PROGRAM WYCHOWAWCZY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WYRZYSKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM WYCHOWAWCZY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WYRZYSKU"

Transkrypt

1 PROGRAM WYCHOWAWCZY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WYRZYSKU WYRZYSK 2013

2 PROGRAM WYCHOWAWCZY Podstawa prawna: 1. Konstytucja RP, 2. Ustawa o systemie oświaty z 7.IX.1991 r. z późniejszymi zmianami, 3. Karta Nauczyciela z 26.I.1982 r. z późniejszymi zmianami, 4. Konwencja o prawach dziecka, 5. Statut szkoły, 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U nr 0 poz. 977). Postanowienia wstępne: Społeczność szkolną Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku stanowią: uczniowie Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej, ich rodzice oraz pracownicy szkoły: dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi. Każdy członek społeczności szkolnej jest człowiekiem wolnym, który dokonał świadomego wyboru wstąpienia do tej wspólnoty, zdecydował się na tworzenie jej zgodnie z obowiązującymi zasadami. Program wychowawczy określa pracę wychowawczą, jako zgodne współdziałanie uczniów, rodziców i nauczycieli.

3 Założenia i cele ogólne Programu Wychowawczego 1. Nauczanie i wychowanie respektując chrześcijański system wartości za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata (Preambuła Ustawy o systemie oświaty). 2. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności (Ustawa o systemie oświaty). 3. Nauczyciele w zakresie wychowania mają funkcje wspomagające i uzupełniające w stosunku do rodziców. Kierunek działalności wychowawczej nie może być sprzeczny z wolą rodziców (art., 48 ust. 1 Konstytucji RP). 4. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować podstawowe funkcje szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej. Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku do pracy, dbać o kształtowanie postaw moralnych i obywatelskich uczniów zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów (art. 6 Ustawy Karta Nauczyciela). 5. Nauczyciel w swych działaniach dydaktyczno wychowawczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawą moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia (art. 4, znowelizowanej Ustawy z dnia 25 lipca 1998 r.). 6. Nauczanie i wychowanie powinny stanowić w pracy szkoły i działalności każdego nauczyciela integralną całość przy zachowaniu właściwych proporcji między przekazem informacji, a rozwojem umiejętności i kształtowaniem postaw.

4 7. Treści wychowawcze powinny być respektowane i realizowane przez wszystkich nauczycieli na każdej lekcji, co zapewni wspólny front i zbieżność oddziaływań wychowawczych. 8. Religia Kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej może być przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie może być naruszona wolność sumienia i religii innych osób (Rozporządzenie MEN o nauczaniu religii w szkole). 9. Przedmiotem oddziaływań wychowawczych jest uczeń, a zadaniem nauczycieli wychowawców w porozumieniu z rodzicami jest wspomaganie jego wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym. 10. Program wychowawczy współdziała ze Statutem Szkoły. Stanowi całościowy opis zadań wychowawczych, jest podstawą i pozostaje w ścisłym związku z programami pracy wychowawczej poszczególnych klas. 11. Pomaga w nawiązywaniu więzi przyjaźni, wspólnoty i koleżeństwa w ramach integracji europejskiej z zaprzyjaźnionymi szkołami. Sylwetka absolwenta szkoły Proces edukacyjno wychowawczy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku ma na celu ukształtowanie sylwetki absolwenta, dojrzałego człowieka o określonej postawie moralno społecznej. Zgodnie z założeniami absolwent powinien: 1. Posiadać świadomość użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych, 2. Być przygotowanym do uczestnictwa w kulturze i znać historię, tradycje swojego regionu i narodu, 3. Umieć planować swoją pracę i ją organizować, 4. Umieć korzystać z różnych źródeł wiedzy i informacji, być przygotowanym do życia w społeczeństwie informacyjnym,

5 5. Potrafić porozumiewać się w różnych sytuacjach, prezentować własny punkt widzenia, uwzględniając poglądy innych ludzi, 6. Poprawnie posługiwać się jezykiem ojczystym, 7. Umieć prawidłowo funkcjonować w rodzinie, społeczności lokalnej, demokratycznym państwie oraz świecie, 8. Mieć wykształcony nawyk dbania o zdrowie własne i innych, 9. Potrafić współdziałać w zespole, rozwiązywać problemy, 10. Być świadomym obywatelem, 11. Posługiwać się co najmniej jednym językiem obcym, 12. Potrafić znaleźć się na rynku pracy i komunikować się z pracodawcą, 13. Posiadać system wartości takich jak np. uczciwość, szacunek dla innych, odpowiedzialność, 14. Być zdolnym do autorefleksji, nieustannie nad sobą pracując. Cele i zadania wychowawcze szkoły 1. Pielęgnowanie tradycji szkoły i jej ceremoniału. 2. Kształtowanie nawyków kulturalnych i norm współżycia w społeczności szkolnej. 3. Przygotowanie do życia w społeczeństwie demokratycznym. 4. Przygotowanie do życia w rodzinie. 5. Kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych. 6. Prowadzenie działań profilaktycznych, przeciwdziałanie różnym formom niedostosowania społecznego. 7. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom poprzez: - monitorowanie zachowań w sytuacjach szkolnych ( monitoring wizyjny), - pełnienie dyżurów podczas przerw, imprez szkolnych oraz opiekę w trakcie zajęć pozaszkolnych (wychowawcy, nauczyciele, pracownicy szkoły). 8. Współpraca z rodzicami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 9. Popieranie samorządności uczniowskiej. 10. Kształtowanie systemu wartości, postaw, zachowań, świadomości moralnej (uczciwość, rzetelność, prawdomówność, wrażliwość, dobro). 11. Uświadamianie możliwości praktycznego wykorzystania wiedzy i umiejętności, jako podstawy do wykonania zadań w czynnym życiu zawodowym i publicznym.

6 12. Budzenie szacunku dla dobra wspólnego, jako podstawy życia społecznego oraz przygotowania do życia w społeczności lokalnej i państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształcenia postaw patriotycznych, jako wartości o podstawowym znaczeniu. 13. Przygotowanie do prawidłowego funkcjonowania w życiu rodzinnym i zawodowym z pełnym szacunkiem dla wartości uniwersalnych, godności ludzkiej i odpowiedzialnego korzystania z wolności. 14. Kształtowanie postawy dialogu, tolerancji, współdziałania i współtworzenia w szkole wspólnoty nauczycieli i uczniów. 15. Tworzenie atmosfery rzetelnej pracy i wzajemnej życzliwości. 16. Wychowanie do samowychowania i samorealizacji. 17. Stworzenie warunków do rozwijania zainteresowań i zdolności. 18. Pomoc uczniom w wyborze dalszego kierunku kształcenia i planowania kariery. 19. Zapewnienie opieki psychologicznej i pedagogicznej. 20. Zapoznanie się z potrzebami, opiniami uczniów dotyczącymi pracy wychowawczej. Powinności wychowawcy 1. Zadaniem wychowawcy klasy (opiekuna) jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności: a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie; b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole. 2. Wychowawca (opiekun) realizuje zadania poprzez: a) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań, b) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania, c) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce,

7 d) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy, e) systematyczne analizowanie postępów w nauce i frekwencji uczniów, f) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, g) wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią, h) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, i) utrzymywanie kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami), informowanie rodziców (prawnych opiekunów) o problemach wychowawczych, j) współpracę z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami, świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu trudności i potrzeb uczniów. 3. Wychowawca (opiekun) zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych: a) prowadzi dziennik lekcyjny, teczkę wychowawcy, arkusze ocen, b) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy, c) nadzoruje prowadzenie ewidencji wpłat składek, d) wypisuje świadectwa szkolne, e) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami władz szkolnych, poleceniami Dyrektora Szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.

8 Zadania szczegółowe i formy pracy wychowawczej ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI METODY I SPOSOBY DZIAŁAŃ Kształtowanie norm współżycia w społeczności szkolnej i nawyków kulturalnych. 1. Zapoznanie uczniów każdej 1. Podanie do wiadomości uczniów treści klasy z dokumentami - Statutem dokumentów (Statut Szkoły, WSO) na lekcjach Szkoły i Wewnątrzszkolnym wychowawczych i zobowiązanie do przestrzegania System Oceniania. zasad w nich zawartych. 2. Dbałość o kulturę języka, 1. Konsekwentne przestrzeganie systemu dyrektor, wicedyrektor, zwalczanie wulgaryzmów kar zawartych w Statucie Szkoły dotyczących nauczyciele, pedagog i arogancji. niewłaściwych zachowań. szkolny, wychowawcy 2. Zachowanie jednolitego frontu wychowawczego wychowawców wśród nauczycieli. z rodzicami, 3. Dbałość o czystość i kulturę języka na wszystkich przedmiotach. pedagoga szkolnego z rodzicami i uczniami, tutoring, 3. Kształtowanie postaw 1. Rozmowy z uczniami na temat niewłaściwych działalność współpracy, wzajemnego zachowań. Samorządu szacunku, poszanowania cudzej 2. Rozmowy z uczniami na temat tego jak powinny Uczniowskiego, własności. wyglądać wzajemne relacje między nimi. zajęcia 3. Pomoc w organizowaniu życia klasowego pozalekcyjne, zajęcia integracyjne. koła 4. Stworzenie okazji do wspólnych działań zainteresowań. konkursy, wystawy. 4. Promowanie uczniów 1. Wyróżnianie uczniów na apelach i uroczystościach. wyróżniających 2. Przydzielanie stypendiów naukowych. się zachowaniem i wynikami 3. Prezentacja w lokalnych mediach uczniów

9 w nauce oraz zaangażowaniem wyróżniających się osiągnięciami w życie szkoły. 1. Przeprowadzenie ankiet dotyczących oczekiwań uczniów, problemów klasowych. 5. Zapoznanie się z oczekiwaniami oraz problemami uczniów w relacjach uczeń 2. Warsztaty na temat komunikowania się w relacjach uczeń uczeń, uczeń nauczyciel. 3. Wywiady, rozmowy. uczeń, uczeń - nauczyciel. 1.Przypominanie przez nauczycieli zasad właściwego postępowania, okazywania szacunku w szkole i poza 6. Kreowanie właściwych postaw nią. wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły. Kształtowanie dojrzałości emocjonalnej, społecznej i intelektualnej uczniów. 1. Wzmacnianie poczucia własnej 1. Zajęcia w formie warsztatowej na temat: Moje wartości uczniów. zalety. 2. Kształcenie umiejętności 2.Elementy treningu twórczego myślenia. budowania adekwatnej 3. Zajęcia warsztatowe kształtujące poczucie samooceny. odpowiedzialności za własne życie. 3. Rozwijanie zdolności automotywacji i wytrwałości w dążeniu do celu. 4. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania własnych emocji. 5. Kształtowanie pozytywnego myślenia. 6. Rozwijanie umiejętności wyznaczania celów życiowych, podejmowania decyzji. 7. Wywoływanie refleksji na temat własnej przyszłości. 8.Rozwijanie chęci do naśladowania pozytywnych cech. 4. Warsztaty dotyczące wyznaczania celów i podejmowania decyzji. 5. Rozmowy indywidualne z uczniami. 6. Rozmowy z nauczycielami-wychowawcami w trakcie zajęć lekcyjnych (godzin wychowawczych). 7. Zajęcia na temat rozwoju osobowego i systemu wartości na lekcjach religii. 8. Prowadzenie lekcji wychowawczych poświęconych autoprezentacji, rozmowy na temat własnych zainteresowań. 9. Dyskusja na lekcjach wychowawczych dotycząca właściwego wyboru dalszego kształcenia. 10. Rozmowy na godzinach wychowawczych dotyczące planów osobistych: kariery zawodowej, pedagog, katecheci, wychowawcy, nauczyciele podstaw przedsiębiorczości, nauczyciele języka polskiego, zaproszeni goście wychowawców z rodzicami, pedagoga szkolnego z rodzicami i uczniami, tutoring, współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną,

10 9. Budowanie konstruktywnego systemu wartości, norm i przekonań. 10. Rozwijanie większej autonomii i odpowiedzialności za swoje zachowania. 11. Zapoznanie uczniów ze sposobami radzenia sobie z niepokojami, napięciami, trudnymi sytuacjami. 12. Rozwijanie umiejętności dobrego komunikowania się z innymi. 13. Kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów. 14. Kształtowanie umiejętności odczytywania nastrojów i emocji innych. 15. Kształtowanie umiejętności poszukiwania i udzielania wsparcia osobom potrzebującym pomocy. 16. Rozwijanie umiejętności wyrażania opinii, emocji. 17. Rozwijanie umiejętności autoprezentacji i wystąpień publicznych. 18.Zapoznanie uczniów zasadami właściwego zachowania w miejscach publicznych oraz szkole. 19. Wzmacnianie wzorców dobrego zachowania. 20. Rozwijanie umiejętności okazywania szacunku, komunikowania, zachowania zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi w relacjach uczeń-nauczyciel, uczeń-uczeń. 21. Promowanie uczniów udanego życia rodzinnego, priorytetów ważnych w dorosłym życiu. 11. Zajęcia Wychowanie do życia w rodzinie. 12. Podkreślenie wartościowych cech bohaterów literackich, ich rola we współczesnym świecie; co warto, co należy naśladować. 13. Autorytet w życiu codziennym dyskusje na lekcjach wychowawczych. 14. Dyskusje na lekcjach wychowawczych na tematy: - cenionych we współczesnym świecie wartości, ustalenie ich hierarchii, - zasad moralnych w naszym społeczeństwie (co należy zmienić, co warto pielęgnować), - jakie przekonania, wartości stanowią o tożsamości uczniów. 15. Przedstawianie na lekcjach religii/etyki hierarchii wartości w różnych wyznaniach, dyskusja na ten temat. 16. Dyskusje na lekcjach wychowawczych na tematy: - Jaki masz wpływ na otoczenie społeczne? - Co od nas zależy? - Za co i w jakim stopniu jesteśmy odpowiedzialni? - Czym jest odpowiedzialność i przed kim odpowiadamy? działalność Samorządu Uczniowskiego, zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań

11 zdolnych, wyróżniających się zachowaniem i wynikami w nauce oraz zaangażowaniem w życie szkoły. Uwrażliwienie na potrzeby innych, wdrażanie do bezinteresownych działań na rzecz potrzebujących, kształtowanie postawy tolerancji. 1. Organizowanie i udział w akcjach charytatywnych. 2. Przeprowadzanie godzin wychowawczych na temat tolerancji, empatii. 3. Angażowanie uczniów w wolontariat. 4. Angażowanie w życie szkoły osób objętych nauczaniem indywidualnym. 5. Współpraca z instytucjami zajmującymi się osobami chorymi i niepełnosprawnymi (Caritas, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy). 6. Integracja zespołu klasowego z osobami objętymi nauczaniem indywidualnym. wychowawcy, pedagog tutoring, udział w akcjach charytatywnych krwiodawstwo, z pedagogiem, działalność Samorządu Uczniowskiego Wspieranie uczniów w wyborze dalszego kierunku kształcenia i planowaniu kariery zawodowej 1. Informowanie o strukturze szkolnictwa wyższego w Polsce. 2. Wskazywanie możliwości dalszego kształcenia na terenie naszego województwa. 3. Udostępnianie informacji o szkolnictwie pomaturalnym. 4. Prowadzenie testów pozwalających zbadać zakres zainteresowań i predyspozycji w celu lepszego wyboru kierunku studiów i przyszłego zawodu. 5. Spotkania z przedstawicielami zakładów pracy. 6. Udostępnianie i upowszechnianie informacji dotyczących: spotkań w ramach otwartych drzwi na uczelniach, przebiegu egzaminów wstępnych i form składania podań. 7. Prowadzenie zajęć z uczniami na temat motywów dalszego kształcenia. pedagog, nauczyciele podstaw przedsiębiorczości, wychowawcy z pedagogiem, wycieczki zawodowe i przedmiotowe, z rodzicami

12 Podejmowanie działań profilaktycznych. Profilaktyka wszelkiego rodzaju uzależnień. 1. Promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia. 2. Kształtowanie zdrowej osobowości pod względem emocjonalnym, psychicznym i społecznym. 3. Zapobieganie różnego rodzaju zachowaniom problemowym. 4. Ochrona przed negatywnym wpływem mediów. Patrz - Szkolny Program Profilaktyki. Współpraca z rodzicami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Kształtowanie postaw proekologicznych. 1.Organizowanie spotkań z Klasowymi Radami Rodziców. 2. Organizowanie konsultacji z nauczycielami i pedagogiem szkolnym. 3. Nawiązanie kontaktów z rodzicami uczniów sprawiających trudności wychowawcze. 4. Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 5. Zapewnienie rodzicom stałego kontaktu z wychowawcą i dyrektorem szkoły. 6. Informowanie o różnych formach poradnictwa i terapii wzmacniających osobowość. 7.Zapoznanie rodziców z dokumentacją wewnątrzszkolną. 1. Udział w pracach porządkowych najbliższej okolicy. 2. Dbanie o czystość, porządek i estetykę terenów szkolnych. 3. Zapoznanie z działalnością instytucji odpowiedzialnych za ochronę środowiska. 4. Udział w olimpiadach i konkursach ekologicznych. 5. Zachęcanie do czynnego wypoczynku. 6. Organizowanie rajdów, wycieczek. dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele, pedagog dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele wychowawców z rodzicami, drzwi otwarte, pedagoga z rodzicami, konsultacje, indywidualne rozmowy zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań, konkursy tematyczne

13 Wspieranie samorządności 1.Pomoc w realizacji inicjatyw Samorządu działalność uczniowskiej. Uczniowskiego. Samorządu Uczniowskiego, opiekun SU, wychowawcy organizacja i uczestnictwo w uroczystościach i imprezach szkolnych Kształtowanie poczucia więzi 1. Zapoznanie z przeszłością i teraźniejszością koła z własnym miastem, wsią Wyrzyska, Nieżychowa i regionu. zainteresowań, i regionem. 2. Zapoznanie z perspektywami rozwoju Wyrzyska, nauczyciele historii, Nieżychowa i Wielkopolski. wychowawcy 3. Udział w uroczystościach organizowanych przez działalność lokalne władze samorządowe. Samorządu Uczniowskiego Integracja uczniów 1. Organizowanie i uczestnictwo w ch organizacja z przedstawicielami krajów z euro wolontariuszami. opiekunowie spotkań europejskich. Szkolnego Klubu Europejskiego Zapewnienie opieki 1. Spotkania indywidualne z rodzicami. psychologiczno pedagogicznej. 2. Zebrania. 3. Pogadanki. dyrektor, wicedyrektor, indywidualne 4. Pomoc Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. pedagog, wychowawcy rozmowy, z rodzicami, tutoring Zapewnienie warunków do 1. Koła zainteresowań. zajęcia rozwoju uzdolnień. 2. Konkursy. opiekunowie kół pozalekcyjne 3.Pomoc Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. zainteresowań, i koła nauczyciele zainteresowań, konkursy przedmiotowe Czytelnictwo i edukacja 1. Edukacja medialna, jako fundament edukacji. zajęcia

14 medialna. 2. Budzenie wrażliwości na kulturę i sztukę, zapoznanie uczniów z różnymi jej formami. 3. Wyrabianie nawyków uczestnictwa w bieżącym życiu kulturalnym. 4. Inspirowanie uczniów do kreatywności. 5. Wyrabianie nawyków czytania. 6. Prenumerata czasopism fachowych przez biblioteki szkolne. bibliotekarze, nauczyciele przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne Metoda tutoringu Założenia tutoringu Tutoring jest skuteczną metodą pracy indywidualnej z uczniem. Pomaga uczniom i nauczycielom w rozwoju, a przez to wzmacnia szkołę. Tutoring jest metodą edukacji zindywidualizowanej, opartej na bezpośrednim spotkaniu tutora z uczniem w atmosferze dialogu, szacunku i wzajemnej uwagi. Metoda ta pozwala dogłębnie poznać określony obszar wiedzy. Jest drogą prowadzącą do samowychowania. To długofalowy proces współpracy nakierowany na integralny rozwój podopiecznego, mający pomóc w rozwoju umiejętności samodzielnego zdobywanie wiedzy oraz rozwijać sztukę maksymalnego korzystania z własnych talentów. Korzyści dla szkoły Tutoring jest działaniem o charakterze profilaktycznym. Wpływa on również na wzmocnienie szkolnego systemu rozwijania talentów. Zwiększa poczucie bezpieczeństwa psychologicznego uczniów i nauczycieli, zmniejsza poziom zachowań agresywnych. Wpływa na rozwój relacji osobowych do postawy dialogu. Korzyści dla ucznia Tutoring daje uczniowi szansę rozwoju nowych metod uczenia się, w których szczególny nacisk położony jest na wzmacnianie wszechstronnego rozwoju i poczucia odpowiedzialności za siebie. Dzięki tutoringowi uczeń otrzymuje wsparcie, które może chronić go przed podejmowaniem ryzykownych zachowań. Celem tutoringu realizowanego w naszej szkole jest pomoc uczniowi w odkrywaniu i rozwijaniu jego zdolności, wypracowaniu przez niego własnego stylu uczenia się i budowaniu osobistej ścieżki rozwoju.

15 Korzyści dla nauczyciela Praca metodą tutorską jest dla nauczyciela nowym sposobem i płaszczyzną interakcji z uczniami, jak również ważnym sposobem stymulowania samorozwoju, budowania wsparcia zawodowego w grupie nauczycieli. Korzyści dla rodziców Podstawą właściwego rozwoju tutoringu w szkole jest odpowiednia współpraca rodziców za szkołą i tutorami. Tutor to osoba, która nie zastępuje rodzica bądź opiekuna i nie konkuruje z nim, ponieważ to rodzice i opiekunowie są ekspertami w sprawach swoich dzieci. Tutor to dorosły, który pojawia się w życiu ucznia, który uzupełnia i wspiera działania przynależące do roli rodziców, które nie zawsze są przez nich podejmowane lub realizowane na odpowiednim poziomie. Rodzice w osobie tutora zyskują kogoś, kto mimo, że jest z poza rodziny, pomaga tej rodzinie wywiązać się z ważnych społecznie funkcji. Zasady funkcjonowania tutoringu w szkole W naszej szkole realizowany jest tutoring rozwojowy. Jego realizacją objęte są wszystkie zespoły klasowe. Tutorzy sprawują opiekę w sposób zindywidualizowany, czyli nad każdym uczniem z osobna. Tutoting realizowany jest przez cotygodniowe tutora z uczniem, z których jedno w miesiącu powinno trwać nie krócej niż 30 minut, ale nie dłużej niż 45 minut. Pozostałe ustalane są w zależności od potrzeb ucznia i mogą trwać od 5-15 minut. Obowiązkiem tutora i ucznia jest odbywać takie, jak również utrzymywać kontakt z rodzicami lub opiekunami ucznia. Tutora obowiązuje zachowanie tajemnicy tutorskiej. Tutor ma za zadanie współpracować z wychowawcą klasy, nie wchodząc w jego kompetencje, nie naruszając zaufania podopiecznego. Tutoring prowadzony w naszej szkole opiera się na dobrowolności wyboru przez ucznia swojego tutora. Informacje o tutorach uczniowie uzyskają ze szkolnych tablic, strony internetowej naszej szkoły oraz wychowawców klas.

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce rok szkolny: 2013/2014 2014/2015 2015/2016 1 SPIS TREŚCI Założenia programowe.. 3 Misja, wizja i zadania szkoły.. 3 1. Cele pracy wychowawczej...

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 TEKST UJEDNOLICONY po nowelizacji z dnia 6 lutego 2014 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 PODSTAWA PRAW A Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie.

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja placówki...... str. 3 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 9 ROZDZIAŁ IV Organy szkoły (przedszkola)

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Oparty na: moralnych i kulturalnych wartościach uniwersalnych, tradycji szkoły, tradycji regionu, patriotyzmie i jedności europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

nieobecności i spóźnień) oraz praca z uczniami ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI

nieobecności i spóźnień) oraz praca z uczniami ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY XXXVII LO im. J. Dąbrowskiego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Opracował Zespół Rady Pedagogicznej: Bogdan Madej - dyrektor Mariola Borzyńska - wicedyrektor Sylwia Glura

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 5//2009/2010 z dnia 04.05.2010 obowiązuje od 10 maja 2010 Zmiany wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1//2010/2011 z dnia 29.11.2010 r. Nr 4//2012/2013 z

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE SSPPI IISS TTRREEŚŚCCI II : ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja szkoły i model absolwenta... str. 3 ROZDZIAŁ III Cele i zadania

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 Szkoła Podstawowa nr 23 w Tychach. Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły...

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 Szkoła Podstawowa nr 23 w Tychach. Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły... SPIS TREŚCI: Rozdział I Postanowienia ogólne... 4 Rozdział II Cele i zadania szkoły... 5 Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły... 7 Rozdział III Sposoby realizacji zadań szkoły...

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25 Sosnowiec 2013r. SPIS TREŚCI : I. Profilaktyka jako istotny element wychowania 1. Wstęp...3 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8

Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8 Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8 Przecież to największe szczęście móc żyć, pracować i tworzyć dla drugiego człowieka. J. Korczak I. WIZJA SZKOŁY 1. Tworzymy Szkołę, która zapewnia harmonijny rozwój

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu STATUT Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu 2012/13 1 Rozdział I Postanowienia ogólne oraz cele i zadania Ośrodka 1 1. Ośrodek

Bardziej szczegółowo

STATUT. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE

STATUT. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE Spis treści 1. Statut Szkoły. str. nr 3 2. Załącznik nr 1 Regulamin dyżurów nauczycieli 3. Załącznik nr 2 Wewnątrzszkolny System Oceniania

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH 02.07.2010 rok zm.30.11.2010 rok[1] zm.25.08.2011 rok[2] STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Szkoła Podstawowa nr 7 w Oleśnicy, zwana dalej szkołą, działa na podstawie: 1.1. Ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku

STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku 1 Spis treści: 1. Rozdział I Nazwa szkoły 2. Rozdział II Informacje o szkole 3. Rozdział III Cele i zadania szkoły 4. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy. Szkoły Podstawowej nr 2 im. A. hr. Cieszkowskiego. w Luboniu

Program wychowawczy. Szkoły Podstawowej nr 2 im. A. hr. Cieszkowskiego. w Luboniu Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 im. A. hr. Cieszkowskiego w Luboniu 1 A w wychowaniu chodzi głównie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem o to, ażeby również umiał Być,

Bardziej szczegółowo