Szkolny Program Wychowawczy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkolny Program Wychowawczy"

Transkrypt

1 Szkolny Program Wychowawczy Publicznego Katolickiego Gimnazjum oraz Uniwersyteckiego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Jadwigi Królowej w Tczewie Nie miłujmy słowem językiem, ale czynem i prawdą 1 J 3.18 Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące razem z Publicznym Katolickim Gimnazjum tworzą Zespół Szkół Katolickich im.świętej Jadwigi Królowej w Tczewie, dlatego ich misja i wizja szkoły jest spójna. Wychowanie młodego człowieka jest głównym zadaniem stojącym przed rodzicami dziecka oraz szkołą. Aby odnieść sukces muszą obie te strony ściśle ze sobą współpracować. W naszej szkole za podstawę wychowania przyjmuje się chrześcijański system wartości, którego punktem odniesienia jest Ewangelia. Nie zapominamy oczywiście również o wszystkich ramach prawnych określonych w ustawach oświatowych i rozporządzeniach. W naszej szkole nauczyciele nie tylko przekazują wiedzę, ale wdrażają również do samodzielności, pomagają w podejmowaniu trudnych decyzji, przygotowują do aktywnego życia społecznego, kształtują światopogląd. Głównym naszym zadaniem jest wychowanie człowieka według najlepszych wzorców chrześcijańskich. Szkolny Program Wychowawczy obejmuje: 1. Misję i wizje szkoły 2. Treści wychowawcze 3. Sposoby i formy realizacji 4. Powinności wychowawców i nauczycieli 5. Zasady współpracy z rodzicami 6. Ewaluację programu

2 1.Misja i wizja szkoły. Nie lękajcie się szukać prawdy o sobie świecie. Jan Paweł II Łomża Gimnazjum i Liceum Katolickie tworzące Zespół Szkół Katolickich im. Świętej Jadwigi Królowej w Tczewie jest wspólnotą inspirowaną wiarą w Jezusa Chrystusa jedynego nauczyciela pragnącą realizować chrześcijański model wychowania. Naszym celem jest formacja młodych ludzi potrafiących realizować w codziennym życiu wzorce patrona szkoły św. Jadwigi Królowej. Nasza patronka ukazuje nam przykład miłości do Chrystusa oraz konieczność dostrzegania człowieka spragnionego chleba i odzienia, wiary i nauki. Uczy nas, że nie istnieje miłość do Boga w oderwaniu od miłości człowieka. Staramy się być wierni zawołaniu św. Jadwigi- miłować i służyć. Cała działalność wspólnoty szkolnej służy przygotowaniu młodzieży do pracy i życia w społeczeństwie, aby poprzez swoją wrażliwość, kompetencje i odpowiedzialność była przygotowana do pełnienia funkcji liderów. Zamierzamy przygotować młodzież do pracy i życia społecznego poprzez kształtowanie jej woli; woli mozolnego trudu zdobywania wiedzy przy pomocy studium, doświadczeń; woli przyczyniania się przez pracę dla dobra wspólnoty. Mamy gorącą nadzieję, iż formacja młodych zaspokoi oczekiwania społeczeństwa i aspiracje jednostek. Naszym zadaniem jest realizowanie celów poprzez: solidne nauczanie, świadectwo życia nauczycieli i pracowników szkoły, dobrze przygotowane zajęcia pozalekcyjne, opiekę nad rozwojem ucznia, współpracę ze szkołami katolickimi z kraju i zagranicy. Wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć. 2.Treści wychowawcze. Wychowanie powinno być we wszystkich swoich aspektach przemyślane i celowe, dlatego należy nadać mu charakter integralny. W ten sposób obejmie ono wszystkie cechy zarówno psychiczne, jak i fizyczne wychowanka. Musi więc obejmować sfery religijne, moralne, fizyczne, społeczne, polityczne i estetyczne Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców winni zmierzać do tego, aby uczniowie znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego. Wychowanie religijne Kształtowanie więzi z Bogiem, wdrożenie do życia modlitwy, liturgii i życia sakramentalnego poprzez codzienną modlitwę przed lekcjami, obecność spowiedników podczas spotkań liturgicznych, uczestnictwo w centralnych uroczystościach Kościoła lokalnego. Poznawanie zasad wiary poprzez uczestnictwo w katechezach. Wprowadzenie szacunku dla wartości duchowych. Kierowanie się wżyciu wartościami płynącymi z Ewangelii- studium Biblii, teologii i historii Kościoła. Wychowanie do wspólnoty Kościoła Wychowanie do ekumenizmu

3 Wychowanie moralne Wychowanie sumienia (rachunek sumienia, sakrament pojednania) Wychowanie do dobroci, uczciwości i prawdy poprzez autentyzm działań, otwartość, ufność. Kształcenie postawy twórczej, myślenia refleksyjnego, zdolności do głębokiego kontaktu z drugim człowiekiem. Praca nad sobą z kształtowaniem umiejętności krytycznego spojrzenia wewnątrz siebie Rozwijanie tolerancji wobec innych- ukazywanie wzorców osobowych świętych i błogosławionych. Pobudzanie wrażliwości na wartość życia. Myślenie wartościujące. Umiejętność oceny własnych zachowań. Gotowość do poświęceń- akcje charytatywne, wolontariat. Wychowanie emocjonalne Umiejętność rozpoznawanie stanów własnej sfery emocjonalnej i panowania nad nią. Kształtowanie dojrzałej koncepcji miłości Umiejętność empatii oraz afirmacji drugiej osoby. Kształtowanie uczuć jako środka doskonalenia wewnętrznego piękna człowieka. Umacnianie wiary we własne siły i zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów. Kształtowanie wrażliwości uczuciowej, opanowywania emocji. Kształtowanie umiejętności kontaktowania się z ludźmi i rozwiązywania konfliktów(wspólne rozwiązywanie problemów klasowych, rozmowy wychowawcy uwrażliwiające wychowanków na siebie i innych). Ukazywanie pozytywnych wzorców w rzeczywistości, historii, literaturze. Nagradzanie jako wzmacnianie pozytywnej motywacji. Dbałość o rozwój ucznia w poczuciu więzi z rodziną. Zainteresowanie wychowawcy sytuacją rodzinną wychowanków i dostosowanie działań w indywidualny sposób oraz wzmacnianie prawidłowych relacji z rodziną. Wychowanie do wartości Właściwa hierarchia wartości stanowcza reakcja na przemoc, wulgarność, nieodpowiedzialność. Kształtowanie postawy krytycznej analizy rzeczywistości poprzez dyskusje kształtowanie umiejętności logicznych wypowiedzi, sztukę myślenia. Ukazywanie potęgi ludzkiego rozumu, ale także jego ograniczeń szukanie i wskazywanie autorytetów, znajomość najnowszych zdobyczy myśli ludzkiej Wychowanie do ciągłego rozwoju intelektualnego Kształtowanie w uczniach cech pracowitości, rzetelności, wytrwałości i aktywności poprzez uwzględnianie w ocenie nakładu pracy, punktualności jej wykonania i prezentacji Kształtowanie i rozwijanie umiejętności intelektualnych na wszystkich zajęciach edukacyjnych w szkole oraz na zajęciach dodatkowych

4 Budzenie zainteresowania zajęciami edukacyjnymi i rozwijanie motywacji poprzez ukazywanie nowych metod. Pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, talentów i ich twórczym wykorzystaniu(konkursy i imprezy szkolne, angażowanie w życie szkoły, pomoc w redagowaniu gazetki szkolnej). Kształtowanie umiejętności obserwacji, ćwiczenie pamięci, umiejętności koncentracji oraz zdolności kojarzenia. Wychowanie estetyczno- kulturowe Rozwijanie zdolności do dostrzegania i przeżywania piekna poprzez kontakt ze sztuką, naturą, formy działalności artystycznej, konkursy literackie itd. Rozwijanie twórczej ekspresji poprzez przygotowanie uroczystości szkolnych. Wyrobienie umiejętności sądu i oceny poprzez dyskusje, rozwiązywanie sytuacji problemowych. Wychowanie patriotyczne Budowanie szacunku dla tradycji i narodowego dziedzictwa na wszystkich zajęciach edukacyjnych poprzez przygotowywanie uroczystości świąt narodowych. Kształtowanie szacunku dla przeszłości narodu poprzez znajomość historii i kultury polskiej Wskazywanie i zwalczanie wad narodowych. Kształtowanie własnej wartości jako Polaka w kontekście Unii Europejskiej. Poznawanie specyfiki własnego regionu poprzez np. spotkania z ciekawymi ludźmi. Wychowanie społeczne Wychowanie odpowiedzialnych obywateli. Przygotowanie do aktywnej działalności społecznej we wspólnotach lokalnych. Aktywizowanie uczniów do pracy w środowisku oraz kształtowanie umiejętności pełnienia przypisanych ról społecznych poprzez działalność uczniów w grupach charytatywnych, pomocy koleżeńskiej, redagowaniu gazetki szkolnej. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych. Kształtowanie umiejętności kontaktowania się ludźmi oraz współpraca w grupie przy okazji organizowania imprez klasowych i szkolnych oraz na zajęciach szkolnych. Reprezentowanie szkoły w środowisku lokalnym. Budowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko społeczne. Mobilizowanie do realizacji postawionych sobie celów w nauce jak również w pracach typu organizacyjnego lub w działalności samorządowej. Ukazywanie wartości przyjaźni Wychowanie do życia w rodzinie Wychowanie fizyczne Troskę o zdrowie, rozwój fizyczny i poznanie zasad funkcjonowania własnego organizmu (badania kontrolne, pogadanki dotyczące zdrowia na wszystkich zajęciach dydaktycznych, szczególnie na gddw, szczególna troska o dzieci chore, dobre

5 poinformowanie grona pedagogicznego o schorzeniach i wadach oraz formach pomocy) Dbałość o higienę i bezpieczeństwo (na wszystkich zajęciach) Profilaktyka zdrowotna i rehabilitacyjna, działania korekcyjne na zajęciach wychowania fizycznego. Wyrabianie czujności wobec zagrożeń dla zdrowia. Kształtowanie szlachetnego, zdrowego współzawodnictwa, wykorzystanie moralnych aspektów sportu poprzez działalność szkolnego koła sportowego, uczestnictwo w szkolnych i międzyszkolnych zawodach sportowych. Organizowanie uczniom możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez wycieczki, dni sportu, zabawy na basenie. Umacnianie wiary we własne siły i zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów. 3.Sposoby i formy realizacji. 1. Łączenie treści wychowawczych z tematyka wszystkich zajęć lekcyjnych- to znaczy wychowujemy na każdej lekcji. 2. Odpowiedni dobór tematyki lekcji wychowawczych uwzględniające potrzeby uczniów (załącznik- plan wspólnych tematów dla każdego poziomu). 3. Realizacja treści wychowawczych na zajęciach kółek przedmiotowych, zespołów artystycznych i innych zajęciach pozalekcyjnych. 4. Redagowanie gazetki szkolnej oraz aktywna praca na rzecz klasy, szkoły i środowiska. 5. Uroczystości religijne, patriotyczne i okolicznościowe- harmonogram uroczystości i imprez szkolnych. 6. Wyjazdy kulturalne, rekolekcje, pielgrzymki, wycieczki 7. Różnorodne konkursy wewnątrzszkolne- harmonogram konkursów. 8. Dbałość o estetyczny wygląd sal lekcyjnych oraz innych pomieszczeń szkolnych. 9. Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i rodziców. 10. Kontakt z samorządami oraz środowiskiem lokalnym. 4.Powinności wychowawcy/tutora. 1. Nauczyciel wychowawca obowiązany jest: Wspomagać rodziców ucznia w jego wychowaniu. Wychowywać własnym przykładem. Zachęcać i mobilizować uczniów do pracy nad sobą. Dbać o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów. Dbać o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego. Wspierać rozwój psychofizyczny ucznia. Udzielać pomocy uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń Konsekwentnie stosować nagrody i kary przewidziane w statucie szkoły. Ściśle współpracować z pedagogiem szkolnym w celu rozwiązywania problemów ucznia. Poznać warunki rodzinne i materialne uczniów. Wnioskować o zapomogi, stypendia i inną pomoc dla ucznia. Bezstronnie i obiektywnie oceniać uczniów. Kontaktować się z rodzicami we wszystkich sprawach dydaktyczno- wychowawczych, informować o postępach i ocenach. Doskonalić umiejętności dydaktyczne. Prowadzić dokumentację szkolną.

6 2. Wychowawca w celu realizacji zadań: Planuje i organizuje wspólnie z uczniami i rodzicami różne formy życia społecznego, rozwijające i integrujące zespół klasowy Wraz z zespołem wychowawczym ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych. Współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, koordynując działania wychowawcze. Współdziała z rodzicami, okazując im pomoc w działaniach wychowawczych. Współpracuje ze specjalistami, świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznaniu potrzeb i trudności oraz zainteresowań i uzdolnień, organizującymi formy tej pomocy. 3. Tutor w celu realizacji zadań: Czuwa nad wszechstronnym rozwojem osobowym podopiecznego oraz przygotowuje go do samodzielności poprzez wzmacnianie postawy odpowiedzialności. Ustala treści, formę oraz miejsce spotkań oraz czuwa, aby ich tematyka była spójna z Programem Wychowawczym Szkoły i zarazem dostosowana do indywidualnych potrzeb podopiecznego. Korzysta w trudnych sytuacjach opiekuńczo wychowawczych z pomocy specjalistów, zachowując odrębne przepisy prawa i Statutu Szkoły. Współpracuje z nauczycielami uczącymi podopiecznych, uzgadnia z nimi i koordynuje działania dydaktyczno- wychowawcze. Utrzymuje kontakt z rodzicami wychowanków, systematyczne informuje o postępach ich dzieci, włącza rodziców w życie szkoły i dąży do uzgodnienia wspólnej linii wychowania. Ukazuje odpowiedzialną postawę życiową, wynikają z faktu bycia członkiem wspólnoty szkolnej, rodziny, narodu, Kościoła. Wspólnie z podopiecznym dokonuje ewaluacji i oceny rezultatów, (tutor na tym etapie stymuluje refleksję podopiecznego nad własnym rozwojem, sensem wykonywanej pracy i wyborami naukowymi i zawodowymi). Pomaga poznać mocne i słabe strony podopiecznego. Pomaga w planowaniu rozwoju wychowanka w taki sposób, aby wzmocnić jego mocne strony i niwelować słabości. Realizuje ustalony plan rozwoju (na tym etapie tutor poprzez pozytywną motywację wzmacnia ucznia w samorozwoju i egzekwuje realizację przyjętych zadań). 5.Współpraca z rodzicami. 1. Organizowanie zebrań informujących o kierunkach pracy szkoły, systemie oceniania i klasyfikowania uczniów. 2. Przeprowadzenie raz w roku szkolnym spotkań indywidualnych wychowawcy z rodzicami. 3. Organizowanie spotkań informujących na bieżąco o postępach w nauce i zachowaniu. 4. Organizowanie konsultacji nauczycielskich, podczas których rodzice maja możliwość kontaktu z wszystkimi nauczycielami uczącymi. 5. Angażowanie rodziców do prac na rzecz szkoły i klasy oraz uczestnictwa w inicjatywach organizowanych przez szkołę. 6. Kontakt z rodzicami poprzez dziennik internetowy. 7. Wspomaganie rodziców poprzez ukazywanie im zagrożeń dla młodzieży i sposobów walki z nimi i proponowanie udziału w różnych formach kształcenia rodziców(pogadanki, spotkania ze specjalistami, ciekawymi ludźmi).

7 6.Ewaluacja programu Na podstawie programu wychowawczego szkoły dyrektor do spraw wychowawczych tworzy roczny plan wychowawczy. Obejmuje on wybrane treści wychowawcze, zarazem kładąc nacisk na jeden lub kilka problemów występujących w poprzednim roku szkolnym. Ewaluacji dokonuje zespół wychowawców, pedagog, psycholog na podstawie: obserwacji nauczycieli i dyrekcji rozmów indywidualnych z nauczycielami, rodzicami problemów zgłaszanych pedagogowi lub psychologowi. sprawozdań semestralnych i rocznych wychowawców, psychologa i pedagoga, pielęgniarki Opracowała: Małgorzata Grzesik

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Oparty na: moralnych i kulturalnych wartościach uniwersalnych, tradycji szkoły, tradycji regionu, patriotyzmie i jedności europejskiej,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce rok szkolny: 2013/2014 2014/2015 2015/2016 1 SPIS TREŚCI Założenia programowe.. 3 Misja, wizja i zadania szkoły.. 3 1. Cele pracy wychowawczej...

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

nieobecności i spóźnień) oraz praca z uczniami ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI

nieobecności i spóźnień) oraz praca z uczniami ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY XXXVII LO im. J. Dąbrowskiego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Opracował Zespół Rady Pedagogicznej: Bogdan Madej - dyrektor Mariola Borzyńska - wicedyrektor Sylwia Glura

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ZĄBKACH. Opracowały: Ewa Chojnicka. Magdalena Wideńska Drapała. Zyta Kurowska.

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ZĄBKACH. Opracowały: Ewa Chojnicka. Magdalena Wideńska Drapała. Zyta Kurowska. PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ZĄBKACH Opracowały: Ewa Chojnicka Magdalena Wideńska Drapała Zyta Kurowska Renata Koc Monika Kalinowsk Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 OBSZARY PRACY SZKOŁY KSZTAŁCENIE OPIEKA WYCHOWANIE ZARZĄDZANIE SYSTEM ZARZĄ- DZANIA JAKOŚCIĄ ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Koncepcja pracy szkoły obejmuje wszystkie jednostki wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie: 1. Gimnazjum Sportowe 2. I Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Potrzeba szczególnej wrażliwości ze strony wszystkich, którzy pracują w szkole, aby tworzyć w niej klimat przyjaznego i otwartego dialogu J.

Potrzeba szczególnej wrażliwości ze strony wszystkich, którzy pracują w szkole, aby tworzyć w niej klimat przyjaznego i otwartego dialogu J. Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie Szkolny Program Wychowawczy 1 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY I. Podstawowe założenia programu Szkoła w swoich działaniach wychowawczych i opiekuńczych kieruje

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (DZ.U. z 2004r. nr

Bardziej szczegółowo

Diagnozę oparto na: Program obejmuje główne działy:

Diagnozę oparto na: Program obejmuje główne działy: PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół nr 117 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika w Warszawie Oparty na Rządowym

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34 na lata 2012/2013 2014/2015 CZĘŚĆ I ISTOTA I ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Program profilaktyczny jest skonstruowany na cały okres pobytu ucznia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W GRĘBKOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W GRĘBKOWIE Umiemy żyć z innymi i dla innych oraz szukać własnej drogi PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W GRĘBKOWIE Szkoła winna być kuźnią, gdzie wykuwają się najświętsze

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8

Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8 Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8 Przecież to największe szczęście móc żyć, pracować i tworzyć dla drugiego człowieka. J. Korczak I. WIZJA SZKOŁY 1. Tworzymy Szkołę, która zapewnia harmonijny rozwój

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy. Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 19 im. Bolesława Prusa w Warszawie 2014/2015

Program Wychowawczy. Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 19 im. Bolesława Prusa w Warszawie 2014/2015 Program Wychowawczy Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 19 im. Bolesława Prusa w Warszawie 2014/2015 ,,Człowiek jest tylko na pozór istotą drobną i wątłą, W rzeczywistości jest to genialny i nieśmiertelny

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie.

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja placówki...... str. 3 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 9 ROZDZIAŁ IV Organy szkoły (przedszkola)

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 TEKST UJEDNOLICONY po nowelizacji z dnia 6 lutego 2014 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 PODSTAWA PRAW A Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim

K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim I. CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim umożliwia realizację

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI WIZJA PROGRAMU PROFILAKTYKI Nasz uczeń jest wartościowym członkiem społeczności szkolnej. Zna i przestrzega normy wyznaczające reguły życia społecznego. Potrafi

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Rokitni Nowej na lata 2013-2018

Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Rokitni Nowej na lata 2013-2018 Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Rokitni Nowej na lata 2013-2018 SPIS TREŚCI I. PODSTAWA PRAWNA II. INFORMACJE O SZKOLE III. MISJA SZKOŁY IV. WIZJA SZKOŁY V. MODEL ABSOLWENTA VI. PLAN DZIAŁAŃ

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy. Szkoły Podstawowej nr 2 im. A. hr. Cieszkowskiego. w Luboniu

Program wychowawczy. Szkoły Podstawowej nr 2 im. A. hr. Cieszkowskiego. w Luboniu Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 im. A. hr. Cieszkowskiego w Luboniu 1 A w wychowaniu chodzi głównie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem o to, ażeby również umiał Być,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KOWNACKIEJ W PŁOSKACH NA LATA 2012-2015

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KOWNACKIEJ W PŁOSKACH NA LATA 2012-2015 KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KOWNACKIEJ W PŁOSKACH NA LATA 2012-2015 Analiza i modyfikacja koncepcji pracy szkoły wynikała z wniosków z ewaluacji wewnętrznej i nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25 Sosnowiec 2013r. SPIS TREŚCI : I. Profilaktyka jako istotny element wychowania 1. Wstęp...3 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo