Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64."

Transkrypt

1 Na podstawie Uchwały nr XXXVII/501/97 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 kwietnia 1997 oraz Uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 3 z dnia r. przyjęto jednolity tekst Statutu Szkoły w brzmieniu: 1. Szkoła nosi nazwę: Zespół Szkół Nr 3. 1 Nazwa i siedziba szkoły 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej Organem prowadzącym Zespół Szkół Nr 3 jest Gmina Wrocław. 4. W skład Zespołu Szkół Nr 3 wchodzą: Gimnazjum Nr 31 Liceum Ogólnokształcące Nr XXIX Technikum Nr 16 kształcące w kierunkach - technik obsługi turystycznej - technik ekonomista - technik hotelarstwa 5. Cykl kształcenia w Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcącym trwa 3 a w technikum 4 lata. 6. Nazwa szkół wchodzących w skład Zespołu składa się z nazwy Zespołu i nazwy tej szkoły: - Zespół Szkół Nr 3 Gimnazjum Nr 31 im. Czesława Miłosza - Zespół Szkół Nr 3 Liceum Ogólnokształcące Nr XXIX im. Czesława Miłosza - Zespół Szkół Nr 3 Technikum Nr 16 im. Czesława Miłosza 7. Absolwenci szkoły w Zespole otrzymują świadectwo z okrągłą pieczęcią typu szkoły. 8. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym oraz przerw świątecznych i ferii określa Minister Edukacji Narodowej i Sportu w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego. 9. Szkoły wchodzące w Zespół są szkołami publicznymi. 1

2 10. Szkoła jest jednostką budżetową. Zespół Szkół Nr 3 ma utworzony odrębny rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr IV/16/10 z dnia 27 grudnia 2010 r. Źródła dochodów określone są w 3 w/w uchwały. Przeznaczenie dochodów samorządowych jednostek budżetowych określa 4 w/w uchwały. 11. Zasady prowadzonej przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej są zgodne z Uchwałą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami, Ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. i Rozporządzeniem Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości. 12. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 13. Wzory świadectw i innych druków szkolnych, zasady wydawania, sposób dokonywania ich sprostowań i wydawania ich duplikatów oraz zasad odpłatności za te czynności określają odrębne przepisy. 2 Cele i zadania Gimnazjum Nr Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej, z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad promocji i ochrony zdrowia. 2. Zakres tych zadań oraz treści programowe określa Podstawa programowa kształcenia ogólnego. 3. Rodzice i nauczyciele, na zasadach określonych w Statucie, współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia młodzieży. 4. Dla ułatwienia współpracy, na początku nowego roku szkolnego opracowywany jest i podawany do wiadomości rodziców i uczniów kalendarz zebrań, wywiadówek i konsultacji z nauczycielami w danym roku szkolnym. 5. Szczegółowe zasady tej współpracy określają przyjęte przez szkołę tryby i procedury postępowania odnoszące się do : 1) zasad oceniania i klasyfikowania uczniów, 2) informowania rodziców o postępach w nauce dzieci, 3) uzyskiwania porad i informacji w sprawie dzieci, 4) wpływania na organizację pracy szkoły, 5) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu oraz organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły. 6. W zakresie działalności dydaktycznej i wychowawczej szkoła w szczególności: 1) stwarza warunki do rozwoju każdego ucznia na jak najwyższym poziomie, umożliwiając mu zdobycie wiedzy i umiejętności, niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz przyczynia się do sukcesu w dalszej edukacji, 2) tworzy atrakcyjną ofertę edukacyjną dla uczniów, przygotowując ich do życia i działania we współczesnym świecie, wprowadza w świat kultury, uczy porozumiewania się w języku obcym, posługiwania komputerem, internetem, 3) przygotowuje uczniów do podjęcia trafnej decyzji dotyczącej przyszłości zawodowej, 2

3 4) wyzwala aktywność uczniów w kierunku samopoznania i samooceny, 5) rozpoznaje indywidualne uzdolnienia, zainteresowania, predyspozycje i rozwija je poprzez organizację kół przedmiotowych, konkursów itp., 6) motywuje do pracy wszystkich uczniów, m.in. poprzez wewnątrzszkolny system oceniania wspierających ich rozwój, 7) uczy poczucia praworządności, przedsiębiorczości i odpowiedzialności za siebie, swoją pracę, środowisko, 8) promuje zdrowy i aktywny styl życia, 9) promuje edukację ekologiczną i współpracuje z organizacjami działającymi na rzecz ekologii, 10) kształci i wychowuje uczniów, mając na względzie integrację europejską, ze świadomością wagi i znaczenia promowania postaw patriotycznych i regionalnych, 11) organizuje działania sprzyjające aktywności uczniów w środowisku lokalnym, 12) stwarza dobry klimat do współpracy z rodzicami uczniów, 13) w programie wychowawczym i programach profilaktycznych akcentuje uniwersalne wartości humanistyczne, takie jak: dobro, piękno, prawda, praca, tolerancja, 14) organizuje pomoc materialną dla uczniów. 7. Dla realizacji tak nakreślonych zadań, Gimnazjum podejmowane są następujące szczególne przedsięwzięcia: 1) szkoła włączona jest do realizacji Programu Szkół Zarządzających Wiedzą, 2) szkoła działa w Sieci Szkół Promujących Zdrowie, turystykę, krajoznawstwo, realizując własny program działań w tym zakresie, 3) corocznie organizowany jest Dzień Sportu w szkole, 4) szkoła posiada własny Program Profilaktyki Uzależnień, 5) udział uczniów i nauczycieli w programach edukacji ekologicznej, 6) udział uczniów w akcjach mających na celu budowę społeczeństwa obywatelskiego, świadomego swych praw i obowiązków w państwie, 7) uczniowie redagują gazetkę szkolną oraz stronę internetową szkoły, 8) szkoła współpracuje z siecią szkół państw Unii Europejskiej, wyższymi uczelniami Wrocławia, redakcjami gazet wrocławskich, realizując podejmowane wspólnie projekty edukacyjne, 9) uczniowie podejmują się organizacji o charakterze charytatywnym, wspierając potrzebujących. 3 Cele i zadania Liceum Ogólnokształcącego Nr XXIX i Technikum Nr Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej, z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad promocji i ochrony zdrowia. 2. Zakres tych zadań oraz treści programowe dla liceum ogólnokształcącego określa Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego, dla liceum profilowanego Podstawa 3

4 Programowa Kształcenia Ogólnozawodowego a dla technikum Podstawa Kształcenia Zawodowego. 3. Szkoła zapewnia uczniom warunki do wszechstronnego rozwoju psychofizycznego oraz inspiruje do samorozwoju i aktywności społecznej. Wspiera rozwój uzdolnień, zainteresowań ucznia. Wspomaga rodzinę w procesie wychowania. 4. Umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, złożenie egzaminu maturalnego, przygotowanie do studiowania na wyższych uczelniach oraz wykorzystywania zdobytej wiedzy we współczesnym świecie. 5. Wychowuje uczniów w duchu humanizmu, tolerancyjnych, otwartych na drugiego człowieka, którzy zechcą korzystać z wolności i budować państwo oparte na demokratycznych zasadach współżycia. 6. Przygotowuje uczniów do aktywnego życia we współczesnym świecie. 7. Udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez: 1) systematyczną współpracę ze specjalistycznymi placówkami oświatowymi (np. poradnią psychologiczną-pedagogiczną), 2) organizowanie spotkań uczniów z pracownikami placówek, 3) kierowanie na konsultację (w miarę potrzeb) uczniów do specjalistycznych placówek. Skierowań dokonuje się na prośbę ucznia lub rodzica (prawnego opiekuna). 8. Umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez: 1) organizowanie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych stosownie do zainteresowań uczniów i możliwości szkoły, 2) promowanie, na podstawie odrębnych przepisów, uczniów wybitnie zdolnych do klas programowo wyższych, poza normalnym trybem, 3) ustalanie indywidualnego toku nauki. Ustalenie i organizację indywidualnego toku nauki regulują odrębne przepisy. 9. Udziela pomocy materialnej. 10. Zadaniem szkoły jest: 1) przygotowywanie uczniów do podejmowania wyzwań współczesnego świata: integracji, globalizacji, wymiany informacji, postępu naukowo-technicznego, 2) zapoznawanie uczniów z technikami uczenia się, 3) zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, przygotowanie do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności, 4) wspieranie rodziców w realizacji ich zadań wychowawczych tak, aby umożliwiać uczniom przejmowanie odpowiedzialności za własne życie i rozwój osobowy oraz planowanie kariery zawodowej, 5) nauczanie poprawnego i swobodnego wypowiadania się w mowie i w piśmie z wykorzystaniem różnorodnych środków wyrazu, 6) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy w zakresie umożliwiającym podjęcie studiów wyższych bądź ułatwiającym zdobycie zawodu, 7) rozwijanie u uczniów zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych, 8) rozwijanie u uczniów zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego oraz rozumienia przekazywanych treści, 4

5 9) traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie, 10) umożliwienie uczniom poznawania zasad rozwoju osobowego i życia społecznego, poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny, dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej i światowej. 4 Schemat organizacyjny Zespołu Szkół Nr 3 Dyrektor Kierownik gospodarczy Wicedyrektorzy Główny księgowy Sekretariat szkoły i uczniowski Kadry Tutorzy Pedagodzy Konserwatorzy Referent administracyjny Płace Wychowawcy Nauczyciele przedmiotów Pracownicy obsługi Biblioteka 5 Organy Zespołu Szkół Nr 3 oraz ich kompetencje 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3, 2) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Nr 3, 3) Rada Rodziców Liceum i Technikum, Rada Rodziców Gimnazjum, 4) Rada Samorządu Uczniowskiego Liceum i Technikum, Rada Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum. 5

6 Wyżej wymienione organy Zespołu Szkół działają w oparciu o własne regulaminy. 2. Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3: 1) kieruje bieżącą działalności dydaktyczno-wychowawczą Zespołu Szkół Nr 3 oraz reprezentuje go na zewnątrz, 2) sprawuje nadzór pedagogiczny na podstawie sporządzonego przez siebie planu nadzoru. Wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru przedstawia na posiedzeniu Rady Pedagogicznej do 30 sierpnia, 3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 4) podejmuje decyzję w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły, 5) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji, 6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, 7) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, 8) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez uczniów gimnazjum i obowiązku nauki przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%. 9) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Zespołu Szkół Nr 3, 10) powołuje i odwołuje wicedyrektorów, a także inne osoby pełniące funkcje kierownicze po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej, 11) powołuje opiekunów stażu dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, 12) zasięga opinii Rady Rodziców w sprawie nauczycieli ubiegających się o stopnie awansu na nauczyciela kontraktowego i mianowanego, 13) przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne dla nauczycieli stażystów, 14) dokonuje oceny pracy nauczycieli, 15) ustala profile kształcenia ogólnozawodowego prowadzone w liceum profilowanym i technikum w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę oraz po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty, 16) przekazuje kuratorium oświaty i organowi prowadzącemu dokumentację w sprawie wprowadzania innowacji lub eksperymentu, 17) w drodze decyzji skreśla ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego, 18) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych, 19) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dopuszcza do użytku w danej szkole zaproponowane przez nauczycieli programy nauczania. Podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw programów i podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego, 20) wyraża zgodę na działanie w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 6

7 21) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 22) dyrektor powiadamia, w terminie do 30 września danego roku szkolnego, uczniów i rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno wychowawczych, 23) odpowiada za organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 3. Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli i innych pracowników nie będących nauczycielami. dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników Zespołu Szkół Nr 3, 2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły, 3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników. 4. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym, w skład którego wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Nr 3, powołanym do realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Wyjątek stanowią rady dotyczące klasyfikacji i promowania, które odbywają się z udziałem nauczycieli uczących w danym typie szkół tj. gimnazjalnych lub licealnych. 1) W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na jej wniosek, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji. 2) Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Zespołu Szkół Nr 3, który prowadzi i przygotowuje zebrania oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku zgodnie z regulaminem Rady. 3) Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 4) Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły. 5) Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy: a) uchwalanie planów pracy Zespołu Szkół Nr 3, w tym planów rozwoju szkoły, systemu zapewniania jakości pracy szkoły, programu wychowawczego i programu profilaktyki dostosowanych do potrzeb rozwojowych ucznia oraz potrzeb danego środowiska, b) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, e) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów, f) uchwalanie statutu szkoły oraz zatwierdzanie zmian w statucie, 7

8 g) opiniowanie zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania podręczników, które będą obowiązywały w szkole przez trzy lata. W uzasadnionych przypadkach, Rada Pedagogiczna, na wniosek nauczyciela, może dokonać zmian w zestawie programów nauczania i zestawie podręczników. Zmiany nie można dokonać w trakcie roku szkolnego. 6) Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 wstrzymuje wykonanie uchwał Rady niezgodnych z obowiązującymi przepisami i powiadamia o tym organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 7) Rada Pedagogiczna uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Zespołu Szkół opiniując w szczególności: a) organizację pracy Zespołu Szkół Nr 3, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych b) projekt planu finansowego, c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, d) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych albo jego zmian, e) wniosek dyrektora o powołanie nauczyciela na stanowisko wicedyrektora, 8) Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły oraz ustala Regulamin swojej działalności, zatwierdza procedury i regulaminy obowiązujące w szkole. Procedury mogą dotyczyć uczniów i nauczycieli. 9) Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 10) Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w Księdze Protokołów ZS Nr 3. Księga protokołów prowadzona jest w formie elektronicznej, z której dokonywane są wydruki parafowane przez przewodnicząca rady pedagogicznej. 11) Osoby biorące udział w zebraniach Rady Pedagogicznej zobowiązane są do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, naruszających dobro osobiste uczniów i ich rodziców a także nauczycieli i innych pracowników. 12) Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w Zespole. W tym przypadku organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku. 5. Rada Rodziców. 1) W Zespole Szkół Nr 3 działają, zgodnie z Ustawą o systemie oświaty i jej późniejszymi zmianami, dwie Rady Rodziców: Rada Rodziców Gimnazjum Nr 31 oraz Rada Rodziców Liceum Ogólnokształcącego i Technikum. 2) Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów. W skład Rady wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnym głosowaniu przez zebranie rodziców danego oddziału. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. 3) Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu Szkół Nr 3. Określa on wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów. 8

9 4) Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły związanymi z: a) efektywnością nauczania, b) wychowaniem dzieci, c) bezpieczeństwem. 5) Rada Rodziców: a) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczy i program profilaktyki, b) opiniuje pracę nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu zawodowego, c) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły, d) opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły, e) opiniuje podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, f) wyraża opinię w sprawie szkolnych zestawów programów nauczania i podręczników oraz może wnioskować o zmiany w w/w zestawach, g) deleguje przedstawicieli rodziców do pracy w komisji konkursowej w celu wyboru dyrektora, h) ustala z dyrektorem szkoły wzoru jednolitego stroju uczniowskiego. 6) Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł celem wspierania działalności szkoły. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin Rady Rodziców. 6. Samorząd Uczniowski. 1) W Zespole Szkół Nr 3 działa Samorząd Uczniowski Gimnazjum i Samorząd Uczniowski liceum i technikum. 2) Samorząd Uczniowski działa poprzez swój organ, którym jest Rada Samorządu Uczniowskiego. 3) Rada Samorządu Uczniowskiego jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów. 4) W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą: przewodniczący, jego 2 zastępców, sekretarz, skarbnik, łącznik międzyklasowy. 5) Zasady wybierania członków rady określa osobny regulamin. 6) Do zadań Rady Samorządu Uczniowskiego należy: a) proponowanie kandydata na opiekuna Rady Samorządu Uczniowskiego, b) wybór Rzecznika Praw Ucznia, c) opracowanie regulaminu, d) występowanie do władz szkolnych z inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobem ich wykonywania, e) gospodarowanie środkami materialnymi, f) wyrażenie opinii do uchwały Rady Pedagogicznej w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów (opinia ta nie jest wiążąca dla dyrektora). 7) Rada Samorządu Uczniowskiego może przedstawiać Radzie Pedagogicznej i dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i wymaganiami, program wychowawczy, 9

10 program profilaktyczny, program działań zdrowotnych. 8) Rada Samorządu współdziała z innymi organami szkoły i występuje jako strona przy rozstrzyganiu sporów w przypadku naruszenia praw ucznia. 9) Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić lub uchylić postanowienie samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem. 7. Rzecznik Praw Ucznia. 1) Rzecznik praw ucznia jest organem pomocniczym Samorządu Uczniowskiego. 2) Wyłaniany jest on przez ogół uczniów ponadgimnazjalnych i ogół uczniów gimnazjalnych z grona Rady Pedagogicznej w wyborach równych, tajnych, bezpośrednich w trybie i na zasadach określonych w regulaminie Samorządu Uczniowskiego, akceptowany przez dyrektora szkoły. 3) Szkolny rzecznik praw ucznia stoi na straży przestrzegania w szkole praw ucznia. 4) Jego działalność jest misją dobrej woli, w związku z tym nie jest sformalizowana. Ma on prawo i obowiązek, korzystając ze swego doświadczenia życiowego, zawodowego, przymiotów charakteru, którym zaufali uczniowie, powołując go na tę funkcję, z urzędu lub na wniosek zainteresowanej osoby, podejmować takie działania, które zapobiegną lub zażegnają ewentualne konflikty w relacjach uczeń-pracownik szkoły. 5) Ze swojej działalności obowiązany jest złożyć na koniec każdego semestru nauki ustne sprawozdanie przed organami Samorządu Uczniowskiego oraz Radą Pedagogiczną. 6) Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 5 dotyczy w szczególności: ilości podejmowanych interwencji, zasadności kierowanych do niego skarg, podłoża najczęściej powstających konfliktów i jest podstawą dla podejmowania ewentualnych uchwał, wniosków Rady Pedagogicznej w kwestii modyfikowania planów pracy szkoły, działalności wychowawczej, doskonalenia wewnątrzszkolnego systemu oceniania, jak również zarządzeń porządkowych szkoły. 6 Organizacja pracy Zespołu Szkół Nr 3 1. Rok szkolny w Zespole Szkół Nr 3 dzieli się na dwa semestry. Datę zakończenia semestru I-go ustala dyrektor szkoły. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, uczniów, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, może ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznowychowawczych. w gimnazjach do 8 dni, w liceach i technikum do 10 dni. Mogą to być w szczególności: 1) dni, w których odbywa się egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum, 2) dni, w których odbywa się egzamin maturalny, 3) dni, w których odbywa się etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, 4) dzień 2 maja, jeżeli wypada w dzień powszedni, 5) piątek po święcie Bożego Ciała. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły, w porozumieniu z organem prowadzącym, może ustalić inny dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno- 10

11 wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających na ten dzień w wybraną sobotę 2. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji pracy szkoły opracowany przez dyrektora i zatwierdzony przez organ prowadzący. Na podstawie ramowego planu nauczania ustala się szkolny plan nauczania z wyodrębnieniem każdego roku szkolnego. 4. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego. Tworzącego Szkolny Zestaw programów nauczania określony dla całego etapu edukacyjnego. 5. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych, informatyki, technologii informacyjnej w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych. Uzależniony jest on także od możliwości finansowych szkoły oraz wielkości sal i pomieszczeń dydaktycznych. 6. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów, oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. Dopuszcza się tworzenie grup między oddziałowych lub w wyjątkowych przypadkach międzyklasowych. 7. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej są: 1) obowiązkowe zajęcia dydaktyczne, 2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, 3) zajęcia dydaktyczno wyrównawcze i specjalistyczne dla uczniów mających trudności w nauce oraz inne wspomagające rozwój ucznia z zaburzeniami rozwojowymi. 8. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym przez 5 dni w tygodniu. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 9. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej (nie dłuższy niż jedna godzina zegarowa), zachowując ogólny tygodniowy czas pracy, obliczony na podstawie ramowego planu nauczania. 10. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np. zajęcia specjalistyczne, nauczanie języków obcych, elementów informatyki, koła zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych. 11. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych nie może być niższa niż 15 uczniów. 12. Nowy oddział szkolny - klasę organizuje dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego w oparciu o odrębne przepisy. 13. Uczniowie maja możliwość korzystania z Internetu na terenie szkoły. Zainstalowane zostało oprogramowanie zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów. Oprogramowanie to spełnia minimalne wymagania określone przez Radę Ministrów. 11

12 14. W szkole funkcjonuje tutoring, którym objęte są wybrane klasy gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Wyboru klas dokonuje wicedyrektor w porozumieniu z pedagogiem i wychowawcą. 7 Baza 1. Dla realizacji celów statutowych Zespół Szkół Nr 3 posiada następującą bazę: 1) sale dydaktyczne, które umożliwiają naukę na jedną zmianę, 2) pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, 3) sale gimnastyczne wraz z zapleczem, 4) boiska sportowe, 5) siłownię dla dziewcząt i chłopców, 6) gabinety lekarskie, 7) sekretariat, 8) gabinety dla dyrektora i wicedyrektora, 9) salę teatralną, 10) bibliotekę z czytelnią ze stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu, 11) pracownie języków obcych, 12) nowoczesne laboratoria językowe, 13) pracownie przedmiotów ekonomicznych, 14) pracownia fizyczna 15) pracownia biologiczna 16) pracownia chemiczna 17) pracownia obsługi turystycznej 18) pracownia hotelarstwa. 8 Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu Szkół Nr 3 1. W Zespole Szkół Nr 3 zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy. Szczegółowy zakres czynności dla pracowników administracji i obsługi sporządza dyrektor szkoły. 2. Nauczycieli szkoły zatrudnia dyrektor, jeśli spełniają wymogi określone odrębnymi przepisami prawa. Pracownikami pedagogicznymi są: 1) dyrektor Zespołu Szkół, 2) wicedyrektor, 3) nauczyciel bibliotekarz, 4) pedagog, 5) nauczyciele. 3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. 4. Odpowiedzialny jest za jakość i wyniki pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 5. Do szczegółowych zadań nauczycieli należy: 12

13 1) realizowanie obowiązujących programów nauczania oraz programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły, a) program nauczania nauczyciel może: - opracować samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami, - wybrać program opracowany przez innego autora, - zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami, 2) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, 3) indywidualizowanie programu nauczania, w zależności od możliwości ucznia, 4) systematyczne, jasne i obiektywne ocenianie uczniów, zgodnie z przyjętym przez szkołę wewnątrzszkolnym systemem oceniania, 5) skuteczne udzielanie uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, 6) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, w trybie i na zasadach określonych w szkolnym systemie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 7) systematyczne prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym dziennika elektronicznego librus, 8) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizowania jej postanowień i uchwał, 9) współpraca z rodzicami, pedagogiem, poradniami psychologiczno pedagogicznymi, 10) kształtowanie właściwych postaw moralnych i obywatelskich, 11) udział w przeprowadzaniu sprawdzianów i egzaminów, 12) prowadzenie obowiązkowych dodatkowych zajęć edukacyjnych w wymiarze 2 godzin tygodniowo (KN). 6. Diagnozując postępy uczniów w nauce, nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad: 1) pierwszy dzień nauki po przerwie co najmniej tygodniowej jest dniem wolnym od sprawdzania wiadomości, 2) informowania z co najmniej l-tygodniowym wyprzedzeniem o sprawdzianie, 3) każdy sprawdzian wiadomości jest poprzedzony powtórzeniem wiadomości, 4) jednego dnia nie może się odbyć więcej niż jeden sprawdzian, 5) oddawania poprawionych prac w terminie, 6) przestrzegania zasady, że kolejne sprawdziany mogą odbywać się dopiero po oddaniu poprawionej pracy. 7. Nauczyciel ubiegający się o wyższy stopień awansu zobowiązany jest do przedstawienia dyrektorowi do zatwierdzenia projektu własnego planu rozwoju zawodowego, w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 8. Współpraca nauczyciela z rodzicami: 1) wychowawca klasy utrzymuje stały kontakt z rodzicami uczniów organizując zebrania, konsultacje oraz w razie potrzeby przeprowadzając wywiady środowiskowe, 2) nauczyciel bez wychowawstwa jest zobowiązany do obecności w szkole w czasie zebrań i konsultacji oraz informowania rodziców o postępach ucznia w nauce. 9. Nauczyciel odpowiada za życie i bezpieczeństwo uczniów w czasie organizowanych przez szkołę zajęć: 1) przestrzega przepisów bhp i p-poż, 2) nie pozostawia uczniów bez opieki w gabinecie zarówno w czasie lekcji, przerwy oraz innych organizowanych przez siebie zajęć, 3) egzekwuje przestrzegania regulaminu pracowni, 13

14 4) pełni dyżury zgodnie z opracowanym grafikiem, 5) kontroluje obecność uczniów na każdej lekcji, 6) zwalnia z lekcji tylko na pisemną lub osobistą prośbę rodziców, wychowawcy lub pielęgniarki szkolnej, 7) kontroluje miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, w pracowniach przedmiotowych, sali gimnastycznej nauczyciel odpowiedzialny za w/w salę umieszcza na widocznym miejscu regulamin zachowania się uczniów z uwzględnieniem przepisów bhp, 8) organizuje wyjścia i wycieczki zgodnie z obowiązującymi przepisami, 9) reaguje na problemy zdrowotne uczniów, w razie zaistnienia wypadku do jego obowiązków należy: a) udzielenie pierwszej pomocy uczniowi lub odprowadzenie do gabinetu pielęgniarki i oddanie pod jej opiekę, b) w razie konieczności wezwanie karetki pogotowia i powiadomienie rodzica (opiekuna) o zaistniałej sytuacji, c) zgłoszenie wypadku dyrekcji szkoły i wpisanie tego faktu do księgi ewidencji wypadków szkolnych oraz wypełnienie protokołu powypadkowego, 10) natychmiast reaguje na wszelkie sytuacje lub zachowania stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów. Niezwłocznie zawiadamia dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów. 10. Nauczyciel prowadzi dokumentację dydaktyczną: 1) systematycznie i terminowo dokonuje wpisów do dziennika lekcyjnego i elektronicznego librus 2) systematycznie ocenia postępy uczniów dokonując wpisu do dziennika lekcyjnego i dziennika elektronicznego librus, 3) w wyznaczonym terminie ustala i wpisuje ocenę na koniec I semestru i roku szkolnego oraz informuje wychowawcę o zagrożeniu ucznia oceną ndst. (fakt ten odnotowuje w ustalonej formie w dzienniku lekcyjnym), 4) sporządza rozkłady materiałów i konspekty lekcji, 5) raz w miesiącu przedstawia dyrektorowi do kontroli dziennik zajęć pozalekcyjnych, 6) sporządza dokumentację wycieczki: a) 2 listy uczestników z podaniem imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania, b) 2 karty wycieczki, 11. Dyscyplina pracy nauczyciela: 1) maksymalnie wykorzystuje czas przeznaczony na prowadzenie lekcji (rozpoczyna i kończy z dzwonkiem), 2) pełni dyżury zgodnie z opracowanym harmonogramem, 3) przyjmuje zastępstwo za nieobecnego nauczyciela (potwierdzeniem jest podpis w księdze zastępstw i wpis w dzienniku lekcyjnym), a) przeprowadza lekcję właściwą lub lekcję z przedmiotu, do którego ma uprawnienia, b) przejmuje obowiązki nauczyciela nieobecnego w zakresie dyżuru, (obowiązuje zasada pierwszeństwa własnego dyżuru), 14

15 4) jest jedyną osobą upoważnioną i odpowiedzialną za dziennik lekcyjny, który po zakończonych zajęciach pozostawia w pokoju nauczycielskim a jeżeli jest to ostatnia godzina danej klasy odnosi go do sekretariatu uczniowskiego, 5) uczestniczy w imprezach szkolnych: a) wychowawca klasy lub wyznaczony nauczyciel sprawuje opiekę nad klasą, b) nauczyciele bez wychowawstwa przynajmniej raz w semestrze pomagają w sprawowaniu opieki nad uczniami podczas dyskotek, 6) odpowiada za sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczno wychowawcze, w każdym gabinecie podczas swojej pracy (również w czasie zastępstw), 7) niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły o nieobecności w pracy. 12. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów tworzą zespoły przedmiotowe. Ich rodzaj i skład osobowy określa Rada Pedagogiczna na posiedzeniu plenarnym przed rozpoczęciem roku szkolnego. 13. W Zespole Szkół Nr 3 funkcjonują dla szkól ponadgimnazjalinych i dla gimnazjum zespoły przedmiotowe: 1) zespół nauczycieli języka polskiego, 2) zespół nauczycieli języka angielskiego, języka niemieckiego, 3) zespół nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, 4) zespół nauczycieli przedmiotów ścisłych, 5) zespół nauczycieli przedmiotów zespół nauczycieli wychowania fizycznego, 6) zespól nauczycieli przedmiotów informatycznych, 7) zespół nauczycieli matematyki, 8) zespół nauczycieli historii i WOS-u, 9) zespół nauczycieli religii, 10) zespół nauczycieli bibliotekarzy. 14. Pracą zespołu kieruje powołany przez dyrektora na wniosek członków zespołu przewodniczący. 15. Zadania zespołu przedmiotowego: 1) opiniowanie wybranych przez nauczycieli programów nauczania i współdziałania w ich realizacji, 2) wybór podręczników do realizowanych, wybranych programów, 3) stała analiza osiągnięć edukacyjnych uczniów, w oparciu o wyniki mierzenia jakości pracy szkoły, 4) analiza wewnątrzszkolnego systemu oceniania oraz formułowanie wniosków o jego ewentualną zmianę na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, 5) opiniowanie, a następnie wprowadzanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 6) wypracowywanie dla Rady Pedagogicznej koncepcji i sposobu wdrażania rozwiązań w zakresie wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia nauczycieli, 7) współudział w organizowaniu pracowni, laboratoriów przedmiotowych, a także w uzupełnieniu ich wyposażenia, 8) organizacja i współudział w realizacji projektów edukacyjnych szkoły, 9) przygotowanie, przeprowadzenie, analiza wyników nauczania, wdrażanie wniosków. 16. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą klasowy zespół nauczycielski, którego zadaniem jest: 1) ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego i ogólnozawodowego, 2) ustalenie zasad realizacji ścieżek edukacyjnych, 3) ustalenie zasad rekrutacji do klas z programami uznanymi jako innowacje pedagogiczne, 4) ustalenie zasad pracy dydaktyczno - wychowawczej w tym oddziale, 15

16 5) analizowanie frekwencji uczniów, 6) analizowanie postępów i osiągnięć uczniów z danego oddziału, 7) poznawanie indywidualnych problemów ucznia, jego sytuacji rodzinnej, predyspozycji, stanu zdrowia, możliwości intelektualnych oraz wspomaganie w jego potrzebach. 17. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale klasowym, pedagog szkolny, dyrektor szkoły tworzą zespół wychowawczy, którego zadaniem jest planowanie i podejmowanie działań poprawiających naukę i zachowanie uczniów. 18. Pracą zespołu kieruje przewodniczący, powołany przez dyrektora szkoły na wniosek tego zespołu. 19. Nauczyciel ma obowiązek podjąć czynności dodatkowe, takie jak: 1) wychowawstwo, 2) opieka nad gabinetem, 3) układanie planu lekcji, opracowywanie planu dyżurów, 4) prowadzenie koła zainteresowań, 5) protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej, 6) opracowywanie statystyk szkolnych, 7) udział w wycieczkach, pracach komisji, pracach w jury konkursu itp., 8) opieka nad kroniką, gazetką szkolną, stroną internetową, 9) opieka nad radiowęzłem, Samorządem Uczniowskim, 10) promowanie szkoły na TARED-zie, 11) współudział w inwentaryzacji mienia szkoły, 12) opieka tutorska 13) inne polecenia dyrektora w zakresie spraw dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikające z pracy szkoły. 20. Wszyscy pracownicy szkoły powinni zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu, oraz zawiadomić o tym fakcie pracownika obsługi, dyrektora lub zaprowadzić tę osobę do dyrektora szkoły. 21. Nauczyciel posiada status funkcjonariusza publicznego. 22. Czas pracy nauczyciela określa art. 42 Karty Nauczyciela. 9 Wychowawca 1. Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 wyznacza wychowawcę (lub wychowawców) dla każdego oddziału. 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, aby wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały okres nauczania w danym typie szkoły, chyba że: 1) wychowawca jest nieobecny przez dłuższy czas - w takim wypadku dyrektor wyznacza jego zastępcę, 2) rodzice uczniów danej klasy złożą uzasadniony wniosek do dyrektora o zmianę wychowawcy, 3) nauczyciel sam wniesie stosowną prośbę o zmianę. 3. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami. 4. W celu realizacji swoich zadań wychowawca powinien: 16

17 1) zdiagnozować warunki życia i nauki wychowanków, 2) utrzymywać systematyczny kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych, a) ustala formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oraz okres jej udzielania, 3) współpracować z pedagogiem szkolnym i poradnią psychologiczno - pedagogiczną w sytuacji zaistnienia poważnych trudności dydaktycznych lub wychowawczych, 4) śledzić postępy w nauce swoich wychowanków, 5) udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, 6) kształtować właściwe stosunki między uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności, 7) utrzymywać stały kontakt z rodzicami bądź prawnymi opiekunami w sprawach postępów w nauce, zachowania się ucznia oraz nieobecności w szkole: a) w przypadku braku informacji od rodziców (opiekunów) ucznia nieobecnego w szkole wychowawca telefonicznie lub listownie, najpóźniej po 3 dniach, powiadamia ich o tym fakcie, b) jeżeli uczeń opuścił 30 godzin lekcyjnych (nieusprawiedliwionych), wychowawca zobowiązany jest poinformować pedagoga szkolnego o potrzebie zwołania komisji wychowawczej, 8) powiadomić o przewidywanym dla ucznia śródrocznym/rocznym stopniu niedostatecznym na miesiąc przed zakończeniem semestru, 9) na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym powiadomić ucznia o przewidywanych dla niego stopniach śródrocznych / rocznych. 5. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno - wychowawczej (zestawia frekwencję za dany miesiąc w dzienniku lekcyjnym do 10 dnia następnego miesiąca). 6. Wychowawca wystawia ocenę klasyfikacyjną z zachowania śródroczną i roczną na tydzień przed radą klasyfikacyjną po uzyskaniu opinii nauczycieli uczących ucznia, opinii uczniów danej klasy i opinii zainteresowanego ucznia. 7. Wychowawca analizuje losy swoich absolwentów i przekazuje uzyskane informacje Radzie Pedagogicznej. 8. Wychowawca dostarcza do biblioteki szkolnej listę uczniów, którzy nie uczęszczają na lekcję religii i etyki. 10 Wicedyrektor 1. W Zespole Szkół Nr 3 powołuje się stanowiska wicedyrektorów ds. ponadgimnazjalnych i gimnazjum. 2. Wicedyrektorzy nadzorują działalność dydaktyczną, wychowawczą szkół. 3. Wicedyrektorzy przyjmują na siebie część zadań dyrektora, a w szczególności: 1) wicedyrektor ds. ponadgimnazjalnych pełni funkcję dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w przypadku jego nieobecności, 2) przygotowują projekty dokumentów organizacyjnych szkoły: a) szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego, 17

18 b) program wychowawczy szkoły, i) tygodniowy rozkład zajęć szkolnych, j) kalendarz szkolny, k) informacje o stanie pracy szkoły w zakresie mu przydzielonym. 3) prowadzą czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli, 4) pełnią bieżący nadzór kierowniczy nad całą szkołą według ustalonego harmonogramu, 5) współtworzą system zapewniania jakości pracy szkoły. 4. Wicedyrektor: 1) jest bezpośrednim przełożonym służbowym z upoważnienia dyrektora szkoły nauczycieli, pedagogów szkolnych i bibliotekarzy, 2) jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły podczas pełnienia swego bieżącego nadzoru nad szkołą, 3) decyduje w bieżących sprawach procesu pedagogicznego w całej szkole, 4) ma prawo formułowania projektu oceny pracy podległych mu bezpośrednio nauczycieli, a także w sprawach oceny pracy opiekuńczo-wychowawczej wszystkich nauczycieli, 5) ma prawo wnioskowania do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar dla nauczycieli, których jest bezpośrednim przełożonym. 11 Pedagog szkolny 1. Pedagog szkolny jest inicjatorem, organizatorem i koordynatorem działań podejmowanych przez szkołę, wspierających proces rozwoju i uczenia się młodzieży. 2. Bezpośredni nadzór nad pracą nauczyciela - pedagoga szkolnego sprawuje dyrektor Zespołu Szkół Nr Zadania pedagoga: 1) analizowanie we współpracy z wychowawcami klas warunków rozwoju i uczenia się, określanie potrzeb rozwojowych i indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów, 2) dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w Zespole Szkół Nr 3 i przedstawianie jej wyników i wniosków do pracy na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, 3) współdziałanie z Radą Pedagogiczną i dyrekcją szkoły w ustalaniu zadań wychowawczych i opiekuńczych, 4) współorganizowanie różnych form pomocy specjalistycznej uczniom z zaburzeniami w rozwoju psychofizycznym, z trudnościami w uczeniu się, wykazującym przejawy niedostosowania społecznego, 5) współpraca z organizacjami i instytucjami zajmującymi się problemami opieki i wychowania, 6) współdziałanie z poradniami specjalistycznymi w zakresie diagnozy specjalistycznej, konsultowania i analizowania efektywności podejmowanych wspólnie działań, 18

19 7) współdziałanie z wychowawcami klas i Radą Rodziców w organizowaniu pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, 8) przygotowanie projektu planu wychowawczego szkoły, 9) opracowanie projektu Szkolnego Programu Profilaktyki, 10) organizowanie i koordynowanie pracy Komisji Wychowawczej, 11) kontroluje realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, 12) opracowuje procedury postępowania w sytuacjach związanymi z problemami wychowawczymi, 13) organizuje opiekę i pomoc materialną dla uczniów jej potrzebujących, 14) szczegółowy zakres działań szkolnego pedagoga zawiera jego ramowy plan działań. 12 Biblioteka szkolna 1. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią, służącą realizacji potrzeb, zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. Biblioteka jest ośrodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej uczniów oraz ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. 2. W skład wchodzą: 1) wypożyczalnia ze stanowiskiem komputerowym, 2) czytelnia multimedialna - przystosowana do pracy indywidualnej, wyposażona w księgozbiór podręczny, czasopisma, komputery z dostępem do Internetu, drukarkę, kserokopiarkę, 3) pomieszczenie służbowe z komputerami dla nauczycieli, przeznaczone również do pracy dla nauczycieli-bibliotekarzy. 3. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają: 1) gromadzenie i opracowanie zbiorów, 2) korzystanie z księgozbioru w czytelni i wypożyczanie poza bibliotekę, 3) korzystanie ze środków audiowizualnych i medialnych, 4) prowadzenie zajęć dydaktycznych w czytelni, 5) korzystanie z komputerów i Internetu w celach dydaktycznych. 4. Czynna jest 5 dni w tygodniu w godzinach zajęć dydaktycznych prowadzonych w szkole. 5. Do zadań biblioteki należy: 1) gromadzenie: - książek - czasopism - kaset video oraz płyt DVD - przepisów oświatowych i innych. 2) udostępnianie książek i innych źródeł informacji, 3) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 4) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania nawyku czytania i uczenia się, 5) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów, 19

20 6) uczestniczenie w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły: - kształcąco wychowawczej, - opiekuńczo wychowawczej, - kulturalno rekreacyjnej. 6. Do zadań bibliotekarza należy: 1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem publikacji o Wrocławiu i Dolnym Śląsku. 2) prowadzenie dokumentacji biblioteki. 3) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, 4) udział w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej, 5) udział w realizacji działań dydaktyczno wychowawczych poprzez współpracę z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, 6) przygotowywanie uczniów do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji, zasobów innych bibliotek, 7) współpraca z innymi bibliotekami, 8) pełnienie funkcji ośrodka informacji o materiałach dydaktycznych gromadzonych w szkole, 9) prowadzenie katalogów komputerowych, 10) organizowanie imprez kulturalnych: a) wycieczki do innych bibliotek, b) spotkania z ciekawymi ludźmi, c) wystawy, d) konkursy czytelnicze. 1l) określenie godzin wypożyczania książek przy zachowaniu zasady dostępności biblioteki dla ucznia przed i po lekcjach, 12) zakup, opracowanie i konserwacja książek oraz prenumerata czasopism, 13) gromadzenie informacji na temat szkolnictwa ponadgimnazjalnego, szkół policealnych oraz wyższych uczelni. 14) opracowanie regulaminów bibliotecznych. 15) opracowywanie szkolnych zestawów podręczników i programów, 16) współpraca z wychowawcami w sprawie rozliczania uczniów, szczególnie ostatnich klas, z materiałów pożyczonych z biblioteki (karta obiegowa), 17) określenie sposobu rekompensaty za zagubione materiały biblioteczne, 18) prowadzenie własnej strony internetowej, 19) organizowanie, za zgoda dyrektora szkoły, kiermaszy podręczników używanych. 7. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawują wicedyrektorzy. 13 Praktyka zawodowa 1. Uczniowie Technikum Nr 16 uczestniczą, zgodnie z programem nauczania, w praktykach zawodowych, których regulamin stanowi osobny dokument. 20

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

- Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.

- Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SKÓRZANO- ODZIEŻOWYCH, STYLIZACJI I USŁUG W RADOMIU UL. ŚNIADECKICH 5 (tekst jednolity) Opracowany na podstawie: - Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie Strona 1 z 61 STATUT Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie Statut pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 12.12.2013r. Strona 2 z 61 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu STATUT Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu 2012/13 1 Rozdział I Postanowienia ogólne oraz cele i zadania Ośrodka 1 1. Ośrodek

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 TEKST UJEDNOLICONY po nowelizacji z dnia 6 lutego 2014 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 PODSTAWA PRAW A Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 84 W WARSZAWIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 84 W WARSZAWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 84 W WARSZAWIE 2 SPIS TREŚCI CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ... 5 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH KOMPETENCJE... 7 ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ... 12 UCZNIOWIE... 16 NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 5//2009/2010 z dnia 04.05.2010 obowiązuje od 10 maja 2010 Zmiany wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1//2010/2011 z dnia 29.11.2010 r. Nr 4//2012/2013 z

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 S T A T U T Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1 (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 Opracowano i przyjęto na podstawie: Konstytucji RP z 1997 r., ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi SSPPIISS TTRREE ŚŚCCII : ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... str. 2 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 Szkoła Podstawowa nr 23 w Tychach. Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły...

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 Szkoła Podstawowa nr 23 w Tychach. Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły... SPIS TREŚCI: Rozdział I Postanowienia ogólne... 4 Rozdział II Cele i zadania szkoły... 5 Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły... 7 Rozdział III Sposoby realizacji zadań szkoły...

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Publicznego Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy oraz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Choroszczy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH 02.07.2010 rok zm.30.11.2010 rok[1] zm.25.08.2011 rok[2] STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu tekst ujednolicony z 14 października 2014r. 1 SPIS TREŚCI Rozdział I - Postanowienia ogólne.s.3 Rozdział II - Cele i zadania szkoły s.5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT. Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10

STATUT. Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10 STATUT Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10 PODSTAWA PRAWNA 1. Statut dotyczy Gimnazjum nr 1 w Częstochowie ul. Starzyńskiego 10. Statut Gimnazjum, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku

STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku 1 Spis treści: 1. Rozdział I Nazwa szkoły 2. Rozdział II Informacje o szkole 3. Rozdział III Cele i zadania szkoły 4. Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT. Tekst jednolity

STATUT. Tekst jednolity STATUT OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA im. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W GDAŃSKU Tekst jednolity - opracowany na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Szkoła Podstawowa nr 7 w Oleśnicy, zwana dalej szkołą, działa na podstawie: 1.1. Ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1384 Nr 217/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zasad odpłatności za

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo