Konstruowanie kariery we współczesnej rzeczywistości dr Joanna Minta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konstruowanie kariery we współczesnej rzeczywistości dr Joanna Minta"

Transkrypt

1 Konstruowanie kariery we współczesnej rzeczywistości dr Joanna Minta Konferencja Warszawskiego Systemu Doradztwa Zawodowego Kazimierz Dolny, marca 2014 r.

2 Struktura Cz. I. Od poradnictwa zawodowego do poradnictwa kariery: ewolucja polskiego i europejskiego poradnictwa i doradztwa kariery różne oblicza współczesnych karier konstruowanie kariery wybrane koncepcje wybrane metody pracy doradcy w podejściu narracyjnym Cz. II. Kluczowe umiejętności w procesie konstruowania kariery

3 Ewolucja w poradnictwie europejskim, (Dauwalder, 2010) Kontekst ekonomiczny nieograniczony wzrost gospodarczy Kontekst zawodowy dopasowanie do środowiska pracy Kontekst pracy doradcy testy i informacja zawodowa usługi i technologie informacyjne edukacja i poradnictwo (orientacja) zawodowa rozwiązywanie problemów i dokonywanie wyborów spadek rozwoju gospodarczego i bezrobocie rozwój kariery zatrudnialność i umiejętności globalizacja i permanentne przeobrażenia całożyciowego uczenie się (life long and wide education) przedsiębiorczość, (doradztwo/tutoring/ coaching/mentoring

4 Planowanie kariery - życia Dziś nowoczesność stawia przed jednostką całą gamę rozmaitych możliwości, a równocześnie ( ) nie udziela wskazówek, które z nich powinno się wybrać (A. Giddens, 2001, s. 112)

5 Ewolucja terminu kariera (Wojtasik 2003) Kariera - mozaika epizodów życia Rozumiana jako refleksyjnie konstruowana i rekonstruowana biografia Kariera sekwencja ról społecznych (zawodowych i pozazawodowych) rozumiana jako rozwój i nabywanie kompetencji Kariera linearna rozumiana jako działanie zawodowe w ramach wybranego zawodu (dość często wykonywanego przez całe życie)

6 Wybrane mity i paradoksy w poradnictwie kariery (Dauwalder, 2010) (1) wybór zawodowy MITY możliwość dopasowania człowieka do pracy PARADOKSY znaczenie kontekstu w życiu jednostek stabilność przewidywalność przebiegu karier samoorganizacja, w sytuacji ciągłych zmian na rynku pracy kariery wiara w linearność karier, choć codzienne doświadczenia tego nie potwierdzają brak linearności, duża dynamika procesów społecznych instrumenty poradnictwa skuteczność próby zrozumienia klientów i ich subiektywnego postrzegania świata, z zastosowaniem języka niedostosowanego do ich zasobów ustalanie reguł pracy i działania przy użyciu statystycznych narzędzi narracyjny charakter rzeczywistości indywidualne podejście

7 Konstruowanie kariery odchodzenie od tradycyjnego budowania życiorysu zawodowego, poprzez osiąganie coraz to wyższych pozycji społecznych i/lub zawodowych, prowadzących do wymiernego sukcesu prestiżowego stanowiska, wysokiego statusu społecznego i finansowego. koncentrowanie się na kształtowaniu i przekształcaniu kariery (drogi życiowej) przez całe życie, we wszystkich jego sferach i wymiarach. To działanie: własne zindywidualizowane zgodne z potencjałem jednostki oraz otoczenia, w jakim realizowana jest kariera.

8 Konstruowanie kariery we współczesnym świecie Tworzenie własnej kariery to dziś nie tyle kluczowe zadanie, lecz warunek przetrwania we współczesnym świecie. Wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów, którzy będą wspierali ludzi w procesie planowania, konstruowania i przekształcania kariery: dostarczając radzącym się, na różnych etapach ich życia, informacji o nich samych (o ich możliwościach, predyspozycjach i ograniczeniach), towarzysząc radzącym się w procesie interpretacji samych siebie, pomagając tworzyć wewnętrzne ramy konstruowanej kariery, stając się ważnym źródłem wiedzy o kontekście, w jakim owa kariera powstaje, szczególnie na temat współczesnej rzeczywistości: świata edukacji i świata pracy oraz reguł, jakie w nich obowiązują.

9 Cechy współczesnych karier Dzisiejsze kariery zawodowe cechuje przede wszystkim: duża mobilność, częste przejścia międzyorganizacyjne, różnorodność form zatrudnienia, ciągłe doskonalenie się w ramach jednej branży lub okresowe zmiany specjalności, a nie rzadko całkowite przekwalifikowywanie się, zanik przynależności organizacyjnej, jednostkowe zindywidualizowanie.

10 Modele realizacyjne kariery zawodowej (P. Bohdziewicz, 2010) wczoraj i dzisiaj Biurokratyczny model realizacji kariery zawodowej ścieżka kariery zawodowej oraz zasady jej realizowania wyznaczone (formalnie bądź nieformalnie przez organizację spełnienie przez jednostkę odgórnie zdefiniowanych wymogów podstawą jej kariery zawodowej w organizacji tożsamość pracownicza zorientowana organizacyjnie dzisiaj i jutro Przedsiębiorczy model realizacji kariery zawodowej kariera zawodowa podmiotowo zarządzana przez jednostkę z respektowaniem zasad dyktowanych przez rynek pracy autonomiczne budowanie przez jednostkę własnej zdatności do zatrudnienia oraz atrakcyjności rynkowej podstawą jej kariery zawodowej tożsamość pracownicza zorientowana profesjonalnie Źródło: P. Bohdziewicz, Współczesne kariery zawodowe: od modelu biurokratycznego doprzedsiębiorczego, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2010, nr 3-4, s. 42.

11 Różne oblicza współczesnych karier Kariera jako sekwencja ról i zadań zawodowych oraz pozazawodowych (D. Super 1991) Kariera jako mozaika (B. Wojtasik 2003) Kariera inteligentna (M. B. Arthur, P. H. Calman, R. DeFillippi 1995) Kariera bez granic (boundaryless careers) (M. B. Arthur, D. M. Rousseau 1996) Kariera proteuszowa (protean career) (D. T. Hall 2004) Kariera kalejdoskopowa (L. A. Maniero, S. E. Sullivan 2005)

12 Koncepcja kariery inteligentnej (Arthur, Calman, DeFillippi 1995) Aby z satysfakcją realizować wybraną drogę kariery zawodowej, należy udzielić odpowiedzi na pytania, dotyczące trzech dyspozycji, czyli: wiedzieć dlaczego (knowing-why) dlaczego chcemy pracować / pracujemy, co nas do tego motywuje? wiedzieć jak (knowing-how) jak chcemy pracować/ jak pracujemy, jak konstruujemy swoją karierę, co umiemy, aby tę karierę z sukcesem realizować? wiedzieć kto/komu (knowing-whom): z kim chcemy i możemy pracować? W jaki sposób umiemy rozwijać i utrzymywać relacje, które mogą mieć wpływ na naszą karierę.

13 Kariera bez granic (boundaryless careers) (M. B. Arthur, D. M. Rousseau 1996) Kariery bez granic : określane są jako międzyorganizacyjne lub pozaorganizacyjne, wyróżnia je to, że są coraz mniej związane z pojedynczymi organizacjami, funkcjonując w bezgranicznej przestrzeni pomiędzy różnorodnymi partnerami i pracodawcami, zatem nie są ograniczane ani jednym pracodawcą, ani jednym stanowiskiem pracy.

14 Kariera bez granic (boundaryless careers) (M. B. Arthur, D. M. Rousseau 1996) Koncepcja karier bez granic : promuje pomysł przenikalności pracy i nie - pracy (non-work). odzwierciedla sposób interpretacji kariery przez jej właściciela : funkcjonującego coraz częściej pomiędzy organizacjami lub poza nimi, dostrzegającego zanikanie granic między własną aktywnością zawodową a sferą życia osobistego i rodzinnego.

15 Kariera proteuszowa (protean career) (D. T. Hall 2004) Jednostki konstruują własne kariery, uwzględniając dwa istotne wymiary: określenie celów, jakie chcą zrealizować, uwzględniają w swoim działaniu własny, indywidualny system wartości (values driver career orientation). Określenie poziomu zdolności do samodzielnego i niezależnego kierowania własną karierą, biorąc pod uwagę różnorodne zewnętrzne uwarunkowania (np. wymagania otoczenia) (self-directed orientation).

16 Kariera proteuszowa (protean career) (D. T. Hall 2004) Kariery określane jako kariery proteuszowe : - przybierające różne postaci, - elastyczne - dopasowujące się do okoliczności, kształtują jednostki, które osiągają wysoki poziom ukierunkowania na własne wartości oraz kompetencji sterowania własną karierą. Są to najczęściej osoby skoncentrowane na ciągłym zdobywaniu doświadczeń i nieustannym uczeniu się, bardzo świadomie konstruujące własną historię życia.

17 Kariera kalejdoskopowa (L. A. Maniero, S. E. Sullivan 2005) Przekształcanie się karier powodują zmieniające się w ciągu życia priorytety. Dzieje się to za sprawą oddziaływania na siebie trzech czynników, określonych jako ABC kariery : Autentyczności (authenticity), zapewniającą zgodność roli zawodowej i środowiska pracy człowieka z jego wartościami, ideałami i poczuciem tożsamości; Równowagi (balance), zapewniającą osiąganie optymalnego balansu między pracą i aktywnością człowieka poza nią; Wyzwań (chalanges), dzięki którym człowiek rozwija się i poszerza swoje możliwości.

18 Kariery typu Alfa i Beta Kariery typu ALFA Wyzwania Autentyczność Życiowa równowaga Kariery typu BETA Wyzwania Życiowa równowaga Autentyczność

19 Teoria konstrukcji kariery (Career construction theory, 2005) To co reguluje, kieruje oraz podtrzymuje zawodowe i społeczne zachowania jednostki nie jest odkrywane, ale wyłania się w procesie nadawania znaczeń. Kariera jest konstruowana dzięki biograficznej refleksyjności. Opowiadając historię kariery dotyczącą różnorodnych doświadczeń, jednostka selektywnie podkreśla wybrane zdarzenia i sytuacje tworząc narracyjną prawdę zgodnie, z którą żyje.

20 Teoria konstrukcji kariery (Career construction theory, 2005) Kariera to subiektywna konstrukcja, w ramach której jednostki nadają osobiste znaczenie zdarzeniom z przeszłości, aktualnym doświadczeniom i przyszłym aspiracjom wplatając je do tematu życia (life theme) modelującego zawodową sferę życia człowieka. (Mark Savickas, 2011, s. 43).

21 Model konstruowania kariery (M. Savickas, 2005) Odniesienie do trzech głównych psychologicznych trendów w poradnictwie zawodowym: dyferencyjnego, rozwojowego i dynamicznego. Kluczowe pytania: Źródło: opracowanie własne na podstawie Savickas 2011, s. 43.

22 Konstruowanie kariery z perspektywy pytania Jak?

23 Koncepcja Szczęśliwych Zbiegów Okoliczności Johna Krumboltza /Happenstance Theory, 1999/ Teoria szczęśliwych przypadków, zbiegów okoliczności zakłada, że szczęście nie jest wypadkiem. Będąc otwartym na nieplanowane zdarzenia, jakie mają miejsce w naszym życiu, tworząc je i przekształcając, zwiększamy możliwości rozwoju naszej kariery

24 Koncepcja Szczęśliwych Zbiegów Okoliczności Jeśli ludzie chcą być szczęśliwi konstruując własne kariery ważne, aby nie czuli się niewolnikami swoich planów i byli otwarci na zmiany (Krumboltz, Levin 2004).

25 Teoria uczenia się (z) szczęśliwych zbiegów okoliczności /The Happenstance Learning Theory, 2009/ w zmieniającym się i nieprzewidywalnym świecie obawa i niepokój o przyszłość jest normalnym uczuciem, które można przezwyciężyć planowanie, (konstruowanie) ścieżki kariery jest procesem całożyciowego uczenia się, który wymaga od nas podejmowania niezliczonej ilości decyzji w odpowiedzi na niespodziewane wydarzenia. jeśli będziemy otwarci na świat wokół nas i będziemy otwarci na uczenie się możemy kreować przypadkowe, nieplanowane zdarzenia i czerpać korzyści z ich pojawienia się w naszym życiu włączające je w konstrukcję naszej kariery.

26 Poradnictwo w konstruowaniu życia (life-design and career couneseling) Aby klienci potrafili re- i ko - konstruować własne życie, adekwatnie do rzeczywistości, w jakiej żyją, doradcy towarzysząc im w tym procesie, koncentrują się dziś bardziej na: tożsamości niż osobowości zdolności do adaptacji niż dojrzałości zamierzeniach (intencjonalności) niż decyzyjności opowieściach niż wynikach podejście skoncentrowane na konstruowaniu tożsamości, zdolności do adaptacji, intencjonalności i opowieściach stanowi bazę do zrozumienia zachowań i potrzeb odnoszących się do karier tworzonych w sytuacji ryzyka i ciągłych zmian.

27 Nowe wyzwania dla doradców codzienna praktyka rozumienie klientów, wspieranie ich w konstruowaniu indywidualnych projektów życia; elastyczne dostosowywanie sposobów pracy do zwiększającej się różnorodności potrzeb i oczekiwań osób radzących się wspomaganie klientów w rozwiązywaniu problemów w warunkach skrajnej niepewności, stymulowanie elastycznego nastawienia na zmianę, facylitowanie, przewidywanie warunków i konsekwencji podejmowanych decyzji; pomaganie w minimalizowaniu ryzyka inwestowania w karierę

28 Nowe wyzwania dla doradców (środowisko) Definiowanie i redefinowanie roli oraz zadań doradcy Określenie własnej tożsamości zawodowej Określenie miejsca doradców i poradnictwa w środowiskach kluczowych interesariuszy nieustanne modyfikowanie sposobów pracy, uwzględniających potrzeby i oczekiwania określonych grup odbiorców i własne możliwości tworzenie sieci i grup wzmacniających praktykę doradczą działania na rzecz poradnictwa pomagających budować pożądany przez doradców zawodowych profesjonalny wizerunek

29 Jak staramy się sprostać tym wyzwaniom? Wspólnie poszukujemy rozwiązań: Grupa badaczy Life design and career counseling Wypracowanie nowych metod pracy w nurcie narracyjnym NICE Network Network for Innovation in Guidance and Innovation in Europe Określenie współczesnych ról i zadań doradcy Zebranie katalogu onnowacyjnych metod pracy Dolnośląska Sieć Biur Karier Zawiązanie porozumienia uczelni dolnośląskich, których łączą Wspólne działania: program mentoringowy, projekt Menu kariery Wspieranie się i uczenie od siebie samych cykliczne spotkania

30 Jak staramy się sprostać tym wyzwaniom? przykłady praktyk pomocowych Rozwiązanie duńskie: działania animacyjne na rzecz odinstytucjonalizowania poradnictwa doradca w przestrzeni społeczności lokalnej Rozwiązanie holenderskie Stworzenie ogólnodostępnego narzędzia dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Kompas kariery DSBK: projekt Menu kariery Stowarzyszenie Twoje nowe możliwości Propozycja konsultacji edukacyjno-zawodowych dla maturzystów z niepełnosprawnością; w ramach projektu absolwenci mogli skorzystać ze wparcia doradcy zawodowego lub/i psychologa-coacha

31 Źródła Guichard Jean (2001): Procesualne ramy i formy tożsamości a praktyka poradnicza, [w:] Wojtasik Bożena (red.) Podejmowanie decyzji zawodowych przez młodzież i osoby dorosłe w nowej rzeczywistości społeczno politycznej, Wrocław. Guichard Jean, Huteau Micheal (2005): Psychologia orientacji i poradnictwa zawodowego, Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS Illeris Knud (2006): Trzy wymiary uczenia się, Wrocław: Wydawnictwo dostępu, 14 stycznia 2007 r.] counselling in the 21st century: Victoria, Kanada: Trafford Publisher. Peavy R. Vance (2001) The SocioDynamic Perspective and the Practice of Counselling (Gothenburg Lecture, October ); [data dostępu, 14 stycznia 2007 r.] Savickas, M. L. (2005a). The theory and practice of career construction. In S. D. Brown & R. W. Lent (Eds.) Career development and counseling: Putting theory and research to work (pp ). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. Savickas, M. L., Nota, L., Rossier, J., Dauwalder, J.P., Duarte, M. E., Guichard, J., Soresi, S., Van Esbroeck, R., & van Vianen, A.E.M. (2009). Life designing: A paradigm for career construction in the 21st century. Journal of Vocational Behavior, 75,

32 dr Joanna Minta Zakład Pedagogiki Społecznej i Poradoznawstwa Instytut Pedagogiki, Dolnośląska Szkoła Wyższa ul. Strzegomska 55, Wrocław

ZNACZENIE WIRTUALNEGO DORADZTWA W OBLICZU KOMPUTERYZACJI ŚRODOWISKA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO CZŁOWIEKA

ZNACZENIE WIRTUALNEGO DORADZTWA W OBLICZU KOMPUTERYZACJI ŚRODOWISKA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO CZŁOWIEKA STUDIA EDUKACYJNE NR 27/2013 MO N I K A BA R T K O W I A K Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZNACZENIE WIRTUALNEGO DORADZTWA W OBLICZU KOMPUTERYZACJI ŚRODOWISKA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO CZŁOWIEKA

Bardziej szczegółowo

PORADNICTWO ZAWODOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 12 13 czerwca 2003. Materiały konferencyjne

PORADNICTWO ZAWODOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 12 13 czerwca 2003. Materiały konferencyjne PORADNICTWO ZAWODOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 12 13 czerwca 2003 Materiały konferencyjne BIURO KOORDYNACJI KSZTAŁCENIA KADR FUNDACJA FUNDUSZ WSPÓŁPRACY Wydawca: Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr Fundacja

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo. kariery przez całe życie. Dorota Pisula

Poradnictwo. kariery przez całe życie. Dorota Pisula Poradnictwo kariery przez całe życie Dorota Pisula P Poradnictwo kariery przez całe życie Dorota Pisula Warszawa 2009 Ilustracje: Malwina Wieczorek-Bradé Projekt graficzny okładki: Pracownia C&C Sp. z

Bardziej szczegółowo

Podstawy poradnictwa kariery

Podstawy poradnictwa kariery Podstawy poradnictwa kariery Poradnik dla nauczycieli Bożena Wojtasik Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2011 Projekt Euroguidance Projekt Euroguidance realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Poradnik metodyczny. Część 1

Poradnik metodyczny. Część 1 Poradnik metodyczny KALEJDOSKOP KARIERY Część 1 Nowoczesne rozwiązania w doradztwie zawodowym Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Recenzja

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA NAUCZYCIELI JAK WSPIERAĆ ORIENTACJĘ ZAWODOWĄ MŁODZIEŻY

PRZEWODNIK DLA NAUCZYCIELI JAK WSPIERAĆ ORIENTACJĘ ZAWODOWĄ MŁODZIEŻY www.odszkolydokariery.pl PRZEWODNIK DLA NAUCZYCIELI JAK WSPIERAĆ ORIENTACJĘ ZAWODOWĄ MŁODZIEŻY Autorzy: - Małgorzata Klimka, Grażyna Budzińska, Marta Kędzia Społeczna Akademia Nauk (Polska) - Didem Arslanbaş

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA

DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH mgr Anna Bilon PORADNICTWO KARIERY W HOLANDII ZAŁOŻENIA, ORGANIZACJA, PERSPEKTYWY APLIKACJI W POLSCE Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof.

Bardziej szczegółowo

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Ramowy program studiów podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Bardziej szczegółowo

DORADCA ZAWODOWY W PROCESIE WYBORÓW EDUKACYJNYCH BARBARA ZIELIŃSKA

DORADCA ZAWODOWY W PROCESIE WYBORÓW EDUKACYJNYCH BARBARA ZIELIŃSKA DORADCA ZAWODOWY W PROCESIE WYBORÓW EDUKACYJNYCH BARBARA ZIELIŃSKA Streszczenie: Właściwe przygotowanie młodzieży do wejścia w dynamicznie rozwijający się rynek pracy jest dziś procesem długofalowym. Jakość

Bardziej szczegółowo

Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego

Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego Przewodnik dla nauczyciela i doradcy Małgorzata Rosalska Warszawa 2012 Warsztat diagnostyczny doradcy

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Edustacja.pl Sp. z o.o.

PORADNIK. Edustacja.pl Sp. z o.o. PORADNIK Edustacja.pl Sp. z o.o. Łódź 2010 Redaktor naczelny Katarzyna Razik Redaktorzy Marcin Felkiewicz, Katarzyna Kaszyńska, Magdalena Korczyk-Waszak, Karolina Kotkowska, Ewa Mlostoń, Ryszard Naskręcki,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w polskim poradnictwie 1 AKADEMICKIE TOWARZYSTWO ANDRAGOGICZNE EDUKACJA DOROSŁYCH. Poradnictwo dla dorosłych refleksje, badania, praktyka

Zmiany w polskim poradnictwie 1 AKADEMICKIE TOWARZYSTWO ANDRAGOGICZNE EDUKACJA DOROSŁYCH. Poradnictwo dla dorosłych refleksje, badania, praktyka Zmiany w polskim poradnictwie 1 AKADEMICKIE TOWARZYSTWO ANDRAGOGICZNE EDUKACJA DOROSŁYCH Poradnictwo dla dorosłych refleksje, badania, praktyka Redaktor prowadząca Ewa Dębska PÓŁROCZNIK Nr 1 (62) 2010

Bardziej szczegółowo

W górę. to jedyna droga! Poradnik Rozwoju zawodowego dla Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

W górę. to jedyna droga! Poradnik Rozwoju zawodowego dla Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie W górę to jedyna droga! Poradnik Rozwoju zawodowego dla Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie W górę to jedyna droga! Poradnik Rozwoju zawodowego dla Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO PRZEDMIOTU: PORADNICTWO I DORADZTWO

MATERIAŁY DO PRZEDMIOTU: PORADNICTWO I DORADZTWO MATERIAŁY DO PRZEDMIOTU: PORADNICTWO I DORADZTWO I. ZAGADNIENIA WSTĘPNE Konieczność świadczenia profesjonalnej pomocy doradczej wynika ze zmienności i destabilizacji współczesnego świata, globalizacji

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Jak pomóc rozwijać skrzydła?

Bardziej szczegółowo

Want2Learn Chcę się uczyć

Want2Learn Chcę się uczyć PROJEKT Want2Learn Chcę się uczyć Moduł samoidentyfikacji zawodowej Opracowanie Praca pod redakcją: Grzegorza Zajączkowskiego, KANA Gliwice www.want2learn.pl 1 Opracowanie testów dla Modułu samoidentyfikacji

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Źródła i znaczenia kompetencji coacha. Studia przypadków

Źródła i znaczenia kompetencji coacha. Studia przypadków b) c) ORYGINALNE ARTYKUŁY BADAWCZE Agata Szwech Źródła i znaczenia kompetencji coacha. Studia przypadków DOI: http://dx.doi.org/10.12775/pbe.2013.015 Coaching ustalenia teoretyczne Coaching jest zagadnieniem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Wiesław Harasim Abstrakt Każdy produkt, usługa, idea, działanie powstaje dzięki człowiekowi. W przypadku przedsiębiorstw pojawia się termin zasoby ludzkie,

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania sukcesów zawodowych kadry kierowniczej

Uwarunkowania sukcesów zawodowych kadry kierowniczej Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Uwarunkowania sukcesów zawodowych kadry kierowniczej Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Politechnika Wrocławska Centrum Kształcenia Ustawicznego Wrocław 2006 Partnerzy

Bardziej szczegółowo

REDAKCJA NAUKOWA: dr hab. Joanna M. Moczydłowska Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

REDAKCJA NAUKOWA: dr hab. Joanna M. Moczydłowska Uczelnia Łazarskiego w Warszawie PODLASKI ABSOLWENT BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO, KIERUNKÓW INFORMATYCZNYCH, TURYSTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, ZESPÓŁ AUTORSKI: dr Katarzyna Dębkowska Politechnika

Bardziej szczegółowo

Kompetencje pracowników w perspektywie strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie

Kompetencje pracowników w perspektywie strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe nr 747 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2007 Bogusz Mikuła Katedra Zachowań Organizacyjnych Anna Pietruszka-Ortyl Katedra Zachowań Organizacyjnych Kompetencje pracowników w perspektywie

Bardziej szczegółowo

ABC Doradcy zawodowego. ABC Poradnictwa zawodowego w szkole

ABC Doradcy zawodowego. ABC Poradnictwa zawodowego w szkole ABC Doradcy zawodowego ABC Poradnictwa zawodowego w szkole ABC Poradnictwa zawodowego w szkole Praca zbiorowa Warszawa, 2008 Opracowanie redakcyjne i korekta Marta Kotarba, Marta Łuczak Skład Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne zarządzanie organizacją publiczną w erze cyfrowej

Nowoczesne zarządzanie organizacją publiczną w erze cyfrowej Artykuł pochodzi z publikacji: Człowiek i organizacja dylematy współczesnego zarządzania, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2014 Nowoczesne zarządzanie organizacją publiczną w erze cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Monitoring losów absolwentów drogą do sukcesu uczelni XXI wieku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Projekt pn. Monitoring losów absolwentów drogą do sukcesu uczelni XXI wieku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Spis treści O PROJEKCIE (Joanna Żyra, Paweł Jarosz)... 4 WSTĘP 6 1. PRACA I ZAPOTRZEBOWANIE NA KOMPETENCJE W SPOŁECZEŃSTWIE I GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY (Marzena Mamak-Zdanecka)... 9 1.1 W kierunku społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Książka dofinansowana ze środków na naukę w latach 2009 2012 jako projekt badawczy nr N115014537 Przywództwo w zarządzaniu edukacyjnym: paradygmaty i praktyka w instytucjach edukacyjnych Recenzent dr hab.

Bardziej szczegółowo

Piotr Bohdziewicz Współczesne kariery zawodowe: od modelu biurokratycznego do przedsiębiorczego

Piotr Bohdziewicz Współczesne kariery zawodowe: od modelu biurokratycznego do przedsiębiorczego Piotr Bohdziewicz Współczesne kariery zawodowe: od modelu biurokratycznego do przedsiębiorczego Przeobrażenia zachodzące we współczesnej gospodarce powodują m.in. głębokie zmiany modeli i mechanizmów realizowania

Bardziej szczegółowo

Raport Perspektywa HR

Raport Perspektywa HR perspektywahr Raport Perspektywa HR Priorytet: rozwój liderów Raport Perspektywa HR 2013 Autorzy raportu: dr Michał Zdziarski adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XV, ZESZYT 8 CZĘŚĆ II Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy Redakcja Iwona Werner, Ewa Więcek-Janka Łódź 2014 Zeszyt finansowany przez Wyższą

Bardziej szczegółowo