E-EDUKACJA PRACOWNIKÓW W MARKETUNGU WEWNĘTRZYM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "E-EDUKACJA PRACOWNIKÓW W MARKETUNGU WEWNĘTRZYM"

Transkrypt

1 E-EDUKACJA PRACOWNIKÓW W MARKETUNGU WEWNĘTRZYM Magdalena Kotnis Iga Rudawska Wstęp Gros przedsiębiorstw motywowanych chęcią zdobycia nowych i utrzymania dotychczasowych klientów wydaje rocznie setki tysięcy złotych na opracowanie strategii marketingowych. Strategie te - mimo perfekcyjnego przygotowania, błyskotliwych pomysłów i pokaźnego budŝetu przeznaczanego na ich wdroŝenie często zawodzą w warstwie wykonawczej. Głównym odpowiedzialnym za taki stan rzeczy staje się niejednokrotnie czynnik ludzki, a więc ludzie (pracownicy, wykonawcy, realizatorzy), którzy z jakiś względów zawiedli w stosowaniu marketingu w praktyce. Rynek dostarcza wiele przykładów tego typu 1. W takich przypadkach kluczowym problemem do rozwiązania staje się przeszkolenie i motywowanie pracowników do lepszej obsługi klientów. Dotyczy to w szczególności podmiotów działających w branŝach usługowych, w których sprzedawca staje się częścią usługi, a ona sama utoŝsamiana jest przez klienta z działaniem personelu liniowego. Alternatywę dla tradycyjnych szkoleń stanowią treningi wykorzystujące nowoczesne technologie (e-learning, e-training). O nich samych, jak i o ich wykorzystaniu w marketingu wewnętrznym traktuje niniejszy artykuł. Marketing wewnętrzny w procesie kreacji wartości Kolterowska triada marketingu: wewnętrznego, zewnętrznego i interakcyjnego (rys. 1) nawiązuje w swej istocie do procesu kształtowania wartości dla klienta. Sam autor jako obszar jej odniesienia wymienia firmy usługowe, ale zwa- Ŝywszy na fakt, iŝ w kaŝdym przedsiębiorstwie usługi spełniają rolę co najmniej pomocniczą (support function), a dostarczanie informacji równieŝ moŝna do 1 NaleŜy do nich kampania Heyah, której doskonałe pomysły w warstwie koncepcyjnej nie znalazły pokrycia w gotowości do ich realizacji w punktach sprzedaŝy. Zob. 483

2 ROZDZIAŁ V nich zaliczyć, spektrum zastosowania tej koncepcji wydaje się być uniwersalne. Trzy wierzchołki trójkąta opisywane przez poszczególnych uczestników procesu wymiany tworzą układ współzaleŝny, gdyŝ relacje między nimi powstające wzajemnie na siebie wpływają, a ich jakość w kolejnych wymiarach jest wypadkową pozostałych dwóch. O doskonałym marketingu interakcyjnym nie moŝna mówić bez udziału marketingu na poziomie wewnętrznym. Marketing zewnętrzny - obok swej warstwy technologicznej, jak na przykład innowacje produktowe i bezosobowej, jak reklama - jest głęboko zakorzeniony w kulturze organizacji i jej toŝsamości, a dla tych z kolei podstawą są ludzie, i łączący ich system wartości. Przedsiębiorstwo Marketing wewnętrzny Marketing zewnętrzny Pracownicy Marketing interakcyjny Klienci Rys. 1. Kotlerowska triada marketingu Źródło: P. Kolter, Marketing. Analiza, planowanie, wdraŝanie i kontrola, Gebethner&Ska, Warszawa 1994, s. 432 Marketing wewnętrzny w prezentowanej koncepcji triady ma dwojakie znaczenie. Po pierwsze satysfakcjonujące relacje pracownicy (klientela wewnętrzna) - przedsiębiorstwo pozytywnie oddziałują na motywacje tych pierwszych przyczyniając się to większej wydajności kadry, mniejszej jej rotacji i większej skuteczności podejmowanych przez pracowników działań. Orientacja na potrzeby klientów wewnętrznych przekłada się zatem na efekty ekonomiczne przedsiębiorstwa i wartość, jaką przedstawia ono dla udziałowców i potencjalnych inwestorów. W warstwie psychologicznej słuŝy ona natomiast umacnianiu systemu wartości organizacji, budowaniu zaangaŝowania pracowników i poczucia ich bezpieczeństwa, co z kolei stanowi podwaliny kreacji kultury organizacji. Szczególnie w przedsiębiorstwach nowej gospodarki kapitał ludzki jest częścią aktywów niematerialnych, których rola w tworzeniu wartości jest większa niŝ tradycyjnych aktywów wymienianych w bilansach [Doy03]. 484

3 REALIZACJA SYSTEMÓW WSPOMAGANIA ORGANIZACJI I ROZWIĄZANIA... Po drugie, marketing wewnętrzny partycypuje w kreacji wartości dla klienteli zewnętrznej, gdyŝ jakość relacji przedsiębiorstwo per se finalni beneficjenci jest silnie uzaleŝniona od jakości relacji na poziomie klient pracownik frontowy (pierwszej linii). ZwaŜywszy przy tym na fakt, iŝ gros kontaktów firma klient ma charakter interpersonalny, to rola pracownika urasta do pierwszoplanowej. W tej perspektywie zadaniem marketingu wewnętrznego jest przeszkolenie pracowników do lepszej obsługi klienteli. Alternatywną dla szkoleń prowadzonych metodami tradycyjnymi są treningi wykorzystujące nowe technologie (Technology-based Training - TBT). Spektrum ich zastosowań moŝe obejmować kształtowanie umiejętności komunikacji interpersonalnej, opanowywanie technik łagodzenia i rozwiązywania konfliktów w relacji pracownik-klient czy teŝ prowadzenie programów lojalnościowych. Obok tych klasycznych obszarów obsługi klienta, szkolenia z wykorzystaniem technik multimedialnych mogą być zorientowane na podnoszenie poszczególnych, specjalistycznych kompetencji pracowników w takich obszarach jak rachunkowość, finanse, logistyka itp. Dla klienta - parafrazując słowa C. Grönroosa - tworzą one sferę ukrytą, która poprzez podnoszenie kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa oddziałuje na jakość relacji nawiązywanych z finalnymi beneficjentami jego oferty. Typy multimedialnych technik edukacyjnych Edukacja oparta na nowych technologiach (TBT-Technology Based Training) stanowią element szerszego pojęcia nauczanie na odległość (Distance Learning). Opisuje techniki szkolenia, w których uczący się jest odseparowany od nauczającego i instytucji edukacyjnej (rys. 2). Pomimo tego, Ŝe pracownicy mogą się uczyć w tej samej miejscowości, w której przebywa trener, to jeŝeli nie mają osobistego kontaktu z wykładowcą, są zakwalifikowani jako uczący się na odległość. Kontakt między uczącym się a nauczającym ma miejsce pośrednio za pomocą słowa pisanego, telefonu, telefaxu, videokonferencji, a w przypadku TBT - przy uŝyciu technologii informatycznej. Rysunek 2 prezentuje klasyfikację pojęć uŝywanych w obszarach zastosowań TBT według następujących cech: strony procesu edukacji, czasu realizacji, trybu dostępu oraz kierunku realizacji procesu szkolenia. 485

4 ROZDZIAŁ V E-Learner On-line Synchroniczne Distance Learning Technology-based Training TBT Tele-Teaching Tele-Learning Tele-Tutoring E-Learning E-Teaching, -Tutoring, -Coaching E-Teacher On-line Synchroniczne Asynchroniczne WBT E- Teaching E-Learning Web-based Training Asynchroniczne E-Learning CBT Off-line LCMS WWW Rys. 2. Klasyfikacja pojęć obszaru Distance Learning Źródło: Opracowanie własne Uwzględniając dostępne na rynku polskim rozwiązania informatycznoedukacyjne w procesie podnoszenia kwalifikacji pracowników zastosować moŝna następujące multimedialne techniki edukacji: Kursy korespondencyjne z wykorzystaniem Internetu i Intranetu kursy oparte na technologii internetowej (Internet Protocol), umoŝliwiającej komunikację pomiędzy uczestnikami kursu i jego trenerem przy pomocy narzędzia , chat lub forum. Organizacja kursu przebiega podobnie jak na kursach korespondencyjnych tradycyjnych. RóŜnica polega na odmiennym nośniku danych (elektroniczny zamiast papieru). Ponadto kursy realizowane przez Internet lub Intranet przebiegają w krótszym czasie, poniewaŝ czas przepływu informacji jest szybszy. Multimedialne programy szkoleniowe programy zawierające róŝnego rodzaju formy przekazu: proste prezentacje lub wykłady, jak równieŝ złoŝone sekwencje edukacyjne, zawierające ćwiczenia praktyczne, testy, scenki sytuacyjne, rzeczywiste sytuacje zawodowe. Rodzaj uŝytych technik jest dopasowywany odpowiednio do potrzeb klienta: w wersji off-line (szkolenia udostępniane na CD-ROM-ie dla stanowisk komputerowych), w wersji on-line (szkolenia udostępniane w sieci Intranet lub w Internecie tzw. e-szkolenia). Nie są to kompleksowe szkolenia, lecz składowe pewnej całości. Przykładami multimedialnych programów szkoleniowych mogą być programy opracowane dla strony nauczającej: Teacher, Tutor i Coacher, zwane Teachware oraz Courseware będącej 486

5 REALIZACJA SYSTEMÓW WSPOMAGANIA ORGANIZACJI I ROZWIĄZANIA... częścią składową takich procesów szkoleniowych jak: Tele Teaching, Tele Tutoring, E-Coaching [Witt96]. Interaktywne, multimedialne kursy szkoleniowe on- i off-line kursy, podczas realizacji których następuje interakcja pomiędzy uczestnikami szkolenia a trenerem lub programem komputerowym. Do grupy interaktywnych, multimedialnych kursów szkoleniowych zalicza się następujące rodzaje oprogramowania komputerowego, spełniające konkretne funkcje w procesie szkolenia (w zaleŝności strony procesu szkolenia): Computer Based Training (CBT), Web Based Training (WBT), Computer Based Learning (CBL), Computer Based Instruction (CBI), Computer Assisted Learning (CAL), Computer Assisted Instruction (CA- I), nauczanie wspomagane komputerowo (Computerunterstütztes Lernen CUL) oraz ćwiczenia wspomagane komputerowo (Computerunterstützter Unterricht CUU) []. Multimedialne techniki szkolenia jak CBT, WBT, CBL, CAL oraz CUL zorientowane są na proces uczenia się, a więc na uczącego się. Pozostałe: CBI, CAI oraz CUU wspomagają proces nauczania, a więc wspierają nauczającego. Najpopularniejszymi multimedialnymi kursami szkoleniowymi są kursy on-line - WBT oraz off-line CBT (Computer Based Training). CBT zapoczątkowane zostało w latach osiemdziesiątych jako szkolenie z wykorzystaniem komputera. Jest to szkolenie przygotowane na dyskietce, CD-ROM-ie czy DVD. Z końcem lat dziewięćdziesiątych znacznie większe znaczenie i zastosowanie znalazła forma nauczania WBT (Web-Based-Training) [BrGe99]. Technika WBT polega na kooperatywnej nauce dwóch lub wielu kursantów jednocześnie, przy pomocy jednego programu. Uczestnicy szkolenia mają moŝliwość nie tylko wspólnie rozwiązywać dany problem ucząc się jednocześnie treści programu komputerowego, mogą równieŝ uczyć się od siebie nawzajem. Komputer spełnia zatem funkcję pośrednika pomiędzy uczącymi się [Doy03]. Kursy WBT zawierają wywarzony dobór plików video, plików dźwiękowych, grafiki i właściwie sformatowanych materiałów tekstowych przeznaczonych do bezproblemowego wyświetlania za pomocą przeglądarki internetowej. Interaktywne, multimedialne systemy edukacyjne zintegrowany zespół środków technicznych i logistycznych słuŝący do wspierania i zarządzania procesem edukacyjnym, umoŝliwiania komunikowania się pomiędzy uczącymi się pracownikami oraz zarządzanie informacją (gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie). Celem interaktywnych, multimedialnych systemów szkoleniowych jest nie tylko umieszczanie treści dydaktycznej w Internecie, a tym samym dostarczanie wiedzy uczącemu się. Systemy edukacyjne spełniają równieŝ dodatkową funkcję kontrolną i wspomagającą. MoŜliwe jest to jedynie poprzez wykorzystanie dedykowanych systemów informatycznych, które działając w środowisku Internetu gwarantują osiągnięcie sukcesu dydaktycznego. Interaktywne systemy edukacyjne są to tzw. szkolenia szyte na miarę, a więc opracowywane według konkretnego scenariusza i przeznaczone dla konkretnej grupy 487

6 ROZDZIAŁ V ludzi. Systemy te wykorzystują swój dydaktyczny, multimedialny oraz technologiczny potencjał jakościowy do przetwarzania oraz tworzenia nowej wiedzy. Systemy e-learningowe - profesjonalne, najbardziej zaawansowane rozwiązania umoŝliwiające nauczania zdalne, wykorzystujące technologię informatyczną. Są to systemy klasy LCMS (Learning Content Management System). System LCMS składa się z dwóch podsystemów, których głównym zadaniem jest zarządzanie zawartością informacyjną: system CMS (Content Management System) oraz zarządzanie procesem nauczania: system LMS (Learning Management System). Natomiast zadania uŝytkowe systemu koncentrują się na tworzeniu profili kompetencji pracowników w zaleŝności od posiadanych umiejętności, oferowaniu indywidualnych kursów dopasowanych do umiejętności i profilu pracy pracownika (LMS), tworzeniu i wartościowaniu danych oraz umieszczaniu ich w bazach (CMS). WaŜną cechą systemów tej klasy jest ich otwarta architektura pozwalająca na dostosowanie się do indywidualnych potrzeb autorów treści dydaktycznej, szkoleniowców oraz kursantów. Systemy tego typu najczęściej zapewniają zgodność z otwartymi standardami reprezentacji zawartości dydaktycznej (SCORM, AICC oraz XML), co gwarantuje przenaszalność kursów pomiędzy systemami róŝnych producentów wydatnie obniŝając koszt obsługi. Polski rynek szkoleń opartych na nowych technologiach Nowości technologiczne z zakresu wykorzystania technik multimedialnych, a w szczególności techniki e-learning, pojawiają się w Polsce dzięki przedstawicielstwom amerykańskich firm doradczych i szkoleniowych. Polskie rozwiązania bazują na zagranicznych produktach. Pierwsze kursy oferowane przedsiębiorstwom były produktami gotowymi, opracowanymi głównie w USA i Wielkiej Brytanii i przystosowanymi do polskich warunków i języka. Tematyka dotyczyła zarówno umiejętności miękkich jak i nauki podstawowych aplikacji IT. Produkty były dostarczane na płytach CD. W ciągu 3 lat pojawiły się rozwiązania e-learningowe, a wraz z nimi firmy oferujące systemy zarządzania e-szkoleniami i rozwojem (LMS). Według raportu Amerykańskiego Towarzystwa Rozwoju i Szkoleń (ASTD American Society of Training and Development) rok 2000 wskazuje się jako początek nowej ery dla e-learningu [State02]. Obserwując w Polsce rozwój usług firm specjalizujących się w kompleksowych usługach szkoleniowych, związanych z ofertą zarówno technologiczną jak i szkoleniową naleŝy przypuszczać, Ŝe w latach nastąpi boom na rynku e-learningu. Praktyka gospodarcza krajów wysoko rozwiniętych wskazuje na liczne zalety stosowania e-edukacji [BAWA02]. NaleŜą do nich zarówno korzyści ekonomiczne w postaci redukcji kosztów szkolenia grupy i minimalizacji czasu, jaki pracownik spędza poza miejscem pracy, jak równieŝ wygoda, standaryzacja 488

7 REALIZACJA SYSTEMÓW WSPOMAGANIA ORGANIZACJI I ROZWIĄZANIA... przekazu wiedzy, samodzielnie dostosowywanie tempa nauki, szybsza realizacja szkolenia i moŝliwość częstego uaktualniania materiałów szkoleniowych. Jednak w Polsce e-learning jest jeszcze w fazie wczesnego rozwoju. Druga połowa 2003 roku obfitowała w znaczną ilość nowych projektów e-learnigowych zarówno w przedsiębiorstwach, w róŝnych organach administracyjnych jak i firmach szkoleniowych. Obecnie na rynku jest dostępnych kilka profesjonalnych systemów e-learningowych, zaimplementowanych na uczelniach wyŝszych oraz w duŝych korporacjach, takich jak banki. Dzięki staraniom firmy Hewlett Packart powstał zintegrowany system e-learningowy pod nazwą Docent. System ma wyraźny podział na funkcje przeznaczone dla administratora IT oraz dla administratora HR. Ponadto w Polsce są równieŝ dostępne zagraniczne systemy e-learningowe: Lotus LearnigSpeace w wersji 4.0 i 5.0 oferowany przez IBM, Ingenium amerykańskiej firmy Click2Learn, NetG, Skillport, Blackboard i Learning Assistant - w Polsce oferowane przez firmę E-Learning.PL. Firma Cisco, jedna z największych polskich firm oferujących rozwiązania informatyczne, rozpoczęła pilotaŝ systemu SABA i Learning Space. Dodatkowo firma Cisco wykorzystuje systemy e-learning, w których aspektami budowy, zarządzania i dystrybucji treści szkoleniowej zarządza system klasy LCMS o nazwie Evolution firmy OutStart. Szereg polskich firm (informatycznych, szkoleniowych) deklaruje moŝliwość tworzenia portali szkoleniowych, ale z reguły wykorzystują oni narzędzia wskazane powyŝej. Do całkowicie polskich rozwiązań naleŝą platforma Leo firmy Young Digital Poland oraz Edustrada stworzona przez poznańską firmę BBI Tech. Warto równieŝ wspomnieć o rozwiązaniu e-learningowym Betacom, opartym na technologii firm Saba Software oraz Cisco Systems, wdro- Ŝonym w firmie Warta. Jest to system informatyczny do zarządzania rozwojem kapitału ludzkiego. Oferowane przez Betacom rozwiązanie e-learningowe jest systemem typu HCDM (Human Capital Development & Management), czyli nową generacją rozwiązań LMS (Learning Management System), rozbudowanym o dodatkowe funkcje związane z zarządzaniem wiedzą oraz z rozwojem kapitału ludzkiego. Zakreślony powyŝej poziom zaawansowania polskiego rynku E-edukacji, opartych na nowych technologiach, jest wypadkową istnienia szeregu barier, spowalniających rozwój owego rynku. NaleŜy do nich opór kulturowy wyraŝający się sceptycznym nastawieniem wobec innowacji, co przekłada się na słabą internacjonalizację edukacji TBT oraz na słabą motywację do nauki. Obawy pracowników wysuwane pod adresem nowego sposobu prowadzenia szkoleń wiąŝą się z likwidacją treningów wyjazdowych, które niejednokrotnie uznawane są za formę imprezy o charakterze integracyjnym. Ponadto szkolenia systemowe umoŝliwiają wzmoŝoną kontrolę nad postępami w przyswajaniu wiedzy, co nie zawsze spotyka się z aprobatą samych kursantów [Dm04]. 489

8 ROZDZIAŁ V Słowo końcowe Szkolenia wykorzystujące nowe technologie, mimo barier jakie towarzyszą ich wdraŝaniu, stanowią obiecujący kierunek podnoszenia jakości relacji pracownik - przedsiębiorstwo. Szczególne znaczenie dla ich internacjonalizacji będzie miał wzrost dostępności samego Internetu, jak i oprogramowania. Osobną kwestię stanowi kształtowanie świadomości pracowników, co do zalet, jakie owe szkolenia reprezentują. Literatura [BAWA02] [BrGe99] [Dm04] [Doy03] [Drit03] [Kotler] [State02] [Witt96] Beamish N., Armistead C., Watkinson M., Armfield G.: The development of e-learning in UK/European corporate organizations, European Business Journal 2002, Vol. 14, Issue 3, s Bruns B., Gejewski P.: Multimediales Lernen im Netz Leitfaden für Entscheider und Planer. Springer, Berlin Szkolenia elektroniczne przejściowa moda czy konieczność?, Rozmowa z I. Dmochowską, Personel 2004, nr 2, s. 39. Doyle P.: Marketing wartości. Wyd. Felberg Sja, Warszawa 2003, s. 27. Dittler U.: E-Learning. Einsatzkonzepte und Erfolgsfaktoren des Lernens mit interaktiven Medien. Oldenbourg 2003, s. 12. Kolter, P., Marketing. Analiza, planowanie, wdraŝanie i kontrola, Gebethner&Ska, Warszawa 1994, s State of the industry report, American Society of Training and Development, 2002, on-line: Witte K. H.: Bunte Bohnen. Einführung in die Programmierung mit Java. C`t Magazin für Computer Technik. Zeszyt 7,1996, s

E-learning - nowa forma edukacji Jakub Grygiel Katolicki Uniwersytet Lubelski

E-learning - nowa forma edukacji Jakub Grygiel Katolicki Uniwersytet Lubelski E-learning - nowa forma edukacji Jakub Grygiel Katolicki Uniwersytet Lubelski Streszczenie: Artykuł ten prezentuje podstawowe informacje na temat e-learning oraz omawia ten rodzaj edukacji jako kosztowo

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Marcin Korentz. praca magisterska

POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Marcin Korentz. praca magisterska INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Marcin Korentz SATE SYSTEM ANKIETUJĄCO TESTUJĄCY DLA EDUKACJI praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: informatyka

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl) 2009 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie (na przykładzie projektu SME.net.pl) Spis treści Zagadnienia Strona A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL 2

Bardziej szczegółowo

Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników

Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników Michał Kozioł Akademia Ekonomiczna w Krakowie Marcin Żmigrodzki Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku

ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku PRACE NAUKOWO-BADAWCZE INSTYTUTU MASZYN MATEMATYCZNYCH SERIA ABC.IT ROK XXX, NR 1, 2004 ISSN 0209-1593 INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH 02-078 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PLANOWANIA SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH

STRATEGIA PLANOWANIA SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH Maria KĘDZIERSKA Zakład Szkoleń CNBOP-PIB STRATEGIA PLANOWANIA SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH E-learning trainings the strategy of planning Streszczenie Materiał zawiera omówienie zagadnień wprowadzających formy

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie... 5 Platformy e-learningowe... 10 Zainteresowanie społeczeństwa... 19 Skuteczność zdalnego nauczania...

Spis treści Wprowadzenie... 5 Platformy e-learningowe... 10 Zainteresowanie społeczeństwa... 19 Skuteczność zdalnego nauczania... 1 3 Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Wstęp... 5 1.2. Podstawowe pojęcia... 6 1.3. Klasyfikacje szkoleń... 8 2. Platformy e-learningowe... 10 2.1. Standardy... 10 2.2. Przegląd platform... 13 2.3.

Bardziej szczegółowo

Emma Kushtina, Przemysław RóŜewski Wydział Informatyki Politechniki Szczecińskiej, ul. śołnierska 49, 71-210 Szczecin

Emma Kushtina, Przemysław RóŜewski Wydział Informatyki Politechniki Szczecińskiej, ul. śołnierska 49, 71-210 Szczecin ANALIZA SYSTEMOWA IDEI OTWARTEGO NAUCZANIA ZDALNEGO Emma Kushtina, Przemysław RóŜewski Wydział Informatyki Politechniki Szczecińskiej, ul. śołnierska 49, 71-210 Szczecin W artykule zostało przedstawione

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Z E S Z Y T Y N A U K O W E Nr 1142 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ZESZYT CZTERDZIESTY SIÓDMY ŁÓDŹ 2011 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ SCIENTIFIC BULLETIN OF THE LODZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY BULLETIN

Bardziej szczegółowo

Mirosław Kurkowski. Podręcznik dla autorów kursów prowadzonych z zastosowaniem metody e-learningu

Mirosław Kurkowski. Podręcznik dla autorów kursów prowadzonych z zastosowaniem metody e-learningu Mirosław Kurkowski Podręcznik dla autorów kursów prowadzonych z zastosowaniem metody e-learningu z uwzględnieniem grupy beneficjentów w wieku powyżej 50 lat, organizacji wsparcia dla beneficjentów w formach

Bardziej szczegółowo

społeczeństwa informacyjnego, zbiór prac pod. red. Józefa Lubacza. Warszawa: [Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji], 1999 s. 100.

społeczeństwa informacyjnego, zbiór prac pod. red. Józefa Lubacza. Warszawa: [Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji], 1999 s. 100. Systemy informatyczne w zarządzaniu e-learning dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielins@wsh-kielce.edu.pl Pojawienie się cywilizacji informacyjnej,

Bardziej szczegółowo

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz POLITECHNIKA OPOLSKA Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Wydział Edukacji Technicznej i Informatycznej

Bardziej szczegółowo

Miêdzy teori¹ a praktyk¹ ROK XXXI 1/2005(3)

Miêdzy teori¹ a praktyk¹ ROK XXXI 1/2005(3) Miêdzy teori¹ a praktyk¹ ROK XXXI 1/2005(3) PRACE NAUKOWE BADAWCZE INSTYTUTU MASZYN MATEMATYCZNYCH SERIA ABC.IT ROK XXXI, NR 3, 2005 ISSN 0209-1593 INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH 02-078 WARSZAWA, UL. L.KRZYWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE TREŚCI ELEARNINGOWYCH - MODEL ADDIE

PROJEKTOWANIE TREŚCI ELEARNINGOWYCH - MODEL ADDIE ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 277 NR 453 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 8 2007 ADAM STECYK PROJEKTOWANIE TREŚCI ELEARNINGOWYCH - MODEL ADDIE ISTOTA ELEARNINGU. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW ELEARNINGOWYCH

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości ISSN 2084-2686 T. 34 (4) 2015 PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu RADA PROGRAMOWA:

Bardziej szczegółowo

WIRTUALNE METODY NAUCZANIA W ODNIESIENIU DO PRZEDMIOTU TECHNIKI KOMPUTEROWE W PROJEKTOWANIU CAD

WIRTUALNE METODY NAUCZANIA W ODNIESIENIU DO PRZEDMIOTU TECHNIKI KOMPUTEROWE W PROJEKTOWANIU CAD WIRTUALNE METODY NAUCZANIA W ODNIESIENIU DO PRZEDMIOTU TECHNIKI KOMPUTEROWE W PROJEKTOWANIU CAD ON-LINE METHODS OF TEACHING RELATED TO THE COMPUTER TECHNIQUES IN THE PROJECTIONS OF CAD Robert Mazur mgr

Bardziej szczegółowo

Ireneusz Żuchowski*, Ilona Nawrocka **

Ireneusz Żuchowski*, Ilona Nawrocka ** Ireneusz Żuchowski*, Ilona Nawrocka ** APLIKACJE INTERNETOWE JAKO RDZEŃ NOWOCZESNEGO BIZNESU INTERNET APPLICATIONS AS A ROOT OF MODERN BUSINESS Internet, intranet i Ekstranet sieciami komputerowymi wspomagającymi

Bardziej szczegółowo

Wstęp do e- learningu

Wstęp do e- learningu Wstęp do e- learningu Opracowanie: Mariusz Głowacki Warszawa, 2012 1 1. CO TO JEST E-LEARNING?... 3 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) E- learning w edukacji... 6 Rodzaje e-learningu... 8 Zastosowania

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Dariusz Nojszewski Copyright by Instytut Badań nad Demokracją 1 Instytut Badań nad Demokracją i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

System obsługujący nauczanie na odległość

System obsługujący nauczanie na odległość ul. Wólczańska 215 93-005 Łódź tel. (42) 632 80 65 INSTYTUT INFORMATYKI, POLITECHNIKA ŁÓDZKA fax (42) 630 34 14 System obsługujący nauczanie na odległość (praca dyplomowa magisterska) Pod kierunkiem: dr

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemów e-learningu w szkolnictwie wyższym

Zastosowanie systemów e-learningu w szkolnictwie wyższym Redlarski, K., Garnik, I. (2014). Zastosowanie systemów e-learningu w szkolnictwie wyższym. W: B. A. Basińska, I. Garnik (red.). Zarządzanie informacyjnym środowiskiem pracy (s. 77-94). Gdańsk: Wydział

Bardziej szczegółowo

PORTALE INTRANETOWE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ KAPITAŁ INTELEKTUALNY KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW I DLA ORGANIZACJI. Jan Fazlagić Marcin Sikorski Aleksander Sala

PORTALE INTRANETOWE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ KAPITAŁ INTELEKTUALNY KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW I DLA ORGANIZACJI. Jan Fazlagić Marcin Sikorski Aleksander Sala Jan Fazlagić Marcin Sikorski Aleksander Sala PORTALE INTRANETOWE ISBN 978-83-62197-01-9 J. Fazlagić, M. Sikorski, A. Sala PORTALE INTRANETOWE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ KAPITAŁ INTELEKTUALNY KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Popytowe podejście do innowacji (user-driven innovation) jako czynnik sukcesu w korzystaniu z funduszy unijnych

Popytowe podejście do innowacji (user-driven innovation) jako czynnik sukcesu w korzystaniu z funduszy unijnych Rozdział i. Popytowe podejście do innowacji (user-driven innovation) jako czynnik sukcesu w korzystaniu z funduszy unijnych Wojciech Burzyński 1 Streszczenie Celem rozwaŝań jest scharakteryzowanie współczesnej

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie systemu LAMS (Learning Activity Management System) w małych i średnich organizacjach

Wykorzystanie systemu LAMS (Learning Activity Management System) w małych i średnich organizacjach Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Katedra Efektywności Innowacji dr Adam Stecyk Wykorzystanie systemu LAMS (Learning Activity Management System) w małych i średnich organizacjach

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i. Informatyka PRACA DYPLOMOWA. dr inŝ. Stanisław Szejko

Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i. Informatyka PRACA DYPLOMOWA. dr inŝ. Stanisław Szejko Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Katedra InŜynierii Oprogramowania Rodzaj studiów: Kierunek: Specjalność: Dyplomant: Nr albumu: Magisterskie Informatyka InŜynieria

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą w turystyce, a efektywność gospodarki turystycznej

Zarządzanie wiedzą w turystyce, a efektywność gospodarki turystycznej Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich PROGRES Al. Klonowa 16, Wilczyn, 55-120 Oborniki Śląskie ISBN 978-83-924078-8-1 9 7 8 8 3 9 2 4 0 7 8 81 Zarządzanie wiedzą w turystyce, a efektywność gospodarki

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Joanna Konopka Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ISBN 978 83 927542 0 6 MODEL FUNKCJONOWANIA CENTRUM DORADZTWA I ROZWOJU US UG TELENAUCZANIA MONOGRAFIA WARSZAWA 2007

ISBN 978 83 927542 0 6 MODEL FUNKCJONOWANIA CENTRUM DORADZTWA I ROZWOJU US UG TELENAUCZANIA MONOGRAFIA WARSZAWA 2007 ISBN 978 83 927542 0 6 2007 MODEL FUNKCJONOWANIA CENTRUM DORADZTWA I ROZWOJU US UG TELENAUCZANIA MONOGRAFIA WARSZAWA 2007 ISBN 978 83 927542 0 6 2007 MODEL FUNKCJONOWANIA CENTRUM DORADZTWA I ROZWOJU US

Bardziej szczegółowo