Strategia rozwoju Szkolnictwa Wyższego do 2020 r., ze szczególnym uwzględnieniem roku 2015 Formularz do wyrażenia opinii do dokumentu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia rozwoju Szkolnictwa Wyższego do 2020 r., ze szczególnym uwzględnieniem roku 2015 Formularz do wyrażenia opinii do dokumentu"

Transkrypt

1 Strategia rozwoju Szkolnictwa Wyższego do 2020 r., ze szczególnym uwzględnieniem roku 2015 Formularz do wyrażenia opinii do dokumentu Nazwa instytucji: NIEZALEŻNE ZRZESZENIE STUDENTÓW (NZS) Data wypełnienia: r. 1. Spośród działań zaproponowanych w przedstawionej strategii, prosimy o wskazanie maksymalnie pięciu, które oceniają Państwo jako najlepsze i maksymalnie pięciu, które oceniają Państwo jako najgorsze. Różnorodność uczelni i programów studiów Wprowadzenie programów dyplomowych w miejsce kierunków studiów Wprowadzenie studiów w trybie standardowym i przedłużonym w miejsce studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Upowszechnienie trójstopniowego systemu studiów Promowanie studiów I stopnia Wprowadzenie kursów wyrównawczych Wprowadzenie nowej typologii uczelni Wzmocnienie i powiązanie systemów akredytacji kształcenia i ewaluacji badań Działania oceniane jako najlepsze Działania oceniane jako najgorsze Otwartość na otoczenie społeczne i gospodarcze Wzmocnienie i usprawnienie systemu pomocy materialnej dla studentów Rozszerzenie oferty edukacyjnej uczelni dla osób w różnym wieku Wsparcie współpracy uczelni ze szkołami ponadgimnazjalnymi Wzmocnienie partnerstwa uczelni z przedsiębiorstwami i pracodawcami Pobudzenie aktywności i wrażliwości społecznej studentów

2 Mobilność kadry akademickiej i studentów Wprowadzenie obowiązku mobilności do polityki zatrudniania Upowszechnienie badawczych stanowisk podoktorskich Działania oceniane jako najlepsze Działania oceniane jako najgorsze Pobudzanie mobilności międzysektorowej kadry akademickiej Uwzględnienie mobilności w organizacji studiów Utworzenie Krajowej Agencji Wymiany Akademickiej Konkurencja jako instrument poprawy jakości Wprowadzenie kontraktów na zadania dydaktyczne uczelni Rozszerzenie konkursowego finansowania badań Wzmocnienie niecenowych mechanizmów konkurowania o studentów Efektywność wykorzystania zasobów Usprawnienie zarządzania strategicznego szkolnictwem wyższym przez państwo Racjonalizacja systemu publicznego szkolnictwa wyższego Zwiększenie elastyczności systemu wynagrodzeń nauczycieli akademickich Usprawnienie systemów zarządzania uczelniami publicznymi Wprowadzenie semestru wakacyjnego Przejrzystość działania Wprowadzenie przejrzystego ustroju uczelni opartego na czytelnej odpowiedzialności jej organów Poszerzenie obowiązków informacyjnych Wprowadzenie ogólnopolskiego rejestru studentów i systemu rejestracji kandydatów na studia Wprowadzenie przejrzystych zasad polityki kadrowej

3 2. Prosimy o uzasadnienie powyższych ocen Przedstawiona strategia w większości jest zgodna z postulatami Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Niezmiernie trudno pośród tak wielu dobrych pomysłów dobrać te, które są najistotniejsze. Dlatego też w powyższym zestawieniu zaznaczyliśmy pomysły, które naszym zdaniem są priorytetowe dla rozwoju Szkolnictwa Wyższego: Wprowadzenie programów dyplomowych w miejsce kierunków studiów Wprowadzenie studiów w trybie standardowym i przedłużonym w miejsce studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wzmocnienie partnerstwa uczelni z przedsiębiorstwami i pracodawcami Wprowadzenie obowiązku mobilności do polityki zatrudniania Usprawnienie systemów zarządzania uczelniami publicznymi Niestety większą trudność sprawia wyłonienie działań naszym zdaniem najgorszych. Wynika to z faktu, iż założenia ogólne są jak najbardziej słuszne, gdy jednak zagłębi się w szczegóły to wiele propozycji zawiera niedobre naszym zdaniem rozwiązania, które mogą źle wpłynąć na kondycję Szkolnictwa Wyższego. Utworzenie Krajowej Agencji Wymiany Akademickiej Zakładamy, że powstanie tego typu biura, będzie nieść ze sobą zby duży rozrost administracji i wydatków publicznych, nieproporcjonalnych do uzykanych efektów. Ponadto zakładamy, że uczelnie funkcjonując na tak konkurencyjnym rynku same lepiej dopasują promocję swojej jednostki do oferty i możliwiści. Usprawnienie zarządzania strategicznego szkolnictwem wyższym przez państwo W naszym przekonaniu rozwiązania takie nie przyniosą zakładanych w strategii pozytywnych skutków. Prowadzić mogą natomiast do centralizacji oraz usztywnienia

4 systemu szkolnictwa wyższego oraz zahamowania zakładanej w strategii konkurencyjności. 3. Jakie istotne działania nie zostały Państwa zdaniem uwzględnione w Strategii? Cieszymy się, iż większość postulatów zgłaszanych podczas poprzednich konsultacji, które odbywały się ze zleceniodawcą Strategii rozwoju Szkolnictwa Wyższego do 2020 r., MNiSW, zostały uwzględnione w sporządzonym dokumencie. Działania, które należy wziąć ponadto pod uwagę: Stworzenie specjalnych możliwości dla wybitnych studentów poprzez wprowadzenie tutoringu bliskiej współpracy pomiędzy wykładowcą i studentem na zasadzie mistrz-uczeń Podwyższenie wymagań w zakresie zakładania nowych uczelni wyższych Utworzenie indywidualnego toku studiów dla wybitnie uzdolnionych doktorantów Wprowadzenie obowiązku ewaluacji pracowników naukowych połączonego z publikacją informacji o wykładowcy w Internecie. Brak strategii rozwiązywania problemów uczelni niepublicznych, które będą się borykać z niżem demograficznym. Brak strategii pomocy dla studentów uczelni likwidowanych z powodu ogłoszenia upadłości. W ramach poprawy procesu dydaktycznego oraz prowadzenia badań naukowych proponujemy wprowadzenie obowiązkowego prowadzenia prac i badań w ramach których student zdobywałby doświadczenie i umiejętności

5 badawcze, a ich całokształt rzutowałby bezpośrednio na ocenę końcową studenta. Aby przeciwdziałać zjawisku coraz to pogarszającego się poziomu społeczeństwa obywatelskiego na gruncie akademickim należy podkreślić w kształtującej się reformie stałe miejsce i rolę jaką odgrywają w kulturalnym i społecznym życiu studenckim niezależne organizacje zrzeszające w swych szeregach młode i aktywne osoby, oddziałujące w pozytywny sposób na środowisko studenckie promując zachowania pro-społeczne i obywatelskie. Tym samym niezbędne jest zapewnienie im instrumentów i narzędzi niezbędnych do prowadzenia działalności.

6 Pozostałe uwagi i komentarze Strategia Szkolnictwa Wyższego w Polsce 2020 w wielu przypadkach wskazuje pozytywny kierunek zmian nastawiony na rozwój innowacji i zrównoważonego rozwoju. Należy jednak zaznaczyć kwestie, które w przyszłości mogą rzutować w sposób niezamierzony w strategii na cały system szkolnictwa wyższego, a w szczególności na sytuację studentów i całego państwa. Analizując powyższą strategię Niezależne Zrzeszenie Studentów uznało za trafną przedstawioną diagnozę obecnego systemu szkolnictwa wyższego oraz zewnętrznych uwarunkowań wpływających na jego rozwój. Za poprawne uznane zostały również główne założenia do reformy przedstawione w strategii. W przedstawionej strategii pojawiły się szczegółowe rozwiązania, które na które budzą zaniepokojenie Niezależnego Zrzeszenia Studentów: obawy budzi możliwość zmniejszania zamawianych przez MNiSW ilości miejsc na programach dyplomowych w ramach kontraktów. Docelowo może to doprowadzić do wprowadzenia całkowitej odpłatności za studia i likwidacji nieodpłatnych studiów w Polsce, ponownego rozpatrzenia i poprawy wymaga zaprezentowany system pomocy dla studentów w kwestii likwidacji stypendiów naukowych na rzecz socjalnych oraz cały sposób ich przyznawania, Zastępowanie godła państwowego przez logo uczelni. Proponujemy stosowanie godła państwowego i logo uczelni jednocześnie, co według nas przyniesie podobne efekty (pkt ),

7 umowa między uczelnią, a studentem powinna zostać poddana odpowiedniej standaryzacji. Jej opracowaniem powinna zająć się specjalnie do tego powołana niezależna grupa ekspercka. W umowie powinny również zostać zagwarantowane prawa przysługujące studentowi przez cały okres nauczania, marginalizacja głosu samorządu studentów w senacie uczelni, zaniepokojenie wzbudza fakt uniemożliwiający prowadzenie zajęć wykładowcom z tytułem magistra, rozszerzenie kompetencji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego niesie ze sobą zagrożenie pełnego podporządkowania uczelni, a co za tym idzie groźbę nadużyć kompetencji i uprawnień posiadanych przez ministra. Tyczy się to powoływania, przekształcania i likwidacji uczelni publicznych, nie zrozumiałym jest sens oraz sposób przyznawania stypendiów socjalnych w ramach złożeń do reformy przedstawionych w punkcie na jednoczesnej podstawie sytuacji materialnej studenta, jak i jego wyników w nauce, do podtrzymania ładu wewnętrznego uczelni organem powołującym radę powierniczą obok właściwego ministra powinny być: ustępujące władze uczelni, samorząd terytorialny oraz samorząd studentów danej uczelni. wielce zastanawiającym jest również sposób finansowania uczelni. Według nas powinien on zostać poddany dodatkowym analizom i konsultacjom ze względu na swój strategiczny charakter w całym systemie szkolnictwa wyższego, interesujące jest również pojecie upadłości w odniesieniu do uczelni. Wymaga on odpowiedniego rozszerzenia i wyjaśnienia,

8 proponujemy również wprowadzenie do programu nauczania klas maturalnych zajęć z zakresu kreowania ścieżki kariery, co umożliwi przyszłemu studentowi obranie określonej drogi rozwoju oraz ukierunkowania działań w dalszym etapie edukacji oraz przyszłego rozwoju zawodowego.- Wprowadzenia tego typu założenia mogłoby odbyć się w ramach konsultacji międzyresortowych do nowelizacji odpowiednich ustaw będących w gestii MEN. Podjęcie tego typu działań będzie niezbędne do efektywnego wprowadzenia reformy o szkolnictwie wyższym. Według nas Strategia szkolnictwa wyższego w Polsce 2020 pomimo kompleksowo przedstawionego zakresu działań oraz założeń wymaga dopracowania oraz wyjaśnienia niektórych kwestii na poziomie bardziej szczegółowym, choć równie istotnym co do funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego w naszym kraju. W trosce o prawa, możliwości i przyszłość grupy społecznej najżywiej zainteresowanej reformą, jaką są studenci, Niezależne Zrzeszenie Studentów pragnie kontynuować współpracę na dalszych etapach kształtowania się reformy w duchu partnerstwa i konstruktywnej współpracy. 4. Mamy prośbę o dokonanie ogólnej oceny naszej Strategii (w skali od 1 ocena najgorsza do 5 ocena najlepsza) Ocena ogólna Strategii (w skali od 1 do 5):

Diagnoza stanu szkolnictwa wyższego w Polsce

Diagnoza stanu szkolnictwa wyższego w Polsce Organizacyjna i merytoryczna koordynacja procesu opracowania projektów sektorowej strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do roku 2020, ze szczególnym uwzględnieniem okresu do 2015 roku Diagnoza stanu szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego

Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego Temat innowacyjny: Nowy model kształcenia przez całe życie w tym integrowanie funkcjonowania modeli kształcenia ustawicznego. Nazwa projektodawcy:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020 Poznań, luty 2013 Redakcja: prof. dr hab. Andrzej Tykarski Opracowanie: Zespół ds. Strategii Rozwoju Uczelni

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 I. MISJA UCZELNI 3 II. DETERMINANTY ROZWOJU UCZELNI 7 III. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 14 IV. UATRAKCYJNIENIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 r.

Załącznik do uchwały Nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 r. Załącznik do uchwały Nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 r. Warszawa, wrzesień 2013 Niniejszy dokument jest wynikiem prac Międzyresortowego Zespołu do spraw uczenia się przez całe życie,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU Wydziału Nauk o Zdrowiu na lata 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU Wydziału Nauk o Zdrowiu na lata 2013-2020 STRATEGIA ROZWOJU Wydziału Nauk o Zdrowiu na lata 2013-2020 Strategia przyjęta przez Radę Wydziału Nauk o Zdrowiu /Uchwała nr 318/2012/2013 z dnia 15 stycznia 2013r./ Bielsko-Biała 2013 1 Spis treści 1.UWAGI

Bardziej szczegółowo

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego Od re dak cji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Ostatnie miesiące to długo oczekiwany okres finalizacji prac legislacyjnych nad nowelizacją prawa o szkolnictwie wyższym. Kolejnym ich etapom w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na WYDZIALE CHEMICZNYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ dokonanej w dniach 24-26 stycznia 2013 r. przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 18.05.2013. Załącznik do Uchwały Nr 22 Rady WBiA z dnia 29 maja 2013 r.

Szczecin, 18.05.2013. Załącznik do Uchwały Nr 22 Rady WBiA z dnia 29 maja 2013 r. Szczecin, 18.05.2013 Załącznik do Uchwały Nr 22 Rady WBiA z dnia 29 maja 2013 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Misja... 2 3. Proces tworzenia STRATEGII WYDZIAŁU ARCHITEKTURY i BUDOWNICTWA na lata 2013-2020....

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju i finansowania nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce

Strategia rozwoju i finansowania nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce Materiał przygotowany przez KSN NSZZ Solidarność na WZD Katowice 14 16.06.2012 Propozycja do dyskusji opracowana pod kier. M. Sapor Strategia rozwoju i finansowania nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce

Bardziej szczegółowo

ZARYS MODELU DOSKONALENIA ZARZADZANIA W SZKOŁACH WYŻSZYCH

ZARYS MODELU DOSKONALENIA ZARZADZANIA W SZKOŁACH WYŻSZYCH Tadeusz Wawak Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej 1 ZARYS MODELU DOSKONALENIA ZARZADZANIA W SZKOŁACH WYŻSZYCH Streszczenie W ramach reformy szkolnictwa wyższego od marca 2011 roku wdrażane są

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju szkolnictwa wyższego

Program rozwoju szkolnictwa wyższego Program rozwoju szkolnictwa wyższego Warszawa, 1 września 2014 r. 2 Spis treści Wykaz stosowanych skrótów... 4 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Informacje wstępne... 5 1.2. Podejście metodologiczne do opracowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dokonanej w dniach 21-23 stycznia 2013 r. przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Bardziej szczegółowo

Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi

Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi Załącznik do uchwały nr 5/2014 Senatu Salezjańskiej Wyższej Szkoły Ekonomii i Zarządzania w Łodzi STRATEGIA ROZWOJU SALEZJAŃSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. str. 1 z 112

UZASADNIENIE. str. 1 z 112 UZASADNIENIE Po korzystnych zmianach na rynku pracy obserwowanych do końca 2008 r., w 2009 r. nastąpiło załamanie pozytywnych trendów przejawiających się w dynamicznym wzroście zatrudnienia i spadku bezrobocia,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

PAKT DLA NAUKI PAKT DLA NAUKI

PAKT DLA NAUKI PAKT DLA NAUKI PAKT DLA NAUKI 1 czyli jak nauka może służyć społeczeństwu Obywatelski projekt zmian w nauce i szkolnictwie wyższym w Polsce Opr acowanie zbiorowe pod redakcją Anny Muszewskiej, Łuk asza Niesiołowskiego-Spanò,

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM

ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM I. PODSTAWA OPRACOWANIA: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, kwiecień 2014 SPIS TREŚCI 1. Kontekst i uzasadnienie wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640 UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile. na lata 2015-2025

STRATEGIA ROZWOJU. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile. na lata 2015-2025 STRATEGIA ROZWOJU Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile na lata 2015-2025 PIŁA, grudzień 2014 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 5 1. UWARUNKOWANIA PROGRAMOWE STRATEGII... 11 1.1.

Bardziej szczegółowo

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA Załącznik nr 1a do uchwały NR R/0004/10/10 z dn. 31.03.2010 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Wstęp 2. Zatwierdzanie, monitoring

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr XLI-795-14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2014 roku

Załącznik do Uchwały nr XLI-795-14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2014 roku Załącznik do Uchwały nr XLI-795-14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2014 roku PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego Warszawa, 14 maja 2012 Redakcja: Michał Boni Autorzy: Maciej Duszczyk, Paweł Kaczmarczyk, Michał Miąskiewicz, Mateusz Walewski Współpraca: Piotr Arak, Marcin Gancarz,

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo