Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami w małopolskich szkołach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami w małopolskich szkołach"

Transkrypt

1 KURATORIUM OŚWIATY W KRAKOWIE Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami w małopolskich szkołach

2 Spis treści Wstęp... 3 Wyniki badao... 4 Podsumowanie... 9 Ankieta skierowana do szkół Wyniki zbiorcze ankiety

3 Wstęp Informacja przedstawia wyniki badao dotyczących profilaktycznej opieki zdrowotnej w szkołach województwa małopolskiego, przeprowadzonych w szkołach od 19 lutego do 6 marca 2013 r. W ramach tych badao dyrektorzy szkół i placówek wypełniali ankietę Organizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej w szkołach. Celem badao było zdiagnozowanie i ocena poziomu opieki zdrowotnej zapewnianej dzieciom i młodzieży w szkołach województwa małopolskiego. Problematyka badania obejmowała takie problemy jak dostęp do profilaktycznej opieki zdrowotnej bez względu na miejsce i region zamieszkania oraz typ szkoły, do której uczęszcza uczeo, wspieranie rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz współdziałanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia uczniów. Ważnym zagadnieniem zawartym w badaniach było porównanie dostępu do profilaktycznej opieki zdrowotnej uczniów szkół i. Badaniem zostały objęte przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, zespoły szkół, w tym szkoły specjalne. W przypadku zespołów szkół ankietę należało wypełnid tylko raz - dla całego zespołu. Organizację i zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami regulują następujące przepisy: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zm.). 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziedmi i młodzieżą (Dz. U. z 2009 r. Nr 139, poz. 1133). 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeo gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 139, poz. 1139). Dyrektor szkoły zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o systemie oświaty między innymi sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne. Szkoła powinna byd instytucją umożliwiającą ochronę zdrowia oraz masowe działania profilaktyczne i edukację zdrowotną dzieci i młodzież Natomiast zgodnie z 3 rozporządzenia w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziedmi i młodzieżą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniem sprawują: 1) lekarz podstawowej opieki zdrowotnej sprawujący opiekę zdrowotną nad uczniem na podstawie deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej; 2) lekarz dentysta; 3) pielęgniarka,pielęgniarka lub higienistka szkolna. Wskazane jest też, by pielęgniarka szkolna realizowała swoje zadania w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, który powinien znajdowad się na terenie szkoły. 3

4 przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół w tym liczba szkół specjalnych Wyniki badao W województwie małopolskim profilaktyczną opiekę zdrowotną należy zapewnid ponad 430 tys. uczniom. Najliczniejszą grupę stanowią uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Zdecydowana większośd szkół podstawowych i gimnazjów funkcjonuje. Poniższy wykres przedstawia lokalizację szkół w województwie małopolskim. Wykres 1 Szkoły w województwie małopolskim wg. lokalizacji 80% 70% 60% 52% 48% 76% 63% 79% 64% 50% 40% 30% 24% 37% 21% 36% 20% 10% 0% przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół i placówek oświatowych procent szkół w miastach procent szkół ach Tabela nr 1 Na pytania zawarte w ankiecie odpowiedziało 2074 dyrektorów, w tym 45 szkół specjalnych. Szczegóły przedstawia tabela nr 1. Liczba szkół, które wypełniły ankietę od razem

5 Analiza badao wykazała, że profilaktyczna opieka medyczna prowadzona jest w 1712 szkołach, co stanowi 82% badanych szkół. W badanych szkołach nie stwierdzono rażących dysproporcji w dostępie do opieki profilaktycznej pomiędzy uczniami szkół wiejskich a uczniami szkół miejskich. Również uczniowie szkół specjalnych mają zapewnioną odpowiednią opiekę. Wykres 2 Uczniowie objęci zdrowotną opieką profilaktyczną na terenie szkół i. 90% 90% 84% 80% 71% 70% 60% 50% 64% 74% 49% 69% 40% 36% 51% 30% 26% 20% 10% 10% 16% 0% przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół szkoły specjalne Profilaktyczną opiekę zdrowotną w szkołach sprawują: lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, lekarz dentysta, pielęgniarka lub higienistka szkolna. Opieka zdrowotna sprawowana przez lekarza obejmuje: prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów i ich rodziców, wykonywanie profilaktycznych badao lekarskich, formułowanie zaleceo dla pielęgniarek lub higienistek szkolnych, czynne poradnictwo dla uczniów i ich rodziców. Opieka zdrowotna sprawowana przez dentystę obejmuje: prowadzenie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej, profilaktyczne badania stomatologiczne, profilaktykę próchnicy zębów, profilaktyczne badanie ortodontyczne kwalifikowanie do szczególnej opieki stomatologicznej, 5

6 Podkreślid należy, że pracownikiem medycznym na terenie szkoły jest przede wszystkim pielęgniarka szkolna lub higienistka, która równocześnie pełni rolę doradcy dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeostwa uczniów. Opieka zdrowotna sprawowana przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną obejmuje: czynne poradnictwo w zakresie opieki pielęgniarskiej, współorganizowanie lub organizowanie i wykonywanie szczepieo ochronnych, prowadzenie grupowej profilaktyki fluorkowej, doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeostwa uczniów (organizacji posiłków, warunków sanitarnych), prowadzenie dokumentacji medycznej uczniów, organizowanie profilaktycznych badao lekarskich, udzielanie pomocy przedlekarskiej w nagłych przypadkach, kierowanie badaniami przesiewowymi oraz sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad uczniami objętymi tym postępowaniem, prowadzenie dokumentacji szczepieo ochronnych uczniów, wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych, podejmowanie działao w zakresie promocji zdrowia. Warto zaznaczyd, że odsetek uczniów zbadanych w programie testów przesiewowych we wszystkich typach szkół i pozostaje niezależny od istnienia w szkole gabinetu profilaktyki. Badania te mają charakter obligatoryjny. Jednak odsetek uczniów, u których wykonano testy przesiewowe na terenie szkoły jest niezadawalający, gdyż kierowanie badaniami przesiewowymi oraz sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad uczniami objętymi tym postępowaniem odbyło się na terenie 922 badanych szkołach, a wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych w 777 szkołach. podstawowych, Profilaktyką fluorkową próchnicy zębów objęto uczniów w dwudziestu przedszkolach, 704 szkołach w co drugiej szkole specjalnej. 39 gimnazjach, w 435 zespołach szkół, pięciu szkołach ponadgimnazjalnych i prawie W edukacji zdrowotnej prowadzonej przez pielęgniarki szkolne uczestniczą uczniowie w około 46% wszystkich typów szkół zarówno i, w tym w 30 szkołach specjalnych. W ramach swoich obowiązków pielęgniarki szkolne współpracują z: lekarzem 75%, lekarzem dentystą 29%, pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej 37%, rodzicami, opiekunami prawnymi ucznia 81%, dyrektorem szkoły 94%, radą pedagogiczną 66%, organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci 30%. 6

7 Z informacji przekazanych przez dyrektorów badanych szkół w roku szkolnym 2012/2013 gabinety medyczne funkcjonują tylko w 727 szkołach, co stanowi 15% ogółu szkół w Małopolsce. Zdecydowana ich większośd znajduje się na terenie szkół miejskich, niezależnie od typu szkoły. W szkołach wiejskich sytuacja jest zdecydowanie gorsza: tylko co piąta szkoła podstawowa i co trzecie gimnazjum z badanych szkół posiada gabinet medyczny. W 78% szkół ponadgimnazjalnych oraz w ¾ szkół specjalnych jest gabinet medyczny. Poniższy wykres przedstawia liczbę szkół posiadających gabinet medyczny według typów szkół i. Wykres 3 Szkoły posiadające gabinet medyczny według typów szkół, i szkoła podstawowa 37 gimnazjum 6 szkoła ponadgimnazjalna 124 zespół szkół 6 28 szkoła specjalna Można zatem przypuszczad, że w szkołach, w których nie zapewniono uczniom profilaktycznej opieki zdrowotnej sprawowanej przez pielęgniarki, opieka profilaktyczna nad uczniami jest sprawowana wy w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej. Mimo to niepokój budzi niski dostęp do opieki pielęgniarskiej na terenie szkół. W zakresie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami, w tym funkcjonowania na terenie szkoły gabinetów profilaktyki zdrowotnej, występuje zróżnicowanie między poszczególnymi powiatami. Dotyczy to wszystkich typów szkół zarówno jak i. Przedstawia to wykres nr 4. 7

8 Wykres 4 Ocena nierówności w dostępie uczniów do profilaktycznej opieki zdrowotnej wg powiatów Powiat m. Kraków Powiat m. Nowy Sącz 85% 88% Powiat chrzanowski 80% Powiat oświęcimski Powiat m. Tarnów 64% 62% Powiat olkuski 53% Powiat limanowski Powiat myślenicki Powiat wadowicki 40% 40% 40% Powiat tatrzaoski Powiat dąbrowski Powiat bocheoski 35% 35% 35% Powiat krakowski Powiat miechowski Powiat nowosądecki Powiat gorlicki Powiat proszowicki Powiat wielicki Powiat tarnowski Powiat brzeski Powiat nowotarski 30% 29% 27% 26% 25% 25% 25% 23% 20% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Dyrektorzy szkół mieli możliwośd dokonania oceny opieki lekarskiej i stomatologicznej uczniów oraz pracy pielęgniarki /higienistki / szkolnej. Na temat jakości opieki lekarskiej w szkołach wypowiedziało się 75% respondentów. Zaledwie 8, 6% z nich uważa, że opieka lekarska w szkołach jest bardzo dobra, 40% stwierdza, że jest wystarczająca, a ponad połowa uważa, że jest słaba lub jest jej brak. Jeszcze gorzej została oceniona opieka stomatologiczna - aż 75,4% dyrektorów uważa, że jest ona słaba lub jej brak, a tylko 4,1% ocenia ją jako bardzo dobrą. Zdecydowanie najlepiej została oceniona praca pielęgniarek szkolnych, dokonało jej ok. 83% badanych dyrektorów. Prawie 84% z nich ocenia pracę pielęgniarek jako bardzo dobrą lub wystarczającą, 13,5% uważa, że jest słaba. Szczegóły przedstawia wykres nr 5. 8

9 Wykres 5 Ocena pracy pielęgniarki szkolnej 50,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 46,5% 47% 38,6% 34,0% 17,0% 12% 2,5% 2,5% bardzo dobra wystarczająca słaba brak opieki Podsumowanie Stopieo zapewnienia profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w małopolskich szkołach można uznad za w miarę zadowalający. Docenidnależy: dobrze przygotowaną i zaangażowaną kadrę pielęgniarską - 84% dyrektorów szkół wysoko ocenia współpracę ze szkolną pielęgniarką, wykonywanie testów przesiewowych i profilaktycznych badao lekarskich, objęcie nadzorowanym szczotkowaniem zębów preparatami fluorkowymi, podejmowanie działao w zakresie promocji zdrowia przez szkolne pielęgniarki. Natomiast negatywnie ocenid należy: zbyt małą ilośd gabinetów profilaktycznych w szkołach tylko w 15% szkół, przeprowadzanie profilaktycznych badao lekarskich w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, zamiast w gabinetach szkolnych, niską ocenę przez dyrektorów szkół pomocy świadczonej przez lekarzy i stomatologów, zróżnicowanie zapewnienia profilaktycznej opieki zdrowotnej między poszczególnymi powiatami. 9

10 Ankieta skierowana do szkół Celem ankiety jest zdiagnozowanie i ocena poziomu opieki zdrowotnej zapewnianej dzieciom i młodzieży w szkołach województwa małopolskiego. W przypadku zespołów szkół ankietę należy wypełnid tylko raz - dla całego zespołu. Wypełniając ankietę proszę uwzględnid dane na dzieo 31 stycznia 2013 r. 1. Proszę zaznaczyd typ: o przedszkole, o szkoła podstawowa, o gimnazjum, o szkoła ponadgimnazjalna, o zespół szkół. 2. Proszę określid lokalizację przedszkola, szkoły, zespołu: o, o, o od, o. 3. Czy w szkole jest prowadzona profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami? Jeżeli wybierzecie Paostwo odpowiedź NIE, proszę nie wypełniad dalszej części ankiety o tak o nie 4. Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawują: lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, lekarz dentysta, pielęgniarka, higienistka szkolna. 5. Opieka zdrowotna sprawowana przez lekarza obejmuje: prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów i ich rodziców, wykonywanie profilaktycznych badao lekarskich (bilansów zdrowia), formułowanie zaleceo dla pielęgniarek lub higienistek szkolnych, czynne poradnictwo dla uczniów i ich rodziców. 6. Opieka zdrowotna sprawowana przez dentystę obejmuje: prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów i ich rodziców, prowadzenie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej, profilaktyczne badania stomatologiczne, profilaktykę próchnicy zębów, profilaktyczne badanie ortodontyczne, kwalifikowanie do szczególnej opieki stomatologicznej. 7. Opieka zdrowotna sprawowana przez pielęgniarkę / higienistkę / szkolną obejmuje: czynne poradnictwo w zakresie opieki pielęgniarskiej, współorganizowanie lub organizowanie i wykonywanie szczepieo ochronnych, prowadzenie grupowej profilaktyki fluorkowej, doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeostwa uczniów (organizacji posiłków, warunków sanitarnych), prowadzenie dokumentacji medycznej uczniów, organizowanie profilaktycznych badao lekarskich, udział w planowaniu, realizacji i ocenie szkolnego programu edukacji zdrowotnej, udzielanie pomocy przedlekarskiej w nagłych przypadkach, 10

11 kierowanie badaniami przesiewowymi oraz sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad uczniami objętymi tym postępowaniem, prowadzenie dokumentacji szczepieo ochronnych uczniów, wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych, podejmowanie działao w zakresie promocji zdrowia/. 8. Pielęgniarka / higienistka / szkolna współpracuje z: lekarzem, lekarzem dentystą, pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej, rodzicami, opiekunami prawnymi ucznia, dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży. 9. Czy na terenie szkoły znajduje się gabinet profilaktyki zdrowotnej? o tak o nie 10. Jak Pan/Pani ocenia opiekę lekarską uczniów? bardzo dobra, wystarczająca, słaba, brak opieki. 11. Jak Pan/Pani ocenia opiekę stomatologiczną uczniów? bardzo dobra, wystarczająca, słaba, brak opieki. 12. Jak Pan/Pani ocenia pracę pielęgniarki / higienistki / szkolnej? bardzo dobra, wystarczająca, słaba, brak opieki. 11

12 od 5 tys. do 25 tys. powyżej 25 tys. od 5 tys. do 25 tys. powyżej 25 tys. brak odpowiedzi od 5 tys. do 25 tys. powyżej 25 tys. od 5 tys. do 25 tys. powyżej 25 tys. brak odpowiedzi przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół w tym liczba szkół specjalnych Wyniki zbiorcze ankiety 1. Liczba szkół, które wypełniły ankietę od razem tak nie 3. Czy w szkole jest prowadzona profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami? przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem tak nie 3. Czy w szkole jest prowadzona profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami? szkoły specjalne przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem

13 od 5 tys. do 25 tys. powyżej 25 tys. od 5 tys. do 25 tys. powyżej 25 tys. brak odpowiedzi 3. Czy w szkole jest prowadzona profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami? tak nie szkoły ogólnodostępne przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawują: lekarz podstawowej opieki zdrowotnej od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem lekarz podstawowej opieki zdrowotnej szkoły specjalne od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem lekarz podstawowej opieki zdrowotnej szkoły ogólnodostępne od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem

14 lekarz dentysta od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem lekarz dentysta szkoły specjalne od przedszkole szkoła podstawowa szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem lekarz dentysta szkoły ogólnodostępne od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem pielęgniarka od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem pielęgniarka szkoły specjalne od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem

15 pielęgniarka szkoły ogólnodostępne od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem higienistka szkolna od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem higienistka szkolna szkoły specjalne od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem higienistka szkolna szkoły ogólnodostępne od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem Opieka zdrowotna sprawowana przez lekarza obejmuje: prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów i ich rodziców od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem

16 prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów i ich rodziców - szkoły specjalne od przedszkole szkoła podstawowa szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów i ich rodziców - szkoły ogólnodostępne od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem wykonywanie profilaktycznych badao lekarskich (bilansów zdrowia) od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem wykonywanie profilaktycznych badao lekarskich (bilansów zdrowia) - szkoły specjalne od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem wykonywanie profilaktycznych badao lekarskich (bilansów zdrowia) - szkoły ogólnodostępne od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem

17 formułowanie zaleceo dla pielęgniarek lub higienistek szkolnych od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem formułowanie zaleceo dla pielęgniarek lub higienistek szkolnych - szkoły specjalne od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem formułowanie zaleceo dla pielęgniarek lub higienistek szkolnych - szkoły ogólnodostępne od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem czynne poradnictwo dla uczniów i ich rodziców od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem czynne poradnictwo dla uczniów i ich rodziców szkoły specjalne od przedszkole szkoła podstawowa szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem

18 czynne poradnictwo dla uczniów i ich rodziców szkoły ogólnodostępne od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem Opieka zdrowotna sprawowana przez dentystę obejmuje prowadzenie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem prowadzenie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej - szkoły specjalne od przedszkole szkoła podstawowa szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem prowadzenie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej - szkoły ogólnodostępne od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem profilaktyczne badania stomatologiczne od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem

19 profilaktyczne badania stomatologiczne szkoły specjalne od przedszkole szkoła podstawowa szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem profilaktyczne badania stomatologiczne szkoły ogólnodostępne od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem profilaktykę próchnicy zębów od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem profilaktykę próchnicy zębów szkoły specjalne od przedszkole szkoła podstawowa szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem profilaktykę próchnicy zębów szkoły ogólnodostępne od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem

20 profilaktyczne badanie ortodontyczne od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem profilaktyczne badanie ortodontyczne szkoły specjalne od przedszkole szkoła podstawowa szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem profilaktyczne badanie ortodontyczne szkoły ogólnodostępne od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem kwalifikowanie do szczególnej opieki stomatologicznej od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem kwalifikowanie do szczególnej opieki stomatologicznej - szkoły specjalne od przedszkole szkoła podstawowa szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem

21 kwalifikowanie do szczególnej opieki stomatologicznej - szkoły ogólnodostępne od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem Opieka zdrowotna sprawowana przez pielęgniarkę / higienistkę / szkolną obejmuje: czynne poradnictwo w zakresie opieki pielęgniarskiej od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem czynne poradnictwo w zakresie opieki pielęgniarskiej szkoły specjalne od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem czynne poradnictwo w zakresie opieki pielęgniarskiej szkoły ogólnodostępne od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem współorganizowanie lub organizowanie i wykonywanie szczepieo ochronnych od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem

22 współorganizowanie lub organizowanie i wykonywanie szczepieo ochronnych - szkoły specjalne od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem współorganizowanie lub organizowanie i wykonywanie szczepieo ochronnych szkoły ogólnodostępne od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem prowadzenie grupowej profilaktyki fluorkowej od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem prowadzenie grupowej profilaktyki fluorkowej szkoły specjalne od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem prowadzenie grupowej profilaktyki fluorkowej szkoły ogólnodostępne od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem

23 doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeostwa uczniów (organizacji posiłków, warunków sanitarnych) od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeostwa uczniów (organizacji posiłków, warunków sanitarnych) - szkoły specjalne od przedszkole szkoła podstawowa szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeostwa uczniów (organizacji posiłków, warunków sanitarnych) - szkoły ogólnodostępne od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem prowadzenie dokumentacji medycznej uczniów od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem prowadzenie dokumentacji medycznej uczniów szkoły specjalne od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem

24 prowadzenie dokumentacji medycznej uczniów szkoły ogólnodostępne od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem organizowanie profilaktycznych badao lekarskich od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem organizowanie profilaktycznych badao lekarskich szkoły specjalne od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem organizowanie profilaktycznych badao lekarskich szkoły ogólnodostępne od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem udział w planowaniu, realizacji i ocenie szkolnego programu edukacji zdrowotnej od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem

25 udział w planowaniu, realizacji i ocenie szkolnego programu edukacji zdrowotnej szkoły specjalne od przedszkole szkoła podstawowa szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem udział w planowaniu, realizacji i ocenie szkolnego programu edukacji zdrowotnej szkoły ogólnodostępne od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem udzielanie pomocy przedlekarskiej w nagłych przypadkach od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem udzielanie pomocy przedlekarskiej w nagłych przypadkach - szkoły specjalne od przedszkole szkoła podstawowa szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem udzielanie pomocy przedlekarskiej w nagłych przypadkach - szkoły ogólnodostępne od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem

26 kierowanie badaniami przesiewowymi oraz sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad uczniami objętymi tym postępowaniem od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem kierowanie badaniami przesiewowymi oraz sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad uczniami objętymi tym postępowaniem - szkoły specjalne od przedszkole szkoła podstawowa szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem kierowanie badaniami przesiewowymi oraz sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad uczniami objętymi tym postępowaniem - szkoły ogólnodostępne od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem prowadzenie dokumentacji szczepieo ochronnych uczniów od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem prowadzenie dokumentacji szczepieo ochronnych uczniów szkoły specjalne od przedszkole szkoła podstawowa szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem

27 prowadzenie dokumentacji szczepieo ochronnych uczniów szkoły ogólnodostępne od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych szkoły specjalne od przedszkole szkoła podstawowa szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych szkoły ogólnodostępne od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem podejmowanie działao w zakresie promocji zdrowia od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem

28 podejmowanie działao w zakresie promocji zdrowia szkoły specjalne od przedszkole szkoła podstawowa szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem podejmowanie działao w zakresie promocji zdrowia szkoły ogólnodostępne od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem Pielęgniarka / higienistka / szkolna współpracuje z: lekarzem od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem lekarzem - szkoły specjalne od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem lekarzem - szkoły ogólnodostępne od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem

29 lekarzem dentystą od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem lekarzem dentystą - szkoły specjalne od przedszkole szkoła podstawowa szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem lekarzem dentystą - szkoły ogólnodostępne od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej szkoły specjalne od przedszkole szkoła podstawowa szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem

30 pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej szkoły ogólnodostępne od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem rodzicami, opiekunami prawnymi ucznia od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem rodzicami, opiekunami prawnymi ucznia szkoły specjalne od przedszkole szkoła podstawowa szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem rodzicami, opiekunami prawnymi ucznia szkoły ogólnodostępne od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem dyrektorem szkoły od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem

31 dyrektorem szkoły - szkoły specjalne od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem dyrektorem szkoły - szkoły ogólnodostępne od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem radą pedagogiczną od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem radą pedagogiczną - szkoły specjalne od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem radą pedagogiczną szkoły ogólnodostępne od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem

32 do 5 tys. od 5 tys. do 25 tys. do 5 tys. od 5 tys. do 25 tys. brak odpowiedzi do 5 tys. od 5 tys. do 25 tys. do 5 tys. od 5 tys. do 25 tys. brak odpowiedzi organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży - szkoły specjalne od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży - szkoły ogólnodostępne od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem Czy na terenie szkoły znajduje się gabinet profilaktyki zdrowotnej? tak nie przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem Czy na terenie szkoły znajduje się gabinet profilaktyki zdrowotnej? szkoły specjalne tak nie przedszkole szkoła podstawowa szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem

33 do 5 tys. od 5 tys. do 25 tys. do 5 tys. od 5 tys. do 25 tys. brak odpowiedzi 9. Czy na terenie szkoły znajduje się gabinet profilaktyki zdrowotnej? szkoły ogólnodostepne tak nie przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem Jak Pan/Pani ocenia opiekę lekarską uczniów? bardzo dobra od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem bardzo dobra - szkoły specjalne od przedszkole szkoła podstawowa szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem bardzo dobra - szkoły ogólnodostępne od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem wystarczająca od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem

34 wystarczająca- szkoły specjalne od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem wystarczająca - szkoły ogólnodostępne od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem słaba od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem słaba- szkoły specjalne od przedszkole szkoła podstawowa szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem słaba- szkoły ogólnodostępne od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem

35 brak opieki od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem brak opieki- szkoły specjalne od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem brak opieki- szkoły ogólnodostępne od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem Jak Pan/Pani ocenia opiekę stomatologiczną uczniów? bardzo dobra od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem bardzo dobra - szkoły specjalne od przedszkole szkoła podstawowa szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem

36 bardzo dobra - szkoły ogólnodostępne od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem wystarczająca od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem wystarczająca- szkoły specjalne od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem wystarczająca - szkoły ogólnodostępne od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem Słaba od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem

37 słaba- szkoły specjalne od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem słaba- szkoły ogólnodostępne od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem brak opieki od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem brak opieki- szkoły specjalne od przedszkole szkoła podstawowa szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem brak opieki- szkoły ogólnodostępne od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem

38 12. Jak Pan/Pani ocenia pracę pielęgniarki / higienistki / szkolnej? bardzo dobra od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem bardzo dobra - szkoły specjalne od przedszkole szkoła podstawowa szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem bardzo dobra - szkoły ogólnodostępne od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem wystarczająca od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem wystarczająca- szkoły specjalne od przedszkole szkoła podstawowa szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem

39 wystarczająca - szkoły ogólnodostępne od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem słaba od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem słaba- szkoły specjalne od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem słaba- szkoły ogólnodostępne od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem brak opieki od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem

40 brak opieki- szkoły specjalne od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem brak opieki- szkoły ogólnodostępne od przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna zespół szkół razem

Analiza stanu zdrowia dzieci w wieku szkolnym. Ocena zabezpieczenia opieki profilaktycznej. nad dzieckiem w środowisku nauczania

Analiza stanu zdrowia dzieci w wieku szkolnym. Ocena zabezpieczenia opieki profilaktycznej. nad dzieckiem w środowisku nauczania Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie Dział Nadzoru w Zakresie Opieki nad Matką i Dzieckiem Analiza stanu zdrowia dzieci w wieku szkolnym Ocena zabezpieczenia opieki profilaktycznej nad dzieckiem

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca realizacji obowiązku bezpłatnego dowozu uczniów do i ze szkoły w Małopolsce

Informacja dotycząca realizacji obowiązku bezpłatnego dowozu uczniów do i ze szkoły w Małopolsce KURATORIUM OŚWIATY W KRAKOWIE Informacja dotycząca realizacji obowiązku bezpłatnego dowozu uczniów do i ze szkoły w Małopolsce PZA-II.533.6.2013.BY Opracowanie: Wydział Pragmatyki Zawodowej i Administracji

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji www.aotmit.gov.pl Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 42/2015 z dnia 12 marca 2015 r. o projekcie programu Profilaktyczna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 lipca 2004 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 lipca 2004 r. Dz.U.04.180.1869 ROZPORZDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 lipca 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziemi i młodzie (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dzieçmi i m odzie à

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dzieçmi i m odzie à Dziennik Ustaw Nr 282 20297 Poz. 2814 2814 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dzieçmi i m odzie à Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DWKI-WWR.054.5.2017.AZ MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ Warszawa, 30 maja 2017 r. Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Odpowiedź na interpelację 12027 Szanowny Panie Marszałku, składam

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 lipca 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 lipca 2004 r. 1869 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 lipca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dzieçmi i m odzie à Na podstawie art. 50

Bardziej szczegółowo

Małopolski Kurator Oświaty Kraków, dnia 15 września 2017 r. SEPZ-II MT. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Małopolski Kurator Oświaty Kraków, dnia 15 września 2017 r. SEPZ-II MT. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Małopolski Kurator Oświaty Kraków, dnia 15 września 2017 r. SEPZ-II.272.8.2017.MT Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SEPZ.II.272.8.2017.MT w trybie przetargu nieograniczonego na

Bardziej szczegółowo

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieŝą w środowisku nauczania i wychowania na terenie lubelszczyzny

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieŝą w środowisku nauczania i wychowania na terenie lubelszczyzny Lubelskie Centrum zdrowia Publicznego w Lublinie Zakład Ochrony Zdrowia Matki i Dziecka Profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieŝą w środowisku nauczania i wychowania na terenie lubelszczyzny

Bardziej szczegółowo

I. Organizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej podstawa prawna

I. Organizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej podstawa prawna Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami realizowana przez pielęgniarki i higienistki szkolne oraz lekarzy POZ w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2009/2010 I. Organizacja profilaktycznej

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji w szkołach wieloletniego programu

Informacja o realizacji w szkołach wieloletniego programu KURATORIUM OŚWIATY W KRAKOWIE Informacja o realizacji w szkołach wieloletniego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania PZA.III.531.1.2011.MI styczeo 2012 Opracowanie: Wydział Pragmatyki Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna nad uczniami Pielęgniarka szkolna

Opieka zdrowotna nad uczniami Pielęgniarka szkolna Opieka zdrowotna nad uczniami Pielęgniarka szkolna Aktualna koncepcja profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami uważa, że zdrowie jednostki i populacji zależy od wielu czynników pozamedycznych, w

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami w szkołach w województwie kujawsko-pomorskim

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dzieçmi i m odzie à

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dzieçmi i m odzie à Dziennik Ustaw Nr 130 8759 Poz. 1196 1196 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dzieçmi i m odzie à Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania druku MZ-06 sprawozdanie z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach.

Instrukcja wypełniania druku MZ-06 sprawozdanie z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach. Instrukcja wypełniania druku MZ-06 sprawozdanie z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach. Ogólne zasady wypełniania sprawozdania MZ-06: 1) Sprawozdanie jednostkowe wypełnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W RAMACH ZADAŃ EDUKACYJNYCH, DOSKONALENIE NAUCZYCIELI W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2013 R

RAPORT Z REALIZACJI FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W RAMACH ZADAŃ EDUKACYJNYCH, DOSKONALENIE NAUCZYCIELI W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2013 R PZA-III.272.4.2013.JH RAPORT Z REALIZACJI FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W RAMACH ZADAŃ EDUKACYJNYCH, DOSKONALENIE NAUCZYCIELI W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2013 R. Opracował: Wydział Pragmatyki

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu zdrowia dzieci w wieku szkolnym. Ocena zabezpieczenia opieki profilaktycznej. nad dzieckiem w środowisku nauczania

Analiza stanu zdrowia dzieci w wieku szkolnym. Ocena zabezpieczenia opieki profilaktycznej. nad dzieckiem w środowisku nauczania Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie Dział Nadzoru w Zakresie Opieki nad Matką i Dzieckiem Analiza stanu zdrowia dzieci w wieku szkolnym Ocena zabezpieczenia opieki profilaktycznej nad dzieckiem

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 610. Opieka zdrowotna nad młodzieżą szkolną i akademicką w Polsce KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Informacja. Nr 610. Opieka zdrowotna nad młodzieżą szkolną i akademicką w Polsce KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Opieka zdrowotna nad młodzieżą szkolną i akademicką w Polsce Kwiecień 1998 Grzegorz Ciura Informacja Nr 610 W niniejszym

Bardziej szczegółowo

P/07/132 LKR-41039-4/07 Pan Tadeusz Herl Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 1 ul. Sobieskiego 6 32-650 Kęty

P/07/132 LKR-41039-4/07 Pan Tadeusz Herl Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 1 ul. Sobieskiego 6 32-650 Kęty NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE 30-038 KRAKÓW, ul. Łobzowska 67 (0-12) 633 77 22, 633 77 24, 633 37 09 Fax (0-12) 633 74 55 Kraków, dnia marca 2008 r. P/07/132 LKR-41039-4/07 Pan Tadeusz

Bardziej szczegółowo

O P I N I A P R A W N A. dotycząca zasad organizacji udzielenia świadczeń przez pielęgniarki szkolne

O P I N I A P R A W N A. dotycząca zasad organizacji udzielenia świadczeń przez pielęgniarki szkolne Opole, dnia 20 września 2013 r. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu ul. Świerkowa 24, 45-407 Opole O P I N I A P R A W N A dotycząca zasad organizacji udzielenia świadczeń przez pielęgniarki

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PIELĘGNIARKI I HIGIENISTKI SZKOLNEJ Pielęgniarka lub higienistka szkolna jest w Polsce, od 10 lat, w większości szkół, jedynym fachowym

ZADANIA PIELĘGNIARKI I HIGIENISTKI SZKOLNEJ Pielęgniarka lub higienistka szkolna jest w Polsce, od 10 lat, w większości szkół, jedynym fachowym ZADANIA PIELĘGNIARKI I HIGIENISTKI SZKOLNEJ Pielęgniarka lub higienistka szkolna jest w Polsce, od 10 lat, w większości szkół, jedynym fachowym pracownikiem z przygotowaniem medycznym. Jej zadania określają

Bardziej szczegółowo

Stan zdrowia uczniów warszawskich szkół podstawowych Seminarium ZDROWIE DZIECI NASZĄ TROSKĄ Warszawa, 24 marca 2008 roku Katarzyna Paczek Dyrektor Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielanych w środowisku nauczania i wychowania oraz warunki ich realizacji

Wykaz świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielanych w środowisku nauczania i wychowania oraz warunki ich realizacji Załącznik nr 4 Wykaz świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielanych w środowisku nauczania i wychowania oraz warunki ich realizacji Część I. 1. Pielęgniarka lub higienistka

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKU W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R.

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKU W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - maj 2005 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 8 MIESZKANIA

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe bezpieczeństwo w szkole XXI wieku Warszawa, roku

Cyfrowe bezpieczeństwo w szkole XXI wieku Warszawa, roku Cyfrowe bezpieczeństwo w szkole XXI wieku Warszawa, 29.04.2016 roku NOWE TECHNOLOGIE Zmienia się cały świat i rzeczywistość nas otaczająca Szkoła nie może zostać na etapie glinianej tabliczki i rylca Musi

Bardziej szczegółowo

Nowe spojrzenie na profilaktykę. Realizacja projektu wojewódzkiego

Nowe spojrzenie na profilaktykę. Realizacja projektu wojewódzkiego Nowe spojrzenie na profilaktykę Realizacja projektu wojewódzkiego Prowadzone działania obejmują trzy płaszczyzny funkcjonujące wszkole: dzieci z klas czwartych, piątych i szóstych rodziców nauczycieli

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Małopolski Kurator Oświaty SEPZ-II.272.8.2017.MT SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji Zestawienie podmiotów wyłonionych w drodze konkursu do realizacji zadań związanych z udzielaniem dotacji na założenie działalności gospodarczej Business School H. Polak, M. Polak Sp. J. brzeski, bocheński,

Bardziej szczegółowo

As zdolny do zajęć bez ograniczeń, uprawiający dodatkowo sport; B zdolny do zajęć WF z ograniczeniami; Bk zdolny do zajęć WF z ograniczeniami,

As zdolny do zajęć bez ograniczeń, uprawiający dodatkowo sport; B zdolny do zajęć WF z ograniczeniami; Bk zdolny do zajęć WF z ograniczeniami, Pielęgniarka szkolna Pielęgniarka szkolna od 1992 roku jest jedynym profesjonalnym pracownikiem ochrony zdrowia na terenie placówki szkolno-wychowawczej. Pełni ona główną rolę w profilaktycznej opiece

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I ZASADY ICH KONTRAKTOWANIA PRZEZ NFZ

ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I ZASADY ICH KONTRAKTOWANIA PRZEZ NFZ ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I ZASADY ICH KONTRAKTOWANIA PRZEZ NFZ Osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia przysługują bezpłatne świadczenia zdrowotne w ramach podstawowej opieki

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2005 R.

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2005 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - maj 2006 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 8 MIESZKANIA

Bardziej szczegółowo

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA ROK wybrane wnioski. Kraków, lipiec 2017 r.

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA ROK wybrane wnioski. Kraków, lipiec 2017 r. OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA ROK 2016 - wybrane wnioski Kraków, lipiec 2017 r. 1 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ REALIZACJA ZADANIA USTAWOWEGO Ocena zasobów pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPRACOWANIE: ZOFIA DZIEDZIC

RAPORT OPRACOWANIE: ZOFIA DZIEDZIC RAPORT DOTYCZĄCY ORGANIZACJI PRACY W SYSTEMIE KLAS ŁĄCZONYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO OPRACOWANIE: BOŻENA BORYSEWICZ ZOFIA DZIEDZIC CZERWIEC 2012 Spis treści Przebieg badań...

Bardziej szczegółowo

Osoby chorujące psychicznie w świetle wyników badania Wykluczenie społeczne w Małopolsce strategie przeciwdziałania

Osoby chorujące psychicznie w świetle wyników badania Wykluczenie społeczne w Małopolsce strategie przeciwdziałania Osoby chorujące psychicznie w świetle wyników badania Wykluczenie społeczne w Małopolsce strategie przeciwdziałania dr Hubert Kaszyński, Uniwersytet Jagielloński 1 Formy pomocy osobom chorującym psychicznie

Bardziej szczegółowo

Województwo Małopolskie. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa

Województwo Małopolskie. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Województwo Małopolskie Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie Projekt odzew na wzrastającą

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego.

Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego. Maria Krysakowska st. wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego. Wymagania

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH PIELĘGNIARKI LUB HIGIENISTKI SZKOLNEJ UDZIELANYCH W ŚRODOWISKU NAUCZANIA I WYCHOWANIA ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH PIELĘGNIARKI LUB HIGIENISTKI SZKOLNEJ UDZIELANYCH W ŚRODOWISKU NAUCZANIA I WYCHOWANIA ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI 1 Załącznik nr 4 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH PIELĘGNIARKI LUB HIGIENISTKI SZKOLNEJ UDZIELANYCH W ŚRODOWISKU NAUCZANIA I WYCHOWANIA ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Część I. 1. Pielęgniarka lub higienistka

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. 1

Biuletyn WUP.  1 Biuletyn WUP 2015 I kwartał 2015 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w I kwartale 2015 roku Statystyka rynku pracy Styczeń i luty 2015 roku były jeszcze okresem wzrostu liczby osób w rejestrach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 55/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 26 maja 2015 r.

UCHWAŁA Nr 55/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 26 maja 2015 r. UCHWAŁA Nr 55/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn. Profilaktyczna opieka medyczna nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i

Bardziej szczegółowo

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R.

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - wrzesień 2007 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 19

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W KRAKOWIE. Informacja o realizacji w szkołach wieloletniego programu Pomoc paostwa w zakresie dożywiania

KURATORIUM OŚWIATY W KRAKOWIE. Informacja o realizacji w szkołach wieloletniego programu Pomoc paostwa w zakresie dożywiania KURATORIUM OŚWIATY W KRAKOWIE Informacja o realizacji w szkołach wieloletniego programu Pomoc paostwa w zakresie dożywiania SEPZ-I.533.1.2014.BY Opracowanie: Wydział Strategii Edukacyjnej i Pragmatyki

Bardziej szczegółowo

Oddział Małopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Krakowie

Oddział Małopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Krakowie Oddział Małopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Krakowie Ul. Na Zjeździe 11 30-527 Kraków tel. 12/31-21-400, fax: 12/41-58-685 krakow@pfron.org.pl www.pfron.org.pl Obecnie

Bardziej szczegółowo

Dane osoby zgłaszającej zadanie. Podstawowe informacje o zadaniu

Dane osoby zgłaszającej zadanie. Podstawowe informacje o zadaniu Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁASZANIA ZADAŃ DO ZREALIZOWANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kod zadania (wypełnia Urząd) Dane osoby zgłaszającej zadanie Nazwisko* Imię* Adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Dane osoby zgłaszającej zadanie. Podstawowe informacje o zadaniu

Dane osoby zgłaszającej zadanie. Podstawowe informacje o zadaniu Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁASZANIA ZADAŃ DO ZREALIZOWANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kod zadania (wypełnia Urząd) Dane osoby zgłaszającej zadanie Nazwisko* Imię* Adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 19 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. 1

Biuletyn WUP.  1 Biuletyn WUP 2014 II kwartał 2014 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w II kwartale 2014 roku Statystyka rynku pracy Na koniec czerwca 2014 roku w małopolskich urzędach pracy zarejestrowane były

Bardziej szczegółowo

Wyniki uczniów i szkół gimnazjalnych w powiatach w 2011 roku CZĘŚD HUMANISTYCZNA

Wyniki uczniów i szkół gimnazjalnych w powiatach w 2011 roku CZĘŚD HUMANISTYCZNA Wyniki uczniów i szkół gimnazjalnych w powiatach w 2011 roku e i uczniów ze sprawdzianu w powiatach oraz liczby szkól z iem niskim, średnim i wysokim. Szkoły z iem niskim, to szkoły, których i znajdują

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Opracowanie sygnalne Nr 7 lipiec 2015 r. BUDOWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 129300 2015 z dnia 2015 05 29 r. Ogłoszenie o zamówieniu Kraków 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuna Punktu Konsultacyjnego utworzonego w ramach

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w styczniu 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w styczniu 2016 roku Bezrobocie w styczniu 216 roku Liczba zarejestrowanych w urzędach pracy podlega trendom sezonowym. W styczniu 216 roku ta liczba wyniosła 125,5 tys. osób i była wyższa niż w grudniu 215 roku o prawie 6

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Olsztyn, dnia lutego 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OLSZTYNIE ul. Artyleryjska 3e 10-950 OLSZTYN tel/fax (0-89) 527-28-24, 534-94-00 P/07/132 LOL-410-36-01/07 Pani GraŜyna Soszczeko Dyrektor

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STOMATOLOGICZNE. 1. Nakłady MOW NFZ na leczenie stomatologiczne w latach 2004-2013

LECZENIE STOMATOLOGICZNE. 1. Nakłady MOW NFZ na leczenie stomatologiczne w latach 2004-2013 LECZENIE STOMATOLOGICZNE 1. Nakłady MOW NFZ na leczenie stomatologiczne w latach 2004-2013 Nakłady na leczenie stomatologiczne w 2013 r. w porównaniu z latami 2011 i 2012 wzrosły. Planowany poziom środków

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o zadaniu

Podstawowe informacje o zadaniu Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 584/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dn. 13 kwietnia 2017 r. FORMULARZ ZGŁASZANIA ZADAŃ DO ZREALIZOWANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kod

Bardziej szczegółowo

LPO 4101-29-03/2012 P/12/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO 4101-29-03/2012 P/12/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-29-03/2012 P/12/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/124 Dostępność i finansowanie

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE

INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego

Bardziej szczegółowo

MUNDIAL ZAWODÓW W MAŁOPOLSCE. Pilotaż 2012 rok

MUNDIAL ZAWODÓW W MAŁOPOLSCE. Pilotaż 2012 rok MUNDIAL ZAWODÓW W MAŁOPOLSCE Pilotaż 2012 rok Mundial Zawodów w Lyonie Realizowany przez francuski region Rhône-Alpes region partnerski Małopolski Organizatorem Mundialu Zawodów jest francuskie stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKĘ REGIONALNEJ SZANSY

GOSPODARKĘ REGIONALNEJ SZANSY Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wdraża II Osi Priorytetową GOSPODARKĘ REGIONALNEJ

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian 2008 POWIATY

Sprawdzian 2008 POWIATY Sprawdzian 2008 POWIATY Dane dotyczące wyników oraz uczniów piszących arkusz standardowy sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej w powiatach województw: lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA (OPH) 1. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2014

OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA (OPH) 1. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2014 OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA (OPH) 1. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2014 Kontraktowanie świadczeń na rok 2014 w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna prowadzone było w trybie aneksowania

Bardziej szczegółowo

Profil psychologiczny uczniów

Profil psychologiczny uczniów Profil psychologiczny uczniów W trakcie badania poproszono uczniów o ocenę stwierdzeń dotyczących życia zawodowego, cech swojego charakteru, postrzegania przyszłości oraz stosunku do innych ludzi. Mieli

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 4 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

NFZ przypomina opieka zdrowotna w szkole

NFZ przypomina opieka zdrowotna w szkole NFZ przypomina opieka zdrowotna w szkole Początek roku szkolnego to dobra okazja, aby przypomnieć jak funkcjonuje profilaktyczna opieka zdrowotna w szkole oraz jakie są zasady ubezpieczenia zdrowotnego

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego w 2012 roku.

Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego w 2012 roku. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-VI.0442.12.2014 Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego w 2012 roku. Zatwierdził: Dyrektor Wydziału Polityki

Bardziej szczegółowo

WYCHOWAWCA KLASY KOORDYNATOREM POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE. Opracowała: Wioleta Derkacz

WYCHOWAWCA KLASY KOORDYNATOREM POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE. Opracowała: Wioleta Derkacz WYCHOWAWCA KLASY KOORDYNATOREM POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE Opracowała: Wioleta Derkacz Październik 2016 I. PODSTAWY PRAWNE W ZAKRESIE UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ UCZNIOM/WYCHOWANKOM

Bardziej szczegółowo

Realizacja ww. wsparcia możliwa jest dzięki dofinansowaniu nowych projektów z kolejnych miejsc na liście rankingowej w konkursie nr POKL/6.2/IA/12.

Realizacja ww. wsparcia możliwa jest dzięki dofinansowaniu nowych projektów z kolejnych miejsc na liście rankingowej w konkursie nr POKL/6.2/IA/12. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie przedstawia zaktualizowaną listę operatorów, którzy będą udzielać dotacji i wsparcia szkoleniowo-doradczego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

LISTA NR 1a OCENIONYCH PROJEKTÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH KONKURSU NR RPMP IP /16. Program profilaktyki raka jelita grubego

LISTA NR 1a OCENIONYCH PROJEKTÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH KONKURSU NR RPMP IP /16. Program profilaktyki raka jelita grubego Załącznik nr 1a do Uchwały nr 56/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2004 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2004 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - wrzesień 2005 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE

INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE Procedury ubiegania się o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania lub kształcenia specjalnego dla dzieci /uczniów

Bardziej szczegółowo

Ocena opieki nad matką i dzieckiem w województwie podlaskim w roku 2014

Ocena opieki nad matką i dzieckiem w województwie podlaskim w roku 2014 Wstęp. Ocena opieki nad matką i dzieckiem w województwie podlaskim w roku 2014 Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem jest jednym z celów operacyjnych Narodowego Programu Zdrowia. Do zadań realizowanych

Bardziej szczegółowo

Liceum profilowane. Technikum. wynik w % liczba. zdających średni

Liceum profilowane. Technikum. wynik w % liczba. zdających średni Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Średnie wyniki z biologii w powiatach w 2014 roku - zdający maturę pierwszy raz w terminie głównym. Dane dla tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili co najmniej

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Małopolska dla rodziny. Projekt Małopolska Niania wsparcie małopolskich rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym

Małopolska dla rodziny. Projekt Małopolska Niania wsparcie małopolskich rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym Małopolska dla rodziny Projekt Małopolska Niania wsparcie małopolskich rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym 1 Sytuacja gmin w województwie małopolskim opieka nad dziećmi do lat 3 Sytuacja gmin

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE KULTURY W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2003 R.

INSTYTUCJE KULTURY W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2003 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - lipiec 2004 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 17

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE wykaz placówek lecznictwa odwykowego. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE wykaz placówek lecznictwa odwykowego. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE wykaz placówek lecznictwa odwykowego Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki m. Kraków chrzanowski gorlicki krakowski Poradnia dla Osób z Problemem Alkoholowym wotuw@babinski.pl

Bardziej szczegółowo

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ 1. Nakłady MOW NFZ na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień w latach 2004 2012 Poziom nakładów na opiekę psychiatryczna i leczenie uzależnień w okresie

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Katowicach MONITOROWANIE. w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć. organizowanych przez szkołę

Kuratorium Oświaty w Katowicach MONITOROWANIE. w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć. organizowanych przez szkołę Kuratorium Oświaty w Katowicach MONITOROWANIE w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę Katowice 2010 rok SPIS TREŚCI I. Wstęp 3 II. Wyniki monitorowania

Bardziej szczegółowo

Sapere Auso Małopolska Fundacja Stypendialna. Sprawozdanie z działalno fundacji w roku 2005. Kraków, 31 stycznia 2006 r.

Sapere Auso Małopolska Fundacja Stypendialna. Sprawozdanie z działalno fundacji w roku 2005. Kraków, 31 stycznia 2006 r. Sapere Auso Małopolska Fundacja Stypendialna Sprawozdanie z działalno alności fundacji w roku 2005 Kraków, 31 stycznia 2006 r. Programy realizowane w roku 2005 Stypendia dla studentów w oraz uczniów w

Bardziej szczegółowo

Wstępne założenia systemu teleopieki w Małopolsce

Wstępne założenia systemu teleopieki w Małopolsce Wstępne założenia systemu teleopieki w Małopolsce Sylwia Grzesiak-Ambroży Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Kraków, 25 listopada 2016

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Treść uwagi Stanowisko 1. 1 pkt 1 Naczelna Izba Proponuje się nowe brzmienie 1 pkt 1 zakres i organizację profilaktycznej opieki zdrowotnej objętymi obowiązkiem szkolnym i

Bardziej szczegółowo

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 2. za okres: maj opracowany w ramach projektu:

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 2. za okres: maj opracowany w ramach projektu: Raport z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim nr 2 za okres: maj 2016 opracowany w ramach projektu: Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru u Nowosądeckiego

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM

NIEPEŁNOSPRAWNI W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM NIEPEŁNOSPRAWNI W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM Częstość występowania niepełnosprawności w roku 2009 Źródło: opracowanie własne na podstawie publikacji Stan zdrowia ludności Polski w 2009 r. Rynek pracy (BAEL)

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiet dotyczących przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia w gimnazjach województwa małopolskiego.

Analiza ankiet dotyczących przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia w gimnazjach województwa małopolskiego. Analiza ankiet dotyczących przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia w gimnazjach województwa małopolskiego. Kraków, wrzesień 2012 r. 1 I. Wstęp Wymagania współczesnego rynku pracy

Bardziej szczegółowo

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE 1. Nakłady MOW NFZ na profilaktyczne programy zdrowotne w latach 2004 2012 Nakłady na profilaktyczne programy zdrowotne od 2008 r. nieznacznie ale sukcesywnie rosną. Spadek

Bardziej szczegółowo

Kierownik jednostki kontrolowanej: lic. piel. Danuta Grzebieniowska.

Kierownik jednostki kontrolowanej: lic. piel. Danuta Grzebieniowska. MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.6.12.2014 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej 1 kwietnia 2014 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy GRUPOWĄ PRAKTYKE

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki z języka rosyjskiego w powiatach w 2014 roku - zdający maturę pierwszy raz w terminie głównym.

Średnie wyniki z języka rosyjskiego w powiatach w 2014 roku - zdający maturę pierwszy raz w terminie głównym. Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Średnie wyniki z języka rosyjskiego w powiatach w 2014 roku - zdający maturę pierwszy raz w terminie głównym. Dane dla tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili

Bardziej szczegółowo

125,57% SZP 128,22% PSY 126,72% REH 130,79% OPD

125,57% SZP 128,22% PSY 126,72% REH 130,79% OPD Zabezpieczenie świadczeń medycznych w Małopolsce Zamierzenia MOW NFZ na rok 2009 Maria Janusz Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Kraków 28. lipca 2008 r. Projekt planu finansowego na 2009

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R.

INWESTYCJE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - kwiecień 2005 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji w roku 2016, Zarządzenia nr 670/2016 Prezydenta Miasta Krakowa. z dnia 17 marca 2016 r.

Sprawozdanie z realizacji w roku 2016, Zarządzenia nr 670/2016 Prezydenta Miasta Krakowa. z dnia 17 marca 2016 r. Sprawozdanie z realizacji w roku 2016, Zarządzenia nr 670/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 marca 2016 r. W sprawie zasad organizacji medycyny szkolnej w samorządowych szkołach podstawowych, gimnazjach

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole masowej Spotkanie liderów WDN 30.09.2013r. Szczecin

Uczeń niepełnosprawny w szkole masowej Spotkanie liderów WDN 30.09.2013r. Szczecin Uczeń niepełnosprawny w szkole masowej Spotkanie liderów WDN 30.09.2013r. Szczecin Priorytety Ministra Edukacji Narodowej do pracy na rok szkolny 2013/2014 2 Wspieranie rozwoju dziecka młodszego i podnoszenia

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Samorząd województwa w kwestii starzejącego się społeczeństwa Małopolski Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Sytuacja osób starszych w Małopolsce 530 tys. osób

Bardziej szczegółowo

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 7. za okres: październik opracowany w ramach projektu:

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 7. za okres: październik opracowany w ramach projektu: Raport z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim nr 7 za okres: październik 2016 opracowany w ramach projektu: Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru

Bardziej szczegółowo

Liceum profilowane Technikum Liceum uzupełniające. średni wynik w % zdających. liczba

Liceum profilowane Technikum Liceum uzupełniające. średni wynik w % zdających. liczba wynik wynik wynik wynik wynik wynik Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Średnie wyniki z języka polskiego w powiatach w 2013 roku - zdający maturę pierwszy raz w terminie głównym, jako przedmiot obowiązkowy,

Bardziej szczegółowo

Wojciech Kozak Członek Zarządu Województwa Małopolskiego

Wojciech Kozak Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak Członek Zarządu Województwa Małopolskiego wita na konsultacjach dotyczących realizacji osi IV Leader w Małopolsce Niepołomice, dnia 20 stycznia 2010 roku Konsultacje dotyczące realizacji

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25

WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25 WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25 25 23 Nadzorem sanitarnym w zakresie higieny dzieci i młodzieży w roku 2012 objęto 74 jednostki organizacyjne obiektów

Bardziej szczegółowo

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE 1. Nakłady MOW NFZ na świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w latach 2004 2012 Poziom nakładów na świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w okresie

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W KRAKOWIE ul. Ujastek 1, Kraków

KURATORIUM OŚWIATY W KRAKOWIE ul. Ujastek 1, Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kraków, dnia 21 lipca 2017 r. SEPZ-II.272.8.2017.MT KURATORIUM OŚWIATY W KRAKOWIE ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI MNIEJSZEJ

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z rodzicami wychowanków oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych

Spotkanie z rodzicami wychowanków oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych Spotkanie z rodzicami wychowanków oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych 24-08-2016 Oddział przedszkolny Oddział 0A Oddział 0B Klasy pierwsze Oddział 1A Oddział 1B Oddział 1C Oddział 1D Oddział 1E

Bardziej szczegółowo

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2013 REHABILITACJA LECZNICZA

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2013 REHABILITACJA LECZNICZA REHABILITACJA LECZNICZA 1. Nakłady finansowe MOW NFZ na rehabilitację leczniczą w latach 2004 2013 Poziom nakładów na rehabilitację leczniczą o okresie od 2004 do 2013 r. odznacza się znaczącym wzrostem

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE. OPIEKA DŁUGOTERMINOWA (SPO i OPH) 1. Nakłady MOW NFZ na opiekę długoterminową w latach 2004 2012

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE. OPIEKA DŁUGOTERMINOWA (SPO i OPH) 1. Nakłady MOW NFZ na opiekę długoterminową w latach 2004 2012 OPIEKA DŁUGOTERMINOWA (SPO i OPH) 1. Nakłady MOW NFZ na opiekę długoterminową w latach 2004 2012 Pojęcie opieki długoterminowej w tym rozdziale obejmuje świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz opiekę

Bardziej szczegółowo

Liceum profilowane Technikum Liceum uzupełniające. średni wynik w % zdających. liczba

Liceum profilowane Technikum Liceum uzupełniające. średni wynik w % zdających. liczba wynik wynik wynik wynik wynik wynik Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Średnie wyniki z języka polskiego w powiatach w 2014 roku - zdający maturę pierwszy raz w terminie głównym, jako przedmiot obowiązkowy,

Bardziej szczegółowo