ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Dyrektora Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia z dnia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Dyrektora Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia z dnia 05.01.2015"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Dyrektora Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia z dnia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie obsługi i koordynacji działań organizacji pozarządowych w centrum NGO w siedzibie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu Na podstawie 8 ust. 2 w związku z 9 ust. 1 Statutu Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu zarządzam, co następuje: 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na powierzenie obsługi i koordynacji działań organizacji pozarządowych w Centrum NGO w siedzibie Parku Wielokulturowego Stara Kopania w Wałbrzychu w wyznaczonych pomieszczeniach budynków nr 7 i nr 8 i nr 9 przy ul. Wysockiego Szczegółowe zasady konkursu określa Regulamin, stanowiący załącznik do Zarządzenia. niniejszego 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2015 Dyrektora Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia z dnia REGULAMIN Dyrektor Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie obsługi i koordynacji działań organizacji pozarządowych w Centrum NGO w siedzibie Parku Wielokulturowego Stara Kopania w Wałbrzychu w wyznaczonych pomieszczeniach budynków nr 7, nr 8 i nr 9 przy ul. Wysockiego 29 oraz realizacji zadań nałożonych na Centrum NGO. I. Cel konkursu Wybór podmiotu odpowiedzialnego za obsługę i koordynację działań organizacji pozarządowych w Centrum NGO w siedzibie Parku Wielokulturowego Stara Kopania w Wałbrzychu. Dla ww. podmiotu przeznacza się parter budynku nr 9 (dawny szyb Dampf) przy ul. Wysockiego 29 wraz z realizacją zadań nałożonych na Centrum NGO. II. Rodzaje zadań objętych konkursem. Ustala się rodzaje zadań Centrum NGO w siedzibie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia : 1. Wspieranie organizacji pozarządowych działających na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej m.in. poprzez: a) udostępnianie adresu siedziby, korespondencyjnego i odbiór poczty, b) udostępnianie stanowiska pracy na godziny z dostępem do komputera, internetu, telefonu, faksu, drukarki i ksera, c) udostępnianie sal: konferencyjnej, warsztatowej, konsultacyjnej i innych pomieszczeń w celu prowadzenia spotkań organizacyjnych i szkoleniowych, konferencji, seminariów, wystaw, happeningów, imprez etc., d) świadczenie fachowego doradztwa w zakresie zagadnień ogólnych związanych z funkcjonowaniem i zarządzaniem organizacji pozarządowych, pozyskiwania środków na działalność statutową, księgowości, zagadnień prawnych, organizacji imprez (w tym również masowych) i na rzecz społeczności lokalnych oraz informatyki - doradztwo będzie się odbywać drogą telefoniczną, ową i poprzez kontakt bezpośredni, e) tutoring i coaching wynikający z diagnozy potrzeb organizacji pozarządowej, f) wymiana informacji i doświadczeń między organizacjami i instytucjami poprzez m.in. spotkania, newsletter, tablice prezentacyjne, podstronę internetową, profil na facebooku,

3 g) współdziałanie z organizacjami i instytucjami udzielającymi dotacji w pozyskiwaniu środków finansowych dla organizacji pozarządowych Aglomeracji Wałbrzyskiej, 2. Wspieranie oraz doradztwo dla organizacji pozarządowych jako pracodawców poszukujących kompetentnych pracowników, praktykantów i wolontariuszy, w tym m.in.: a) poprawne formułowanie ofert pracy, b) tworzenie profilu stanowiska pracy, c) preselekcja dokumentów aplikacyjnych kandydatów. 3. Szkolenia / warsztaty / zajęcia edukacyjne dotyczące wzmacniania idei społeczeństwa obywatelskiego, demokratyzacji życia społecznego, integracji społecznej, profesjonalizacji organizacji pozarządowych, działalności społecznej -zawodowej, animacyjno-kulturowej i prowadzeniem wolontariatu, w tym m.in.: a) przygotowujące do współpracy z organizacjami pozarządowymi; b) podnoszące kompetencje osób działających w organizacjach pozarządowych; c) umiejętności działań partnerskich, d) organizacji imprez (w tym masowych). 4. Animacja organizacji pozarządowych, środowisk młodzieżowych, kulturalnych i senioralnych do działania na rzecz społeczności lokalnej oraz na rzecz Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia: a) inicjowanie zajęć / warsztatów kierowanych do beneficjentów Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia, b) inspirowanie tworzenia ekspozycji i podnoszenie ich atrakcyjności c) wspólne przedsięwzięcia organizowane na rzecz beneficjentów Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia. 5. Integrowanie środowiska organizacji pozarządowych oraz aktywnych obywateli, m.in. poprzez: a) spotkania i fora, b) prezentacje, pikniki i targi. 6. Wspieranie rozwoju wolontariatu poprzez: a) przygotowywanie organizacji pozarządowych do przyjęcia wolontariusza, b) szkolenie wolontariuszy, c) prowadzenie klubu wolontariusza, d) włączanie wolontariuszy w działania Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia e) animację, happeningi, flash mob itp., f) prowadzenie wolontariatu międzynarodowego, g) promocję idei wolontariatu.

4 7. Prowadzenie działań, których celem będzie inicjowanie i umacnianie partnerstwa lokalnego organizacji pozarządowych z administracją publiczną, instytucjami kultury, a także biznesem. 8. Promocja działań / przedsięwzięć realizowanych w Centrum NGO na rzecz Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w lokalnych i regionalnych mediach. 9. Promocja współpracy transgranicznej i międzynarodowej: a) inicjowanie partnerskich projektów z organizacjami i instytucjami zagranicznymi, b) organizacja spotkań, konferencji, seminariów i warsztatów z udziałem partnerów zagranicznych. III. Warunki składania ofert 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są: organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z poz z późniejszymi zmianami) 2. Oferta powinna być złożona: 1) w jednym egzemplarzu 2) w języku polskim 3) w zamkniętej kopercie ze wskazaniem nazwy konkursu, 3. Do oferty należy dołączyć: 1) kopię aktualnego odpisu z KRS lub innego rejestru lub ewidencji adekwatnej do formy działalności organizacji pozarządowej - z potwierdzeniem zgodności z aktualnym stanem prawnym i faktycznym, 2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólna niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (ów), 3) załączniki powinny być złożone w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione, 4) prezentację koncepcji funkcjonowania Centrum NGO obejmującej w szczególności propozycji sposobu realizacji zadań Centrum NGO wymienionych w dziale I 4. Termin składania ofert oferty należy składać do 19 stycznia 2015r. do godz osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Stara Kopalnia Centrum Nauki i Sztuki ul Wysockiego 29, Wałbrzych. Decyduje data wpływu do siedziby Parku. IV. Termin realizacji zadań: Planowany termin realizacji zadań określa się na od 02 lutego 2015 do 31 grudnia 2015 roku z możliwością przedłużenia o kolejny rok.

5 V. Warunki realizacji zadania: I. Oferenci muszą spełniać łącznie następujące warunki : 1) Zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Wałbrzycha oraz współdziałać w realizacji celów statutowych Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia 2) Prowadzą działalność statutową nieodpłatną lub odpłatną w dziedzinie objętej konkursem 3) Posiadają udokumentowane doświadczenie w zakresie animacji, organizacji imprez (w tym masowych), prowadzenia doradztwa dla organizacji pozarządowych w okresie ostatnich 3 lat (wykaz) 4) Przedstawienie udokumentowanych osiągnięć w zakresie partnerskich projektów realizowanych z innymi organizacjami pozarządowymi, jednostkami publicznymi i biznesem (wykaz) 5) Posiadanie udokumentowanego doświadczenia w prowadzeniu podobnych / adekwatnych dla przedmiotu konkursu przedsięwzięć (w tym inkubatora dla NGO) co najmniej 2 lata i współpracy w sieci takich placówek (wykaz) 6) prowadzenia działania wspierania innych organizacji pozarządowych co najmniej 5 lat (oświadczenie) 7) posiadają udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu i administrowaniu przedsięwzięciami generującymi przychody na poziomie co najmniej 1,5 mln zł rocznie, w okresie ostatnich 3 lat + realizacja co najmniej 5 projektów zadań publicznych w okresie ostatnich 3 lat (wykaz) 8) nie zaleganie z opłatami i podatkami wobec budżetu Gminy Wałbrzych (oświadczenie) 9) posiadanie środków nie mniejszych niż PLN miesięcznie pozwalających na wnoszenie zryczałtowanej opłaty za media: telefon, internet, gaz, prąd, woda, C.O. (oświadczenie) 10) Posiadanie zasobów osobowych w postaci wykwalifikowanej kadry (wykaz) II. Oferent obsługiwać będzie Centrum NGO w udostępnionym nieodpłatnie budynku nr 9 (dawny szyb Dampf) w Parku Wielokulturowym Stara Kopalnia, z czego bezpośrednio dla jego działalności powierzony mu będzie nieodpłatnie lokal położony na parterze tego budynku o pow. 63,25m 2 W pozostałych wyznaczonych pomieszczeniach swoją siedzibę będą miały inne organizacje pozarządowe, za których koordynacje i obsługę odpowiada oferent a) Centrum NGO powinno być otwarte 7 dni w tygodniu od godz do godz b) Działalność Centrum NGO powinna uwzględniać nieodpłatne (za wyjątkiem zwrotu kosztów za media) względem organizacji : - udostępnienie pomieszczeń, - prowadzenie doradztwa, - koordynacja działań, - wsparcie w różnych aspektach ich funkcjonowania i działalności merytorycznej - wykonanie działań o których mowa w dziale II.

6 VI. Kryteria i tryb wyboru ofert Oferty pod względem formalnym zostaną uprzednio sprawdzone przez powołaną przez Dyrektora Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia Komisję Konkursową, która dokona również oceny oferty pod względem merytorycznym. 1. Przy ocenie ofert pod względem merytorycznym będzie brane pod uwagę: 1) zgodność merytoryczna złożonej oferty z zadaniem wyszczególnionym w ogłoszeniu o konkursie (1-5 pkt) wysokość zaangażowania finansowego podmiotu (1-5 pkt) 2) posiadane zasoby materialne i kadrowe (1-5 pkt) 3) dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej(1-5pkt) 4) dotychczasowe doświadczenie (1-5 pkt) 5. Oferty nie spełniające wymogów formalnych podlegają odrzuceniu. 1.Wyboru ofert dokonuje Dyrektor PWSK, po zapoznaniu się z opinią i protokołem Komisji Konkursowej. 2. Po zakończeniu procedury konkursowej, Dyrektor PWSK powiadomi o wynikach konkursu poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej PWSK Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa w terminie do 7 dni od wyboru najlepszej oferty.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Siedlce w 2012 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Siedlce w 2012 roku OA. 0050.2.2012.AW Zarządzenie Nr 2/2012 Wójta Gminy Siedlce z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Siedlce w 2012 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/323/14 RADY GMINY WIŚNIOWA. z dnia 6 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/323/14 RADY GMINY WIŚNIOWA. z dnia 6 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIX/323/14 RADY GMINY WIŚNIOWA z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.../.../2013 RADY GMINY SADKI z dnia... r.

UCHWAŁA Nr.../.../2013 RADY GMINY SADKI z dnia... r. UCHWAŁA Nr.../.../2013 RADY GMINY SADKI z dnia... r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Sadki na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4965/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2014 r.

Uchwała Nr 4965/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2014 r. Uchwała Nr 4965/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie: ogłoszenia II edycji otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź 3.07.2015 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Burmistrz Miasta Czeladź 3.07.2015 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Burmistrz Miasta Czeladź 3.07.2015 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację

Bardziej szczegółowo

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku. Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 668/13 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Załączniki Nr 2 do Zarządzenia Nr 9569/13/VI/R Prezydenta Miasta Gdynia z dnia 30. 01.2013 r.

Załączniki Nr 2 do Zarządzenia Nr 9569/13/VI/R Prezydenta Miasta Gdynia z dnia 30. 01.2013 r. Załączniki Nr 2 do Zarządzenia Nr 9569/13/VI/R Prezydenta Miasta Gdynia z dnia 30. 01.2013 r. Specyfikacja Warunków Otwartego Konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W ALEKSANROWIE KUJAWSKIM

ZARZĄD POWIATU W ALEKSANROWIE KUJAWSKIM Załącznik nr 1 do uchwały Nr 118/2012 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 27 stycznia 2012 r. ZARZĄD POWIATU W ALEKSANROWIE KUJAWSKIM na podstawie art. 11, 13, 14 i 16 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

1 RODZAJ ZADANIA I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA JEGO REALIZACJĘ

1 RODZAJ ZADANIA I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA JEGO REALIZACJĘ ul. Kolejowa 15 Zarządzenie nr 1699/2014 48-300 Nysa Burmistrza Nysy z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu

Bardziej szczegółowo

I. Cel konkursu: II. Opis zadania: 1. Rodzaj zadania:

I. Cel konkursu: II. Opis zadania: 1. Rodzaj zadania: Załącznik do Uchwały Nr 505/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 maja 2015 r. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia...2015 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia...2015 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia...2015 r. Prezydent Miasta Gdynia, ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na

Bardziej szczegółowo

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku. Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr XLVI/526/14 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

wypoczynek w formie wyjazdowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (wycieczki).

wypoczynek w formie wyjazdowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (wycieczki). Załącznik Nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Brody Nr 30/15 z dnia 28.04.2015 Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA JORDANOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA JORDANOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/159/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 03 grudnia 2012 r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA JORDANOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART.

Bardziej szczegółowo

1. Ogłaszający Prezydent Miasta Starogard Gdański 2. Organizator konkursu. 3. Podstawa prawna konkursu

1. Ogłaszający Prezydent Miasta Starogard Gdański 2. Organizator konkursu. 3. Podstawa prawna konkursu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 324 /12/2013 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 20 grudnia 2013 r. Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na 2014 r. na realizację zadań określonych w Programie

Bardziej szczegółowo

a) pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

a) pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; Załącznik do Uchwały Nr 347/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2011 r. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku

Ogłoszenie drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Turku z dnia 8 lipca 2015r. Ogłoszenie drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku Dyrektor

Bardziej szczegółowo

3. Adresaci Programu

3. Adresaci Programu PROJEKT Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Opolskiego

Zarząd Województwa Opolskiego Załącznik nr 1a do Regulaminu Zarząd Województwa Opolskiego na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA ŚRODOWISK WIEJSKICH W ZAKRESIE PROFILAKTYKI, ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, NARKOMANII I INNYCH UZALEŻNIEŃ ORAZ PRZEMOCY

AKTYWIZACJA ŚRODOWISK WIEJSKICH W ZAKRESIE PROFILAKTYKI, ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, NARKOMANII I INNYCH UZALEŻNIEŃ ORAZ PRZEMOCY Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 6 /2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 4 lutego 2015 r. WÓJT GMINY ZBICZNO Na podstawie art. 11, 13, 14 i 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Opolskiego

Zarząd Województwa Opolskiego Załącznik do Uchwały Nr 493/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2015 r. Zarząd Województwa Opolskiego na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 15/18/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 15/18/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 15/18/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w roku 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dotyczących projektów w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dotyczących projektów w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dotyczących projektów w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła Wojewoda Małopolski, na podstawie art. 43, 47 i 151 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

M I N I S T E R PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

M I N I S T E R PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ M I N I S T E R PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT KONKURS INICJATYW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH w 2015 r. Zgodnie z art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na realizację zadania.

OGŁOSZENIE. 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na realizację zadania. Załącznik do uchwały Nr 108/2015 Zarządu Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3.03.2015 r. OGŁOSZENIE Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXXVII/208/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 listopada 2013 r.

Załącznik do uchwały Nr XXXVII/208/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 listopada 2013 r. Załącznik do uchwały Nr XXXVII/208/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 listopada 2013 r. PROGRAM współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄD POWIATU W POZNANIU

OGŁOSZENIE ZARZĄD POWIATU W POZNANIU OGŁOSZENIE ZARZĄD POWIATU W POZNANIU Ogłasza, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 jt.) oraz uchwały

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu mikrograntów

Regulamin konkursu mikrograntów Regulamin konkursu mikrograntów I. Definicje 1. Operator podmiot wyłoniony przez Urząd Miasta w Gorzowie Wlkp. odpowiedzialny za wspieranie potencjalnych projektodawców, przeprowadzenie naboru ofert w

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Ogłoszenie OTWARTEGO KONKURSU OFERT Załącznik do Uchwały Nr 33 / 65 /5 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 05 r.. Ogłoszenie OTWARTEGO KONKURSU OFERT Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza otwarty konkurs ofert

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji i rozliczenia powierzonego zadania publicznego

Zasady realizacji i rozliczenia powierzonego zadania publicznego Załącznik do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2014 roku pn. Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego Zasady realizacji i rozliczenia

Bardziej szczegółowo