I. BOŻE RZĄDY PRZEZ WSPÓLNE WSTAWIENNICZE UWIELBIENIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. BOŻE RZĄDY PRZEZ WSPÓLNE WSTAWIENNICZE UWIELBIENIE"

Transkrypt

1 Jak mamy żyć? I. BOŻE RZĄDY PRZEZ WSPÓLNE WSTAWIENNICZE UWIELBIENIE A. Bóg obdarzył rasę ludzką wielką godnością. Mamy wolną wolę, co oznacza, że mamy możność podejmowania decyzji, które sprawiają rzeczywistą różnicę. Te wybory sprawiedliwości lub grzechu przynoszą błogosławieństwo lub zło nam i tym, którzy są wokół nas. Jeśli wybieramy sprawiedliwość, otwieramy drzwi błogosławieństwa dla innych. Wybory, które podejmujemy dają legalne wejście zarówno aniołom jak i demonom, które w ten sposób mogą być bardziej aktywne w naturalnej rzeczywistości. Kształtujemy jakość życia przez to, co robimy. Niektóre z naszych teraźniejszych wyborów będą miały swój skutek na wieczność. To życie to nie ćwiczenia. B. Bóg zarządza wszechświatem w intymnym partnerstwie ze swoim ludem poprzez wstawiennictwo. Godność i tajemnica wstawiennictwa jest najbardziej widoczna w relacji Jezusa ze swoim Ojcem. 25 zawsze żyje (Jezus), aby się wstawiać za nimi. (Hbr 7:25) C. Centrum zarządzania wszechświatem to pokój modlitwy, co oznacza wszystkie święte modlitwy w niebie i na ziemi, które zbierane są razem przed tronem Ojca. Bóg dał swojemu ludowi do odegrania dynamiczną rolę w określaniu niektórych stopni jakości naszego życia. Czynimy znaczący wkład w jakość życia. D. Bóg otwiera drzwi błogosławieństwa i zamyka drzwi opresji w odpowiedzi na nasze modlitwy. Istnieją błogosławieństwa, których Bóg zdecydował się udzielić, ale tylko wtedy, gdy Jego lud powstanie w partnerstwie modlitwy. 2 nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. (Jk 4:2) 21 Ten zaś rodzaj złych duchów wyrzuca się tylko modlitwą i postem. (Mt 17:21) E. Bóg czeka na naszą wytrwałość w modlitwie przed Nim. Izajasz nauczał, że On pragnie uwolnić swoją łaskę i moc, ale czeka właśnie na to, by usłyszeć wołanie swojego ludu we wstawiennictwie. 18 Lecz Pan czeka, by wam okazać łaskę, i dlatego stoi, by się zlitować nad wami Rychło okaże ci On łaskę na głos twojej prośby. Ledwie usłyszy, odpowie ci. (Iz 30:18-19) F. Niektórzy ufają suwerenności Bożej w niebiblijny sposób, polegający na tym, że ufają, iż Bóg zrobi to, co przeznaczył dla nas. Nie jest to prawdziwe zaufanie Bogu, a raczej przypuszczenie czegoś wobec Niego. Nie możemy wykonać tej części, która należy do Boga, ani On nie wykona tego, co należy do nas. Niektórzy źle stosują prawdę, że jeśli Bóg czegoś chce, to On to zrobi. Jest to prawda w niektórych głównych kwestiach tego, co Bóg zrobi. Jednak mimo to, istnieje wiele rzeczy, których Bóg nie da nam dopóki nie poprosimy. Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni, ale to się nie stanie, ponieważ Bóg nie naruszy naszej wolnej woli w dziedzinie naszego zbawienia (2P 3:8-9) Strona - 1 -

2 G. Ezechiel nauczał, że Bóg szukał jednego, który mógłby stanąć w wyłomie pomiędzy Nim a Izraelem, kogoś, kto modliłby się w taki sposób, by Boży osąd mógł być powstrzymany. 30 I szukałem wśród nich męża, który by wystawił mur i stanął w wyłomie przede Mną, by bronił tej ziemi i przeszkodził Mi w jej niszczeniu, a nie znalazłem takiego. (Ez 22:30) II. ZBIOROWE WSTAWIENNICZE UWIELBIENIE A. Zbiorowe uwielbienie wstawiennicze jest głównym środkiem jaki wybrał Bóg w celu uwolnienie swoich rządów (mocy) w Jego bliskiej relacji z Jezusem i Jego odkupionymi. Jest to najwyższy wyraz rządów w czasie i w wieczności, i najpotężniejsza broń jaka istnieje. Jest o wiele silniejsza niż połączona moc wszystkich bomb nuklearnych na ziemi. B. Głównym wołaniem Boga do narodu w czasie kryzysu jest zebranie na uroczyste zgromadzenie (Jl 2:12-17). Innymi słowy, zbiorowe uwielbienie wstawiennicze jest tym, czego najbardziej potrzebujemy w tej godzinie historii. 1. Zbiorowe Bóg szuka wspólnej modlitwy. Wymaga ona pokory w celu przyjęcia wszystkiego, co jest dane, kiedy gromadzimy się razem. Różnice między stylami uwielbienia i modlitwy, różnice doktrynalne, jak również różne nasze osobowości, sprawiają, że pokora staje się niezbędna jeśli mamy spotykać się razem na regularnej modlitwie. 2. Wstawiennicze Bóg szuka modlitwy, która jest wstawiennictwem. Modlitwa wstawiennicza staje w wyłomie za innych kiedy ogłaszamy wobec Boga to, co On obiecał uczynić dla swojego ludu. 3. Uwielbienie muzyka pełna chwały daje niepowtarzalną dynamikę, sprawiając, że duża liczba ludzi czuje te same prawdy pozostając w jedności przez jakiś okres czasu. C. Te trzy składniki tworzą razem zbiorowe wstawiennicze uwielbienie, które uwalnia Boży sąd i błogosławieństwo oraz powstrzymuje zniszczenie ze strony wroga. 6 Niech chwała Boża będzie w ich ustach, a miecze obosieczne w ich ręku: 7 aby dokonać pomsty wśród pogan i karania pośród narodów; 8 aby ich królów zakuć w kajdany, a dostojników w żelazne łańcuchy; 9 by wypełnić na nich pisany wyrok: to jest chwałą wszystkich Jego świętych. Alleluja. (Ps 149:6-9) III. CZTERY SKŁADNIKI KRYZYSOWYCH WYDARZEŃ NA ZIEMI A. W celu przypomnienia, istnieją cztery kluczowe czynniki w kryzysowych wydarzeniach. Są nimi Boża pasja, wściekłość Szatana, grzech człowieka, i jęczenie stworzenia. Te czynniki współdziałają ze sobą w ramach Bożej suwerenności i mądrości. B. Grzech jest wrogiem Boga i On się mu sprzeciwia. Izrael sam się uczynił nieprzyjacielem Boga poprzez życie w grzechu. Sami postawili się w miejscu wrogiej postawy wobec Niego. Strona - 2 -

3 10 Lecz oni się zbuntowali i zasmucili Jego Świętego Ducha. Więc zmienił się dla nich w nieprzyjaciela; On zaczął z nimi walczyć. (Iz 63:10) 4 Cudzołożnicy, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeżeli więc ktoś zamierzałby być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. (Jk 4:4) C. Boża pasja zmierza do doprowadzenia Jego ludu do Jego miłości w celu przyprowadzenia do Niego czystej i przygotowanej Oblubienicy. Celem Jego osądów jest usunięcie wszystkiego, co powstrzymuje miłość. Często ignorowana jest rola Boga w doprowadzaniu do kryzysu. On jest aktywnie zaangażowany w ten proces. Kościół wiele mówi na temat roli Szatana lub grzechu człowieka, ale jesteśmy niezdecydowani i niepewni w kwestii roli Boga w doprowadzaniu do kryzysu. Czasami to On sprawia kryzys w bezpośredni sposób. Kiedy indziej, pozwala On innym siłom działać pod swoim nadzorem. Bóg chce, abyśmy zrozumieli Jego rolę w trudnościach. D. Wściekłość Szatana jest dopuszczona przez Boga i wyraża się w ramach granic, które On wyznaczył. Grzech człowieka może doprowadzić do zniszczenia innych. Na przykład, terroryści podejmują decyzję, aby zabijać ludzi. Jęki stworzenia widoczne w trzęsieniach ziemi, w gwałtownych zjawiskach pogodowych zwanych klęskami żywiołowymi (Rz 8:22). E. Największym problemem dla narodu, który uparcie trwa w swoim grzechu nie jest Szatan, ani terrorystyczne ataki, ani klęski żywiołowe, ale Boża pasja dla tego narodu, by żył w czystości i przez to mógł chodzić w swoim przeznaczeniu. Boży zapał do uwalniania ziemi od buntu sprawia wielkie i straszne rzeczy. wielki bowiem będzie dzień Pański i straszliwy bardzo. I któż go przetrzyma? (Jl 2:11) Bliski jest dzień Pański, a przyjdzie on jako spustoszenie od Wszechmogącego. (Jl 1:15) IV. ODPOWIEDŹ, JAKIEJ DOMAGA SIĘ BÓG: UROCZYSTE ZGROMADZENIE 12 Przeto i teraz jeszcze - wyrocznia Pana: Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, lament. 13 Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana Boga waszego! On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości, a lituje się na widok niedoli. 14 Kto wie? Może znów pożałuje i pozostawi po sobie błogosławieństwo Na Syjonie dmijcie w róg, zarządźcie święty post, ogłoście uroczyste zgromadzenie. 16 Zbierzcie lud, zwołajcie świętą społeczność, zgromadźcie starców, zbierzcie dzieci, i ssących piersi! niechaj płaczą kapłani, słudzy Pańscy! Niech mówią: Przepuść, Panie, ludowi Twojemu... (Jl 2:12-17) A. W tym fragmencie, Pan mówi nam dokładnie co mamy zrobić, aby przyjąć Jego miłosierdzie i uwolnienie w czasie kryzysu. Mamy się zebrać w świętym zgromadzeniu (lub uroczystym zgromadzeniu). Mają w nim uczestniczyć liderzy i ludzie połączeni razem w poście, modlitwie, pokucie za nasze grzechy i wołaniu do Boga o uwolnienie Jego przychylności dla nas. Strona - 3 -

4 B. To jest pierwsze i najważniejsze wołanie Boga do ludzi w czasie kryzysu. Jest to najbardziej praktyczna rzecz jaką możemy uczynić przed i w czasie kryzysu. Bóg uwalnia swoją przychylność i ochronę w odpowiedzi na modlitwę i nawrócenie C. Jest to najbardziej wyraźny fragment w Piśmie, który opisuje, czego pragnie od nas Bóg w czasie lokalnego lub narodowego kryzysu. Podczas gdy w końcu tego wieku będzie rozwijał się globalny dramat, Ciało Chrystusa posiada wyraźną mapę drogową. Bóg prosi swój lud o konkretną odpowiedź D. Pan nie pozostawia nas w miejscu zgadywania tego, czego On od nas pragnie. Jakież to sprawia święte zaufanie! Możemy postępować pewnie w czasie kryzysu. Bóg potrząśnie wszystkim, co może być potrząśnięte. Spowoduje to desperację, gdyż oprócz Boga nie będzie innego ratunku. On sam usunie wszelkie fałszywe nadzieje, abyśmy mogli zaufać tylko Jemu. V. NAWRÓĆCIE SIĘ DO BOGA CAŁYM SWYM SERCEM 12 Przeto i teraz jeszcze - wyrocznia Pana: Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, lament. 13 Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana... (Jl 2:12-13) A. Bóg pragnie naszych serc bardziej niż czegokolwiek innego. On chce całej naszej miłości (Mt 22:37). Ukazuje to Jego serce wobec nas, i że On domaga się, abyśmy odpowiedzieli na Jego miłość do nas przez to, że Go też pokochamy. B. Co to znaczy zwrócić się do Niego całym sercem? Mamy nawrócić się z grzechu i uciekać od wszystkiego, co jest przeciwne temu, czego On chce. Zwrócenie się do Boga całym naszym sercem oznacza nawrócenie, post i modlitwę. Kiedy zwrócimy się do Niego, umieszczamy się w miejscu przyjmowania Jego przychylności. C. Miejscem ucieczki od Bożego sądu jest zbiorowe, długoterminowe oddanie się całym sercem Bogu. Jedyne miejsce bezpieczeństwa znajduje się pośrodku Bożego ludu, żyjącego w posłuszeństwie wobec Niego. W ten sposób, przyjmujemy Bożą przychylność i pozostajemy w miejscu bezpieczeństwa od głównej przyczyny presji, jaką jest Boża pasja, jaką żywi On do swojego ludu, uwidoczniona w Jego osądzie wobec grzechu. VI. ROZDZIERAJCIE WASZE SERCA, A NIE SZATY 13 Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana... (Jl 2:13) A. Zgodnie z tradycją, w pokoleniu, do którego prorokował Joel, ludzie rozdzierali swoje szaty, aby pokazać swój smutek i desperację. Rozdzierać oznacza targać coś gwałtownie siłą. B. To, czego pragnie Bóg to byśmy rozdzierali lub targali serce, co mówi o radykalnym rozprawianiu się z tym wszystkim, co jest w sercu. Jest to najbardziej radykalny aspekt przesłania Joela. Musimy oddzielić się od wszystkiego, co nie podoba się Bogu. Strona - 4 -

5 C. Bóg domaga się, abyśmy rozdzierali nasze serca. Joel w gruncie rzeczy woła: Drzyj swoje serce śmiało! Nie oszczędzaj! Jeśli jest cokolwiek, co gasi Ducha Świętego, oderwij to! Mówiąc symbolicznie o tym radykalnym rozdzieraniu, Jezus powiedział: Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je (Mt 5:29). Mówił On o radykalnym podążaniu w posłuszeństwie, które boleśnie rozdziera serce. Innymi słowy, porzuć wszelki kompromis! 29 Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. (Mt 5:29) D. Konfrontowanie korzeni, które wspierają grzeszne zniewolenie w naszym życiu może być bolesne. Czasami przeciskanie się aż do momentu przełomu jest bolesne, ale jest to droga do wolności. Chcielibyśmy, aby Pan w jakiś sposób sprawił, by nasze problemy wyparowały, bez ponoszenia kosztów, bez zmagania się, bez bólu rozdzierania serca. Rozdzieranie serca jest typową częścią, która najczęściej jest pomijana w całym procesie. Być może nie będzie nam sprawiało problemu opuszczenie kilku posiłków w czasie postu lub poświęcenie kilku godzin na pokrzyczenie trochę w pokoju modlitwy. Lecz rozdzieranie serca staje się głęboko osobiste. To jest bolesne. Pan nam w tym pomoże. Umocni nas. E. Nie możemy osiągnąć pełnego oddania się w przypadkowy sposób. To jest sprzeczność. Czasami mamy nadzieję na oddanie się, które jest łagodne i łatwe. Czy przeciskanie się, aż doświadczymy przebicia jest bolesne? Tak, ale jest to jedyny sposób na przebicie. W naturalny sposób chcielibyśmy iść łatwą drogą. Nasze serca musza być rozdarte. Jest to pojęcie obce Zachodniemu Kościołowi. F. Bóg sprzeciwia się większości tego, co Kościół uznaje jako wolność w łasce. Wiele z tych wolności, za które walczy Kościół jest tym, przeciwko czemu walczy Bóg. Sposób, w jaki spędzamy czas i wydajemy pieniądze; sposób, w jaki szukamy szacunku; sposób, w jaki mówimy i odnosimy się do innych jest dowodem na to, że nie oderwaliśmy się od tego, co utrzymuje nas w ciemności. G. Serce Boga Ojca było rozdarte, kiedy oddał On życie Jezusa i nadal jest rozdzierane w okazywaniu cierpliwości swojemu ludowi, podczas gdy on nie chce odpowiedzieć nawróceniem. Jezus rozdarł swoje serce, kiedy poszedł na krzyż. Nie jest to tajemnicą, dlaczego Bóg chce, abyśmy rozdzierali nasze serca w miłości do Niego. On rozdziera swoje serce w poszukiwaniu nas; On udowodnił, że nie kocha nas w sposób obojętny i chłodny. Aby w pełni wejść w tę miłość, nasze serca muszą być rozdarte. Jak obce jest to pojęcie Zachodniemu Kościołowi! VII. NAWRÓCENIE Z ZAUFANIEM W CZUŁE SERCE BOGA: PIĘCIORAKIE OBJAWIENIE 13 nawróćcie się do Pana... gdyż On jest łaskawy i miłosierny, nierychły do gniewu i pełen litości, i żal mu karania! 14 Kto wie, może pożałuje i zlituje się... (Jl 2:13-14) A. Joel wzywa ludzi, aby powrócili do Pana, podając pięć powodów dlaczego jest to wykonalne i mądre. Bóg jest łaskawy, miłosierny, nierychły do gniewu, pełen litości i żal Mu karania. On pragnie wyprowadzać na wolność. Poznanie Bożego serca wobec nas daje nam odwagę do rozdzierania naszych serc w pokucie. Jeśli zrobimy jeden krok w Jego stronę, On zrobi dziesięć kroków w naszą. Strona - 5 -

6 B. Po pierwsze, Pan jest łaskawy w tym, że ocenia nas inaczej niż ktokolwiek inny. On pamięta o naszej słabości i o tym, że jesteśmy prochem (Ps 103:14). On nie jest jak surowy dowódca w wojsku, ani jak rozzłoszczony trener, który nie dopuszcza żadnej formy słabości. Boży styl nawiązywania kontaktów jest przyjazny wobec człowieka. Jego wymagania są w zasięgu słabego. On uczyni drogę uwolnienia dla nas. 10 Nie postępuje z nami według naszych grzechów ani według win naszych nam nie odpłaca. (Ps 103:10) C. Po drugie, Pan kocha miłosierdzie. Bóg kocha patrzeć na odpowiedzi serca swojego ludu, kiedy spotykamy jego nieustanne miłosierdzie. On lubi to, co budzi się w nas, kiedy rozumiemy, że On pozwala nam rozpocząć na nowo po każdej pomyłce. 18 Któryż Bóg podobny Tobie, co oddalasz nieprawość... bo upodobał sobie miłosierdzie. (Mi 7:18) D. Po trzecie, Pan jest nierychły do gniewu. Jezus mówił o tym do kościoła w Tiatyrze. On dał im czas do nawrócenia się z ich niemoralności (Obj 2:20-22). On nie jest szybki w osądzaniu, ale daje czas do nawrócenia. E. Po czwarte, Pan jest pełen litości. Kiedy wierzymy w Bożą łaskawość, wtedy mamy zaufanie i pewność w przechodzeniu przez przeszkody i w osiąganiu pełnego nawrócenia. Nasze nawrócenie nigdy nie spotka się z odrzuceniem. To daje nam odwagę i zachętę do rozdzierania naszych serc, wiedząc, że Bóg pragnie odnowić naszą relację z nim. F. Po piąte, żal Mu karania. Nie oznacza to, że Bóg nagle, niespodziewanie i zaskakująco zmienia zdanie. Raczej szanuje on wolną wolę człowieka bez naruszania swojej sprawiedliwości. VIII. PAN JEST NIESKORY DO SĄDZENIA nawróćcie się do Pana... gdyż On jest łaskawy... i żal mu karania! (Jl 2:13) 30 Szukałem wśród nich męża, który by potrafił wznieść mur i przed moim obliczem stanąć w wyłomie, wstawiając się za krajem, abym go nie zniszczył, lecz nie znalazłem. (Ez 22:30) A. Bóg jest gotowy pożałować, lub odwołać wyrok sądu, zamiast wydać go na naród. Sąd przychodzi, ponieważ ludzie nie chcą żałować (zmienić się). Kiedy ludzie żałują i zwracają się do Boga, to i On żałuje. Zamiast uwalniać sąd, na który zasłużyli, posyła błogosławieństwo. 1 Zbierzcie się! Zgromadźcie się! 2 pierwej nim zostaniecie odrzuceni... zanim przyjdzie na was zapalczywość gniewu Pańskiego... 3 Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi... może się ukryjecie (ochrona przed sądem) w dzień gniewu Pańskiego. (So 2:1-3) B. Są dwa etapy w Bożym orzeczeniu wyroku; pierwszy, wyrok jest postanawiany w niebiańskim sądzie. Drugi, zostaje wydany, kiedy Bóg posyła aniołów, aby wykonali wyrok sądu ponieważ inaczej orzeczenie jest unieważniane. Strona - 6 -

7 C. W odpowiedzi na nasze modlitwy Bóg zmienia to, co uwalnia w naszym życiu. Skutek nadchodzącej katastrofy może być zmieniony (Rdz 18:22-32; Wj 32: 9-14; 2Sm 12:15-23; 24:10-14; 2Krn 34:22-28; Jr 18:7-10; 51:6-8; Ez 18:21, 22, 28; 33:10-14; Dn 4:29; Am 5:1-3,14-15; 7:1 6; So 2:1-3; Ha 3:16-19; Jon 3:4-10; Ml 3:16-4:6). D. Istnieją trzy kroki w naszym partnerstwie z Bogiem. Pierwszy, Bóg inicjuje to, co chce, przez ogłoszenie tego w swoim słowie i poruszenie naszych serc. Drugi, my odpowiadamy w posłuszeństwie i modlitwie na Bożą inicjatywę. Trzeci, Bóg odpowiada na nasze reakcje przez uwolnienie większego błogosławieństwa, które powstrzymywał do czasu aż usłyszy nasze wołanie. Nasze modlitwy mają znaczenie, nawet, jeśli nie czujemy ich mocy. E. Ze względu na dzieło Jezusa na krzyżu, otrzymujemy dar sprawiedliwości. Odpowiadamy na to zobowiązaniem do chodzenia w sprawiedliwości. Dlatego, możemy przyjąć Bożą przychylność (2Kor 5:17-21). Miejscem uniknięcia Bożego sądu jest życie w Jego przychylności. Joel wezwał ludzi do zbiorowego nawrócenia w odpowiedzi na kryzys w ich narodzie. Bóg uwolni swoją przychylność do pewnych regionów geograficznych, w odpowiedzi na przychodzenie do niego ludzi z tych regionów przez lata w miłości, poprzez zbiorowe wstawiennicze uwielbienie. Największe miejsce bezpieczeństwa jest pośród wspólnoty ludzi, żyjących w ciągłym zbiorowym oddaniu się Bogu całym sercem. Jestem zaangażowany w przebywanie pośród ludzi, którzy mają zbiorową, długoterminową historię w oddaniu się Bogu całym sercem. IX. TAJEMNICZE MOŻE UWALNIAJĄCE MIEJSCA MIŁOSIERDZIA 3 Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi... szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie (ochrona) w dzień gniewu Pańskiego. (So 2:3) A. Istnieje pewna tajemnica w łasce Bożej, która poruszała serca odkupionych na przestrzeni wieków. Nazywam ją Bożym tajemniczym może. Jest to to miejsce w Bożym sercu, w którym może On zrezygnować z posyłania sądu. Może to zrobić, jeśli Jego lud zwróci się do Niego z pokorą. B. New American Standard mówi: Może będziecie ukryci. Pan nie próbuje zachować nas w miejscu, w którym musielibyśmy zgadywać, jakby to była gra. Raczej, ukrywa pełne znaczenie wszystkich składników równania wszystkie przyczyny Jego działania i Jego milczenia abyśmy nie próbowali rozwiązać tego równania bez odnoszenia się do Niego. C. Pan pragnie zatrzymać sąd zgodnie z reakcją Jego ludu. Bóg pragnie zamienić miejsca możliwych katastrof w różnych regionach geograficznych w centra przebudzenia. Strona - 7 -

8 X. ZBIERZ LUDZI I POŚWIĘĆ ZGROMADZENIE 15 Na Syjonie dmijcie w róg, zarządźcie święty post, ogłoście uroczyste zgromadzenie. 16 Zbierzcie lud, zwołajcie świętą społeczność, zgromadźcie starców, zbierzcie dzieci, i ssących piersi!... (Jl 2:15-16) A. Jak powinniśmy odpowiedzieć? Co możemy zrobić wobec światowego kryzysu, o którym wiemy, że nastąpi? Pan dał nam wyraźny i skuteczny plan bitwy, jednak będziemy musieli okazać wiarę, aby go wykonać. B. Mamy zadąć w trąbę na Syjonie, aby wezwać święte zgromadzenie. Mamy zgromadzić starców i zebrać lud; nawet dzieci mają być częścią tego zgromadzenia. Ponieważ nikt nie będzie zwolniony z nadchodzącego kryzysu i sądu, nikt też nie jest zwolniony z wołania do Boga o miłosierdzie. Następnie mamy ogłosić święty post. Post uzdalnia nasze serca do doświadczenia Bożej łaski w większy sposób. 1. Dźwięk trąby śmiała proklamacja nadchodzącego sądu i uroczystego zgromadzenia. 2. Święty post umieść post w swoim programie zajęć i potraktuj go poważnie. 3. Zwołanie uroczystego zgromadzenia zgromadzenia które są poświęcone jako priorytety w naszych programach zajęć. 4. Święta społeczność liderzy poświęcają ludzi, którzy są pod ich przywództwem, poprzez odkładanie na bok programów posług i czyniąc szukanie Boga najwyższym priorytetem pod względem czasu. C. Joel opisuje gorliwe odpowiedzi, których pragnie Bóg poprzez podkreślanie konieczności gorliwej modlitwy. Szczerze wołamy o Jego miłosierdzie. 17 niechaj płaczą kapłani... Niech mówią: Przepuść, Panie, ludowi Twojemu... Czemuż mówić mają między narodami (niewierzący): Gdzież jest ich Bóg? (Jl 2:17) XI. USTANAWIANIE DUCHOWEJ KULTURY WEDŁUG JL 2 2 Słuchajcie tego, starcy, i nakłońcie uszy, wszyscy mieszkańcy kraju; czy stało się to za dni waszych lub za dni waszych przodków? 3 Powiedzcie to synom waszym, a synowie wasi niech powiedzą swoim synom, a synowie ich następnym pokoleniom. (Jl 1:2-3) A. Pierwszym wezwaniem w Księdze Joela jest: słuchajcie i nakłońcie uszy lub zwróć uwagę i ucz się przez to, co przydarzyło się Izraelowi w czasach Bożych sądów (Jl 1:1-2:9). Wezwanie do słuchania i nakłaniania uszu oznacza uczenie się z historii. Jest to również wezwanie do słuchania tego, co powiedział Joel. W naszych warunkach robimy to przez studiowanie Księgi Joela. Jest to wezwanie do słuchania Bożego serca, podczas gdy przygotowujemy się na przyszłą chwałę i kryzys. Joel wzywa ich do słuchania, co oznacza przyjęcie stylu życia, który uwydatnia słuchanie. Musimy zagłębić się w przesłanie, które przedstawione jest w Księdze Joela! Strona - 8 -

9 B. To słuchanie nie przychodzi automatycznie, ponieważ jesteśmy chrześcijanami. Wymaga ono zamierzonego, świadomego rozwijania w sobie zrozumienia Księgi Joela. C. Joel podkreśla niespotykane rozmiary nadchodzących sądów. W gruncie rzeczy pyta on: Czy widzieliście coś podobnego? Czy jest to normalne? Znaczenie tego przesłania polega na tym, że to, co ma nadejść jest bezprecedensowe, a zatem jest nam nieznane. To sprawia, że trudno jest o tym słuchać. 2 Czy stało się coś takiego za waszych dni lub też za dni waszych ojców? (Jl 1:2) D. Wkraczamy w nowy okres Boskiego kalendarza. Jego chwała i osąd potrząśnie wszystkim, co może być potrząśnięte. Znajdujemy się w unikalnym okresie, do którego nie mamy żadnych ram i odniesień. Noe jest przykładem przyjęcia proroczego przesłania, które było dla niego nieznane. Jego prorocze przesłanie było bezprecedensowe i dlatego ludziom było bardzo trudno przyjąć go. Bóg powiedział Noemu, że będzie padało przez czterdzieści dni. Jednak do tego momentu nigdy wcześniej nie padał deszcz. Do tego czasu, Bóg nawadniał ziemię od spodu, a nie za pomocą deszczu spadającego z nieba. XII. POWIEDZCIE TO DZIECIOM USTANAWIANIE DYNAMICZNEJ KULTURY DUCHOWEJ 3 Opowiadajcie to swoim dzieciom, a wasze dzieci niech opowiadają to swoim dzieciom, a ich dzieci następnemu pokoleniu! (Jl 1:3) A. Joel dał starcom czteropokoleniowe zadanie, aby wszyscy zrozumieli jego przesłanie na temat przebudzenia i sądu Dnia Pańskiego, aby nie byli wobec niego ignorantami lub obojętni. B. Bóg chce, aby w Kościele zostało ustanowione święte duchowe środowisko wiary i objawienia. Modlitwa i post muszą stać się kluczową częścią duchowej kultury Kościoła Czasów Ostatecznych. To właśnie stoi za tym Bożym nakazem, skierowanym do wszystkich: Powiedzcie dzieciom. Duchowa kultura Zachodniego Kościoła dzisiaj ma szyderczego i pasywnego ducha, który uważa za ekstremalne uwierzenie Bożemu Słowu w kwestii Czasów Ostatecznych. Jednym z priorytetów Piotra było ostrzeżenie nas przed tym szyderczym duchem (2P 3:3). To przede wszystkim wiecie, że przyjdą w ostatnich dniach szydercy pełni szyderstwa (2P 3:3) ZAPROSZENIE: Przyłącz się do IHOP-KC w naszych comiesięcznych globalnych dniach postu. Zobacz aby uzyskać więcej informacji. Strona - 9 -

1. Modlitwa na rozpoczęcie i na zakończenie spotkania modlitewnego

1. Modlitwa na rozpoczęcie i na zakończenie spotkania modlitewnego Chrystusa, i wszystkie Dary, których udziela On ludzkości. Módl się, droga Matko, aby wszystkim duszom został przyznany Dar Zbawienia Wiecznego. Chroń mnie przed jedną światową religią (158) Modlitwa Krucjaty

Bardziej szczegółowo

Zasady ewangelii. Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni.

Zasady ewangelii. Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni. Zasady ewangelii Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni. 1 Nefi 15:14 Zasady ewangelii Wydane przez Kościół Jezusa Chrystusa

Bardziej szczegółowo

PROWADZIĆ życie, W KTÓRYM PODDAJEMY SIĘ

PROWADZIĆ życie, W KTÓRYM PODDAJEMY SIĘ KONFERENCJA SCALANIA TEMAT OGÓLNY: PROWADZIĆ życie, W KTÓRYM PODDAJEMY SIĘ JEDYNEMU ZWIERZCHNICTWU CHRYSTUSA I DOŚWIADCZAĆ ZBAWIENIA W życiu ORAZ KRÓLOWAĆ W życiu ZE WZGLĘDU NA życie CIAŁA WARSZAWA 1-3

Bardziej szczegółowo

Albo służycie Bogu, albo ulegniecie niefrasobliwości człowieka. Odłóżcie swój pancerz, bo zostanie on pokruszony na kawałki

Albo służycie Bogu, albo ulegniecie niefrasobliwości człowieka. Odłóżcie swój pancerz, bo zostanie on pokruszony na kawałki Albo służycie Bogu, albo ulegniecie niefrasobliwości człowieka Odłóżcie swój pancerz, bo zostanie on pokruszony na kawałki Niebawem staniecie się świadkami globalnego szczepienia, o którym wam mówiłem

Bardziej szczegółowo

WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO. Ścieżka sprawiedliwych, jako światłość jasna, która im dalej, tym bardziej świeci aż do dnia doskonałego.

WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO. Ścieżka sprawiedliwych, jako światłość jasna, która im dalej, tym bardziej świeci aż do dnia doskonałego. WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO Ścieżka sprawiedliwych, jako światłość jasna, która im dalej, tym bardziej świeci aż do dnia doskonałego. TOM II Nadszedł Czas Gdyby przyszły czasy ochłody od obliczności Pańskiej,

Bardziej szczegółowo

DO BISKUPÓW, KAPŁANÓW, RODZIN ZAKONNYCH I WIERNYCH KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO O CHRZEŚCIJAŃSKIM SENSIE LUDZKIEGO CIERPIENIA

DO BISKUPÓW, KAPŁANÓW, RODZIN ZAKONNYCH I WIERNYCH KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO O CHRZEŚCIJAŃSKIM SENSIE LUDZKIEGO CIERPIENIA "Cierpienie, które pod tylu różnymi postaciami obecne jest w naszym ludzkim świecie, jest w nim obecne także i po to, ażeby wyzwalać w człowieku miłość, ów właśnie bezinteresowny dar z własnego ja na rzecz

Bardziej szczegółowo

Post. Cz. I - Moc ze słabości

Post. Cz. I - Moc ze słabości Post Cz. I - Moc ze słabości Potrzeba wyrzeczeń i oddzielenia życia dla Jezusa Duch tego świata potrafi manifestować się w subtelny i wyrafinowany sposób. Przekonuje wszystkich do swoich racji i wspaniałych

Bardziej szczegółowo

Jeden Mesjasz, ale dwa przyjścia

Jeden Mesjasz, ale dwa przyjścia Jeden Mesjasz, ale dwa przyjścia Autor: James Jacob Prasch A spożywając z nimi posiłek, nakazał im: Nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie; Jan

Bardziej szczegółowo

Jezu, zburz wszystkie mury

Jezu, zburz wszystkie mury Jezu, zburz wszystkie mury 7 DNIOWE MODLITEWNE OBLĘŻENIE JERYCHA Ks. Kamil Spolankiewicz (POLECANA, SKUTECZNA PRAKTYKA DUCHOWA DLA WSZYSTKICH INTENCJI) I. Przeczytać z listu św. Pawła do Efezjan z rozdziału

Bardziej szczegółowo

Jezus głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił!

Jezus głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił! Mk 1,14 20 PONIEDZIAŁEK Jezus głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił! Czas się wypełnił to są pierwsze słowa Pana Jezusa zapisane w Ewangelii św. Marka. Spróbujmy je skomentować. Również w naszym

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ JAK WSPÓŁPRACOWAĆ Z ŁASKĄ?

ROZWÓJ JAK WSPÓŁPRACOWAĆ Z ŁASKĄ? ROZWÓJ JAK WSPÓŁPRACOWAĆ Z ŁASKĄ? Monika i Marcin Gajdowie ROZWÓJ Jak współpracować z łaską? Na okładce: Motyw z posadzki katedry pw. Najświętszej Marii Panny w Chartres (Francja) labirynt symbolizujący

Bardziej szczegółowo

KIM JEST NASZ NIEPRZYJACIEL I JAK ON DZIAŁA? ZARYS KATOLICKIEJ DEMONOLOGII Ks. dr Marian Piątkowski

KIM JEST NASZ NIEPRZYJACIEL I JAK ON DZIAŁA? ZARYS KATOLICKIEJ DEMONOLOGII Ks. dr Marian Piątkowski KIM JEST NASZ NIEPRZYJACIEL I JAK ON DZIAŁA? ZARYS KATOLICKIEJ DEMONOLOGII Ks. dr Marian Piątkowski (wykład podczas konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia ds. Uwalniania, Jasna Góra 11.7.2005) I.

Bardziej szczegółowo

Boskie objawienie piekła - czas dobiega końca - Kathryn Mary Baxter

Boskie objawienie piekła - czas dobiega końca - Kathryn Mary Baxter Boskie objawienie piekła - czas dobiega końca - Kathryn Mary Baxter KsiąŜka ta dedykowana jest dla chwały Boga Ojca, Boga Syna, oraz Boga Ducha Świętego Wprowadzenie Zdaję sobie sprawę, Ŝe bez ponadnaturalnej

Bardziej szczegółowo

RÓŻNE SPOSOBY BIBLIJNEGO ZWIASTOWANIA

RÓŻNE SPOSOBY BIBLIJNEGO ZWIASTOWANIA RÓŻNE SPOSOBY BIBLIJNEGO ZWIASTOWANIA przygotowane przez Richarda L. Blake Xtend Ministries International WPROWADZENIE W poprzedniej sesji dokładnie przyglądaliśmy się procesowi przechodzenia od tekstu

Bardziej szczegółowo

MOC BOŻEGO SŁOWA. od redakcji. duchowość komunii. świadkowie. doświadcrenia. nowe horyronty. słownik. dodatek

MOC BOŻEGO SŁOWA. od redakcji. duchowość komunii. świadkowie. doświadcrenia. nowe horyronty. słownik. dodatek MOC BOŻEGO SŁOWA od redakcji duchowość komunii Carlos Garcia Andrade CMF: KU TEOLOGII SŁOWA 3 świadkowie Camillo Bianchin OFM: DO ZOBACZENIA, PADRE NOVO! 12 doświadcrenia Róża Wilczek: PANIE, DO KOGÓŻ

Bardziej szczegółowo

Ks. Aleksander Zienkiewicz. KAZANIA i HOMILIE NA RÓŻNE OKAZJE. Kraków

Ks. Aleksander Zienkiewicz. KAZANIA i HOMILIE NA RÓŻNE OKAZJE. Kraków KAZANIA i HOMILIE Ks. Aleksander Zienkiewicz KAZANIA i HOMILIE NA RÓŻNE OKAZJE Kraków 2006 by Wydawnictwo OO. Franciszkanów Bratni Zew spółka z o.o. ISBN 83-88903-76-4 Wszelkie prawa zastrzeżone. Książka

Bardziej szczegółowo

Czy słowo ludzkie może być słowem Bożym? Doświadczenie mocy słów Biblii w Kościele 113,1, 3)

Czy słowo ludzkie może być słowem Bożym? Doświadczenie mocy słów Biblii w Kościele 113,1, 3) 1 Moc Słowa w Biblii. Czy słowo ludzkie może być słowem Bożym? Niejednokrotnie uczestnicząc we Mszy św., słuchamy homilii wyjaśniającej odczytane fragmenty Pisma świętego. Może nieraz zapytywaliśmy: Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na internetową listę zarzutów (inny tytuł O czym 90% katolików nie wie )

Odpowiedź na internetową listę zarzutów (inny tytuł O czym 90% katolików nie wie ) Odpowiedź na internetową listę zarzutów (inny tytuł O czym 90% katolików nie wie ) Od kilku lat krąży po Internecie lista zarzutów wobec Kościoła. Ma wiele wersji, występuje też pod wieloma tytułami (np.

Bardziej szczegółowo

Proces Jezusa: o tym jak sprawiedliwość zawiodła

Proces Jezusa: o tym jak sprawiedliwość zawiodła Proces Jezusa: o tym jak sprawiedliwość zawiodła Ortodoksyjny Rabin Żydowski Tłumaczenie: Dominika Czumakow Komentarz: Jedną z najtragiczniejszych pomyłek chrześcijaństwa w okresie średniowiecza było obwinienie

Bardziej szczegółowo

Jeżeli Bóg jest z nami, to gdzie są te wszystkie cuda?

Jeżeli Bóg jest z nami, to gdzie są te wszystkie cuda? Jeżeli Bóg jest z nami, to gdzie są te wszystkie cuda? William Branham JEŻELI BÓG JEST Z NAMI, TO GDZIE SĄ TE WSZYSTKIE CUDA? (Kazanie wygłoszone przez brata Williama Branhama 31 grudnia 1961 roku w Jeffersonville,

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 0860-8474. Nasza Rodzina. czasopismo kościoła nowoapostolskiego

PL ISSN 0860-8474. Nasza Rodzina. czasopismo kościoła nowoapostolskiego PL ISSN 0860-8474 Nasza Rodzina czasopismo kościoła nowoapostolskiego Rok 26 Nr 10 Październik 2014 S Ł O W O W S T Ę P N E Żniwa czy owocobranie zawsze są piękną sprawą. Coś urosło, wydało owoce, mogło

Bardziej szczegółowo

INNY JEZUS INNY DUCH INNA EWANGELIA

INNY JEZUS INNY DUCH INNA EWANGELIA Natan Chesed INNY JEZUS INNY DUCH INNA EWANGELIA Kluczowe doktryny Świadków Jehowy w świetle Biblii INNY JEZUS INNY DUCH INNA EWANGELIA Kluczowe doktryny Świadków Jehowy w świetle Biblii Natan Chesed

Bardziej szczegółowo

A gdzie Biblia mówi, ze Chrześcijanin może mieć demona?

A gdzie Biblia mówi, ze Chrześcijanin może mieć demona? A gdzie Biblia mówi, ze Chrześcijanin może mieć demona? Wstęp W dzisiejszych czasach ludzie w kościele są tak z dala od Biblii, ze nie mogą i często nie chcą uznać prawdy. Jest dla nich zbyt mocna. Ludzie

Bardziej szczegółowo

630. Alleluja, Jezus Panem moim jest! e D h e Alleluja, Jemu chwała, Jemu cześć!

630. Alleluja, Jezus Panem moim jest! e D h e Alleluja, Jemu chwała, Jemu cześć! Powiedz Mu całą winę swą, D 7 On ci swój pokój, szczęście da. G D 629. To jest mój Pan, to jest mój Bóg F B To Jego Miłość mnie ogarnia. B F g C To właśnie dziś. C F B (F) 2. Tyś jest mój Pan, Tyś jest

Bardziej szczegółowo

Nasze dzieci, nasza odpowiedzialność, nasz czas

Nasze dzieci, nasza odpowiedzialność, nasz czas Seminarium rodzicielskie Nasze dzieci, nasza odpowiedzialność, nasz czas 66 Nasze dzieci, nasza odpowiedzialność, nasz czas Być rodzicem chrześcijaninem w dzisiejszych czasach autor Carina Lillbäck-Larsson

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Projektu

Regulamin Małopolskiego Projektu Regulamin Małopolskiego Projektu Mieć wyobraźnię miłosierdzia przygotowującego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do niesienia pomocy potrzebującym w roku szkolnym 2014/2015 1 Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

NAUKA JAK ZOSTAĆ BOGATYM. Wallace Wattles

NAUKA JAK ZOSTAĆ BOGATYM. Wallace Wattles NAUKA JAK ZOSTAĆ BOGATYM Wallace Wattles Niniejsza książka jest darmowa (wygasły na nią prawa autorskie) i powinna dotrzeć do jak największej ilości osób. Jeśli znasz kogoś, kogo mogłaby zainteresować

Bardziej szczegółowo

T r e ś ć: 1. Orędzie proroka Jeremiasza. 2. Orędzie proroka Ezechiela. 3. Nowy Testament. 4. Wnioski Summary

T r e ś ć: 1. Orędzie proroka Jeremiasza. 2. Orędzie proroka Ezechiela. 3. Nowy Testament. 4. Wnioski Summary Ks. Roman KRAWCZYK Wydział Teologii, UWM w Olsztynie STUDIA WARMIŃSKIE XLVII (2010) PRAWO WyPISANE W SERcAcH ludzkich T r e ś ć: 1. Orędzie proroka Jeremiasza. 2. Orędzie proroka Ezechiela. 3. Nowy Testament.

Bardziej szczegółowo

CZY DZIECKO BOŻE MOŻE MIEĆ W SOBIE DEMONA?

CZY DZIECKO BOŻE MOŻE MIEĆ W SOBIE DEMONA? CZY DZIECKO BOŻE MOŻE MIEĆ W SOBIE DEMONA? Na pewnym forum chrześcijańskim przeczytałem kiedyś wypowiedź zdumionej siostry, która była wstrząśnięta świadectwami na temat konieczności uwalniania osób będących

Bardziej szczegółowo

Daphne K. 12 kroków. z Jezusem. osobista historia uzdrowienia. tłumaczenie Ewa Sroczyńska

Daphne K. 12 kroków. z Jezusem. osobista historia uzdrowienia. tłumaczenie Ewa Sroczyńska Daphne K. 12 kroków z Jezusem osobista historia uzdrowienia tłumaczenie Ewa Sroczyńska S RAFIN Kraków 2012 Tytuł oryginału: wydania polskiego: Wydawnictwo Serafin, Kraków 2012 Redakcja Małgorzata Sękalska,

Bardziej szczegółowo