo agresywnym stylu jazdy trudno jest dojœæ do poziomu 10 litrów oleju napêdowego na 100 km. szyb we wszystkich drzwiach, ESP, dwustrefow¹ klimatyzacjê elektroniczn¹ Climatronic i radio z CD. To wszystko daje kwotê z³! To nie jest ma³o za samochód klasy kompaktowej, to nawet bardzo du o. I choæ Golf V jest samochodem bardzo udanym, to jest nadal kompaktem, kompaktem w cenie samochodu klasy œredniej wy szej. Podstawowe dane techniczne: Silnik wysokoprê ny TDI Uk³ad / liczba zaworów R4 / 16 pojemnoœæ cm 3 moc maksymalna / obr/min 77 kw (105 KM) / 4000 obr/min moment obrotowy 250 Nm / 1900 obr/min po³o enie poprzecznie z przodu napêd na przednie ko³a Skrzynia biegów 5 - manualna Osi¹gi (fabryczne) prêdkoœæ maksymalna 187 km/h przyspieszenie km/h 11,3 s Zu ycie paliwa (fabryczne) miasto / trasa / œrednie 6,6/4,5/5,2 l / 100 km emisja CO g/km Wymiary d³ugoœæ / szerokoœæ / wysokoœæ 4204 / 1759 / 1485 mm rozstaw osi 2578 mm masa w³asna / dopuszczalna 1251 / 1850 kg pojemnoœæ baga nika (DIN) 350 / 1305 l pojemnoœæ zbiornika paliwa 55 l Cena wersji testowanej ,00 z³ 11

12 TEST Seat Ibiza Sport 1.9 TDI 130 KM KANARKOWE EMOCION We wnêtrzu panuje styl niemiecki, ciemno, doœæ kanciasto, kokpit zorientowany na kierowcê. Mi³ym przerywnikiem s¹ okr¹g³e i, zgodnie z naj- nowsz¹ mod¹, schowane g³êbiej w deskê wskaÿniki, tutaj w ó³tych obwódkach, oraz kratki nawiewów. Zarówno kierownica pokryta skór¹ jak i dobrze trzymaj¹ce na zakrêtach fotele utrzymuj¹ sportowy charakter Seata Ibizy. Baga nik najwy ej przeciêtny, ledwie 267 litrów pojemnoœci, jednak jak w ka dym hatchbacku mo na go powiêkszyæ przez z³o enie asymetrycznie dzielonej tylnej kanapy do 960 litrów. Ale czy baga nik ma takie znaczenie w wersji Sport? aria Seata z Audi Brand Group wypad³ fantastycznie i pozytywnie wp³yn¹³ nie Mtylko na stylizacjê, zarówno zewnêtrzn¹ jak i wewnêtrzn¹, ale przede wszystkim na technikê i jakoœæ. Testowana Ibiza jest ju czwart¹ generacj¹ od czasu rozstania z Fiatem i wszystko wskazuje na to, e czwart¹ udan¹. Ibiza w wersji Sport z silnikiem TDI o mocy 130KM zewnêtrznie niczym nie ró ni siê nawet od tej z silnikiem 1,2. Nadwozie ma sylwetkê zwart¹ i jednoczeœnie muskularn¹, jest doœæ wysokie w stosunku do swojej szerokoœci, z niewielk¹ powierzchni¹ bocznych okien. Przód auta budzi sportowe skojarzenia, szczególnie szeroki wlot powietrza pod zderzakiem, du e logo i reflektory groÿnie spogl¹daj¹ce spod agresywnie przet³oczonej maski. Z ty³u wysoko umieszczone w¹skie lampy zespolone z okr¹g³ymi poszczególnymi œwiat³ami za wspóln¹ przezroczyst¹ szybk¹ doskonale komponuj¹ siê z doln¹ krawêdzi¹ tylnej szyby. Jednym s³owem: dynamicznoœæ na dzieñ dobry. Tekst: Grzegorz Rochna zdjêcia: Maciek Medyj 12

13 TEST 130 KM w dieslu - czy mo na uznaæ za Ha mu lc e dz ia ³a j¹ pr aw id ³o wo i s¹ godnego konkurenta dla wszelkiego rodzaju przystosowane do osi¹gów Seata. Bez wiêkszych benzynowych bojowników typu GTI, GSI, S16? Œmia³o problemów hamowaliœmy z ka dej prêdkoœci, do jakiej mo na powiedzieæ: TAK. Otó owa jednostka rozpêdziliœmy Kanarka, a mo na tym dieslem pêdziæ napêdowa o potê nym momencie obrotowym, choæ ponad 200 km/h. Przyda³by siê tylko wy³¹cznik ABS-u, jest trochê g³oœna, ale nie o to g³ównie chodzi, jest no có, pomarzyæ mo na. równie oszczêdna i pracuj¹ca równo od samego do³u, Seat Ibiza TDI SPORT jest ciekawym a do czerwonego pola bez adnego wysi³ku. Po k¹skiem na rynku. Wysoka cena szybko zostanie prostu klasa sama dla siebie. zrekompensowana wra eniami z jazdy oraz Nasz Kanarek posiada³ szeœæ prze³o eñ do oszczêdnoœci¹, niespotykan¹ w silnikach jazdy w przód. Pierwszy bieg wydaje siê trochê krótki. benzynowych. Jednak e jedynka s³u y tylko do ruszenia, a potem szybko drugi, trzeci bieg i tak do szóstego. Lewarek jest precyzyjny i sprawna zmiana prze³o eñ nie stanowi problemu. Zawieszenie jest bardzo twarde, nawet trochê za bardzo, ale dok³adnie wybieraj¹ce nierównoœci. Ibiza prowadzi siê bez zarzutu, nawet w ostrych zakrêtach, a po wy³¹czeniu ESP mo na œmia³o poœmigaæ w stylu Erwina Webera (by³y rajdowy zawodnik zespo³u fabrycznego Seata). Podstawowe dane techniczne: Silnik wysokoprê ny TDI Uk³ad / liczba zaworów R4 / 8 pojemnoœæ cm 3 moc maksymalna / obr/min 96 kw (130 KM) / 4000 obr/min moment obrotowy 310 Nm / 1900 obr/min po³o enie poprzecznie z przodu napêd na przednie ko³a Skrzynia biegów 6 - manualna Osi¹gi (fabryczne) prêdkoœæ maksymalna 207 km/h przyspieszenie km/h 9,4 s Zu ycie paliwa (fabryczne) miasto / trasa / œrednie 6,6/4,1/5,0 l / 100 km emisja CO g/km Wymiary d³ugoœæ / szerokoœæ / wysokoœæ 3953 / 1698 / 1441 mm rozstaw osi 2460 mm masa w³asna / dopuszczalna 1218 / 1713 kg pojemnoœæ baga nika 267 / 960 l pojemnoœæ zbiornika paliwa 45 l Cena wersji testowanej ,00 z³ 13

14 SKRÓTEM Fot. Mitsubishi Fot. Suzuki LANCER EVO VIII W POLSKICH SALONACH Firma Suzuki Motor Poland, importer samochodó w i motocykli Suzuki do Polski, zrezygnowa³a z wprowadzenia na nasz rynek ma³ego modelu Alto. Zamiast niego, wczeœniej ni planowano, w salonach pojawi siê wiêkszy model Liana w wersjach hatchback i sedan. Ju w czerwcu dostêpne bêd¹ testowe egzemplarze dla klientów, a od lipca bêdzie mo na kupiæ Lianê w obu wersjach nadwoziowych. Oferowana bêdzie w jednej wersji silnikowej 1,6 o mocy 106 KM, a wyposa ona w klimatyzacjê, ABS, radio z wa³kami rozrz¹du, turbosprê ark¹ i intercoolerem. W europejskiej specyfikacji silnik ten osi¹ga moc 195 kw (265 KM) przy 6500 obr/min oraz moment obrotowy 355 Nm przy 3500 obr/min. Potê ny moment pozwala na doskona³e przyspieszenia na poszcze-gólnych biegach: km/h (3 bieg): 5,2 sek km/h (4 bieg): 5,6 sek km/h (5 bieg): 4,4 sek. W samochodzie o masie Pierwszy model Lancera pojawi³ siê ju ponad 30 lat temu, w 1470 kg zastosowano LSD roku. W tym samym roku przedni mechanizm ró nicowy zadebiutowa³a pierwsza rajdowa torsena, ACD - aktywny centralny wersja tego samochodu, Lancer m e c h a n i z m r ó n i c o w y z 1600 GSR i od razu wygra³a 22 rozdzia³em napêdu 50:50, Super Rajd East African Safari oraz 9 AYC - system aktywnej kontroli Southern Cross Rally w Australii. znoszenia, rozdzielaj¹cy moment Rok 1980 to Lancer EX obrotowy pomiêdzy tylne ko³a oraz 2000 Turbo. W 1991 roku na Sports ABS po³¹czony z EBD. rajdowe trasy wyje d a Lancer Mitsubishi Lancer Evolution Mark VI, a do wielkoseryjnej VIII zadebiutowa³ we wrzeœniu produkcji trafia Lancer RS i GSR na targach we Frankfurcie, a We wrzeœniu 1992 RS i GSR 21 kwietnia 2004 pojawi³ siê w otrzymuj¹ nazwê Evolution. Od tej wybranych salonach Mitsubishi w chwili niemal co roku pojawia siê Polsce. Na pocz¹tek Evo VIII k o l e j n a o d m i a n a L a n c e r a otrzyma³y do sprzeda y salony Evolution, a do najnowszej, Mitsubishi: oznaczonej numerem VIII. Auto GT w Warszawie i Mitsubishi Lancer Evolution RM Filipowicz w Krakowie. VIII zosta³ wyposa ony w 2-litrowy, Za Lan cer a Evo VII I trz eba 16-zaworowy silnik z dwoma zap³aciæ euro. ALTO - NIE LIANA - TAK Fot. Suzuki odtwarzaczem CD i szeœcioma g³oœnikami, cztery poduszki powietrzne, wzmocnienia boczne drzwi, elektrycznie podnoszone szyby w czterech drzwiach, elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnêtrzne oraz przednie œwiat³a przeciwmgielne i centralny zamek ze zdalnym sterowaniem. Harumichi Uto, prezes Suzuki Motor Poland, powiedzia³: Na zmianê naszych planów wp³yn¹³ przede wszystkim sukces sprzeda y modelu IGNIS w Polsce. Klienci oczekuj¹ od nas niezawodnych, rodzinnych samochodów œredniej wielkoœci za rozs¹dn¹ cenê. Jestem przekonany, e Liana bêdzie dla nich dobr¹ propozycj¹. SSANGYONG POWRACA DO POLSKI Rexton Samochody marki Ssangyong by³y obecne na naszym rynku przez krótk¹ chwilê, w sieci Daewoo. PóŸniej by³y sprzedawane pod nazw¹ Daewoo, jeszcze póÿniej Ssangyong ponownie siê usamodzielni³o a na koniec Daewoo znik³o z polskiego rynku tak szybko, jak siê pojawi³o. Dla mi³oœników koreañskich samochodów rekreacyjnych nadesz³a dobra wiadomoœæ: Ssangyong powraca, tym razem zupe³nie samodzielnie. Reprezentantem tej marki w Polsce bêdzie firma Almeco Sp. z o.o., dotychczasowy importer samochodów Saab. Historia firmy Ssangyong Motor Company siêga 1954 roku, kiedy to rozpoczêto produkcjê samochodów ciê arowych, autobusów i pojazdów specjalistycznych. W 1986 roku grupa Ssangyong przejê³a firmê Keohwa Motors, producenta samochodów terenowych. Rozwijaj¹c ich produkcjê, w 1988 roku wprowadzono nowe samochody typu SUV, a od 1991 wspó³pracê z Mercedes-Benz przy produkcji silników i zespo³ów napêdowych. Dziêki sukcesowi swojego ostatniego modelu Rexton, wprowadzonego we wrzeœniu 2001, Ssangyong Motor Company rozbudowuje œwiatow¹ sieæ dealersk¹ i serwisow¹. Ekspansja na rynki miêdzynarodowe obejmuje równie rynek polski. W naszym kraju oferowane bêd¹ modele Musso, Musso Sports, Korando i Rexton. Musso Sports Fot. Ssangyong Fot. Ssangyong 14

15 PEWNA DROGA DLA POLSKICH FLOT Do Polski zawita³ program Pewna droga, s³u ¹cy poprawie bezpieczeñstwa i kultury jazdy na drogach. Dotychczas sprawdzi³ siê wœród europejskich w³aœcicieli flot samochodowych, zmniejszaj¹c liczbê wypadków z udzia³em nale ¹cych do nich samochodów i obni aj¹c koszty zwi¹zane z ubezpieczeniem. Nale ¹cy do programu samochód naklejona jest naklejka: MEDAL EUROPEJSKI DLA STATOIL EUROFIRMA Czwarty raz firma Statoil Polska zosta³a uhonorowana Medalem Europejskim w VIII edycji Medalu Europejskiego dla Us³ug. Tym razem tê presti ow¹ nagrodê zdoby³a karta EuroFirma. SKRÓTEM wydatków i zarz¹dzanie flot¹ z drugiej strony, m.in. dziêki serwisowi internetowemu z interaktywnym zarz¹dzaniem kartami. zachêcaj¹ca innych u ytkowników drogi do przekazywania centrali wszelkich informacji i uwag dotycz¹cych z³amania przepisów, z³ego stanu technicznego lub umocowania ³adunku w samo-chodzie z tak¹ naklejk¹. W³aœciciel floty ma wiêc wiêksz¹ kontrolê nad swoimi samochodami i kierowcami, co mo e ograniczyæ liczbê wypadków z udzia³em samochodów jego floty. Ciekawe tylko czy system bêdzie dzia³a skutecznie w polskim pieke³ku? Agnieszka Brukszo, dyrektor marketingu Statoil Polska: Karta Statoil EuroFirma pozwala na bezgotówkowe Jesteœmy dumni, e dzia³alnoœæ Statoil Polska, tankowanie, zakup wybranych zm i e rza j ¹ ca ku ci ¹ g ³ e mu towarów i us³ug dostêpnych na podnoszeniu jakoœci produktów i blisko 500 stacjach na terenie us³ug, po raz kolejny zosta³a Polski i stacji w 33 krajach doceniona. Medal Europejski to Europy. Mo na ni¹ tak e p³aciæ za p r e s t i o w a r e k o m e n d a c j a, przejazdy autostradami, tunelami i wystawiona przez Urz¹d Komitetu mostami. Rozwi¹zanie takie jest I n t e g r a c j i E u r o p e j s k i e j, szczególnie przydatne dla klientów n a j w a n i e j s z ¹ i n s t y t u c j ê flotowych, pozwala bowiem na zajmuj¹c¹ siê integracj¹ Polski z otrzymywanie faktur zbiorczych z Uni¹ Europejsk¹ a tak e przez jednej strony oraz na kontrolê cz³onków Business Center Club" TEST BMW X3 3.0i TEST CITROEN C2 1.6 VTR GSI TUNING SERWIS Przeróbki i modyfikacje pojazdów mechanicznych Profesjonalne przygotowanie nadwozia do rajdów Akcesoria, czêœci tuningowe i sportowe do niemal wszystkich marek samochodów Weso³a - Stara Mi³osna ul.trakt Brzeski 91 tel./fax (022) Motoforum.pl ul. Cieszyñska 2A/ Warszawa tel./fax: (22) Zespó³ redakcyjny: Micha³ Nejbauer Grzegorz Rochna Maciek Medyj Zenon Go³¹b 15

16

Scania w Polsce NR 3-4/2005 (33-34) 10 lat Scania w Polsce!

Scania w Polsce NR 3-4/2005 (33-34) 10 lat Scania w Polsce! Scania w Polsce MAGAZYN NR 3-4/2005 (33-34) 10 lat Scania w Polsce! OD WYDAWCY Byæ blisko, by poznaæ oczekiwania klientów Drodzy Czytelnicy, Nie mamy w¹tpliwoœci, e aby spe³niaæ oczekiwania klientów, u

Bardziej szczegółowo

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz!

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi.

Bardziej szczegółowo

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi. Zapewni to przyjemniejsze

Bardziej szczegółowo

POKE. Lotus Turbo Challenge 2. Stunts. Kupujemy ZX Spectrum. Numer 3/2003 (3)

POKE. Lotus Turbo Challenge 2. Stunts. Kupujemy ZX Spectrum. Numer 3/2003 (3) POKE Numer 3/2003 (3) Lotus Turbo Challenge 2 Stunts Kupujemy ZX Spectrum Ekipa czytaj.to Wrzucamy trzeci bieg i nabieramy tempa tak mia³ siê zaczynaæ wstêpniak do tego numeru POKE. Najwidoczniej jednak

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi Klasa C

Instrukcja obs³ugi Klasa C Instrukcja obs³ugi Klasa C Serdeczne gratulacje z okazji nabycia nowego Mercedesa! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê

Bardziej szczegółowo

Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Wiadomoœci Krzysztof Oleksowicz Prezes Zarządu Inter Cars S.A. Inter Cars S.A. dzisiaj Konkurujmy po europejsku. Przez 45 lat socjalizmu przyzwyczailiśmy się

Bardziej szczegółowo

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT TRW - Original Equipment. Global Service. Produkty TRW dostępne w ofercie Inter Cars S.A. Robert Kierzek - Dyrektor Pionu Marketingu, Członek Zarządu Inter

Bardziej szczegółowo

KATALOG. dla kierowców. Jedyny w Ma³opolsce. bezkosztowych rat. przyjdÿ i sprawdÿ MTM

KATALOG. dla kierowców. Jedyny w Ma³opolsce. bezkosztowych rat. przyjdÿ i sprawdÿ MTM MTM NAJSTARSZY I NAJWIÊKSZY SALON W KRAKOWIE najwiêksze doœwiadczenie i mo liwoœæ korzystnego zakupu 50% pierwszej wp³aty, pozosta³e 50% w 15 nieoprocentowanych miesiêcznych ratach bezkosztowych rat przyjdÿ

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK TUNINGOWY STYCZEŃ NR 1/2008 (37) www.maxituning.pl

MIESIĘCZNIK TUNINGOWY STYCZEŃ NR 1/2008 (37) www.maxituning.pl NUMER 1 MIESIĘCZNIK TUNINGOWY STYCZEŃ NR 1/2008 (37) www.maxituning.pl Numer indeksu 324213 ISSN 1733-1668 9,90 z (w tym 7% VAT) Edytorial High tech To ju pewnik: gdy ukazuje si nowa edycja gry Need For

Bardziej szczegółowo

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Inter Cars Wiadomoœci Bez kompleksów do Unii Europejskiej Tomasz Piluch Kierownik Sprzedaży Części do Samochodów Osobowych Inter Cars S.A. Zbliża się koniec

Bardziej szczegółowo

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124 najnowsze produkty ISSN 1730-2609 03 Oœwietlenie Nr 3(7) LIPIEC - WRZESIEÑ 2004 INFO Ø124 227 Targi Light+Building we Frankfurcie Targi AMPER 2004 LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y

Bardziej szczegółowo

Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2007 (40) MAGAZYN NR 3/2007 (40)

Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2007 (40) MAGAZYN NR 3/2007 (40) Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2007 (40) MAGAZYN NR 3/2007 (40) Fina³ konkursu Top Team 2007 OD WYDAWCY w numerze: Str. 3 Aktualnoœci Rekordowy rok Str. 4-9 Aktualnoœci Najlepsi na œwiecie Str. 10-11 Aktualnoœci

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63. Alfa Spider Wiatr we w osach

CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63. Alfa Spider Wiatr we w osach CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63 Alfa Spider Wiatr we w osach fiat wokó nas rok 10 numer 63 sierpieƒ/wrzesieƒ 2006 Odpowiedzialny za edycj

Bardziej szczegółowo

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str.

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str. ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 3 (5) wrzesieñ 2005 Troskliwi dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi

Bardziej szczegółowo

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia ISSN 1731-9366 Kwartalnik Klubu Œwiat³a www.klubswiatla.pl nr 1 (2) / wiosna 2004 wydawany przez Philips Lighting Farel Mazury e Oœwietlenie w szkole - str.8 Oprawy do oœwietlenia obiektów dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA. Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU ROZWIÑZANIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA. Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU ROZWIÑZANIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT ROK 11 NUMER 70 LISTOPAD 2007 GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA ROZWIÑZANIE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 5. Telekomunikacja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 5. Telekomunikacja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e......2 5 INDEKS 345237 numer 3 (107), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

euroinfo Gdañsk nadmorska stolica wolnoœci Zostali my Oficjalnym Przewo nikiem Polskiej Siatkówki! Dlaczego wieje wiatr?

euroinfo Gdañsk nadmorska stolica wolnoœci Zostali my Oficjalnym Przewo nikiem Polskiej Siatkówki! Dlaczego wieje wiatr? euroinfo Zabierz mnie N do domu! asz magazyn jest dla Ciebie Magazyn pasa erów Nr 2 (2) sierpie 2011 Gdañsk nadmorska stolica wolnoœci Dlaczego wieje wiatr? Zostali my Oficjalnym Przewo nikiem Polskiej

Bardziej szczegółowo

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Widzieæ wiêcej. Upiêkszanie miasta

Widzieæ wiêcej. Upiêkszanie miasta ISSN 1731-9366 Kwartalnik Klubu Œwiat³a www.klubswiatla.pl nr 3 (4) / 2004 wydawany przez Philips Lighting Farel Mazury e Planeta OLAC - str.8 Oprawy do upiêkszania miasta œwiat³em - str.10 Podstawy dekoracyjnego

Bardziej szczegółowo

TWÓJ. Eco driving OD RÊKI PRAWNIK. komunikacja. Uczestniczysz w wypadku drogowym, nie

TWÓJ. Eco driving OD RÊKI PRAWNIK. komunikacja. Uczestniczysz w wypadku drogowym, nie kolporta wy³¹cznie z" KATALOG dla kierowców" KRAKÓW ISSN 1429-7078 wyd.a nr 3 (3) LISTOPAD 2013 #3 TWÓJ PRAWNIK OD RÊKI Uczestniczysz w wypadku drogowym, nie wiesz kto ponosi winê i jakie dokumenty zebraæ

Bardziej szczegółowo

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne 2 Sieci lokalne i korporacyjne Grupa ZPAS Drodzy Czytelnicy, niezwykle mi³o mi zaprezentowaæ firmy ZPAS SA i ZPAS-NET w ramach Biblioteki Infotela. Mamy ponadtrzydziestoletni¹ historiê i z powodzeniem

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25]

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 1 (3) marzec 2005 Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] Microsoft Office to standard [str. 8] Poznajemy fachowców z kompetencj¹

Bardziej szczegółowo

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH Poradnik powsta³ w ramach projektu AKADEMIA PROMOCJI NGO, który zosta³ zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandiê,

Bardziej szczegółowo

Ładniejszy i nie tylko

Ładniejszy i nie tylko Nr 5(16)/2011 30 maja 2011 r. magazyn bezpłatny Numer issn 2081-1594 BMW X3 xdrive20d Ładniejszy i nie tylko Ośrodki szkolenia kierowców Test: Škoda Fabia RS Edition S2000 Auto używane: MAZDA MX- 5 (1989

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (18) Maj 2008 ISSN 1898-0821 gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny Justyna Steczkowska, Bajm, The Animals & Smokie Dni Niepo³omic 2008 str. 5» Przystanek Wieliczka Rynek Gdy pojawi³y

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd.

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd. Celem INDOOR GROUP Ltd. jest dostarczenie producentom i hodowcom narzêdzi umo liwiaj¹cych osi¹gniêcie optymalnych warunków produkcji i hodowli drobiarskiej oraz aktywna wspó³praca w tym zakresie. Przyznanie

Bardziej szczegółowo

Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA. Jak unikn¹æ katastrofy w podró y s³u bowej dziêki odpowiednim narzêdziom

Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA. Jak unikn¹æ katastrofy w podró y s³u bowej dziêki odpowiednim narzêdziom Mobilne biuro 3 SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA 4 5 ISBN 83-60516-00-6 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG

Bardziej szczegółowo

S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu

S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu S-TYPE S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu 04 Jaguar: wyjàtkowy urok. SPIS TREÂCI 06 Porywajàcy i

Bardziej szczegółowo

M³odzie owa Gazeta Ekonomiczna P R O C E N T

M³odzie owa Gazeta Ekonomiczna P R O C E N T M³odzie owa Gazeta Ekonomiczna P R O C E N T Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³ w Kostkowie - 15 kwietnia 2013 r. Dru yna musi mieæ cel GMINA TO FIRMA Wywiad z wójtem gminy Gniewino panem Zbigniewem Walczakiem przeprowadziliœmy

Bardziej szczegółowo