Czat - jeden z Kanałów komunikacji Użytkownika i Tutora dostępny w ramach Usługi po zalogowaniu Użytkownika na Konto użytkownika.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czat - jeden z Kanałów komunikacji Użytkownika i Tutora dostępny w ramach Usługi po zalogowaniu Użytkownika na Konto użytkownika."

Transkrypt

1 Regulamin LiveTutor i Polityka prywatności 1. Definicje Czat - jeden z Kanałów komunikacji Użytkownika i Tutora dostępny w ramach Usługi po zalogowaniu Użytkownika na Konto użytkownika. - jeden z Kanałów komunikacji Użytkownika i Tutora dostępny w ramach Usługi po zalogowaniu Użytkownika na Konto użytkownika. English Vibe - firma Tomasz Wilk Szkoła Języka Angielskiego English Vibe z siedzibą w Głubczycach (48-100) ul. Osiedle Konstytucji 3 Maja 48/4 wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Głubczyc ( Głubczyce, ul. Niepodległości 14) pod numerem 4935, numer telefonu: , której Serwis jest własnością. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych koniecznych do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta użytkownika wygenerowany przez Usługodawcę w procesie Rejestracji. Użytkownik może samodzielnie zmienić Hasło po każdym zalogowaniu na Konto użytkownika. Kanały komunikacji - metody komunikacji Tutora i Użytkownika udostępnione Użytkownikowi po prawidłowym zalogowaniu na Konto użytkownika w Serwisie. Są to: Czat, Video konferencja, . Klient - Konsument; osoba nabywająca Usługę w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą i zawodową. Konto użytkownika - podstrona Serwisu, za pośrednictwem której Usługobiorca może korzystać z Usługi świadczonej przez Usługodawcę. Dostęp do Konta użytkownika możliwy jest po dokonaniu przez Klienta jednorazowej Rejestracji oraz każdorazowym podaniu Loginu i Hasła. Login - ciąg znaków alfanumerycznych, koniecznych do uzyskania dostępu do Konta użytkownika, wygenerowany przez Usługodawcę podczas Rejestracji. Okres rozliczeniowy - jednostka czasu trwająca jeden miesiąc kalendarzowy, liczony jest 1 dnia kalendarzowego rozpoczynającego nowy miesiąc kalendarzowy, za który jest wystawiany rachunek. Każdy Okres rozliczeniowy kończy się o godzinie 23:59 ostatniego dnia. Pakiet opisane w załączniku do Regulaminu rodzaje Usług odpowiednich dla Oferty Dla uczniów szkół w postaci: Konto Bez Limitów, Konto 5 lekcji, Konto Jednorazowe, lub Oferty Kursy i Konwersacje Online w postaci Konto Maksymalne Możliwości, Konto 8 lekcji, Konto Efektywne. Regulamin - niniejszy Regulamin Serwisu dostępny na stronie internetowej oraz w siedzibie English Vibe. Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta użytkownika w Serwisie według procedury określonej w 5 pkt.1, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego przygotowanego przez English Vibe oraz wiadomości . Serwis - serwis internetowy dostępny na stronie internetowej za pośrednictwem którego English Vibe świadczy Usługę określoną w 3 pkt. 1 oraz inne usługi.

2 Strony - Usługodawca świadczący Usługę oraz Usługobiorca. Tutoring - Usługa polegająca na opiece naukowej Tutorów nad Użytkownikiem z wykorzystaniem technologii informacyjnej i komputerów jako sposobu komunikacji, polegająca na indywidualnym rozwoju umiejętności językowych Użytkownika w przedmiocie języka angielskiego, w szczególności dostosowana do wymagań szkolnego programu nauczania w szkole odpowiedniego typu i szczebla odpowiednich dla Użytkownika opierających się o podstawę programową, o której mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U Nr 95 poz. 425 z późn. zm.). Na Usługę składają się czynności wymienione w 3 pkt Tutor - osoba, która w imieniu i na rzecz English Vibe świadczy Usługę. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną między Stronami. Usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną przez English Vibe na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Serwisu umożliwiającego Klientowi rejestrację w Serwisie. Usługobiorca - Klient, który zarejestrował się w Serwisie. Usługodawca - English Vibe jako Strona Umowy. Użytkownik - Osoba korzystająca z Usługi za pośrednictwem Serwisu. Video konferencja - jeden z Kanałów Komunikacji Użytkownika i Tutora dostępny w ramach Usługi po zalogowaniu Użytkownika na Konto użytkownika. Zajęcia organizacyjna forma nauczania w oparciu o Kanały Komunikacji Tutora i Użytkownika oparta na realizacji określonego zadania dydaktycznego ograniczona czasowo stosownie do Postanowienia ogólne 1. Serwis jest serwisem internetowym prowadzonym przez English Vibe Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu należy zapoznać się ze wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminem. Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną, warunki zawierania Umów za pośrednictwem Serwisu, zasady rozwiązania Umów oraz tryb postępowania reklamacyjnego Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację wszystkich zasad jego użytkowania Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu oraz w siedzibie English Vibe. 3. Serwis składa się z dwóch części: pierwszej - zawierającej informację handlową i umożliwiającą dokonanie Rejestracji w Serwisie, oraz drugiej - części, za pośrednictwem której świadczona jest Usługa i dostępnej tylko dla zarejestrowanych Użytkowników po zalogowaniu przez wpisanie Hasła i Loginu. Dostęp do części pierwszej Serwisu jest bezpłatny i skierowany do osób zainteresowanych informacjami na temat możliwości odpłatnego objęcia opieką naukową w doskonaleniu wiedzy w przedmiocie języka angielskiego oferowanej przez English Vibe. Dostęp do części drugiej Serwisu jest przedmiotem Umowy i jest regulowany niniejszym Regulaminem. 4. Treści prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny.

3 3. Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną 1. Przedmiotem sprzedaży jest znajdujące się w aktualnej ofercie handlowej, prezentowane na stronie internetowej Serwisu Usługi, świadczone przez English Vibe W zakres Usługi wchodzą odpowiednio: 1) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej Użytkownika, 2) wsparcie Użytkownika w jego rozwoju naukowym, 3) eliminowanie niepowodzeń szkolnych w rozwoju naukowym w oparciu o szkolny program nauczania, 4) wsparcie merytoryczne w przygotowaniu prac pisemnych i prac domowych przez udostępnianie odpowiednich źródeł oraz udzielanie porad i wskazówek, 5) ocena stylistyki i gramatyki indywidualnych prac pisemnych i prac domowych Użytkownika oraz analiza błędów, 6) współdziałanie z prawnymi opiekunami (rodzicami) Użytkowników w przedmiocie jakości Usługi na każde życzenie tych opiekunów W żadnym wypadku Usługa nie polega na wykonywaniu na rzecz Użytkownika jego obowiązków szkolnych, przede wszystkim nie polega na pisaniu przez Tutorów prac pisemnych dla Użytkownika. 3. Umowy o świadczenie usług Tutoringu zawierane poprzez Serwis są skierowane do osób fizycznych zawierających umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową (Konsument). 4. Usługa jest dostarczana z wykorzystaniem technologii informatycznych i komputerów. Korzystanie z Usługi nie wymaga instalacji oprogramowania przekraczającego zakres wymagań technicznych wymienionych w 3 pkt Wymagania techniczne do korzystania z Serwisu są następujące: komputer z dostępem do Internetu o minimalnej prędkości łącza 512 mb/s, zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą standard HTML 5 i język JavaScript, włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce oraz podłączonym lub wbudowanym mikrofonem i podłączoną lub wbudowaną kamerą internetową. 6. Klientowi dostarcza się wygenerowane: Login oraz Hasło dostępu do Konta użytkownika. 7. Korzystanie z Usługi jest odpłatne w formie jednomiesięcznych abonamentów uprawniający do korzystania z Usługi przez jeden Okres rozliczeniowy. 8. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Serwisu są wyrażone w polskich złotych (PLN) i są wiążące w chwili składania zamówienia. Zapłata ceny jest dokonywana w polskich złotych. 9. English Vibe zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian oferty handlowej, w szczególności wycofania Usługi, wprowadzenia nowych usług do oferty, ogłaszania i odwoływania akcji promocyjnych oraz zmiany cennika usług. Podwyższenie cen usług nie obejmuje Usługobiorców już zarejestrowanych według procedury opisanej w 4 pkt.1, którzy rozpoczęli korzystanie z Usługi. 4. Ogólne warunki sprzedaży i świadczenia usługi Tutoringu 1. English Vibe umożliwia zawarcie Umowy, w której zakres wchodzą czynności wymienione w 3 pkt Umowa zawierana jest na czas nieograniczony.

4 3.1. Zawarcie Umowy może nastąpić wyłącznie z osobą pełnoletnią. Usługa Tutoringu została stworzona z myślą o wsparciu naukowym dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Jednakże, dostęp do Usługi będzie im zapewniony za pośrednictwem ich rodziców/opiekunów prawnych lub innych osób pełnoletnich o pełnej zdolności do czynności prawnych English Vibe nie wyraża zgody na zawarcie Umowy z osobą bez pełnej zdolności do czynności prawnej, którą w późniejszym czasie miałby potwierdzić jej opiekun prawny/rodzic. 4. Zakazane jest podejmowanie czynności i dostarczanie przez Usługobiorców treści o charakterze bezprawnym Złożenie zamówienia następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza na stronie internetowej Serwisu, złożenie zapewnienia, że spełnia się wymóg określony w 4 pkt 3.1. przez zaznaczenie pola w formularzu oraz akceptację postanowień Regulaminu przez zaznaczenie pola w formularzu Prawidłowo wypełniony formularz zawiera następujące dane Klienta: 1) imię i nazwisko, 2) adres zamieszkania, czyli ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, nazwa miejscowości, 3) adres elektroniczny, czyli Jeżeli Umowa zawierana jest z przeznaczeniem dla osoby niepełnoletniej należy podać imię osoby upoważnionej do korzystania z Konta użytkownika przez zaznaczenie pola w formularzu Podawanie innych danych Klienta niż wymienione w 4 pkt ma charakter dobrowolny. 6. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały tydzień. 7. Realizacja zamówień złożonych w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy odbędzie się w najbliższym dniu roboczym. 8. Zawarcie umowy następuje z chwilą otrzymania przez English Vibe wiadomości ze zwrotnym potwierdzeniem złożenia zamówienia. 9. Pierwszy kontakt Klienta z Tutorami z wykorzystaniem Kanałów komunikacji po zalogowaniu do Konta użytkownika jest uznawany za zgodę Klienta będącego Konsumentem na rozpoczęcie świadczenia, o której mowa w art. 3 pkt.1) ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271). 10. Z jednego Konta użytkownika może korzystać tylko Usługobiorca. LiveTutor wyraża zgodę na korzystanie z Konta użytkownika przez Usługobiorcę i co najwyżej dwie inne osoby (np. podopieczny, dziecko) pod warunkiem zapłaty ceny za pakiet określony w załączniku 2 2 pkt Klient uzyskuje dostęp do Kanałów komunikacji z Tutorami wraz z przesłaniem Usługobiorcy wygenerowanego Loginu i Hasła (dostawa). 12. Każdy Tutor ustala czas rozpoczęcia komunikacji z Klientem oraz czas trwania komunikacji z Klientem w zależności od potrzeb Klienta i dyspozycyjności Tutora, jednak nie dłużej niż 45 minut w ramach opcji Video konferencja.

5 13. English Vibe zastrzega sobie prawo do przesunięcia czasu rozpoczęcia lub zakończenia komunikacji Tutora i Użytkownika w opcji Czat albo opcji Video konferencja o 15 minut w przód i w tył. 14. Godziny dostępności i granice czasowe wykonywania Usługi przez Tutorów w zależności od rodzaju Kanału komunikacji są następujące: 1. Dla opcji "Czat" - Tutorzy przyjmują zapytania w godzinach do 21.00, a odpowiadają w ciągu 15 minut od otrzymania wiadomości. 2. Dla opcji " "- Tutorzy przyjmują zapytania 24 godziny na dobę, a odpowiadają w ciągu 24 godzin od otrzymania wiadomości. 3.1 Dla opcji "Video konferencja" - Tutorzy przyjmują Klientów w godzinach do z możliwością dokonywania zapisów przez Klientów na ustaloną z wyprzedzeniem godzinę rozpoczęcia Zajęć, jednak nie później niż do godziny dnia poprzedzającego Zajęcia. 3.2 Tutor lub Użytkownik/Usługobiorca ma prawo do odwołania albo zmiany indywidualnie ustalonego terminu Zajęć, do godziny dnia poprzedzającego termin Zajęć. Zajęcia odwołane lub o zmienionym terminie, terminie wskazanym w zdaniu pierwszym podlegają opłacie stosownie do ceny określonej w zamówionym przez Klienta Pakiecie. 16. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne albo ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne skorzystanie z Serwisu i Usługi. 17. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Usługi, tak jak za działania lub zaniechania własne. 18. English Vibe zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usługi w Serwisie, gdy nie naruszy to praw nabytych Usługobiorcy. 5. Procedura sprzedaży usługi 1. Rejestracja odbywa się według następującej procedury: Należy kliknąć przycisk "Rejestracja", który automatycznie otwiera podstronę z formularzem umożliwiającym podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Należy wprowadzić swoje dane niezbędne do prawidłowego wypełnienia formularzu. Następnie zaznaczyć pole w formularzu, w którym potwierdza się, że jest się osobą pełnoletnią. Nie spełnianie tego wymogu w chwili rejestracji (ma ukończonego 18 roku życia w chwili rejestracji), należy poprosić swojego opiekuna prawnego lub inną osobę wymienioną w 4 pkt.3.1 o złożenie zamówienia w imieniu tej osoby, ale z przeznaczeniem Konta użytkownika dla osoby niepełnoletniej albo odstąpić od składania zamówienia. Aby pozytywnie zakończyć etap składania zamówienia należy zaznaczyć pole w formularzu, w którym potwierdza się, że akceptuje postanowienia Regulaminu i kliknąć przycisk "Wysyłam". Klient jest zobowiązany sprawdzić uważnie wszystkie podane przez siebie dane w formularzu w celu ich ostatecznej weryfikacji jeszcze przed kliknięciem przycisku "Wysyłam".

6 Naciśnięcie przycisku "Wysyłam" będzie skutecznie tylko wtedy, jeżeli zostały wypełnione wszystkie wymagane pola formularzu. Serwis automatycznie sprawdzi czy formularz został prawidłowo wypełniony. Jeżeli nie wszystkie pola zostały wypełnione, zostanie wyświetlona odpowiednia informacja. W takim wypadku należy wypełnić formularz i kliknąć przycisk "Wysyłam". Po złożeniu zamówienia pojawi się okno z potwierdzeniem zamówienia, a na adres elektroniczny podany w formularzu w ciągu 24 godzin zostanie wysłane potwierdzenie złożenia zamówienia. Aby zakończyć etap Rejestracji należy wysłać Usługodawcy zwrotne potwierdzenie złożenia zamówienia w postaci o treści TAK, ze wskazaniem imion osób korzystających oraz wyboru oferty i Pakietu. W ciągu kolejnych 24 godzin od otrzymania przez English Vibe zwrotnego potwierdzenia złożenia zamówienia, Klientowi zostanie przesłany wygenerowany Login i Hasło dostępu do Konta użytkownika (dostawa). 6. Warunki i formy płatności 1. English Vibe przyjmuje płatności tylko w formie przelewu tradycyjnego. 2. Płatności miesięcznego abonamentu za bieżący Okres rozliczeniowy dokonuje się w terminie 14 dni od ostatniego dnia bieżącego Okresu rozliczeniowego. 3. Cena miesięcznego abonamentu jest umieszczona na stronie internetowej Serwisu. 4. Płatności należy dokonywać na rachunek bankowy English Vibe. Numer rachunku bankowego English Vibe jest dostępny na stronie internetowej Serwisu i jest przesyłany wiadomością elektroniczna ( ) z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Dane do przelewu: bank: BRE BANK S.A, Tomasz Wilk Szkoła Języka Angielskiego English Vibe ul. Osiedle Konstytucji 3 Maja 48/4, Głubczyce nr konta: Rachunki dla osób prywatnych są przesyłane przesyłką pocztową za pośrednictwem operatora pocztowego. 5. English Vibe zastrzega sobie prawo do informowania Usługobiorców o stanie zadłużenia za pomocą elektronicznych środków wymiany informacji albo na piśmie w formie przesyłki pocztowej za pomocą operatora publicznego English Vibe zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zawieszenia świadczenia Usługi, jeżeli Usługobiorca opóźnia się z zapłatą rachunku przez okres dłuższy niż 14 dni. Wznowienie Usługi nastąpi po zapłacie całości zadłużenia Po wznowieniu Usługi, English Vibe zastrzega sobie prawo do zaliczenia całego abonamentu przy kolejnym rachunku za poprzedni Okres rozliczeniowy, o ile Usługobiorca nie dostał rachunku za dany okres.

7 7. Rozwiązanie umowy i postępowanie reklamacyjne 1.1 Odstąpienie od Umowy odbywa się zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r. Nr 22, poz. 271) Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu, bez podania przyczyny, w terminie 10 dni od daty jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy, aby Klient wysłał pisemne oświadczenie przed jego upływem na adres siedziby English Vibe lub na adres e- mail Oświadczenie Klienta o odstąpieniu od umowy powinno zawierać preferowaną formę rozliczenia zwrotu ceny. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku rozpoczętego świadczenia Usługi za zgodą Klienta przed upływem terminu określonego w niniejszym 7 pkt W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy zwrot zapłaconej przez Klienta ceny następuje nie później niż w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez English Vibe oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 2. Strony mają prawo wypowiedzieć Umowę, bez podania przyczyny, wysyłając drugiej Stronie stosowne oświadczenie w terminie do ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, po którym ma nastąpić rozwiązanie Umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy, aby Strona wysłała oświadczenie przed jego upływem pisemnie na adres siedziby lub zamieszkania Strony lub na adres Strony wraz z podaniem Loginu. Konto użytkownika zostanie usunięte z początkiem pierwszego dnia Okresu rozliczeniowego po okresie wypowiedzenia. 3. Klient zmienia pakiet poprzez wysłanie na adres lub pisemnie na adres siedziby English Vibe lub wysłanie sms na numer English Vibe najpóźniej w ostatnim dniu Okresu rozliczeniowego stosownego oświadczenia ze wskazaniem rodzaj pakietu i daty rozpoczęcia korzystania z nowego pakietu. 4. Reklamacje należy wnosić na adres lub pisemnie na adres siedziby English Vibe wraz z podaniem Loginu Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni dnia otrzymania. Odpowiedź w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji Klient otrzyma na adres lub w formie pisemnej. 8. Poliyka prywatności 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Klienta w formularzu jest English Vibe. 2. Podanie danych potrzebnych do prawidłowego wypełnienia formularza jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu zawarcia i prawidłowego wykonania Umowy. Dane zbierane przy Rejestracji w Serwisie przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania Umowy oraz dla realizacji prawnie usprawiedliwionych celów English Vibe w szczególności marketingu świadczonych usług. Dane osobowe Klienta w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn zm.) 9. Postanowienia końcowe 1. English Vibe zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia świadczenia Usługi przez Serwis w

8 stosunku do wszystkich lub niektórych Kont użytkownika w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych. 2. English Vibe zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, o czym Klient zostanie powiadomiony. Zmiany Regulaminu nie będą dotyczyć istotnych postanowień umownych zawartych już Umów. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wskazanego w nowym Regulaminie umieszczonym na stronie internetowej Serwisu i dostępnym w siedzibie English Vibe. 3. Regulamin obowiązuje od 12 stycznia 2013r. Załącznik nr 1 do Regulaminu Usługi Live Tutor REGULAMIN OFERTY KURSY I KONWERSACJE ONLINE 1 Kursy i Konwersacje Online 1. Przedmiotem Pakietu Kursy i Konwersacje Online jest świadczenie usług Tutoringu. 2. W skład oferty wchodzą Pakiety w postaci: Konto Maksymalne Możliwości, Konto 8 Lekcji, Konto Efektywne. 3. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Załącznika stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu. 2 Konto Maksymalne Możliwości 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika Usługę Live Tutor w sposób nieograniczony stosownie do wszystkich postanowień Regulaminu. 2. W Pakiecie Konto Maksymalne Możliwości Usługodawca przekazuje Użytkownikowi dostęp do Kanałów Komunikacji Tutora i Użytkownika bez ograniczeń stosownie do postanowień 4.15 Regulaminu. 3 Konto 8 Lekcji 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika Usługę w ograniczonym przedmiotowo zakresie do 8 Zajęć w granicach czasowych określonych w 4.15 Regulaminu. 2. Za każdorazowy dostęp do Kanałów Komunikacji Tutora i Użytkownika przekraczających zakres przedmiotowy wskazany w 3.1. naliczana jest opłata abonamentowa jak za zamówiony dostęp do Konta jednorazowego. 3. Usługobiorca może zapisać się na Zajęcia odbywane za pomocą Kanału Komunikacji Video konferencja na ustaloną z wyprzedzeniem godzinę rozpoczęcia poprzez wysłanie sms pod numer komórkowy lub wiadomości tekstowej ( ) na adres 4 Konto Efektywne 1. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy Usługę w ograniczonym przedmiotowo zakresie od dostępu do Konta Użytkownika bez dostępu do Kanałów Komunikacji Tutora i Użytkownika w celu świadczenia Usługi.

9 2. Klient dokonuje rejestracji zgodnie z procedurą opisaną w postanowieniach Regulaminu Klient zarejestrowany może zamawiać Zajęcia w trybie opisanym w 4.3, 4 i 5 Załącznik nr 2 do Regulaminu. 3. W celu zamówienia Zajęć Klient wysyła sms na numer komórkowy albo wiadomość tekstową ( ) na adres English Vibe z propozycją terminu Zajęć W wiadomości zwrotnej od English Vibe Klient otrzymuje potwierdzenie terminu zamówionych Zajęć lub propozycję innego terminu Zajęć Wraz z potwierdzeniem terminu Zajęć w wiadomości zwrotnej od English Vibe Klient zostają przesłane Login i Hasło jednorazowego dostępu do Konta Użytkownika. 5. Zamówienie Zajęć przez Klienta i otrzymanie wiadomości zwrotnej z potwierdzeniem terminu Zajęć przez English Vibe jest podstawą do naliczenia opłaty abonamentowej za zamówioną Usługę, chyba, że Klient dochowa terminu odwołania lub zmiany terminu zamówionych Zajęć określonego w Płatności za zamówione i nieodwołane albo nieprzełożone Zajęcia dokonuje się w terminie 14 dni od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Załącznik nr 2 do Regulaminu Usługi Live Tutor REGULAMIN OFERTY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ 1 Dla Uczniów Szkół 1.Przedmiotem Pakietu Dla Uczniów Szkół jest świadczenie usług Tutoringu. 2.W skład oferty wchodzą Pakiety w postaci: Konto Bez Limitów, Konto 5 Lekcji, Konto Jednorazowe. 3. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Załącznika stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu. 2 Konto Bez Limitów 1.Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika Usługę Live Tutor w sposób nieograniczony, stosownie do wszystkich postanowień Regulaminu. 2. W Pakiecie Konto Bez Limitów Usługodawca przekazuje Użytkownikowi dostęp do Kanałów Komunikacji Tutora i Użytkownika bez ograniczeń stosownie do postanowień 4.15 Regulaminu. 3. Jeżeli konto w ramach Pakietu regulowanego treścią tego 2 jest z przeznaczeniem dla więcej niż jednej osoby oprócz Usługobiorcy cena ulega podwyższeniu w stosunku do podstawowej opłaty abonamentowej o 60 zł. 3. Konto 5 Lekcji 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika Usługę w ograniczonym przedmiotowo zakresie do 5 (pięć) Zajęć z wykorzystaniem wszystkich Kanałów Komunikacji w granicach czasowych określonych w

10 4.15 Regulaminu. 2. Za każdorazowy dostęp do Kanałów Komunikacji Tutora i Użytkownika przekraczających zakres przedmiotowy wskazany w 3.1. naliczana jest opłata abonamentowa jak za zamówiony dostęp do Konta jednorazowego. 2. Usługobiorca może zapisać się na Zajęcia odbywane za pomocą Kanału Komunikacji Video konferencja na ustaloną z wyprzedzeniem godzinę rozpoczęcia poprzez wysłanie sms pod numer komórkowy English Vibe lub wiadomości tekstowej ( ) na adres English Vibe. 4. Konto jednorazowe 1. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy Usługę w ograniczonym przedmiotowo zakresie do 1 (jednych) Zajęć w granicach czasowych określonych w 4.15 Regulaminu. 2. Klient dokonuje rejestracji zgodnie z procedurą opisaną w postanowieniach Regulaminu Klient zarejestrowany może zamawiać Zajęcia w trybie opisanym w 4.3, 4 i 5 Załącznik nr 2 do Regulaminu. 3. W celu zamówienia Zajęć Klient wysyła sms na numer komórkowy albo wiadomość tekstową ( ) na adres live z propozycją terminu Zajęć W wiadomości zwrotnej od English Vibe Klient otrzymuje potwierdzenie terminu zamówionych Zajęć lub propozycję innego terminu Zajęć Wraz z potwierdzeniem terminu Zajęć w wiadomości zwrotnej od English Vibe Klientowi zostają przesłane Login i Hasło jednorazowego dostępu do Konta Użytkownika. 5. Zamówienie dostępu do Konta jednorazowego przez Klienta i otrzymanie wiadomości zwrotnej z potwierdzeniem terminu Zajęć przez English Vibe jest podstawą do naliczenia opłaty abonamentowej za zamówioną Usługę, chyba, że Klient dochowa terminu odwołania lub zmiany terminu zamówionych Zajęć określonego w Płatności za zamówione i nieodwołane albo nieprzełożone Zajęcia dokonuje się w terminie 14 dni od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. 6. Do postanowień o Pakiecie Konto jednorazowe nie stosuje się 3.7 i 6.2 Regulaminu.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA 6. PŁATNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE

REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady świadczenia audiowizualnych usług medialnych typu video on-line przez Redefine Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego GoMama.pl

Regulamin sklepu internetowego GoMama.pl Regulamin sklepu internetowego GoMama.pl 1.DEFINICJE 2.POSTANOWIENIE OGÓLNE 3.ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5.DOSTAWA 6.PŁATNOŚĆ 7.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 8.TRYB

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla konsumentów

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla konsumentów Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem, określającym prawa i obowiązki Ceramiki Paradyż Sp. z o.o. oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP I. Definicje 1. Niniejszy Regulamin korzystania z elektronicznego dziennika trenera PRO TRAINUP, zwany dalej Regulaminem określa zakres

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015)

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5.

Bardziej szczegółowo

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce za pośrednictwem Platformy CRM Panasonic Club pod adresem: www.panasonic-club.pl z dnia 30 października

Bardziej szczegółowo

Sango Trade Definicje: Biuro Obsługi Klienta (BOK) Dni robocze Klient Koszyk Materiały Podmiot realizujący płatność Siła wyższa

Sango Trade Definicje: Biuro Obsługi Klienta (BOK) Dni robocze Klient Koszyk Materiały Podmiot realizujący płatność Siła wyższa Sklep Internetowy www.sangotrade.pl jest prowadzony przez Sango Trade z siedzibą w Ostrzeszowie, ul. Graniczna 22, zarejestrowany przez Burmistrza Ostrzeszowa w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Poniższy regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku. regulamin obowiązuje osoby, które złożyły zamówienia od dnia 25.12.

Poniższy regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku. regulamin obowiązuje osoby, które złożyły zamówienia od dnia 25.12. Poniższy regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku. regulamin obowiązuje osoby, które złożyły zamówienia od dnia 25.12.2014 godziny 00:01 Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Serwisu Internetowego Superumysl.pl

Regulamin korzystania z Serwisu Internetowego Superumysl.pl Regulamin korzystania z Serwisu Internetowego Superumysl.pl (Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną) obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Informacje ogólne 1.1. Operatorem i właścicielem Serwisu

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje 1 Postanowienia ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego www.mojafigura.pl (zwanego dalej: Sklepem lub Sklepem Internetowym ) jest firma Wellness Styl z siedzibą w Gdańsku (80-126), przy ul. Myśliwskiej

Bardziej szczegółowo

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w związku z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz w związku z Uchwałą Zarządu Voice-Net sp. z o.o. z dniem 20.05.2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.MAXFLO.PL 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.MAXFLO.PL 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.MAXFLO.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/ http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu infokonsument.pl Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A.

Regulamin serwisu infokonsument.pl Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. Regulamin serwisu infokonsument.pl Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. Przyjęty Uchwałą Zarządu z dnia 25 stycznia 2010 r. Tekst jednolity z dnia 04 lipca 2012 r. R e j e s t r D

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Forum Rozwoju Biznesu i Przedsiębiorczości

Regulamin korzystania z Forum Rozwoju Biznesu i Przedsiębiorczości Regulamin korzystania z Forum Rozwoju Biznesu i Przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług w ramach Forum Rozwoju Biznesu

Bardziej szczegółowo

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu; REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu infokonsument.pl Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A.

Regulamin serwisu infokonsument.pl Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. Regulamin serwisu infokonsument.pl Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. Przyjęty Uchwałą Zarządu nr 7/XI/2013 z dnia 5 listopada 2013 r. Tekst jednolity z dnia 5 listopada 2013 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl 1. DEFINICJE 1. GEOD Michał Wójcik, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą GEOD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Michał Wójcik z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DRUKARNI INTERNETOWEJ WWW. INOUTPRINT.COM

REGULAMIN DRUKARNI INTERNETOWEJ WWW. INOUTPRINT.COM REGULAMIN DRUKARNI INTERNETOWEJ WWW. INOUTPRINT.COM 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 4. WARUNKI ZAWIERANIA

Bardziej szczegółowo

e-cizemka.pl Regulamin można pobrać ze strony internetowej w formacie PDF: 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

e-cizemka.pl Regulamin można pobrać ze strony internetowej w formacie PDF: 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH e-cizemka.pl Regulamin można pobrać ze strony internetowej w formacie PDF: 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA 6. PŁATNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo