PROGRAM WYCHOWAWCZY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WYRZYSKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM WYCHOWAWCZY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WYRZYSKU"

Transkrypt

1 PROGRAM WYCHOWAWCZY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WYRZYSKU WYRZYSK 2013

2 PROGRAM WYCHOWAWCZY Podstawa prawna: 1. Konstytucja RP, 2. Ustawa o systemie oświaty z 7.IX.1991 r. z późniejszymi zmianami, 3. Karta Nauczyciela z 26.I.1982 r. z późniejszymi zmianami, 4. Konwencja o prawach dziecka, 5. Statut szkoły, 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U nr 0 poz. 977). Postanowienia wstępne: Społeczność szkolną Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku stanowią: uczniowie Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej, ich rodzice oraz pracownicy szkoły: dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi. Każdy członek społeczności szkolnej jest człowiekiem wolnym, który dokonał świadomego wyboru wstąpienia do tej wspólnoty, zdecydował się na tworzenie jej zgodnie z obowiązującymi zasadami. Program wychowawczy określa pracę wychowawczą, jako zgodne współdziałanie uczniów, rodziców i nauczycieli.

3 Założenia i cele ogólne Programu Wychowawczego 1. Nauczanie i wychowanie respektując chrześcijański system wartości za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata (Preambuła Ustawy o systemie oświaty). 2. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności (Ustawa o systemie oświaty). 3. Nauczyciele w zakresie wychowania mają funkcje wspomagające i uzupełniające w stosunku do rodziców. Kierunek działalności wychowawczej nie może być sprzeczny z wolą rodziców (art., 48 ust. 1 Konstytucji RP). 4. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować podstawowe funkcje szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej. Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku do pracy, dbać o kształtowanie postaw moralnych i obywatelskich uczniów zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów (art. 6 Ustawy Karta Nauczyciela). 5. Nauczyciel w swych działaniach dydaktyczno wychowawczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawą moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia (art. 4, znowelizowanej Ustawy z dnia 25 lipca 1998 r.). 6. Nauczanie i wychowanie powinny stanowić w pracy szkoły i działalności każdego nauczyciela integralną całość przy zachowaniu właściwych proporcji między przekazem informacji, a rozwojem umiejętności i kształtowaniem postaw.

4 7. Treści wychowawcze powinny być respektowane i realizowane przez wszystkich nauczycieli na każdej lekcji, co zapewni wspólny front i zbieżność oddziaływań wychowawczych. 8. Religia Kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej może być przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie może być naruszona wolność sumienia i religii innych osób (Rozporządzenie MEN o nauczaniu religii w szkole). 9. Przedmiotem oddziaływań wychowawczych jest uczeń, a zadaniem nauczycieli wychowawców w porozumieniu z rodzicami jest wspomaganie jego wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym. 10. Program wychowawczy współdziała ze Statutem Szkoły. Stanowi całościowy opis zadań wychowawczych, jest podstawą i pozostaje w ścisłym związku z programami pracy wychowawczej poszczególnych klas. 11. Pomaga w nawiązywaniu więzi przyjaźni, wspólnoty i koleżeństwa w ramach integracji europejskiej z zaprzyjaźnionymi szkołami. Sylwetka absolwenta szkoły Proces edukacyjno wychowawczy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku ma na celu ukształtowanie sylwetki absolwenta, dojrzałego człowieka o określonej postawie moralno społecznej. Zgodnie z założeniami absolwent powinien: 1. Posiadać świadomość użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych, 2. Być przygotowanym do uczestnictwa w kulturze i znać historię, tradycje swojego regionu i narodu, 3. Umieć planować swoją pracę i ją organizować, 4. Umieć korzystać z różnych źródeł wiedzy i informacji, być przygotowanym do życia w społeczeństwie informacyjnym,

5 5. Potrafić porozumiewać się w różnych sytuacjach, prezentować własny punkt widzenia, uwzględniając poglądy innych ludzi, 6. Poprawnie posługiwać się jezykiem ojczystym, 7. Umieć prawidłowo funkcjonować w rodzinie, społeczności lokalnej, demokratycznym państwie oraz świecie, 8. Mieć wykształcony nawyk dbania o zdrowie własne i innych, 9. Potrafić współdziałać w zespole, rozwiązywać problemy, 10. Być świadomym obywatelem, 11. Posługiwać się co najmniej jednym językiem obcym, 12. Potrafić znaleźć się na rynku pracy i komunikować się z pracodawcą, 13. Posiadać system wartości takich jak np. uczciwość, szacunek dla innych, odpowiedzialność, 14. Być zdolnym do autorefleksji, nieustannie nad sobą pracując. Cele i zadania wychowawcze szkoły 1. Pielęgnowanie tradycji szkoły i jej ceremoniału. 2. Kształtowanie nawyków kulturalnych i norm współżycia w społeczności szkolnej. 3. Przygotowanie do życia w społeczeństwie demokratycznym. 4. Przygotowanie do życia w rodzinie. 5. Kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych. 6. Prowadzenie działań profilaktycznych, przeciwdziałanie różnym formom niedostosowania społecznego. 7. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom poprzez: - monitorowanie zachowań w sytuacjach szkolnych ( monitoring wizyjny), - pełnienie dyżurów podczas przerw, imprez szkolnych oraz opiekę w trakcie zajęć pozaszkolnych (wychowawcy, nauczyciele, pracownicy szkoły). 8. Współpraca z rodzicami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 9. Popieranie samorządności uczniowskiej. 10. Kształtowanie systemu wartości, postaw, zachowań, świadomości moralnej (uczciwość, rzetelność, prawdomówność, wrażliwość, dobro). 11. Uświadamianie możliwości praktycznego wykorzystania wiedzy i umiejętności, jako podstawy do wykonania zadań w czynnym życiu zawodowym i publicznym.

6 12. Budzenie szacunku dla dobra wspólnego, jako podstawy życia społecznego oraz przygotowania do życia w społeczności lokalnej i państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształcenia postaw patriotycznych, jako wartości o podstawowym znaczeniu. 13. Przygotowanie do prawidłowego funkcjonowania w życiu rodzinnym i zawodowym z pełnym szacunkiem dla wartości uniwersalnych, godności ludzkiej i odpowiedzialnego korzystania z wolności. 14. Kształtowanie postawy dialogu, tolerancji, współdziałania i współtworzenia w szkole wspólnoty nauczycieli i uczniów. 15. Tworzenie atmosfery rzetelnej pracy i wzajemnej życzliwości. 16. Wychowanie do samowychowania i samorealizacji. 17. Stworzenie warunków do rozwijania zainteresowań i zdolności. 18. Pomoc uczniom w wyborze dalszego kierunku kształcenia i planowania kariery. 19. Zapewnienie opieki psychologicznej i pedagogicznej. 20. Zapoznanie się z potrzebami, opiniami uczniów dotyczącymi pracy wychowawczej. Powinności wychowawcy 1. Zadaniem wychowawcy klasy (opiekuna) jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności: a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie; b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole. 2. Wychowawca (opiekun) realizuje zadania poprzez: a) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań, b) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania, c) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce,

7 d) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy, e) systematyczne analizowanie postępów w nauce i frekwencji uczniów, f) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, g) wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią, h) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, i) utrzymywanie kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami), informowanie rodziców (prawnych opiekunów) o problemach wychowawczych, j) współpracę z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami, świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu trudności i potrzeb uczniów. 3. Wychowawca (opiekun) zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych: a) prowadzi dziennik lekcyjny, teczkę wychowawcy, arkusze ocen, b) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy, c) nadzoruje prowadzenie ewidencji wpłat składek, d) wypisuje świadectwa szkolne, e) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami władz szkolnych, poleceniami Dyrektora Szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.

8 Zadania szczegółowe i formy pracy wychowawczej ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI METODY I SPOSOBY DZIAŁAŃ Kształtowanie norm współżycia w społeczności szkolnej i nawyków kulturalnych. 1. Zapoznanie uczniów każdej 1. Podanie do wiadomości uczniów treści klasy z dokumentami - Statutem dokumentów (Statut Szkoły, WSO) na lekcjach Szkoły i Wewnątrzszkolnym wychowawczych i zobowiązanie do przestrzegania System Oceniania. zasad w nich zawartych. 2. Dbałość o kulturę języka, 1. Konsekwentne przestrzeganie systemu dyrektor, wicedyrektor, zwalczanie wulgaryzmów kar zawartych w Statucie Szkoły dotyczących nauczyciele, pedagog i arogancji. niewłaściwych zachowań. szkolny, wychowawcy 2. Zachowanie jednolitego frontu wychowawczego wychowawców wśród nauczycieli. z rodzicami, 3. Dbałość o czystość i kulturę języka na wszystkich przedmiotach. pedagoga szkolnego z rodzicami i uczniami, tutoring, 3. Kształtowanie postaw 1. Rozmowy z uczniami na temat niewłaściwych działalność współpracy, wzajemnego zachowań. Samorządu szacunku, poszanowania cudzej 2. Rozmowy z uczniami na temat tego jak powinny Uczniowskiego, własności. wyglądać wzajemne relacje między nimi. zajęcia 3. Pomoc w organizowaniu życia klasowego pozalekcyjne, zajęcia integracyjne. koła 4. Stworzenie okazji do wspólnych działań zainteresowań. konkursy, wystawy. 4. Promowanie uczniów 1. Wyróżnianie uczniów na apelach i uroczystościach. wyróżniających 2. Przydzielanie stypendiów naukowych. się zachowaniem i wynikami 3. Prezentacja w lokalnych mediach uczniów

9 w nauce oraz zaangażowaniem wyróżniających się osiągnięciami w życie szkoły. 1. Przeprowadzenie ankiet dotyczących oczekiwań uczniów, problemów klasowych. 5. Zapoznanie się z oczekiwaniami oraz problemami uczniów w relacjach uczeń 2. Warsztaty na temat komunikowania się w relacjach uczeń uczeń, uczeń nauczyciel. 3. Wywiady, rozmowy. uczeń, uczeń - nauczyciel. 1.Przypominanie przez nauczycieli zasad właściwego postępowania, okazywania szacunku w szkole i poza 6. Kreowanie właściwych postaw nią. wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły. Kształtowanie dojrzałości emocjonalnej, społecznej i intelektualnej uczniów. 1. Wzmacnianie poczucia własnej 1. Zajęcia w formie warsztatowej na temat: Moje wartości uczniów. zalety. 2. Kształcenie umiejętności 2.Elementy treningu twórczego myślenia. budowania adekwatnej 3. Zajęcia warsztatowe kształtujące poczucie samooceny. odpowiedzialności za własne życie. 3. Rozwijanie zdolności automotywacji i wytrwałości w dążeniu do celu. 4. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania własnych emocji. 5. Kształtowanie pozytywnego myślenia. 6. Rozwijanie umiejętności wyznaczania celów życiowych, podejmowania decyzji. 7. Wywoływanie refleksji na temat własnej przyszłości. 8.Rozwijanie chęci do naśladowania pozytywnych cech. 4. Warsztaty dotyczące wyznaczania celów i podejmowania decyzji. 5. Rozmowy indywidualne z uczniami. 6. Rozmowy z nauczycielami-wychowawcami w trakcie zajęć lekcyjnych (godzin wychowawczych). 7. Zajęcia na temat rozwoju osobowego i systemu wartości na lekcjach religii. 8. Prowadzenie lekcji wychowawczych poświęconych autoprezentacji, rozmowy na temat własnych zainteresowań. 9. Dyskusja na lekcjach wychowawczych dotycząca właściwego wyboru dalszego kształcenia. 10. Rozmowy na godzinach wychowawczych dotyczące planów osobistych: kariery zawodowej, pedagog, katecheci, wychowawcy, nauczyciele podstaw przedsiębiorczości, nauczyciele języka polskiego, zaproszeni goście wychowawców z rodzicami, pedagoga szkolnego z rodzicami i uczniami, tutoring, współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną,

10 9. Budowanie konstruktywnego systemu wartości, norm i przekonań. 10. Rozwijanie większej autonomii i odpowiedzialności za swoje zachowania. 11. Zapoznanie uczniów ze sposobami radzenia sobie z niepokojami, napięciami, trudnymi sytuacjami. 12. Rozwijanie umiejętności dobrego komunikowania się z innymi. 13. Kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów. 14. Kształtowanie umiejętności odczytywania nastrojów i emocji innych. 15. Kształtowanie umiejętności poszukiwania i udzielania wsparcia osobom potrzebującym pomocy. 16. Rozwijanie umiejętności wyrażania opinii, emocji. 17. Rozwijanie umiejętności autoprezentacji i wystąpień publicznych. 18.Zapoznanie uczniów zasadami właściwego zachowania w miejscach publicznych oraz szkole. 19. Wzmacnianie wzorców dobrego zachowania. 20. Rozwijanie umiejętności okazywania szacunku, komunikowania, zachowania zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi w relacjach uczeń-nauczyciel, uczeń-uczeń. 21. Promowanie uczniów udanego życia rodzinnego, priorytetów ważnych w dorosłym życiu. 11. Zajęcia Wychowanie do życia w rodzinie. 12. Podkreślenie wartościowych cech bohaterów literackich, ich rola we współczesnym świecie; co warto, co należy naśladować. 13. Autorytet w życiu codziennym dyskusje na lekcjach wychowawczych. 14. Dyskusje na lekcjach wychowawczych na tematy: - cenionych we współczesnym świecie wartości, ustalenie ich hierarchii, - zasad moralnych w naszym społeczeństwie (co należy zmienić, co warto pielęgnować), - jakie przekonania, wartości stanowią o tożsamości uczniów. 15. Przedstawianie na lekcjach religii/etyki hierarchii wartości w różnych wyznaniach, dyskusja na ten temat. 16. Dyskusje na lekcjach wychowawczych na tematy: - Jaki masz wpływ na otoczenie społeczne? - Co od nas zależy? - Za co i w jakim stopniu jesteśmy odpowiedzialni? - Czym jest odpowiedzialność i przed kim odpowiadamy? działalność Samorządu Uczniowskiego, zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań

11 zdolnych, wyróżniających się zachowaniem i wynikami w nauce oraz zaangażowaniem w życie szkoły. Uwrażliwienie na potrzeby innych, wdrażanie do bezinteresownych działań na rzecz potrzebujących, kształtowanie postawy tolerancji. 1. Organizowanie i udział w akcjach charytatywnych. 2. Przeprowadzanie godzin wychowawczych na temat tolerancji, empatii. 3. Angażowanie uczniów w wolontariat. 4. Angażowanie w życie szkoły osób objętych nauczaniem indywidualnym. 5. Współpraca z instytucjami zajmującymi się osobami chorymi i niepełnosprawnymi (Caritas, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy). 6. Integracja zespołu klasowego z osobami objętymi nauczaniem indywidualnym. wychowawcy, pedagog tutoring, udział w akcjach charytatywnych krwiodawstwo, z pedagogiem, działalność Samorządu Uczniowskiego Wspieranie uczniów w wyborze dalszego kierunku kształcenia i planowaniu kariery zawodowej 1. Informowanie o strukturze szkolnictwa wyższego w Polsce. 2. Wskazywanie możliwości dalszego kształcenia na terenie naszego województwa. 3. Udostępnianie informacji o szkolnictwie pomaturalnym. 4. Prowadzenie testów pozwalających zbadać zakres zainteresowań i predyspozycji w celu lepszego wyboru kierunku studiów i przyszłego zawodu. 5. Spotkania z przedstawicielami zakładów pracy. 6. Udostępnianie i upowszechnianie informacji dotyczących: spotkań w ramach otwartych drzwi na uczelniach, przebiegu egzaminów wstępnych i form składania podań. 7. Prowadzenie zajęć z uczniami na temat motywów dalszego kształcenia. pedagog, nauczyciele podstaw przedsiębiorczości, wychowawcy z pedagogiem, wycieczki zawodowe i przedmiotowe, z rodzicami

12 Podejmowanie działań profilaktycznych. Profilaktyka wszelkiego rodzaju uzależnień. 1. Promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia. 2. Kształtowanie zdrowej osobowości pod względem emocjonalnym, psychicznym i społecznym. 3. Zapobieganie różnego rodzaju zachowaniom problemowym. 4. Ochrona przed negatywnym wpływem mediów. Patrz - Szkolny Program Profilaktyki. Współpraca z rodzicami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Kształtowanie postaw proekologicznych. 1.Organizowanie spotkań z Klasowymi Radami Rodziców. 2. Organizowanie konsultacji z nauczycielami i pedagogiem szkolnym. 3. Nawiązanie kontaktów z rodzicami uczniów sprawiających trudności wychowawcze. 4. Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 5. Zapewnienie rodzicom stałego kontaktu z wychowawcą i dyrektorem szkoły. 6. Informowanie o różnych formach poradnictwa i terapii wzmacniających osobowość. 7.Zapoznanie rodziców z dokumentacją wewnątrzszkolną. 1. Udział w pracach porządkowych najbliższej okolicy. 2. Dbanie o czystość, porządek i estetykę terenów szkolnych. 3. Zapoznanie z działalnością instytucji odpowiedzialnych za ochronę środowiska. 4. Udział w olimpiadach i konkursach ekologicznych. 5. Zachęcanie do czynnego wypoczynku. 6. Organizowanie rajdów, wycieczek. dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele, pedagog dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele wychowawców z rodzicami, drzwi otwarte, pedagoga z rodzicami, konsultacje, indywidualne rozmowy zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań, konkursy tematyczne

13 Wspieranie samorządności 1.Pomoc w realizacji inicjatyw Samorządu działalność uczniowskiej. Uczniowskiego. Samorządu Uczniowskiego, opiekun SU, wychowawcy organizacja i uczestnictwo w uroczystościach i imprezach szkolnych Kształtowanie poczucia więzi 1. Zapoznanie z przeszłością i teraźniejszością koła z własnym miastem, wsią Wyrzyska, Nieżychowa i regionu. zainteresowań, i regionem. 2. Zapoznanie z perspektywami rozwoju Wyrzyska, nauczyciele historii, Nieżychowa i Wielkopolski. wychowawcy 3. Udział w uroczystościach organizowanych przez działalność lokalne władze samorządowe. Samorządu Uczniowskiego Integracja uczniów 1. Organizowanie i uczestnictwo w ch organizacja z przedstawicielami krajów z euro wolontariuszami. opiekunowie spotkań europejskich. Szkolnego Klubu Europejskiego Zapewnienie opieki 1. Spotkania indywidualne z rodzicami. psychologiczno pedagogicznej. 2. Zebrania. 3. Pogadanki. dyrektor, wicedyrektor, indywidualne 4. Pomoc Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. pedagog, wychowawcy rozmowy, z rodzicami, tutoring Zapewnienie warunków do 1. Koła zainteresowań. zajęcia rozwoju uzdolnień. 2. Konkursy. opiekunowie kół pozalekcyjne 3.Pomoc Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. zainteresowań, i koła nauczyciele zainteresowań, konkursy przedmiotowe Czytelnictwo i edukacja 1. Edukacja medialna, jako fundament edukacji. zajęcia

14 medialna. 2. Budzenie wrażliwości na kulturę i sztukę, zapoznanie uczniów z różnymi jej formami. 3. Wyrabianie nawyków uczestnictwa w bieżącym życiu kulturalnym. 4. Inspirowanie uczniów do kreatywności. 5. Wyrabianie nawyków czytania. 6. Prenumerata czasopism fachowych przez biblioteki szkolne. bibliotekarze, nauczyciele przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne Metoda tutoringu Założenia tutoringu Tutoring jest skuteczną metodą pracy indywidualnej z uczniem. Pomaga uczniom i nauczycielom w rozwoju, a przez to wzmacnia szkołę. Tutoring jest metodą edukacji zindywidualizowanej, opartej na bezpośrednim spotkaniu tutora z uczniem w atmosferze dialogu, szacunku i wzajemnej uwagi. Metoda ta pozwala dogłębnie poznać określony obszar wiedzy. Jest drogą prowadzącą do samowychowania. To długofalowy proces współpracy nakierowany na integralny rozwój podopiecznego, mający pomóc w rozwoju umiejętności samodzielnego zdobywanie wiedzy oraz rozwijać sztukę maksymalnego korzystania z własnych talentów. Korzyści dla szkoły Tutoring jest działaniem o charakterze profilaktycznym. Wpływa on również na wzmocnienie szkolnego systemu rozwijania talentów. Zwiększa poczucie bezpieczeństwa psychologicznego uczniów i nauczycieli, zmniejsza poziom zachowań agresywnych. Wpływa na rozwój relacji osobowych do postawy dialogu. Korzyści dla ucznia Tutoring daje uczniowi szansę rozwoju nowych metod uczenia się, w których szczególny nacisk położony jest na wzmacnianie wszechstronnego rozwoju i poczucia odpowiedzialności za siebie. Dzięki tutoringowi uczeń otrzymuje wsparcie, które może chronić go przed podejmowaniem ryzykownych zachowań. Celem tutoringu realizowanego w naszej szkole jest pomoc uczniowi w odkrywaniu i rozwijaniu jego zdolności, wypracowaniu przez niego własnego stylu uczenia się i budowaniu osobistej ścieżki rozwoju.

15 Korzyści dla nauczyciela Praca metodą tutorską jest dla nauczyciela nowym sposobem i płaszczyzną interakcji z uczniami, jak również ważnym sposobem stymulowania samorozwoju, budowania wsparcia zawodowego w grupie nauczycieli. Korzyści dla rodziców Podstawą właściwego rozwoju tutoringu w szkole jest odpowiednia współpraca rodziców za szkołą i tutorami. Tutor to osoba, która nie zastępuje rodzica bądź opiekuna i nie konkuruje z nim, ponieważ to rodzice i opiekunowie są ekspertami w sprawach swoich dzieci. Tutor to dorosły, który pojawia się w życiu ucznia, który uzupełnia i wspiera działania przynależące do roli rodziców, które nie zawsze są przez nich podejmowane lub realizowane na odpowiednim poziomie. Rodzice w osobie tutora zyskują kogoś, kto mimo, że jest z poza rodziny, pomaga tej rodzinie wywiązać się z ważnych społecznie funkcji. Zasady funkcjonowania tutoringu w szkole W naszej szkole realizowany jest tutoring rozwojowy. Jego realizacją objęte są wszystkie zespoły klasowe. Tutorzy sprawują opiekę w sposób zindywidualizowany, czyli nad każdym uczniem z osobna. Tutoting realizowany jest przez cotygodniowe tutora z uczniem, z których jedno w miesiącu powinno trwać nie krócej niż 30 minut, ale nie dłużej niż 45 minut. Pozostałe ustalane są w zależności od potrzeb ucznia i mogą trwać od 5-15 minut. Obowiązkiem tutora i ucznia jest odbywać takie, jak również utrzymywać kontakt z rodzicami lub opiekunami ucznia. Tutora obowiązuje zachowanie tajemnicy tutorskiej. Tutor ma za zadanie współpracować z wychowawcą klasy, nie wchodząc w jego kompetencje, nie naruszając zaufania podopiecznego. Tutoring prowadzony w naszej szkole opiera się na dobrowolności wyboru przez ucznia swojego tutora. Informacje o tutorach uczniowie uzyskają ze szkolnych tablic, strony internetowej naszej szkoły oraz wychowawców klas.

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483, późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Jan Paweł II SPIS TREŚCI 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żaganiu Motto: Papierosy, alkohol, narkotyki, AIDS... czyli jak się nie zgubić w supermarkecie świata. Wstęp PROFILAKTYKA jest chronieniem człowieka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W OTWOCKU NA LATA 2013 2015. Otwock, wrzesień 2013 r.

PROGRAM WYCHOWAWCZY POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W OTWOCKU NA LATA 2013 2015. Otwock, wrzesień 2013 r. POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel./fax. +48 / 22 779-33 57; tel. kom. +48 / 695-195-697 e-mail: mdk@pmdk-otwock.pl www:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI REALIZOWANY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI REALIZOWANY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI REALIZOWANY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ CELE PROGRAMU: Wspomaganie prawidłowego rozwoju osobowości uczniów poprzez zindywidualizowanie procesów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2011/2012 GIMNAZJUM NR 6 W LEGIONOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2011/2012 GIMNAZJUM NR 6 W LEGIONOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2011/2012 GIMNAZJUM NR 6 W LEGIONOWIE GŁÓWNE CELE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH: 1. Szerzenie wiedzy o prawach dziecka oraz prawach i obowiązkach ucznia wśród uczniów. 2. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Samorządowa Szkoła Muzyczna I st. w Tarnowie Podgórnym, ul. Szkolna 5 62-080 Tarnowo Podgórne PROGRAM WYCHOWAWCZY

Samorządowa Szkoła Muzyczna I st. w Tarnowie Podgórnym, ul. Szkolna 5 62-080 Tarnowo Podgórne PROGRAM WYCHOWAWCZY PROGRAM WYCHOWAWCZY - 2014 1 Podstawa prawna: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. (art. 48, 53, 70) Ustawa o systemie oświaty z 7.09.1991 r. (art. 1, 5, 33, 34a, 40) z późniejszymi zmianami

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Gimnazjum nr l im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie na rok szkolny 2014/2015

Program wychowawczy Gimnazjum nr l im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie na rok szkolny 2014/2015 Program wychowawczy Gimnazjum nr l im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie na rok szkolny 2014/2015 Wstęp Program wychowawczy szkoły jest opracowany zgodnie z: Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy. Zespołu Szkół. W Świątnikach Górnych

Program wychowawczy. Zespołu Szkół. W Świątnikach Górnych ,, Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie uczę się, aby być. Program wychowawczy Zespołu Szkół W Świątnikach Górnych Świątniki Górne, wrzesień 2013 1 Cele Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Strona1 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU. Rok szkolny 2014/2015

Strona1 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU. Rok szkolny 2014/2015 Strona1 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU Rok szkolny 2014/2015 Strona2 Założenie programu: Rozwój ucznia w sferze społecznej, moralnej, intelektualnej i fizycznej Cel wychowania:

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach GIMNAZJUM PROGRAM WYCHOWAWCZY. Rok szkolny 2016/2017

Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach GIMNAZJUM PROGRAM WYCHOWAWCZY. Rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach GIMNAZJUM PROGRAM WYCHOWAWCZY Rok szkolny 2016/2017 W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem, o to, ażeby

Bardziej szczegółowo

Samorządowa Szkoła Muzyczna I st. w Tarnowie Podgórnym, ul. Szkolna Tarnowo Podgórne PROGRAM WYCHOWAWCZY

Samorządowa Szkoła Muzyczna I st. w Tarnowie Podgórnym, ul. Szkolna Tarnowo Podgórne PROGRAM WYCHOWAWCZY PROGRAM WYCHOWAWCZY - 2016 1 Zgodnie z zaleceniami raportu CEA z roku 2013 nt. jakości programów wychowawczych w szkołach artystycznych niniejszy program składa się z dwóch części. Podział taki umożliwia

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M W Y C H O W A W C Z Y

P R O G R A M W Y C H O W A W C Z Y Szkoła winna stać się kuźnią cnót społecznych, tak bardzo potrzebnych naszemu narodowi. Jan Paweł II P R O G R A M W Y C H O W A W C Z Y Zespołu Szkół Techniczno Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO KLAS I. Lp. Zadania Sposób realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne

ZADANIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO KLAS I. Lp. Zadania Sposób realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne ZADANIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO KLAS I Lp. Zadania Sposób realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Integracja zespołu klasowego i rozpoznanie środowiska klasowego, rodzinnego. Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Samorządowa Szkoła Muzyczna I st. w Tarnowie Podgórnym, ul. Szkolna Tarnowo Podgórne PROGRAM WYCHOWAWCZY

Samorządowa Szkoła Muzyczna I st. w Tarnowie Podgórnym, ul. Szkolna Tarnowo Podgórne PROGRAM WYCHOWAWCZY PROGRAM WYCHOWAWCZY - 2015 1 Zgodnie z zaleceniami raportu CEA z roku 2013 nt. jakości programów wychowawczych w szkołach artystycznych niniejszy program składa się z dwóch części. Podział taki umożliwia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. J. KOCHANOWSKIEGO W ZGIERZU z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Rok szkolny 2011/2012

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. J. KOCHANOWSKIEGO W ZGIERZU z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Rok szkolny 2011/2012 PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. J. KOCHANOWSKIEGO W ZGIERZU z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Rok szkolny 2011/2012 WSTĘP Gimnazjum realizuje cele zawarte w Podstawie Programowej kształcenia ogólnego oraz

Bardziej szczegółowo

PRAWA DZIECI A OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI. w świetle przepisów prawa

PRAWA DZIECI A OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI. w świetle przepisów prawa PRAWA DZIECI A OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI w świetle przepisów prawa Zależności Konwencja o prawach dziecka 1. Prawo do wychowania w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Liceum Ogólnokształcące Animator Program został uchwalony przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzony do realizacji od II semestru roku szkolnego w dniu 12.01.2016 roku. Uchwała

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 im. BATALIONÓW CHŁOPSKICH W BRATOSZEWICACH na rok szkolny 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 im. BATALIONÓW CHŁOPSKICH W BRATOSZEWICACH na rok szkolny 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 im. BATALIONÓW CHŁOPSKICH W BRATOSZEWICACH na rok szkolny 2015/2016 Zespół Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach 95-011 Bratoszewice, Plac

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 IM. SZARYCH SZEREGÓW W STALOWEJ WOLI

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 IM. SZARYCH SZEREGÓW W STALOWEJ WOLI PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 IM. SZARYCH SZEREGÓW W STALOWEJ WOLI SPIS TREŚCI: I. Podstawa prawna Szkolnego Programu Wychowawczego II. Misja szkoły III. Model absolwenta IV. Priorytety

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach.

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach. Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach. Przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 07.09.2016. NACZELNY CEL WYCHOWANIA Wszechstronny rozwój młodego człowieka zmierzający do ukształtowania,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej,,W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem Jan Paweł II PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy dla XCVII LO i Technikum nr 12 Zespołu Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich w Warszawie ul. Siennicka 15 na lata

Program wychowawczy dla XCVII LO i Technikum nr 12 Zespołu Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich w Warszawie ul. Siennicka 15 na lata Program wychowawczy dla XCVII LO i Technikum nr 12 Zespołu Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich w Warszawie ul. Siennicka 15 na lata 2016-2019 (do realizacji w roku szkolnym 2016/2017) Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Podkowiańskiego Liceum Ogólnokształcącego nr 60

Program Wychowawczy Podkowiańskiego Liceum Ogólnokształcącego nr 60 Program Wychowawczy Podkowiańskiego Liceum Ogólnokształcącego nr 60 Motto: Takie będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie. Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego Stanisława Staszica Pogram wychowawczy

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

Osoby odpowiedzialne. I. 1. Stworzyć możliwość wykorzystania i zastosowania wiedzy w praktyce

Osoby odpowiedzialne. I. 1. Stworzyć możliwość wykorzystania i zastosowania wiedzy w praktyce Sfera rozwoju Zadania I. 1. Stworzyć możliwość wykorzystania i zastosowania wiedzy w praktyce Formy realizacji Poznanie technik i stylów uczenia się na gddw stosowanie metod aktywizujących na lekcjach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku

PROGRAM WYCHOWAWCZY XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku PROGRAM WYCHOWAWCZY XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku Misja szkoły XV Liceum Ogólnokształcące im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku jest szkołą, które swoje działania opiera na

Bardziej szczegółowo

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora załącznik 1 1. Organizuje pracę szkoły/placówki zgodnie ze statutem, arkuszem organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. IV Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach

PROGRAM WYCHOWAWCZY. IV Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach PROGRAM WYCHOWAWCZY IV Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach Niniejszy program został uchwalony: uchwałą rady rodziców IV Liceum Ogólnokształcącego uchwała nr 2/2012/13 z dnia 20.09.2012r. w uzgodnieniu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2015/2016

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2015/2016 Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2015/2016 (w oparciu o Program wychowawczy szkoły na lata 2010-2016, podstawowe kierunki

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr1 w Pieńsku im. Polskich Żołnierzy Września 1939r. Koncepcja Pracy Szkoły

Szkoła Podstawowa nr1 w Pieńsku im. Polskich Żołnierzy Września 1939r. Koncepcja Pracy Szkoły Szkoła Podstawowa nr1 w Pieńsku im. Polskich Żołnierzy Września 1939r. Koncepcja Pracy Szkoły Uzupełnieniem Koncepcji Pracy Szkoły jest Statut Szkoły, Program Profilaktyczny Szkoły, Program Wychowawczy

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki na lata 2011-2014

Szkolny program profilaktyki na lata 2011-2014 SOSW nr 2 w Gdyni ZSS nr 8 ULOS LOS nr 3 Szkolny program profilaktyki na lata 2011-2014 Beata Gajewska Opracowały: Jadwiga Wójtowicz-Paciorek 1 Cele szkolnego programu profilaktyki : Celem programu profilaktycznego

Bardziej szczegółowo

SYLWETKA ABSOLWENTA SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SYLWETKA ABSOLWENTA SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WSTĘP Program wychowawczy Zespołu Szkół w Zrębicach powstał w oparciu o: 1. zadania zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów 2. analizę aktów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W ŁODZI

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W ŁODZI Lecz zaklinam niech żywi nie tracą nadziei I przed narodem niosą oświaty kaganiec J. Słowacki Testament mój PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W ŁODZI Program uchwalony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA PRACY NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLE NR 15 W KOSZALINIE

REGULAMIN OCENIANIA PRACY NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLE NR 15 W KOSZALINIE REGULAMIN OCENIANIA PRACY NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLE NR 15 W KOSZALINIE 1. Praca nauczyciela podlega ocenie. 2. Oceny pracy nauczyciela dokonuje się na podstawie art. 6a Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.

Bardziej szczegółowo

Plan wychowawczy dla klasy V na rok szkolny 2014/2015. Wychowawca: Aneta Śliwa

Plan wychowawczy dla klasy V na rok szkolny 2014/2015. Wychowawca: Aneta Śliwa Plan wychowawczy dla klasy V na rok szkolny 2014/2015 : Aneta Śliwa ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSOBY DZIAŁANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI 1. Pierwsze spotkanie z Godzina wychowawcza: Wrzesień wychowawcą-

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLAS V

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLAS V PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLAS V TEMATYKA SPOSOBY REALIZACJI OCZEKIWANE EFEKTY UWAGI DEMOKRACJA - wybór samorządu klasowego i szkolnego - wyłonienie wspólnych zadań klasowych - autonomiczność działań w wystroju

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 6/2013 z dnia 10.09.2013r. PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Wrzesień 2013 r. PODSTAWA PRAWNA Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan pracy wychowawczej w klasie IV

Plan pracy wychowawczej w klasie IV Plan pracy wychowawczej w klasie IV 1. SFERA INTELEKTUALNA L.p. Zadania wychowawcze Formy realizacji Termin realizacji Wspieranie rozwoju uczniów, zapewnienie każdemu uczniowi rozwoju na miarę jego możliwości:

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Łubiance na lata 2012-2015

Program Wychowawczy Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Łubiance na lata 2012-2015 Program Wychowawczy Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Łubiance na lata 2012-2015 Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie- naucz. Jeśli nie wie- wytłumacz. Jeśli nie może- pomóż Przyjęty do realizacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 2 SZKOŁA PRZYJAZNA DZIECKU

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 2 SZKOŁA PRZYJAZNA DZIECKU PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej SZKOŁA PRZYJAZNA DZIECKU Nasze cele: osiągnięcie przez wszystkich uczniów pełni ich rozwoju intelektualnego i osobowościowego, przygotowanie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W LESZNIE Podstawy prawne systemu wychowania Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Konwencja Praw Dziecka Deklaracja Praw Osób

Bardziej szczegółowo

ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI PO PRZEPROWADZENIU EWALUACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016

ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI PO PRZEPROWADZENIU EWALUACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI PO PRZEPROWADZENIU EWALUACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZADANIA DO REALIZACJI Motywowanie uczniów do nauki i przeciwdziałanie niepowodzeniom m FORMY REALIZACJI A/

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie na rok 2015/2016

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie na rok 2015/2016 Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie na rok 2015/2016 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 IX 1991 r. o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego rok szkolny 2015/2016 opracowany przez Zespół w składzie: Joanna Bagińska Klaudia Stanisławska Poznań 2016 1 1. Szkolny Program

Bardziej szczegółowo

Plan wychowawczy klas III

Plan wychowawczy klas III 1. SFERA INTELEKTUALNA Plan wychowawczy klas III 1. Wspieranie rozwoju uczniów, zapewnienie każdemu uczniowi rozwoju na miarę jego możliwości. Motywowanie i kształtowanie właściwej postawy wobec nauki

Bardziej szczegółowo

Plan pracy opiekuńczo-wychowawczej

Plan pracy opiekuńczo-wychowawczej Internat Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej Plan pracy opiekuńczo-wychowawczej Rok szkolny 2016/2017 CHARAKTERYSTYKA INTERNATU Internat jest placówką

Bardziej szczegółowo

PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLAS 0-III NIEPUBLICZNA SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO OLIMPIJCZYK im. HELENY RAKOCZY W GDAŃSKU

PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLAS 0-III NIEPUBLICZNA SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO OLIMPIJCZYK im. HELENY RAKOCZY W GDAŃSKU PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLAS 0-III NIEPUBLICZNA SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO OLIMPIJCZYK im. HELENY RAKOCZY W GDAŃSKU Praca wychowawcza jest nieodłącznym elementem pracy nauczyciela i stanowi jedno z podstawowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. STANISŁAWA SYROCZYŃSKIEGO W LUBLINIE Motto: Nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli Jan Paweł II 20 września 2012 SPIS TREŚCI: 1.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU I. CELE WYCHOWAWCZE SZKOŁY 1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia: a. kształtowanie sprawności fizycznej; b. profilaktyka

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019 Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019 Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 w Siedlcach jest programem ściśle zintegrowanym z programem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W LESZNIE Podstawy prawne systemu wychowania Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Konwencja Praw Dziecka Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Szkolny program wychowawczy

Szkolny program wychowawczy Szkolny program wychowawczy w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie Człuchów, luty 2016r. 1 Podstawa prawna 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78 poz. 483

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach klasy IV-VI rok szk. 2016/2017 I. Podstawy prawne opracowania Programu Profilaktyki 1. Konstytucja RP z dnia 17.10.1997 r. 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

NIE DLA SZKOŁY, LECZ DLA ŻYCIA SIĘ UCZYMY

NIE DLA SZKOŁY, LECZ DLA ŻYCIA SIĘ UCZYMY WIZJA SZKOŁY NIE DLA SZKOŁY, LECZ DLA ŻYCIA SIĘ UCZYMY MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi każdego ucznia, szanujemy jego godność oraz wolność światopoglądową i wyznaniową.

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Katolickiego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kartuzach - rok szkolny 2015/2016

Program wychowawczy Katolickiego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kartuzach - rok szkolny 2015/2016 Kartuzy, 14.09.2015 r. Program wychowawczy Katolickiego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kartuzach - rok szkolny 2015/2016 I. Misja : Podstawowym celem szkoły jest kształcenie i wychowanie uczniów, w oparciu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Załącznik nr 1 do uchwały nr 13-2015/2016 RP z dnia 15.12.2015 r. SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Podstawy prawne programu wychowawczego szkoły: 1. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 2. Konwencja o Prawach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIEKARACH ROK SZKOLNY 2015/2016

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIEKARACH ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIEKARACH ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawę prawną Programu Wychowawczego Szkoły stanowią następujące dokumenty: 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej art.48 ust.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach 2013 2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce jest strategią działań na wyznaczony okres czasu. Opracowanie koncepcji pracy szkoły pozwoliło

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoła Podstawowa ( klasy IV-VI) im. Jana Pawła II w Michałowicach rok szk. 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoła Podstawowa ( klasy IV-VI) im. Jana Pawła II w Michałowicach rok szk. 2014/2015 PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa ( klasy IV-VI) im. Jana Pawła II w Michałowicach rok szk. 2014/2015 I. Podstawy prawne opracowania Programu Profilaktyki 1. Konstytucja RP z dnia 17.10.1997 r. 2.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w DĄBROWIE GÓRNICZEJ. rok szkolny 2013 / 2014

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w DĄBROWIE GÓRNICZEJ. rok szkolny 2013 / 2014 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w DĄBROWIE GÓRNICZEJ rok szkolny 2013 / 2014 Cele programu : 1. Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju uczniów. 2. Kształtowanie nawyków

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla oddziału przedszkolnego i klas I III na lata 2016/ 2019 Podstawa prawna: Konstytucja

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ W WARSZAWIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ W WARSZAWIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ W WARSZAWIE NA OKRES PIĘCIU LAT (2013-2018) Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły

Program Wychowawczy Szkoły Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie Program Wychowawczy Szkoły na rok szkolny 2015/2016 Częstochowa, sierpień 2015 Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu Motto: W wychowaniu chodzi o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem, ażeby umiał być nie tylko z drugim,

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE i OPIEKA. ,,Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie naucz. Jeśli nie wie wytłumacz. Jeśli nie może pomóż

WYCHOWANIE i OPIEKA. ,,Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie naucz. Jeśli nie wie wytłumacz. Jeśli nie może pomóż WYCHOWANIE i OPIEKA CEL STRATEGICZNY:,,Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie naucz. Jeśli nie wie wytłumacz. Jeśli nie może pomóż Janusz Korczak Cel szczegółowy Procedury i narzędzia osiągania celu Termin

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum Gminnego im. P. Włostowica w Sobótce na lata

Program Wychowawczy Gimnazjum Gminnego im. P. Włostowica w Sobótce na lata Program Wychowawczy Gimnazjum Gminnego im. P. Włostowica w Sobótce na lata 2012-2017 Program opracowano w oparciu o: 1. Konstytucję RP z dn. 17.10.1997 r. 2. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7.09.1991 r.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 5

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 5 Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu Podstawą prawną niniejszego programu wychowawczego jest Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 07 września 1991r. (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI im. gen. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BOJANOWIE. PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Podstawę do szkolnego programu profilaktyki stanowią następujące akty prawne:

Bardziej szczegółowo

Społecznej Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Tymbarku

Społecznej Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Tymbarku Program Wychowawczy 2015/2016 Społecznej Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Tymbarku Podstawa prawna: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. (art. 48, 53, 70) Ustawa o systemie oświaty z

Bardziej szczegółowo

PLAN WYCHOWAWCZY NA ROK SZKOLNY 2016/17 PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR VI IM. GENERAŁA LEOPOLDA OKULICKIEGO NIEDŹWIADKA W OPOLU

PLAN WYCHOWAWCZY NA ROK SZKOLNY 2016/17 PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR VI IM. GENERAŁA LEOPOLDA OKULICKIEGO NIEDŹWIADKA W OPOLU PLAN WYCHOWAWCZY NA ROK SZKOLNY 2016/17 PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR VI IM. GENERAŁA LEOPOLDA OKULICKIEGO NIEDŹWIADKA W OPOLU 1 Plan wychowawczy Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr VI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KANIOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KANIOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KANIOWIE Podstawa prawna: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W STRZEPCZU

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W STRZEPCZU SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W STRZEPCZU 1 II ZAŁOŻENIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO W procesie wychowania i edukacji szczególny nacisk będzie kładziony na kształtowanie charakteru, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM im. ORŁA BIAŁEGO w roku szkolnym 2013/2014

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM im. ORŁA BIAŁEGO w roku szkolnym 2013/2014 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM im. ORŁA BIAŁEGO w roku szkolnym 2013/2014 Szkoła to nasz wspólny dom Źle zbudowany dom można rozebrać i zbudować od nowa, ale Źle wychowanego człowieka nie da się

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Świdniku

PROGRAM WYCHOWAWCZY I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Świdniku 21-040 Świdnik ul. Okulickiego 13 tel. 081 7515714; fax 0817515713 e-mail:sekratariat@1lo.swidnik.pl; www.1lo.swidnik.pl PROGRAM WYCHOWAWCZY I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Świdniku

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy. Szkoły Podstawowej. w Woli Wierzbowskiej

Program wychowawczy. Szkoły Podstawowej. w Woli Wierzbowskiej Załącznik do Uchwały Nr 1/16 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej z dnia 15 stycznia 2016 r. Program wychowawczy Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5. W Piotrkowie Tryb.

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5. W Piotrkowie Tryb. PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 W Piotrkowie Tryb. Cele PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO Ogólnym celem podejmowanych działań profilaktycznowychowawczych jest ochrona ucznia przed różnymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 150 W WARSZAWIE. Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia Seneka Młodszy

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 150 W WARSZAWIE. Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia Seneka Młodszy PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 150 W WARSZAWIE Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia Seneka Młodszy Naczelny cel wychowawczy: Wychowanie dzieci należy przede wszystkim do rodziców, a szkoła stanowi

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ I LO IM. S. SEMPOŁOWSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ I LO IM. S. SEMPOŁOWSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ I LO IM. S. SEMPOŁOWSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH Podstawa Prawna: 1. Konstytucja RP Art. 72. 2. Konwencja o Prawach Dziecka Art. 3, 19, 33. 3. Ustawa o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 ZS nr 5 w Bełku Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Szkół nr 5 w Bełku uwzględniają: I. Podstawowe kierunki realizacji polityki

Bardziej szczegółowo

PLAN WYCHOWAWCZY SOSW NR 2 2012-2015

PLAN WYCHOWAWCZY SOSW NR 2 2012-2015 PLAN WYCHOWAWCZY SOSW NR 2 2012-2015 Gdynia, Energetyków 13 Wstęp: Szkoła w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kieruje się dobrem uczniów, umożliwia im wszechstronny i harmonijny

Bardziej szczegółowo

ZDROWA l BEZPIECZNA SZKOŁA

ZDROWA l BEZPIECZNA SZKOŁA PROGRAM PROFILAKTYCZNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚWIERZAWIE NA ROK 2008/11 ZDROWA l BEZPIECZNA SZKOŁA PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ Założenia programu profilaktyki ogólne. Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Gimnazjum nr 2 na rok szkolny 2014/2015

Program wychowawczy Gimnazjum nr 2 na rok szkolny 2014/2015 Program wychowawczy Gimnazjum nr 2 na rok szkolny 2014/2015 1. Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły. 1. Poznawanie historii szkoły i promowanie jej osiągnięć. akademie i uroczystości szkolne. Informowanie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2012 2017 ZESPOŁ SZKÓŁ NR 3 W LUBINIE SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna 2. Charakterystyka szkoły 3. Misja Zespołu Szkół Nr 3 w Lubinie 4. Wizja Zespołu Szkół Nr 3 w Lubinie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY:

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY: KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA 2009-2014 MISJA SZKOŁY: Wspomagamy w miłej atmosferze dzięki współpracy z rodzicami wszechstronny i harmonijny rozwój wychowanków. Wspieramy uczniów

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Misja Szkoły. Nasza misja to: Szkoła - dobre wychowanie, rzetelna nauka, sprawność fizyczna, postawa społeczna i pogoda ducha.

Misja Szkoły. Nasza misja to: Szkoła - dobre wychowanie, rzetelna nauka, sprawność fizyczna, postawa społeczna i pogoda ducha. Misja Szkoły Nasza misja to: Szkoła - dobre wychowanie, rzetelna nauka, sprawność fizyczna, postawa społeczna i pogoda ducha. Jesteśmy po to, aby dobrze wychować powierzone nam przez rodziców dzieci i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2010 2015 Tworzenie programu profilaktyki, to nic innego, jak planowanie pewnego specyficznego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tekst jednolity Dz. U. z 1996r. Nr

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MIKSTACIE ZADANIA DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MIKSTACIE ZADANIA DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MIKSTACIE ZADANIA DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 LP ZADANIA DO REALIZACJI CZAS REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE 1. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 ZADANIA I FORMY REALIZACJI CEL: PROMOWANIE POZYTYWNYCH WZORCÓW ZACHOWAŃ I WZMACNIANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI I SAMOOCENY. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

Program współpracy z rodzicami Szkoły Podstawowej Im. Orła Białego w Czerninie Podstawa prawna:

Program współpracy z rodzicami Szkoły Podstawowej Im. Orła Białego w Czerninie Podstawa prawna: Program współpracy z rodzicami Szkoły Podstawowej Im. Orła Białego w Czerninie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7. IX. 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 2572 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI I ZAŁOśENIA PROGRAMU PROGRAM PROFILAKTYKI 1. Profilaktyka rozumiana jako zapobieganie występowania niepoŝądanych procesów i zjawisk określonych jako przejawy patologii Ŝycia społecznego, jako system działań

Bardziej szczegółowo