Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64."

Transkrypt

1 Na podstawie Uchwały nr XXXVII/501/97 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 kwietnia 1997 oraz Uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 3 z dnia r. przyjęto jednolity tekst Statutu Szkoły w brzmieniu: 1. Szkoła nosi nazwę: Zespół Szkół Nr 3. 1 Nazwa i siedziba szkoły 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej Organem prowadzącym Zespół Szkół Nr 3 jest Gmina Wrocław. 4. W skład Zespołu Szkół Nr 3 wchodzą: Gimnazjum Nr 31 Liceum Ogólnokształcące Nr XXIX Technikum Nr 16 kształcące w kierunkach - technik obsługi turystycznej - technik ekonomista - technik hotelarstwa 5. Cykl kształcenia w Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcącym trwa 3 a w technikum 4 lata. 6. Nazwa szkół wchodzących w skład Zespołu składa się z nazwy Zespołu i nazwy tej szkoły: - Zespół Szkół Nr 3 Gimnazjum Nr 31 im. Czesława Miłosza - Zespół Szkół Nr 3 Liceum Ogólnokształcące Nr XXIX im. Czesława Miłosza - Zespół Szkół Nr 3 Technikum Nr 16 im. Czesława Miłosza 7. Absolwenci szkoły w Zespole otrzymują świadectwo z okrągłą pieczęcią typu szkoły. 8. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym oraz przerw świątecznych i ferii określa Minister Edukacji Narodowej i Sportu w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego. 9. Szkoły wchodzące w Zespół są szkołami publicznymi. 1

2 10. Szkoła jest jednostką budżetową. Zespół Szkół Nr 3 ma utworzony odrębny rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr IV/16/10 z dnia 27 grudnia 2010 r. Źródła dochodów określone są w 3 w/w uchwały. Przeznaczenie dochodów samorządowych jednostek budżetowych określa 4 w/w uchwały. 11. Zasady prowadzonej przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej są zgodne z Uchwałą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami, Ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. i Rozporządzeniem Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości. 12. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 13. Wzory świadectw i innych druków szkolnych, zasady wydawania, sposób dokonywania ich sprostowań i wydawania ich duplikatów oraz zasad odpłatności za te czynności określają odrębne przepisy. 2 Cele i zadania Gimnazjum Nr Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej, z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad promocji i ochrony zdrowia. 2. Zakres tych zadań oraz treści programowe określa Podstawa programowa kształcenia ogólnego. 3. Rodzice i nauczyciele, na zasadach określonych w Statucie, współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia młodzieży. 4. Dla ułatwienia współpracy, na początku nowego roku szkolnego opracowywany jest i podawany do wiadomości rodziców i uczniów kalendarz zebrań, wywiadówek i konsultacji z nauczycielami w danym roku szkolnym. 5. Szczegółowe zasady tej współpracy określają przyjęte przez szkołę tryby i procedury postępowania odnoszące się do : 1) zasad oceniania i klasyfikowania uczniów, 2) informowania rodziców o postępach w nauce dzieci, 3) uzyskiwania porad i informacji w sprawie dzieci, 4) wpływania na organizację pracy szkoły, 5) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu oraz organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły. 6. W zakresie działalności dydaktycznej i wychowawczej szkoła w szczególności: 1) stwarza warunki do rozwoju każdego ucznia na jak najwyższym poziomie, umożliwiając mu zdobycie wiedzy i umiejętności, niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz przyczynia się do sukcesu w dalszej edukacji, 2) tworzy atrakcyjną ofertę edukacyjną dla uczniów, przygotowując ich do życia i działania we współczesnym świecie, wprowadza w świat kultury, uczy porozumiewania się w języku obcym, posługiwania komputerem, internetem, 3) przygotowuje uczniów do podjęcia trafnej decyzji dotyczącej przyszłości zawodowej, 2

3 4) wyzwala aktywność uczniów w kierunku samopoznania i samooceny, 5) rozpoznaje indywidualne uzdolnienia, zainteresowania, predyspozycje i rozwija je poprzez organizację kół przedmiotowych, konkursów itp., 6) motywuje do pracy wszystkich uczniów, m.in. poprzez wewnątrzszkolny system oceniania wspierających ich rozwój, 7) uczy poczucia praworządności, przedsiębiorczości i odpowiedzialności za siebie, swoją pracę, środowisko, 8) promuje zdrowy i aktywny styl życia, 9) promuje edukację ekologiczną i współpracuje z organizacjami działającymi na rzecz ekologii, 10) kształci i wychowuje uczniów, mając na względzie integrację europejską, ze świadomością wagi i znaczenia promowania postaw patriotycznych i regionalnych, 11) organizuje działania sprzyjające aktywności uczniów w środowisku lokalnym, 12) stwarza dobry klimat do współpracy z rodzicami uczniów, 13) w programie wychowawczym i programach profilaktycznych akcentuje uniwersalne wartości humanistyczne, takie jak: dobro, piękno, prawda, praca, tolerancja, 14) organizuje pomoc materialną dla uczniów. 7. Dla realizacji tak nakreślonych zadań, Gimnazjum podejmowane są następujące szczególne przedsięwzięcia: 1) szkoła włączona jest do realizacji Programu Szkół Zarządzających Wiedzą, 2) szkoła działa w Sieci Szkół Promujących Zdrowie, turystykę, krajoznawstwo, realizując własny program działań w tym zakresie, 3) corocznie organizowany jest Dzień Sportu w szkole, 4) szkoła posiada własny Program Profilaktyki Uzależnień, 5) udział uczniów i nauczycieli w programach edukacji ekologicznej, 6) udział uczniów w akcjach mających na celu budowę społeczeństwa obywatelskiego, świadomego swych praw i obowiązków w państwie, 7) uczniowie redagują gazetkę szkolną oraz stronę internetową szkoły, 8) szkoła współpracuje z siecią szkół państw Unii Europejskiej, wyższymi uczelniami Wrocławia, redakcjami gazet wrocławskich, realizując podejmowane wspólnie projekty edukacyjne, 9) uczniowie podejmują się organizacji o charakterze charytatywnym, wspierając potrzebujących. 3 Cele i zadania Liceum Ogólnokształcącego Nr XXIX i Technikum Nr Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej, z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad promocji i ochrony zdrowia. 2. Zakres tych zadań oraz treści programowe dla liceum ogólnokształcącego określa Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego, dla liceum profilowanego Podstawa 3

4 Programowa Kształcenia Ogólnozawodowego a dla technikum Podstawa Kształcenia Zawodowego. 3. Szkoła zapewnia uczniom warunki do wszechstronnego rozwoju psychofizycznego oraz inspiruje do samorozwoju i aktywności społecznej. Wspiera rozwój uzdolnień, zainteresowań ucznia. Wspomaga rodzinę w procesie wychowania. 4. Umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, złożenie egzaminu maturalnego, przygotowanie do studiowania na wyższych uczelniach oraz wykorzystywania zdobytej wiedzy we współczesnym świecie. 5. Wychowuje uczniów w duchu humanizmu, tolerancyjnych, otwartych na drugiego człowieka, którzy zechcą korzystać z wolności i budować państwo oparte na demokratycznych zasadach współżycia. 6. Przygotowuje uczniów do aktywnego życia we współczesnym świecie. 7. Udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez: 1) systematyczną współpracę ze specjalistycznymi placówkami oświatowymi (np. poradnią psychologiczną-pedagogiczną), 2) organizowanie spotkań uczniów z pracownikami placówek, 3) kierowanie na konsultację (w miarę potrzeb) uczniów do specjalistycznych placówek. Skierowań dokonuje się na prośbę ucznia lub rodzica (prawnego opiekuna). 8. Umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez: 1) organizowanie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych stosownie do zainteresowań uczniów i możliwości szkoły, 2) promowanie, na podstawie odrębnych przepisów, uczniów wybitnie zdolnych do klas programowo wyższych, poza normalnym trybem, 3) ustalanie indywidualnego toku nauki. Ustalenie i organizację indywidualnego toku nauki regulują odrębne przepisy. 9. Udziela pomocy materialnej. 10. Zadaniem szkoły jest: 1) przygotowywanie uczniów do podejmowania wyzwań współczesnego świata: integracji, globalizacji, wymiany informacji, postępu naukowo-technicznego, 2) zapoznawanie uczniów z technikami uczenia się, 3) zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, przygotowanie do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności, 4) wspieranie rodziców w realizacji ich zadań wychowawczych tak, aby umożliwiać uczniom przejmowanie odpowiedzialności za własne życie i rozwój osobowy oraz planowanie kariery zawodowej, 5) nauczanie poprawnego i swobodnego wypowiadania się w mowie i w piśmie z wykorzystaniem różnorodnych środków wyrazu, 6) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy w zakresie umożliwiającym podjęcie studiów wyższych bądź ułatwiającym zdobycie zawodu, 7) rozwijanie u uczniów zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych, 8) rozwijanie u uczniów zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego oraz rozumienia przekazywanych treści, 4

5 9) traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie, 10) umożliwienie uczniom poznawania zasad rozwoju osobowego i życia społecznego, poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny, dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej i światowej. 4 Schemat organizacyjny Zespołu Szkół Nr 3 Dyrektor Kierownik gospodarczy Wicedyrektorzy Główny księgowy Sekretariat szkoły i uczniowski Kadry Tutorzy Pedagodzy Konserwatorzy Referent administracyjny Płace Wychowawcy Nauczyciele przedmiotów Pracownicy obsługi Biblioteka 5 Organy Zespołu Szkół Nr 3 oraz ich kompetencje 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3, 2) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Nr 3, 3) Rada Rodziców Liceum i Technikum, Rada Rodziców Gimnazjum, 4) Rada Samorządu Uczniowskiego Liceum i Technikum, Rada Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum. 5

6 Wyżej wymienione organy Zespołu Szkół działają w oparciu o własne regulaminy. 2. Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3: 1) kieruje bieżącą działalności dydaktyczno-wychowawczą Zespołu Szkół Nr 3 oraz reprezentuje go na zewnątrz, 2) sprawuje nadzór pedagogiczny na podstawie sporządzonego przez siebie planu nadzoru. Wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru przedstawia na posiedzeniu Rady Pedagogicznej do 30 sierpnia, 3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 4) podejmuje decyzję w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły, 5) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji, 6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, 7) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, 8) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez uczniów gimnazjum i obowiązku nauki przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%. 9) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Zespołu Szkół Nr 3, 10) powołuje i odwołuje wicedyrektorów, a także inne osoby pełniące funkcje kierownicze po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej, 11) powołuje opiekunów stażu dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, 12) zasięga opinii Rady Rodziców w sprawie nauczycieli ubiegających się o stopnie awansu na nauczyciela kontraktowego i mianowanego, 13) przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne dla nauczycieli stażystów, 14) dokonuje oceny pracy nauczycieli, 15) ustala profile kształcenia ogólnozawodowego prowadzone w liceum profilowanym i technikum w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę oraz po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty, 16) przekazuje kuratorium oświaty i organowi prowadzącemu dokumentację w sprawie wprowadzania innowacji lub eksperymentu, 17) w drodze decyzji skreśla ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego, 18) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych, 19) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dopuszcza do użytku w danej szkole zaproponowane przez nauczycieli programy nauczania. Podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw programów i podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego, 20) wyraża zgodę na działanie w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 6

7 21) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 22) dyrektor powiadamia, w terminie do 30 września danego roku szkolnego, uczniów i rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno wychowawczych, 23) odpowiada za organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 3. Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli i innych pracowników nie będących nauczycielami. dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników Zespołu Szkół Nr 3, 2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły, 3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników. 4. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym, w skład którego wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Nr 3, powołanym do realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Wyjątek stanowią rady dotyczące klasyfikacji i promowania, które odbywają się z udziałem nauczycieli uczących w danym typie szkół tj. gimnazjalnych lub licealnych. 1) W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na jej wniosek, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji. 2) Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Zespołu Szkół Nr 3, który prowadzi i przygotowuje zebrania oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku zgodnie z regulaminem Rady. 3) Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 4) Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły. 5) Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy: a) uchwalanie planów pracy Zespołu Szkół Nr 3, w tym planów rozwoju szkoły, systemu zapewniania jakości pracy szkoły, programu wychowawczego i programu profilaktyki dostosowanych do potrzeb rozwojowych ucznia oraz potrzeb danego środowiska, b) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, e) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów, f) uchwalanie statutu szkoły oraz zatwierdzanie zmian w statucie, 7

8 g) opiniowanie zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania podręczników, które będą obowiązywały w szkole przez trzy lata. W uzasadnionych przypadkach, Rada Pedagogiczna, na wniosek nauczyciela, może dokonać zmian w zestawie programów nauczania i zestawie podręczników. Zmiany nie można dokonać w trakcie roku szkolnego. 6) Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 wstrzymuje wykonanie uchwał Rady niezgodnych z obowiązującymi przepisami i powiadamia o tym organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 7) Rada Pedagogiczna uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Zespołu Szkół opiniując w szczególności: a) organizację pracy Zespołu Szkół Nr 3, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych b) projekt planu finansowego, c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, d) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych albo jego zmian, e) wniosek dyrektora o powołanie nauczyciela na stanowisko wicedyrektora, 8) Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły oraz ustala Regulamin swojej działalności, zatwierdza procedury i regulaminy obowiązujące w szkole. Procedury mogą dotyczyć uczniów i nauczycieli. 9) Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 10) Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w Księdze Protokołów ZS Nr 3. Księga protokołów prowadzona jest w formie elektronicznej, z której dokonywane są wydruki parafowane przez przewodnicząca rady pedagogicznej. 11) Osoby biorące udział w zebraniach Rady Pedagogicznej zobowiązane są do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, naruszających dobro osobiste uczniów i ich rodziców a także nauczycieli i innych pracowników. 12) Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w Zespole. W tym przypadku organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku. 5. Rada Rodziców. 1) W Zespole Szkół Nr 3 działają, zgodnie z Ustawą o systemie oświaty i jej późniejszymi zmianami, dwie Rady Rodziców: Rada Rodziców Gimnazjum Nr 31 oraz Rada Rodziców Liceum Ogólnokształcącego i Technikum. 2) Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów. W skład Rady wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnym głosowaniu przez zebranie rodziców danego oddziału. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. 3) Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu Szkół Nr 3. Określa on wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów. 8

9 4) Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły związanymi z: a) efektywnością nauczania, b) wychowaniem dzieci, c) bezpieczeństwem. 5) Rada Rodziców: a) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczy i program profilaktyki, b) opiniuje pracę nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu zawodowego, c) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły, d) opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły, e) opiniuje podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, f) wyraża opinię w sprawie szkolnych zestawów programów nauczania i podręczników oraz może wnioskować o zmiany w w/w zestawach, g) deleguje przedstawicieli rodziców do pracy w komisji konkursowej w celu wyboru dyrektora, h) ustala z dyrektorem szkoły wzoru jednolitego stroju uczniowskiego. 6) Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł celem wspierania działalności szkoły. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin Rady Rodziców. 6. Samorząd Uczniowski. 1) W Zespole Szkół Nr 3 działa Samorząd Uczniowski Gimnazjum i Samorząd Uczniowski liceum i technikum. 2) Samorząd Uczniowski działa poprzez swój organ, którym jest Rada Samorządu Uczniowskiego. 3) Rada Samorządu Uczniowskiego jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów. 4) W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą: przewodniczący, jego 2 zastępców, sekretarz, skarbnik, łącznik międzyklasowy. 5) Zasady wybierania członków rady określa osobny regulamin. 6) Do zadań Rady Samorządu Uczniowskiego należy: a) proponowanie kandydata na opiekuna Rady Samorządu Uczniowskiego, b) wybór Rzecznika Praw Ucznia, c) opracowanie regulaminu, d) występowanie do władz szkolnych z inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobem ich wykonywania, e) gospodarowanie środkami materialnymi, f) wyrażenie opinii do uchwały Rady Pedagogicznej w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów (opinia ta nie jest wiążąca dla dyrektora). 7) Rada Samorządu Uczniowskiego może przedstawiać Radzie Pedagogicznej i dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i wymaganiami, program wychowawczy, 9

10 program profilaktyczny, program działań zdrowotnych. 8) Rada Samorządu współdziała z innymi organami szkoły i występuje jako strona przy rozstrzyganiu sporów w przypadku naruszenia praw ucznia. 9) Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić lub uchylić postanowienie samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem. 7. Rzecznik Praw Ucznia. 1) Rzecznik praw ucznia jest organem pomocniczym Samorządu Uczniowskiego. 2) Wyłaniany jest on przez ogół uczniów ponadgimnazjalnych i ogół uczniów gimnazjalnych z grona Rady Pedagogicznej w wyborach równych, tajnych, bezpośrednich w trybie i na zasadach określonych w regulaminie Samorządu Uczniowskiego, akceptowany przez dyrektora szkoły. 3) Szkolny rzecznik praw ucznia stoi na straży przestrzegania w szkole praw ucznia. 4) Jego działalność jest misją dobrej woli, w związku z tym nie jest sformalizowana. Ma on prawo i obowiązek, korzystając ze swego doświadczenia życiowego, zawodowego, przymiotów charakteru, którym zaufali uczniowie, powołując go na tę funkcję, z urzędu lub na wniosek zainteresowanej osoby, podejmować takie działania, które zapobiegną lub zażegnają ewentualne konflikty w relacjach uczeń-pracownik szkoły. 5) Ze swojej działalności obowiązany jest złożyć na koniec każdego semestru nauki ustne sprawozdanie przed organami Samorządu Uczniowskiego oraz Radą Pedagogiczną. 6) Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 5 dotyczy w szczególności: ilości podejmowanych interwencji, zasadności kierowanych do niego skarg, podłoża najczęściej powstających konfliktów i jest podstawą dla podejmowania ewentualnych uchwał, wniosków Rady Pedagogicznej w kwestii modyfikowania planów pracy szkoły, działalności wychowawczej, doskonalenia wewnątrzszkolnego systemu oceniania, jak również zarządzeń porządkowych szkoły. 6 Organizacja pracy Zespołu Szkół Nr 3 1. Rok szkolny w Zespole Szkół Nr 3 dzieli się na dwa semestry. Datę zakończenia semestru I-go ustala dyrektor szkoły. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, uczniów, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, może ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznowychowawczych. w gimnazjach do 8 dni, w liceach i technikum do 10 dni. Mogą to być w szczególności: 1) dni, w których odbywa się egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum, 2) dni, w których odbywa się egzamin maturalny, 3) dni, w których odbywa się etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, 4) dzień 2 maja, jeżeli wypada w dzień powszedni, 5) piątek po święcie Bożego Ciała. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły, w porozumieniu z organem prowadzącym, może ustalić inny dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno- 10

11 wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających na ten dzień w wybraną sobotę 2. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji pracy szkoły opracowany przez dyrektora i zatwierdzony przez organ prowadzący. Na podstawie ramowego planu nauczania ustala się szkolny plan nauczania z wyodrębnieniem każdego roku szkolnego. 4. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego. Tworzącego Szkolny Zestaw programów nauczania określony dla całego etapu edukacyjnego. 5. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych, informatyki, technologii informacyjnej w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych. Uzależniony jest on także od możliwości finansowych szkoły oraz wielkości sal i pomieszczeń dydaktycznych. 6. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów, oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. Dopuszcza się tworzenie grup między oddziałowych lub w wyjątkowych przypadkach międzyklasowych. 7. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej są: 1) obowiązkowe zajęcia dydaktyczne, 2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, 3) zajęcia dydaktyczno wyrównawcze i specjalistyczne dla uczniów mających trudności w nauce oraz inne wspomagające rozwój ucznia z zaburzeniami rozwojowymi. 8. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym przez 5 dni w tygodniu. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 9. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej (nie dłuższy niż jedna godzina zegarowa), zachowując ogólny tygodniowy czas pracy, obliczony na podstawie ramowego planu nauczania. 10. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np. zajęcia specjalistyczne, nauczanie języków obcych, elementów informatyki, koła zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych. 11. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych nie może być niższa niż 15 uczniów. 12. Nowy oddział szkolny - klasę organizuje dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego w oparciu o odrębne przepisy. 13. Uczniowie maja możliwość korzystania z Internetu na terenie szkoły. Zainstalowane zostało oprogramowanie zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów. Oprogramowanie to spełnia minimalne wymagania określone przez Radę Ministrów. 11

12 14. W szkole funkcjonuje tutoring, którym objęte są wybrane klasy gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Wyboru klas dokonuje wicedyrektor w porozumieniu z pedagogiem i wychowawcą. 7 Baza 1. Dla realizacji celów statutowych Zespół Szkół Nr 3 posiada następującą bazę: 1) sale dydaktyczne, które umożliwiają naukę na jedną zmianę, 2) pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, 3) sale gimnastyczne wraz z zapleczem, 4) boiska sportowe, 5) siłownię dla dziewcząt i chłopców, 6) gabinety lekarskie, 7) sekretariat, 8) gabinety dla dyrektora i wicedyrektora, 9) salę teatralną, 10) bibliotekę z czytelnią ze stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu, 11) pracownie języków obcych, 12) nowoczesne laboratoria językowe, 13) pracownie przedmiotów ekonomicznych, 14) pracownia fizyczna 15) pracownia biologiczna 16) pracownia chemiczna 17) pracownia obsługi turystycznej 18) pracownia hotelarstwa. 8 Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu Szkół Nr 3 1. W Zespole Szkół Nr 3 zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy. Szczegółowy zakres czynności dla pracowników administracji i obsługi sporządza dyrektor szkoły. 2. Nauczycieli szkoły zatrudnia dyrektor, jeśli spełniają wymogi określone odrębnymi przepisami prawa. Pracownikami pedagogicznymi są: 1) dyrektor Zespołu Szkół, 2) wicedyrektor, 3) nauczyciel bibliotekarz, 4) pedagog, 5) nauczyciele. 3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. 4. Odpowiedzialny jest za jakość i wyniki pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 5. Do szczegółowych zadań nauczycieli należy: 12

13 1) realizowanie obowiązujących programów nauczania oraz programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły, a) program nauczania nauczyciel może: - opracować samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami, - wybrać program opracowany przez innego autora, - zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami, 2) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, 3) indywidualizowanie programu nauczania, w zależności od możliwości ucznia, 4) systematyczne, jasne i obiektywne ocenianie uczniów, zgodnie z przyjętym przez szkołę wewnątrzszkolnym systemem oceniania, 5) skuteczne udzielanie uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, 6) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, w trybie i na zasadach określonych w szkolnym systemie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 7) systematyczne prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym dziennika elektronicznego librus, 8) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizowania jej postanowień i uchwał, 9) współpraca z rodzicami, pedagogiem, poradniami psychologiczno pedagogicznymi, 10) kształtowanie właściwych postaw moralnych i obywatelskich, 11) udział w przeprowadzaniu sprawdzianów i egzaminów, 12) prowadzenie obowiązkowych dodatkowych zajęć edukacyjnych w wymiarze 2 godzin tygodniowo (KN). 6. Diagnozując postępy uczniów w nauce, nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad: 1) pierwszy dzień nauki po przerwie co najmniej tygodniowej jest dniem wolnym od sprawdzania wiadomości, 2) informowania z co najmniej l-tygodniowym wyprzedzeniem o sprawdzianie, 3) każdy sprawdzian wiadomości jest poprzedzony powtórzeniem wiadomości, 4) jednego dnia nie może się odbyć więcej niż jeden sprawdzian, 5) oddawania poprawionych prac w terminie, 6) przestrzegania zasady, że kolejne sprawdziany mogą odbywać się dopiero po oddaniu poprawionej pracy. 7. Nauczyciel ubiegający się o wyższy stopień awansu zobowiązany jest do przedstawienia dyrektorowi do zatwierdzenia projektu własnego planu rozwoju zawodowego, w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 8. Współpraca nauczyciela z rodzicami: 1) wychowawca klasy utrzymuje stały kontakt z rodzicami uczniów organizując zebrania, konsultacje oraz w razie potrzeby przeprowadzając wywiady środowiskowe, 2) nauczyciel bez wychowawstwa jest zobowiązany do obecności w szkole w czasie zebrań i konsultacji oraz informowania rodziców o postępach ucznia w nauce. 9. Nauczyciel odpowiada za życie i bezpieczeństwo uczniów w czasie organizowanych przez szkołę zajęć: 1) przestrzega przepisów bhp i p-poż, 2) nie pozostawia uczniów bez opieki w gabinecie zarówno w czasie lekcji, przerwy oraz innych organizowanych przez siebie zajęć, 3) egzekwuje przestrzegania regulaminu pracowni, 13

14 4) pełni dyżury zgodnie z opracowanym grafikiem, 5) kontroluje obecność uczniów na każdej lekcji, 6) zwalnia z lekcji tylko na pisemną lub osobistą prośbę rodziców, wychowawcy lub pielęgniarki szkolnej, 7) kontroluje miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, w pracowniach przedmiotowych, sali gimnastycznej nauczyciel odpowiedzialny za w/w salę umieszcza na widocznym miejscu regulamin zachowania się uczniów z uwzględnieniem przepisów bhp, 8) organizuje wyjścia i wycieczki zgodnie z obowiązującymi przepisami, 9) reaguje na problemy zdrowotne uczniów, w razie zaistnienia wypadku do jego obowiązków należy: a) udzielenie pierwszej pomocy uczniowi lub odprowadzenie do gabinetu pielęgniarki i oddanie pod jej opiekę, b) w razie konieczności wezwanie karetki pogotowia i powiadomienie rodzica (opiekuna) o zaistniałej sytuacji, c) zgłoszenie wypadku dyrekcji szkoły i wpisanie tego faktu do księgi ewidencji wypadków szkolnych oraz wypełnienie protokołu powypadkowego, 10) natychmiast reaguje na wszelkie sytuacje lub zachowania stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów. Niezwłocznie zawiadamia dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów. 10. Nauczyciel prowadzi dokumentację dydaktyczną: 1) systematycznie i terminowo dokonuje wpisów do dziennika lekcyjnego i elektronicznego librus 2) systematycznie ocenia postępy uczniów dokonując wpisu do dziennika lekcyjnego i dziennika elektronicznego librus, 3) w wyznaczonym terminie ustala i wpisuje ocenę na koniec I semestru i roku szkolnego oraz informuje wychowawcę o zagrożeniu ucznia oceną ndst. (fakt ten odnotowuje w ustalonej formie w dzienniku lekcyjnym), 4) sporządza rozkłady materiałów i konspekty lekcji, 5) raz w miesiącu przedstawia dyrektorowi do kontroli dziennik zajęć pozalekcyjnych, 6) sporządza dokumentację wycieczki: a) 2 listy uczestników z podaniem imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania, b) 2 karty wycieczki, 11. Dyscyplina pracy nauczyciela: 1) maksymalnie wykorzystuje czas przeznaczony na prowadzenie lekcji (rozpoczyna i kończy z dzwonkiem), 2) pełni dyżury zgodnie z opracowanym harmonogramem, 3) przyjmuje zastępstwo za nieobecnego nauczyciela (potwierdzeniem jest podpis w księdze zastępstw i wpis w dzienniku lekcyjnym), a) przeprowadza lekcję właściwą lub lekcję z przedmiotu, do którego ma uprawnienia, b) przejmuje obowiązki nauczyciela nieobecnego w zakresie dyżuru, (obowiązuje zasada pierwszeństwa własnego dyżuru), 14

15 4) jest jedyną osobą upoważnioną i odpowiedzialną za dziennik lekcyjny, który po zakończonych zajęciach pozostawia w pokoju nauczycielskim a jeżeli jest to ostatnia godzina danej klasy odnosi go do sekretariatu uczniowskiego, 5) uczestniczy w imprezach szkolnych: a) wychowawca klasy lub wyznaczony nauczyciel sprawuje opiekę nad klasą, b) nauczyciele bez wychowawstwa przynajmniej raz w semestrze pomagają w sprawowaniu opieki nad uczniami podczas dyskotek, 6) odpowiada za sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczno wychowawcze, w każdym gabinecie podczas swojej pracy (również w czasie zastępstw), 7) niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły o nieobecności w pracy. 12. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów tworzą zespoły przedmiotowe. Ich rodzaj i skład osobowy określa Rada Pedagogiczna na posiedzeniu plenarnym przed rozpoczęciem roku szkolnego. 13. W Zespole Szkół Nr 3 funkcjonują dla szkól ponadgimnazjalinych i dla gimnazjum zespoły przedmiotowe: 1) zespół nauczycieli języka polskiego, 2) zespół nauczycieli języka angielskiego, języka niemieckiego, 3) zespół nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, 4) zespół nauczycieli przedmiotów ścisłych, 5) zespół nauczycieli przedmiotów zespół nauczycieli wychowania fizycznego, 6) zespól nauczycieli przedmiotów informatycznych, 7) zespół nauczycieli matematyki, 8) zespół nauczycieli historii i WOS-u, 9) zespół nauczycieli religii, 10) zespół nauczycieli bibliotekarzy. 14. Pracą zespołu kieruje powołany przez dyrektora na wniosek członków zespołu przewodniczący. 15. Zadania zespołu przedmiotowego: 1) opiniowanie wybranych przez nauczycieli programów nauczania i współdziałania w ich realizacji, 2) wybór podręczników do realizowanych, wybranych programów, 3) stała analiza osiągnięć edukacyjnych uczniów, w oparciu o wyniki mierzenia jakości pracy szkoły, 4) analiza wewnątrzszkolnego systemu oceniania oraz formułowanie wniosków o jego ewentualną zmianę na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, 5) opiniowanie, a następnie wprowadzanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 6) wypracowywanie dla Rady Pedagogicznej koncepcji i sposobu wdrażania rozwiązań w zakresie wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia nauczycieli, 7) współudział w organizowaniu pracowni, laboratoriów przedmiotowych, a także w uzupełnieniu ich wyposażenia, 8) organizacja i współudział w realizacji projektów edukacyjnych szkoły, 9) przygotowanie, przeprowadzenie, analiza wyników nauczania, wdrażanie wniosków. 16. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą klasowy zespół nauczycielski, którego zadaniem jest: 1) ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego i ogólnozawodowego, 2) ustalenie zasad realizacji ścieżek edukacyjnych, 3) ustalenie zasad rekrutacji do klas z programami uznanymi jako innowacje pedagogiczne, 4) ustalenie zasad pracy dydaktyczno - wychowawczej w tym oddziale, 15

16 5) analizowanie frekwencji uczniów, 6) analizowanie postępów i osiągnięć uczniów z danego oddziału, 7) poznawanie indywidualnych problemów ucznia, jego sytuacji rodzinnej, predyspozycji, stanu zdrowia, możliwości intelektualnych oraz wspomaganie w jego potrzebach. 17. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale klasowym, pedagog szkolny, dyrektor szkoły tworzą zespół wychowawczy, którego zadaniem jest planowanie i podejmowanie działań poprawiających naukę i zachowanie uczniów. 18. Pracą zespołu kieruje przewodniczący, powołany przez dyrektora szkoły na wniosek tego zespołu. 19. Nauczyciel ma obowiązek podjąć czynności dodatkowe, takie jak: 1) wychowawstwo, 2) opieka nad gabinetem, 3) układanie planu lekcji, opracowywanie planu dyżurów, 4) prowadzenie koła zainteresowań, 5) protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej, 6) opracowywanie statystyk szkolnych, 7) udział w wycieczkach, pracach komisji, pracach w jury konkursu itp., 8) opieka nad kroniką, gazetką szkolną, stroną internetową, 9) opieka nad radiowęzłem, Samorządem Uczniowskim, 10) promowanie szkoły na TARED-zie, 11) współudział w inwentaryzacji mienia szkoły, 12) opieka tutorska 13) inne polecenia dyrektora w zakresie spraw dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikające z pracy szkoły. 20. Wszyscy pracownicy szkoły powinni zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu, oraz zawiadomić o tym fakcie pracownika obsługi, dyrektora lub zaprowadzić tę osobę do dyrektora szkoły. 21. Nauczyciel posiada status funkcjonariusza publicznego. 22. Czas pracy nauczyciela określa art. 42 Karty Nauczyciela. 9 Wychowawca 1. Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 wyznacza wychowawcę (lub wychowawców) dla każdego oddziału. 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, aby wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały okres nauczania w danym typie szkoły, chyba że: 1) wychowawca jest nieobecny przez dłuższy czas - w takim wypadku dyrektor wyznacza jego zastępcę, 2) rodzice uczniów danej klasy złożą uzasadniony wniosek do dyrektora o zmianę wychowawcy, 3) nauczyciel sam wniesie stosowną prośbę o zmianę. 3. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami. 4. W celu realizacji swoich zadań wychowawca powinien: 16

17 1) zdiagnozować warunki życia i nauki wychowanków, 2) utrzymywać systematyczny kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych, a) ustala formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oraz okres jej udzielania, 3) współpracować z pedagogiem szkolnym i poradnią psychologiczno - pedagogiczną w sytuacji zaistnienia poważnych trudności dydaktycznych lub wychowawczych, 4) śledzić postępy w nauce swoich wychowanków, 5) udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, 6) kształtować właściwe stosunki między uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności, 7) utrzymywać stały kontakt z rodzicami bądź prawnymi opiekunami w sprawach postępów w nauce, zachowania się ucznia oraz nieobecności w szkole: a) w przypadku braku informacji od rodziców (opiekunów) ucznia nieobecnego w szkole wychowawca telefonicznie lub listownie, najpóźniej po 3 dniach, powiadamia ich o tym fakcie, b) jeżeli uczeń opuścił 30 godzin lekcyjnych (nieusprawiedliwionych), wychowawca zobowiązany jest poinformować pedagoga szkolnego o potrzebie zwołania komisji wychowawczej, 8) powiadomić o przewidywanym dla ucznia śródrocznym/rocznym stopniu niedostatecznym na miesiąc przed zakończeniem semestru, 9) na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym powiadomić ucznia o przewidywanych dla niego stopniach śródrocznych / rocznych. 5. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno - wychowawczej (zestawia frekwencję za dany miesiąc w dzienniku lekcyjnym do 10 dnia następnego miesiąca). 6. Wychowawca wystawia ocenę klasyfikacyjną z zachowania śródroczną i roczną na tydzień przed radą klasyfikacyjną po uzyskaniu opinii nauczycieli uczących ucznia, opinii uczniów danej klasy i opinii zainteresowanego ucznia. 7. Wychowawca analizuje losy swoich absolwentów i przekazuje uzyskane informacje Radzie Pedagogicznej. 8. Wychowawca dostarcza do biblioteki szkolnej listę uczniów, którzy nie uczęszczają na lekcję religii i etyki. 10 Wicedyrektor 1. W Zespole Szkół Nr 3 powołuje się stanowiska wicedyrektorów ds. ponadgimnazjalnych i gimnazjum. 2. Wicedyrektorzy nadzorują działalność dydaktyczną, wychowawczą szkół. 3. Wicedyrektorzy przyjmują na siebie część zadań dyrektora, a w szczególności: 1) wicedyrektor ds. ponadgimnazjalnych pełni funkcję dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w przypadku jego nieobecności, 2) przygotowują projekty dokumentów organizacyjnych szkoły: a) szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego, 17

18 b) program wychowawczy szkoły, i) tygodniowy rozkład zajęć szkolnych, j) kalendarz szkolny, k) informacje o stanie pracy szkoły w zakresie mu przydzielonym. 3) prowadzą czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli, 4) pełnią bieżący nadzór kierowniczy nad całą szkołą według ustalonego harmonogramu, 5) współtworzą system zapewniania jakości pracy szkoły. 4. Wicedyrektor: 1) jest bezpośrednim przełożonym służbowym z upoważnienia dyrektora szkoły nauczycieli, pedagogów szkolnych i bibliotekarzy, 2) jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły podczas pełnienia swego bieżącego nadzoru nad szkołą, 3) decyduje w bieżących sprawach procesu pedagogicznego w całej szkole, 4) ma prawo formułowania projektu oceny pracy podległych mu bezpośrednio nauczycieli, a także w sprawach oceny pracy opiekuńczo-wychowawczej wszystkich nauczycieli, 5) ma prawo wnioskowania do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar dla nauczycieli, których jest bezpośrednim przełożonym. 11 Pedagog szkolny 1. Pedagog szkolny jest inicjatorem, organizatorem i koordynatorem działań podejmowanych przez szkołę, wspierających proces rozwoju i uczenia się młodzieży. 2. Bezpośredni nadzór nad pracą nauczyciela - pedagoga szkolnego sprawuje dyrektor Zespołu Szkół Nr Zadania pedagoga: 1) analizowanie we współpracy z wychowawcami klas warunków rozwoju i uczenia się, określanie potrzeb rozwojowych i indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów, 2) dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w Zespole Szkół Nr 3 i przedstawianie jej wyników i wniosków do pracy na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, 3) współdziałanie z Radą Pedagogiczną i dyrekcją szkoły w ustalaniu zadań wychowawczych i opiekuńczych, 4) współorganizowanie różnych form pomocy specjalistycznej uczniom z zaburzeniami w rozwoju psychofizycznym, z trudnościami w uczeniu się, wykazującym przejawy niedostosowania społecznego, 5) współpraca z organizacjami i instytucjami zajmującymi się problemami opieki i wychowania, 6) współdziałanie z poradniami specjalistycznymi w zakresie diagnozy specjalistycznej, konsultowania i analizowania efektywności podejmowanych wspólnie działań, 18

19 7) współdziałanie z wychowawcami klas i Radą Rodziców w organizowaniu pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, 8) przygotowanie projektu planu wychowawczego szkoły, 9) opracowanie projektu Szkolnego Programu Profilaktyki, 10) organizowanie i koordynowanie pracy Komisji Wychowawczej, 11) kontroluje realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, 12) opracowuje procedury postępowania w sytuacjach związanymi z problemami wychowawczymi, 13) organizuje opiekę i pomoc materialną dla uczniów jej potrzebujących, 14) szczegółowy zakres działań szkolnego pedagoga zawiera jego ramowy plan działań. 12 Biblioteka szkolna 1. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią, służącą realizacji potrzeb, zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. Biblioteka jest ośrodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej uczniów oraz ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. 2. W skład wchodzą: 1) wypożyczalnia ze stanowiskiem komputerowym, 2) czytelnia multimedialna - przystosowana do pracy indywidualnej, wyposażona w księgozbiór podręczny, czasopisma, komputery z dostępem do Internetu, drukarkę, kserokopiarkę, 3) pomieszczenie służbowe z komputerami dla nauczycieli, przeznaczone również do pracy dla nauczycieli-bibliotekarzy. 3. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają: 1) gromadzenie i opracowanie zbiorów, 2) korzystanie z księgozbioru w czytelni i wypożyczanie poza bibliotekę, 3) korzystanie ze środków audiowizualnych i medialnych, 4) prowadzenie zajęć dydaktycznych w czytelni, 5) korzystanie z komputerów i Internetu w celach dydaktycznych. 4. Czynna jest 5 dni w tygodniu w godzinach zajęć dydaktycznych prowadzonych w szkole. 5. Do zadań biblioteki należy: 1) gromadzenie: - książek - czasopism - kaset video oraz płyt DVD - przepisów oświatowych i innych. 2) udostępnianie książek i innych źródeł informacji, 3) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 4) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania nawyku czytania i uczenia się, 5) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów, 19

20 6) uczestniczenie w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły: - kształcąco wychowawczej, - opiekuńczo wychowawczej, - kulturalno rekreacyjnej. 6. Do zadań bibliotekarza należy: 1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem publikacji o Wrocławiu i Dolnym Śląsku. 2) prowadzenie dokumentacji biblioteki. 3) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, 4) udział w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej, 5) udział w realizacji działań dydaktyczno wychowawczych poprzez współpracę z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, 6) przygotowywanie uczniów do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji, zasobów innych bibliotek, 7) współpraca z innymi bibliotekami, 8) pełnienie funkcji ośrodka informacji o materiałach dydaktycznych gromadzonych w szkole, 9) prowadzenie katalogów komputerowych, 10) organizowanie imprez kulturalnych: a) wycieczki do innych bibliotek, b) spotkania z ciekawymi ludźmi, c) wystawy, d) konkursy czytelnicze. 1l) określenie godzin wypożyczania książek przy zachowaniu zasady dostępności biblioteki dla ucznia przed i po lekcjach, 12) zakup, opracowanie i konserwacja książek oraz prenumerata czasopism, 13) gromadzenie informacji na temat szkolnictwa ponadgimnazjalnego, szkół policealnych oraz wyższych uczelni. 14) opracowanie regulaminów bibliotecznych. 15) opracowywanie szkolnych zestawów podręczników i programów, 16) współpraca z wychowawcami w sprawie rozliczania uczniów, szczególnie ostatnich klas, z materiałów pożyczonych z biblioteki (karta obiegowa), 17) określenie sposobu rekompensaty za zagubione materiały biblioteczne, 18) prowadzenie własnej strony internetowej, 19) organizowanie, za zgoda dyrektora szkoły, kiermaszy podręczników używanych. 7. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawują wicedyrektorzy. 13 Praktyka zawodowa 1. Uczniowie Technikum Nr 16 uczestniczą, zgodnie z programem nauczania, w praktykach zawodowych, których regulamin stanowi osobny dokument. 20

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Rozdział I Postanowienia ogólne załącznik do uchwały Nr XX/223/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 czerwca 2012 1.1. W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Organy szkoły. 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców.

Organy szkoły. 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. Organy szkoły 11 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. 12 1. Do Dyrektora należy: 1) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH. im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH. im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim 1 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim Każdy Pracownik Szkoły, Uczeń i jego Rodzice mają prawo do znajomości treści Statutu Szkoły oraz zarządzeń Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy

STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy BYDGOSZCZ 2004 ROK SPIS TREŚCI 1. Zagadnienia wstępne 2. Cele i zadania Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zespół Szkół Salezjańskich, zwany dalej Zespołem, został utworzony przez Towarzystwo Salezjańskie, Inspektoria Krakowska,

Bardziej szczegółowo

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły 5 Organy szkoły 1. Organami szkoły są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. 1) organy szkoły działają na podstawie swoich regulaminów, które są zgodne z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU 1 1. Rada Pedagogiczna, zwana dalej Radą, jest kolegialnym organem szkoły, w zakresie realizacji jej statutowych zadań

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Gdyni ul. Wiczlińska 93 Rozdział 1. Podstawa prawna 1 Statut opracowano na podstawie : 1) Ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU Zespół Szkół Nr 16 we Wrocławiu 53-621 Wrocław, ul. Głogowska 30 Tel. 71/798-68-83 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU 1 Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU Statut nadano Uchwałą Nr XLII/534/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 czerwca 2005 r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU Podstawę prawną niniejszego statutu stanowi: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie

STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie Załącznik nr 5 do uchwały Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie 1. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o: 1) liceum należy przez

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Czyżówka 2012 Strona 1 z 6 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1 1. Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle. ujednolicony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 października 2015 r.

STATUT Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle. ujednolicony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 października 2015 r. STATUT Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle ujednolicony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 października 2015 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć dalej jest mowa o: 1. Zespole Szkół należy

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr W42/15 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 25 czerwca 2015 r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI opracowany na podstawie art. 60 ust.l w związku z art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Podstawa prawna : - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /art. 71 ust. 1 pkt 2, Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami/

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy

Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy Na podstawie art. 62 ust. 1 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie Podstawa prawna 1 1.1. Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r.

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie

Bardziej szczegółowo

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców Poradnia, zwana dalej poradnią, nosi nazwę: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,,Uniwersytet dla

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PISZU

RAMOWY STATUT TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PISZU RAMOWY STATUT TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PISZU 1. I. NAZWA SZKOŁY. 1. Technikum Uzupełniające przy Zespole Szkół Zawodowych w Piszu. 2. Technikum Uzupełniające jest szkołą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZY ZESPOLE OŚWIATOWYM IMIENIA MARIANNY FRĄCKOWIAK W SKIBNIEWIE INFORMACJE OGÓLNE 1. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu Oświatowego im. Marianny Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Organy szkoły ich kompetencje i zasady współdziałania. Organami szkoły są:

Rozdział IV. Organy szkoły ich kompetencje i zasady współdziałania. Organami szkoły są: Rozdział IV Organy szkoły ich kompetencje i zasady współdziałania Organami szkoły są: 38 1. dyrektor szkoły 2. rada pedagogiczna 3. rada rodziców 4. samorząd szkolny 5. samorząd słuchaczy. 39 1. Kandydata

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie. Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie. Regulamin Rady Pedagogicznej Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie Opracowany na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r nr 67, poz. 329 ze zmianami).

Bardziej szczegółowo

- Regulamin Rady Pedagogicznej ZSRCKU w Piasecznie -

- Regulamin Rady Pedagogicznej ZSRCKU w Piasecznie - Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, ze zm.). 2. Statut Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie. 1 1. W

Bardziej szczegółowo

Rozdział II CELE I ZADANIA ZESPOŁU

Rozdział II CELE I ZADANIA ZESPOŁU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W PUSZCZYKOWIE Rozdział I POZSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Pełna nazwa placówki brzmi: ZESPÓŁ SZKÓŁ W PUSZCZYKOWIE. 2. W skład Zespołu Szkół w Puszczykowie wchodzą następujące szkoły: 1)

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie /tekst ujednolicony/ Stan prawny na dzień 1 września 2015r

Statut Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie /tekst ujednolicony/ Stan prawny na dzień 1 września 2015r Statut Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie /tekst ujednolicony/ Stan prawny na dzień 1 września 2015r 1 SPIS TREŚCI NAZWA ZESPOŁU SZKÓŁ, SIEDZIBA I SKŁAD ORAZ INNE INFORMACJE O ZESPOLE...

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Twardowskiego w Dębicy Tekst jednolity 1 wrzesień 2011 1 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe

Bardziej szczegółowo

III. Organy Szkoły 7. 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski;

III. Organy Szkoły 7. 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski; III. Organy Szkoły 7 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski; 8 1. Zespołem Szkół kieruje nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA SZKOŁY

ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA SZKOŁY ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA SZKOŁY 14 1. Organizacja roku szkolnego: 1) zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w ostatni piątek czerwca. Jeżeli pierwszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W RYBNIKU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W RYBNIKU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W RYBNIKU Rada Pedagogiczna działa na podstawie art. 40-43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III - Organy szkoły. Organami szkoły są: 7 Dyrektor Szkoły

ROZDZIAŁ III - Organy szkoły. Organami szkoły są: 7 Dyrektor Szkoły ROZDZIAŁ III - Organy szkoły 1. Dyrektor Szkoły 2. Rada Pedagogiczna 3. Rada Rodziców 4. Samorząd Uczniowski 6 Organami szkoły są: 7 Dyrektor Szkoły 1. Powołany jest na to stanowisko przez organ prowadzący

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W BRZEŹNIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W BRZEŹNIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W BRZEŹNIE Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/108/12 Rady Gminy Krzymów z dnia 29 marca 2012r. opracowany na podstawie art. 60 ust. 1 w związku z art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 13

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 13 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 13 1 1 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 w Gliwicach z siedzibą przy ul. Gomułki 16a zwany dalej zespołem jest zespołem szkół publicznych. 2. W skład zespołu

Bardziej szczegółowo

Rozdział V. Organizacja szkoły. 2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

Rozdział V. Organizacja szkoły. 2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku. Rozdział V Organizacja szkoły 51 Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku. 52 Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA SZKOŁY

ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA SZKOŁY ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA SZKOŁY 25 Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają aktualne przepisy w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 4 W RZESZOWIE

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 4 W RZESZOWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 4 W RZESZOWIE Rozdział I NAZWA, SIEDZIBA I SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ 1 Zespół, którego dotyczy statut używa nazwy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Rzeszowie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkół Gimnazjalnych. w Gliwicach. Strona 0

REGULAMIN. Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkół Gimnazjalnych. w Gliwicach. Strona 0 REGULAMIN Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach Strona 0 WSTĘP Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach został ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM

S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM NAZWA SZKOŁY 1. 1. Szkoła nosi nazwę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sierakowie Śląskim zwana dalej w statucie Zespołem. 2. Zespół jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach 1. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach realizującym wynikające ze

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ TADEUSZA TAŃSKIEGO W SŁUPSKU

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ TADEUSZA TAŃSKIEGO W SŁUPSKU Statut nadano Uchwałą Nr XLII/534/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 czerwca 2005 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ TADEUSZA TAŃSKIEGO W SŁUPSKU Podstawę prawną niniejszego

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie

S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie 1 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 zwana dalej "Poradnią" ma swoją siedzibę w Krośnie, przy ul. Parkowej 2. 2. Poradnia działa

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W KALISZU

STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W KALISZU STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W KALISZU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Nazwa placówki brzmi: Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu. 2. Centrum Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYSZOWIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYSZOWIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYSZOWIE 1 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania szkoły dotyczące kształcenia, wychowania i

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Organy szkoły oraz ich zadania

Rozdział IV. Organy szkoły oraz ich zadania Rozdział IV Organy szkoły oraz ich zadania Organami szkoły są: 1. Dyrektor szkoły. 2. Rada Pedagogiczna. 3. Rada Szkoły. 4. Rada Rodziców. 5. Samorząd Uczniowski. 19 20 Uprawnienia i obowiązki dyrektora

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego 1 44-100 Gliwice tel. 032 230 46 88 www.gliwice-sp16.neostrada.pl. Regulamin Rady Pedagogicznej

Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego 1 44-100 Gliwice tel. 032 230 46 88 www.gliwice-sp16.neostrada.pl. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego 1 44-100 Gliwice tel. 032 230 46 88 www.gliwice-sp16.neostrada.pl Regulamin Rady Pedagogicznej Spis treści Postanowienia ogólne 1 Podstawa prawna działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony

Bardziej szczegółowo

Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej ZSM Nr 1 im. Szczepana Humberta, al. Mickiewicza 5, Kraków

Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej ZSM Nr 1 im. Szczepana Humberta, al. Mickiewicza 5, Kraków Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej ZSM Nr 1 im. Szczepana Humberta, al. Mickiewicza 5, 31-120 Kraków 1 1. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 im. Szczepana Humberta (ZSM Nr 1), zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. Dz 1991r.Nr 95, poz. 425, z 1992r.Nr 26,poz.113,Nr 54,poz.254,

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie Załącznik do Uchwały Nr XII/163/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 czerwca 2011 roku Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ. w Jodłówce Tuchowskiej

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ. w Jodłówce Tuchowskiej STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Jodłówce Tuchowskiej I. Nazwa Zespołu 1 1. Szkoła nosi nazwę Zespół Szkół w Jodłowce Tuchowskiej. 2. Organem prowadzącym jest Gmina Tuchów. 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE

GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. 1. Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 23 w Krakowie, zwana dalej Radą Pedagogiczną, jest kolegialnym organem realizującym zadania dotyczące kształcenia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 340 IM. PROFESORA BOGUSŁAWA MOLSKIEGO W WARSZAWIE. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 340 IM. PROFESORA BOGUSŁAWA MOLSKIEGO W WARSZAWIE. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 340 IM. PROFESORA BOGUSŁAWA MOLSKIEGO W WARSZAWIE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin rady pedagogicznej określa zasady i procedury

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Emilii Sczanieckiej. W KONARZYCACH 1. Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U nr67

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZBÓJNIE.

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZBÓJNIE. Załącznik nr do Uchwały Nr 1/1/2016 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Zbójnie z dnia 1 września 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu działalności Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Zbójnie. REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Regulamin Rady Pedagogicznej wynika z artykułu 40, 41, 42, 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Regulamin Rady Pedagogicznej wynika z artykułu 40, 41, 42, 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Rady Pedagogicznej wynika z artykułu 40, 41, 42, 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. SKŁAD RADY PEDAGOGICZNEJ 2 1. Rada pedagogiczna zwana dalej radą

Bardziej szczegółowo

STATUT ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 8 W EŁKU

STATUT ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 8 W EŁKU Załącznik do Uchwały Nr XLII/300/10 Rady Powiatu w Ełku z dnia 18 lutego 2010 r. Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku STATUT ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 8 W EŁKU SPIS TREŚCI: I INFORMACJE O SZKOLE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp.

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp. REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Niniejszy regulamin opracowano na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami - art. 40 i 41 oraz na podstawie jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN pracy dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu Marysinie. Rozdział 1 Zadania ogólne dyrektora

REGULAMIN pracy dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu Marysinie. Rozdział 1 Zadania ogólne dyrektora Załącznik nr 1 do Statutu Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie zatwierdzonego na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dn. 28.08.2015 REGULAMIN pracy dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu Marysinie

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ostródzie

Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ostródzie Załącznik nr 2 do uchwały nr XL/257/02 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2002 r. Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ostródzie Nowelizacja Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostródzie nastąpiła

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKOMLINIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKOMLINIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKOMLINIE 1 1. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Skomlinie zwana dalej radą, jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania wynikające ze statutu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela

Bardziej szczegółowo

Komisja wnioskowa formułuje wnioski na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i przedstawia Radzie Pedagogicznej do przegłosowania.

Komisja wnioskowa formułuje wnioski na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i przedstawia Radzie Pedagogicznej do przegłosowania. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4./ 2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku z dnia 9 kwietnia 2013 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach

Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach Rozdział I Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zespołu Szkół Nr 3 w Szczecinie

Zespołu Szkół Nr 3 w Szczecinie Załącznik Nr 1 R E G U L A M I N RADY PEDAGOGICZNEJ Zespołu Szkół Nr 3 w Szczecinie 1 Niniejszy regulamin został opracowany w oparciu o obowiązujące dotychczas przepisy dotyczące systemu oświaty w Polsce:

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W SIEDLISKACH. Spis treści:

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W SIEDLISKACH. Spis treści: Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIX/165/2008 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 23 kwietnia 2008 r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W SIEDLISKACH Spis treści: Dział I. NAZWA ZESPOŁU Dział II. CELE I ZADANIA ZESPOŁU Dział

Bardziej szczegółowo

Regulamin rady pedagogicznej Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Zgierzu

Regulamin rady pedagogicznej Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Zgierzu Załącznik do Zarządzenia nr 2/2010 Regulamin rady pedagogicznej Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Zgierzu Na podstawie art. 43 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach I CELE I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ

Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach I CELE I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach I CELE I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym jej statutowe

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 ORGANIZACJA SZKOŁY

ROZDZIAŁ 4 ORGANIZACJA SZKOŁY ROZDZIAŁ 4 ORGANIZACJA SZKOŁY 7 Organizacja zajęć 1. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września i trwa do 31 sierpnia następnego roku. 2. Jeżeli dzień 1 września wypada w piątek lub w sobotę to rok szkolny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

REGULAMIN działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach REGULAMIN działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach Na podstawie art.43 ust.2 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ustala się,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 30 maja 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/155/2012 RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 30 maja 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/155/2012 RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 30 maja 2012 r. Poz. 1114 UCHWAŁA NR XVI/155/2012 RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie założenia Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Piasecznie. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Piasecznie

Szkoła Podstawowa w Piasecznie. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Piasecznie Szkoła Podstawowa w Piasecznie Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Piasecznie Szkoła Podstawowa w Piasecznie 83-123 Piaseczno 26 Szkoła Podstawowa w Piasecznie 1. Regulamin opracowano na

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lipnicy Wielkiej

STATUT. Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lipnicy Wielkiej STATUT Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lipnicy Wielkiej Tekst Statutu ujednolicony po zmianach: 1) uchwała nr 1/8/06/07 z dnia 12 czerwca 2007 roku; 2) uchwała nr 10/05/08/09 rady pedagogicznej Liceum

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W OŚWIĘCIMIU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W OŚWIĘCIMIU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W OŚWIĘCIMIU 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego, zwany dalej Zespołem, został utworzony przez

Bardziej szczegółowo

7. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej może być również dopuszczony słuchacz, który nie uczęszczał z

7. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej może być również dopuszczony słuchacz, który nie uczęszczał z Uchwała nr 15/2012 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach z dnia 24 października 2012 r. w sprawie nowelizacji zapisów statutowych Na podstawie art. 41 ust 1. ustawy o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Batalionów Chłopskich. w KOŁACZKOWICACH POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Batalionów Chłopskich. w KOŁACZKOWICACH POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Batalionów Chłopskich w KOŁACZKOWICACH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Pedagogiczna jest stałym organem wewnętrznym szkoły powołanym do rozwiązania, opracowania

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W DYWITACH ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W DYWITACH ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XII/69/07 Rady Gminy Dywity z dnia 25 września 2007r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W DYWITACH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1.Szkoła nosi nazwę Zespół Szkół w Dywitach. 2.Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Podstawa prawna : - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /art. 71 ust. 1 pkt 2, Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami/

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie opracowano

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GŁOGÓWKU (tekst jednolity)

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GŁOGÓWKU (tekst jednolity) REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GŁOGÓWKU (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I Postanowienia wstępne. 1 Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Głogówku jest aktem opracowanym w oparciu o ustawę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie I. Postanowienia ogólne 1 Rada Pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie, zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Pedagogicznej Załącznik nr 2 Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie Spis treści Rozdział I Zasady ogólne...3 Rozdział II Kompetencje Rady Pedagogicznej...4 Rozdział III Zadania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW działającej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Braciejówce Podstawa prawna: 1. Art.53,54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz.2572

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni

STATUT Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni STATUT Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni Załącznik do uchwały Nr VIII/47/07 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 9 marca 2007 roku Spis treści: Rozdział I Informacje ogólne o Zespole

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZASPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO NR 6 W RYBNIKU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZASPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO NR 6 W RYBNIKU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZASPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO NR 6 W RYBNIKU Podstawa prawna - Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. z późn. zmianami. - Karta Nauczyciela ustawa z dn. 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Goździe

Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Goździe Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Goździe Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Goździe został opracowany na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie Załącznik do Statutu Szkoły REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie 1 Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. nr 95, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Załącznik nr 1 do uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żegiestowie nr I/2009/2010 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1 Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żegiestowie jest

Bardziej szczegółowo

STATUT Szkoły Podstawowej im. św. Jana de La Salle. Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4

STATUT Szkoły Podstawowej im. św. Jana de La Salle. Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4 STATUT Szkoły Podstawowej im. św. Jana de La Salle Art. 1 Szkoła nosi nazwę: Szkoły im. św. Jana de La Salle Szkoła Podstawowa im. św. Jana de La Salle Szkoła ma siedzibę w Gdańsku przy ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. Szkoły Podstawowej nr 13 im. Józefa Skrzeka w Siemianowicach. Rozdział I ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. Szkoły Podstawowej nr 13 im. Józefa Skrzeka w Siemianowicach. Rozdział I ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej nr 13 im. Józefa Skrzeka w Siemianowicach Rozdział I ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły lub placówki w zakresie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ

ROZDZIAŁ IV ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ ROZDZIAŁ IV ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ 10 1. Organami Zespołu Szkół Specjalnych w Ozorkowie są: 1) Dyrektor Zespołu, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. 11 Ustala się następujące

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA

ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA 24 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają szczegółowo przepisy dotyczące organizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rada jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

Regulamin. Rada jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Regulamin organizacji i działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej. Na podstawie Ustawy z unia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Bz.tf.Nr 95,póz.425)

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W LUDOMACH

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W LUDOMACH STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W LUDOMACH I. Ludomy 2016 Podstawowe informacje o Zespole 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1. Zespole należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ Załącznik nr 1 do Statutu Zespołu Szkół nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ 1 Uwagi ogólne 1. W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest jej kolegialnym

Bardziej szczegółowo

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora załącznik 1 1. Organizuje pracę szkoły/placówki zgodnie ze statutem, arkuszem organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W WOLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W WOLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W WOLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej został opracowany na podstawie art. 40 43 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie

Statut Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie Statut Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie został utworzony na podstawie aktu załoŝycielskiego uchwały nr 5/2002 Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo