LINIOWA REALIZACJA MODELI DYNAMIKI STOSOWANYCH W KOMPUTEROWYCH DYNAMICZNYCH SYSTEMACH NAUCZANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LINIOWA REALIZACJA MODELI DYNAMIKI STOSOWANYCH W KOMPUTEROWYCH DYNAMICZNYCH SYSTEMACH NAUCZANIA"

Transkrypt

1 LINIOWA REALIZACJA MODELI DYNAMIKI STOSOWANYCH W KOMPUTEROWYCH DYNAMICZNYCH SYSTEMACH NAUCZANIA ANNA BARCZ PIOTR PIELA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Streszczenie Głównym elementem komputerowych systemów nauczania dla operatorów obiektów dynamicznych est system symulacyny. Podstaw tego systemu s modele matematyczne obiektu nauczania. Wymaganym warunkiem dla komputerowych systemów nauczania est dokładno odwzorowania zachowania obiektu nauczania. Poniewa od ako ci modelu dynamiki zale y bezpo rednio ako procesu nauczania wa n rol w procesie tworzenia komputerowych systemów nauczania odgrywa proces korekty parametrów modelu. Opis zachowania obiektu nauczania w postaci liniowych układów równa dynamicznych stwarza mo liwo korzystania z dobrze opracowanych metod ogólne teorii systemów. Mo na do nich zaliczy : sterowalno, obserwowalno, identyfikowalno i metody ich bada. Zastosowanie tych metod pozwala na uproszczenie procesu kalibraci zło onych modeli obiektu nauczania. W artykule opisano algorytm tworzenia nieprzeliczalnego zbioru modeli liniowych, odpowiada cego podstawowemu układowi równa nieliniowych, który opisue obiekt dynamiczny. Zaproponowano przykładowy sposób zast pienia nieprzeliczalnego zbioru modeli liniowych zbiorem przeliczalnym. Słowa kluczowe: komputerowy system nauczania, matematyczny model dynamiki, kalibraca. Wprowadzenie Komputerowe systemy nauczania s szeroko stosowane w szkoleniu operatorów procesów technologicznych, kierowców transportu samochodowego, w szkoleniu mechaników i pilotów lotnictwa cywilnego, w nauczaniu i podnoszeniu kwalifikaci sterników statków i innych rodków transportu []. Wszystkie komputerowe systemy nauczania mo na podzieli na dwie podstawowe kategorie: systemy statyczne i systemy dynamiczne. Merytoryczne tre ci i cechy charakterystyczne tych dwóch kategorii systemów przedstawiono w pracy [4]. Głównym elementem dynamicznego inteligentnego systemu nauczania est system symulacyny. System ten mo e by zrealizowany z ró nym stopniem zło ono ci oraz przy pomocy ró nych technik imitaci wygl du obiektu rzeczywistego. Bez wzgl du na sposób realizaci system symulacyny oparty est na matematycznym modelu obiektu nauczania. Nale y podkre li, e niedostateczna dokładno modelowania dynamiki obiektu nauczania, ak równie niezadowala ce rozwi zania zadania komputerowe wizualizaci mog doprowadza do ukształtowania nieprawidłowych nawyków u ucznia. W zwi zku z tym istotn rol w procesie tworzenia dynamicznego inteligentnego systemu nauczania odgrywa korekca parametrów modelu matematycznego obiektu nauczania. Przedstawienie procesu dynamicznego (który opisany est wielowymiarowym układem nieliniowych równa ró niczkowych) w postaci liniowego układu dynamicznego, którego parametry

2 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 7, 00 9 zale od bie cego stanu obiektu [5] stwarza mo liwo korzystania z dobrze opracowanych metod ogólne teorii systemów. Mo na do nich zaliczy : sterowalno, obserwowalno, identyfikowalno i metody ich bada. Zastosowanie tych po pozwala na uproszczenie procesu kalibraci zło onych modeli obiektu nauczania.. Przedstawienie modelu nieliniowego przeliczalnym zbiorem modeli liniowych Dany est obiekt dynamiczny, którego zachowanie mo na opisa równaniem: ( X, U t) X = Φ, () n X R, m U R odpowiednio wektory stanu i sterowa, Φ odpowiednie wymia- gdzie: rowo ci wektorowa funkca gładka wzgl dem wszystkich swoich argumentów. Wynikiem linearyzaci nieliniowego układ () w przestrzeni stanów wokół ka dego punktu pewnego ruchu bazowego est zbiór systemów przybli enia liniowego w postaci: ( X, U ) X + B( X, U ) U F( t), X = A + gdzie: A ( X, U ), ( X U ) B, macierze b d ce funkcami punktu przestrzeni stanów. Układ równa () est poprawny w małym otoczeniu ka dego bazowego punktu przestrzeni stanów. Dla oceny blisko ci ruchu nieliniowego systemu () i systemu liniowego () mo na opracowa odpowiednie oceny. Nieprzeliczalny zbiór systemów () mo na aproksymowa przeliczalnym zbiorem liniowych staconarnych systemów w postaci: ( t), (,, S) X = A X + B U + F =, W równaniach () wektory X, U oraz macierze A, B s tych samych wymiarowo ci, co odpowiednie wektory i macierze w układzie (). Na rysunku pokazano koleno post powa w trakcie rozwi zywania tego zadania. () ()

3 0 Anna Barcz, Piotr Piela Liniowa realizaca modeli dynamiki stosowanych w komputerowych dynamicznych systemach nauczania Rysunek. Przedstawienie modelu nieliniowego za pomoc przeliczalnego zbioru modeli liniowych Ka dy liniowy staconarny układ () est poprawny w ograniczonym otoczeniu pewnego bazowego punktu przestrzeni stanów. Rozmiar tego otoczenia est zale ny od wyznaczone warto ci bł du aproksymaci (rysunek ). Rysunek. Przedstawienie procesu dynamicznego zbiorem przeliczalnych staconarnych modeli liniowych Bł d aproksymaci mo na zdefiniowa w nast pu cy sposób: niech X X ( X 0, U, t) n R, a X X ( X U, t) = b dzie traektori nieliniowego systemu () w przestrzeni =, * * 0 stanowi traektori systemu () w te przestrzeni. Wektor bł du (odchylenia ruchu systemu liniowego od ruchu systemu nieliniowego) mo na okre li w postaci:

4 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 7, 00 ( t) = X ( t) X ( t) ξ, (4) * Dane est nast pu ce zadanie: zamieni (aproksymowa ) system () zbiorem systemów () w taki sposób, aby niektóre oceny bł du aproksymaci nie przewy szały zadane warto ci. Tak ξ lub inne ocen mo e by na przykład euklidesowa norma wektora bł du aproksymaci ( t) oceny. Rysunek przedstawia schemat blokowy algorytmu realizu cego proces zamiany modelu nieliniowego przeliczalnym zbiorem modeli liniowych. Rysunek. Algorytm przeł czania modeli liniowych Zgodnie ze schematem na odcinku od [, ] liniowy: 0 t nieliniowemu obiektowi () odpowiada system X = A0 X + B0U + F0( t), (5)

5 Anna Barcz, Piotr Piela Liniowa realizaca modeli dynamiki stosowanych w komputerowych dynamicznych systemach nauczania Odpowiednio na odcinkach [ t ], [ ] t bazowemu nieliniowemu systemowi () odpowiada systemy liniowe:,t,t [ t, t ] X = A X + BU + F ( t), [ t, t ] X = A X + B U + F ( t). ξ Wybór prawego punktu granicznego t powinien by zdefiniowany przez warunek ξ, gdzie ξ stanowi maksymaln dopuszczaln norm wektora bł du aproksymaci. Działanie algorytmu przedstawionego na rysunku zostanie zilustrowane na przykładzie systemu trzeciego rz du z dwoma sygnałami steru cymi u i u. Model tego systemu opisany est nast pu cymi równaniami ró niczkowymi: y y y [, ] = y = y = 4y y 0.5y y y + u + u, (6) Pierwszy model liniowy odpowiada cy modelowi nieliniowemu (6) w przedziale czasowym y, 0 t uzyskano na podstawie linearyzaci dla warunków stanu ustalonego: y 0, 0 y = 0, u = 0, u = w przedziałach czasowych [ t ], [ t ] 0 = 0 =,. Kolene modele liniowe odpowiada ce modelowi nieliniowemu,t,t, itd. uzyskano w wyniku zastosowania algorytmu w przedziale czasowym [ 0, t ]. Model liniowy dla przedziału czasowego [ ] identyfikaci na podstawie obróbki danych ruchu obiektu nieliniowego (6). W przedstawionym przykładzie wykorzystano identyfikac metod namnieszych kwadratów [, ]. Model liniowy odpowiada cy modelowi nieliniowemu w przedziale czasowym [ t,t ] uzyskano w wyniku identyfikaci modelu nieliniowego na podstawie pomiaru przebiegu zmiennych stanu i sterowa t uzyskano stosu c identyfikac na podstawie pomiaru przebiegu zmiennych stanu i sterowa modelu, itd. Rysunek 4 przedstawia reakc modelu nieli- nieliniowego w przedziale czasowym [ t ],t niowego na skokow zmian sygnału steru cego u.,t

6 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 7, 00 Rysunek 4. Odpowied modelu (6) na skokow zmian sygnału steru cego u dla maksymalne dopuszczalna normy wektora bł du aproksymaci ξ = 0. 0 Pocz tek skoku nast pił w czasie t 0. Amplituda skoku wynosiła Ci gł czarn lini 0 = zaznaczono przebieg poszczególnych zmiennych stanu dla modelu nieliniowego. Pionowe linie oznacza momenty, w których nast pue przeł czenie modeli liniowych. Szar przerywan lini zaznaczono przebieg zmiennych stanu dla modeli liniowych. Maksymalna dopuszczalna norma wektora bł du aproksymaci dla przedstawionego przykładu wynosiła ξ = Model

7 4 Anna Barcz, Piotr Piela Liniowa realizaca modeli dynamiki stosowanych w komputerowych dynamicznych systemach nauczania nieliniowy został zast piony pi cioma modelami liniowymi, których macierze A i B zostały przedstawione w tabeli. Wszystkie warto ci własne le w lewe półpłaszczy nie, zatem otrzymane modele liniowe s stabilne. Tabela. Warto ci parametrów zbioru modeli liniowych Mo na zauwa y, e przy realizaci takiego algorytmu ma miesce skoki warto ci zmiennych stanu systemu. Skoki te odbywa si w momentach przeł czania liniowych modeli dynamicznych, poniewa warunki pocz tkowe ruchu nast pnego liniowego modelu ró ni si od granicznych warunków na prawym ko cu traektorii poprzedniego modelu liniowego. Mo na w znacznym stopniu zmnieszy warto skoków zmiennych stanu w momentach przeł czenia modeli liniowych poprzez zmnieszenie maksymalne dopuszczalne normy wektora bł du aproksymaci. Rysunek 5 przedstawia przebieg zmienne y w przypadku zmnieszenia maksymalne dopuszczalne normy wektora bł du aproksymaci do warto ci ξ = Ilo modeli liniowych odpowiada cych modelowi nieliniowemu uległa zmianie. Otrzymali my zbiór trzynastu modeli liniowych, który znacznie lepie przybli a model nieliniowy.

8 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 7, 00 5 Rysunek 5. Przebieg zmienne y dla ξ = (rysunek dolny powi kszenie) Wykorzystu c omawiany algorytm przeł czania modeli liniowych mo na całkowicie wyeliminowa skoki warto ci zmiennych stanu. Sytuaca ta est mo liwa w przypadku, gdy ako warunki pocz tkowe nowego modelu liniowego w momencie przeł czania przymiemy warto ci zmiennych stanu poprzedniego modelu liniowego. W tym przypadku norma wektora bł du aproksymaci est liczona dla modelu liniowego posiada cego warunki pocz tkowe równe warto ci zmiennych modelu nieliniowego w momencie przeł czania. Oznacza to, e w danym przedziale czasowym przeprowadzamy symulac dwóch modeli liniowych, o takich samych parametrach, lecz innych warto ciach pocz tkowych. Na rysunku 6 przedstawiono przebieg zmienne y w przypadku zamiany modelu nieliniowego za pomoc sko czonego zbioru modeli liniowych bez skoku warto ci zmiennych stanu w momencie przeł czania. Rysunek górny otrzymano dla maksymalne dopuszczalne normy wektora bł du aproksymaci wynosz ce ξ = 0. 0, natomiast dolny dla ξ =

9 6 Anna Barcz, Piotr Piela Liniowa realizaca modeli dynamiki stosowanych w komputerowych dynamicznych systemach nauczania Rysunek 6. Przedstawienie modelu nieliniowego zbiorem modeli liniowych bez skoku warto ci zmiennych stanu w momencie przeł czania. Podsumowanie Głównym elementem dynamicznego komputerowego systemu nauczania est model obiektu nauczania. Zachowanie tego modelu w czasie rzeczywistym powinno precyzynie odpowiada zachowaniu obiektu rzeczywistego, ednak tworzenie tego typu modeli est procesem trudnym i pracochłonnym. Przedstawienie zada modelowania dynamiki w postaci liniowych układów równa dynamicznych stwarza mo liwo korzystania z dobrze opracowanych metod ogólne teorii systemów. Mo na do nich zaliczy : sterowalno, obserwowalno, identyfikowalno i metody ich bada. Zastosowanie tych po pozwala na uproszczenie procesu kalibraci zło onych modeli obiektu nauczania. Opisane w artykule zadanie zamiany modelu nieliniowego przeliczalnym zbiorem modeli liniowych mo e zosta zrealizowane na dwa sposoby. W pierwszym przypadku otrzymuemy skoki warto ci zmiennych stanu w momentach przeł czania modeli. Zaistniała sytuaca nie powodue ednak trudno ci dla u ytkownika, poniewa liniowe modele dynamiczne wykorzystano tylko w badaniach charakterystyk modelowanego systemu, a komputerowa symulaca modelu odbywa si w oparciu o pełny nieliniowy układ równa ró niczkowych. Sposób drugi, bez skoków zmiennych stanu, umo liwia zamian modelu nieliniowego zarówno w badaniach charakterystyk systemu, ak i w trakcie symulaci komputerowe.

10 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 7, 00 7 Bibliografia [] Bieli ska E., Finger J., Kasprzyk J., Jegierski T., Ogonowski Z., Pawełczyk M., Identyfikaca procesów, Wydawnictwo Politechniki l skie, Gliwice, 00. [] Dozortsev W. M., Komputerowe trena ery dla nauczania operatorów procesów technologicznych, Sinteg, Moskwa, 009, (w zyku rosyskim). [] Lung L., System Identification Theory for the User. Prentice Hall PTR, Upper Saddle River, New York, 999. [4] Popov O., Barcz A., Piela P., Komputerowe systemy nauczania dla operatorów obiektów dynamicznych, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarz dzania Wiedz nr, 009. Polskie Stowarzyszenie Zarz dzania Wiedz, Bydgoszcz, 009 [5] Popov O., Lalanne R., Gouarderes G., Minko A., Tretyakov A.. Some tasks of intelligent tutoring systems design for civil aviation pilots. Advanced Computer Systems. Kluwer Academic Publishers, Boston, Londyn, 00. LINEAR REALIZATION OF DYNAMICS MODELS USING IN THE COMPUTER DYNAMIC TUTORING SYSTEMS Summary The main element of computer tutoring systems for operators of dynamic obects is a simulation system. The mathematical models of tutoring obect are the base of such systems. The high accuracy of mapping the behavior of the tutoring obect is necessary for computer tutoring systems. Because the quality of the model dynamics depend directly on the quality of the learning process, an important role in the process of creating computer tutoring systems plays the process of correction parameters of the model. Description of the behavior of the tutoring obect in the form of dynamic linear equations creates the possibility of using well-developed methods from general systems theory. These include: controllability, observability, traceability and methods for their research. Using these methods allows you to simplify the process of calibration of the complex models of tutoring obect. The paper describes an algorithm to create an uncountable set of linear models, corresponding to the basic set of nonlinear equations, which describes the dynamic obect. An example of how to replace a uncountable set of linear models with the a countable set of equations is suggested. Keywords: computer tutoring system, mathematical model, calibration Anna Barcz Piotr Piela Wydział Informatyki Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny ul. ołnierska 49, 7-0 Szczecin

MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA

MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA OLGA PILIPCZUK Politechnika Szczeci ska Streszczenie W pracy zaprezentowano model analitycznego systemu

Bardziej szczegółowo

PODEJ CIA STOSOWANE WE WSPOMAGANIU STEROWANIA SIECI WODOCI GOW

PODEJ CIA STOSOWANE WE WSPOMAGANIU STEROWANIA SIECI WODOCI GOW PODEJ CIA STOSOWANE WE WSPOMAGANIU STEROWANIA SIECI WODOCI GOW IZABELA ROJEK Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Streszczenie W referacie przedstawiono podej cia stosowane we wspomaganiu sterowania

Bardziej szczegółowo

CYKL 2/6 W METODZIE SYMPLEKS

CYKL 2/6 W METODZIE SYMPLEKS CYKL /6 W METODZIE SYMPLEKS SEBASTIAN SITARZ Uniwersytet l ski Streszczenie Celem niniejszej pracy jest przedstawienie i analiza zjawiska cykliczno ci wyst puj cego w zdegenerowanych zadaniach programowania

Bardziej szczegółowo

MODEL OCENY JAKO CI U YTKOWEJ PORTALI WEB 2.0

MODEL OCENY JAKO CI U YTKOWEJ PORTALI WEB 2.0 MODEL OCENY JAKO CI U YTKOWEJ PORTALI WEB 2.0 JAROSŁAW W TRÓBSKI SYLWIA WOLANICKA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie W artykule podj to problem budowy modelu oceny jako

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNO CI BUDOWY LUB MODERNIZACJI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W PRZEDSI BIORSTWACH

OCENA EFEKTYWNO CI BUDOWY LUB MODERNIZACJI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W PRZEDSI BIORSTWACH IWONA PISZ Politechnika Opolska OCENA EFEKTYWNO CI BUDOWY LUB MODERNIZACJI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W PRZEDSI BIORSTWACH Streszczenie Informacja staje si obecnie jednym z najwa niejszych czynników produkcji.

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TECHNIK EKSPLORACJI DANYCH DO ESTYMACJI PRACOCHŁONNO CI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH

ZASTOSOWANIE TECHNIK EKSPLORACJI DANYCH DO ESTYMACJI PRACOCHŁONNO CI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ZASTOSOWANIE TECHNIK EKSPLORACJI DANYCH DO ESTYMACJI PRACOCHŁONNO CI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ANDRZEJ KOBYLI SKI, PRZEMYSŁAW POSPIESZNY Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Streszczenie W dzisiejszym wiecie

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM

ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM MAGDALENA KIERUZEL Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie Celem artykułu jest wskazanie metody warto ci nara onej

Bardziej szczegółowo

METODY ANALITYCZNE W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH Z WYKORZYSTANIEM SERWISÓW WYSZUKIWAWCZYCH

METODY ANALITYCZNE W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH Z WYKORZYSTANIEM SERWISÓW WYSZUKIWAWCZYCH METODY ANALITYCZNE W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH Z WYKORZYSTANIEM SERWISÓW WYSZUKIWAWCZYCH JAROSŁAW JANKOWSKI, KAMILA GRZ KO Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Streszczenie W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TECHNIKI KOMPUTEROWEJ DO OPTYMALIZACJI WYBRANYCH ASPEKTÓW SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH

ZASTOSOWANIE TECHNIKI KOMPUTEROWEJ DO OPTYMALIZACJI WYBRANYCH ASPEKTÓW SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 69 Transport 2009 Jolanta AK Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej Zakład Logistyki i Systemów Transportowych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa logika1@it.pw.edupl

Bardziej szczegółowo

WZÓR DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO TEORIA i PROBLEMY PRAKTYCZNE

WZÓR DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO TEORIA i PROBLEMY PRAKTYCZNE WZÓR DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO TEORIA i PROBLEMY PRAKTYCZNE PIOTR O D Y SKI Fundacja Informatyki i Zarz dzania Streszczenie Przedstawiono podstawowe informacje o wzorze dokumentu elektronicznego wykorzystuj

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY POZYCJONOWANIA WITRYN INTERNETOWYCH. MACIEJ ROSZKOWSKI PIOTR TAMULEWICZ Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

PRAKTYCZNE ASPEKTY POZYCJONOWANIA WITRYN INTERNETOWYCH. MACIEJ ROSZKOWSKI PIOTR TAMULEWICZ Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie PRAKTYCZNE ASPEKTY POZYCJONOWANIA WITRYN INTERNETOWYCH MACIEJ ROSZKOWSKI PIOTR TAMULEWICZ Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie Artykuł prezentuje techniki pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

PRZEGL D METODYK I NARZ DZI MODELOWANIA INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA W NOTACJI UML 2.0

PRZEGL D METODYK I NARZ DZI MODELOWANIA INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA W NOTACJI UML 2.0 PRZEGL D METODYK I NARZ DZI MODELOWANIA INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA W NOTACJI UML 2.0 JAROSŁAW BECKER Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie W artykule dokonano

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA STRATEGII INWESTYCYJNEJ DLA KONTRAKTU NA WIG20 OPARTA NA PROSTYCH REGUŁACH INDUKCYJNYCH

KONCEPCJA STRATEGII INWESTYCYJNEJ DLA KONTRAKTU NA WIG20 OPARTA NA PROSTYCH REGUŁACH INDUKCYJNYCH KONCEPCJA STRATEGII INWESTYCYJNEJ DLA KONTRAKTU NA WIG20 OPARTA NA PROSTYCH REGUŁACH INDUKCYJNYCH ANTONI WILI SKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie W pracy przedstawia

Bardziej szczegółowo

OCENA U YTECZNO CI SERWISÓW SPOŁECZNO CIOWYCH ZA POMOC METODY USABILITY TEST

OCENA U YTECZNO CI SERWISÓW SPOŁECZNO CIOWYCH ZA POMOC METODY USABILITY TEST OCENA U YTECZNO CI SERWISÓW SPOŁECZNO CIOWYCH ZA POMOC METODY USABILITY TEST AGNIESZKA SZEWCZYK Uniwersytet Szczeci ski Streszczenie W artykule wyja niono poj cie u yteczno ci i jej miar. Opisano metod

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH AGNIESZKA DURAJ HANNA NIED WIEDZI SKA Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej Streszczenie Postrzeganie działalno ci organizacji pod k tem odbywaj cych si

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO LINII PRODUKCYJNEJ HOR6000 W ZAKŁADACH PRODUKCYJNYCH PHILIPS LIGHTING POLAND W PILE RAFAŁ BOCHEN, HENRYK TYLICKI

OCENA STANU TECHNICZNEGO LINII PRODUKCYJNEJ HOR6000 W ZAKŁADACH PRODUKCYJNYCH PHILIPS LIGHTING POLAND W PILE RAFAŁ BOCHEN, HENRYK TYLICKI OCENA STANU TECHNICZNEGO LINII PRODUKCYJNEJ HOR6000 W ZAKŁADACH PRODUKCYJNYCH PHILIPS LIGHTING POLAND W PILE RAFAŁ BOCHEN, HENRYK TYLICKI Streszczenie Praca dotyczy wyznaczenia procedur oceny stanu technicznego

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE ZU YCIA OKŁADZIN CIERNYCH HAMULCÓW TARCZOWYCH W PROCESIE EKSPLOATACJI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

PROGNOZOWANIE ZU YCIA OKŁADZIN CIERNYCH HAMULCÓW TARCZOWYCH W PROCESIE EKSPLOATACJI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PROGNOZOWANIE ZU YCIA OKŁADZIN CIERNYCH HAMULCÓW TARCZOWYCH W PROCESIE EKSPLOATACJI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ANDRZEJ GAJEK Politechnika Krakowska Streszczenie W artykule przedstawiono aktualny stan w zakresie

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 3 (38): 25 40 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.38.2 Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Witold Chmielarz Zasadniczym

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PORTALU INTERNETOWEGO DLA ORGANIZACJI STUDENCKIEJ AIESEC POZNA

BUDOWA PORTALU INTERNETOWEGO DLA ORGANIZACJI STUDENCKIEJ AIESEC POZNA BUDOWA PORTALU INTERNETOWEGO DLA ORGANIZACJI STUDENCKIEJ AIESEC POZNA WALDEMAR KARWOWSKI ARKADIUSZ ORŁOWSKI MACIEJ GROCHOWSKI SGGW Warszawa Streszczenie Coraz cz ciej organizacje wykorzystuj portale internetowe,

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE NARZ DZI EKSPLORACJI DANYCH DATA MINING DO TWORZENIA MODELI ZARZ DZANIA WIEDZ

ZASTOSOWANIE NARZ DZI EKSPLORACJI DANYCH DATA MINING DO TWORZENIA MODELI ZARZ DZANIA WIEDZ ZASTOSOWANIE NARZ DZI EKSPLORACJI DANYCH DATA MINING DO TWORZENIA MODELI ZARZ DZANIA WIEDZ EUGENIA FRONCZAK MAŁGORZATA MICHALCEWICZ Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W dobie

Bardziej szczegółowo

MODEL OCENY JAKO CI U YTKOWEJ SYSTEMÓW KLASY CRM W ORGANIZACJACH WIRTUALNYCH

MODEL OCENY JAKO CI U YTKOWEJ SYSTEMÓW KLASY CRM W ORGANIZACJACH WIRTUALNYCH MODEL OCENY JAKO CI U YTKOWEJ SYSTEMÓW KLASY CRM W ORGANIZACJACH WIRTUALNYCH JAROSŁAW W TRÓBSKI, MONIKA STOLARSKA Politechnika Szczeci ska Streszczenie W artykule przedstawiono autorski modelu oceny jako

Bardziej szczegółowo

Budowa rekomendacji w oparciu o wspóln filtracj

Budowa rekomendacji w oparciu o wspóln filtracj Politechnika Warszawska Wydzia Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Rok akademicki 2011/2012 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Wojciech B k Budowa rekomendacji w

Bardziej szczegółowo

POKŁADOWY SYSTEM DECYZYJNY WSPOMAGAJ CY PROCES

POKŁADOWY SYSTEM DECYZYJNY WSPOMAGAJ CY PROCES POKŁADOWY SYSTEM DECYZYJNY WSPOMAGAJ CY PROCES EKSPLOATACJI RODKÓW TRANSPORTU JAROSŁAW DECZY SKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie Firmy transportowe nie prowadz celowego

Bardziej szczegółowo

SATELITARNE SYSTEMY MONITORINGU POJAZDÓW JAROSŁAW DECZY SKI

SATELITARNE SYSTEMY MONITORINGU POJAZDÓW JAROSŁAW DECZY SKI SATELITARNE SYSTEMY MONITORINGU POJAZDÓW JAROSŁAW DECZY SKI Streszczenie W artykule przedstawiono skrótowo systemy monitoringu pojazdów w oparciu o współczesne techniki informatyczno telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA

ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA Streszczenie Oprogramowanie oparte na mechanizmach Wiki coraz cz ciej znajduje zastosowanie w ró nego

Bardziej szczegółowo

CZYNNO CI KONSULTANTÓW PODCZAS WDRO ENIA SYSTEMU ERP W KONTEK CIE ZARZ DZANIA WIEDZ

CZYNNO CI KONSULTANTÓW PODCZAS WDRO ENIA SYSTEMU ERP W KONTEK CIE ZARZ DZANIA WIEDZ CZYNNO CI KONSULTANTÓW PODCZAS WDRO ENIA SYSTEMU ERP W KONTEK CIE ZARZ DZANIA WIEDZ PRZEMYSŁAW LECH Uniwersytet Gda ski Streszczenie W niniejszym artykule przedstawiono analiz czynno ci konsultantów podczas

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA TECHNIK WIRTUALNYCH DO WST PNEJ OCENY FUNKCJONALNO CI ISTNIEJ CEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA ZDATNO CI ORAZ ROZWI ZA MODERNIZACYJNYCH

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA TECHNIK WIRTUALNYCH DO WST PNEJ OCENY FUNKCJONALNO CI ISTNIEJ CEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA ZDATNO CI ORAZ ROZWI ZA MODERNIZACYJNYCH PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA TECHNIK WIRTUALNYCH DO WST PNEJ OCENY FUNKCJONALNO CI ISTNIEJ CEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA ZDATNO CI ORAZ ROZWI ZA MODERNIZACYJNYCH BOGDAN LANDOWSKI KRZYSZTOF WOJTALEWICZ Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI)

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) SŁAWOMIRA KA DUŁA Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu JOANNA URBANIAK Absolwentka studiów stacjonarnych I stopnia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE ZDOLNO CIAMI PRODUKCYJNYMI EL BIETA MILEWSKA

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE ZDOLNO CIAMI PRODUKCYJNYMI EL BIETA MILEWSKA ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE ZDOLNO CIAMI PRODUKCYJNYMI EL BIETA MILEWSKA Streszczenie Referat przedstawia problem elastyczno ci procesu wytwarzania w kontek cie zarz dzania

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE ASPEKTY ZARZ DZANIA RYZYKIEM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ALEKSANDRA RADOMSKA-ZALAS

KLUCZOWE ASPEKTY ZARZ DZANIA RYZYKIEM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ALEKSANDRA RADOMSKA-ZALAS KLUCZOWE ASPEKTY ZARZ DZANIA RYZYKIEM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ALEKSANDRA RADOMSKA-ZALAS Streszczenie Celem artykułu jest wskazanie czynników, które wpływaj na powodzenie projektów informatycznych. Artykuł

Bardziej szczegółowo