REGULAMIN REKRUTACJI BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE"

Transkrypt

1 Kraków, r. REGULAMIN REKRUTACJI BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPETENTNY I EFEKTYWNY URZĘDNIK WIZYTÓWKĄ URZĘDU DZIAŁAJĄCEGO ZGODNIE Z ZASADAMI PRZEJRZYSTOŚCI I PARTYCYPACJI MAŁOPOLSKIE PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (NR UDA-POKL /10) 1 Słownik pojęć użytych w regulaminie Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają: 1) Organizator PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą: Kraków, ul. Grochowska 39A, pełniąca w projekcie rolę Lidera, odpowiedzialna za zarządzanie projektem, realizację działań szkoleniowo-wdrożeniowych oraz ewaluację. 1 2) Biuro Projektu siedziba Organizatora w Krakowie przy ul. Grochowskiej 39A, 3) Partner/rzy projektu Powiat Krakowski Starostwo Powiatowe w Krakowie, Gmina Olkusz- Urząd Miasta i Gminy Olkusz, Gmina Niepołomice Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach, Gmina Żabno Urząd Miejski w Żabnie oraz Gmina Tuchów Urząd Miejski w Tuchowie, pełniący rolę Partnerów w projekcie, odpowiedzialnych za realizację działań informacyjno-promocyjnych i rekrutacyjnych oraz przeprowadzenie wewnętrznych testów wśród pracowników, sprawdzających przydatność na zajmowanym stanowisku pracy wiedzy zdobytej w projekcie. 2 4) Projekt projekt Kompetentny i efektywny urzędnik wizytówką Urzędu działającego zgodnie z zasadami przejrzystości i partycypacji-małopolskie partnerstwo na rzecz rozwoju instytucjonalnego samorządu terytorialnego realizowany przez Organizatora oraz Partnerów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. 5) Szkolenia i tutoring dla osób 45+ szkolenia oraz warsztaty z tutorem dla osób w wieku 45+, realizowane na rzecz Partnerów w ramach projektu Kompetentny i efektywny urzędnik, należące do następujących modułów tematycznych: a) Moduł I Państwo Prawa: Sprawozdawczość budżetowa Instrukcja kancelaryjna 1 Pełny zakres obowiązków Partnerów znajduje się w Umowie partnerskiej na rzecz realizacji projektu z dnia r. 2 Jw.

2 Realizacja budżetu zadaniowego Zamówienia publiczne Archiwizacja danych Kodeks postępowania administracyjnego Zasady pisania pism urzędowych (podstawy prawidłowej komunikacji Prawo w praktyce podstawy prawa i prawoznawstwa Prawo administracyjne w praktyce działania pracownika administracji samorządowej Ochrona danych osobowych Zarządzanie czasem Warsztaty z tutorem dla osób 45+ b) Skuteczność i efektywność Wprowadzenie do ewaluacji i monitoringu narzędzia procedury, zasady Narzędzia oraz metody monitoringu i ewaluacji planów o charakterze strategicznym Procedury aktualizacji planów strategicznych Zarządzanie projektami System monitoringu jakości usług publicznych jako narzędzie zarządzania gminą Metody monitorowania jakości świadczonych usług publicznych Kontakty z mieszkańcami Radzenie sobie z trudnym klientem Asertywność i radzenie sobie ze stresem Komunikacja interpersonalna ETNA system ocen potrzeb szkoleniowych i luk kompetencyjnych w urzędzie Doskonalenie umiejętności menadżerskich Techniki rozwiązywania problemów Komunikacja w zespole Zarządzanie zasobami ludzkimi cz.1 Zarządzanie zasobami ludzkimi cz.2 Warsztaty z tutorem dla osób 45+ c) Partycypacja i przejrzystość Komunikacja społeczna z mieszkańcami Realizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Negocjacje BIP jako podstawowe narzędzie przejrzystej komunikacji w gminie (aspekty prawne i dobre praktyki) Najwyższe standardy pracy urzędnika PM Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o.; ul. Grochowska 39A, Kraków; tel: ; 2

3 Współpraca z organizacjami pozarządowymi na podstawie obowiązujących przepisów i dobrych praktyk Partnerstwo publiczno-społeczne w realizacji zadań publicznych w gminie Warsztaty z tutorem dla osób w wieku 45+ 6) Szkolenia informatyczne - szkolenia z zakresu obsługi MS Office, realizowane na recz Partnerów w ramach projektu Kompetentny i efektywny urzędnik. 7) Warsztaty wymiany dobrych praktyk spotkania przedstawicieli/przedstawicielek Partnerów, odbywające się średnio raz na kwartał w czasie trwania projektu Kompetentny i efektywny urzędnik, mające na celu stałą wymianę dobrych praktyk pomiędzy Partnerami i stworzenie programu współpracy w zakresie usprawniania usług publicznych w oparciu o najlepsze rozwiązania. 8) Regulamin niniejszy Regulamin rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych na szkolenia, na tutoring dla osób 45+ oraz na warsztaty wymiany dobrych praktyk, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki określający zasady doboru uczestników na poszczególne szkolenia. 9) Kandydat pracownik partnerskiego urzędu, spełniający kryteria grupy docelowej w projekcie. 10) Uczestnik Beneficjent Ostateczny; osoba, która po spełnieniu wszystkich wymogów określonych we wniosku o dofinansowanie projektu Kompetentny i efektywny urzędnik oraz niniejszym Regulaminie, została dopuszczona do udziału w szkoleniach, tutoringu dla osób 45+ oraz warsztatach wymiany dobrych praktyk. 11) Kierownik projektu osoba kierująca projektem z ramienia Organizatora, zatrudniona w PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. 12) Kierownik merytoryczny projektu osoba odpowiadająca za metodologię oraz jakość szkoleń, tutoringu i warsztatów wymiany dobrych praktyk w projekcie, zatrudniona w PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. 13) Koordynator pracownik/pracownica urzędu partnerskiego, wskazany/wskazana w Umowie partnerskiej na rzecz realizacji projektu z dnia r., współpracujący/współpracująca z Organizatorem w zakresie rekrutacji oraz kompletowania grup szkoleniowych zgodnie z Regulaminem. PM Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o.; ul. Grochowska 39A, Kraków; tel: ; 3

4 2 Grupa docelowa szkoleń, tutoringu dla osób 45+ oraz warsztatów wymiany dobrych praktyk w projekcie 1) Uczestnikiem/uczestniczką szkoleń, tutoringu dla osób 45+ oraz warsztatów wymiany dobrych praktyk może być pracownik/pracownica jednego z partnerskich urzędów: Starostwa Powiatowego w Krakowie, Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach, Urzędu Miejskiego w Żabnie oraz Urzędu Miejskiego w Tuchowie. 2) Podstawowym kryterium kwalifikacji danej osoby do projektu jest fakt zatrudnienia w jednym z partnerskich urzędów 3. Kryterium to jest weryfikowane przez Koordynatora/Koordynatorkę projektu na podstawie informacji pochodzących od jednostki koordynującej sprawy kadrowe w urzędzie. 3) Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu Kompetentny i efektywny urzędnik w projekcie przewidziano udział 384 osób (PESELI) w tym: a) 156 pracowników/pracownic Starostwa Powiatowego w Krakowie, w tym 35 osób w wieku 45+ oraz 118 kobiet; b) 120 pracowników/pracownic Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, w tym 55 osób w wieku 45+ oraz 80 kobiet; c) 24 pracowników/pracownic Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach, w tym 8 osób w wieku 45+ oraz 15 kobiet; d) 45 pracowników/pracownic Urzędu Miejskiego w Żabnie, w tym 23 osoby w wieku 45+ oraz 28 kobiet; e) 39 pracowników/pracownic Urzędu Miejskiego w Tuchowie, w tym 26 osób w wieku 45+ oraz 27 kobiet. 4) W szkoleniach z zakresu modułów tematycznych I-III, szkoleniach informatycznych oraz tutoringu dla osób 45+ biorą udział zarówno pracownicy/pracownice wydziałów i referatów, jak i osoby na stanowiskach kierowniczych w partnerskich urzędach. Wsparcie w procesie zmiany i uczenia się, jakim jest tutoring, zostało przewidziane dla osób, które w chwili przystąpienia do projektu mają ukończony 45 rok życia. 5) O oddelegowaniu pracowników/pracownic partnerskich urzędów na poszczególne szkolenia decydują kierownicy wydziałów, w oparciu o: a) Wyniki analizy potrzeb szkoleniowych, przeprowadzonej wśród kadr Partnerów przed przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu Kompetentny i efektywny urzędnik ; b) Ocenę przydatności wiedzy, możliwej do zdobycia przez pracownika/pracownicę na danym szkoleniu, w wykonywaniu pracy na określonym stanowisku urzędniczym; 3 Zgodnie z definicją pracownika, zawartą w art. 2 Kodeksu Pracy, Ustawa z 26 VI 1974 r., tekst jednolity PM Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o.; ul. Grochowska 39A, Kraków; tel: ; 4

5 c) Ocenę kompetencji i kwalifikacji pracownika/pracownicy, posiadanych w okresie przypadającym na realizację projektu, w tym także rozpoznanie deficytów kompetencyjnych, które należy zlikwidować poprzez dane szkolenie. 6) Rolę pomocniczą dla kierowników wydziałów w podejmowaniu decyzji o oddelegowaniu pracowników na określone szkolenia pełni dokument pt. Rekomendacja szkoleń dla pracowników urzędów partnerskich w projekcie Kompetentny i efektywny urzędnik wizytówką Urzędu działającego zgodnie z zasadami przejrzystości i partycypacjimałopolskie partnerstwo na rzecz rozwoju instytucjonalnego samorządu terytorialnego, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 7) W warsztatach wymiany dobrych praktyk biorą udział przedstawiciele/przedstawicielki Partnerów, pełniący w urzędach funkcje kierownicze tj. burmistrzowie, starosta oraz ich zastępcy, sekretarze, kierownicy, dyrektorzy, naczelnicy i in. lub w ich zastępstwie inne osoby wydelegowane przez Partnerów. 3 Proces informacji i rekrutacji 1) Projekt ma charakter zamknięty. Informacja i rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych do projektu odbywa się w siedzibach Partnerów: w Krakowie przy al. Słowackiego 20 w Starostwie Powiatowym, w Olkuszu przy ul. Rynek 1 w Urzędzie Miasta i Gminy, w Niepołomicach przy pl. Zycięstwa 13 w Urzędzie Miasta i Gminy, w Żabnie przy ul. Jagiełły 1 w Urzędzie Miejskim, w Tuchowie przy ul. Rynek 1 - w Urzędzie Miejskim. 2) Informacje na temat realizacji projektu i kryteriach uczestnictwa są rozpowszechniane za pomocą: a) Niniejszego Regulaminu, dostępnego w siedzibach Partnerów, w siedzibie Lidera projektu w Krakowie przy ul. Grochowskiej 39A oraz na stronie www projektu b) plakatów informacyjnych, wyeksponowanych w siedzibach Partnerów oraz Biurze projektu; c) spotkań Kierownika projektu i Kierownika merytorycznego projektu z władzami urzędów, Koordynatorami oraz zwierchnikami wydziałów; d) strony www projektu e) informacji udzielanych przez Koordynatorów w formie telefonicznej, owej oraz podczas bezpośrednich rozmów z pracownikami i kierownictwem urzędów; f) konferencji organizowanych przez Lidera na rozpoczęcie projektu, w połowie realizacji oraz na koniec projektu. 3) Zarówno w dostępie do informacji o projekcie, jak i w procesie rekrutacji przestrzegana jest zasada równości szans, tj. zakaz dyskryminacji kandydatów do uczestnictwa w PM Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o.; ul. Grochowska 39A, Kraków; tel: ; 5

6 projekcie ze względu na płeć, wiek, stanowisko służbowe, staż pracy, czy miejsce zamieszkania (obszar wiejski/miejski). 4) Szczegółowy harmonogram szkoleń, tutoringu i warsztatów wymiany dobrych praktyk w projekcie jest opracowywany przez Kierownika projektu we współpracy z Kierownikiem merytorycznym, po konsultacji z Koordynatorami. 5) W oparciu o miesięczny harmonogram szkoleń, tutoringu i warsztatów wymiany dobrych praktyk, Koordynatorzy/Koordynatorki kompletują listy uczestników szkoleń wg następującej procedury: a) Pracownicy/pracownice są delegowani przez zwierzchników wydziałów/referatów na podstawie kryteriów, o których mowa w 2 p. 5, a następnie potwierdzają chęć uczestnictwa w projekcie poprzez wypełnienie i przedłożenie do Koordynatora kompletu dokumentów rekrutacyjnych tj. Deklaracji udziału w projekcie, formularza PEFS oraz Oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowiących Załączniki 2-4 do niniejszego Regulaminu; b) Kierownicy wydziałów i referatów oraz in. jednostek wewnętrznych, jak również władze urzędów partnerskich (burmistrzowie i ich zastępcy, starosta, zastępca starosty, sekretarze, skarbnicy i itd.) wnoszą zgłoszenia na szkolenia samodzielnie, jednocześnie przedkładając Koordynatorowi komplet wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych; c) Zgłoszenia na poszczególne szkolenia przyjmowane są przez Koordynatorów w sposób ciągły, bezpośrednio, telefonicznie lub owo. Wniesione przez kandydatów kserokopie, skany lub faxy dokumentów rekrutacyjnych muszą zostać uzupełnione o oryginały przed rozpoczęciem przez nich szkolenia; d) Zgodnie z p. 3.2 wniosku o dofinansowanie projektu Kompetentny i efektywny urzędnik, pierwszeństwo udziału w nim mają kobiety w wieku 45+; e) Na podstawie kolejności wniesionych złoszeń, Koordynator ustala listę uczestników/uczestniczek szkoleń, tutoringu, lub warsztatów wymiany dobrych praktyk i powiadamia o fakcie zakwalifikowania na zajęcia zainteresowane osoby i/lub ich zwierzchników oraz przesyła Organizatorowi listę na min. 5 dni roboczych przed szkoleniem; f) W razie większej ilości chętnych stosunku do liczby miejsc na określone szkolenia lub warsztaty (grupa liczy średnio 12 osób) Koordynator przygotowuje listę rezerwową osoby z tej listy będą mogły zastąpić pracownika/pracownicę zakwalifikowanego/zakwalifikowaną na szkolenie w razie jego/jej choroby, zdarzeń losowych lub nieprzwidzianych okoliczności służbowych, uniemożliwiających zakwalifikowanemu/zakwalifikowanej uczestnictwo w zajęciach. PM Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o.; ul. Grochowska 39A, Kraków; tel: ; 6

7 4 Organizacja szkoleń, tutoringu i warsztatów wymiany dobrych praktyk 1) Szkolenia oraz warsztaty wymiany dobrych praktyk odbywają się w dni robocze, w wymiarze 8 godzin dziennie, w godzinach od 8.00 do 16.00, zawierających się w czasie pracy uczestników. 2) Tutoring dla osób 45+ odbywa się w dni robocze, w wymiarze 6 h dziennie - po 1 h dla każdego uczestnika 45+, zawierającej się w czasie pracy uczestników. 3) Szkolenia oraz warsztaty wymiany dobrych praktyk będą odbywać się będą na terenie woj. małopolskiego, w miejscach wskazanych przez Organizatora po konsultacji z Partnerami. 4) Tutoring odbywać się będzie w siedzibie Partnerów, w pomieszczeniach niedpłatnie udostępnionych w tym celu. 5) Informacje o harmonogramie oraz miejscach szkoleń na każdy miesiąc trwania Projektu będą dostarczane Koordynatorom/Koordynatorkom przez Organizatora w korespondencji najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem pierwszego szkolenia w danym miesiącu. 6) Organizator najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem pojedynczego szkolenia potwierdzi Koordynatorom/Koordynatorkom telefonicznie lub w korespondencji termin oraz miejsce szkolenia. 7) Organizator zastrzega sobie możliwość zmian godzin, terminów oraz miejsca szkoleń, tutoringu i warsztatów wymiany dobrych praktyk z wyprzedzeniem umożliwiającym przekazanie przez Koordynatorów/Koordynatorki informacji uczestnikom/uczestniczkom. 8) Organizator zapewnia w ramach szkolenia: materiały szkoleniowe, wyżywienie (serwis kawowy, lunch składający się z dwóch dań i napoju) oraz certyfikat ukończenia szkolenia. Organizator wynajuje salę szkoleniową oraz zapewnia wynagrodzenie dla trenera. Ponadto zapewnia zaplecze lokalowe, techniczne i kadrowe, niezbędne do realizacji projektu. 9) Materiały szkoleniowe i warsztatowe, które otrzymuje uczestnik/uczestniczka szkolenia, tutoringu i warsztatów wymiany dobrych prkatyk, stają się jego/jej własnością z chwilą pisemnego potwierdzenia ich odbior w dzienniku zajęć na liście potwierdzenia odbioru materiałów. 5 Zasady uczestnictwa w szkoleniach, tutoringu i warsztatach wymiany dobrych praktyk 1) Uczestnicy/uczestniczki są zobowiązani do wzięcia udziału w zajęciach, na które zgłosili się i/lub zostali oddelegowani przez pracodawcę Partnera Projektu, w wymiarze co najmniej 80% czasu pojedynczego szkolenia, tutoringu lub warsztatów wymiany dobrych praktyk. PM Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o.; ul. Grochowska 39A, Kraków; tel: ; 7

8 2) Uczestnicy/uczestniczki są zobowiązani do potwierdzenia udziału w zajęciach, na zgłosili się i/lub zostali oddelegowani, poprzez złożenie własnoręcznego podpisu w dzienniku zajęć na liście obecności. 3) Pojedyncze szkolenie, sesja tutoringowa oraz warsztat uznaje się za zakończone przez uczestnika/uczestniczkę, jeżeli brał on/ona udział w co najmniej 80% czasu trwania danych zajęć i złożył podpisy w dzienniku zajęć. 4) Po zakończeniu szkolenia oraz warsztatów wymiany dobrych praktyk uczestnik/uczestniczka otrzymuje certyfikat, potwierdzająć ten fakt podpisem w dzienniku zajęć, na liście potwierdzenia odbioru certyfikatów. 5) Uczestnik/uczestniczka zobowiązany/zobowiązana jest do złożenia podpisów w dzienniku zajęć, wypełnienia ankiet ewaluacyjnych oraz testów wiedzy (pre- i posttestu), dostarczanych przez Organizatora przez okres trwania projektu. 6) Uczestnik/uczestniczka może zrezygnować z udziału w szkoleniu jedynie z przyczyn losowych, wówczas o fakcie tym powinien/powinna niezwłocznie poinformować Koordynatora/Koordynatorkę w formie telefonicznej bądź owej z podaniem przyczyny nieobecności. 7) Koordynator jest zobowiązany niezwłocznie poinformować telefoniczne bądź owo Organizatora o nieobecności na zajęciach zakwalifikowanego uczestnika, tj. w tym samym dniu w którym otrzymał informację od Uczestnika, jak również - o ile jest to możliwe - wyznaczyć zastępstwo spośród osób znajdujących się na liście rezerwowej. 6 1) Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania i obowiązuje do końca okresu realizacji projektu, tj. od r. do r. 2) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień. 3) W przypadku zmian dokonanych w Regulaminie bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień Organizator niezwłocznie poinformuje drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty o tym fakcie Koordynatorów. 4) W przypadkach nieujętych w Regulaminie decyzję ostateczną podejmuje Kierownik projektu. Akceptuję, Jakub Słupiński Prezes Zarządu PMDG PM Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o.; ul. Grochowska 39A, Kraków; tel: ; 8

9 Załącznik nr 1 Rekomendacja szkoleń dla pracowników/pracownic urzędów partnerskich w projekcie Kompetentny i efektywny urzędnik wizytówką Urzędu działającego zgodnie z zasadami przejrzystości i partycypacji-małopolskie partnerstwo na rzecz rozwoju instytucjonalnego samorządu terytorialnego L.p. Tutuł szkolenia Do kogo szkolenie jest adresowane? Asertywność i ardzenie sobie ze stresem Doskonalenie umiejętności menadżerskich Szkolenie przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych osób. Szkolenie przeznaczone dla osób pracujących na stanowiskach kierowniczych, zarządzających przynajmniej jednym pracownikiem 3. Instrukcja kancelaryjna 4. Kodeks postępowania administracyjnego Szkolenie przeznaczone dla kadry kierowniczej Urzędy, osób zajmujących samodzielne stanowiska pracy, pracowników zajmujących się merytorycznym załatwianiem spraw w Urzędzie. Szkolenie przeznaczone dla pracowników urzędów administracji samorządowej ze szczególnym uwzględnieniem osób upoważnionych do realizacji zadań w zakresie stosowania prawa administracyjnego nie posiadających wyższego wykształcenia w zakresie nauk prawnych. 5. Komunikacja interpersonalna Szkolenie przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych osób posiadających braki w obszarze umiejętności komunikacyjnych. 6. Komunikacja w zespole 7. Kontakt z mieszkańcami 8. Negocjacje Szkolenie przeznaczone dla osób pracujących w zespołach, np. projektowych, tam, gdzie efekt pracy jest zależny od wkładu każdego członka zespołu. Szkolenie przeznaczone dla wszystkich osób, które bezpośrednio zajmują się obsługą mieszkańców. Szkolenie przeznaczone dla osób pracujących na stanowiskach kierowniczych oraz innych, gdzie współpraca z zewnętrznymi partnerami wymaga umiejętności negocjacyjnych Ochrona danych osobowych Prawo w praktyce podstawy prawa i prawoznawstwa Szkolenie przeznaczone dla wszystkich pracowników, którzy mają styczność z danymi osobowymi. Szkolenie przeznaczone dla pracowników urzędów administracji samorządowej ze szczególnym uwzględnieniem osób upoważnionych do realizacji zadań w zakresie stosowania prawa administracyjnego nie posiadających wyższego wykształcenia w zakresie nauk prawnych. PM Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o.; ul. Grochowska 39A, Kraków; tel: ; 9

10 Prawo administracyjne w praktyce działania pracownika administracji samorządowej Radzenie sobie z trudnym klientem Szkolenie przeznaczone dla pracowników urzędów administracji samorządowej ze szczególnym uwzględnieniem osób upoważnionych do realizacji zadań w zakresie stosowania prawa administracyjnego w drodze wydawania decyzji administracyjnych Szkolenie przeznaczone dla wszystkich osób, które bezpośrednio zajmują się obsługą mieszkańców. 13. Realizacja budżetu zadaniowego 14. Sprawozdawczość budżetowa Szkolenie przeznaczone dla kadry kierowniczej oraz osób zajmujących się przygotowywaniem planów pracy w komórkach organizacyjnych oraz przygotowywaniem budżetów jst. Szkolenie przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za przygotowanie akceptację sprawozdań z działalności jednostki. 15. Techniki rozwiązywania problemów Szkolenie przeznaczone dla wszystkich osób zainteresowanych tematem, których praca wymaga podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów, np. przy podejmowaniu decyzji administracyjnych. 16. Zamówienia publiczne Szkolenie przeznaczone dla Skarbników, kierowników wydziałów zamówień publicznych oraz pracowników z innych wydziałów, zajmujących się zamówieniami publicznymi. 17. Zasady pisania pism urzędowych (podstawy prawidłowej komunikacji) Szkolenie przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych pracowników. 18. Zarządzanie czasem 19. Zarządzanie projektami Szkolenie przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych osób posiadających braki w obszarze zarządzania czasem. Szkolenie przeznaczone dla kadry kierowniczej oraz osób pełniących funkcje kierowników projektów lub działań o charakterze projektowym, także projektami inwestycyjnymi lub o charakterze PPP. 20. Zarządzanie zasobami ludzkimi Szkolenie przeznaczone dla osób pracujących na stanowiskach kierowniczych, zarządzających kilkuosobowym zespołęm pracowniczym. Szkolenia dla kadry zarządzającej i 21. pracowników urzędu w zakresie stosowania systemów zarządzania jakością wg norm ISO Szkolenia pełnomocników ds. zarządzania 22. jakością 23. Szkolenia audytorów wewnętrznych 24. Wprowadzenie do ewaluacji i monitoringu Szkolenia związane z działaniami wdróżeniowymi prowadzonymi w jednostkach partnerskich. Grupa docelowa dla poszczególnych szkoleń określana będzie każdorazowo podczas trwania wdrożenia, będzie ona uzależniona od realnych potrzeb jednostki PM Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o.; ul. Grochowska 39A, Kraków; tel: ; 10

11 narzędzia, procedury, zasady, Narzędzia oraz metody monitoringu i ewaluacji planów o charakterze strategicznym Wdrażanie wyników ewaluacji procedury aktualizacji planów strategicznych zidentyfikowanych podczas działań wdrożeniowych. 27. SAS jako narzędzie zarządzania gminą Metody monitorowania jakości świadczonych usług publicznych ETNA system ocen potrzeb szkoleniowych i luk kompetencyjnych w urzędzie, 30. Komunikacja społeczna z mieszkańcami, Realizacja ustawy o działalności pożytku 31. publicznego i wolontariacie (szkolenia dla radnych, urzędników i organizacji społecznych) BIP jako podstawowe narzędzie przejrzystej 32. komunikacji w gminie (aspekty prawne i dobre praktyki). Kodeks etyczny najwyższe standardy pracy 33. urzędnika Współpraca z organizacjami pozarządowymi 34. na podstawie obowiązujących przepisów i dobrych praktyk Partnerstwo publiczno społeczne w realizacji 35. zadań publicznych w gminie PM Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o.; ul. Grochowska 39A, Kraków; tel: ; 11

12 Załącznik nr 2 Formularz PEFS Uczestnika Formularz PEFS pracownika instytucji, który otrzymuje wsparcie w ramach projektu EFS Kompetentny i efektywny urzędnik wizytówką urzędu działającego zgodnie z zasadami przejrzystości i partycypacji małopolskie partnerstwo na rzecz rozwoju instytucjonalnego samorządu terytorialnego. Nr projektu POKL /10 Imię Nazwisko DANE IDENTYFIKACYJNE Płeć a) Kobieta b) Mężczyzna Numer PESEL (11 cyfr) Wiek w chwili przystąpienia do projektu Zatrudniona/zatrudniony w administracji publicznej a) TAK b) NIE Nazwa instytucji zatrudnienia Wykształcenie Czy sprawuje Pani/Pan opiekę nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną? a) Brak b) Podstawowe c) Gimnazjalne d) Ponadgimnazjalne e) Pomaturalne f) Wyższe a) TAK b) NIE DANE TELEADRESOWE Kod pocztowy Miejscowość zamieszkania Obszar zamieszkania a) Wiejski b) Miejski Ulica Numer domu Numer lokalu Powiat Województwo Numer telefonu kontakt. Adres poczty PM Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o.; ul. Grochowska 39A, Kraków; tel: ; 12

13 Załącznik nr 3 Deklaracja uczestnictwa w projekcie DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Ja, niżej podpisana/-y. (imię i nazwisko), będąca/-y pracownikiem (nazwa pracodawcy), wydziału. (nazwa wydziału), deklaruję udział w projekcie Kompetentny i efektywny urzędnik wizytówką urzędu działającego zgodnie z zasadami przejrzystości i partycypacji małopolskie partnerstwo na rzecz rozwoju instytucjonalnego samorządu terytorialnego, realizowanym przez PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Poddziałanie Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej... MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU PM Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o.; ul. Grochowska 39A, Kraków; tel: ; 13

14 Załącznik nr 4 Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W związku z przystąpieniem do Projektu Kompetentny i efektywny urzędnik wizytówką urzędu działającego zgodnie z zasadami przejrzystości i partycypacji małopolskie partnerstwo na rzecz rozwoju instytucjonalnego samorządu terytorialnego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 1) Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ul. Wspólna 2/4, Warszawa; 2) Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu Kompetentny i efektywny urzędnik wizytówką urzędu działającego zgodnie z zasadami przejrzystości i partycypacji małopolskie partnerstwo na rzecz rozwoju instytucjonalnego samorządu terytorialnego, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 3) Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu Kompetentny i efektywny urzędnik wizytówką urzędu działającego zgodnie z zasadami przejrzystości i partycypacji małopolskie partnerstwo na rzecz rozwoju instytucjonalnego samorządu terytorialnego, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 4) Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 5) Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania... MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU PM Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o.; ul. Grochowska 39A, Kraków; tel: ; 14

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin udziału w projekcie Centrum Ekonomii Społecznej 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej realizowany jest przez Fundację Fundusz Inicjatyw (FFI) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy 1 Przepisy ogólne 1. Firma Consultor Sp. z o.o. realizuje projekt nr POKL.06.02.00-12-076/12 Dobre perspektywy 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa telefon: 22 622 42 32, faks: 22 622 47 32

Informacje ogólne. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa telefon: 22 622 42 32, faks: 22 622 47 32 REGULAMIN REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN. PRZYGOTOWANIE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DO AWANSU ZAWODOWEGO. Tekst jednolity po zmianach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Aktualizacja z dnia 31.07.2014r. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU: Nowa jakość administracji publicznej w samorządach woj. podkarpackiego ISO narzędziem zarządzania i badania poziomu www.iso.podkarpacie.com.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 Lp. Nazwa 1. Tytuł projektu Akademia Organizacji Pozarządowych 2. Priorytet, w ramach którego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZWINNIE ELASTYCZNIE METODYCZNIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZWINNIE ELASTYCZNIE METODYCZNIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZWINNIE ELASTYCZNIE METODYCZNIE W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIA PRZYJMUJĄCY

WYPEŁNIA PRZYJMUJĄCY Załącznik nr 1b- Formularz zgłoszeniowy do Projektu - Pracownik Prosimy o staranne wypełnianie formularza zgłoszeniowego (preferowane wypełnienie drukowanymi literami). Wszystkie dokumenty formularza muszą

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/2014. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. z dnia 31 grudnia 2014r.

Zarządzenie Nr 20/2014. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. z dnia 31 grudnia 2014r. KAPITAł. KAPITAŁ LU ZKI NAROOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI... Zarządzenie Nr 20/2014 yrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 31 grudnia 2014r. W sprawie przyjęcia Regulaminu organizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. organizacja płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych

Informacje ogólne. organizacja płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych Regulamin PŁATNYCH STAŻY KRAJOWYCH ORAZ PŁATNYCH STAŻY W WIODĄCYCH OŚRODKACH ZAGRANICZNYCH dla studentów/ek kierunku zamawianego Mechanika i Budowa Maszyn Regulamin płatnych staży krajowych oraz płatnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Pomorski Project Manager

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Pomorski Project Manager REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalny Pomorski Project Manager W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bazy danych bazą zachodniopomorskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /1398/11. Dnia.roku w Warszawie:

UMOWA NR /1398/11. Dnia.roku w Warszawie: UMOWA NR /1398/11 Dnia.roku w Warszawie: Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisana pod nr KRS 0000010186 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Słownik pojęć

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU Świadomi obywatele i silne organizacje pozarządowe 1 Słownik pojęć Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Projekcie należy przez to rozumieć projekt pn. Świadomi obywatele i silne organizacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie przepisów prawnych dotyczących Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Project Manager w MSP branży IT Dolnego Śląska W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w ramach projektu nr UDA-POKL.07.02.02-08-022/12-00 pn. Żary 2020 innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt. English Power

Projekt. English Power Projekt English Power współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta w dniu..

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta w dniu.. UMOWA SZKOLENIOWA zawarta w dniu.. Strony Umowy: 1 Projektodawca - Grupa Kapitałowa Business Consulting Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana III Sobieskiego 102A lok. U7, kod 00-764, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo