REGULAMIN REKRUTACJI BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE"

Transkrypt

1 Kraków, r. REGULAMIN REKRUTACJI BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPETENTNY I EFEKTYWNY URZĘDNIK WIZYTÓWKĄ URZĘDU DZIAŁAJĄCEGO ZGODNIE Z ZASADAMI PRZEJRZYSTOŚCI I PARTYCYPACJI MAŁOPOLSKIE PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (NR UDA-POKL /10) 1 Słownik pojęć użytych w regulaminie Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają: 1) Organizator PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą: Kraków, ul. Grochowska 39A, pełniąca w projekcie rolę Lidera, odpowiedzialna za zarządzanie projektem, realizację działań szkoleniowo-wdrożeniowych oraz ewaluację. 1 2) Biuro Projektu siedziba Organizatora w Krakowie przy ul. Grochowskiej 39A, 3) Partner/rzy projektu Powiat Krakowski Starostwo Powiatowe w Krakowie, Gmina Olkusz- Urząd Miasta i Gminy Olkusz, Gmina Niepołomice Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach, Gmina Żabno Urząd Miejski w Żabnie oraz Gmina Tuchów Urząd Miejski w Tuchowie, pełniący rolę Partnerów w projekcie, odpowiedzialnych za realizację działań informacyjno-promocyjnych i rekrutacyjnych oraz przeprowadzenie wewnętrznych testów wśród pracowników, sprawdzających przydatność na zajmowanym stanowisku pracy wiedzy zdobytej w projekcie. 2 4) Projekt projekt Kompetentny i efektywny urzędnik wizytówką Urzędu działającego zgodnie z zasadami przejrzystości i partycypacji-małopolskie partnerstwo na rzecz rozwoju instytucjonalnego samorządu terytorialnego realizowany przez Organizatora oraz Partnerów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. 5) Szkolenia i tutoring dla osób 45+ szkolenia oraz warsztaty z tutorem dla osób w wieku 45+, realizowane na rzecz Partnerów w ramach projektu Kompetentny i efektywny urzędnik, należące do następujących modułów tematycznych: a) Moduł I Państwo Prawa: Sprawozdawczość budżetowa Instrukcja kancelaryjna 1 Pełny zakres obowiązków Partnerów znajduje się w Umowie partnerskiej na rzecz realizacji projektu z dnia r. 2 Jw.

2 Realizacja budżetu zadaniowego Zamówienia publiczne Archiwizacja danych Kodeks postępowania administracyjnego Zasady pisania pism urzędowych (podstawy prawidłowej komunikacji Prawo w praktyce podstawy prawa i prawoznawstwa Prawo administracyjne w praktyce działania pracownika administracji samorządowej Ochrona danych osobowych Zarządzanie czasem Warsztaty z tutorem dla osób 45+ b) Skuteczność i efektywność Wprowadzenie do ewaluacji i monitoringu narzędzia procedury, zasady Narzędzia oraz metody monitoringu i ewaluacji planów o charakterze strategicznym Procedury aktualizacji planów strategicznych Zarządzanie projektami System monitoringu jakości usług publicznych jako narzędzie zarządzania gminą Metody monitorowania jakości świadczonych usług publicznych Kontakty z mieszkańcami Radzenie sobie z trudnym klientem Asertywność i radzenie sobie ze stresem Komunikacja interpersonalna ETNA system ocen potrzeb szkoleniowych i luk kompetencyjnych w urzędzie Doskonalenie umiejętności menadżerskich Techniki rozwiązywania problemów Komunikacja w zespole Zarządzanie zasobami ludzkimi cz.1 Zarządzanie zasobami ludzkimi cz.2 Warsztaty z tutorem dla osób 45+ c) Partycypacja i przejrzystość Komunikacja społeczna z mieszkańcami Realizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Negocjacje BIP jako podstawowe narzędzie przejrzystej komunikacji w gminie (aspekty prawne i dobre praktyki) Najwyższe standardy pracy urzędnika PM Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o.; ul. Grochowska 39A, Kraków; tel: ; 2

3 Współpraca z organizacjami pozarządowymi na podstawie obowiązujących przepisów i dobrych praktyk Partnerstwo publiczno-społeczne w realizacji zadań publicznych w gminie Warsztaty z tutorem dla osób w wieku 45+ 6) Szkolenia informatyczne - szkolenia z zakresu obsługi MS Office, realizowane na recz Partnerów w ramach projektu Kompetentny i efektywny urzędnik. 7) Warsztaty wymiany dobrych praktyk spotkania przedstawicieli/przedstawicielek Partnerów, odbywające się średnio raz na kwartał w czasie trwania projektu Kompetentny i efektywny urzędnik, mające na celu stałą wymianę dobrych praktyk pomiędzy Partnerami i stworzenie programu współpracy w zakresie usprawniania usług publicznych w oparciu o najlepsze rozwiązania. 8) Regulamin niniejszy Regulamin rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych na szkolenia, na tutoring dla osób 45+ oraz na warsztaty wymiany dobrych praktyk, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki określający zasady doboru uczestników na poszczególne szkolenia. 9) Kandydat pracownik partnerskiego urzędu, spełniający kryteria grupy docelowej w projekcie. 10) Uczestnik Beneficjent Ostateczny; osoba, która po spełnieniu wszystkich wymogów określonych we wniosku o dofinansowanie projektu Kompetentny i efektywny urzędnik oraz niniejszym Regulaminie, została dopuszczona do udziału w szkoleniach, tutoringu dla osób 45+ oraz warsztatach wymiany dobrych praktyk. 11) Kierownik projektu osoba kierująca projektem z ramienia Organizatora, zatrudniona w PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. 12) Kierownik merytoryczny projektu osoba odpowiadająca za metodologię oraz jakość szkoleń, tutoringu i warsztatów wymiany dobrych praktyk w projekcie, zatrudniona w PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. 13) Koordynator pracownik/pracownica urzędu partnerskiego, wskazany/wskazana w Umowie partnerskiej na rzecz realizacji projektu z dnia r., współpracujący/współpracująca z Organizatorem w zakresie rekrutacji oraz kompletowania grup szkoleniowych zgodnie z Regulaminem. PM Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o.; ul. Grochowska 39A, Kraków; tel: ; 3

4 2 Grupa docelowa szkoleń, tutoringu dla osób 45+ oraz warsztatów wymiany dobrych praktyk w projekcie 1) Uczestnikiem/uczestniczką szkoleń, tutoringu dla osób 45+ oraz warsztatów wymiany dobrych praktyk może być pracownik/pracownica jednego z partnerskich urzędów: Starostwa Powiatowego w Krakowie, Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach, Urzędu Miejskiego w Żabnie oraz Urzędu Miejskiego w Tuchowie. 2) Podstawowym kryterium kwalifikacji danej osoby do projektu jest fakt zatrudnienia w jednym z partnerskich urzędów 3. Kryterium to jest weryfikowane przez Koordynatora/Koordynatorkę projektu na podstawie informacji pochodzących od jednostki koordynującej sprawy kadrowe w urzędzie. 3) Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu Kompetentny i efektywny urzędnik w projekcie przewidziano udział 384 osób (PESELI) w tym: a) 156 pracowników/pracownic Starostwa Powiatowego w Krakowie, w tym 35 osób w wieku 45+ oraz 118 kobiet; b) 120 pracowników/pracownic Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, w tym 55 osób w wieku 45+ oraz 80 kobiet; c) 24 pracowników/pracownic Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach, w tym 8 osób w wieku 45+ oraz 15 kobiet; d) 45 pracowników/pracownic Urzędu Miejskiego w Żabnie, w tym 23 osoby w wieku 45+ oraz 28 kobiet; e) 39 pracowników/pracownic Urzędu Miejskiego w Tuchowie, w tym 26 osób w wieku 45+ oraz 27 kobiet. 4) W szkoleniach z zakresu modułów tematycznych I-III, szkoleniach informatycznych oraz tutoringu dla osób 45+ biorą udział zarówno pracownicy/pracownice wydziałów i referatów, jak i osoby na stanowiskach kierowniczych w partnerskich urzędach. Wsparcie w procesie zmiany i uczenia się, jakim jest tutoring, zostało przewidziane dla osób, które w chwili przystąpienia do projektu mają ukończony 45 rok życia. 5) O oddelegowaniu pracowników/pracownic partnerskich urzędów na poszczególne szkolenia decydują kierownicy wydziałów, w oparciu o: a) Wyniki analizy potrzeb szkoleniowych, przeprowadzonej wśród kadr Partnerów przed przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu Kompetentny i efektywny urzędnik ; b) Ocenę przydatności wiedzy, możliwej do zdobycia przez pracownika/pracownicę na danym szkoleniu, w wykonywaniu pracy na określonym stanowisku urzędniczym; 3 Zgodnie z definicją pracownika, zawartą w art. 2 Kodeksu Pracy, Ustawa z 26 VI 1974 r., tekst jednolity PM Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o.; ul. Grochowska 39A, Kraków; tel: ; 4

5 c) Ocenę kompetencji i kwalifikacji pracownika/pracownicy, posiadanych w okresie przypadającym na realizację projektu, w tym także rozpoznanie deficytów kompetencyjnych, które należy zlikwidować poprzez dane szkolenie. 6) Rolę pomocniczą dla kierowników wydziałów w podejmowaniu decyzji o oddelegowaniu pracowników na określone szkolenia pełni dokument pt. Rekomendacja szkoleń dla pracowników urzędów partnerskich w projekcie Kompetentny i efektywny urzędnik wizytówką Urzędu działającego zgodnie z zasadami przejrzystości i partycypacjimałopolskie partnerstwo na rzecz rozwoju instytucjonalnego samorządu terytorialnego, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 7) W warsztatach wymiany dobrych praktyk biorą udział przedstawiciele/przedstawicielki Partnerów, pełniący w urzędach funkcje kierownicze tj. burmistrzowie, starosta oraz ich zastępcy, sekretarze, kierownicy, dyrektorzy, naczelnicy i in. lub w ich zastępstwie inne osoby wydelegowane przez Partnerów. 3 Proces informacji i rekrutacji 1) Projekt ma charakter zamknięty. Informacja i rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych do projektu odbywa się w siedzibach Partnerów: w Krakowie przy al. Słowackiego 20 w Starostwie Powiatowym, w Olkuszu przy ul. Rynek 1 w Urzędzie Miasta i Gminy, w Niepołomicach przy pl. Zycięstwa 13 w Urzędzie Miasta i Gminy, w Żabnie przy ul. Jagiełły 1 w Urzędzie Miejskim, w Tuchowie przy ul. Rynek 1 - w Urzędzie Miejskim. 2) Informacje na temat realizacji projektu i kryteriach uczestnictwa są rozpowszechniane za pomocą: a) Niniejszego Regulaminu, dostępnego w siedzibach Partnerów, w siedzibie Lidera projektu w Krakowie przy ul. Grochowskiej 39A oraz na stronie www projektu b) plakatów informacyjnych, wyeksponowanych w siedzibach Partnerów oraz Biurze projektu; c) spotkań Kierownika projektu i Kierownika merytorycznego projektu z władzami urzędów, Koordynatorami oraz zwierchnikami wydziałów; d) strony www projektu e) informacji udzielanych przez Koordynatorów w formie telefonicznej, owej oraz podczas bezpośrednich rozmów z pracownikami i kierownictwem urzędów; f) konferencji organizowanych przez Lidera na rozpoczęcie projektu, w połowie realizacji oraz na koniec projektu. 3) Zarówno w dostępie do informacji o projekcie, jak i w procesie rekrutacji przestrzegana jest zasada równości szans, tj. zakaz dyskryminacji kandydatów do uczestnictwa w PM Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o.; ul. Grochowska 39A, Kraków; tel: ; 5

6 projekcie ze względu na płeć, wiek, stanowisko służbowe, staż pracy, czy miejsce zamieszkania (obszar wiejski/miejski). 4) Szczegółowy harmonogram szkoleń, tutoringu i warsztatów wymiany dobrych praktyk w projekcie jest opracowywany przez Kierownika projektu we współpracy z Kierownikiem merytorycznym, po konsultacji z Koordynatorami. 5) W oparciu o miesięczny harmonogram szkoleń, tutoringu i warsztatów wymiany dobrych praktyk, Koordynatorzy/Koordynatorki kompletują listy uczestników szkoleń wg następującej procedury: a) Pracownicy/pracownice są delegowani przez zwierzchników wydziałów/referatów na podstawie kryteriów, o których mowa w 2 p. 5, a następnie potwierdzają chęć uczestnictwa w projekcie poprzez wypełnienie i przedłożenie do Koordynatora kompletu dokumentów rekrutacyjnych tj. Deklaracji udziału w projekcie, formularza PEFS oraz Oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowiących Załączniki 2-4 do niniejszego Regulaminu; b) Kierownicy wydziałów i referatów oraz in. jednostek wewnętrznych, jak również władze urzędów partnerskich (burmistrzowie i ich zastępcy, starosta, zastępca starosty, sekretarze, skarbnicy i itd.) wnoszą zgłoszenia na szkolenia samodzielnie, jednocześnie przedkładając Koordynatorowi komplet wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych; c) Zgłoszenia na poszczególne szkolenia przyjmowane są przez Koordynatorów w sposób ciągły, bezpośrednio, telefonicznie lub owo. Wniesione przez kandydatów kserokopie, skany lub faxy dokumentów rekrutacyjnych muszą zostać uzupełnione o oryginały przed rozpoczęciem przez nich szkolenia; d) Zgodnie z p. 3.2 wniosku o dofinansowanie projektu Kompetentny i efektywny urzędnik, pierwszeństwo udziału w nim mają kobiety w wieku 45+; e) Na podstawie kolejności wniesionych złoszeń, Koordynator ustala listę uczestników/uczestniczek szkoleń, tutoringu, lub warsztatów wymiany dobrych praktyk i powiadamia o fakcie zakwalifikowania na zajęcia zainteresowane osoby i/lub ich zwierzchników oraz przesyła Organizatorowi listę na min. 5 dni roboczych przed szkoleniem; f) W razie większej ilości chętnych stosunku do liczby miejsc na określone szkolenia lub warsztaty (grupa liczy średnio 12 osób) Koordynator przygotowuje listę rezerwową osoby z tej listy będą mogły zastąpić pracownika/pracownicę zakwalifikowanego/zakwalifikowaną na szkolenie w razie jego/jej choroby, zdarzeń losowych lub nieprzwidzianych okoliczności służbowych, uniemożliwiających zakwalifikowanemu/zakwalifikowanej uczestnictwo w zajęciach. PM Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o.; ul. Grochowska 39A, Kraków; tel: ; 6

7 4 Organizacja szkoleń, tutoringu i warsztatów wymiany dobrych praktyk 1) Szkolenia oraz warsztaty wymiany dobrych praktyk odbywają się w dni robocze, w wymiarze 8 godzin dziennie, w godzinach od 8.00 do 16.00, zawierających się w czasie pracy uczestników. 2) Tutoring dla osób 45+ odbywa się w dni robocze, w wymiarze 6 h dziennie - po 1 h dla każdego uczestnika 45+, zawierającej się w czasie pracy uczestników. 3) Szkolenia oraz warsztaty wymiany dobrych praktyk będą odbywać się będą na terenie woj. małopolskiego, w miejscach wskazanych przez Organizatora po konsultacji z Partnerami. 4) Tutoring odbywać się będzie w siedzibie Partnerów, w pomieszczeniach niedpłatnie udostępnionych w tym celu. 5) Informacje o harmonogramie oraz miejscach szkoleń na każdy miesiąc trwania Projektu będą dostarczane Koordynatorom/Koordynatorkom przez Organizatora w korespondencji najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem pierwszego szkolenia w danym miesiącu. 6) Organizator najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem pojedynczego szkolenia potwierdzi Koordynatorom/Koordynatorkom telefonicznie lub w korespondencji termin oraz miejsce szkolenia. 7) Organizator zastrzega sobie możliwość zmian godzin, terminów oraz miejsca szkoleń, tutoringu i warsztatów wymiany dobrych praktyk z wyprzedzeniem umożliwiającym przekazanie przez Koordynatorów/Koordynatorki informacji uczestnikom/uczestniczkom. 8) Organizator zapewnia w ramach szkolenia: materiały szkoleniowe, wyżywienie (serwis kawowy, lunch składający się z dwóch dań i napoju) oraz certyfikat ukończenia szkolenia. Organizator wynajuje salę szkoleniową oraz zapewnia wynagrodzenie dla trenera. Ponadto zapewnia zaplecze lokalowe, techniczne i kadrowe, niezbędne do realizacji projektu. 9) Materiały szkoleniowe i warsztatowe, które otrzymuje uczestnik/uczestniczka szkolenia, tutoringu i warsztatów wymiany dobrych prkatyk, stają się jego/jej własnością z chwilą pisemnego potwierdzenia ich odbior w dzienniku zajęć na liście potwierdzenia odbioru materiałów. 5 Zasady uczestnictwa w szkoleniach, tutoringu i warsztatach wymiany dobrych praktyk 1) Uczestnicy/uczestniczki są zobowiązani do wzięcia udziału w zajęciach, na które zgłosili się i/lub zostali oddelegowani przez pracodawcę Partnera Projektu, w wymiarze co najmniej 80% czasu pojedynczego szkolenia, tutoringu lub warsztatów wymiany dobrych praktyk. PM Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o.; ul. Grochowska 39A, Kraków; tel: ; 7

8 2) Uczestnicy/uczestniczki są zobowiązani do potwierdzenia udziału w zajęciach, na zgłosili się i/lub zostali oddelegowani, poprzez złożenie własnoręcznego podpisu w dzienniku zajęć na liście obecności. 3) Pojedyncze szkolenie, sesja tutoringowa oraz warsztat uznaje się za zakończone przez uczestnika/uczestniczkę, jeżeli brał on/ona udział w co najmniej 80% czasu trwania danych zajęć i złożył podpisy w dzienniku zajęć. 4) Po zakończeniu szkolenia oraz warsztatów wymiany dobrych praktyk uczestnik/uczestniczka otrzymuje certyfikat, potwierdzająć ten fakt podpisem w dzienniku zajęć, na liście potwierdzenia odbioru certyfikatów. 5) Uczestnik/uczestniczka zobowiązany/zobowiązana jest do złożenia podpisów w dzienniku zajęć, wypełnienia ankiet ewaluacyjnych oraz testów wiedzy (pre- i posttestu), dostarczanych przez Organizatora przez okres trwania projektu. 6) Uczestnik/uczestniczka może zrezygnować z udziału w szkoleniu jedynie z przyczyn losowych, wówczas o fakcie tym powinien/powinna niezwłocznie poinformować Koordynatora/Koordynatorkę w formie telefonicznej bądź owej z podaniem przyczyny nieobecności. 7) Koordynator jest zobowiązany niezwłocznie poinformować telefoniczne bądź owo Organizatora o nieobecności na zajęciach zakwalifikowanego uczestnika, tj. w tym samym dniu w którym otrzymał informację od Uczestnika, jak również - o ile jest to możliwe - wyznaczyć zastępstwo spośród osób znajdujących się na liście rezerwowej. 6 1) Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania i obowiązuje do końca okresu realizacji projektu, tj. od r. do r. 2) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień. 3) W przypadku zmian dokonanych w Regulaminie bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień Organizator niezwłocznie poinformuje drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty o tym fakcie Koordynatorów. 4) W przypadkach nieujętych w Regulaminie decyzję ostateczną podejmuje Kierownik projektu. Akceptuję, Jakub Słupiński Prezes Zarządu PMDG PM Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o.; ul. Grochowska 39A, Kraków; tel: ; 8

9 Załącznik nr 1 Rekomendacja szkoleń dla pracowników/pracownic urzędów partnerskich w projekcie Kompetentny i efektywny urzędnik wizytówką Urzędu działającego zgodnie z zasadami przejrzystości i partycypacji-małopolskie partnerstwo na rzecz rozwoju instytucjonalnego samorządu terytorialnego L.p. Tutuł szkolenia Do kogo szkolenie jest adresowane? Asertywność i ardzenie sobie ze stresem Doskonalenie umiejętności menadżerskich Szkolenie przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych osób. Szkolenie przeznaczone dla osób pracujących na stanowiskach kierowniczych, zarządzających przynajmniej jednym pracownikiem 3. Instrukcja kancelaryjna 4. Kodeks postępowania administracyjnego Szkolenie przeznaczone dla kadry kierowniczej Urzędy, osób zajmujących samodzielne stanowiska pracy, pracowników zajmujących się merytorycznym załatwianiem spraw w Urzędzie. Szkolenie przeznaczone dla pracowników urzędów administracji samorządowej ze szczególnym uwzględnieniem osób upoważnionych do realizacji zadań w zakresie stosowania prawa administracyjnego nie posiadających wyższego wykształcenia w zakresie nauk prawnych. 5. Komunikacja interpersonalna Szkolenie przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych osób posiadających braki w obszarze umiejętności komunikacyjnych. 6. Komunikacja w zespole 7. Kontakt z mieszkańcami 8. Negocjacje Szkolenie przeznaczone dla osób pracujących w zespołach, np. projektowych, tam, gdzie efekt pracy jest zależny od wkładu każdego członka zespołu. Szkolenie przeznaczone dla wszystkich osób, które bezpośrednio zajmują się obsługą mieszkańców. Szkolenie przeznaczone dla osób pracujących na stanowiskach kierowniczych oraz innych, gdzie współpraca z zewnętrznymi partnerami wymaga umiejętności negocjacyjnych Ochrona danych osobowych Prawo w praktyce podstawy prawa i prawoznawstwa Szkolenie przeznaczone dla wszystkich pracowników, którzy mają styczność z danymi osobowymi. Szkolenie przeznaczone dla pracowników urzędów administracji samorządowej ze szczególnym uwzględnieniem osób upoważnionych do realizacji zadań w zakresie stosowania prawa administracyjnego nie posiadających wyższego wykształcenia w zakresie nauk prawnych. PM Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o.; ul. Grochowska 39A, Kraków; tel: ; 9

10 Prawo administracyjne w praktyce działania pracownika administracji samorządowej Radzenie sobie z trudnym klientem Szkolenie przeznaczone dla pracowników urzędów administracji samorządowej ze szczególnym uwzględnieniem osób upoważnionych do realizacji zadań w zakresie stosowania prawa administracyjnego w drodze wydawania decyzji administracyjnych Szkolenie przeznaczone dla wszystkich osób, które bezpośrednio zajmują się obsługą mieszkańców. 13. Realizacja budżetu zadaniowego 14. Sprawozdawczość budżetowa Szkolenie przeznaczone dla kadry kierowniczej oraz osób zajmujących się przygotowywaniem planów pracy w komórkach organizacyjnych oraz przygotowywaniem budżetów jst. Szkolenie przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za przygotowanie akceptację sprawozdań z działalności jednostki. 15. Techniki rozwiązywania problemów Szkolenie przeznaczone dla wszystkich osób zainteresowanych tematem, których praca wymaga podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów, np. przy podejmowaniu decyzji administracyjnych. 16. Zamówienia publiczne Szkolenie przeznaczone dla Skarbników, kierowników wydziałów zamówień publicznych oraz pracowników z innych wydziałów, zajmujących się zamówieniami publicznymi. 17. Zasady pisania pism urzędowych (podstawy prawidłowej komunikacji) Szkolenie przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych pracowników. 18. Zarządzanie czasem 19. Zarządzanie projektami Szkolenie przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych osób posiadających braki w obszarze zarządzania czasem. Szkolenie przeznaczone dla kadry kierowniczej oraz osób pełniących funkcje kierowników projektów lub działań o charakterze projektowym, także projektami inwestycyjnymi lub o charakterze PPP. 20. Zarządzanie zasobami ludzkimi Szkolenie przeznaczone dla osób pracujących na stanowiskach kierowniczych, zarządzających kilkuosobowym zespołęm pracowniczym. Szkolenia dla kadry zarządzającej i 21. pracowników urzędu w zakresie stosowania systemów zarządzania jakością wg norm ISO Szkolenia pełnomocników ds. zarządzania 22. jakością 23. Szkolenia audytorów wewnętrznych 24. Wprowadzenie do ewaluacji i monitoringu Szkolenia związane z działaniami wdróżeniowymi prowadzonymi w jednostkach partnerskich. Grupa docelowa dla poszczególnych szkoleń określana będzie każdorazowo podczas trwania wdrożenia, będzie ona uzależniona od realnych potrzeb jednostki PM Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o.; ul. Grochowska 39A, Kraków; tel: ; 10

11 narzędzia, procedury, zasady, Narzędzia oraz metody monitoringu i ewaluacji planów o charakterze strategicznym Wdrażanie wyników ewaluacji procedury aktualizacji planów strategicznych zidentyfikowanych podczas działań wdrożeniowych. 27. SAS jako narzędzie zarządzania gminą Metody monitorowania jakości świadczonych usług publicznych ETNA system ocen potrzeb szkoleniowych i luk kompetencyjnych w urzędzie, 30. Komunikacja społeczna z mieszkańcami, Realizacja ustawy o działalności pożytku 31. publicznego i wolontariacie (szkolenia dla radnych, urzędników i organizacji społecznych) BIP jako podstawowe narzędzie przejrzystej 32. komunikacji w gminie (aspekty prawne i dobre praktyki). Kodeks etyczny najwyższe standardy pracy 33. urzędnika Współpraca z organizacjami pozarządowymi 34. na podstawie obowiązujących przepisów i dobrych praktyk Partnerstwo publiczno społeczne w realizacji 35. zadań publicznych w gminie PM Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o.; ul. Grochowska 39A, Kraków; tel: ; 11

12 Załącznik nr 2 Formularz PEFS Uczestnika Formularz PEFS pracownika instytucji, który otrzymuje wsparcie w ramach projektu EFS Kompetentny i efektywny urzędnik wizytówką urzędu działającego zgodnie z zasadami przejrzystości i partycypacji małopolskie partnerstwo na rzecz rozwoju instytucjonalnego samorządu terytorialnego. Nr projektu POKL /10 Imię Nazwisko DANE IDENTYFIKACYJNE Płeć a) Kobieta b) Mężczyzna Numer PESEL (11 cyfr) Wiek w chwili przystąpienia do projektu Zatrudniona/zatrudniony w administracji publicznej a) TAK b) NIE Nazwa instytucji zatrudnienia Wykształcenie Czy sprawuje Pani/Pan opiekę nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną? a) Brak b) Podstawowe c) Gimnazjalne d) Ponadgimnazjalne e) Pomaturalne f) Wyższe a) TAK b) NIE DANE TELEADRESOWE Kod pocztowy Miejscowość zamieszkania Obszar zamieszkania a) Wiejski b) Miejski Ulica Numer domu Numer lokalu Powiat Województwo Numer telefonu kontakt. Adres poczty PM Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o.; ul. Grochowska 39A, Kraków; tel: ; 12

13 Załącznik nr 3 Deklaracja uczestnictwa w projekcie DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Ja, niżej podpisana/-y. (imię i nazwisko), będąca/-y pracownikiem (nazwa pracodawcy), wydziału. (nazwa wydziału), deklaruję udział w projekcie Kompetentny i efektywny urzędnik wizytówką urzędu działającego zgodnie z zasadami przejrzystości i partycypacji małopolskie partnerstwo na rzecz rozwoju instytucjonalnego samorządu terytorialnego, realizowanym przez PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Poddziałanie Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej... MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU PM Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o.; ul. Grochowska 39A, Kraków; tel: ; 13

14 Załącznik nr 4 Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W związku z przystąpieniem do Projektu Kompetentny i efektywny urzędnik wizytówką urzędu działającego zgodnie z zasadami przejrzystości i partycypacji małopolskie partnerstwo na rzecz rozwoju instytucjonalnego samorządu terytorialnego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 1) Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ul. Wspólna 2/4, Warszawa; 2) Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu Kompetentny i efektywny urzędnik wizytówką urzędu działającego zgodnie z zasadami przejrzystości i partycypacji małopolskie partnerstwo na rzecz rozwoju instytucjonalnego samorządu terytorialnego, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 3) Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu Kompetentny i efektywny urzędnik wizytówką urzędu działającego zgodnie z zasadami przejrzystości i partycypacji małopolskie partnerstwo na rzecz rozwoju instytucjonalnego samorządu terytorialnego, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 4) Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 5) Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania... MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU PM Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o.; ul. Grochowska 39A, Kraków; tel: ; 14

REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE Moje przedszkole z dnia 28 lipca 2010 r.

REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE Moje przedszkole z dnia 28 lipca 2010 r. REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE Moje przedszkole z dnia 28 lipca 2010 r. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji dzieci do projektu pn. Moje przedszkole realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Załącznik nr. 6. Cz. 1 ZGŁOSZENIE PRACOWNIKA MIKROPRZEDSIEBIORSTWA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Załącznik nr. 6. Cz. 1 ZGŁOSZENIE PRACOWNIKA MIKROPRZEDSIEBIORSTWA Załącznik nr. 6 Cz. 1 ZGŁOSZENIE PRACOWNIKA MIKROPRZEDSIEBIORSTWA Dane pracownika Dane kontaktowe Lp. Nazwa 1 Imię (imiona) 2 Nazwisko 3 Płeć Kobieta Mężczyzna 4 Wiek w chwili przystępowania do projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Skuteczny samorząd usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Skuteczny samorząd usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Skuteczny samorząd usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego 1 Definicje 1. Projekt oznacza przedsięwzięcie Skuteczny samorząd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ŹRÓDŁEM SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ŹRÓDŁEM SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ŹRÓDŁEM SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1 Definicje 1) Beneficjencie należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji kandydatów/ek do Projektu: Warsztaty sztuki ludowej w Gminie Rzekuń. realizowanego przez Gminę Rzekuń

Regulamin rekrutacji kandydatów/ek do Projektu: Warsztaty sztuki ludowej w Gminie Rzekuń. realizowanego przez Gminę Rzekuń Regulamin rekrutacji kandydatów/ek do Projektu: Warsztaty sztuki ludowej w Gminie Rzekuń realizowanego przez Gminę Rzekuń 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji Kandydatów/ek do projektu "Warsztaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki naboru i udzielania wsparcia w projekcie Rozwój systemu kluczowych

Bardziej szczegółowo

PRZESZKOLONA KADRA ZADOWOLONY KURACJUSZ REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. I. Informacje o projekcie

PRZESZKOLONA KADRA ZADOWOLONY KURACJUSZ REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. I. Informacje o projekcie PRZESZKOLONA KADRA ZADOWOLONY KURACJUSZ REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE I. Informacje o projekcie 1 Projekt o numerze WND-POKL.08.01.01-04-058/12 pn. PRZESZKOLONA KADRA ZADOWOLONY KURACJUSZ jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Ja, niżej podpisana/y.. deklaruję udział w projekcie

Ja, niżej podpisana/y.. deklaruję udział w projekcie Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Ja, niżej podpisana/y deklaruję udział w projekcie (imię i nazwisko) pt. RAZEM LEPIEJ czyli Centrum Rozwoju Osobistego w Gminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie nr POKL.09.05.00-14-343/10 pt. Język hiszpański kluczem do integracji społecznej

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie nr POKL.09.05.00-14-343/10 pt. Język hiszpański kluczem do integracji społecznej Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie nr POKL.09.05.00-14-343/10 pt. Język hiszpański kluczem do integracji społecznej 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Miasto Sokołów Podlaski/Miejskie Przedszkole Nr 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie,,mali

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM - WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UMOWA

PROJEKT: PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM - WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UMOWA UMOWA Zawarta w dniu... w..., między: Firmą ITO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa, NIP 521-321-08-47, Regon 017393897, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Kobieta Mężczyzna. Nie. Tak. Nie

Kobieta Mężczyzna. Nie. Tak. Nie Formularz zgłoszeniowy Projekt: RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej Nr projektu: KL/08686/10/7.2.2 Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

DANE UCZESTNIKA PROJEKTU

DANE UCZESTNIKA PROJEKTU Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji /Data i godzina wpłynięcia formularza zgłoszeniowego/... Lp. I. DANE PROJEKTU FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA w ramach rekrutacji do projektu e-powiat Nowosądecki

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w Zadaniu pn. Modernizacja procesów i technik zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w Zadaniu pn. Modernizacja procesów i technik zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego Załącznik nr 2 - Formularz zgłoszeniowy pracownika samorządowego w Projekcie zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zaświadczenie o statusie DEKLARACJA UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH I KURSACH REALIZOWANYCH

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH I KURSACH REALIZOWANYCH REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH I KURSACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU WYŻSZA JAKOŚĆ I WZROST KOMPETENCJI URZĘDNICZYCH = SPRAWNY SAMORZĄD POWIATU LIMANOWSKIEGO 1 Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Nowa jakość urzędów JST usprawnienie funkcjonowania i wzmocnienie potencjału instytucjonalnego administracji samorządowej z Powiatu Sokołowskiego

Nowa jakość urzędów JST usprawnienie funkcjonowania i wzmocnienie potencjału instytucjonalnego administracji samorządowej z Powiatu Sokołowskiego REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Nowa jakość urzędów JST usprawnienie funkcjonowania i wzmocnienie potencjału instytucjonalnego administracji samorządowej z Powiatu Sokołowskiego realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Miejsce: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu ul. Grunwaldzka 65 Czas trwania szkolenia: 3x2 dni w ciągu trzech miesięcy (48 godzin lekcyjnych) w godzinach 09.00 16.00 Opłata za szkolenie:

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy Projekt: RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej

Formularz zgłoszeniowy Projekt: RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej Formularz zgłoszeniowy Projekt: RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej Nr projektu: KL/08686/10/7.2.2 Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w Zadaniu pn. Wsparcie dla procesów dotyczących planowania w obszarach funkcjonalnych

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w Zadaniu pn. Wsparcie dla procesów dotyczących planowania w obszarach funkcjonalnych Załącznik nr 2 - Deklaracja uczestnictwa pracownika samorządowego w projekcie wraz z zaświadczeniem o zatrudnieniu oraz oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych DEKLARACJA UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

Do formularza niezbędne jest załączenie:

Do formularza niezbędne jest załączenie: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Działanie 7.2.1. POKL: Nr umowy:uda-pokl.07.02.01-18-057/13-00 Okres realizacji projektu: 01.02.2014 r. 31.08.2015 r. Prosimy o wypełnianie ankiety PISMEM DRUKOWANYM.

Bardziej szczegółowo

Projekt Wiedza nowe możliwości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Wiedza nowe możliwości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DANE UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU Projekt Wiedza nowe możliwości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Tytuł projektu Numer projektu Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt Poddziałanie, w ramach którego realizowany

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy Imiona i nazwisko PESEL Miejsce urodzenia Adres e-mail Telefon kom. Adres zamieszkania: Jestem zainteresowany udziałem w Projekcie Standardy działania III sektora executive education

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU AGROTURYSTYKA INWESTYCJĄ W PRZYSZŁOŚĆ

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU AGROTURYSTYKA INWESTYCJĄ W PRZYSZŁOŚĆ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU 1. Ankieta rekrutacyjna. 2. Oświadczenie o posiadaniu zatrudnienia poza rolnictwem. 3. Oświadczeniu o zajmowaniu się rękodziełem lub rzemiosłem. * Prosimy o wypełnianie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer i nazwa Poddziałania: Numer projektu: VIII. Regionalne kadry gospodarki 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 8.1.1. Wspieranie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zakres udzielanego wsparcia

Zakres udzielanego wsparcia Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Potrafię więcej wyrównywanie szans edukacyjno rozwojowych dzieci klas I III Publicznej Szkoły Podstawowej w Skórczu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZGŁASZAM SWÓJ UDZIAŁ W RAMACH PROJEKTU ŚLĄSKA SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU BRANŻY IT

ZGŁASZAM SWÓJ UDZIAŁ W RAMACH PROJEKTU ŚLĄSKA SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU BRANŻY IT PROJEKT ŚLĄSKA SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU BRANŻY IT Realizowany w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji uczestników i kadry oraz uczestnictwa w projekcie Przedszkola w Gminie Miastkowo FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W. Do projektu Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie Deklaracja uczestnictwa w projekcie Jak obsłużyć angielskiego króla szkolenia dla wielkopolskich przedsiębiorstw działających w branży Ho-Re-Ca. Numer projektu: WND-POKL.08.01.01-30-300/11 realizowanego

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy Projekt Kariera młodych w Twoich rękach

Formularz zgłoszeniowy Projekt Kariera młodych w Twoich rękach Formularz zgłoszeniowy Projekt Kariera młodych w Twoich rękach Data dostarczenia formularza Podpis osoby przyjmującej DANE OSOBOWE Imię/Imiona Nazwisko PESEL NIP Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIA PRZYJMUJĄCY

WYPEŁNIA PRZYJMUJĄCY Załącznik nr 1b- Formularz zgłoszeniowy do Projektu - Pracownik Prosimy o staranne wypełnianie formularza zgłoszeniowego (preferowane wypełnienie drukowanymi literami). Wszystkie dokumenty formularza muszą

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje dla zdrowia naszych pacjentów.

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje dla zdrowia naszych pacjentów. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego Załącznik nr 3 do Umowy szkoleniowej nr. z dnia r. DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Nr formularza zgłoszeniowego:.. Data wpływu formularza zgłoszeniowego: Godzina wpływu formularza zgłoszeniowego:.. Pieczątka Proszę nie wypełniać. Wypełnia osoba przyjmująca zgłoszenie. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Strona 1 z 8 Formularz zgłoszeniowy Imiona i nazwisko PESEL Miejsce urodzenia Adres e-mail Telefon kom. Adres zamieszkania: Jestem zainteresowany udziałem w Projekcie WySPA Zarządzania studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie data, miejscowość Deklaracja uczestnictwa w projekcie Jak obsłużyć angielskiego króla szkolenia dla wielkopolskich przedsiębiorstw działających w branży Ho-Re-Ca Numer projektu: WND-POKL.08.01.01-30-300/11

Bardziej szczegółowo

Nazwa i data warsztatu : Imię i nazwisko: Wydział: Kierunek/Specjalizacja: Rok studiów: Telefon komórkowy:

Nazwa i data warsztatu : Imię i nazwisko: Wydział: Kierunek/Specjalizacja: Rok studiów:   Telefon komórkowy: Nazwa i data warsztatu : Imię i nazwisko: Wydział: Kierunek/Specjalizacja: Rok studiów: e-mail: Telefon komórkowy: ANKIETA ZGŁOSZENIOWA Zgłaszam chęć uczestnictwa w warsztacie organizowanym przez Centrum

Bardziej szczegółowo

Do formularza niezbędne jest załączenie:

Do formularza niezbędne jest załączenie: Działanie 7.2.1 POKL: Nr umowy:uda-pokl.07.02.01-18-031/12-00 Okres realizacji projektu: 01.03.2013r.-30.09.2014r. Prosimy o wypełnianie ankiety PISMEM DRUKOWANYM. Wszystkie dokumenty muszą być kompletnie

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami

Projekt Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (prosimy o wypeł żółtych komórek) SZKOLENIE: PLANNER KARIERY (Warszawa, 28-29.03.2015 r. oraz 18-19.04.2015 r.) uczestnika projektu, który otrzymuje wsparcie w ramach EFS uczestnika

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do udziału w projekcie Praca w turystyce - sposobem na życie - program aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym A. DANE PODSTAWOWE UCZESTNIKA 1. Nazwisko 2.

Bardziej szczegółowo

do projektu e-kompetentni

do projektu e-kompetentni IT Grzegorz Chojnacki ul. Powstańców 27a 05-870 Błonie Biuro u: ul. Pańska 98 lok. 26 00-837 Warszawa FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA. Do udziału w projekcie MAŁE SKRZATKI POKL.09.01.01-30-070/11. województwo:.. powiat: gmina:.. ulica: nr domu/lokalu:

KARTA ZGŁOSZENIA. Do udziału w projekcie MAŁE SKRZATKI POKL.09.01.01-30-070/11. województwo:.. powiat: gmina:.. ulica: nr domu/lokalu: KARTA ZGŁOSZENIA Do udziału w projekcie MAŁE SKRZATKI POKL.09.01.01-30-070/11 Imię i nazwisko dziecka Data i miejsce urodzenia dziecka PESEL dziecka Imiona i nazwisko rodziców lub opiekunów prawnych Adres

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 3 do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - Wzór oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z zakresem danych osobowych uczestników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO PROJEKTU EURO-EKSPERT

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO PROJEKTU EURO-EKSPERT Strona1 KARTA ZGŁOSZENIOWA DO PROJEKTU EURO-EKSPERT. godzina, data wpływu i podpis osoby przyjmującej Nazwisko:... Imiona:.. Data urodzenia:.... Miejsce urodzenia:.......... Nr PESEL: _ Wiek w latach:...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę!

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! realizowanego przez Fundację Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet oraz Zespół Szkół w Ostrorogu Wronki, 01.04.2014r. 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Zgłaszam chęć udziału w szkoleniu organizowanym przez firmę Euro Konsult Sp. z o.o. w ramach C+E-mentujemy przyszłość MMŚP w regionie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PN: PROFESJONALNY I PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM URZĄD MIEJSKI W KARCZEWIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PN: PROFESJONALNY I PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM URZĄD MIEJSKI W KARCZEWIE Profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2011

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik nr 4 do umowy o doradztwo. (imię i nazwisko) Bydgoszcz, dnia.... DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Ja, niżej podpisana/ny, deklaruję udział w Projekcie Transfer wiedzy z UTP do przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE SŁOWNIK POJĘĆ

POSTANOWIENIA OGÓLNE SŁOWNIK POJĘĆ Regulamin Projektu PROFESJONALNE UNIWERSYTETY III WIEKU W POLSCE Priorytet V. Dobre rządzenie Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ramach projektu nr POKL.05.04.02-00-818/10 pt. Budujemy współpracę na Mazowszu od organizacji do federacji

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ramach projektu nr POKL.05.04.02-00-818/10 pt. Budujemy współpracę na Mazowszu od organizacji do federacji REGULAMIN UCZESTNICTWA W ramach projektu nr POKL.05.04.02-00-818/10 pt. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa w projekcie pt. Budujemy współpracę na

Bardziej szczegółowo

Informacje pomocnicze dotyczące składania Formularza Zgłoszeniowego wraz z załącznikami.

Informacje pomocnicze dotyczące składania Formularza Zgłoszeniowego wraz z załącznikami. Projekt Świadomie nabywam wiedzę współfinansowany ze środków Unii Europejskiej,, realizowany przez Euro-Konsult Sp. z o.o. Informacje pomocnicze dotyczące składania Formularza Zgłoszeniowego wraz z załącznikami.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH REALIZOWNYCH W RAMACH PROJEKTU: Partnerstwo gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędów.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH REALIZOWNYCH W RAMACH PROJEKTU: Partnerstwo gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędów. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH REALIZOWNYCH W RAMACH PROJEKTU: Partnerstwo gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędów. 1 Informacje ogólne o Projekcie 1. Projekt pt.: Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

Deklaracja uczestnictwa w Projekcie

Deklaracja uczestnictwa w Projekcie ... miejscowość i data pierwszego dnia szkolenia Deklaracja uczestnictwa w Projekcie Firma rodzinna- jak wykorzystać jej atuty realizowanego w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Nazwisko Imiona PESEL FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie nr POKL.0 9.05.00-14-119/10 TEATR- HISTORIA. WIEM-TWORZĘ współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIOWA PROJEKTU ICT KLUCZEM DO ROZWOJU OŚWIATY INFORMACJE PODSTAWOWE

KARTA ZGŁOSZENIOWA PROJEKTU ICT KLUCZEM DO ROZWOJU OŚWIATY INFORMACJE PODSTAWOWE KARTA ZGŁOSZENIOWA PROJEKTU Prosimy wypełnić formularz drukowanymi literami a odpowiednie pola zaznaczyć znakiem X INFORMACJE PODSTAWOWE Imiona i Nazwisko Płeć Kobieta Mężczyzna Data urodzenia Miejsce

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Efektywne kształcenie zawodowe

Regulamin uczestnictwa w projekcie Efektywne kształcenie zawodowe CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Regulamin uczestnictwa w projekcie Efektywne kształcenie zawodowe 1 Informacje ogólne o projekcie. 1. Realizatorem Projektu jest Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie AS w samorządzie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie AS w samorządzie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie AS w samorządzie Poddziałanie 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej 1 Słownik pojęć Ilekroć w

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU NOWA ROLA SZKOLENIA PRZEKWALIFIKUJĄCE DLA OSÓB ODCHODZĄCYCH Z ROLNICTWA

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU NOWA ROLA SZKOLENIA PRZEKWALIFIKUJĄCE DLA OSÓB ODCHODZĄCYCH Z ROLNICTWA KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU NOWA ROLA SZKOLENIA PRZEKWALIFIKUJĄCE DLA OSÓB ODCHODZĄCYCH Z ROLNICTWA Nazwisko...Imię... Płeć: K M Data i miejsce urodzenia... PESEL... NIP... Wiek... Adres zameldowania:

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji fazy wdrożenia

Regulamin rekrutacji fazy wdrożenia Regulamin rekrutacji fazy wdrożenia projektu innowacyjnego Pomosty. Budowanie kapitału społecznego młodzieży ze środowisk wiejskich Warmii i Mazur I. Definicje Wnioskodawca Instytut Badawczo-Szkoleniowy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE Zatrudnianie niepełnosprawnych pracowników w Zakładach Aktywności Zawodowej w kontekście zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin projektu Innowacyjny e- Nauczyciel" Regulamin określa zasady, warunki i tryb organizacji wsparcia w ramach projektu Innowacyjny e- Nauczyciel" Nr POKL.09.04.00-28-024/13-00, Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Do formularza niezbędne jest załączenie:

Do formularza niezbędne jest załączenie: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Działanie 6.1.1 POKL: Nr umowy:uda-pokl.06.01.01-12-091/12-00 Okres realizacji projektu: 01.10.2013 r. 31.05.2015 r. Prosimy o wypełnianie ankiety PISMEM DRUKOWANYM.

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Projektu REGIONALNE CENTRUM WSPARCIA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU Priorytet V. Dobre rządzenie Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Projekt "Lokalne partnerstwa na rzecz rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie pn.: Podniesienie sprawności i efektywności działania pracowników regionalnych izb obrachunkowych Inwestycje w ludzi inwestycjami w potencjał

Bardziej szczegółowo

Umowa Uczestnictwa w szkoleniach ICT w ramach projektu: Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu

Umowa Uczestnictwa w szkoleniach ICT w ramach projektu: Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu Umowa Uczestnictwa w szkoleniach ICT w ramach projektu: Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu pomiędzy: Forecast Consulting sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 13/32, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt Matematyka logiczny wybór na przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Matematyka logiczny wybór na przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zał. nr 2 do Regulaminu ANKIETA - ZAKRES DANYCH PRZEKAZYWANYCH DO SYSTEMU PEFS Lp. Nazwa 1 Tytuł projektu Matematyka logiczny wybór na przyszłość 2 Nr projektu POKL.04.01.02-00-194/12 3 4 5 Priorytet,

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy 1. Dane projektu Lp. Nazwa 1. Tytuł projektu KOMPETENTNY DORADCA ZAWODOWY podnoszenie kwalifikacji zawodowych doradców zawodowych i nauczycieli 2. Realizator projektu Fundacja Pomocy

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy Projekt N@uczyciel przyszłości

Formularz zgłoszeniowy Projekt N@uczyciel przyszłości Formularz zgłoszeniowy Projekt N@uczyciel przyszłości Data dostarczenia formularza Podpis osoby przyjmującej DANE OSOBOWE Imię/Imiona Nazwisko PESEL NIP Wiek w chwili przystąpienia do projektu Opieka nad

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie pn: Magiczny angielski w szkole - Nr WND- Informacje o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie pn: Magiczny angielski w szkole - Nr WND- Informacje o projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie pn: Magiczny angielski w szkole - Nr WND- POKL.09.05.00-12-542/11, który realizowany jest w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Tomicach 1. Informacje o projekcie 1. Projekt

Bardziej szczegółowo

Zał. 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. A. Dane pracodawcy delegującego pracownika do udziału w projekcie

Zał. 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. A. Dane pracodawcy delegującego pracownika do udziału w projekcie Zał. 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Tytuł projektu Numer projektu Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt Poddziałanie, w ramach którego realizowany

Bardziej szczegółowo

1. DANE KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROJEKTU

1. DANE KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROJEKTU FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Zdobądź certyfikat z języka angielskiego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych

Bardziej szczegółowo

Projekt Dla mistrza i czeladnika jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Dla mistrza i czeladnika jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY EGZAMIN MISTRZOWSKI Wypełnia Organizator Wpłynęło dnia: Podpis: Numer: /FM/EK/2010 CZĘŚĆ I Dane podstawowe 1. Wybór zawodu (prosimy zaznaczyć właściwą opcję) Branża spożywcza Branża

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIOWA PROJEKTU KSZTAŁCENIE ZAWODOWE - SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ

KARTA ZGŁOSZENIOWA PROJEKTU KSZTAŁCENIE ZAWODOWE - SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ KARTA ZGŁOSZENIOWA PROJEKTU KSZTAŁCENIE ZAWODOWE - SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, A ODPOWIEDNIE POLA ZAZNACZYĆZNAKIEM X Lp. INFORMACJE PODSTAWOWE 1. Imię / Imiona

Bardziej szczegółowo

Województwo Pomorskie Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Województwo Pomorskie Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Załącznik nr 3 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia data i godzina przyjęcia formularza (wypełnia Wykonawca) FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NR... BENEFICJENT: Województwo Pomorskie Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uczestnictwa w zadaniu publicznym pn. Świadomy konsument

Regulamin Uczestnictwa w zadaniu publicznym pn. Świadomy konsument Regulamin Uczestnictwa w zadaniu publicznym pn. Świadomy konsument 11 DEFIINIICJJE Regulamin - Regulamin Uczestnictwa w zadaniu publicznym Świadomy konsument wspieranego przez Ministerstwo Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do umowy UDA-POLKL.09.05.00-14-629/11-00: Wzór oświadczenia uczestnika 1

Załącznik nr 6 do umowy UDA-POLKL.09.05.00-14-629/11-00: Wzór oświadczenia uczestnika 1 Załącznik nr 6 do umowy UDA-POLKL.09.05.00-14-629/11-00: Wzór oświadczenia uczestnika 1 OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W związku z przystąpieniem do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN projektu e-obywatel. Słownik pojęć

REGULAMIN projektu e-obywatel. Słownik pojęć REGULAMIN projektu e-obywatel 1 Słownik pojęć Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Projekcie należy przez to rozumieć projekt pn. e-obywatel realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania U

Bardziej szczegółowo

DANE INSTYTUCJI 1 A Nazwa Instytucji 1: Ulica: Nr lokalu: Nr domu: Kod pocztowy: Tel/fax: Miejscowość: Rok powstania: Email:

DANE INSTYTUCJI 1 A Nazwa Instytucji 1: Ulica: Nr lokalu: Nr domu: Kod pocztowy: Tel/fax: Miejscowość: Rok powstania: Email: FORMULARZ REKRUTACYJNY OSÓB PRAWNYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W TORUNIU ZAKŁADAJĄCYCH LUB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO ISTNIEJĄCEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Projekt realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Formularz danych osobowych uczestnika biorącego udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Formularz danych osobowych uczestnika biorącego udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz danych osobowych uczestnika biorącego udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przeprowadzenie szkoleń dla dyrektorów szkół i przedszkoli pt. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH. w ramach projektu pt. Modernizacja zarządzania oraz Szkolenia podnoszące

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH. w ramach projektu pt. Modernizacja zarządzania oraz Szkolenia podnoszące REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH w ramach projektu pt. Modernizacja zarządzania oraz Szkolenia podnoszące poziom kompetencji urzędów gmin zrzeszonych w ZGRP Nr projektu UDA-POKL.05.02.01-00-006/10

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Fundraising prosto do celu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Fundraising prosto do celu REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Fundraising prosto do celu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie pt. Fundraising prosto do celu realizowanym przez Fundację

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projektu Lubelskie na językach nr POKL.09.06.02-06-058/12 realizowanego w ramach Działania 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych

Bardziej szczegółowo

Euro-Konsult Sp. z o.o. ul. Namysłowska 8, pok. 213 50-304 Wrocław worclaw@euro-konsult.pl

Euro-Konsult Sp. z o.o. ul. Namysłowska 8, pok. 213 50-304 Wrocław worclaw@euro-konsult.pl FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Zgłaszam chęć udziału w szkoleniu organizowanym przez Euro Konsult Sp. z o. o. w ramach projektu Bez barier! Kompetencje informacyjno-komunikacyjne współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIOWA DANE UCZESTNIKA PROJEKTU. Nie. Nie posiadam komórkowy Adres e-mail

KARTA ZGŁOSZENIOWA DANE UCZESTNIKA PROJEKTU. Nie. Nie posiadam komórkowy Adres e-mail Załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji KARTA ZGŁOSZENIOWA DANE PROJEKTU 1. Tytuł projektu Firma Przyjazna Rodzinie 2. Wnioskodawca Fundacja Collegium Progressus w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy Projekt Czas na przedsiębiorczość Data i godzina dostarczenia formularza Podpis osoby przyjmującej Formularz należy: - wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI - podpisać czytelnie - dostarczyć

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projektu LAJK Lubelska Akademia Językowej Komunikacji nr POKL.09.06.02-06-104/12 realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6.

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA REKRUTACYJNA Imię Nazwisko PESEL: Płeć: kobieta/mężczyzna * I. Adres zamieszkania: Województwo: Powiat: Gmina:.. Kod pocztowy i miasto: Ulica/miejscowość*:..

Bardziej szczegółowo

ANKIETA REKRUTACYJNA

ANKIETA REKRUTACYJNA Data i godzina wpłynięcia deklaracji/ ankiety do biura projektu:. Osoba przyjmująca ankietę: ANKIETA REKRUTACYJNA Dotyczy projektu Staże u pracodawców- szansą na start zawodowy dla młodzieży Powiatu Biłgorajskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIOWA I. INFORMACJE PODSTAWOWE

KARTA ZGŁOSZENIOWA I. INFORMACJE PODSTAWOWE Załącznik nr 1 do Regulaminu projektu KARTA ZGŁOSZENIOWA Do projektu Śląska Akademia Sukcesu realizowanego w ramach poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. uczestnictwa w projekcie. Usprawnienie zarządzania i obsługi klienta. w Urzędzie Gminy Zawoja

R E G U L A M I N. uczestnictwa w projekcie. Usprawnienie zarządzania i obsługi klienta. w Urzędzie Gminy Zawoja R E G U L A M I N uczestnictwa w projekcie Usprawnienie zarządzania i obsługi klienta w Urzędzie Gminy Zawoja 1/5 1 Informacje ogólne 1. Projekt Usprawnienie zarządzania i obsługi klienta w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych

Projekt Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych F o r m u l a r z z g ł o s z e n i o w y Projekt Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych Data dostarczenia formularza: Podpis osoby przyjmującej: 1. Dane podstawowe Imię Nazwisko Płeć Kobieta

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rekrutacji i uczestnictwa opiekunów praktyk w Projekcie Najlepsze programy praktyk pedagogicznych kluczem do profesjonalnego kształcenia nauczycieli 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE NOWA PRACA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE NOWA PRACA 1 Data i godzina wpływu Podpis osoby przyjmującej FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE NOWA PRACA Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA. do udziału w projekcie. Innowacyjny uczeń

KARTA ZGŁOSZENIA. do udziału w projekcie. Innowacyjny uczeń Łódź, 2014 r. miejscowość, data KARTA ZGŁOSZENIA do udziału w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI i WARUNKI UCZESTNICTWA w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Postawmy na komunikację! (POKL

REGULAMIN REKRUTACJI i WARUNKI UCZESTNICTWA w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Postawmy na komunikację! (POKL REGULAMIN REKRUTACJI i WARUNKI UCZESTNICTWA w szkoleniach realizowanych w ramach projektu (POKL 02.01.02-00-030/09) 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Projekt jest realizowany w okresie 1.05.2010 r. 31.05.2011r. przez.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU (ZAKTUALIZOWANY)

REGULAMIN PROJEKTU (ZAKTUALIZOWANY) REGULAMIN PROJEKTU (ZAKTUALIZOWANY) REGULAMIN PROJEKTU: Wyższe kwalifikacje kadr - program szkoleniowo-doradczy dla przedsiębiorstw www.cpb.rze.pl www.wyzszekwalifikacje.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1.

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nazwisko i imię Data urodzenia PESEL Załącznik nr 1 w projekcie Wyższe kwalifikacje pewniejsza przyszłość na rynku pracy. Miejsce urodzenia Wiek Płeć K M Dokument tożsamości Nazwa Wydany przez Numer Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych

DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Tytuł projektu: Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych Numer projektu: POKL.05.04.02 00 B31/11 Priorytet, w ramach którego jest realizowany projekt:

Bardziej szczegółowo