Twoja instrukcja użytkownika ARISTON MBA 3832 C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika ARISTON MBA 3832 C http://pl.yourpdfguides.com/dref/3795862"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: 3 Instalacja.. 4 Opis chodziarko-zamraarkii Uruchomienie urzàdzenia Higiena ywnoêci.. 7 Jak korzystaç z komory chodziarki Przechowywanie produktów 10 Jak najlepiej uywaç przedziau zamraarki Jak zminimalizowaç zuycie energii.. 12 Wskazówki dotyczàce wykorzystania komory zamraarki Alarmy dêwi kowe i Êwietlne Konserwacja Ewentualne problemy OdwracalnoÊç otwierania drzwi /23/CEE z 19/02/73 (Niskie Napi cia) z póêniejszymi zmianami; 89/336/CEE z 03/05/89 (KompatybilnoÊç elektromagnetyczna z póêniejszymi zmianami. 1. Urzàdzenie przeznaczone jest do zainstalowania wyàcznie w pomieszczeniach zamkni tych. Pod adnym pozorem nie moe pracowaç na zewnàtrz, nawet w zadaszonych pomieszczeniach. Wystawianie chodziarko-zamraarki na wpyw czynników atmosferycznych jest bardzo niebezpieczne. Minimalna temperatura uytkowania produktu 16 C w/g PN-89/M (Polska Norma). 2. Chodziarko-zamraarka musi byç podàczona do gniazda zasilajàcego z bolcem ochronnym. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilajàcego naprawy dokonuje technik z autoryzowanego serwisu. 3. Urzàdzenie moe byç uytkowane tylko przez osoby dorose, zgodnie ze swoim przeznaczeniem, do przechowywania produktów ywnoêciowych zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji. 4. Nie wolno dotykaç ani obsugiwaç urzàdzenia mokrymi r kami, majàc bose lub mokre stopy. 5. Nie zaleca si uywania przeduaczy i rozga ziaczy. JeÊli chodziarko-zamraarka jest zainstalowana mi dzy meblami naley zwróciç uwag, aby kabel zasilajàcy nie by przygnieciony lub zagi ty. 6. Nie wolno ciàgnàç kabla lub urzàdzenia w celu wyciàgni cia wtyczki z kontaktu, jest to bardzo niebezpieczne. 7. Nie wolno dotykaç wewn trznych cz Êci chodzàcych, szczególnie mokrymi r kami, gdy mona si poparzyç lub zraniç. Nie naley wkadaç do ust kostek lodu zaraz po wyj ciu ich z zamraarki, gdy mona si zraniç. 8. Przed przystàpieniem do czyszczenia chodziarko-zamraarki naley odàczyç urzàdzenie od êróda zasilania (wyciàgajàc wtyczk lub wyàczajàc

3 gówny bezpiecznik w mieszkaniu), nie wystarczy przekr ciç termostatu do pozycji q w celu odàczenia urzàdzenia od zasilania. 9. JeÊli chodziarko-zamraarka ma zastàpiç chodziarko-zamraark starszego typu zaopatrzonà w zamek zatrzaskowy lub rygiel, przed wyrzuceniem urzàdzenia naley koniecznie usunàç lub zniszczyç zamek. Dzi ki temu unikniemy ewentualnego nieszcz Êliwego wypadku wskutek przypadkowego zamkni cia bawiàcych si dzieci wewnàtrz urzàdzenia. 10. W przypadku awarii, naley przed wezwaniem specjalisty z serwisu przeczytaç rozdzia,,ewentualne problemy" w celu usuni cia ewentualnej usterki. Nie naley samodzielnie przeprowa3 dzaç adnych dalszych prac, szczególnie przy mechanizmach wewn trznych urzàdzenia. 11. Nie naley uywaç urzàdze elektrycznych wewnàtrz komory do przechowywania ywnoêci, jeeli nie sà one zalecane przez producenta. 12. Chodziarko-zamraarka zawierajàca gaz cyklo- pentan w gàbce izolacyjnej i ewentualnie gaz R600a (izobutan) w obiegu chodzàcym, po zakoczeniu ywotnoêci, musi zostaç oczyszczona ze szkodliwych czynników przed wyrzuceniem na Êmietnik. CzynnoÊç ta musi byç wykonana przez przeszkolonego technika. INSTALACJA eby zapewniç prawidowe funkcjonowanie i niewielkie zuycie pràdu, istotne jest, aby instalacja zostaa dokonana prawidowo. Podàczenie elektryczne i uziemienie Przed podàczeniem elektrycznym naley sprawdziç, czy napi cie wskazane na tabliczce znamionowej, znajdujàcej si u dou po lewej stronie obok pojemnika na warzywa, odpowiada napi ciu w instalacji domowej, oraz czy gniazdko ma prawidowe uziemienie zgodne z prawem o bezpieczestwie instalacji 46/90. JeÊli brakuje uziemienia, producent nie bierze na siebie adnej odpowiedzialnoêci. Nie naley uywaç rozga ziaczy ani wtyczek adaptacyjnych. Wentylacja Agregat wydziela ciepo i dlatego wymaga dobrej wentylacji. Urzàdzenie nie powinno byç wystawione na bezpoêrednie dziaanie soca, staç obok kuchenki elektrycznej i tym podobnych. Nie nadajà si równie pomieszczenia ze sabà wentylacjà. Urzàdzenie naley wi c zainstalowaç w pomieszczeniu z otworem (okno lub drzwi balkonowe) zapewniajàcym wymagany przewiew. Pomieszczenie nie moe byç zbyt wilgotne. Naley uwaaç, aby podczas instalacji nie zastawiç ani nie zasoniç kratek zapewniajàcych dobrà wentylacj urzàdzenia. Napi cie jest niewystarczajàce? èródo zasilania powinno byç w stanie znieêç maksymalne obciàenie mocy urzàdzenia, wskazanej na tabliczce znamionowej znajdujàcej si u dou po lewej stronie, obok pojemnika na warzywa. Z dala od ciepa Urzàdzenia naley umieêciç w miejscu nie wystawionym bezpoêrednio na dziaanie soca, a take z dala od kuchenki i tym podobnych. Przed podàczeniem elektrycznym W celu zapewnienia prawidowego funkcjonowania, po przetransportowaniu ustawiç urzàdzenie pionowo i odczekaç co najmniej 3 godziny przed wàczeniem go do gniazdka. Na paskim Urzàdzenie musi staç równo na paskim podou; jeêli podoga nie jest równa, mona wyregulowaç ustawienie urzàdzenia przy pomocy specjalnych nóek znajdujàcych si z przodu. 4 OPIS CH ODZIARKO-ZAMRA ARKI A Przycisk szybkiego chodzenia WciÊni cie przycisku (zapala si óta kontrolka,,c") umoliwia maksymalne obnienie temperatury w komorze lodówki. E Kontrolka szybkiego zamraania Ta zielona kontrolka zapala si, gdy przez wciêni cie przycisku,,g" zostaje wàczone szybkie zamraanie. Uwaga: Te trzy kontrolki informujà równie o nienormalnym wzroêcie temperatury w komorze zamraarki (zob.

4 Alarmy dêwi kowe i Êwietlne). B Pokr to regulacji temperatury w komorze lodówki F Pokr to regulacji temperatury To pokr to umoliwia ustawienie temperatury na rónych poziomach: q lodówka jest wyàczona 1 najcieplej 5 najzimniej temperatura optymalna przy niskim zuyciu energii wàczona funkcja,,wakacje" w komorze zamraarki To pokr to umoliwia ustawienie temperatury na rónych poziomach: q lodówka jest wyàczona 1 najcieplej 5 najzimniej temperatura optymalna przy niskim zuyciu energii Pami taj: Mona wyàczyç cae urzàdzenie (take lodówk ) przekr cajàc to pokr to na pozycj q. C óta kontrolka szybkiego chodzenia Ta óta kontrolka zapala si, gdy przez wciêni cie przycisku,,a" zostaje wàczone szybkie chodzenie. G Przycisk szybkiego zamraania WciÊniecie tego przycisku (zapala si óta kontrolka,,e") umoliwia zamraania Êwieych produktów D Zielona kontrolka Zapalenie si zielonej kontrolki oznacza, e urzàdzenie jest podàczone do zasilania 5 H Wyjmowane przegródki z podnoszonymi pokrywami (opcjonalnie) i z pojemnikiem na jajka i maso I J Póeczka wyjmowana na róne produkty Skadany trzymacz butelek K Stabilizator butelek L Wyjmowana póeczka na butelki M Pojemniki na lód N Regulowane nóki O System odpywu wody z rozmraania P Przedzia do przechowywania produktów zamroonych Q Przedzia do zamraania Êwieych produktów przechowywania produktów zamroonych i robienia lodu R Pojemniki na owoce i warzywa S Przedzia do przechowywania Êwierzych produktów, mi sa/ryb T Wyjmowane póeczki, które mona mocowaç na dowolnej wysokoêci U Podwieszony pojemnik do przechowywania mi sa/sera V OÊwietlenie chodziarki 6 URUCHOMIENIE URZÑDZENIA UWAGA! Po zakoczeniu transportu lodówki konieczne jest ustawienie jej w pozycji pionowej oraz odczekanie okoo 3 godzin przed podàczeniem jej do zasilania. Pozwoli to zapewniç najlepszà pracy urzàdzenia. Przed przystàpieniem do korzystania z lodówki i przechowywania w niej ywnoêci naley przetrzeç wn trze komory chodziarki i zamraarki szmatkà nawilonà ciepà wodà z dodatkiem sody oczyszczonej. wyàczeniu z pràdu, zarówno z powodu awarii elektrycznoêci jak i w przypadku, gdy sam wyàczysz lodówk (na przykad aby jà wymyç lub rozmroziç zamraalnik). Po wàczeniu wtyczki do kontaktu naley si upewniç, czy zielona kontrolka,,d" jest zapalona i czy pokr to zamraarki,,f" jest na pozycji q. Komora lodówki Przekr ç pokr to,,b" na Êrodkowà pozycj. Po kilku godzinach mona wkadaç jedzenie do lodówki. Komora zamraarki Funkcja ochrony silnika Ten model jest wyposaony w kontrolk chroniàcà silnik, dlatego jeêli w chwili instalacji kompresor nie rozpoczyna natychmiastowo pracy, nie naley si przejmowaç, gdy wàczy si automatycznie po ok. 8 minutach. B dzie si tak dziao po kadym Przekr ç pokr to,,f" na Êrodkowà pozycj i wciênij przycisk,,g" celem uruchomienia szybkiego zamraania (zapala si óta kontrolka,,e"). Kiedy zamraarka uzyska optymalnà temperatur, kontrolka,,e" zgaênie. Oznacza to ze mona wkadaç jedzenie do zamraarki. HIGIENA YWNOÂCI 1. Po pierwsze ze Êwieo zakupionych produktów naley zdjàç papierowe opakowania, podstawki lub inne opakowania, które mogà powodowaç namnaanie si bakterii i zabrudzenie twojej chodziarki. 2. ywnoêç naley zabezpieczyç (w szczególnoêci szybko psujàcà si i wydzielajàcà intensywny zapach), eby uniknàç jej wzajemnego kontaktu, nie dopuêciç do przemieszczania si bakterii, a take przenikania mocnych zapachów. 3. Rozmieszczenie produktów ywnoêciowych musi umoliwiaç swobodnà cyrkulacj powietrza. 4. Chodziark naley utr o przedueniu czasu konserwacji Êwieego mi sa i ryb (do tygodnia). W przegródce,,fresh box" temperatura jest najnisza w caej lodówce. Przezroczyste drzwiczki chronià przegródk i zapobiegajà zjawiskom utleniania i czernienia, które sà waêciwe mi som i rybom poddanym cyrkulacji powietrza. Przegródka moe byç równie uywana dla chodzenia da, które zazwyczaj naley schodziç przed podaniem: surowa szynka z melonem, figi z surowà szynkà, ser mozzarella z pomidorami. Boczny uchwyt butelek moe byç uywany do podtrzymywania butelek (rys. 3) lub puszek (od 2 do 4) ustawionych poziomo (rys. 4). W przypadku, gdy nie jest on uywany, mona go zoyç i uzyskaç w ten sposób wi cej miejsca we wn trzu chodziarki. rys. 3 Wskaênik temperatury Chodziarka zostaa wyposaona w specjalny wskaênik temperatury, eby precyzyjnie ustaliç najzimniejsze miejsce. Naley upewniç si czy na wskaêniku pojawia si napis,,ok". rys. 4 Przy waêciwej temperaturze napis jest wyraêny. Jeeli temperatura jest za wysoka, wskaênik jest cay czarny. Naley skorygowaç ustawienie termostatu, przekr ciç na wyszà pozycj. Po kadej zmianie nastawienia naley odczekaç ok. 10 godzin, eby temperatura si ustalia. UWAGA: Po woeniu duej iloêci nowych produktów, nie zamkni ciu drzwi przez duszy czas, lub po cz stym otwieraniu drzwi wskaênik moe nie pokazywaç napisu,,ok". Jest to cakiem normalne. Przed regulowaniem termostatu naley odczekaç 10 godzin. 9 PRZECHOWYWANIE PRODUKTÓW Wskazówki dotyczàce rozmieszczenia artykuów w komorze chodziarki Produkt ywnoêciowy mi so i oczyszczone ryby (owinàç w plastikowà foli lub umieêciç w torebkach plastikowych) Êwiee sery Czas przechowywania 2 lub 3 dni Rozmieszczenie w chodziarce w dolnej cz Êci chodziarki bezpoêrednio nad szufladami z warzywami (najzimniejsze miejsce w chodziarce) w dolnej cz Êci chodziarki bezpoêrednio nad szufladami z warzywami (najzimniejsze miejsce w chodziarce) na przeznaczonych do tego póeczkach na wewn trznej stronie drzwi na póeczce na wewn trznej stronie drzwi na dowolnej póce chodziarki 3 lub 4 dni jajka maso i margaryna gotowane potrawy (przechowywaç w hermetycznych pojemnikach, umieêciç w chodziarce po ostygni ciu) surowe w dliny, chleb z formy, ciastka z kremem, pomidory, itp.

5 produkty w butelkach, mleko, napoje, jogurt owoce i warzywa 1 miesiàc 1 tydzie 3 lub 4 dni 3 lub 4 dni na dowolnej póce chodziarki na jednej z póeczek na wewn trznej stronie drzwi w szufladach na owoce i warzywa Uwaga: Ziemniaki, czosnek, cebula nie wymagajà przechowywania w lodówce. JAK NAJLEPIEJ U YWAå PRZEDZIA U ZAMRA ARKI Jak korzystaç z komory zamraalnika Przygotowujàc jedzenie do zamroenia naley korzystaç ze specjalnego przewodnika. Rozmroona, take cz Êciowo, potrawa nie powinna nigdy byç powtórnie zamraana. Aby jà zjeêç lub powtórnie zamroziç, naley jà ugotowaç w ciàgu 24 godzin. Surowe produkty spoywcze nie powinny nigdy przebywaç w tej samej komorze co produkty ju zamroone, lecz umieszczane w górnej komorze,,q" gdzie temperatura spada poniej 18 C, jest wiec idealna do zamraania potraw. Nie naley zapominaç, e dobre zamroenie produktów spoywczych zaley od szybkoêci procesu zamraania. Maksymalna, dzienna iloêç, jakà mona zamroziç, jest podana na tabliczce znamionowej umieszczonej wewnàtrz zamraarki. Za pierwszym razem, lub po tym, jak zamraarka zostaa uruchomiona, mona zamraaç produkty dopiero, gdy urzàdzenie zostao wàczone na maksymalny poziom mroenia. Kiedy urzàdzenie dziaa, mona mroziç produkty na dwa sposoby: Maymi porcjami, mniejszymi od maksymalnej iloêci podanej na tabliczce znamionowej, przez wciêni cie przycisku,,g" (zapala si lampka,,e"), po czym mona woyç produkty do zamroenia. Po 24 godzinach, gdy optymalna temperatura zostaa osiàgni ta, funkcja szybkiego rozmraania wyàcza si automatycznie (lampka,,e" gaênie). 2. W przypadku duych porcji produktów do zamroenia (a do maksymalnej iloêci podanej na tabliczce znamionowej) wciêni ty przycisk zamraania,,g" naley przytrzymaç a do chwili, gdy óta lampka,,e" zacznie szybko mrugaç. zamraania nie naley otwieraç drzwi zamraarki. to podniesienie si temperatury w komorze. godzin. rys. uycia pojemników (rys. ki specjalnym otworom woda wypeni foremki do kostek lodu. napeniajàc pojemnik wodà naley upewniç si, czy nie pozostawiono w Êrodku resztek lodu. Nie zostawiaç pustego pojemnika w zamraalniku. Minimalny czas potrzebny do zrobienia kostek lodu to 8 godzin. JAK ZMINIMALIZOWAå ZU YCIE ENERGII Instalacja w odpowiednim miejscu Chodziarko-zamraarka powinna staç z dala od êróde ciepa, w przewiewnym pomieszczeniu Odpowiednia temperatura Termostat chodziarko-zamraarki i zamraalnika powinien byç ustawiony na pozycji Êrodkowej. Zbyt niska temperatura nie wydua czasu przechowywania produktów, moe wr cz spowodowaç zepsucie si w dlin, warzyw i serów, i wymaga wi kszego zuycia energii. Nie zapeniaç nadmiernie Aby produkty dobrze si przechowyway, jest niezb dne, aby zimne powietrze mogo swobodnie cyrkulowaç pomi dzy produktami. Nadmierne zapenienie chodziarko-zamraarki uniemoliwia t cyrkulacj i powoduje ciàgà prac agregatu. Zamkni te drzwi Chodziarko-zamraark naley otwieraç jak najrzadziej, poniewa za kadym razem uchodzi z niej dua iloêç zimnego powietrza. Aby przywróciç poprzednià temperatur agregat musi dugo pracowaç zuywajàc duo energii. Uwaga na uszczelk Uszczelka powinna byç czysta i elastyczna, by dobrze przylegaa do drzwi i zapobiegaa wydostawaniu si zimna na zewnàtrz. Nie wkadaç goràcych potraw Ciepy garnek wstawiony do chodziarko-zamraarki powoduje podniesienie si temperatury o kilka stopni, przed woeniem do chodziarko-zamraarki naley poczekaç, aby garnek ostyg. Kontrolowaç stopie oszronienia zamraarki Sprawdzaç czy na Êciankach urzàdzenia nie pojawia si lód i nadmiernej gruboêci warstwa szronu. JeÊli warstwa lodu stanie si zbyt gruba naley rozmroziç lodówk (patrz,,konserwacja"). 12 WSKAZÓWKI DOTYCZÑCE WYKORZYSTANIA ZAMRA ARKI Produkt Opakowanie Czas,,kruszenia" (dni) Czas przechowywania (miesiàce) Rozmraanie Mi sa i ryby Piecze woowa i sztuka mi sa Jagni Piecze wieprzowa Pieczona i gotowana ciel cina owinàç w foli aluminiowà owinàç w foli aluminiowà owinàç w foli aluminiowà owinàç w foli aluminiowà niekonieczne niekonieczne niekonieczne niekonieczne niekonieczne Befsztyki i smaone kotlety kady kotlet owinàç w foli wieprzowe i ciel ce polietylenowà, a nast pnie w foli aluminiowà zawinàç od 4 do 6 tak opakowanych kotletów Kotlety z jagni cia i woowe kady kotlet owinàç w foli polietylenowà, a nast pnie w foli aluminiowà zawinàç od 4 do 6 tak opakowanych kotletów w aluminiowych pojemnikach z przykrywkà z polietylenu w torebkach polietylenowych folia aluminiowa lub polietylenowa owinàç w foli aluminiowà folia aluminiowa folia aluminiowa folia aluminiowa folia aluminiowa lub polietylenowa folia aluminiowa lub polietylenowa w torebkach polietylenowych w torebkach polietylenowych w plastikowych lub aluminiowych pojemnikach, przykrytych warstwà soli z wodà folia aluminiowa lub polietylenowa w torebkach polietylenowych Êwieo zmielone 6 niekonieczne Mi so mielone Serca i wàtróbka Kiebasy Kurczak i indyk Kaczka i g Ê Baant, kuropatwa, dzika kaczka Królik i zajàc Jele, sarna Wi ksze ryby Mniejsze ryby Skorupiaki Mi czaki powoli w chodziarce niekonieczne w zalenoêci od przeznaczenia powoli w chodziarce powoli w chodziarce powoli w chodziarce powoli w chodziarce powoli w chodziarce powoli w chodziarce niekonieczne niekonieczne powoli w chodziarce Gotowane ryby Smaone ryby w goràcej wodzie bezpoêrednio na patelni 13 WSKAZÓWKI DOTYCZÑCE WYKORZYSTANIA ZAMRA ARKI Produkt Przygotowanie Czas blan- Opakowanie szowania (min) 2 12 w pojemnikach (zalane w syropie) w pojemnikach (zalane w syropie) w pojemnikach (w cukrze) w pojemnikach, dodajàc cukier (10%) w pojemnikach, cukier do smaku 2 w torebkach polietylenowych Czas prze- Rozmraanie chowywania (miesiàce) powoli w chodziarce powoli w chodziarce powoli w chodziarce powoli w chodziarce powoli w chodziarce niekonieczne Owoce i warzywa Jabka i gruszki Morele, brzoskwinie, czereênie i Êliwki Truskawki, jeyny i czarna jagoda Gotowane owoce Soki owocowe Kalafior obraç ze skórki i pokroiç na mae kawaki usunàç pestki i obraç ze skórki oczyêciç, umyç i pozostawiç do osuszenia pokroiç, zagotowaç, przetrzeç owoce umyç, pokroiç i rozgniataç usunàç liêcie, podzieliç na drobne róyczki, blanszowaç w wodzie z dodatkiem soku z cytryny oczyêciç i umyç, podzieliç na drobne kawaki wyuskaç i umyç umyç i pokroiç na drobne kawaeczki obraç ze skórki, umyç i pokroiç w plastry umyç i pokroiç umyç i posiekaç umyç i pociàç na drobne kawaeczki Kapusta i brukselka 12 w torebkach polietylenowych w torebkach polietylenowych w torebkach polietylenowych w torebkach polietylenowych w torebkach lub pojemnikach w torebkach polietylenowych w torebkach, mae porcje 1012 w temp.

6 pokojowej niekonieczne niekonieczne niekonieczne w temp. pokojowej w temp. pokojowej w temp. pokojowej Groszek zielony Fasolka szparagowa Marchew, papryka i rzepa Grzyby i szparagi Szpinak Warzywa róne na zup WSKAZÓWKI DOTYCZÑCE WYKORZYSTANIA ZAMRA ARKI Produkt Przygotowanie Czas blan- Opakowanie szowania (min) w torebkach polietylenowych w folii polietylenowej Czas prze- Rozmraanie chowywania (miesiàce) 4 w temperaturze pokojowej i w piekarniku w temperaturze pokojowej, nast pnie w piekarniku w temp. 100/200 C w temperaturze pokojowej lub w chodziarce w chodziarce Inne produkty ywnoêciowe Chleb Ciasta 6 Âmietana w plastikowych pojemnikach w oryginalnym opakowaniu, zawini tym w foli aluminiowà poporcjowane w plastikowych lub szklanych pojemnikach zamraaç bez skorupki w maych pojemnikach 6 Maso 6 Potrawy gotowane lub zupa jarzynowa 36 w temperaturze pokojowej lub goràcej wodzie w temperaturze pokojowej lub w chodziarce Jajka 10 ALARMY DèWI KOWE I ÂWIETLNE Alarm drzwi otwarte W przypadku gdy drzwi lodówki pozostajà otwarte przez ponad dwie minuty wàcza si sygna dêwi kowy. Sygna milknie w chwili zamkni cia drzwi. przed 24 godziny lub ich powtórne zamroenie po uprzednim ugotowaniu. Sygna dêwi kowy mona wyàczyç otwierajàc i zamykajàc drzwi lodówki). Aby zamraalnik wróci do normalnej pracy, naley przekr ciç pokr to zamraalnika,,f" na pozycje q (lodówka wyàczona), a nast pnie powtórnie wàczyç lodówk. 2. JeÊli temperatura ciàgle si podnosi, wàcza si kolejny sygna dêwi kowy i zaczynajà mrugaç óte kontrolki,,c" i,,e" oraz zielona kontrolka,,d" informujàce o przegrzaniu. Naley sprawdziç 15 Alarm przegrzanie zamraarki 1. O przegrzaniu zamraarki informuje sygna dêwi kowy i zaczynajà mrugaç dwie óte kontrolki,,c" i,,e". Aby powtórnie nie zamraaç produktów, zamraarka utrzymuje temperatur 0 C umoliwiajàcà konserwacj produktów stan produktów, gdy byç moe niektóre trzeba wyrzuciç. Jakkolwiek bàdê, produkty mona powtórnie zamroziç wyàcznie po ich ugotowaniu. Zamraarka utrzyma temperatur ok. 0 C. Sygna dêwi kowy mona wyàczyç otwierajàc i zamykajàc drzwi lodówki). Aby zamraarka wrócia do normalnej pracy, naley przekr ciç pokr to zamraarki,,f" na pozycj q (lodówka wyàczona) a nast pnie powtórnie wàczyç lodówk. NIEBEZPIECZNE ZAGRZANIE SI + sygna dêwi kowy NIEBEZPIECZNE PRZEGRZANIE + sygna dêwi kowy KONSERWACJA Przed przystàpieniem do mycia lub rozmraania urzàdzenia naley wyjàç wtyczk z gniazdka (najpierw ustawiç pokr to,,f" na pozycji q, a nast pnie wyjàç wtyczk z kontaktu). W przypadku nie przestrzegania tego zalecenia moe wàczyç si alarm. Uwaga: Ten alarm nie oznacza awarii urzàdzenia. Aby urzàdzenie pracowao poprawnie, naley przestawiç pokr to,,f" na pozycj q, a nast pnie na pozycj àdanà. rys. 7 Rozmraanie Nie naley posugiwaç si narz dziami w celu przyspieszenia procesu rozmraania, poza zalecanymi przez producenta. Jak rozmroziç lodówk Niniejsze urzàdzenie posiada funkcj automatycznego rozmraania; skroplona woda spywa do tylnej cz Êci urzàdzenia poprzez specjalnà instalacj (rysunek 7), nast pnie woda ta jest podgrzewana przez spr ark i odparowywana na zewnàtrz. Dlatego te jedynà czynnoêcià konserwacyjnà, którà naley wykonaç jest regularne czyszczenie otworu odpywowego wody, znajdujàcego si w tylnej, dolnej cz Êci lodówki i sprawdzanie, czy nie uleg on zatkaniu oraz czy woda moe swobodnie wypywaç z lodówki. 16 Jak rozmraaç komor zamraarki Od czasu do czasu naley usuwaç gromadzàcy si szron przy pomocy skrobaczki b dàcej w wyposaeniu (nie naley uywaç noy ani adnych metalowych przedmiotów). JeÊli gruboêç szronu przekracza 5 mm, naley rozmroziç zamraark. W tym celu dzie wczeêniej naley wcisnàç przycisk zamraania,,g", a do zapalenia si ótej lampki,,e", co zapewni produktom lepszà konserwacj. Po 24 godzinach funkcja zamraania wyàcza si automatycznie, lecz mona take wyàczyç jà samemu przez kolejne wciêni cie przycisku. Przekr ciç pokr to termostatu,,f" na pozycj,,q". Uwaga: Powoduje to wyàczenie caego urzàdzenia (take komory lodówki). Zamroone produkty zawinàç w papier gazetowy i umieêciç je w drugiej lodówce lub w chodnym miejscu. Pozostawiç drzwiczki otwarte a do cakowitego roztopienia si szronu. W celu przyspieszenia rozmraania mona wstawiç do Êrodka pojemnik z ciepà wodà. Urzàdzenie jest wyposaone w system suàcy zbierania rozmroonej wody. W tym celu naley umieêciç pojemnik w sposób przedstawiony na (rys. 8), a nast pnie wymyç i wytrzeç wn trze przed wàczeniem do pràdu. mona uyç delikatnego myda. Nie naley uywaç Êrodków ràcych, wybielaczy, amoniaku, ani rozpuszczalników. Wszystkie cz Êci wyjmowane naley wymyç w ciepej wodzie z dodatkiem pynu do mycia naczy. Gdy urzàdzenie jest wyàczone na duszy okres czasu, naley wymyç je wewnàtrz i zostawiç otwarte drzwi tak by nie powsta przykry zapach. Wymiana oêwietlenia wewn trznego W tylnej cz Êci puszki termostatu znajduje si lampka oêwietlajàca wn trze. W celu wymiany naley wyjàç wtyczk, wykr ciç arówk i zastàpiç jà nowà o mocy nie przekraczajàcej 15W post pujàc w sposób przedstawiony na rys. 9. Przed przystàpieniem do wymiany arówki naley odàczyç urzàdzenie od êróda zasilania wyjmujàc wtyczk z kontaktu, lub wyàczajàc gówny bezpiecznik.

7 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) rys. 9 Konserwacja i czyszczenie urzàdzenia OKRES WAKACJI PleÊ i nieprzyjemny zapach powstajàcy w lodówce w okresie wakacji nie stanowià ju problemu. Wyjedajàc na wakacje naley wàczyç funkcj Holliday (przekr cajàc odpowiednio pokr to,,b"). Dzi ki temu przy niskim zuyciu pràdu w komorze lodówki utrzymywana jest temperatura 15 C (mona w niej przechowywaç kosmetyki lub produkty do makijau) a zamraarka funkcjonuje na poziomie minimalnym, zapewniajàcym konserwacj produktów. Krótki, podwójny sygna dêwi kowy potwierdza wàczenie funkcji, a o jej wyàczeniu informuje sygna pojedynczy. 17 EWENTUALNE PROBLEMY Chodziarkozamraarka nie dziaa Naley sprawdziç, czy: gówny bezpiecznik jest wàczony. Chodziarko-zamraarka za mao chodzi Naley sprawdziç, czy: drzwi dobrze sà zamykajà, uszczelka nie jest zuyta; drzwi nie sà za cz sto otwierane; pokr to termostatu znajduje si na waêciwej pozycji; chodziarko-zamraarka nie jest przepeniona. Produkty w chodziarce zamarzajà Naley sprawdziç, czy: gaka termostatu jest na waêciwej pozycji; produkty nie dotykajà do tylnej, najzimniejszej Êciany chodziarko-zamraarki. Agregat pracuje bez przerwy Naley sprawdziç, czy: wàczone zostay funkcje SZYBKIE CH ODZENIE; drzwi sà dobrze zamkni te lub czy nie byy przez duszy czas otwarte; temperatura na zewnàtrz jest bardzo wysoka; czy gruboêç lodu nie przekracza 2-3 mm. Urzàdzenie nadmiernie haasuje Naley sprawdziç, czy: chodziarko-zamraarka stoi na paskim podou; nie jest zainstalowana mi dzy przedmiotami, które wibrujàc haasujà; gaz chodzàcy wytwarza lekki haas take gdy agregat nie pracuje (nie jest to wadà). W dolnej cz Êci lodówki gromadzi si woda Naley sprawdziç, czy: czy otwór odpywowy wody nie zatka si (rys. 7). JeÊli po wszystkich kontrolach urzàdzenie nie dziaa i usterka nie znika, naley zwróciç si do najbliszego serwisu, podajàc nast pujàce informacje: typ usterki, model (Mod.) i numery (S/N) znajdujàce si na tabliczce znamionowej umieszczonej po lewej stronie obok pojemników na warzywa (patrz poniszy rysunek). W adnym wypadku nie naley wzywaç nie autoryzowanych monterów ani zgadzaç si na zastàpienie cz Êci cz Êciami nie oryginalnymi. 18 ODWRACALNOÂå OTWIERANIA DRZWI 19 Przeoenie drzwi we wasnym zakresie wiàe si z utratà gwarancji na drzwi i ich szczelnoêç. 20 BÑDè W KONTAKCIE Dzi kujemy Pastwu za wybór produktu firmy Ariston. Zmywarka, którà Pastwo zakupili jest urzàdzeniem niezawodnym i prostym w uyciu. Ufamy, e dokonali Pastwo dobrego wyboru, e to nowe urzàdzenie zagwarantuje wieloletnià i bezawaryjnà prac. Skorzystaj z Paszportu Aristona Dzi ki niemu przez pi ç lat za darmo b dà usuni te wszelkie usterki. Informacja, jak staç si posiadaczem PASZPORTU umieszczona jest w ksiàce gwarancyjnej. Wi cej informacji mona uzyskaç dzwoniàc na bezpatnà infolini pod numer: A r i s t o n j e s t z a w s z e z To b à po dokonaniu zakupu W przypadku Pastwa wàtpliwoêci co do prawidowej pracy urzàdzenia, prosimy o kontakt z autoryzowanym serwisem pod ogólnopolskim telefonem serwisowym Merloni Elettrodomestici spa.

Twoja instrukcja użytkownika HOTPOINT-ARISTON MBA 3832 C http://pl.yourpdfguides.com/dref/3795888

Twoja instrukcja użytkownika HOTPOINT-ARISTON MBA 3832 C http://pl.yourpdfguides.com/dref/3795888 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HOTPOINT-ARISTON MBA 3832 C. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Zamra arka do zabudowy

Zamra arka do zabudowy Zamra arka do zabudowy BF 101 Instrukcja instalacji i obs ugi PL Zamra arka do zabudowy BF 101 Spis treêci Bezpieczeƒstwo dobry zwyczaj... 3 Instalacja... 4 Zapoznanie si z urzàdzeniem... 5 Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Zamra arka do zabudowy

Zamra arka do zabudowy Zamra arka do zabudowy BFS 121 I Instrukcja instalacji i obs ugi PL Zamra arka do zabudowy BFS 121 I Spis treêci Bezpieczeƒstwo dobry zwyczaj... 3 Instalacja... 4 Opis zamra arki... 5 Uruchomienie urzàdzenia...

Bardziej szczegółowo

l gniazdko jest przystosowane do pracy z maksymalnym l napi cie mieêci si w zakresie podanym na tabliczce informacyjnej,

l gniazdko jest przystosowane do pracy z maksymalnym l napi cie mieêci si w zakresie podanym na tabliczce informacyjnej, BSZ 2332 Instalacja Zanim zaczniesz u ywaç swojego nowego urzàdzenia prosimy uwa nie przeczytaj instrukcj obs ugi. Sà w niej zawarte wa ne informacje na temat bezpiecznego u ytkowania, instalowania oraz

Bardziej szczegółowo

Suszarka do owoców i warzyw

Suszarka do owoców i warzyw Suszarka do owoców i warzyw Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup suszarki do owoców i warzyw. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A Przedstawiciel na Polskę: DOM BIANCO Sp. z o.o., Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn k/warszawy, tel.: 0 22 720 11 99 Spis treści: 1. Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAśARKI MODEL: CR 330A

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAśARKI MODEL: CR 330A INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAśARKI MODEL: CR 330A Przedstawiciel na Polskę: DOM BIANCO Sp. z o.o., Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn k/warszawy, tel.: 0 22 720 11 99 Spis treści: 1. Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Spis treêci CH ODZIARKA. Instalacja, 2 Ustawienie i pod àczenie. Opis urzàdzenia, 3 Widok ogólny

Instrukcja obs ugi. Spis treêci CH ODZIARKA. Instalacja, 2 Ustawienie i pod àczenie. Opis urzàdzenia, 3 Widok ogólny Instrukcja obs ugi CH ODZIARKA Polski 1 BDR 190 AAI Spis treêci Instalacja, 2 Ustawienie i pod àczenie Opis urzàdzenia, 3 Widok ogólny Akcesoria Uruchomienie i u ywanie, 4 Uruchomienie urzàdzenia System

Bardziej szczegółowo

CZAJNIK OVEA INSTRUKCJA OBS UGI

CZAJNIK OVEA INSTRUKCJA OBS UGI CZAJNIK OVEA INSTRUKCJA OBS UGI 2 3 Dz kujemy za zakup urzàdzenia firmy Moulinex. Zakupione przez Paƒstwa urzàdzenie jest przeznaczone wy àcznie do gotowania wody. Opis A B C D E F G H I J Wy àcznik/wy

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI FRYTKOWNICA FT

INSTRUKCJA OBSŁUGI FRYTKOWNICA FT INSTRUKCJA OBSŁUGI FRYTKOWNICA FT-2000 www.tv-zakupy.pl Dziękujemy za zakup frytkownicy AFK Germany FT-2000. Przed pierwszym użyciem prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi, aby uniknąć uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Register your product and get support at. HP8117. Instrukcja obsługi

Register your product and get support at.  HP8117. Instrukcja obsługi Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8117 Instrukcja obsługi a b Polski Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Spis treêci CH ODZIARKA ZAMRA ARKA. Instalacja, 2 Ustawienie i pod àczenie. Opis urzàdzenia, 3 Widok ogólny Panel sterujàcy

Instrukcja obs ugi. Spis treêci CH ODZIARKA ZAMRA ARKA. Instalacja, 2 Ustawienie i pod àczenie. Opis urzàdzenia, 3 Widok ogólny Panel sterujàcy Instrukcja obs ugi CH ODZIARKA ZAMRA ARKA Polski 1 BCH 333 AA VE I Spis treêci Instalacja, 2 Ustawienie i pod àczenie Opis urzàdzenia, 3 Widok ogólny Panel sterujàcy Uruchomienie i u ywanie, 5 Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Italiano, 1 English,11 Français, 21

Italiano, 1 English,11 Français, 21 Instrukcja obs³ugi LODÓWKO - ZAMRA ARKA I GB F Italiano, 1 English,11 Français, 21 E P Spis treœci Instalowanie, 52 Ustawienie i pod³¹czenie Zmiana kierunku otwierania drzwi Opis urz¹dzenia, 53-54 Panel

Bardziej szczegółowo

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza Nebulizator t³okowy Mini Typ 3033 Instrukcja u ytkowania - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza 0434 Wstêp Gratulujemy nabycia nebulizatora t³okowego San Up Mini typ 3033. Firma San

Bardziej szczegółowo

XP010, XP010P, XP020, XP020P, XP200, XP300

XP010, XP010P, XP020, XP020P, XP200, XP300 GRILL CERAMICZNY SERIA XP INSTRUKCJA OBSŁUGI XP010, XP010P, XP020, XP020P, XP200, XP300 Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Poniższe informacje dotyczą instalacji, obsługi oraz konserwacji urządzenia.

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz kompaktowy OK-1403

Odkurzacz kompaktowy OK-1403 Odkurzacz kompaktowy OK-1403 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ KOMPAKTOWY OK-1403 OPIS URZĄDZENIA 11 2 1 1. metalowe rury 2. regulator ssania 3. wąż elastyczny 4. pokrywa przednia

Bardziej szczegółowo

B1 B2 B3 C1 C2 C3. 2,75 m

B1 B2 B3 C1 C2 C3. 2,75 m B1 B2 B3 2. 3. 3. 1. 2. 1. C1 C2 C3 2. 1. 2,75 m 3. 2. 1. A 3 5 14 2 1 6 4 7 9 15 8 10 12 11 13 D1 D2 2m 1 mm D3 E1 2m E2 E3 X = 5m E4 F1 1,5 mm 1,5 mm F2 F3 s > 5m > 16 2 3 ft F4 F5 PL Instrukcja obsæugi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Szafa chłodnicza/ mroźnicza MODEL: ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Szafa chłodnicza/ mroźnicza MODEL: , INSTRUKCJA OBSŁUGI Szafa chłodnicza/ mroźnicza MODEL: 880600, 880601 v2.0-06.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kuchenka indukcyjna MODEL: 770270

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kuchenka indukcyjna MODEL: 770270 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kuchenka indukcyjna MODEL: 770270 v2.0 -.11.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 3-878 Warszawa tel. 22 517 15 75; fax 22 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy MODELE: 78113, 7813, 781113, 78113,

Bardziej szczegółowo

Kuchenka indukcyjna MODEL:

Kuchenka indukcyjna MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Kuchenka indukcyjna MODEL: 770351 v1.0-08.2008 Stalgast sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a 03-878 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Szanowny Kliencie Przed podłączeniem urządzenia dokładnie przeczytaj całą instrukcję obsługi, aby niewłaściwym użytkowaniem nie

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY v1.0 -.12.2009 MODEL: 430700 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika DELONGHI PACW 10AH http://pl.yourpdfguides.com/dref/3392602

Twoja instrukcja użytkownika DELONGHI PACW 10AH http://pl.yourpdfguides.com/dref/3392602 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewacz elektryczny GN 1/1 MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewacz elektryczny GN 1/1 MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewacz elektryczny GN 1/1 MODEL: 435130 v2.0-12.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Przed pierwszym użyciem

Przed pierwszym użyciem PL GOTOWANIE W żadnym wypadku nie uruchamiaj urządzenia, kiedy jest puste. Nie przepełniaj naczynia, przestrzegaj zalecanych ilości. Produkt nie jest przeznaczony do przygotowywania klasycznych smażonych

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika DELONGHI MW 200W http://pl.yourpdfguides.com/dref/3386028

Twoja instrukcja użytkownika DELONGHI MW 200W http://pl.yourpdfguides.com/dref/3386028 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewacz butelek dla niemowląt KT-BABY HEATER

INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewacz butelek dla niemowląt KT-BABY HEATER INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewacz butelek dla niemowląt KT-BABY HEATER Przed użyciem podgrzewacza do butelek i żywności dla niemowląt należy przeczytać instrukcję obsługi oraz ją zachować. Pokrywka Wyciskacz

Bardziej szczegółowo

Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu:

Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu: Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu: 841289 Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie Chłodziarka jest przeznaczona do chłodzenia i podgrzewania jedzenia. Posiada przełącznik

Bardziej szczegółowo

Miedziana patelnia (26 cm)

Miedziana patelnia (26 cm) Miedziana patelnia (26 cm) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup miedzianej patelni. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B wersja. www.grawerton.pl infolinia: 080 88 99 27 serwis@grawerton.pl / 6 Zastosowanie Prasa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv

Bardziej szczegółowo

Mikser barowy (shaker) BB-10 P

Mikser barowy (shaker) BB-10 P Mikser barowy (shaker) BB-10 P Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PIEKARNIKA ELEKTRYCZNEGO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PIEKARNIKA ELEKTRYCZNEGO HAIER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PIEKARNIKA ELEKTRYCZNEGO MODEL NR: HHB-18 Przed użyciem piekarnika prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. OPIS ELEMENTÓW: f g e d c b a a. Lampka sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji. BEMAR Kitchen Line. Kod produktu: ,

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji. BEMAR Kitchen Line. Kod produktu: , Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji BEMAR Kitchen Line Kod produktu: 238905, 238912 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. 1 Szanowny Kliencie,

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA Instrukcja Obsługi SCHEMAT ELEKTRYCZNY L 1 L2 = promienniki podczerwieni Fuse = Bezpiecznik Blue = niebieski Brown = brązowy Rys. 1 Montaż GŁÓWNE KOMPONENTY BEZPIECZEŃSTWO!!!

Bardziej szczegółowo

GRILL CERAMICZNY (płyta ryflowana i gładka) INSTRUKCJA OBSŁUGI

GRILL CERAMICZNY (płyta ryflowana i gładka) INSTRUKCJA OBSŁUGI STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa tel. 022 517 15 75; fax 022 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com GRILL CERAMICZNY (płyta ryflowana i gładka) INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Kruszarka do lodu MODEL: 471700 v1.0-01.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

KÜHL - GEFRIERKOMBINATION - KOMBINACE CHLADNICKA-MRAZNICKA CH ODZIARKO-ZAMRA ARKA - KOMBINOVANÁ CHLADNIÈKA HÛTÕ-FAGYASZTÓ KOMBINÁCIÓ - COMBINA FRIGORIFICA GEBRAUCHSANLEITUNG - NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

KI52E - KI70E - KIL52E - KIL70E - KSEG5E - KSEG7E - KSEG51E

KI52E - KI70E - KIL52E - KIL70E - KSEG5E - KSEG7E - KSEG51E Libretto d uso User manual Manuel d utilisation Gebrauchsanleitung Gebruiksaanwijzing Manual de uso Livro para utilização Brugsvejledning Användningshandbok Руководство по эксплуатации Instrukcja użytkowania

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ZANUSSI ZK20/11R http://pl.yourpdfguides.com/dref/656871

Twoja instrukcja użytkownika ZANUSSI ZK20/11R http://pl.yourpdfguides.com/dref/656871 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku Instrukcja Obsługi Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1 Proszę zachować do dalszego użytku r o n ot co v e d / ć a w y r N ie z a k Dane techniczne produktu: Model: AMC-G1 Maksymalny pobór mocy: 2000W Zakresy

Bardziej szczegółowo

CHŁODZIARKA PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM...2

CHŁODZIARKA PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM...2 Instrukcja obsługi i podłączenia CHŁODZIARKA PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM...2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...2 Ostrzeżenia...2 Ustawienie i podłączenie urządzenia...3 Przed pierwszym uruchomieniem...4

Bardziej szczegółowo

Przygotuj produkty GOTOWANIE

Przygotuj produkty GOTOWANIE PL GOTOWANIE W żadnym wypadku nie uruchamiaj urządzenia, kiedy jest puste. Nie przepełniaj naczynia, przestrzegaj zalecanych ilości. Produkt nie jest przeznaczony do przygotowywania klasycznych smażonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi młynka do kawy UKM1. Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.

Instrukcja obsługi młynka do kawy UKM1. Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcja obsługi młynka do kawy UKM1 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Proszę wykorzystywać urządzenie jedynie dla

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Tattoo 2 Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKI AKWARIOWEJ HAGEN FLUVAL E

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKI AKWARIOWEJ HAGEN FLUVAL E INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKI AKWARIOWEJ HAGEN FLUVAL E Dziękujemy za zakup naszego produktu i gratulujemy trafnego wyboru! Uwaga! Zapoznaj się z instrukcją obsługi tego produktu i zachowaj ją na przyszłość

Bardziej szczegółowo

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 310 164 01 Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Czujnik s u y do rejestracji dwutlenku w gla (CO 2 ) i temperatury w pomieszczeniu mieszkalnym. ZawartoÊç CO 2 w powietrzu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Spis treêci CH ODZIARKA ZAMRA ARKA. Instalacja, 2 Ustawienie i pod àczenie. Opis urzàdzenia, 3 Widok ogólny

Instrukcja obs ugi. Spis treêci CH ODZIARKA ZAMRA ARKA. Instalacja, 2 Ustawienie i pod àczenie. Opis urzàdzenia, 3 Widok ogólny Instrukcja obs ugi CH ODZIARKA ZAMRA ARKA Polski 1 BCB 311 BCB 311 S BCB 311 IT BCB 311 AI IT BCB 311 AI IT S BCB 312 AI BCB 312 AI S BCB 312 AAI BCB 312 AAI S Spis treêci Instalacja, 2 Ustawienie i pod

Bardziej szczegółowo

Miedziane garnki z patelnią (5 częściowy zestaw)

Miedziane garnki z patelnią (5 częściowy zestaw) Miedziane garnki z patelnią (5 częściowy zestaw) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zestawu miedzianych garnków. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY LIEBHERR MODEL CBNes 6256 Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, tel. (022) 738-31-111

Bardziej szczegółowo

Nowe chłodziarko-zamrażarki

Nowe chłodziarko-zamrażarki Nowe chłodziarko-zamrażarki 1 Funkcjonalna przestrzeń i optymalna ochrona żywności Nowe chłodziarko-zamrażarki Indesit extra dedykowane są rodzinom, które oczekują łatwej do zaadaptowania przestrzeni na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Gyros elektryczny MODEL: , ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Gyros elektryczny MODEL: , , INSTRUKCJA OBSŁUGI Gyros elektryczny MODEL: 777370, 777371, 777372 v1.0-09.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz OK-1500 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Odkurzacz OK-1500 INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 1. Efektywny wielostopniowy system filtrowania powietrza. 2. Automatyczny zwijacz przewodu zasilającego. 3. Tekstylny worek na śmieci o pojemności 2 l. 4.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SKY PHOTO 230 SKY PHOTO 330. instruction manual GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) fax: (058)

Instrukcja obsługi SKY PHOTO 230 SKY PHOTO 330. instruction manual GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) fax: (058) Instrukcja obsługi instruction manual 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 LAminator

Bardziej szczegółowo

Termoizolacyjny pojemnik na lunch

Termoizolacyjny pojemnik na lunch Termoizolacyjny pojemnik na lunch Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup termoizolacyjnego pojemnika na lunch. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Salamander Numer katalogowy: ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Salamander Numer katalogowy: , INSTRUKCJA OBSŁUGI Salamander Numer katalogowy: 744000, 744020 v2.0-04.2013 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Savonia

INSTRUKCJA OBSŁUGI Savonia INSTRUKCJA OBSŁUGI Savonia GRATULUJEMY PAŃSTWU WYBORU PIECÓW SAWO. PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA PIECA PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PONIŻSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI. INSTALACJA PIECA Rys. 2 Minimalne odległości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENKA MIKROFALOWA MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENKA MIKROFALOWA MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENKA MIKROFALOWA MODEL: 775010 v2-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWANIA SZAFY CH ODNICZEJ DWUDRZWIOWEJ

INSTRUKCJA U YTKOWANIA SZAFY CH ODNICZEJ DWUDRZWIOWEJ R INSTRUKCJA U YTKOWANIA SZAFY CH ODNICZEJ DWUDRZWIOWEJ SCH 2000, SCH 2000S SCH 2000/N, SCH 2000S/N (drzwi otwierane) v.2011.02 32-765 RZEZAWA, ul. Przemys³owa 75 tel. +48 14/61-161-06, fax +48/ 61-277-21

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. Najwyższej jakości szybkowar 6 L znanej i cenionej firmy GERLACH.

Strona 1 z 10. Najwyższej jakości szybkowar 6 L znanej i cenionej firmy GERLACH. Najwyższej jakości szybkowar 6 L znanej i cenionej firmy GERLACH. Produkt został wyposażony w grube, trójwarstwowe dno z aluminiowym dyskiem, które zapewnia bardzo dobre przewodnictwo cieplne a kierunek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna (uważnie przeczytać przed każdą czynnością dotyczącą grzejnika i zachować do wglądu) 1 - DANE TECHNICZNE Grzejnik jest urządzeniem

Bardziej szczegółowo

Naczynie do gotowania na parze

Naczynie do gotowania na parze Naczynie do gotowania na parze PL Uwaga: Wyposażenie można używać w: - aparatach wolnostojących o szerokości 500 mm, wyprodukowanych począwszy od roku 2000, - aparatach wolnostojących o szerokości 600

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. OKAP DO PIECÓW SERII LineMiss

INSTRUKCJA OBSŁUGI. OKAP DO PIECÓW SERII LineMiss INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAP DO PIECÓW SERII LineMiss INSTRUKCJE DLA SERWISANTA Dziękujemy Państwu za zakup jednego z produktów firmy UNOX. Poniższe instrukcje i zalecenia dotyczą prawidłowej instalacji jak

Bardziej szczegółowo

Superszybki podgrzewacz do butelek. Instrukcja obsługi. electronics. ref. 10340

Superszybki podgrzewacz do butelek. Instrukcja obsługi. electronics. ref. 10340 electronics Superszybki podgrzewacz do butelek ref. 10340 Instrukcja obsługi Części składowe 1 2 6 3 4 5 2 1. Świetlny wskaźnik działania 2. Włącznik 3. Koszyk z uchwytem 4. Pierścień redukcyjny 5. Dozownik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do Hot-Dogów MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do Hot-Dogów MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie do Hot-Dogów MODEL: 777290 v1.0-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Kostkarka do lodu. Szanowny Kliencie,

Kostkarka do lodu. Szanowny Kliencie, Kostkarka do lodu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup kostkarki do lodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać z nowego

Bardziej szczegółowo

Przenośna lodówka-podgrzewacz

Przenośna lodówka-podgrzewacz INSTRUKCJA OBSŁUGI Przenośna lodówka-podgrzewacz Nr produktu 671433 Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie "Lodówka-podgrzewacz służy do przechowywania żywności i napojów w chłodzie lub odpowiednio podgrzanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWH-2000W 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE UŻYCIE KONSERWACJA I CZYSZCZENIE URZĄDZENIA. WYMIANA ŻARÓWKI LUB DIODY LED (w zależności od modelu)

PIERWSZE UŻYCIE KONSERWACJA I CZYSZCZENIE URZĄDZENIA. WYMIANA ŻARÓWKI LUB DIODY LED (w zależności od modelu) PIERWSZE UŻYCIE Podłączyć urządzenie do domowej sieci zasilającej. W niektórych modelach może się rozlegać sygnał dźwiękowy oznaczający, że zadziałał alarm dla temperatury: trzymać wciśnięty przycisk wyłączający

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz kompaktowy OK-1500 i OK-1505

Odkurzacz kompaktowy OK-1500 i OK-1505 Odkurzacz kompaktowy OK-1500 i OK-1505 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 1. Efektywny wielostopniowy system filtrowania powietrza. 2. Automatyczny zwijacz przewodu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. v_1_01

Instrukcja obsługi. v_1_01 Instrukcja obsługi v 0 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWR-2000W OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii Europejskiej. UWAGA! Zabrania się

Bardziej szczegółowo

Chłodziarka termoelektryczna Nr produktu

Chłodziarka termoelektryczna Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Chłodziarka termoelektryczna Nr produktu 0001171624 Strona 1 z 7 Chłodziarka termoelektryczna 3 Przeznaczenie do użycia Chłodziarka przeznaczona jest do chłodzenia żywności. Chłodziarka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Dyspenserów do zimnych napoi Firmy Bras Spa Serii Maestrale Jolly, Maestrale Extra AB i BS

INSTRUKCJA OBSŁUGI Dyspenserów do zimnych napoi Firmy Bras Spa Serii Maestrale Jolly, Maestrale Extra AB i BS INSTRUKCJA OBSŁUGI Dyspenserów do zimnych napoi Firmy Bras Spa Serii Maestrale Jolly, Maestrale Extra AB i BS DLA SWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE INSTRUKCJE Importer i wyłączny przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA 6pl33013.fm5 Page 4 Thursday, February 8, 2001 5:59 PM PL INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA OPIS URZĄDZENIA STRONA 5 WYMIANA ŻARÓWKI STRONA 5 PRZED UŻYTKOWANIEM CHŁODZIARKI STRONA 6 PORADY DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy INSTRUKCJA OBSŁUGI Ekspres do kawy MODEL: 752286 v2.0-03.2014 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com SPIS

Bardziej szczegółowo

Programy dla Orange Vision

Programy dla Orange Vision Programy dla Orange Vision Wymagane jest rozgrzanie pieca do odpowiedniej temperatury przed w o eniem dania. Wszystkie programy przygotowane zosta y z my l o pe nym ob o eniu pieca. Kontakt z doradc kulinarnym

Bardziej szczegółowo

FRYTOWNIAC FRY SYSTEM

FRYTOWNIAC FRY SYSTEM Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji FRYTOWNIAC FRY SYSTEM 205105 205112 WYSOKA JAKOŚĆ, NISKA CENA Przepisy bezpieczeństwa Podłączać urządzenie tylko do gniazdka elektrycznego 230V z uziemieniem.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIEKARNIK ELEKTRYCZNY Z TERMOOBIEGIEM MODEL: KT-H34/T

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIEKARNIK ELEKTRYCZNY Z TERMOOBIEGIEM MODEL: KT-H34/T INSTRUKCJA OBSŁUGI PIEKARNIK ELEKTRYCZNY Z TERMOOBIEGIEM MODEL: KT-H34/T CZYSZCZENIE I KONSERWACJA: 1. Całe urządzenie należy dokładnie umyć po każdym użyciu, aby zapobiec gromadzeniu się tłuszczu i nieprzyjemnych

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA ewt OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Proszę wpisać numer seryjny w wolne miejsce poniżej i zachować instrukcję

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA 3pl33007.fm Page 4 Monday, October 27, 2003 5:31 PM INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA PRZED UŻYTKOWANIEM CHŁODZIARKI PORADY DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I OGÓLNE ZALECENIA JAK URUCHOMIĆ KOMORĘ

Bardziej szczegółowo

S1 Jednostka 1 Przepisy

S1 Jednostka 1 Przepisy S1 Jednostka 1 Przepisy 1. Kanapka i koktajl mleczny 2. Sałatka owocowa 3. Szybka pizza 4. Zupa jarzynowa 5. Królewskie babeczki 6. Słodkie bułeczki Koktajl Mleczny 200ml chłodnego mleka Dzbanek z miarką

Bardziej szczegółowo

Postępowanie WB.2420.9.2015.NG zadanie nr 3 ZAŁĄCZNIK NR 5. 1 2 3 4 5 6 1. Zamrażarka niskotemperaturowa

Postępowanie WB.2420.9.2015.NG zadanie nr 3 ZAŁĄCZNIK NR 5. 1 2 3 4 5 6 1. Zamrażarka niskotemperaturowa Postępowanie WB.2420.9.2015.NG zadanie nr 3 ZAŁĄCZNIK NR 5 L.p. Nazwa asortymentu Ilość Nazwa wyrobu, nazwa producenta, określenie marki, modelu, znaku towarowego Cena jednostkowa netto (zł) Wartość netto

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE UŻYCIE KONSERWACJA I CZYSZCZENIE URZĄDZENIA. WYMIANA ŻARÓWKI LUB DIODY LED (w zależności od modelu)

PIERWSZE UŻYCIE KONSERWACJA I CZYSZCZENIE URZĄDZENIA. WYMIANA ŻARÓWKI LUB DIODY LED (w zależności od modelu) PIERWSZE UŻYCIE Podłączyć urządzenie do domowej sieci zasilającej. W niektórych modelach może się rozlegać sygnał dźwiękowy oznaczający, że zadziałał alarm dla temperatury: trzymać wciśnięty przycisk wyłączający

Bardziej szczegółowo

LINIA 390 BEMAR LB-1.1 BEMAR LB-2.1

LINIA 390 BEMAR LB-1.1 BEMAR LB-2.1 LOZAMEt Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łódź, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łódź telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

SZAFY CHŁODNICZE I MROŹNE

SZAFY CHŁODNICZE I MROŹNE SZAFY CHŁODNICZE I MROŹNE APS-201, APS-401, APS-601, ANS-401, ANS-601 APS-401-I, APS-601-I, ANS-401-I, ANS-601-I APS-201-C, APS-401-C, APS-601-C, ANS-401-C, ANS-601-C Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza

Bardziej szczegółowo

132 do cen nale y doliczyç VAT 22% Torby termoizolacyjne. Torby termoizolacyjne. Torba do pizzy karton o rozmiarze 350 x 350 mm

132 do cen nale y doliczyç VAT 22% Torby termoizolacyjne. Torby termoizolacyjne. Torba do pizzy karton o rozmiarze 350 x 350 mm Torby termoizolacyjne Torby termoizolacyjne Moc znamionowa 170 W. Torby przystosowane do pracy w instalacji 12 V, posiadajà zabezpieczenia termiczne. Temperatur 70 0 C torba osiàga ju po 120 sekundach.

Bardziej szczegółowo

Parowar WMF , ze szklaną pokrywką, 140 mm x 275 mm, stalowy

Parowar WMF , ze szklaną pokrywką, 140 mm x 275 mm, stalowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1391648 Parowar WMF 415090011, ze szklaną pokrywką, 140 mm x 275 mm, stalowy Strona 1 z 9 Instrukcja obsługi Ważne instrukcje bezpieczeństwa - To urządzenie może być używane

Bardziej szczegółowo

SZATKOWNICA DO WARZYW CL-52

SZATKOWNICA DO WARZYW CL-52 SZATKOWNICA DO WARZYW CL-52 1.Rozpakowywanie Należy ostrożnie wyjąć urządzenie i poszczególne części opakowania. - UWAGA! niektóre części mogą być wyjątkowo ostre np. noże 2.Ustawienie urządzenia Radzimy

Bardziej szczegółowo

TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE

TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE Przy produkcji urządzenia nie używano azbestu. 2 1. Wstęp Prosimy utrzymywać tą instrukcję w dobrym stanie i przechowywać w łatwo dostępnym miejscu razem z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Maszynka do mielenia mięsa " B I Z E R B A "

Maszynka do mielenia mięsa  B I Z E R B A Maszynka do mielenia mięsa " B I Z E R B A " Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Kopiowanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Szafy chłodnicze i mroźnicze (seria M) Instrukcja obsługi , , (chłodnicze) , , (mroźnicze)

Szafy chłodnicze i mroźnicze (seria M) Instrukcja obsługi , , (chłodnicze) , , (mroźnicze) Szafy chłodnicze i mroźnicze (seria M) 232569, 232613, 232651 (chłodnicze) 232576, 232620, 232668 (mroźnicze) Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać

Bardziej szczegółowo