Czat - jeden z Kanałów komunikacji Użytkownika i Tutora dostępny w ramach Usługi po zalogowaniu Użytkownika na Konto użytkownika.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czat - jeden z Kanałów komunikacji Użytkownika i Tutora dostępny w ramach Usługi po zalogowaniu Użytkownika na Konto użytkownika."

Transkrypt

1 Regulamin LiveTutor i Polityka prywatności 1. Definicje Czat - jeden z Kanałów komunikacji Użytkownika i Tutora dostępny w ramach Usługi po zalogowaniu Użytkownika na Konto użytkownika. - jeden z Kanałów komunikacji Użytkownika i Tutora dostępny w ramach Usługi po zalogowaniu Użytkownika na Konto użytkownika. English Vibe - firma Tomasz Wilk Szkoła Języka Angielskiego English Vibe z siedzibą w Głubczycach (48-100) ul. Osiedle Konstytucji 3 Maja 48/4 wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Głubczyc ( Głubczyce, ul. Niepodległości 14) pod numerem 4935, numer telefonu: , której Serwis jest własnością. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych koniecznych do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta użytkownika wygenerowany przez Usługodawcę w procesie Rejestracji. Użytkownik może samodzielnie zmienić Hasło po każdym zalogowaniu na Konto użytkownika. Kanały komunikacji - metody komunikacji Tutora i Użytkownika udostępnione Użytkownikowi po prawidłowym zalogowaniu na Konto użytkownika w Serwisie. Są to: Czat, Video konferencja, . Klient - Konsument; osoba nabywająca Usługę w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą i zawodową. Konto użytkownika - podstrona Serwisu, za pośrednictwem której Usługobiorca może korzystać z Usługi świadczonej przez Usługodawcę. Dostęp do Konta użytkownika możliwy jest po dokonaniu przez Klienta jednorazowej Rejestracji oraz każdorazowym podaniu Loginu i Hasła. Login - ciąg znaków alfanumerycznych, koniecznych do uzyskania dostępu do Konta użytkownika, wygenerowany przez Usługodawcę podczas Rejestracji. Okres rozliczeniowy - jednostka czasu trwająca jeden miesiąc kalendarzowy, liczony jest 1 dnia kalendarzowego rozpoczynającego nowy miesiąc kalendarzowy, za który jest wystawiany rachunek. Każdy Okres rozliczeniowy kończy się o godzinie 23:59 ostatniego dnia. Pakiet opisane w załączniku do Regulaminu rodzaje Usług odpowiednich dla Oferty Dla uczniów szkół w postaci: Konto Bez Limitów, Konto 5 lekcji, Konto Jednorazowe, lub Oferty Kursy i Konwersacje Online w postaci Konto Maksymalne Możliwości, Konto 8 lekcji, Konto Efektywne. Regulamin - niniejszy Regulamin Serwisu dostępny na stronie internetowej oraz w siedzibie English Vibe. Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta użytkownika w Serwisie według procedury określonej w 5 pkt.1, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego przygotowanego przez English Vibe oraz wiadomości . Serwis - serwis internetowy dostępny na stronie internetowej za pośrednictwem którego English Vibe świadczy Usługę określoną w 3 pkt. 1 oraz inne usługi.

2 Strony - Usługodawca świadczący Usługę oraz Usługobiorca. Tutoring - Usługa polegająca na opiece naukowej Tutorów nad Użytkownikiem z wykorzystaniem technologii informacyjnej i komputerów jako sposobu komunikacji, polegająca na indywidualnym rozwoju umiejętności językowych Użytkownika w przedmiocie języka angielskiego, w szczególności dostosowana do wymagań szkolnego programu nauczania w szkole odpowiedniego typu i szczebla odpowiednich dla Użytkownika opierających się o podstawę programową, o której mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U Nr 95 poz. 425 z późn. zm.). Na Usługę składają się czynności wymienione w 3 pkt Tutor - osoba, która w imieniu i na rzecz English Vibe świadczy Usługę. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną między Stronami. Usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną przez English Vibe na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Serwisu umożliwiającego Klientowi rejestrację w Serwisie. Usługobiorca - Klient, który zarejestrował się w Serwisie. Usługodawca - English Vibe jako Strona Umowy. Użytkownik - Osoba korzystająca z Usługi za pośrednictwem Serwisu. Video konferencja - jeden z Kanałów Komunikacji Użytkownika i Tutora dostępny w ramach Usługi po zalogowaniu Użytkownika na Konto użytkownika. Zajęcia organizacyjna forma nauczania w oparciu o Kanały Komunikacji Tutora i Użytkownika oparta na realizacji określonego zadania dydaktycznego ograniczona czasowo stosownie do Postanowienia ogólne 1. Serwis jest serwisem internetowym prowadzonym przez English Vibe Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu należy zapoznać się ze wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminem. Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną, warunki zawierania Umów za pośrednictwem Serwisu, zasady rozwiązania Umów oraz tryb postępowania reklamacyjnego Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację wszystkich zasad jego użytkowania Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu oraz w siedzibie English Vibe. 3. Serwis składa się z dwóch części: pierwszej - zawierającej informację handlową i umożliwiającą dokonanie Rejestracji w Serwisie, oraz drugiej - części, za pośrednictwem której świadczona jest Usługa i dostępnej tylko dla zarejestrowanych Użytkowników po zalogowaniu przez wpisanie Hasła i Loginu. Dostęp do części pierwszej Serwisu jest bezpłatny i skierowany do osób zainteresowanych informacjami na temat możliwości odpłatnego objęcia opieką naukową w doskonaleniu wiedzy w przedmiocie języka angielskiego oferowanej przez English Vibe. Dostęp do części drugiej Serwisu jest przedmiotem Umowy i jest regulowany niniejszym Regulaminem. 4. Treści prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny.

3 3. Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną 1. Przedmiotem sprzedaży jest znajdujące się w aktualnej ofercie handlowej, prezentowane na stronie internetowej Serwisu Usługi, świadczone przez English Vibe W zakres Usługi wchodzą odpowiednio: 1) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej Użytkownika, 2) wsparcie Użytkownika w jego rozwoju naukowym, 3) eliminowanie niepowodzeń szkolnych w rozwoju naukowym w oparciu o szkolny program nauczania, 4) wsparcie merytoryczne w przygotowaniu prac pisemnych i prac domowych przez udostępnianie odpowiednich źródeł oraz udzielanie porad i wskazówek, 5) ocena stylistyki i gramatyki indywidualnych prac pisemnych i prac domowych Użytkownika oraz analiza błędów, 6) współdziałanie z prawnymi opiekunami (rodzicami) Użytkowników w przedmiocie jakości Usługi na każde życzenie tych opiekunów W żadnym wypadku Usługa nie polega na wykonywaniu na rzecz Użytkownika jego obowiązków szkolnych, przede wszystkim nie polega na pisaniu przez Tutorów prac pisemnych dla Użytkownika. 3. Umowy o świadczenie usług Tutoringu zawierane poprzez Serwis są skierowane do osób fizycznych zawierających umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową (Konsument). 4. Usługa jest dostarczana z wykorzystaniem technologii informatycznych i komputerów. Korzystanie z Usługi nie wymaga instalacji oprogramowania przekraczającego zakres wymagań technicznych wymienionych w 3 pkt Wymagania techniczne do korzystania z Serwisu są następujące: komputer z dostępem do Internetu o minimalnej prędkości łącza 512 mb/s, zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą standard HTML 5 i język JavaScript, włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce oraz podłączonym lub wbudowanym mikrofonem i podłączoną lub wbudowaną kamerą internetową. 6. Klientowi dostarcza się wygenerowane: Login oraz Hasło dostępu do Konta użytkownika. 7. Korzystanie z Usługi jest odpłatne w formie jednomiesięcznych abonamentów uprawniający do korzystania z Usługi przez jeden Okres rozliczeniowy. 8. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Serwisu są wyrażone w polskich złotych (PLN) i są wiążące w chwili składania zamówienia. Zapłata ceny jest dokonywana w polskich złotych. 9. English Vibe zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian oferty handlowej, w szczególności wycofania Usługi, wprowadzenia nowych usług do oferty, ogłaszania i odwoływania akcji promocyjnych oraz zmiany cennika usług. Podwyższenie cen usług nie obejmuje Usługobiorców już zarejestrowanych według procedury opisanej w 4 pkt.1, którzy rozpoczęli korzystanie z Usługi. 4. Ogólne warunki sprzedaży i świadczenia usługi Tutoringu 1. English Vibe umożliwia zawarcie Umowy, w której zakres wchodzą czynności wymienione w 3 pkt Umowa zawierana jest na czas nieograniczony.

4 3.1. Zawarcie Umowy może nastąpić wyłącznie z osobą pełnoletnią. Usługa Tutoringu została stworzona z myślą o wsparciu naukowym dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Jednakże, dostęp do Usługi będzie im zapewniony za pośrednictwem ich rodziców/opiekunów prawnych lub innych osób pełnoletnich o pełnej zdolności do czynności prawnych English Vibe nie wyraża zgody na zawarcie Umowy z osobą bez pełnej zdolności do czynności prawnej, którą w późniejszym czasie miałby potwierdzić jej opiekun prawny/rodzic. 4. Zakazane jest podejmowanie czynności i dostarczanie przez Usługobiorców treści o charakterze bezprawnym Złożenie zamówienia następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza na stronie internetowej Serwisu, złożenie zapewnienia, że spełnia się wymóg określony w 4 pkt 3.1. przez zaznaczenie pola w formularzu oraz akceptację postanowień Regulaminu przez zaznaczenie pola w formularzu Prawidłowo wypełniony formularz zawiera następujące dane Klienta: 1) imię i nazwisko, 2) adres zamieszkania, czyli ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, nazwa miejscowości, 3) adres elektroniczny, czyli Jeżeli Umowa zawierana jest z przeznaczeniem dla osoby niepełnoletniej należy podać imię osoby upoważnionej do korzystania z Konta użytkownika przez zaznaczenie pola w formularzu Podawanie innych danych Klienta niż wymienione w 4 pkt ma charakter dobrowolny. 6. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały tydzień. 7. Realizacja zamówień złożonych w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy odbędzie się w najbliższym dniu roboczym. 8. Zawarcie umowy następuje z chwilą otrzymania przez English Vibe wiadomości ze zwrotnym potwierdzeniem złożenia zamówienia. 9. Pierwszy kontakt Klienta z Tutorami z wykorzystaniem Kanałów komunikacji po zalogowaniu do Konta użytkownika jest uznawany za zgodę Klienta będącego Konsumentem na rozpoczęcie świadczenia, o której mowa w art. 3 pkt.1) ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271). 10. Z jednego Konta użytkownika może korzystać tylko Usługobiorca. LiveTutor wyraża zgodę na korzystanie z Konta użytkownika przez Usługobiorcę i co najwyżej dwie inne osoby (np. podopieczny, dziecko) pod warunkiem zapłaty ceny za pakiet określony w załączniku 2 2 pkt Klient uzyskuje dostęp do Kanałów komunikacji z Tutorami wraz z przesłaniem Usługobiorcy wygenerowanego Loginu i Hasła (dostawa). 12. Każdy Tutor ustala czas rozpoczęcia komunikacji z Klientem oraz czas trwania komunikacji z Klientem w zależności od potrzeb Klienta i dyspozycyjności Tutora, jednak nie dłużej niż 45 minut w ramach opcji Video konferencja.

5 13. English Vibe zastrzega sobie prawo do przesunięcia czasu rozpoczęcia lub zakończenia komunikacji Tutora i Użytkownika w opcji Czat albo opcji Video konferencja o 15 minut w przód i w tył. 14. Godziny dostępności i granice czasowe wykonywania Usługi przez Tutorów w zależności od rodzaju Kanału komunikacji są następujące: 1. Dla opcji "Czat" - Tutorzy przyjmują zapytania w godzinach do 21.00, a odpowiadają w ciągu 15 minut od otrzymania wiadomości. 2. Dla opcji " "- Tutorzy przyjmują zapytania 24 godziny na dobę, a odpowiadają w ciągu 24 godzin od otrzymania wiadomości. 3.1 Dla opcji "Video konferencja" - Tutorzy przyjmują Klientów w godzinach do z możliwością dokonywania zapisów przez Klientów na ustaloną z wyprzedzeniem godzinę rozpoczęcia Zajęć, jednak nie później niż do godziny dnia poprzedzającego Zajęcia. 3.2 Tutor lub Użytkownik/Usługobiorca ma prawo do odwołania albo zmiany indywidualnie ustalonego terminu Zajęć, do godziny dnia poprzedzającego termin Zajęć. Zajęcia odwołane lub o zmienionym terminie, terminie wskazanym w zdaniu pierwszym podlegają opłacie stosownie do ceny określonej w zamówionym przez Klienta Pakiecie. 16. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne albo ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne skorzystanie z Serwisu i Usługi. 17. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Usługi, tak jak za działania lub zaniechania własne. 18. English Vibe zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usługi w Serwisie, gdy nie naruszy to praw nabytych Usługobiorcy. 5. Procedura sprzedaży usługi 1. Rejestracja odbywa się według następującej procedury: Należy kliknąć przycisk "Rejestracja", który automatycznie otwiera podstronę z formularzem umożliwiającym podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Należy wprowadzić swoje dane niezbędne do prawidłowego wypełnienia formularzu. Następnie zaznaczyć pole w formularzu, w którym potwierdza się, że jest się osobą pełnoletnią. Nie spełnianie tego wymogu w chwili rejestracji (ma ukończonego 18 roku życia w chwili rejestracji), należy poprosić swojego opiekuna prawnego lub inną osobę wymienioną w 4 pkt.3.1 o złożenie zamówienia w imieniu tej osoby, ale z przeznaczeniem Konta użytkownika dla osoby niepełnoletniej albo odstąpić od składania zamówienia. Aby pozytywnie zakończyć etap składania zamówienia należy zaznaczyć pole w formularzu, w którym potwierdza się, że akceptuje postanowienia Regulaminu i kliknąć przycisk "Wysyłam". Klient jest zobowiązany sprawdzić uważnie wszystkie podane przez siebie dane w formularzu w celu ich ostatecznej weryfikacji jeszcze przed kliknięciem przycisku "Wysyłam".

6 Naciśnięcie przycisku "Wysyłam" będzie skutecznie tylko wtedy, jeżeli zostały wypełnione wszystkie wymagane pola formularzu. Serwis automatycznie sprawdzi czy formularz został prawidłowo wypełniony. Jeżeli nie wszystkie pola zostały wypełnione, zostanie wyświetlona odpowiednia informacja. W takim wypadku należy wypełnić formularz i kliknąć przycisk "Wysyłam". Po złożeniu zamówienia pojawi się okno z potwierdzeniem zamówienia, a na adres elektroniczny podany w formularzu w ciągu 24 godzin zostanie wysłane potwierdzenie złożenia zamówienia. Aby zakończyć etap Rejestracji należy wysłać Usługodawcy zwrotne potwierdzenie złożenia zamówienia w postaci o treści TAK, ze wskazaniem imion osób korzystających oraz wyboru oferty i Pakietu. W ciągu kolejnych 24 godzin od otrzymania przez English Vibe zwrotnego potwierdzenia złożenia zamówienia, Klientowi zostanie przesłany wygenerowany Login i Hasło dostępu do Konta użytkownika (dostawa). 6. Warunki i formy płatności 1. English Vibe przyjmuje płatności tylko w formie przelewu tradycyjnego. 2. Płatności miesięcznego abonamentu za bieżący Okres rozliczeniowy dokonuje się w terminie 14 dni od ostatniego dnia bieżącego Okresu rozliczeniowego. 3. Cena miesięcznego abonamentu jest umieszczona na stronie internetowej Serwisu. 4. Płatności należy dokonywać na rachunek bankowy English Vibe. Numer rachunku bankowego English Vibe jest dostępny na stronie internetowej Serwisu i jest przesyłany wiadomością elektroniczna ( ) z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Dane do przelewu: bank: BRE BANK S.A, Tomasz Wilk Szkoła Języka Angielskiego English Vibe ul. Osiedle Konstytucji 3 Maja 48/4, Głubczyce nr konta: Rachunki dla osób prywatnych są przesyłane przesyłką pocztową za pośrednictwem operatora pocztowego. 5. English Vibe zastrzega sobie prawo do informowania Usługobiorców o stanie zadłużenia za pomocą elektronicznych środków wymiany informacji albo na piśmie w formie przesyłki pocztowej za pomocą operatora publicznego English Vibe zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zawieszenia świadczenia Usługi, jeżeli Usługobiorca opóźnia się z zapłatą rachunku przez okres dłuższy niż 14 dni. Wznowienie Usługi nastąpi po zapłacie całości zadłużenia Po wznowieniu Usługi, English Vibe zastrzega sobie prawo do zaliczenia całego abonamentu przy kolejnym rachunku za poprzedni Okres rozliczeniowy, o ile Usługobiorca nie dostał rachunku za dany okres.

7 7. Rozwiązanie umowy i postępowanie reklamacyjne 1.1 Odstąpienie od Umowy odbywa się zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r. Nr 22, poz. 271) Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu, bez podania przyczyny, w terminie 10 dni od daty jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy, aby Klient wysłał pisemne oświadczenie przed jego upływem na adres siedziby English Vibe lub na adres e- mail Oświadczenie Klienta o odstąpieniu od umowy powinno zawierać preferowaną formę rozliczenia zwrotu ceny. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku rozpoczętego świadczenia Usługi za zgodą Klienta przed upływem terminu określonego w niniejszym 7 pkt W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy zwrot zapłaconej przez Klienta ceny następuje nie później niż w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez English Vibe oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 2. Strony mają prawo wypowiedzieć Umowę, bez podania przyczyny, wysyłając drugiej Stronie stosowne oświadczenie w terminie do ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, po którym ma nastąpić rozwiązanie Umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy, aby Strona wysłała oświadczenie przed jego upływem pisemnie na adres siedziby lub zamieszkania Strony lub na adres Strony wraz z podaniem Loginu. Konto użytkownika zostanie usunięte z początkiem pierwszego dnia Okresu rozliczeniowego po okresie wypowiedzenia. 3. Klient zmienia pakiet poprzez wysłanie na adres lub pisemnie na adres siedziby English Vibe lub wysłanie sms na numer English Vibe najpóźniej w ostatnim dniu Okresu rozliczeniowego stosownego oświadczenia ze wskazaniem rodzaj pakietu i daty rozpoczęcia korzystania z nowego pakietu. 4. Reklamacje należy wnosić na adres lub pisemnie na adres siedziby English Vibe wraz z podaniem Loginu Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni dnia otrzymania. Odpowiedź w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji Klient otrzyma na adres lub w formie pisemnej. 8. Poliyka prywatności 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Klienta w formularzu jest English Vibe. 2. Podanie danych potrzebnych do prawidłowego wypełnienia formularza jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu zawarcia i prawidłowego wykonania Umowy. Dane zbierane przy Rejestracji w Serwisie przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania Umowy oraz dla realizacji prawnie usprawiedliwionych celów English Vibe w szczególności marketingu świadczonych usług. Dane osobowe Klienta w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn zm.) 9. Postanowienia końcowe 1. English Vibe zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia świadczenia Usługi przez Serwis w

8 stosunku do wszystkich lub niektórych Kont użytkownika w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych. 2. English Vibe zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, o czym Klient zostanie powiadomiony. Zmiany Regulaminu nie będą dotyczyć istotnych postanowień umownych zawartych już Umów. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wskazanego w nowym Regulaminie umieszczonym na stronie internetowej Serwisu i dostępnym w siedzibie English Vibe. 3. Regulamin obowiązuje od 12 stycznia 2013r. Załącznik nr 1 do Regulaminu Usługi Live Tutor REGULAMIN OFERTY KURSY I KONWERSACJE ONLINE 1 Kursy i Konwersacje Online 1. Przedmiotem Pakietu Kursy i Konwersacje Online jest świadczenie usług Tutoringu. 2. W skład oferty wchodzą Pakiety w postaci: Konto Maksymalne Możliwości, Konto 8 Lekcji, Konto Efektywne. 3. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Załącznika stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu. 2 Konto Maksymalne Możliwości 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika Usługę Live Tutor w sposób nieograniczony stosownie do wszystkich postanowień Regulaminu. 2. W Pakiecie Konto Maksymalne Możliwości Usługodawca przekazuje Użytkownikowi dostęp do Kanałów Komunikacji Tutora i Użytkownika bez ograniczeń stosownie do postanowień 4.15 Regulaminu. 3 Konto 8 Lekcji 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika Usługę w ograniczonym przedmiotowo zakresie do 8 Zajęć w granicach czasowych określonych w 4.15 Regulaminu. 2. Za każdorazowy dostęp do Kanałów Komunikacji Tutora i Użytkownika przekraczających zakres przedmiotowy wskazany w 3.1. naliczana jest opłata abonamentowa jak za zamówiony dostęp do Konta jednorazowego. 3. Usługobiorca może zapisać się na Zajęcia odbywane za pomocą Kanału Komunikacji Video konferencja na ustaloną z wyprzedzeniem godzinę rozpoczęcia poprzez wysłanie sms pod numer komórkowy lub wiadomości tekstowej ( ) na adres 4 Konto Efektywne 1. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy Usługę w ograniczonym przedmiotowo zakresie od dostępu do Konta Użytkownika bez dostępu do Kanałów Komunikacji Tutora i Użytkownika w celu świadczenia Usługi.

9 2. Klient dokonuje rejestracji zgodnie z procedurą opisaną w postanowieniach Regulaminu Klient zarejestrowany może zamawiać Zajęcia w trybie opisanym w 4.3, 4 i 5 Załącznik nr 2 do Regulaminu. 3. W celu zamówienia Zajęć Klient wysyła sms na numer komórkowy albo wiadomość tekstową ( ) na adres English Vibe z propozycją terminu Zajęć W wiadomości zwrotnej od English Vibe Klient otrzymuje potwierdzenie terminu zamówionych Zajęć lub propozycję innego terminu Zajęć Wraz z potwierdzeniem terminu Zajęć w wiadomości zwrotnej od English Vibe Klient zostają przesłane Login i Hasło jednorazowego dostępu do Konta Użytkownika. 5. Zamówienie Zajęć przez Klienta i otrzymanie wiadomości zwrotnej z potwierdzeniem terminu Zajęć przez English Vibe jest podstawą do naliczenia opłaty abonamentowej za zamówioną Usługę, chyba, że Klient dochowa terminu odwołania lub zmiany terminu zamówionych Zajęć określonego w Płatności za zamówione i nieodwołane albo nieprzełożone Zajęcia dokonuje się w terminie 14 dni od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Załącznik nr 2 do Regulaminu Usługi Live Tutor REGULAMIN OFERTY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ 1 Dla Uczniów Szkół 1.Przedmiotem Pakietu Dla Uczniów Szkół jest świadczenie usług Tutoringu. 2.W skład oferty wchodzą Pakiety w postaci: Konto Bez Limitów, Konto 5 Lekcji, Konto Jednorazowe. 3. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Załącznika stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu. 2 Konto Bez Limitów 1.Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika Usługę Live Tutor w sposób nieograniczony, stosownie do wszystkich postanowień Regulaminu. 2. W Pakiecie Konto Bez Limitów Usługodawca przekazuje Użytkownikowi dostęp do Kanałów Komunikacji Tutora i Użytkownika bez ograniczeń stosownie do postanowień 4.15 Regulaminu. 3. Jeżeli konto w ramach Pakietu regulowanego treścią tego 2 jest z przeznaczeniem dla więcej niż jednej osoby oprócz Usługobiorcy cena ulega podwyższeniu w stosunku do podstawowej opłaty abonamentowej o 60 zł. 3. Konto 5 Lekcji 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika Usługę w ograniczonym przedmiotowo zakresie do 5 (pięć) Zajęć z wykorzystaniem wszystkich Kanałów Komunikacji w granicach czasowych określonych w

10 4.15 Regulaminu. 2. Za każdorazowy dostęp do Kanałów Komunikacji Tutora i Użytkownika przekraczających zakres przedmiotowy wskazany w 3.1. naliczana jest opłata abonamentowa jak za zamówiony dostęp do Konta jednorazowego. 2. Usługobiorca może zapisać się na Zajęcia odbywane za pomocą Kanału Komunikacji Video konferencja na ustaloną z wyprzedzeniem godzinę rozpoczęcia poprzez wysłanie sms pod numer komórkowy English Vibe lub wiadomości tekstowej ( ) na adres English Vibe. 4. Konto jednorazowe 1. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy Usługę w ograniczonym przedmiotowo zakresie do 1 (jednych) Zajęć w granicach czasowych określonych w 4.15 Regulaminu. 2. Klient dokonuje rejestracji zgodnie z procedurą opisaną w postanowieniach Regulaminu Klient zarejestrowany może zamawiać Zajęcia w trybie opisanym w 4.3, 4 i 5 Załącznik nr 2 do Regulaminu. 3. W celu zamówienia Zajęć Klient wysyła sms na numer komórkowy albo wiadomość tekstową ( ) na adres live z propozycją terminu Zajęć W wiadomości zwrotnej od English Vibe Klient otrzymuje potwierdzenie terminu zamówionych Zajęć lub propozycję innego terminu Zajęć Wraz z potwierdzeniem terminu Zajęć w wiadomości zwrotnej od English Vibe Klientowi zostają przesłane Login i Hasło jednorazowego dostępu do Konta Użytkownika. 5. Zamówienie dostępu do Konta jednorazowego przez Klienta i otrzymanie wiadomości zwrotnej z potwierdzeniem terminu Zajęć przez English Vibe jest podstawą do naliczenia opłaty abonamentowej za zamówioną Usługę, chyba, że Klient dochowa terminu odwołania lub zmiany terminu zamówionych Zajęć określonego w Płatności za zamówione i nieodwołane albo nieprzełożone Zajęcia dokonuje się w terminie 14 dni od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. 6. Do postanowień o Pakiecie Konto jednorazowe nie stosuje się 3.7 i 6.2 Regulaminu.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu internetowego 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 Polityka prywatności 1. Postanowienia ogólne POLITYKA PRYWATNOŚCI 1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest FRANCISZEK OGRODOWICZ prowadzący

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Regulamin Serwisu internetowego www.labalance.com.pl oraz Aplikacji Internetowej www.rejestracja.labalance.com.pl Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1 1. Regulaminie rozumie

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.)

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.) Regulamin usługi Open (wersja z dnia 04.08.2016 r.) 1. Open (dalej Usługa ) polega na dostarczaniu treści cyfrowych i świadczona jest przez e-muzyka S.A. z siedzibą w (03-941) Warszawie przy ul. Zwycięzców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.MKOWALSKI.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.MKOWALSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.MKOWALSKI.PL Spis treści: Definicje Dane kontaktowe Kancelarii Formularz kontaktowy Przeglądanie Wyszukiwanie zawartości Zakaz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r.

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 1. Onet-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL 1. Definicje Regulaminu Wszystkie terminy niżej wymienione, pisane dużą literą, będą miały na użytek niniejszego regulaminu następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uzyskiwania porad prawnych za pośrednictwem strony internetowej www.sw-law.eu w zakładce

Bardziej szczegółowo

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO WSTĘP Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę, prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane z wypożyczaniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia pomocy prawnej drogą elektroniczną (zwane

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO MAXIMUSPARTS.PL

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO MAXIMUSPARTS.PL POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO MAXIMUSPARTS.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Natalia Rynkowska prowadząca działalność

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ)

Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ) Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ) 1. Wykupienie uczestnictwa na kurs/konferencję jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego przestrzeganie. 2. PPZ zastrzega sobie prawo do zmiany dat poszczególnych

Bardziej szczegółowo

E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady wypełniania i składania e-zamówień wyboru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1 Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1 Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.muzyczna-kawiarnia.pl. Sprzedającym jest INVESTMUSIC

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Do&Do Szatkowska Sp. Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 56/2; 00-382 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000365156, nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne Regulamin I. Definicje 1 W niniejszym regulaminie zwanym dalej Regulaminem, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: 1) Portale - strona główna www.rodziceprzyszlosci.pl oraz jej podstrony, www.vademecumrodzica.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYCZENIA PIECZĘCI PREWENCYJNEJ. 1. Postanowienia Ogólne

REGULAMIN UŻYCZENIA PIECZĘCI PREWENCYJNEJ. 1. Postanowienia Ogólne REGULAMIN UŻYCZENIA PIECZĘCI PREWENCYJNEJ 1. Postanowienia Ogólne 1.1 Regulamin użyczenia pieczęci prewencyjnej, zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usługi użyczenia pieczęci prewencyjnej na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści: Definicje Dane kontaktowe HP Formularz kontaktowy Formularz reklamacyjny Przeglądanie Wyszukiwanie zawartości Zakaz treści bezprawnych Tryb

Bardziej szczegółowo

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE...

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... 2 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka Dane Usługodawcy: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem ) mają zastosowanie do wszystkich umów

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015)

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5.

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

WSTĘP. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.) Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

REGULAMIN SERWISU  1. Definicje pojęć użytych w regulaminie REGULAMIN SERWISU WWW.ESKK.PL 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo

Dokument pobrany ze zstrony: sklep.e-szop.pl

Dokument pobrany ze zstrony: sklep.e-szop.pl Regulamin sklepu internetowego sklep.e-szop.pl Obowiązuje od 2013-11-21 do 2014-12-23 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5.

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1

Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1 Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1 Postanowienia ogólne Regulaminu 1. Niniejszy Regulamin, zwany

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług nr

Umowa o świadczenie usług nr Umowa o świadczenie usług nr Zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Firmą AirCity, Krzysztof Arkadiusz Janukowicz, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Poznaniu pod nr ewid. 44326/2004/S z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Invoobill dla Klientów Mazovia Banku Spółdzielczego

Regulamin świadczenia usługi Invoobill dla Klientów Mazovia Banku Spółdzielczego Przyjęto Uchwałą nr 31/2012 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 31 maja 2012 Regulamin świadczenia usługi Invoobill dla Klientów Mazovia Banku Spółdzielczego Spis treści Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą).

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą). Regulamin świadczenia Usługi Sprzedaży Kodów Dostępowych Karty Telegrosik I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PŁATNOŚCI INTERNETOWYCH. Regulamin sklepu internetowego time4snow.pl

REGULAMIN PŁATNOŚCI INTERNETOWYCH. Regulamin sklepu internetowego time4snow.pl REGULAMIN PŁATNOŚCI INTERNETOWYCH Regulamin sklepu internetowego time4snow.pl 1 Definicje 1. Regulamin niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego time4snow.pl należącego do SEMPRE Wirgiliusz Ziółkowski.

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę. 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1 Cel Regulaminu 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Spółkę, za pośrednictwem strony internetowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Niniejszy regulamin wraz z załącznikami (dalej Regulamin ) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.e-doccenter.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU

REGULAMIN SERWISU REGULAMIN SERWISU www.dzialkanadmorzem.pl I. Postanowienia ogólne. 1. Serwis www.dzialkanadmorzem.pl jest portalem internetowym, którego celem jest prezentacja ofert sprzedaży nieruchomości, przekazywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. Spis Treści: 1 Definicje 2 Warunki uczestnictwa w usługach świadczonych w serwisie UASure.pl 3 Korzystanie z usług serwisu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT"

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT" 1.1 Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady, warunki i zakres korzystania z aplikacji mobilnej Elephant przeznaczonej na urządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku Regulamin określa zasady sprzedaży kosmetyków firmy Dax Cosmetics Sp. z o.o. oferowanych w sklepie internetowym sklep.dax.com.pl 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin sklepu internetowego Glantier I. Definicje ogólne Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi doradczo-szkoleniowej Zmień swoje pasje w nowy zawód. Warsztaty. 1. Postanowienia ogólne i definicje

Regulamin świadczenia usługi doradczo-szkoleniowej Zmień swoje pasje w nowy zawód. Warsztaty. 1. Postanowienia ogólne i definicje Regulamin świadczenia usługi doradczo-szkoleniowej Zmień swoje pasje w nowy zawód. Warsztaty. 1. Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy dokument, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów w sklepie SŁOWO

Regulamin zakupów w sklepie SŁOWO Regulamin zakupów w sklepie SŁOWO 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA 6. PŁATNOŚĆ 7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 8.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu MTMedia Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego MTMedia. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień)

Bardziej szczegółowo

Sklep to sklep internetowy CHIC CHIC, prowadzony przez sprzedawcę pod adresem internetowym www.chicchic.pl

Sklep to sklep internetowy CHIC CHIC, prowadzony przez sprzedawcę pod adresem internetowym www.chicchic.pl Regulamin serwisu I. Postanowienia Ogólne 1. Poniższy Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym CHIC CHIC działającym pod adresem: www.chicchic.pl, który prowadzony jest przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o.

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) Spółka Szkoleniowa Sp. z o.o. z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo

Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo 1. Przedmiot Umowy 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem sklepów internetowych Wiollo, określa zasady świadczenia przez Wiollo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu przepisu art. 384 1 ustawy z dnia dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. 2. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NDE sp. z o.o

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NDE sp. z o.o Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NDE sp. z o.o Spis treści 1. Postanowienia ogólne 2. Definicje 3. Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem 4. Warunki świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.agatabanach.pl, prowadzony jest przez Agatę Banach prowadzącą działalność gospodarczą pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w PBL DEVELOPMENT Sp. z o.o.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w PBL DEVELOPMENT Sp. z o.o. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w PBL DEVELOPMENT Sp. z o.o. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: PBL Development Sp. z o.o. ul. Bernardyńska 15A 20-950 Lublin phone: (81)

Bardziej szczegółowo

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL REGULAMIN Sklep internetowy higio.com.pl ( Sklep ) prowadzony jest przez Partner in Pet Food Polska SA z siedzibą przy ul. Palisadowej 20/22, 01-940 Warszawa, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

1. Przepisy ogólne" 2. Rejestracja w Serwisie"

1. Przepisy ogólne 2. Rejestracja w Serwisie Regulamin! Regulamin sprzedaży sklepu internetowego Sweet and Wild M.Rataja 112, 61-695 Poznań NIP 7822201567 REGON 301462851 Telefon: 692 211 490, e-mail: contact@sweetandwildclothing.com 1. Przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PORAD DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PORAD DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA PORAD DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez PsychoCare Anna Tynkiewicz-Hinz, z siedzibą w Grudziądzu, ul. Kościelna 15-17

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

WSTĘP. Rozdział 1. Postanowienia ogólne WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) TOYA S.A. wprowadza niniejszy Regulamin określający w szczególności

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Sprzedaż ubezpieczeń przez telefon Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOŁADOWANIA KARTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY

REGULAMIN DOŁADOWANIA KARTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY REGULAMIN DOŁADOWANIA KARTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY Użyte pojęcia i definicje mają poniżej przedstawione znaczenie: KM-Płock Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o., ul. Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY I. Definicje 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usług, na odległość,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://klockowo.pl Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym http://klockowo.pl prowadzony jest przez Włodzimierz Stroiński

Bardziej szczegółowo

Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK

Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Rachunek Elektroniczny

Regulamin usługi Rachunek Elektroniczny Regulamin usługi Rachunek Elektroniczny Regulamin określa zasady korzystania z usługi Rachunek Elektroniczny w sieci Plus GSM, świadczonej przez Polkomtel S.A., z siedzibą ul. Postępu 3, 02 676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin obowiązujący do r. 1. DEFINICJE

Regulamin obowiązujący do r. 1. DEFINICJE Regulamin obowiązujący do 24.12.2014 r. 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. HASŁO ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu

Bardziej szczegółowo

1.3. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze

1.3. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu.

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. 1 Definicje 1. Dni robocze dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych I. Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMPGROUP.COM.PL (DO )

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMPGROUP.COM.PL (DO ) REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMPGROUP.COM.PL (DO 2016-04-27) SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO SOWADRUK.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO SOWADRUK.PL REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO SOWADRUK.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA

Bardziej szczegółowo

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl.

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl. Właścicielem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.akademiatp.pl jest Akademia Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 4B, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi;

Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; 2) Usługodawca firma F.U. RADMED Radosław Siałkowski z siedzibą w 87-400 Gloub-Dobrzyń,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW Przed rejestracją w module ibok należy uważnie przeczytać poniższy regulamin. Rejestrując się klient potwierdza, że zapoznał się z treścią

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.mprfish.com

Regulamin sklepu internetowego www.mprfish.com Podmiot prowadzący sklep internetowy: Nip: 958-13-69-377 Regulamin sklepu internetowego www.mprfish.com 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. HASŁO ciąg znaków alfanumerycznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon Regulamin korzystania z serwisu mindmazon I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: html Regulamin można także utrwalić,

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej:  html Regulamin można także utrwalić, Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://mera.auto.pl/pliki/regulaminsklepu. html Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez KANCLEX Usługi Prawne Katarzyna Rolecka-Hillar, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem WWW.e-herbata.pl. Sprzedającym jest PROGRESSIVE

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy Natalis Polska, dostępny pod adresem internetowym www.natalispolska.pl, prowadzony jest przez Prenatalis Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. www.orikon24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. www.orikon24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA 6. PŁATNOŚĆ 7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 8. TRYB

Bardziej szczegółowo

Plus Music Streaming + 100mp3 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł. Plus Music 100mp3. Plus Music 250mp3

Plus Music Streaming + 100mp3 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł. Plus Music 100mp3. Plus Music 250mp3 Regulamin usługi News (wersja z dnia 29 sierpnia 2017 r.) 1. Usługa News ( Usługa ) jest świadczona przez Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

1.15. ZAMÓWIENIE oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

1.15. ZAMÓWIENIE oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki. Regulamin sklepu internetowego www.cordcruncher.pl 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA 6. PŁATNOŚĆ 7. PRAWO ODSTĄPIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI III. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI Sklep internetowy BINI, działający pod adresem www.bini.co, za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Plik treść

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Regulamin wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną oraz usługi płatności drogą elektroniczną. oraz TAURON Dystrybucja GZE S.A. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Podstawą prawną wystawiania

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.ero-shop.pl

Regulamin sklepu internetowego www.ero-shop.pl Regulamin sklepu internetowego www.ero-shop.pl 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA 6. PŁATNOŚĆ 7. PRAWO ODSTĄPIENIA

Bardziej szczegółowo

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści Poznań, 6 listopada 2015 roku. MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści 1. Definicje i akty prawne... 1 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Prawa autorskie... 3 4. Polityka

Bardziej szczegółowo