Szkoła się opłaca. Raport dobrych praktyk edukacyjnych EDYCJA 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkoła się opłaca. Raport dobrych praktyk edukacyjnych EDYCJA 2014"

Transkrypt

1 Szkoła się opłaca Raport dobrych praktyk edukacyjnych EDYCJA 2014

2 O dobrych praktykach edukacyjnych List od Minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej... 5 Edukacja matematyczno-przyrodnicza Interblok Mamo, tato co wy na to? Wespół w zespół z Matematyką bez Granic Szkolnictwo zawodowe Wirtualne laboratoria sukces innowacji Mistrzowie hotelarstwa SPIS TREŚCI O dobrych praktykach edukacyjnych Prezentujemy drugą edycję raportu dobrych praktyk Szkoła się opłaca. Zawiera on, podobnie jak poprzedni z 2012 roku, najlepsze projekty i produkty tych projektów sfinansowane ze środków unijnych w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i wyłonione w wyniku konkursu, który odbył się jesienią 2014 roku. Publikacja ta obrazuje ciekawe inicjatywy zrealizowane w ramach projektów konkursowych przeprowadzonych w latach Do udziału w konkursie zaprosiliśmy ponad 250 Beneficjentów i spośród nich wyłoniliśmy laureatów w czterech kategoriach: Z gospodarki do edukacji studia podyplomowe Kształcenie ogólne Wirtualna Fizyka Wiedza Prawdziwa Archipelag Matematyki Młodzi Przedsiębiorczy Kształcenie specjalne Program nauczania pierwszej pomocy przedmedycznej Wspomaganie rozwoju uczniów niepełnosprawnych Ekspresja talentów edukacja matematyczno-przyrodnicza, szkolnictwo zawodowe, kształcenie ogólne, kształcenie specjalne. Mamy nadzieję, że przedstawione w raporcie dobre praktyki staną się inspiracją do dalszych owocnych działań na rzecz podnoszenia jakości polskiej edukacji w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata Zapraszamy do lektury. 2 3

3 Szanowni Państwo, z wielkim zadowoleniem witam kolejną edycję raportu dobrych praktyk edukacyjnych Szkoła się opłaca. Zależy nam na jak najszerszym propagowaniu najlepszych projektów konkursowych zrealizowanych w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach Nasza szkoła się zmienia, staje się coraz bardziej nowoczesna, odpowiadając na wyzwania współczesnego świata, a wejście Polski do Unii Europejskiej przyspieszyło ten proces. Począwszy od 2004 roku na rozwój edukacji otrzymaliśmy 2,75 mld euro na poziomie krajowym i regionalnym w ramach Priorytetu III i IX. Tylko z Priorytetu III skorzystało ponad 2,8 mln uczniów, 20 tys. nauczycieli i ponad 26 tys. szkół. Niniejszy raport jest dowodem właściwego wykorzystania przyznanych nam środków. Raport ten przedstawia najlepsze projekty wyróżnione w konkursie dobrych praktyk. Jury wyłoniło dwunastu laureatów, w tym pierwsze miejsce otrzymały: w kategorii edukacja matematyczno-przyrodnicza projekt Interblok, w kategorii szkolnictwo zawodowe projekt Wirtualne laboratoria sukces innowacji, w kategorii kształcenie ogólne projekt Wirtualna Fizyka Wiedza Prawdziwa, w kategorii kształcenie specjalne Program nauczania pierwszej pomocy przedmedycznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów. Serdecznie gratuluję Zwycięzcom konkursu. Jestem pod wielkim wrażeniem innowacyjności i kreatywności proponowanych rozwiązań. Dzięki nim nauczyciele i uczniowie zyskali dodatkowe rozwiązania, które warto implementować w szkole. Joanna Kluzik-Rostkowska Minister Edukacji Narodowej grudzień, 2014 r. 4 5

4 SPOŁECZNE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 64 W KRAKOWIE INTERBLOK Edukacja matematycznoprzyrodnicza Głównym celem projektu było stworzenie, przetestowanie i udoskonalenie interdyscyplinarnego nauczania blokowego. INTERBLOK to odpowiedź na wymagania edukacji XXI wieku. Integrował takie przedmioty jak: matematyka, fizyka, chemia, geografia, biologia, informatyka, wiedza o społeczeństwie czy zajęcia techniczne oraz kształtował umiejętności praktyczne i eksperymentalne. Autorzy projektu wprowadzili jednostkę dydaktyczną 90-minutowy blok nieprzerwanych zajęć, podczas których nauczyciele uczyli jak prowadzić badania naukowe, inspirowali do rozwiązywania problemów metodą badań laboratoryjnych oraz ostatecznie przygotowywali przyszłego inżyniera projektującego i budującego prototypy urządzeń. Program podnosił umiejętności i wiedzę z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych pomocne w przystosowaniu do rynku pracy. Głównymi adresatami projektu była szeroka grupa gimnazjalistów: bardzo zdolnych i zainteresowanych przedmiotami matematyczno- -przyrodniczymi oraz tych mających trudności w nauce. INTERBLOK 6 7

5 umożliwiał pracę w grupach eksperckich, mieszanych i mających szczególne potrzeby edukacyjne. Grupą docelową projektu byli również nauczyciele wszystkich przedmiotów, nie tylko matematyczno-przyrodniczych. Program testowali zarówno nauczyciele wiedzy o społeczeństwie, historii jak i nawet, jego elementy, nauczyciele wychowania fizycznego. Zespoły dydaktyczne pracowały w programie przy realizacji zadanych projektów badawczych. Podczas realizacji projektu zamówiono raport na temat stanu edukacji doświadczalnej w ramach przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w Polsce. Przeanalizowano i określono potrzeby programu oraz powołano grupę ekspertów. Opracowano grę ekonomiczną i zbudowano INTERPLATFORMĘ na Skuteczność INTERBLOK sprawdzono podczas rocznego testowania programu w 40 polskich szkołach. Wzięło w nim udział 2000 uczniów i 400 nauczycieli. Projekt udoskonalono w oparciu o wnioski z testowania oraz raport ewaluacyjny. INTERBLOK został upowszechniony w całym kraju. Przeszkolono 100 trenerów, którzy przekazali wiedzę 2000 nowych nauczycieli do wdrażania INTERBLOK oraz przeprowadzono szereg konferencji popularyzujących program. Po projekcie Społeczne Towarzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe nr 64 w Krakowie nadal utrzymuje INTERPLATFORMĘ i wspiera szkoły realizujące program. Rezultatem projektu jest powstanie interdyscyplinarnego programu nauczania blokowego przedmiotów matematyczno-przyrodniczych INTERBLOK. Przygotowano kompleksowe scenariusze zajęć blokowych dla 1, 2 i 3 klas gimnazjum obejmujących 300 godzin zajęć oraz karty pracy, kosztorysy, ankiety ewaluacyjne, karty oceny, materiały pomocnicze (673 strony materiału). Utworzono portal zawierający materiały do realizacji programu INTERPLATFORMA miejsce zarówno do zamieszczania wyników, takich jak zdjęcia, filmy i wnioski, jak i wymiany doświadczeń nauczycieli i uczniów. Przygotowano raport z testowania programu w szkołach, program certyfikacji trenerów oraz samouczek dla nauczycieli pomagający wdrażać INTERBLOK w szkołach. Edukacja matematycznoprzyrodnicza POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, ZAKŁAD SZKOLENIA I DORADZTWA EKONOMICZNEGO SP. Z O. O. W LUBLINIE MAMO, TATO CO WY NA TO? INNOWACYJNY PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Celem projektu Mamo, tato co wy na to? innowacyjny program wychowania przedszkolnego było stworzenie programu nauczania wychowania przedszkolnego obejmującego 3 moduły dla 3, 4 i 5-latków. Wykorzystano techniki informacyjno-komunikacyjne, obejmujące zagadnienia związane z ekonomią, przedsiębiorczością, ekologią, rozwojem społecznym i techniką, a następnie wdrożono go w trzech przedszkolach w województwie lubelskim. W ramach prac 3 zespołów eksperckich, liczących łącznie 30 osób, powstał komplet materiałów informatyczno-dydaktycznych i programowych, który obejmował: innowacyjny program wychowania przedszkolnego, kolorowanki i malowanki dla dzieci, karty pracy i scenariusze zajęć, komputerowe gry edukacyjne, słuchowiska oraz filmy edukacyjne. Opracowany program i materiały zawierały zbliżone tematycznie treści programowe z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości, ekologii i przyrody, rozwoju społecznego i techniki. Zajęcia prowadzone w ramach programów opracowanych w ramach projektu odbywały się w formie interdyscyplinarnej z wykorzystaniem technologii 8 9

6 informacyjno-komunikacyjnych (TIK) i obejmowały 1 etap edukacyjny. Wszystkie dzieci biorące udział w projekcie, jak również uczestniczące placówki, otrzymały komplety materiałów oraz ręcznie uszyte lalki Stasia i Zosię, stanowiące również motyw przewodni materiałów. Mając na uwadze chęć podniesienia wiedzy wśród rodziców, zorganizowano 6 spotkań w każdej z 3 placówek dla łącznie 160 rodziców i opiekunów prawnych. Podczas spotkań przeprowadzono wywiad ankietowy dotyczący świadomości konieczności edukacji ekonomicznej i kształtowania postaw przedsiębiorczych u dzieci. Program łącząc elementy ekonomii, przedsiębiorczości i techniki idealnie wkomponowany został w wymagania stawiane przedszkolakom przez twórców podstawy programowej. Zastosowana w podręczniku dla nauczycieli forma rozkładu treści oraz dostosowane do tego materiały dydaktyczne pozwoliły sprawnie przekazać dzieciom nieraz trudne zagadnienia. Program, poprzez zwrócenie uwagi na treści ekonomiczne i przedsiębiorcze, pozwolił na wprowadzenie nowych pomysłów i uwrażliwił na konieczność podejmowania tego typu zagadnień nawet na tak wczesnym etapie kształcenia. Pomocne w pracy okazały się zarówno scenariusze lekcji, jak i wsparcie metodyków, pedagogów i ekspertów, którzy wspierali kadrę przedszkolną i proponowali rozwiązania dostosowane do potrzeb konkretnych zajęć i możliwości przedszkola. W wyniku projektu udało się zwiększyć świadomość rodziców i nauczycieli o konieczności kształtowania edukacji ekonomicznej i postaw przedsiębiorczych u dzieci oraz potrzeby zwiększenia dostępu do programów i materiałów dydaktycznych do zajęć interdyscyplinarnych w wychowaniu przedszkolnym z wykorzystaniem TIK. Jednocześnie wszystkie działania projektowe przyczyniły się do podniesienia poziomu promowania idei przedsiębiorczości wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Edukacja matematycznoprzyrodnicza POLSKIE TOWARZYSTWO MATEMATYCZNE WESPÓŁ W ZESPÓŁ Z MATEMATYKĄ BEZ GRANIC Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji kluczowych uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie: kształtowania umiejętności opisywania otaczającego świata w języku matematyki, stawiania hipotez i ich weryfikowania, rozwiązywania problemów w twórczy sposób, skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, efektywnego współdziałania w zespole oraz interdyscyplinarnego spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość z uwzględnieniem znajomości języków obcych. Adresatami działań Polskiego Towarzystwa Matematycznego byli uczniowie tworzący zespół klasowy (oddział w ramach wewnętrznej struktury szkoły) z trzech typów szkół: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, uczestniczący w projekcie w trakcie pełnego cyklu kształcenia na danym etapie edukacyjnym. Grupą docelową byli również nauczyciele matematyki z trzech województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego, którzy realizowali zajęcia pozalekcyjne wspomagające nauczanie matematyki

7 Główną formą pracy na zajęciach pozalekcyjnych z matematyki była praca zespołowa, dająca możliwość doskonalenia umiejętności twórczego rozwiązywania problemów oraz abstrakcyjnego myślenia matematycznego. Zestawy zadań zróżnicowano pod względem stopnia trudności, umiejętności i różnorodności zainteresowań uczniów. Przykłady zastosowania matematyki w życiu codziennym znacznie ułatwiały uczniom zrozumienie tego działu wiedzy. Praca w grupach pozwalała na wykształcenie umiejętności komunikowania się i współpracy, wzmacniała wiarę we własne możliwości, zwiększała zaangażowanie i motywację do pracy, a także przygotowywała do publicznych wystąpień. Zajęcia pozalekcyjne z matematyki oparte na pracy zespołowej w bezstresowej atmosferze miały decydujący wpływ na zmianę postawy uczniów wobec przedmiotu i niejednokrotnie pomogły osiągnąć lepsze wyniki w nauce. Uczniowie nabrali wiary we własne siły i chętnie uzupełniali braki w swoich wiadomościach z matematyki i języków obcych. Szczególne korzyści z pracy w zespole odnosili uczniowie mniej zdolni, wspierani i motywowani przez kolegów z klasy stosowali się do ich wskazówek i doskonalili umiejętności analityczne, stopniowo nabierali odwagi oraz wiary we własne siły i możliwości intelektualne. Zajęcia z matematyki w ramach projektu prowadzone były na podstawie autorskich programów nauczycieli zebranych w 12 podręcznikach. Podczas projektu opracowano materiały edukacyjne dla II, III i IV etapu kształcenia obejmujące: scenariusze zajęć, ćwiczenia otwierające i zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania przez zespół klasowy Rozwiążmy razem, w tym dwa zadania w każdym pakiecie w 5 językach obcych do wyboru przez zespół klasowy. Każdy pakiet zaplanowano do realizacji przez 4 godziny lekcyjne. Łącznie opracowano 72 pakiety edukacyjne i przeprowadzono ponad 28 tys. godzin zajęć lekcyjnych. Zorganizowano i przeprowadzono również 16 seminariów dla nauczycieli i jedną konferencję podsumowującą. Opracowane materiały edukacyjne zostały zamieszczone na stronie internetowej projektu i udostępnione (po zalogowaniu) nauczycielom w nim uczestniczącym. Tak udostępniona oferta edukacyjna stanowi o ponadregionalnym charakterze projektu. Szkolnictwo zawodowe WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU WIRTUALNE LABORATORIA SUKCES INNOWACJI Projekt Wirtualne laboratoria sukces innowacji skierowany był do szkół ponadgimnazjalnych kształcących w zawodzie technik logistyk. Zakładał zwiększenie zainteresowania uczniów kontynuowaniem nauki na kierunkach związanych z przedsiębiorczością i technikami informacyjno-komunikacyjnymi. W ramach realizowanych działań poszukiwano niskokosztowego sposobu na dostarczenie szkołom nowoczesnego biznesowego systemu informatycznego klasy ERP (planowanie zasobów przedsiębiorstwa), który pozwoliłby na realizację zapisów programu nauczania dla przedmiotu laboratorium logistyczno -spedycyjne i laboratorium magazynowe Wirtualne Laboratoria Logistyczno-Spedycyjne i Magazynowe (WLLSiM). W projekcie wzięło udział 200 szkół, 240 nauczycieli i ponad 7200 uczniów z całej Polski

8 Największy sukces projektu to duże zainteresowanie stworzonym narzędziem Rezultatem prowadzonych działań było powstanie narzędzia informatycznego WLLSiM oraz szeregu dokumentów usprawniających pracę w systemie. Dla nauczycieli opracowano "Moduł programowy kształcenia FUNDACJA IM. HETMANA JANA TARNOWSKIEGO MISTRZOWIE HOTELARSTWA oraz dalszy jego rozwój po zakończeniu projektu w 2012 roku. Z produktu corocznie korzysta blisko 100 szkół z całej Polski, które współdzielą koszty utrzymania WLLSiM. Cały czas tworzone są nowe zadania (również w języku obcym), pozwalające korzystać z narzędzia także na innych kierunkach kształcenia. w oparciu o WLLSiM" oraz pomoce dydaktyczne takie jak: filmy powstałe we współpracy z firmami branży TSL (transport-spedycja-logistyka), prezentacje multimedialne omawiające poruszane zagadnienia, pliki Excel uzupełniające system ERP, szkolenie internetowe i podręczniki dla nauczycieli oraz skrypty dla uczniów. Innowacyjny charakter WLLSiM polegał na metodzie jego wykorzystania w dydaktyce zastosowaniu technik informacyjno-komunikacyjnych. Szkoły korzystały z systemu klasy ERP za pomocą internetu. Zainstalowanie go na serwerach znajdujących się poza szkołą umożliwiło dostęp do oprogramowania biznesowego w pełnej funkcjonalności, które jest bardzo drogie i przez to niedostępne dla szkół. W projekcie założono takie przygotowanie zadań, by uczniowie mieli możliwość poznania funkcji systemu tej klasy, a przy okazji poznali procesy zachodzące w realnym środowisku biznesowym. Każdy z uczniów zarządzał własnym wirtualnym przedsiębiorstwem, pracując w systemie, który wykorzystywany jest na co dzień w firmach logistycznych, handlowych Szkolnictwo zawodowe Celem projektu było podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie branży turystycznej. W oparciu o konsultacje ze środowiskiem nauczycieli przygotowano 4 pilotażowe programy doskonalenia zawodowego: technik obsługi ruchu turystycznego, technik hotelarstwa, technik turystyki wiejskiej oraz technik organizacji usług gastronomicznych. Projekt został przeprowadzony na terenie województw: małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego. Dzięki programowi 120 nauczycieli zwiększyło wiedzę teoretyczną z najnowszych trendów technologicznych w branży turystycznej, rozwoju sektora turystycznego i funkcjonowania firmy w globalnym świecie. Uczestnicy udoskonalili swoje umiejętności z planowania i ewaluacji praktyk zawodowych oraz obsługi najnowszych technologii. Przeprowadzono łącznie 320 godzin szkoleń. i w wielu innych sektorach gospodarki. Dało to szansę nabycia umiejętności, które są pożądane od kandydata starającego się o pracę. Projekt wyróżniał się innowacyjnym podejściem do kształcenia zawodowego także poprzez organizację 14-dniowych staży dla nauczycieli w przedsiębiorstwach, w trakcie 14 15

9 których zdobywali i uzupełniali oni wiedzę praktyczną z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstwa. W sumie nauczyciele odbyli 9600 godzin stażu, realizowanego w 16 przedsiębiorstwach turystycznych deklarując, iż wykorzystają zdobytą wiedzę podczas swoich zajęć z uczniami. Praktyka stażowa okazała się cennym doświadczeniem zarówno dla nauczycieli, jak i dla przedsiębiorców, którzy mają świadomość potrzeby kształcenia na rynku przyszłego pracownika. Opiekunowie stażystów podczas przeprowadzanych badań ewaluacyjnych wskazywali na duże zaangażowanie nauczycieli, a także ich ogromną chęć podnoszenia swoich kompetencji w obszarze nowoczesnych technologii branży turystycznej, co miało swoje przełożenie na powodzenie projektu. Nauczyciele podkreślali, że system organizacji staży był bardzo dobry, co pozwoliło im bezpośrednio zapoznać się z całą działalnością przedsiębiorstw. Bardzo wielu nauczycieli nigdy wcześniej nie miało okazji poznania pracy przedsiębiorstwa od wewnątrz, tak więc staż odbyty w projekcie był pierwszym takim doświadczeniem. Powstałe w projekcie programy doskonalenia zawodowego zostały rozdysponowane do szkół zawodowych w południowej Polsce i mogą być implementowane do przedsiębiorstw z branży turystycznej. Sukcesem projektu było zainicjowanie współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi oraz przedsiębiorstwami, a tym samym stworzenie możliwości wymiany wiedzy i doświadczeń. Relacja przedsiębiorca nauczyciel była kluczowym doświadczeniem dla zbudowania trwałych powiązań na linii edukacja rynek. Dzięki zdobytemu doświadczeniu nauczyciele dowiedzieli się na jakie aspekty w procesie kształcenia należy zwrócić szczególną uwagę, aby uczniowie mogli sprostać wymaganiom stawianym na rynku pracy. Szkolnictwo zawodowe Z GOSPODARKI DO EDUKACJI STUDIA PODYPLOMOWE WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W ZAMOŚCIU Projekt Z gospodarki do edukacji studia podyplomowe adresowany był do osób czynnych zawodowo, głównie inżynierów zatrudnionych w przedsiębiorstwach i wykonujących zawody techniczne oraz absolwentów uczelni technicznych, w szczególności z kierunków mechanicznych, elektronicznych i informatycznych. Celem projektu było podwyższenie jakości edukacji poprzez utworzenie kierunku studiów podyplomowych, dostosowanego do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy, a także umożliwiającego przepływ kadr z sektora gospodarki do edukacji. Działania były realizowane, w partnerstwie ze Szkołą Języków Obcych i Zarządzania PROMAR INTERNATIONAL w Rzeszowie, na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego. Projekt kładł nacisk na przygotowanie absolwentów kierunków technicznych różnych specjalności do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych oraz utworzenie kierunku studiów umożliwiającego uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych do nauczania w szkołach. Celem projektu było również zwiększenie kompetencji informatycznych i językowych beneficjentów

10 Projekt umożliwił opracowanie i wdrożenie nowego jakościowo programu podyplomowych studiów pedagogicznych, łączącego przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym, dydaktycznym, technologii informacyjnej oraz nauki języka angielskiego i niemieckiego na różnych poziomach. Ponadto słuchacze studiów mieli możliwość zdobycia praktycznych umiejętności w trakcie obowiązkowej praktyki pedagogicznej w wymiarze 150 godzin. Praktyki realizowane były głównie w obszarze szkolnictwa zawodowego. Program studiów umożliwił wszechstronne przygotowanie przyszłych nauczycieli przedmiotów zawodowych. Zajęcia odbywały się w Rzeszowie i w Zamościu. W ramach czterech edycji naukę na studiach podjęło 513 osób. 68 osób po ukończeniu studiów podyplomowych podjęło pracę w szkołach zawodowych na stanowiskach zgodnych z ich kwalifikacjami. Ponadto część absolwentów nawiązała współpracę z różnymi podmiotami prowadzącymi działalność szkoleniową w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego. Dzięki projektowi 487 absolwentów uzyskało kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela oraz certyfikaty potwierdzające znajomość języka angielskiego lub niemieckiego. Absolwenci zdobyli również umiejętności realizacji zajęć w ramach szkolnictwa zawodowego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnokomunikacyjnych. Kształcenie ogólne WIRTUALNA FIZYKA WIEDZA PRAWDZIWA POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Projekt Wirtualna Fizyka Wiedza Prawdziwa zakładał zwiększenie zainteresowania uczniów klas I-III szkół ogólnokształcących i techników fizyką na poziomie podstawowym i rozszerzonym, aby mogli oni kontynuować kształcenie na kierunkach technicznych i przyrodniczych. Opracowano i wdrożono innowacyjny program nauczania z wykorzystaniem edukacyjnych gier wideo. W projekcie zaangażowanych było ponad 200 nauczycieli fizyki i prawie 20 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Realizowali oni program fizyki, zarówno w zakresie podstawowym, jak i rozszerzonym. Analiza prowadzonych działań wykazała wzrost aktywności i motywacji młodzieży w dochodzeniu do prawd, reguł i pojęć. Z przeprowadzonej z uczniami ankiety wynika, że połowa z nich zaczęła chętniej uczęszczać na zajęcia z fizyki. Blisko 78 proc. ankietowanych stwierdziło poprawę wyników edukacyjnych z tego przedmiotu. Zainteresowanie szkół programem nauczania było na tyle duże, że rozpoczęto przyjmowanie nauczycieli do projektu bez ich finansowania. Z programu skorzystało ponad 220 szkół

11 Zaproponowany program nauczania opierał się na wykorzystaniu edukacyjnych gier wideo. Szkoły biorące udział w projekcie bezpłatnie otrzymywały interaktywne filmy (gry wideo), służące do wizualizacji wybranych zagadnień z poszczególnych działów fizyki. Wykonane w wysokiej rozdzielczości filmy pomagały w wyjaśnieniu, utrwaleniu lub powtórzeniu przerabianych na lekcji zagadnień. Gry charakteryzowały się zróżnicowanym przeznaczeniem dydaktycznym: pozwalały odbiorcom uczestniczyć w przebiegu konkretnych doświadczeń fizycznych, przedstawiały zastosowanie praw fizyki w budowie i działaniu konkretnych urządzeń, zawierały materiał audiowizualny, będący zapisem fragmentów rzeczywistości pokazanych w połączeniu z symulacją graficzną, pokazywały w zwolnionym tempie zjawiska trudne do bezpośredniej obserwacji w naturalnym środowisku (nakręcone kamerą szybkościową, przedstawiające złożone zjawiska fizyczne trwające ułamki sekund i niemożliwe do uchwycenia przez ludzkie oko), prezentowały opisy zjawisk, wielkości i praw fizycznych przedstawionych w postaci zadań rachunkowych i problemów teoretycznych. Nauczycielom i uczniom udostępniono również gry flash pomagające zgłębiać wiedzę poprzez rozwiązywanie wirtualnych krzyżówek, granie w Monopol lub walkę o milion w grze Ryzyk-Fizyk. Dodatkowo przekazano poradniki dla nauczyciela i ucznia oraz odtwarzacze Blu-Ray, pozwalające nauczycielom na wykorzystywanie gier wideo na lekcji. Gry były krótkie, co umożliwiało dowolne ich wkomponowanie w ramy czasowe każdego programu nauczania realizowanego przez nauczyciela. Innowacyjność produktu polegała na umożliwieniu uczniom aktywnego uczestniczenia w przebiegu konkretnych doświadczeń fizycznych. Filmy interaktywne udowadniały, że wielka fizyka jest tuż obok nas w domu, w pracy i na podwórku, wciąż doświadczamy jej obecności. Pokazywały, że jest podstawą rozumienia i poznania istoty działania produktów wykorzystywanych przez człowieka. Oferowany program nauczania spotkał się z ogromnym zainteresowaniem nauczycieli oraz otrzymał najwyższą ocenę spośród wszystkich ocenianych do tej pory na posiedzeniach Krajowej Sieci Tematycznej (KST) i jako pierwszy otrzymał jednogłośną pozytywną rekomendację wszystkich 36 członków KST. ARCHIPELAG MATEMATYKI Kształcenie ogólne WYDZIAŁ MATEMATYKI I NAUK INFORMACYJNYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA Celem projektu było zainteresowanie matematyką uczniów, którzy wykazują szczególny potencjał i zdolności, ale wcześniej nie interesowali się tą dziedziną wiedzy. Projekt zakładał zachęcenie jak największej liczby młodzieży do studiowania dziedzin ścisłych oraz włączenie nowych technologii do edukacji. Adresatem realizowanych działań byli uczniowie i nauczyciele liceów oraz instytucje kształcące nauczycieli. W ramach projektu stworzono system informatyczny dla edukacyjnej platformy internetowej "Archipelag Matematyki" wraz z grą oraz materiały do umieszczenia na sześciu wyspach odpowiadających dziedzinom tej dyscypliny. W trakcie realizacji projektu powstało ponad 400 materiałów multimedialnych, w części interaktywnych, które czekają na odkrycie przez podróżujących po archipelagu. Zostały one ułożone w serie: niezwykłe zjawiska matematyczne, biografie słynnych matematyków, prezentacje dowodów matematycznych, zastosowania matematyki, opowiadania o problemach matematycznych, wywiady ze znanymi matematykami i osobami stosującymi matematykę. Edukacyjne materiały multimedialne uzupełniono kursami i testami

12 Opracowano także metodę wspomagania uczenia się i poznawania matematyki z wykorzystaniem stworzonego narzędzia. Narzędzie i materiały multimedialne testowano w szkołach w ramach Klubów Odkrywców Archipelagu. Zasadnicza różnica w stosunku do funkcjonujących platform edukacyjnych, to nadanie Archipelagowi jako całości charakteru gry oraz, co warte podkreślenia, przygotowanie gry Archipelag Matematyki w wersji na urządzenia mobilne. Do współtworzenia materiałów i zamieszczania ich na platformie włączono nauczycieli i uczniów, a funkcjonalność Fundacja Szerzenia Nauki" umożliwia zamieszczanie propozycji nowych materiałów oraz czerpanie pomysłów na stworzenie własnych. Do materiałów dodano elementy matematyki wyższej, żeby pokazać naturalność jej idei. Archipelag Matematyki w obecnej postaci jest skierowany do uczniów i nauczycieli szkół licealnych. Jego celem jest rozbudzenie zainteresowania uczniów matematyką, pokazanie jej zastosowań, współczesnych osiągnięć czy stawianie otwartych problemów kwestii, na które często nie ma czasu w szkole. W grupie testującej obserwowano, jak zmieniało się nastawienie uczniów do matematyki. Jeden z uczestników napisał w ankiecie końcowej: Odkryłem, że matematyka jest fascynująca i nawet nie zdawałem sobie sprawy, że tyloma kwestiami się zajmuje. Archipelag Matematyki jest gotowy i dostępny dla każdego. Można rozszerzyć zakres zagadnień prezentowanych na wyspach archipelagu, a także wzbogacić już istniejące materiały o dodatkowe wyjaśnienia, przykłady, zastosowania, problemy do samodzielnego rozwiązania czy wskazówki. Platforma internetowa przygotowana w trakcie projektu to nowoczesne narzędzie edukacyjne o uniwersalnym charakterze możliwe do wykorzystania po stworzeniu odpowiedniej treści w różnych dziedzinach wiedzy. FUNDACJA CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ Kształcenie ogólne MŁODZI PRZEDSIĘBIORCZY PROGRAM NAUCZANIA EKONOMII W PRAKTYCE W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ Projekt Młodzi Przedsiębiorczy program nauczania ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej zakładał zapewnienie nauczycielom innowacyjnego programu nauczania przedmiotu ekonomia w praktyce, a uczniom stworzenie warunków do kształtowania przedsiębiorczych postaw. W projekcie wzięło udział 10 nauczycieli oraz 150 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Działania rozpoczęto od opracowania programu nauczania, materiałów edukacyjnych oraz przygotowywania nauczycieli do realizacji programu. W ramach wdrażania programu w szkołach odbywały się regularne zajęcia ekonomii w praktyce, podczas których wszyscy jego uczestnicy objęci byli wsparciem ekspertów

13 Organizatorzy projektu oraz twórcy wszystkich narzędzi i materiałów, w tym programu nauczania Młodzi Przedsiębiorczy. Ekonomia w praktyce założyli, że tworzenie własnych przedsięwzięć o charakterze ekonomicznym w ramach ekonomii w praktyce nie może być tylko sposobem na wykreowanie zatrudnienia, czy rodzajem remedium na trudności powstałe na rynku pracy. Kluczowymi założeniami opracowanego programu nauczania i towarzyszących jego wdrażaniu działań były: powiązanie działań i pojawiających się treści merytorycznych z codziennym życiem uczniów i ich najbliższym otoczeniem, projekt uczniowski realizowany przez kilkuosobowe zespoły, podczas którego uczniowie uczyli się współpracy i współdziałania, kształtowanie u uczniów umiejętności uczenia się poprzez systematyczne stosowanie metody e-portfolio, której głównym celem jest kierowanie indywidualnym procesem uczenia się oraz bloga, jako miejsca dokumentacji efektów pracy grupowej. W trakcie trwania projektu udało się zorganizować środowisko ekspertów zajmujących się praktyczną edukacją ekonomiczną, opracowano innowacyjny program nauczania oraz rozbudowane materiały dydaktyczne wspierające jego realizację. Sukcesem projektu było wzbudzenie zaangażowania i kreatywności nauczycieli oraz uczniów podczas zajęć z ekonomii w praktyce przedmiotu, do którego w szkole nie przywiązuje się dużej wagi. Przedsiębiorczość jako postawa jest czynnikiem decydującym o indywidualnych losach poszczególnych jednostek oraz możliwościach rozwoju całego społeczeństwa. Zwiększa szanse na osiągnięcie materialnego powodzenia oraz na skuteczne rozwiązywanie społecznych problemów

14 Kształcenie specjalne AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ PROGRAM NAUCZANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI OPRACOWANIE I PILOTAŻOWE WDROŻENIE PROGRAMÓW Celem projektu Program nauczania pierwszej pomocy przedmedycznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów było zwiększenie kompetencji społecznych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z zakresu rozpoznawania stanów zagrożenia zdrowia i życia oraz umiejętności szybkiego i skutecznego reagowania. Adresatami programu było 100 nauczycieli i ponad 1,5 tys. uczniów (w tym ponad 500 ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi). Projekt był realizowany w 75 szkołach z 5 województw. Główne działania prowadzone przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej polegały na opracowaniu i pilotażo- wym wdrożeniu programu nauczania z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej (PPP) z uwzględnieniem nowoczesnych metod terapii i diagnozy potrzeb i możliwości uczniów z niepełnosprawnościami. Opracowano program szkolenia nauczycieli z zakresu przygotowania do nauczania PPP i przeszkolono ich. W szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych wdrożono innowacyjny program nauczania PPP. Dodatkowo przygotowano pakiety edukacyjne dla nauczycieli i uczniów, a szkoły zostały wyposażone w sprzęt do nauki pierwszej pomocy przedmedycznej. Program nauczania pierwszej pomocy przedmedycznej został zgłoszony oraz zatwierdzony do realizacji przez Kuratoria Oświaty na terenach województw, w których projekt był realizowany. Po przeprowadzeniu zajęć program został poddany ocenie nauczycieli w zakresie stopnia realizacji. Narzędziami badawczymi były opracowane arkusze ewaluacji umiejętności uczniów oraz realizacji programu dla nauczycieli. Innowacyjność programu polegała na stworzeniu pierwszego kompleksowo wdrożonego programu pedagogicznego z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, który był dostosowany do różnego rodzaju niepełnosprawności uczniów na wszystkich etapach edukacji. Program kształcenia był przeznaczony do realizacji w placówkach ogólnodostępnych, integracyjnych oraz specjalnych. Poza podniesieniem poziomu kompetencji w szkołach integracyjnych i szkołach specjalnych, niewątpliwym sukcesem projektu było przełamanie stereotypu ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi niezdolnego do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej. Poprzez dostosowanie treści i metod nauczania PPP do potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi powstał innowacyjny i pierwszy taki program w Polsce

15 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. JANINY PORAZIŃSKIEJ W IGNACOWIE Kształcenie specjalne WSPOMAGANIE ROZWOJU UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE Z WYKORZYSTANIEM INNOWACYJNYCH METOD ODDZIAŁYWANIA Głównym celem projektu było opracowanie i wdrożenie innowacyjnych programów nauczania, które służyły wyrównaniu szans edukacyjnych dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym, rozwijaniu ich kompetencji kluczowych i kształtowaniu umiejętności społecznych. Projekt skierowany był do uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej w Ignacowie. Na wyróżnienie zasługuje fakt, że zaplanowane zadania skierowane były do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną na każdym etapie edukacyjnym, a terapie i programy dostosowane do wieku i możliwości. Wykorzystane zostały innowacyjne, nowoczesne metody i pomoce dydaktyczne. Sukcesem projektu były osiągnięte efekty oraz uzyskane korzyści przez uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. U każdego z nich zaobserwowano postępy w rozwoju. Nastąpił wzrost wszystkich umiejętności, co w przyszłości wpłynie na poprawę funkcjonowania społecznego uczniów. Nabyli bowiem nowe umiejętności, w stopniu umiarkowanym i znacznym. Zostały wdrożone w formie zajęć pozalekcyjnych z dwójką dzieci. Moje zmysły pomocą w poznawaniu świata i pokonywania barier zajęcia z zakresu integracji sensorycznej, wspomagania polisensorycznego, logorytmiki i muzykoterapii dedykowane uczniom upośledzonym umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym, który nabyły już podstawowe umiejętności potrzebne do sprawnego i samodzielnego funkcjonowania w najbliższym otoczeniu. Program umożliwił dzieciom uczestniczenie w różnych formach aktywności oddziaływującej na ich zmysły. Angażując słuch, wzrok, dotyk i ruch, stworzył warunki do polisensorycznego pobudzania dzieci oraz dostarczył kompensującej satysfakcji. Ja też mogę rozmawiać Piktogramy metoda alternatywnej komunikacji wspierana terapią EEG Biofeedback. Zajęcia prowadzono indywidualnie z uczniami gimnazjum dwa razy w tygodniu przez okres 10 miesięcy. Warto pracować przełamywanie izolacji społecznej zajęcia obejmowały naukę czynności związanych z utrzymaniem czystości przy użyciu prostych narzędzi i maszyn czyszczących. W ramach projektu opracowano cztery programy innowacyjne, które realizowane były w formie zajęć pozalekcyjnych: Radość z działania praktyczna aktywność zajęcia terapeutyczne prowadzone metodą M. Montessori przeznaczone dla uczniów upośledzonych umysłowo poprawili komunikację z otoczeniem, zwiększyli według swoich możliwości niezależność w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych oraz wzrosło w nich poczucie własnej wartości. Realizacja innowacyjnych programów edukacyjnych dała uczniom możliwość wyrównania szans edukacyjnych, zapewniła ciekawą ofertę zajęć pozalekcyjnych i wpłynęła na rozwój uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Łącznie zrealizowano ponad 1,5 tys. godzin zajęć, w których wzięło udział 81 uczniów i 22 nauczycieli

16 Kształcenie specjalne ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH WE WROCŁAWIU EKSPRESJA TALENTÓW INTEGRACJA UCZNIÓW SŁYSZĄCYCH I NIESŁYSZĄCYCH W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH WE WROCŁAWIU Celem projektu Ekspresja talentów integracja uczniów słyszących i niesłyszących w Zespole Szkół Integracyjnych we Wrocławiu było opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu rozwijającego komunikację między młodzieżą słyszącą i niesłyszącą. Program był adresowany do grupy 40 uczniów Liceum Ogólnokształcącego nr XXX we Wrocławiu. W ramach projektu odbyło się 270 godzin zajęć artystycznych i 172 godziny zajęć języka miganego. Zajęcia artystyczne podzielone były na bloki: Ekspresja i harmonia ruchu, Teatr z elementami biblioterapii, Sztuki plastyczne. W wyniku podejmowanych działań powstały wystawy prac uczniowskich oraz spektakle teatralne. Dolnośląski projekt, dzięki osiągnięciu 11 celów szczegółowych, można uznać za innowacyjny na rynku edukacyjnym. Efekty projektu to: przezwyciężenie trudności czytelniczych, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, odczucie wzrostu samoakceptacji, przygotowanie uczniów do życia społecznego, zmniejszenie stanu frustracji i poziomu agresji, rozwinięcie talentów uczniowskich, uwrażliwienie uczniów poprzez sztukę, udoskonalenie umiejętności współdziałania w grupie, udoskonalenie umiejętności wyrażania swoich potrzeb, podniesienie sprawności ruchowej oraz podniesienie poziomu komunikacji. Innowacyjny był również pomysł połączenia na okres trzech lat aktywności uczniów słyszących i niesłyszących, którzy nawet w ramach szkoły integracyjnej rzadko podejmowali wspólne działania. Analiza przeprowadzonych ankiet pokazała, że dzięki projektowi dokonał się proces rzeczywistej integracji. Wysoka wartość projektu polega również na długofalowości jego rezultatów. Rozmach, z jakim stworzono spektakle, zaowocował stworzeniem przeglądu teatrów. Początkowo miał on skalę regionalną, obecnie jest przeglądem ogólnopolskim. Od zakończenia zajęć projektowych minęły dwa lata i śledząc losy uczestników projektu widać jak efekty działań przekładają się na ich życie. Niektórzy grają w teatrze, pracują w szkołach tańca. Większość studiuje i pracuje w branżach, w których podstawową kompetencją są zdolności komunikacyjne. Dzięki realizacji spektakli teatralnych we wrocławskim kalendarzu wydarzeń kulturalnych pojawił się Ogólnopolski Przegląd Teatrów Szkolnych Integra. Spektakle przygotowane przez teatry szkolne z całej Polski prezentowane są we wrocławskim Teatrze Lalek. Członkowie profesjonalnego jury oceniają przedstawienia i prowadzą warsztaty. Integra została dostrzeżona i zostanie włączona do katalogu imprez organizowanych we Wrocławiu w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Sukces projektu to także znakomita kadra, która wykształciła się przez trzy lata prowadzonych działań. Ciężka praca i emocje związane z realizacją projektu przyczyniły się do powstania zgranego zespołu, który podejmuje nowe wyzwania. Obecnie są to: tutoring, Ogólnopolski Przegląd Szkolnych Etiud Filmowych, Forum Młodych Obywateli Kultury, warsztaty kreatywności

17 { }

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach Programy unijne realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach W roku szkolnym 2011/2012 w naszej szkole są realizujemy programy: Newton też był uczniem Kompetencje kluczowe

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER 06/2015 1

NEWSLETTER 06/2015 1 NEWSLETTER 06/2015 1 NEWSLETTER 06/2015 WIRTUALNE LABORATORIA Trzecia edycja Wirtualne Laboratoria w roku szkolnym 2014/2015. Dobiega końca trzecia edycja Wirtualnych Laboratoriów, w której bierze udział

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym

Projekt systemowy Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym Projekt systemowy Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym Podstawowe informacje o projekcie: Okres realizacji i Lider Projektu 1 lutego 2010 r. - 30 czerwca 2011 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

Wirtualna Fizyka Wiedza Prawdziwa. Europejski Fundusz Społeczny. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Wirtualna Fizyka Wiedza Prawdziwa. Europejski Fundusz Społeczny. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt edukacyjny "Wirtualna Fizyka - Wiedza Prawdziwa" Metryka projektu Tytuł projektu Źródło finansowania Program Priorytet, działanie Numer wniosku Numer konkursu Data podpisania umowy Okres realizacji

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi MOC W REGIONACH Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kraków, 28-29 listopada 2013 r. Czym jest

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym

Projekt systemowy Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym Projekt systemowy Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym Podstawowe informacje o projekcie: Okres realizacji i Lider Projektu 1 lutego 2010 r. - 30 czerwca 2011 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Formularz dobrych praktyk. http://loxv.wroclaw.pl. Bogumiła Mandat. Joanna Brosiło. Dobre praktyki

Formularz dobrych praktyk. http://loxv.wroclaw.pl. Bogumiła Mandat. Joanna Brosiło. Dobre praktyki Formularz dobrych praktyk Metryczka szkoły: Nazwa szkoły Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość) Adres poczty elektronicznej Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego ul. Wojrowicka

Bardziej szczegółowo

3. Krótki opis nowatorskich rozwiązań organizacyjnych oraz metodycznych:

3. Krótki opis nowatorskich rozwiązań organizacyjnych oraz metodycznych: Opis innowacji Zostać przedsiębiorczym program z program edukacyjny z multimedialnym pakietem dydaktycznym 1. Tytuł innowacji: Projekt Zostać przedsiębiorczym program edukacyjny z multimedialnym pakietem

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015

Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015 Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015 Lata 2005-2008 Projekty realizowane w ramach działania 2.1 i 2.2 SPO RZL: Pracownie komputerowe dla szkół (wyposażono

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie Projekty oświatowe wdrażane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW GRUPY DOCELOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI

DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW GRUPY DOCELOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW GRUPY DOCELOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW REGIONALENEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO Celem poniższej

Bardziej szczegółowo

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI Gimnazjalisto! W roku szkolnym 2014/15 oferujemy Ci 5 klas ogólnych od drugiego roku nauczania sprofilowanych zgodnie z preferencjami uczniów. Klasa 1a z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego,

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 DLA SZKÓŁ

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 DLA SZKÓŁ REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 DLA SZKÓŁ W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w nowej perspektywie finansowej

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Alokacja

Regionalny Program Operacyjny Alokacja Regionalny Program Operacyjny Alokacja RPO: 1 903,5: EFRR: 1 368 72% EFS: 535,4-28% VIII Aktywni na rynku pracy : - 183,5 mln IX Solidarne społeczeostwo : - 124,6 mln X Innowacyjna Edukacja: - 131,1 mln

Bardziej szczegółowo

Przebieg i organizacja kursu

Przebieg i organizacja kursu Przebieg i organizacja kursu ORGANIZACJA KURSU: Kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony jest przez Internet. Zadania

Bardziej szczegółowo

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły W obecnej dobie podejmowane są szeroko zakrojone działania, których najważniejszym celem jest zmodernizowanie polskiego systemu oświaty. Reforma programowa,

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Opracowanie: Eleonora Żmijowska-Wnęk Wrocław 2014 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 2. CELE OGÓLNE SZKOLENIA... 4 3. METODY PRACY... 4 4. TREŚCI I PRZEWIDYWANE

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne testujące. Priorytet III PO KL. produkty finalne

Projekty innowacyjne testujące. Priorytet III PO KL. produkty finalne Projekty innowacyjne testujące Priorytet III PO KL produkty finalne Ministerstwo Edukacji Narodowej pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej (IP) dla Priorytetu III PO KL Wysoka jakość systemu oświaty

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA GLOBALNA ZADANIEM KAŻDEGO NAUCZYCIELA

EDUKACJA GLOBALNA ZADANIEM KAŻDEGO NAUCZYCIELA SZKOLENIE DLA KOORDYNATORÓW REGIONALNYCH TRENERÓW I LIDERÓW EDUKACJI GLOBALNEJ maj 2013 sierpień 2013 Kurs Trenera/ Lidera i Mentora Edukacji Globalnej(EG) 16-20 osób (nowa grupa) 13 dni/ 108 godz. maj,

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów

Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów Justyna Biernacka Konsultant ds. matematyki WODN w Skierniewicach Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów We wrześniu 2015 roku odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja GeoGebry. Konferencja

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013

Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013 Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cel główny projektu Celem głównym projektu było zwiększenie w okresie od kwietnia 2011 roku do grudnia 2012 roku

Bardziej szczegółowo

Możliwości i efekty projektów unijnych wspierających pracę przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. 20 stycznia 2011 r.

Możliwości i efekty projektów unijnych wspierających pracę przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. 20 stycznia 2011 r. Możliwości i efekty projektów unijnych wspierających pracę przedszkoli, szkół i placówek oświatowych 20 stycznia 2011 r., Warszawa 1 Fundusze unijne dla oświaty Celem strategicznym działań w ramach priorytetów

Bardziej szczegółowo

Konferencja metodyczna dla nauczycieli JĘZYKA POLSKIEGO szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Konferencja metodyczna dla nauczycieli JĘZYKA POLSKIEGO szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 27 28 sierpnia 2015 Konferencja metodyczna dla nauczycieli JĘZYKA POLSKIEGO szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Oceniając informuję, motywuję, pomagam Opracowanie: Janusz Korzeniowski

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI dotyczących realizacji działania: Budowanie kompetencji w zakresie matematyki, informatyki i nauk przyrodniczych jako podstawy do uczenia się przez cale życie (w tym wspieranie

Bardziej szczegółowo

Młodzież owa przedsiębi orczość

Młodzież owa przedsiębi orczość Młodzież owa przedsiębi orczość UE o przedsiębiorczości Inicjatywność i przedsiębiorczość to umiejętności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym i gospodarczym. Najlepiej kształtuje

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektu. Zostać przedsiębiorczym program edukacyjny z multimedialnym pakietem dydaktycznym dla gimnazjum

Prezentacja projektu. Zostać przedsiębiorczym program edukacyjny z multimedialnym pakietem dydaktycznym dla gimnazjum Prezentacja projektu Zostać przedsiębiorczym program edukacyjny z multimedialnym pakietem dydaktycznym dla gimnazjum Podstawowe informacje o projekcie Okres realizacji: styczeń 2011 grudzień 2014 Instytucje

Bardziej szczegółowo

POWIĄZANIA PROJEKTÓW

POWIĄZANIA PROJEKTÓW Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska POWIĄZANIA PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ ORE Publikacja powstała w ramach programu System doskonalenia oparty na ogólnodostępnym

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro W BARLINKU ROK SZKOLNY 2012/2013 Drodzy Rodzice i Absolwenci Gimnazjum! Przedstawiamy wam ofertę

Bardziej szczegółowo

2. Kompleksowo trwale przyczyniają się

2. Kompleksowo trwale przyczyniają się Załącznik nr 5.15 Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych realizowane w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Wyjaśnienia zapisów Szczegółowego Opisu

Bardziej szczegółowo

3. zawierają określone cele, rezultaty i działania już na etapie aplikowania

3. zawierają określone cele, rezultaty i działania już na etapie aplikowania Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych realizowane w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Plan doskonalenia zawodowego na lata 2013-2018 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z 2004

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07.

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07. P R O J E K T pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego okres realizacji 01.08.2013r 31.07.2015r nr WND POKL.03.05.00-00-181/12 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+

Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+ Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+ 6. Rynek Pracy Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników Wsparcie w ramach

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOGUSŁAWA X W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Warszawa 2008 2 Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W PACZKOWIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ ROK SZKOLNY 2013 / 2014 1 PROBLEM BADAWCZY: Organizacja

Bardziej szczegółowo

Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie. nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016.

Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie. nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016. Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016. 1. Podstawa prawna: a) Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Młodzi Przedsiębiorczy program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej.

Młodzi Przedsiębiorczy program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej. Młodzi Przedsiębiorczy program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej. Informacja dla rady pedagogicznej. Cel prezentacji. Zapoznanie nauczycieli z programem: Młodzi Przedsiębiorczy program

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 na Podkarpaciu Możliwości wsparcia w ramach Priorytetu IX Rzeszów, 20 lipca 2011 r. PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach W ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE

OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE Wojewódzki Urząd Pracy w

Bardziej szczegółowo

Kliknij, żeby dodać tytuł

Kliknij, żeby dodać tytuł Departament Funduszy Strukturalnych Kliknij, żeby dodać tytuł Edukacja w perspektywie finansowej 2014-2020 Plan prezentacji 1. Środki przewidziane na edukację w latach 2014-2020 w ramach EFS 2. Edukacja

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane w ZSOI nr 4 w Krakowie. przygotowała: Renata Goleń, pedagog szkolny

Projekty edukacyjne finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane w ZSOI nr 4 w Krakowie. przygotowała: Renata Goleń, pedagog szkolny Projekty edukacyjne finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane w ZSOI nr 4 w Krakowie. przygotowała: Renata Goleń, pedagog szkolny Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy Działanie

Bardziej szczegółowo

Konferencja informacyjno-programowa projektu Dolnośląska e-szkoła (DeS)

Konferencja informacyjno-programowa projektu Dolnośląska e-szkoła (DeS) Konferencja informacyjno-programowa projektu Dolnośląska e-szkoła (DeS) Wałbrzych 27 kwietnia 2009 Patronat projektu Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

NOWY WYMIAR EDUKACJI ZAWODOWEJ Przewodnik dla Ambasadorów projektu Wirtualne laboratoria-sukces innowacji.

NOWY WYMIAR EDUKACJI ZAWODOWEJ Przewodnik dla Ambasadorów projektu Wirtualne laboratoria-sukces innowacji. NOWY WYMIAR EDUKACJI ZAWODOWEJ Przewodnik dla Ambasadorów projektu Wirtualne laboratoria-sukces innowacji. Tworzymy nową jakość dla ponad 3500 uczniów z techników logistycznych w całej Polsce. Projekt

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 W LIPNIE NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA WSPIERANIE PRACY WYCHOWAWCÓW KLAS BEZPIECZNA SZKOŁA

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 W LIPNIE NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA WSPIERANIE PRACY WYCHOWAWCÓW KLAS BEZPIECZNA SZKOŁA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 W LIPNIE NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA WSPIERANIE PRACY WYCHOWAWCÓW KLAS BEZPIECZNA SZKOŁA 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

26 lutego 2010 r. IV Forum Nauczycielskie WSL

26 lutego 2010 r. IV Forum Nauczycielskie WSL 26 lutego 2010 r. IV Forum Nauczycielskie WSL Wirtualne laboratoria - sukces innowacji projekt partnerski Wyższej Szkoły Logistyki i firmy L-Systems złożony 18.02.2010 r. na konkurs o dofinansowanie ze

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie 2014 2019 CELE: 1. Podniesienie umiejętności językowych całej kadry nauczycielskiej oraz kadry kierowniczej.

Bardziej szczegółowo

system wspomagania szkół 23 października 2014 r.

system wspomagania szkół 23 października 2014 r. system wspomagania szkół 23 października 2014 r. System wspomagania szkół powinien: być blisko szkoły pracować na potrzeby szkoły (rady pedagogicznej jako całości i szkoły jako instytucji) wynikać z analizy

Bardziej szczegółowo

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty Poprawa dostępu do zatrudnienia Wspieranie aktywności zawodowej Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Rozwój i upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

Edukacja w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Edukacja w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Edukacja w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 W związku z programowaniem nowej perspektywy finansowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej proponuje by skoncentrować wsparcie na czterech określonych obszarach:

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Centrum Edukacji Obywatelskiej Centrum Edukacji Obywatelskiej Działamy od 1994 roku, jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Realizujemy około 25 programów edukacyjnych. Współpracujemy regularnie z około 3 500 szkół w całej Polsce.

Bardziej szczegółowo

POSZUKIWANIA AUTONOMICZNYCH ROZWIĄZAŃ W BUDOWANIU SUKCESU SZKOŁY

POSZUKIWANIA AUTONOMICZNYCH ROZWIĄZAŃ W BUDOWANIU SUKCESU SZKOŁY POSZUKIWANIA AUTONOMICZNYCH ROZWIĄZAŃ W BUDOWANIU SUKCESU SZKOŁY I. Ogólna charakterystyka Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ustce. II. Opis ważniejszych przedsięwzięć. 1. Projekty unijne: a) Twój rozwój, twoja

Bardziej szczegółowo

Szkoła w obszarze trzech ustaw. Reforma edukacji w pigułce

Szkoła w obszarze trzech ustaw. Reforma edukacji w pigułce Szkoła w obszarze trzech ustaw Reforma edukacji w pigułce 1 Szkoły dla dorosłych Gdzie należy szukać aktualnych informacji? Rok szkolny 2017/2018 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Głównym celem szkoleń realizowanych przez BD Center w ramach Instytutu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI A Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. IA/1. Prawa dziecka. Nauczyciele przedszkoli. Cel: - Nauczyciel doskonali swoje umiejętności niezbędne w podmiotowym traktowaniu

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów etwinning a nowa podstawa programowa

Realizacja projektów etwinning a nowa podstawa programowa Europejski wymiar edukacji rola dyrektora szkoły w realizacji międzynarodowych projektów współpracy szkół Realizacja projektów etwinning a nowa podstawa programowa Warszawa, 5 listopada 2010 r. Iwona Moczydłowska,

Bardziej szczegółowo

Pilotaż szkoły ćwiczeń

Pilotaż szkoły ćwiczeń Kryteria wyboru szkoły na szkołę ćwiczeń Materiał do konsultacji społecznych Pilotaż szkoły ćwiczeń 1 Wprowadzenie Pilotaż szkoły ćwiczeń jest trzecim zadaniem realizowanym w ramach projektu pozakonkursowego

Bardziej szczegółowo

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli.

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli. Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie od dnia 01.08.2013 r. realizuje projekt pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Zawodowego

Plan Rozwoju Zawodowego XXVI Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi, ul.wileńska 22a nauczyciel matematyki staż pracy- 13 lat. Plan Rozwoju Zawodowego Cele: 1. Doskonalenie jakości pracy dydaktycznej i wychowawczo-opiekuńczej.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO WARSZAWA, 11 MAJA 2012 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Piecniku

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Piecniku Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr)

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Termin: 25.03.2017; 22.04.2017 godz. 9:00 Czas trwania 3 semestry (kwalifikacyjne) Łączna

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2013 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3 1.2 Statystyki

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, wrzesień 2014 r.

Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Oś Priorytetowa Poziom alokacji EFRR Wielkość środków w mln euro OP 1 - Gospodarka i innowacje. 27% 176 409 467,00 OP 2 - Rozwój Cyfrowy 6% 39 202 4,00 OP 3 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Nowe formy wspomagania rozwoju szkół i doskonalenia nauczycieli

Nowe formy wspomagania rozwoju szkół i doskonalenia nauczycieli Prezentację przedstawiono na XI Konferencji OSKKO www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2014/ Nowe formy wspomagania rozwoju szkół i doskonalenia nauczycieli Kraków, 7 marca 2014 r. Cele spotkania Uczestnik:

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru

Bardziej szczegółowo

Witamy na Konferencji otwarcia Projektu. Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Witamy na Konferencji otwarcia Projektu. Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Witamy na Konferencji otwarcia Projektu Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Jakie tematy zostaną poruszone Ogólne informacje o Projekcie Ogólny zarys Projektu Problem,

Bardziej szczegółowo

odpowiednio: matematyki, języka angielskiego, języka polskiego (wymagania wobec członków Zespołu poniżej).

odpowiednio: matematyki, języka angielskiego, języka polskiego (wymagania wobec członków Zespołu poniżej). Załącznik nr 1 do siwz ZADANIE 1 Świadczenie usługi prac ZESPOŁU DS. PODNOSZENIA JAKOŚCI PRACY Z Uczniami i uczennicami MAJĄCYMI TRUDNOŚCI W NAUCE, współpracującego z Partnerem z Niemiec Zespołem ds. podnoszenia

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA III posiedzenia Krajowej Sieci Tematycznej Edukacja i szkolnictwo wyższe POKL 12 października 2010 r. 1. Podstawowe informacje o projekcie. 2. Podstawowe informacje o realizatorach projektu. 3. Innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania Nowy system wspomagania pracy szkoły Założenia, cele i działania Wsparcie projektowe dla nowego systemu wspomagania pracy szkół Projekt systemowy: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych.

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych. program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020 2007 r. 2014 r. Erasmus+

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY. Publiczne Gimnazjum w Lipnie NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY. Publiczne Gimnazjum w Lipnie NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY Publiczne Gimnazjum w Lipnie NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Rodzice są partnerami szkoły 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji 01.09.2014

Bardziej szczegółowo

IMIĘ I NAZWISKO: Justyna Pyra. MIEJSCE PRACY: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące. ZAJMOWANE STANOWISKO: nauczyciel chemii

IMIĘ I NAZWISKO: Justyna Pyra. MIEJSCE PRACY: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące. ZAJMOWANE STANOWISKO: nauczyciel chemii PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO IMIĘ I NAZWISKO: Justyna Pyra MIEJSCE PRACY: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące ZAJMOWANE STANOWISKO: nauczyciel chemii

Bardziej szczegółowo

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku

Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Projekt e-szkoła Wielkopolska Twórczy Uczeń

Projekt e-szkoła Wielkopolska Twórczy Uczeń Projekt e-szkoła Wielkopolska Twórczy Uczeń Projekt e-szkoła Wielkopolska Twórczy Uczeń jest częścią programu e-szkoła Wielkopolska, którego głównymi celami są: zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 Załącznik nr 6 do procedur zarządzania projektem ZASADY INFORMACJI I PROMOCJI W PROJEKCIE Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 PRIORYTET IX DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Przedsięwzięcie finansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Oferta Ośrodka w semestrze letnim 2016

Oferta Ośrodka w semestrze letnim 2016 Oferta Ośrodka w semestrze letnim 2016 Referuje: J. A. Wierzbicki Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Projekt Warszawa Programuje Cele projektu: Przygotowanie nauczycieli

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Gimnazjum w Piecniku W OBSZARZE: Uczeń aktywny uczestnik procesu uczenia się.

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Gimnazjum w Piecniku W OBSZARZE: Uczeń aktywny uczestnik procesu uczenia się. Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na III i IV etapie edukacyjnym

Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na III i IV etapie edukacyjnym Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na III i IV etapie edukacyjnym Studia adresowane są do absolwentów filologii angielskiej (dowolnego

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania

Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania NAZWA PROJEKTU Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów zaopiniowany

Bardziej szczegółowo

Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS)

Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS) Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS) Sobótka 6 czerwca 2009 Patronat projektu Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament

Bardziej szczegółowo