Szkoła się opłaca. Raport dobrych praktyk edukacyjnych EDYCJA 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkoła się opłaca. Raport dobrych praktyk edukacyjnych EDYCJA 2014"

Transkrypt

1 Szkoła się opłaca Raport dobrych praktyk edukacyjnych EDYCJA 2014

2 O dobrych praktykach edukacyjnych List od Minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej... 5 Edukacja matematyczno-przyrodnicza Interblok Mamo, tato co wy na to? Wespół w zespół z Matematyką bez Granic Szkolnictwo zawodowe Wirtualne laboratoria sukces innowacji Mistrzowie hotelarstwa SPIS TREŚCI O dobrych praktykach edukacyjnych Prezentujemy drugą edycję raportu dobrych praktyk Szkoła się opłaca. Zawiera on, podobnie jak poprzedni z 2012 roku, najlepsze projekty i produkty tych projektów sfinansowane ze środków unijnych w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i wyłonione w wyniku konkursu, który odbył się jesienią 2014 roku. Publikacja ta obrazuje ciekawe inicjatywy zrealizowane w ramach projektów konkursowych przeprowadzonych w latach Do udziału w konkursie zaprosiliśmy ponad 250 Beneficjentów i spośród nich wyłoniliśmy laureatów w czterech kategoriach: Z gospodarki do edukacji studia podyplomowe Kształcenie ogólne Wirtualna Fizyka Wiedza Prawdziwa Archipelag Matematyki Młodzi Przedsiębiorczy Kształcenie specjalne Program nauczania pierwszej pomocy przedmedycznej Wspomaganie rozwoju uczniów niepełnosprawnych Ekspresja talentów edukacja matematyczno-przyrodnicza, szkolnictwo zawodowe, kształcenie ogólne, kształcenie specjalne. Mamy nadzieję, że przedstawione w raporcie dobre praktyki staną się inspiracją do dalszych owocnych działań na rzecz podnoszenia jakości polskiej edukacji w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata Zapraszamy do lektury. 2 3

3 Szanowni Państwo, z wielkim zadowoleniem witam kolejną edycję raportu dobrych praktyk edukacyjnych Szkoła się opłaca. Zależy nam na jak najszerszym propagowaniu najlepszych projektów konkursowych zrealizowanych w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach Nasza szkoła się zmienia, staje się coraz bardziej nowoczesna, odpowiadając na wyzwania współczesnego świata, a wejście Polski do Unii Europejskiej przyspieszyło ten proces. Począwszy od 2004 roku na rozwój edukacji otrzymaliśmy 2,75 mld euro na poziomie krajowym i regionalnym w ramach Priorytetu III i IX. Tylko z Priorytetu III skorzystało ponad 2,8 mln uczniów, 20 tys. nauczycieli i ponad 26 tys. szkół. Niniejszy raport jest dowodem właściwego wykorzystania przyznanych nam środków. Raport ten przedstawia najlepsze projekty wyróżnione w konkursie dobrych praktyk. Jury wyłoniło dwunastu laureatów, w tym pierwsze miejsce otrzymały: w kategorii edukacja matematyczno-przyrodnicza projekt Interblok, w kategorii szkolnictwo zawodowe projekt Wirtualne laboratoria sukces innowacji, w kategorii kształcenie ogólne projekt Wirtualna Fizyka Wiedza Prawdziwa, w kategorii kształcenie specjalne Program nauczania pierwszej pomocy przedmedycznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów. Serdecznie gratuluję Zwycięzcom konkursu. Jestem pod wielkim wrażeniem innowacyjności i kreatywności proponowanych rozwiązań. Dzięki nim nauczyciele i uczniowie zyskali dodatkowe rozwiązania, które warto implementować w szkole. Joanna Kluzik-Rostkowska Minister Edukacji Narodowej grudzień, 2014 r. 4 5

4 SPOŁECZNE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 64 W KRAKOWIE INTERBLOK Edukacja matematycznoprzyrodnicza Głównym celem projektu było stworzenie, przetestowanie i udoskonalenie interdyscyplinarnego nauczania blokowego. INTERBLOK to odpowiedź na wymagania edukacji XXI wieku. Integrował takie przedmioty jak: matematyka, fizyka, chemia, geografia, biologia, informatyka, wiedza o społeczeństwie czy zajęcia techniczne oraz kształtował umiejętności praktyczne i eksperymentalne. Autorzy projektu wprowadzili jednostkę dydaktyczną 90-minutowy blok nieprzerwanych zajęć, podczas których nauczyciele uczyli jak prowadzić badania naukowe, inspirowali do rozwiązywania problemów metodą badań laboratoryjnych oraz ostatecznie przygotowywali przyszłego inżyniera projektującego i budującego prototypy urządzeń. Program podnosił umiejętności i wiedzę z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych pomocne w przystosowaniu do rynku pracy. Głównymi adresatami projektu była szeroka grupa gimnazjalistów: bardzo zdolnych i zainteresowanych przedmiotami matematyczno- -przyrodniczymi oraz tych mających trudności w nauce. INTERBLOK 6 7

5 umożliwiał pracę w grupach eksperckich, mieszanych i mających szczególne potrzeby edukacyjne. Grupą docelową projektu byli również nauczyciele wszystkich przedmiotów, nie tylko matematyczno-przyrodniczych. Program testowali zarówno nauczyciele wiedzy o społeczeństwie, historii jak i nawet, jego elementy, nauczyciele wychowania fizycznego. Zespoły dydaktyczne pracowały w programie przy realizacji zadanych projektów badawczych. Podczas realizacji projektu zamówiono raport na temat stanu edukacji doświadczalnej w ramach przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w Polsce. Przeanalizowano i określono potrzeby programu oraz powołano grupę ekspertów. Opracowano grę ekonomiczną i zbudowano INTERPLATFORMĘ na Skuteczność INTERBLOK sprawdzono podczas rocznego testowania programu w 40 polskich szkołach. Wzięło w nim udział 2000 uczniów i 400 nauczycieli. Projekt udoskonalono w oparciu o wnioski z testowania oraz raport ewaluacyjny. INTERBLOK został upowszechniony w całym kraju. Przeszkolono 100 trenerów, którzy przekazali wiedzę 2000 nowych nauczycieli do wdrażania INTERBLOK oraz przeprowadzono szereg konferencji popularyzujących program. Po projekcie Społeczne Towarzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe nr 64 w Krakowie nadal utrzymuje INTERPLATFORMĘ i wspiera szkoły realizujące program. Rezultatem projektu jest powstanie interdyscyplinarnego programu nauczania blokowego przedmiotów matematyczno-przyrodniczych INTERBLOK. Przygotowano kompleksowe scenariusze zajęć blokowych dla 1, 2 i 3 klas gimnazjum obejmujących 300 godzin zajęć oraz karty pracy, kosztorysy, ankiety ewaluacyjne, karty oceny, materiały pomocnicze (673 strony materiału). Utworzono portal zawierający materiały do realizacji programu INTERPLATFORMA miejsce zarówno do zamieszczania wyników, takich jak zdjęcia, filmy i wnioski, jak i wymiany doświadczeń nauczycieli i uczniów. Przygotowano raport z testowania programu w szkołach, program certyfikacji trenerów oraz samouczek dla nauczycieli pomagający wdrażać INTERBLOK w szkołach. Edukacja matematycznoprzyrodnicza POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, ZAKŁAD SZKOLENIA I DORADZTWA EKONOMICZNEGO SP. Z O. O. W LUBLINIE MAMO, TATO CO WY NA TO? INNOWACYJNY PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Celem projektu Mamo, tato co wy na to? innowacyjny program wychowania przedszkolnego było stworzenie programu nauczania wychowania przedszkolnego obejmującego 3 moduły dla 3, 4 i 5-latków. Wykorzystano techniki informacyjno-komunikacyjne, obejmujące zagadnienia związane z ekonomią, przedsiębiorczością, ekologią, rozwojem społecznym i techniką, a następnie wdrożono go w trzech przedszkolach w województwie lubelskim. W ramach prac 3 zespołów eksperckich, liczących łącznie 30 osób, powstał komplet materiałów informatyczno-dydaktycznych i programowych, który obejmował: innowacyjny program wychowania przedszkolnego, kolorowanki i malowanki dla dzieci, karty pracy i scenariusze zajęć, komputerowe gry edukacyjne, słuchowiska oraz filmy edukacyjne. Opracowany program i materiały zawierały zbliżone tematycznie treści programowe z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości, ekologii i przyrody, rozwoju społecznego i techniki. Zajęcia prowadzone w ramach programów opracowanych w ramach projektu odbywały się w formie interdyscyplinarnej z wykorzystaniem technologii 8 9

6 informacyjno-komunikacyjnych (TIK) i obejmowały 1 etap edukacyjny. Wszystkie dzieci biorące udział w projekcie, jak również uczestniczące placówki, otrzymały komplety materiałów oraz ręcznie uszyte lalki Stasia i Zosię, stanowiące również motyw przewodni materiałów. Mając na uwadze chęć podniesienia wiedzy wśród rodziców, zorganizowano 6 spotkań w każdej z 3 placówek dla łącznie 160 rodziców i opiekunów prawnych. Podczas spotkań przeprowadzono wywiad ankietowy dotyczący świadomości konieczności edukacji ekonomicznej i kształtowania postaw przedsiębiorczych u dzieci. Program łącząc elementy ekonomii, przedsiębiorczości i techniki idealnie wkomponowany został w wymagania stawiane przedszkolakom przez twórców podstawy programowej. Zastosowana w podręczniku dla nauczycieli forma rozkładu treści oraz dostosowane do tego materiały dydaktyczne pozwoliły sprawnie przekazać dzieciom nieraz trudne zagadnienia. Program, poprzez zwrócenie uwagi na treści ekonomiczne i przedsiębiorcze, pozwolił na wprowadzenie nowych pomysłów i uwrażliwił na konieczność podejmowania tego typu zagadnień nawet na tak wczesnym etapie kształcenia. Pomocne w pracy okazały się zarówno scenariusze lekcji, jak i wsparcie metodyków, pedagogów i ekspertów, którzy wspierali kadrę przedszkolną i proponowali rozwiązania dostosowane do potrzeb konkretnych zajęć i możliwości przedszkola. W wyniku projektu udało się zwiększyć świadomość rodziców i nauczycieli o konieczności kształtowania edukacji ekonomicznej i postaw przedsiębiorczych u dzieci oraz potrzeby zwiększenia dostępu do programów i materiałów dydaktycznych do zajęć interdyscyplinarnych w wychowaniu przedszkolnym z wykorzystaniem TIK. Jednocześnie wszystkie działania projektowe przyczyniły się do podniesienia poziomu promowania idei przedsiębiorczości wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Edukacja matematycznoprzyrodnicza POLSKIE TOWARZYSTWO MATEMATYCZNE WESPÓŁ W ZESPÓŁ Z MATEMATYKĄ BEZ GRANIC Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji kluczowych uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie: kształtowania umiejętności opisywania otaczającego świata w języku matematyki, stawiania hipotez i ich weryfikowania, rozwiązywania problemów w twórczy sposób, skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, efektywnego współdziałania w zespole oraz interdyscyplinarnego spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość z uwzględnieniem znajomości języków obcych. Adresatami działań Polskiego Towarzystwa Matematycznego byli uczniowie tworzący zespół klasowy (oddział w ramach wewnętrznej struktury szkoły) z trzech typów szkół: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, uczestniczący w projekcie w trakcie pełnego cyklu kształcenia na danym etapie edukacyjnym. Grupą docelową byli również nauczyciele matematyki z trzech województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego, którzy realizowali zajęcia pozalekcyjne wspomagające nauczanie matematyki

7 Główną formą pracy na zajęciach pozalekcyjnych z matematyki była praca zespołowa, dająca możliwość doskonalenia umiejętności twórczego rozwiązywania problemów oraz abstrakcyjnego myślenia matematycznego. Zestawy zadań zróżnicowano pod względem stopnia trudności, umiejętności i różnorodności zainteresowań uczniów. Przykłady zastosowania matematyki w życiu codziennym znacznie ułatwiały uczniom zrozumienie tego działu wiedzy. Praca w grupach pozwalała na wykształcenie umiejętności komunikowania się i współpracy, wzmacniała wiarę we własne możliwości, zwiększała zaangażowanie i motywację do pracy, a także przygotowywała do publicznych wystąpień. Zajęcia pozalekcyjne z matematyki oparte na pracy zespołowej w bezstresowej atmosferze miały decydujący wpływ na zmianę postawy uczniów wobec przedmiotu i niejednokrotnie pomogły osiągnąć lepsze wyniki w nauce. Uczniowie nabrali wiary we własne siły i chętnie uzupełniali braki w swoich wiadomościach z matematyki i języków obcych. Szczególne korzyści z pracy w zespole odnosili uczniowie mniej zdolni, wspierani i motywowani przez kolegów z klasy stosowali się do ich wskazówek i doskonalili umiejętności analityczne, stopniowo nabierali odwagi oraz wiary we własne siły i możliwości intelektualne. Zajęcia z matematyki w ramach projektu prowadzone były na podstawie autorskich programów nauczycieli zebranych w 12 podręcznikach. Podczas projektu opracowano materiały edukacyjne dla II, III i IV etapu kształcenia obejmujące: scenariusze zajęć, ćwiczenia otwierające i zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania przez zespół klasowy Rozwiążmy razem, w tym dwa zadania w każdym pakiecie w 5 językach obcych do wyboru przez zespół klasowy. Każdy pakiet zaplanowano do realizacji przez 4 godziny lekcyjne. Łącznie opracowano 72 pakiety edukacyjne i przeprowadzono ponad 28 tys. godzin zajęć lekcyjnych. Zorganizowano i przeprowadzono również 16 seminariów dla nauczycieli i jedną konferencję podsumowującą. Opracowane materiały edukacyjne zostały zamieszczone na stronie internetowej projektu i udostępnione (po zalogowaniu) nauczycielom w nim uczestniczącym. Tak udostępniona oferta edukacyjna stanowi o ponadregionalnym charakterze projektu. Szkolnictwo zawodowe WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU WIRTUALNE LABORATORIA SUKCES INNOWACJI Projekt Wirtualne laboratoria sukces innowacji skierowany był do szkół ponadgimnazjalnych kształcących w zawodzie technik logistyk. Zakładał zwiększenie zainteresowania uczniów kontynuowaniem nauki na kierunkach związanych z przedsiębiorczością i technikami informacyjno-komunikacyjnymi. W ramach realizowanych działań poszukiwano niskokosztowego sposobu na dostarczenie szkołom nowoczesnego biznesowego systemu informatycznego klasy ERP (planowanie zasobów przedsiębiorstwa), który pozwoliłby na realizację zapisów programu nauczania dla przedmiotu laboratorium logistyczno -spedycyjne i laboratorium magazynowe Wirtualne Laboratoria Logistyczno-Spedycyjne i Magazynowe (WLLSiM). W projekcie wzięło udział 200 szkół, 240 nauczycieli i ponad 7200 uczniów z całej Polski

8 Największy sukces projektu to duże zainteresowanie stworzonym narzędziem Rezultatem prowadzonych działań było powstanie narzędzia informatycznego WLLSiM oraz szeregu dokumentów usprawniających pracę w systemie. Dla nauczycieli opracowano "Moduł programowy kształcenia FUNDACJA IM. HETMANA JANA TARNOWSKIEGO MISTRZOWIE HOTELARSTWA oraz dalszy jego rozwój po zakończeniu projektu w 2012 roku. Z produktu corocznie korzysta blisko 100 szkół z całej Polski, które współdzielą koszty utrzymania WLLSiM. Cały czas tworzone są nowe zadania (również w języku obcym), pozwalające korzystać z narzędzia także na innych kierunkach kształcenia. w oparciu o WLLSiM" oraz pomoce dydaktyczne takie jak: filmy powstałe we współpracy z firmami branży TSL (transport-spedycja-logistyka), prezentacje multimedialne omawiające poruszane zagadnienia, pliki Excel uzupełniające system ERP, szkolenie internetowe i podręczniki dla nauczycieli oraz skrypty dla uczniów. Innowacyjny charakter WLLSiM polegał na metodzie jego wykorzystania w dydaktyce zastosowaniu technik informacyjno-komunikacyjnych. Szkoły korzystały z systemu klasy ERP za pomocą internetu. Zainstalowanie go na serwerach znajdujących się poza szkołą umożliwiło dostęp do oprogramowania biznesowego w pełnej funkcjonalności, które jest bardzo drogie i przez to niedostępne dla szkół. W projekcie założono takie przygotowanie zadań, by uczniowie mieli możliwość poznania funkcji systemu tej klasy, a przy okazji poznali procesy zachodzące w realnym środowisku biznesowym. Każdy z uczniów zarządzał własnym wirtualnym przedsiębiorstwem, pracując w systemie, który wykorzystywany jest na co dzień w firmach logistycznych, handlowych Szkolnictwo zawodowe Celem projektu było podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie branży turystycznej. W oparciu o konsultacje ze środowiskiem nauczycieli przygotowano 4 pilotażowe programy doskonalenia zawodowego: technik obsługi ruchu turystycznego, technik hotelarstwa, technik turystyki wiejskiej oraz technik organizacji usług gastronomicznych. Projekt został przeprowadzony na terenie województw: małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego. Dzięki programowi 120 nauczycieli zwiększyło wiedzę teoretyczną z najnowszych trendów technologicznych w branży turystycznej, rozwoju sektora turystycznego i funkcjonowania firmy w globalnym świecie. Uczestnicy udoskonalili swoje umiejętności z planowania i ewaluacji praktyk zawodowych oraz obsługi najnowszych technologii. Przeprowadzono łącznie 320 godzin szkoleń. i w wielu innych sektorach gospodarki. Dało to szansę nabycia umiejętności, które są pożądane od kandydata starającego się o pracę. Projekt wyróżniał się innowacyjnym podejściem do kształcenia zawodowego także poprzez organizację 14-dniowych staży dla nauczycieli w przedsiębiorstwach, w trakcie 14 15

9 których zdobywali i uzupełniali oni wiedzę praktyczną z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstwa. W sumie nauczyciele odbyli 9600 godzin stażu, realizowanego w 16 przedsiębiorstwach turystycznych deklarując, iż wykorzystają zdobytą wiedzę podczas swoich zajęć z uczniami. Praktyka stażowa okazała się cennym doświadczeniem zarówno dla nauczycieli, jak i dla przedsiębiorców, którzy mają świadomość potrzeby kształcenia na rynku przyszłego pracownika. Opiekunowie stażystów podczas przeprowadzanych badań ewaluacyjnych wskazywali na duże zaangażowanie nauczycieli, a także ich ogromną chęć podnoszenia swoich kompetencji w obszarze nowoczesnych technologii branży turystycznej, co miało swoje przełożenie na powodzenie projektu. Nauczyciele podkreślali, że system organizacji staży był bardzo dobry, co pozwoliło im bezpośrednio zapoznać się z całą działalnością przedsiębiorstw. Bardzo wielu nauczycieli nigdy wcześniej nie miało okazji poznania pracy przedsiębiorstwa od wewnątrz, tak więc staż odbyty w projekcie był pierwszym takim doświadczeniem. Powstałe w projekcie programy doskonalenia zawodowego zostały rozdysponowane do szkół zawodowych w południowej Polsce i mogą być implementowane do przedsiębiorstw z branży turystycznej. Sukcesem projektu było zainicjowanie współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi oraz przedsiębiorstwami, a tym samym stworzenie możliwości wymiany wiedzy i doświadczeń. Relacja przedsiębiorca nauczyciel była kluczowym doświadczeniem dla zbudowania trwałych powiązań na linii edukacja rynek. Dzięki zdobytemu doświadczeniu nauczyciele dowiedzieli się na jakie aspekty w procesie kształcenia należy zwrócić szczególną uwagę, aby uczniowie mogli sprostać wymaganiom stawianym na rynku pracy. Szkolnictwo zawodowe Z GOSPODARKI DO EDUKACJI STUDIA PODYPLOMOWE WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W ZAMOŚCIU Projekt Z gospodarki do edukacji studia podyplomowe adresowany był do osób czynnych zawodowo, głównie inżynierów zatrudnionych w przedsiębiorstwach i wykonujących zawody techniczne oraz absolwentów uczelni technicznych, w szczególności z kierunków mechanicznych, elektronicznych i informatycznych. Celem projektu było podwyższenie jakości edukacji poprzez utworzenie kierunku studiów podyplomowych, dostosowanego do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy, a także umożliwiającego przepływ kadr z sektora gospodarki do edukacji. Działania były realizowane, w partnerstwie ze Szkołą Języków Obcych i Zarządzania PROMAR INTERNATIONAL w Rzeszowie, na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego. Projekt kładł nacisk na przygotowanie absolwentów kierunków technicznych różnych specjalności do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych oraz utworzenie kierunku studiów umożliwiającego uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych do nauczania w szkołach. Celem projektu było również zwiększenie kompetencji informatycznych i językowych beneficjentów

10 Projekt umożliwił opracowanie i wdrożenie nowego jakościowo programu podyplomowych studiów pedagogicznych, łączącego przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym, dydaktycznym, technologii informacyjnej oraz nauki języka angielskiego i niemieckiego na różnych poziomach. Ponadto słuchacze studiów mieli możliwość zdobycia praktycznych umiejętności w trakcie obowiązkowej praktyki pedagogicznej w wymiarze 150 godzin. Praktyki realizowane były głównie w obszarze szkolnictwa zawodowego. Program studiów umożliwił wszechstronne przygotowanie przyszłych nauczycieli przedmiotów zawodowych. Zajęcia odbywały się w Rzeszowie i w Zamościu. W ramach czterech edycji naukę na studiach podjęło 513 osób. 68 osób po ukończeniu studiów podyplomowych podjęło pracę w szkołach zawodowych na stanowiskach zgodnych z ich kwalifikacjami. Ponadto część absolwentów nawiązała współpracę z różnymi podmiotami prowadzącymi działalność szkoleniową w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego. Dzięki projektowi 487 absolwentów uzyskało kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela oraz certyfikaty potwierdzające znajomość języka angielskiego lub niemieckiego. Absolwenci zdobyli również umiejętności realizacji zajęć w ramach szkolnictwa zawodowego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnokomunikacyjnych. Kształcenie ogólne WIRTUALNA FIZYKA WIEDZA PRAWDZIWA POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Projekt Wirtualna Fizyka Wiedza Prawdziwa zakładał zwiększenie zainteresowania uczniów klas I-III szkół ogólnokształcących i techników fizyką na poziomie podstawowym i rozszerzonym, aby mogli oni kontynuować kształcenie na kierunkach technicznych i przyrodniczych. Opracowano i wdrożono innowacyjny program nauczania z wykorzystaniem edukacyjnych gier wideo. W projekcie zaangażowanych było ponad 200 nauczycieli fizyki i prawie 20 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Realizowali oni program fizyki, zarówno w zakresie podstawowym, jak i rozszerzonym. Analiza prowadzonych działań wykazała wzrost aktywności i motywacji młodzieży w dochodzeniu do prawd, reguł i pojęć. Z przeprowadzonej z uczniami ankiety wynika, że połowa z nich zaczęła chętniej uczęszczać na zajęcia z fizyki. Blisko 78 proc. ankietowanych stwierdziło poprawę wyników edukacyjnych z tego przedmiotu. Zainteresowanie szkół programem nauczania było na tyle duże, że rozpoczęto przyjmowanie nauczycieli do projektu bez ich finansowania. Z programu skorzystało ponad 220 szkół

11 Zaproponowany program nauczania opierał się na wykorzystaniu edukacyjnych gier wideo. Szkoły biorące udział w projekcie bezpłatnie otrzymywały interaktywne filmy (gry wideo), służące do wizualizacji wybranych zagadnień z poszczególnych działów fizyki. Wykonane w wysokiej rozdzielczości filmy pomagały w wyjaśnieniu, utrwaleniu lub powtórzeniu przerabianych na lekcji zagadnień. Gry charakteryzowały się zróżnicowanym przeznaczeniem dydaktycznym: pozwalały odbiorcom uczestniczyć w przebiegu konkretnych doświadczeń fizycznych, przedstawiały zastosowanie praw fizyki w budowie i działaniu konkretnych urządzeń, zawierały materiał audiowizualny, będący zapisem fragmentów rzeczywistości pokazanych w połączeniu z symulacją graficzną, pokazywały w zwolnionym tempie zjawiska trudne do bezpośredniej obserwacji w naturalnym środowisku (nakręcone kamerą szybkościową, przedstawiające złożone zjawiska fizyczne trwające ułamki sekund i niemożliwe do uchwycenia przez ludzkie oko), prezentowały opisy zjawisk, wielkości i praw fizycznych przedstawionych w postaci zadań rachunkowych i problemów teoretycznych. Nauczycielom i uczniom udostępniono również gry flash pomagające zgłębiać wiedzę poprzez rozwiązywanie wirtualnych krzyżówek, granie w Monopol lub walkę o milion w grze Ryzyk-Fizyk. Dodatkowo przekazano poradniki dla nauczyciela i ucznia oraz odtwarzacze Blu-Ray, pozwalające nauczycielom na wykorzystywanie gier wideo na lekcji. Gry były krótkie, co umożliwiało dowolne ich wkomponowanie w ramy czasowe każdego programu nauczania realizowanego przez nauczyciela. Innowacyjność produktu polegała na umożliwieniu uczniom aktywnego uczestniczenia w przebiegu konkretnych doświadczeń fizycznych. Filmy interaktywne udowadniały, że wielka fizyka jest tuż obok nas w domu, w pracy i na podwórku, wciąż doświadczamy jej obecności. Pokazywały, że jest podstawą rozumienia i poznania istoty działania produktów wykorzystywanych przez człowieka. Oferowany program nauczania spotkał się z ogromnym zainteresowaniem nauczycieli oraz otrzymał najwyższą ocenę spośród wszystkich ocenianych do tej pory na posiedzeniach Krajowej Sieci Tematycznej (KST) i jako pierwszy otrzymał jednogłośną pozytywną rekomendację wszystkich 36 członków KST. ARCHIPELAG MATEMATYKI Kształcenie ogólne WYDZIAŁ MATEMATYKI I NAUK INFORMACYJNYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA Celem projektu było zainteresowanie matematyką uczniów, którzy wykazują szczególny potencjał i zdolności, ale wcześniej nie interesowali się tą dziedziną wiedzy. Projekt zakładał zachęcenie jak największej liczby młodzieży do studiowania dziedzin ścisłych oraz włączenie nowych technologii do edukacji. Adresatem realizowanych działań byli uczniowie i nauczyciele liceów oraz instytucje kształcące nauczycieli. W ramach projektu stworzono system informatyczny dla edukacyjnej platformy internetowej "Archipelag Matematyki" wraz z grą oraz materiały do umieszczenia na sześciu wyspach odpowiadających dziedzinom tej dyscypliny. W trakcie realizacji projektu powstało ponad 400 materiałów multimedialnych, w części interaktywnych, które czekają na odkrycie przez podróżujących po archipelagu. Zostały one ułożone w serie: niezwykłe zjawiska matematyczne, biografie słynnych matematyków, prezentacje dowodów matematycznych, zastosowania matematyki, opowiadania o problemach matematycznych, wywiady ze znanymi matematykami i osobami stosującymi matematykę. Edukacyjne materiały multimedialne uzupełniono kursami i testami

12 Opracowano także metodę wspomagania uczenia się i poznawania matematyki z wykorzystaniem stworzonego narzędzia. Narzędzie i materiały multimedialne testowano w szkołach w ramach Klubów Odkrywców Archipelagu. Zasadnicza różnica w stosunku do funkcjonujących platform edukacyjnych, to nadanie Archipelagowi jako całości charakteru gry oraz, co warte podkreślenia, przygotowanie gry Archipelag Matematyki w wersji na urządzenia mobilne. Do współtworzenia materiałów i zamieszczania ich na platformie włączono nauczycieli i uczniów, a funkcjonalność Fundacja Szerzenia Nauki" umożliwia zamieszczanie propozycji nowych materiałów oraz czerpanie pomysłów na stworzenie własnych. Do materiałów dodano elementy matematyki wyższej, żeby pokazać naturalność jej idei. Archipelag Matematyki w obecnej postaci jest skierowany do uczniów i nauczycieli szkół licealnych. Jego celem jest rozbudzenie zainteresowania uczniów matematyką, pokazanie jej zastosowań, współczesnych osiągnięć czy stawianie otwartych problemów kwestii, na które często nie ma czasu w szkole. W grupie testującej obserwowano, jak zmieniało się nastawienie uczniów do matematyki. Jeden z uczestników napisał w ankiecie końcowej: Odkryłem, że matematyka jest fascynująca i nawet nie zdawałem sobie sprawy, że tyloma kwestiami się zajmuje. Archipelag Matematyki jest gotowy i dostępny dla każdego. Można rozszerzyć zakres zagadnień prezentowanych na wyspach archipelagu, a także wzbogacić już istniejące materiały o dodatkowe wyjaśnienia, przykłady, zastosowania, problemy do samodzielnego rozwiązania czy wskazówki. Platforma internetowa przygotowana w trakcie projektu to nowoczesne narzędzie edukacyjne o uniwersalnym charakterze możliwe do wykorzystania po stworzeniu odpowiedniej treści w różnych dziedzinach wiedzy. FUNDACJA CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ Kształcenie ogólne MŁODZI PRZEDSIĘBIORCZY PROGRAM NAUCZANIA EKONOMII W PRAKTYCE W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ Projekt Młodzi Przedsiębiorczy program nauczania ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej zakładał zapewnienie nauczycielom innowacyjnego programu nauczania przedmiotu ekonomia w praktyce, a uczniom stworzenie warunków do kształtowania przedsiębiorczych postaw. W projekcie wzięło udział 10 nauczycieli oraz 150 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Działania rozpoczęto od opracowania programu nauczania, materiałów edukacyjnych oraz przygotowywania nauczycieli do realizacji programu. W ramach wdrażania programu w szkołach odbywały się regularne zajęcia ekonomii w praktyce, podczas których wszyscy jego uczestnicy objęci byli wsparciem ekspertów

13 Organizatorzy projektu oraz twórcy wszystkich narzędzi i materiałów, w tym programu nauczania Młodzi Przedsiębiorczy. Ekonomia w praktyce założyli, że tworzenie własnych przedsięwzięć o charakterze ekonomicznym w ramach ekonomii w praktyce nie może być tylko sposobem na wykreowanie zatrudnienia, czy rodzajem remedium na trudności powstałe na rynku pracy. Kluczowymi założeniami opracowanego programu nauczania i towarzyszących jego wdrażaniu działań były: powiązanie działań i pojawiających się treści merytorycznych z codziennym życiem uczniów i ich najbliższym otoczeniem, projekt uczniowski realizowany przez kilkuosobowe zespoły, podczas którego uczniowie uczyli się współpracy i współdziałania, kształtowanie u uczniów umiejętności uczenia się poprzez systematyczne stosowanie metody e-portfolio, której głównym celem jest kierowanie indywidualnym procesem uczenia się oraz bloga, jako miejsca dokumentacji efektów pracy grupowej. W trakcie trwania projektu udało się zorganizować środowisko ekspertów zajmujących się praktyczną edukacją ekonomiczną, opracowano innowacyjny program nauczania oraz rozbudowane materiały dydaktyczne wspierające jego realizację. Sukcesem projektu było wzbudzenie zaangażowania i kreatywności nauczycieli oraz uczniów podczas zajęć z ekonomii w praktyce przedmiotu, do którego w szkole nie przywiązuje się dużej wagi. Przedsiębiorczość jako postawa jest czynnikiem decydującym o indywidualnych losach poszczególnych jednostek oraz możliwościach rozwoju całego społeczeństwa. Zwiększa szanse na osiągnięcie materialnego powodzenia oraz na skuteczne rozwiązywanie społecznych problemów

14 Kształcenie specjalne AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ PROGRAM NAUCZANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI OPRACOWANIE I PILOTAŻOWE WDROŻENIE PROGRAMÓW Celem projektu Program nauczania pierwszej pomocy przedmedycznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów było zwiększenie kompetencji społecznych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z zakresu rozpoznawania stanów zagrożenia zdrowia i życia oraz umiejętności szybkiego i skutecznego reagowania. Adresatami programu było 100 nauczycieli i ponad 1,5 tys. uczniów (w tym ponad 500 ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi). Projekt był realizowany w 75 szkołach z 5 województw. Główne działania prowadzone przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej polegały na opracowaniu i pilotażo- wym wdrożeniu programu nauczania z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej (PPP) z uwzględnieniem nowoczesnych metod terapii i diagnozy potrzeb i możliwości uczniów z niepełnosprawnościami. Opracowano program szkolenia nauczycieli z zakresu przygotowania do nauczania PPP i przeszkolono ich. W szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych wdrożono innowacyjny program nauczania PPP. Dodatkowo przygotowano pakiety edukacyjne dla nauczycieli i uczniów, a szkoły zostały wyposażone w sprzęt do nauki pierwszej pomocy przedmedycznej. Program nauczania pierwszej pomocy przedmedycznej został zgłoszony oraz zatwierdzony do realizacji przez Kuratoria Oświaty na terenach województw, w których projekt był realizowany. Po przeprowadzeniu zajęć program został poddany ocenie nauczycieli w zakresie stopnia realizacji. Narzędziami badawczymi były opracowane arkusze ewaluacji umiejętności uczniów oraz realizacji programu dla nauczycieli. Innowacyjność programu polegała na stworzeniu pierwszego kompleksowo wdrożonego programu pedagogicznego z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, który był dostosowany do różnego rodzaju niepełnosprawności uczniów na wszystkich etapach edukacji. Program kształcenia był przeznaczony do realizacji w placówkach ogólnodostępnych, integracyjnych oraz specjalnych. Poza podniesieniem poziomu kompetencji w szkołach integracyjnych i szkołach specjalnych, niewątpliwym sukcesem projektu było przełamanie stereotypu ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi niezdolnego do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej. Poprzez dostosowanie treści i metod nauczania PPP do potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi powstał innowacyjny i pierwszy taki program w Polsce

15 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. JANINY PORAZIŃSKIEJ W IGNACOWIE Kształcenie specjalne WSPOMAGANIE ROZWOJU UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE Z WYKORZYSTANIEM INNOWACYJNYCH METOD ODDZIAŁYWANIA Głównym celem projektu było opracowanie i wdrożenie innowacyjnych programów nauczania, które służyły wyrównaniu szans edukacyjnych dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym, rozwijaniu ich kompetencji kluczowych i kształtowaniu umiejętności społecznych. Projekt skierowany był do uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej w Ignacowie. Na wyróżnienie zasługuje fakt, że zaplanowane zadania skierowane były do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną na każdym etapie edukacyjnym, a terapie i programy dostosowane do wieku i możliwości. Wykorzystane zostały innowacyjne, nowoczesne metody i pomoce dydaktyczne. Sukcesem projektu były osiągnięte efekty oraz uzyskane korzyści przez uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. U każdego z nich zaobserwowano postępy w rozwoju. Nastąpił wzrost wszystkich umiejętności, co w przyszłości wpłynie na poprawę funkcjonowania społecznego uczniów. Nabyli bowiem nowe umiejętności, w stopniu umiarkowanym i znacznym. Zostały wdrożone w formie zajęć pozalekcyjnych z dwójką dzieci. Moje zmysły pomocą w poznawaniu świata i pokonywania barier zajęcia z zakresu integracji sensorycznej, wspomagania polisensorycznego, logorytmiki i muzykoterapii dedykowane uczniom upośledzonym umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym, który nabyły już podstawowe umiejętności potrzebne do sprawnego i samodzielnego funkcjonowania w najbliższym otoczeniu. Program umożliwił dzieciom uczestniczenie w różnych formach aktywności oddziaływującej na ich zmysły. Angażując słuch, wzrok, dotyk i ruch, stworzył warunki do polisensorycznego pobudzania dzieci oraz dostarczył kompensującej satysfakcji. Ja też mogę rozmawiać Piktogramy metoda alternatywnej komunikacji wspierana terapią EEG Biofeedback. Zajęcia prowadzono indywidualnie z uczniami gimnazjum dwa razy w tygodniu przez okres 10 miesięcy. Warto pracować przełamywanie izolacji społecznej zajęcia obejmowały naukę czynności związanych z utrzymaniem czystości przy użyciu prostych narzędzi i maszyn czyszczących. W ramach projektu opracowano cztery programy innowacyjne, które realizowane były w formie zajęć pozalekcyjnych: Radość z działania praktyczna aktywność zajęcia terapeutyczne prowadzone metodą M. Montessori przeznaczone dla uczniów upośledzonych umysłowo poprawili komunikację z otoczeniem, zwiększyli według swoich możliwości niezależność w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych oraz wzrosło w nich poczucie własnej wartości. Realizacja innowacyjnych programów edukacyjnych dała uczniom możliwość wyrównania szans edukacyjnych, zapewniła ciekawą ofertę zajęć pozalekcyjnych i wpłynęła na rozwój uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Łącznie zrealizowano ponad 1,5 tys. godzin zajęć, w których wzięło udział 81 uczniów i 22 nauczycieli

16 Kształcenie specjalne ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH WE WROCŁAWIU EKSPRESJA TALENTÓW INTEGRACJA UCZNIÓW SŁYSZĄCYCH I NIESŁYSZĄCYCH W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH WE WROCŁAWIU Celem projektu Ekspresja talentów integracja uczniów słyszących i niesłyszących w Zespole Szkół Integracyjnych we Wrocławiu było opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu rozwijającego komunikację między młodzieżą słyszącą i niesłyszącą. Program był adresowany do grupy 40 uczniów Liceum Ogólnokształcącego nr XXX we Wrocławiu. W ramach projektu odbyło się 270 godzin zajęć artystycznych i 172 godziny zajęć języka miganego. Zajęcia artystyczne podzielone były na bloki: Ekspresja i harmonia ruchu, Teatr z elementami biblioterapii, Sztuki plastyczne. W wyniku podejmowanych działań powstały wystawy prac uczniowskich oraz spektakle teatralne. Dolnośląski projekt, dzięki osiągnięciu 11 celów szczegółowych, można uznać za innowacyjny na rynku edukacyjnym. Efekty projektu to: przezwyciężenie trudności czytelniczych, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, odczucie wzrostu samoakceptacji, przygotowanie uczniów do życia społecznego, zmniejszenie stanu frustracji i poziomu agresji, rozwinięcie talentów uczniowskich, uwrażliwienie uczniów poprzez sztukę, udoskonalenie umiejętności współdziałania w grupie, udoskonalenie umiejętności wyrażania swoich potrzeb, podniesienie sprawności ruchowej oraz podniesienie poziomu komunikacji. Innowacyjny był również pomysł połączenia na okres trzech lat aktywności uczniów słyszących i niesłyszących, którzy nawet w ramach szkoły integracyjnej rzadko podejmowali wspólne działania. Analiza przeprowadzonych ankiet pokazała, że dzięki projektowi dokonał się proces rzeczywistej integracji. Wysoka wartość projektu polega również na długofalowości jego rezultatów. Rozmach, z jakim stworzono spektakle, zaowocował stworzeniem przeglądu teatrów. Początkowo miał on skalę regionalną, obecnie jest przeglądem ogólnopolskim. Od zakończenia zajęć projektowych minęły dwa lata i śledząc losy uczestników projektu widać jak efekty działań przekładają się na ich życie. Niektórzy grają w teatrze, pracują w szkołach tańca. Większość studiuje i pracuje w branżach, w których podstawową kompetencją są zdolności komunikacyjne. Dzięki realizacji spektakli teatralnych we wrocławskim kalendarzu wydarzeń kulturalnych pojawił się Ogólnopolski Przegląd Teatrów Szkolnych Integra. Spektakle przygotowane przez teatry szkolne z całej Polski prezentowane są we wrocławskim Teatrze Lalek. Członkowie profesjonalnego jury oceniają przedstawienia i prowadzą warsztaty. Integra została dostrzeżona i zostanie włączona do katalogu imprez organizowanych we Wrocławiu w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Sukces projektu to także znakomita kadra, która wykształciła się przez trzy lata prowadzonych działań. Ciężka praca i emocje związane z realizacją projektu przyczyniły się do powstania zgranego zespołu, który podejmuje nowe wyzwania. Obecnie są to: tutoring, Ogólnopolski Przegląd Szkolnych Etiud Filmowych, Forum Młodych Obywateli Kultury, warsztaty kreatywności

17 { }

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY Projekt współfinansowany ze środków unii europejskiej w ramach europejskiego funduszu społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2007-2014

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2007-2014 Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa (Główna siedziba Urzędu) tel. centrala: 22 699 80 00 tel. informacja: 22 699 82 09 e-mail: poczta@srodmiescie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych Projekt w ramach programu Leonrado PARTNERSTO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych 1. Prosimy wyjaśnić, jakie jest miejsce przedmiotu przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum nr 2 Siedlce Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

NowoczesnaWizjaEdukacji

NowoczesnaWizjaEdukacji NowoczesnaWizjaEdukacji DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ? strategia Long Term Education zgodna z polityką europejską, oparta na własnych markach produktowych, unikalny model aktywności biznesowej,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, 27.06.2013 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (organizacja pożytku publicznego) za okres 1 stycznia 31 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Dane organizacji... 4

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Spis treści Wstęp...3 Mielecka rzeczywistość: edukacja dla przemysłu, przemysł dla edukacji...4 O projekcie...9 Wiedza to potęga w Kirchhoff

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskiwania środków finansowych na tworzenie miejsc pracy dla nauczycieli

Możliwości pozyskiwania środków finansowych na tworzenie miejsc pracy dla nauczycieli Możliwości pozyskiwania środków finansowych na tworzenie miejsc pracy dla nauczycieli Poradnik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Poradnik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Metoda projektów. Podsumowanie wdrożenia w 105 szkołach na podstawie projektu eszkoła Moja Wielkopolska

Metoda projektów. Podsumowanie wdrożenia w 105 szkołach na podstawie projektu eszkoła Moja Wielkopolska Metoda projektów Podsumowanie wdrożenia w 105 szkołach na podstawie projektu eszkoła Moja Wielkopolska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego

Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego Temat innowacyjny: Nazwa projektodawcy: Tytuł projektu: Numer umowy: Innowacyjny program nauczania fizyki z wykorzystaniem edukacyjnych gier wideo

Bardziej szczegółowo

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych. Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych. Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku BIULETYN EDUKACYJNY PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ UZDOLNIONYCH I I I Białystok 2012 1 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik. Poradnik dla dyrektora gimnazjum. Ramowe plany nauczania

Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik. Poradnik dla dyrektora gimnazjum. Ramowe plany nauczania Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik Poradnik dla dyrektora gimnazjum Ramowe plany nauczania Alicja Kapcia & Dorota Kulesza & Jacek Rudnik PORADNIK DLA DYREKTORA GIMNAZJUM Ramowe plany nauczania Wydawca:

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl) 2009 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie (na przykładzie projektu SME.net.pl) Spis treści Zagadnienia Strona A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL 2

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych

ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych MarÍa J. RodrÍguez Malmierca Bozica Ilijic Carmen FernÁndez Morante Beatriz Cebreiro LÓpez

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Nowoczesny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej Sylwester Bębas Skrypt dla opiekunów praktyk Nowoczesny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A Projekt pn. Najlepsze programy praktyk

Bardziej szczegółowo