Kształcenie uczniów zdolnych w polskim systemie oświaty wybrane przykłady 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kształcenie uczniów zdolnych w polskim systemie oświaty wybrane przykłady 1"

Transkrypt

1 Wiesława Limont Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Kształcenie uczniów zdolnych w polskim systemie oświaty wybrane przykłady 1 W ostatnich latach można odnotować w Polsce wzrastające zainteresowanie problemami zdolności. Spowodowane jest to zmianami w strukturze systemu oświaty wprowadzanymi od 1991 roku. Wpływ na te zmiany ma także polityka prowadzona przez Unię Europejską, której celem jest stworzenie wspólnych podstaw i struktur edukacyjnych Europejczyków. Ustawy oświatowe w Polsce Konstytucja Polski gwarantuje równy dostęp do kształcenia osób o różnych potrzebach edukacyjnych. W związku z przeprowadzonymi reformami w systemie oświaty zostały opracowane nowe ustawy, dzięki którym pojawiła się możliwość kształcenia uczniów zdolnych. W artykule 1 ustawy z 7 września 1991 roku znajduje się zapis, że system oświaty zapewnia opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły każdego typu w skróconym czasie (Dziennik Ustaw, 1996). Do tej ustawy dołączone jest rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2001 roku, w którym wskazuje się, że rozwijanie szczególnych uzdolnień i zainteresowań ucznia powinno odbywać się poprzez dostosowanie zakresu treści i tempa uczenia się do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Identyfikacja zdolności powinna odbywać się z wykorzystaniem kryterium 1 Referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji: Systemowe strategie kształcenia uczniów zdolnych droga edukacji ku przyszłości, październik 2012 r. Warszawa, hotel Pulawska Residense. Strona 1 z 15

2 psychologicznego i psychopedagogicznego. Kryterium psychologiczne opiera się na badaniu poziomu inteligencji i zdolności specyficznych oraz cech charakteru i osobowości. Kryterium psychopedagogiczne odwołuje się do osiągnięć ucznia. Potrzeby uczniów zdolnych są zabezpieczane poprzez ogólnopolskie systemy stypendialne, olimpiady, turnieje, konkursy, działalność Towarzystwa Szkół Twórczych, Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, działalność edukacyjną placówek oświatowo-wychowawczych (Ministerstwo Edukacji o uczniu zdolnym, 1999). Uczniowi zdolnemu w Polsce przysługuje indywidualny tok nauki w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Indywidualny tok nauki pozwala na wcześniejsze ukończenie szkoły. Uczeń w ciągu roku szkolnego może realizować program nauczania z zakresu co najmniej dwóch klas, być zwolniony z obowiązku uczestniczenia w zajęciach przewidzianych planem nauczania dla jego klasy, uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do klasy lub szkoły wyższego stopnia albo realizować program we własnym zakresie. Uczeń zdolny ma specjalne potrzeby, które powinny być rozpoznane i uwzględnione w toku kształcenia i wychowania. Ze względu na posiadane cechy osobowościowe ważna jest opieka pedagogiczna i psychologiczna nad uczniem zdolnym. Aktualnie Ministerstwo Edukacji Narodowej razem z Ośrodek Rozwoju Edukacji, w ramach realizowanego projektu systemowego, pracuje nad opracowaniem i wdrażaniem kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym, ukończenie którego planuje się na koniec2014 roku. System edukacji w Polsce W Polsce od 2006 roku za edukację odpowiadają dwie osobne instytucje: Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW). Ministerstwo Edukacji Narodowej jest odpowiedzialne za cały system edukacji ogólnej, w tym także za kształcenie w szkołach zawodowych, ale z wykluczeniem szkolnictwa wyższego, które podlega MNiSzW. Nadzór nad realizacją specjalistycznych modułów kształcenia sprawują odpowiednio: w szkołach artystycznych - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN), Strona 2 z 15

3 w szkołach sportowych Ministerstwo Sportu, natomiast Ministerstwo Sprawiedliwości odpowiada za kształcenie w zakładach poprawczych i karnych (National system overview on education systems in Europe, 2011). Tab.1 System edukacji w Polsce Źródło: UNESCO IBE - World Data on Education, 6th edition - Poland Strona 3 z 15

4 Obowiązkowe kształcenie w ramach edukacji szkolnej dotyczy dzieci i młodzież od 6 do 16 roku życia (ostatni rok przedszkolny, sześć lat szkoły podstawowej oraz trzy lata gimnazjum). Za organizowanie tego kształcenie odpowiedzialne są władze gminy. Częściowo obowiązkowe kształcenie w ramach szkoły i poza nią obejmuje młodzież w wieku od 16 do 18 lat. Do nieobowiązkowej szkoły ponadgimnazjalnej uczęszcza większość młodzieży wieku od 16 to 19 lub 20 lat. Organizacją kształcenia na tym etapie zajmują się to władze powiatu. Autonomiczne wyższe uczelnie oferują głównie jedno, dwu lub trzy stopniowe program kształcenia. Jednolite, pięcioletnie studia magisterskie realizowane są tylko przez wybrane kierunki. Kształcenie dorosłych jest kontynuowane w centrach edukacyjnych praktycznego kształcenia i dodatkowych szkoleniach. Wychowanie przedszkolne prowadzone jest w przedszkolach, głównym kryterium przyjęcia do przedszkola jest ukończenie 3 roku życia. W przedszkolach prowadzone są odpłatne, dodatkowe zajęcia związane między innymi z muzyką, plastyką, baletem, językiem angielskim. Szkoła podstawowa podzielona jest na dwa etapy: pierwszy etap to nauczanie wczesnoszkolne, obejmuje klasy I do III, a drugi etap: klasy IV do VI. Głównym celem kształcenia ogólnego w szkole podstawowej jest dostarczenie podstawowych informacji/wiedzy na temat faktów, teorii i praktyki w powiązaniu z problemami i zjawiskami związanych z doświadczeniami uczniów, rozwijanie umiejętności korzystania z wiedzy przy rozwiązywaniu problemów, rozwijanie postawy odpowiedzialnego funkcjonowania we współczesnym świecie. Uczniowie zdolni mogą uczestniczyć dodatkowo w kołach zainteresowań z j. polskiego, j. angielskiego, matematyki oraz sztuki przygotowujących ich do konkursów i olimpiad przedmiotowych. Gimnazjum obejmuje trzy klasy, do których uczęszczają uczniowie w wieku od 13 do 16 lat. Kształcenie w gimnazjum kończy się zewnętrznym egzaminem umożliwiającym kontynuowanie kształcenia w liceum. Edukacja w gimnazjum wspiera rozwój osobowości i wprowadza młodzież w aktywne uczestnictwo w realizację społecznych celów, rozwija zainteresowania naukowe i kompetencje społeczne, wprowadza w świat kultury i sztuki. Strona 4 z 15

5 Szkoły oferują moduły przedmiotów, a także przedmioty uzupełniające do wyboru takie jak: zajęcia artystyczne oraz zajęcia praktyczno- techniczne. Ponadto uczeń szczególnie zdolny może skorzystać z dodatkowych zajęć, których celem jest wzbogacenie kształcenia. Liceum ogólnokształcące jest 3-letnią szkołą dla młodzieży w wieku od 16 do 19 lat. Uczeń liceum powinien, realizować przynajmniej dwa lub trzy przedmioty według rozszerzonego programu. Uczniowie liceum wybierają jeden z bloków przedmiotowych: historia i społeczeństwo lub przyroda oraz zajęcia artystyczne i przedmiot ekonomia w praktyce. W gimnazjum i liceum wprowadzane są klasy profilowane, które pozwalają uczniom dokonać wyboru własnej drogi edukacji. W gimnazjum dokonuje się rozpoznania mocnych i słabych stron ucznia. W liceum profilowanym rozwijane są indywidualne uzdolnienia i zainteresowania uczniów. Technikum jest 4 letnią szkołą ponadgimnazjalną, zapewnia się w nim ogólne i specjalistyczne wykształcenie kończące się maturą. Zasadnicza szkoła zawodowa jest 2-3 letnią szkołą, absolwenci, której otrzymują dyplom zawodowych kwalifikacji. Szkoły policealne oferują częściowe kształcenie osobom w wieku 19-20/21 lat oraz dorosłym na kursach kształcących w wąskich specjalizacjach. W Polsce w ponad 100 instytucjach oświatowych można uzyskać wyższe wykształcenie. Większość uniwersytetów proponuje trzy etapowe studia: pierwszy etap to licencjat (od 3 do 4 lat) absolwenci otrzymują tytuł licencjata lub po 3,5 do 4 lat tytuł inżyniera w zależności od obszaru wiedzy. Drugi etap to studia uzupełniające (od 1,5 do 2 lat) kończące się tytułem magistra. Pięcioletnie studia magisterskie prowadzone są tylko na niektórych kierunkach takich jak medycyna, sztuki plastyczne, teologia, psychologia. Trzeci etap kształcenia to studia doktoranckie przeznaczone dla najzdolniejszych absolwentów. Wybitnie zdolni studenci mogą studiować zgodnie z indywidualnym planem i programem na międzywydziałowych studiach, a także studiować jednocześnie dwa kierunki. Mogą także otrzymać pozwolenie na indywidualny program studiów, jeśli uzyskują wysokie wyniki w nauce. Strona 5 z 15

6 Szkoły specjalistyczne dla uczniów uzdolnionych W Polsce istnieje system szkolnictwa specjalistycznego przeznaczony dla dzieci i młodzieży uzdolnionej artystycznie i sportowo. Szkolnictwo artystyczne umożliwia szczególnie uzdolnionym dzieciom i młodzieży zindywidualizowane kształcenie muzyczne, plastyczne, baletowe i w sztuce cyrkowej. Organem prowadzącym szkoły artystyczne jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Centrum Edukacji Artystycznej. Szkoły muzyczne Szkolnictwo muzyczne tworzy odrębny system umożliwiający uzdolnionym muzycznie dzieciom i młodzieży indywidualne, nieodpłatne kształcenie w zakresie muzyki. System opiera się na trzystopniowym modelu kształcenia obejmującym szkołę podstawową (I stopnia), średnią (II stopnia) oraz wyższą (akademia muzyczna). Oprócz specjalistycznych szkół muzycznych są także Ogólnokształcące szkoły muzyczne I i II stopnia. W szkołach muzycznych I stopnia uczniowie w zależności od wieku uczestniczą w 6-letnim (dział dziecięcy) lub 4-letnim (dział młodzieżowy) cyklu kształcenia. Do szkół muzycznych I stopnia przyjmowani są kandydaci w wieku od 6 do 16 roku życia, którzy pomyślnie przeszli badania uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych oraz predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie. W ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia oprócz kształcenia artystycznego realizowane jest kształcenie ogólne, odpowiadające 6-letniej szkole podstawowej. Do szkoły przyjmuje się wyłącznie dzieci w wieku 6 i 7 lat. Do szkół muzycznych II stopnia przyjmowani są kandydaci, którzy ukończyli 10 lat i nie przekroczyli 21 roku życia, na podstawie pomyślnie zdanego egzaminu wstępnego. Nauka w tej szkole trwa 6 lat. Umożliwia uzyskanie tytułu zawodowego muzyka instrumentalisty, wokalisty, nauczyciela rytmiki lub lutnika. Ukończenie tej szkoły stwarza możliwość ubiegania się o przyjęcie do akademii muzycznych. W ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia oprócz kształcenia artystycznego realizowane jest również kształcenie ogólne w zakresie gimnazjum i liceum ogólnokształcącego. Nauka w tej szkole umożliwia uzyskanie Strona 6 z 15

7 tytułu zawodowego muzyka oraz świadectwa maturalnego. Do tych szkół przyjmowani są kandydaci na podstawie egzaminów wstępnych, którzy w danym roku kończą nie więcej niż 14 lat i ukończyli 6-letnią ogólnokształcącą szkołę muzyczną I stopnia lub 6-letnią szkołę podstawową. W Warszawie i Poznaniu istnieją,,szkoły Talentów, w których uczniowie kształceni są indywidualnie w przedmiotach artystycznych i ogólnokształcących zgodnie ze specjalnie opracowanymi programami rozwijającymi ich wybitne uzdolnienia muzyczne. Szkoły plastyczne Szkolnictwo plastyczne ma strukturę dwustopniową i obejmuje ogólnokształcącą szkołę sztuk pięknych lub licea plastyczne, akademie sztuk pięknych z 5-letnim cyklem kształcenia. W ponadgimnazjalnych szkołach plastycznych realizowane jest kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne. Nauka w tych szkołach umożliwia uzyskanie tytułu zawodowego plastyka w następujących specjalnościach: fotografia, marketing dzieł sztuki, reklama wizualna, grafika, rzeźba, renowacja, scenografia, formy użytkowe. Kandydaci do szkoły plastycznej zdają egzaminy praktyczne sprawdzające uzdolnienia plastyczne i wrażliwość estetyczną. Po zakończeniu kształcenia uczeń przystępuje do egzaminu dyplomowego składającego się z części praktycznej i teoretycznej. Po uzyskaniu dyplomu uczniowie przystępują do zewnętrznego egzaminu maturalnego. Do ogólnokształcących szkół sztuk pięknych przyjmowani są kandydaci po szkole podstawowej, nauka trwa 6 lat. Do liceów plastycznych przyjmowani są kandydaci po ukończeniu gimnazjum, nauka w szkole trwa 4 lata. Szkoły baletowe Szkolnictwo baletowe ma strukturę dwustopniową i obejmuje: ogólnokształcącą szkołę baletową lub szkołę sztuki tańca oraz akademię muzyczną z 5-letnim cyklem kształcenia. Kwalifikacja kandydatów do szkół baletowych i szkół sztuki tańca odbywa się na podstawie uzdolnień tanecznych. Szkoły baletowe dają wykształcenie w zawodzie tancerza. Ogólnokształcąca szkoła baletowa w cyklu Strona 7 z 15

8 9-letnim realizuje kształcenie artystyczne i ogólne w zakresie klas IV VI szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego. Warunkiem przyjęcia do 9-letniej szkoły baletowej jest ukończenie w danym roku kalendarzowym nie więcej niż 10 lat. Nauka w tej szkole umożliwia uzyskanie tytułu zawodowego tancerza oraz świadectwa maturalnego, w ramach zewnętrznego systemu egzaminowania. Szkoła sztuki tańca realizuje w cyklu 6-letnim lub 9-letnim wyłącznie kształcenie artystyczne. Warunkiem przyjęcia do tego typu szkoły jest ukończenie 6 lat i nie przekroczenie 16 roku życia. Szkoła sztuki cyrkowej realizuje 4-letni cykl kształcenia, dając wykształcenie w zawodzie aktor cyrkowy. Kwalifikacja kandydatów do szkoły odbywa się na podstawie posiadanych uzdolnień. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do szkoły jest ukończenie 15 lat i nieprzekroczenie 21 roku życia. Szkoły sportowe Osoby uzdolnione sportowo mogą się kształcić w szkołach sportowych, szkołach mistrzostwa sportowego i klasach sportowych. Szkoły sportowe i mistrzostwa sportowego funkcjonują na różnym poziomie edukacyjnym tj. jako szkoły podstawowe, gimnazjum i szkoły ponad ponadgimnazjalne. W klasach i szkołach sportowych oraz mistrzostwa sportowego od pierwszej klasy realizowane są zajęcia sportowe ogólnorozwojowe we wszystkich dyscyplinach sportu oraz ukierunkowane tylko w dyscyplinach wczesnoszkolnych takich jak: pływanie, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, akrobatyka sportowa, łyżwiarstwo figurowe, narciarstwo alpejskie, tenis stołowy. W gimnazjum realizowane jest szkolenie specjalistyczne w dyscyplinach,,wczesnoszkolnych, ale także kształcenie w innych dyscyplinach sportu, które jest potem kontynuowane w szkołach ponadgimnazjalnych. Do szkół sportowych przyjmowani są kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia, uzyskają pomyślnie wyniki w próbie sprawności fizycznej, oraz posiadają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. Strona 8 z 15

9 Projekty wspierające działania na rzecz uczniów zdolnych Z inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej realizowane są roczne projekty wspierające innowacyjne działania szkół. W 2009 roku zrealizowano projekt,,rok Kreatywności i Innowacji, rok szkolny 2010/ 2011 był ogłoszony jako,,rok Odkrywania Talentów, w 2012 roku realizowany jest projekt,,szkoła z Pasją. Aktualnie Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej realizuje projekt związany z opracowaniem kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym. Rekomendowane są zmiany legislacyjne oraz metodyczne, dokonywana jest analiza istniejącego systemu kształcenia, organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. Prowadzone są także działania mające na celu uwrażliwienie szerokiego grona osób na specjalne potrzeby edukacyjne dzieci szczególnie uzdolnionych. W ramach wspomnianego projektu realizowane są zadania,, Miejsce Odkrywania Talentów oraz,,szkoły Odkrywców Talentów, celem których jest utworzenie sieci instytucji i miejsc wspierających rozwój zdolności dzieci i młodzieży, a także wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. Ważne miejsce w systemie edukacji uczniów zdolnych zajmują organizowane corocznie przedmiotowe, zawodowe i interdyscyplinarne olimpiady, konkursy i turnieje. Oprócz szkolnictwa powszechnego, specjalistycznego oraz projektów ministerialnych, w Polsce istnieją liczne instytucje, uczelnie wyższe, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, młodzieżowe domy kultury, ośrodki oferujące uczniom wzbogacone programy z różnych obszarów aktywności. Jednym z ważnych elementów w podniesieniu kompetencji nauczycieli jest zapewnienie przez uczelnie wyższe wprowadzenia do programów kształcenia przyszłych nauczycieli modułów dotyczących pracy z uczniem zdolnym. Przykłady dobrych praktyk Część Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli realizuje projekty związane z edukacją uczniów zdolnych. Do nich należą projekty DIAMENT (Małopolska) zdolny Slazak (Śląsk), WARS i SAWA (Warszawa) lub Mazowieckie Talenty (Mazowsze). Projekty te związane są z konkretnymi województwami albo Strona 9 z 15

10 miastami. Do unikatowych i znaczących projektów obejmujących swoim zasięgiem całą Polskę należą: GiLA szkoła przeznaczona dla uczniów uzdolnionych akademicko; POSA szkoła dla uczniów uzdolnionych artystycznie, a także dwa pozarządowe projekty, które funkcjonują od lat 80-tych XX wieku. Kształcenie ucznia zdolnego w Gimnazjum i Liceum Akademickim w Toruniu Uczniowi wybitnie uzdolnieni intelektualnie mogą kształcić się od 1998 roku w Zespole Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Gimnazjum i Liceum Akademickie (GiLA) w Toruniu. GiLA jest ogólnokształcącą ponadpodstawową szkołą z internatem, przeznaczoną dla uczniów zdolnych rekrutowanych z obszaru całej Polski. Młodzież przechodzi najpierw wieloetapowy proces rekrutacji, a postępowanie kwalifikacyjne obejmuje: (1) wstępną weryfikację kandydatów na podstawie złożonych dokumentów; (2) badania psychologiczne obejmujące zainteresowania, motywację, osobowość, zdolności intelektualne i twórcze; (3) sprawdzian wiedzy humanistycznej i matematycznej; (4) analizę osiągnięć kandydatów z uwzględnieniem wyników sprawdzianu kończącego naukę w szkole podstawowej. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka polskiego, historii, matematyki i biologii przyjmowani są bez egzaminu. Organem prowadzącym jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, w szkole działa także Rada Programowa, w której zasiadają profesorowie UMK. Program kształcenia realizowany jest w ramach specjalistycznych ścieżek o profilu humanistycznym, przyrodniczym i matematycznym. W szkole wykorzystuje się indywidualizację nauczania uczniowie uczestniczą w zajęciach fakultatywnych z wybranego wcześniej przez siebie przedmiotu. W klasach wyższych biorą udział w zajęciach seminaryjnych, realizowany jest model wzbogaconego i przyspieszonego kształcenia. Od drugiej klasy gimnazjum uczniowie poszerzają wiedzę zgodnie ze swoimi uzdolnieniami i zainteresowaniami, na dwóch wybranych przedmiotach kształcenia indywidualnego. W procesie edukacji wykorzystywane jest grupowanie uczniów zgodnie z posiadaną wiedzą i zdolnościami, a także tutoring koleżeński, związany Strona 10 z 15

11 z opieką merytoryczną oraz udzielaniem wsparcia emocjonalnego młodszym kolegom przez starszych rocznikowo uczniów. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w wybranych zajęciach na UMK na prawach studenta. Rozbudzaniu zainteresowań uczniów służą również cykle wykładów tematycznych odbywających się na terenie szkoły. Uczniowie uczestniczą także w badaniach naukowych oraz w warsztatach artystycznych prowadzonych w pracowniach i laboratoriach Uniwersytetu. W GiLA realizowane są programy związane z otwarciem uczniów zdolnych na problemy społeczne i zaangażowaniem się w działalność prospołeczną w postaci wolontariatu oraz uczestnictwa w akcjach humanitarnych. W ciągu 12 lat szkoła wychowała ponad 150 laureatów i finalistów olimpiad oraz ponad 800 laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych. Doświadczenia szkoły upowszechniane są w ramach ogólnopolskich konferencji poświęconych edukacji uczniów zdolnych oraz w publikacjach powstałych na podstawie referatów uczestników. Pracownicy Uniwersytetu dokształcają także nauczycieli w zakresie pedagogiki zdolności i twórczości (Limont, 2010). Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Artystyczna w Zakopanem Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Artystyczna (POSA) jest jedyną tego rodzaju placówka oświatowa w Polsce, w której najważniejszym zadaniem jest rozwijanie u swoich wychowanków uzdolnień artystycznych i twórczego potencjału w muzyce, plastyce i literaturze. Jest to szkoła publiczna, organem prowadzącym jest MKiDN. W szkole realizowany jest dziewięcioletni program z zakresu szkoły podstawowej i gimnazjum. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących proponowana jest uczniom szeroką ofertą przedmiotów artystycznych z muzyki, plastyki i literatury, które realizowane są zgodnie z autorskimi programami. Przedmioty artystyczne prowadzone są przez nauczycieli, którzy jednocześnie są czynnymi artystami. Po klasie VI uczniowie wybierają specjalizację decydując się na profil muzyczny, plastyczny lub literacki. Strona 11 z 15

12 Towarzystwo Szkół Twórczych Ważną propozycją dla edukacji uczniów zdolnych jest sieć szkół, Towarzystwa Szkół Twórczych (TST), Towarzystwa Szkół Aktywnych i Stowarzyszenia Nauczycieli Olimpijskich. Ruch ten, jako organizacja pozarządowa, został zainicjowany w 1983 roku przez Danutę Nakoneczną (1980). Celem Towarzystwa jest współpraca w zakresie ciągłego udoskonalania procesów nauczania i wychowania, między innymi poprzez projektowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych. Podstawowymi założeniami szkół jest hasło maksimum integracji minimum separacji oraz że dobra, powszechnie dostępna szkoła jest najlepszym środowiskiem dla rozwoju wybitnych zdolności. Licea należące do TST mają pod swoją opieką szkoły gimnazjalne i podstawowe miejskie oraz wiejskie. Analogiczne cele ma, założone nieco później. Stowarzyszenie Nauczycieli Olimpijskich zrzeszające nauczycieli, którzy wychowali finalistów olimpiad krajowych lub międzynarodowych. Celem SNO jest umożliwienie współpracy i wzajemnego wsparcia nauczycieli uczniów zdolnych, w zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych uczniów zdolnych na najwyższym poziomie. Ruch zainicjowany przez Nakoneczną wiązał się z wprowadzeniem innowacji, takich jak klasy autorskie, tworzone przez wychowawców w szkole, przy czynnym zaangażowaniu uczniów i rodziców. W procesie dydaktyczno-wychowawczym uwzględniono rozluźnienie systemu klasowo-lekcyjnego w celu umożliwienia indywidualizacji nauczania, a także umożliwiono łączenie nauki w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum i na uczelni wyższej. Ponadto do programów kształcenia zostały włączone zadania związane z prowadzeniem prac badawczych w laboratoriach uniwersyteckich i w placówkach badawczych oraz uczestnictwo uczniów w obozach naukowych. Ważnym elementem realizowanej koncepcji edukacji jest także tutoring koleżeński. Wprowadzono ponadto opisowe ocenianie wiedzy, umiejętności i zachowań uczniowskich, pozwalające na kształtowanie postaw etycznomoralnych oraz zaangażowanie i działania uczniowskie na rzecz innych osób. Opracowano system kształcenia osób zdolnych, oparty na zasadzie indywidualizacji umożliwiającej przyspieszanie i wzbogacanie kształcenia. Wypracowano również odpowiednie strategie wychowawcze, a także system Strona 12 z 15

13 kształcenia nauczycieli, oparty na wzajemnym przekazywaniu przez nauczycieli wiedzy i zdobytego doświadczenia w praktyce pedagogicznej. Wprowadzono także strategię kształcenia opartą na współpracy nauczyciela mistrza z uczniami, którzy pełnią funkcję asystentów. W szkołach należących do TST funkcjonują także Kluby Promocji Talentów oraz Szkoły Zimowe, w których realizowane są wzbogacone programy edukacyjne. Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci Ważnym projektem polskim, zainicjowanym przez Ryszarda Rakowskiego, oferującym od 1983 roku liczne wzbogacone programy i opiekę nad uczniem zdolnym, jest Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci. Celem Funduszu jest upowszechnianie wiedzy o szczególnych potrzebach edukacyjnych dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej, o metodach pracy z nimi oraz tworzenie klimatu akceptacji i zrozumienia dla opieki nad uczniami zdolnymi. Do istotnych celów należy także organizowanie warunków instytucjonalnych i materialnych, sprzyjających rozwojowi uzdolnień i zainteresowań uczniów. Fundusz włączony jest w tworzenie spójnego systemu wspomagania rozwoju osób wybitnie zdolnych, obejmującego cały proces kształcenia aż do momentu podjęcia samodzielnej pracy zawodowej. Celem Funduszu jest także wspieranie rozwoju wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i średnich o zdolnościach poznawczych, technicznych, muzycznych, baletowych i plastycznych. W ramach pracy na rzecz zdolnych dzieci wykorzystywane są różne formy wspierania, zależnie od rodzaju zdolności. Dla osób o uzdolnieniach poznawczych i technicznych organizuje się seminaria, specjalistyczne warsztaty i staże badawcze, obozy ogólnorozwojowe i naukowe, udział w obozach, konferencjach i spotkaniach zagranicznych, konsultacje na uczelniach. Osobom o uzdolnieniach muzycznych proponuje się warsztaty muzyczne, koncerty, dofinansowanie udziału w kursach i konkursach muzycznych, dofinansowanie zakupu instrumentów i akcesoriów muzycznych. Osoby uzdolnione w dziedzinie baletu mogą liczyć na dofinansowanie udziału w kursach i konkursach zagranicznych. Uczniowie uzdolnieni plastycznie uczestniczą w warsztatach i plenerach plastycznych, wystawach, konsultacjach na ASP. Wszyscy stypendyści Funduszu Strona 13 z 15

14 mogą korzystać z obozów językowych i prenumeraty czasopism. Obecni oraz byli uczestnicy programu pomagają w organizacji warsztatów i obozów oraz prowadzą na nich zajęcia w ramach tutoringu koleżeńskiego. Ponadto sami także organizują zajęcia i obozy dla młodszych kolegów, zapraszają także maturzystów, którzy są byłymi stypendystami, na wakacyjne obozy naukowe Collegium Invisibile. Propozycje na przyszłość Jak wcześniej wspomniałam, w ostatnich latach można odnotować w Polsce wzrastające zainteresowanie badaczy zagadnieniami zdolności i edukacji uczniów zdolnych. Spowodowane jest to koniecznością dostosowania kształcenia do standardów oraz polityki oświatowej prowadzonej w UE. Aktualnie realizowany projekt przez MEN związany z budową kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym, powinien zostać rozszerzony o opiekę i kształcenie osób zdolnych w perspektywie całego życia. Ważne byłoby to, ze względu na zmiany zachodzące w społeczeństwie dotyczące wydłużonego okresu edukacji związanego z objęciem obowiązkiem kształcenia coraz młodszych dzieci, a także z aktywnością zawodowa coraz starszych osób i wydłużającym się okresem życia Europejczyków. Dodatkowym argumentem jest także fakt wprowadzania przez UE Lifelong Learning Programme, który zachęca do oferowania edukacji związanej z poprawą jakości kształcenia dorosłych poprzez współpracę europejską, której celem jest odpowiedzenie na wyzwanie edukacyjne jakim jest starzejąca się populacja ludności w Europie. Do realizacji tych zadań konieczne jest przygotowanie odpowiedniej kadry nauczycieli, psychologów i pedagogów w zakresie edukacji dla osób w różnym wieku. Przyjęcie odpowiedniej definicji, teorii i koncepcji zdolności pozwoli na szukanie rozwiązań związanych z wykorzystaniem potencjału jednostki przy zmianie dyscypliny, obszaru i pola aktywności. Umożliwi także znalezienie odpowiedzi na pytanie o predykatory oraz charakterystykę osobowości osób zdolnych o różnych strukturach, poziomach i rodzajach zdolności. Ważnym nurtem badawczym powinny być także zagadnienia dotyczące relacji interpersonalnych, motywacji, emocji, zdolności Strona 14 z 15

15 i twórczości, samorealizacji osób uzdolnionych. W badaniach powinno uwzględnić się indywidualną drogę rozwoju każdego człowieka, w kierunku osiągania harmonii między funkcjonowaniem intelektualnym, emocjonalnym, estetycznym i moralnym. Powinno się także położyć nacisk na znajdowanie równowagi w rozwoju między preferowanymi i wyznawanymi wartościami oraz zadowoleniem i szczęściem z życia osobistego, zawodowego i funkcjonowania społecznego. Literatura cytowana Dziennik. Ustaw (1996 ). Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Dz.U. nr 67 Limont, W. (2010). Uczeń zdolny. Jak go rozpoznać i jak z nim pracować. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Ministerstwo Edukacji o uczniu zdolnym. (1999). Warszawa: Biblioteczka Reformy Nakoneczna, D. (1980). Kształcenie wielostronnie stymulujące rozwój uzdolnień. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. National system overview on education systems in Europe. (2011). Eurydice, European Commission. UNESCO IBE - World Data on Education, 6th edition - Poland, dostęp Strona 15 z 15

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-577 LUTY 2010 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE SYSTEM EDUKACJI W POLSCE MARZEC 2014 1. Populacja uczących się i język nauczania W grudniu 2012 r. liczba osób w wieku poniżej 29 lat wynosiła 14 150 000, co stanowiło 36,7 % ogółu ludności. Językiem nauczania

Bardziej szczegółowo

Uczeń zdolny. w systemie edukacji

Uczeń zdolny. w systemie edukacji Uczeń zdolny w systemie edukacji I. Kim jest uczeń zdolny? Jak go rozpoznać i wspierać w rozwoju? Zdolności to różnice indywidualne, które sprawiają, że przy jednakowej motywacji i uprzednim przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Od re dak cji. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Dear e-mentor Readers,

Od re dak cji. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Dear e-mentor Readers, SPIS TREŚCI Od re dak cji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Z dużą przyjemnością przedstawiam Państwu grudniowy numer dwumiesięcznika i serdecznie zachęcam do zapoznania się artykułami, w których autorzy

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE W POLSCE raport krajowy 2013

KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE W POLSCE raport krajowy 2013 KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE W POLSCE raport krajowy 2013 Raport zredagowany przez Agnieszkę Luck Niniejszy raport krajowy jest prezentowany w ramach serii raportów na temat kształcenia i szkolenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT KRAJOWY POLSKA

RAPORT KRAJOWY POLSKA RAPORT KRAJOWY POLSKA Ministerstwo Edukacji i Nauki Language Education Policy Profile 2005-2006 RAPORT KRAJOWY Edukacja językowa w Polsce Język narodowy, regionalny, języki obce oraz języki mniejszości

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW Centralna Komisja Egzaminacyjna MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW część wspólna dla wszystkich niezależnie od rodzaju egzaminu Materiały przygotowały: Elżbieta Goźlińska Katarzyna Koletyńska

Bardziej szczegółowo

PRAGMATYKA ZAWODOWA POLSKIEGO NAUCZYCIELA W PORÓWNANIU Z KRAJAMI UNII EUROPEJSKIEJ

PRAGMATYKA ZAWODOWA POLSKIEGO NAUCZYCIELA W PORÓWNANIU Z KRAJAMI UNII EUROPEJSKIEJ PRAGMATYKA ZAWODOWA POLSKIEGO NAUCZYCIELA W PORÓWNANIU Z KRAJAMI UNII EUROPEJSKIEJ Autorzy pracy Mirosława Marszałek Katarzyna Olejniczak Spis treści: Wstęp... 3 1. Kwalifikacje i kompetencje nauczycieli...

Bardziej szczegółowo

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych. Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych. Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku BIULETYN EDUKACYJNY PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ UZDOLNIONYCH I I I Białystok 2012 1 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

Wspólne uczenie się i uczenie się od siebie nawzajem

Wspólne uczenie się i uczenie się od siebie nawzajem Hanse-Parlament e.v. Wspólne uczenie się i uczenie się od siebie nawzajem Systemy edukacyjne w krajach nadbałtyckich - Przegląd systemów edukacyjnych poszczególnych krajów - Zestawienie systemów edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 I. MISJA UCZELNI 3 II. DETERMINANTY ROZWOJU UCZELNI 7 III. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 14 IV. UATRAKCYJNIENIE

Bardziej szczegółowo

Nr 980. Informacja. Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 980. Informacja. Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej Sierpień 2003 Justyna Osiecka-Chojnacka Informacja Nr 980

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE W MAŁOPOLSCE

EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE W MAŁOPOLSCE EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE W MAŁOPOLSCE RAPORT ZA ROK 2008 Maj 2009 r. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. J. GARDECKIEGO W WARSZAWIE,,Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W OBSZARZE PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO I PEDAGOGICZNEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I W KRAJACH EFTA/EOG

ANALIZA ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W OBSZARZE PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO I PEDAGOGICZNEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I W KRAJACH EFTA/EOG ANALIZA ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W OBSZARZE PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO I PEDAGOGICZNEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I W KRAJACH EFTA/EOG Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Lilianna Zaremba

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans, Państwa Strony zapewnią integracyjny system

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY NORWEGIA

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY NORWEGIA SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY NORWEGIA Grudzień 2011 1. Populacja uczących się i język nauczania W styczniu 2011, 38 % populacji stanowiły osoby w wieku 0-29 lat. Na koniec

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Poradnic two zawodowe w kształceniu obowiązkowym w Europie EURYDICE. Komisja Europejska

Poradnic two zawodowe w kształceniu obowiązkowym w Europie EURYDICE. Komisja Europejska EURYDICE Agencja Wykonawcza ds Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Poradnic two zawodowe w kształceniu obowiązkowym w Europie Komisja Europejska Poradnictwo zawodowe w kształceniu obowiązkowym

Bardziej szczegółowo

JAK WDRA Ż AĆ KSZ TA ŁC E NI A Z AW O D O W E G O. Poradnik dla branży ekonomiczno-finansowo-biurowej

JAK WDRA Ż AĆ KSZ TA ŁC E NI A Z AW O D O W E G O. Poradnik dla branży ekonomiczno-finansowo-biurowej JAK WDRA Ż AĆ MODUŁOWE PROGRAMY KSZ TA ŁC E NI A Z AW O D O W E G O Poradnik dla branży ekonomiczno-finansowo-biurowej JAK WDRAŻAĆ MODUŁOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Poradnik opracowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Edukacja artystyczna i kulturalna w szkołach w Europie

Edukacja artystyczna i kulturalna w szkołach w Europie EURYDICE Agencja Wykonawcza ds Edukacji Kultury i Sektora Audiowizualnego Edukacja artystyczna i kulturalna w szkołach w Europie Komisja Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego

Bardziej szczegółowo

ABC Doradcy zawodowego. ABC Poradnictwa zawodowego w szkole

ABC Doradcy zawodowego. ABC Poradnictwa zawodowego w szkole ABC Doradcy zawodowego ABC Poradnictwa zawodowego w szkole ABC Poradnictwa zawodowego w szkole Praca zbiorowa Warszawa, 2008 Opracowanie redakcyjne i korekta Marta Kotarba, Marta Łuczak Skład Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik. Poradnik dla dyrektora gimnazjum. Ramowe plany nauczania

Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik. Poradnik dla dyrektora gimnazjum. Ramowe plany nauczania Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik Poradnik dla dyrektora gimnazjum Ramowe plany nauczania Alicja Kapcia & Dorota Kulesza & Jacek Rudnik PORADNIK DLA DYREKTORA GIMNAZJUM Ramowe plany nauczania Wydawca:

Bardziej szczegółowo