Twoja instrukcja użytkownika ARISTON MBA 3832 C

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika ARISTON MBA 3832 C http://pl.yourpdfguides.com/dref/3795862"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: 3 Instalacja.. 4 Opis chodziarko-zamraarkii Uruchomienie urzàdzenia Higiena ywnoêci.. 7 Jak korzystaç z komory chodziarki Przechowywanie produktów 10 Jak najlepiej uywaç przedziau zamraarki Jak zminimalizowaç zuycie energii.. 12 Wskazówki dotyczàce wykorzystania komory zamraarki Alarmy dêwi kowe i Êwietlne Konserwacja Ewentualne problemy OdwracalnoÊç otwierania drzwi /23/CEE z 19/02/73 (Niskie Napi cia) z póêniejszymi zmianami; 89/336/CEE z 03/05/89 (KompatybilnoÊç elektromagnetyczna z póêniejszymi zmianami. 1. Urzàdzenie przeznaczone jest do zainstalowania wyàcznie w pomieszczeniach zamkni tych. Pod adnym pozorem nie moe pracowaç na zewnàtrz, nawet w zadaszonych pomieszczeniach. Wystawianie chodziarko-zamraarki na wpyw czynników atmosferycznych jest bardzo niebezpieczne. Minimalna temperatura uytkowania produktu 16 C w/g PN-89/M (Polska Norma). 2. Chodziarko-zamraarka musi byç podàczona do gniazda zasilajàcego z bolcem ochronnym. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilajàcego naprawy dokonuje technik z autoryzowanego serwisu. 3. Urzàdzenie moe byç uytkowane tylko przez osoby dorose, zgodnie ze swoim przeznaczeniem, do przechowywania produktów ywnoêciowych zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji. 4. Nie wolno dotykaç ani obsugiwaç urzàdzenia mokrymi r kami, majàc bose lub mokre stopy. 5. Nie zaleca si uywania przeduaczy i rozga ziaczy. JeÊli chodziarko-zamraarka jest zainstalowana mi dzy meblami naley zwróciç uwag, aby kabel zasilajàcy nie by przygnieciony lub zagi ty. 6. Nie wolno ciàgnàç kabla lub urzàdzenia w celu wyciàgni cia wtyczki z kontaktu, jest to bardzo niebezpieczne. 7. Nie wolno dotykaç wewn trznych cz Êci chodzàcych, szczególnie mokrymi r kami, gdy mona si poparzyç lub zraniç. Nie naley wkadaç do ust kostek lodu zaraz po wyj ciu ich z zamraarki, gdy mona si zraniç. 8. Przed przystàpieniem do czyszczenia chodziarko-zamraarki naley odàczyç urzàdzenie od êróda zasilania (wyciàgajàc wtyczk lub wyàczajàc

3 gówny bezpiecznik w mieszkaniu), nie wystarczy przekr ciç termostatu do pozycji q w celu odàczenia urzàdzenia od zasilania. 9. JeÊli chodziarko-zamraarka ma zastàpiç chodziarko-zamraark starszego typu zaopatrzonà w zamek zatrzaskowy lub rygiel, przed wyrzuceniem urzàdzenia naley koniecznie usunàç lub zniszczyç zamek. Dzi ki temu unikniemy ewentualnego nieszcz Êliwego wypadku wskutek przypadkowego zamkni cia bawiàcych si dzieci wewnàtrz urzàdzenia. 10. W przypadku awarii, naley przed wezwaniem specjalisty z serwisu przeczytaç rozdzia,,ewentualne problemy" w celu usuni cia ewentualnej usterki. Nie naley samodzielnie przeprowa3 dzaç adnych dalszych prac, szczególnie przy mechanizmach wewn trznych urzàdzenia. 11. Nie naley uywaç urzàdze elektrycznych wewnàtrz komory do przechowywania ywnoêci, jeeli nie sà one zalecane przez producenta. 12. Chodziarko-zamraarka zawierajàca gaz cyklo- pentan w gàbce izolacyjnej i ewentualnie gaz R600a (izobutan) w obiegu chodzàcym, po zakoczeniu ywotnoêci, musi zostaç oczyszczona ze szkodliwych czynników przed wyrzuceniem na Êmietnik. CzynnoÊç ta musi byç wykonana przez przeszkolonego technika. INSTALACJA eby zapewniç prawidowe funkcjonowanie i niewielkie zuycie pràdu, istotne jest, aby instalacja zostaa dokonana prawidowo. Podàczenie elektryczne i uziemienie Przed podàczeniem elektrycznym naley sprawdziç, czy napi cie wskazane na tabliczce znamionowej, znajdujàcej si u dou po lewej stronie obok pojemnika na warzywa, odpowiada napi ciu w instalacji domowej, oraz czy gniazdko ma prawidowe uziemienie zgodne z prawem o bezpieczestwie instalacji 46/90. JeÊli brakuje uziemienia, producent nie bierze na siebie adnej odpowiedzialnoêci. Nie naley uywaç rozga ziaczy ani wtyczek adaptacyjnych. Wentylacja Agregat wydziela ciepo i dlatego wymaga dobrej wentylacji. Urzàdzenie nie powinno byç wystawione na bezpoêrednie dziaanie soca, staç obok kuchenki elektrycznej i tym podobnych. Nie nadajà si równie pomieszczenia ze sabà wentylacjà. Urzàdzenie naley wi c zainstalowaç w pomieszczeniu z otworem (okno lub drzwi balkonowe) zapewniajàcym wymagany przewiew. Pomieszczenie nie moe byç zbyt wilgotne. Naley uwaaç, aby podczas instalacji nie zastawiç ani nie zasoniç kratek zapewniajàcych dobrà wentylacj urzàdzenia. Napi cie jest niewystarczajàce? èródo zasilania powinno byç w stanie znieêç maksymalne obciàenie mocy urzàdzenia, wskazanej na tabliczce znamionowej znajdujàcej si u dou po lewej stronie, obok pojemnika na warzywa. Z dala od ciepa Urzàdzenia naley umieêciç w miejscu nie wystawionym bezpoêrednio na dziaanie soca, a take z dala od kuchenki i tym podobnych. Przed podàczeniem elektrycznym W celu zapewnienia prawidowego funkcjonowania, po przetransportowaniu ustawiç urzàdzenie pionowo i odczekaç co najmniej 3 godziny przed wàczeniem go do gniazdka. Na paskim Urzàdzenie musi staç równo na paskim podou; jeêli podoga nie jest równa, mona wyregulowaç ustawienie urzàdzenia przy pomocy specjalnych nóek znajdujàcych si z przodu. 4 OPIS CH ODZIARKO-ZAMRA ARKI A Przycisk szybkiego chodzenia WciÊni cie przycisku (zapala si óta kontrolka,,c") umoliwia maksymalne obnienie temperatury w komorze lodówki. E Kontrolka szybkiego zamraania Ta zielona kontrolka zapala si, gdy przez wciêni cie przycisku,,g" zostaje wàczone szybkie zamraanie. Uwaga: Te trzy kontrolki informujà równie o nienormalnym wzroêcie temperatury w komorze zamraarki (zob.

4 Alarmy dêwi kowe i Êwietlne). B Pokr to regulacji temperatury w komorze lodówki F Pokr to regulacji temperatury To pokr to umoliwia ustawienie temperatury na rónych poziomach: q lodówka jest wyàczona 1 najcieplej 5 najzimniej temperatura optymalna przy niskim zuyciu energii wàczona funkcja,,wakacje" w komorze zamraarki To pokr to umoliwia ustawienie temperatury na rónych poziomach: q lodówka jest wyàczona 1 najcieplej 5 najzimniej temperatura optymalna przy niskim zuyciu energii Pami taj: Mona wyàczyç cae urzàdzenie (take lodówk ) przekr cajàc to pokr to na pozycj q. C óta kontrolka szybkiego chodzenia Ta óta kontrolka zapala si, gdy przez wciêni cie przycisku,,a" zostaje wàczone szybkie chodzenie. G Przycisk szybkiego zamraania WciÊniecie tego przycisku (zapala si óta kontrolka,,e") umoliwia zamraania Êwieych produktów D Zielona kontrolka Zapalenie si zielonej kontrolki oznacza, e urzàdzenie jest podàczone do zasilania 5 H Wyjmowane przegródki z podnoszonymi pokrywami (opcjonalnie) i z pojemnikiem na jajka i maso I J Póeczka wyjmowana na róne produkty Skadany trzymacz butelek K Stabilizator butelek L Wyjmowana póeczka na butelki M Pojemniki na lód N Regulowane nóki O System odpywu wody z rozmraania P Przedzia do przechowywania produktów zamroonych Q Przedzia do zamraania Êwieych produktów przechowywania produktów zamroonych i robienia lodu R Pojemniki na owoce i warzywa S Przedzia do przechowywania Êwierzych produktów, mi sa/ryb T Wyjmowane póeczki, które mona mocowaç na dowolnej wysokoêci U Podwieszony pojemnik do przechowywania mi sa/sera V OÊwietlenie chodziarki 6 URUCHOMIENIE URZÑDZENIA UWAGA! Po zakoczeniu transportu lodówki konieczne jest ustawienie jej w pozycji pionowej oraz odczekanie okoo 3 godzin przed podàczeniem jej do zasilania. Pozwoli to zapewniç najlepszà pracy urzàdzenia. Przed przystàpieniem do korzystania z lodówki i przechowywania w niej ywnoêci naley przetrzeç wn trze komory chodziarki i zamraarki szmatkà nawilonà ciepà wodà z dodatkiem sody oczyszczonej. wyàczeniu z pràdu, zarówno z powodu awarii elektrycznoêci jak i w przypadku, gdy sam wyàczysz lodówk (na przykad aby jà wymyç lub rozmroziç zamraalnik). Po wàczeniu wtyczki do kontaktu naley si upewniç, czy zielona kontrolka,,d" jest zapalona i czy pokr to zamraarki,,f" jest na pozycji q. Komora lodówki Przekr ç pokr to,,b" na Êrodkowà pozycj. Po kilku godzinach mona wkadaç jedzenie do lodówki. Komora zamraarki Funkcja ochrony silnika Ten model jest wyposaony w kontrolk chroniàcà silnik, dlatego jeêli w chwili instalacji kompresor nie rozpoczyna natychmiastowo pracy, nie naley si przejmowaç, gdy wàczy si automatycznie po ok. 8 minutach. B dzie si tak dziao po kadym Przekr ç pokr to,,f" na Êrodkowà pozycj i wciênij przycisk,,g" celem uruchomienia szybkiego zamraania (zapala si óta kontrolka,,e"). Kiedy zamraarka uzyska optymalnà temperatur, kontrolka,,e" zgaênie. Oznacza to ze mona wkadaç jedzenie do zamraarki. HIGIENA YWNOÂCI 1. Po pierwsze ze Êwieo zakupionych produktów naley zdjàç papierowe opakowania, podstawki lub inne opakowania, które mogà powodowaç namnaanie si bakterii i zabrudzenie twojej chodziarki. 2. ywnoêç naley zabezpieczyç (w szczególnoêci szybko psujàcà si i wydzielajàcà intensywny zapach), eby uniknàç jej wzajemnego kontaktu, nie dopuêciç do przemieszczania si bakterii, a take przenikania mocnych zapachów. 3. Rozmieszczenie produktów ywnoêciowych musi umoliwiaç swobodnà cyrkulacj powietrza. 4. Chodziark naley utr o przedueniu czasu konserwacji Êwieego mi sa i ryb (do tygodnia). W przegródce,,fresh box" temperatura jest najnisza w caej lodówce. Przezroczyste drzwiczki chronià przegródk i zapobiegajà zjawiskom utleniania i czernienia, które sà waêciwe mi som i rybom poddanym cyrkulacji powietrza. Przegródka moe byç równie uywana dla chodzenia da, które zazwyczaj naley schodziç przed podaniem: surowa szynka z melonem, figi z surowà szynkà, ser mozzarella z pomidorami. Boczny uchwyt butelek moe byç uywany do podtrzymywania butelek (rys. 3) lub puszek (od 2 do 4) ustawionych poziomo (rys. 4). W przypadku, gdy nie jest on uywany, mona go zoyç i uzyskaç w ten sposób wi cej miejsca we wn trzu chodziarki. rys. 3 Wskaênik temperatury Chodziarka zostaa wyposaona w specjalny wskaênik temperatury, eby precyzyjnie ustaliç najzimniejsze miejsce. Naley upewniç si czy na wskaêniku pojawia si napis,,ok". rys. 4 Przy waêciwej temperaturze napis jest wyraêny. Jeeli temperatura jest za wysoka, wskaênik jest cay czarny. Naley skorygowaç ustawienie termostatu, przekr ciç na wyszà pozycj. Po kadej zmianie nastawienia naley odczekaç ok. 10 godzin, eby temperatura si ustalia. UWAGA: Po woeniu duej iloêci nowych produktów, nie zamkni ciu drzwi przez duszy czas, lub po cz stym otwieraniu drzwi wskaênik moe nie pokazywaç napisu,,ok". Jest to cakiem normalne. Przed regulowaniem termostatu naley odczekaç 10 godzin. 9 PRZECHOWYWANIE PRODUKTÓW Wskazówki dotyczàce rozmieszczenia artykuów w komorze chodziarki Produkt ywnoêciowy mi so i oczyszczone ryby (owinàç w plastikowà foli lub umieêciç w torebkach plastikowych) Êwiee sery Czas przechowywania 2 lub 3 dni Rozmieszczenie w chodziarce w dolnej cz Êci chodziarki bezpoêrednio nad szufladami z warzywami (najzimniejsze miejsce w chodziarce) w dolnej cz Êci chodziarki bezpoêrednio nad szufladami z warzywami (najzimniejsze miejsce w chodziarce) na przeznaczonych do tego póeczkach na wewn trznej stronie drzwi na póeczce na wewn trznej stronie drzwi na dowolnej póce chodziarki 3 lub 4 dni jajka maso i margaryna gotowane potrawy (przechowywaç w hermetycznych pojemnikach, umieêciç w chodziarce po ostygni ciu) surowe w dliny, chleb z formy, ciastka z kremem, pomidory, itp.

5 produkty w butelkach, mleko, napoje, jogurt owoce i warzywa 1 miesiàc 1 tydzie 3 lub 4 dni 3 lub 4 dni na dowolnej póce chodziarki na jednej z póeczek na wewn trznej stronie drzwi w szufladach na owoce i warzywa Uwaga: Ziemniaki, czosnek, cebula nie wymagajà przechowywania w lodówce. JAK NAJLEPIEJ U YWAå PRZEDZIA U ZAMRA ARKI Jak korzystaç z komory zamraalnika Przygotowujàc jedzenie do zamroenia naley korzystaç ze specjalnego przewodnika. Rozmroona, take cz Êciowo, potrawa nie powinna nigdy byç powtórnie zamraana. Aby jà zjeêç lub powtórnie zamroziç, naley jà ugotowaç w ciàgu 24 godzin. Surowe produkty spoywcze nie powinny nigdy przebywaç w tej samej komorze co produkty ju zamroone, lecz umieszczane w górnej komorze,,q" gdzie temperatura spada poniej 18 C, jest wiec idealna do zamraania potraw. Nie naley zapominaç, e dobre zamroenie produktów spoywczych zaley od szybkoêci procesu zamraania. Maksymalna, dzienna iloêç, jakà mona zamroziç, jest podana na tabliczce znamionowej umieszczonej wewnàtrz zamraarki. Za pierwszym razem, lub po tym, jak zamraarka zostaa uruchomiona, mona zamraaç produkty dopiero, gdy urzàdzenie zostao wàczone na maksymalny poziom mroenia. Kiedy urzàdzenie dziaa, mona mroziç produkty na dwa sposoby: Maymi porcjami, mniejszymi od maksymalnej iloêci podanej na tabliczce znamionowej, przez wciêni cie przycisku,,g" (zapala si lampka,,e"), po czym mona woyç produkty do zamroenia. Po 24 godzinach, gdy optymalna temperatura zostaa osiàgni ta, funkcja szybkiego rozmraania wyàcza si automatycznie (lampka,,e" gaênie). 2. W przypadku duych porcji produktów do zamroenia (a do maksymalnej iloêci podanej na tabliczce znamionowej) wciêni ty przycisk zamraania,,g" naley przytrzymaç a do chwili, gdy óta lampka,,e" zacznie szybko mrugaç. zamraania nie naley otwieraç drzwi zamraarki. to podniesienie si temperatury w komorze. godzin. rys. uycia pojemników (rys. ki specjalnym otworom woda wypeni foremki do kostek lodu. napeniajàc pojemnik wodà naley upewniç si, czy nie pozostawiono w Êrodku resztek lodu. Nie zostawiaç pustego pojemnika w zamraalniku. Minimalny czas potrzebny do zrobienia kostek lodu to 8 godzin. JAK ZMINIMALIZOWAå ZU YCIE ENERGII Instalacja w odpowiednim miejscu Chodziarko-zamraarka powinna staç z dala od êróde ciepa, w przewiewnym pomieszczeniu Odpowiednia temperatura Termostat chodziarko-zamraarki i zamraalnika powinien byç ustawiony na pozycji Êrodkowej. Zbyt niska temperatura nie wydua czasu przechowywania produktów, moe wr cz spowodowaç zepsucie si w dlin, warzyw i serów, i wymaga wi kszego zuycia energii. Nie zapeniaç nadmiernie Aby produkty dobrze si przechowyway, jest niezb dne, aby zimne powietrze mogo swobodnie cyrkulowaç pomi dzy produktami. Nadmierne zapenienie chodziarko-zamraarki uniemoliwia t cyrkulacj i powoduje ciàgà prac agregatu. Zamkni te drzwi Chodziarko-zamraark naley otwieraç jak najrzadziej, poniewa za kadym razem uchodzi z niej dua iloêç zimnego powietrza. Aby przywróciç poprzednià temperatur agregat musi dugo pracowaç zuywajàc duo energii. Uwaga na uszczelk Uszczelka powinna byç czysta i elastyczna, by dobrze przylegaa do drzwi i zapobiegaa wydostawaniu si zimna na zewnàtrz. Nie wkadaç goràcych potraw Ciepy garnek wstawiony do chodziarko-zamraarki powoduje podniesienie si temperatury o kilka stopni, przed woeniem do chodziarko-zamraarki naley poczekaç, aby garnek ostyg. Kontrolowaç stopie oszronienia zamraarki Sprawdzaç czy na Êciankach urzàdzenia nie pojawia si lód i nadmiernej gruboêci warstwa szronu. JeÊli warstwa lodu stanie si zbyt gruba naley rozmroziç lodówk (patrz,,konserwacja"). 12 WSKAZÓWKI DOTYCZÑCE WYKORZYSTANIA ZAMRA ARKI Produkt Opakowanie Czas,,kruszenia" (dni) Czas przechowywania (miesiàce) Rozmraanie Mi sa i ryby Piecze woowa i sztuka mi sa Jagni Piecze wieprzowa Pieczona i gotowana ciel cina owinàç w foli aluminiowà owinàç w foli aluminiowà owinàç w foli aluminiowà owinàç w foli aluminiowà niekonieczne niekonieczne niekonieczne niekonieczne niekonieczne Befsztyki i smaone kotlety kady kotlet owinàç w foli wieprzowe i ciel ce polietylenowà, a nast pnie w foli aluminiowà zawinàç od 4 do 6 tak opakowanych kotletów Kotlety z jagni cia i woowe kady kotlet owinàç w foli polietylenowà, a nast pnie w foli aluminiowà zawinàç od 4 do 6 tak opakowanych kotletów w aluminiowych pojemnikach z przykrywkà z polietylenu w torebkach polietylenowych folia aluminiowa lub polietylenowa owinàç w foli aluminiowà folia aluminiowa folia aluminiowa folia aluminiowa folia aluminiowa lub polietylenowa folia aluminiowa lub polietylenowa w torebkach polietylenowych w torebkach polietylenowych w plastikowych lub aluminiowych pojemnikach, przykrytych warstwà soli z wodà folia aluminiowa lub polietylenowa w torebkach polietylenowych Êwieo zmielone 6 niekonieczne Mi so mielone Serca i wàtróbka Kiebasy Kurczak i indyk Kaczka i g Ê Baant, kuropatwa, dzika kaczka Królik i zajàc Jele, sarna Wi ksze ryby Mniejsze ryby Skorupiaki Mi czaki powoli w chodziarce niekonieczne w zalenoêci od przeznaczenia powoli w chodziarce powoli w chodziarce powoli w chodziarce powoli w chodziarce powoli w chodziarce powoli w chodziarce niekonieczne niekonieczne powoli w chodziarce Gotowane ryby Smaone ryby w goràcej wodzie bezpoêrednio na patelni 13 WSKAZÓWKI DOTYCZÑCE WYKORZYSTANIA ZAMRA ARKI Produkt Przygotowanie Czas blan- Opakowanie szowania (min) 2 12 w pojemnikach (zalane w syropie) w pojemnikach (zalane w syropie) w pojemnikach (w cukrze) w pojemnikach, dodajàc cukier (10%) w pojemnikach, cukier do smaku 2 w torebkach polietylenowych Czas prze- Rozmraanie chowywania (miesiàce) powoli w chodziarce powoli w chodziarce powoli w chodziarce powoli w chodziarce powoli w chodziarce niekonieczne Owoce i warzywa Jabka i gruszki Morele, brzoskwinie, czereênie i Êliwki Truskawki, jeyny i czarna jagoda Gotowane owoce Soki owocowe Kalafior obraç ze skórki i pokroiç na mae kawaki usunàç pestki i obraç ze skórki oczyêciç, umyç i pozostawiç do osuszenia pokroiç, zagotowaç, przetrzeç owoce umyç, pokroiç i rozgniataç usunàç liêcie, podzieliç na drobne róyczki, blanszowaç w wodzie z dodatkiem soku z cytryny oczyêciç i umyç, podzieliç na drobne kawaki wyuskaç i umyç umyç i pokroiç na drobne kawaeczki obraç ze skórki, umyç i pokroiç w plastry umyç i pokroiç umyç i posiekaç umyç i pociàç na drobne kawaeczki Kapusta i brukselka 12 w torebkach polietylenowych w torebkach polietylenowych w torebkach polietylenowych w torebkach polietylenowych w torebkach lub pojemnikach w torebkach polietylenowych w torebkach, mae porcje 1012 w temp.

6 pokojowej niekonieczne niekonieczne niekonieczne w temp. pokojowej w temp. pokojowej w temp. pokojowej Groszek zielony Fasolka szparagowa Marchew, papryka i rzepa Grzyby i szparagi Szpinak Warzywa róne na zup WSKAZÓWKI DOTYCZÑCE WYKORZYSTANIA ZAMRA ARKI Produkt Przygotowanie Czas blan- Opakowanie szowania (min) w torebkach polietylenowych w folii polietylenowej Czas prze- Rozmraanie chowywania (miesiàce) 4 w temperaturze pokojowej i w piekarniku w temperaturze pokojowej, nast pnie w piekarniku w temp. 100/200 C w temperaturze pokojowej lub w chodziarce w chodziarce Inne produkty ywnoêciowe Chleb Ciasta 6 Âmietana w plastikowych pojemnikach w oryginalnym opakowaniu, zawini tym w foli aluminiowà poporcjowane w plastikowych lub szklanych pojemnikach zamraaç bez skorupki w maych pojemnikach 6 Maso 6 Potrawy gotowane lub zupa jarzynowa 36 w temperaturze pokojowej lub goràcej wodzie w temperaturze pokojowej lub w chodziarce Jajka 10 ALARMY DèWI KOWE I ÂWIETLNE Alarm drzwi otwarte W przypadku gdy drzwi lodówki pozostajà otwarte przez ponad dwie minuty wàcza si sygna dêwi kowy. Sygna milknie w chwili zamkni cia drzwi. przed 24 godziny lub ich powtórne zamroenie po uprzednim ugotowaniu. Sygna dêwi kowy mona wyàczyç otwierajàc i zamykajàc drzwi lodówki). Aby zamraalnik wróci do normalnej pracy, naley przekr ciç pokr to zamraalnika,,f" na pozycje q (lodówka wyàczona), a nast pnie powtórnie wàczyç lodówk. 2. JeÊli temperatura ciàgle si podnosi, wàcza si kolejny sygna dêwi kowy i zaczynajà mrugaç óte kontrolki,,c" i,,e" oraz zielona kontrolka,,d" informujàce o przegrzaniu. Naley sprawdziç 15 Alarm przegrzanie zamraarki 1. O przegrzaniu zamraarki informuje sygna dêwi kowy i zaczynajà mrugaç dwie óte kontrolki,,c" i,,e". Aby powtórnie nie zamraaç produktów, zamraarka utrzymuje temperatur 0 C umoliwiajàcà konserwacj produktów stan produktów, gdy byç moe niektóre trzeba wyrzuciç. Jakkolwiek bàdê, produkty mona powtórnie zamroziç wyàcznie po ich ugotowaniu. Zamraarka utrzyma temperatur ok. 0 C. Sygna dêwi kowy mona wyàczyç otwierajàc i zamykajàc drzwi lodówki). Aby zamraarka wrócia do normalnej pracy, naley przekr ciç pokr to zamraarki,,f" na pozycj q (lodówka wyàczona) a nast pnie powtórnie wàczyç lodówk. NIEBEZPIECZNE ZAGRZANIE SI + sygna dêwi kowy NIEBEZPIECZNE PRZEGRZANIE + sygna dêwi kowy KONSERWACJA Przed przystàpieniem do mycia lub rozmraania urzàdzenia naley wyjàç wtyczk z gniazdka (najpierw ustawiç pokr to,,f" na pozycji q, a nast pnie wyjàç wtyczk z kontaktu). W przypadku nie przestrzegania tego zalecenia moe wàczyç si alarm. Uwaga: Ten alarm nie oznacza awarii urzàdzenia. Aby urzàdzenie pracowao poprawnie, naley przestawiç pokr to,,f" na pozycj q, a nast pnie na pozycj àdanà. rys. 7 Rozmraanie Nie naley posugiwaç si narz dziami w celu przyspieszenia procesu rozmraania, poza zalecanymi przez producenta. Jak rozmroziç lodówk Niniejsze urzàdzenie posiada funkcj automatycznego rozmraania; skroplona woda spywa do tylnej cz Êci urzàdzenia poprzez specjalnà instalacj (rysunek 7), nast pnie woda ta jest podgrzewana przez spr ark i odparowywana na zewnàtrz. Dlatego te jedynà czynnoêcià konserwacyjnà, którà naley wykonaç jest regularne czyszczenie otworu odpywowego wody, znajdujàcego si w tylnej, dolnej cz Êci lodówki i sprawdzanie, czy nie uleg on zatkaniu oraz czy woda moe swobodnie wypywaç z lodówki. 16 Jak rozmraaç komor zamraarki Od czasu do czasu naley usuwaç gromadzàcy si szron przy pomocy skrobaczki b dàcej w wyposaeniu (nie naley uywaç noy ani adnych metalowych przedmiotów). JeÊli gruboêç szronu przekracza 5 mm, naley rozmroziç zamraark. W tym celu dzie wczeêniej naley wcisnàç przycisk zamraania,,g", a do zapalenia si ótej lampki,,e", co zapewni produktom lepszà konserwacj. Po 24 godzinach funkcja zamraania wyàcza si automatycznie, lecz mona take wyàczyç jà samemu przez kolejne wciêni cie przycisku. Przekr ciç pokr to termostatu,,f" na pozycj,,q". Uwaga: Powoduje to wyàczenie caego urzàdzenia (take komory lodówki). Zamroone produkty zawinàç w papier gazetowy i umieêciç je w drugiej lodówce lub w chodnym miejscu. Pozostawiç drzwiczki otwarte a do cakowitego roztopienia si szronu. W celu przyspieszenia rozmraania mona wstawiç do Êrodka pojemnik z ciepà wodà. Urzàdzenie jest wyposaone w system suàcy zbierania rozmroonej wody. W tym celu naley umieêciç pojemnik w sposób przedstawiony na (rys. 8), a nast pnie wymyç i wytrzeç wn trze przed wàczeniem do pràdu. mona uyç delikatnego myda. Nie naley uywaç Êrodków ràcych, wybielaczy, amoniaku, ani rozpuszczalników. Wszystkie cz Êci wyjmowane naley wymyç w ciepej wodzie z dodatkiem pynu do mycia naczy. Gdy urzàdzenie jest wyàczone na duszy okres czasu, naley wymyç je wewnàtrz i zostawiç otwarte drzwi tak by nie powsta przykry zapach. Wymiana oêwietlenia wewn trznego W tylnej cz Êci puszki termostatu znajduje si lampka oêwietlajàca wn trze. W celu wymiany naley wyjàç wtyczk, wykr ciç arówk i zastàpiç jà nowà o mocy nie przekraczajàcej 15W post pujàc w sposób przedstawiony na rys. 9. Przed przystàpieniem do wymiany arówki naley odàczyç urzàdzenie od êróda zasilania wyjmujàc wtyczk z kontaktu, lub wyàczajàc gówny bezpiecznik.

7 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) rys. 9 Konserwacja i czyszczenie urzàdzenia OKRES WAKACJI PleÊ i nieprzyjemny zapach powstajàcy w lodówce w okresie wakacji nie stanowià ju problemu. Wyjedajàc na wakacje naley wàczyç funkcj Holliday (przekr cajàc odpowiednio pokr to,,b"). Dzi ki temu przy niskim zuyciu pràdu w komorze lodówki utrzymywana jest temperatura 15 C (mona w niej przechowywaç kosmetyki lub produkty do makijau) a zamraarka funkcjonuje na poziomie minimalnym, zapewniajàcym konserwacj produktów. Krótki, podwójny sygna dêwi kowy potwierdza wàczenie funkcji, a o jej wyàczeniu informuje sygna pojedynczy. 17 EWENTUALNE PROBLEMY Chodziarkozamraarka nie dziaa Naley sprawdziç, czy: gówny bezpiecznik jest wàczony. Chodziarko-zamraarka za mao chodzi Naley sprawdziç, czy: drzwi dobrze sà zamykajà, uszczelka nie jest zuyta; drzwi nie sà za cz sto otwierane; pokr to termostatu znajduje si na waêciwej pozycji; chodziarko-zamraarka nie jest przepeniona. Produkty w chodziarce zamarzajà Naley sprawdziç, czy: gaka termostatu jest na waêciwej pozycji; produkty nie dotykajà do tylnej, najzimniejszej Êciany chodziarko-zamraarki. Agregat pracuje bez przerwy Naley sprawdziç, czy: wàczone zostay funkcje SZYBKIE CH ODZENIE; drzwi sà dobrze zamkni te lub czy nie byy przez duszy czas otwarte; temperatura na zewnàtrz jest bardzo wysoka; czy gruboêç lodu nie przekracza 2-3 mm. Urzàdzenie nadmiernie haasuje Naley sprawdziç, czy: chodziarko-zamraarka stoi na paskim podou; nie jest zainstalowana mi dzy przedmiotami, które wibrujàc haasujà; gaz chodzàcy wytwarza lekki haas take gdy agregat nie pracuje (nie jest to wadà). W dolnej cz Êci lodówki gromadzi si woda Naley sprawdziç, czy: czy otwór odpywowy wody nie zatka si (rys. 7). JeÊli po wszystkich kontrolach urzàdzenie nie dziaa i usterka nie znika, naley zwróciç si do najbliszego serwisu, podajàc nast pujàce informacje: typ usterki, model (Mod.) i numery (S/N) znajdujàce si na tabliczce znamionowej umieszczonej po lewej stronie obok pojemników na warzywa (patrz poniszy rysunek). W adnym wypadku nie naley wzywaç nie autoryzowanych monterów ani zgadzaç si na zastàpienie cz Êci cz Êciami nie oryginalnymi. 18 ODWRACALNOÂå OTWIERANIA DRZWI 19 Przeoenie drzwi we wasnym zakresie wiàe si z utratà gwarancji na drzwi i ich szczelnoêç. 20 BÑDè W KONTAKCIE Dzi kujemy Pastwu za wybór produktu firmy Ariston. Zmywarka, którà Pastwo zakupili jest urzàdzeniem niezawodnym i prostym w uyciu. Ufamy, e dokonali Pastwo dobrego wyboru, e to nowe urzàdzenie zagwarantuje wieloletnià i bezawaryjnà prac. Skorzystaj z Paszportu Aristona Dzi ki niemu przez pi ç lat za darmo b dà usuni te wszelkie usterki. Informacja, jak staç si posiadaczem PASZPORTU umieszczona jest w ksiàce gwarancyjnej. Wi cej informacji mona uzyskaç dzwoniàc na bezpatnà infolini pod numer: A r i s t o n j e s t z a w s z e z To b à po dokonaniu zakupu W przypadku Pastwa wàtpliwoêci co do prawidowej pracy urzàdzenia, prosimy o kontakt z autoryzowanym serwisem pod ogólnopolskim telefonem serwisowym Merloni Elettrodomestici spa.

Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM C312SP4U/HA C312SP6U/HA C34SP4U/HA C35SP6U/HA. Polski, 1. English, 1714

Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM C312SP4U/HA C312SP6U/HA C34SP4U/HA C35SP6U/HA. Polski, 1. English, 1714 Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM PL Polski, GB English, 7 Instalacja 2-6 Ustawienie i poziomowanie kuchni Pod àczenie do instalacji elektrycznej. Pod àczenie gazu do kuchni Dostosowanie kuchni

Bardziej szczegółowo

W SERIES CONDIZIONATORE ACQUA/ARIA WATER/AIR AIR CONDITIONER E AU-A IR C LIMATISEUR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER

W SERIES CONDIZIONATORE ACQUA/ARIA WATER/AIR AIR CONDITIONER E AU-A IR C LIMATISEUR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER W SERIES CONDIZIONATORE ACQUA/ARIA WATER/AIR AIR CONDITIONER C LIMATISEUR E AU-A IR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER CLIMATIZADOR AGUA/AIRE AR CONDICIONADO ÁGUA/AR πª π π ƒ À/

Bardziej szczegółowo

pralek automatycznych serii Instrukcja obs ugi washing machine User instructions AI 1040

pralek automatycznych serii Instrukcja obs ugi washing machine User instructions AI 1040 PL EN pralek automatycznych serii washing machine AI 1040 Instrukcja obs ugi User instructions Spis treêci Strona Wst p 4 Ogólne uwagi dotyczàce dostawy 5 Uwagi dotyczàce bezpieczeƒstwa 5 Szybki start

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP R-64ST http://pl.yourpdfguides.com/dref/3875131

Twoja instrukcja użytkownika SHARP R-64ST http://pl.yourpdfguides.com/dref/3875131 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U INDUKCYJNE PŁYTY KUCHENNE IRS 643 IRX 643

INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U INDUKCYJNE PŁYTY KUCHENNE IRS 643 IRX 643 INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U INDUKCYJNE PŁYTY KUCHENNE IRS 643 IRX 643 1 SPIS TREÂCI Wprowadzenie... 3 Monta... 6 Pozycjonowanie p yty kuchennej... 6 Mocowanie p yty kuchennej... 7 Podłàczenie elektryczne...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi PL EL CDF 615 AX ZMYWARKI

Instrukcja obs ugi PL EL CDF 615 AX ZMYWARKI PL EL Instrukcja obs ugi Οδηγίες χρήσεως CDF 65 X ZMYWRKI ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ Gratulacje: Kupujàc sprz t GD firmy Candy dowiod eê, e nie akceptujesz kompromisów i chcesz mieç to co najlepsze. Firma Candy

Bardziej szczegółowo

PL CZ HR. Instrukcja obs ugi Návod k pouïití Upute za kori tenje CDS 355. ZMYWARKI MYâKY NÁDOBÍ PERILICA POSUDJA

PL CZ HR. Instrukcja obs ugi Návod k pouïití Upute za kori tenje CDS 355. ZMYWARKI MYâKY NÁDOBÍ PERILICA POSUDJA PL Z HR Instrukcja obs ugi Návod k pouïití Upute za kori tenje DS 355 ZMYWRKI MYâKY NÁDOÍ PERILI POSUDJ Gratulacje: Kupujàc sprz t GD firmy andy dowiod eê, e nie akceptujesz kompromisów i chcesz mieç to

Bardziej szczegółowo

PL CZ HR. Instrukcja obs ugi Návod k pouïití Upute za kori tenje CDI 1010. ZMYWARKI MYâKY NÁDOBÍ PERILICA POSUDJA

PL CZ HR. Instrukcja obs ugi Návod k pouïití Upute za kori tenje CDI 1010. ZMYWARKI MYâKY NÁDOBÍ PERILICA POSUDJA PL CZ HR Instrukcja obs ugi Návod k pouïití Upute za kori tenje CDI 1010 ZMYWARKI MYâKY NÁDOBÍ PERILICA POSUDJA Gratulacje: Kupujàc sprz t AGD firmy Candy dowiod eê, e nie akceptujesz kompromisów i chcesz

Bardziej szczegółowo

7081 892-02. Návod k použití pro kombinaci chladničky a mrazničky, NoFrost

7081 892-02. Návod k použití pro kombinaci chladničky a mrazničky, NoFrost Návod k použití pro kombinaci chladničky a mrazničky, NoFrost Instrukcja obsługi dla chłodziarko-zamrażarki, NoFrost Посібник з експлуатації для пристрою охолодження і заморожування, NoFrost Инструкция

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ORAZ BEZPIECZEŃSTWO OSÓB TRZECICH JEST BARDZO WAŻNE Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać

Bardziej szczegółowo

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości Lodówka Instrukcja obsługi POLAND Urządzenie wolno stojące wyobraź sobie nieograniczone możliwości Dziękujemy za zakupienie produktu firmy Samsung. Aby móc korzystać z pełniejszej obsługi, prosimy zarejestrować

Bardziej szczegółowo

Bedienungsanleitung Vakuum-Verpackungsmaschine 400M Seiten 1 bis 29. Instruction manual Vacuum packaging machine 400M from page 31 to 59

Bedienungsanleitung Vakuum-Verpackungsmaschine 400M Seiten 1 bis 29. Instruction manual Vacuum packaging machine 400M from page 31 to 59 300435 Bedienungsanleitung Vakuum-Verpackungsmaschine 400M Seiten 1 bis 29 Instruction manual Vacuum packaging machine 400M from page 31 to 59 Mode d emploi Conditionneuse sous vide 400M de page 61 à page

Bardziej szczegółowo

EUROGAS PL 12, PL 16, PL 20 H 12 KN, H 16 KN EUROGAS PL 12, PL 16, PL 20 300 PL KÉMÉNYES ÉS KÉMÉNY NÉLKÜLI TÁROLÓRENDSZERŰ KEZELÉSI, SZERELÉSI ÉS

EUROGAS PL 12, PL 16, PL 20 H 12 KN, H 16 KN EUROGAS PL 12, PL 16, PL 20 300 PL KÉMÉNYES ÉS KÉMÉNY NÉLKÜLI TÁROLÓRENDSZERŰ KEZELÉSI, SZERELÉSI ÉS BOJLER GAZOWY KÉMÉNYES ÉS KÉMÉNY NÉLKÜLI TÁROLÓRENDSZERŰ GÁZVÍZMELEGÍTŐK EUROGAS PL 12, PL 16, PL 20 300 PL EUROGAS PL 12, PL 16, PL 20 H 12 KN, H 16 KN INSTRUKCJE DOTYCZÑCE KEZELÉSI, SZERELÉSI ÉS MONTAZU

Bardziej szczegółowo

Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru.

Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru. Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru. Alfa Romeo 147 jest nowoczesnym, wygodnym samochodem gwarantujàcym w czasie jazdy pe ny komfort i zapewniajàcym ca kowite bezpieczeƒstwo. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Spis treści LSB 5B019 ZMYWARKA. Karta produktu, 2

Instrukcja obsługi. Spis treści LSB 5B019 ZMYWARKA. Karta produktu, 2 Instrukcja obsługi ZMYWARKA Polski, 1 LSB 5B019 Spis treści Karta produktu, 2 Zalecenia i środki ostrożności, 3 Bezpieczeństwo ogólne Utylizacja Oszczędność i ochrona środowiska Instalacja, 4-5 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA INSTALACI A POUÎITÍ INSTALLATION AND INSTRUCTION MANUAL

INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA INSTALACI A POUÎITÍ INSTALLATION AND INSTRUCTION MANUAL Ch odziarko - zamra arka / Chladniãka s mrazákem / Refrigerator-reezer INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA INSTALACI A POUÎITÍ INSTALLATION AND INSTRUCTION MANUAL ERB 3026 2222 260-63 PL CZ GB ZALECENIA WST PNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi DSI 785

Instrukcja obs ugi DSI 785 PL EL Instrukcja obs ugi Οδηγίες χρήσεως DSI 785 Gratulacje: Kupujàc sprz t AGD firmy Candy dowiod eê, e nie akceptujesz kompromisów i chcesz mieç to co najlepsze. Firma Candy ma przyjemnoêç przedstawiç

Bardziej szczegółowo

KOMBIWAR INSTRUKCJA OBSŁUGI

KOMBIWAR INSTRUKCJA OBSŁUGI KOMBIWAR INSTRUKCJA OBSŁUGI PL Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją obsługi. Instrukcję prosimy zachować, by móc korzystać

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 Rider 16 Instrukcja obs ugi Przed przystàpieniem do eksploatacji maszyny przeczytaj dok adnie i ze zrozumieniem instrukcj obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 SPIS TREÂCI Instrukcja obs ugi Rider

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA. Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500

PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA. Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500 PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500 Dla klientów w Ameryce Pó nocnej i Po udniowej Dla klientów w USA Deklaracja zgodnoêci Product Name Numer modelu Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu instrukcja obsługi kullanma kılavuzu Pralka Çamaşır Makinesi Steam System EWF 127570W 2 electrolux Spis treści Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą stronę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUCTIONS FOR USE ZMYWARKA DO NACZYŃ DISHWASHER

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUCTIONS FOR USE ZMYWARKA DO NACZYŃ DISHWASHER EN INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUCTIONS FOR USE ZMYWARKA DO NACZYŃ DISHWASHER Szanowny Kliencie, Szanowna Klientko, Dziękujemy za zakup zmywarki Mastercook. Dołożyliśmy wszelkich starań i wykorzystaliśmy

Bardziej szczegółowo

ibook G4 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i usuwania problemów dla komputera ibook G4

ibook G4 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i usuwania problemów dla komputera ibook G4 ibook G4 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i usuwania problemów dla komputera ibook G4 K Apple Computer, Inc. 2003 Apple Computer, Inc. Wszelkie prawa zastrze one. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika OLYMPUS C-350 ZOOM http://pl.yourpdfguides.com/dref/2743657

Twoja instrukcja użytkownika OLYMPUS C-350 ZOOM http://pl.yourpdfguides.com/dref/2743657 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla OLYMPUS C-350 ZOOM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla OLYMPUS C-350 ZOOM (informacje,

Bardziej szczegółowo

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9 SPIS TREÂCI WST P............................................................................... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE.......................................................... 9 A.1. Koordynacja i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OGÓLNA UŻYTKOWANIA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH

INSTRUKCJA OGÓLNA UŻYTKOWANIA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH INSTRUKCJA OGÓLNA UŻYTKOWANIA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH Szanowni Klienci! Przekazujemy Państwu do użytku urządzenia chłodnicze spełniające wysokie wymogi jakościowe odpowiadające standardom światowym. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW SRK R410A, SRK INVERTER R410A

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW SRK R410A, SRK INVERTER R410A INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW SRK R410A, SRK INVERTER R410A SRK20CC-S, SRK28CC-S, SRK40CC-S, SRK20HD-S, SRK28HD-S, SRK40HD-S, SRK20HC-S1, SRK28HC-S1, SRK40HC-S1, SRK25ZD-S, SRK35ZD-S, SRK50ZD-S Szanowni

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT. Suszarka kondensacyjna

INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT. Suszarka kondensacyjna INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT Suszarka kondensacyjna 1 SPIS TREŚCI strona Wprowadzenie..3 Informacja o dostarczonym zestawie 3 Rozpakowywanie produktu..3 Bezpieczeństwo...4 Używanie.4 Instalacja...4 Pranie

Bardziej szczegółowo

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY C-7070 Wide Zoom Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! PL Podstawowa instrukcja obs ugi Spis treêci Jak korzystaç z aparatu?... 3 Wskazania bezpieczeƒstwa... 5 ROZPAKOWYWANIE ZAWARTOÂCI

Bardziej szczegółowo