E-EDUKACJA PRACOWNIKÓW W MARKETUNGU WEWNĘTRZYM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "E-EDUKACJA PRACOWNIKÓW W MARKETUNGU WEWNĘTRZYM"

Transkrypt

1 E-EDUKACJA PRACOWNIKÓW W MARKETUNGU WEWNĘTRZYM Magdalena Kotnis Iga Rudawska Wstęp Gros przedsiębiorstw motywowanych chęcią zdobycia nowych i utrzymania dotychczasowych klientów wydaje rocznie setki tysięcy złotych na opracowanie strategii marketingowych. Strategie te - mimo perfekcyjnego przygotowania, błyskotliwych pomysłów i pokaźnego budŝetu przeznaczanego na ich wdroŝenie często zawodzą w warstwie wykonawczej. Głównym odpowiedzialnym za taki stan rzeczy staje się niejednokrotnie czynnik ludzki, a więc ludzie (pracownicy, wykonawcy, realizatorzy), którzy z jakiś względów zawiedli w stosowaniu marketingu w praktyce. Rynek dostarcza wiele przykładów tego typu 1. W takich przypadkach kluczowym problemem do rozwiązania staje się przeszkolenie i motywowanie pracowników do lepszej obsługi klientów. Dotyczy to w szczególności podmiotów działających w branŝach usługowych, w których sprzedawca staje się częścią usługi, a ona sama utoŝsamiana jest przez klienta z działaniem personelu liniowego. Alternatywę dla tradycyjnych szkoleń stanowią treningi wykorzystujące nowoczesne technologie (e-learning, e-training). O nich samych, jak i o ich wykorzystaniu w marketingu wewnętrznym traktuje niniejszy artykuł. Marketing wewnętrzny w procesie kreacji wartości Kolterowska triada marketingu: wewnętrznego, zewnętrznego i interakcyjnego (rys. 1) nawiązuje w swej istocie do procesu kształtowania wartości dla klienta. Sam autor jako obszar jej odniesienia wymienia firmy usługowe, ale zwa- Ŝywszy na fakt, iŝ w kaŝdym przedsiębiorstwie usługi spełniają rolę co najmniej pomocniczą (support function), a dostarczanie informacji równieŝ moŝna do 1 NaleŜy do nich kampania Heyah, której doskonałe pomysły w warstwie koncepcyjnej nie znalazły pokrycia w gotowości do ich realizacji w punktach sprzedaŝy. Zob. 483

2 ROZDZIAŁ V nich zaliczyć, spektrum zastosowania tej koncepcji wydaje się być uniwersalne. Trzy wierzchołki trójkąta opisywane przez poszczególnych uczestników procesu wymiany tworzą układ współzaleŝny, gdyŝ relacje między nimi powstające wzajemnie na siebie wpływają, a ich jakość w kolejnych wymiarach jest wypadkową pozostałych dwóch. O doskonałym marketingu interakcyjnym nie moŝna mówić bez udziału marketingu na poziomie wewnętrznym. Marketing zewnętrzny - obok swej warstwy technologicznej, jak na przykład innowacje produktowe i bezosobowej, jak reklama - jest głęboko zakorzeniony w kulturze organizacji i jej toŝsamości, a dla tych z kolei podstawą są ludzie, i łączący ich system wartości. Przedsiębiorstwo Marketing wewnętrzny Marketing zewnętrzny Pracownicy Marketing interakcyjny Klienci Rys. 1. Kotlerowska triada marketingu Źródło: P. Kolter, Marketing. Analiza, planowanie, wdraŝanie i kontrola, Gebethner&Ska, Warszawa 1994, s. 432 Marketing wewnętrzny w prezentowanej koncepcji triady ma dwojakie znaczenie. Po pierwsze satysfakcjonujące relacje pracownicy (klientela wewnętrzna) - przedsiębiorstwo pozytywnie oddziałują na motywacje tych pierwszych przyczyniając się to większej wydajności kadry, mniejszej jej rotacji i większej skuteczności podejmowanych przez pracowników działań. Orientacja na potrzeby klientów wewnętrznych przekłada się zatem na efekty ekonomiczne przedsiębiorstwa i wartość, jaką przedstawia ono dla udziałowców i potencjalnych inwestorów. W warstwie psychologicznej słuŝy ona natomiast umacnianiu systemu wartości organizacji, budowaniu zaangaŝowania pracowników i poczucia ich bezpieczeństwa, co z kolei stanowi podwaliny kreacji kultury organizacji. Szczególnie w przedsiębiorstwach nowej gospodarki kapitał ludzki jest częścią aktywów niematerialnych, których rola w tworzeniu wartości jest większa niŝ tradycyjnych aktywów wymienianych w bilansach [Doy03]. 484

3 REALIZACJA SYSTEMÓW WSPOMAGANIA ORGANIZACJI I ROZWIĄZANIA... Po drugie, marketing wewnętrzny partycypuje w kreacji wartości dla klienteli zewnętrznej, gdyŝ jakość relacji przedsiębiorstwo per se finalni beneficjenci jest silnie uzaleŝniona od jakości relacji na poziomie klient pracownik frontowy (pierwszej linii). ZwaŜywszy przy tym na fakt, iŝ gros kontaktów firma klient ma charakter interpersonalny, to rola pracownika urasta do pierwszoplanowej. W tej perspektywie zadaniem marketingu wewnętrznego jest przeszkolenie pracowników do lepszej obsługi klienteli. Alternatywną dla szkoleń prowadzonych metodami tradycyjnymi są treningi wykorzystujące nowe technologie (Technology-based Training - TBT). Spektrum ich zastosowań moŝe obejmować kształtowanie umiejętności komunikacji interpersonalnej, opanowywanie technik łagodzenia i rozwiązywania konfliktów w relacji pracownik-klient czy teŝ prowadzenie programów lojalnościowych. Obok tych klasycznych obszarów obsługi klienta, szkolenia z wykorzystaniem technik multimedialnych mogą być zorientowane na podnoszenie poszczególnych, specjalistycznych kompetencji pracowników w takich obszarach jak rachunkowość, finanse, logistyka itp. Dla klienta - parafrazując słowa C. Grönroosa - tworzą one sferę ukrytą, która poprzez podnoszenie kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa oddziałuje na jakość relacji nawiązywanych z finalnymi beneficjentami jego oferty. Typy multimedialnych technik edukacyjnych Edukacja oparta na nowych technologiach (TBT-Technology Based Training) stanowią element szerszego pojęcia nauczanie na odległość (Distance Learning). Opisuje techniki szkolenia, w których uczący się jest odseparowany od nauczającego i instytucji edukacyjnej (rys. 2). Pomimo tego, Ŝe pracownicy mogą się uczyć w tej samej miejscowości, w której przebywa trener, to jeŝeli nie mają osobistego kontaktu z wykładowcą, są zakwalifikowani jako uczący się na odległość. Kontakt między uczącym się a nauczającym ma miejsce pośrednio za pomocą słowa pisanego, telefonu, telefaxu, videokonferencji, a w przypadku TBT - przy uŝyciu technologii informatycznej. Rysunek 2 prezentuje klasyfikację pojęć uŝywanych w obszarach zastosowań TBT według następujących cech: strony procesu edukacji, czasu realizacji, trybu dostępu oraz kierunku realizacji procesu szkolenia. 485

4 ROZDZIAŁ V E-Learner On-line Synchroniczne Distance Learning Technology-based Training TBT Tele-Teaching Tele-Learning Tele-Tutoring E-Learning E-Teaching, -Tutoring, -Coaching E-Teacher On-line Synchroniczne Asynchroniczne WBT E- Teaching E-Learning Web-based Training Asynchroniczne E-Learning CBT Off-line LCMS WWW Rys. 2. Klasyfikacja pojęć obszaru Distance Learning Źródło: Opracowanie własne Uwzględniając dostępne na rynku polskim rozwiązania informatycznoedukacyjne w procesie podnoszenia kwalifikacji pracowników zastosować moŝna następujące multimedialne techniki edukacji: Kursy korespondencyjne z wykorzystaniem Internetu i Intranetu kursy oparte na technologii internetowej (Internet Protocol), umoŝliwiającej komunikację pomiędzy uczestnikami kursu i jego trenerem przy pomocy narzędzia , chat lub forum. Organizacja kursu przebiega podobnie jak na kursach korespondencyjnych tradycyjnych. RóŜnica polega na odmiennym nośniku danych (elektroniczny zamiast papieru). Ponadto kursy realizowane przez Internet lub Intranet przebiegają w krótszym czasie, poniewaŝ czas przepływu informacji jest szybszy. Multimedialne programy szkoleniowe programy zawierające róŝnego rodzaju formy przekazu: proste prezentacje lub wykłady, jak równieŝ złoŝone sekwencje edukacyjne, zawierające ćwiczenia praktyczne, testy, scenki sytuacyjne, rzeczywiste sytuacje zawodowe. Rodzaj uŝytych technik jest dopasowywany odpowiednio do potrzeb klienta: w wersji off-line (szkolenia udostępniane na CD-ROM-ie dla stanowisk komputerowych), w wersji on-line (szkolenia udostępniane w sieci Intranet lub w Internecie tzw. e-szkolenia). Nie są to kompleksowe szkolenia, lecz składowe pewnej całości. Przykładami multimedialnych programów szkoleniowych mogą być programy opracowane dla strony nauczającej: Teacher, Tutor i Coacher, zwane Teachware oraz Courseware będącej 486

5 REALIZACJA SYSTEMÓW WSPOMAGANIA ORGANIZACJI I ROZWIĄZANIA... częścią składową takich procesów szkoleniowych jak: Tele Teaching, Tele Tutoring, E-Coaching [Witt96]. Interaktywne, multimedialne kursy szkoleniowe on- i off-line kursy, podczas realizacji których następuje interakcja pomiędzy uczestnikami szkolenia a trenerem lub programem komputerowym. Do grupy interaktywnych, multimedialnych kursów szkoleniowych zalicza się następujące rodzaje oprogramowania komputerowego, spełniające konkretne funkcje w procesie szkolenia (w zaleŝności strony procesu szkolenia): Computer Based Training (CBT), Web Based Training (WBT), Computer Based Learning (CBL), Computer Based Instruction (CBI), Computer Assisted Learning (CAL), Computer Assisted Instruction (CA- I), nauczanie wspomagane komputerowo (Computerunterstütztes Lernen CUL) oraz ćwiczenia wspomagane komputerowo (Computerunterstützter Unterricht CUU) []. Multimedialne techniki szkolenia jak CBT, WBT, CBL, CAL oraz CUL zorientowane są na proces uczenia się, a więc na uczącego się. Pozostałe: CBI, CAI oraz CUU wspomagają proces nauczania, a więc wspierają nauczającego. Najpopularniejszymi multimedialnymi kursami szkoleniowymi są kursy on-line - WBT oraz off-line CBT (Computer Based Training). CBT zapoczątkowane zostało w latach osiemdziesiątych jako szkolenie z wykorzystaniem komputera. Jest to szkolenie przygotowane na dyskietce, CD-ROM-ie czy DVD. Z końcem lat dziewięćdziesiątych znacznie większe znaczenie i zastosowanie znalazła forma nauczania WBT (Web-Based-Training) [BrGe99]. Technika WBT polega na kooperatywnej nauce dwóch lub wielu kursantów jednocześnie, przy pomocy jednego programu. Uczestnicy szkolenia mają moŝliwość nie tylko wspólnie rozwiązywać dany problem ucząc się jednocześnie treści programu komputerowego, mogą równieŝ uczyć się od siebie nawzajem. Komputer spełnia zatem funkcję pośrednika pomiędzy uczącymi się [Doy03]. Kursy WBT zawierają wywarzony dobór plików video, plików dźwiękowych, grafiki i właściwie sformatowanych materiałów tekstowych przeznaczonych do bezproblemowego wyświetlania za pomocą przeglądarki internetowej. Interaktywne, multimedialne systemy edukacyjne zintegrowany zespół środków technicznych i logistycznych słuŝący do wspierania i zarządzania procesem edukacyjnym, umoŝliwiania komunikowania się pomiędzy uczącymi się pracownikami oraz zarządzanie informacją (gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie). Celem interaktywnych, multimedialnych systemów szkoleniowych jest nie tylko umieszczanie treści dydaktycznej w Internecie, a tym samym dostarczanie wiedzy uczącemu się. Systemy edukacyjne spełniają równieŝ dodatkową funkcję kontrolną i wspomagającą. MoŜliwe jest to jedynie poprzez wykorzystanie dedykowanych systemów informatycznych, które działając w środowisku Internetu gwarantują osiągnięcie sukcesu dydaktycznego. Interaktywne systemy edukacyjne są to tzw. szkolenia szyte na miarę, a więc opracowywane według konkretnego scenariusza i przeznaczone dla konkretnej grupy 487

6 ROZDZIAŁ V ludzi. Systemy te wykorzystują swój dydaktyczny, multimedialny oraz technologiczny potencjał jakościowy do przetwarzania oraz tworzenia nowej wiedzy. Systemy e-learningowe - profesjonalne, najbardziej zaawansowane rozwiązania umoŝliwiające nauczania zdalne, wykorzystujące technologię informatyczną. Są to systemy klasy LCMS (Learning Content Management System). System LCMS składa się z dwóch podsystemów, których głównym zadaniem jest zarządzanie zawartością informacyjną: system CMS (Content Management System) oraz zarządzanie procesem nauczania: system LMS (Learning Management System). Natomiast zadania uŝytkowe systemu koncentrują się na tworzeniu profili kompetencji pracowników w zaleŝności od posiadanych umiejętności, oferowaniu indywidualnych kursów dopasowanych do umiejętności i profilu pracy pracownika (LMS), tworzeniu i wartościowaniu danych oraz umieszczaniu ich w bazach (CMS). WaŜną cechą systemów tej klasy jest ich otwarta architektura pozwalająca na dostosowanie się do indywidualnych potrzeb autorów treści dydaktycznej, szkoleniowców oraz kursantów. Systemy tego typu najczęściej zapewniają zgodność z otwartymi standardami reprezentacji zawartości dydaktycznej (SCORM, AICC oraz XML), co gwarantuje przenaszalność kursów pomiędzy systemami róŝnych producentów wydatnie obniŝając koszt obsługi. Polski rynek szkoleń opartych na nowych technologiach Nowości technologiczne z zakresu wykorzystania technik multimedialnych, a w szczególności techniki e-learning, pojawiają się w Polsce dzięki przedstawicielstwom amerykańskich firm doradczych i szkoleniowych. Polskie rozwiązania bazują na zagranicznych produktach. Pierwsze kursy oferowane przedsiębiorstwom były produktami gotowymi, opracowanymi głównie w USA i Wielkiej Brytanii i przystosowanymi do polskich warunków i języka. Tematyka dotyczyła zarówno umiejętności miękkich jak i nauki podstawowych aplikacji IT. Produkty były dostarczane na płytach CD. W ciągu 3 lat pojawiły się rozwiązania e-learningowe, a wraz z nimi firmy oferujące systemy zarządzania e-szkoleniami i rozwojem (LMS). Według raportu Amerykańskiego Towarzystwa Rozwoju i Szkoleń (ASTD American Society of Training and Development) rok 2000 wskazuje się jako początek nowej ery dla e-learningu [State02]. Obserwując w Polsce rozwój usług firm specjalizujących się w kompleksowych usługach szkoleniowych, związanych z ofertą zarówno technologiczną jak i szkoleniową naleŝy przypuszczać, Ŝe w latach nastąpi boom na rynku e-learningu. Praktyka gospodarcza krajów wysoko rozwiniętych wskazuje na liczne zalety stosowania e-edukacji [BAWA02]. NaleŜą do nich zarówno korzyści ekonomiczne w postaci redukcji kosztów szkolenia grupy i minimalizacji czasu, jaki pracownik spędza poza miejscem pracy, jak równieŝ wygoda, standaryzacja 488

7 REALIZACJA SYSTEMÓW WSPOMAGANIA ORGANIZACJI I ROZWIĄZANIA... przekazu wiedzy, samodzielnie dostosowywanie tempa nauki, szybsza realizacja szkolenia i moŝliwość częstego uaktualniania materiałów szkoleniowych. Jednak w Polsce e-learning jest jeszcze w fazie wczesnego rozwoju. Druga połowa 2003 roku obfitowała w znaczną ilość nowych projektów e-learnigowych zarówno w przedsiębiorstwach, w róŝnych organach administracyjnych jak i firmach szkoleniowych. Obecnie na rynku jest dostępnych kilka profesjonalnych systemów e-learningowych, zaimplementowanych na uczelniach wyŝszych oraz w duŝych korporacjach, takich jak banki. Dzięki staraniom firmy Hewlett Packart powstał zintegrowany system e-learningowy pod nazwą Docent. System ma wyraźny podział na funkcje przeznaczone dla administratora IT oraz dla administratora HR. Ponadto w Polsce są równieŝ dostępne zagraniczne systemy e-learningowe: Lotus LearnigSpeace w wersji 4.0 i 5.0 oferowany przez IBM, Ingenium amerykańskiej firmy Click2Learn, NetG, Skillport, Blackboard i Learning Assistant - w Polsce oferowane przez firmę E-Learning.PL. Firma Cisco, jedna z największych polskich firm oferujących rozwiązania informatyczne, rozpoczęła pilotaŝ systemu SABA i Learning Space. Dodatkowo firma Cisco wykorzystuje systemy e-learning, w których aspektami budowy, zarządzania i dystrybucji treści szkoleniowej zarządza system klasy LCMS o nazwie Evolution firmy OutStart. Szereg polskich firm (informatycznych, szkoleniowych) deklaruje moŝliwość tworzenia portali szkoleniowych, ale z reguły wykorzystują oni narzędzia wskazane powyŝej. Do całkowicie polskich rozwiązań naleŝą platforma Leo firmy Young Digital Poland oraz Edustrada stworzona przez poznańską firmę BBI Tech. Warto równieŝ wspomnieć o rozwiązaniu e-learningowym Betacom, opartym na technologii firm Saba Software oraz Cisco Systems, wdro- Ŝonym w firmie Warta. Jest to system informatyczny do zarządzania rozwojem kapitału ludzkiego. Oferowane przez Betacom rozwiązanie e-learningowe jest systemem typu HCDM (Human Capital Development & Management), czyli nową generacją rozwiązań LMS (Learning Management System), rozbudowanym o dodatkowe funkcje związane z zarządzaniem wiedzą oraz z rozwojem kapitału ludzkiego. Zakreślony powyŝej poziom zaawansowania polskiego rynku E-edukacji, opartych na nowych technologiach, jest wypadkową istnienia szeregu barier, spowalniających rozwój owego rynku. NaleŜy do nich opór kulturowy wyraŝający się sceptycznym nastawieniem wobec innowacji, co przekłada się na słabą internacjonalizację edukacji TBT oraz na słabą motywację do nauki. Obawy pracowników wysuwane pod adresem nowego sposobu prowadzenia szkoleń wiąŝą się z likwidacją treningów wyjazdowych, które niejednokrotnie uznawane są za formę imprezy o charakterze integracyjnym. Ponadto szkolenia systemowe umoŝliwiają wzmoŝoną kontrolę nad postępami w przyswajaniu wiedzy, co nie zawsze spotyka się z aprobatą samych kursantów [Dm04]. 489

8 ROZDZIAŁ V Słowo końcowe Szkolenia wykorzystujące nowe technologie, mimo barier jakie towarzyszą ich wdraŝaniu, stanowią obiecujący kierunek podnoszenia jakości relacji pracownik - przedsiębiorstwo. Szczególne znaczenie dla ich internacjonalizacji będzie miał wzrost dostępności samego Internetu, jak i oprogramowania. Osobną kwestię stanowi kształtowanie świadomości pracowników, co do zalet, jakie owe szkolenia reprezentują. Literatura [BAWA02] [BrGe99] [Dm04] [Doy03] [Drit03] [Kotler] [State02] [Witt96] Beamish N., Armistead C., Watkinson M., Armfield G.: The development of e-learning in UK/European corporate organizations, European Business Journal 2002, Vol. 14, Issue 3, s Bruns B., Gejewski P.: Multimediales Lernen im Netz Leitfaden für Entscheider und Planer. Springer, Berlin Szkolenia elektroniczne przejściowa moda czy konieczność?, Rozmowa z I. Dmochowską, Personel 2004, nr 2, s. 39. Doyle P.: Marketing wartości. Wyd. Felberg Sja, Warszawa 2003, s. 27. Dittler U.: E-Learning. Einsatzkonzepte und Erfolgsfaktoren des Lernens mit interaktiven Medien. Oldenbourg 2003, s. 12. Kolter, P., Marketing. Analiza, planowanie, wdraŝanie i kontrola, Gebethner&Ska, Warszawa 1994, s State of the industry report, American Society of Training and Development, 2002, on-line: Witte K. H.: Bunte Bohnen. Einführung in die Programmierung mit Java. C`t Magazin für Computer Technik. Zeszyt 7,1996, s

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia E-learning: nowoczesna metoda kształcenia Tworzenie kursów e-learningowych Karolina Kotkowska Plan prezentacji część I E-learning obiektywnie: 2. Definicja 3. Formy 4. Wady i zalety e-szkoleń 5. Mity 6.

Bardziej szczegółowo

Początki e-learningu

Początki e-learningu E-learning Początki e-learningu Początków nauczania na odległość można doszukiwać się w Stanach Zjednoczonych w latach 80. Technikę tą początkowo wykorzystywało tylko kilka uczelni wyższych. Widząc zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AGNIESZKA MAZUREK E-LEARNING JAKO NOWOCZESNE NARZĘDZIE WYKORZYSTYWANE W SZKOLENIACH Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

ABC e - learningu. PROJEKT PL35 KOMPETENTNY URZĘDNIK WYśSZA JAKOŚĆ USŁUG W WIELKOPOLSCE

ABC e - learningu. PROJEKT PL35 KOMPETENTNY URZĘDNIK WYśSZA JAKOŚĆ USŁUG W WIELKOPOLSCE ABC e - learningu Termin e-learning (z ang. learning nauka, wiedza, poznanie) oznacza nauczanie na odległość przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technik informatycznych. Dydaktyka wspomagana jest za

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 15. Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19

Spis treści. Wstęp... 15. Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19 Spis treści Wstęp... 15 Treść książki... 16 Adresaci książki... 16 Struktura książki... 17 Trzecie wydanie książki... 17 Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19 Przykłady e-learningu... 20 E-learning

Bardziej szczegółowo

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet Czas trwania zajęć: 1 moduł, 12 jednostek lekcyjnych, razem 540. Cele zajęć: Cele operacyjne: UCZESTNICY: mm. zapoznają się terologią nn. rozpoznają różne typy

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Seweryn SPAŁEK Streszczenie: Zarządzanie projektami staje się coraz bardziej powszechne w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych

Bardziej szczegółowo

Young Digital Planet S.A.

Young Digital Planet S.A. Innowacyjne metody kształcenia menedżerów Young Digital Planet S.A. 2008/10/22 Szkolenia jutra Powinny być nastawione na zwiększenie elastyczności i efektywności organizacji oraz jej członków kształtować

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i dialog. Opis szkoleń językowych planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: Współpraca i dialog. Opis szkoleń językowych planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt: Współpraca i dialog Opis szkoleń językowych planowanych do realizacji w ramach projektu Gdańsk, wrzesień 2013 Spis Treści SPIS TREŚCI...2 SZKOLENIA JĘZYKOWE...3 JĘZYK ANGIELSKI...4 Szkolenia językowe

Bardziej szczegółowo

Przegląd platform systemowych typu OpenSource dla wspomagania kształcenia na odległość

Przegląd platform systemowych typu OpenSource dla wspomagania kształcenia na odległość Politechnika Wrocławska Przegląd platform systemowych typu OpenSource dla wspomagania kształcenia na odległość Lesław Sieniawski 2004 Wprowadzenie Definicja kształcenia na odległość [wg: Mirosław J. Kubiak,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technik kształcenia w edukacji akademickiej

Wykorzystanie nowoczesnych technik kształcenia w edukacji akademickiej Wykorzystanie nowoczesnych technik kształcenia w edukacji akademickiej Authoring Tools narzędzia służące do przygotowywania treści e-lekcji. Rodzaje treści umieszczanych w e-lekcjach. Edycja treści tekstowej

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig E-learning jako usługa rozwojowa E-learning to jedna z forma zdalnego nauczania (tj. formy wspomagania procesu uczenia się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi)

Bardziej szczegółowo

Instytut Przedsiębiorczości Cisco

Instytut Przedsiębiorczości Cisco Instytut Przedsiębiorczości Cisco Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie Konferencja: Technologie IT w służbie jakości kształcenia 1 czerwca 2010 Elżbieta Tarnawska Koordynator

Bardziej szczegółowo

E-learning nauczanie na odległość

E-learning nauczanie na odległość E-learning nauczanie na odległość część 2. Cel prezentacji Przekonanie Państwa, że warto uatrakcyjnić i wzbogacić proces dydaktyczny w szkole o pracę z uczniem na platformie e-learningowej Moodle. część

Bardziej szczegółowo

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03. Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.2010 Wybrane pola zastosowań e-learningu typowe indywidualne bądź

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Studium Nowoczesnych Technologii Multimedialnych (SNTM)

Regulamin organizacyjny Studium Nowoczesnych Technologii Multimedialnych (SNTM) Regulamin organizacyjny Studium Nowoczesnych Technologii Multimedialnych (SNTM) Rozdział 1 Cele i zadania 1 1. Celem Studium Nowoczesnych Technologii Multimedialnych jest wspomaganie procesów edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do udziału w szkoleniu:

Zaproszenie do udziału w szkoleniu: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zaproszenie do udziału w szkoleniu: Certyfikacja CAPM w PMI - szkolenie z zarządzania projektami w formule blended

Bardziej szczegółowo

Szkoła XXI wieku. Oprogramowanie wspomagające kształcenie. e -learning

Szkoła XXI wieku. Oprogramowanie wspomagające kształcenie. e -learning INNOWACJA W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Opracowanie mgr Ewa Onoszko Szkoła XXI wieku Oprogramowanie wspomagające kształcenie. e -learning e learning na lekcji wiedzy o kulturze, nauka przez Internet z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl

doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl Przegląd wybranych systemów i narzędzi e-learning doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl Duża część oprogramowania e-learningowego

Bardziej szczegółowo

Usługi dla biznesu. Motivation Direct SUBJECT NAME HERE

Usługi dla biznesu. Motivation Direct SUBJECT NAME HERE Usługi dla biznesu Motivation Direct 2 O Nas Motivation Direct jest dostawcą innowacyjnych technologii internetowych w zakresie wsparcia sprzedaży oraz lojalności i motywacji w biznesie. Od 17 lat działamy

Bardziej szczegółowo

SITOS. Twój partner w rozwoju best in training. www.bit-polska.pl. SITOS Core. SITOS Learning Management. SITOS Compliance Training

SITOS. Twój partner w rozwoju best in training. www.bit-polska.pl. SITOS Core. SITOS Learning Management. SITOS Compliance Training Core Learning Management Compliance Training Classroom Training e-testing Collaboration Virtual Classroom e-commerce Connect Twój partner w rozwoju best in training www.bit-polska.pl - Indywidualny system

Bardziej szczegółowo

Nauczanie na odległość

Nauczanie na odległość P o l i t e c h n i k a W a r s z a w s k a Nauczanie na odległość a standaryzacja materiałów edukacyjnych Krzysztof Kaczmarski Nauczanie na odległość T Nauczanie ustawiczne T Studia przez Internet? T

Bardziej szczegółowo

PROJEKTANT APLIKACJI / DOKUMENTÓW PERSONALIZOWANYCH Miejsce pracy: Piotrków Trybunalski r ref. PA/2017

PROJEKTANT APLIKACJI / DOKUMENTÓW PERSONALIZOWANYCH Miejsce pracy: Piotrków Trybunalski r ref. PA/2017 PROJEKTANT APLIKACJI / DOKUMENTÓW PERSONALIZOWANYCH r ref. PA/2017 Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za przygotowywanie i optymalizację baz danych produkcyjnych oraz nadzorowanie

Bardziej szczegółowo

www.szkolenia.unizeto.pl

www.szkolenia.unizeto.pl 801 540 340 91 4801 340 www.szkolenia.unizeto.pl Kompetencje zbudowane na doświadczeniu Doświadczenie Unizeto Technologies to wypadkowa historii biznesowej naszej firmy, praktycznie zdobytej wiedzy, która

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MONOGRAFIE NR

STUDIA I MONOGRAFIE NR STUDIA I MONOGRAFIE NR 21 WYBRANE ZAGADNIENIA INŻYNIERII WIEDZY Redakcja naukowa: Andrzej Cader Jacek M. Żurada Krzysztof Przybyszewski Łódź 2008 3 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 7 SYSTEMY AGENTOWE W E-LEARNINGU

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkoleniową oraz z warunkami uczestnictwa w Projekcie.

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkoleniową oraz z warunkami uczestnictwa w Projekcie. Szanowni Państwo, mam przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w Projekcie Innowacyjne firmy rodzinne podstawą gospodarki Pomorza. Przygotowaliśmy dla Państwa bogaty program szkoleń, uwzględniający

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE TREŚCI ELEARNINGOWYCH - MODEL ADDIE

PROJEKTOWANIE TREŚCI ELEARNINGOWYCH - MODEL ADDIE ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 277 NR 453 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 8 2007 ADAM STECYK PROJEKTOWANIE TREŚCI ELEARNINGOWYCH - MODEL ADDIE ISTOTA ELEARNINGU. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW ELEARNINGOWYCH

Bardziej szczegółowo

E-learning - nowa forma edukacji Jakub Grygiel Katolicki Uniwersytet Lubelski

E-learning - nowa forma edukacji Jakub Grygiel Katolicki Uniwersytet Lubelski E-learning - nowa forma edukacji Jakub Grygiel Katolicki Uniwersytet Lubelski Streszczenie: Artykuł ten prezentuje podstawowe informacje na temat e-learning oraz omawia ten rodzaj edukacji jako kosztowo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Platforma e-learningowa... 3 2. Funkcje platformy... 6 3. Produkcja ekranów szkolenia... 8 4. Blended-learning...

Spis treści. 1. Platforma e-learningowa... 3 2. Funkcje platformy... 6 3. Produkcja ekranów szkolenia... 8 4. Blended-learning... 1 Spis treści 1. Platforma e-learningowa.... 3 2. Funkcje platformy... 6 3. Produkcja ekranów szkolenia... 8 4. Blended-learning... 10 2 1. Platforma e-learningowa Firmy szkoleniowe zatrudniają profesjonalnych

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania e-learningowe jako narzędzia rozwoju kompetencji zawodowych. Paweł Czerwony Global New Business Manager

Rozwiązania e-learningowe jako narzędzia rozwoju kompetencji zawodowych. Paweł Czerwony Global New Business Manager v Rozwiązania e-learningowe jako narzędzia rozwoju kompetencji zawodowych Paweł Czerwony Global New Business Manager Funmedia Nasza historia Rynki i produkty Liczba użytkowników Kursy online Fakty Dot.

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wyróżnij się, zwiększ swój zasięg, zautomatyzuj część pracy oraz poznaj nowe, aktywne metody uczenia dorosłych.

Wyróżnij się, zwiększ swój zasięg, zautomatyzuj część pracy oraz poznaj nowe, aktywne metody uczenia dorosłych. 1 W sposobach przekazywania wiedzy istotne są proporcje, dlatego warto poznać przekrój nowoczesnych metod oraz narzędzi cyfrowych i online, które pomogą trenerom prowadzić skuteczne szkolenia i wzbogacą

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 6.12.2006 r.

Wrocław, 6.12.2006 r. ROZWÓJ E-LEARNINGU NA PRZYKŁADZIE MESI dr Jerzy Ładysz Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Wrocław, 6.12.2006 r. Budowa gospodarki opartej na wiedzy opiera się m.in. na opracowaniu i efektywnym wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu 3. Efektywna współpraca z klientem urzędu 2. Dane o rynku i ich wykorzystywanie 1. Rola i zadania służb zatrudnienia Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Nauczanie informatyki przez Internet w Polsko-Japońskiej WyŜszej Szkole Technik Komputerowych

Nauczanie informatyki przez Internet w Polsko-Japońskiej WyŜszej Szkole Technik Komputerowych Nauczanie informatyki przez Internet w Polsko-Japońskiej WyŜszej Szkole Technik Komputerowych Lech Banachowski, Paweł Lenkiewicz, ElŜbieta Mrówka- Matejewska Polsko-Japońska WyŜsza Szkoła Technik Komputerowych

Bardziej szczegółowo

Realizacja modelu nauczania hybrydowego. jasinski.ukw.edu.pl

Realizacja modelu nauczania hybrydowego. jasinski.ukw.edu.pl Realizacja modelu nauczania hybrydowego na przykładzie platformy b-learningowej dla studentów filologii germańskiej Arkadiusz Jasinski jasinski.ukw.edu.pl Na początku był e-learning czyli model nauczania

Bardziej szczegółowo

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 1 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Zarządzanie wiedzą w Polsce i na świecie w świetle ostatnich lat

Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Zarządzanie wiedzą w Polsce i na świecie w świetle ostatnich lat Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie Autor: Marcin Kłak Wstęp Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych 1.1. Rola i znaczenie wiedzy 1.1.1. Pojęcia i definicje

Bardziej szczegółowo

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty 96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4 tel. (46) 833-20-04, (46) 833-40-47 fax. (46) 832-56-43 www.wodnskierniewice.eu wodn@skierniewice.com.pl Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją

Bardziej szczegółowo

Andrzej Syguła Wirtualne Wyspy Wiedzy. E-learning jako nowa forma kształcenia

Andrzej Syguła Wirtualne Wyspy Wiedzy. E-learning jako nowa forma kształcenia Andrzej Syguła Wirtualne Wyspy Wiedzy W Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu realizowany jest projekt wdroŝenia wirtualnej edukacji, nazwany od akronimu

Bardziej szczegółowo

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 Newsletter Issue 2 April 2009 Drogi czytelniku, Przedstawiamy z przyjemnością drugie wydanie biuletynu projektu LearnIT. W tym wydaniu chcemy powiedzieć więcej

Bardziej szczegółowo

Projekt: Doskonalenie kwalifikacji pracowników PUP z zastosowaniem metody blended learning

Projekt: Doskonalenie kwalifikacji pracowników PUP z zastosowaniem metody blended learning Projekt: z zastosowaniem metody blended learning Schemat: Rozwój oferty usług instytucji rynku pracy Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.1 SPO RZL

Bardziej szczegółowo

Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość

Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość Waldemar Ozga Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Projekt współfinansowany Agenda 1. Czym jest epuap 2. Korzyści z zastosowanie epuap 3. Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Pozdrawiam Andrzej Wegner, Consensus. Firma Usługowa.

Pozdrawiam Andrzej Wegner, Consensus. Firma Usługowa. Witam! Polecam Pani/Panu swoją usługę, zajmuję się projektowaniem i tworzeniem stron internetowych jestem włascicielem domeny grudz.pl" zarejestrowanej na potrzeby lokalnego rynku grudziądzkiego, serwerów

Bardziej szczegółowo

NetArch. to agencja interaktywna zajmująca się dostarczaniem nowoczesnych rozwiąza firmy. E-marketing. Systemy Outsourcing IT

NetArch. to agencja interaktywna zajmująca się dostarczaniem nowoczesnych rozwiąza firmy. E-marketing. Systemy Outsourcing IT NetArch to agencja interaktywna zajmująca się dostarczaniem nowoczesnych rozwiąza zań i narzędzi wspomagających pracę firmy. Tworzenie stron i serwisów internetowych Systemy sprzedaŝowe Outsourcing IT

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo

Wykonanie i wdrożenie Platformy e-learning oraz wykonanie i przeprowadzenie kursów e-learning

Wykonanie i wdrożenie Platformy e-learning oraz wykonanie i przeprowadzenie kursów e-learning Wykonanie i wdrożenie Platformy e-learning oraz wykonanie i przeprowadzenie kursów e-learning Konferencja organizowana w ramach projektu Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb

Bardziej szczegółowo

Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX. Bartosz Marciniak. Actuality Sp. z o.o.

Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX. Bartosz Marciniak. Actuality Sp. z o.o. Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX Bartosz Marciniak Actuality Sp. z o.o. Prezes Zarządu Społeczeństwo informacyjne społeczeństwo, które znalazło zastosowanie

Bardziej szczegółowo

WDRAśANIE IDEI ORGANIZACJI SAMOUCZĄCEJ. Analiza przed wdroŝeniowa rozwiązań e-learningowych w firmie

WDRAśANIE IDEI ORGANIZACJI SAMOUCZĄCEJ. Analiza przed wdroŝeniowa rozwiązań e-learningowych w firmie WDRAśANIE IDEI ORGANIZACJI SAMOUCZĄCEJ Streszczenie Edyta Abramek Akademia Ekonomiczna w Katowicach Katedra Informatyki egaa@ae.katowice.pl Wyzwania XXI wieku sprawiły, Ŝe wzrosła rola kapitału ludzkiego.

Bardziej szczegółowo

E-learning Kształcenie na odległość przy wykorzystaniu oprogramowania typu Open Source

E-learning Kształcenie na odległość przy wykorzystaniu oprogramowania typu Open Source Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej E-learning Kształcenie na odległość przy wykorzystaniu oprogramowania typu Open Source Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości kursów online

Ocena jakości kursów online Ocena jakości kursów online Kryteria Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego Wojciech Zieliński Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego Cele prezentacji Przedstawienie prac prowadzonych przez SEA nad

Bardziej szczegółowo

Postępy edukacji internetowej

Postępy edukacji internetowej Postępy edukacji internetowej na przykładzie działań Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego dr inż. Małgorzata Suchecka inż. Artur Sychowicz Centralny Instytut Ochrony Pracy

Bardziej szczegółowo

Experience. Excellence. Efektywne rozwiązania e-learning. E-learning. dla biznesu

Experience. Excellence. Efektywne rozwiązania e-learning. E-learning. dla biznesu Experience. Excellence. Efektywne rozwiązania e-learning E-learning. dla biznesu Profesjonalizm i doświadczenie 9 lat doświadczenia 50 osobowy zespół specjalistów ponad 100 000 przeszkolonych osób Dla

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH DAG MARA LEWICKA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Metody, narzędzia, mierniki WYDAWNICTWA PROFESJONALNE PWN WARSZAWA 2010 Wstęp 11 ROZDZIAŁ 1. Zmiany w zakresie funkcji personalnej

Bardziej szczegółowo

Współpraca z nauką szansą rozwoju dla przedsiębiorstw

Współpraca z nauką szansą rozwoju dla przedsiębiorstw Współpraca z nauką szansą rozwoju dla przedsiębiorstw prof. dr hab. Henryk Mruk Poznań, 05. 02. 2008r. Współpraca z nauka szansą rozwoju dla przedsiębiorstwa sfera nauki i jej współczesna rola otoczenie

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLENIOWY 2016

KATALOG SZKOLENIOWY 2016 KATALOG SZKOLENIOWY 2016 KATALOG SZKOLENIOWY 2016 SPIS TREŚCI Szkolenia sprzedażowe Szkolenia dla menadżerów Zarządzanie Języki Umiejętności miękkie Prawo Marketing Fundusze europejskie Technologie i innowacje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp str. 15 Treść książki str. 16 Adresaci książki str. 16 Struktura książki str. 16 Piąte wydanie książki str. 17

Spis treści. Wstęp str. 15 Treść książki str. 16 Adresaci książki str. 16 Struktura książki str. 16 Piąte wydanie książki str. 17 Spis treści Wstęp str. 15 Treść książki str. 16 Adresaci książki str. 16 Struktura książki str. 16 Piąte wydanie książki str. 17 Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu str. 19 Przykłady e-learningu str.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie e-learningu we wspomaganiu procesu nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na przykładzie AE Katowice elearning System

Wykorzystanie e-learningu we wspomaganiu procesu nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na przykładzie AE Katowice elearning System Wykorzystanie e-learningu we wspomaganiu procesu nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na przykładzie AE Katowice elearning System Prof. zw. dr hab. inż Celina M. Olszak Dr Kornelia Batko

Bardziej szczegółowo

organizacja dydaktyki umoŝliwiająca ukończenie kursu / szkolenia bez konieczności fizycznej obecności w sali

organizacja dydaktyki umoŝliwiająca ukończenie kursu / szkolenia bez konieczności fizycznej obecności w sali Jarosław Kilon E-learning nauczanie z wykorzystaniem ICT i Internetu organizacja dydaktyki umoŝliwiająca ukończenie kursu / szkolenia bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej Blended learning

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE Jak zarządzać efektywnie - praktyczny, wieloaspektowy trening umiejętności menedżerskich TERMIN od: 21.10.2017 TERMIN do: 14.10.2018 CZAS TRWANIA:24 dni MIEJSCE: Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości Rok powstania: 2005r. Fundator: Miasto Gdańsk Cel: stworzenie i prowadzenie gdańskiego inkubatora przedsiębiorczości Swoje zadania Fundacja realizuje poprzez: mentoring,

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne w kształceniu na Politechnice Gdańskiej Wykład 1 Pojęcia podstawowe

Technologie informacyjne w kształceniu na Politechnice Gdańskiej Wykład 1 Pojęcia podstawowe Technologie informacyjne w kształceniu na Politechnice Gdańskiej Wykład 1 Pojęcia podstawowe Dr inż. Anna Grabowska studiapg2012@gmail.com 1 Tematyka Narzędzia informatyczne wspomagające kształcenie, podstawowe

Bardziej szczegółowo

Cash Flow w praktyce - warsztaty. LondonSAM Polska, Kraków 2015

Cash Flow w praktyce - warsztaty. LondonSAM Polska, Kraków 2015 c Cash Flow w praktyce - warsztaty LondonSAM Polska, Kraków 2015 LondonSAM Polska www.londonsam.pl LondonSAM Polska (London School of Accountancy and Management) to nowoczesna, międzynarodowa firma szkoleniowa

Bardziej szczegółowo

E-edukacja w uczelnianych strukturach dydaktyczno-organizacyjnych na przykładzie WyŜszej Szkoły Logistyki w Poznaniu

E-edukacja w uczelnianych strukturach dydaktyczno-organizacyjnych na przykładzie WyŜszej Szkoły Logistyki w Poznaniu Ryszard Świekatowski WyŜsza Szkoła Logistyki w Poznaniu E-edukacja w uczelnianych strukturach dydaktyczno-organizacyjnych na przykładzie WyŜszej Szkoły Logistyki w Poznaniu W niniejszym opracowaniu przedstawiono

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców Informacje ogólne o PO KL 29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest

Bardziej szczegółowo

Oferta inwestycyjna Onlinetools.pl cyfrowi pracownicy

Oferta inwestycyjna Onlinetools.pl cyfrowi pracownicy Oferta inwestycyjna Onlinetools.pl cyfrowi pracownicy Awatar: Zapraszam na prezentację oferty inwestycyjnej firmy onlinetools.pl: - Rozpocznij prezentację. - Wyślij mi materiały prezenetacyjne emailem.

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne techniki nauczania w branży medycznej. Teresa Stawińska Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Nowoczesne techniki nauczania w branży medycznej. Teresa Stawińska Uniwersytet Medyczny w Lublinie Nowoczesne techniki nauczania w branży medycznej Teresa Stawińska Uniwersytet Medyczny w Lublinie Wirtualny świat Świat wirtualny, stworzony przy pomocy technologii informacyjnych, angażuje coraz skuteczniej

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY w województwie świętokrzyskim projekt innowacyjny w edukacji. REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PIERWSZY w województwie świętokrzyskim projekt innowacyjny w edukacji. REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PIERWSZY w województwie świętokrzyskim projekt innowacyjny w edukacji. REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH DZIAŁANIE 9.4

Bardziej szczegółowo

e-learning w edukacji Sebastian Wasiołka

e-learning w edukacji Sebastian Wasiołka e-learning w edukacji Sebastian Wasiołka Plan prezentacji 1. Definicje. 2. Terminologia. 3. Klasyfikacja systemów e-learning. 4. Elementy procesu e-learningowego. 5. Podstawowe funkcje e-learningu. 6.

Bardziej szczegółowo

Metodologia tworzenia wykładów online

Metodologia tworzenia wykładów online Mieczysław Lech Owoc, Krzysztof Hauke Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Metodologia tworzenia wykładów online Tworzenie wykładów wymaga stosowania metodologii. Intuicyjne zaprojektowanie wykładu online

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DO SAMODZIELNEGO TWORZENIA E- -LEARNINGU W TECHNOLOGII FLASH

PROGRAM DO SAMODZIELNEGO TWORZENIA E- -LEARNINGU W TECHNOLOGII FLASH PROGRAM DO SAMODZIELNEGO TWORZENIA E- -LEARNINGU W TECHNOLOGII FLASH 1 O nas QuickLessons LCC Firma QuickLessons LCC jest wiodącym dostawcą rozwiązań rapid e-learning. Firma powstała w 2008 roku w Brazylii.

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne metody szkoleniowe rozwój pracowników Banków Spółdzielczych

Nowoczesne metody szkoleniowe rozwój pracowników Banków Spółdzielczych Nowoczesne metody szkoleniowe rozwój pracowników Banków Spółdzielczych Adam Ryszewski Prezentacja Agenda Informacje o COMBIDATA Poland COMBIDATA w obszarze e-learning LMS Szkolenia elektroniczne Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Zainteresowała Cię nasza oferta? Talent Management mhr Talent Management mhr Talent Management wspiera realizację koncepcji, w której każdy pracownik posiada możliwości, wiedzę i kompetencje potrzebne do wykonywania powierzonych mu zadań

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

ZAR ZĄ D ZEN IE N r 37/ 2014 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 2 grudnia 2014 r.

ZAR ZĄ D ZEN IE N r 37/ 2014 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 2 grudnia 2014 r. ZAR ZĄ D ZEN IE N r 37/ 2014 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DO SAMODZIELNEGO TWORZENIA E-LEARNINGU W TECHNOLOGII FLASH

PROGRAM DO SAMODZIELNEGO TWORZENIA E-LEARNINGU W TECHNOLOGII FLASH PROGRAM DO SAMODZIELNEGO TWORZENIA E-LEARNINGU W TECHNOLOGII FLASH 1 O nas QuickLessons LCC Firma QuickLessons LCC jest wiodącym dostawcą rozwiązao rapid e-learning. Firma powstała w 2008 roku w Brazylii.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 17 lipca 2012 r. posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Wielkopolskiego walidacja produktu finalnego projektu Wirtualny System Nauczania 50+ Plan prezentacji 1. Projekt Wirtualny System

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Szkolenia obejmuje przegląd najważniejszych i najczęściej stosowanych standardów GS1 wraz z praktycznymi informacjami na temat

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI SYSTEMÓW E-LEARNING W PROCESIE ROZWOJU PRACOWNIKÓW

WŁAŚCIWOŚCI SYSTEMÓW E-LEARNING W PROCESIE ROZWOJU PRACOWNIKÓW WŁAŚCIWOŚCI SYSTEMÓW E-LEARNING W PROCESIE ROZWOJU PRACOWNIKÓW Magdalena Kotnis Wstęp Proces edukacji pracowników jest złoŝonym procesem gromadzenia oraz przepływu informacji. Na podstawie informacji zwrotnej

Bardziej szczegółowo

Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter

Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter Sklep internetowy Kolporter.pl oferuje swoim Klientom blisko 100 000 produktów w tym: ksiąŝki, muzykę, film i gry. Kolporter postanowił stworzyć nowy kanał

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

WODN w Skierniewicach

WODN w Skierniewicach Małgorzata Wrzodak Misja WODN Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, wychowawców, kadry kierowniczej poprzez świadczenie usług szkoleniowych na najwyższym poziomie, w formach i miejscach spełniających

Bardziej szczegółowo

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań.

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. dr Katarzyna Mikołajczyk mgr Katarzyna Pietraszek Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE

SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE ADAM GOLICKI SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE Praca magisterska napisana w Katedrze Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pod kierunkiem naukowym dr. Emila Ślązaka Copyright

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

e-learning Daniel Lala Combidata Poland Warszawa, 19 września 2005 r.

e-learning Daniel Lala Combidata Poland Warszawa, 19 września 2005 r. e-learning Daniel Lala Combidata Poland Warszawa, 19 września 2005 r. e-learning e-learning jest jednym z głównych narzędzi edukacyjnych w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego, w którym wiedza i umiejętności

Bardziej szczegółowo

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE RCITT to: Doświadczony Zespół realizujący projekty Baza kontaktów w sferze nauki i biznesu Fachowe doradztwo Otwartość na nowe pomysły

Bardziej szczegółowo

z punktu widzenia inwestora

z punktu widzenia inwestora Wycena własności intelektualnej z punktu widzenia inwestora Mieszko Bisewski Z-ca Dyrektora Finansowego ds. Inwestycji Kapitałowych Agencja Rozwoju Pomorza SA Gdynia, 26 październik 2010 r. Fundusz Kapitałowy

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe i mobilne (studia tradycyjne)

Aplikacje internetowe i mobilne (studia tradycyjne) Aplikacje internetowe i mobilne (studia tradycyjne) Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/12/7405/5969 Cena netto 4 200,00 zł Cena brutto 4 200,00 zł Cena netto za godzinę 22,34 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

Program Interwencja! Jak uratować zagrożony projekt e-learningowy? Iwona Wieczorek Dyrektor Zarządzająca e-learning.pl

Program Interwencja! Jak uratować zagrożony projekt e-learningowy? Iwona Wieczorek Dyrektor Zarządzająca e-learning.pl Program Interwencja! Jak uratować zagrożony projekt e-learningowy? Iwona Wieczorek Dyrektor Zarządzająca e-learning.pl Czy dotyczy Cię któraś z opisanych sytuacji? korzystasz z rozwiązań e-learningowych,

Bardziej szczegółowo

Agenda. Podstawowe informacje o IT Essentials Prezentacja systemu e- learning Akademii Cisco. nauczycieli Kolejne kroki na przyszłość Podsumowanie

Agenda. Podstawowe informacje o IT Essentials Prezentacja systemu e- learning Akademii Cisco. nauczycieli Kolejne kroki na przyszłość Podsumowanie Akademia sieci komputerowych Cisco IT Essentials Sprzęt i oprogramowanie komputerów PC Lucjan Hajder Krzysztof Kilar Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie Agenda Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Wycena wartości wynalazku i innych przedmiotów własności przemysłowej. IP-score jako narzędzie wyceny rozwiązania technicznego chronionego patentem.

Wycena wartości wynalazku i innych przedmiotów własności przemysłowej. IP-score jako narzędzie wyceny rozwiązania technicznego chronionego patentem. Wycena wartości wynalazku i innych przedmiotów własności przemysłowej. IP-score jako narzędzie wyceny rozwiązania technicznego chronionego patentem. Beata Lenarczyk Naczelnik Wydziału Promocji Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

Moodle i złudzenia na temat Moodle. dr Małgorzata Miranowicz Zakład Dydaktyki Chemii Wydział Chemii UAM, Poznań

Moodle i złudzenia na temat Moodle. dr Małgorzata Miranowicz Zakład Dydaktyki Chemii Wydział Chemii UAM, Poznań Moodle i złudzenia na temat Moodle dr Małgorzata Miranowicz Zakład Dydaktyki Chemii Wydział Chemii UAM, Poznań Jak nie rozumieć e-learningu? Czy e-learning to jest e-uczenie się? Czy samochód to jest to

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie e-learningiem

Zarządzanie e-learningiem Zarządzanie e-learningiem Zarządzanie e-learningiem obejmuje dwie strefy związane z procesem nauczania: zarządzanie nauczaniem, zarządzanie treścią nauczania. Zazwyczaj funkcje te powierza się dwu odrębnym

Bardziej szczegółowo

Co to jest blended-learning?

Co to jest blended-learning? Co to jest blended-learning? model tradycyjny model e-learning nauczanie synchroniczne seminaria, prelekcje wykłady, ćwiczenia dyskusje na plenum demonstracje online laboratoria i zdalne symulacje chat

Bardziej szczegółowo

Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych Postanowienia ogólne 1 Zakres przedmiotowy niniejszego Regulaminu obejmuje zasady przygotowywania i prowadzenia zajęć. 2 Podstawę prawną niniejszego

Bardziej szczegółowo

Ogólna informacja. O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz

Ogólna informacja. O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz Ogólna informacja O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz Spis treści O nas... 3 Historia firmy... 3 e-direct... 4 Struktura firmy... 4 Nasza oferta... 5 Strategia... 5 Promocja... 5 Kreacja...

Bardziej szczegółowo