Kształcenie uczniów zdolnych w polskim systemie oświaty wybrane przykłady 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kształcenie uczniów zdolnych w polskim systemie oświaty wybrane przykłady 1"

Transkrypt

1 Wiesława Limont Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Kształcenie uczniów zdolnych w polskim systemie oświaty wybrane przykłady 1 W ostatnich latach można odnotować w Polsce wzrastające zainteresowanie problemami zdolności. Spowodowane jest to zmianami w strukturze systemu oświaty wprowadzanymi od 1991 roku. Wpływ na te zmiany ma także polityka prowadzona przez Unię Europejską, której celem jest stworzenie wspólnych podstaw i struktur edukacyjnych Europejczyków. Ustawy oświatowe w Polsce Konstytucja Polski gwarantuje równy dostęp do kształcenia osób o różnych potrzebach edukacyjnych. W związku z przeprowadzonymi reformami w systemie oświaty zostały opracowane nowe ustawy, dzięki którym pojawiła się możliwość kształcenia uczniów zdolnych. W artykule 1 ustawy z 7 września 1991 roku znajduje się zapis, że system oświaty zapewnia opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły każdego typu w skróconym czasie (Dziennik Ustaw, 1996). Do tej ustawy dołączone jest rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2001 roku, w którym wskazuje się, że rozwijanie szczególnych uzdolnień i zainteresowań ucznia powinno odbywać się poprzez dostosowanie zakresu treści i tempa uczenia się do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Identyfikacja zdolności powinna odbywać się z wykorzystaniem kryterium 1 Referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji: Systemowe strategie kształcenia uczniów zdolnych droga edukacji ku przyszłości, październik 2012 r. Warszawa, hotel Pulawska Residense. Strona 1 z 15

2 psychologicznego i psychopedagogicznego. Kryterium psychologiczne opiera się na badaniu poziomu inteligencji i zdolności specyficznych oraz cech charakteru i osobowości. Kryterium psychopedagogiczne odwołuje się do osiągnięć ucznia. Potrzeby uczniów zdolnych są zabezpieczane poprzez ogólnopolskie systemy stypendialne, olimpiady, turnieje, konkursy, działalność Towarzystwa Szkół Twórczych, Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, działalność edukacyjną placówek oświatowo-wychowawczych (Ministerstwo Edukacji o uczniu zdolnym, 1999). Uczniowi zdolnemu w Polsce przysługuje indywidualny tok nauki w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Indywidualny tok nauki pozwala na wcześniejsze ukończenie szkoły. Uczeń w ciągu roku szkolnego może realizować program nauczania z zakresu co najmniej dwóch klas, być zwolniony z obowiązku uczestniczenia w zajęciach przewidzianych planem nauczania dla jego klasy, uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do klasy lub szkoły wyższego stopnia albo realizować program we własnym zakresie. Uczeń zdolny ma specjalne potrzeby, które powinny być rozpoznane i uwzględnione w toku kształcenia i wychowania. Ze względu na posiadane cechy osobowościowe ważna jest opieka pedagogiczna i psychologiczna nad uczniem zdolnym. Aktualnie Ministerstwo Edukacji Narodowej razem z Ośrodek Rozwoju Edukacji, w ramach realizowanego projektu systemowego, pracuje nad opracowaniem i wdrażaniem kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym, ukończenie którego planuje się na koniec2014 roku. System edukacji w Polsce W Polsce od 2006 roku za edukację odpowiadają dwie osobne instytucje: Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW). Ministerstwo Edukacji Narodowej jest odpowiedzialne za cały system edukacji ogólnej, w tym także za kształcenie w szkołach zawodowych, ale z wykluczeniem szkolnictwa wyższego, które podlega MNiSzW. Nadzór nad realizacją specjalistycznych modułów kształcenia sprawują odpowiednio: w szkołach artystycznych - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN), Strona 2 z 15

3 w szkołach sportowych Ministerstwo Sportu, natomiast Ministerstwo Sprawiedliwości odpowiada za kształcenie w zakładach poprawczych i karnych (National system overview on education systems in Europe, 2011). Tab.1 System edukacji w Polsce Źródło: UNESCO IBE - World Data on Education, 6th edition - Poland Strona 3 z 15

4 Obowiązkowe kształcenie w ramach edukacji szkolnej dotyczy dzieci i młodzież od 6 do 16 roku życia (ostatni rok przedszkolny, sześć lat szkoły podstawowej oraz trzy lata gimnazjum). Za organizowanie tego kształcenie odpowiedzialne są władze gminy. Częściowo obowiązkowe kształcenie w ramach szkoły i poza nią obejmuje młodzież w wieku od 16 do 18 lat. Do nieobowiązkowej szkoły ponadgimnazjalnej uczęszcza większość młodzieży wieku od 16 to 19 lub 20 lat. Organizacją kształcenia na tym etapie zajmują się to władze powiatu. Autonomiczne wyższe uczelnie oferują głównie jedno, dwu lub trzy stopniowe program kształcenia. Jednolite, pięcioletnie studia magisterskie realizowane są tylko przez wybrane kierunki. Kształcenie dorosłych jest kontynuowane w centrach edukacyjnych praktycznego kształcenia i dodatkowych szkoleniach. Wychowanie przedszkolne prowadzone jest w przedszkolach, głównym kryterium przyjęcia do przedszkola jest ukończenie 3 roku życia. W przedszkolach prowadzone są odpłatne, dodatkowe zajęcia związane między innymi z muzyką, plastyką, baletem, językiem angielskim. Szkoła podstawowa podzielona jest na dwa etapy: pierwszy etap to nauczanie wczesnoszkolne, obejmuje klasy I do III, a drugi etap: klasy IV do VI. Głównym celem kształcenia ogólnego w szkole podstawowej jest dostarczenie podstawowych informacji/wiedzy na temat faktów, teorii i praktyki w powiązaniu z problemami i zjawiskami związanych z doświadczeniami uczniów, rozwijanie umiejętności korzystania z wiedzy przy rozwiązywaniu problemów, rozwijanie postawy odpowiedzialnego funkcjonowania we współczesnym świecie. Uczniowie zdolni mogą uczestniczyć dodatkowo w kołach zainteresowań z j. polskiego, j. angielskiego, matematyki oraz sztuki przygotowujących ich do konkursów i olimpiad przedmiotowych. Gimnazjum obejmuje trzy klasy, do których uczęszczają uczniowie w wieku od 13 do 16 lat. Kształcenie w gimnazjum kończy się zewnętrznym egzaminem umożliwiającym kontynuowanie kształcenia w liceum. Edukacja w gimnazjum wspiera rozwój osobowości i wprowadza młodzież w aktywne uczestnictwo w realizację społecznych celów, rozwija zainteresowania naukowe i kompetencje społeczne, wprowadza w świat kultury i sztuki. Strona 4 z 15

5 Szkoły oferują moduły przedmiotów, a także przedmioty uzupełniające do wyboru takie jak: zajęcia artystyczne oraz zajęcia praktyczno- techniczne. Ponadto uczeń szczególnie zdolny może skorzystać z dodatkowych zajęć, których celem jest wzbogacenie kształcenia. Liceum ogólnokształcące jest 3-letnią szkołą dla młodzieży w wieku od 16 do 19 lat. Uczeń liceum powinien, realizować przynajmniej dwa lub trzy przedmioty według rozszerzonego programu. Uczniowie liceum wybierają jeden z bloków przedmiotowych: historia i społeczeństwo lub przyroda oraz zajęcia artystyczne i przedmiot ekonomia w praktyce. W gimnazjum i liceum wprowadzane są klasy profilowane, które pozwalają uczniom dokonać wyboru własnej drogi edukacji. W gimnazjum dokonuje się rozpoznania mocnych i słabych stron ucznia. W liceum profilowanym rozwijane są indywidualne uzdolnienia i zainteresowania uczniów. Technikum jest 4 letnią szkołą ponadgimnazjalną, zapewnia się w nim ogólne i specjalistyczne wykształcenie kończące się maturą. Zasadnicza szkoła zawodowa jest 2-3 letnią szkołą, absolwenci, której otrzymują dyplom zawodowych kwalifikacji. Szkoły policealne oferują częściowe kształcenie osobom w wieku 19-20/21 lat oraz dorosłym na kursach kształcących w wąskich specjalizacjach. W Polsce w ponad 100 instytucjach oświatowych można uzyskać wyższe wykształcenie. Większość uniwersytetów proponuje trzy etapowe studia: pierwszy etap to licencjat (od 3 do 4 lat) absolwenci otrzymują tytuł licencjata lub po 3,5 do 4 lat tytuł inżyniera w zależności od obszaru wiedzy. Drugi etap to studia uzupełniające (od 1,5 do 2 lat) kończące się tytułem magistra. Pięcioletnie studia magisterskie prowadzone są tylko na niektórych kierunkach takich jak medycyna, sztuki plastyczne, teologia, psychologia. Trzeci etap kształcenia to studia doktoranckie przeznaczone dla najzdolniejszych absolwentów. Wybitnie zdolni studenci mogą studiować zgodnie z indywidualnym planem i programem na międzywydziałowych studiach, a także studiować jednocześnie dwa kierunki. Mogą także otrzymać pozwolenie na indywidualny program studiów, jeśli uzyskują wysokie wyniki w nauce. Strona 5 z 15

6 Szkoły specjalistyczne dla uczniów uzdolnionych W Polsce istnieje system szkolnictwa specjalistycznego przeznaczony dla dzieci i młodzieży uzdolnionej artystycznie i sportowo. Szkolnictwo artystyczne umożliwia szczególnie uzdolnionym dzieciom i młodzieży zindywidualizowane kształcenie muzyczne, plastyczne, baletowe i w sztuce cyrkowej. Organem prowadzącym szkoły artystyczne jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Centrum Edukacji Artystycznej. Szkoły muzyczne Szkolnictwo muzyczne tworzy odrębny system umożliwiający uzdolnionym muzycznie dzieciom i młodzieży indywidualne, nieodpłatne kształcenie w zakresie muzyki. System opiera się na trzystopniowym modelu kształcenia obejmującym szkołę podstawową (I stopnia), średnią (II stopnia) oraz wyższą (akademia muzyczna). Oprócz specjalistycznych szkół muzycznych są także Ogólnokształcące szkoły muzyczne I i II stopnia. W szkołach muzycznych I stopnia uczniowie w zależności od wieku uczestniczą w 6-letnim (dział dziecięcy) lub 4-letnim (dział młodzieżowy) cyklu kształcenia. Do szkół muzycznych I stopnia przyjmowani są kandydaci w wieku od 6 do 16 roku życia, którzy pomyślnie przeszli badania uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych oraz predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie. W ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia oprócz kształcenia artystycznego realizowane jest kształcenie ogólne, odpowiadające 6-letniej szkole podstawowej. Do szkoły przyjmuje się wyłącznie dzieci w wieku 6 i 7 lat. Do szkół muzycznych II stopnia przyjmowani są kandydaci, którzy ukończyli 10 lat i nie przekroczyli 21 roku życia, na podstawie pomyślnie zdanego egzaminu wstępnego. Nauka w tej szkole trwa 6 lat. Umożliwia uzyskanie tytułu zawodowego muzyka instrumentalisty, wokalisty, nauczyciela rytmiki lub lutnika. Ukończenie tej szkoły stwarza możliwość ubiegania się o przyjęcie do akademii muzycznych. W ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia oprócz kształcenia artystycznego realizowane jest również kształcenie ogólne w zakresie gimnazjum i liceum ogólnokształcącego. Nauka w tej szkole umożliwia uzyskanie Strona 6 z 15

7 tytułu zawodowego muzyka oraz świadectwa maturalnego. Do tych szkół przyjmowani są kandydaci na podstawie egzaminów wstępnych, którzy w danym roku kończą nie więcej niż 14 lat i ukończyli 6-letnią ogólnokształcącą szkołę muzyczną I stopnia lub 6-letnią szkołę podstawową. W Warszawie i Poznaniu istnieją,,szkoły Talentów, w których uczniowie kształceni są indywidualnie w przedmiotach artystycznych i ogólnokształcących zgodnie ze specjalnie opracowanymi programami rozwijającymi ich wybitne uzdolnienia muzyczne. Szkoły plastyczne Szkolnictwo plastyczne ma strukturę dwustopniową i obejmuje ogólnokształcącą szkołę sztuk pięknych lub licea plastyczne, akademie sztuk pięknych z 5-letnim cyklem kształcenia. W ponadgimnazjalnych szkołach plastycznych realizowane jest kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne. Nauka w tych szkołach umożliwia uzyskanie tytułu zawodowego plastyka w następujących specjalnościach: fotografia, marketing dzieł sztuki, reklama wizualna, grafika, rzeźba, renowacja, scenografia, formy użytkowe. Kandydaci do szkoły plastycznej zdają egzaminy praktyczne sprawdzające uzdolnienia plastyczne i wrażliwość estetyczną. Po zakończeniu kształcenia uczeń przystępuje do egzaminu dyplomowego składającego się z części praktycznej i teoretycznej. Po uzyskaniu dyplomu uczniowie przystępują do zewnętrznego egzaminu maturalnego. Do ogólnokształcących szkół sztuk pięknych przyjmowani są kandydaci po szkole podstawowej, nauka trwa 6 lat. Do liceów plastycznych przyjmowani są kandydaci po ukończeniu gimnazjum, nauka w szkole trwa 4 lata. Szkoły baletowe Szkolnictwo baletowe ma strukturę dwustopniową i obejmuje: ogólnokształcącą szkołę baletową lub szkołę sztuki tańca oraz akademię muzyczną z 5-letnim cyklem kształcenia. Kwalifikacja kandydatów do szkół baletowych i szkół sztuki tańca odbywa się na podstawie uzdolnień tanecznych. Szkoły baletowe dają wykształcenie w zawodzie tancerza. Ogólnokształcąca szkoła baletowa w cyklu Strona 7 z 15

8 9-letnim realizuje kształcenie artystyczne i ogólne w zakresie klas IV VI szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego. Warunkiem przyjęcia do 9-letniej szkoły baletowej jest ukończenie w danym roku kalendarzowym nie więcej niż 10 lat. Nauka w tej szkole umożliwia uzyskanie tytułu zawodowego tancerza oraz świadectwa maturalnego, w ramach zewnętrznego systemu egzaminowania. Szkoła sztuki tańca realizuje w cyklu 6-letnim lub 9-letnim wyłącznie kształcenie artystyczne. Warunkiem przyjęcia do tego typu szkoły jest ukończenie 6 lat i nie przekroczenie 16 roku życia. Szkoła sztuki cyrkowej realizuje 4-letni cykl kształcenia, dając wykształcenie w zawodzie aktor cyrkowy. Kwalifikacja kandydatów do szkoły odbywa się na podstawie posiadanych uzdolnień. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do szkoły jest ukończenie 15 lat i nieprzekroczenie 21 roku życia. Szkoły sportowe Osoby uzdolnione sportowo mogą się kształcić w szkołach sportowych, szkołach mistrzostwa sportowego i klasach sportowych. Szkoły sportowe i mistrzostwa sportowego funkcjonują na różnym poziomie edukacyjnym tj. jako szkoły podstawowe, gimnazjum i szkoły ponad ponadgimnazjalne. W klasach i szkołach sportowych oraz mistrzostwa sportowego od pierwszej klasy realizowane są zajęcia sportowe ogólnorozwojowe we wszystkich dyscyplinach sportu oraz ukierunkowane tylko w dyscyplinach wczesnoszkolnych takich jak: pływanie, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, akrobatyka sportowa, łyżwiarstwo figurowe, narciarstwo alpejskie, tenis stołowy. W gimnazjum realizowane jest szkolenie specjalistyczne w dyscyplinach,,wczesnoszkolnych, ale także kształcenie w innych dyscyplinach sportu, które jest potem kontynuowane w szkołach ponadgimnazjalnych. Do szkół sportowych przyjmowani są kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia, uzyskają pomyślnie wyniki w próbie sprawności fizycznej, oraz posiadają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. Strona 8 z 15

9 Projekty wspierające działania na rzecz uczniów zdolnych Z inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej realizowane są roczne projekty wspierające innowacyjne działania szkół. W 2009 roku zrealizowano projekt,,rok Kreatywności i Innowacji, rok szkolny 2010/ 2011 był ogłoszony jako,,rok Odkrywania Talentów, w 2012 roku realizowany jest projekt,,szkoła z Pasją. Aktualnie Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej realizuje projekt związany z opracowaniem kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym. Rekomendowane są zmiany legislacyjne oraz metodyczne, dokonywana jest analiza istniejącego systemu kształcenia, organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. Prowadzone są także działania mające na celu uwrażliwienie szerokiego grona osób na specjalne potrzeby edukacyjne dzieci szczególnie uzdolnionych. W ramach wspomnianego projektu realizowane są zadania,, Miejsce Odkrywania Talentów oraz,,szkoły Odkrywców Talentów, celem których jest utworzenie sieci instytucji i miejsc wspierających rozwój zdolności dzieci i młodzieży, a także wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. Ważne miejsce w systemie edukacji uczniów zdolnych zajmują organizowane corocznie przedmiotowe, zawodowe i interdyscyplinarne olimpiady, konkursy i turnieje. Oprócz szkolnictwa powszechnego, specjalistycznego oraz projektów ministerialnych, w Polsce istnieją liczne instytucje, uczelnie wyższe, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, młodzieżowe domy kultury, ośrodki oferujące uczniom wzbogacone programy z różnych obszarów aktywności. Jednym z ważnych elementów w podniesieniu kompetencji nauczycieli jest zapewnienie przez uczelnie wyższe wprowadzenia do programów kształcenia przyszłych nauczycieli modułów dotyczących pracy z uczniem zdolnym. Przykłady dobrych praktyk Część Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli realizuje projekty związane z edukacją uczniów zdolnych. Do nich należą projekty DIAMENT (Małopolska) zdolny Slazak (Śląsk), WARS i SAWA (Warszawa) lub Mazowieckie Talenty (Mazowsze). Projekty te związane są z konkretnymi województwami albo Strona 9 z 15

10 miastami. Do unikatowych i znaczących projektów obejmujących swoim zasięgiem całą Polskę należą: GiLA szkoła przeznaczona dla uczniów uzdolnionych akademicko; POSA szkoła dla uczniów uzdolnionych artystycznie, a także dwa pozarządowe projekty, które funkcjonują od lat 80-tych XX wieku. Kształcenie ucznia zdolnego w Gimnazjum i Liceum Akademickim w Toruniu Uczniowi wybitnie uzdolnieni intelektualnie mogą kształcić się od 1998 roku w Zespole Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Gimnazjum i Liceum Akademickie (GiLA) w Toruniu. GiLA jest ogólnokształcącą ponadpodstawową szkołą z internatem, przeznaczoną dla uczniów zdolnych rekrutowanych z obszaru całej Polski. Młodzież przechodzi najpierw wieloetapowy proces rekrutacji, a postępowanie kwalifikacyjne obejmuje: (1) wstępną weryfikację kandydatów na podstawie złożonych dokumentów; (2) badania psychologiczne obejmujące zainteresowania, motywację, osobowość, zdolności intelektualne i twórcze; (3) sprawdzian wiedzy humanistycznej i matematycznej; (4) analizę osiągnięć kandydatów z uwzględnieniem wyników sprawdzianu kończącego naukę w szkole podstawowej. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka polskiego, historii, matematyki i biologii przyjmowani są bez egzaminu. Organem prowadzącym jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, w szkole działa także Rada Programowa, w której zasiadają profesorowie UMK. Program kształcenia realizowany jest w ramach specjalistycznych ścieżek o profilu humanistycznym, przyrodniczym i matematycznym. W szkole wykorzystuje się indywidualizację nauczania uczniowie uczestniczą w zajęciach fakultatywnych z wybranego wcześniej przez siebie przedmiotu. W klasach wyższych biorą udział w zajęciach seminaryjnych, realizowany jest model wzbogaconego i przyspieszonego kształcenia. Od drugiej klasy gimnazjum uczniowie poszerzają wiedzę zgodnie ze swoimi uzdolnieniami i zainteresowaniami, na dwóch wybranych przedmiotach kształcenia indywidualnego. W procesie edukacji wykorzystywane jest grupowanie uczniów zgodnie z posiadaną wiedzą i zdolnościami, a także tutoring koleżeński, związany Strona 10 z 15

11 z opieką merytoryczną oraz udzielaniem wsparcia emocjonalnego młodszym kolegom przez starszych rocznikowo uczniów. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w wybranych zajęciach na UMK na prawach studenta. Rozbudzaniu zainteresowań uczniów służą również cykle wykładów tematycznych odbywających się na terenie szkoły. Uczniowie uczestniczą także w badaniach naukowych oraz w warsztatach artystycznych prowadzonych w pracowniach i laboratoriach Uniwersytetu. W GiLA realizowane są programy związane z otwarciem uczniów zdolnych na problemy społeczne i zaangażowaniem się w działalność prospołeczną w postaci wolontariatu oraz uczestnictwa w akcjach humanitarnych. W ciągu 12 lat szkoła wychowała ponad 150 laureatów i finalistów olimpiad oraz ponad 800 laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych. Doświadczenia szkoły upowszechniane są w ramach ogólnopolskich konferencji poświęconych edukacji uczniów zdolnych oraz w publikacjach powstałych na podstawie referatów uczestników. Pracownicy Uniwersytetu dokształcają także nauczycieli w zakresie pedagogiki zdolności i twórczości (Limont, 2010). Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Artystyczna w Zakopanem Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Artystyczna (POSA) jest jedyną tego rodzaju placówka oświatowa w Polsce, w której najważniejszym zadaniem jest rozwijanie u swoich wychowanków uzdolnień artystycznych i twórczego potencjału w muzyce, plastyce i literaturze. Jest to szkoła publiczna, organem prowadzącym jest MKiDN. W szkole realizowany jest dziewięcioletni program z zakresu szkoły podstawowej i gimnazjum. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących proponowana jest uczniom szeroką ofertą przedmiotów artystycznych z muzyki, plastyki i literatury, które realizowane są zgodnie z autorskimi programami. Przedmioty artystyczne prowadzone są przez nauczycieli, którzy jednocześnie są czynnymi artystami. Po klasie VI uczniowie wybierają specjalizację decydując się na profil muzyczny, plastyczny lub literacki. Strona 11 z 15

12 Towarzystwo Szkół Twórczych Ważną propozycją dla edukacji uczniów zdolnych jest sieć szkół, Towarzystwa Szkół Twórczych (TST), Towarzystwa Szkół Aktywnych i Stowarzyszenia Nauczycieli Olimpijskich. Ruch ten, jako organizacja pozarządowa, został zainicjowany w 1983 roku przez Danutę Nakoneczną (1980). Celem Towarzystwa jest współpraca w zakresie ciągłego udoskonalania procesów nauczania i wychowania, między innymi poprzez projektowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych. Podstawowymi założeniami szkół jest hasło maksimum integracji minimum separacji oraz że dobra, powszechnie dostępna szkoła jest najlepszym środowiskiem dla rozwoju wybitnych zdolności. Licea należące do TST mają pod swoją opieką szkoły gimnazjalne i podstawowe miejskie oraz wiejskie. Analogiczne cele ma, założone nieco później. Stowarzyszenie Nauczycieli Olimpijskich zrzeszające nauczycieli, którzy wychowali finalistów olimpiad krajowych lub międzynarodowych. Celem SNO jest umożliwienie współpracy i wzajemnego wsparcia nauczycieli uczniów zdolnych, w zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych uczniów zdolnych na najwyższym poziomie. Ruch zainicjowany przez Nakoneczną wiązał się z wprowadzeniem innowacji, takich jak klasy autorskie, tworzone przez wychowawców w szkole, przy czynnym zaangażowaniu uczniów i rodziców. W procesie dydaktyczno-wychowawczym uwzględniono rozluźnienie systemu klasowo-lekcyjnego w celu umożliwienia indywidualizacji nauczania, a także umożliwiono łączenie nauki w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum i na uczelni wyższej. Ponadto do programów kształcenia zostały włączone zadania związane z prowadzeniem prac badawczych w laboratoriach uniwersyteckich i w placówkach badawczych oraz uczestnictwo uczniów w obozach naukowych. Ważnym elementem realizowanej koncepcji edukacji jest także tutoring koleżeński. Wprowadzono ponadto opisowe ocenianie wiedzy, umiejętności i zachowań uczniowskich, pozwalające na kształtowanie postaw etycznomoralnych oraz zaangażowanie i działania uczniowskie na rzecz innych osób. Opracowano system kształcenia osób zdolnych, oparty na zasadzie indywidualizacji umożliwiającej przyspieszanie i wzbogacanie kształcenia. Wypracowano również odpowiednie strategie wychowawcze, a także system Strona 12 z 15

13 kształcenia nauczycieli, oparty na wzajemnym przekazywaniu przez nauczycieli wiedzy i zdobytego doświadczenia w praktyce pedagogicznej. Wprowadzono także strategię kształcenia opartą na współpracy nauczyciela mistrza z uczniami, którzy pełnią funkcję asystentów. W szkołach należących do TST funkcjonują także Kluby Promocji Talentów oraz Szkoły Zimowe, w których realizowane są wzbogacone programy edukacyjne. Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci Ważnym projektem polskim, zainicjowanym przez Ryszarda Rakowskiego, oferującym od 1983 roku liczne wzbogacone programy i opiekę nad uczniem zdolnym, jest Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci. Celem Funduszu jest upowszechnianie wiedzy o szczególnych potrzebach edukacyjnych dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej, o metodach pracy z nimi oraz tworzenie klimatu akceptacji i zrozumienia dla opieki nad uczniami zdolnymi. Do istotnych celów należy także organizowanie warunków instytucjonalnych i materialnych, sprzyjających rozwojowi uzdolnień i zainteresowań uczniów. Fundusz włączony jest w tworzenie spójnego systemu wspomagania rozwoju osób wybitnie zdolnych, obejmującego cały proces kształcenia aż do momentu podjęcia samodzielnej pracy zawodowej. Celem Funduszu jest także wspieranie rozwoju wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i średnich o zdolnościach poznawczych, technicznych, muzycznych, baletowych i plastycznych. W ramach pracy na rzecz zdolnych dzieci wykorzystywane są różne formy wspierania, zależnie od rodzaju zdolności. Dla osób o uzdolnieniach poznawczych i technicznych organizuje się seminaria, specjalistyczne warsztaty i staże badawcze, obozy ogólnorozwojowe i naukowe, udział w obozach, konferencjach i spotkaniach zagranicznych, konsultacje na uczelniach. Osobom o uzdolnieniach muzycznych proponuje się warsztaty muzyczne, koncerty, dofinansowanie udziału w kursach i konkursach muzycznych, dofinansowanie zakupu instrumentów i akcesoriów muzycznych. Osoby uzdolnione w dziedzinie baletu mogą liczyć na dofinansowanie udziału w kursach i konkursach zagranicznych. Uczniowie uzdolnieni plastycznie uczestniczą w warsztatach i plenerach plastycznych, wystawach, konsultacjach na ASP. Wszyscy stypendyści Funduszu Strona 13 z 15

14 mogą korzystać z obozów językowych i prenumeraty czasopism. Obecni oraz byli uczestnicy programu pomagają w organizacji warsztatów i obozów oraz prowadzą na nich zajęcia w ramach tutoringu koleżeńskiego. Ponadto sami także organizują zajęcia i obozy dla młodszych kolegów, zapraszają także maturzystów, którzy są byłymi stypendystami, na wakacyjne obozy naukowe Collegium Invisibile. Propozycje na przyszłość Jak wcześniej wspomniałam, w ostatnich latach można odnotować w Polsce wzrastające zainteresowanie badaczy zagadnieniami zdolności i edukacji uczniów zdolnych. Spowodowane jest to koniecznością dostosowania kształcenia do standardów oraz polityki oświatowej prowadzonej w UE. Aktualnie realizowany projekt przez MEN związany z budową kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym, powinien zostać rozszerzony o opiekę i kształcenie osób zdolnych w perspektywie całego życia. Ważne byłoby to, ze względu na zmiany zachodzące w społeczeństwie dotyczące wydłużonego okresu edukacji związanego z objęciem obowiązkiem kształcenia coraz młodszych dzieci, a także z aktywnością zawodowa coraz starszych osób i wydłużającym się okresem życia Europejczyków. Dodatkowym argumentem jest także fakt wprowadzania przez UE Lifelong Learning Programme, który zachęca do oferowania edukacji związanej z poprawą jakości kształcenia dorosłych poprzez współpracę europejską, której celem jest odpowiedzenie na wyzwanie edukacyjne jakim jest starzejąca się populacja ludności w Europie. Do realizacji tych zadań konieczne jest przygotowanie odpowiedniej kadry nauczycieli, psychologów i pedagogów w zakresie edukacji dla osób w różnym wieku. Przyjęcie odpowiedniej definicji, teorii i koncepcji zdolności pozwoli na szukanie rozwiązań związanych z wykorzystaniem potencjału jednostki przy zmianie dyscypliny, obszaru i pola aktywności. Umożliwi także znalezienie odpowiedzi na pytanie o predykatory oraz charakterystykę osobowości osób zdolnych o różnych strukturach, poziomach i rodzajach zdolności. Ważnym nurtem badawczym powinny być także zagadnienia dotyczące relacji interpersonalnych, motywacji, emocji, zdolności Strona 14 z 15

15 i twórczości, samorealizacji osób uzdolnionych. W badaniach powinno uwzględnić się indywidualną drogę rozwoju każdego człowieka, w kierunku osiągania harmonii między funkcjonowaniem intelektualnym, emocjonalnym, estetycznym i moralnym. Powinno się także położyć nacisk na znajdowanie równowagi w rozwoju między preferowanymi i wyznawanymi wartościami oraz zadowoleniem i szczęściem z życia osobistego, zawodowego i funkcjonowania społecznego. Literatura cytowana Dziennik. Ustaw (1996 ). Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Dz.U. nr 67 Limont, W. (2010). Uczeń zdolny. Jak go rozpoznać i jak z nim pracować. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Ministerstwo Edukacji o uczniu zdolnym. (1999). Warszawa: Biblioteczka Reformy Nakoneczna, D. (1980). Kształcenie wielostronnie stymulujące rozwój uzdolnień. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. National system overview on education systems in Europe. (2011). Eurydice, European Commission. UNESCO IBE - World Data on Education, 6th edition - Poland, dostęp Strona 15 z 15

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

Stypendia Gminy Pawłowice

Stypendia Gminy Pawłowice Stypendia Gminy Pawłowice Program pomocy stypendialnej dla uczniów Motywacja 1. Stypendystą może zostać: a) ( ) uczeń /absolwent szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się maturą, który kontynuuje naukę b)

Bardziej szczegółowo

Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć?

Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć? Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć? Absolwent gimnazjum ma do wyboru trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadniczą Szkołę Zawodową TYPY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej art.70. 1.Każdy ma prawo do nauki.

Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej art.70. 1.Każdy ma prawo do nauki. Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej art.70. 1.Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. 2.Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Wałbrzych, 26 marca 2012 r.

Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Wałbrzych, 26 marca 2012 r. Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu Wałbrzych, 26 marca 2012 r. Typy szkół w kształceniu ponadgimnzjalnym 1. zasadnicze szkoły zawodowe (od 2

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do pedagogiki

Wprowadzenie do pedagogiki Projekt pt. "Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych" Wprowadzenie do pedagogiki Opracowanie: dr A. Dziwińska Materiały szkoleniowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

szkoły artystycznej regulują przepisy wydane na podstawie art. 142 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe.

szkoły artystycznej regulują przepisy wydane na podstawie art. 142 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe. Uzasadnienie Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013 1/8 Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013 Podstawa prawna: 1. 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Projekt 8 lutego 2017 r. Uzasadnienie

Projekt 8 lutego 2017 r. Uzasadnienie Projekt 8 lutego 2017 r. Uzasadnienie Projektowane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 4 maja 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia... 2010 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące w r. szk. 2012/2013

ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące w r. szk. 2012/2013 ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące w r. szk. 2012/2013 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dalej cyt. ustawa USO) Art. 15 ust. 2 ustawy OSO w brzmieniu: Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2012. Podkarpackiego Kuratora Oświaty. z dnia 10 lutego 2012 r.

Zarządzenie Nr 1/2012. Podkarpackiego Kuratora Oświaty. z dnia 10 lutego 2012 r. Zarządzenie Nr 1/2012 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie terminów rekrutacji do szkół na rok szkolny 2012/2013, sposobu przeliczania na punkty ocen, wyników egzaminów i

Bardziej szczegółowo

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego Gimnazjalisto! Przeczytaj - zanim wybierzesz szkołę ponadgimnazjalną. MATURA LO dla dorosłych LO Technikum 4 lata nauki Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Zasadnicza szkoła zawodowa *Absolwenci

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Typy szkół ponadgimnazjalnych Do wyboru są trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: 1. liceum ogólnokształcące (LO) 2. technikum (T) 3. zasadnicza szkoła zawodowa (ZSZ) Każdy typ szkoły

Bardziej szczegółowo

Co po gimnazjum? Jak wybrać swoją dalszą drogę edukacji? Gdzie się uczyć dalej?

Co po gimnazjum? Jak wybrać swoją dalszą drogę edukacji? Gdzie się uczyć dalej? Co po gimnazjum? Jak wybrać swoją dalszą drogę edukacji? Gdzie się uczyć dalej? STUDIA DOKTORANCKIE TAK JEST od 1.09.2012!!!! SZKOŁY POLICEALNE DO 2,5 ROKU - EGZAMIN KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH SSss - NIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1) z dnia 28 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1) z dnia 28 marca 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz. 703 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1) z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych

Bardziej szczegółowo

Wyzwania demograficzne:

Wyzwania demograficzne: Uratowanie potencjału polskiej edukacji, ponowne wprowadzenie cykliczności etapów szkolnych, dokonanie zmian programowych, tak, aby stworzyć system oświatowy na miarę XXI wieku to cele reformy edukacji

Bardziej szczegółowo

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Od 1 września 2012 roku obowiązuje nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Oto krótka ściągawka dla gimnazjalistów i ich rodziców. Z dniem 1 września

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Publicznego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w roku szkolnym 2017/2018

Regulamin rekrutacji do Publicznego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w roku szkolnym 2017/2018 Podstawa prawna: Regulamin rekrutacji do Publicznego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w roku szkolnym 2017/2018 - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO WARSZAWA, 11 MAJA 2012 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim. z dnia 4 lutego 2013 roku

Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim. z dnia 4 lutego 2013 roku Zarządzenie Nr 2\2013 Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 4 lutego 2013 roku Na podstawie: 1. Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa Prawna: Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015 Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty nr OP-DO.110.2.2.2014 z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie terminów przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Stan prawny na dzień 8 marca 2013

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Stan prawny na dzień 8 marca 2013 KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE Stan prawny na dzień 8 marca 2013 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa trzyletnie liceum ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 4 stycznia 2011 r

Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 4 stycznia 2011 r KPU.I.MM.517/ 1/11 Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 4 stycznia 2011 r w sprawie terminów rekrutacji na rok szkolny 2011/2012 do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz

Bardziej szczegółowo

RE.570.5.2015.EKP Gdańsk, dnia 27 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 4/2015 POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 27 stycznia 2015 roku

RE.570.5.2015.EKP Gdańsk, dnia 27 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 4/2015 POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 27 stycznia 2015 roku RE.570.5.2015.EKP Gdańsk, dnia 27 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 4/2015 POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku w roku szkolnym 2015/2016

Zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku w roku szkolnym 2015/2016 Zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku w roku szkolnym 2015/2016 Rekrutacja do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku jest

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 686 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 15 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 686 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 15 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 686 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Kryteria decydujące o przyjęciu kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2012-2013

Kryteria decydujące o przyjęciu kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2012-2013 Kryteria decydujące o przyjęciu kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2012-2013 W VI Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Kielcach Podstawą kwalifikowania kandydata jest świadectwo

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2013/2014 planuje się utworzenie następujących klas: Klasa europejska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/25/11 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA. z dnia 31 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR V/25/11 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA. z dnia 31 marca 2011 r. UCHWAŁA NR V/25/11 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży - Mieszkańców Wsi Bystra i Sidzina. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie będzie obowiązywało od 1 stycznia 2016 r. tj. począwszy od rekrutacji na rok szkolny 2016/2017.

Rozporządzenie będzie obowiązywało od 1 stycznia 2016 r. tj. począwszy od rekrutacji na rok szkolny 2016/2017. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu, składu i szczegółowych zadań komisji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I.

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Studia doktoranckie są kolejnym etapem kształcenia

Bardziej szczegółowo

Co dalej, gimnazjalisto?

Co dalej, gimnazjalisto? Co dalej, gimnazjalisto? Z dniem 1 września 2012 roku w szkołach ponadgimnazjalnych weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI A REFORMA EDUKACJI

KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI A REFORMA EDUKACJI KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI A REFORMA EDUKACJI Zgodnie z zapisem art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) dyrektor szkoły lub placówki jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH Nabór do I LO im. M. Kopernika w Katowicach przeprowadzany jest drogą elektroniczną. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 85 poz. 943 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI

Dz.U. 1999 Nr 85 poz. 943 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 85 poz. 943 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI z dnia 7 września 1999 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych

Bardziej szczegółowo

NP.517.1.2012.MM Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 2 stycznia 2012 r.

NP.517.1.2012.MM Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 2 stycznia 2012 r. NP.517.1.2012.MM Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie terminów rekrutacji na rok szkolny 2012/2013 do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/216/14 RADY GMINY MEŁGIEW. z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/216/14 RADY GMINY MEŁGIEW. z dnia 26 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/216/14 RADY GMINY MEŁGIEW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Mełgiew" Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.8.2015 z dnia 11 lutego 2015 r. oraz Statutu Technikum Nr 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku WR.570.9.2013.EKP Gdańsk, dnia 31 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie terminów rekrutacji i składania dokumentów do publicznych gimnazjów,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12/2016 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Nr 12/2016 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016 r. Zarządzenie Nr 12/2016 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do publicznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na rok szkolny 2012/2013

Regulamin naboru na rok szkolny 2012/2013 Regulamin naboru na rok szkolny 2012/2013 Nabór do szkoły odbywać się będzie metodą elektroniczną według wspólnych zasad dla wszystkich szkół ponadgimnazjalnych Koszalina. Szczegóły dotyczące logowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY STYPENDIALNE 2016/2017

PROGRAMY STYPENDIALNE 2016/2017 PROGRAMY STYPENDIALNE 2016/2017 ORGANIZATOR KRYTERIA MIASTA za wybitne osiągnięcia w nauce MIASTA dla laureatów I, II lub III miejsca w ogólnopolskiej olimpiadzie Departament Edukacji Wrocławia UM Wydział

Bardziej szczegółowo

Szkoła w obszarze trzech ustaw. Reforma edukacji w pigułce

Szkoła w obszarze trzech ustaw. Reforma edukacji w pigułce Szkoła w obszarze trzech ustaw Reforma edukacji w pigułce 1 Szkoły dla dorosłych Gdzie należy szukać aktualnych informacji? Rok szkolny 2017/2018 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014. II LO w Kartuzach

Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014. II LO w Kartuzach Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014 II LO w Kartuzach Lp. Klasa Przy ustalaniu punktacji za oceny na świadectwie będą uwzględniane następujące przedmioty 1 1a - społeczno-humanistyczna

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO nad szkołami i placówkami artystycznymi na rok szkolny 2016/2017

ROCZNY PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO nad szkołami i placówkami artystycznymi na rok szkolny 2016/2017 1 ROCZNY PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO nad szkołami i placówkami artystycznymi na rok szkolny 2016/2017 Na podstawie 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I SZTUKI SYSTEM EDUKACJI W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SYSTEM EDUKACJI I JEGO PODSTAWY PRAWNE SZKOŁY PUBLICZNE I NIEPUBLICZNE OBOWIĄZEK SZKOLNY SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19 /2011 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2011 r.

Zarządzenie Nr 19 /2011 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2011 r. Zarządzenie Nr 19 /2011 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w województwie kujawsko-pomorskim

Bardziej szczegółowo

I. Założenia ogólne: II. OFERTA EDUKACYJNA GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNEGO NR 53 W ROKU SZK. 2016/2017

I. Założenia ogólne: II. OFERTA EDUKACYJNA GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNEGO NR 53 W ROKU SZK. 2016/2017 REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNEGO nr 53 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 13 W GDAŃSKU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiot konkursu w prawie oświatowym

Przedmiot konkursu w prawie oświatowym PROGRAMY NAUCZANIA W KONKURSIE 2/POKL/3.3.4/2011 Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów, materiałów dydaktycznych, metod kształcenia dotyczących m.in. kształcenia w zakresie nauk matematycznych,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2013 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 12 lutego 2013 r.

Zarządzenie Nr 1/2013 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 12 lutego 2013 r. Zarządzenie Nr 1/2013 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie terminów rekrutacji do szkół na rok szkolny 2013/2014, sposobu przeliczania na punkty ocen, wyników egzaminów i

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie. oświatowym. Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Zmiany w prawie. oświatowym. Kuratorium Oświaty w Białymstoku Zmiany w prawie oświatowym Informacje dotyczące zmian w prawie oświatowym dostępne są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku pod adresem: www.kuratorium.bialystok.pl w zakładce: PRAWO

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO

ZASADY REKRUTACJI DO VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO ZASADY REKRUTACJI DO VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze w roku szkolnym 2004/2005 [ opracowano w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie w roku szkolnym 2017/2018

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie w roku szkolnym 2017/2018 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie w roku szkolnym 2017/2018 UWAGA!!! prowadzimy nabór do: 2 KLAS MEDYCZNO FARMACEUTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie pedagogiczne WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR w Pile- Studia podyplomowe

Przygotowanie pedagogiczne WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR w Pile- Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR w Pile- Studia podyplomowe Opis kierunku Przygotowanie pedagogiczne - studia podyplomowe w NODN EURO CREATOR Studia 3-semestralne,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r. Dz.U.04.26.232 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół

Bardziej szczegółowo

do 27 lutego 2015 r. do godz. 15.00 od 11 maja 2015 r. do 3 czerwca 2015 r. od 8 do 12 czerwca 2015 r. do 17 czerwca 2015 r.

do 27 lutego 2015 r. do godz. 15.00 od 11 maja 2015 r. do 3 czerwca 2015 r. od 8 do 12 czerwca 2015 r. do 17 czerwca 2015 r. Zarządzenie nr 4 /2015 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie przyjmowania uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI do klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018 w ZESPOLE SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO i VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM w Toruniu

ZASADY REKRUTACJI do klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018 w ZESPOLE SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO i VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM w Toruniu ZASADY REKRUTACJI do klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018 w ZESPOLE SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO i VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM w Toruniu Podstawa prawna : Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia 02.07.2012 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Na podstawie art. 50 ust.2 pkt 1, w związku z art. 52 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO nad szkołami i placówkami artystycznymi na rok szkolny 2015/2016

ROCZNY PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO nad szkołami i placówkami artystycznymi na rok szkolny 2015/2016 ROCZNY PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO nad szkołami i placówkami artystycznymi na rok szkolny 2015/2016 Na podstawie 18 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe w kontekście wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego

Doradztwo zawodowe w kontekście wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego Doradztwo zawodowe w kontekście wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego dr Izabella Kust 1 Regulacje prawne systemu doradztwa w Polsce 2 Podstawowym dokumentem w tym zakresie jest

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. rekrutacji młodzieży do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie na rok szkolny 2012/2013

R E G U L A M I N. rekrutacji młodzieży do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie na rok szkolny 2012/2013 R E G U L A M I N rekrutacji młodzieży do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie na rok szkolny 2012/2013 Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba

Bardziej szczegółowo

1 Niniejszy regulamin został sporządzony na podstawie:

1 Niniejszy regulamin został sporządzony na podstawie: Regulamin rekrutacji do oddziałów klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży w Zespole Szkół w Świątnikach Górnych na rok szkolny 2015/2016 1 Niniejszy regulamin został sporządzony na podstawie:

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KSZTAŁCENIU PONADGIMNAZJALNYM I USTAWICZNYM. Stan prawny na dzień 23 kwietnia 2012.

ZMIANY W KSZTAŁCENIU PONADGIMNAZJALNYM I USTAWICZNYM. Stan prawny na dzień 23 kwietnia 2012. ZMIANY W KSZTAŁCENIU PONADGIMNAZJALNYM I USTAWICZNYM Stan prawny na dzień 23 kwietnia 2012. SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa trzyletnie

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 15. KLASY: 1A, 1B Rekrutacja uczniów na rok szkolny 2015/2016 odbywać się będzie elektronicznie w następującym trybie:

GIMNAZJUM NR 15. KLASY: 1A, 1B Rekrutacja uczniów na rok szkolny 2015/2016 odbywać się będzie elektronicznie w następującym trybie: Załącznik nr 1 do Statutu ZSO nr 11 REGULAMIN w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach W oparciu o: 1. Rozporządzenie MEN i Sportu z dn. 20

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych VI Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie na rok szkolny 2017/2018

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych VI Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie na rok szkolny 2017/2018 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych VI Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie na rok szkolny 201/2018 1. Rekrutację uczniów przeprowadza się na podstawie: - rozporządzenia MEN z dnia 14.03.201 r. w

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem Skępe, ul. Wymyślińska 2

Zespół Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem Skępe, ul. Wymyślińska 2 Zespół Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem 87-630 Skępe, ul. Wymyślińska 2 SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu Regulamin umieszczono na stronie internetowej szkoły 28 lutego 2015 oraz na tablicy ogłoszeń na terenie szkoły w dniu 27 lutego 2015r. Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich. na rok szkolny 2016/2017

REGULAMIN REKRUTACJI do II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich. na rok szkolny 2016/2017 REGULAMIN REKRUTACJI do II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich na rok szkolny 2016/2017. Na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.4.2016 z dnia

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania kandydatów do szkół publicznych w województwie lubuskim na rok szkolny 2014/2015

Zasady przyjmowania kandydatów do szkół publicznych w województwie lubuskim na rok szkolny 2014/2015 Zasady przyjmowania kandydatów do szkół publicznych w województwie lubuskim na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2015 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 18.02.2015 r.

Zarządzenie Nr 17/2015 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 18.02.2015 r. Zarządzenie Nr 17/2015 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 18.02.2015 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 do publicznych gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013 Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013 Załącznik do Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.1.2012.KS z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

największy wpływ na decyzje uczniów mają rodzice oraz tradycje rodzinne

największy wpływ na decyzje uczniów mają rodzice oraz tradycje rodzinne ZS Narewka ZS Narewka 2014 O wyborze szkoły i zawodu uczeń szkoły gimnazjalnej może oczywiście zdecydować samodzielnie, zdarza się jednak, że wyboru dokona pod wpływem innych osób, sytuacji, czy tez okoliczności.

Bardziej szczegółowo

2 ZAKRES REKRUTACJI. KIERUNKI, POZIOMY i PROFILE KSZTAŁCENIA ORAZ FORMY STUDIÓW.

2 ZAKRES REKRUTACJI. KIERUNKI, POZIOMY i PROFILE KSZTAŁCENIA ORAZ FORMY STUDIÓW. ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE w WYŻSZEJ SZKOLE SZTUKI i PROJEKTOWANIA w ŁODZI w ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 wprowadzone uchwałą Nr 5 z dnia 30 maja 2016 r. Senatu WSSiP w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

REFORMA EDUKACJI DOBRA SZKOŁA

REFORMA EDUKACJI DOBRA SZKOŁA REFORMA EDUKACJI DOBRA SZKOŁA 2016 OBECNY USTRÓJ SZKOLNY 6-letnia szkoła podstawowa, 3-letnie gimnazjum, 3-letnie liceum ogólnokształcące, 4-letnie technikum, 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa, szkoły

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji Regulamin rekrutacji do VIII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Zabrzu Rok szkolny 2012/2013 Podstawa prawna Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.1.2012.KS

Bardziej szczegółowo

ustalam zasady: OFERTA EDUKACYJNA DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

ustalam zasady: OFERTA EDUKACYJNA DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzenie dyrektora XX Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku nr 02/14/02/14 z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zasad rekrutacji oraz trybu pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej Na

Bardziej szczegółowo

Do projektu rozporządzenia z dnia 30 marca 2015 r. Uzasadnienie

Do projektu rozporządzenia z dnia 30 marca 2015 r. Uzasadnienie Do projektu rozporządzenia z dnia 30 marca 2015 r. Uzasadnienie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. PSP.40- /13 (projekt) UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Nauczyciel języka angielskiego w

Bardziej szczegółowo

poz. 24), ta kwestia była uregulowana jedynie w stosunku do uczniów zmieniających typ szkoły publicznej.

poz. 24), ta kwestia była uregulowana jedynie w stosunku do uczniów zmieniających typ szkoły publicznej. Uzasadnienie Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja programów nauczania dla uczniów zdolnych Indywidualny program i tok nauki

Modyfikacja programów nauczania dla uczniów zdolnych Indywidualny program i tok nauki Modyfikacja programów nauczania dla uczniów zdolnych Indywidualny program i tok nauki Izabela Suckiel Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Praca z uczniem

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2017/2018

Warunki rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2017/2018 Warunki rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2017/2018 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) Rozdział 2a; 2.

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Jak pomóc dziecku w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej?

Struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Jak pomóc dziecku w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej? * Struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Jak pomóc dziecku w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej? * 1. Kontynuacja edukacji ogólnej Liceum ogólnokształcące 2. Rozpoczęcie kształcenia zawodowego Technikum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA HAJNÓWKA. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA HAJNÓWKA. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Projekt z dnia 5 lutego 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji kandydatów. do Zespołu Szkół nr 1. w Nowym Dworze Gdańskim. w roku szkolnym 2011/2012

Kryteria rekrutacji kandydatów. do Zespołu Szkół nr 1. w Nowym Dworze Gdańskim. w roku szkolnym 2011/2012 Kryteria rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół nr 1 (Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Żuławskiej) w Nowym Dworze Gdańskim w roku szkolnym 2011/2012 I. Słowo wstępne II. Warunki przyjęcia III. Terminy

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach w roku szkolnym 2017/2018

Zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach w roku szkolnym 2017/2018 Zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach w roku szkolnym 2017/2018 1 1. Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegach przeprowadza rekrutację w oparciu

Bardziej szczegółowo

XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2015/2016 planuje się utworzenie następujących klas:

XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2015/2016 planuje się utworzenie następujących klas: KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2015/2016 planuje się utworzenie następujących klas: Klasa prawniczo

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 27 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/311/2016 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA. z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Gdańsk, dnia 27 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/311/2016 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA. z dnia 31 sierpnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 27 września 2016 r. Poz. 3244 UCHWAŁA NR XXVIII/311/2016 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 11 Poz. 377 WZORY ŚWIADECTW, DYPLOMÓW I INNYCH DRUKÓW SZKOLNYCH. Nr 1 str. 1 ŚWIADECTWO SZKOLNE. ... imię (imiona) i nazwisko

Dziennik Ustaw 11 Poz. 377 WZORY ŚWIADECTW, DYPLOMÓW I INNYCH DRUKÓW SZKOLNYCH. Nr 1 str. 1 ŚWIADECTWO SZKOLNE. ... imię (imiona) i nazwisko Dziennik Ustaw 11 Poz. 377 Załącznik nr 2 WZORY ŚWIADECTW, DYPLOMÓW I INNYCH DRUKÓW SZKOLNYCH Nr 1 str. 1 ŚWIADECTWO SZKOLNE imię (imiona) i nazwisko......... data urodzenia miejsce urodzenia numer PESEL

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy

S T A T U T Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy Załącznik do zarządzenia nr 20 Ministra Kultury z dnia 28 lutego 2002 r. S T A T U T Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy 1 Zespół Szkół Plastycznych w Bydgoszczy, zwany dalej Zespołem, tworzą : 1)

Bardziej szczegółowo

Nr OP-OR z dnia 13 kwietnia 2017 r.

Nr OP-OR z dnia 13 kwietnia 2017 r. Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 i Szkoły Branżowej I Stopnia w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-OR.110.2.19.2017 z dnia 13 kwietnia 2017

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej na rok szkolny 2015/2016

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej na rok szkolny 2015/2016 Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej na rok szkolny 2015/2016 1 Załącznik nr 2 do statutu ZSP w Zielonej Rekrutacja uczniów do pierwszych klas technikum

Bardziej szczegółowo

Materiały wypracowane przez uczestników seminarium: Współpraca szkoły z innymi instytucjami w pracy z uczniem zdolnym w dniu 25 czerwca 2014

Materiały wypracowane przez uczestników seminarium: Współpraca szkoły z innymi instytucjami w pracy z uczniem zdolnym w dniu 25 czerwca 2014 Materiały wypracowane przez uczestników seminarium: Współpraca szkoły z innymi instytucjami w pracy z uczniem zdolnym w dniu 25 czerwca 2014 zebrała: D. Janiszewska Kategoryzacja partnerów szkół: I sektor

Bardziej szczegółowo

instytut sztuk wizualnych

instytut sztuk wizualnych instytut sztuk wizualnych www.isw.uz.zgora.pl o instytutcie grafika malarstwo architektura wnętrz edukacja artystyczna rekrutacja http://rekrutacja.uz.zgora.pl O Instytucie Sztuk Wizualnych na WA UZ: Początki

Bardziej szczegółowo